Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database9313
Philostratus The Athenian, Life Of Apollonius, 3.49


καὶ τὸν φοίνικα δὲ τὸν ὄρνιν τὸν διὰ πεντακοσίων ἐτῶν ἐς Αἴγυπτον ἥκοντα πέτεσθαι μὲν ἐν τῇ ̓Ινδικῇ τὸν χρόνον τοῦτον, εἶναι δὲ ἕνα ἐκδιδόμενον τῶν ἀκτίνων καὶ χρυσῷ λάμποντα, μέγεθος ἀετοῦ καὶ εἶδος, ἐς καλιάν τε ἱζάνειν τὴν ἐκ τοῦ ἀρώματος ποιουμένην αὐτῷ πρὸς ταῖς τοῦ Νείλου πηγαῖς. ἃ δὲ Αἰγύπτιοι περὶ αὐτοῦ ᾅδουσιν, ὡς ἐς Αἴγυπτον φέρεται, καὶ ̓Ινδοὶ ξυμμαρτυροῦσι προσᾴδοντες τῷ λόγῳ τὸ τὸν φοίνικα τὸν ἐν τῇ καλιᾷ τηκόμενον προπεμπτηρίους ὕμνους αὑτῷ ᾅδειν. τουτὶ δὲ καὶ τοὺς κύκνους φασὶ δρᾶν οἱ σοφώτερον αὐτῶν ἀκούοντες.And the phoenix, he said, is the bird which visits Egypt every five hundred years, but the rest of that time it flies about in India; and it is unique in that it gives out rays of sunlight and shines with gold, in size and appearance like an eagle; and it sits upon the nest; which is made by it at the springs of the Nile out of spices. The story of the Egyptians about it, that it comes to Egypt, is testified to by the Indians also, but the latter add this touch to the story, that the phoenix which is being consumed in its nest sings funeral strains for itself. And this is also done by the swans according to the account of those who have the wit to hear them.


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

22 results
1. Herodotus, Histories, 2.73 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

2.73. There is another sacred bird, too, whose name is phoenix. I myself have never seen it, only pictures of it; for the bird seldom comes into Egypt : once in five hundred years, as the people of Heliopolis say. ,It is said that the phoenix comes when his father dies. If the picture truly shows his size and appearance, his plumage is partly golden and partly red. He is most like an eagle in shape and size. ,What they say this bird manages to do is incredible to me. Flying from Arabia to the temple of the sun, they say, he conveys his father encased in myrrh and buries him at the temple of the Sun. ,This is how he conveys him: he first molds an egg of myrrh as heavy as he can carry, then tries lifting it, and when he has tried it, he then hollows out the egg and puts his father into it, and plasters over with more myrrh the hollow of the egg into which he has put his father, which is the same in weight with his father lying in it, and he conveys him encased to the temple of the Sun in Egypt . This is what they say this bird does.
2. Cicero, Paradoxa Stoicorum, 2 (2nd cent. BCE - 1st cent. BCE)

3. Philo of Alexandria, On The Contemplative Life, 22-23, 38, 21 (1st cent. BCE - 1st cent. CE)

21. Now this class of persons may be met with in many places, for it was fitting that both Greece and the country of the barbarians should partake of whatever is perfectly good; and there is the greatest number of such men in Egypt, in every one of the districts, or nomi as they are called, and especially around Alexandria;
4. Philo of Alexandria, That Every Good Person Is Free, 76-91, 75 (1st cent. BCE - 1st cent. CE)

75. Moreover Palestine and Syria too are not barren of exemplary wisdom and virtue, which countries no slight portion of that most populous nation of the Jews inhabits. There is a portion of those people called Essenes, in number something more than four thousand in my opinion, who derive their name from their piety, though not according to any accurate form of the Grecian dialect, because they are above all men devoted to the service of God, not sacrificing living animals, but studying rather to preserve their own minds in a state of holiness and purity.
5. Apollonius of Tyana, Letters, 48.2, 55.1 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

6. Epictetus, Discourses, 4.1.152 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

7. Josephus Flavius, Jewish Antiquities, 18.18-18.22 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

18.18. 5. The doctrine of the Essenes is this: That all things are best ascribed to God. They teach the immortality of souls, and esteem that the rewards of righteousness are to be earnestly striven for; 18.18. Now Antonia was greatly esteemed by Tiberius on all accounts, from the dignity of her relation to him, who had been his brother Drusus’s wife, and from her eminent chastity; for though she was still a young woman, she continued in her widowhood, and refused all other matches, although Augustus had enjoined her to be married to somebody else; yet did she all along preserve her reputation free from reproach. 18.19. and when they send what they have dedicated to God into the temple, they do not offer sacrifices because they have more pure lustrations of their own; on which account they are excluded from the common court of the temple, but offer their sacrifices themselves; yet is their course of life better than that of other men; and they entirely addict themselves to husbandry. 18.19. But when Caesar had gone round the hippodrome, he found Agrippa standing: “For certain,” said he, “Macro, this is the man I meant to have bound;” and when he still asked, “Which of these is to be bound?” he said “Agrippa.” 18.21. and neither marry wives, nor are desirous to keep servants; as thinking the latter tempts men to be unjust, and the former gives the handle to domestic quarrels; but as they live by themselves, they minister one to another. 18.21. that it turned greatly to the advantage of his son among all; and, among others, the soldiery were so peculiarly affected to him, that they reckoned it an eligible thing, if need were, to die themselves, if he might but attain to the government. 18.22. They also appoint certain stewards to receive the incomes of their revenues, and of the fruits of the ground; such as are good men and priests, who are to get their corn and their food ready for them. They none of them differ from others of the Essenes in their way of living, but do the most resemble those Dacae who are called Polistae [dwellers in cities]. 18.22. and I desire thee never to be unmindful when thou comest to it, either of my kindness to thee, who set thee in so high a dignity
8. Josephus Flavius, Jewish War, 2.122 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

2.122. 3. These men are despisers of riches, and so very communicative as raises our admiration. Nor is there anyone to be found among them who hath more than another; for it is a law among them, that those who come to them must let what they have be common to the whole order,—insomuch that among them all there is no appearance of poverty, or excess of riches, but every one’s possessions are intermingled with every other’s possessions; and so there is, as it were, one patrimony among all the brethren.
9. New Testament, Mark, 11.15-11.17, 11.21, 11.23-11.24 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

