Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database9474
Plutarch, Alexander The Great, 52.5


λέγεται δέ ποτε παρὰ δεῖπνον ὑπὲρ ὡρῶν καὶ κράσεως τοῦ περιέχοντος λόγων ὄντων, τὸν Καλλισθένην, μετέχοντα δόξης τοῖς λέγουσι τἀκεῖ μᾶλλον εἶναι ψυχρὰ καὶ δυσχείμερα τῶν Ἑλληνικῶν, ἐναντιουμένου τοῦ Ἀναξάρχου καὶ φιλονεικοῦντος, εἰπεῖν ἀλλὰ μὴν ἀνάγκη σοὶ ταῦτα ἐκείνων ὁμολογεῖν ψυχρότερα· σὺ γὰρ ἐκεῖ μὲν ἐν τρίβωνι διεχείμαζες, ἐνταῦθα δὲ τρεῖς ἐπιβεβλημένος δάπιδας κατάκεισαι. τὸν μὲν οὖν Ἀνάξαρχον καὶ τοῦτο προσπαρώξυνε.It is said that once at supper the conversation turned upon seasons and weather, and that Callisthenes, who held with those who maintain that it is more cold and wintry there than in Greece, was stoutly opposed by Anaxarchus, whereupon he said: You surely must admit that it is colder here than there; for there you used to go about in winter in a cloak merely, but here you recline at table with three rugs thrown over you. Of course this also added to the irritation of Anaxarchus.


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

3 results
1. Homer, Iliad, 21.107 (8th cent. BCE - 7th cent. BCE)

21.107. /aye, not one among all the Trojans, and least of all among the sons of Priam. Nay, friend, do thou too die; why lamentest thou thus? Patroclus also died, who was better far than thou. And seest thou not what manner of man am I, how comely and how tall? A good man was my father, and a goddess the mother that bare me; yet over me too hang death and mighty fate.
2. Cicero, On The Ends of Good And Evil, 2.43 (2nd cent. BCE - 1st cent. BCE)

2.43. Quae quod quod Mdv. cum Aristoni et Pyrrhoni omnino visa sunt sunt visa BE pro nihilo, ut inter optime valere et gravissime aegrotare nihil prorsus dicerent interesse, recte iam pridem contra eos desitum est desitum est contra eos BE disputari. dum enim in una virtute sic omnia esse voluerunt, ut eam rerum selectione se lectione R electione BE delectione V expoliarent expoliarent N ( sed hamulus ad litt. r pertinens et ent in ras. ), V; expoliaverunt AR spoliaverunt BE nec ei quicquam, aut unde oriretur, darent, oriretur darent ARN 2 ore retunderet BE orientur darent N 1 orirentur darent V aut ubi niteretur, virtutem ipsam, quam amplexabantur, sustulerunt. Erillus autem ad scientiam omnia revocans unum quoddam bonum vidit, sed nec optimum nec quo vita gubernari possit. itaque hic ipse iam pridem est reiectus; post enim Chrysippum contra eum add. Se. (est contra eum disp. H. A. Koch p. 37 ) non sane est disputatum. Restatis igitur vos; nam cum Academicis incerta incerta V ĩcerta (˜ et cer ab alt. man., cer in ras. ) N uncta AR iuncta BE luctatio est, qui nihil affirmant et quasi desperata cognitione certi id sequi volunt, quodcumque veri simile videatur. 2.43.  Aristo and Pyrrho thought all these things utterly worthless, and said, for example, that there was absolutely nothing to choose between the most perfect health and the most grievous sickness; and consequently men have long ago quite rightly given up arguing against them. For in insisting upon the unique importance of virtue in such a sense as to rob it of any power of choice among external things and to deny it any starting-point or basis, they destroyed the very virtue they desired to cherish. Again, Erillus, in basing everything on knowledge, fixed his eyes on one definite Good, but this not the greatest Good, nor one that could serve as the guide of life. Accordingly Erillus himself has long ago been set aside; since Chrysippus no one has even troubled to refute him."Accordingly your school remains; for there is no coming to grips with the Academics, who affirm nothing positively, and despairing of a knowledge of certain truth, make up their minds to take apparent probability as their guide.
3. Diogenes Laertius, Lives of The Philosophers, 9.62-9.63, 9.65, 9.67-9.69 (3rd cent. CE - 3rd cent. CE)

