Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database10882
Thucydides, The History Of The Peloponnesian War, 7.69.2


ὁ δὲ Νικίας ὑπὸ τῶν παρόντων ἐκπεπληγμένος καὶ ὁρῶν οἷος ὁ κίνδυνος καὶ ὡς ἐγγὺς ἤδη [ἦν], ἐπειδὴ καὶ ὅσον οὐκ ἔμελλον ἀνάγεσθαι, καὶ νομίσας, ὅπερ πάσχουσιν ἐν τοῖς μεγάλοις ἀγῶσι, πάντα τε ἔργῳ ἔτι σφίσιν ἐνδεᾶ εἶναι καὶ λόγῳ αὐτοῖς οὔπω ἱκανὰ εἰρῆσθαι, αὖθις τῶν τριηράρχων ἕνα ἕκαστον ἀνεκάλει, πατρόθεν τε ἐπονομάζων καὶ αὐτοὺς ὀνομαστὶ καὶ φυλήν, ἀξιῶν τό τε καθ’ ἑαυτόν, ᾧ ὑπῆρχε λαμπρότητός τι, μὴ προδιδόναι τινὰ καὶ τὰς πατρικὰς ἀρετάς, ὧν ἐπιφανεῖς ἦσαν οἱ πρόγονοι, μὴ ἀφανίζειν, πατρίδος τε τῆς ἐλευθερωτάτης ὑπομιμνῄσκων καὶ τῆς ἐν αὐτῇ ἀνεπιτάκτου πᾶσιν ἐς τὴν δίαιταν ἐξουσίας, ἄλλα τε λέγων ὅσα ἐν τῷ τοιούτῳ ἤδη τοῦ καιροῦ ὄντες ἄνθρωποι οὐ πρὸς τὸ δοκεῖν τινὶ ἀρχαιολογεῖν φυλαξάμενοι εἴποιεν ἄν, καὶ ὑπὲρ ἁπάντων παραπλήσια ἔς τε γυναῖκας καὶ παῖδας καὶ θεοὺς πατρῴους προφερόμενα, ἀλλ’ ἐπὶ τῇ παρούσῃ ἐκπλήξει ὠφέλιμα νομίζοντες ἐπιβοῶνται.Meanwhile Nicias, appalled by the position of affairs, realizing the greatness and the nearness of the danger now that they were on the point of putting out from shore, and thinking, as men are apt to think in great crises, that when all has been done they have still something left to do, and when all has been said that they have not yet said enough, again called on the captains one by one, addressing each by his father's name and by his own, and by that of his tribe, and adjured them not to belie their own personal renown, or to obscure the hereditary virtues for which their ancestors were illustrious; he reminded them of their country, the freest of the free, and of the unfettered discretion allowed in it to all to live as they pleased; and added other arguments such as men would use at such a crisis, and which, with little alteration, are made to serve on all occasions alike—appeals to wives, children, and national gods,—without caring whether they are thought common-place, but loudly invoking them in the belief that they will be of use in the consternation of the moment.


