Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database9495
Plutarch, Cimon, 18.4


ὁ γὰρ Μήδων στρατὸς Ἕλλησιν ὁμοῦ καὶ βαρβάροις μέμικται. μετὰ δὲ ταύτην τὴν ὄψιν αὐτοῦ τῷ Διονύσῳ θύσαντος ὁ μὲν μάντις ἀπέτεμε τὸ ἱερεῖον, τοῦ δʼ αἵματος τὸ πηγνύμενον ἤδη μύρμηκες πολλοὶ λαμβάνοντες κατὰ μικρὸν ἔφερον πρὸς τὸν Κίμωνα καὶ τοῦ ποδὸς περὶ τὸν μέγαν δάκτυλον περιέπλαττον, ἐπὶ πολὺν χρόνον λανθάνοντες. ἅμα δέ πως ὅ τε Κίμων τῷ γινομένῳ προσέσχε καὶ παρῆν ὁ θύτης ἐπιδεικνύμενος αὐτῷ τὸν λοβὸν οὐκ ἔχοντα κεφαλήν. ἄλλʼ οὐ γὰρ ἦν ἀνάδυσις τῆς στρατείας ἐξέπλευσε, καὶ τῶν νεῶν ἑξήκοντα μὲν ἀπέστειλεν εἰς Αἴγυπτον, ταῖς δʼ ἄλλαις πάλιν ἔπλει. πάλιν ἔπλει either πάλιν is a corruption ( περὶ Παμφυλίαν? ), or words have fallen out. After this vision, when Cimon had sacrificed to Dionysus and the seer was cutting up the victim, swarms of ants took the blood as it congealed, brought it little by little to Cimon, and enveloped his great toe therewith, he being unconscious of their work for some time. Just about at the time when he noticed what they were doing, the ministrant came and showed him the liver of his victim without a head. But since he could not get out of the expedition, he set sail, and after detailing sixty of his ships to go to Egypt, with the rest he made again for Cyprus.


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

24 results
1. Aeschylus, Libation-Bearers, 33-43, 32 (6th cent. BCE - 5th cent. BCE)

32. τορὸς δὲ Φοῖβος ὀρθόθριξ 32. For with a hair-raising shriek, Terror, the diviner of dreams for our house, breathing wrath out of sleep, uttered a cry of terror in the dead of night from the heart of the palace
2. Aeschylus, Prometheus Bound, 646-657, 645 (6th cent. BCE - 5th cent. BCE)

645. αἰεὶ γὰρ ὄψεις ἔννυχοι πωλεύμεναι 645. For visions of the night, always haunting my maiden chamber, sought to beguile me with seductive words, saying: q type=
3. Euripides, Bacchae, 576 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

576. ἰώ 576. κλύετʼ ἐμᾶς κλύετʼ αὐδᾶς 576. within Io! Hear my voice, hear it, Io Bacchae, Io Bacchae! Choru
4. Herodotus, Histories, 3.30, 5.55-5.56 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

3.30. But Cambyses, the Egyptians say, owing to this wrongful act immediately went mad, although even before he had not been sensible. His first evil act was to destroy his full brother Smerdis, whom he had sent away from Egypt to Persia out of jealousy, because Smerdis alone could draw the bow brought from the Ethiopian by the Fish-eaters as far as two fingerbreadths, but no other Persian could draw it. ,Smerdis having gone to Persia, Cambyses saw in a dream a vision, in which it seemed to him that a messenger came from Persia and told him that Smerdis sitting on the royal throne touched heaven with his head. ,Fearing therefore for himself, lest his brother might slay him and so be king, he sent Prexaspes, the most trusted of his Persians, to Persia to kill him. Prexaspes went up to Susa and killed Smerdis; some say that he took Smerdis out hunting, others that he brought him to the Red Sea and there drowned him. 5.55. When he was forced to leave Sparta, Aristagoras went to Athens, which had been freed from its ruling tyrants in the manner that I will show. First Hipparchus, son of Pisistratus and brother of the tyrant Hippias, had been slain by Aristogiton and Harmodius, men of Gephyraean descent. This was in fact an evil of which he had received a premonition in a dream. After this the Athenians were subject for four years to a tyranny not less but even more absolute than before. 5.56. Now this was the vision which Hipparchus saw in a dream: in the night before the datePanathenaea /date he thought that a tall and handsome man stood over him uttering these riddling verses: quote l met="dact"O lion, endure the unendurable with a lion's heart. /l lNo man on earth does wrong without paying the penalty. /l /quote ,As soon as it was day, he imparted this to the interpreters of dreams, and presently putting the vision from his mind, he led the procession in which he met his death.
5. Cicero, On Divination, 1.24-1.25 (2nd cent. BCE - 1st cent. BCE)

