Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database11049
Valerius Flaccus Gaius, Argonautica, 1.211-1.228
NaN
NaN
NaN
NaN
NaN
NaN
NaN
NaN
NaN
NaN
NaN
NaN
NaN
NaN
NaN
NaN
NaN
NaN


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

7 results
1. Apollonius of Rhodes, Argonautica, 1.234-1.319, 2.815-2.863 (3rd cent. BCE - 3rd cent. BCE)

1.240. ἀστέρες ὣς νεφέεσσι μετέπρεπον· ὧδε δʼ ἕκαστος 1.241. ἔννεπεν εἰσορόων σὺν τεύχεσιν ἀίσσοντας· 1.242. ‘Ζεῦ ἄνα, τίς Πελίαο νόος; πόθι τόσσον ὅμιλον 1.243. ἡρώων γαίης Παναχαιίδος ἔκτοθι βάλλει; 1.268. μήτηρ δʼ ὡς τὰ πρῶτʼ ἐπεχεύατο πήχεε παιδί 1.269. ὧς ἔχετο κλαίουσʼ ἀδινώτερον, ἠύτε κούρη 1.270. οἰόθεν ἀσπασίως πολιὴν τροφὸν ἀμφιπεσοῦσα 1.271. μύρεται, ᾗ οὐκ εἰσὶν ἔτʼ ἄλλοι κηδεμονῆες 1.272. ἀλλʼ ὑπὸ μητρυιῇ βίοτον βαρὺν ἡγηλάζει· 1.273. καί ἑ νέον πολέεσσιν ὀνείδεσιν ἐστυφέλιξεν 1.274. τῇ δέ τʼ ὀδυρομένῃ δέδεται κέαρ ἔνδοθεν ἄτῃ 1.275. οὐδʼ ἔχει ἐκφλύξαι τόσσον γόον, ὅσσον ὀρεχθεῖ· 1.276. ὧς ἀδινὸν κλαίεσκεν ἑὸν παῖδʼ ἀγκὰς ἔχουσα 1.277. Ἀλκιμέδη, καὶ τοῖον ἔπος φάτο κηδοσύνῃσιν· 1.278. ‘αἴθʼ ὄφελον κεῖνʼ ἦμαρ, ὅτʼ ἐξειπόντος ἄκουσα 1.279. δειλὴ ἐγὼ Πελίαο κακὴν βασιλῆος ἐφετμήν 1.280. αὐτίκʼ ἀπὸ ψυχὴν μεθέμεν, κηδέων τε λαθέσθαι 1.281. ὄφρʼ αὐτός με τεῇσι φίλαις ταρχύσαο χερσίν 1.282. τέκνον ἐμόν· τὸ γὰρ οἶον ἔην ἔτι λοιπὸν ἐέλδωρ 1.283. ἐκ σέθεν, ἄλλα δὲ πάντα πάλαι θρεπτήρια πέσσω. 1.284. νῦν γε μὲν ἡ τὸ πάροιθεν Ἀχαιιάδεσσιν ἀγητὴ 1.285. δμωὶς ὅπως κενεοῖσι λελείψομαι ἐν μεγάροισιν 1.286. σεῖο πόθῳ μινύθουσα δυσάμμορος, ᾧ ἔπι πολλὴν 1.287. ἀγλαΐην καὶ κῦδος ἔχον πάρος, ᾧ ἔπι μούνῳ 1.288. μίτρην πρῶτον ἔλυσα καὶ ὕστατον. ἔξοχα γάρ μοι 1.289. Εἰλείθυια θεὰ πολέος ἐμέγηρε τόκοιο. 1.290. ᾤ μοι ἐμῆς ἄτης· τὸ μὲν οὐδʼ ὅσον, οὐδʼ ἐν ὀνείρῳ 1.291. ὠισάμην, εἰ Φρίξος ἐμοὶ κακὸν ἔσσετʼ ἀλύξας.’ 