Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database10632
Tertullian, To The Heathen, 13
NaN


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

14 results
1. Hebrew Bible, Exodus, 9.29 (9th cent. BCE - 3rd cent. BCE)

9.29. וַיֹּאמֶר אֵלָיו מֹשֶׁה כְּצֵאתִי אֶת־הָעִיר אֶפְרֹשׂ אֶת־כַּפַּי אֶל־יְהוָה הַקֹּלוֹת יֶחְדָּלוּן וְהַבָּרָד לֹא יִהְיֶה־עוֹד לְמַעַן תֵּדַע כִּי לַיהוָה הָאָרֶץ׃ 9.29. And Moses said unto him: ‘As soon as I am gone out of the city, I will spread forth my hands unto the LORD; the thunders shall cease, neither shall there be any more hail; that thou mayest know that the earth is the LORD’s."
2. Anon., Jubilees, 21.16 (2nd cent. BCE - 2nd cent. BCE)

21.16. And as regards the wood of the sacrifices, beware lest thou bring (other) wood for the altar in addition to these: cypress, dêfrân, sagâd, pine, fir, cedar, savin, palm, olive, myrrh, laurel, and citron, juniper, and balsam.
3. Anon., Testament of Levi, 9.4 (2nd cent. BCE - 2nd cent. CE)

9.4. And he rose up early in the morning, and paid tithes of all to the Lord through me.
4. Cleomedes, On The Circular Motions of The Celestial Bodies, 2.1.91 (1st cent. BCE

5. Philo of Alexandria, Against Flaccus, 123, 122 (1st cent. BCE - 1st cent. CE)

122. And when they had spent the whole night in hymns and songs, they poured out through the gates at the earliest dawn, and hastened to the nearest point of the shore, for they had been deprived of their usual places for prayer, and standing in a clear and open space, they cried out
6. Josephus Flavius, Jewish Antiquities, 14.257-14.259 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

14.257. Since we have ever a great regard to piety towards God, and to holiness; and since we aim to follow the people of the Romans, who are the benefactors of all men, and what they have written to us about a league of friendship and mutual assistance between the Jews and our city, and that their sacred offices and accustomed festivals and assemblies may be observed by them; 14.258. we have decreed, that as many men and women of the Jews as are willing so to do, may celebrate their Sabbaths, and perform their holy offices, according to the Jewish laws; and may make their proseuchae at the sea-side, according to the customs of their forefathers; and if any one, whether he be a magistrate or private person, hindereth them from so doing, he shall be liable to a fine, to be applied to the uses of the city.” 14.259. 24. The decree of the Sardians. “This decree was made by the senate and people, upon the representation of the praetors: Whereas those Jews who are fellowcitizens, and live with us in this city, have ever had great benefits heaped upon them by the people, and have come now into the senate
7. Josephus Flavius, Jewish War, 2.129 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

2.129. After this every one of them are sent away by their curators, to exercise some of those arts wherein they are skilled, in which they labor with great diligence till the fifth hour. After which they assemble themselves together again into one place; and when they have clothed themselves in white veils, they then bathe their bodies in cold water. And after this purification is over, they every one meet together in an apartment of their own, into which it is not permitted to any of another sect to enter; while they go, after a pure manner, into the dining-room, as into a certain holy temple
8. Juvenal, Satires, 3.10-3.16, 8.160 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

