Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database10882
Thucydides, The History Of The Peloponnesian War, 2.15.1


ξυνεβεβήκει δὲ ἀπὸ τοῦ πάνυ ἀρχαίου ἑτέρων μᾶλλον Ἀθηναίοις τοῦτο. ἐπὶ γὰρ Κέκροπος καὶ τῶν πρώτων βασιλέων ἡ Ἀττικὴ ἐς Θησέα αἰεὶ κατὰ πόλεις ᾠκεῖτο πρυτανεῖά τε ἐχούσας καὶ ἄρχοντας, καὶ ὁπότε μή τι δείσειαν, οὐ ξυνῇσαν βουλευσόμενοι ὡς τὸν βασιλέα, ἀλλ᾽ αὐτοὶ ἕκαστοι ἐπολίτευον καὶ ἐβουλεύοντο: καί τινες καὶ ἐπολέμησάν ποτε αὐτῶν, ὥσπερ καὶ Ἐλευσίνιοι μετ’ Εὐμόλπου πρὸς Ἐρεχθέα.From very early times this had been more the case with the Athenians than with others. Under Cecrops and the first kings, down to the reign of Theseus, Attica had always consisted of a number of independent townships, each with its own town-hall and magistrates. Except in times of danger the king at Athens was not consulted; in ordinary seasons they carried on their government and settled their affairs without his interference; sometimes even they waged war against him, as in the case of the Eleusinians with Eumolpus against Erechtheus.


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

13 results
1. Aristophanes, Wasps, 566 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

566. οἱ δὲ λέγουσιν μύθους ἡμῖν, οἱ δ' Αἰσώπου τι γέλοιον:
2. Euripides, Archelaus (Fragmenta Papyracea), 360, 369-370, 358 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

3. Euripides, Ion, 1163-1164, 1220, 277, 10 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

10. there did Phoebus force his love on Creusa, daughter of Erechtheus, beneath the rock of Pallas, northward of Athens’ steep realm, called Macrae by the kings of Attica. And she without her father’s knowledge—for such was the god’s good pleasure,—
4. Herodotus, Histories, 7.189 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

7.189. The story is told that because of an oracle the Athenians invoked Boreas, the north wind, to help them, since another oracle told them to summon their son-in-law as an ally. According to the Hellenic story, Boreas had an Attic wife, Orithyia, the daughter of Erechtheus, ancient king of Athens. ,Because of this connection, so the tale goes, the Athenians considered Boreas to be their son-in-law. They were stationed off Chalcis in Euboea, and when they saw the storm rising, they then, if they had not already, sacrificed to and called upon Boreas and Orithyia to help them by destroying the barbarian fleet, just as before at Athos. ,I cannot say whether this was the cause of Boreas falling upon the barbarians as they lay at anchor, but the Athenians say that he had come to their aid before and that he was the agent this time. When they went home, they founded a sacred precinct of Boreas beside the Ilissus river.
5. Plato, Euthyphro, None (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

6b. Euthyphro. Yes, and still more wonderful things than these, Socrates, which most people do not know. Socrates. And so you believe that there was really war between the gods, and fearful enmities and battles and other things of the sort, such as are told of by the poets and represented in varied design
6. Thucydides, The History of The Peloponnesian War, 1.24, 2.15.2 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

2.15.2. In Theseus, however, they had a king of equal intelligence and power; and one of the chief features in his organization of the country was to abolish the council chambers and magistrates of the petty cities, and to merge them in the single council-chamber and town-hall of the present capital. Individuals might still enjoy their private property just as before, but they were henceforth compelled to have only one political center, viz. Athens ; which thus counted all the inhabitants of Attica among her citizens, so that when Theseus died he left a great state behind him. Indeed, from him dates the Synoecia, or Feast of Union; which is paid for by the state, and which the Athenians still keep in honor of the goddess.
7. Xenophon, Memoirs, 3.5.10 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

