Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database9495
Plutarch, Cimon, 8.3-8.7


ὤικισαν δὲ καὶ Σκῦρον ἑλόντος Κίμωνος ἐξ αἰτίας τοιαύτης. Δόλοπες ᾤκουν τὴν νῆσον, ἐργάται κακοὶ γῆς· ληϊζόμενοι δὲ τὴν θάλασσαν ἐκ παλαιοῦ, τελευτῶντες οὐδὲ τῶν εἰσπλεόντων παρʼ αὐτοὺς καὶ χρωμένων ἀπείχοντο ξένων, ἀλλὰ Θετταλούς τινας ἐμπόρους περὶ τὸ Κτήσιον ὁρμισαμένους συλήσαντες εἷρξαν. They settled Scyros too, which Cimon seized for the following reason. Dolopians were living on the island, but they were poor tillers of the soil. So they practised piracy on the high sea from of old, and finally did not withhold their hands even from those who put into their ports and had dealings with them, but robbed some Thessalian merchants who had cast anchor at Ctesium, and threw them into prison.


ἐπεὶ δὲ διαδράντες ἐκ τῶν δεσμῶν οἱ ἄνθρωποι δίκην κατεδικάσαντο τῆς πόλεως Ἀμφικτυονικήν, οὐ βουλομένων τὰ χρήματα τῶν πολλῶν συνεκτίνειν, ἀλλὰ τοὺς ἔχοντας καὶ διηρπακότας ἀποδοῦναι κελευόντων, δείσαντες ἐκεῖνοι πέμπουσι γράμματα πρὸς Κίμωνα, κελεύοντες ἥκειν μετὰ τῶν νεῶν ληψόμενον τὴν πόλιν ὑπʼ αὐτῶν ἐνδιδομένην. When these men had escaped from bondage and won their suit against the city at the Amphictyonic assembly, the people of Scyros were not willing to make restitution, but called on those who actually held the plunder to give it back.


παραλαβὼν δʼ οὕτω τὴν νῆσον ὁ Κίμων τοὺς μὲν Δόλοπας ἐξήλασε καὶ τὸν Αἰγαῖον ἠλευθέρωσε, πυνθανόμενος δὲ τὸν παλαιὸν Θησέα τὸν Αἰγέως φυγόντα μὲν ἐξ Ἀθηνῶν εἰς Σκῦρον, αὐτοῦ δʼ ἀποθανόντα δόλῳ διὰ φόβον ὑπὸ Λυκομήδους τοῦ βασιλέως, ἐσπούδασε τὸν τάφον ἀνευρεῖν. The robbers, in terror, sent a letter to Cimon, urging him to come with his fleet to seize the city, and they would give it up to him. In this manner Cimon got possession of the island, drove out the Dolopians, and made the Aegean a free sea. On learning that the ancient Theseus, son of Aegeus, had fled in exile from Athens to Scyros, but had been treacherously put to death there, through fear, by Lycomedes the king, Cimon eagerly sought to discover his grave.


καὶ γὰρ ἦν χρησμὸς Ἀθηναίοις τὰ Θησέως λείψανα κελεύων ἀνακομίζειν εἰς ἄστυ καὶ τιμᾶν ὡς ἥρωα πρεπόντως, ἀλλʼ ἠγνόουν ὅπου κεῖται, Σκυρίων οὐχ ὁμολογούντων οὐδʼ ἐώντων ἀναζητεῖν. τότε δὴ πολλῇ φιλοτιμίᾳ τοῦ σηκοῦ μόγις ἐξευρεθέντος, ἐνθέμενος ὁ Κίμων εἰς τὴν αὑτοῦ τριήρη τὰ ὀστᾶ καὶ τἆλλα κοσμήσας μεγαλοπρεπῶς κατήγαγεν εἰς τὴν αὐτοῦ διʼ ἐτῶν σχεδὸν τετρακοσίων. ἐφʼ ᾧ καὶ μάλιστα πρὸς αὐτὸν ἡδέως ὁ δῆμος ἔσχεν. For the Athenians had once received an oracle bidding them bring back the bones of Theseus to the city and honour him as became a hero, but they knew not where he lay buried, since the Scyrians would not admit the truth of the story, nor permit any search to be made. Now, however, Cimon set to work with great ardour, discovered at last the hallowed spot, had the bones bestowed in his own trireme, and with general pomp and show brought them back to the hero's own country after an absence of about four hundred years. This was the chief reason why the people took kindly to him.