9. Mishnah, Miqvaot, 5.4, 6.10 (1st cent. CE - 3rd cent. CE)

5.4. All seas are equivalent to a mikveh, for it is said, \"And the gathering (ulemikveh) of the waters He called the seas\" (Genesis 1:10), the words of Rabbi Meir. Rabbi Judah says: only the Great Sea is equivalent to a mikveh, for it says \"seas\" only because there are in it many kinds of seas. Rabbi Yose says: all seas afford cleanness when running, and yet they are unfit for zavim and metzoraim and for the preparation of the hatat waters." 6.10. The outlet of a bath-basin: if it is in the center, it renders [the bath] invalid [as a mikveh]; but if it is at the side, it does not render it invalid, because then it is like one mikveh adjoining another mikveh, the words of Rabbi Meir. But the sages say: if the bath- basin can contain a quarter-log of [water] before it reaches the outlet, it is valid; but if not, it is not valid. Rabbi Elazar bar Zadok says: if the outlet can contain any amount of [water], it is invalid."
10. Mishnah, Taanit, 2.1 (1st cent. CE - 3rd cent. CE)

2.1. What is the order [of service] for fast days?They take the ark out to the open space of the city. And they put ashes on the ark and on the head of the Nasi and on the head of the head of the court (av bet. And everyone [else] puts ashes on his own head. The elder among them says in front of them words of admonition, “Brothers, it does not say of the people of Nineveh, ‘And God saw their sackcloth and their fasting,’ but, ‘And God saw their deeds, for they turned from their evil way. (Jonah 3:10)’ And in the prophets it says, ‘And rend your heart and not your garments” (Joel 2:13)."
11. Mishnah, Yoma, 3.3 (1st cent. CE - 3rd cent. CE)

3.3. A man may not enter the Temple courtyard or to worship even if he was clean until he immerses himself. Five immersions and ten sanctifications did the high priest perform on that day. And all in sanctity in the Bet Haparvah with the exception of this one alone."
12. New Testament, Acts, 16.13 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

16.13. On the Sabbath day we went forth outside of the city by a riverside, where we supposed there was a place of prayer, and we sat down, and spoke to the women who had come together.
13. Tosefta, Miqvaot, 5.7-5.8, 6.3-6.4 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

