Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database9615
Plutarch, Solon, 12.1-12.9


τὸ δὲ Κυλώνειον ἄγος ἤδη μὲν ἐκ πολλοῦ διετάραττε τὴν πόλιν, ἐξ οὗ τοὺς συνωμότας τοῦ Κύλωνος ἱκετεύοντας τὴν θεὸν Μεγακλῆς ὁ ἄρχων ἐπὶ δίκῃ κατελθεῖν ἔπεισεν· ἐξάψαντας δὲ τοῦ ἕδους κρόκην κλωστὴν καὶ ταύτης ἐχομένους, ὡς ἐγένοντο περὶ τὰς σεμνὰς θεὰς καταβαίνοντες, αὐτομάτως τῆς κρόκης ῥαγείσης, ὥρμησε συλλαμβάνειν ὁ Μεγακλῆς καὶ οἱ συνάρχοντες, ὡς τῆς θεοῦ τὴν ἱκεσίαν ἀπολεγομένης· καὶ τοὺς μὲν ἔξω κατέλευσαν, οἱ δὲ τοῖς βωμοῖς προσφυγόντες ἀπεσφάγησαν· μόνοι δʼ ἀφείθησαν οἱ τὰς γυναῖκας αὐτῶν ἱκετεύσαντες.Now the Cylonian pollution had for a long time agitated the city, ever since Megacles the archon had persuaded Cylon and his fellow conspirators, who had taken sanctuary in the temple of Athena, to come down and stand their trial. About 636 B.C. Cf. Hdt. 5.71 ; Thuc. 1.126 . They fastened a braided thread to the image of the goddess and kept hold of it, but when they reached the shrine of the Erinyes on their way down, the thread broke of its own accord, upon which Megacles and his fellow-archons rushed to seize them, on the plea that the goddess refused them the rights of suppliants. Those who were outside of sacred precincts were stoned to death, and those who took refuge at the altars were slaughtered there; only those were spared who made supplication to the wives of the archons.


ἐκ τούτου δὲ κληθέντες ἐναγεῖς ἐμισοῦντο· καὶ τῶν Κυλωνείων οἱ περιγενόμενοι πάλιν ἦσαν ἰσχυροί, καὶ στασιάζοντες ἀεὶ διετέλουν πρὸς τοὺς ἀπὸ τοῦ Μεγακλέους. ἐν δὲ τῷ τότε χρόνῳ τῆς στάσεως ἀκμὴν λαβούσης μάλιστα καὶ τοῦ δήμου διαστάντος, ἤδη δόξαν ἔχων ὁ Σόλων παρῆλθεν εἰς μέσον ἅμα τοῖς ἀρίστοις τῶν Ἀθηναίων, καὶ δεόμενος καὶ διδάσκων ἔπεισε τοὺς ἐναγεῖς λεγομένους δίκην ὑποσχεῖν καὶ κριθῆναι τριακοσίων ἀριστίνδην δικαζόντων.Therefore the archons were called polluted men and were held in execration. The survivors of the followers of Cylon also recovered strength, and were forever at variance with the descendants of Megacles. At this particular time the quarrel was at its height and the people divided between the two factions. Solon, therefore, being now in high repute, interposed between them, along with the noblest of the Athenians, and by his entreaties and injunctions persuaded the men who were held to be polluted to submit to a trial, and to abide by the decision of three hundred jurors selected from the nobility.


