The Ancient Mediterranean Religions Index Database
Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database1776
Babylonian Talmud, Rosh Hashanah, 17a


ומצפצפין ועולין שנאמר (זכריה יג, ט) והבאתי את השלישית באש וצרפתים כצרוף את הכסף ובחנתים כבחון את הזהב הוא יקרא בשמי ואני אענה אותו ועליהם אמרה חנה (שמואל א ב, ו) ה' ממית ומחי' מוריד שאול ויעל,ב"ה אומרים ורב חסד מטה כלפי חסד ועליהם אמר דוד (תהלים קטז, א) אהבתי כי ישמע ה' את קולי ועליהם אמר דוד כל הפרשה כולה דלותי ולי יהושיע,פושעי ישראל בגופן ופושעי אומות העולם בגופן יורדין לגיהנם ונידונין בה י"ב חדש לאחר י"ב חדש גופן כלה ונשמתן נשרפת ורוח מפזרתן תחת כפות רגלי צדיקים שנא' (מלאכי ג, כא) ועסותם רשעים כי יהיו אפר תחת כפות רגליכם,אבל המינין והמסורות והאפיקורסים שכפרו בתורה ושכפרו בתחיית המתים ושפירשו מדרכי צבור ושנתנו חיתיתם בארץ חיים ושחטאו והחטיאו את הרבים כגון ירבעם בן נבט וחביריו יורדין לגיהנם ונידונין בה לדורי דורות שנאמר (ישעיהו סו, כד) ויצאו וראו בפגרי האנשים הפושעים בי וגו',גיהנם כלה והן אינן כלין שנאמר (תהלים מט, טו) וצורם לבלות שאול (מזבול לו) וכל כך למה מפני שפשטו ידיהם בזבול שנאמר מזבול לו ואין זבול אלא בית המקדש שנאמר (מלכים א ח, יג) בנה בניתי בית זבול לך ועליהם אמרה חנה (שמואל א ב, י) ה' יחתו מריביו,א"ר יצחק בר אבין ופניהם דומין לשולי קדירה ואמר רבא ואינהו משפירי שפירי בני מחוזא ומקריין בני גיהנם,אמר מר ב"ה אומרים ורב חסד מטה כלפי חסד והכתיב והבאתי את השלישית באש התם בפושעי ישראל בגופן,פושעי ישראל בגופן והא אמרת לית להו תקנתא כי לית להו תקנה ברוב עונות הכא מחצה עונות ומחצה זכיות ואית בהו נמי עון דפושעי ישראל בגופן לא סגיא ליה דלאו והבאתי את השלישית באש ואם לאו ורב חסד מטה כלפי חסד ועליהן אמר דוד אהבתי כי ישמע ה',דרש רבא מאי דכתיב אהבתי כי ישמע ה' אמרה כנסת ישראל לפני הקב"ה רבש"ע אימתי אני אהובה לפניך בזמן שאתה שומע קול תחנוני דלותי ולי יהושיע אע"פ שדלה אני מן המצות לי נאה להושיע,פושעי ישראל בגופן מאי ניהו אמר רב קרקפתא דלא מנח תפלין פושעי אומות העולם בגופן אמר רב בעבירה,ושנתנו חיתיתם בארץ חיים אמר רב חסדא זה פרנס המטיל אימה יתירה על הצבור שלא לשם שמים א"ר יהודה אמר רב כל פרנס המטיל אימה יתירה על הצבור שלא לשם שמים אינו רואה בן תלמיד חכם שנאמר (איוב לז, כד) לכן יראוהו אנשים לא יראה כל חכמי לב,בית הלל אומרים ורב חסד מטה כלפי חסד היכי עביד רבי אליעזר אומר כובשו שנאמר (מיכה ז, יט) ישוב ירחמנו יכבוש עונותינו ר' יוסי בר חנינא אמר נושא שנאמר (מיכה ז, יח) נושא עון ועובר על פשע,תנא דבי רבי ישמעאל מעביר ראשון ראשון וכן היא המדה אמר רבא ועון עצמו אינו נמחק דאי איכא רובא עונות מחשיב בהדייהו,(רבא אמר) כל המעביר על מדותיו מעבירין לו על כל פשעיו שנאמר נושא עון ועובר על פשע למי נושא עון למי שעובר על פשע,רב הונא בריה דרב יהושע חלש על רב פפא לשיולי ביה חזייה דחליש ליה עלמא אמר להו צביתו ליה זוודתא לסוף איתפח הוה מיכסיף רב פפא למיחזייה א"ל מאי חזית אמר (ליה) אין הכי הוה ואמר להו הקב"ה הואיל ולא מוקים במיליה לא תקומו בהדיה שנאמר נושא עון ועובר על פשע למי נושא עון לעובר פשע,(מיכה ז, יח) לשארית נחלתו אמר רבי אחא בר חנינא אליה וקוץ בה לשארית נחלתו ולא לכל נחלתוand they will cry out in their pain and eventually ascend from there, as it is stated: “And I will bring the third part through the fire, and will refine them as silver is refined, and will try them as gold is tried; they shall call on My name, and I will answer them” (Zechariah 13:9). This is referring to the members of the third group, who require refinement and cleansing. And about them, Hannah said: “The Lord kills, and gives life; he brings down to the grave, and brings up” (I Samuel 2:6).,Beit Hillel say: He Who is “and abundant in kindness” (Exodus 34:6) tilts the scales in favor of kindness, so that middling people should not have to pass through Gehenna. And about them, David said: “I love the Lord, Who hears my voice and my supplications” (Psalms 116:1). And about them, David said the entire passage: “I was brought low [daloti] and He saved me” (Psalms 116:6). Although they are poor [dalim] in mitzvot, God saves them.,The rebellious Jews who have sinned with their bodies and also the rebellious people of the nations of