Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database9580
Plutarch, Lycurgus, 30.1


Ἄγιδος δὲ βασιλεύοντος εἰσερρύη νόμισμα πρῶτον εἰς τὴν Σπάρτην, καὶ μετὰ τοῦ νομίσματος πλεονεξία καὶ πλούτου ζῆλος ἐπέβη διὰ Λύσανδρον, ὃς αὐτὸς ὢν ἀνάλωτος ὑπὸ χρημάτων, ἐνέπλησε τὴν πατρίδα φιλοπλουτίας καὶ τρυφῆς, χρυσὸν καὶ ἄργυρον ἐκ τοῦ πολέμου καταγαγὼν καὶ τοὺς Λυκούργου καταπολιτευσάμενος νόμους.But in the reign or Agis, gold and silver money first flowed into Sparta, and with money, greed and a desire for wealth prevailed through the agency of Lysander, who, though incorruptible himself, filled his country with the love of riches and with luxury, by bringing home gold and silver from the war, and thus subverting the laws of Lycurgus.


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

12 results
1. Herodotus, Histories, 6.58.3 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

2. Polybius, Histories, 6.45 (2nd cent. BCE - 2nd cent. BCE)

3. Diodorus Siculus, Historical Library, 7.12.8 (1st cent. BCE - 1st cent. BCE)

7.12.8.  The Lacedaemonians, by observing the laws of Lycurgus, from a lowly people grew to be the most powerful among the Greeks and maintained the leadership among the Greek states for over four hundred years. But after that time, as they little by little began to relax each one of the institutions and to turn to luxury and indifference, and as they grew so corrupted as to use coined money and to amass wealth, they lost the leadership.
4. Josephus Flavius, Jewish Antiquities, 4.189 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

4.189. What I now put you in mind of, is not done in order to reproach you; for I do not think it proper, now I am going out of the world, to bring this to your remembrance, in order to leave you offended at me, since, at the time when I underwent those hardships from you, I was not angry at you; but I do it in order to make you wiser hereafter, and to teach you that this will be for your security; I mean, that you never be injurious to those that preside over you, even when you are become rich, as you will be to a great degree when you have passed over Jordan, and are in possession of the land of Canaan.
5. Plutarch, Comparison of Numa With Lycurgus, 4.13 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

6. Plutarch, Comparison of Lysander With Sulla, 2.1, 3.7-3.8, 4.4-4.5 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

7. Plutarch, Lycurgus, 8.1-8.2, 13.1, 13.3, 29.10-29.11, 30.2, 30.5, 31.1, 31.4 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

8.1. A second, and a very bold political measure of Lycurgus, in his redistribution of the land. For there was a dreadful inequality in this regard, the city was heavily burdened with indigent and helpless people, and wealth was wholly concentrated in the hands of a few. Determined, therefore, to banish insolence and envy and crime and luxury, and those yet more deep-seated and afflictive diseases of the state, poverty and wealth 8.2. he persuaded his fellow-citizens to make one parcel of all their territory and divide it up anew, and to live with one another on a basis of entire uniformity and equality in the means of subsistence, seeking pre-eminence through virtue alone, assured that there was no other difference or inequality between man and man than that which was established by blame for base actions and praise for good ones. 13.1. None of his laws were put into writing by Lycurgus, indeed, one of the so-called rhetras forbids it. For he thought that if the most important and binding principles which conduce to the prosperity and virtue of a city were implanted in the habits and training of its citizens, they would remain unchanged and secure, having a stronger bond than compulsion in the fixed purposes imparted to the young by education, which performs the office of a law-giver for every one of them. 13.3. One of his rhetras accordingly, as I have said, prohibited the use of written laws. Another was directed against extravagance, ordaining that every house should have its roof fashioned by the axe, and its doors by the saw only, and by no other tool. For, as in later times Epaminondas is reported to have said at his own table, that such a meal did not comport with treachery, so Lycurgus was the first to see clearly that such a house does not comport with luxury and extravagance. 30.2. While these remained in force, Sparta led the life, not of a city under a constitution, but of an individual man under training and full of wisdom. Nay rather, as the poets weave their tales of Heracles, how with his club and lion’s skin he traversed the world chastising lawless and savage tyrants, so we may say that Sparta, simply with the dispatch-staff and cloak of her envoys, kept Hellas in willing and glad obedience, put down illegal oligarchies and tyrannies in the different states, arbitrated wars, and quelled seditions, often without so much as moving a single shield, but merely sending one ambassador, whose commands all at once obeyed, just as bees, when their leader appears, swarm together and array themselves about him. Such a surplus fund of good government and justice did the city enjoy. 30.5. People did not send requests to them for ships, or money, or hoplites, but for a single Spartan commander; and when they got him, they treated him with honour and reverence, as the Sicilians treated Gylippus; the Chalcidians, Brasidas; and all the Greeks resident in Asia, Lysander, Callicratidas, and Agesilaüs. These men, wherever they came, were styled regulators and chasteners of peoples and magistrates, and the city of Sparta from which they came was regarded as a teacher of well-ordered private life and settled civil polity. 31.1. It was not, however, the chief design of Lycurgus then to leave his city in command over a great many others, but he thought that the happiness of an entire city, like that of a single individual, depended on the prevalence of virtue and concord within its own borders. The aim, therefore, of all his arrangements and adjustments was to make his people free-minded, self-sufficing, and moderate in all their ways, and to keep them so as long as possible. 31.4. Some say that Lycurgus died in Cirrha; Apollothemis, that he was brought to Elis and died there; Timaeus and Aristoxenus, that he ended his days in Crete; and Aristoxenus adds that his tomb is shown by the Cretans in the district of Pergamus, near the public highway. It is also said that he left an only son, Antiorus, on whose death without issue, the family became extinct.
8. Plutarch, Lysander, 2.4, 2.8, 30.3-30.5 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

