The Ancient Mediterranean Religions Index Database
Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database1754
Babylonian Talmud, Betzah, 16a


כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה ועד יום הכפורים חוץ מהוצאת שבתות והוצאת י"ט והוצאת בניו לתלמוד תורה שאם פחת פוחתין לו ואם הוסיף מוסיפין לו,א"ר אבהו מאי קראה (תהלים פא, ד) תקעו בחדש שופר (בכסא) ליום חגנו איזהו חג שהחדש מתכסה בו הוי אומר זה ראש השנה וכתיב (תהלים פא, ה) כי חק לישראל הוא משפט לאלהי יעקב,מאי משמע דהאי חק לישנא דמזוני הוא דכתיב (בראשית מז, כב) ואכלו את חקם אשר נתן להם פרעה מר זוטרא אמר מהכא (משלי ל, ח) הטריפני לחם חקי,תניא אמרו עליו על שמאי הזקן כל ימיו היה אוכל לכבוד שבת מצא בהמה נאה אומר זו לשבת מצא אחרת נאה הימנה מניח את השניה ואוכל את הראשונה,אבל הלל הזקן מדה אחרת היתה לו שכל מעשיו לשם שמים שנאמר (תהלים סח, כ) ברוך ה' יום יום תניא נמי הכי בית שמאי אומרים מחד שביך לשבתיך ובית הלל אומרים ברוך ה' יום יום,א"ר חמא ברבי חנינא הנותן מתנה לחברו אין צריך להודיעו שנאמר (שמות לד, כט) ומשה לא ידע כי קרן עור פניו,מיתיבי (שמות לא, יג) לדעת כי אני ה' מקדשכם אמר לו הקב"ה למשה משה מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה ואני מבקש ליתנה לישראל לך והודיע אותם מכאן אמר רבן שמעון בן גמליאל הנותן פת לתינוק צריך להודיע לאמו,לא קשיא הא במתנה דעבידא לאגלויי הא במתנה דלא עבידא לאגלויי שבת נמי מתנה דעבידא לאגלויי מתן שכרה לא עבידא לאגלויי:,אמר מר מכאן אמר רשב"ג הנותן פת לתינוק צריך להודיע לאמו מאי עביד ליה שייף ליה משחא ומלי ליה כוחלא והאידנא דחיישינן לכשפים מאי אמר רב פפא שייף ליה מאותו המין,א"ר יוחנן משום ר' שמעון בן יוחי כל מצות שנתן להם הקב"ה לישראל נתן להם בפרהסיא חוץ משבת שנתן להם בצנעא שנאמר (שמות לא, יז) ביני ובין בני ישראל אות היא לעולם,אי הכי לא לענשו נכרים עלה שבת אודועי אודעינהו מתן שכרה לא אודעינהו ואי בעית אימא מתן שכרה נמי אודעינהו נשמה יתירה לא אודעינהו,דאמר ר' שמעון בן לקיש נשמה יתירה נותן הקב"ה באדם ערב שבת ולמוצאי שבת נוטלין אותה הימנו שנאמר (שמות לא, יז) שבת וינפש כיון ששבת ווי אבדה נפש:,עושה אדם תבשיל מערב יום טוב: אמר אביי לא שנו אלא תבשיל אבל פת לא,מאי שנא פת דלא אילימא מידי דמלפת בעינן ופת לא מלפתא והא דייסא נמי דלא מלפתא דאמר ר' זירא הני בבלאי טפשאי דאכלי נהמא בנהמא ואמר רב נחומי בר זכריה משמיה דאביי מערבין בדייסא אלא מידי דלא שכיח בעינן ופת שכיחא ודייסא לא שכיחא,איכא דאמרי אמר אביי לא שנו אלא תבשיל אבל פת לא מאי טעמא אילימא דמידי דלא שכיח בעינן ופת שכיחא והא דייסא לא שכיחא ואמר רב נחומי בר זכריה משמיה דאביי אין מערבין בדייסא אלא מידי דמלפת בעינן ופת לא מלפתא ודייסא נמי לא מלפתא דאמר ר' זירא הני בבלאי טפשאי דאכלי נהמא בנהמא,תני ר' חייא עדשים שבשולי קדרה סומך עליהן משום ערובי תבשילין וה"מ דאית בהו כזית אמר רב יצחק בריה דרב יהודה שמנונית שעל גבי הסכין גוררו וסומך עליו משום ערובי תבשילין והני מילי דאית בהו כזית,אמר רב אסי אמר רב דגים קטנים מלוחים אין בהם משום בשולי נכרים אמר רב יוסף ואם צלאן נכרי סומך עליהם משום ערובי תבשילין ואי עבדינהו נכרי כסא דהרסנא אסור,פשיטא מהו דתימאA person’s entire livelihood is allocated to him during the period from Rosh HaShana to Yom Kippur. During that time, as each individual is judged, it is decreed exactly how much money he will earn for all his expenditures of the coming year, except for expenditures for Shabbatot, and expenditures for Festivals, and expenditures for the school fees of his sons’ Torah study. In these areas, no exact amount is determined at the beginning of the year; rather, if he reduced the amount he spends for these purposes, his income is reduced and he earns that much less money in that year, and if he increased his expenditures in these areas, his income is increased to ensure that he can cover the expense. Therefore, one may borrow for these purposes, since he is guaranteed to have enough income to cover whatever he spends for them.,Rabbi Abbahu said: What is the verse from which this dictum is derived? The source is: “Blow the shofar at the New Moon, at the concealed time for our Festival day” (Psalms 81:4). On which Festival is the new moon concealed? You must say that it is Rosh HaShana, which occurs on the first of the month, when the moon is not yet visible, while the moon is visible during the other Festivals, which occur in the middle of the month. And it is written in the next verse: “For it is a statute [ḥok] for Israel, a judgment of the God of Jacob” (Psalms 81:5).,The Gemara explains: From where may it be inferred that this word “statute [ḥok]” is a term relating to food? As it is written: “And they ate their allotment [ḥukkam], which Pharaoh gave them” (Genesis 47:22). Mar Zutra said: One can learn that ḥok is referring to food from here: “Feed me with my allotted [ḥukki] bread” (Proverbs 30:8).,It is taught in a baraita: They said about Shammai the Elder that all