Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database9647
Polycarp Of Smyrna, Letter To The Philippians, 3.1-3.2
NaN
NaN


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

22 results
1. Clement of Rome, 1 Clement, 2.6, 11.1-11.2, 20.4, 21.7, 23.1, 23.3, 46.5, 47.3-47.4, 47.7, 49.5, 51.1, 54.2 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

2.6. πᾶσα στάσις καὶ πᾶν σχίσμα βδελυκτὸν ἦν ὑμῖν. ἐπὶ τοῖς παραπτώμασιν τῶν πλησίον ἐπενθεῖτε: τὰ ὑστερήματα αὐτῶν ἴδια ἐκρίνετε. 11.1. Διὰ φιλοξενίαν καὶ εὐσέβειαν Λὼτ ἐσώθη ἐκ Σοδόμων, τῆς περιχώρου πάσης κριθείσης διὰ πυρὸς καὶ θείου, πρόδηλον ποιήσας ὁ δεσπότης, ὅτι τοὺς ἐλπίζοντας ἐπ̓ αὐτὸν οὐκ ἐγκαταλείπει, τοὺς δὲ ἑτεροκλινεῖς ὑπάρχοντας εἰς κόλασιν καὶ αἰκισμὸν τίθησιν. 11.2. συνεξελθούσης γὰρ αὐτῷ τῆς γυναικὸς ἑτερογνώμονος ὑπαρχούσης καὶ οὐκ ἐν ὁμονοίᾳ, εἰς τοῦτο σημεῖον ἐτέθη, ὥστε γενέσθαι αὐτὴν στήλην ἁλὸς ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης, εἰς τὸ γνωστὸν εἶναι πᾶσιν, ὅτι οἱ δίψυχοι καὶ οἱ διστάζοντες περὶ τῆς τοῦ θεοῦ δυνάμεως εἰς κρίμα καὶ εἰς σημείωσιν πάσαις ταῖς γενεαῖς γίνονται. 20.4. γῆ κυοφοροῦσα κατὰ τὸ θέλημα αὐτοῦ τοῖς ἰδίοις καιροῖς τὴν πανπληθῆ ἀνθρώποις τε καὶ θηρσὶν καὶ πᾶσιν τοῖς οὖσιν ἐπ̓ αὐτῆς ζώοις ἀνατέλλει τροφήν, μὴ διχοστατοῦσα μηδὲ ἀλλοιοῦσά τι τῶν δεδογματισμένων ὑπ̓ αὐτοῦ. 21.7. τὸ ἀξιαγάπητον τῆς ἁγνείας ἦθος ἐνδειξάσθωσαν, τὸ ἀκέραιον τῆς πραΰτητος αὐτῶν βούλημα ἀποδειξάτωσαν, τὸ ἐπιεικὲς τῆς γλώσσης αὐτῶν διὰ τῆς σιγῆς φανερὸν ποιησάτωσαν, τὴν ἀγάπην αὐτῶν μὴ κατὰ προσκλίσεις, ἀλλὰ πᾶσιν τοῖς φοβουμένοις τὸν θεὸν ὁσίως ἴσην παρεχέτωσαν. 23.1. Ὁ οἰκτίρμων κατὰ πάντα καὶ εὐεργετικὸς πατὴρ ἔχει σπλάγχνα ἐπὶ τοὺς φοβουμένους αὐτόν, ἠπίως τε καὶ προσηνῶς τὰς χάριτας αὐτοῦ ἀποδιδοῖ τοῖς προσερχομένοις αὐτῷ ἁπλῇ διανοιᾳ. 23.3. πόρρω γενέσθω ἀφ̓ ἡμῶν ἡ γραφὴ αὕτη, ὅπου λέγει: Ταλαίπωροί εἰσιν οἱ δίψυχοι, οἱ διστάζοντες τῇ ψυχῇ, οἱ λέγοντες: Ταῦτα ἠκούσαμεν καὶ ἐπὶ τῶν πατέρων ἡμῶν, καὶ ἰδού, γεγηράκαμεν, καὶ οὐδὲν ἡμῖν τούτων συνβέβηκεν. 46.5. ἱνατί ἔρεις καὶ θυμοὶ καὶ διχοστασίαι καὶ σχίσματα πόλεμός τε Eph. 4, 4-6 ἐν ὑμῖν; 47.3. ἐπ̓ ἀληθείας πνευματικῶς ἐπέστειλεν ὑμῖν περὶ ἑαυτοῦ τε καὶ Κηφᾶ τε καὶ Ἀπολλώ, διὰ τὸ καὶ τότε προσκλίσεις ὑμᾶς πεποιῆσθαι. 47.4. ἀλλ̓ ἡ πρόσκλισις ἐκείνη ἥττονα ἁμαρτίαν ὑμῖν προσήνεγκεν: προσεκλίθητε γὰρ ἀποστόλοις μεμαρτυρημένοις καὶ ἀνδρὶ δεδοκιμασμένῳ παῤ αὐτοῖς. 47.7. καὶ αὕτη ἡ ἀκοὴ οὐ μόνον εἰς ἡμᾶς ἐχώρησεν, ἀλλὰ καὶ εἰς τοὺς ἑτεροκλινεῖς ὑπάρχοντας ἀφ̓ ἡμῶν, ὥστε καὶ βλασφημίας ἐπιφέρεσθαι τῷ ὀνόματι κυρίου διὰ τὴν ὑμετέραν ἀφροσύνην, ἑαυτοῖς δὲ κίνδυνον ἐπεξεργάζεσθαι. 49.5. ἀγάπη κολλᾷ ἡμᾶς τῷ θεῷ, ἀγάπη καλύπτει πλῆθος ἁμαρτιῶν, ἀγάπη πάντα I Cor. 13, 4-7 ἀνέχεται, πάντα μακροθυμεῖ: οὐδὲν βάναυσον ἐν ἀγάπῃ, οὐδὲν ὑπερήφανον: ἀγάπη σχίσμα οὐκ ἔχει, ἀγάπη οὐ στασιάζει, ἀγάπη πάντα ποιεῖ ἐν ὁμονοίᾳ: ἐν τῇ ἀγάπῃ ἐτελειώθησαν πάντες οἱ ἐκλεκτοὶ τοῦ θεοῦ, δίχα ἀγάπης οὐδὲν εὐάρεστόν ἐστιν e)sti/n om. L. Clem. τῷ θεῷ. 51.1. Ὅσα οὖν παρεπέσαμεν καὶ ἐποιήσαμεν δια τινας παρεμπτώσεις The text is doubtful: dia\ ta\s paremptw/seis Clem., propler #3uaedant incuraiones L, the e#3uivalent of dia\ ta\s paremptw/seis tinw=n (ta\s) *k, dia\ tino\s tw=n ACS. τοῦ ἀντικειμένου, ἀξιώσωμεν ἀφεθῆναι ἡμῖν. καὶ ἐκεῖνοι δέ, οἵτινες ἀρχηγοὶ στάσεως καὶ διχοστασίας ἐγενήθησαν, ὀφείλουσιν τὸ κοινὸν τῆς ἐλπίδος σκοπεῖν. 54.2. εἰπάτω: Εἰ δἰ ἐμὲ στάσις καὶ ἔρις καὶ σχίσματα, ἐκχωρῶ, ἄπειμι, οὗ ἐὰν βούλησθε, καὶ ποιῶ τὰ προστασσόμενα ὑπὸ τοῦ πλήθους: μόνον τὸ ποίμνιον τοῦ Χριστοῦ εἰρηνευέτω μετὰ τῶν καθεσταμένων πρεσβυτέρων.
2. Ignatius, To The Philadelphians, 2.1, 3.1, 3.3, 7.2, 8.1-8.2, 11.2 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