3.5.10. Do you refer to the judgment of the gods, i.e., between Poseidon and Athena for the possession of Attica . which Cecrops delivered in his court because of his virtue? Yes, and the care and birth of Erectheus, Iliad, II. 547. Ἐρεχθῇος μεγαλήτορος οὕ ποτ᾽ Ἀθήνη θρέψε Διὸς θυγάτηρ, τέκε δὲ ζείδωρος Ἄρουρα. and the war waged in his day with all the adjacent country, and the war between the sons of Heracles The Athenians claimed that it was through their assistance that the sons of Heracles gained the victory (Herodotus, ix. 27). and the Peloponnesians, and all the wars waged in the days of Theseus, Against the Amazons and Thracians. in all of which it is manifest that they were champions among the men of their time.
8. Xenophon, Symposium, 8.40 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

8.40. You may regard it as certain, therefore, that our city would be quick to entrust itself to your hands, if you so desire. For you possess the highest qualifications for such a trust: you are of aristocratic birth, of Erechtheus’ line, Callias’s family belonged to the priestly clan of the Ceryces, who traced their lineage back to Ceryx, son of Hermes and Aglaurus. The latter, however, was not a descendant of Erechtheus, but one of his nurses. a priest serving the gods who under the leadership of Iacchus took the field against the barbarian; Herodotus (VIII, 65) and Plutarch ( Life of Themistocles, XV) report the tradition that while the Greek fleet was at anchor near Salamis just before the critical sea-fight, great elation was caused at sight of a big cloud of dust (or, in the later version, a brilliant light) off toward Eleusis , and a wonderful sound as of the Eleusinian festival with its cries to Iacchus, followed by a cloud that drifted directly toward the fleet. and in our day you outshine your predecessors in the splendour of your priestly office in the festival; In addition to being one of the priestly Ceryces, Callias was an hereditary torch-bearer in the Eleusinian festival. and you possess a person more goodly to the eye than any other in the city and one at the same time able to withstand effort and hardship.
9. Demosthenes, Orations, 60.27 (4th cent. BCE - 4th cent. BCE)