14. Babylonian Talmud, Shabbat, None (3rd cent. CE - 6th cent. CE)

11a. כ"ו דכתיב (בראשית יד, ד) שתים עשרה שנה עבדו את כדרלעומר ושלש עשרה שנה מרדו ובארבע עשרה שנה וגו':,ואמר רבא בר מחסיא אמר רב חמא בר גוריא אמר רב כל עיר שגגותיה גבוהין מבית הכנסת לסוף חרבה שנאמר (עזרא ט, ט) לרומם את בית אלהינו ולהעמיד את חרבותיו וה"מ בבתים אבל בקשקושי ואברורי לית לן בה אמר רב אשי אנא עבדי למתא מחסיא דלא חרבה והא חרבה מאותו עון לא חרבה:,ואמר רבא בר מחסיא אמר רב חמא בר גוריא אמר רב תחת ישמעאל ולא תחת נכרי תחת נכרי ולא תחת חבר תחת חבר ולא תחת תלמיד חכם תחת ת"ח ולא תחת יתום ואלמנה:,ואמר רבא בר מחסיא אמר רב חמא בר גוריא אמר רב כל חולי ולא חולי מעים כל כאב ולא כאב לב כל מיחוש ולא מיחוש ראש כל רעה ולא אשה רעה:,ואמר רבא בר מחסיא אמר רב חמא בר גוריא אמר רב אם יהיו כל הימים דיו ואגמים קולמוסים ושמים יריעות וכל בני אדם לבלרין אין מספיקים לכתוב חללה של רשות מאי קראה אמר רב משרשיא (משלי כה, ג) שמים לרום וארץ לעומק ולב מלכים אין חקר:,ואמר רבא בר מחסיא אמר רב חמא בר גוריא אמר רב יפה תענית לחלום כאש לנעורת אמר רב חסדא ובו ביום ואמר רב יוסף אפי' בשבת,רבי יהושע בריה דרב אידי איקלע לבי רב אשי עבדי ליה עיגלא תילתא אמרו ליה לטעום מר מידי אמר להו בתענית יתיבנא אמרו ליה ולא סבר ליה מר להא דרב יהודה דאמר רב יהודה לוה אדם תעניתו ופורע א"ל תענית חלום הוא ואמר רבא בר מחסיא אמר רב חמא בר גוריא אמר רב יפה תענית לחלום כאש לנעורת ואמר רב חסדא ובו ביום ואמר רב יוסף אפי' בשבת:,ואם התחילו אין מפסיקין מפסיקין לק"ש: הא תנא ליה רישא אין מפסיקין סיפא אתאן לדברי תורה דתניא חברים שהיו עוסקין בתורה מפסיקין לק"ש ואין מפסיקין לתפלה א"ר יוחנן לא שנו אלא כגון ר"ש בן יוחי וחביריו שתורתן אומנותן אבל כגון אנו מפסיקין לק"ש ולתפלה,והתניא כשם שאין מפסיקין לתפלה כך אין מפסיקין לק"ש כי תני ההיא בעיבור שנה דאמר רב אדא בר אהבה וכן תנו סבי דהגרוניא אמר רבי אלעזר בר צדוק כשהיינו עוסקין בעיבור השנה ביבנה לא היינו מפסיקין לא לקריאת שמע ולא לתפלה:, big strongמתני׳ /strong /big לא יצא החייט במחטו סמוך לחשכה שמא ישכח ויצא ולא הלבלר בקולמוסו ולא יפלה את כליו ולא יקרא לאור הנר באמת אמרו החזן רואה היכן תינוקות קוראין אבל הוא לא יקרא כיוצא בו לא יאכל הזב עם הזבה מפני הרגל עבירה:, big strongגמ׳ /strong /big תנן התם לא יעמוד אדם ברה"י וישתה ברה"ר בר"ה וישתה ברה"י אבל אם הכניס ראשו ורובו למקום שהוא שותה מותר 11a. during which they committed their sins was altogether btwenty-sixyears, as it is written: b“Twelve years they served Chedorlaomer and thirteen years they rebelled, and in the fourteenth yearChedorlaomer came” (Genesis 14:4–5). The twelve years plus the fourteen years during which they were enslaved were not years of tranquility, leaving only twenty-six tranquil years when they were sinful., bAnd Rava bar Meḥasseya saidthat bRav Ḥama bar Gurya saidthat bRav said /b: bAny city whose roofs are higher than the synagoguewill bultimately be destroyedbecause of the contempt shown the synagogue. Allusion to this is from that bwhich is stated: “To uplift the house of our God and restore its ruins”(Ezra 9:9). The house that is devoted to God needs to be elevated above the other houses of the city. The Gemara adds: bAnd this applies only to the height of the housesthemselves. bHowever,if bthe poles [ ikashkushei /i] and the towers [ iabrurei /i]that extend from the house are higher than the synagogue, bwe have noproblem bwith it. Rav Ashi said: I causedthe city of bMata Meḥasseya to not be destroyedby building the synagogue higher than the