Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database9617
Plutarch, Sulla, 12.3-12.6


ἐπιλειπούσης δὲ τῆς ὕλης διὰ τὸ κόπτεσθαι πολλὰ τῶν ἔργων περικλώμενα τοῖς αὑτῶν βρίθεσι καὶ πυρπολεῖσθαι βαλλόμενα συνεχῶς ὑπὸ τῶν πολεμίων, ἐπεχείρησε τοῖς ἱεροῖς ἄλσεσι, καὶ τήν τε Ἀκαδήμειαν ἔκειρε δενδροφορωτάτην προαστείων οὖσαν καὶ τὸ Λύκειον. ἐπεὶ δὲ καὶ χρημάτων ἔδει πολλῶν πρὸς τὸν πόλεμον, ἐκίνει τὰ τῆς Ἑλλάδος ἄσυλα, τοῦτο μὲν ἐξ Ἐπιδαύρου, τοῦτο δὲ ἐξ Ὀλυμπίας, τὰ κάλλιστα καὶ πολυτελέστατα τῶν ἀναθημάτων μεταπεμπόμενος. And when timber began to fail, owing to the destruction of many of the works, which broke down of their own weight, and to the burning of those which were continually smitten by the enemy's fire-bolts, he laid hands upon the sacred groves, and ravaged the Academy, which was the most wooded of the city's suburbs, as well as the Lyceum. And since he needed much money also for the war, he diverted to his uses the sacred treasures of Hellas, partly from Epidaurus, and partly from Olympia, sending for the most beauti­ful and most precious of the offerings there.


ἔγραψε δὲ καὶ τοῖς Ἀμφικτύοσιν εἰς Δελφοὺς ὅτι τὰ χρήματα τοῦ θεοῦ βέλτιον εἴη κομισθῆναι πρὸς αὐτόν ἢ γὰρ φυλάξειν ἀσφαλέστερον ἢ καὶ ἀποχρησάμενος ἀποδώσειν οὐκ ἐλάττω· καὶ τῶν φίλων ἀπέστειλε Κάφιν τὸν Φωκέα κελεύσας σταθμῷ παραλαβεῖν ἕκαστον. ὁ δὲ Κάφις ἧκε μὲν εἰς Δελφούς, ὤκνει δὲ τῶν ἱερῶν θιγεῖν, καὶ πολλὰ τῶν Ἀμφικτυόνων παρόντων ἀπεδάκρυσε τήν ἀνάγκην. He wrote also to the Amphictyons at Delphi that it was better to have the treasures of the god sent to him; for he would either keep them more safely, or, if he spent them, would restore as much. And he sent Caphis, the Phocian, one of his friends, with the letter, bidding him receive each article by weight. Caphis came to Delphi, but was loth to touch the sacred objects, and shed many tears, in the presence of the Amphictyons, over the necessity of it.


ἐνίων δὲ φασκόντων ἀκοῦσαι φθεγγομένης τῆς ἐν τοῖς ἀνακτόροις κιθάρας, εἴτε πιστεύσας εἴτε τὸν Σύλλαν βουλόμενος ἐμβαλεῖν εἰς δεισιδαιμονίαν, ἐπέστειλε πρὸς αὐτόν, ὁ δὲ σκώπτων ἀντέγραψε θαυμάζειν τὸν Κάφιν, εἰ μὴ συνίησιν ὅτι χαίροντος, οὐ χαλεπαίνοντος, εἴη τὸ ᾅδειν· ὥστε θαρροῦντα λαμβάνειν ἐκέλευσεν, ὡς ἡδομένου τοῦ θεοῦ καὶ διδόντος. And when some of them declared they heard the sound of the god's lyre in the inner sanctuary, Caphis, either because he believed them, or because he wished to strike Sulla with superstitious fear, sent word to him about it. But Sulla wrote back jocosely, expressing his amazement that Caphis did not understand that singing was done in joy, not anger; his orders were therefore to take boldly, assured that the god was willing and glad to give.


