Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database10882
Thucydides, The History Of The Peloponnesian War, 6.54.6


τὰ δὲ ἄλλα αὐτὴ ἡ πόλις τοῖς πρὶν κειμένοις νόμοις ἐχρῆτο, πλὴν καθ’ ὅσον αἰεί τινα ἐπεμέλοντο σφῶν αὐτῶν ἐν ταῖς ἀρχαῖς εἶναι. καὶ ἄλλοι τε αὐτῶν ἦρξαν τὴν ἐνιαύσιον Ἀθηναίοις ἀρχὴν καὶ Πεισίστρατος ὁ Ἱππίου τοῦ τυραννεύσαντος υἱός, τοῦ πάππου ἔχων τοὔνομα, ὃς τῶν δώδεκα θεῶν βωμὸν τὸν ἐν τῇ ἀγορᾷ ἄρχων ἀνέθηκε καὶ τὸν τοῦ Ἀπόλλωνος ἐν Πυθίου.For the rest, the city was left in full enjoyment of its existing laws, except that care was always taken to have the offices in the hands of some one of the family. Among those of them that held the yearly archonship at Athens was Pisistratus, son of the tyrant Hippias, and named after his grandfather, who dedicated during his term of office the altar to the twelve gods in the market-place, and that of Apollo in the Pythian precinct.


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

25 results
1. Homer, Odyssey, 10.527-10.528 (8th cent. BCE - 7th cent. BCE)

2. Solon, Fragments, 21, 20 (7th cent. BCE - 6th cent. BCE)

3. Pindar, Isthmian Odes, 5.14 (6th cent. BCE - 5th cent. BCE)

4. Pindar, Olympian Odes, 5.24 (6th cent. BCE - 5th cent. BCE)

5. Pindar, Pythian Odes, 3.61-3.62 (6th cent. BCE - 5th cent. BCE)

6. Herodotus, Histories, 1.59, 1.59.6, 5.66.2, 5.71, 5.77-5.78, 5.96, 6.92, 6.108.4, 6.123, 7.6, 7.172-7.174, 8.47 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