11.15. They came to Jerusalem, and Jesus entered into the temple, and began to throw out those who sold and those who bought in the temple, and overthrew the tables of the money-changers, and the seats of those who sold the doves. 11.16. He would not allow anyone to carry a container through the temple. 11.17. He taught, saying to them, "Isn't it written, 'My house will be called a house of prayer for all the nations?' But you have made it a den of robbers! 11.21. Peter, remembering, said to him, "Rabbi, look! The fig tree which you cursed has withered away. 11.23. For most assuredly I tell you, whoever may tell this mountain, 'Be taken up and cast into the sea,' and doesn't doubt in his heart, but believes that what he says is happening; he shall have whatever he says. 11.24. Therefore I tell you, all things whatever you pray and ask for, believe that you receive them, and you shall have them.
10. New Testament, Matthew, 8.22, 9.11, 9.13, 19.12 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

8.22. But Jesus said to him, "Follow me, and leave the dead to bury their own dead. 9.11. When the Pharisees saw it, they said to his disciples, "Why does your teacher eat with tax collectors and sinners? 9.13. But you go and learn what this means: 'I desire mercy, and not sacrifice,' for I came not to call the righteous, but sinners to repentance. 19.12. For there are eunuchs who were born that way from their mother's womb, and there are eunuchs who were made eunuchs by men; and there are eunuchs who made themselves eunuchs for the Kingdom of Heaven's sake. He who is able to receive it, let him receive it.
11. Pliny The Elder, Natural History, 5.73, 10.3 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

12. Plutarch, On Stoic Self-Contradictions, None (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

13. Seneca The Younger, De Constantia Sapientis, 7.1 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

14. Achilles Tatius, The Adventures of Leucippe And Cleitophon, 3.25.1-3.25.6 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)

15. Alexander of Aphrodisias, On Fate, 199.14-199.22 (2nd cent. CE - 3rd cent. CE)

16. Heliodorus, Ethiopian Story, 5.14.2, 6.3.3 (2nd cent. CE - 4th cent. CE)

17. Lucian, The Passing of Peregrinus, 28 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)

18. Lucian, The Ship, Or The Wishes, 44 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)

44. And all this I hold on no brief tenure; the limitations of human life are not for me. I shall live a thousand years, ever renewing my youth, and casting off the slough of old age every time I get to seventeen.–With these rings I shall lack nothing. All that is another's is mine: for can I not open his doors, put his guards to sleep, and walk in unperceived? Instead of sending to India or to the Hyperboreans for their curiosities, their treasures, their wines or their delicacies, I can fly thither myself, and take my fill of all. The phoenix of India, the griffin, that winged monster, are sights unknown to others: I shall see them. I alone shall know the sources of the Nile, the lands that are uninhabited, the Antipodes, if such there be, dwelling on the other side of the earth. Nay, I may learn the nature of the stars, the moon, the sun itself; for fire cannot harm me. And think of the joy of announcing the Olympian victor's name in Babylon, on the day of the contest! or of having one's breakfast in Syria, and one's dinner in Italy! Had I an enemy, I could be even with him, thanks to my invisibility, by cracking his skull with a rock; my friends, on the other hand, I might subsidize with showers of gold as they lay asleep. Have we some overweening tyrant, who insults us with his wealth? I carry him off a couple of miles or so, and drop him over the nearest precipice. I could enjoy the company of my beloved without let or hindrance, going secretly in after I had put everyone else in the house to sleep. What a thing it would be to hover overhead, out of range, and watch contending armies! If I liked, I could take the part of the vanquished, send their conquerors to sleep, rally the fugitives and give them the victory. In short, the affairs of humanity would be my diversion; all things would be in my power; mankind would account me a God. Here is the perfection of happiness, secure and indestructible, backed as it is by health and longevity. What faults have you to find, Lycinus?
19. Philostratus The Athenian, Letters, 8 (2nd cent. CE

20. Philostratus The Athenian, Life of Apollonius, 2.22, 3.9, 3.12-3.13, 3.15, 3.18-3.20, 3.24-3.25, 3.28, 3.32, 3.35-3.36, 3.38, 3.41-3.43, 3.48, 6.1, 6.6-6.22, 6.6.1 (2nd cent. CE