Μύρωνος δὲ τοῦ Φλυέως κατηγοροῦντος ἑάλωσαν οἱ ἄνδρες, καὶ μετέστησαν οἱ ζῶντες· τῶν δʼ ἀποθανόντων τοὺς νεκροὺς ἀνορύξαντες ἐξέρριψαν ὑπὲρ τοὺς ὅρους. ταύταις δὲ ταῖς ταραχαῖς καὶ Μεγαρέων συνεπιθεμένων ἀπέβαλόν τε Νίσαιαν οἱ Ἀθηναῖοι καὶ Σαλαμῖνος ἐξέπεσον αὖθις. καὶ φόβοι τινὲς ἐκ δεισιδαιμονίας ἅμα καὶ φάσματα κατεῖχε τὴν πόλιν, οἵ τε μάντεις ἄγη καὶ μιασμοὺς δεομένους καθαρμῶν προφαίνεσθαι διὰ τῶν ἱερῶν ἠγόρευον.Myron of Phlya conducted the prosecution, and the family of Megacles was found guilty. Those who were alive were banished, and the bodies of the dead were dug up and cast forth beyond the borders of the country. During these disturbances the Megarians also attacked the Athenians, who lost Nisaea, and were driven out of Salamis once more. The city was also visited with superstitious fears and strange appearances, and the seers declared that their sacrifices indicated pollutions and defilements which demanded expiation.


οὕτω δὴ μετάπεμπτος αὐτοῖς ἧκεν ἐκ Κρήτης Ἐπιμενίδης ὁ Φαίστιος, ὃν ἕβδομον ἐν τοῖς σοφοῖς καταριθμοῦσιν ἔνιοι τῶν οὐ προσιεμένων τὸν Περίανδρον. ἐδόκει δέ τις εἶναι θεοφιλὴς καὶ σοφὸς περὶ τὰ θεῖα τὴν ἐνθουσιαστικὴν καὶ τελεστικὴν σοφίαν, διὸ καὶ παῖδα νύμφης ὄνομα Βάλτης καὶ Κούρητα νέον αὐτὸν οἱ τότε ἄνθρωποι προσηγόρευον. ἐλθὼν δὲ καὶ τῷ Σόλωνι χρησάμενος φίλῳ πολλὰ προσυπειργάσατο καὶ προωδοποίησεν αὐτῷ τῆς νομοθεσίας.Under these circumstances they summoned to their aid from Crete Epimenides of Phaestus, who is reckoned as the seventh Wise Man by some of those who refuse Periander a place in the list. See note on Plut. Sol. 3.5, and cf. Aristot. Const. Ath. 1 . He was reputed to be a man beloved of the gods, and endowed with a mystical and heaven-sent wisdom in religious matters. Therefore the men of his time said that he was the son of a nymph named Balte, and called him a new Cures. The Curetes were Cretan priests of Idaean Zeus, who took their name from the demi-gods to whose care Rhea was said to have committed the infant Zeus. On coming to Athens he made Solon his friend, assisted him in many ways, and paved the way for his legislation.


καὶ γὰρ εὐσταλεῖς ἐποίησε τὰς ἱερουργίας καὶ περὶ τὰ πένθη πρᾳοτέρους, θυσίας τινὰς εὐθὺς ἀναμίξας πρὸς τὰ κήδη, καὶ τὸ σκληρὸν ἀφελὼν καὶ τὸ βαρβαρικὸν ᾧ συνείχοντο πρότερον αἱ πλεῖσται γυναῖκες. τὸ δὲ μέγιστον, ἱλασμοῖς τισι καὶ καθαρμοῖς καὶ ἱδρύσεσι κατοργιάσας καὶ καθοσιώσας τὴν πόλιν ὑπήκοον τοῦ δικαίου καὶ μᾶλλον εὐπειθῆ πρὸς ὁμόνοιαν κατέστησε. λέγεται δὲ τὴν Μουνυχίαν ἰδὼν καὶ καταμαθὼν πολὺν χρόνον, εἰπεῖν πρὸς τοὺς παρόντας ὡς τυφλόν ἐστι τοῦ μέλλοντος ἄνθρωπος·For he made the Athenians decorous and careful in their religious services, and milder in their rites of mourning, by attaching certain sacrifices immediately to their funeral ceremonies and by taking away the harsh and barbaric practices in which their women had usually indulged up to that time. Most important of all, by sundry rites of propitiation and purification, and by sacred foundations, he hallowed and consecrated the city, and brought it to be observant of justice and more easily inclined to unanimity. It is said that when he had seen Munychia The acropolis of the Peiraeus, stategically commanding not only that peninsula, but also Athens itself. garrisoned by conquerors of Athens and considered it for some time, he remarked to the bystanders that man was indeed blind to the future;


