Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database9491
Plutarch, Camillus, 6.1


διαπορθήσας δὲ τὴν πόλιν ἔγνω τὸ ἄγαλμα τῆς Ἥρας μεταφέρειν εἰς Ῥώμην, ὥσπερ εὔξατο. καὶ συνελθόντων ἐπὶ τούτῳ τῶν τεχνιτῶν, ὁ μὲν ἔθυε καὶ προσεύχετο τῇ θεῷ δέχεσθαι τὴν προθυμίαν αὐτῶν καὶ εὐμενῆ γενέσθαι σύνοικον τοῖς λαχοῦσι τὴν Ῥώμην θεοῖς, τὸ δʼ ἄγαλμά φασιν ὑποφθεγξάμενον εἰπεῖν. ὅτι καὶ βούλεται καὶ συγκαταινεῖ.After he had utterly sacked the city, he determined to transfer the image of Juno to Rome, in accordance with his vows. The workmen were assembled for the purpose, and Camillus was sacrificing and praying the goddess to accept of their zeal and to be a kindly co-dweller with the gods of Rome, when the image, they say, spoke in low tones and said she was ready and willing.


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

21 results
1. Cicero, On Divination, 1.101 (2nd cent. BCE - 1st cent. BCE)

1.101. Saepe etiam et in proeliis Fauni auditi et in rebus turbidis veridicae voces ex occulto missae esse dicuntur; cuius generis duo sint ex multis exempla, sed maxuma: Nam non multo ante urbem captam exaudita vox est a luco Vestae, qui a Palatii radice in novam viam devexus est, ut muri et portae reficerentur; futurum esse, nisi provisum esset, ut Roma caperetur. Quod neglectum tum, cum caveri poterat, post acceptam illam maximam cladem expiatum est; ara enim Aio Loquenti, quam saeptam videmus, exadversus eum locum consecrata est. Atque etiam scriptum a multis est, cum terrae motus factus esset, ut sue plena procuratio fieret, vocem ab aede Iunonis ex arce extitisse; quocirca Iunonem illam appellatam Monetam. Haec igitur et a dis significata et a nostris maioribus iudicata contemnimus? 1.101. Again, we are told that fauns have often been heard in battle and that during turbulent times truly prophetic messages have been sent from mysterious places. Out of many instances of this class I shall give only two, but they are very striking. Not long before the capture of the city by the Gauls, a voice, issuing from Vestas sacred grove, which slopes from the foot of the Palatine Hill to New Road, was heard to say, the walls and gates must be repaired; unless this is done the city will be taken. Neglect of this warning, while it was possible to heed it, was atoned for after the supreme disaster had occurred; for, adjoining the grove, an altar, which is now to be seen enclosed with a hedge, was dedicated to Aius the Speaker. The other illustration has been reported by many writers. At the time of the earthquake a voice came from Junos temple on the citadel commanding that an expiatory sacrifice be made of a pregt sow. From this fact the goddess was called Juno the Adviser. Are we, then, lightly to regard these warnings which the gods have sent and our forefathers adjudged to be trustworthy?
2. Cicero, De Domo Sua, 107, 141, 104 (2nd cent. BCE - 1st cent. BCE)

104. quid ? tu, vir optime, ecquid quid tu vir omptume ecquid ς : etquid tu vir optime A habes quod dicas? mihi ausculta: vide ne tibi desis; tua quoque res permagna agitur. multa scelerate, multa audaciter audaciter Priscian. ( K. iii. 28): audacter codd. ( cf. Cael. . 13), multa improbe fecisti, unum stultissime, profecto tua sponte non de Eruci sententia: nihil opus fuit te istic sedere istic sedere Hotoman : isti credere codd. . neque enim accusatore muto neque teste quisquam utitur eo qui de accusatoris subsellio surgit. huc accedit quod paulo tamen occultior atque tectior vestra ista cupiditas esset. nunc quid numquid Pascal est quod quisquam ex vobis audire desideret, eum quae facitis eius modi sint ut ea dedita opera a nobis nobis ς B, Lambinus : vobis cett. contra vosmet ipsos facere videamini? age nunc illa videamus, iudices, quae statim consecuta sunt.
3. Cicero, On Laws, 2.26 (2nd cent. BCE - 1st cent. BCE)