τὰ μὲν οὖν ἄλλα διέλαθε τούς γε πολλοὺς Ἕλληνας ἐκπεμπόμενα, τὸν δὲ ἀργυροῦν πίθον, ὃς ἦν ὑπόλοιπος ἔτι τῶν βασιλικῶν, διὰ βάρος καὶ μέγεθος οὐ δυναμένων ἀναλαβεῖν τῶν ὑποζυγίων, ἀναγκαζόμενοι κατακόπτειν οἱ Ἀμφικτύονες εἰς μνήμην ἐβάλοντο τοῦτο μὲν Τίτον Φλαμινῖνον καὶ Μάνιον Ἀκύλιον, τοῦτο δὲ Αἰμίλιον Παῦλον, ὧν ὁ μὲν Ἀντίοχον ἐξελάσας τῆς Ἑλλάδος, οἱ δὲ τούς Μακεδόνων βασιλεῖς καταπολεμήσαντες οὐ μόνον ἀπέσχοντο τῶν ἱερῶν τῶν Ἑλληνικῶν, ἀλλὰ καὶ δῶρα καὶ τιμὴν αὐτοῖς καὶ σεμνότητα πολλὴν προσέθεσαν. Accordingly, the rest of the treasures were sent away without the knowledge of the most, certainly, of the Greeks; but the silver jar, the only one of the royal gifts which still remained, was too large and heavy for any beast of burden to carry, and the Amphictyons were compelled to cut it into pieces. As they did so, they called to mind now Titus Flamininus and Manius Acilius, and now Aemilius Paulus, of whom one had driven Antiochus out of Greece, and the others had subdued in war the kings of Macedonia; these had not only spared the sanctuaries of the Greeks, but had even made additional gifts to them, and greatly increased their honour and dignity.


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

5 results
1. Appian, The Mithridatic Wars, 30 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

2. Plutarch, Sulla, 12.4-12.6, 12.9-12.14, 13.1 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

3. Pausanias, Description of Greece, 9.27.3, 9.33.6, 10.19.2 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)

9.27.3. Sappho of Lesbos wrote many poems about Love, but they are not consistent. Later on Lysippus made a bronze Love for the Thespians, and previously Praxiteles one of Pentelic marble. The story of Phryne and the trick she played on Praxiteles I have related in another place. See Paus. 1.20.1 . The first to remove the image of Love, it is said, was Gaius the Roman Emperor; Claudius, they say, sent it back to Thespiae, but Nero carried it away a second time. 9.33.6. Sulla's treatment of the Athenians was savage and foreign to the Roman character, but quite consistent with his treatment of Thebes and Orchomenus . But in Alalcomenae he added yet another to his crimes by stealing the image of Athena itself. After these mad outrages against the Greek cities and the gods of the Greeks he was attacked by the most foul of diseases. He broke out into lice, and what was formerly accounted his good fortune came to such an end. The sanctuary at Alalcomenae, deprived of the goddess, was hereafter neglected. 10.19.2. When the fleet of Xerxes was attacked by a violent storm off Mount Pelion, father and daughter completed its destruction by dragging away under the sea the anchors and any other security the triremes had. In return for this deed the Amphictyons dedicated statues of Scyllis and his daughter. The statue of Hydna completed the number of the statues that Nero carried off from Delphi . Only those of the female sex who are pure virgins may dive into the sea. This sentence is probably a marginal note which has crept into the text.
4. Epigraphy, Epigr. Tou Oropou, 524-525, 528, 523

