Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database9474
Plutarch, Alexander The Great, 18.2


οἱ μὲν οὖν πολλοί φασι, τῶν δεσμῶν τυφλὰς ἐχόντων τὰς ἀρχὰς καί διʼ ἀλλήλων πολλάκις σκολιοῖς ἑλιγμοῖς ὑποφερομένων, τὸν Ἀλέξανδρον ἀμηχανοῦντα λῦσαι διατεμεῖν τῇ μαχαίρᾳ τὸ σύναμμα, καί πολλὰς ἐξ αὐτοῦ κοπέντος ἀρχὰς φανῆναι. Ἀριστόβουλος δὲ καί πάνυ λέγει ῥᾳδίαν αὐτῷ τὴν λύσιν γενέσθαι, ἐξελόντι τοῦ ῥυμοῦ τὸν ἕστορα καλούμενον, ᾧ συνείχετο τὸ ζυγόδεσμον, εἶθʼ οὕτως ὑφελκύσαντι τὸν ζυγόν.Well, then, most writers say that since the fastenings had their ends concealed, and were intertwined many times in crooked coils, Alexander was at a loss how to proceed, and finally loosened the knot by cutting it through with his sword, and that when it was thus smitten many ends were to be seen. But Aristobulus says that he undid it very easily, by simply taking out the so-called hestor, or pin, of the waggon-pole, by which the yoke-fastening was held together, and then drawing away the yoke. Cf. Arrian, Anab. ii. 3 .


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

4 results
1. Aristophanes, Birds, 1073, 1072 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

1072. ἢν ἀποκτείνῃ τις ὑμῶν Διαγόραν τὸν Μήλιον
2. Strabo, Geography, 11.5.5, 15.1.11 (1st cent. BCE - 1st cent. BCE)

11.5.5. The stories that have been spread far and wide with a view to glorifying Alexander are not accepted by all; and their fabricators were men who cared for flattery rather than truth. For instance: they transferred the Caucasus into the region of the Indian mountains and of the eastern sea which lies near those mountains from the mountains which lie above Colchis and the Euxine; for these are the mountains which the Greeks named Caucasus, which is more than thirty thousand stadia distant from India; and here it was that they laid the scene of the story of Prometheus and of his being put in bonds; for these were the farthermost mountains towards the east that were known to writers of that time. And the expedition of Dionysus and Heracles to the country of the Indians looks like a mythical story of later date, because Heracles is said to have released Prometheus one thousand years later. And although it was a more glorious thing for Alexander to subdue Asia as far as the Indian mountains than merely to the recess of the Euxine and to the Caucasus, yet the glory of the mountain, and its name, and the belief that Jason and his followers had accomplished the longest of all expeditions, reaching as far as the neighborhood of the Caucasus, and the tradition that Prometheus was bound at the ends of the earth on the Caucasus, led writers to suppose that they would be doing the king a favor if they transferred the name Caucasus to India. 15.1.11. The boundaries of India, on the north, from Ariana to the Eastern Sea, are the extremities of Taurus, to the several parts of which the natives give, besides others, the names of Paropamisus, Emodus, and Imaus, but the Macedonians call them Caucasus; on the west, the river Indus; the southern and eastern sides, which are much larger than the others, project towards the Atlantic Sea, and the figure of the country becomes rhomboidal, each of the greater sides exceeding the opposite by 3000 stadia; and this is the extent of the extremity, common to the eastern and southern coast, and which projects beyond the rest of that coast equally on the east and south.The western side, from the Caucasian mountains to the Southern Sea, is estimated at 13,000 stadia, along the river Indus to its mouth; wherefore the eastern side opposite, with the addition of the 3000 stadia of the promontory, will be 16,000 stadia in extent. This is both the smallest and greatest breadth of India. The length is reckoned from west to east. The part of this extending (from the Indus) as far as Palibothra we may describe more confidently; for it has been measured by Schoeni, and is a royal road of 10,000 stadia. The extent of the parts beyond depends upon conjecture derived from the ascent of vessels from the sea by the Ganges to Palibothra. This may be estimated at 6000 stadia.The whole, on the shortest computation, will amount to 16,000 stadia, according to Eratosthenes, who says that he took it from the register of the Stathmi (or the several stages from place to place), which was received as authentic, and Megasthenes agrees with him. But Patrocles says, that the sum of the whole is less by 1000 stadia. If again we add to this distance the extent of the extremity which advances far towards the east, the greatest length of India will be 3000 stadia; this length is reckoned from the mouths of the river Indus along the coast, in a line with the mouths to the abovementioned extremity and its eastern limits. Here the people called Coniaci live.
3. Arrian, Anabasis of Alexander, 2.3.1-2.3.7 (1st cent. CE

