Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database9595
Plutarch, Pericles, 27.2


ἐπεὶ δὲ δυσχεραίνοντας τῇ τριβῇ τοὺς Ἀθηναίους καὶ μάχεσθαι προθυμουμένους ἔργον ἦν κατασχεῖν, ὀκτὼ μέρη διελὼν τὸ πᾶν πλῆθος ἀπεκλήρου, καὶ τῷ λαβόντι τὸν λευκὸν κύαμον εὐωχεῖσθαι καὶ σχολάζειν παρεῖχε τῶν ἄλλων μαχομένων. διὸ καί φασι τοὺς ἐν εὐπαθείαις τισὶ γενομένους λευκὴν ἡμέραν ἐκείνην ἀπὸ τοῦ λευκοῦ κυάμου προσαγορεύειν.And since it was a hard task for him to restrain the Athenians in their impatience of delay and eagerness to fight, he separated his whole force into eight divisions, had them draw lots, and allowed the division which got the white bean to feast and take their ease, while the others did the fighting. And this is the reason, as they say, why those who have had a gay and festive time call it a white day, —from the white bean.


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

4 results
1. Thucydides, The History of The Peloponnesian War, 1.117, 1.140.4-1.140.5, 2.21.2, 2.27.1, 2.65, 4.28, 4.65, 7.48 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

1.140.4. I hope that you will none of you think that we shall be going to war for a trifle if we refuse to revoke the Megara decree, which appears in front of their complaints, and the revocation of which is to save us from war, or let any feeling of self-reproach linger in your minds, as if you went to war for slight cause. 1.140.5. Why, this trifle contains the whole seal and trial of your resolution. If you give way, you will instantly have to meet some greater demand, as having been frightened into obedience in the first instance; while a firm refusal will make them clearly understand that they must treat you more as equals. 2.21.2. But when they saw the army at Acharnae, barely seven miles from Athens, they lost all patience. The territory of Athens was being ravaged before the very eyes of the Athenians, a sight which the young men had never seen before and the old only in the Median wars; and it was naturally thought a grievous insult, and the determination was universal, especially among the young men, to sally forth and stop it. 2.27.1. During the summer the Athenians also expelled the Aeginetans with their wives and children from Aegina, on the ground of their having been the chief agents in bringing the war upon them. Besides, Aegina lies so near Peloponnese, that it seemed safer to send colonists of their own to hold it, and shortly afterwards the settlers were sent out.
2. Diodorus Siculus, Historical Library, 12.28 (1st cent. BCE - 1st cent. BCE)

12.28. 1.  The Samians, believing that because of the departure of Pericles they had a suitable opportunity to attack the ships that had been left behind, sailed against them, and having won the battle they were puffed up with pride.,2.  But when Pericles received word of the defeat of his forces, he at once turned back and gathered an imposing fleet, since he desired to destroy once and for all the fleet of the enemy. The Athenians rapidly dispatched sixty triremes and the Chians and Mytilenaeans thirty, and with this great armament Pericles renewed the siege both by land and by sea, making continuous assaults.,3.  He built also siege machines, being the first of all men to do so, such as those called "rams" and "tortoises," Artemon of Clazomenae having built them; and by pushing the siege with energy and throwing down the walls by means of the siege machines he gained the mastery of Samos. After punishing the ringleaders of the revolt he exacted of the Samians the expenses incurred in the siege of the city, fixing the penalty at two hundred talents.,4.  He also took from them their ships and razed their walls; then he restored the democracy and returned to his country. As for the Athenians and Lacedaemonians, the thirty-year truce between them remained unshaken to this time. These, then, were the events of this year.
3. Plutarch, Comparison of Fabius With Pericles, 1.4 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