1.24. At non numquam ea, quae praedicta sunt, minus eveniunt. Quae tandem id ars non habet? earum dico artium, quae coniectura continentur et sunt opinabiles. An medicina ars non putanda est? quam tamen multa fallunt. Quid? gubernatores nonne falluntur? An Achivorum exercitus et tot navium rectores non ita profecti sunt ab Ilio, ut profectione laeti piscium lasciviam intuerentur, ut ait Pacuvius, nec tuendi satietas capere posset? Ínterea prope iam óccidente sóle inhorrescít mare, Ténebrae conduplicántur noctisque ét nimbum occaecát nigror. Num igitur tot clarissimorum ducum regumque naufragium sustulit artem guberdi? aut num imperatorum scientia nihil est, quia summus imperator nuper fugit amisso exercitu? aut num propterea nulla est rei publicae gerendae ratio atque prudentia, quia multa Cn. Pompeium, quaedam M. Catonem, non nulla etiam te ipsum fefellerunt? Similis est haruspicum responsio omnisque opinabilis divinatio; coniectura enim nititur, ultra quam progredi non potest. 1.25. Ea fallit fortasse non numquam, sed tamen ad veritatem saepissime derigit; est enim ab omni aeternitate repetita, in qua cum paene innumerabiliter res eodem modo evenirent isdem signis antegressis, ars est effecta eadem saepe animadvertendo ac notando. Auspicia vero vestra quam constant! quae quidem nunc a Romanis auguribus ignorantur (bona hoc tua venia dixerim), a Cilicibus, Pamphyliis, Pisidis, Lyciis tenentur. 1.24. But, it is objected, sometimes predictions are made which do not come true. And pray what art — and by art I mean the kind that is dependent on conjecture and deduction — what art, I say, does not have the same fault? Surely the practice of medicine is an art, yet how many mistakes it makes! And pilots — do they not make mistakes at times? For example, when the armies of the Greeks and the captains of their mighty fleet set sail from Troy, they, as Pacuvius says,Glad at leaving Troy behind them, gazed upon the fish at play,Nor could get their fill of gazing — thus they whiled the time away.Meantime, as the sun was setting, high uprose the angry main:Thick and thicker fell the shadows; night grew black with blinding rain.Then, did the fact that so many illustrious captains and kings suffered shipwreck deprive navigation of its right to be called an art? And is military science of no effect because a general of the highest renown recently lost his army and took to flight? Again, is statecraft devoid of method or skill because political mistakes were made many times by Gnaeus Pompey, occasionally by Marcus Cato, and once or twice even by yourself? So it is with the responses of soothsayers, and, indeed, with every sort of divination whose deductions are merely probable; for divination of that kind depends on inference and beyond inference it cannot go. 1.25. It sometimes misleads perhaps, but none the less in most cases it guides us to the truth. For this same conjectural divination is the product of boundless eternity and within that period it has grown into an art through the repeated observation and record of almost countless instances in which the same results have been preceded by the same signs.[15] Indeed how trustworthy were the auspices taken when you were augur! At the present time — pray pardon me for saying so — Roman augurs neglect auspices, although the Cilicians, Pamphylians, Pisidians, and Lycians hold them in high esteem.
6. Josephus Flavius, Jewish Antiquities, 20.18-20.19 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

20.18. And now arose a sedition between the high priests and the principal men of the multitude of Jerusalem; each of which got them a company of the boldest sort of men, and of those that loved innovations about them, and became leaders to them; and when they struggled together, they did it by casting reproachful words against one another, and by throwing stones also. And there was nobody to reprove them; but these disorders were done after a licentious manner in the city, as if it had no government over it. 20.18. Monobazus, the king of Adiabene, who had also the name of Bazeus, fell in love with his sister Helena, and took her to be his wife, and begat her with child. But as he was in bed with her one night, he laid his hand upon his wife’s belly, and fell asleep, and seemed to hear a voice, which bid him take his hand off his wife’s belly, and not hurt the infant that was therein, which, by God’s providence, would be safely born, and have a happy end. 20.19. Now this palace had been erected of old by the children of Asamoneus and was situate upon an elevation, and afforded a most delightful prospect to those that had a mind to take a view of the city, which prospect was desired by the king; and there he could lie down, and eat, and thence observe what was done in the temple; 20.19. This voice put him into disorder; so he awaked immediately, and told the story to his wife; and when his son was born, he called him Izates.
7. Josephus Flavius, Life, 209-210, 208 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