his days he would eat in honor of Shabbat. How so? If he found a choice animal, he would say: This is for Shabbat. If he subsequently found another one choicer than it, he would set aside the second for Shabbat and eat the first. He would eat the first to leave the better-quality animal for Shabbat, which continually rendered his eating an act of honoring Shabbat.,However, Hillel the Elder had a different trait, that all his actions, including those on a weekday, were for the sake of Heaven, as it is stated: “Blessed be the Lord, day by day; He bears our burden, our God who is our salvation; Selah” (Psalms 68:20), meaning that God gives a blessing for each and every day. That is also taught in a baraita in more general terms: Beit Shammai say: From the first day of the week, Sunday, start preparing already for your Shabbat. And Beit Hillel say: “Blessed be the Lord, day by day.”,§ Apropos the statements about honoring Shabbat, the Gemara cites another statement on the same topic. Rabbi Ḥama, son of Rabbi Ḥanina, said: One who gives a gift to his friend need not inform him that he has given it to him, and he need not concern himself that the recipient might not realize who gave it to him. As it is stated: “And Moses did not know that the skin of his face was radiant” (Exodus 34:29); Moses received this gift unawares.,The Gemara raises an objection to this. Isn’t it written: “Nevertheless, you must keep My Shabbatot, for this is a sign between Me and you throughout your generations, that you may know that I am the Lord Who sanctifies you” (Exodus 31:13), which the Sages expounded as follows: The Holy One, Blessed be He, said to Moses: Moses, I have a good gift in My treasury, and its name is Shabbat, and I wish to give it to the Jewish people. Go and inform them of this intention of Mine. And from here Rabban Shimon ben Gamliel said: One who gives a gift of a piece of bread to a child must inform his mother of his actions, so that the child’s parents will be aware of the giver’s fond feelings for them, thereby enhancing friendly relations and companionship among Jews. This appears to be in direct contradiction to Rabbi Ḥama’s statement.,The Gemara answers: This is not difficult; this case, where one need not inform the recipient, is referring to a gift that is likely to be revealed, such as Moses’ shining face, which everyone would point out to him; that case, where one must inform the recipient, is referring to a gift that is not likely to be revealed in the natural course of events. The Gemara challenges: Isn’t Shabbat also a gift that is likely to be revealed, as the Jews would eventually be instructed with regard to the time and nature of Shabbat? The Gemara answers: Nevertheless, its reward is not likely to be revealed. Therefore, God told Moses to inform the Jews of the gift of Shabbat and its reward.,The Master said earlier that from here Rabban Shimon ben Gamliel said: One who gives a piece of bread to a child must inform his mother. The Gemara asks: What does he do to him; how does he inform the child’s mother? He rubs oil on him and paints his eyes blue, so that when the child arrives home his mother will ask him who did this to him and he will reply that it was a person who also gave him a piece of bread. The Gemara comments: And nowadays, when we are concerned about witchcraft, i.e., that painting the child’s eyes might have been performed as an act of sorcery, what should one do? Rav Pappa said: He rubs on the child a little of that same type of food that he put on the bread, such as butter or cheese, and this will cause the child’s mother to notice that he received a present.,The Gemara cites a further statement with regard to the gift of Shabbat to the Jewish people. Rabbi Yoḥanan said in the name of Rabbi Shimon ben Yoḥai: All the mitzvot that the Holy One, Blessed be He, gave to the Jewish people, He gave to them in public [parhesya] except for Shabbat, which he gave to them in private. As it is stated: “It is a sign between Me and the children of Israel forever” (Exodus 31:17), meaning that in a sense, it is a secret between God and the Jewish people.,The Gemara challenges: If it is so that it was given in secret so that not everyone knew about it, the gentiles should not be punished for not wanting to accept it; they are liable to receive punishment for refusing to accept the other mitzvot of the Torah. The Gemara answers: The Holy One, Blessed be He, did inform them of the concept of Shabbat, but He did not inform them of the reward for the fulfillment of the mitzva. And if you wish, say instead that He also informed