4. Livy, History, 4.20.11, 5.22.7-5.22.8, 6.17.4 (1st cent. BCE - missingth cent. CE)

5. Ovid, Metamorphoses, 15.622-15.745 (1st cent. BCE - missingth cent. CE)

6. Plutarch, Aristides, 11.3-11.8 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

7. Plutarch, Camillus, 6.6 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

8. Plutarch, Cicero, 44.2-44.4 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

9. Plutarch, Lucullus, 10.2, 12.1 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

10. Plutarch, Lysander, 20.5 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

11. Plutarch, Pericles, 13.8 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

13.8. One of its artificers, the most active and zealous of them all, lost his footing and fell from a great height, and lay in a sorry plight, despaired of by the physicians. Pericles was much cast down at this, but the goddess appeared to him in a dream and prescribed a course of treatment for him to use, so that he speedily and easily healed the man. It was in commemoration of this that he set up the bronze statue of Athena Hygieia on the acropolis near the altar of that goddess, which was there before, as they say.
12. Plutarch, Romulus, 2.5 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

2.5. When Tarchetius learned of this, he was wroth, and seized both the maidens, purposing to put them to death. But the goddess Hestia appeared to him in his sleep and forbade him the murder. He therefore imposed upon the maidens the weaving of a certain web in their imprisonment, assuring them that when they had finished the weaving of it, they should then be given in marriage. By day, then, these maidens wove, but by night other maidens, at the command of Tarchetius, unravelled their web. And when the handmaid became the mother of twin children by the phantom, Tarchetius gave them to a certain Teratius with orders to destroy them.
13. Plutarch, Sulla, 9.4 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

14. Plutarch, Timoleon, 8.1 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

8.1. When the fleet was ready, and the soldiers provided with what they needed, the priestesses of Persephone fancied they saw in their dreams that goddess and her mother making ready for a journey, and heard them say that they were going to sail with Timoleon to Sicily.
15. Suetonius, Galba, 18.2 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