1.59. Now of these two peoples, Croesus learned that the Attic was held in subjection and divided into factions by Pisistratus, son of Hippocrates, who at that time was sovereign over the Athenians. This Hippocrates was still a private man when a great marvel happened to him when he was at Olympia to see the games: when he had offered the sacrifice, the vessels, standing there full of meat and water, boiled without fire until they boiled over. ,Chilon the Lacedaemonian, who happened to be there and who saw this marvel, advised Hippocrates not to take to his house a wife who could bear children, but if he had one already, then to send her away, and if he had a son, to disown him. ,Hippocrates refused to follow the advice of Chilon; and afterward there was born to him this Pisistratus, who, when there was a feud between the Athenians of the coast under Megacles son of Alcmeon and the Athenians of the plain under Lycurgus son of Aristolaides, raised up a third faction, as he coveted the sovereign power. He collected partisans and pretended to champion the uplanders, and the following was his plan. ,Wounding himself and his mules, he drove his wagon into the marketplace, with a story that he had escaped from his enemies, who would have killed him (so he said) as he was driving into the country. So he implored the people to give him a guard: and indeed he had won a reputation in his command of the army against the Megarians, when he had taken Nisaea and performed other great exploits. ,Taken in, the Athenian people gave him a guard of chosen citizens, whom Pisistratus made clubmen instead of spearmen: for the retinue that followed him carried wooden clubs. ,These rose with Pisistratus and took the Acropolis; and Pisistratus ruled the Athenians, disturbing in no way the order of offices nor changing the laws, but governing the city according to its established constitution and arranging all things fairly and well. 1.59.6. These rose with Pisistratus and took the Acropolis; and Pisistratus ruled the Athenians, disturbing in no way the order of offices nor changing the laws, but governing the city according to its established constitution and arranging all things fairly and well. 5.66.2. These men with their factions fell to contending for power, Cleisthenes was getting the worst of it in this dispute and took the commons into his party. Presently he divided the Athenians into ten tribes instead of four as formerly. He called none after the names of the sons of Ion—Geleon, Aegicores, Argades, and Hoples—but invented for them names taken from other heroes, all native to the country except Aias. Him he added despite the fact that he was a stranger because he was a neighbor and an ally. 5.71. How the Accursed at Athens had received their name, I will now relate. There was an Athenian named Cylon, who had been a winner at Olympia. This man put on the air of one who aimed at tyranny, and gathering a company of men of like age, he attempted to seize the citadel. When he could not win it, he took sanctuary by the goddess' statue. ,He and his men were then removed from their position by the presidents of the naval boards, the rulers of Athens at that time. Although they were subject to any penalty save death, they were slain, and their death was attributed to the Alcmaeonidae. All this took place before the time of Pisistratus. 5.77. When this force then had been ingloriously scattered, the Athenians first marched against the Chalcidians to punish them. The Boeotians came to the Euripus to help the Chalcidians and as soon as the Athenians saw these allies, they resolved to attack the Boeotians before the Chalcidians. ,When they met the Boeotians in battle, they won a great victory, slaying very many and taking seven hundred of them prisoner. On that same day the Athenians crossed to Euboea where they met the Chalcidians too in battle, and after overcoming them as well, they left four thousand tet farmers on the lands of the horse-breeders. ,Horse-breeders was the name given to the men of substance among the Chalcidians. They fettered as many of these as they took alive and kept them imprisoned with the captive Boeotians. In time, however, they set them free, each for an assessed ransom of two minae. The fetters in which the prisoners had been bound they hung up in the acropolis, where they could still be seen in my time hanging from walls which the Persians' fire had charred, opposite the temple which faces west. ,Moreover, they made a dedication of a tenth part of the ransom, and this money was used for the making of a four-horse chariot which stands on the left hand of the entrance into the outer porch of the acropolis and bears this inscription: quote type="inscription" l met="dact" Athens with Chalcis and Boeotia fought, /l lBound them in chains and brought their pride to naught. /l lPrison was grief, and ransom cost them dear- /l lOne tenth to Pallas raised this chariot here. /l /quote 5.78. So the Athenians grew in power and proved, not in one respect only but in all, that equality is a good thing. Evidence for this is the fact that while they were under tyrannical rulers, the Athenians were no better in war than any of their neighbors, yet once they got rid of their tyrants, they were by far the best of all. This, then, shows that while they were oppressed, they were, as men working for a master, cowardly, but when they were freed, each one was eager to achieve for himself. 6.92. Thus the Aeginetans dealt with each other. When the Athenians came, they fought them at sea with seventy ships; the Aeginetans were defeated in the sea-fight and asked for help from the Argives, as they had done before. But this time the Argives would not aid them, holding a grudge because ships of Aegina had been taken by force by Cleomenes and put in on the Argolid coast, where their crews landed with the Lacedaemonians; men from ships of Sicyon also took part in the same invasion. ,The Argives laid on them the payment of a fine of a thousand talents, five hundred each. The Sicyonians confessed that they had done wrong and agreed to go free with a payment of a hundred talents, but the Aeginetans made no such confession and remained stubborn. For this cause the Argive state sent no one to aid them at their request, but about a thousand came voluntarily, led by a captain whose name was Eurybates, a man who practiced the pentathlon. ,Most of these never returned, meeting their death at the hands of the Athenians in Aegina; Eurybates himself, their captain, fought in single combat and thus killed three men, but was slain by the fourth, Sophanes the son of Deceles. 6.108.4. So the Lacedaemonians gave this advice to the Plataeans, who did not disobey it. When the Athenians were making sacrifices to the twelve gods, they sat at the altar as suppliants and put themselves under protection. When the Thebans heard this, they marched against the Plataeans, but the Athenians came to their aid. 6.123. The Alcmeonidae were tyrant-haters as much as Callias, or not less so. Therefore I find it a strange and unbelievable accusation that they of all men should have held up a shield; at all times they shunned tyrants, and it was by their contrivance that the sons of Pisistratus were deposed from their tyranny. ,Thus in my judgment it was they who freed Athens much more than did Harmodius and Aristogeiton. These only enraged the remaining sons of Pisistratus by killing Hipparchus, and did nothing to end the tyranny of the rest of them; but the Alcmeonidae plainly liberated their country, if they truly were the ones who persuaded the Pythian priestess to signify to the Lacedaemonians that they should free Athens, as I have previously shown. 7.6. He said this because he desired adventures and wanted to be governor of Hellas. Finally he worked on Xerxes and persuaded him to do this, and other things happened that helped him to persuade Xerxes. ,Messengers came from Thessaly from the Aleuadae (who were princes of Thessaly) and invited the king into Hellas with all earnestness; the Pisistratidae who had come up to Susa used the same pleas as the Aleuadae, offering Xerxes even more than they did. ,They had come up to Sardis with Onomacritus, an Athenian diviner who had set in order the oracles of Musaeus. They had reconciled their previous hostility with him; Onomacritus had been banished from Athens by Pisistratus' son Hipparchus, when he was caught by Lasus of Hermione in the act of interpolating into the writings of Musaeus an oracle showing that the islands off Lemnos would disappear into the sea. ,Because of this Hipparchus banished him, though they had previously been close friends. Now he had arrived at Susa with the Pisistratidae, and whenever he came into the king's presence they used lofty words concerning him and he recited from his oracles; all that portended disaster to the Persian he left unspoken, choosing and reciting such prophecies as were most favorable, telling how the Hellespont must be bridged by a man of Persia and describing the expedition. ,So he brought his oracles to bear, while the Pisistratidae and Aleuadae gave their opinions. 7.172. The Thessalians had at first sided with the Persians, not willingly but of necessity. This their acts revealed, because they disliked the plans of the Aleuadae; as soon as they heard that the Persian was about to cross over into Europe, they sent messengers to the Isthmus, where men chosen from the cities which were best disposed towards Hellas were assembled in council for the Greek cause. ,To these the Thessalian messengers came and said, “Men of Hellas, the pass of Olympus must be guarded so that Thessaly and all Hellas may be sheltered from the war. Now we are ready to guard it with you, but you too must send a great force. If you will not send it, be assured that we will make terms with the Persian, for it is not right that we should be left to stand guard alone and so perish for your sakes. ,If you will not send help, there is nothing you can do to constrain us, for no necessity can prevail over lack of ability. As for us, we will attempt to find some means of deliverance for ourselves.” These are the words of the men of Thessaly. 7.173. Thereupon the Greeks resolved that they would send a land army to Thessaly by sea to guard the pass. When the forces had assembled, they passed through the Euripus and came to Alus in Achaea, where they disembarked and took the road for Thessaly, leaving their ships where they were. They then came to the pass of Tempe, which runs from the lower Macedonia into Thessaly along the river Peneus, between the mountains Olympus and Ossa. ,There the Greeks were encamped, about ten thousand men-at-arms altogether, and the cavalry was there as well. The general of the Lacedaemonians was Euaenetus son of Carenus, chosen from among the Polemarchs, yet not of the royal house, and Themistocles son of Neocles was the general of the Athenians. ,They remained there for only a few days, for messengers came from Alexander son of Amyntas, the Macedonian. These, pointing out the size of the army and the great number of ships, advised them to depart and not remain there to be trodden under foot by the invading host. When they had received this advice from the messengers (as they thought their advice was sound and that the Macedonian meant well by them), the Greeks followed their counsel. ,To my thinking, however, what persuaded them was fear, since they had found out that there was another pass leading into Thessaly by the hill country of Macedonia through the country of the Perrhaebi, near the town of Gonnus; this was indeed the way by which Xerxes' army descended on Thessaly. The Greeks accordingly went down to their ships and made their way back to the Isthmus. 8.47. All these people who live this side of Thesprotia and the Acheron river took part in the war. The Thesprotians border on the Ampraciots and Leucadians, who were the ones who came from the most distant countries to take part in the war. The only ones living beyond these to help Hellas in its danger were the Crotonians, with one ship. Its captain was Phayllus, three times victor in the Pythian games. The Crotonians are Achaeans by birth.
7. Isocrates, Orations, 12.149, 16.25 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

8. Plato, Republic, None (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

9. Thucydides, The History of The Peloponnesian War, 1.20.2, 1.126.3-1.126.6, 2.15.4-2.15.5, 2.65, 3.82, 3.82.3-3.82.8, 4.65.4, 5.43.2-5.43.3, 5.54.2, 6.15-6.16, 6.54.2-6.54.5, 6.54.7, 6.55, 6.56.1-6.56.2, 6.57.1-6.57.3, 6.58-6.59, 6.59.2, 6.89, 7.86.5, 8.12, 8.16, 8.24.4, 8.47, 8.56, 8.81-8.82, 8.89.3 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