8. New Testament, Acts, 16 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

9. Plutarch, Agesilaus, 6.4-6.5 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

10. Plutarch, Aristides, 11.5-11.6 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

11. Plutarch, Julius Caesar, 63.9, 69.6-69.8, 69.11 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

12. Plutarch, Cicero, 44.2-44.4 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

13. Plutarch, Cimon, 7.5-7.6, 18.2-18.3 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

14. Plutarch, Demetrius, 4.1, 29.2 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

15. Plutarch, Lucullus, 10.2, 12.1, 23.3 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

16. Plutarch, Marius, 45.3 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

17. Plutarch, Pericles, 13.8 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

13.8. One of its artificers, the most active and zealous of them all, lost his footing and fell from a great height, and lay in a sorry plight, despaired of by the physicians. Pericles was much cast down at this, but the goddess appeared to him in a dream and prescribed a course of treatment for him to use, so that he speedily and easily healed the man. It was in commemoration of this that he set up the bronze statue of Athena Hygieia on the acropolis near the altar of that goddess, which was there before, as they say.
18. Plutarch, Sulla, 9.4, 37.2-37.3 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

19. Plutarch, Themistocles, 26.2, 30.1-30.2 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

20. Plutarch, Timoleon, 8.1-8.2 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

8.1. When the fleet was ready, and the soldiers provided with what they needed, the priestesses of Persephone fancied they saw in their dreams that goddess and her mother making ready for a journey, and heard them say that they were going to sail with Timoleon to Sicily. 8.2. Therefore the Corinthians equipped a sacred trireme besides, and named it after the two goddesses. Furthermore, Timoleon himself journeyed to Delphi and sacrificed to the god, and as he descended into the place of the oracle, he received the following sign.
21. Pliny The Younger, Letters, 10.97 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)