2.22. While he was waiting in the Temple, — and it took a long time for the king to be informed that strangers had arrived, — Apollonius said: O Damis, is there such a thing as painting? Why yes, he answered, if there be any such thing as truth. And what does this art do? It mixes together, replied Damis, all the colors there are, blue with green, and white with black, and red with yellow. And for what reason, said the other, does it mix these? For it isn't merely to get a color, like dyed wax. It is, said Damis, for the sake of imitation, and to get a likeness of a dog, or a horse, or a man, or a ship, or of anything else under the sun; and what is more, you see the sun himself represented, sometimes borne upon a four horse car, as he is said to be seen here, and sometimes again traversing the heaven with his torch, in case you are depicting the ether and the home of the gods. Then, O Damis, painting is imitation? And what else could it be? said he: for if it did not effect that, it would voted to be an idle playing with colors. And, said the other, the things which are seen in heaven, whenever the clouds are torn away from one another, I mean the centaurs and stag-antelopes, yes, and the wolves too, and the horses, what have you got to say about them? Are we not to regard them as works of imitation? It would seem so, he replied. Then, Damis, God is a painter, and has left his winged chariot, upon which he travels, as he disposes of affairs human and divine, and he sits down on these occasions to amuse himself by drawing these pictures, as children make figures in the sand. Damis blushed, for he felt that his argument was reduced to such an absurdity. But Apollonius, on his side, had no wish to humiliate him, for he was not unfeeling in his refutations of people, and said: But I am sure, Damis, you did not mean that; rather that these figures flit through the heaven not only without meaning, but, so far as providence is concerned, by mere chance; while we who by nature are prone to imitation rearrange and create them in these regular figures. We may, he said, rather consider this to be the case, O Apollonius, for it is more probable, and a much sounder idea. Then, O Damis, the mimetic art is twofold, and we may regard the one kind as an employment of the hands and mind in producing imitations, and declare that this is painting, whereas the other kind consists in making likenesses with the mind alone. Not twofold, replied Damis, for we ought to regard the former as the more perfect and more complete kind, being anyhow painting and a faculty of making likenesses with the help both of mind and hand; but we must regard the other kind as a department that, since its possessor perceives and imitates with the mind, without having the delineative faculty, and would never use his hand in depicting its objects. Then, said Apollonius, you mean, Damis, that the hand may be disabled by a blow or by disease? No, he answered, but it is disabled, because it has never handled pencil nor any instrument or color, and has never learned to draw. Then, said the other, we are both of us, Damis, agreed that man owes his mimetic faculty to nature, but his power of painting to art. And the same would appear to be true of plastic art. But, methinks, you would not confine painting itself to the mere use of colors, for a single color was often found sufficient for this purpose by our older painters; and as the art advanced, it employed four, and later, yet more; but we must also concede the name of a painting to an outline drawn without any color at all, and composed merely of shadow and light. For in such designs we see a resemblance, we see form and expression, and modesty and bravery, although they are altogether devoid of color; and neither blood is represented, nor the color of a man's hair or beard; nevertheless these compositions in monochrome are likenesses of people either tawny or white, and if we drew one of these Indians with a pencil without color, yet he would be known for a negro, for his flat nose, and his stiff curling locks and prominent jaw, and a certain gleam about his eyes, would give a black look to the picture and depict an Indian to the eyes of all those who have intelligence. And for this reason I should say that those who look at works of painting and drawing require a mimetic faculty; for no one could appreciate or admire a picture of a horse or of a bull, unless he had formed an idea of the picture represented. Nor again could one admire a picture of Ajax, by the painter Timomachus, which represents him in a state of madness, unless one had conceived in one's mind first an idea or notion of Ajax, and had entertained the probability that after killing the flocks in Troy he would sit down exhausted and even meditate suicide. But these elaborate works of Porus we cannot, Damis, regard as works of brass founding alone, for they are cast in brass; so let us regard them as the chefs d'oeuvre of a man who is both painter and brass-founder at once, and as similar to the work of Hephaestus upon the shield of Achilles, as revealed in Homer. For they are crowded together in that work too men slaying and slain, and you would say that the earth was stained with gore, though it is made of brass. 3.9. THEY tell us that the city under the mountain is of great size and is called Paraca, and that in the center of it are enshrined a great many heads of dragons, for the Indians who inhabit it are trained from their boyhood in this form of sport. And they are also said to acquire an understanding of the language and ideas of animals by feeding either on the heart or the liver of the dragon. And as they advanced they thought they heard the pipe of some shepherd marshaling his flock, but it turned out to be a man looking after a herd of white hinds, for the Indians use these for milking, and find their milk very nutritious. 3.12. THEN he ran up to Apollonius and addressed him in the Greek tongue; and so far this did not seem so remarkable, because all the inhabitants of the village spoke the Greek tongue. But when he addressed him by name and said Hail so and so, the rest of the party were filled with astonishment, though our sage only felt the more confidence in his mission: for he looked to Damis and said: We have reached men who are unfeignedly wise, for they seem to have the gift of foreknowledge. And he at once asked the Indian what he must do, because he was already eager for an interview: and the Indian replied:Your party must halt here, but you must come on just as you are, for the Masters themselves issue this command. 3.13. Theword Masters at once had a Pythagorean ring for the ears of Apollonius and he gladly followed the messenger.Now the hill the summit of which is inhabited by the sages is, according to the account of our travelers, of about the same height as the Acropolis of Athens; and it rises straight up from the plain, though its natural position equally secures it from attack, for the rock surrounds it on all sides. On many parts of this rock you see traces of cloven feet and outlines of beards and of faces, and here and there impressions of backs as of persons who had slipped and rolled down. For they say that Dionysus, when he was trying to storm the place together with Heracles, ordered the Pans to attack it, thinking that they would be strong enough to stand the shock; but they were thunderstruck by the sages and fell one, one way, and another, another; and the rocks as it were took the print of the various postures in which they fell and failed. And they say that they saw a cloud floating round the eminence on which the Indians live and render themselves visible or invisible at will. Whether there were any other gates to the eminence they say they did not know; for the cloud around it did not anywhere allow them to be seen, whether there was an opening in the rampart, or whether on the other hand it was a close-shut fortress. 