ἐκφαγεῖν γὰρ ἂν Ἀθηναίους τοῖς αὑτῶν ὀδοῦσιν, εἰ προῄδεσαν ὅσα τὴν πόλιν ἀνιάσει τὸ χωρίον· ὅμοιον δέ τι καὶ Θαλῆν εἰκάσαι λέγουσι· κελεῦσαι γὰρ αὐτὸν ἔν τινι τόπῳ τῆς Μιλησίας φαύλῳ καὶ παρορωμένῳ τελευτήσαντα θεῖναι, προειπὼν ὡς ἀγορά ποτε τοῦτο Μιλησίων ἔσται τὸ χωρίον. Ἐπιμενίδης μὲν οὖν μάλιστα θαυμασθείς, καὶ χρήματα διδόντων πολλὰ καὶ τιμὰς μεγάλας τῶν Ἀθηναίων, οὐδὲν ἢ θαλλὸν ἀπὸ τῆς ἱερᾶς ἐλαίας αἰτησάμενος καὶ λαβὼν ἀπῆλθεν.for if the Athenians only knew what mischiefs the place would bring upon their city, they would devour it with their own teeth. A similar insight into futurity is ascribed to Thales. They say that he gave directions for his burial in an obscure and neglected quarter of the city’s territory, predicting that it would one day be the market-place of Miletus. Well then, Epimenides was vastly admired by the Athenians, who offered him much money and large honors; but he asked for nothing more than a branch of the sacred olive-tree, with which he returned home.
NaN
NaN
NaN


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

9 results
1. Homer, Iliad, 1.74-1.100 (8th cent. BCE - 7th cent. BCE)