the world who have sinned with their bodies descend to Gehenna and are judged there for twelve months. After twelve months, their bodies are consumed, their souls are burned, and a wind scatters them under the soles of the feet of the righteous, as it is stated: “And you shall tread down the wicked; for they shall be ashes under the soles of your feet” (Malachi 3:21).,But the heretics; and the informers; and the apostates [apikorsim]; and those who denied the Torah; and those who denied the resurrection of the dead; and those who separated from the ways of the Jewish community and refused to share the suffering; and those who cast their fear over the land of the living; and those who sinned and caused the masses to sin, for example, Jeroboam, son of Nebat, and his company; all of these people descend to Gehenna and are judged there for generations and generations, as it is stated: “And they shall go forth, and look upon the carcasses of the men that have rebelled against Me; for their worm shall not die; neither shall their fire be quenched; and they shall be an abhorrence to all flesh” (Isaiah 66:24).,Gehenna will terminate, but they still will not terminate, as it is stated: “And their form shall wear away the netherworld, so that there be no dwelling for Him” (Psalms 49:15); that is to say, Gehenna itself will be worn away before their punishment has come to an end. And why are they punished so severely? Because they stretched out their hands against God’s dwelling, the Temple, and everything else that is sanctified, as it is stated: “So that there be no dwelling [zevul] for Him.” Dwelling [zevul] is referring here only to the Temple, as it is stated: “I have built You a house for dwelling [zevul] in” (I Kings 8:13). And about them Hannah said: “The adversaries of the Lord shall be broken in pieces” (I Samuel 2:10).,Rabbi Yitzḥak bar Avin said: And their faces on the Day of Judgment will be black and sooty like the bottom of a pot. And Rava said: And they shall include the most handsome, i.e., upstanding, of the people of Meḥoza, as Rava thought that even the most upstanding people of the city of Meḥoza were wicked, and they shall be called the people of Gehenna.,The Master said in the baraita above: It stated that Beit Hillel say: He Who is “and abundant in kindness” (Exodus 34:6) tilts the scales in favor of kindness, so that middling people will not have to pass through Gehenna. The Gemara asks: But isn’t it written: “And I will bring the third part through the fire” (Zechariah 13:9), implying that there is a third group, which is sent to Gehenna temporarily? The Gemara answers: There, the verse is referring to the rebellious Jews who have sinned with their bodies.,The Gemara asks: Can the verse be referring to the rebellious Jews who have sinned with their bodies? But didn’t you say that they have no rectification? The Gemara responds: When do they have no rectification? When in addition to their having sinned with their bodies, the majority of their actions are sins. But here, the verse is referring to people for whom half of their actions are sins and half are meritorious deeds, and those sins include the sin of the rebellious Jews who sin with their bodies. It is not sufficient that they not be subject to the verse: “And I will bring the third part through the fire.” However, if their sins and meritorious deeds are equally balanced, and they did not sin with their bodies, He Who is “abundant in kindness” tilts the scales in favor of kindness. And about them, David said: “I love the Lord, Who hears my voice and my supplications” (Psalms 116:1).,Rava interpreted the verse homiletically: What is the meaning of that which is written: “I love the Lord, Who hears my voice and my supplications”? The Congregation of Israel said before the Holy One, Blessed be He: Master of the Universe, when do I know that I am loved by