1.20.2. The general Athenian public fancy that Hipparchus was tyrant when he fell by the hands of Harmodius and Aristogiton; not knowing that Hippias, the eldest of the sons of Pisistratus, was really supreme, and that Hipparchus and Thessalus were his brothers; and that Harmodius and Aristogiton suspecting, on the very day, nay at the very moment fixed on for the deed, that information had been conveyed to Hippias by their accomplices, concluded that he had been warned, and did not attack him, yet, not liking to be apprehended and risk their lives for nothing, fell upon Hipparchus near the temple of the daughters of Leos, and slew him as he was arranging the Panathenaic procession. 1.126.6. Whether the grand festival that was meant was in Attica or elsewhere was a question which he never thought of, and which the oracle did not offer to solve. For the Athenians also have a festival which is called the grand festival of Zeus Meilichios or Gracious, viz. the Diasia. It is celebrated outside the city, and the whole people sacrifice not real victims but a number of bloodless offerings peculiar to the country. However, fancying he had chosen the right time, he made the attempt. 2.15.4. This is shown by the fact that the temples the other deities, besides that of Athena, are in the citadel; and even those that are outside it are mostly situated in this quarter of the city, as that of the Olympian Zeus, of the Pythian Apollo, of Earth, and of Dionysus in the Marshes, the same in whose honor the older Dionysia are to this day celebrated in the month of Anthesterion not only by the Athenians but also by their Ionian descendants. 2.15.5. There are also other ancient temples in this quarter. The fountain too, which, since the alteration made by the tyrants, has been called Enneacrounos, or Nine Pipes, but which, when the spring was open, went by the name of Callirhoe, or Fairwater, was in those days, from being so near, used for the most important offices. Indeed, the old fashion of using the water before marriage and for other sacred purposes is still kept up. 3.82.3. Revolution thus ran its course from city to city, and the places which it arrived at last, from having heard what had been done before carried to a still greater excess the refinement of their inventions, as manifested in the cunning of their enterprises and the atrocity of their reprisals. 3.82.4. Words had to change their ordinary meaning and to take that which was now given them. Reckless audacity came to be considered the courage of a loyal ally; prudent hesitation, specious cowardice; moderation was held to be a cloak for unmanliness; ability to see all sides of a question inaptness to act on any. Frantic violence, became the attribute of manliness; cautious plotting, a justifiable means of self-defence. 3.82.5. The advocate of extreme measures was always trustworthy; his opponent a man to be suspected. To succeed in a plot was to have a shrewd head, to divine a plot a still shrewder; but to try to provide against having to do either was to break up your party and to be afraid of your adversaries. In fine, to forestall an intending criminal, or to suggest the idea of a crime where it was wanting, was equally commended 3.82.6. until even blood became a weaker tie than party, from the superior readiness of those united by the latter to dare everything without reserve; for such associations had not in view the blessings derivable from established institutions but were formed by ambition for their overthrow; and the confidence of their members in each other rested less on any religious sanction than upon complicity in crime. 3.82.7. The fair proposals of an adversary were met with jealous precautions by the stronger of the two, and not with a generous confidence. Revenge also was held of more account than self-preservation. Oaths of reconciliation, being only proffered on either side to meet an immediate difficulty, only held good so long as no other weapon was at hand; but when opportunity offered, he who first ventured to seize it and to take his enemy off his guard, thought this perfidious vengeance sweeter than an open one, since, considerations of safety apart, success by treachery won him the palm of superior intelligence. Indeed it is generally the case that men are readier to call rogues clever than simpletons honest, and are as ashamed of being the second as they are proud of being the first. 3.82.8. The cause of all these evils was the lust for power arising from greed and ambition; and from these passions proceeded the violence of parties once engaged in contention. The leaders in the cities, each provided with the fairest professions, on the one side with the cry of political equality of the people, on the other of a moderate aristocracy, sought prizes for themselves in those public interests which they pretended to cherish, and, recoiling from no means in their struggles for ascendancy, engaged in the direct excesses; in their acts of vengeance they went to even greater lengths, not stopping at what justice or the good of the state demanded, but making the party caprice of the moment their only standard, and invoking with equal readiness the condemnation of an unjust verdict or the authority of the strong arm to glut the animosities of the hour. Thus religion was in honor with neither party; but the use of fair phrases to arrive at guilty ends was in high reputation. Meanwhile the moderate part of the citizens perished between the two, either for not joining in the quarrel, or because envy would not suffer them to escape. 4.65.4. So thoroughly had the present prosperity persuaded the citizens that nothing could withstand them, and that they could achieve what was possible and impracticable alike, with means ample or inadequate it mattered not. The secret of this was their general extraordinary success, which made them confuse their strength with their hopes. 5.43.2. Foremost amongst these was Alcibiades, son of Clinias, a man yet young in years for any other Hellenic city, but distinguished by the splendor of his ancestry. Alcibiades thought the Argive alliance really preferable, not that personal pique had not also a great deal to do with his opposition; he being offended with the Lacedaemonians for having negotiated the treaty through Nicias and Laches, and having overlooked him on account of his youth, and also for not having shown him the respect due to the ancient connection of his family with them as their Proxeni, which, renounced by his grandfather, he had lately himself thought to renew by his attentions to their prisoners taken in the island. 5.54.2. The sacrifices, however, for crossing the frontier not proving propitious, the Lacedaemonians returned home themselves, and sent word to the allies to be ready to march after the month ensuing, which happened to be the month of Carneus, a holy time for the Dorians. 6.54.2. Pisistratus dying at an advanced age in possession of the tyranny, was succeeded by his eldest son, Hippias, and not Hipparchus, as is vulgarly believed. Harmodius was then in the flower of youthful beauty, and Aristogiton, a citizen in the middle rank of life, was his lover and possessed him. 6.54.3. Solicited without success by Hipparchus, son of Pisistratus, Harmodius told Aristogiton, and the enraged lover, afraid that the powerful Hipparchus might take Harmodius by force, immediately formed a design, such as his condition in life permitted, for overthrowing the tyranny. 6.54.4. In the meantime Hipparchus, after a second solicitation of Harmodius, attended with no better success, unwilling to use violence, arranged to insult him in some covert way. 6.54.5. Indeed, generally their government was not grievous to the multitude, or in any way odious in practice; and these tyrants cultivated wisdom and virtue as much as any, and without exacting from the Athenians more than a twentieth of their income, splendidly adorned their city, and carried on their wars, and provided sacrifices for the temples. 6.54.7. The Athenian people afterwards built on to and lengthened the altar in the market-place, and obliterated the inscription; but that in the Pythian precinct can still be seen, though in faded letters, and is to the following effect:— Pisistratus, the son of Hippias, Set up this record of his archonship In precinct of Apollo Pythias. 6.56.1. To return to Harmodius; Hipparchus having been repulsed in his solicitations insulted him as he had resolved, by first inviting a sister of his, a young girl, to come and bear a basket in a certain procession, and then rejecting her, on the plea that she had never been invited at all owing to her unworthiness. 6.56.2. If Harmodius was indigt at this, Aristogiton for his sake now became more exasperated than ever; and having arranged everything with those who were to join them in the enterprise, they only waited for the great feast of the Panathenaea, the sole day upon which the citizens forming part of the procession could meet together in arms without suspicion. Aristogiton and Harmodius were to begin, but were to be supported immediately by their accomplices against the bodyguard. 6.57.1. At last the festival arrived; and Hippias with his bodyguard was outside the city in the Ceramicus, arranging how the different parts of the procession were to proceed. Harmodius and Aristogiton had already their daggers and were getting ready to act 6.57.3. and eager if possible to be revenged first upon the man who had wronged them and for whom they had undertaken all this risk, they rushed, as they were, within the gates, and meeting with Hipparchus by the Leocorium recklessly fell upon him at once, infuriated, Aristogiton by love, and Harmodius by insult, and smote him and slew him. 7.86.5. This or the like was the cause of the death of a man who, of all the Hellenes in my time, least deserved such a fate, seeing that the whole course of his life had been regulated with strict attention to virtue. 8.24.4. Indeed, after the Lacedaemonians, the Chians are the only people that I have known who knew how to be wise in prosperity, and who ordered their city the more securely the greater it grew. 8.89.3. But this was merely their political cry; most of them being driven by private ambition into the line of conduct so surely fatal to oligarchies that arise out of democracies. For all at once pretend to be not only equals but each the chief and master of his fellows; while under a democracy a disappointed candidate accepts his defeat more easily, because he has not the humiliation of being beaten by his equals.
10. Xenophon, Hellenica, 2.4.33 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