2.3.1. Ἀλέξανδρος δὲ ὡς ἐς Γόρδιον παρῆλθε, πόθος λαμβάνει αὐτὸν ἀνελθόντα ἐς τὴν ἄκραν, ἵνα καὶ τὰ βασίλεια ἦν τὰ Γορδίου καὶ τοῦ παιδὸς αὐτοῦ Μίδου, τὴν ἅμαξαν ἰδεῖν τὴν Γορδίου καὶ τοῦ ζυγοῦ τῆς ἁμάξης τὸν δεσμόν. 2.3.2. λόγος δὲ περὶ τῆς ἀμάξης ἐκείνης παρὰ τοῖς προσχώροις πολὺς κατεῖχε, Γόρδιον εἶναι τῶν πάλαι Φρυγῶν ἄνδρα πένητα καὶ ὀλίγην εἶναι αὐτῷ γῆν ἐργάζεσθαι καὶ ζεύγη βοῶν δύο· καὶ τῷ μὲν ἀροτριᾶν, τῶ δὲ ἁμαξεύειν τὸν Γόρδιον. 2.3.3. καί ποτε ἀροῦντος αὐτοῦ ἐπιστῆναι ἐπὶ τὸν ζυγὸν ἀετὸν καὶ ἐπιμεῖναι ἔστε ἐπὶ βουλυτὸν καθήμενον· τὸν δὲ ἐκπλαγέντα τῇ ὄψει ἰέναι κοινώσοντα ὑπὲρ τοῦ θείου παρὰ τοὺς Τελμισσέας τοὺς μάντεις· εἶναι γὰρ τοὺς Τελμισσέας σοφοὺς τὰ θεῖα ἐξηγεῖσθαι καὶ σφισιν ἀπὸ γένους δεδόσθαι αὐτοῖς καὶ γυναιξὶν καὶ παισὶ τὴν μαντείαν. 2.3.4. προσάγοντα δὲ κώμῃ τινὶ τῶν Τελμισσέων ἐντυχεῖν παρθένῳ ὑδρευομένῃ καὶ πρὸς ταύτην εἰπεῖν ὅπως οἱ τὸ τοῦ ἀετοῦ ἔσχε· τὴν δέ, εἶναι γὰρ καὶ αὐτὴν τοῦ μαντικοῦ γένους, θύειν κελεῦσαι τῷ Διὶ τῷ βασιλεῖ, ἐπανελθόντα ἐς τὸν τόπον αὐτόν. καὶ, δεηθῆναι γὰρ αὐτῆς Γόρδιον τὴν θυσίαν ξυνεπισπομένην οἱ αὐτὴν ἐξηγήσασθαι, θῦσαί τε ὅπως ἐκείνη ὑπετίθετο τὸν Γόρδιον καὶ ξυγγενέσθαι ἐπὶ γάμῳ τῇ παιδὶ καὶ γενέσθαι αὐτοῖν παῖδα Μίδαν ὄνομα. 2.3.5. ἤδη τε ἄνδρα εἶναι τὸν Μίδαν καλὸν καὶ γενναῖον καὶ ἐν τούτῳ στάσει πιέζεσθαι ἐν σφίσι τοὺς Φρύγας, καὶ γενέσθαι αὐτοῖς χρησμὸν, ὅτι ἅμαξα ἄξει αὐτοῖς βασιλέα καὶ ὅτι οὗτος αὐτοῖς καταπαύσει τὴν στάσιν. ἔτι δὲ περὶ αὐτῶν τούτων βουλευομένοις ἐλθεῖν τὸν Μίδαν ὁμοῦ τῷ πατρὶ καὶ τῇ μητρὶ καὶ ἐπιστῆναι τῇ ἐκκλησίᾳ αὐτῇ ἁμάξῃ. 2.3.6. τοὺς δὲ ξυμβαλόντας τὸ μαντεῖον τοῦτον ἐκεῖνον γνῶναι ὄντα, ὅντινα ὁ θεὸς αὐτοῖς ἔφραζεν, ὅτι ἄξει ἡ ἅμαξα· καὶ καταστῆσαι μὲν αὐτοὺς βασιλέα τὸν Μίδαν, Μίδαν δὲ αὐτοῖς τὴν στάσιν καταπαῦσαι, καὶ τὴν ἅμαξαν τοῦ πατρὸς ἐν τῇ ἄκρᾳ ἀναθεῖναι χαριστήρια τῷ Διὶ τῷ βασιλεῖ ἐπὶ τοῦ ἀετοῦ τῇ πομπῇ. πρὸς δὲ δὴ τούτοις καὶ τόδε περὶ τῆς ἁμάξης ἐμυθεύετο, ὅστις λύσειε τοῦ ζυγοῦ τῆς ἁμάξης τὸν δεσμόν, τοῦτον χρῆναι ἄρξαι τῆς Ἀσίας. 2.3.7. ἦν δὲ ὁ δεσμὸς ἐκ φλοιοῦ κρανίας καὶ τούτου οὔτε τέλος οὔτε ἀρχὴ ἐφαίνετο. Ἀλέξανδρος δὲ ὡς ἀπόρως μὲν εἶχεν ἐξευρεῖν λύσιν τοῦ δεσμοῦ, ἄλυτον δὲ περιιδεῖν οὐκ ἤθελε, μή τινα καὶ τοῦτο ἐς τοὺς πολλοὺς κίνησιν ἐργάσηται, οἱ μὲν λέγουσιν, ὅτι παίσας τῷ ξίφει διέκοψε τὸν δεσμὸν καὶ λελύσθαι ἔφη· Ἀριστόβουλος Aristob fr. 4 δὲ λέγει ἐξελόντα τὸν ἕστορα τοῦ ῥυμοῦ, ὃς ἦν τύλος διαβεβλημένος διὰ τοῦ ῥυμοῦ διαμπάξ, ξυνέχων τὸν δεσμόν, ἐξελκύσαι ἔξω τοῦ ῥυμοῦ τὸ ν ζυγόν.
4. Curtius Rufus, Historiae Alexandri Magni, 3.1.14-3.1.18