22. Pliny The Younger, Letters, 10.97 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)

23. Babylonian Talmud, Hagigah, None (3rd cent. CE - 6th cent. CE)

14b. הא בדברי תורה הא במשא ומתן בדברי תורה הוו במשא ומתן לא הוו.,ת"ר מעשה ברבן יוחנן בן זכאי שהיה רוכב על החמור והיה מהלך בדרך ור' אלעזר בן ערך מחמר אחריו אמר לו רבי שנה לי פרק אחד במעשה מרכבה אמר לו לא כך שניתי לכם ולא במרכבה ביחיד אלא א"כ היה חכם מבין מדעתו אמר לו רבי תרשיני לומר לפניך דבר אחד שלמדתני אמר לו אמור,מיד ירד רבן יוחנן בן זכאי מעל החמור ונתעטף וישב על האבן תחת הזית אמר לו רבי מפני מה ירדת מעל החמור אמר אפשר אתה דורש במעשה מרכבה ושכינה עמנו ומלאכי השרת מלוין אותנו ואני ארכב על החמור מיד פתח ר"א בן ערך במעשה המרכבה ודרש וירדה אש מן השמים וסיבבה כל האילנות שבשדה פתחו כולן ואמרו שירה,מה שירה אמרו (תהלים קמח, ז) הללו את ה' מן הארץ תנינים וכל תהומות עץ פרי וכל ארזים הללויה נענה מלאך מן האש ואמר הן הן מעשה המרכבה עמד רבן יוחנן ב"ז ונשקו על ראשו ואמר ברוך ה' אלהי ישראל שנתן בן לאברהם אבינו שיודע להבין ולחקור ולדרוש במעשה מרכבה יש נאה דורש ואין נאה מקיים נאה מקיים ואין נאה דורש אתה נאה דורש ונאה מקיים אשריך אברהם אבינו שאלעזר בן ערך יצא מחלציך,וכשנאמרו הדברים לפני ר' יהושע היה הוא ורבי יוסי הכהן מהלכים בדרך אמרו אף אנו נדרוש במעשה מרכבה פתח רבי יהושע ודרש ואותו היום תקופת תמוז היה נתקשרו שמים בעבים ונראה כמין קשת בענן והיו מלאכי השרת מתקבצין ובאין לשמוע כבני אדם שמתקבצין ובאין לראות במזמוטי חתן וכלה,הלך רבי יוסי הכהן וסיפר דברים לפני רבן יוחנן בן זכאי ואמר אשריכם ואשרי יולדתכם אשרי עיני שכך ראו ואף אני ואתם בחלומי מסובין היינו על הר סיני ונתנה עלינו בת קול מן השמים עלו לכאן עלו לכאן טרקלין גדולים ומצעות נאות מוצעות לכם אתם ותלמידיכם ותלמידי תלמידיכם מזומנין לכת שלישית,איני והתניא ר' יוסי בר' יהודה אומר שלשה הרצאות הן ר' יהושע הרצה דברים לפני רבן יוחנן בן זכאי ר"ע הרצה לפני ר' יהושע חנניא בן חכינאי הרצה לפני ר"ע ואילו ר"א בן ערך לא קא חשיב דארצי וארצו קמיה קחשיב דארצי ולא ארצו קמיה לא קא חשיב והא חנניא בן חכינאי דלא ארצו קמיה וקא חשיב דארצי מיהא קמיה מאן דארצי.,ת"ר ארבעה נכנסו בפרדס ואלו הן בן עזאי ובן זומא אחר ורבי עקיבא אמר להם ר"ע כשאתם מגיעין אצל אבני שיש טהור אל תאמרו מים מים משום שנאמר (תהלים קא, ז) דובר שקרים לא יכון לנגד עיני,בן עזאי הציץ ומת עליו הכתוב אומר (תהלים קטז, טו) יקר בעיני ה' המותה לחסידיו בן זומא הציץ ונפגע ועליו הכתוב אומר (משלי כה, טז) דבש מצאת אכול דייך פן תשבענו והקאתו אחר קיצץ בנטיעות רבי עקיבא יצא בשלום,שאלו את בן זומא מהו לסרוסי כלבא אמר להם (ויקרא כב, כד) ובארצכם לא תעשו כל שבארצכם לא תעשו שאלו את בן זומא בתולה שעיברה מהו לכ"ג מי חיישינן לדשמואל דאמר שמואל 14b. bThiscase is referring bto words of Torah,while bthatcase is referring bto commerce. With regard to words of Torah, they weretrustworthy; bwith regard to commerce, they were not. /b,§ The Gemara returns to the topic of the Design of the Divine Chariot. bThe Sages taught: An incidentoccurred binvolving Rabban Yoḥa ben Zakkai, who was riding on a donkey and was traveling along the way, andhis student, bRabbi Elazar ben Arakh, was riding a donkey behind him.Rabbi Elazar bsaid to him: My teacher, teach me one chapter in the Design of theDivine bChariot. He said to him:Have bI not taught you: And one may notexpound the Design of the Divine Chariot bto an individual, unless he is a Sage who understands on his own accord?Rabbi Elazar bsaid to him: My teacher, allow me to say before you one thing that you taught me.In other words, he humbly requested to recite before him his own understanding of this issue. bHe said to him: Speak. /b, bImmediately, Rabban Yoḥa ben Zakkai alighted from the donkey, and wrappedhis head in his cloak in a manner of reverence, band sat on a stone under an olive tree.Rabbi Elazar bsaid to him: My teacher, for what reason did you alight from the donkey? He said:Is it bpossible thatwhile byou are expounding the Design of theDivine bChariot, and the Divine Presence is with us, and the ministering angels are accompanying us, that I should ride on a donkey? Immediately, Rabbi Elazar ben Arakh beganto discuss bthe Design of theDivine bChariot and expounded, and fire descended from heaven and encircled all the trees in the field, and allthe trees bbegan reciting song. /b, bWhat song did they recite? “Praise the Lord from the earth, sea monsters and all depths…fruit trees and all cedars…praise the Lord”(Psalms 148:7–14). bAn angel responded from the fire, saying: This is the very Design of theDivine bChariot,just as you expounded. bRabban Yoḥa ben Zakkai stood and kissedRabbi Elazar ben Arakh bon his head, and said: Blessed be God, Lord of Israel, who gave our father Abraham a sonlike you, bwho knowshow bto understand, investigate, and expound the Design