16. Tacitus, Histories, 1.86, 3.84 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

1.86.  Prodigies which were reported on various authorities also contributed to the general terror. It was said that in the vestibule of the Capitol the reins of the chariot in which Victory stood had fallen from the goddess's hands, that a superhuman form had rushed out of Juno's chapel, that a statue of the deified Julius on the island of the Tiber had turned from west to east on a bright calm day, that an ox had spoken in Etruria, that animals had given birth to strange young, and that many other things had happened which in barbarous ages used to be noticed even during peace, but which now are only heard of in seasons of terror. Yet the chief anxiety which was connected with both present disaster and future danger was caused by a sudden overflow of the Tiber which, swollen to a great height, broke down the wooden bridge and then was thrown back by the ruins of the bridge which dammed the stream, and overflowed not only the low-lying level parts of the city, but also parts which are normally free from such disasters. Many were swept away in the public streets, a larger number cut off in shops and in their beds. The common people were reduced to famine by lack of employment and failure of supplies. Apartment houses had their foundations undermined by the standing water and then collapsed when the flood withdrew. The moment people's minds were relieved of this danger, the very fact that when Otho was planning a military expedition, the Campus Martius and the Flaminian Way, over which he was to advance, were blocked against him was interpreted as a prodigy and an omen of impending disaster rather than as the result of chance or natural causes. 3.84.  The greatest difficulty was met in taking the Praetorian Camp, which the bravest soldiers defended as their last hope. The resistance made the victors only the more eager, the old praetorian cohorts being especially determined. They employed at the same time every device that had ever been invented for the destruction of the strongest cities — the "tortoise," artillery, earthworks, and firebrands — shouting that all the labour and danger that they had suffered in all their battles would be crowned by this achievement. "We have given back the city to the senate and the Roman people," they cried; "we have restored the temples to the gods. The soldier's glory is in his camp: that is his native city, that his penates. If the camp is not at once recovered, we must spend the night under arms." On their side the Vitellians, unequal though they were in numbers and in fortune, by striving to spoil the victory, to delay peace, and to defile the houses and altars of the city with blood, embraced the last solace left to the conquered. Many, mortally wounded, breathed their last on the towers and battlements; when the gates were broken down, the survivors in a solid mass opposed the victors and to a man fell giving blow for blow, dying with faces to the foe; so anxious were they, even at the moment of death, to secure a glorious end. On the capture of the city Vitellius was carried on a chair through the rear of the palace to his wife's house on the Aventine, so that, in case he succeeded in remaining undiscovered during the day, he might escape to his brother and the cohorts at Tarracina. But his fickle mind and the very nature of terror, which makes the present situation always seem the worst to one who is fearful of everything, drew him back to the palace. This he found empty and deserted, for even the meanest of his slaves had slipped away or else avoided meeting him. The solitude and the silent spaces filled him with fright: he tried the rooms that were closed and shuddered to find them empty. Exhausted by wandering forlornly about, he concealed himself in an unseemly hiding-place; but Julius Placidus, tribune of a cohort, dragged him to the light. With his arms bound behind his back, his garments torn, he presented a grievous sight as he was led away. Many cried out against him, not one shed a tear; the ugliness of the last scene had banished pity. One of the soldiers from Germany met him and struck at him in rage, or else his purpose was to remove him the quicker from insult, or he may have been aiming at the tribune — no one could tell. He cut off the tribune's ear and was at once run through.
17. Chariton, Chaereas And Callirhoe, 2.3 (2nd cent. CE - 3rd cent. CE)

