Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database9490
Plutarch, Julius Caesar, 5.2-5.5


ἐπὶ τούτῳ γὰρ ἐνίων καταβοησάντων τοῦ Καίσαρος ὁ δῆμος ἀντήχησε λαμπρῶς, δεξάμενος κρότῳ καὶ θαυμάσας ὥσπερ ἐξ Ἅιδου διὰ χρόνων πολλῶν ἀνάγοντα τὰς Μαρίου τιμὰς εἰς τὴν πόλιν. τὸ μὲν οὖν ἐπὶ γυναιξὶ πρεσβυτέραις λόγους ἐπιταφίους διεξιέναι πάτριον ἦν Ῥωμαίοις, νέαις δὲ οὐκ ὂν ἐν ἔθει πρῶτος εἶπε Καῖσαρ ἐπὶ τῆς ἑαυτοῦ γυναικὸς ἀποθανούσης· καὶ τοῦτο ἤνεγκεν αὐτῷ χάριν τινα καὶ συνεδημαγώγησε τῷ πάθει τοὺς πολλοὺς ὡς ἥμερον ἄνδρα καὶ περίμεστον ἤθους ἀγαπᾶν. a second and more conspicuous proof he received when, as nephew of Julia the deceased wife of Marius, he pronounced a splendid encomium upon her in the forum, and in her funeral procession ventured to display images of Marius, which were then seen for the first time since the administration of Sulla, because Marius and his friends had been pronounced public enemies.


θάψας δὲ τὴν γυναῖκα ταμίας εἰς Ἰβηρίαν ἑνὶ τῶν στρατηγῶν Βέτερι συνεξῆλθεν, ὃν αὐτόν τε τιμῶν ἀεὶ διετέλεσε καὶ τὸν υἱὸν πάλιν αὐτὸς ἄρχων ταμίαν ἐποίησε. γενόμενος δὲ ἀπὸ τῆς ἀρχῆς ἐκείνης τρίτην ἠγάγετο γυναῖκα Πομπηΐαν, ἔχων ἐκ Κορνηλίας θυγατέρα τὴν ὕστερον Πομπηΐῳ Μάγνῳ γαμηθεῖσαν. When, namely, some cried out against Caesar for this procedure, the people answered them with loud shouts, received Caesar with applause, and admired him for bringing back after so long a time, as it were from Hades, the honours of Marius into the city.


χρώμενος δὲ ταῖς δαπάναις ἀφειδῶς, καὶ δοκῶν μὲν ἐφήμερον καὶ βραχεῖαν ἀντικαταλλάττεσθαι μεγάλων ἀναλωμάτων δόξαν, ὠνούμενος δὲ ταῖς ἀληθείαις τὰ μέγιστα μικρῶν, λέγεται πρὶν εἰς ἀρχήν τινα καθίστασθαι χιλίων καὶ τριακοσίων γενέσθαι χρεωφειλέτης ταλάντων. Now, in the case of elderly women, it was ancient Roman usage to pronounce funeral orations over them; but it was not customary in the case of young women, and Caesar was the first to do so when his own wife died.


ἐπεὶ δὲ τοῦτο μὲν ὁδοῦ τῆς Ἀππίας ἀποδειχθεὶς ἐπιμελητὴς πάμπολλα χρήματα προσανάλωσε τῶν ἑαυτοῦ, τοῦτο δὲ ἀγορανομῶν ζεύγη μονομάχων τριακόσια καὶ εἴκοσι παρέσχε καὶ ταῖς ἄλλαις περί θέατρα καὶ πομπὰς καὶ δεῖπνα χορηγίαις καὶ πολυτελείαις τὰς πρὸ αὐτοῦ κατέκλυσε φιλοτιμίας, οὕτω διέθηκε τὸν δῆμον ὡς καινὰς μὲν ἀρχάς καινὰς δὲ τιμὰς ζητεῖν ἕκαστον, αἷς αὐτόν ἀμείψαιντο. This also brought him much favour, and worked upon the sympathies of the multitude, so that they were fond of him, as a man who was gentle and full of feeling.


