Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database9474
Plutarch, Alexander The Great, 62.1-62.5


τοὺς μέντοι Μακεδόνας ὁ πρὸς Πῶρον ἀγὼν ἀμβλυτέρους ἐποίησε καὶ τοῦ πρόσω τῆς Ἰνδικῆς ἔτι προελθεῖν ἐπέσχε. μόλις γὰρ ἐκεῖνον ὠσάμενοι δισμυρίοις πεζοῖς καὶ δισχιλίοις ἱππεῦσι παραταξάμενον, ἀντέστησαν ἰσχυρῶς Ἀλεξάνδρῳ βιαζομένῳ καὶ τὸν Γάγγην περᾶσαι ποταμόν, εὖρος μὲν αὐτοῦ δύο καὶ τριάκοντα σταδίων εἶναι πυνθανόμενοι καὶ βάθος ὀργυιὰς ἑκατόν, ἀντιπέρας δὲ τὰς ὄχθας ἀποκεκρύφθαι πλήθεσιν ὅπλων καὶ ἵππων καὶ ἐλεφάντων.As for the Macedonians, however, their struggle with Porus blunted their courage and stayed their further advance into India. Alexander carried his conquests from the Indus to the Hyphasis ( Arrian, Anab. v. 25 ), subduing the Punjab. It was now September, 326 B.C. For having had all they could do to repulse an enemy who mustered only twenty thousand infantry and two thousand horse, they violently opposed Alexander when he insisted on crossing the river Ganges also, the width of which, as they learned, was thirty-two furlongs, its depth a hundred fathoms, while its banks on the further side were covered with multitudes of men-at-arms and horsemen and elephants.


ἐλέγοντο γὰρ ὀκτὼ μὲν μυριάδας ἱπποτῶν, εἴκοσι δὲ πεζῶν, ἅρματα δὲ ὀκτακισχίλια καὶ μαχίμους ἐλέφαντας ἑξακισχιλίους ἔχοντες οἱ Γανδαριτῶν καὶ Πραισίων βασιλεῖς ὑπομένειν. καὶ κόμπος οὐκ ἦν περὶ ταῦτα. Ἀνδρόκοττος γὰρ ὕστερον οὐ πολλῷ βασιλεύσας Σελεύκῳ πεντακοσίους ἐλέφαντας ἐδωρήσατο, καὶ στρατοῦ μυριάσιν ἑξήκοντα τὴν Ἰνδικὴν ἐπῆλθεν ἅπασαν καταστρεφόμενος.For they were told that the kings of the Ganderites and Praesii were awaiting them with eighty thousand horsemen, two hundred thousand footmen, eight thousand chariots, and six thousand fighting elephants. And there was no boasting in these reports. For Androcottus, who reigned there not long afterwards, made a present to Seleucus of five hundred elephants, and with an army of six hundred thousand men overran and subdued all India.


τὸ μὲν οὖν πρῶτον ὑπὸ δυσθυμίας καὶ ὀργῆς αὐτόν εἰς τὴν σκηνὴν καθείρξας ἔκειτο, χάριν οὐδεμίαν εἰδὼς τοῖς διαπεπραγμένοις εἰ μὴ περάσειε τὸν Γάγγην, ἀλλʼ ἐξομολόγησιν ἥττης τιθέμενος τὴν ἀναχώρησιν. ὡς δὲ οἵ τε φίλοι τὰ εἰκότα παρηγοροῦντες αὐτόν οἵ τε στρατιῶται κλαυθμῷ καὶ βοῇ προσιστάμενοι ταῖς θύραις ἱκέτευον, ἐπικλασθεὶς ἀνεζεύγνυε, πολλὰ πρὸς δόξαν ἀπατηλὰ καὶ σοφιστικὰ μηχανώμενος.At first, then, Alexander shut himself up in his tent from displeasure and wrath and lay there, feeling no gratitude for what he had already achieved unless he should cross the Ganges, nay, counting a retreat a confession of defeat. But his friends gave him fitting consolation, and his soldiers crowded about his door and besought him with loud cries and wailing, until at last he relented and began to break camp, resorting to many deceitful and fallacious devices for the enhancement of his fame.


