Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database9495
Plutarch, Cimon, 14.3-14.4


ἀπολογούμενος δὲ πρὸς τοὺς δικαστὰς οὐκ Ἰώνων ἔφη προξενεῖν οὐδὲ Θεσσαλῶν, πλουσίων ὄντων, ὥσπερ ἑτέρους, ἵνα θεραπεύωνται καὶ λαμβάνωσιν, ἀλλὰ Λακεδαιμονίων, μιμούμενος καὶ ἀγαπῶν τὴν παρʼ αὐτοῖς εὐτέλειαν καὶ σωφροσύνην, ἧς οὐδένα προτιμᾶν πλοῦτον, ἀλλὰ πλουτίζων ἀπὸ τῶν πολεμίων τὴν πόλιν ἀγάλλεσθαι. In making his defence before his judges he said he was no proxenus of rich Ionians and Thessalians, as others were, to be courted and paid for their services, but rather of Lacedaemonians, whose temperate simplicity he lovingly imitated, counting no wealth above it, but embellishing the city with the wealth which he got from the enemy.


μνησθεὶς δὲ τῆς κρίσεως ἐκείνης ὁ Στησίμβροτός φησι τὴν Ἐλπινίκην ὑπὲρ τοῦ Κίμωνος δεομένην ἐλθεῖν ἐπὶ τὰς θύρας τοῦ Περικλέους (οὗτος γὰρ ἦν τῶν κατηγόρων ὁ σφοδρότατος), τὸν δὲ μειδιάσαντα γραῦς εἶ, φάναι, γραῦς, ὦ Ἐλπινίκη, ὡς τηλικαῦτα διαπράττεσθαι πράγματα· πλὴν ἔν γε τῇ δίκῃ πρᾳότατον γενέσθαι τῷ Κίμωνι καὶ πρὸς τὴν κατηγορίαν ἅπαξ ἀναστῆναι μόνον, ὥσπερ ἀφοσιούμενον. In mentioning this famous trial Stesimbrotus says that Elpinicé came with a plea for Cimon to the house of Pericles, since he was the most ardent accuser, and that he smiled and said, "Too old, too old, Elpinicé, to meddle with such business." But at the trial he was very gentle with Cimon, and took the floor only once in accusation of him, as though it were a mere formality. 15


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

10 results
1. Aeschylus, Suppliant Women, 601-624, 698-700, 600 (6th cent. BCE - 5th cent. BCE)

600. θαρσεῖτε παῖδες. εὖ τὰ τῶν ἐγχωρίων· 600. Be of good cheer, my children, all goes well on the part of the citizens. Decrees, carrying full authority, have been passed. Chorus
2. Pindar, Nemean Odes, 4.94 (6th cent. BCE - 5th cent. BCE)

3. Aristophanes, Lysistrata, 1144, 1143 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

1143. ἐλθὼν δὲ σὺν ὁπλίταισι τετρακισχιλίοις
4. Herodotus, Histories, 8.121-8.122, 8.132.2 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

8.121. As for the Greeks, not being able to take Andros, they went to Carystus. When they had laid it waste, they returned to Salamis. First of all they set apart for the gods, among other first-fruits, three Phoenician triremes, one to be dedicated at the Isthmus, where it was till my lifetime, the second at Sunium, and the third for Ajax at Salamis where they were. ,After that, they divided the spoils and sent the first-fruits of it to Delphi; of this was made a man's image twelve cubits high, holding in his hand the figurehead of a ship. This stood in the same place as the golden statue of Alexander the Macedonian. 8.122. Having sent the first-fruits to Delphi, the Greeks, in the name of the country generally, made inquiry of the god whether the first-fruits which he had received were of full measure and whether he was content. To this he said that he was content with what he had received from all other Greeks, but not from the Aeginetans. From these he demanded the victor's prize for the sea-fight of Salamis. When the Aeginetans learned that, they dedicated three golden stars which are set on a bronze mast, in the angle, nearest to Croesus' bowl. 8.132.2. One of these was Herodotus the son of Basileides. These, who at first were seven, made a faction and conspired to slay Strattis, the tyrant of Chios, but when their conspiracy became known, one of the accomplices having revealed their enterprise, the six who remained got them secretly out of Chios, from where they went to Sparta and now to Aegina, entreating the Greeks to sail to Ionia.
5. Thucydides, The History of The Peloponnesian War, 1.102, 5.53, 6.32.2 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

