Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database9612
Plutarch, Romulus, 28.5-28.8


ἀπολομένων δὲ τῶν παίδων διωκόμενον, εἰς κιβωτὸν καταφυγεῖν μεγάλην καὶ τὸ πῶμα κατακλείσαντα συνέχειν ἐντός, ὥστʼ ἀποσπάσαι μὴ δύνασθαι πολλοὺς ὁμοῦ βιαζομένους· κατασχίσαντας δὲ τὴν κιβωτόν, οὔτε ζῶντα τὸν ἄνθρωπον εὑρεῖν οὔτε νεκρόν. ἐκπλαγέντας οὖν ἀποστεῖλαι θεοπρόπους εἰς Δελφούς, οἷς τὴν Πυθίαν εἰπεῖν ἔσχατος ἡρώων Κλεομήδης Ἀστυπαλαιεύς.The boys were killed, and Cleomedes, being pursued, took refuge in a great chest, closed the lid down, and held it so fast that many men with their united strength could not pull it up; but when they broke the chest to pieces, the man was not to be found, alive or dead. In their dismay, then, they sent messengers to consult the oracle at Delphi, and the Pythian priestess gave them this answer:— Last of the heroes he, Cleomedes, Astypalaean


λέγεται δὲ καὶ τὸν Ἀλκμήνης ἐκκομιζομένης νεκρὸν ἄδηλον γενέσθαι, λίθον δὲ φανῆναι κείμενον ἐπὶ τῆς κλίνης, καὶ ὅλως πολλὰ τοιαῦτα μυθολογοῦσι, παρὰ τὸ εἰκὸς ἐκθειάζοντες τὰ θνητὰ τῆς φύσεως ἅμα τοῖς θείοις.ἀπογνῶναι μὲν οὖν παντάπασι τὴν θειότητα τῆς ἀρετῆς ἀνόσιον καὶ ἀγεννές, οὐρανῷ δὲ μειγνύειν γῆν ἀβέλτερον. φατέον οὖν, ἐχομένοις τῆς ἀσφαλείας, κατὰ Πίνδαρον, ὡςσῶμα μὲν πάντων ἕπεται θανάτῳ περισθενεῖ, ζῳὸν δʼ ἔτι λείπεται αἰῶνος εἴδωλον· τὸ γάρ ἐστι μόνον ἐκ θεῶν.It is said also that the body of Alcmene disappeared, as they were carrying her forth for burial, and a stone was seen lying on the bier instead. In short, many such fables are told by writers who improbably ascribe divinity to the mortal features in human nature, as well as to the divine. At any rate, to reject entirely the divinity of human virtue, were impious and base; but to mix heaven with earth is foolish. Let us therefore take the safe course and grant, with Pindar, Fragment 131, Bergk, Poet. Lyr. Gr. i.4 p. 427. that Our bodies all must follow death’s supreme behest, But something living still survives, an image of life, for this alone Comes from the gods.


ἥκει γὰρ ἐκεῖθεν, ἐκεῖ δʼ ἄνεισιν, οὐ μετὰ σώματος, ἀλλʼ ἐὰν ὅτι μάλιστα σώματος ἀπαλλαγῇ καὶ διακριθῇ καὶ γένηται καθαρὸν παντάπασι καὶ ἄσαρκον καὶ ἁγνόν. αὕη γὰρ ψυχὴ ἀρίστη, Αὔη γὰρ ψυχὴ ἀρίστη Bekker: αὕτη γὰρ ψυχὴ ξηρὴ καὶ ἀρίστη . καθʼ Ἡράκλειτον, ὥσπερ ἀστραπὴ νέφους διαπταμένη τοῦ σώματος. ἡ δὲ σώματι πεφυρμένη καὶ περίπλεως σώματος, οἷον ἀναθυμίασις ἐμβριθὴς καὶ ὁμιχλώδης, δυσέξαπτός ἐστι καὶ δυσανακόμιστος.Yes, it comes from them, and to them it returns, not with its body, but only when it is most completely separated and set free from the body, and becomes altogether pure, fleshless, and undefiled. For a dry soul is best, according to Heracleitus, Fragment 74 (Bywater, Heracliti Ephesii reliquiae, p. 30). and it flies from the body as lightning flashes from a cloud. But the soul which is contaminated with body, and surfeited with body, like a damp and heavy exhalation, is slow to release itself and slow to rise towards its source.


οὐδὲν οὖν δεῖ τὰ σώματα τῶν ἀγαθῶν συναναπέμπειν παρὰ φύσιν εἰς οὐρανόν, ἀλλὰ τὰς ἀρετὰς καὶ τὰς ψυχὰς παντάπασιν οἴεσθαι κατὰ φύσιν καὶ δίκην θείαν ἐκ μὲν ἀνθρώπων εἰς ἥρωας, ἐκ δʼ ἡρώων εἰς δαίμονας, ἐκ δὲ δαιμόνων, ἂν τέλεον ὥσπερ ἐν τελετῇ καθαρθῶσι καὶ ὁσιωθῶσιν, ἅπαν ἀποφυγοῦσαι τὸ θνητὸν καὶ παθητικόν, οὐ νόμῳ πόλεως, ἀλλʼ ἀληθείᾳ καὶ κατὰ τὸν εἰκότα λόγον εἰς θεοὺς ἀναφέρεσθαι, τὸ κάλλιστον καὶ μακαριώτατον τέλος ἀπολαβούσας.We must not, therefore, violate nature by sending the bodies of good men with their souls to heaven, but implicitly believe that their virtues and their souls, in accordance with nature and divine justice, ascend from men to heroes, from heroes to demi-gods, and from demi-gods, after they have been made pure and holy, as in the final rites of initiation, and have freed themselves from mortality and sense, to gods, not by civic law, but in very truth and according to right reason, thus achieving the fairest and most blessed consummation.