11. Aristotle, Athenian Constitution, 8.1, 13.2-13.5, 15.4-15.5, 16.2-16.8, 16.10, 17.3, 18.3-18.4, 21.5, 22.1, 22.5, 47.1 (4th cent. BCE - 4th cent. BCE)

12. Aristotle, Politics, None (4th cent. BCE - 4th cent. BCE)

13. Philochorus, Fragments, 64 (4th cent. BCE - 3rd cent. BCE)

14. Diodorus Siculus, Historical Library, 12.9.5-12.9.6 (1st cent. BCE - 1st cent. BCE)

12.9.5.  When the Sybarites advanced against them with three hundred thousand men, the Crotoniates opposed them with one hundred thousand under the command of Milo the athlete, who by reason of his great physical strength was the first to put to flight his adversaries. 12.9.6.  For we are told that this man, who had won the prize in Olympia six times and whose courage was of the measure of his physical body, came to battle wearing his Olympic crowns and equipped with the gear of Heracles, lion's skin and club; and he won the admiration of his fellow citizens as responsible for their victory.
15. Arrian, Anabasis of Alexander, 2.3.1-2.3.7 (1st cent. CE

2.3.1. Ἀλέξανδρος δὲ ὡς ἐς Γόρδιον παρῆλθε, πόθος λαμβάνει αὐτὸν ἀνελθόντα ἐς τὴν ἄκραν, ἵνα καὶ τὰ βασίλεια ἦν τὰ Γορδίου καὶ τοῦ παιδὸς αὐτοῦ Μίδου, τὴν ἅμαξαν ἰδεῖν τὴν Γορδίου καὶ τοῦ ζυγοῦ τῆς ἁμάξης τὸν δεσμόν. 2.3.2. λόγος δὲ περὶ τῆς ἀμάξης ἐκείνης παρὰ τοῖς προσχώροις πολὺς κατεῖχε, Γόρδιον εἶναι τῶν πάλαι Φρυγῶν ἄνδρα πένητα καὶ ὀλίγην εἶναι αὐτῷ γῆν ἐργάζεσθαι καὶ ζεύγη βοῶν δύο· καὶ τῷ μὲν ἀροτριᾶν, τῶ δὲ ἁμαξεύειν τὸν Γόρδιον. 2.3.3. καί ποτε ἀροῦντος αὐτοῦ ἐπιστῆναι ἐπὶ τὸν ζυγὸν ἀετὸν καὶ ἐπιμεῖναι ἔστε ἐπὶ βουλυτὸν καθήμενον· τὸν δὲ ἐκπλαγέντα τῇ ὄψει ἰέναι κοινώσοντα ὑπὲρ τοῦ θείου παρὰ τοὺς Τελμισσέας τοὺς μάντεις· εἶναι γὰρ τοὺς Τελμισσέας σοφοὺς τὰ θεῖα ἐξηγεῖσθαι καὶ σφισιν ἀπὸ γένους δεδόσθαι αὐτοῖς καὶ γυναιξὶν καὶ παισὶ τὴν μαντείαν. 2.3.4. προσάγοντα δὲ κώμῃ τινὶ τῶν Τελμισσέων ἐντυχεῖν παρθένῳ ὑδρευομένῃ καὶ πρὸς ταύτην εἰπεῖν ὅπως οἱ τὸ τοῦ ἀετοῦ ἔσχε· τὴν δέ, εἶναι γὰρ καὶ αὐτὴν τοῦ μαντικοῦ γένους, θύειν κελεῦσαι τῷ Διὶ τῷ βασιλεῖ, ἐπανελθόντα ἐς τὸν τόπον αὐτόν. καὶ, δεηθῆναι γὰρ αὐτῆς Γόρδιον τὴν θυσίαν ξυνεπισπομένην οἱ αὐτὴν ἐξηγήσασθαι, θῦσαί τε ὅπως ἐκείνη ὑπετίθετο τὸν Γόρδιον καὶ ξυγγενέσθαι ἐπὶ γάμῳ τῇ παιδὶ καὶ γενέσθαι αὐτοῖν παῖδα Μίδαν ὄνομα. 2.3.5. ἤδη τε ἄνδρα εἶναι τὸν Μίδαν καλὸν καὶ γενναῖον καὶ ἐν τούτῳ στάσει πιέζεσθαι ἐν σφίσι τοὺς Φρύγας, καὶ γενέσθαι αὐτοῖς χρησμὸν, ὅτι ἅμαξα ἄξει αὐτοῖς βασιλέα καὶ ὅτι οὗτος αὐτοῖς καταπαύσει τὴν στάσιν. ἔτι δὲ περὶ αὐτῶν τούτων βουλευομένοις ἐλθεῖν τὸν Μίδαν ὁμοῦ τῷ πατρὶ καὶ τῇ μητρὶ καὶ ἐπιστῆναι τῇ ἐκκλησίᾳ αὐτῇ ἁμάξῃ. 2.3.6. τοὺς δὲ ξυμβαλόντας τὸ μαντεῖον τοῦτον ἐκεῖνον γνῶναι ὄντα, ὅντινα ὁ θεὸς αὐτοῖς ἔφραζεν, ὅτι ἄξει ἡ ἅμαξα· καὶ καταστῆσαι μὲν αὐτοὺς βασιλέα τὸν Μίδαν, Μίδαν δὲ αὐτοῖς τὴν στάσιν καταπαῦσαι, καὶ τὴν ἅμαξαν τοῦ πατρὸς ἐν τῇ ἄκρᾳ ἀναθεῖναι χαριστήρια τῷ Διὶ τῷ βασιλεῖ ἐπὶ τοῦ ἀετοῦ τῇ πομπῇ. πρὸς δὲ δὴ τούτοις καὶ τόδε περὶ τῆς ἁμάξης ἐμυθεύετο, ὅστις λύσειε τοῦ ζυγοῦ τῆς ἁμάξης τὸν δεσμόν, τοῦτον χρῆναι ἄρξαι τῆς Ἀσίας. 2.3.7. ἦν δὲ ὁ δεσμὸς ἐκ φλοιοῦ κρανίας καὶ τούτου οὔτε τέλος οὔτε ἀρχὴ ἐφαίνετο. Ἀλέξανδρος δὲ ὡς ἀπόρως μὲν εἶχεν ἐξευρεῖν λύσιν τοῦ δεσμοῦ, ἄλυτον δὲ περιιδεῖν οὐκ ἤθελε, μή τινα καὶ τοῦτο ἐς τοὺς πολλοὺς κίνησιν ἐργάσηται, οἱ μὲν λέγουσιν, ὅτι παίσας τῷ ξίφει διέκοψε τὸν δεσμὸν καὶ λελύσθαι ἔφη· Ἀριστόβουλος Aristob fr. 4 δὲ λέγει ἐξελόντα τὸν ἕστορα τοῦ ῥυμοῦ, ὃς ἦν τύλος διαβεβλημένος διὰ τοῦ ῥυμοῦ διαμπάξ, ξυνέχων τὸν δεσμόν, ἐξελκύσαι ἔξω τοῦ ῥυμοῦ τὸ ν ζυγόν.
16. Plutarch, Alcibiades, 23.7 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