6.32.2. In their prayers joined also the crowds on shore, the citizens and all others that wished them well. The hymn sung and the libations finished, they put out to sea, and first sailing out in column then raced each other as far as Aegina, and so hastened to reach Corcyra where the rest of the allied forces were also assembling.
6. Aristotle, Athenian Constitution, 22.5, 25.1-25.4, 26.2-26.4, 35.2 (4th cent. BCE - 4th cent. BCE)

7. Aristotle, Politics, None (4th cent. BCE - 4th cent. BCE)

8. Plutarch, Cimon, 2.3-2.5, 4.4, 4.6, 6.2, 7.4-7.6, 8.1-8.4, 9.1, 10.3-10.7, 13.7, 14.4, 15.3, 16.1, 16.3, 16.9-16.10, 17.3-17.7, 19.3-19.5 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

9. Plutarch, Pericles, 7.3-7.4, 9.5 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

10. Plutarch, Themistocles, 1.1, 3.5, 5.4-5.5, 6.4, 15.2, 17.4 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

1. Thus Probably Plutarch began with his favourite tale of Themistocles’ remark (dealing with the festival day and the day after) to the generals who came after him; cf. 270 c, supra, and the note. rightly spoke the great Themistocles to the generals who succeeded him, for whom he had opened a way for their subsequent exploits by driving out the barbarian host and making Greece free. And rightly will it be spoken also to those who pride themselves on their writings; for if you take away the men of action, you will have no men of letters. Take away Pericles’ statesmanship, and Phormio’s trophies for his naval victories at Rhium, and Nicias’s valiant deeds at Cythera and Megara and Corinth, Demosthenes’ Pylos, and Cleon’s four hundred captives, Tolmides’ circumnavigation of the Peloponnesus, and Myronides’ Cf. Thucydides, i. 108; iv. 95. victory over the Boeotians at Oenophyta-take these away and Thucydides is stricken from your list of writers. Take away Alcibiades ’ spirited exploits in the Hellespontine region, and those of Thrasyllus by Lesbos, and the overthrow by Theramenes of the oligarchy, Thrasybulus and Archinus and the uprising of the Seventy Cf. Xenophon, Hellenica, ii. 4. 2. from Phyle against the Spartan hegemony, and Conon’s restoration of Athens to her power on the sea - take these away and Cratippus An historian who continued Thucydides, claiming to be his contemporary (see E. Schwartz, Hermes, xliv. 496). is no more. Xenophon, to be sure, became his own history by writing of his generalship and his successes and recording that it was Themistogenes Cf. Xenophon, Hellenica, iii. 1. 2; M. MacLaren, Trans. Amer. Phil. Assoc. lxv. (1934) pp. 240-247. the Syracusan who had compiled an account of them, his purpose being to win greater credence for his narrative by referring to himself in the third person, thus favouring another with the glory of the authorship. But all the other historians, men like Cleitodemus, Diyllus, Cf. Moralia, 862 b; Müller, Frag. Hist. Graec. ii. 360-361. Philochorus, Phylarchus, have been for the exploits of others what actors are for plays, exhibiting the deeds of the generals and kings, and merging themselves with their characters as tradition records them, in order that they might share in a certain effulgence, so to speak, and splendour. For there is reflected from the men of action upon the men of letters an image of another’s glory, which shines again there, since the deed is seen, as in a mirror, through the agency of their words.


Subjects of this text:

subject book bibliographic info
aeschylus, local, in panhellenic ritual setting Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 216, 217
aeschylus Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 113
aftermath of cities Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 94
aiakos Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 216, 217
aigina, aiginetans, and athens Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 216, 217
aigina, aiginetans, commercial, maritime elite Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 216
aigina, aiginetans, economic role of Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 216, 217
aigina, aiginetans, medism Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 217
aigina, aiginetans, rivalry with athens Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 216, 217
aigina, aiginetans Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 216, 217
archons, archons, qualifications for Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 109
archons Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 114
areopagus, council of Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 109, 113, 114
aristocracy, aristocrats, aristocratic Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 109, 114
aristotle Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 109
assembly, athenian (ekklesia) Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 113, 114
athenian empire, and grain-supply Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 216, 217
athenian empire, as system of economic dependencies Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 216, 217
athenian empire, vs. euergetism Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 216, 217
athenians, and cimon Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 94
athenians Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 94
athens, and panhellenism Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 216, 217
audience, the subjects interaction with his Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 94
bribery Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 109
character (plutarchs and readers concern with) Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 94
characterisation, of the subjects Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 94
choregia Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 217
cimon, athenians criticism of Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 94
cimon Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 94; Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 109, 113, 114
citizenship Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 114
closure (endings of biographies) Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 94
cognition Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 94
commoners Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 109, 114
community, the subject and his Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 94
constitution, ancestral Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 109
constitution Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 109
council, of five hundred Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 114
counterfactuals Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 94
courts Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 109
criticism, and counter-suggestibility Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 94
criticism, contemporary to the story narrated, exercised by onlookers Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 94
death, and posthumous conversion of people Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 94
debate Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 113
decisions, of the subjects Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 94
defending greeks and democracies, and economy Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 216, 217
defending greeks and democracies, and panhellenism Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 217
defending greeks and democracies, and thalassocracy Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 216, 217
demagogue Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 109
demagoguery, demagogues Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 94
demes (demoi) Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 109
demos (damos), empowerment of Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 114
demos (damos) Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 113
economy, early fifth-century, and definitions of panhellenism Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 216, 217
economy, early fifth-century, and grain supply Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 216, 217
economy, early fifth-century, athenocentric vs. internationalist Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 216, 217
elites, and grain-supply Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 216, 217
elites, caught between aristocracy and democracy Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 216, 217
elites, in athenian empire Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 216, 217
elites, maritime and commercial Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 216, 217
envy Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 94
ephialtes Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 109, 114
eueteria Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 216, 217
flattery, flatterers Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 94
foreign policy Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 113, 114
fornara, charles Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 114
funerary, local myth in panhellenic Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 216, 217
future (allusions to/evocation of) Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 94
grain-supply, and panhellenism Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 216, 217
grain-supply, elite initiatives Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 216
helots Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 113
history, greek Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 94
history Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 94
hoplites Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 113
humanity Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 94
insular, panhellenic Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 216, 217
jurors, juries, administration of Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 114
kings Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 113
locality, and panhellenism Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 216, 217
lucullus, plutarchs evaluation of the generalship of Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 94
lucullus, within his social environment Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 94
lucullus Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 94
lévi-strauss, c., λήμη (pus in the eye, preventing vision), for aigina Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 217
moral turnaround Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 94
onlookers Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 94
ostracism Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 114
panhellenism, competed over Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 216, 217
panhellenism, contested visions of Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 216, 217
panhellenism, delphi and Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 216, 217
panhellenism, economic dimension of Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 216, 217
panhellenism, expressed in song Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 216, 217
panhellenism, kimon vs. themistokles Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 216
panhellenism, local claims to Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 216, 217
panhellenism, tool in social contexts Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 216, 217
panhellenism Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 216, 217
participation in government, by all citizens Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 113
pay, for attending the assembly, for jurors Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 109
performances of myth and ritual (also song), and economic patterns' Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 216
performances of myth and ritual (also song), and economic patterns Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 217
pericles, citizenship law of Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 109
pericles Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 109
persian wars, and panhellenism Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 216, 217
persuasion Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 113
phrynikhos (tragic poet) Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 217
piraeus Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 216, 217
plutarch Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 216, 217; Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 109, 113
politeia Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 113
prologue (to plutarchs book) Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 94
public office, officials, accountability of Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 109, 114
reform Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 113, 114
representation Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 114
romans, and lucullus Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 94
romans Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 94
samons, l. j. Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 114
social/society, dialogue of individual with Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 94
social/society, plutarchs interest in Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 94
social/society, plutarchs reconstruction of Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 94
social/society Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 94
solon Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 109
sortition Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 114
sparta(ns) Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 94
strategoi Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 114
themistocles Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 114
themistokles, athenocentric visions Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 216, 217
themistokles, hated by greek elites Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 217
themistokles, panhellenism Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 216, 217
theoxenia, delphi, aiginetans and Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 217
thirty tyrants Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 109
thucydides Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 113
timokreon, of rhodes Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 217
tyranny, tyrants Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 109
warfare Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 113
xerxes Raaflaub Ober and Wallace, Origins of Democracy in Ancient Greece (2007) 113
zeus hellanios, and claims to panhellenism Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 216, 217
zeus hellanios Kowalzig, Singing for the Gods: Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece (2007) 216, 217