other houses. The Gemara asks: bWasn’tMata Meḥasseya ultimately bdestroyed?The Gemara answers: bIt was not destroyed because of that sin;other sins caused its destruction., bAnd Rava bar Meḥasseya saidthat bRav Ḥama bar Gurya saidthat bRav said:It is preferable to be bunderthe yoke of bIshmael and not underthe yoke of ba stranger,the Romans; bunder a stranger and not under a iḤabar /i,a Persian Zoroastrian fire priest; bunder a iḤabarand not under a Torah scholar,as if one offends a Torah scholar who is greater than he, the scholar will be exacting with him and he will be punished at the hand of Heaven; bunder a Torah scholar and not under an orphan or a widow,as they are easily insulted and God promised to hear their cries and punish those who offend them., bAnd Rava bar Meḥasseya saidthat bRav Ḥama bar Gurya saidthat bRav said:It is preferable to suffer from banyextended billness and notfrom an bintestinal illness.Similarly, it is preferable to suffer bany pain,even if it is sharp and excruciating, band not heart pain; anyslight bache and not a headache; any evil and not an evil wife. /b, bAnd Rava bar Meḥasseya saidthat bRav Ḥama bar Gurya saidthat bRav said:Even bif all the seas would be ink, andthe reeds that grow near bswampswould be bquills, andthe bheavenswould be bparchmentupon which the words would be written, band all the peoplewould be bscribes;all of these bare insufficient to write theunquantifiable bspace ofgovernmental bauthority,i.e., all the considerations with which a government must concern itself and deal. bRav Mesharshiya said: What is the versethat alludes to this? b“The Heavens on High and the land to the depth and the heart of kings are unsearchable”(Proverbs 25:3)., bAnd Rava bar Meḥasseya saidthat bRav Ḥama bar Gurya saidthat bRav said: A fast is effective toneutralize babad bdream like fireburns bchaff. Rav Ḥisda said: Anda fast is effective specifically bon that daythat he dreamed. bAnd Rav Yosef said:One suffering from a bad dream that he dreamed is permitted to fast beven on Shabbat. /b,The Gemara relates: bRav Yehoshua, son of Rav Idi, happenedto come bto the house of Rav Ashi. They prepared a third-born calf,whose meat is high quality, bfor him. They said to him: Let the Master taste something. He said to them: I am sittingin the midst of ba fast. They said to him: And does the Master not holdin accordance with bthis ihalakhaof bRav Yehuda, as Rav Yehuda said: A person can borrow his fastand not fast on the day that he originally designated, band repay itby fasting on another day? You can postpone your fast to another day. bHe said to them: It is a fast for a dream. And Rava bar Meḥasseya saidthat bRav Ḥama bar Gurya saidthat bRav said: A fast is effective toneutralize babad bdream like fireburns bchaff. And Rav Ḥisda saidthat the fast is effective specifically bon that daythat he dreamed. bAnd Rav Yosef saidthat a person suffering due to a bad dream is permitted to fast beven on Shabbat. /b,We learned in the mishna that bif theyalready bbeganany one of the activities mentioned in the mishna bthey need not stopto recite the iAmidaprayer; however, bthey stop to recite iShema /i.The Gemara asks: bDidn’tthe bfirst clauseof the mishna already bteachthat they need not stop? Why does the mishna repeat it? The Gemara answers: In bthe