23.7. For while Agis the king was away on his campaigns, Alcibiades corrupted Timaea his wife, so that she was with child by him and made no denial of it. When she had given birth to a male child, it was called Leotychides in public, but in private the name which the boy’s mother whispered to her friends and attendants was Alcibiades. Such was the passion that possessed the woman. But he, in his mocking way, said he had not done this thing for a wanton insult, nor at the behest of mere pleasure, but in order that descendants of his might be kings of the Lacedaemonians.
17. Plutarch, Lycurgus, 22.2 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

22.2. Their bodily exercises, too, were less rigorous during their campaigns, and in other ways their young warriors were allowed a regimen which was less curtailed and rigid, so that they were the only men in the world with whom war brought a respite in the training for war. And when at last they were drawn up in battle array and the enemy was at hand, the king sacrificed the customary she-goat, commanded all the warriors to set garlands upon their heads, and ordered the pipers to pipe the strains of the hymn to Castor;
18. Plutarch, Pericles, 7.1, 16.1 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

16.1. of his power there can be no doubt, since Thucydides gives so clear an exposition of it, and the comic poets unwittingly reveal it even in their malicious gibes, calling him and his associates new Peisistratidae, and urging him to take solemn oath not to make himself a tyrant, on the plea, forsooth, that his preeminence was incommensurate with a democracy and too oppressive.
19. Plutarch, Solon, 19.2 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

19.2. Then he made the upper council a general overseer in the state, and guardian of the laws, thinking that the city with its two councils, riding as it were at double anchor, would be less tossed by the surges, and would keep its populace in greater quiet. Now most writers say that the council of the Areiopagus, as I have stated, was established by Solon. And their view seems to be strongly supported by the fact that Draco nowhere makes any mention whatsoever of Areiopagites, but always addresses himself to the ephetai in cases of homicide.
20. Pausanias, Description of Greece, 1.14.1, 1.19, 1.20.3, 6.7.4-6.7.5, 6.19 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)

1.14.1. So ended the period of Epeirot ascendancy. When you have entered the Odeum at Athens you meet, among other objects, a figure of Dionysus worth seeing. Hard by is a spring called Enneacrunos (Nine Jets), embellished as you see it by Peisistratus. There are cisterns all over the city, but this is the only fountain. Above the spring are two temples, one to Demeter and the Maid, while in that of Triptolemus is a statue of him. The accounts given of Triptolemus I shall write, omitting from the story as much as relates to Deiope. 1.20.3. The oldest sanctuary of Dionysus is near the theater. Within the precincts are two temples and two statues of Dionysus, the Eleuthereus (Deliverer) and the one Alcamenes made of ivory and gold. There are paintings here—Dionysus bringing Hephaestus up to heaven. One of the Greek legends is that Hephaestus, when he was born, was thrown down by Hera. In revenge he sent as a gift a golden chair with invisible fetters. When Hera sat down she was held fast, and Hephaestus refused to listen to any other of the gods save Dionysus—in him he reposed the fullest trust—and after making him drunk Dionysus brought him to heaven. Besides this picture there are also represented Pentheus and Lycurgus paying the penalty of their insolence to Dionysus, Ariadne asleep, Theseus putting out to sea, and Dionysus on his arrival to carry off Ariadne. 6.7.4. Dorieus, son of Diagoras, besides his Olympian victories, won eight at the Isthmian and seven at the Nemean games. He is also said to have won a Pythian victory without a contest. He and Peisirodus were proclaimed by the herald as of Thurii, for they had been pursued by their political enemies from Rhodes to Thurii in Italy . Dorieus subsequently returned to Rhodes . of all men he most obviously showed his friendship with Sparta, for he actually fought against the Athenians with his own ships, until he was taken prisoner by Attic men-of-war and brought alive to Athens . 6.7.5. Before he was brought to them the Athenians were wroth with Dorieus and used threats against him; but when they met in the assembly and beheld a man so great and famous in the guise of a prisoner, their feeling towards him changed, and they let him go away without doing him any hurt, and that though they might with justice have punished him severely.
21. Andocides, Orations, 4.29, 4.31