10. Apollodorus, Bibliotheca, 3.14.1, 3.15.4 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

3.14.1. Κέκροψ αὐτόχθων, συμφυὲς ἔχων σῶμα ἀνδρὸς καὶ δράκοντος, τῆς Ἀττικῆς ἐβασίλευσε πρῶτος, καὶ τὴν γῆν πρότερον λεγομένην Ἀκτὴν ἀφʼ ἑαυτοῦ Κεκροπίαν ὠνόμασεν. ἐπὶ τούτου, φασίν, ἔδοξε τοῖς θεοῖς πόλεις καταλαβέσθαι, ἐν αἷς ἔμελλον ἔχειν τιμὰς ἰδίας ἕκαστος. ἧκεν οὖν πρῶτος Ποσειδῶν ἐπὶ τὴν Ἀττικήν, καὶ πλήξας τῇ τριαίνῃ κατὰ μέσην τὴν ἀκρόπολιν ἀπέφηνε θάλασσαν, ἣν νῦν Ἐρεχθηίδα καλοῦσι. μετὰ δὲ τοῦτον ἧκεν Ἀθηνᾶ, καὶ ποιησαμένη τῆς καταλήψεως Κέκροπα μάρτυρα ἐφύτευσεν ἐλαίαν, ἣ νῦν ἐν τῷ Πανδροσείῳ 1 -- δείκνυται. γενομένης δὲ ἔριδος ἀμφοῖν περὶ τῆς χώρας, διαλύσας Ζεὺς κριτὰς ἔδωκεν, 1 -- οὐχ ὡς εἶπόν τινες, Κέκροπα καὶ Κραναόν, 2 -- οὐδὲ Ἐρυσίχθονα, θεοὺς δὲ τοὺς δώδεκα. καὶ τούτων δικαζόντων ἡ χώρα τῆς Ἀθηνᾶς ἐκρίθη, Κέκροπος μαρτυρήσαντος ὅτι πρώτη 3 -- τὴν ἐλαίαν ἐφύτευσεν. Ἀθηνᾶ μὲν οὖν ἀφʼ ἑαυτῆς τὴν πόλιν ἐκάλεσεν Ἀθήνας, Ποσειδῶν δὲ θυμῷ ὀργισθεὶς τὸ Θριάσιον πεδίον ἐπέκλυσε καὶ τὴν Ἀττικὴν ὕφαλον ἐποίησε. 3.15.4. Χιόνη δὲ Ποσειδῶνι 4 -- μίγνυται. ἡ δὲ κρύφα τοῦ πατρὸς Εὔμολπον τεκοῦσα, ἵνα μὴ γένηται καταφανής, εἰς τὸν βυθὸν ῥίπτει τὸ παιδίον. Ποσειδῶν δὲ ἀνελόμενος εἰς Αἰθιοπίαν κομίζει καὶ δίδωσι Βενθεσικύμῃ τρέφειν, αὐτοῦ θυγατρὶ καὶ Ἀμφιτρίτης. ὡς δὲ ἐτελειώθη, 1 -- ὁ Βενθεσικύμης ἀνὴρ τὴν ἑτέραν αὐτῷ τῶν θυγατέρων δίδωσιν. ὁ δὲ καὶ τὴν ἀδελφὴν τῆς γαμηθείσης ἐπεχείρησε βιάζεσθαι, καὶ διὰ τοῦτο φυγαδευθεὶς μετὰ Ἰσμάρου τοῦ παιδὸς πρὸς Τεγύριον ἧκε, Θρᾳκῶν βασιλέα, ὃς αὐτοῦ τῷ παιδὶ τὴν θυγατέρα συνῴκισεν. 2 -- ἐπιβουλεύων δὲ ὕστερον Τεγυρίῳ καταφανὴς γίνεται, καὶ πρὸς Ἐλευσινίους φεύγει καὶ φιλίαν ποιεῖται πρὸς αὐτούς. αὖθις δὲ Ἰσμάρου τελευτήσαντος μεταπεμφθεὶς ὑπὸ Τεγυρίου παραγίνεται, καὶ τὴν πρὸ τοῦ μάχην διαλυσάμενος τὴν βασιλείαν παρέλαβε. καὶ πολέμου ἐνστάντος πρὸς Ἀθηναίους τοῖς Ἐλευσινίοις, 3 -- ἐπικληθεὶς ὑπὸ Ἐλευσινίων μετὰ πολλῆς συνεμάχει Θρᾳκῶν δυνάμεως. Ἐρεχθεῖ δὲ ὑπὲρ 1 -- Ἀθηναίων νίκης χρωμένῳ ἔχρησεν ὁ θεὸς κατορθώσειν τὸν πόλεμον, ἐὰν μίαν τῶν θυγατέρων σφάξῃ. καὶ σφάξαντος αὐτοῦ τὴν νεωτάτην καὶ αἱ λοιπαὶ ἑαυτὰς κατέσφαξαν· ἐπεποίηντο γάρ, ὡς ἔφασάν τινες, συνωμοσίαν ἀλλήλαις συναπολέσθαι. γενομένης δὲ μετὰ τὴν 2 -- σφαγὴν τῆς μάχης Ἐρεχθεὺς μὲν ἀνεῖλεν Εὔμολπον
11. Plutarch, Theseus, 19.4 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

12. Aelius Aristides, Orations, 1.87 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)

13. Pausanias, Description of Greece, 1.5.2, 1.27.4, 1.28.4, 1.38.3, 9.19.1, 9.30.1 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)