latter clauseof the mishna, bwe came todiscuss bmatters of Torah.With regard to those engaged in Torah study, they need not stop for prayer, but they are required to stop to recite iShema /i. bAs it was taughtin a ibaraita /i: bTorah scholars, who were engaged in thestudy of bTorah, stoptheir Torah study bfor iShema /i, and they do not stop for prayer. Rabbi Yoḥa saida caveat to this statement: bThey only taughtthat they need not stop for prayer with regard bto the likes of Rabbi Shimon ben Yoḥai and his colleagues, whose Torah is their vocationand they never interrupt their Torah study. bHowever,for bthe likes of us,who also engage in other activities, bwe stopboth bfor iShema /iand bfor prayer. /b,With regard to the essence of the statement the Gemara asks: bDidn’t we learnin a different ibaraita /i: bJust as they do not stop for prayer, they do not stop for iShema /i?The Gemara answers: bWhen that ibaraita bwas taught,it was taught with regard to those engaged bin the intercalation of the year.Since their activity is crucial and all the Festivals of the year are determined through that activity, the Sages allowed them to continue and not stop to recite iShema /i. bAs Rav Adda bar Ahava said, and the Elders ofthe city of bHagronya also taughtthat bRabbi Elazar, son of Rabbi Tzadok, said: When we were engaged in the intercalation of the year in Yavne, we would stop neither for iShemanor for prayer. /b, strongMISHNA: /strong This mishna deals with various decrees, especially with regard to the ihalakhotof Shabbat, which were issued in order to distance a person from transgressions that he is liable to commit through habit and routine. The mishna said: bThe tailor may not go outwith bhis needle adjacent to nightfallon Shabbat eve, blest he forgetthat he is carrying the needle band go outwith it to the public domain even after Shabbat begins. bAnd,similarly, bthe scribe[ilavlar/b] may bnotgo out bwith his quill /b[ikulmos /i]for the same reason. bAndone bmay not shake his clotheson Shabbat to rid them of lice; bandone bmay not reada book bby candlelight,so that he will not come to adjust the wick of the lamp. However, bin truth they saidan established ihalakha /i: The battendant sees wherein the book the bchildrenunder his supervision are breadingin the Torah, even by candlelight on Shabbat. bHowever, hehimself bmay not read. Similarly,the Sages issued a similar decree with regard to other ihalakhot /i, as they said: bThe izavmay not eateven bwithhis wife bthe izava, /idespite the fact that they are both ritually impure, bbecause,by eating together, they will come to excessive intimacy and become baccustomed to sin. /b, strongGEMARA: /strong Among the ihalakhotconcerning decrees that were issued lest one come to commit a transgression, bwe learnedin a mishna bthere: A person may not stand in the private domain and drinkwater located bin the public domain,or vice versa, stand bin the public domain and drinkwater located in the bprivate domain,lest he transfer the vessel from which he is drinking the water to the place where he is standing and become liable to bring a sin-offering. bHowever, if he introduced his head and most of hisbody binto the placewhere the water bthat he is drinkingis located, there is no longer room for concern, and bit is permitted, /b