22. Andocides, Orations, 4.29, 4.31

23. Epigraphy, Ig I , 948, 105

24. Epigraphy, Ig I , 948, 105

25. Epigraphy, Seg, 50.168, 52.48Subjects of this text:

subject book bibliographic info
"historiography, classical" Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 197
"moralising, digressive" Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 197
"moralising, guiding, introductory, concluding, and concomitant" Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 197
"moralising, through pathos" Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 197
"punishment, mirroring or apt" Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 197
acropolis, of athens Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 22
agora Humphreys, Kinship in Ancient Athens: An Anthropological Analysis (2018) 652
agora of athens Rengakos and Tsakmakis, Brill's Companion to Thucydides (2006) 507
agroikos Humphreys, Kinship in Ancient Athens: An Anthropological Analysis (2018) 652
alcibiades Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 22, 319
alcmaeonids Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 76
aleuads, clan of larisa Lalone, Athena Itonia: Geography and Meaning of an Ancient Greek War Goddess (2019) 190
alkmaionids, athenian clan Lalone, Athena Itonia: Geography and Meaning of an Ancient Greek War Goddess (2019) 190
altar, altars, in the sancturary of apollo pythius by the ilissus Gygax, Benefaction and Rewards in the Ancient Greek City: The Origins of Euergetism (2016) 100
altar, altars, of the twelve gods (athens) Gygax, Benefaction and Rewards in the Ancient Greek City: The Origins of Euergetism (2016) 100
amazons Rutter and Sparkes, Word and Image in Ancient Greece (2012) 45
amphictyonic league, delphi Lalone, Athena Itonia: Geography and Meaning of an Ancient Greek War Goddess (2019) 190
amphorae, ceramic, bilingual type a Rutter and Sparkes, Word and Image in Ancient Greece (2012) 45
amphorae, ceramic, tyrrhenian Rutter and Sparkes, Word and Image in Ancient Greece (2012) 45
andokides painter Rutter and Sparkes, Word and Image in Ancient Greece (2012) 45
apollo, patroios Humphreys, Kinship in Ancient Athens: An Anthropological Analysis (2018) 652
apollo Bowie, Essays on Ancient Greek Literature and Culture (2021) 339, 340; Humphreys, Kinship in Ancient Athens: An Anthropological Analysis (2018) 558
apollonia Bowie, Essays on Ancient Greek Literature and Culture (2021) 339
aqueduct from mount lycabettus to the agora Gygax, Benefaction and Rewards in the Ancient Greek City: The Origins of Euergetism (2016) 100
archon-list Humphreys, Kinship in Ancient Athens: An Anthropological Analysis (2018) 652
archon Bowie, Essays on Ancient Greek Literature and Culture (2021) 339
archons Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 76, 82
areiopagos Humphreys, Kinship in Ancient Athens: An Anthropological Analysis (2018) 558
areopagus, council of Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 82
argos and argives Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 22
aristocracy, aristocrats, aristocratic, competition among Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 76
aristotle Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 76, 82
armistice / truce / alliance ofnan Rengakos and Tsakmakis, Brill's Companion to Thucydides (2006) 507
artaxerxes i Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 319
artemis brauronia, sacred precint on the acropolis of Gygax, Benefaction and Rewards in the Ancient Greek City: The Origins of Euergetism (2016) 100
asopus Bowie, Essays on Ancient Greek Literature and Culture (2021) 340
athena, phratria Humphreys, Kinship in Ancient Athens: An Anthropological Analysis (2018) 558
athena, soteira Humphreys, Kinship in Ancient Athens: An Anthropological Analysis (2018) 558
athena Bowie, Essays on Ancient Greek Literature and Culture (2021) 339; Rutter and Sparkes, Word and Image in Ancient Greece (2012) 45
athena nikes temenos on the acropolis Gygax, Benefaction and Rewards in the Ancient Greek City: The Origins of Euergetism (2016) 100
athenian Bowie, Essays on Ancient Greek Literature and Culture (2021) 340
athenian constitution Leão and Lanzillotta, A Man of Many Interests: Plutarch on Religion, Myth, and Magic (2019) 56
athens, acropolis of Gygax, Benefaction and Rewards in the Ancient Greek City: The Origins of Euergetism (2016) 100
athens, agora of Gygax, Benefaction and Rewards in the Ancient Greek City: The Origins of Euergetism (2016) 100
athens, potters craft tradition Rutter and Sparkes, Word and Image in Ancient Greece (2012) 45
athens Bowie, Essays on Ancient Greek Literature and Culture (2021) 339; Leão and Lanzillotta, A Man of Many Interests: Plutarch on Religion, Myth, and Magic (2019) 56
athens and athenians, and religious authority Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 22
athens and athenians, cults and cult places of Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 22
athens and athenians, in peisistratid era Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 22
athens and athenians, in peloponnesian war era Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 319
athens and athenians, in pentecontaetia Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 319
athens and athenians, tyranny and Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 22
athletes Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 22
benveniste, emile Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 22
biography Leão and Lanzillotta, A Man of Many Interests: Plutarch on Religion, Myth, and Magic (2019) 56
boeotia, boeotians Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 76
bronze Bowie, Essays on Ancient Greek Literature and Culture (2021) 339
building inscription Bowie, Essays on Ancient Greek Literature and Culture (2021) 339
burial, calendar Humphreys, Kinship in Ancient Athens: An Anthropological Analysis (2018) 558
callias son of hipponicus (elder) Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 319
callimachus Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 82
callirhoe, in athens Bowie, Essays on Ancient Greek Literature and Culture (2021) 339
camarina Bowie, Essays on Ancient Greek Literature and Culture (2021) 340
caria Bowie, Essays on Ancient Greek Literature and Culture (2021) 340
chalcis, chalcidians Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 76
chthonic holocausts versus olympian offerings Simon, Zeyl, and Shapiro,, The Gods of the Greeks (2021) 99
citizens Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 82
citizenship, determined by fellow citizens Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 76
class, relations Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 82
cleisthenes Gygax, Benefaction and Rewards in the Ancient Greek City: The Origins of Euergetism (2016) 100; Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 76
commoners Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 76
constitution Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 82
copais Bowie, Essays on Ancient Greek Literature and Culture (2021) 340
corcyra Bowie, Essays on Ancient Greek Literature and Culture (2021) 340
corinth, corinthian Bowie, Essays on Ancient Greek Literature and Culture (2021) 339
correlation between action and result as a means of moralising Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 197
council, of five hundred Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 76
council, of four hundred Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 82
croton Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 22
cylon Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 22
cyrene Bowie, Essays on Ancient Greek Literature and Culture (2021) 340
damasias Humphreys, Kinship in Ancient Athens: An Anthropological Analysis (2018) 652
dareios, king of persia Lalone, Athena Itonia: Geography and Meaning of an Ancient Greek War Goddess (2019) 190
dedications, public Bowie, Essays on Ancient Greek Literature and Culture (2021) 339
delphi Bowie, Essays on Ancient Greek Literature and Culture (2021) 339
demarch Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 76
demes (demoi) Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 76
demeter, as olympian Simon, Zeyl, and Shapiro,, The Gods of the Greeks (2021) 99
demeter, homer shaping Simon, Zeyl, and Shapiro,, The Gods of the Greeks (2021) 99
demeter, images and iconography Simon, Zeyl, and Shapiro,, The Gods of the Greeks (2021) 99