4. Plutarch, Pericles, 9.1-9.2, 11.2, 11.4, 15.1-15.2, 31.1 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

9.1. Thucydides describes In the encomium on Pericles, Thuc. 2.65.9 . the administration of Pericles as rather aristocratic,— in name a democracy, but in fact a government by the greatest citizen. But many others say that the people was first led on by him into allotments of public lands, festival-grants, and distributions of fees for public services, thereby falling into bad habits, and becoming luxurious and wanton under the influence of his public measures, instead of frugal and self-sufficing. Let us therefore examine in detail the reason for this change in him. The discussion of this change in Pericles from the methods of a demagogue to the leadership described by Thucydides, continues through chapter 15. 9.2. In the beginning, as has been said, pitted as he was against the reputation of Cimon, he tried to ingratiate himself with the people. And since he was the inferior in wealth and property, by means of which Cimon would win over the poor,—furnishing a dinner every day to any Athenian who wanted it, bestowing raiment on the elderly men, and removing the fences from his estates that whosoever wished might pluck the fruit,—Pericles, outdone in popular arts of this sort, had recourse to the distribution of the people’s own wealth. This was on the advice of Damonides, of the deme Oa, as Aristotle has stated. Aristot. Const. Ath. 27.4 . 11.2. He, being less of a warrior than Cimon, and more of a forensic speaker and statesman, by keeping watch and ward in the city, and by wrestling bouts with Pericles on the bema, soon brought the administration into even poise. He would not suffer the party of the Good and True, as they called themselves, to be scattered up and down and blended with the populace, as heretofore, the weight of their character being thus obscured by numbers, but by culling them out and assembling them into one body, he made their collective influence, thus become weighty, as it were a counterpoise in the balance. 11.4. At this time, therefore, particularly, Pericles gave the reins to the people, and made his policy one of pleasing them, ever devising some sort of a pageant in the town for the masses, or a feast, or a procession, amusing them like children with not uncouth delights, An iambic trimeter from an unknown source. and sending out sixty triremes annually, on which large numbers of the citizens sailed about for eight months under pay, practising at the same time and acquiring the art of seamanship. 15.1. Thus, then, seeing that political differences were entirely remitted and the city had become a smooth surface, as it were, and altogether united, he brought under his own control Athens and all the issues dependent on the Athenians,—tributes, armies, triremes, the islands, the sea, the vast power derived from Hellenes, vast also from Barbarians, and a supremacy that was securely hedged about with subject nations, royal friendships, and dynastic alliances. 15.2. But then he was no longer the same man as before, nor alike submissive to the people and ready to yield and give in to the desires of the multitude as a steersman to the breezes. Nay rather, forsaking his former lax and sometimes rather effeminate management of the people, as it were a flowery and soft melody, he struck the high and clear note of an aristocratic and kingly statesmanship, and employing it for the best interests of all in a direct and undeviating fashion 31.1. Well, then, whatever the original ground for enacting the decree,—and it is no easy matter to determine this,—the fact that it was not rescinded all men alike lay to the charge of Pericles. Only, some say that he persisted in his refusal in a lofty spirit and with a clear perception of the best interests of the city, regarding the injunction laid upon it as a test of its submissiveness, and its compliance as a confession of weakness; while others hold that it was rather with a sort of arrogance and love of strife, as well as for the display of his power, that he scornfully defied the Lacedaemonians.


Subjects of this text:

subject book bibliographic info
anecdote Athanassaki and Titchener, Plutarch's Cities (2022) 114
athenians, and pericles Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 97
athenians Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 97
athens, athenians Athanassaki and Titchener, Plutarch's Cities (2022) 114
audience, the subjects interaction with his Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 97
building programme Athanassaki and Titchener, Plutarch's Cities (2022) 114
cleon Athanassaki and Titchener, Plutarch's Cities (2022) 114
cognition Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 97
community, the subject and his Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 97
contrasts, as theme in plutarchs narrative Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 97
contrasts Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 97
corcyra Athanassaki and Titchener, Plutarch's Cities (2022) 114
criticism, and counter-suggestibility Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 97
criticism, contemporary to the story narrated, exercised by onlookers Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 97
debate Athanassaki and Titchener, Plutarch's Cities (2022) 114
friends/friendship Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 97
generals Athanassaki and Titchener, Plutarch's Cities (2022) 114
herodotus Athanassaki and Titchener, Plutarch's Cities (2022) 114
kosmopolites, lacedaemonius, son of cimon Athanassaki and Titchener, Plutarch's Cities (2022) 114
megara, megarian Athanassaki and Titchener, Plutarch's Cities (2022) 114
minds, internal Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 97
moral turnaround Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 97
nicias, athenian Athanassaki and Titchener, Plutarch's Cities (2022) 114
pericles, and the hostile public mind Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 97
pericles, in thucydides Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 97
pericles Athanassaki and Titchener, Plutarch's Cities (2022) 114; Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 97
perspectives, of the subjects Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 97
plato Athanassaki and Titchener, Plutarch's Cities (2022) 114
sicily Athanassaki and Titchener, Plutarch's Cities (2022) 114
silence Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 97
social/society, dialogue of individual with' Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 97
social/society, plutarchs interest in Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 97
social/society, plutarchs reconstruction of Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 97
sparta(ns) Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 97
sparta, spartan Athanassaki and Titchener, Plutarch's Cities (2022) 114
thucydides Athanassaki and Titchener, Plutarch's Cities (2022) 114; Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 97
tyrant Athanassaki and Titchener, Plutarch's Cities (2022) 114