3.15. APOLLONIUS himself describes the character of these sages and of their settlement upon the hill; for in one of his addresses to the Egyptians he says, I saw Indian Brahmans living upon the earth and yet not on it, and fortified without fortifications, and possessing nothing, yet having the riches of all men. He may indeed be thought to have here written with too much subtlety; but we have anyhow the account of Damis to effect that they made a practice of sleeping the ground, and that they strewed the ground with such grass as they might themselves prefer; and, what is more, he says that he saw them levitating themselves two cubits high from the ground, not for the sake of miraculous display, for they disdain any such ambition; but they regard any rites they perform, in thus quitting earth and walking with the Sun, as acts of homage acceptable to the God. Moreover, they neither burn upon an altar nor keep in stoves the fire which they extract from the sun's rays, although it is a material fire; but like the rays of sunlight when they are refracted in water, so this fire is seen raised aloft in the air and dancing in the ether. And further they pray to the Sun who governs the seasons by his might, that the latter may succeed duly in the land, so that India may prosper; but of a night they intreat the ray of light not to take the night amiss, but. to stay with them just as they have brought it down. Such then was the meaning of the phrase of Apollonius, that the Brahmans are upon earth and yet not upon earth. And his phrase fortified without fortifications or walls, refers to the air or vapor under which they bivouac, for though they seem to live in the open air, yet they raise up a shadow and veil themselves in it, so that they are not made wet when it rains and they enjoy the sunlight whenever they choose. And the phrase without possessing anything they had the riches of all men, is thus explained by Damis: All the springs which the Bacchanals see leaping up from the ground under their feet, whenever Dionysus stirs them and earth in a common convulsion, spring up in plenty for these Indians also when they are entertaining or being entertained. Apollonius therefore was right in saying that people provided as they are with all they want offhand and without having prepared anything, possess what they do not possess. And on principle they grow their hair long, as theLacedaemonians did of old and the people of Thurium and Tarentum, as well as the Melians and all who set store by the fashions of Sparta; and they bind a white turban on their heads, and their feet are naked for walking and they cut their garments to resemble the exomis [ 1]. But the material of which they make their raiment is a wool that springs wild from the ground, white like that of the Pamphylians, though it is of softer growth, and a grease like olive oil distills from off it. This is what they make their sacred vesture of, and if anyone else except these Indians tries to pluck it up, the earth refuses to surrender its wool. And they all carry both a ring and a staff of which the peculiar virtues can effect all things, and the one and the other, so we learn, are prized as secrets. 3.18. And when he had taken his seat, he said: Ask whatever you like, for you find yourself among people who know everything. Apollonius then asked him whether they knew themselves also, thinking that he, like the Greeks, would regard self-knowledge as a difficult matter. But the other, contrary to Apollonius' expectations, corrected him and said: We know everything, just because we begin by knowing ourselves; for no one of us would be admitted to this philosophy unless he first knew himself. And Apollonius remembered what he had heard Phraotes say, and how he who would become a philosopher must examine himself before he undertakes the task; and he therefore acquiesced in this answer, for he was convinced of its truth in his own case also. He accordingly asked a fresh question, namely, who they considered themselves to be; and the other answered We consider ourselves to be Gods. Apollonius asked afresh: Why? Because, said the other, we are good men. This reply struck Apollonius as so instinct with trained good sense that he subsequently mentioned it to Domitian in his defense of himself. 3.19. HE therefore resumed his questions and said: And what view do you take of the soul? That, replied the other, which Pythagoras imparted to you, and which we imparted to the Egyptians. Would you then say, said Apollonius, that as Pythagoras declared himself to be Euphorbus, so you yourself, before you entered your present body, were one of the Trojans or Achaeans or someone else? And the Indian replied: Those Achaean sailors were the ruin of Troy, and your talking so much about it is the ruin of you Greeks. For you imagine that the campaigners against Troy were the only heroes that ever were, and you forget other heroes both more numerous and more divine, whom your own country and that of the Egyptians and that of the Indians have produced. Since then you have asked me about my earlier incarnation, tell me, whom you regard as the most remarkable of the assailants or defenders of Troy. I, replied Apollonius, regard Achilles, the son of Peleus and Thetis, as such, for he and no other is celebrated by Homer as excelling all the Achaeans in personal beauty and size, and he knows of mighty deeds of his. And he also rates very highly such men as Ajax and Nireus, who were only second to him in beauty and courage, and are celebrated as such in his poems. With him, said the other, O Apollonius, I would have you compare my own ancestor, or rather my ancestral body, for that was the light in which Pythagoras regarded Euphorbus. 3.20. There was then, he said, a time when the Ethiopians, an Indian race, dwelt in this country, and when Ethiopia as yet was not; but Egypt stretched its borders beyond Meroe and the cataracts, and on the one side included in itself the fountains of the Nile, and on the other was only bounded by the mouths of the river. Well, at that time of which I speak, the Ethiopians lived here, and were subject to King Ganges, and the land was sufficient for their sustece, and the gods watched over them; but when they slew this king, neither did the rest of the Indians regard them as pure, nor did the land permit them to remain upon it; for it spoiled the seed which they sowed in it before it came into ear, and it inflicted miscarriages on their women, and it gave a miserable feed to their flocks; and wherever they tried to found a city, it would give way sink down under their feet. Nay more, the ghost of Ganges drove them forward on their path, a haunting terror to their multitude, and it did not quit them until they atoned to earth by sacrificing the murderers who had shed the king's blood with their hands. Now this Ganges it seems, was ten cubits high, and in personal beauty excelled any man the world had yet seen, and he was the son of the river Ganges; and when his own father inundated India, he himself turned the flood into the Red Sea, and effected a reconciliation between his father and the land, with the result that the latter brought forth fruits in abundance for him when living, and also avenged him after death. And since Homer brings Achilles to Troy in Helen's behalf, and relates how he took twelve cities by sea and eleven on land, and how he was carried away by wrath because he had been robbed of a woman by the king, on which occasion, in my opinion, he showed himself merciless and cruel, let us contrast the Indian in similar circumstances. He on the contrary set himself to found sixty cities, which are the most considerable of those hereabouts — and I would like to know who would regard the destruction of cities as a better title to fame than the rebuilding of them — and he also repulsed the Scythians who once invaded this land across the Caucasus. Surely it is better to prove yourself a good man by liberating your country than to bring slavery upon a city, and that too on behalf of a woman who probably was never really carried off against her will. And he had formed an alliance with the king of the country, over which Phraotes now rules, although that other had violated every law and principle of morality by carrying of his wife, he yet did not break his oath, and so stable, he said, was his pledged word, that, in spite of the injury he had suffered, he would not do anything to harm that other. 