You? When You hear the voice of my supplications, as the verse states: “I was brought low [daloti], and He saved me” (Psalms 116:6). Although I am poor [dala] in mitzvot, nevertheless it is fitting to save me.,The Gemara asks: The rebellious Jews who have sinned with their bodies, who are they? Rav said: This is referring to the skull that did not ever don phylacteries. The Gemara asks further: The rebellious ones of the nations of the world who sin with their bodies, who are they? Rav said: They are those who engage in the sin, i.e., forbidden sexual relations.,And those who cast their fear over the land of the living, who are they? Rav Ḥisda said: This is referring to a communal leader [parnas] who casts excessive fear on the community not for the sake of Heaven. Rav Yehuda said that Rav said: Any community leader who casts excessive fear on the community not for the sake of Heaven will be punished and not see any Torah scholar among his sons, as it is stated: “Men do therefore fear him; he sees not any who are wise of heart” (Job 37:24). One who brings others to fear him will not merit having wise-hearted people in his family.,§ It was taught in the baraita: Beit Hillel say: He who is “and abundant in kindness” (Exodus 34:6) tilts the scales in favor of kindness, so that middling people will not have to pass through Gehenna. The Gemara asks: How does He do this? Rabbi Eliezer says: He pushes down on the side of the merits, tipping the scale in their favor, as it is stated: “He will again have compassion upon us; He will push down our iniquities” (Micah 7:19). Rabbi Yosei bar Ḥanina said: He bears, i.e., raises, the side of the sins, as it is stated: “He bears [noseh] sin and forgives transgression” (Micah 7:18).,A Sage from the school of Rabbi Yishmael taught in a baraita: He overlooks each and every first transgression, and that is the attribute of mercy, that God forgives one’s first sin, and therefore He tips the scale in favor of the merits. Rava said: But that sin itself, which God overlooks, is not completely erased; if the individual’s actions are still mostly sins, God counts the overlooked sin with them and metes out punishment accordingly.,Rava understood this verse differently and said: With regard to whoever forgoes his reckonings with others for injustices done to him, the heavenly court in turn forgoes punishment for all his sins, as it is stated: “He bears sin and forgives transgression” (Micah 7:18). Whose sins does He bear? The sins of one who forgoes his reckonings with others for injustices committed against him.,It is related that Rav Huna, son of Rav Yehoshua, became sick, and Rav Pappa went into his home to inquire about his well-being. He saw that the world was growing weak for Rav Huna, i.e., he was dying. Rav Pappa said to his attendants: Prepare his provisions [zavdata], i.e., his shrouds. In the end, Rav Huna recovered. Rav Pappa was embarrassed to go and see him, as it seemed as if he had decreed Rav Huna’s death. Rav Huna’s friends said to him: What did you see when you were lying there suspended between life and death? He said to them: Yes, it was so, I was truly close to dying, but the Holy One, Blessed be He, said to the heavenly court: Since he does not stand on his rights, i.e., he is ready to waive what is due him, you too should not be exacting with him in his judgment, as it is stated: “He bears [noseh] sin and forgives transgression.” Whose sins does He bear? The sins of one who forgoes his reckonings with others for injustices committed against him.,That same verse continues: “He bears sins and forgives transgression for the remnant of His inheritance” (Micah 7:18). Rav Aḥa bar Ḥanina said: This is like the fat tail that has a thorn in it, i.e., something good that contains something bad. God forgives and pardons only “for the remnant of His inheritance,” but not for all His inheritance.


