Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database9617
Plutarch, Sulla, 26.1


ἀναχθεὶς δὲ πάσαις ταῖς ναυσὶν ἐξ Ἐφέσου τριταῖος ἐν Πειραιεῖ καθωρμίσθη καὶ μυηθεὶς ἐξεῖλεν ἑαυτῷ τὴν Ἀπελλικῶνος τοῦ Τηΐου βιβλιοθήκην, ἐν ᾗ τὰ πλεῖστα τῶν Ἀριστοτέλους καὶ Θεοφράστου βιβλίων ἦν, οὔπω τότε σαφῶς γνωριζόμενα τοῖς πολλοῖς, λέγεται δὲ κομισθείσης αὐτῆς εἰς Ῥώμην Τυραννίωνα τὸν γραμματικὸν ἐνσκευάσασθαι τὰ πολλά, καὶ παρʼ αὐτοῦ τὸν Ῥόδιον Ἀνδρόνικον εὐπορήσαντα τῶν ἀντιγράφων εἰς μέσον θεῖναι καὶ ἀναγράψαι τοὺς νῦν φερομένους πίνακας. Having put to sea with all his ships from Ephesus, on the third day he came to anchor in Piraeus. He was now initiated into the mysteries, and seized for himself the library of Apellicon the Teian, in which were most of the treatises of Aristotle and Theophrastus, at that time not yet well known to the public. But it is said that after the library was carried to Rome, Tyrannio the grammarian arranged most of the works in it, and that Andronicus the Rhodian was furnished by him with copies of them, and published them, and drew up the lists now current.


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

21 results
1. Cicero, Letters, None (2nd cent. BCE - 1st cent. BCE)

2. Cicero, Letters, None (2nd cent. BCE - 1st cent. BCE)

3. Cicero, Letters, None (2nd cent. BCE - 1st cent. BCE)

4. Cicero, Letters, None (2nd cent. BCE - 1st cent. BCE)

5. Cicero, Pro Lege Manilia, 40 (2nd cent. BCE - 1st cent. BCE)

40. quae quae H : qua p : quali y : qualis cett. sit temperantia considerate. Vnde illam tantam celeritatem et tam incredibilem cursum inventum putatis? non enim illum eximia vis remigum aut ars inaudita quaedam guberdi aut venti aliqui novi tam celeriter in ultimas terras pertulerunt, sed eae eae hae Eb s res quae ceteros remorari solent non retardarunt. non avaritia ab instituto cursu ad praedam aliquam devocavit, non libido ad voluptatem, non amoenitas ad delectationem, non nobilitas urbis urbis nobilitas H ad cognitionem, non denique labor ipse ad quietem; postremo signa et tabulas ceteraque ornamenta Graecorum oppidorum quae ceteri tollenda esse arbitrantur, ea sibi ille ne visenda quidem existimavit.
6. Ovid, Fasti, 1.261-1.262 (1st cent. BCE - 1st cent. CE)

1.261. And how the treacherous keeper, Tarpeia, bribed with bracelets 1.262. Led the silent Sabines to the heights of the citadel.
7. Strabo, Geography, 13.1.54 (1st cent. BCE - 1st cent. BCE)