3.24. But Apollonius replied: Since you tempt me to talk about pilotage, I would have you hear what I consider to have been my soundest exploit at that time. Pirates at one time infested the Phoenician Sea, and were hanging about the cities to pick up information about the cargoes which different people had. The agents of the pirates spied out accordingly a rich cargo which I had on board my ship, and having taken me aside in conversation, asked me what was my share in the freight; and I told them that it was a thousand drachmas, for there were four people in command of the ship. “And,” said they, “have you a house?' “A wretched hut,” I replied, “on the Island of Pharos, where once upon a time Proteus used to live.” “Would you like then,” they went on, “to acquire a landed estate instead of the sea, and a decent house instead of your hut, and ten times as much for the cargo as you are going to get now? And to get rid of a thousand misfortunes which beset pilots owing to the roughness of the sea?' I replied that I would gladly do so, but that I did not aspire to become a pirate just at a time when I had made myself more expert than I ever had been, and had won crowns for my skill in my profession. However they persevered and promised to give me a purse of ten thousand drachmas, if I would be their man and do what they wanted. Accordingly I egged them on to talk by promising not to fail them, but to assist them in every way. Then they admitted that they were agents of the pirates, and besought me not to deprive them of a chance of capturing the ship, and instead of sailing away to the city whenever I weighed anchor thence, they arranged that I should cast anchor under the promontory, under the lee of which the pirate ships were riding; and they were willing to swear that they would not only not kill myself, but spare the life of any for whom I interceded. I for my part did not consider it safe to reprehend them, for I was afraid that if they were driven to despair, they would attack my ship on the high seas and then we would all be lost somewhere at sea; accordingly I promised to assist their enterprise, but I insisted upon their taking oath to keep their promise truly. They accordingly made oath, for our interview took place in a sanctuary, and then I said: “You betake yourselves to the ships of the pirates at once, for we will sail away by night.” And they found me all the more plausible from the way I bargained about the money, for I stipulated that it must all be paid me in current cash, though not before they had captured the ship. They therefore went off, but I put straight out to sea after doubling the promontory. This then, said Iarchas, O Apollonius, you consider the behavior of a just man? Why yes, said Apollonius, and of a humane one too! for I consider it was a rare combination of virtues for one who was a mere sailor to refuse to sacrifice men's lives, or to betray the interests of merchants, so rising superior to all bribes of money. 3.25. ThereUPON the Indian smiled and said: You seem to think that mere abstention from injustice constitutes justice, and I am of opinion that all Greeks do the same. For as I once learned from the Egyptians that come hither, governors from Rome are in the habit of visiting your country, brandishing their axes naked over your heads, before they know they have bad men to rule or not; but you acknowledge them to be just if they merely do not sell justice. And I have heard that the slave merchants yonder do exactly the same; for when they come to you with convoys of Carian slaves and are anxious to recommend their characters to you, they make it a great merit of the slaves that they do not steal. In the same way do you recommend on such grounds the rulers whose sway you acknowledge, and after decorating them with such praises as you lavish upon slaves, you send them away, objects, as you imagine, of universal admiration. Nay more, your cleverest poets will not give you leave to be just and good, even if you want to. For here was Minos, a man who exceeded all men in cruelty, and who enslaved with his navies the inhabitants of continent and islands alike, and yet they honor him by placing in his hand a scepter of justice and give him a throne in Hades to be umpire of spirits; while at the same time they deny food and drink to Tantalus, merely because he was a good man and inclined to share with his friends the immortality bestowed upon them by the Gods. And some of them hang stones over him, and rain insults of a terrible kind upon this divine and good man; and I would much rather that they had represented him as swimming in a lake of nectar, for he regaled men with that drink humanely and ungrudgingly. And as he spoke he pointed out a statue which stood upon his left hand, on which was inscribed the name Tantalus. Now this statue was four cubits high, and represented a man of fifty years who was clad in the fashion of Argolis, though he differed in his cloak, that being like a Thessalian's, and he held a cup sufficient at least for one thirsty man and drank your health therefrom, and in the goblet was a liquor, an unmixed draught which frothed and foamed, though without bubbling over the edge of the cup. Now I will presently explain what they consider this cup to be, and for what reason they drink from it. In any case, however, we must suppose that Tantalus was assailed by the poets for not giving rein to his tongue, but because he shared the nectar with mankind; but we must not suppose that he was really the victim of the gods' dislike, for, had he been hateful to them, he would never have been judged by the Indians to be a good man, for they are most religious people and never transgress any divine command. 3.28. And when the wine had circulated, Iarchas said: I pledge you to drink the health, O king, of a Hellene, and he pointed to Apollonius, who was reclining just below him, and he made a gesture with his hand to indicate that he was a noble man and divine. But the king said: I have heard that he and the persons who are halting in the village belong to Phraotes.Quite, right, he answered, and true is what you heard: for it is Phraotes who entertains him here also. What, asked the king, is his mode of life and pursuit? Why, what else, replied Iarchas, except that of that king himself? It is no great compliment you have paid him, answered the king, by saying that he has embraced a mode of life which has denied even to Phraotes the chance of being a noble man. Thereupon Iarchas remarked: You must judge more reasonably, O king, both about philosophy and about Phraotes: for as long as you were a stripling, your youth excused in you such extravagances. But now that you have already reached man's estate, let us avoid foolish and facile utterances. But Apollonius, who found an interpreter in Iarchas said: And what have you gained, O king, by refusing to be a philosopher? What have I gained? Why, the whole of virtue and the identification of myself with the Sun. Then the other, by way of checking his pride and muzzling him, said: If you were a philosopher, you would not entertain such fancies. And you, replied the king, since you are a philosopher, what is your fancy about yourself, my fine fellow? That I may pass, replied Apollonius, for being a good man, if only I can be a philosopher. Thereupon the king stretched out his hand to heaven and exclaimed: By the Sun, you come here full of Phraotes. But the other hailed this remark as a godsend, and catching him up said: I have not taken this long journey in vain, if I am become full of Phraotes. But if you should meet him presently, you will certainly say that he is full of me; and he wished to write to you in my behalf, but since he declared that you were a good man, I begged him not to take the trouble of writing, seeing that in his case no one sent a letter commending me. 3.32. THESE words of Apollonius caused the king to burst into tears, and he said: Dearest friend, in what an heroic light do you represent these Hellenes to me. Why then, O king, were you so hard upon them? The visitors who come hither from Egypt, O guest, replied the king, malign the race of Hellenes, and while declaring that they themselves are holy men and wise, and the true law-givers who fixed all the sacrifices and rites of initiation which are in vogue among the Greeks, they deny to the latter any and every sort of good quality, declaring them to be ruffians, and a mixed herd addicted to every sort of anarchy, and lovers of legend and miracle mongers, and though indeed poor, yet making their poverty not a title of dignity, but a mere excuse for stealing. But now that I have heard this from you and understand how fond of honor and how worthy the Hellenes are, I am reconciled for the future to them and I engage both that they shall have my praise and that I will pray all I can for them, and will never set trust in another Egyptian. But Iarchas remarked: I too, O king, was aware that