ἔθεντο δʼ εἰς μνήμην αὐτοῦ καὶ τὴν τῶν τραγῳδῶν κρίσιν ὀνομαστὴν γενομένην. πρώτην γὰρ διδασκαλίαν τοῦ Σοφοκλέους ἔτι νέου καθέντος, Ἀψεφίων ὁ ἄρχων, φιλονεικίας οὔσης καὶ παρατάξεως τῶν θεατῶν, κριτὰς μὲν οὐκ ἐκλήρωσε τοῦ ἀγῶνος, ὡς δὲ Κίμων μετὰ τῶν συστρατήγων προελθὼν εἰς τὸ θέατρον ἐποιήσατο τῷ θεῷ τὰς νενομισμένας σπονδάς, οὐκ ἀφῆκεν αὐτοὺς ἀπελθεῖν, ἀλλʼ ὁρκώσας ἠνάγκασε καθίσαι καὶ κρῖναι δέκα ὄντας, ἀπὸ φυλῆς μιᾶς ἕκαστον. But they also cherished in kindly remembrance of him that decision of his in the tragic contests which became so famous. When Sophocles, still a young man, entered the lists with his first plays, Apsephion the Archon, seeing that the spirit of rivalry and partisan­ship ran high among the spectators, did not appoint the judges of the contest as usual by lot, but when Cimon and his fellow-generals advanced into the theatre and made the customary libation to the god, he would not suffer them to depart, but forced them to take the oath and sit as judges, being ten in all, one from each tribe.


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

12 results
1. Pindar, Nemean Odes, 4.94 (6th cent. BCE - 5th cent. BCE)

2. Aristophanes, Peace, 211-212, 371, 204 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

204. ̔́Ελλησιν ὀργισθέντες. εἶτ' ἐνταῦθα μὲν
3. Aristophanes, The Rich Man, 628, 627 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

627. ὦ πλεῖστα Θησείοις μεμυστιλημένοι
4. Herodotus, Histories, 8.64, 8.138 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

8.64. After this skirmish of words, since Eurybiades had so resolved, the men at Salamis prepared to fight where they were. At sunrise on the next day there was an earthquake on land and sea, ,and they resolved to pray to the gods and summon the sons of Aeacus as allies. When they had so resolved, they did as follows: they prayed to all the gods, called Ajax and Telamon to come straight from Salamis, and sent a ship to Aegina for Aeacus and his sons. 8.138. So they departed, but one of those who sat nearby declared to the king what this was that the boy had done and how it was of set purpose that the youngest of them had accepted the gift offered. When the king heard this, he was angered, and sent riders after them to slay them. There is, however, in that land a river, to which the descendants from Argos of these men offer sacrifice as their deliverer. ,This river, when the sons of Temenus had crossed it, rose in such flood that the riders could not cross. So the brothers came to another part of Macedonia and settled near the place called the garden of Midas son of Gordias, where roses grow of themselves, each bearing sixty blossoms and of surpassing fragrance. ,In this garden, according to the Macedonian story, Silenus was taken captive. Above it rises the mountain called Bermius, which none can ascend for the wintry cold. From there they issued forth when they had won that country and presently subdued also the rest of Macedonia.
5. Plutarch, Aratus, 32.2 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

6. Plutarch, Cimon, 8.2, 8.4-8.6, 10.3-10.4, 13.7, 14.3-14.4 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

7. Plutarch, Pericles, 11 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

8. Plutarch, Themistocles, 15.1 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

1. Thus Probably Plutarch began with his favourite tale of Themistocles’ remark (dealing with the festival day and the day after) to the generals who came after him; cf. 270 c, supra, and the note. rightly spoke the great Themistocles to the generals who succeeded him, for whom he had opened a way for their subsequent exploits by driving out the barbarian host and making Greece free. And rightly will it be spoken also to those who pride themselves on their writings; for if you take away the men of action, you will have no men of letters. Take away Pericles’ statesmanship, and Phormio’s trophies for his naval victories at Rhium, and Nicias’s valiant deeds at Cythera and Megara and Corinth, Demosthenes’ Pylos, and Cleon’s four hundred captives, Tolmides’ circumnavigation of the Peloponnesus, and Myronides’ Cf. Thucydides, i. 108; iv. 95. victory over the Boeotians at Oenophyta-take these away and Thucydides is stricken from your list of writers. Take away Alcibiades ’ spirited exploits in the Hellespontine region, and those of Thrasyllus by Lesbos, and the overthrow by Theramenes of the oligarchy, Thrasybulus and Archinus and the uprising of the Seventy Cf. Xenophon, Hellenica, ii. 4. 2. from Phyle against the Spartan hegemony, and Conon’s restoration of Athens to her power on the sea - take these away and Cratippus An historian who continued Thucydides, claiming to be his contemporary (see E. Schwartz, Hermes, xliv. 496). is no more. Xenophon, to be sure, became his own history by writing of his generalship and his successes and recording that it was Themistogenes Cf. Xenophon, Hellenica, iii. 1. 2; M. MacLaren, Trans. Amer. Phil. Assoc. lxv. (1934) pp. 240-247. the Syracusan who had compiled an account of them, his purpose being to win greater credence for his narrative by referring to himself in the third person, thus favouring another with the glory of the authorship. But all the other historians, men like Cleitodemus, Diyllus, Cf. Moralia, 862 b; Müller, Frag. Hist. Graec. ii. 360-361. Philochorus, Phylarchus, have been for the exploits of others what actors are for plays, exhibiting the deeds of the generals and kings, and merging themselves with their characters as tradition records them, in order that they might share in a certain effulgence, so to speak, and splendour. For there is reflected from the men of action upon the men of letters an image of another’s glory, which shines again there, since the deed is seen, as in a mirror, through the agency of their words.
9. Plutarch, Theseus, 35.5, 36.1-36.2 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