1.5.2. The eponymoi That is, “those after whom others are named.” —this is the name given to them—are Hippothoon son of Poseidon and Alope daughter of Cercyon, Antiochus, one of the children of Heracles borne to him by Meda daughter of Phylas, thirdly, Ajax son of Telamon, and to the Athenians belongs Leos, who is said to have given up his daughters, at the command of the oracle, for the safety of the commonwealth. Among the eponymoi is Erechtheus, who conquered the Eleusinians in battle, and killed their general, Immaradus the son of Eumolpus. There is Aegeus also and Oeneus the bastard son of Pandion, and Acamas, one of the children of Theseus. 1.27.4. By the temple of Athena is .... an old woman about a cubit high, the inscription calling her a handmaid of Lysimache, and large bronze figures of men facing each other for a fight, one of whom they call Erechtheus, the other Eumolpus; and yet those Athenians who are acquainted with antiquity must surely know that this victim of Erechtheus was Immaradus, the son of Eumolpus. 1.28.4. On descending, not to the lower city, but to just beneath the Gateway, you see a fountain and near it a sanctuary of Apollo in a cave. It is here that Apollo is believed to have met Creusa, daughter of Erechtheus.... when the Persians had landed in Attica Philippides was sent to carry the tidings to Lacedaemon . On his return he said that the Lacedacmonians had postponed their departure, because it was their custom not to go out to fight before the moon was full. Philippides went on to say that near Mount Parthenius he had been met by Pan, who told him that he was friendly to the Athenians and would come to Marathon to fight for them. This deity, then, has been honored for this announcement. 1.38.3. When the Eleusinians fought with the Athenians, Erechtheus, king of the Athenians, was killed, as was also Immaradus, son of Eumolpus. These were the terms on which they concluded the war: the Eleusinians were to have in dependent control of the mysteries, but in all things else were to be subject to the Athenians. The ministers of the Two Goddesses were Eumolpus and the daughters of Celeus, whom Pamphos and Homer agree in naming Diogenia, Pammerope, and the third Saesara. Eumolpus was survived by Ceryx, the younger of his sons whom the Ceryces themselves say was a son of Aglaurus, daughter of Cecrops, and of Hermes, not of Eumolpus. 9.19.1. On this highway is a place called Teumessus, where it is said that Europa was hidden by Zeus. There is also another legend, which tells of a fox called the Teumessian fox, how owing to the wrath of Dionysus the beast was reared to destroy the Thebans, and how, when about to be caught by the hound given by Artemis to Procris the daughter of Erechtheus, the fox was turned into a stone, as was likewise this hound. In Teumessus there is also a sanctuary of Telchinian Athena, which contains no image. As to her surname, we may hazard the conjecture that a division of the Telchinians who once dwelt in Cyprus came to Boeotia and established a sanctuary of Telchinian Athena. 9.30.1. The first images of the Muses are of them all, from the hand of Cephisodotus, while a little farther on are three, also from the hand of Cephisodotus, and three more by Strongylion, an excellent artist of oxen and horses. The remaining three were made by Olympiosthenes. There is also on Helicon a bronze Apollo fighting with Hermes for the lyre. There is also a Dionysus by Lysippus; the standing image, however, of Dionysus, that Sulla dedicated, is the most noteworthy of the works of Myron after the Erectheus at Athens . What he dedicated was not his own; he took it away from the Minyae of Orchomenus . This is an illustration of the Greek proverb, “to worship the gods with other people's incense.”


Subjects of this text:

subject book bibliographic info
akropolis, statue group by myron Shear, Serving Athena: The Festival of the Panathenaia and the Construction of Athenian Identities (2021) 69
alkon, child of erechtheus Shear, Serving Athena: The Festival of the Panathenaia and the Construction of Athenian Identities (2021) 69
athena, polias, promachos, ergane Edmunds, Greek Myth (2021) 83
athena Bierl, Time and Space in Ancient Myth, Religion and Culture (2017) 189
athens Bierl, Time and Space in Ancient Myth, Religion and Culture (2017) 189
autochthony, and athenians Shear, Serving Athena: The Festival of the Panathenaia and the Construction of Athenian Identities (2021) 69
chthonia, child of erechtheus Shear, Serving Athena: The Festival of the Panathenaia and the Construction of Athenian Identities (2021) 69
delium Edmunds, Greek Myth (2021) 28
eleusinians Edmunds, Greek Myth (2021) 28
eponymous hero, fights eleusinians Shear, Serving Athena: The Festival of the Panathenaia and the Construction of Athenian Identities (2021) 69
eponymous hero, king Shear, Serving Athena: The Festival of the Panathenaia and the Construction of Athenian Identities (2021) 69
eponymous hero, sacrifices daughters' Shear, Serving Athena: The Festival of the Panathenaia and the Construction of Athenian Identities (2021) 69
eponymous hero Shear, Serving Athena: The Festival of the Panathenaia and the Construction of Athenian Identities (2021) 69
erechtheidae Edmunds, Greek Myth (2021) 28
erechtheis, tribe Shear, Serving Athena: The Festival of the Panathenaia and the Construction of Athenian Identities (2021) 69
erechtheus, as father Shear, Serving Athena: The Festival of the Panathenaia and the Construction of Athenian Identities (2021) 69
erechtheus, death Shear, Serving Athena: The Festival of the Panathenaia and the Construction of Athenian Identities (2021) 69
erechtheus Bierl, Time and Space in Ancient Myth, Religion and Culture (2017) 189; Edmunds, Greek Myth (2021) 28, 83
erichthonios, and erechtheus Shear, Serving Athena: The Festival of the Panathenaia and the Construction of Athenian Identities (2021) 69
erichthonios, birth Shear, Serving Athena: The Festival of the Panathenaia and the Construction of Athenian Identities (2021) 69
erichthonius Bierl, Time and Space in Ancient Myth, Religion and Culture (2017) 189
eumolpos Shear, Serving Athena: The Festival of the Panathenaia and the Construction of Athenian Identities (2021) 69
eumolpus Bierl, Time and Space in Ancient Myth, Religion and Culture (2017) 189; Edmunds, Greek Myth (2021) 28
euthyphro Edmunds, Greek Myth (2021) 83
immarados Shear, Serving Athena: The Festival of the Panathenaia and the Construction of Athenian Identities (2021) 69
invasion myth Bierl, Time and Space in Ancient Myth, Religion and Culture (2017) 189
kekrops (ii), child of erechtheus Shear, Serving Athena: The Festival of the Panathenaia and the Construction of Athenian Identities (2021) 69
kreousa, child of erechtheus Shear, Serving Athena: The Festival of the Panathenaia and the Construction of Athenian Identities (2021) 69
kronos Edmunds, Greek Myth (2021) 83
martyria (of strife for attica) Bierl, Time and Space in Ancient Myth, Religion and Culture (2017) 189
merope, child of erechtheus Shear, Serving Athena: The Festival of the Panathenaia and the Construction of Athenian Identities (2021) 69
metion, child of erechtheus Shear, Serving Athena: The Festival of the Panathenaia and the Construction of Athenian Identities (2021) 69
olive tree Bierl, Time and Space in Ancient Myth, Religion and Culture (2017) 189
oreithyia, child of erechtheus Shear, Serving Athena: The Festival of the Panathenaia and the Construction of Athenian Identities (2021) 69
orneus, child of erechtheus Shear, Serving Athena: The Festival of the Panathenaia and the Construction of Athenian Identities (2021) 69
panathenaic festival Edmunds, Greek Myth (2021) 83
pandora, child of erechtheus Shear, Serving Athena: The Festival of the Panathenaia and the Construction of Athenian Identities (2021) 69
pericles, son of Edmunds, Greek Myth (2021) 28
poseidon Bierl, Time and Space in Ancient Myth, Religion and Culture (2017) 189; Shear, Serving Athena: The Festival of the Panathenaia and the Construction of Athenian Identities (2021) 69
poseidon erechtheus (cult of) Bierl, Time and Space in Ancient Myth, Religion and Culture (2017) 189
prokris, child of erechtheus Shear, Serving Athena: The Festival of the Panathenaia and the Construction of Athenian Identities (2021) 69
protogeneia, child of erechtheus Shear, Serving Athena: The Festival of the Panathenaia and the Construction of Athenian Identities (2021) 69
sikyon, child of erechtheus Shear, Serving Athena: The Festival of the Panathenaia and the Construction of Athenian Identities (2021) 69
socrates Edmunds, Greek Myth (2021) 28, 83
strife (for attica) Bierl, Time and Space in Ancient Myth, Religion and Culture (2017) 189
thalassa (salt water) Bierl, Time and Space in Ancient Myth, Religion and Culture (2017) 189
theseus Bierl, Time and Space in Ancient Myth, Religion and Culture (2017) 189
thespios, child of erechtheus Shear, Serving Athena: The Festival of the Panathenaia and the Construction of Athenian Identities (2021) 69
war between athens and eleusis Bierl, Time and Space in Ancient Myth, Religion and Culture (2017) 189
water Bierl, Time and Space in Ancient Myth, Religion and Culture (2017) 189
zeus Edmunds, Greek Myth (2021) 83