13.1.54. From Scepsis came the Socratic philosophers Erastus and Coriscus and Neleus the son of Coriscus, this last a man who not only was a pupil of Aristotle and Theophrastus, but also inherited the library of Theophrastus, which included that of Aristotle. At any rate, Aristotle bequeathed his own library to Theophrastus, to whom he also left his school; and he is the first man, so far as I know, to have collected books and to have taught the kings in Egypt how to arrange a library. Theophrastus bequeathed it to Neleus; and Neleus took it to Scepsis and bequeathed it to his heirs, ordinary people, who kept the books locked up and not even carefully stored. But when they heard bow zealously the Attalic kings to whom the city was subject were searching for books to build up the library in Pergamum, they hid their books underground in a kind of trench. But much later, when the books had been damaged by moisture and moths, their descendants sold them to Apellicon of Teos for a large sum of money, both the books of Aristotle and those of Theophrastus. But Apellicon was a bibliophile rather than a philosopher; and therefore, seeking a restoration of the parts that had been eaten through, he made new copies of the text, filling up the gaps incorrectly, and published the books full of errors. The result was that the earlier school of Peripatetics who came after Theophrastus had no books at all, with the exception of only a few, mostly exoteric works, and were therefore able to philosophize about nothing in a practical way, but only to talk bombast about commonplace propositions, whereas the later school, from the time the books in question appeared, though better able to philosophise and Aristotelise, were forced to call most of their statements probabilities, because of the large number of errors. Rome also contributed much to this; for, immediately after the death of Apellicon, Sulla, who had captured Athens, carried off Apellicon's library to Rome, where Tyrannion the grammarian, who was fond of Aristotle, got it in his hands by paying court to the librarian, as did also certain booksellers who used bad copyists and would not collate the texts — a thing that also takes place in the case of the other books that are copied for selling, both here and at Alexandria. However, this is enough about these men.
8. Dio Chrysostom, Orations, 77, 74 (1st cent. CE

9. Epictetus, Discourses, 2.8.26 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

10. Martial, Epigrams, 9.59 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

11. Martial, Epigrams, 9.59 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

12. Pliny The Elder, Natural History, 7.75, 13.83, 13.92, 33.147, 34.11-34.12, 34.59, 35.26, 36.13 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

13. Plutarch, Lucullus, 42.1-42.4 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

14. Plutarch, Sulla, 17.2, 26.2 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

15. Seneca The Younger, Letters, 27.6-27.7 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

16. Suetonius, Caligula, 22.2 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

17. Suetonius, Domitianus, 20 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

18. Tacitus, Annals, 2.37 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

2.37.  In addition, he gave monetary help to several senators; so that it was the more surprising when he treated the application of the young noble, Marcus Hortalus, with a superciliousness uncalled for in view of his clearly straitened circumstances. He was a grandson of the orator Hortensius; and the late Augustus, by the grant of a million sesterces, had induced him to marry and raise a family, in order to save his famous house from extinction. With his four sons, then, standing before the threshold of the Curia, he awaited his turn to speak; then, directing his gaze now to the portrait of Hortensius among the orators (the senate was meeting in the Palace), now to that of Augustus, he opened in the following manner:— "Conscript Fathers, these children whose number and tender age you see for yourselves, became mine not from any wish of my own, but because the emperor so advised, and because, at the same time, my ancestors had earned the right to a posterity. For to me, who in this changed world had been able to inherit nothing and acquire nothing, — not money, nor popularity, nor eloquence, that general birthright of our house, — to me it seemed enough if my slender means were neither a disgrace to myself nor a burden to my neighbour. At the command of the sovereign, I took a wife; and here you behold the stock of so many consuls, the offspring of so many dictators! I say it, not to awaken odium, but to woo compassion. Some day, Caesar, under your happy sway, they will wear whatever honours you have chosen to bestow: in the meantime, rescue from beggary the great-grandsons of Quintus Hortensius, the fosterlings of the deified Augustus!
19. Cassius Dio, Roman History, 58.7.2 (2nd cent. CE - 3rd cent. CE)

58.7.2.  (for he was wont to include himself in such sacrifices), a rope was discovered coiled about the neck of the statue. Again, there was the behaviour of a statue of Fortune, which had belonged, they say, to Tullius, one of the former kings of Rome, but was at this time kept by Sejanus at his house and was a source of great pride to him:
20. Eusebius of Caesarea, Ecclesiastical History, 6.16.1-6.16.3 (3rd cent. CE - 4th cent. CE)