of theDivine bChariot. There are some who expoundthe Torah’s verses bwell but do not fulfillits imperatives bwell,and there are some bwho fulfillits imperatives bwell but do not expoundits verses bwell,whereas byou expoundits verses bwell and fulfillits imperatives bwell. Happy are you, our father Abraham, that Elazar ben Arakh came from your loins. /b,The Gemara relates: bAnd whenthese bmatters,this story involving his colleague Rabbi Elazar ben Arakh, bwere recounted before Rabbi Yehoshua, he was walking along the way with Rabbi Yosei the Priest. They said: We too shall expound the Design of theDivine bChariot. Rabbi Yehoshua began expounding. And that was the day of the summer solstice,when there are no clouds in the sky. Yet the bheavens became filled with clouds, and there was the appearance of a kind of rainbow in a cloud. And ministering angels gathered and came to listen, like people gathering and coming to see the rejoicing of a bridegroom and bride. /b, bRabbi Yosei the Priest went and recitedthese bmatters before Rabban Yoḥa ben Zakkai,who bsaidto him: bHappy areall of byou, and happy arethe mothers bwho gave birth to you; happy are my eyes that saw this,students such as these. bAs for you and I,I saw bin my dreamthat bwe were seated at Mount Sinai, and a Divine Voice came to us from heaven: Ascend here, ascend here,for blarge halls[iteraklin/b] band pleasant couches are made up for you. You, your students, and the students of your students are invited tothe bthird group,those who will merit to welcome the Divine Presence.,The Gemara poses a question: bIs that so? But isn’t it taughtin a ibaraita /i: bRabbi Yosei, son of Rabbi Yehuda, says: There are three lectures.In other words, there are three Sages with regard to whom it states that they delivered lectures on the mystical tradition: bRabbi Yehoshua lecturedon these bmatters before Rabban Yoḥa ben Zakkai; Rabbi Akiva lectured before Rabbi Yehoshua;and bḤaya ben Ḥakhinai lectured before Rabbi Akiva. However, Rabbi Elazar ben Arakh was not includedin the list, despite the testimony that he lectured before Rabban Yoḥa. The Gemara explains: Those bwho lectured and werealso blectured to were included;but those bwho lectured and were not lectured to were not included.The Gemara asks: bBut wasn’tthere bḤaya ben Ḥakhinai, who was not lectured to, andyet bhe is included?The Gemara answers: Ḥaya ben Ḥakhinai bactually lectured before one who lecturedin front of his own rabbi, so he was also included in this list.,§ bThe Sages taught: Four entered the orchard [ ipardes /i],i.e., dealt with the loftiest secrets of Torah, band they are as follows: Ben Azzai; and ben Zoma; iAḥer /i,the other, a name for Elisha ben Avuya; band Rabbi Akiva. Rabbi Akiva,the senior among them, bsaid to them: When,upon your arrival in the upper worlds, byou reach pure marble stones, do not say: Water, water,although they appear to be water, bbecause it is stated: “He who speaks falsehood shall not be established before My eyes”(Psalms 101:7).,The Gemara proceeds to relate what happened to each of them: bBen Azzai glimpsedat the Divine Presence band died. And with regard to him the verse states: “Precious in the eyes of the Lord is the death of His pious ones”(Psalms 116:15). bBen Zoma glimpsedat the Divine Presence band was harmed,i.e., he lost his mind. bAnd with regard to him the verse states: “Have you found honey? Eat as much as is sufficient for you, lest you become full from it and vomit it”(Proverbs 25:16). iAḥerchopped down the shootsof saplings. In other words, he became a heretic. bRabbi Akiva came out safely. /b,The Gemara recounts the greatness of ben Zoma, who was an expert interpreter of the Torah and could find obscure proofs: bThey asked ben Zoma: What isthe ihalakhawith regard to bcastrating a dog?The prohibition against castration appears alongside the sacrificial blemishes, which may imply that it is permitted to castrate an animal that cannot be sacrificed as an offering. bHe said to them:The verse states “That which has its testicles bruised, or crushed, or torn, or cut, you shall not offer to God, nor bshall you do so in your land”(Leviticus 22:24), from which we learn: With regard to banyanimal bthat is in your land, you shall not dosuch a thing. bTheyalso basked ben Zoma:A woman considered bto be a virgin who became pregt, what isthe ihalakha /i? bA High Priestmay marry only a virgin; is he permitted to marry her? The answer depends on the following: bAre we concerned forthe opinion of bShmuel? Shmuel says: /b
24. Plutarch, Cleomenes, 7.3Subjects of this text:

subject book bibliographic info
antigonus doson Petropoulou, Animal Sacrifice in Ancient Greek Religion, Judaism, and Christianity, 100 BC to AD 200 (2012) 57
anxiety dreams and nightmares, plutarch Moxon, Peter's Halakhic Nightmare: The 'Animal' Vision of Acts 10:9–16 in Jewish and Graeco-Roman Perspective (2017) 422
anxiety dreams and nightmares, voices Moxon, Peter's Halakhic Nightmare: The 'Animal' Vision of Acts 10:9–16 in Jewish and Graeco-Roman Perspective (2017) 209
anxiety dreams and nightmares Moxon, Peter's Halakhic Nightmare: The 'Animal' Vision of Acts 10:9–16 in Jewish and Graeco-Roman Perspective (2017) 143
apparitions Moxon, Peter's Halakhic Nightmare: The 'Animal' Vision of Acts 10:9–16 in Jewish and Graeco-Roman Perspective (2017) 421, 423
aratus Petropoulou, Animal Sacrifice in Ancient Greek Religion, Judaism, and Christianity, 100 BC to AD 200 (2012) 57
biography, hellenistic and roman, dreams and visions in Moxon, Peter's Halakhic Nightmare: The 'Animal' Vision of Acts 10:9–16 in Jewish and Graeco-Roman Perspective (2017) 143
cimon Petropoulou, Animal Sacrifice in Ancient Greek Religion, Judaism, and Christianity, 100 BC to AD 200 (2012) 57
dissimulation Moxon, Peter's Halakhic Nightmare: The 'Animal' Vision of Acts 10:9–16 in Jewish and Graeco-Roman Perspective (2017) 209
divination Petropoulou, Animal Sacrifice in Ancient Greek Religion, Judaism, and Christianity, 100 BC to AD 200 (2012) 57
divine speech, dissimulating Moxon, Peter's Halakhic Nightmare: The 'Animal' Vision of Acts 10:9–16 in Jewish and Graeco-Roman Perspective (2017) 209
divine voices, graeco-roman Moxon, Peter's Halakhic Nightmare: The 'Animal' Vision of Acts 10:9–16 in Jewish and Graeco-Roman Perspective (2017) 209
divine voices, jewish Moxon, Peter's Halakhic Nightmare: The 'Animal' Vision of Acts 10:9–16 in Jewish and Graeco-Roman Perspective (2017) 209
dream figures, animals Moxon, Peter's Halakhic Nightmare: The 'Animal' Vision of Acts 10:9–16 in Jewish and Graeco-Roman Perspective (2017) 422, 423
dream figures Moxon, Peter's Halakhic Nightmare: The 'Animal' Vision of Acts 10:9–16 in Jewish and Graeco-Roman Perspective (2017) 422
dream imagery, bizarre, surreal Moxon, Peter's Halakhic Nightmare: The 'Animal' Vision of Acts 10:9–16 in Jewish and Graeco-Roman Perspective (2017) 143
dream imagery, transgressive, taboo-breaking Moxon, Peter's Halakhic Nightmare: The 'Animal' Vision of Acts 10:9–16 in Jewish and Graeco-Roman Perspective (2017) 143
dreams and visions, deixis, anxious state Moxon, Peter's Halakhic Nightmare: The 'Animal' Vision of Acts 10:9–16 in Jewish and Graeco-Roman Perspective (2017) 423
dreams and visions, dream figures, invisible (voice only) Moxon, Peter's Halakhic Nightmare: The 'Animal' Vision of Acts 10:9–16 in Jewish and Graeco-Roman Perspective (2017) 209
dreams and visions, dream figures, statues' Moxon, Peter's Halakhic Nightmare: The 'Animal' Vision of Acts 10:9–16 in Jewish and Graeco-Roman Perspective (2017) 423
dreams and visions, examples, plutarch Moxon, Peter's Halakhic Nightmare: The 'Animal' Vision of Acts 10:9–16 in Jewish and Graeco-Roman Perspective (2017) 143
dreams and visions, form criticism/classification, message dreams Moxon, Peter's Halakhic Nightmare: The 'Animal' Vision of Acts 10:9–16 in Jewish and Graeco-Roman Perspective (2017) 209