demeter, origins and development Simon, Zeyl, and Shapiro,, The Gods of the Greeks (2021) 99
demeter, persephone/kore and Simon, Zeyl, and Shapiro,, The Gods of the Greeks (2021) 99
demeter Simon, Zeyl, and Shapiro,, The Gods of the Greeks (2021) 99
demos (damos), as agent of change Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 76
diodorus siculus Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 197
diopeithes Bowie, Essays on Ancient Greek Literature and Culture (2021) 340
dokimasia Humphreys, Kinship in Ancient Athens: An Anthropological Analysis (2018) 558
dual goddesses (to theo) Simon, Zeyl, and Shapiro,, The Gods of the Greeks (2021) 99
dêmiourgos Humphreys, Kinship in Ancient Athens: An Anthropological Analysis (2018) 652
economy, economic Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 76
election Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 82
elections Humphreys, Kinship in Ancient Athens: An Anthropological Analysis (2018) 558
eleusis, eleusinian Bowie, Essays on Ancient Greek Literature and Culture (2021) 339
eleusis Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 319
enneacrunus fountain house (athens) Gygax, Benefaction and Rewards in the Ancient Greek City: The Origins of Euergetism (2016) 100
ephorus Rengakos and Tsakmakis, Brill's Companion to Thucydides (2006) 528
epigram Rengakos and Tsakmakis, Brill's Companion to Thucydides (2006) 507
erythrae Bowie, Essays on Ancient Greek Literature and Culture (2021) 340
eupatridai Humphreys, Kinship in Ancient Athens: An Anthropological Analysis (2018) 558, 652
eupatrids Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 82
euthune, peasant Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 76
evaluative phrasing Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 197
exekias Rutter and Sparkes, Word and Image in Ancient Greece (2012) 45
fallow deer painter Rutter and Sparkes, Word and Image in Ancient Greece (2012) 45
friezes, architectural, on pottery Rutter and Sparkes, Word and Image in Ancient Greece (2012) 45
genos, tomb Humphreys, Kinship in Ancient Athens: An Anthropological Analysis (2018) 652
gigantomachy Rutter and Sparkes, Word and Image in Ancient Greece (2012) 45
gordium Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 22
h-architecture Gygax, Benefaction and Rewards in the Ancient Greek City: The Origins of Euergetism (2016) 100
hansen, mogens Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 82
hekatombaia Humphreys, Kinship in Ancient Athens: An Anthropological Analysis (2018) 558
hellanicus Rengakos and Tsakmakis, Brill's Companion to Thucydides (2006) 528
hephaistos, return of Rutter and Sparkes, Word and Image in Ancient Greece (2012) 45
hera Bowie, Essays on Ancient Greek Literature and Culture (2021) 339
heracles Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 319
heraclids Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 319
herakles, vase paintings Rutter and Sparkes, Word and Image in Ancient Greece (2012) 45
heralds, eleusinian Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 319
hexameters Bowie, Essays on Ancient Greek Literature and Culture (2021) 339
hipparchos, son peisistratos Lalone, Athena Itonia: Geography and Meaning of an Ancient Greek War Goddess (2019) 192
hipparchos (son of peisistratus) Rengakos and Tsakmakis, Brill's Companion to Thucydides (2006) 528
hippias, tyrant, son of peisistratos Lalone, Athena Itonia: Geography and Meaning of an Ancient Greek War Goddess (2019) 190, 192
hippias, tyrant Bowie, Essays on Ancient Greek Literature and Culture (2021) 339
hippias Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 76
hippias (son of peisistratus) Rengakos and Tsakmakis, Brill's Companion to Thucydides (2006) 507, 528
homer, on demeter Simon, Zeyl, and Shapiro,, The Gods of the Greeks (2021) 99
homeric poetry Leão and Lanzillotta, A Man of Many Interests: Plutarch on Religion, Myth, and Magic (2019) 56
homogalaktes Humphreys, Kinship in Ancient Athens: An Anthropological Analysis (2018) 652
isagoras Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 76
jurors, juries, athenian (dikastai) Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 82
kleisthenes, athenian statesman Lalone, Athena Itonia: Geography and Meaning of an Ancient Greek War Goddess (2019) 190
kneeling posture associated with dual goddesses Simon, Zeyl, and Shapiro,, The Gods of the Greeks (2021) 99
kraters, calyx- Rutter and Sparkes, Word and Image in Ancient Greece (2012) 45
kronia Humphreys, Kinship in Ancient Athens: An Anthropological Analysis (2018) 558
kudos Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 22
kurke, leslie Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 22
lapiths, vase-paintings Rutter and Sparkes, Word and Image in Ancient Greece (2012) 45
law, athenian. Gagarin and Cohen, The Cambridge Companion to Ancient Greek Law (2005) 274
law, rule of Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 76
law Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 82
lawgivers Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 76
leadership Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 197
leokoreion Rengakos and Tsakmakis, Brill's Companion to Thucydides (2006) 528
literature, greek literature, archaic period Leão and Lanzillotta, A Man of Many Interests: Plutarch on Religion, Myth, and Magic (2019) 56
lysippides painter Rutter and Sparkes, Word and Image in Ancient Greece (2012) 45
mania Leão and Lanzillotta, A Man of Many Interests: Plutarch on Religion, Myth, and Magic (2019) 56
megara, megarians Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 82
megara Bowie, Essays on Ancient Greek Literature and Culture (2021) 340
mercenaries, misthotoi, epikouroi Lalone, Athena Itonia: Geography and Meaning of an Ancient Greek War Goddess (2019) 192
metapontum Bowie, Essays on Ancient Greek Literature and Culture (2021) 339
midas, and the gordian knot Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 22
miltiades, genos Humphreys, Kinship in Ancient Athens: An Anthropological Analysis (2018) 652
moralia Leão and Lanzillotta, A Man of Many Interests: Plutarch on Religion, Myth, and Magic (2019) 56
mother-daughter pairings Simon, Zeyl, and Shapiro,, The Gods of the Greeks (2021) 99
mother of the gods, and athens Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 319
mother of the gods, and persians Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 319
mother of the gods, and tyranny Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 319
mycenae, demeter, kore, and plutus (?) ivory group from Simon, Zeyl, and Shapiro,, The Gods of the Greeks (2021) 99
nicias Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 197
odysseus, demeter and Simon, Zeyl, and Shapiro,, The Gods of the Greeks (2021) 99
oligarchy, oligarchs Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 82
olympia, sacrifices at Simon, Zeyl, and Shapiro,, The Gods of the Greeks (2021) 99
olympia Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 22
olympieium Gygax, Benefaction and Rewards in the Ancient Greek City: The Origins of Euergetism (2016) 100
panathenaia Humphreys, Kinship in Ancient Athens: An Anthropological Analysis (2018) 558; Rengakos and Tsakmakis, Brill's Companion to Thucydides (2006) 528
parthenon, east frieze, demeter on Simon, Zeyl, and Shapiro,, The Gods of the Greeks (2021) 99
parthenon Gygax, Benefaction and Rewards in the Ancient Greek City: The Origins of Euergetism (2016) 100
peisistratid alliance with thessalians Lalone, Athena Itonia: Geography and Meaning of an Ancient Greek War Goddess (2019) 190
peisistratos, ancestry Humphreys, Kinship in Ancient Athens: An Anthropological Analysis (2018) 652
peisistratos, and theseus Humphreys, Kinship in Ancient Athens: An Anthropological Analysis (2018) 558
peisistratos, tyrant of athens Lalone, Athena Itonia: Geography and Meaning of an Ancient Greek War Goddess (2019) 192
peisistratus' Gagarin and Cohen, The Cambridge Companion to Ancient Greek Law (2005) 274
peisistratus, grandson of tyrant Bowie, Essays on Ancient Greek Literature and Culture (2021) 339
peisistratus Leão and Lanzillotta, A Man of Many Interests: Plutarch on Religion, Myth, and Magic (2019) 56; Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 76
peisistratus and peisistratids, building projects of Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 22
peisistratus and peisistratids Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 22, 319