1.292. ὧς ἥγε στενάχουσα κινύρετο· ταὶ δὲ γυναῖκες 1.300. τλῆθι φέρειν· θάρσει δὲ συνημοσύνῃσιν Ἀθήνης 1.301. ἠδὲ θεοπροπίοισιν, ἐπεὶ μάλα δεξιὰ Φοῖβος 1.302. ἔχρη, ἀτὰρ μετέπειτά γʼ ἀριστήων ἐπαρωγῇ. 2.835. ἔνθα δὲ ναυτιλίης μὲν ἐρητύοντο μέλεσθαι 2.836. ἀμφὶ δὲ κηδείῃ νέκυος μένον ἀσχαλόωντες. 2.837. ἤματα δὲ τρία πάντα γόων· ἑτέρῳ δέ μιν ἤδη 2.838. τάρχυον μεγαλωστί· συνεκτερέιζε δὲ λαὸς 2.839. αὐτῷ ὁμοῦ βασιλῆι Λύκῳ· παρὰ δʼ ἄσπετα μῆλα 2.840. ἣ θέμις οἰχομένοισι, ταφήια λαιμοτόμησαν. 2.841. καὶ δή τοι κέχυται τοῦδʼ ἀνέρος ἐν χθονὶ κείνῃ 2.842. τύμβος· σῆμα δʼ ἔπεστι καὶ ὀψιγόνοισιν ἰδέσθαι 2.843. νηίου ἐκ κοτίνοιο φάλαγξ· θαλέθει δέ τε φύλλοις 2.844. ἄκρης τυτθὸν ἔνερθʼ Ἀχερουσίδος. εἰ δέ με καὶ τὸ 2.845. χρειὼ ἀπηλεγέως Μουσέων ὕπο γηρύσασθαι 2.846. τόνδε πολισσοῦχον διεπέφραδε Βοιωτοῖσιν 2.847. Νισαίοισί τε Φοῖβος ἐπιρρήδην ἱλάεσθαι 2.848. ἀμφὶ δὲ τήνγε φάλαγγα παλαιγενέος κοτίνοιο 2.849. ἄστυ βαλεῖν· οἱ δʼ ἀντὶ θεουδέος Αἰολίδαο 2.850. Ἴδμονος εἰσέτι νῦν Ἀγαμήστορα κυδαίνουσιν. 2.851. τίς γὰρ δὴ θάνεν ἄλλος; ἐπεὶ καὶ ἔτʼ αὖτις ἔχευαν 2.852. ἥρωες τότε τύμβον ἀποφθιμένου ἑτάροιο. 2.853. δοιὰ γὰρ οὖν κείνων ἔτι σήματα φαίνεται ἀνδρῶν. 2.854. Ἁγνιάδην Τῖφυν θανέειν φάτις· οὐδέ οἱ ἦεν 2.855. μοῖρʼ ἔτι ναυτίλλεσθαι ἑκαστέρω. ἀλλά νυ καὶ τὸν 2.856. αὖθι μινυνθαδίη πάτρης ἑκὰς εὔνασε νοῦσος 2.857. εἰσότʼ Ἀβαντιάδαο νέκυν κτερέιξεν ὅμιλος. 2.858. ἄτλητον δʼ ὀλοῷ ἐπὶ πήματι κῆδος ἕλοντο. 2.859. δὴ γὰρ ἐπεὶ καὶ τόνδε παρασχεδὸν ἐκτερέιξαν 2.860. αὐτοῦ, ἀμηχανίῃσιν ἁλὸς προπάροιθε πεσόντες 2.861. ἐντυπὰς εὐκήλως εἰλυμένοι οὔτε τι σίτου 2.862. μνώοντʼ οὔτε ποτοῖο· κατήμυσαν δʼ ἀχέεσσιν 2.863. θυμόν, ἐπεὶ μάλα πολλὸν ἀπʼ ἐλπίδος ἔπλετο νόστος.
2. Apollodorus, Bibliotheca, 1.9.27 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