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

10 results
1. Cicero, Cato, 12 (2nd cent. BCE - 1st cent. BCE)

2. Cicero, De Oratore, 2.44 (2nd cent. BCE - 1st cent. BCE)

2.44. 'Ita,' inquit Antonius 'et in eo quidem genere scio et me et omnis, qui adfuerunt, delectatos esse vehementer, cum a te est Popilia, mater vestra, laudata, cui primum mulieri hunc honorem in nostra civitate tributum puto. Sed non omnia, quaecumque loquimur, mihi videntur ad artem et ad praecepta esse revocanda;
3. Cicero, Pro Murena, 36 (2nd cent. BCE - 1st cent. BCE)

36. fallacius ratione tota comitiorum. quis L. Lucium Philippum summo ingenio, opera opera opibus Hotoman, gratia, nobilitate a M. Marco Herennio superari posse arbitratus est? quis Q. Quintum Catulum humanitate, sapientia, integritate antecellentem a Cn. Gnaeo Mallio? quis M. Marcum Scaurum, hominem gravissimum, civem egregium, fortissimum senatorem, a Q. Quinto Maximo? non modo horum nihil ita fore putatum est sed, ne cum esset factum quidem, qua re ita factum esset intellegi potuit. nam, ut tempestates saepe certo aliquo caeli signo commoventur, saepe improviso nulla ex certa ratione obscura aliqua ex causa concitantur excitantur xy1, sic in hac comitiorum tempestate populari saepe intellegas quo signo commota sit, saepe ita obscura causa est causa est scripsi ( fort. vis est): in est S : est cett. : est causa Lambinus ut casu casu sine causa Quintil. viii. 3. 80 excitata esse esse om. Quintil. videatur.
4. Augustus, Res Gestae Divi Augusti, 26.1 (1st cent. BCE - 1st cent. CE)

5. Ovid, Fasti, 1.599-1.600 (1st cent. BCE - 1st cent. CE)

1.599. He would need as many names as tribes on earth. 1.600. Some have earned fame from lone enemies
6. Pliny The Elder, Natural History, 7.139-7.140 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

7. Plutarch, Julius Caesar, 5.3-5.5 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

8. Suetonius, Augustus, 31.5 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

9. Suetonius, Iulius, 6.1 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

10. Epigraphy, Cil, 6.1527, 6.10230, 14.3579Subjects of this text:

subject book bibliographic info
aggression Papaioannou et al., Rhetoric and Religion in Ancient Greece and Rome (2021) 157; Papaioannou, Serafim and Demetriou, Rhetoric and Religion in Ancient Greece and Rome (2021) 157
augustus, funeral of Ando, Imperial Ideology and Provincial Loyalty in the Roman Empire (2013) 299
citizen and subject, boundary between Ando, Imperial Ideology and Provincial Loyalty in the Roman Empire (2013) 299
compassion Papaioannou et al., Rhetoric and Religion in Ancient Greece and Rome (2021) 157; Papaioannou, Serafim and Demetriou, Rhetoric and Religion in Ancient Greece and Rome (2021) 157
funeral speech Papaioannou et al., Rhetoric and Religion in Ancient Greece and Rome (2021) 157; Papaioannou, Serafim and Demetriou, Rhetoric and Religion in Ancient Greece and Rome (2021) 157
laudatio funebris Papaioannou et al., Rhetoric and Religion in Ancient Greece and Rome (2021) 157; Papaioannou, Serafim and Demetriou, Rhetoric and Religion in Ancient Greece and Rome (2021) 157
pater patriae, title Ando, Imperial Ideology and Provincial Loyalty in the Roman Empire (2013) 299
triumphs, iconography of' Ando, Imperial Ideology and Provincial Loyalty in the Roman Empire (2013) 299