the gentiles of its reward, but about the idea of the additional soul given to each person on Shabbat He did not inform them.,As Rabbi Shimon ben Lakish said: The Holy One, Blessed be He, gives a person an additional soul on Shabbat eve, and at the conclusion of Shabbat removes it from him, as it is stated: “He ceased from work and was refreshed [vayinafash]” (Exodus 31:17). Rabbi Shimon ben Lakish expounds the verse as follows: Since he ceased from work, and now Shabbat has concluded and his additional soul is removed from him, woe [vai] for the additional soul [nefesh] that is lost.,It was taught in the mishna that a person may prepare a cooked dish on a Festival eve and rely on it for Shabbat for the joining of cooked foods. Abaye said: They taught that the joining of cooked foods allows one to cook on a Festival for Shabbat only when it is made from a cooked dish; however, if it is composed of bread alone, no, this is not sufficient.,The Gemara asks: What is different about bread that makes it not fit for this purpose? If we say that we require something that accompanies bread, and bread does not accompany itself, the following difficulty arises: Porridge also does not accompany bread, as Rabbi Zeira said: Those foolish Babylonians eat bread with bread, referring to their custom of eating bread with porridge. This shows that porridge is no better accompaniment to bread than bread itself, and yet Rav Neḥumi bar Zekharya said in the name of Abaye: One may establish an eiruv with porridge. Rather, one must say as follows: We require something that is not routine, so that it will be clear that one is setting it aside for the purpose of an eiruv, and bread is routine, whereas porridge is not routine.,Some say a different version of this discussion: Abaye said: They taught that a joining of cooked foods allows one to cook on a Festival for Shabbat only when it is made from a cooked dish; however, if it is composed of bread, no, that is not sufficient. The Gemara asks: What is the reason for this? If we say that we require something that is not routine, and bread is routine, the following difficulty arises: Isn’t porridge not particularly routine? And yet Rav Neḥumi bar Zekharya said in the name of Abaye: One may not establish an eiruv with porridge. Rather, one should say as follows: We require something that accompanies bread, and bread does not accompany itself, and porridge, too, does not accompany bread, as Rabbi Zeira said: Those foolish Babylonians eat bread with bread, from which it is clear that like bread, porridge does not accompany bread and consequently cannot constitute an eiruv.,Rabbi Ḥiyya taught: With regard to lentils that remain at the bottom of a pot on the eve of a Festival, one may rely on them for the joining of cooked foods. Although they were not prepared with this purpose in mind, they are nevertheless considered a cooked dish. And this applies only if there is an olive-bulk of lentils in total. Similarly, Rav Yitzḥak, son of Rav Yehuda, said: With regard to fat of meat and the like that is on a knife, one may scrape it off the knife and rely on it for the joining of cooked foods; and this applies only if there is an olive-bulk of fat in total.,Rav Asi said that Rav said: Small salted fish that a gentile then cooked are not considered the cooked food of gentiles because cooking does not prepare them to be food any more than they already were, as they can be eaten in their salted state. Rav Yosef said: And even if a gentile roasted them, a Jew may rely on them for the joining of cooked foods, as they are not considered the cooked food of a gentile and are indeed already edible. However, if the gentile made them into fish fried with oil and flour [kasa deharsena], it is prohibited to eat them. In this case they are considered the cooked food of a gentile, since his actions have made them into noteworthy food.,The Gemara challenges: It is obvious that this is the case; it need not be taught. The Gemara answers: The justification for teaching it is lest you say that


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

None available Subjects of this text:

subject book bibliographic info
adjudication,synagogue Levine (2005) 442
bread Rosenblum (2016) 134
commensality Rosenblum (2016) 134
flogging,in synagogue Levine (2005) 442
instruction,school,education Levine (2005) 442
judge Levine (2005) 442
leadership,synagogue,leadership,town,communal Levine (2005) 442
leadership,synagogue Levine (2005) 442
olive oil' Rosenblum (2016) 134
simonias Levine (2005) 442
sofer Levine (2005) 442
teacher Levine (2005) 442