1.74. /and who had guided the ships of the Achaeans to Ilios by his own prophetic powers which Phoebus Apollo had bestowed upon him. He with good intent addressed the gathering, and spoke among them:Achilles, dear to Zeus, you bid me declare the wrath of Apollo, the lord who strikes from afar. 1.75. /Therefore I will speak; but take thought and swear that you will readily defend me with word and with might of hand; for I think I shall anger a man who rules mightily over all the Argives, and whom the Achaeans obey. For mightier is a king, when he is angry at a lesser man. 1.76. /Therefore I will speak; but take thought and swear that you will readily defend me with word and with might of hand; for I think I shall anger a man who rules mightily over all the Argives, and whom the Achaeans obey. For mightier is a king, when he is angry at a lesser man. 1.77. /Therefore I will speak; but take thought and swear that you will readily defend me with word and with might of hand; for I think I shall anger a man who rules mightily over all the Argives, and whom the Achaeans obey. For mightier is a king, when he is angry at a lesser man. 1.78. /Therefore I will speak; but take thought and swear that you will readily defend me with word and with might of hand; for I think I shall anger a man who rules mightily over all the Argives, and whom the Achaeans obey. For mightier is a king, when he is angry at a lesser man. 1.79. /Therefore I will speak; but take thought and swear that you will readily defend me with word and with might of hand; for I think I shall anger a man who rules mightily over all the Argives, and whom the Achaeans obey. For mightier is a king, when he is angry at a lesser man. 1.80. /Even if he swallows down his wrath for that day, yet afterwards he cherishes resentment in his heart till he brings it to fulfillment. Say then, if you will keep me safe. In answer to him spoke swift-footed Achilles:Take heart, and speak out whatever oracle you know; 1.81. /Even if he swallows down his wrath for that day, yet afterwards he cherishes resentment in his heart till he brings it to fulfillment. Say then, if you will keep me safe. In answer to him spoke swift-footed Achilles:Take heart, and speak out whatever oracle you know; 1.82. /Even if he swallows down his wrath for that day, yet afterwards he cherishes resentment in his heart till he brings it to fulfillment. Say then, if you will keep me safe. In answer to him spoke swift-footed Achilles:Take heart, and speak out whatever oracle you know; 1.83. /Even if he swallows down his wrath for that day, yet afterwards he cherishes resentment in his heart till he brings it to fulfillment. Say then, if you will keep me safe. In answer to him spoke swift-footed Achilles:Take heart, and speak out whatever oracle you know; 1.84. /Even if he swallows down his wrath for that day, yet afterwards he cherishes resentment in his heart till he brings it to fulfillment. Say then, if you will keep me safe. In answer to him spoke swift-footed Achilles:Take heart, and speak out whatever oracle you know; 1.85. /for by Apollo, dear to Zeus, to whom you, Calchas, pray when you reveal oracles to the Danaans, no one, while I live and have sight on the earth, shall lay heavy hands on you beside the hollow ships, no one of the whole host of the Danaans 1.86. /for by Apollo, dear to Zeus, to whom you, Calchas, pray when you reveal oracles to the Danaans, no one, while I live and have sight on the earth, shall lay heavy hands on you beside the hollow ships, no one of the whole host of the Danaans 1.87. /for by Apollo, dear to Zeus, to whom you, Calchas, pray when you reveal oracles to the Danaans, no one, while I live and have sight on the earth, shall lay heavy hands on you beside the hollow ships, no one of the whole host of the Danaans 1.88. /for by Apollo, dear to Zeus, to whom you, Calchas, pray when you reveal oracles to the Danaans, no one, while I live and have sight on the earth, shall lay heavy hands on you beside the hollow ships, no one of the whole host of the Danaans 1.89. /for by Apollo, dear to Zeus, to whom you, Calchas, pray when you reveal oracles to the Danaans, no one, while I live and have sight on the earth, shall lay heavy hands on you beside the hollow ships, no one of the whole host of the Danaans 1.90. /not even if you name Agamemnon, who now claims to be far the best of the Achaeans. 1.91. /not even if you name Agamemnon, who now claims to be far the best of the Achaeans. 1.92. /not even if you name Agamemnon, who now claims to be far the best of the Achaeans. 1.93. /not even if you name Agamemnon, who now claims to be far the best of the Achaeans. 1.94. /not even if you name Agamemnon, who now claims to be far the best of the Achaeans. Then the blameless seer took heart, and spoke:It is not then because of a vow that he finds fault, nor because of a hecatomb, but because of the priest whom Agamemnon dishonoured, and did not release his daughter nor accept the ransom. 1.95. /For this cause the god who strikes from afar has given woes and will still give them. He will not drive off from the Danaans the loathsome pestilence, until we give back to her dear father the bright-eyed maiden, unbought, unransomed, and lead a sacred hecatomb to Chryse. Then we might appease and persuade him. 1.96. /For this cause the god who strikes from afar has given woes and will still give them. He will not drive off from the Danaans the loathsome pestilence, until we give back to her dear father the bright-eyed maiden, unbought, unransomed, and lead a sacred hecatomb to Chryse. Then we might appease and persuade him. 1.97. /For this cause the god who strikes from afar has given woes and will still give them. He will not drive off from the Danaans the loathsome pestilence, until we give back to her dear father the bright-eyed maiden, unbought, unransomed, and lead a sacred hecatomb to Chryse. Then we might appease and persuade him. 1.98. /For this cause the god who strikes from afar has given woes and will still give them. He will not drive off from the Danaans the loathsome pestilence, until we give back to her dear father the bright-eyed maiden, unbought, unransomed, and lead a sacred hecatomb to Chryse. Then we might appease and persuade him. 1.99. /For this cause the god who strikes from afar has given woes and will still give them. He will not drive off from the Danaans the loathsome pestilence, until we give back to her dear father the bright-eyed maiden, unbought, unransomed, and lead a sacred hecatomb to Chryse. Then we might appease and persuade him. 1.100. /When he had thus spoken he sat down, and among them arose the warrior, son of Atreus, wide-ruling Agamemnon, deeply troubled. With rage his black heart was wholly filled, and his eyes were like blazing fire. To Calchas first of all he spoke, and his look threatened evil:
2. Aristophanes, Wasps, 1019 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

1019. μιμησάμενος τὴν Εὐρυκλέους μαντείαν καὶ διάνοιαν
3. Herodotus, Histories, 5.70-5.72, 5.72.1 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