your mind had been poisoned by these Egyptians; but I would not take the part of the Hellenes until you met some such counselor as this. But since you have been put right by a wise man, let us now proceed to quaff the good cheer provided by Tantalus, and let us sleep over the serious issues which we have to discuss tonight. But at another time I will fill you full with Hellenic arguments, and no other race is so rich in them; and you will delight in them whenever you come hither. And forthwith he set an example to this fellow guests, by stooping the first of them all to the goblet which indeed furnished an ample draught for all; for the stream refilled itself plenteously, as if with spring waters welling up from the ground; and Apollonius also drank, for this cup is instituted by the Indians as a cup of friendship; and they feign that Tantalus is the wine-bearer who supplies it, because he is considered to have been the most friendly of men. 3.35. And the subject is so vast and so far transcends our mental powers, that I do not know any example adequate to illustrate it; but we will take that of a ship, such as the Egyptians construct for our seas and launch for the exchange of Egyptian goods against Indian wares. For there is an ancient law in regard to the Red Sea, which the king Erythras laid down, when he held sway over that sea, to the effect that the Egyptians should not enter it with a vessel of war, and indeed should employ only a single merchant ship. This regulation obliged the Egyptians to contrive a ship equivalent to several at once of those which other races have; and they ribbed the sides of this ship with bolts such as hold a ship together, and they raised its bulwarks and its mast to a great height, and they constructed several compartments, such as are built upon the timber balks which run athwart a ship, and they set several pilots in this boat and subordinated them to the oldest and wisest of their number, to conduct the voyage; and there were several officers on the prow and excellent and handy sailors to man the sails; and in the crew of this ship there was a detachment of armed men, for it is necessary to equip the ship and protect it against the savages of the Gulf that live on the right hand as you enter it, in case they should ever attack and plunder it on the high seas. Let us apply this imagery to the universe, and regard it in the light of a naval construction; for then you must apportion the first and supreme position to God the begetter of this animal, and subordinate posts to the gods who govern its parts; and we may well assent to the statements of the poets, when they say that there are many gods in heaven and many in the sea, and many in the fountains and streams, and many round about the earth, and that there are some even under the earth. But we shall do well to separate from the universe the region under the earth, if there is one, because the poets represent it as an abode of terror and corruption. 3.36. AS the Indian concluded this discourse, Damis says that he was transported with admiration and applauded loudly; for he could never have thought that a native of India could show such mastery of the Greek tongue, nor even that, supposing he understood that language, he could have used it with so much ease and elegance. And he praises the look and smile of Iarchas, and the inspired air with which he expressed his ideas, admitting that Apollonius, although he had a delivery as graceful as it was free from bombast, nevertheless gained a great deal by contact with this Indian, and he says that whenever he sat down to discuss a theme, as he very often did, he resembled Iarchas. 3.38. THIS discussion was interrupted by the appearance among the sages of the messenger bringing in certain Indians who were in want of succor. And he brought forward a poor woman who interceded in behalf of her child, who was, she said, a boy of sixteen years of age, but had been for two years possessed by a devil. Now the character of the devil was that of a mocker and a liar. Here one of the sages asked, why she said this, and she replied: This child of mine is extremely good-looking, and therefore the devil is amorous of him and will not allow him to retain his reason, nor will he permit him to go to school, or to learn archery, nor even to remain at home, but drives him out into desert places. And the boy does not even retain his own voice, but speaks in a deep hollow tone, as men do; and he looks at you with other eyes rather than with his own. As for myself I weep over all this and I tear my cheeks, and I rebuke my son so far as I well may; but he does not know me. And I made my mind to repair hither, indeed I planned to do so a year ago; only the demon discovered himself using my child as a mask, and what he told me was this, that he was the ghost of man, who fell long ago in battle, but that at death he was passionately attached to his wife. Now he had been dead for only three days when his wife insulted their union by marrying another man, and the consequence was that he had come to detest the love of women, and had transferred himself wholly into this boy. But he promised, if I would only not denounce him to yourselves, to endow the child with many noble blessings. As for myself, I was influenced by these promises; but he has put me off and off for such a long time now, that he has got sole control of my household, yet has no honest or true intentions. Here the sage asked afresh, if the boy was at hand; and she said not, for, although she had done all she could to get him to come with her, the demon had threatened her with steep places and precipices and declared that he would kill her son, in case, she added, I haled him hither for trial. Take courage, said the sage, for he will not slay him when he has read this. And so saying he drew a letter out of his bosom and gave it to the woman; and the letter, it appears, was addressed to the ghost and contained threats of an alarming kind. 3.41. BOTH Apollonius and Damis then took part in the interviews devoted to abstract discussions; not so with the conversations devoted to occult themes, in which they pondered the nature of astronomy or divination, and considered the problem of foreknowledge, and handled the problems of sacrifice and of the invocations in which the gods take pleasure. In these Damis says that Apollonius alone partook of the philosophic discussion together with Iarchas, and that Apollonius embodied the results in four books concerning the divination by the stars, a work which Moeragenes has mentioned. And Damis says that he composed a work on the way to offer sacrifice to the several gods in a manner pleasing to them. Not only then do I regard the work on the science of the stars and the whole subject of such divination as transcending human nature, but I do not even know if anyone has these gifts; but I found the treatise on sacrifices in several cities, and in the houses of several learned men; moreover, if anyone should translate [ 1] it, he would find it to be a grave and dignified composition, and one that rings of the author's personality. And Damis says thatIarchas gave seven rings to Apollonius named after the seven stars, and that Apollonius wore each of these in turn on the day of the week which bore its name. 3.42. AS to the subject of foreknowledge, they presently had a talk about it, for Apollonius was devoted to this kind of lore, and turned most of their conversations on to it. For this Iarchas praised him and said: My good friend Apollonius, those who take pleasure in divination, are rendered divine thereby and contribute to the salvation of mankind. For here we have discoveries which we must go to a divine oracle in order to make; yet these, my good friend, we foresee of our unaided selves and foretell to others things which they know not yet. This I regard as the gift of one thoroughly blessed and endowed with the same mysterious power as the Delphic Apollo. Now the ritual insists that those who visit a shrine with a view to obtaining a response, must purify themselves first, otherwise they will be told to depart from the temple. Consequently I consider that one who would foresee events must be healthy in himself, and must not have his soul stained with any sort of defilement nor his character scarred with the wounds of any sins; so he will pronounce his predictions with purity, because he will understand himself and the sacred tripod in his breast, and with ever louder and clearer tone and truer import will he utter his oracles. Therefore you need not be surprised, if you comprehend the science, seeing that you carry in your soul so much ether. 