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

9 results
1. Aristophanes, Clouds, 424, 423 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

423. ἄλλο τι δῆτ' οὖν νομιεῖς ἤδη θεὸν οὐδένα πλὴν ἅπερ ἡμεῖς
2. Herodotus, Histories, 1.32.1, 3.40.2, 3.108.1-3.108.2, 6.109-6.110, 7.17.2, 9.16.4 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

1.32.1. Thus Solon granted second place in happiness to these men. Croesus was vexed and said, “My Athenian guest, do you so much despise our happiness that you do not even make us worth as much as common men?” Solon replied, “Croesus, you ask me about human affairs, and I know that the divine is entirely grudging and troublesome to us. 3.40.2. It is pleasant to learn that a friend and ally is doing well. But I do not like these great successes of yours; for I know the gods, how jealous they are, and I desire somehow that both I and those for whom I care succeed in some affairs, fail in others, and thus pass life faring differently by turns, rather than succeed at everything. 3.108.1. The Arabians also say that the whole country would be full of these snakes if the same thing did not occur among them that I believe occurs among vipers. 3.108.2. Somehow the forethought of God (just as is reasonable) being wise has made all creatures prolific that are timid and edible, so that they do not become extinct through being eaten, whereas few young are born to hardy and vexatious creatures. 6.109. The Athenian generals were of divided opinion, some advocating not fighting because they were too few to attack the army of the Medes; others, including Miltiades, advocating fighting. ,Thus they were at odds, and the inferior plan prevailed. An eleventh man had a vote, chosen by lot to be polemarch of Athens, and by ancient custom the Athenians had made his vote of equal weight with the generals. Callimachus of Aphidnae was polemarch at this time. Miltiades approached him and said, ,“Callimachus, it is now in your hands to enslave Athens or make her free, and thereby leave behind for all posterity a memorial such as not even Harmodius and Aristogeiton left. Now the Athenians have come to their greatest danger since they first came into being, and, if we surrender, it is clear what we will suffer when handed over to Hippias. But if the city prevails, it will take first place among Hellenic cities. ,I will tell you how this can happen, and how the deciding voice on these matters has devolved upon you. The ten generals are of divided opinion, some urging to attack, others urging not to. ,If we do not attack now, I expect that great strife will fall upon and shake the spirit of the Athenians, leading them to medize. But if we attack now, before anything unsound corrupts the Athenians, we can win the battle, if the gods are fair. ,All this concerns and depends on you in this way: if you vote with me, your country will be free and your city the first in Hellas. But if you side with those eager to avoid battle, you will have the opposite to all the good things I enumerated.” 7.17.2. “Are you the one who dissuades Xerxes from marching against Hellas, because you care for him? Neither in the future nor now will you escape with impunity for striving to turn aside what must be. To Xerxes himself it has been declared what will befall him if he disobeys.” 9.16.4. Marvelling at these words, Thersander answered: “Must you not then tell this to Mardonius and those honorable Persians who are with him?” “Sir,” said the Persian, “that which a god wills to send no man can turn aside, for even truth sometimes finds no one to believe it.
3. Plato, Republic, None (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

4. Plato, Symposium, None (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

209d. merely from turning a glance upon Homer and Hesiod and all the other good poets, and envying the fine offspring they leave behind to procure them a glory immortally renewed in the memory of men. Or only look, she said, at the fine children whom Lycurgus left behind him in Lacedaemon to deliver his country and—I may almost say—the whole of Greece ; while Solon is highly esteemed among you for begetting his laws; and so are
5. Thucydides, The History of The Peloponnesian War, 2.36-2.46, 2.36.3, 2.40.1-2.40.2, 2.40.4-2.40.5, 2.41.1, 2.41.3-2.41.4, 2.43.1, 3.58.5, 3.59.2, 4.28.3, 5.65.3, 5.103, 5.103.2, 5.111, 5.112.2, 6.9.3, 6.18.3, 7.11-7.15, 7.43.6, 7.50.4, 7.56.2, 7.61.1-7.61.2, 7.63.3, 7.70, 7.70.6, 7.71.3, 7.71.7, 7.76, 7.77.2-7.77.4, 7.86.5 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

2.36.3. Lastly, there are few parts of our dominions that have not been augmented by those of us here, who are still more or less in the vigor of life; while the mother country has been furnished by us with everything that can enable her to depend on her own resources whether for war or for peace. 