Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database9495
Plutarch, Cimon, 17.4-17.7


ἡ δὲ βουλὴ τῶν πεντακοσίων πυθομένη καὶ φοβηθεῖσα, τῶν ἐχθρῶν αὐτοῦ καταβοώντων ὡς συνταράξαι τὴν φάλαγγα βουλομένου καὶ τῇ πόλει Λακεδαιμονίους ἐπαγαγεῖν, ἀπηγόρευσε τοῖς στρατηγοῖς μὴ δέχεσθαι τὸν ἄνδρα. κἀκεῖνος μὲν ᾤχετο δεηθεὶς Εὐθίππου τοῦ Ἀναφλυστίου καὶ τῶν ἄλλων ἑταίρων, ὅσοι μάλιστα τὴν τοῦ λακωνίζειν αἰτίαν ἔσχον, ἐρρωμένως ἀγωνίσασθαι πρὸς τοὺς πολεμίους καὶ διʼ ἔργων ἀπολύσασθαι τὴν αἰτίαν πρὸς τοὺς πολίτας. But the Council of the Five Hundred learned of this and was filled with fear, since Cimon's foes accused him of wishing to throw the ranks into confusion, and then lead the Lacedaemonians in an attack upon the city; so they forbade the generals to receive the man. As he went away he besought Euthippus of Anaphlystus and his other comrades, all who were specially charged with laconizing, to fight sturdily against the enemy, and by their deeds of valour to dissipate the charge which their countrymen laid at their door.


οἱ δὲ λαβόντες αὐτοῦ τὴν πανοπλίαν εἰς τὸν λόχον ἔθεντο· καὶ μετʼ ἀλλήλων συστάντες ἐκθύμως ἑκατὸν ὄντες ἔπεσον, πολὺν αὑτῶν πόθον καὶ μεταμέλειαν ἐφʼ οἷς ᾐτιάθησαν ἀδίκως ἀπολιπόντες τοῖς Ἀθηναίοις. ὅθεν οὐδὲ τῷ πρὸς Κίμωνα θυμῷ πολὺν χρόνον ἐνέμειναν, τὰ μέν, ὡς εἰκός, ὧν ἔπαθον εὖ μεμνημένοι, τὰ δὲ τοῦ καιροῦ συλλαμβανομένου. They took his armour and set it in the midst of their company, supported one another ardently in the fight, and fell, to the number of one hundred, leaving behind them among the Athenians a great and yearning sense of their loss, and sorrow for the unjust charges made against them. For this reason the Athenians did not long abide by their displeasure against Cimon, partly because, as was natural, they remembered his benefits, and partly because the turn of events favoured his cause. 490


νενικημένοι γὰρ ἐν Τανάγρᾳ μάχῃ μεγάλῃ καὶ προσδοκῶντες εἰς ὥραν ἔτους στρατιὰν Πελοποννησίων ἐπʼ αὐτοὺς ἐκάλουν ἐκ τῆς φυγῆς τὸν Κίμωνα· καὶ κατῆλθε τὸ ψήφισμα γράψαντος αὐτῷ Περικλέους. οὕτω τότε πολιτικαὶ μὲν ἦσαν αἱ διαφοραί, μέτριοι δʼ οἱ θυμοὶ καὶ πρὸς τὸ κοινὸν εὐανάκλητοι συμφέρον, ἡ δὲ φιλοτιμία πάντων ἐπικρατοῦσα τῶν παθῶν τοῖς τῆς πατρίδος ὑπεχώρει καιροῖς. For they were defeated at Tanagra in a great battle, and expected that in the following spring-time an armed force of Peloponnesians would come against them, and so they recalled Cimon from his exile. The decree which provided for his return was formally proposed by Pericles. To such a degree in those days were dissensions based on political differences of opinion, while personal feelings were moderate, and easily recalled into conformity with the public weal. Even ambition, that master passion, paid deference to the country's welfare. 18
NaN