3.1. Abstain from noxious herbs, which are not the husbandry of Jesus Christ, because they are not the planting of the Father. Not that I have found division among you, but filtering. 3.3. Be not deceived, my brethren. If any man followeth one that maketh a schism, he doth not inherit the kingdom of God. If any man walketh in strange doctrine, he hath no fellowship with the passion. 7.2. Howbeit there were those who suspected me of saying this, because I knew beforehand of the division of certain persons. But He in whom I am bound is my witness that I learned it not from flesh of man; it was the preaching of the Spirit who spake on this wise; Do nothing without the bishop; keep your flesh as a temple of God; cherish union; shun divisions; be imitators of Jesus Christ, as He Himself also was of His Father. 8.1. I therefore did my own part, as a man composed unto union. But where there is division and anger, there God abideth not. Now the Lord forgiveth all men when they repent, if repenting they return to the unity of God and to the council of the bishop. I have faith in the grace of Jesus Christ, who shall strike off every fetter from you; 8.2. and I entreat you, Do ye nothing in a spirit of factiousness but after the teaching of Christ. For I heard certain persons saying, If I find it not in the charters, I believe it not in the Gospel. And when I said to them, It is written, they answered me That is the question. But as for me, my charter is Jesus Christ, the inviolable charter is His cross and His death and His resurrection, and faith through Him; wherein I desire to be justified through your prayers. 11.2. The love of the brethren which are in Troas saluteth you; from whence also I write to you by the hand of Burrhus, who was sent with me by the Ephesians and Smyrnaeans as a mark of honour. The Lord shall honour them, even Jesus Christ, on whom their hope is set in flesh and soul and spirit, by faith, by love, by concord. Fare ye well in Christ Jesus our common hope.
3. Ignatius, To The Ephesians, 5.2, 6.2, 7.1, 8.1, 9.1, 10.2-10.3, 15.1, 16.1-16.2, 17.1, 18.1, 21.1 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