3.1.14. Alexander urbe in dicionem suam redacta lovis templum intrat. Vehiculum, quo Gordium, Midae patrem, vectum esse constabat, aspexit cultu haud sane a vilioribus vulgatisque usu abhorrens. 3.1.15. Notabile erat iugum adstrictum compluribus nodis in semetipsos inplicatis et celantibus nexus. 3.1.16. Incolis deinde adfirmantibus editam esse oraculo sortem, Asiae potiturum, qui inexplicabile vinculum solvisset, cupido incessit animo sortis eius explendae. 3.1.17. Circa regem erat et Phrygum turba et Macedonum, illa expectatione suspensa, haec sollicita ex temeraria regis fiducia: quippe serie vinculorum ita adstricta, ut, unde nexus inciperet quove se conderet, nec ratione nec visu perspici posset, solvere adgressus iniecerat curam ei, ne in omen verteretur irritum inceptum. 3.1.18. Ille nequaquam diu luctatus cum latentibus nodis: “Nihil,” inquit, “interest, quomodo solvantur,” gladioque ruptis omnibus loris oraculi sortem vel elusit vel implevit.


Subjects of this text:

subject book bibliographic info
alexander iii (the great) of macedon Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 83
alexander the great Baumann and Liotsakis, Reading History in the Roman Empire (2022) 212
anchyrus Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 83
aristophanes, birds Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 83
arrian Baumann and Liotsakis, Reading History in the Roman Empire (2022) 212; Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 83
athens and athenians, and religious authority Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 83
athens and athenians, in peloponnesian war era Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 83
burke, r. brendan Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 83
callisthenes of olynthus Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 83
celaenae Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 83
diagoras of melos Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 83
eagle Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 83
eratosthenes Baumann and Liotsakis, Reading History in the Roman Empire (2022) 212
gordian knot Baumann and Liotsakis, Reading History in the Roman Empire (2022) 212; Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 83
gordium Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 83
gordius Baumann and Liotsakis, Reading History in the Roman Empire (2022) 212; Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 83
hittite, origin of later traditions Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 83
kingship, of midas Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 83
lydia and lydians, and phrygian symbols Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 83
macedonians Baumann and Liotsakis, Reading History in the Roman Empire (2022) 212
megasthenes Baumann and Liotsakis, Reading History in the Roman Empire (2022) 212
midas, and the gordian knot Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 83
midas, mother of Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 83
midas Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 83
mother of the gods, as mother of midas Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 83
nearchus Baumann and Liotsakis, Reading History in the Roman Empire (2022) 212
phrygia and phrygians, as home of kingship Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 83
phrygian stories Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 83
rome and romans, imperial period of Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 83
sacrifice, human' Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 83
strabo Baumann and Liotsakis, Reading History in the Roman Empire (2022) 212
telmessians Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 83