2.40.1. We cultivate refinement without extravagance and knowledge without effeminacy; wealth we employ more for use than for show, and place the real disgrace of poverty not in owning to the fact but in declining the struggle against it. 2.40.2. Our public men have, besides politics, their private affairs to attend to, and our ordinary citizens, though occupied with the pursuits of industry, are still fair judges of public matters; for, unlike any other nation, regarding him who takes no part in these duties not as unambitious but as useless, we Athenians are able to judge at all events if we cannot originate, and instead of looking on discussion as a stumbling-block in the way of action, we think it an indispensable preliminary to any wise action at all. 2.40.4. In generosity we are equally singular, acquiring our friends by conferring not by receiving favors. Yet, of course, the doer of the favor is the firmer friend of the two, in order by continued kindness to keep the recipient in his debt; while the debtor feels less keenly from the very consciousness that the return he makes will be a payment, not a free gift. 2.40.5. And it is only the Athenians who, fearless of consequences, confer their benefits not from calculations of expediency, but in the confidence of liberality. 2.41.1. In short, I say that as a city we are the school of Hellas ; while I doubt if the world can produce a man, who where he has only himself to depend upon, is equal to so many emergencies, and graced by so happy a versatility as the Athenian. 2.41.3. For Athens alone of her contemporaries is found when tested to be greater than her reputation, and alone gives no occasion to her assailants to blush at the antagonist by whom they have been worsted, or to her subjects to question her title by merit to rule. 2.41.4. Rather, the admiration of the present and succeeding ages will be ours, since we have not left our power without witness, but have shown it by mighty proofs; and far from needing a Homer for our panegyrist, or other of his craft whose verses might charm for the moment only for the impression which they gave to melt at the touch of fact, we have forced every sea and land to be the highway of our daring, and everywhere, whether for evil or for good, have left imperishable monuments behind us. 2.43.1. So died these men as became Athenians. You, their survivors, must determine to have as unaltering a resolution in the field, though you may pray that it may have a happier issue. And not contented with ideas derived only from words of the advantages which are bound up with the defence of your country, though these would furnish a valuable text to a speaker even before an audience so alive to them as the present, you must yourselves realize the power of Athens, and feed your eyes upon her from day to day, till love of her fills your hearts; and then when all her greatness shall break upon you, you must reflect that it was by courage, sense of duty, and a keen feeling of honor in action that men were enabled to win all this, and that no personal failure in an enterprise could make them consent to deprive their country of their valor, but they laid it at her feet as the most glorious contribution that they could offer. 3.58.5. Pausanias buried them thinking that he was laying them in friendly ground and among men as friendly; but you, if you kill us and make the Plataean territory Theban, will leave your fathers and kinsmen in a hostile soil and among their murderers, deprived of the honors which they now enjoy. What is more, you will enslave the land in which the freedom of the Hellenes was won, make desolate the temples of the gods to whom they prayed before they overcame the Medes, and take away your ancestral sacrifices from those who founded and instituted them. 3.59.2. We, as we have a right to do and as our need impels us, entreat you, calling aloud upon the gods at whose common altar all the Hellenes worship, to hear our request, to be not unmindful of the oaths which your fathers swore, and which we now plead—we supplicate you by the tombs of your fathers, and appeal to those that are gone to save us from falling into the hands of the Thebans and their dearest friends from being given up to their most detested foes. We also remind you of that day on which we did the most glorious deeds, by your fathers' sides, we who now, on this are like to suffer the most dreadful fate. 5.103.2. Let not this be the case with you, who are weak and hang on a single turn of the scale; nor be like the vulgar, who, abandoning such security as human means may still afford, when visible hopes fail them in extremity, turn to invisible, to prophecies and oracles, and other such inventions that delude men with hopes to their destruction.’ 5.112.2. ‘Our resolution, Athenians, is the same as it was at first. We will not in a moment deprive of freedom a city that has been inhabited these seven hundred years; but we put our trust in the fortune by which the gods have preserved it until now, and in the help of men, that is, of the Lacedaemonians; and so we will try and save ourselves. 6.9.3. Against your character any words of mine would be weak enough; if I were to advise your keeping what you have got and not risking what is actually yours for advantages which are dubious in themselves, and which you may or may not attain. I will, therefore, content myself with showing that your ardour is out of season, and your ambition not easy of accomplishment. 6.18.3. And we cannot fix the exact point at which our empire shall stop; we have reached a position in which we must not be content with retaining but must scheme to extend it, for, if we cease to rule others, we are in danger of being ruled ourselves. Nor can you look at inaction from the same point of view as others, unless you are prepared to change your habits and make them like theirs. 