5.2. Let no man be deceived. If any one be not within the precinct of the altar, he lacketh the bread [of God]. For, if the prayer of one and another hath so great force, how much more that of the bishop and of the whole Church. 6.2. Now Onesimus of his own accord highly praiseth your orderly conduct in God, for that ye all live according to truth,and that no heresy hath a home among you: nay, ye do not so much as listen to any one, if he speak of aught else save concerning Jesus Christ in truth. 7.1. For some are wont of malicious guile to hawk about the Name, while they do certain other things unworthy of God. These men ye ought to shun, as wild- beasts; for they are mad dogs, biting by stealth; against whom ye ought to be on your guard, for they are hard to heal. 8.1. Let no one therefore deceive you, as indeed ye are not deceived, seeing that ye belong wholly to God. For when no lust is established in you, which hath power to torment you, then truly ye live after God. I devote myself for you, and I dedicate myself as an offering for the church of you Ephesians which is famous unto all the ages. 9.1. But I have learned that certain persons passed through you from yonder, bringing evil doctrine; whom ye suffered not to sow seed in you, for ye stopped your ears, so that ye might not receive the seed sown by them; forasmuch as ye are stones of a temple, which were prepared beforehand for a building of God the Father, being hoisted up to the heights through the engine of Jesus Christ, which is the Cross, and using for a rope the Holy Spirit; while your faith is your windlass, and love is the way that leadeth up to God. 10.2. Against their outbursts of wrath be ye meek; against their proud words be ye humble; against their railings set ye your prayers; against their errors be ye stedfast in the faith; against their fierceness be ye gentle. And be not zealous to imitate them by requital. 10.3. Let us show ourselves their brothers by our forbearance; but let us be zealous to be imitators of the Lord, vying with each other who shall suffer the greater wrong, who shall be defrauded, who shall be set at nought; that no herb of the devil be found in you: but in all purity and temperance abide ye in Christ Jesus, with your flesh and with your spirit. 15.1. It is better to keep silence and to be, than to talk and not to be. It is a fine thing to teach, if the speaker practise. Now there is one teacher, who spake and it came to pass: yea and even the things which He hath done in silence are worthy of the Father. 16.1. Be not deceived, my brethren. Corrupters of houses shall not inherit the kingdom of God. 16.2. If then they which do these things after the flesh are put to death, how much more if a man through evil doctrine corrupt the faith of God for which Jesus Christ was crucified. Such a man, having defiled himself, shall go into the unquenchable fire; and in like manner also shall he that hearkeneth unto him. 17.1. For this cause the Lord received ointment on His head, that He might breathe incorruption upon the Church. Be not anointed with the ill odour of the teaching of the prince of this world, lest he lead you captive and rob you of the life which is set before you. 18.1. My spirit is made an offscouring for the Cross, which is a stumbling-block to them that are unbelievers, but to us salvation and life eternal. Where is the wise? Where is the disputer? Where is the boasting of them that are called prudent? 21.1. I am devoted to you and to those whom for the honour of God ye sent to Smyrna; whence also I write unto you with thanksgiving to the Lord, having love for Polycarp as I have for you also. Remember me, even as I would that Jesus Christ may also remember you.
4. Ignatius, To The Magnesians, 6.2, 8.1, 9.1, 15.1 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