10. Maximus of Tyre, Dialexeis, 5.1 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)

11. Pausanias, Description of Greece, 1.4.5 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)

1.4.5. The greater number of the Gauls crossed over to Asia by ship and plundered its coasts. Some time after, the inhabitants of Pergamus, that was called of old Teuthrania, drove the Gauls into it from the sea. Now this people occupied the country on the farther side of the river Sangarius capturing Ancyra, a city of the Phrygians, which Midas son of Gordius had founded in former time. And the anchor, which Midas found, A legend invented to explain the name “ Ancyra,” which means anchor. was even as late as my time in the sanctuary of Zeus, as well as a spring called the Spring of Midas, water from which they say Midas mixed with wine to capture Silenus. Well then, the Pergameni took Ancyra and Pessinus which lies under Mount Agdistis, where they say that Attis lies buried.
12. Epigraphy, Ig Ii, 1496Subjects of this text:

subject book bibliographic info
aeacids Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 159
aegina Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 159
aeschylus, local, in panhellenic ritual setting Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 216
aiakos Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 216
aigina, aiginetans, and athens Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 216
aigina, aiginetans, commercial, maritime elite Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 216
aigina, aiginetans, economic role of Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 216
aigina, aiginetans, rivalry with athens Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 216
aigina, aiginetans Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 216
anecdotal mode Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 159
artemis Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 159
athenian empire, and grain-supply Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 216
athenian empire, as system of economic dependencies Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 216
athenian empire, vs. euergetism Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 216
athens, and panhellenism Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 216
athens Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 159
cimon Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 159
cult Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 159
defending greeks and democracies, and economy Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 216
defending greeks and democracies, and thalassocracy Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 216
dyrrhachium Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 159
economy, early fifth-century, and definitions of panhellenism Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 216
economy, early fifth-century, and grain supply Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 216
economy, early fifth-century, athenocentric vs. internationalist Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 216
elites, and grain-supply Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 216
elites, caught between aristocracy and democracy Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 216
elites, in athenian empire Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 216
elites, maritime and commercial Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 216
epigethes Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 159
epiphanization Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 159
eueteria Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 216
funerary, local myth in panhellenic Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 216
grain-supply, and panhellenism Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 216
grain-supply, elite initiatives Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 216
hero Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 159
heroization Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 159
insular, panhellenic Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 216
intentional reality/ history Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 159
kimon (athenian general) Henderson, The Springtime of the People: The Athenian Ephebeia and Citizen Training from Lykourgos to Augustus (2020) 252
locality, and panhellenism Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 216
macedonia Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 159
marathon Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 159
midas Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 159
oath Henderson, The Springtime of the People: The Athenian Ephebeia and Citizen Training from Lykourgos to Augustus (2020) 252
oracle (divine message) Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 159
panathenaia, greater Henderson, The Springtime of the People: The Athenian Ephebeia and Citizen Training from Lykourgos to Augustus (2020) 252
panhellenism, competed over Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 216
panhellenism, contested visions of Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 216
panhellenism, delphi and Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 216
panhellenism, economic dimension of Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 216
panhellenism, expressed in song Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 216
panhellenism, kimon vs. themistokles Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 216
panhellenism, local claims to Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 216
panhellenism, tool in social contexts Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 216
panhellenism Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 216
pellene Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 159
performances of myth and ritual (also song), and economic patterns' Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 216
persian wars, and panhellenism Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 216
phye Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 159
piraeus Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 216
plutarch Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 216
salamis Henderson, The Springtime of the People: The Athenian Ephebeia and Citizen Training from Lykourgos to Augustus (2020) 252; Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 159
scyrus Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 159
silenus Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 159
sulla, lucius cornelius Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 159
themistokles, athenocentric visions Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 216
themistokles, panhellenism Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 216
theseia Henderson, The Springtime of the People: The Athenian Ephebeia and Citizen Training from Lykourgos to Augustus (2020) 252
theseus Henderson, The Springtime of the People: The Athenian Ephebeia and Citizen Training from Lykourgos to Augustus (2020) 252; Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 159
torch-race Henderson, The Springtime of the People: The Athenian Ephebeia and Citizen Training from Lykourgos to Augustus (2020) 252
women Lipka, Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus (2021) 159
zeus hellanios, and claims to panhellenism Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 216
zeus hellanios Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 216