1.9.27. Πελίας δὲ ἀπογνοὺς τὴν ὑποστροφὴν τῶν Ἀργοναυτῶν τὸν Αἴσονα κτείνειν ἤθελεν· ὁ δὲ αἰτησάμενος ἑαυτὸν ἀνελεῖν θυσίαν ἐπιτελῶν ἀδεῶς τοῦ ταυρείου σπασάμενος αἵματος 1 -- ἀπέθανεν. ἡ δὲ Ἰάσονος μήτηρ ἐπαρασαμένη Πελίᾳ, 2 -- νήπιον ἀπολιποῦσα παῖδα Πρόμαχον ἑαυτὴν ἀνήρτησε· Πελίας δὲ καὶ τὸν αὐτῇ καταλειφθέντα παῖδα ἀπέκτεινεν. ὁ δὲ Ἰάσων κατελθὼν τὸ μὲν δέρας ἔδωκε, περὶ ὧν δὲ ἠδικήθη μετελθεῖν ἐθέλων καιρὸν ἐξεδέχετο. καὶ τότε μὲν εἰς Ἰσθμὸν μετὰ τῶν ἀριστέων πλεύσας ἀνέθηκε τὴν ναῦν Ποσειδῶνι, αὖθις δὲ Μήδειαν παρακαλεῖ ζητεῖν ὅπως Πελίας αὐτῷ δίκας ὑπόσχῃ. ἡ δὲ εἰς τὰ βασίλεια τοῦ Πελίου παρελθοῦσα πείθει τὰς θυγατέρας αὐτοῦ τὸν πατέρα κρεουργῆσαι καὶ καθεψῆσαι, διὰ φαρμάκων αὐτὸν ἐπαγγελλομένη ποιήσειν νέον· καὶ τοῦ πιστεῦσαι χάριν κριὸν μελίσασα καὶ καθεψήσασα ἐποίησεν ἄρνα. αἱ δὲ πιστεύσασαι τὸν πατέρα κρεουργοῦσι καὶ καθέψουσιν. Ἄκαστος 3 -- δὲ μετὰ τῶν τὴν Ἰωλκὸν οἰκούντων τὸν πατέρα θάπτει, τὸν δὲ Ἰάσονα μετὰ τῆς Μηδείας τῆς Ἰωλκοῦ ἐκβάλλει.
3. Seneca The Younger, Letters, 5.7-5.9, 13.12, 23.2, 101.10 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