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

2 results
1. Plutarch, Romulus, 2.5, 14.2, 17.3, 28.6-28.10, 29.1-29.11 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

2.5. When Tarchetius learned of this, he was wroth, and seized both the maidens, purposing to put them to death. But the goddess Hestia appeared to him in his sleep and forbade him the murder. He therefore imposed upon the maidens the weaving of a certain web in their imprisonment, assuring them that when they had finished the weaving of it, they should then be given in marriage. By day, then, these maidens wove, but by night other maidens, at the command of Tarchetius, unravelled their web. And when the handmaid became the mother of twin children by the phantom, Tarchetius gave them to a certain Teratius with orders to destroy them. 17.3. Tatius agreed to this, whereupon she opened one of the gates by night and let the Sabines in. Antigonus was not alone, then, in saying that he loved men who offered to betray, but hated those who had betrayed; nor yet Caesar, in saying of the Thracian Rhoemetalces, that he loved treachery but hated a traitor; but this is a very general feeling towards the base on the part of those who need their services, just as they need certain wild creatures for their venom and gall; for while they feel the need of them, they put up with them, but abhor their vileness when they have obtained from them what they want. 28.6. It is said also that the body of Alcmene disappeared, as they were carrying her forth for burial, and a stone was seen lying on the bier instead. In short, many such fables are told by writers who improbably ascribe divinity to the mortal features in human nature, as well as to the divine. At any rate, to reject entirely the divinity of human virtue, were impious and base; but to mix heaven with earth is foolish. Let us therefore take the safe course and grant, with Pindar, Fragment 131, Bergk, Poet. Lyr. Gr. i.4 p. 427. that Our bodies all must follow death’s supreme behest, But something living still survives, an image of life, for this alone Comes from the gods. 28.7. Yes, it comes from them, and to them it returns, not with its body, but only when it is most completely separated and set free from the body, and becomes altogether pure, fleshless, and undefiled. For a dry soul is best, according to Heracleitus, Fragment 74 (Bywater, Heracliti Ephesii reliquiae, p. 30). and it flies from the body as lightning flashes from a cloud. But the soul which is contaminated with body, and surfeited with body, like a damp and heavy exhalation, is slow to release itself and slow to rise towards its source. 28.8. We must not, therefore, violate nature by sending the bodies of good men with their souls to heaven, but implicitly believe that their virtues and their souls, in accordance with nature and divine justice, ascend from men to heroes, from heroes to demi-gods, and from demi-gods, after they have been made pure and holy, as in the final rites of initiation, and have freed themselves from mortality and sense, to gods, not by civic law, but in very truth and according to right reason, thus achieving the fairest and most blessed consummation.
2. Plutarch, Theseus, 1.5, 2.2, 23.2-23.3, 29.1-29.2 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)Subjects of this text:

subject book bibliographic info
aftermath of cities Chrysanthou (2018), Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement. 110
athena Demoen and Praet (2009), Theios Sophistes: Essays on Flavius Philostratus' Vita Apollonii, 237
athens Chrysanthou (2018), Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement. 110
character (plutarchs and readers concern with) Chrysanthou (2018), Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement. 110
closure (endings of biographies) Chrysanthou (2018), Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement. 110
continuance-motif (i.e. references to plutarchs present) Chrysanthou (2018), Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement. 110
explanations Chrysanthou (2018), Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement. 110
future (allusions to/evocation of) Chrysanthou (2018), Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement. 110
god(dess) Chrysanthou (2018), Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement. 110
history Chrysanthou (2018), Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement. 110
lindus Demoen and Praet (2009), Theios Sophistes: Essays on Flavius Philostratus' Vita Apollonii, 237
lycurgus Chrysanthou (2018), Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement. 110
motivation,motives Chrysanthou (2018), Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement. 110
myth(ic) Chrysanthou (2018), Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement. 110
past,connected with present Chrysanthou (2018), Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement. 110
plato,platonic Chrysanthou (2018), Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement. 110
politics,the subjects preoccupation with Chrysanthou (2018), Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement. 110
prolepsis Chrysanthou (2018), Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement. 110
rhodes Demoen and Praet (2009), Theios Sophistes: Essays on Flavius Philostratus' Vita Apollonii, 237
romans,and romulus Chrysanthou (2018), Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement. 110
romans Chrysanthou (2018), Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement. 110
rome Chrysanthou (2018), Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement. 110
romulus' Demoen and Praet (2009), Theios Sophistes: Essays on Flavius Philostratus' Vita Apollonii, 237
romulus Chrysanthou (2018), Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement. 110
sources,plutarchs use or criticism of Chrysanthou (2018), Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement. 110
sources Chrysanthou (2018), Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement. 110
sparta(ns) Chrysanthou (2018), Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement. 110
synkrisis,formal Chrysanthou (2018), Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement. 110
theseus Chrysanthou (2018), Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement. 110
violence Chrysanthou (2018), Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement. 110