7.43.6. The Syracusans and the allies, and Gylippus with the troops under his command, advanced to the rescue from the outworks, but engaged in some consternation (a night attack being a piece of audacity which they had never expected), and were at first compelled to retreat. 7.50.4. All was at last ready, and they were on the point of sailing away, when an eclipse of the moon, which was then at the full, took place. Most of the Athenians, deeply impressed by this occurrence, now urged the generals to wait; and Nicias, who was somewhat over-addicted to divination and practices of that kind, refused from that moment even to take the question of departure into consideration, until they had waited the thrice nine days prescribed by the soothsayers. The besiegers were thus condemned to stay in the country; 7.56.2. Indeed, the Syracusans no longer thought only of saving themselves, but also how to hinder the escape of the enemy; thinking, and thinking rightly, that they were now much the strongest, and that to conquer the Athenians and their allies by land and sea would win them great glory in Hellas . The rest of the Hellenes would thus immediately be either freed or released from apprehension, as the remaining forces of Athens would be henceforth unable to sustain the war that would be waged against her; while they, the Syracusans, would be regarded as the authors of this deliverance, and would be held in high admiration, not only with all men now living but also with posterity. 7.61.1. ‘Soldiers of the Athenians and of the allies, we have all an equal interest in the coming struggle, in which life and country are at stake for us quite as much as they can be for the enemy; since if our fleet wins the day, each can see his native city again, wherever that city may be. 7.61.2. You must not lose heart, or be like men without any experience, who fail in a first essay, and ever afterwards fearfully forebode a future as disastrous. 7.63.3. The sailors I advise, and at the same time implore, not to be too much daunted by their misfortunes, now that we have our decks better armed and a greater number of vessels. Bear in mind how well worth preserving is the pleasure felt by those of you who through your knowledge of our language and imitation of our manners were always considered Athenians, even though not so in reality, and as such were honored throughout Hellas, and had your full share of the advantages of our empire, and more than your share in the respect of our subjects and in protection from ill treatment. 7.70.6. In many quarters also it happened, by reason of the narrow room, that a vessel was charging an enemy on one side and being charged herself on another, and that two, or sometimes more ships had perforce got entangled round one, obliging the helmsmen to attend to defence here, offence there, not to one thing at once, but to many on all sides; while the huge din caused by the number of ships crashing together not only spread terror, but made the orders of the boatswains inaudible. 7.71.3. Close to the scene of action and not all looking at the same point at once, some saw their friends victorious and took courage, and fell to calling upon heaven not to deprive them of salvation, while others who had their eyes turned upon the losers, wailed and cried aloud, and, although spectators, were more overcome than the actual combatants. Others, again, were gazing at some spot where the battle was evenly disputed; as the strife was protracted without decision, their swaying bodies reflected the agitation of their minds, and they suffered the worst agony of all, ever just within reach of safety or just on the point of destruction. 7.71.7. Indeed, the panic of the present moment had never been surpassed. They now suffered very nearly what they had inflicted at Pylos ; as then the Lacedaemonians with the loss of their fleet lost also the men who had crossed over to the island, so now the Athenians had no hope of escaping by land, without the help of some extraordinary accident. 7.77.2. I myself who am not superior to any of you in strength—indeed you see how I am in my sickness—and who in the gifts of fortune am, I think, whether in private life or otherwise, the equal of any, am now exposed to the same danger as the meanest among you; and yet my life has been one of much devotion towards the gods, and of much justice and without offence towards men. 7.77.3. I have, therefore, still a strong hope for the future, and our misfortunes do not terrify me as much as they might. Indeed we may hope that they will be lightened: our enemies have had good fortune enough; and if any of the gods was offended at our expedition, we have been already amply punished. 7.77.4. Others before us have attacked their neighbors and have done what men will do without suffering more than they could bear; and we may now justly expect to find the gods more kind, for we have become fitter objects for their pity than their jealousy. And then look at yourselves, mark the numbers and efficiency of the heavy infantry marching in your ranks, and do not give way too much to despondency, but reflect that you are yourselves at once a city wherever you sit down, and that there is no other in Sicily that could easily resist your attack, or expel you when once established. 7.86.5. This or the like was the cause of the death of a man who, of all the Hellenes in my time, least deserved such a fate, seeing that the whole course of his life had been regulated with strict attention to virtue.