3.43. And with these words he turned to Damis and said playfully: And you, O Assyrian, have you no foreknowledge of anything, especially as you associate with such a man as this? Yes, by Zeus, answered Damis, at any rate of the things that are necessary for myself; for when I first met with Apollonius here, he at once struck me as full of wisdom and cleverness and sobriety and of true endurance; but when I saw that he also had a good memory, and that he was very learned and entirely devoted to the love of learning, he became to me something superhuman; and I came to the conclusion that if I stuck to him I should be held a wise man instead of an ignoramus and a dullard, and an educated man instead of a savage; and I saw that, if I followed him and shared his pursuits, I should visit the Indians and visit you, and that I should be turned into a Hellene by him and be able to mix with the Hellenes. Now of course you set your oracles, as they concern important issues, on a level with those of Delphi and Dodona and of any other shrine you like; as for my own premonitions, since Damis is the person who has them, and since his foreknowledge concerns himself alone, we will suppose that they resemble the guesses of an old beggar wife foretelling what will happen to sheep and such like. 3.48. As to the gold which the griffins dig up, there are rocks which are spotted with drops of gold as with sparks, which this creature can quarry because of the strength of its beak. For these animals do exist in India, he said, and are held in veneration as being sacred to the Sun; and the Indian artists, when they represent the Sun, yoke four of them abreast to draw the imaged car; and in size and strength they resemble lions but having this advantage over them that they have wings, they will attack them, and they get the better of elephants and of dragons. But they have no great power of flying, not more than have birds of short flight; for they are not winged as is proper with birds, but the palms of their feet are webbed with red membranes, such that they are able to revolve them, and make a flight and fight in the air; and the tiger alone is beyond their powers of attack, because in swiftness it rivals the winds. 6.1. Ethiopia covers the western wing of the entire earth under the sun, just as India does the eastern wing; and at Meroe it adjoins Egypt, and, after skirting a part of Libya Incognita, it ends at the sea which the poets call by the name of the Ocean, that being the name they applied to the mass of water which surrounds the earth. This country supplies Egypt with the river Nile, which takes its rise at the cataracts (Catadupi), and brings down from Ethiopia all Egypt, the soil of which in flood-time it inundates. Now in size this country is not worthy of comparison with India, not for that matter is any of the continents that are famous among men; and even if you put together all Egypt with Ethiopia, and we may regard the river as so combining the two, we should not compare the two together with India, so vast is the standard of comparison. However their respective rivers, theIndus and the Nile, resemble one another, if we consider their creatures. For they both spread their moisture over the land in the summer season, when the earth most wants it, and unlike all other rivers they produced the crocodile and the river-horse; and the religious rites celebrated over them correspond with one another, for many of the religious invocations of the Indians are repeated in the case of the Nile. We have a proof of the similarity of the two countries in the spices which are found in them, also in the fact that the lion and the elephant are captured and confined in both the one and the other. They are also the haunts of animals not found elsewhere, and of black men — a feature not found in other continents — and we meet in them with races of pigmies and of people who bark in various ways instead of talking, and other wonders of the kind. And the griffins of the Indians and the ants of the Ethiopians, though they are dissimilar in form, yet, from what we hear, play similar parts; for in each country they are the guardians of gold, and devoted to the gold reefs of the two countries. But we will not pursue these subjects; for we must resume the course of our history and follow in the sage's footsteps. 6.6. Thence they rode out at sunrise, and arrived before midday at the academy of the naked sages, who dwell, they relate, upon a moderate-sized hill a little way from the bank of the Nile; and in point of wisdom they fall short of the Indians rather more than they excel the Egyptians. And they wear next to no clothes in the same way as people do at Athens in the heat of summer. And in their district there are few trees, and a certain grove of no great size to which they resort when they meet for the transaction of common affairs; but they do not build their shrines in one and the same place, as Indian shrines are built, but one is in one part of the hill and another in another, all worthy of observation, according to the accounts of the Egyptians. The Nile is the chief object of their worship, for they regard this river as land and water at once. They have no need, however, of hut or dwelling, because they live in the open air directly under the heaven itself, but they have built an hospice to accommodate strangers, and it is a portico of no great size, about equal in length to those of Elis, beneath which the athletes await the sound of the midday trumpet. 6.7. At this place Damis records an action of Euphrates, which if we do not regard it as juvenile, was anyhow unworthy of the dignity of a philosopher. Euphrates had heard Apollonius often say that he wished to compare the wisdom of India with that of Egypt, so he sent up to the naked sages one Thrasybulus, a native of Naucratis, to take away our sage's character. Thrasybulus at the same time that he pretended to have come there in order to enjoy their society, told them that the sage of Tyana would presently arrive, and that they would have no little trouble with him, because he esteemed himself more highly than the sages of India did themselves, though he extolled the latter whenever he opened his mouth; and he added that Apollonius had contrived a thousand pitfalls for them, and that he would not allow any sort of influence either to the sun, or to the sky, or to the earth, but pretended to move and juggle and rearrange these forces for whatever end he chose. 6.8. Having concocted these stories the man of Naucratis went away; and they, imagining they were true, did not indeed decline to meet Apollonius when he arrived, but pretended that they were occupied with important business and were so intent upon it, that they could only arrange an interview with him if they had time, and if they were informed first of what he wanted and of what attracted him thither.And a messenger from the bade them stay and lodge in the portico, but Apollonius remarked: We do not want to hear about a house for ourselves, for the climate here is such that anyone can live naked, — an unkind reference this to them, as it implied that they went without clothes not to show their endurance, but because it was too to wear any. And he added: I am not surprised indeed at their nor yet knowing what I want, and what I am come here for, though the Indians never asked me these questions. 