καὶ γὰρ ὅπλα μείζονα καὶ φάτνας ἵππων καὶ χαλινοὺς βαρυτέρους κατασκευάσας ἀπέλιπέ τε καὶ διέρριψεν ἱδρύσατο δὲ βωμοὺς θεῶν, οὓς μέχρι νῦν οἱ Πραισίων βασιλεῖς διαβαίνοντες σέβονται καὶ θύουσιν Ἑλληνικὰς θυσίας. Ἀνδρόκοττος δὲ μειράκιον ὢν αὐτόν Ἀλέξανδρον εἶδε, καὶ λέγεται πολλάκις εἰπεῖν ὕστερον ὡς παρʼ οὐδὲν ἦλθε τὰ πράγματα λαβεῖν Ἀλέξανδρος, μισουμένου τε καὶ καταφρονουμένου τοῦ βασιλέως διὰ μοχθηρίαν καὶ δυσγένειαν.For instance, he had armour prepared that was larger than usual, and mangers for horses that were higher, and bits that were heavier than those in common use, and left them scattered up and down. Moreover, he erected altars for the gods, which down to the present time are revered by the kings of the Praesii when they cross the river, and on them they offer sacrifices in the Hellenic manner. Androcottus, when he was a stripling, saw Alexander himself, and we are told that he often said in later times that Alexander narrowly missed making himself master of the country, since its king was hated and despised on account of his baseness and low birth.
NaN


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

3 results
1. Plutarch, Alexander The Great, 62.2-62.9 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

62.2. For they were told that the kings of the Ganderites and Praesii were awaiting them with eighty thousand horsemen, two hundred thousand footmen, eight thousand chariots, and six thousand fighting elephants. And there was no boasting in these reports. For Androcottus, who reigned there not long afterwards, made a present to Seleucus of five hundred elephants, and with an army of six hundred thousand men overran and subdued all India. 62.3. At first, then, Alexander shut himself up in his tent from displeasure and wrath and lay there, feeling no gratitude for what he had already achieved unless he should cross the Ganges, nay, counting a retreat a confession of defeat. But his friends gave him fitting consolation, and his soldiers crowded about his door and besought him with loud cries and wailing, until at last he relented and began to break camp, resorting to many deceitful and fallacious devices for the enhancement of his fame. 62.4. For instance, he had armour prepared that was larger than usual, and mangers for horses that were higher, and bits that were heavier than those in common use, and left them scattered up and down. Moreover, he erected altars for the gods, which down to the present time are revered by the kings of the Praesii when they cross the river, and on them they offer sacrifices in the Hellenic manner. Androcottus, when he was a stripling, saw Alexander himself, and we are told that he often said in later times that Alexander narrowly missed making himself master of the country, since its king was hated and despised on account of his baseness and low birth.
2. Plutarch, Marcellus, 37.5-37.8 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