6. Cicero, Brutus, 262 (2nd cent. BCE - 1st cent. BCE)

7. Cicero, Brutus, 262 (2nd cent. BCE - 1st cent. BCE)

262. tum Brutus: Orationes quidem eius mihi vehementer probantur. Compluris autem legi atque etiam commentarios (compluris autem legi) ...commentarii Stangl , quos idem scripsit rerum suarum. Valde quidem quos idem Stangl : quos Bake : quosdam L , inquam, probandos; nudi enim sunt, recti et venusti, omni ornatu orationis tamquam veste detracta detracto Lambinus . Sed dum voluit alios habere parata, unde sumerent qui vellent scribere historiam, ineptis gratum fortasse fecit, qui illa volent illa volent Suefon. : volunt illa L calamistris inurere: sanos quidem homines a scribendo deterruit; nihil est enim enim est BHM in historia pura et inlustri brevitate dulcius. Sed ad eos, si placet, qui vita excesserunt, revertamur.
8. Quintilian, Institutes of Oratory, 10.1.101-10.1.104 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

9. Epigraphy, Rhodes & Osborne Ghi, 4Subjects of this text:

subject book bibliographic info
archelaus Ebrey and Kraut, The Cambridge Companion to Plato, 2nd ed (2022) 77
aristophanes Ebrey and Kraut, The Cambridge Companion to Plato, 2nd ed (2022) 77
athenian character Rengakos and Tsakmakis, Brill's Companion to Thucydides (2006) 196
athenian constitution Ebrey and Kraut, The Cambridge Companion to Plato, 2nd ed (2022) 77
athenian democracy Ebrey and Kraut, The Cambridge Companion to Plato, 2nd ed (2022) 77
athenian empire Rengakos and Tsakmakis, Brill's Companion to Thucydides (2006) 196
athenians at melos (speech of), and divine Joho, Style and Necessity in Thucydides (2022) 140
athens de Bakker, van den Berg, and Klooster, Emotions and Narrative in Ancient Literature and Beyond (2022) 383
author Kingsley Monti and Rood, The Authoritative Historian: Tradition and Innovation in Ancient Historiography (2022) 290
bones Humphreys, Kinship in Ancient Athens: An Anthropological Analysis (2018) 736
caesar, c. iulius, historical ambitions Kingsley Monti and Rood, The Authoritative Historian: Tradition and Innovation in Ancient Historiography (2022) 290
causes Kingsley Monti and Rood, The Authoritative Historian: Tradition and Innovation in Ancient Historiography (2022) 290
cicero, m. tullius Kingsley Monti and Rood, The Authoritative Historian: Tradition and Innovation in Ancient Historiography (2022) 290
civil conflict (stasis) Ebrey and Kraut, The Cambridge Companion to Plato, 2nd ed (2022) 77
cleisthenes Ebrey and Kraut, The Cambridge Companion to Plato, 2nd ed (2022) 77
clouds Ebrey and Kraut, The Cambridge Companion to Plato, 2nd ed (2022) 77
commentarius Kingsley Monti and Rood, The Authoritative Historian: Tradition and Innovation in Ancient Historiography (2022) 290
crown, tribe Humphreys, Kinship in Ancient Athens: An Anthropological Analysis (2018) 736
democracy Ebrey and Kraut, The Cambridge Companion to Plato, 2nd ed (2022) 77
deus ex machina Kazantzidis and Spatharas, Hope in Ancient Literature, History, and Art (2018) 122
diogenes laertius Ebrey and Kraut, The Cambridge Companion to Plato, 2nd ed (2022) 77
divination/oracles Kazantzidis and Spatharas, Hope in Ancient Literature, History, and Art (2018) 122