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

2 results
1. Hebrew Bible, Ezekiel, 32.23-32.26 (6th cent. BCE - 5th cent. BCE)

32.23. אֲשֶׁר נִתְּנוּ קִבְרֹתֶיהָ בְּיַרְכְּתֵי־בוֹר וַיְהִי קְהָלָהּ סְבִיבוֹת קְבֻרָתָהּ כֻּלָּם חֲלָלִים נֹפְלִים בַּחֶרֶב אֲשֶׁר־נָתְנוּ חִתִּית בְּאֶרֶץ חַיִּים׃ 32.24. שָׁם עֵילָם וְכָל־הֲמוֹנָהּ סְבִיבוֹת קְבֻרָתָהּ כֻּלָּם חֲלָלִים הַנֹּפְלִים בַּחֶרֶב אֲ‍שֶׁר־יָרְדוּ עֲרֵלִים אֶל־אֶרֶץ תַּחְתִּיּוֹת אֲשֶׁר נָתְנוּ חִתִּיתָם בְּאֶרֶץ חַיִּים וַיִּשְׂאוּ כְלִמָּתָם אֶת־יוֹרְדֵי בוֹר׃ 32.25. בְּתוֹךְ חֲלָלִים נָתְנוּ מִשְׁכָּב לָהּ בְּכָל־הֲמוֹנָהּ סְבִיבוֹתָיו קִבְרֹתֶהָ כֻּלָּם עֲרֵלִים חַלְלֵי־חֶרֶב כִּי־נִתַּן חִתִּיתָם בְּאֶרֶץ חַיִּים וַיִּשְׂאוּ כְלִמָּתָם אֶת־יוֹרְדֵי בוֹר בְּתוֹךְ חֲלָלִים נִתָּן׃ 32.26. שָׁם מֶשֶׁךְ תֻּבַל וְכָל־הֲמוֹנָהּ סְבִיבוֹתָיו קִבְרוֹתֶיהָ כֻּלָּם עֲרֵלִים מְחֻלְלֵי חֶרֶב כִּי־נָתְנוּ חִתִּיתָם בְּאֶרֶץ חַיִּים׃ 32.23. whose graves are set in the uttermost parts of the pit, and her company is round about her grave; all of them slain, fallen by the sword, who caused terror in the land of the living." 32.24. There is Elam and all her multitude round about her grave; all of them slain, fallen by the sword, who are gone down uncircumcised into the nether parts of the earth, who caused their terror in the land of the living; yet have they borne their shame with them that go down to the pit." 32.25. They have set her a bed in the midst of the slain with all her multitude; her graves are round about them; all of them uncircumcised, slain by the sword; because their terror was caused in the land of the living, yet have they borne their shame with them that go down to the pit; they are put in the midst of them that are slain." 32.26. There is Meshech, Tubal, and all her multitude; her graves are round about them; all of them uncircumcised, slain by the sword; because they caused their terror in the land of the living."
2. Tosefta, Sanhedrin, 13.5 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)Subjects of this text:

subject book bibliographic info
apocalyptic literature and thought, eschatological revenge/judgment in Boustan Janssen and Roetzel (2010) 213
apocalyptic literature and thought Boustan Janssen and Roetzel (2010) 213
clemency, of israel Boustan Janssen and Roetzel (2010) 213
ctesiphon Fonrobert and Jaffee (2007) 191
enemies,clemency toward ones, of israel Boustan Janssen and Roetzel (2010) 213
flusser,david Schremer (2010) 178
hell Boustan Janssen and Roetzel (2010) 213
insolant kingdom,appellation for rome Schremer (2010) 178
mahoza Fonrobert and Jaffee (2007) 191
nebuchadnezzar Boustan Janssen and Roetzel (2010) 213
rava Fonrobert and Jaffee (2007) 191
sasanian context,empire Fonrobert and Jaffee (2007) 191
stereotyping Boustan Janssen and Roetzel (2010) 213
suffering, of evildoers Boustan Janssen and Roetzel (2010) 213
talmud,palestinian Boustan Janssen and Roetzel (2010) 213
temple destruction of jerusalem Boustan Janssen and Roetzel (2010) 213
temple jerusalem (first) Boustan Janssen and Roetzel (2010) 213
tyranny and tyrants,x' Boustan Janssen and Roetzel (2010) 213
zvul (the temple) Schremer (2010) 178