9.62. He led a life consistent with this doctrine, going out of his way for nothing, taking no precaution, but facing all risks as they came, whether carts, precipices, dogs or what not, and, generally, leaving nothing to the arbitrament of the senses; but he was kept out of harm's way by his friends who, as Antigonus of Carystus tells us, used to follow close after him. But Aenesidemus says that it was only his philosophy that was based upon suspension of judgement, and that he did not lack foresight in his everyday acts. He lived to be nearly ninety.This is what Antigonus of Carystus says of Pyrrho in his book upon him. At first he was a poor and unknown painter, and there are still some indifferent torch-racers of his in the gymnasium at Elis. 9.63. He would withdraw from the world and live in solitude, rarely showing himself to his relatives; this he did because he had heard an Indian reproach Anaxarchus, telling him that he would never be able to teach others what is good while he himself danced attendance on kings in their courts. He would maintain the same composure at all times, so that, even if you left him when he was in the middle of a speech, he would finish what he had to say with no audience but himself, although in his youth he had been hasty. often, our informant adds, he would leave his home and, telling no one, would go roaming about with whomsoever he chanced to meet. And once, when Anaxarchus fell into a slough, he passed by without giving him any help, and, while others blamed him, Anaxarchus himself praised his indifference and sang-froid. 9.65. O Pyrrho, O aged Pyrrho, whence and howFound'st thou escape from servitude to sophists,Their dreams and vanities; how didst thou looseThe bonds of trickery and specious craft?Nor reck'st thou to inquire such things as these,What breezes circle Hellas, to what end,And from what quarter each may chance to blow.And again in the Conceits:This, Pyrrho, this my heart is fain to know,Whence peace of mind to thee doth freely flow,Why among men thou like a god dost show?Athens honoured him with her citizenship, says Diocles, for having slain the Thracian Cotys. 9.67. They say that, when septic salves and surgical and caustic remedies were applied to a wound he had sustained, he did not so much as frown. Timon also portrays his disposition in the full account which he gives of him to Pytho. Philo of Athens, a friend of his, used to say that he was most fond of Democritus, and then of Homer, admiring him and continually repeating the lineAs leaves on trees, such is the life of man.He also admired Homer because he likened men to wasps, flies, and birds, and would quote these verses as well:Ay, friend, die thou; why thus thy fate deplore?Patroclus too, thy better, is no more,and all the passages which dwell on the unstable purpose, vain pursuits, and childish folly of man. 9.68. Posidonius, too, relates of him a story of this sort. When his fellow-passengers on board a ship were all unnerved by a storm, he kept calm and confident, pointing to a little pig in the ship that went on eating, and telling them that such was the unperturbed state in which the wise man should keep himself. Numenius alone attributes to him positive tenets. He had pupils of repute, in particular one Eurylochus, who fell short of his professions; for they say that he was once so angry that he seized the spit with the meat on it and chased his cook right into the market-place. 9.69. Once in Elis he was so hard pressed by his pupils' questions that he stripped and swam across the Alpheus. Now he was, as Timon too says, most hostile to Sophists.Philo, again, who had a habit of very often talking to himself, is also referred to in the lines:Yea, him that is far away from men, at leisure to himself,Philo, who recks not of opinion or of wrangling.Besides these, Pyrrho's pupils included Hecataeus of Abdera, Timon of Phlius, author of the Silli, of whom more anon, and also Nausiphanes of Teos, said by some to have been a teacher of Epicurus. All these were called Pyrrhoneans after the name of their master, but Aporetics, Sceptics, Ephectics, and even Zetetics, from their principles, if we may call them such —


Subjects of this text:

subject book bibliographic info
action, skeptical Wolfsdorf, Early Greek Ethics (2020) 690
anaxarchus xxv Wolfsdorf, Early Greek Ethics (2020) 690
atomism, of anaxarchus Wolfsdorf, Early Greek Ethics (2020) 690
bett, richard Wolfsdorf, Early Greek Ethics (2020) 690
democritus, and anaxarchus Wolfsdorf, Early Greek Ethics (2020) 690
democritus Vogt, Pyrrhonian Skepticism in Diogenes Laertius (2015) 109
diogenes laertius Vogt, Pyrrhonian Skepticism in Diogenes Laertius (2015) 109
epicureanism Vogt, Pyrrhonian Skepticism in Diogenes Laertius (2015) 109
homer Vogt, Pyrrhonian Skepticism in Diogenes Laertius (2015) 109
numenius Vogt, Pyrrhonian Skepticism in Diogenes Laertius (2015) 109
philo of athens Vogt, Pyrrhonian Skepticism in Diogenes Laertius (2015) 109
posidonius Vogt, Pyrrhonian Skepticism in Diogenes Laertius (2015) 109
psychology of action, skeptical Wolfsdorf, Early Greek Ethics (2020) 690
pyrrho, and anaxarchus Wolfsdorf, Early Greek Ethics (2020) 690
pyrrho Vogt, Pyrrhonian Skepticism in Diogenes Laertius (2015) 109
pyrrhonism Vogt, Pyrrhonian Skepticism in Diogenes Laertius (2015) 109
pyrrhonists Vogt, Pyrrhonian Skepticism in Diogenes Laertius (2015) 109
sensory perception Wolfsdorf, Early Greek Ethics (2020) 690
sophists' Vogt, Pyrrhonian Skepticism in Diogenes Laertius (2015) 109
timon Vogt, Pyrrhonian Skepticism in Diogenes Laertius (2015) 109