Subjects of this text:

subject book bibliographic info
acts, synagogues, synagogues, near water Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 334
adaptation Binder, Tertullian, on Idolatry and Mishnah Avodah Zarah: Questioning the Parting of the Ways Between Christians and Jews (2012) 51, 201, 202
africa Binder, Tertullian, on Idolatry and Mishnah Avodah Zarah: Questioning the Parting of the Ways Between Christians and Jews (2012) 52, 68
african church Binder, Tertullian, on Idolatry and Mishnah Avodah Zarah: Questioning the Parting of the Ways Between Christians and Jews (2012) 52
animals Binder, Tertullian, on Idolatry and Mishnah Avodah Zarah: Questioning the Parting of the Ways Between Christians and Jews (2012) 66
aqiva Binder, Tertullian, on Idolatry and Mishnah Avodah Zarah: Questioning the Parting of the Ways Between Christians and Jews (2012) 201
bar yohai Binder, Tertullian, on Idolatry and Mishnah Avodah Zarah: Questioning the Parting of the Ways Between Christians and Jews (2012) 201
bathhouse Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 334
belief/believers Binder, Tertullian, on Idolatry and Mishnah Avodah Zarah: Questioning the Parting of the Ways Between Christians and Jews (2012) 52
biblical Binder, Tertullian, on Idolatry and Mishnah Avodah Zarah: Questioning the Parting of the Ways Between Christians and Jews (2012) 52, 66
carthage Binder, Tertullian, on Idolatry and Mishnah Avodah Zarah: Questioning the Parting of the Ways Between Christians and Jews (2012) 52
church, of africa, of carthage Binder, Tertullian, on Idolatry and Mishnah Avodah Zarah: Questioning the Parting of the Ways Between Christians and Jews (2012) 52
church Binder, Tertullian, on Idolatry and Mishnah Avodah Zarah: Questioning the Parting of the Ways Between Christians and Jews (2012) 51, 202
church fathers Binder, Tertullian, on Idolatry and Mishnah Avodah Zarah: Questioning the Parting of the Ways Between Christians and Jews (2012) 66
cistern, stepped Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 334
community Binder, Tertullian, on Idolatry and Mishnah Avodah Zarah: Questioning the Parting of the Ways Between Christians and Jews (2012) 51, 52
conversion/converts Binder, Tertullian, on Idolatry and Mishnah Avodah Zarah: Questioning the Parting of the Ways Between Christians and Jews (2012) 51, 68, 201
cult/cults Binder, Tertullian, on Idolatry and Mishnah Avodah Zarah: Questioning the Parting of the Ways Between Christians and Jews (2012) 68
culture Binder, Tertullian, on Idolatry and Mishnah Avodah Zarah: Questioning the Parting of the Ways Between Christians and Jews (2012) 51, 52, 201
custom Katzoff, On Jews in the Roman World: Collected Studies (2019) 262
danger Binder, Tertullian, on Idolatry and Mishnah Avodah Zarah: Questioning the Parting of the Ways Between Christians and Jews (2012) 68
decree Katzoff, On Jews in the Roman World: Collected Studies (2019) 262
dionysius of halicarnassus Binder, Tertullian, on Idolatry and Mishnah Avodah Zarah: Questioning the Parting of the Ways Between Christians and Jews (2012) 66
discussion Binder, Tertullian, on Idolatry and Mishnah Avodah Zarah: Questioning the Parting of the Ways Between Christians and Jews (2012) 66
egypt Katzoff, On Jews in the Roman World: Collected Studies (2019) 262
ethnic Binder, Tertullian, on Idolatry and Mishnah Avodah Zarah: Questioning the Parting of the Ways Between Christians and Jews (2012) 51, 52
euhemerus Binder, Tertullian, on Idolatry and Mishnah Avodah Zarah: Questioning the Parting of the Ways Between Christians and Jews (2012) 68
faith Binder, Tertullian, on Idolatry and Mishnah Avodah Zarah: Questioning the Parting of the Ways Between Christians and Jews (2012) 51, 201, 202
gentile Katzoff, On Jews in the Roman World: Collected Studies (2019) 262
god Binder, Tertullian, on Idolatry and Mishnah Avodah Zarah: Questioning the Parting of the Ways Between Christians and Jews (2012) 68
gods Binder, Tertullian, on Idolatry and Mishnah Avodah Zarah: Questioning the Parting of the Ways Between Christians and Jews (2012) 66, 68
groups Binder, Tertullian, on Idolatry and Mishnah Avodah Zarah: Questioning the Parting of the Ways Between Christians and Jews (2012) 51
guide Binder, Tertullian, on Idolatry and Mishnah Avodah Zarah: Questioning the Parting of the Ways Between Christians and Jews (2012) 68