5.70. Isagoras, who was on the losing side, devised a counter-plot, and invited the aid of Cleomenes, who had been his friend since the besieging of the Pisistratidae. It was even said of Cleomenes that he regularly went to see Isagoras' wife. ,Then Cleomenes first sent a herald to Athens demanding the banishment of Cleisthenes and many other Athenians with him, the Accursed, as he called them. This he said in his message by Isagoras' instruction, for the Alcmeonidae and their faction were held to be guilty of that bloody deed while Isagoras and his friends had no part in it. 5.71. How the Accursed at Athens had received their name, I will now relate. There was an Athenian named Cylon, who had been a winner at Olympia. This man put on the air of one who aimed at tyranny, and gathering a company of men of like age, he attempted to seize the citadel. When he could not win it, he took sanctuary by the goddess' statue. ,He and his men were then removed from their position by the presidents of the naval boards, the rulers of Athens at that time. Although they were subject to any penalty save death, they were slain, and their death was attributed to the Alcmaeonidae. All this took place before the time of Pisistratus. 5.72. When Cleomenes had sent for and demanded the banishment of Cleisthenes and the Accursed, Cleisthenes himself secretly departed. Afterwards, however, Cleomenes appeared in Athens with no great force. Upon his arrival, he, in order to take away the curse, banished seven hundred Athenian families named for him by Isagoras. Having so done he next attempted to dissolve the Council, entrusting the offices of government to Isagoras' faction. ,The Council, however, resisted him, whereupon Cleomenes and Isagoras and his partisans seized the acropolis. The rest of the Athenians united and besieged them for two days. On the third day as many of them as were Lacedaemonians left the country under truce. ,The prophetic voice that Cleomenes heard accordingly had its fulfillment, for when he went up to the acropolis with the intention of taking possession of it, he approached the shrine of the goddess to address himself to her. The priestess rose up from her seat, and before he had passed through the door-way, she said, “Go back, Lacedaemonian stranger, and do not enter the holy place since it is not lawful that Dorians should pass in here. “My lady,” he answered, “I am not a Dorian, but an Achaean.” ,So without taking heed of the omen, he tried to do as he pleased and was, as I have said, then again cast out together with his Lacedaemonians. As for the rest, the Athenians imprisoned them under sentence of death. Among the prisoners was Timesitheus the Delphian, whose achievements of strength and courage were quite formidable.
4. Plato, Laws, None (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

642d. not by outward compulsion but by inner disposition. Thus, so far as I am concerned, you may speak without fear and say all you please. Clin. My story, too, Stranger, when you hear it, will show you that you may boldly say all you wish. You have probably heard how that inspired man Epimenides, who was a family connection of ours, was born in Crete ; and how ten years before the Persian War, in obedience to the oracle of the god, he went to Athens and offered certain sacrifices which the god had ordained; and how, moreover, when the Athenians were alarmed at the Persians’ expeditionary force
5. Thucydides, The History of The Peloponnesian War, 1.2.6, 1.9-1.11, 1.10.2, 1.12.4, 1.20.3, 1.23.1, 1.108.3, 1.126-1.127, 1.126.3-1.126.12, 2.15-2.16, 2.54.4, 6.31, 7.18.2 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