peloponnesian war Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 319
peparethos Bowie, Essays on Ancient Greek Literature and Culture (2021) 339
pericles Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 197; Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 319
persephone/kore, demeter and Simon, Zeyl, and Shapiro,, The Gods of the Greeks (2021) 99
persia and persians, treaties with greeks Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 319
phratries Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 76
pindar Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 22
pisistratidae Gygax, Benefaction and Rewards in the Ancient Greek City: The Origins of Euergetism (2016) 100
pisistratus Gygax, Benefaction and Rewards in the Ancient Greek City: The Origins of Euergetism (2016) 100
pisistratus and pisistratids Simon, Zeyl, and Shapiro,, The Gods of the Greeks (2021) 99
plataea Bowie, Essays on Ancient Greek Literature and Culture (2021) 340
plutarchs lives, life of solon Leão and Lanzillotta, A Man of Many Interests: Plutarch on Religion, Myth, and Magic (2019) 56
plutus Simon, Zeyl, and Shapiro,, The Gods of the Greeks (2021) 99
poetry Leão and Lanzillotta, A Man of Many Interests: Plutarch on Religion, Myth, and Magic (2019) 56
polemarch Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 82
polybius Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 197
pottery, frieze and metopal composition Rutter and Sparkes, Word and Image in Ancient Greece (2012) 45
pottery, types, athenian craft tradition Rutter and Sparkes, Word and Image in Ancient Greece (2012) 45
pottery, types, genre scenes Rutter and Sparkes, Word and Image in Ancient Greece (2012) 45
pottery, types, late Rutter and Sparkes, Word and Image in Ancient Greece (2012) 45
prayer Bowie, Essays on Ancient Greek Literature and Culture (2021) 339
prytaneion/is Humphreys, Kinship in Ancient Athens: An Anthropological Analysis (2018) 558
pygmies pottery inscriptions, black-figure Rutter and Sparkes, Word and Image in Ancient Greece (2012) 45
pygmies pottery inscriptions, genre scenes made mythological by Rutter and Sparkes, Word and Image in Ancient Greece (2012) 45
pygmies pottery inscriptions, tyrrhenian amphorae Rutter and Sparkes, Word and Image in Ancient Greece (2012) 45
pythion Bowie, Essays on Ancient Greek Literature and Culture (2021) 339
reform, constitutional Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 82
reform, tribal Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 76
reform Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 76
rome Humphreys, Kinship in Ancient Athens: An Anthropological Analysis (2018) 652
sacrifice/sacrificial rituals, at olympia Simon, Zeyl, and Shapiro,, The Gods of the Greeks (2021) 99
sacrifice/sacrificial rituals, chthonic holocausts versus olympian offerings Simon, Zeyl, and Shapiro,, The Gods of the Greeks (2021) 99
sacrifice/sacrificial rituals, for demeter Simon, Zeyl, and Shapiro,, The Gods of the Greeks (2021) 99
salamis Leão and Lanzillotta, A Man of Many Interests: Plutarch on Religion, Myth, and Magic (2019) 56; Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 82
sanctuary, of apollo pythius by the ilissus Gygax, Benefaction and Rewards in the Ancient Greek City: The Origins of Euergetism (2016) 100
sanctuary, of artemis at brauron Gygax, Benefaction and Rewards in the Ancient Greek City: The Origins of Euergetism (2016) 100
sanctuary, of dionysus eleuthereus (athens) Gygax, Benefaction and Rewards in the Ancient Greek City: The Origins of Euergetism (2016) 100
sardis, post-persian Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 22
sardis, under lydians Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 22
seisachtheia Leão and Lanzillotta, A Man of Many Interests: Plutarch on Religion, Myth, and Magic (2019) 56; Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 76
sepulchral epigram Bowie, Essays on Ancient Greek Literature and Culture (2021) 340
ship Bowie, Essays on Ancient Greek Literature and Culture (2021) 340
solon Gygax, Benefaction and Rewards in the Ancient Greek City: The Origins of Euergetism (2016) 100; Humphreys, Kinship in Ancient Athens: An Anthropological Analysis (2018) 558; Leão and Lanzillotta, A Man of Many Interests: Plutarch on Religion, Myth, and Magic (2019) 56; Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 76, 82
songs Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 22
sortition Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 82
sources, material Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 82
sources Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 76
sparta, and athens, institutions Humphreys, Kinship in Ancient Athens: An Anthropological Analysis (2018) 558
sparta, spartans Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 82
sparta and spartans, and victors Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 22
sparta and spartans, kingship at Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 319
sparta and spartans Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 22
speeches Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 197
symposia, vase-paintings of Rutter and Sparkes, Word and Image in Ancient Greece (2012) 45
synoikia Humphreys, Kinship in Ancient Athens: An Anthropological Analysis (2018) 558
temple, of artemis in the sanctuary at brauron Gygax, Benefaction and Rewards in the Ancient Greek City: The Origins of Euergetism (2016) 100
tension, political Leão and Lanzillotta, A Man of Many Interests: Plutarch on Religion, Myth, and Magic (2019) 56
tetrapolis Humphreys, Kinship in Ancient Athens: An Anthropological Analysis (2018) 558
theatricality Leão and Lanzillotta, A Man of Many Interests: Plutarch on Religion, Myth, and Magic (2019) 56
theromachus Bowie, Essays on Ancient Greek Literature and Culture (2021) 339
theseus, and synoikia Humphreys, Kinship in Ancient Athens: An Anthropological Analysis (2018) 558
thespiae Bowie, Essays on Ancient Greek Literature and Culture (2021) 340
thucydides, and herodotus Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 319
thucydides, historian Gygax, Benefaction and Rewards in the Ancient Greek City: The Origins of Euergetism (2016) 100
thucydides, on alcibiades Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 319
thucydides, on tyrants and tyranny Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 319
thucydides, son of melesias, documents, letters, treaties etc. Rengakos and Tsakmakis, Brill's Companion to Thucydides (2006) 507
thucydides, son of melesias, manuscript traditionnan Rengakos and Tsakmakis, Brill's Companion to Thucydides (2006) 528
thucydides Bowie, Essays on Ancient Greek Literature and Culture (2021) 339; Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 197
treasurers Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 76
tribes, pre-kleisthenic Humphreys, Kinship in Ancient Athens: An Anthropological Analysis (2018) 558
trittys Humphreys, Kinship in Ancient Athens: An Anthropological Analysis (2018) 558
trozen Bowie, Essays on Ancient Greek Literature and Culture (2021) 340
tyranny, and victory and conquest Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 22
tyranny, greek attitudes towards Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 319
tyranny, tyrants Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 76, 82
vale of tempe, thessaly Lalone, Athena Itonia: Geography and Meaning of an Ancient Greek War Goddess (2019) 190
vegetation deities, chthonic holocausts distinguished from olympian offerings and Simon, Zeyl, and Shapiro,, The Gods of the Greeks (2021) 99
vegetation deities, demeter as Simon, Zeyl, and Shapiro,, The Gods of the Greeks (2021) 99
warfare Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 76
wealth Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 82
wedding scenes on pottery Rutter and Sparkes, Word and Image in Ancient Greece (2012) 45
zeus, and kingship Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 22
zeus, and victory Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 22
zeus, cults and shrines of Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 22
zeus, olympian Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 22
zeus, phratrios Humphreys, Kinship in Ancient Athens: An Anthropological Analysis (2018) 558
zeus, soter Humphreys, Kinship in Ancient Athens: An Anthropological Analysis (2018) 558
zeus Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 22