hatred Binder, Tertullian, on Idolatry and Mishnah Avodah Zarah: Questioning the Parting of the Ways Between Christians and Jews (2012) 201
hebraism Binder, Tertullian, on Idolatry and Mishnah Avodah Zarah: Questioning the Parting of the Ways Between Christians and Jews (2012) 52
heresy Binder, Tertullian, on Idolatry and Mishnah Avodah Zarah: Questioning the Parting of the Ways Between Christians and Jews (2012) 51, 52, 202
heretic Binder, Tertullian, on Idolatry and Mishnah Avodah Zarah: Questioning the Parting of the Ways Between Christians and Jews (2012) 201
high priest Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 334
hostile/hostility Binder, Tertullian, on Idolatry and Mishnah Avodah Zarah: Questioning the Parting of the Ways Between Christians and Jews (2012) 52
identity Binder, Tertullian, on Idolatry and Mishnah Avodah Zarah: Questioning the Parting of the Ways Between Christians and Jews (2012) 202
idol/s Binder, Tertullian, on Idolatry and Mishnah Avodah Zarah: Questioning the Parting of the Ways Between Christians and Jews (2012) 66, 68
images Binder, Tertullian, on Idolatry and Mishnah Avodah Zarah: Questioning the Parting of the Ways Between Christians and Jews (2012) 66
interpretation Binder, Tertullian, on Idolatry and Mishnah Avodah Zarah: Questioning the Parting of the Ways Between Christians and Jews (2012) 52, 201, 202
judaizing Binder, Tertullian, on Idolatry and Mishnah Avodah Zarah: Questioning the Parting of the Ways Between Christians and Jews (2012) 51
juvenal Katzoff, On Jews in the Roman World: Collected Studies (2019) 262
land of israel Katzoff, On Jews in the Roman World: Collected Studies (2019) 262
language Binder, Tertullian, on Idolatry and Mishnah Avodah Zarah: Questioning the Parting of the Ways Between Christians and Jews (2012) 202
latin Katzoff, On Jews in the Roman World: Collected Studies (2019) 262
literature Binder, Tertullian, on Idolatry and Mishnah Avodah Zarah: Questioning the Parting of the Ways Between Christians and Jews (2012) 201
loyal Binder, Tertullian, on Idolatry and Mishnah Avodah Zarah: Questioning the Parting of the Ways Between Christians and Jews (2012) 52
maon (judaea) Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 334
maon (nirim) Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 334
marcianus aristides Binder, Tertullian, on Idolatry and Mishnah Avodah Zarah: Questioning the Parting of the Ways Between Christians and Jews (2012) 68
marcion Binder, Tertullian, on Idolatry and Mishnah Avodah Zarah: Questioning the Parting of the Ways Between Christians and Jews (2012) 201
marcus aurelius Binder, Tertullian, on Idolatry and Mishnah Avodah Zarah: Questioning the Parting of the Ways Between Christians and Jews (2012) 68
marriage Binder, Tertullian, on Idolatry and Mishnah Avodah Zarah: Questioning the Parting of the Ways Between Christians and Jews (2012) 202
martyrs/martyrdom Binder, Tertullian, on Idolatry and Mishnah Avodah Zarah: Questioning the Parting of the Ways Between Christians and Jews (2012) 52, 202
material, objects Binder, Tertullian, on Idolatry and Mishnah Avodah Zarah: Questioning the Parting of the Ways Between Christians and Jews (2012) 66, 68
maximus Binder, Tertullian, on Idolatry and Mishnah Avodah Zarah: Questioning the Parting of the Ways Between Christians and Jews (2012) 66
melito of sardis Binder, Tertullian, on Idolatry and Mishnah Avodah Zarah: Questioning the Parting of the Ways Between Christians and Jews (2012) 68
merot, stepped cistern Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 334
methodology Binder, Tertullian, on Idolatry and Mishnah Avodah Zarah: Questioning the Parting of the Ways Between Christians and Jews (2012) 52, 202
military Binder, Tertullian, on Idolatry and Mishnah Avodah Zarah: Questioning the Parting of the Ways Between Christians and Jews (2012) 52, 66
miqveh (ritual bath, stepped cistern) Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 334
mitzvah/mitzvot Binder, Tertullian, on Idolatry and Mishnah Avodah Zarah: Questioning the Parting of the Ways Between Christians and Jews (2012) 51
montanist/montanism Binder, Tertullian, on Idolatry and Mishnah Avodah Zarah: Questioning the Parting of the Ways Between Christians and Jews (2012) 52
moral Binder, Tertullian, on Idolatry and Mishnah Avodah Zarah: Questioning the Parting of the Ways Between Christians and Jews (2012) 51