4. Seneca The Younger, Troades, 399 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

5. Justinian, Digest, (5th cent. CE - 6th cent. CE)

6. Anon., Tabulae Pompeianae Sulpiciorum, 85, 87-88, 90-93, 101

7. Valerius Flaccus Gaius, Argonautica, 1.184-1.210, 1.212-1.349, 1.574-1.658, 1.700-1.721, 1.763-1.766, 1.788-1.822, 2.1-2.5, 5.1-5.62, 8.136, 8.247-8.251Subjects of this text:

subject book bibliographic info
aeetes Augoustakis (2014), Flavian Poetry and its Greek Past, 116; Verhagen (2022), Security and Credit in Roman Law: The Historical Evolution of Pignus and Hypotheca, 116
aeson Augoustakis (2014), Flavian Poetry and its Greek Past, 75, 76; Roumpou (2023), Ritual and the Poetics of Closure in Flavian Literature. 81; Verhagen (2022), Security and Credit in Roman Law: The Historical Evolution of Pignus and Hypotheca, 75, 76
alcimede Augoustakis (2014), Flavian Poetry and its Greek Past, 75, 76; Roumpou (2023), Ritual and the Poetics of Closure in Flavian Literature. 81; Verhagen (2022), Security and Credit in Roman Law: The Historical Evolution of Pignus and Hypotheca, 75, 76
apollonius rhodius,collective speech in Augoustakis (2014), Flavian Poetry and its Greek Past, 75, 76; Verhagen (2022), Security and Credit in Roman Law: The Historical Evolution of Pignus and Hypotheca, 75, 76
apollonius rhodius,male and female Augoustakis (2014), Flavian Poetry and its Greek Past, 75, 76; Verhagen (2022), Security and Credit in Roman Law: The Historical Evolution of Pignus and Hypotheca, 75, 76
apollonius rhodius,silence in Augoustakis (2014), Flavian Poetry and its Greek Past, 75, 76; Verhagen (2022), Security and Credit in Roman Law: The Historical Evolution of Pignus and Hypotheca, 75, 76
argo,as first ship Augoustakis (2014), Flavian Poetry and its Greek Past, 116; Verhagen (2022), Security and Credit in Roman Law: The Historical Evolution of Pignus and Hypotheca, 116
argo Bremmer (2008), Greek Religion and Culture, the Bible, and the Ancient Near East, 310
argonauts,lists Bremmer (2008), Greek Religion and Culture, the Bible, and the Ancient Near East, 310
argonauts Agri (2022), Reading Fear in Flavian Epic: Emotion, Power, and Stoicism, 102
bosporus Augoustakis (2014), Flavian Poetry and its Greek Past, 116; Verhagen (2022), Security and Credit in Roman Law: The Historical Evolution of Pignus and Hypotheca, 116
civil war Roumpou (2023), Ritual and the Poetics of Closure in Flavian Literature. 81
closure Roumpou (2023), Ritual and the Poetics of Closure in Flavian Literature. 81
coda (see sphragis) Roumpou (2023), Ritual and the Poetics of Closure in Flavian Literature. 81
colchis Augoustakis (2014), Flavian Poetry and its Greek Past, 76, 116; Bremmer (2008), Greek Religion and Culture, the Bible, and the Ancient Near East, 310; Verhagen (2022), Security and Credit in Roman Law: The Historical Evolution of Pignus and Hypotheca, 76, 116
death,and closure Roumpou (2023), Ritual and the Poetics of Closure in Flavian Literature. 81
death Roumpou (2023), Ritual and the Poetics of Closure in Flavian Literature. 81
dionysios scytobrachion Roumpou (2023), Ritual and the Poetics of Closure in Flavian Literature. 81
elpenor Augoustakis (2014), Flavian Poetry and its Greek Past, 96; Verhagen (2022), Security and Credit in Roman Law: The Historical Evolution of Pignus and Hypotheca, 96
emotions,as deceptive Agri (2022), Reading Fear in Flavian Epic: Emotion, Power, and Stoicism, 102
euripides,medea Agri (2022), Reading Fear in Flavian Epic: Emotion, Power, and Stoicism, 102
evander Augoustakis (2014), Flavian Poetry and its Greek Past, 75, 76; Verhagen (2022), Security and Credit in Roman Law: The Historical Evolution of Pignus and Hypotheca, 75, 76
fear,and hope ( spes ) Agri (2022), Reading Fear in Flavian Epic: Emotion, Power, and Stoicism, 102
fratricide/fraternal conflict Roumpou (2023), Ritual and the Poetics of Closure in Flavian Literature. 81
golden fleece Bremmer (2008), Greek Religion and Culture, the Bible, and the Ancient Near East, 310
hellespont Augoustakis (2014), Flavian Poetry and its Greek Past, 116; Verhagen (2022), Security and Credit in Roman Law: The Historical Evolution of Pignus and Hypotheca, 116
idmon Augoustakis (2014), Flavian Poetry and its Greek Past, 96; Verhagen (2022), Security and Credit in Roman Law: The Historical Evolution of Pignus and Hypotheca, 96
initiation Bremmer (2008), Greek Religion and Culture, the Bible, and the Ancient Near East, 310