divine, the (τὸ θεῖον, τὸ δαιμόνιον etc.), in herodotus Joho, Style and Necessity in Thucydides (2022) 140
divine, the (τὸ θεῖον, τὸ δαιμόνιον etc.), in melian dialogue Joho, Style and Necessity in Thucydides (2022) 140
divine, the (τὸ θεῖον, τὸ δαιμόνιον etc.), vs. personal labels Joho, Style and Necessity in Thucydides (2022) 140
divine, the (τὸ θεῖον, τὸ δαιμόνιον etc.), vs. the human Joho, Style and Necessity in Thucydides (2022) 140
eagerness de Bakker, van den Berg, and Klooster, Emotions and Narrative in Ancient Literature and Beyond (2022) 386
emotion, collective emotion de Bakker, van den Berg, and Klooster, Emotions and Narrative in Ancient Literature and Beyond (2022) 386, 388
emotion, description of de Bakker, van den Berg, and Klooster, Emotions and Narrative in Ancient Literature and Beyond (2022) 382, 383, 386, 388
emotions, astonishment/surprise de Bakker, van den Berg, and Klooster, Emotions and Narrative in Ancient Literature and Beyond (2022) 386
experientiality de Bakker, van den Berg, and Klooster, Emotions and Narrative in Ancient Literature and Beyond (2022) 382, 386
gods, ancestral and demes Parker, Polytheism and Society at Athens (2005) 21
gods, ancestral and phratries Parker, Polytheism and Society at Athens (2005) 21
herms, outside houses Parker, Polytheism and Society at Athens (2005) 21
hirtius, a. Kingsley Monti and Rood, The Authoritative Historian: Tradition and Innovation in Ancient Historiography (2022) 290
hope, and religion Kazantzidis and Spatharas, Hope in Ancient Literature, History, and Art (2018) 122
hope as a comforter of danger Kazantzidis and Spatharas, Hope in Ancient Literature, History, and Art (2018) 122
laws Ebrey and Kraut, The Cambridge Companion to Plato, 2nd ed (2022) 77
livy de Bakker, van den Berg, and Klooster, Emotions and Narrative in Ancient Literature and Beyond (2022) 386
lochagos Humphreys, Kinship in Ancient Athens: An Anthropological Analysis (2018) 736
lycurgus, athenian politician against leocrates Parker, Polytheism and Society at Athens (2005) 21
melian dialogue Kazantzidis and Spatharas, Hope in Ancient Literature, History, and Art (2018) 122
methodology Kingsley Monti and Rood, The Authoritative Historian: Tradition and Innovation in Ancient Historiography (2022) 290
military call-up, organization Humphreys, Kinship in Ancient Athens: An Anthropological Analysis (2018) 736
narratology, affective/cognitive de Bakker, van den Berg, and Klooster, Emotions and Narrative in Ancient Literature and Beyond (2022) 382, 386
nicias, and personal gods Joho, Style and Necessity in Thucydides (2022) 140
nicias, commander de Bakker, van den Berg, and Klooster, Emotions and Narrative in Ancient Literature and Beyond (2022) 382, 383, 388
nicias Kazantzidis and Spatharas, Hope in Ancient Literature, History, and Art (2018) 122
oligarchy Ebrey and Kraut, The Cambridge Companion to Plato, 2nd ed (2022) 77
pathos (πάθος) de Bakker, van den Berg, and Klooster, Emotions and Narrative in Ancient Literature and Beyond (2022) 382
plataea and plataeans Joho, Style and Necessity in Thucydides (2022) 140
point of view, non-roman Kingsley Monti and Rood, The Authoritative Historian: Tradition and Innovation in Ancient Historiography (2022) 290