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

5 results
1. Aeschylus, Eumenides, 149-154, 162-163, 165-172, 179-197, 208-210, 227, 307-396, 419-421, 477-479, 490-524, 67-73, 778-786, 976-987, 148 (6th cent. BCE - 5th cent. BCE)

148. ὕπνῳ κρατηθεῖσʼ ἄγραν ὤλεσα. Χορός
2. Thucydides, The History of The Peloponnesian War, 1.107.4 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

3. Aristotle, Athenian Constitution, 25.4 (4th cent. BCE - 4th cent. BCE)

4. Plutarch, Cimon, 2.3-2.5, 4.4, 4.6, 14.3-14.4, 15.3, 16.3, 16.9-16.10, 17.3, 17.5-17.7, 19.3-19.4 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

5. Plutarch, Pericles, 7.3-7.4, 9.1-9.5 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

9.1. Thucydides describes In the encomium on Pericles, Thuc. 2.65.9 . the administration of Pericles as rather aristocratic,— in name a democracy, but in fact a government by the greatest citizen. But many others say that the people was first led on by him into allotments of public lands, festival-grants, and distributions of fees for public services, thereby falling into bad habits, and becoming luxurious and wanton under the influence of his public measures, instead of frugal and self-sufficing. Let us therefore examine in detail the reason for this change in him. The discussion of this change in Pericles from the methods of a demagogue to the leadership described by Thucydides, continues through chapter 15. 9.2. In the beginning, as has been said, pitted as he was against the reputation of Cimon, he tried to ingratiate himself with the people. And since he was the inferior in wealth and property, by means of which Cimon would win over the poor,—furnishing a dinner every day to any Athenian who wanted it, bestowing raiment on the elderly men, and removing the fences from his estates that whosoever wished might pluck the fruit,—Pericles, outdone in popular arts of this sort, had recourse to the distribution of the people’s own wealth. This was on the advice of Damonides, of the deme Oa, as Aristotle has stated. Aristot. Const. Ath. 27.4 .


Subjects of this text:

subject book bibliographic info
aeschylus Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 116
aftermath of cities Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 94
apollo Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 116
areopagus, council of Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 110, 116
aristocracy, aristocrats, aristocratic Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 110, 116
army Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 110
athena Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 116
athenians, and cimon Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 94
athenians Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 94
audience, the subjects interaction with his Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 94
boeotia, boeotians Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 110
character (plutarchs and readers concern with) Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 94
characterisation, of the subjects Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 94
cimon, athenians criticism of Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 94
cimon Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 94; Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 110
citizens Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 116
civil strife Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 116
closure (endings of biographies) Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 94
cognition Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 94
community, the subject and his Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 94
counterfactuals Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 94
criticism, and counter-suggestibility Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 94
criticism, contemporary to the story narrated, exercised by onlookers Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 94
death, and posthumous conversion of people Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 94
decisions, of the subjects Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 94
delphi Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 116
demagoguery, demagogues Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 94
demos (damos) Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 110
envy Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 94
ephialtes Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 110, 116
festivals, civic Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 110
flattery, flatterers Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 94
future (allusions to/evocation of) Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 94
helots Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 110
history, greek Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 94
history Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 94
hoplites Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 110
humanity Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 94
ithome Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 110
law Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 116
lucullus, plutarchs evaluation of the generalship of Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 94
lucullus, within his social environment Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 94
lucullus Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 94
mass, masses Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 110
meier, christian Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 116
moral turnaround Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 94
onlookers Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 94
orestes Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 116
ostracism Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 110
pay, for attending the assembly, for jurors Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 110
pay, for attending the assembly, for state service Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 110
pericles Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 110
plutarch Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 110
politeia Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 110
prologue (to plutarchs book) Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 94
reform Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 116
religion Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 116
revolution Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 110
romans, and lucullus Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 94
romans Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 94
social/society, dialogue of individual with' Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 94
social/society, plutarchs interest in Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 94
social/society, plutarchs reconstruction of Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 94
social/society Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 94
sparta(ns) Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 94
sparta, spartans Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 116
tanagra Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 110
tyranny, tyrants Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 110, 116
wealth Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 110
zeugitai Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 116