jason Agri (2022), Reading Fear in Flavian Epic: Emotion, Power, and Stoicism, 102; Augoustakis (2014), Flavian Poetry and its Greek Past, 75, 76, 96, 116; Roumpou (2023), Ritual and the Poetics of Closure in Flavian Literature. 81; Verhagen (2022), Security and Credit in Roman Law: The Historical Evolution of Pignus and Hypotheca, 75, 76, 96, 116
jupiter,arg. Agri (2022), Reading Fear in Flavian Epic: Emotion, Power, and Stoicism, 102
lament Roumpou (2023), Ritual and the Poetics of Closure in Flavian Literature. 81
magic Roumpou (2023), Ritual and the Poetics of Closure in Flavian Literature. 81
maternal uncles Bremmer (2008), Greek Religion and Culture, the Bible, and the Ancient Near East, 310
medea Roumpou (2023), Ritual and the Poetics of Closure in Flavian Literature. 81
misenus Augoustakis (2014), Flavian Poetry and its Greek Past, 96; Verhagen (2022), Security and Credit in Roman Law: The Historical Evolution of Pignus and Hypotheca, 96
mopsus Augoustakis (2014), Flavian Poetry and its Greek Past, 116; Roumpou (2023), Ritual and the Poetics of Closure in Flavian Literature. 81; Verhagen (2022), Security and Credit in Roman Law: The Historical Evolution of Pignus and Hypotheca, 116
neptune Augoustakis (2014), Flavian Poetry and its Greek Past, 116; Verhagen (2022), Security and Credit in Roman Law: The Historical Evolution of Pignus and Hypotheca, 116
palinurus Augoustakis (2014), Flavian Poetry and its Greek Past, 96; Verhagen (2022), Security and Credit in Roman Law: The Historical Evolution of Pignus and Hypotheca, 96
pallas,son of evander Augoustakis (2014), Flavian Poetry and its Greek Past, 75, 76; Verhagen (2022), Security and Credit in Roman Law: The Historical Evolution of Pignus and Hypotheca, 75, 76
pelias Bremmer (2008), Greek Religion and Culture, the Bible, and the Ancient Near East, 310
penteconter Bremmer (2008), Greek Religion and Culture, the Bible, and the Ancient Near East, 310
perses Augoustakis (2014), Flavian Poetry and its Greek Past, 116; Verhagen (2022), Security and Credit in Roman Law: The Historical Evolution of Pignus and Hypotheca, 116
phrixus Augoustakis (2014), Flavian Poetry and its Greek Past, 75; Verhagen (2022), Security and Credit in Roman Law: The Historical Evolution of Pignus and Hypotheca, 75
primitivism Augoustakis (2014), Flavian Poetry and its Greek Past, 116; Verhagen (2022), Security and Credit in Roman Law: The Historical Evolution of Pignus and Hypotheca, 116
ring composition Roumpou (2023), Ritual and the Poetics of Closure in Flavian Literature. 81
ritual Roumpou (2023), Ritual and the Poetics of Closure in Flavian Literature. 81
sacrifice Roumpou (2023), Ritual and the Poetics of Closure in Flavian Literature. 81
sandal,one' Bremmer (2008), Greek Religion and Culture, the Bible, and the Ancient Near East, 310
silence Augoustakis (2014), Flavian Poetry and its Greek Past, 75, 76; Verhagen (2022), Security and Credit in Roman Law: The Historical Evolution of Pignus and Hypotheca, 75, 76
speech,collective Augoustakis (2014), Flavian Poetry and its Greek Past, 75, 76; Verhagen (2022), Security and Credit in Roman Law: The Historical Evolution of Pignus and Hypotheca, 75, 76
suicide Roumpou (2023), Ritual and the Poetics of Closure in Flavian Literature. 81
tiphys Augoustakis (2014), Flavian Poetry and its Greek Past, 96; Verhagen (2022), Security and Credit in Roman Law: The Historical Evolution of Pignus and Hypotheca, 96
valerius flaccus,and apollonius rhodius Augoustakis (2014), Flavian Poetry and its Greek Past, 96, 116; Verhagen (2022), Security and Credit in Roman Law: The Historical Evolution of Pignus and Hypotheca, 96, 116
valerius flaccus,civil war in Augoustakis (2014), Flavian Poetry and its Greek Past, 116; Verhagen (2022), Security and Credit in Roman Law: The Historical Evolution of Pignus and Hypotheca, 116
valerius flaccus,collective speech in Augoustakis (2014), Flavian Poetry and its Greek Past, 75, 76; Verhagen (2022), Security and Credit in Roman Law: The Historical Evolution of Pignus and Hypotheca, 75, 76
valerius flaccus,funerals in Augoustakis (2014), Flavian Poetry and its Greek Past, 96; Verhagen (2022), Security and Credit in Roman Law: The Historical Evolution of Pignus and Hypotheca, 96
valerius flaccus,silence in Augoustakis (2014), Flavian Poetry and its Greek Past, 75, 76; Verhagen (2022), Security and Credit in Roman Law: The Historical Evolution of Pignus and Hypotheca, 75, 76
valerius flaccus,storm in Augoustakis (2014), Flavian Poetry and its Greek Past, 116; Verhagen (2022), Security and Credit in Roman Law: The Historical Evolution of Pignus and Hypotheca, 116