1.2.6. And here is no inconsiderable exemplification of my assertion, that the migrations were the cause of there being no correspondent growth in other parts. The most powerful victims of war or faction from the rest of Hellas took refuge with the Athenians as a safe retreat; and at an early period, becoming naturalized, swelled the already large population of the city to such a height that Attica became at last too small to hold them, and they had to send out colonies to Ionia . 1.10.2. For I suppose if Lacedaemon were to become desolate, and the temples and the foundations of the public buildings were left, that as time went on there would be a strong disposition with posterity to refuse to accept her fame as a true exponent of her power. And yet they occupy two-fifths of Peloponnese and lead the whole, not to speak of their numerous allies without. Still, as the city is neither built in a compact form nor adorned with magnificent temples and public edifices, but composed of villages after the old fashion of Hellas, there would be an impression of inadequacy. Whereas, if Athens were to suffer the same misfortune, I suppose that any inference from the appearance presented to the eye would make her power to have been twice as great as it is. 1.12.4. and many years had to elapse before Hellas could attain to a durable tranquillity undisturbed by removals, and could begin to send out colonies, as Athens did to Ionia and most of the islands, and the Peloponnesians to most of Italy and Sicily and some places in the rest of Hellas . All these places were founded subsequently to the war with Troy . 1.20.3. There are many other unfounded ideas current among the rest of the Hellenes, even on matters of contemporary history which have not been obscured by time. For instance, there is the notion that the Lacedaemonian kings have two votes each, the fact being that they have only one; and that there is a company of Pitane, there being simply no such thing. So little pains do the vulgar take in the investigation of truth, accepting readily the first story that comes to hand. 1.23.1. The Median war, the greatest achievement of past times, yet found a speedy decision in two actions by sea and two by land. The Peloponnesian war was prolonged to an immense length, and long as it was it was short without parallel for the misfortunes that it brought upon Hellas . 1.108.3. defeated the Boeotians in battle at Oenophyta, and became masters of Boeotia and Phocis . They dismantled the walls of the Tanagraeans, took a hundred of the richest men of the Opuntian Locrians as hostages, and finished their own long walls. 1.126.6. Whether the grand festival that was meant was in Attica or elsewhere was a question which he never thought of, and which the oracle did not offer to solve. For the Athenians also have a festival which is called the grand festival of Zeus Meilichios or Gracious, viz. the Diasia. It is celebrated outside the city, and the whole people sacrifice not real victims but a number of bloodless offerings peculiar to the country. However, fancying he had chosen the right time, he made the attempt. 1.126.7. As soon as the Athenians perceived it, they flocked in, one and all, from the country, and sat down, and laid siege to the citadel. 2.54.4. The oracle also which had been given to the Lacedaemonians was now remembered by those who knew of it. When the God was asked whether they should go to war, he answered that if they put their might into it, victory would be theirs, and that he would himself be with them. 7.18.2. But the Lacedaemonians derived most encouragement from the belief that Athens, with two wars on her hands, against themselves and against the Siceliots, would be more easy to subdue, and from the conviction that she had been the first to infringe the truce. In the former war, they considered, the offence had been more on their own side, both on account of the entrance of the Thebans into Plataea in time of peace, and also of their own refusal to listen to the Athenian offer of arbitration, in spite of the clause in the former treaty that where arbitration should be offered there should be no appeal to arms. For this reason they thought that they deserved their misfortunes, and took to heart seriously the disaster at Pylos and whatever else had befallen them.
6. Aristotle, Athenian Constitution, 21, 1 (4th cent. BCE - 4th cent. BCE)

7. Plutarch, On The Obsolescence of Oracles, None (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

414e. Their presence and power wise men are ever telling us we must look for in Nature and in Matter, where it is manifested, the originating influence being reserved for the Deity, as is right. Certainly it is foolish and childish in the extreme to imagine that the god himself after the manner of ventriloquists (who used to be called 'Eurycleis,' but now 'Pythones') enters into the bodies of his prophets and prompts their utterances, employing their mouths and voices as instruments. For if he allows himself to become entangled in men's needs, he is prodigal with his majesty and he does not observe the dignity and greatness of his preeminence.""You are right," said Cleombrotus; "but since it is hard to apprehend
8. Plutarch, Solon, 12.2-12.9 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