orthodoxy Binder, Tertullian, on Idolatry and Mishnah Avodah Zarah: Questioning the Parting of the Ways Between Christians and Jews (2012) 202
parallels, n Binder, Tertullian, on Idolatry and Mishnah Avodah Zarah: Questioning the Parting of the Ways Between Christians and Jews (2012) 52, 68
participation Binder, Tertullian, on Idolatry and Mishnah Avodah Zarah: Questioning the Parting of the Ways Between Christians and Jews (2012) 51
philosophy/philosophers Binder, Tertullian, on Idolatry and Mishnah Avodah Zarah: Questioning the Parting of the Ways Between Christians and Jews (2012) 68, 202
philostrates Binder, Tertullian, on Idolatry and Mishnah Avodah Zarah: Questioning the Parting of the Ways Between Christians and Jews (2012) 66
plutarch Binder, Tertullian, on Idolatry and Mishnah Avodah Zarah: Questioning the Parting of the Ways Between Christians and Jews (2012) 66
porta capena Katzoff, On Jews in the Roman World: Collected Studies (2019) 262
prescriptions Binder, Tertullian, on Idolatry and Mishnah Avodah Zarah: Questioning the Parting of the Ways Between Christians and Jews (2012) 51
proselytism/proselyte Binder, Tertullian, on Idolatry and Mishnah Avodah Zarah: Questioning the Parting of the Ways Between Christians and Jews (2012) 51
rabbinic judaism Binder, Tertullian, on Idolatry and Mishnah Avodah Zarah: Questioning the Parting of the Ways Between Christians and Jews (2012) 51
reality Binder, Tertullian, on Idolatry and Mishnah Avodah Zarah: Questioning the Parting of the Ways Between Christians and Jews (2012) 66
romanisation Binder, Tertullian, on Idolatry and Mishnah Avodah Zarah: Questioning the Parting of the Ways Between Christians and Jews (2012) 52
rome Binder, Tertullian, on Idolatry and Mishnah Avodah Zarah: Questioning the Parting of the Ways Between Christians and Jews (2012) 201, 202
rules Binder, Tertullian, on Idolatry and Mishnah Avodah Zarah: Questioning the Parting of the Ways Between Christians and Jews (2012) 201
sabbath Katzoff, On Jews in the Roman World: Collected Studies (2019) 262
sacred-consecrated Binder, Tertullian, on Idolatry and Mishnah Avodah Zarah: Questioning the Parting of the Ways Between Christians and Jews (2012) 66
samaritans, chronicles Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 334
samaritans, ritual bath (miqveh) Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 334
sect/sectarianism Binder, Tertullian, on Idolatry and Mishnah Avodah Zarah: Questioning the Parting of the Ways Between Christians and Jews (2012) 52
seneca Binder, Tertullian, on Idolatry and Mishnah Avodah Zarah: Questioning the Parting of the Ways Between Christians and Jews (2012) 201
sin/sinner Binder, Tertullian, on Idolatry and Mishnah Avodah Zarah: Questioning the Parting of the Ways Between Christians and Jews (2012) 52
social Binder, Tertullian, on Idolatry and Mishnah Avodah Zarah: Questioning the Parting of the Ways Between Christians and Jews (2012) 52, 68
state Binder, Tertullian, on Idolatry and Mishnah Avodah Zarah: Questioning the Parting of the Ways Between Christians and Jews (2012) 52
statues Binder, Tertullian, on Idolatry and Mishnah Avodah Zarah: Questioning the Parting of the Ways Between Christians and Jews (2012) 66
susiya synagogue, water installations Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 334
symbol Binder, Tertullian, on Idolatry and Mishnah Avodah Zarah: Questioning the Parting of the Ways Between Christians and Jews (2012) 66
synagogue Binder, Tertullian, on Idolatry and Mishnah Avodah Zarah: Questioning the Parting of the Ways Between Christians and Jews (2012) 51; Katzoff, On Jews in the Roman World: Collected Studies (2019) 262
synagogue architecture, atriums and water installations Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 334
tertullian Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 334
veneration Binder, Tertullian, on Idolatry and Mishnah Avodah Zarah: Questioning the Parting of the Ways Between Christians and Jews (2012) 68
water, location of synagogues near' Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 334
water Katzoff, On Jews in the Roman World: Collected Studies (2019) 262
worship Binder, Tertullian, on Idolatry and Mishnah Avodah Zarah: Questioning the Parting of the Ways Between Christians and Jews (2012) 68
yom kippur, temple Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 334