9. Plutarch, Sulla, 2.2, 38.6 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

10. Pausanias, Description of Greece, 3.18.1 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)

3.18.1. Near the statues of Pausanias is an image of Aphrodite Ambologera (Postponer of Old Age), which was set up in accordance with an oracle; there are also images of Sleep and of Death. They think them brothers, in accordance with the verses in the Iliad.
11. Plutarch, Agis, 9.1-9.4

12. Plutarch, Cleomenes, 7.3Subjects of this text:

subject book bibliographic info
aegospotami Leão and Lanzillotta, A Man of Many Interests: Plutarch on Religion, Myth, and Magic (2019) 103
aftermath of cities Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 112
agesilaus Leão and Lanzillotta, A Man of Many Interests: Plutarch on Religion, Myth, and Magic (2019) 103
agis Leão and Lanzillotta, A Man of Many Interests: Plutarch on Religion, Myth, and Magic (2019) 85, 103
ambiguity, moral, in the endings of lives Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 107
ambiguity Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 107
anecdotes Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 107
character (plutarchs and readers concern with) Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 107
characterisation, of the subjects Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 107
closure (endings of biographies) Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 107, 112
continuance-motif (i.e. references to plutarchs present) Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 112
contrasts Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 107
death, of the subjects Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 107, 112
death Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 112
delphi, oracle Leão and Lanzillotta, A Man of Many Interests: Plutarch on Religion, Myth, and Magic (2019) 85
divination Leão and Lanzillotta, A Man of Many Interests: Plutarch on Religion, Myth, and Magic (2019) 85
euergetism Westwood, Moses among the Greek Lawgivers: Reading Josephus’ Antiquities through Plutarch’s Lives (2023) 219
freedom, of speech Westwood, Moses among the Greek Lawgivers: Reading Josephus’ Antiquities through Plutarch’s Lives (2023) 219
freedom Westwood, Moses among the Greek Lawgivers: Reading Josephus’ Antiquities through Plutarch’s Lives (2023) 219
friends/friendship Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 112
future (allusions to/evocation of) Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 112
greed Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 112
history Leão and Lanzillotta, A Man of Many Interests: Plutarch on Religion, Myth, and Magic (2019) 103
idols Westwood, Moses among the Greek Lawgivers: Reading Josephus’ Antiquities through Plutarch’s Lives (2023) 219
leuctra Leão and Lanzillotta, A Man of Many Interests: Plutarch on Religion, Myth, and Magic (2019) 103
luxury Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 112
lycurgus, and sparta Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 112
lycurgus Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 112; Leão and Lanzillotta, A Man of Many Interests: Plutarch on Religion, Myth, and Magic (2019) 85, 103
lysander Beneker et al., Plutarch’s Unexpected Silences: Suppression and Selection in the Lives and Moralia (2022) 229; Leão and Lanzillotta, A Man of Many Interests: Plutarch on Religion, Myth, and Magic (2019) 103
narrative, battle Leão and Lanzillotta, A Man of Many Interests: Plutarch on Religion, Myth, and Magic (2019) 103
oracles Leão and Lanzillotta, A Man of Many Interests: Plutarch on Religion, Myth, and Magic (2019) 85
plato, platonic Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 112
plutarchs lives, life of agis and cleomenes Leão and Lanzillotta, A Man of Many Interests: Plutarch on Religion, Myth, and Magic (2019) 85, 103
plutarchs lives, life of cleomenes Leão and Lanzillotta, A Man of Many Interests: Plutarch on Religion, Myth, and Magic (2019) 85, 103
posthumous, honour or dishonour Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 107, 112
posthumous Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 107, 112
poverty Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 107
rehabilitation Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 107
religiosity, spartan Leão and Lanzillotta, A Man of Many Interests: Plutarch on Religion, Myth, and Magic (2019) 85
retrospection (backward movement) Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 107
rome Leão and Lanzillotta, A Man of Many Interests: Plutarch on Religion, Myth, and Magic (2019) 103
sparta(ns) Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 107, 112
sparta Beneker et al., Plutarch’s Unexpected Silences: Suppression and Selection in the Lives and Moralia (2022) 229; Leão and Lanzillotta, A Man of Many Interests: Plutarch on Religion, Myth, and Magic (2019) 85, 103
statues Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 107
sulla/ sylla Leão and Lanzillotta, A Man of Many Interests: Plutarch on Religion, Myth, and Magic (2019) 103
teachers, sparta as Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 112
teachers, the subjects as Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 112
tension, political Leão and Lanzillotta, A Man of Many Interests: Plutarch on Religion, Myth, and Magic (2019) 103
tyranny/tyrants Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 112
wealth' Westwood, Moses among the Greek Lawgivers: Reading Josephus’ Antiquities through Plutarch’s Lives (2023) 219
wealth Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 107
wisdom/wise Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 112