6.2. Therefore do ye all study conformity to God and pay reverence one to another; and let no man regard his neighbour after the flesh, but love ye one another in Jesus Christ always. Let there be nothing among you which shall have power to divide you, but be ye united with the bishop and with them that preside over you as an ensample and a lesson of incorruptibility. 8.1. Be not seduced by strange doctrines nor by antiquated fables, which are profitless. For if even unto this day we live after the manner of Judaism, we avow that we have not received grace: 9.1. If then those who had walked in ancient practices attained unto newness of hope, no longer observing sabbaths but fashioning their lives after the Lord's day, on which our life also arose through Him and through His death which some men deny -- a mystery whereby we attained unto belief, and for this cause we endure patiently, that we may be found disciples of Jesus Christ our only teacher -- 15.1. The Ephesians from Smyrna salute you, from whence also I write to you. They are here with me for the glory of God, as also are ye; and they have comforted me in all things, together with Polycarp bishop of the Smyrnaeans. Yea, and all the other churches salute you in the honour of Jesus Christ. Fare ye well in godly concord, and possess ye a stedfast spirit, which is Jesus Christ.
5. Ignatius, To The Philadelphians, 2.1, 3.1, 3.3, 7.2, 8.1-8.2, 11.2 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

2.1. As children therefore [of the light] of the truth, shun division and wrong doctrines; and where the shepherd is, there follow ye as sheep. 3.1. Abstain from noxious herbs, which are not the husbandry of Jesus Christ, because they are not the planting of the Father. Not that I have found division among you, but filtering. 3.3. Be not deceived, my brethren. If any man followeth one that maketh a schism, he doth not inherit the kingdom of God. If any man walketh in strange doctrine, he hath no fellowship with the passion. 7.2. Howbeit there were those who suspected me of saying this, because I knew beforehand of the division of certain persons. But He in whom I am bound is my witness that I learned it not from flesh of man; it was the preaching of the Spirit who spake on this wise; Do nothing without the bishop; keep your flesh as a temple of God; cherish union; shun divisions; be imitators of Jesus Christ, as He Himself also was of His Father. 8.1. I therefore did my own part, as a man composed unto union. But where there is division and anger, there God abideth not. Now the Lord forgiveth all men when they repent, if repenting they return to the unity of God and to the council of the bishop. I have faith in the grace of Jesus Christ, who shall strike off every fetter from you; 8.2. and I entreat you, Do ye nothing in a spirit of factiousness but after the teaching of Christ. For I heard certain persons saying, If I find it not in the charters, I believe it not in the Gospel. And when I said to them, It is written, they answered me That is the question. But as for me, my charter is Jesus Christ, the inviolable charter is His cross and His death and His resurrection, and faith through Him; wherein I desire to be justified through your prayers. 11.2. The love of the brethren which are in Troas saluteth you; from whence also I write to you by the hand of Burrhus, who was sent with me by the Ephesians and Smyrnaeans as a mark of honour. The Lord shall honour them, even Jesus Christ, on whom their hope is set in flesh and soul and spirit, by faith, by love, by concord. Fare ye well in Christ Jesus our common hope.
6. Ignatius, To The Smyrnaeans, 2.1, 5.1-5.2, 6.1, 7.1-7.2, 12.1 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