21. Papyri, P.Oxy., 18.2192Subjects of this text:

subject book bibliographic info
aelius sejanus, l. Rutledge, Ancient Rome as a Museum: Power, Identity, and the Culture of Collecting (2012) 67
aemilius paullus, m. Rutledge, Ancient Rome as a Museum: Power, Identity, and the Culture of Collecting (2012) 67
ajax Rutledge, Ancient Rome as a Museum: Power, Identity, and the Culture of Collecting (2012) 67
andronicus of rhodes Rutledge, Ancient Rome as a Museum: Power, Identity, and the Culture of Collecting (2012) 67
antony, marc Rutledge, Ancient Rome as a Museum: Power, Identity, and the Culture of Collecting (2012) 67
apellicon of teos Jenkyns, God, Space, and City in the Roman Imagination (2013) 243
aphrodite Rutledge, Ancient Rome as a Museum: Power, Identity, and the Culture of Collecting (2012) 67
aristotle Rutledge, Ancient Rome as a Museum: Power, Identity, and the Culture of Collecting (2012) 67
athens, romans in Jenkyns, God, Space, and City in the Roman Imagination (2013) 243
augustus, his letters collected Rutledge, Ancient Rome as a Museum: Power, Identity, and the Culture of Collecting (2012) 67
augustus Rutledge, Ancient Rome as a Museum: Power, Identity, and the Culture of Collecting (2012) 67
brutus, marcus Jenkyns, God, Space, and City in the Roman Imagination (2013) 243
caesarea (maritima) Schliesser et al., Alexandria: Hub of the Hellenistic World (2021) 299
caligula, emperor (gaius caesar) Jenkyns, God, Space, and City in the Roman Imagination (2013) 243
catullus, on bookshop Johnson and Parker, ?Ancient Literacies: The Culture of Reading in Greece and Rome (2009) 274
chrysippus Johnson and Parker, ?Ancient Literacies: The Culture of Reading in Greece and Rome (2009) 274
cicero, library of organized by tyrannio Johnson and Parker, ?Ancient Literacies: The Culture of Reading in Greece and Rome (2009) 274
corinthian bronze Rutledge, Ancient Rome as a Museum: Power, Identity, and the Culture of Collecting (2012) 67
cornelius sulla, l. Rutledge, Ancient Rome as a Museum: Power, Identity, and the Culture of Collecting (2012) 67
egypt Jenkyns, God, Space, and City in the Roman Imagination (2013) 243
fortuna Rutledge, Ancient Rome as a Museum: Power, Identity, and the Culture of Collecting (2012) 67
fragments of hellenistic jewish authors, composition and dissemination Schliesser et al., Alexandria: Hub of the Hellenistic World (2021) 299
fragments of hellenistic jewish authors, jewish scribes Schliesser et al., Alexandria: Hub of the Hellenistic World (2021) 299
fragments of hellenistic jewish authors, private libraries Schliesser et al., Alexandria: Hub of the Hellenistic World (2021) 299
galen, and shopping district Johnson and Parker, ?Ancient Literacies: The Culture of Reading in Greece and Rome (2009) 274
galen Schliesser et al., Alexandria: Hub of the Hellenistic World (2021) 299
gegania Rutledge, Ancient Rome as a Museum: Power, Identity, and the Culture of Collecting (2012) 67
greek cultural influences Jenkyns, God, Space, and City in the Roman Imagination (2013) 243
holy of holies Jenkyns, God, Space, and City in the Roman Imagination (2013) 243
horace, on shopping district Johnson and Parker, ?Ancient Literacies: The Culture of Reading in Greece and Rome (2009) 274
house, access to Rutledge, Ancient Rome as a Museum: Power, Identity, and the Culture of Collecting (2012) 67
jerusalem Jenkyns, God, Space, and City in the Roman Imagination (2013) 243
julius caesar, c., and the civil war Rutledge, Ancient Rome as a Museum: Power, Identity, and the Culture of Collecting (2012) 67
julius caesar, c., and the gallic war Rutledge, Ancient Rome as a Museum: Power, Identity, and the Culture of Collecting (2012) 67
julius caesar, c. Rutledge, Ancient Rome as a Museum: Power, Identity, and the Culture of Collecting (2012) 67