dreams and visions, participatory Moxon, Peter's Halakhic Nightmare: The 'Animal' Vision of Acts 10:9–16 in Jewish and Graeco-Roman Perspective (2017) 143, 423
dreams and visions, riddling Moxon, Peter's Halakhic Nightmare: The 'Animal' Vision of Acts 10:9–16 in Jewish and Graeco-Roman Perspective (2017) 143, 209
emotional responses to dreams, assurance Moxon, Peter's Halakhic Nightmare: The 'Animal' Vision of Acts 10:9–16 in Jewish and Graeco-Roman Perspective (2017) 423
emotional responses to dreams, distress, terror Moxon, Peter's Halakhic Nightmare: The 'Animal' Vision of Acts 10:9–16 in Jewish and Graeco-Roman Perspective (2017) 423
emotional responses to dreams, perplexity Moxon, Peter's Halakhic Nightmare: The 'Animal' Vision of Acts 10:9–16 in Jewish and Graeco-Roman Perspective (2017) 143, 423
emotional responses within dreams, bewilderment, foreboding Moxon, Peter's Halakhic Nightmare: The 'Animal' Vision of Acts 10:9–16 in Jewish and Graeco-Roman Perspective (2017) 423
emotional responses within dreams, distress, terror Moxon, Peter's Halakhic Nightmare: The 'Animal' Vision of Acts 10:9–16 in Jewish and Graeco-Roman Perspective (2017) 423
emotional responses within dreams, joy Moxon, Peter's Halakhic Nightmare: The 'Animal' Vision of Acts 10:9–16 in Jewish and Graeco-Roman Perspective (2017) 423
emotional responses within dreams Moxon, Peter's Halakhic Nightmare: The 'Animal' Vision of Acts 10:9–16 in Jewish and Graeco-Roman Perspective (2017) 423
lobe (of the liver) Petropoulou, Animal Sacrifice in Ancient Greek Religion, Judaism, and Christianity, 100 BC to AD 200 (2012) 57
omens, sacrificial Petropoulou, Animal Sacrifice in Ancient Greek Religion, Judaism, and Christianity, 100 BC to AD 200 (2012) 57
processus pyramidalis Petropoulou, Animal Sacrifice in Ancient Greek Religion, Judaism, and Christianity, 100 BC to AD 200 (2012) 57
rebuke, in dreams Moxon, Peter's Halakhic Nightmare: The 'Animal' Vision of Acts 10:9–16 in Jewish and Graeco-Roman Perspective (2017) 209
rebuke, riddling or enigmatic Moxon, Peter's Halakhic Nightmare: The 'Animal' Vision of Acts 10:9–16 in Jewish and Graeco-Roman Perspective (2017) 209
sacrifice, animal, continuity in Petropoulou, Animal Sacrifice in Ancient Greek Religion, Judaism, and Christianity, 100 BC to AD 200 (2012) 57
sacrifice, animal, divination Petropoulou, Animal Sacrifice in Ancient Greek Religion, Judaism, and Christianity, 100 BC to AD 200 (2012) 57
sacrifice, animal, in greek religion v, vi Petropoulou, Animal Sacrifice in Ancient Greek Religion, Judaism, and Christianity, 100 BC to AD 200 (2012) 57
sacrifice, human Moxon, Peter's Halakhic Nightmare: The 'Animal' Vision of Acts 10:9–16 in Jewish and Graeco-Roman Perspective (2017) 423
voice portents, in dreams Moxon, Peter's Halakhic Nightmare: The 'Animal' Vision of Acts 10:9–16 in Jewish and Graeco-Roman Perspective (2017) 423
voice portents Moxon, Peter's Halakhic Nightmare: The 'Animal' Vision of Acts 10:9–16 in Jewish and Graeco-Roman Perspective (2017) 209
wordplay, in dreams and interpretation Moxon, Peter's Halakhic Nightmare: The 'Animal' Vision of Acts 10:9–16 in Jewish and Graeco-Roman Perspective (2017) 143