3. Heliodorus, Ethiopian Story, 9.3.1, 9.6.2, 9.10.1 (2nd cent. CE - 4th cent. CE)Subjects of this text:

subject book bibliographic info
achilles Pinheiro Bierl and Beck (2013), Anton Bierl? and Roger Beck?, Intende, Lector - Echoes of Myth, Religion and Ritual in the Ancient Novel, 208
alexander the great Konig and Wiater (2022), Late Hellenistic Greek Literature in Dialogue, 262; König and Wiater (2022), Late Hellenistic Greek Literature in Dialogue, 262
androcottus Konig and Wiater (2022), Late Hellenistic Greek Literature in Dialogue, 262; König and Wiater (2022), Late Hellenistic Greek Literature in Dialogue, 262
audience,the subjects interaction with his Chrysanthou (2018), Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement. 83
brutus,and the tyrannicide Chrysanthou (2018), Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement. 83
brutus Chrysanthou (2018), Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement. 83
caesar,brutus and Chrysanthou (2018), Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement. 83
caesar,pompey and Chrysanthou (2018), Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement. 83
caesar,reflection on the mind of Chrysanthou (2018), Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement. 83
caesar,roman people and Chrysanthou (2018), Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement. 83
caesar Chrysanthou (2018), Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement. 83; Konig and Wiater (2022), Late Hellenistic Greek Literature in Dialogue, 262; König and Wiater (2022), Late Hellenistic Greek Literature in Dialogue, 262
cicero Chrysanthou (2018), Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement. 83
cognition Chrysanthou (2018), Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement. 83
community,the subject and his Chrysanthou (2018), Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement. 83
consciousness,distorted Chrysanthou (2018), Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement. 83
contrasts Chrysanthou (2018), Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement. 83
criticism,contemporary to the story narrated,exercised by onlookers Chrysanthou (2018), Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement. 83
death,of the subjects Chrysanthou (2018), Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement. 83
determinism Konig and Wiater (2022), Late Hellenistic Greek Literature in Dialogue, 262; König and Wiater (2022), Late Hellenistic Greek Literature in Dialogue, 262
fortune,mutability of Chrysanthou (2018), Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement. 83
fortune Chrysanthou (2018), Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement. 83
hydaspes Pinheiro Bierl and Beck (2013), Anton Bierl? and Roger Beck?, Intende, Lector - Echoes of Myth, Religion and Ritual in the Ancient Novel, 208
india Konig and Wiater (2022), Late Hellenistic Greek Literature in Dialogue, 262; König and Wiater (2022), Late Hellenistic Greek Literature in Dialogue, 262
lupercalia Chrysanthou (2018), Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement. 83
minds,internal Chrysanthou (2018), Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement. 83
minds,the subjects engagement with others Chrysanthou (2018), Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement. 83
odysseus Pinheiro Bierl and Beck (2013), Anton Bierl? and Roger Beck?, Intende, Lector - Echoes of Myth, Religion and Ritual in the Ancient Novel, 208
parallel lives Konig and Wiater (2022), Late Hellenistic Greek Literature in Dialogue, 262; König and Wiater (2022), Late Hellenistic Greek Literature in Dialogue, 262
passions Chrysanthou (2018), Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement. 83
petosiris Pinheiro Bierl and Beck (2013), Anton Bierl? and Roger Beck?, Intende, Lector - Echoes of Myth, Religion and Ritual in the Ancient Novel, 208
plutarch,alexander Pinheiro Bierl and Beck (2013), Anton Bierl? and Roger Beck?, Intende, Lector - Echoes of Myth, Religion and Ritual in the Ancient Novel, 208
politics,the subjects preoccupation with Chrysanthou (2018), Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement. 83
politics Chrysanthou (2018), Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement. 83
pompey,and caesar Chrysanthou (2018), Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement. 83
pompey Chrysanthou (2018), Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement. 83; Konig and Wiater (2022), Late Hellenistic Greek Literature in Dialogue, 262; König and Wiater (2022), Late Hellenistic Greek Literature in Dialogue, 262
porus Konig and Wiater (2022), Late Hellenistic Greek Literature in Dialogue, 262; König and Wiater (2022), Late Hellenistic Greek Literature in Dialogue, 262
retrospection (backward movement) Chrysanthou (2018), Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement. 83
romans,and caesar Chrysanthou (2018), Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement. 83
romans Chrysanthou (2018), Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement. 83
social/society,dialogue of individual with Chrysanthou (2018), Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement. 83
social/society,plutarchs interest in Chrysanthou (2018), Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement. 83
social/society,plutarchs reconstruction of Chrysanthou (2018), Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement. 83
statues Chrysanthou (2018), Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement. 83
temporal displacements Chrysanthou (2018), Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement. 83
theatrical(ity) Chrysanthou (2018), Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement. 83
thyamis Pinheiro Bierl and Beck (2013), Anton Bierl? and Roger Beck?, Intende, Lector - Echoes of Myth, Religion and Ritual in the Ancient Novel, 208
trachinus/trachinos' Pinheiro Bierl and Beck (2013), Anton Bierl? and Roger Beck?, Intende, Lector - Echoes of Myth, Religion and Ritual in the Ancient Novel, 208
violence Chrysanthou (2018), Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement. 83