7. Ignatius, To The Trallians, 3.2, 6.1-6.2, 10.1, 13.1 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

3.2. And I am persuaded that ye are so minded as touching these matters: for I received the ensample of your love, and I have it with me, in the person of your bishop, whose very demeanour is a great lesson, while his gentleness is power -- a man to whom I think even the godless pay reverence. 6.1. I exhort you therefore -- yet not I, but the love of Jesus Christ -- take ye only Christian food, and abstain from strange herbage, which is heresy: 6.2. for these men do even mingle poison with Jesus Christ, imposing upon others by a show of honesty, like persons administering a deadly drug with honied wine, so that one who knoweth it not, fearing nothing, drinketh in death with a baneful delight. 10.1. But if it were as certain persons who are godless, that is unbelievers, say, that He suffered only in semblance, being themselves mere semblance, why am I in bonds? And why also do I desire to fight with wild beasts? So I die in vain. Truly then I lie against the Lord. 13.1. The love of the Smyrnaeans and Ephesians saluteth you. Remember in your prayers the church which is in Syria; whereof [also] I am not worthy to be called a member, being the very last of them.
8. New Testament, 1 Corinthians, 1.10, 1.20, 11.18-11.19 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.10. Now Ibeg you, brothers, through the name of our Lord, Jesus Christ, that youall speak the same thing and that there be no divisions among you, butthat you be perfected together in the same mind and in the samejudgment. 1.20. Where is the wise? Where is the scribe? Where is the lawyerof this world? Hasn't God made foolish the wisdom of this world? 11.18. For firstof all, when you come together in the assembly, I hear that divisionsexist among you, and I partly believe it. 11.19. For there also mustbe factions among you, that those who are approved may be revealedamong you.
9. New Testament, 1 Timothy, 1.3, 5.21, 6.3 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.3. As I exhorted you to stay at Ephesus when I was going into Macedonia, that you might charge certain men not to teach a different doctrine 5.21. I charge you in the sight of God, and Christ Jesus, and the elect angels, that you observe these things without prejudice, doing nothing by partiality. 6.3. If anyone teaches a different doctrine, and doesn't consent to sound words, the words of our Lord Jesus Christ, and to the doctrine which is according to godliness
10. New Testament, 2 Peter, 2 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

11. New Testament, 2 Corinthians, 9.15 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

12. New Testament, Acts, 16.11 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

16.11. Setting sail therefore from Troas, we made a straight course to Samothrace, and the day following to Neapolis;
13. New Testament, James, 3.8 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

3.8. But nobody can tame the tongue. It is a restless evil, full of deadly poison.
14. New Testament, Galatians, 5.20 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

5.20. idolatry, sorcery, hatred, strife, jealousies,outbursts of anger, rivalries, divisions, heresies
15. New Testament, John, 4.10 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

4.10. Jesus answered her, "If you knew the gift of God, and who it is who says to you, 'Give me a drink,' you would have asked him, and he would have given you living water.
16. New Testament, Matthew, 23.8 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

23.8. But don't you be called 'Rabbi,' for one is your teacher, the Christ, and all of you are brothers.
17. Polycarp of Smyrna, Letter To The Philippians, 2.3, 3.2, 4.1-4.3, 5.3, 6.1, 6.3, 7.2, 8.1, 10.3, 11.2-11.3, 13.1-13.2 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

18. Anon., Marytrdom of Polycarp, 12.2, 19.1 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)

12.2. 2 When this had been said by the herald, all the multitude of heathen and Jews living in Smyrna cried out with uncontrollable wrath and a loud shout: "This is the teacher of Asia, the father of the Christians, the destroyer of our Gods, who teaches many neither to offer sacrifice nor to worship." And when they said this, they cried out and asked Philip the Asiarch to let loose a lion on Polycarp. But he said he could not legally do this, since he had closed the Sports. 19.1. 1 Such was the lot of the blessed Polycarp, who though he was, together with those from Philadelphia, the twelfth martyr in Smyrna, is alone especially remembered by all, so that he is spoken of in every place, even by the heathen. He was not only a famous teacher, but also a notable martyr, whose martyrdom all desire to imitate, for it followed the Gospel of Christ.
19. Hermas, Similitudes, 8.7.6 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)