12.2. Therefore the archons were called polluted men and were held in execration. The survivors of the followers of Cylon also recovered strength, and were forever at variance with the descendants of Megacles. At this particular time the quarrel was at its height and the people divided between the two factions. Solon, therefore, being now in high repute, interposed between them, along with the noblest of the Athenians, and by his entreaties and injunctions persuaded the men who were held to be polluted to submit to a trial, and to abide by the decision of three hundred jurors selected from the nobility. 12.3. Myron of Phlya conducted the prosecution, and the family of Megacles was found guilty. Those who were alive were banished, and the bodies of the dead were dug up and cast forth beyond the borders of the country. During these disturbances the Megarians also attacked the Athenians, who lost Nisaea, and were driven out of Salamis once more. The city was also visited with superstitious fears and strange appearances, and the seers declared that their sacrifices indicated pollutions and defilements which demanded expiation. 12.4. Under these circumstances they summoned to their aid from Crete Epimenides of Phaestus, who is reckoned as the seventh Wise Man by some of those who refuse Periander a place in the list. See note on Plut. Sol. 3.5, and cf. Aristot. Const. Ath. 1 . He was reputed to be a man beloved of the gods, and endowed with a mystical and heaven-sent wisdom in religious matters. Therefore the men of his time said that he was the son of a nymph named Balte, and called him a new Cures. The Curetes were Cretan priests of Idaean Zeus, who took their name from the demi-gods to whose care Rhea was said to have committed the infant Zeus. On coming to Athens he made Solon his friend, assisted him in many ways, and paved the way for his legislation. 12.5. For he made the Athenians decorous and careful in their religious services, and milder in their rites of mourning, by attaching certain sacrifices immediately to their funeral ceremonies and by taking away the harsh and barbaric practices in which their women had usually indulged up to that time. Most important of all, by sundry rites of propitiation and purification, and by sacred foundations, he hallowed and consecrated the city, and brought it to be observant of justice and more easily inclined to uimity. It is said that when he had seen Munychia The acropolis of the Peiraeus, stategically commanding not only that peninsula, but also Athens itself. garrisoned by conquerors of Athens and considered it for some time, he remarked to the bystanders that man was indeed blind to the future; 12.6. for if the Athenians only knew what mischiefs the place would bring upon their city, they would devour it with their own teeth. A similar insight into futurity is ascribed to Thales. They say that he gave directions for his burial in an obscure and neglected quarter of the city’s territory, predicting that it would one day be the market-place of Miletus. Well then, Epimenides was vastly admired by the Athenians, who offered him much money and large honors; but he asked for nothing more than a branch of the sacred olive-tree, with which he returned home.
9. Diogenes Laertius, Lives of The Philosophers, 1.110 (3rd cent. CE - 3rd cent. CE)

1.110. So he became famous throughout Greece, and was believed to be a special favourite of heaven.Hence, when the Athenians were attacked by pestilence, and the Pythian priestess bade them purify the city, they sent a ship commanded by Nicias, son of Niceratus, to Crete to ask the help of Epimenides. And he came in the 46th Olympiad, purified their city, and stopped the pestilence in the following way. He took sheep, some black and others white, and brought them to the Areopagus; and there he let them go whither they pleased, instructing those who followed them to mark the spot where each sheep lay down and offer a sacrifice to the local divinity. And thus, it is said, the plague was stayed. Hence even to this day altars may be found in different parts of Attica with no name inscribed upon them, which are memorials of this atonement. According to some writers he declared the plague to have been caused by the pollution which Cylon brought on the city and showed them how to remove it. In consequence two young men, Cratinus and Ctesibius, were put to death and the city was delivered from the scourge.


Subjects of this text:

subject book bibliographic info
achilles Johnston, Ancient Greek Divination (2008) 122
acropolis of athens Rengakos and Tsakmakis, Brill's Companion to Thucydides (2006) 525
aegean islands Rengakos and Tsakmakis, Brill's Companion to Thucydides (2006) 525
agamemnon Johnston, Ancient Greek Divination (2008) 122
alcmaeonids Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 146
alcmeonids Rengakos and Tsakmakis, Brill's Companion to Thucydides (2006) 525
animals as divinatory Johnston, Ancient Greek Divination (2008) 123
apollo (god), sanctuary at delphi Eidinow and Kindt, The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion (2015) 480
aristocracy, aristocrats, aristocratic, competition among Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 146
aristotle, athenian constitution Eidinow and Kindt, The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion (2015) 480
asia minor Rengakos and Tsakmakis, Brill's Companion to Thucydides (2006) 525
athenian empire Rengakos and Tsakmakis, Brill's Companion to Thucydides (2006) 52
athens Leão and Lanzillotta, A Man of Many Interests: Plutarch on Religion, Myth, and Magic (2019) 86
citizens, political awareness among Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 146
citizens Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 146
class, lower Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 146
cleisthenes Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 146
cultural memory, oracles and divination Eidinow and Kindt, The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion (2015) 480
cylon Leão and Lanzillotta, A Man of Many Interests: Plutarch on Religion, Myth, and Magic (2019) 86; Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 146
delphi, oracle Eidinow and Kindt, The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion (2015) 480
delphi, pythian apollo Eidinow and Kindt, The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion (2015) 480
delphi, sanctuary of apollo Eidinow and Kindt, The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion (2015) 480
demes (demoi) Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 146
democracy, ancient and modern, origins of Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 146
demos (damos), as agent of change Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 146
divination Leão and Lanzillotta, A Man of Many Interests: Plutarch on Religion, Myth, and Magic (2019) 86
eder, walter Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 146
equality Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 146
ghosts and divination Johnston, Ancient Greek Divination (2008) 122, 123
healing and divination Johnston, Ancient Greek Divination (2008) 122, 123
hellanicus Rengakos and Tsakmakis, Brill's Companion to Thucydides (2006) 52
herodotus Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 146
isegoria Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 146
isomoiria. see land, redistribution of isonomia (isonomie) Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 146
johnston, sarah iles Eidinow and Kindt, The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion (2015) 480
katz, j. Eidinow and Kindt, The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion (2015) 480
lycurgus Leão and Lanzillotta, A Man of Many Interests: Plutarch on Religion, Myth, and Magic (2019) 86
lysander Leão and Lanzillotta, A Man of Many Interests: Plutarch on Religion, Myth, and Magic (2019) 86
mantis, elucidation of past Johnston, Ancient Greek Divination (2008) 122, 123
mantis Johnston, Ancient Greek Divination (2008) 122, 123
mass, masses Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 146
meier, christian Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 146
methodology Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 146
ober, josiah, vii–viii Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 146
omens Leão and Lanzillotta, A Man of Many Interests: Plutarch on Religion, Myth, and Magic (2019) 86
oracles, delphi Eidinow and Kindt, The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion (2015) 480
oracles, divination Eidinow and Kindt, The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion (2015) 480
oracles, drawing of lots Eidinow and Kindt, The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion (2015) 480
oracles, independent diviners (pythones) Eidinow and Kindt, The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion (2015) 480
oracles, natural vs. technical methods' Eidinow and Kindt, The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion (2015) 480
oracles, pythia Eidinow and Kindt, The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion (2015) 480
oracles, pythian apollo Eidinow and Kindt, The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion (2015) 480
oracles Leão and Lanzillotta, A Man of Many Interests: Plutarch on Religion, Myth, and Magic (2019) 86
participation in government, by all citizens Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 146
participation in government, by the demos Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 146
piety / impiety Leão and Lanzillotta, A Man of Many Interests: Plutarch on Religion, Myth, and Magic (2019) 86
piraeus Rengakos and Tsakmakis, Brill's Companion to Thucydides (2006) 525
pitane Rengakos and Tsakmakis, Brill's Companion to Thucydides (2006) 52
psychagogoi (invokers of souls), recommended by oracles Johnston, Ancient Greek Divination (2008) 123
public office, officials Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 146
pythia Eidinow and Kindt, The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion (2015) 480
religiosity, spartan Leão and Lanzillotta, A Man of Many Interests: Plutarch on Religion, Myth, and Magic (2019) 86
revolution Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 146
sicily Rengakos and Tsakmakis, Brill's Companion to Thucydides (2006) 52
sources, deriving from oral tradition Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 146
sparta Leão and Lanzillotta, A Man of Many Interests: Plutarch on Religion, Myth, and Magic (2019) 86
theagenes Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 146
theseus Rengakos and Tsakmakis, Brill's Companion to Thucydides (2006) 525
tyranny, tyrants Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 146
volk, k. Eidinow and Kindt, The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion (2015) 480
xerxes Rengakos and Tsakmakis, Brill's Companion to Thucydides (2006) 52