jupiter trophonius Jenkyns, God, Space, and City in the Roman Imagination (2013) 243
libraries, of apellicon the teian Rutledge, Ancient Rome as a Museum: Power, Identity, and the Culture of Collecting (2012) 67
libraries Rutledge, Ancient Rome as a Museum: Power, Identity, and the Culture of Collecting (2012) 67
licinius lucullus, l. Rutledge, Ancient Rome as a Museum: Power, Identity, and the Culture of Collecting (2012) 67
mentor Rutledge, Ancient Rome as a Museum: Power, Identity, and the Culture of Collecting (2012) 67
minerva Jenkyns, God, Space, and City in the Roman Imagination (2013) 243
numinousness, in foreign lands Jenkyns, God, Space, and City in the Roman Imagination (2013) 243
numinousness, of divine imagery Jenkyns, God, Space, and City in the Roman Imagination (2013) 243
olympian zeus, statue of Jenkyns, God, Space, and City in the Roman Imagination (2013) 243
oracles Jenkyns, God, Space, and City in the Roman Imagination (2013) 243
origen Schliesser et al., Alexandria: Hub of the Hellenistic World (2021) 299
oxyrhynchus Schliesser et al., Alexandria: Hub of the Hellenistic World (2021) 299
phidias Jenkyns, God, Space, and City in the Roman Imagination (2013) 243
pompey (the great) Jenkyns, God, Space, and City in the Roman Imagination (2013) 243
pomponius secundus, p. Rutledge, Ancient Rome as a Museum: Power, Identity, and the Culture of Collecting (2012) 67
private library, of cicero Johnson and Parker, ?Ancient Literacies: The Culture of Reading in Greece and Rome (2009) 274
private library, of sulla Johnson and Parker, ?Ancient Literacies: The Culture of Reading in Greece and Rome (2009) 274
ptolemaic egypt, book market Schliesser et al., Alexandria: Hub of the Hellenistic World (2021) 299
religions, roman, religious sensibilities Jenkyns, God, Space, and City in the Roman Imagination (2013) 243
sacred reality Jenkyns, God, Space, and City in the Roman Imagination (2013) 243
sempronius gracchus, ti. Rutledge, Ancient Rome as a Museum: Power, Identity, and the Culture of Collecting (2012) 67
semproniusgracchus, c. Rutledge, Ancient Rome as a Museum: Power, Identity, and the Culture of Collecting (2012) 67
statius Johnson and Parker, ?Ancient Literacies: The Culture of Reading in Greece and Rome (2009) 274
statues, of olympian zeus' Jenkyns, God, Space, and City in the Roman Imagination (2013) 243
sulla, private library of Johnson and Parker, ?Ancient Literacies: The Culture of Reading in Greece and Rome (2009) 274
tarpeia Rutledge, Ancient Rome as a Museum: Power, Identity, and the Culture of Collecting (2012) 67
temple of zeus at olympia Jenkyns, God, Space, and City in the Roman Imagination (2013) 243
theophrastus Rutledge, Ancient Rome as a Museum: Power, Identity, and the Culture of Collecting (2012) 67
trees, citrus wood Rutledge, Ancient Rome as a Museum: Power, Identity, and the Culture of Collecting (2012) 67
trophonius (jupiter) Jenkyns, God, Space, and City in the Roman Imagination (2013) 243
tullius cicero, m., his letters collected Rutledge, Ancient Rome as a Museum: Power, Identity, and the Culture of Collecting (2012) 67
tyrannio Johnson and Parker, ?Ancient Literacies: The Culture of Reading in Greece and Rome (2009) 274
tyrannion the grammarian Rutledge, Ancient Rome as a Museum: Power, Identity, and the Culture of Collecting (2012) 67
vergil, his letters collected Rutledge, Ancient Rome as a Museum: Power, Identity, and the Culture of Collecting (2012) 67
vipsanius agrippa, m., purchases paintings from the cyzicans Rutledge, Ancient Rome as a Museum: Power, Identity, and the Culture of Collecting (2012) 67
zeus, temple at olympia Jenkyns, God, Space, and City in the Roman Imagination (2013) 243
zeus of olympia, statue of Jenkyns, God, Space, and City in the Roman Imagination (2013) 243