20. Irenaeus, Refutation of All Heresies, 3.3.4 (2nd cent. CE - 3rd cent. CE)

21. Tertullian, Prescription Against Heretics, 32 (2nd cent. CE - 3rd cent. CE)

22. Eusebius of Caesarea, Ecclesiastical History, 3.36.1, 3.36.10, 4.14.2-4.14.4, 4.14.6, 5.20.4-5.20.8 (3rd cent. CE - 4th cent. CE)

3.36.1. At that time Polycarp, a disciple of the apostles, was a man of eminence in Asia, having been entrusted with the episcopate of the church of Smyrna by those who had seen and heard the Lord. 3.36.10. These things he wrote from the above-mentioned city to the churches referred to. And when he had left Smyrna he wrote again from Troas to the Philadelphians and to the church of Smyrna; and particularly to Polycarp, who presided over the latter church. And since he knew him well as an apostolic man, he commended to him, like a true and good shepherd, the flock at Antioch, and besought him to care diligently for it. 4.14.2. And the same writer gives another account of Polycarp which I feel constrained to add to that which has been already related in regard to him. The account is taken from the third book of Irenaeus' work Against Heresies, and is as follows: 5.20.4. In the letter to Florinus, of which we have spoken, Irenaeus mentions again his intimacy with Polycarp, saying:These doctrines, O Florinus, to speak mildly, are not of sound judgment. These doctrines disagree with the Church, and drive into the greatest impiety those who accept them. These doctrines, not even the heretics outside of the Church, have ever dared to publish. These doctrines, the presbyters who were before us, and who were companions of the apostles, did not deliver to you. 5.20.5. For when I was a boy, I saw you in lower Asia with Polycarp, moving in splendor in the royal court, and endeavoring to gain his approbation. 5.20.6. I remember the events of that time more clearly than those of recent years. For what boys learn, growing with their mind, becomes joined with it; so that I am able to describe the very place in which the blessed Polycarp sat as he discoursed, and his goings out and his comings in, and the manner of his life, and his physical appearance, and his discourses to the people, and the accounts which he gave of his intercourse with John and with the others who had seen the Lord. And as he remembered their words, and what he heard from them concerning the Lord, and concerning his miracles and his teaching, having received them from eyewitnesses of the 'Word of life,' Polycarp related all things in harmony with the Scriptures. 5.20.7. These things being told me by the mercy of God, I listened to them attentively, noting them down, not on paper, but in my heart. And continually, through God's grace, I recall them faithfully. And I am able to bear witness before God that if that blessed and apostolic presbyter had heard any such thing, he would have cried out, and stopped his ears, and as was his custom, would have exclaimed, O good God, unto what times have you spared me that I should endure these things? And he would have fled from the place where, sitting or standing, he had heard such words. 5.20.8. And this can be shown plainly from the letters which he sent, either to the neighboring churches for their confirmation, or to some of the brethren, admonishing and exhorting them. Thus far Irenaeus.


Subjects of this text:

subject book bibliographic info
apostle, as discontinued role Falcetta, Early Christian Teachers: The 'Didaskaloi' From Their Origins to the Middle of the Second Century (2020) 201
bishop Ogereau, Early Christianity in Macedonia: From Paul to the Late Sixth Century (2023) 95
clement of rome, on terminology for heresy Boulluec, The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries (2022) 15
deacon/deaconess Ogereau, Early Christianity in Macedonia: From Paul to the Late Sixth Century (2023) 97
deacon Falcetta, Early Christian Teachers: The 'Didaskaloi' From Their Origins to the Middle of the Second Century (2020) 201
gnosticism, polemic against Falcetta, Early Christian Teachers: The 'Didaskaloi' From Their Origins to the Middle of the Second Century (2020) 201
hairesis Boulluec, The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries (2022) 15, 16, 17
heresy, exclusion of Boulluec, The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries (2022) 15
heresy, reduction/amalgamation of Boulluec, The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries (2022) 17
ignatius Ogereau, Early Christianity in Macedonia: From Paul to the Late Sixth Century (2023) 95
ignatius of antioch, on terminology for heresy Boulluec, The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries (2022) 15, 16, 17
ignatius of antioch, on the problem of interpretation Boulluec, The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries (2022) 15, 16, 17
jesus, suffering of Falcetta, Early Christian Teachers: The 'Didaskaloi' From Their Origins to the Middle of the Second Century (2020) 201
jewish succession, orthodox borrowings from jewish heresiology Boulluec, The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries (2022) 15
neapolis Ogereau, Early Christianity in Macedonia: From Paul to the Late Sixth Century (2023) 95
old testament, prophets in Falcetta, Early Christian Teachers: The 'Didaskaloi' From Their Origins to the Middle of the Second Century (2020) 201
paul (apostle) Ogereau, Early Christianity in Macedonia: From Paul to the Late Sixth Century (2023) 95, 97
philippi, christian community Ogereau, Early Christianity in Macedonia: From Paul to the Late Sixth Century (2023) 95, 97
polycarp, as a teacher Falcetta, Early Christian Teachers: The 'Didaskaloi' From Their Origins to the Middle of the Second Century (2020) 201
polycarp, letters Falcetta, Early Christian Teachers: The 'Didaskaloi' From Their Origins to the Middle of the Second Century (2020) 201
polycarp Ogereau, Early Christianity in Macedonia: From Paul to the Late Sixth Century (2023) 95, 97
presbyter/πρεσβύτερος Ogereau, Early Christianity in Macedonia: From Paul to the Late Sixth Century (2023) 97
presbyter Falcetta, Early Christian Teachers: The 'Didaskaloi' From Their Origins to the Middle of the Second Century (2020) 201
prophet, as discontinued role Falcetta, Early Christian Teachers: The 'Didaskaloi' From Their Origins to the Middle of the Second Century (2020) 201
triad, the, wisdom of' Falcetta, Early Christian Teachers: The 'Didaskaloi' From Their Origins to the Middle of the Second Century (2020) 201
virgin Ogereau, Early Christianity in Macedonia: From Paul to the Late Sixth Century (2023) 97
βλασφημία Boulluec, The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries (2022) 17
διδαχή Boulluec, The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries (2022) 17
διχοστασία Boulluec, The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries (2022) 15
διχοστατεῖν Boulluec, The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries (2022) 15
διψυχία Boulluec, The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries (2022) 15
ζῆλος Boulluec, The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries (2022) 15
κακοδιδάσκαλία Boulluec, The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries (2022) 15, 16, 17
λαθροδήκτης Boulluec, The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries (2022) 15, 16, 17
μερισμός Boulluec, The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries (2022) 17
παρεισάγειν Boulluec, The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries (2022) 15, 16, 17
παρεμπλέκειν Boulluec, The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries (2022) 15, 16, 17
πλανᾶσθαι Boulluec, The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries (2022) 17
πλάνη Boulluec, The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries (2022) 17
πολεμός Boulluec, The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries (2022) 15
πρόσκλισις Boulluec, The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries (2022) 15
στασιάζειν Boulluec, The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries (2022) 15
στάσις Boulluec, The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries (2022) 15
συζητεῖν Boulluec, The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries (2022) 15, 16, 17
σχίσμα Boulluec, The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries (2022) 15, 16, 17
φθόνος Boulluec, The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries (2022) 15
χριστομαθία Boulluec, The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries (2022) 15, 16, 17
ψευδοδιδασκαλία Boulluec, The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries (2022) 15, 16, 17
ψευδοδιδάσκαλος Boulluec, The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries (2022) 15, 16, 17
ἀλήθεια Boulluec, The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries (2022) 15, 16, 17
ἀποδιυλισμός Boulluec, The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries (2022) 17
ἁπλότης Boulluec, The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries (2022) 15
ἄθεος Boulluec, The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries (2022) 15
ἄπιστος Boulluec, The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries (2022) 15
ἐριθεία Boulluec, The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries (2022) 15, 16, 17
ἑτερογνώμων Boulluec, The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries (2022) 15
ἑτεροδιδασκαλία Boulluec, The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries (2022) 15, 16, 17
ἑτεροδοξία Boulluec, The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries (2022) 15, 16, 17
ἑτεροκλινής Boulluec, The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries (2022) 15
ἔρις Boulluec, The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries (2022) 15