politics, hope in greek and roman Kazantzidis and Spatharas, Hope in Ancient Literature, History, and Art (2018) 122
private property Ebrey and Kraut, The Cambridge Companion to Plato, 2nd ed (2022) 77
protagoras Ebrey and Kraut, The Cambridge Companion to Plato, 2nd ed (2022) 77
quintilian Kingsley Monti and Rood, The Authoritative Historian: Tradition and Innovation in Ancient Historiography (2022) 290
rawls, j. Ebrey and Kraut, The Cambridge Companion to Plato, 2nd ed (2022) 77
reason/ratio Kazantzidis and Spatharas, Hope in Ancient Literature, History, and Art (2018) 122
rome/romans Kingsley Monti and Rood, The Authoritative Historian: Tradition and Innovation in Ancient Historiography (2022) 290
schêmata (σχῆματα, rich frames) de Bakker, van den Berg, and Klooster, Emotions and Narrative in Ancient Literature and Beyond (2022) 382
solon Ebrey and Kraut, The Cambridge Companion to Plato, 2nd ed (2022) 77
sparta Ebrey and Kraut, The Cambridge Companion to Plato, 2nd ed (2022) 77
speech de Bakker, van den Berg, and Klooster, Emotions and Narrative in Ancient Literature and Beyond (2022) 382, 383
statement, on methodology Kingsley Monti and Rood, The Authoritative Historian: Tradition and Innovation in Ancient Historiography (2022) 290
substantivized neuter phrases, based on adjectives Joho, Style and Necessity in Thucydides (2022) 140
superstition Kazantzidis and Spatharas, Hope in Ancient Literature, History, and Art (2018) 122
syracuse de Bakker, van den Berg, and Klooster, Emotions and Narrative in Ancient Literature and Beyond (2022) 382, 383, 386, 388
taxiarch Humphreys, Kinship in Ancient Athens: An Anthropological Analysis (2018) 736
thasos, ancestral gods on Parker, Polytheism and Society at Athens (2005) 21
thucydides, son of melesias, documents, letters, treaties etc. Rengakos and Tsakmakis, Brill's Companion to Thucydides (2006) 461
thucydides, son of melesias, dramatic elements Rengakos and Tsakmakis, Brill's Companion to Thucydides (2006) 461
thucydides Ebrey and Kraut, The Cambridge Companion to Plato, 2nd ed (2022) 77; Kingsley Monti and Rood, The Authoritative Historian: Tradition and Innovation in Ancient Historiography (2022) 290; de Bakker, van den Berg, and Klooster, Emotions and Narrative in Ancient Literature and Beyond (2022) 382, 383, 386, 388
time, repetition (also doublet) de Bakker, van den Berg, and Klooster, Emotions and Narrative in Ancient Literature and Beyond (2022) 388
tribes, kleisthenic Humphreys, Kinship in Ancient Athens: An Anthropological Analysis (2018) 736
truth Kingsley Monti and Rood, The Authoritative Historian: Tradition and Innovation in Ancient Historiography (2022) 290
war dead Humphreys, Kinship in Ancient Athens: An Anthropological Analysis (2018) 736
wool, worked for athena by parthenoi herkeios Parker, Polytheism and Society at Athens (2005) 21
wool, worked for athena by parthenoi ktesios' Parker, Polytheism and Society at Athens (2005) 21
zeus, titles of herkeios Parker, Polytheism and Society at Athens (2005) 21
zeus, titles of ktesios Parker, Polytheism and Society at Athens (2005) 21
τύχη (chance, fortune), in melian dialogue Joho, Style and Necessity in Thucydides (2022) 140