5. Epigraphy, Rc, 58-59, 56Subjects of this text:

subject book bibliographic info
acilius, manius Dignas, Economy of the Sacred in Hellenistic and Roman Asia Minor (2002) 114
aemilius paullus Dignas, Economy of the Sacred in Hellenistic and Roman Asia Minor (2002) 114
agon apobasis Wilding, Reinventing the Amphiareion at Oropos (2022) 252
agonothetes Wilding, Reinventing the Amphiareion at Oropos (2022) 252
ambition' Beneker et al., Plutarch’s Unexpected Silences: Suppression and Selection in the Lives and Moralia (2022) 107
amphiaraia, overhauls of Wilding, Reinventing the Amphiareion at Oropos (2022) 252
amphiaraia, rhomaia Wilding, Reinventing the Amphiareion at Oropos (2022) 252
amphiareion, alignment with oropos Wilding, Reinventing the Amphiareion at Oropos (2022) 214
amphiareion, localised importance of Wilding, Reinventing the Amphiareion at Oropos (2022) 252
aristonicus Dignas, Economy of the Sacred in Hellenistic and Roman Asia Minor (2002) 117
athena polias at priene Dignas, Economy of the Sacred in Hellenistic and Roman Asia Minor (2002) 117
athens, athenians, sullan treatment of Wilding, Reinventing the Amphiareion at Oropos (2022) 214
athens Beneker et al., Plutarch’s Unexpected Silences: Suppression and Selection in the Lives and Moralia (2022) 107
attalus ii Dignas, Economy of the Sacred in Hellenistic and Roman Asia Minor (2002) 114
attalus iii Dignas, Economy of the Sacred in Hellenistic and Roman Asia Minor (2002) 114
attis, priest of cybele at pessinous Dignas, Economy of the Sacred in Hellenistic and Roman Asia Minor (2002) 114
chaironeia, battles at Wilding, Reinventing the Amphiareion at Oropos (2022) 214, 252
chariot dismount Wilding, Reinventing the Amphiareion at Oropos (2022) 252
civil wars Dignas, Economy of the Sacred in Hellenistic and Roman Asia Minor (2002) 117
cornelius sulla, lucius, and the amphiareion Wilding, Reinventing the Amphiareion at Oropos (2022) 214
cornelius sulla, lucius, treatment of cities and sanctuaries Wilding, Reinventing the Amphiareion at Oropos (2022) 214, 252
delphi, and cornelius sulla, lucius Wilding, Reinventing the Amphiareion at Oropos (2022) 214
epidauros, and cornelius sulla, lucius Wilding, Reinventing the Amphiareion at Oropos (2022) 214
epidaurus Dignas, Economy of the Sacred in Hellenistic and Roman Asia Minor (2002) 114
festivals, and boiotian regional identity Wilding, Reinventing the Amphiareion at Oropos (2022) 252
first mithridatic war, festivals in the aftermath of Wilding, Reinventing the Amphiareion at Oropos (2022) 252
first mithridatic war Wilding, Reinventing the Amphiareion at Oropos (2022) 214
flamininus, titus Dignas, Economy of the Sacred in Hellenistic and Roman Asia Minor (2002) 114
gracchus, tiberius Dignas, Economy of the Sacred in Hellenistic and Roman Asia Minor (2002) 114
ilium Dignas, Economy of the Sacred in Hellenistic and Roman Asia Minor (2002) 117
julius caesar, lucius Dignas, Economy of the Sacred in Hellenistic and Roman Asia Minor (2002) 117
lebadeia, sanctuary of zeus basileus and trophonios Wilding, Reinventing the Amphiareion at Oropos (2022) 214
locatio censoria Dignas, Economy of the Sacred in Hellenistic and Roman Asia Minor (2002) 117
marius Beneker et al., Plutarch’s Unexpected Silences: Suppression and Selection in the Lives and Moralia (2022) 107
mithridates Dignas, Economy of the Sacred in Hellenistic and Roman Asia Minor (2002) 117
mithridates vi Wilding, Reinventing the Amphiareion at Oropos (2022) 214
mithridates vi eupator Beneker et al., Plutarch’s Unexpected Silences: Suppression and Selection in the Lives and Moralia (2022) 107
olympia, and cornelius sulla, lucius Wilding, Reinventing the Amphiareion at Oropos (2022) 214
olympia Dignas, Economy of the Sacred in Hellenistic and Roman Asia Minor (2002) 114
orchomenos, sullan victory at Wilding, Reinventing the Amphiareion at Oropos (2022) 214, 252
oropos, and cornelius sulla, lucius Wilding, Reinventing the Amphiareion at Oropos (2022) 214
pergamum Dignas, Economy of the Sacred in Hellenistic and Roman Asia Minor (2002) 114
priene Dignas, Economy of the Sacred in Hellenistic and Roman Asia Minor (2002) 117
prophecy Wilding, Reinventing the Amphiareion at Oropos (2022) 214
prusias of bithynia Dignas, Economy of the Sacred in Hellenistic and Roman Asia Minor (2002) 114
publicani Dignas, Economy of the Sacred in Hellenistic and Roman Asia Minor (2002) 117
revenues Wilding, Reinventing the Amphiareion at Oropos (2022) 214
rhoma, rhomaia Wilding, Reinventing the Amphiareion at Oropos (2022) 252
rome, romans Wilding, Reinventing the Amphiareion at Oropos (2022) 214, 252
rome Beneker et al., Plutarch’s Unexpected Silences: Suppression and Selection in the Lives and Moralia (2022) 107
royal correspondence Dignas, Economy of the Sacred in Hellenistic and Roman Asia Minor (2002) 114
senatus consultum Dignas, Economy of the Sacred in Hellenistic and Roman Asia Minor (2002) 114; Wilding, Reinventing the Amphiareion at Oropos (2022) 214
sulla Beneker et al., Plutarch’s Unexpected Silences: Suppression and Selection in the Lives and Moralia (2022) 107; Dignas, Economy of the Sacred in Hellenistic and Roman Asia Minor (2002) 114, 117
tax-collectors Dignas, Economy of the Sacred in Hellenistic and Roman Asia Minor (2002) 117
thebes, and cornelius sulla, lucius Wilding, Reinventing the Amphiareion at Oropos (2022) 214, 252
thebes, prominence of victors from at amphiaraia and rhomaia Wilding, Reinventing the Amphiareion at Oropos (2022) 252
timber Wilding, Reinventing the Amphiareion at Oropos (2022) 214
victor lists, of the amphiaraia and rhomaia Wilding, Reinventing the Amphiareion at Oropos (2022) 252
victors, at the great amphiaraia/ amphiaraia and rhomaia Wilding, Reinventing the Amphiareion at Oropos (2022) 252
victors, geographical distribution of Wilding, Reinventing the Amphiareion at Oropos (2022) 252