18. Macrobius, Saturnalia, 3.9.12 (4th cent. CE - 5th cent. CE)

19. Macrobius, Saturnalia, 3.9.12 (4th cent. CE - 5th cent. CE)

20. Justinian, Digest, 1.8.9.2 (5th cent. CE - 6th cent. CE)

21. Longus, Daphnis And Chloe, 2.23Subjects of this text:

subject book bibliographic info
aelius aristides Harkins and Maier (2022), Experiencing the Shepherd of Hermas, 165
anthropomorphism Lipka (2021), Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus, 162
aphrodite Lipka (2021), Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus, 162
art Harkins and Maier (2022), Experiencing the Shepherd of Hermas, 165
athena Lipka (2021), Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus, 162
augustus,and miracles Mueller (2002), Roman Religion in Valerius Maximus, 201
brutus,marcus Jenkyns (2013), God, Space, and City in the Roman Imagination, 225
caesar,gaius iulius Lipka (2021), Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus, 162
camillus Jenkyns (2013), God, Space, and City in the Roman Imagination, 225
capitol,divine triad Jenkyns (2013), God, Space, and City in the Roman Imagination, 225
capitol,during civil unrest Jenkyns (2013), God, Space, and City in the Roman Imagination, 225
capitoline triad Jenkyns (2013), God, Space, and City in the Roman Imagination, 225
carthage,punic wars Jenkyns (2013), God, Space, and City in the Roman Imagination, 225
cicero,marcus tullius,house in rome Jenkyns (2013), God, Space, and City in the Roman Imagination, 225
cossus Jenkyns (2013), God, Space, and City in the Roman Imagination, 225
cult Lipka (2021), Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus, 162
culture Lipka (2021), Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus, 162
demeter Lipka (2021), Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus, 162
dramaturgy Lipka (2021), Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus, 162
dream,passim,esp.,anticipatory function of sign dream Lipka (2021), Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus, 162
dream,passim,esp.,anxiety dream Lipka (2021), Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus, 162
dream,passim,esp.,epiphany dream Lipka (2021), Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus, 162
dream,passim,esp.,sign dream (= episode dream) Lipka (2021), Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus, 162
dream-mindedness Lipka (2021), Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus, 162
dream Harkins and Maier (2022), Experiencing the Shepherd of Hermas, 165
epiphanies Harkins and Maier (2022), Experiencing the Shepherd of Hermas, 165
god Harkins and Maier (2022), Experiencing the Shepherd of Hermas, 165
goddess Harkins and Maier (2022), Experiencing the Shepherd of Hermas, 165
gods,presence in rome Jenkyns (2013), God, Space, and City in the Roman Imagination, 225
gods,presence in temples Jenkyns (2013), God, Space, and City in the Roman Imagination, 225
gods Harkins and Maier (2022), Experiencing the Shepherd of Hermas, 165
images Harkins and Maier (2022), Experiencing the Shepherd of Hermas, 165
iuno,veian Lipka (2021), Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus, 162
juno,capitoline triad Jenkyns (2013), God, Space, and City in the Roman Imagination, 225
juno Jenkyns (2013), God, Space, and City in the Roman Imagination, 225
jupiter,capitoline triad Jenkyns (2013), God, Space, and City in the Roman Imagination, 225
jupiter best and greatest,temple of,during civil unrest Jenkyns (2013), God, Space, and City in the Roman Imagination, 225
jupiter feretrius,temple of Jenkyns (2013), God, Space, and City in the Roman Imagination, 225
lifeworld,lifeworld experience Lipka (2021), Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus, 162
luna Lipka (2021), Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus, 162
magic) Lipka (2021), Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus, 162
manlius capitolinus,marcus Jenkyns (2013), God, Space, and City in the Roman Imagination, 225
men,and juno Mueller (2002), Roman Religion in Valerius Maximus, 201
narrative Harkins and Maier (2022), Experiencing the Shepherd of Hermas, 165
numa Lipka (2021), Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus, 162
persephone Lipka (2021), Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus, 162
plot Lipka (2021), Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus, 162
plutarch Harkins and Maier (2022), Experiencing the Shepherd of Hermas, 165
punic wars Jenkyns (2013), God, Space, and City in the Roman Imagination, 225
reading Harkins and Maier (2022), Experiencing the Shepherd of Hermas, 165
religio Jenkyns (2013), God, Space, and City in the Roman Imagination, 225
religions,roman Jenkyns (2013), God, Space, and City in the Roman Imagination, 225
senate,and people of rome Jenkyns (2013), God, Space, and City in the Roman Imagination, 225
sincerity (conviction,credulity,religiosity)' Mueller (2002), Roman Religion in Valerius Maximus, 201
statue,divine Lipka (2021), Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus, 162
statue Harkins and Maier (2022), Experiencing the Shepherd of Hermas, 165
suetonius Harkins and Maier (2022), Experiencing the Shepherd of Hermas, 165
temple of jupiter feretrius Jenkyns (2013), God, Space, and City in the Roman Imagination, 225
temples,gods present in Jenkyns (2013), God, Space, and City in the Roman Imagination, 225
thales Jenkyns (2013), God, Space, and City in the Roman Imagination, 225
valerius Jenkyns (2013), God, Space, and City in the Roman Imagination, 225
veii Jenkyns (2013), God, Space, and City in the Roman Imagination, 225; Lipka (2021), Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus, 162
vision Harkins and Maier (2022), Experiencing the Shepherd of Hermas, 165
vitellius,emperor Jenkyns (2013), God, Space, and City in the Roman Imagination, 225
zeus,ammon Lipka (2021), Epiphanies and Dreams in Greek Polytheism: Textual Genres and 'Reality' from Homer to Heliodorus, 162