6.9. Accordingly Apollonius lay down under one of the trees, and let his companions who were there with him ask whatever question they pleased. Damis took Timasion apart and asked him the question in private: About these naked sages, my good fellow, as you have lived with them, and in all probability know, tell me what their wisdom comes to? It is, answered the other, manifold an profound. And yet, said Damis, their demeanor towards us does not evince any wisdom, my fine fellow; for when they refuse to converse about wisdom with so great a man as our master, and assume all sorts of airs against him, what can I say of them except that they are too vain and proud. Pride and vanity! said the other, I have already come among them twice, and I never saw any such thing about them; for they were always very modest and courteous towards those who came to visit them. At any rate a little time ago, perhaps a matter of fifty days, one Thrasybulus was staying here who achieved nothing remarkable in philosophy, and they received him with open arms merely because he said he was a disciple of Euphrates. Then Damis cried: What's that you say, my boy? Then you saw Thrasybulus of Naucratis in this academy of theirs? Yes, and what's more, answered the other, I conveyed him hence, when he went down the river, in my own boat. Now I have it, by Athena, cried Damis, in a loud tone of indignation. I warrant he has played us some dirty trick. Timasion then replied: Your master, when I asked him yesterday who he was, would not answer me at once, but kept his name a secret; but do you, unless this is a mystery, tell me who he is, for then I could probably help you to find what you seek. And when he heard from Damis, that it was the sage of Tyana, You have put the matter, he said, in a nutshell. For Thrasybulus, as he descended the Nile with me, in answer to my question what he had gone up there for, explained to me that his love for wisdom was not genuine, and said that he had filled these naked sages with suspicion of Apollonius, to the end that whenever he came here they might flout him; and what his quarrel is with him I know not, but anyhow, it is, I think, worthy of a woman or of a vulgar person to backbite him as he has done. But I will address myself to these people and ascertain their real disposition; for they are friendly to me. And about eventide Timasion returned, though without telling Apollonius any more than that he had interchanged words with them; however he told Damis in private that they meant to come the next morning primed with all that they had heard from Thrasybulus. 6.10. They spent that evening conversing about trifles which are not worth recording, and then they lay down to sleep on the spot where they had supped; but at daybreak Apollonius, after adoring the sun according to his custom, had set himself to meditate upon some problem, when Nilus, who was the youngest of the naked philosophers, running up to him, exclaimed: We are coming to you. Quite right, said Apollonius, for to get to you I have made this long journey from the sea all the way here. And with these words he followed Nilus. So after exchanging greetings with the sages, and they met him close to the portico. Where, said Apollonius, shall we hold our interview? Here, said Thespesion, pointing to the grove. Now Thespesion was the eldest of the sect, and led them in procession; and they followed him with an orderly and leisurely step, just as the jury of the athletic sports at Olympia follow the eldest of their number. And when they had sat down, which they did anyhow, and without the observing their previous order, they all fixed their eyes on Thespesion as the one who should regale them with a discourse, which he proceeded as follows: They say, Apollonius, that you have visited the Pythian and Olympian festivals; for this was reported of you here by Stratocles of Pharos, who says he met you there. Now those who come to the Pythian festival are, they say, escorted with the sound of pipe and song and lyre, and are honored with shows of comedies and tragedies; and then last of all they are presented with an exhibition of games and races run by naked athletes. At the Olympic festival, however, these superfluities are omitted as inappropriate and unworthy of the place; and those who go to the festival are only provided with the show of naked athletes originally instituted by Heracles. You may see the same contrast between the wisdom of the Indians and our own. For they, like those who invite others to the Pythian festival, appeal to the crowd with all sorts of charms and wizardry; but we, like the athletes of Olympia, go naked. Here earth strews for us no couches, nor does it yield us milk or wine as if we were bacchants, nor does the air uplift us and sustain us aloft. But the earth beneath us is our only couch, and we live by partaking of its natural fruits, which we would have it yield to us gladly and without being tortured against its will. But you shall see that we are not unable to work tricks if we like. Heigh! you tree yonder, he cried, pointing to an elm tree, the third in the row from that under which they were talking, just salute the wise Apollonius, will you? And forthwith the tree saluted him, as it was bidden to do, in accents which were articulate and like those of a woman. Now he wrought this sign to discredit the Indians, and in the belief that by doing so he would wean Apollonius of his excessive estimate of their powers; for he was always recounting to everybody what the Indians said and did.Then the Egyptian added these precepts: he said that it is sufficient for the sage to abstain from eating all flesh of living animals, and from the roving desires which mount up in the soul through the eyes, and from envy which ends by teaching injustice to hand and will, and that truth stands not in need of miracle-mongering and sinister arts. For look, he said, at the Apollo of Delphi, who keeps the center of Hellas for the utterance of his oracles. There then, as you probably know yourself, a person who desires a response, puts his question briefly, and Apollo tells what he knows without any miraculous display. And yet it would be just as easy for him to convulse the whole mountain of Parnassus, and to alter the springs of the Castalian fountain so that it should run with wine, and to check the river Cephisus and stay its stream; but he reveals the bare truth without any of this show of ostentation. Nor must we suppose that it is by his will, that so much gold and showy offerings enter his treasury, nor that he would care for his temple even if it were made twice as large as it already is. For once on a time this god Apollo dwelt in quite a humble habitation; and a little hut was constructed for him to which the bees are said to have contributed their honeycomb and wax, and the birds their feathers. For simplicity is the teacher of wisdom and the teacher of truth; and you must embrace it, if you would have men think you really wise, and forget all your legendary tales that you have acquired among the Indians. For what need is there to beat the drum over such simple matters as: “Do this, or do not do it,” or “I know it, or I do not know it,” or “It is this and not that'? What do you want with thunder, nay, I would say, What do you want to be thunder-struck for?You have seen in picture-books the representation of Heracles by Prodicus; in it Heracles is represented as a youth, who has not yet chosen the life he will lead; and vice and virtue stand in each side of him plucking his garments and trying to draw him to themselves. Vice is adorned with gold and necklaces and with purple raiment, and her cheeks are painted and her hair delicately plaited and her eyes underlined with henna; and she also wears golden slippers, for she is pictured strutting about in these; but virtue in the picture resembles a woman worn out with toil, with a pinched look; and she has chosen for her adornment rough squalor, and she goes without shoes and in the plainest of raiment, and she would have appeared naked if she had not too much regard for her feminine decency. Now figure yourself, Apollonius, as standing between Indian wisdom on one side, and our humble wisdom on the other; imagine that you hear the one telling you how she will strew flowers under you when you lie down to sleep, yes, and by Heaven, how she will regale you upon milk and nourish you on honey-comb, and how she will supply you with nectar and wings, whenever you want them; and how she will wheel in tripods, whenever you drink, and golden thrones; and you shall have no hard work to do, but everything will be flung unsought into your lap. But the other discipline insists that you must lie on the bare ground in squalor, and be seen to toil naked like ourselves; and that you must not find dear or sweet anything which you have not won by hard work; and that you must not be boastful, not hunt after vanities and pursue pride; and that you must be on your guard against all dreams and visions which lift you off the earth. If then you really make the choice of Heracles, and steel your will resolutely, neither to dishonor truth, nor to decline the simplicity of nature, then you may say that you have overcome many lions and have cut off the heads of many hydras and of monsters like Geryon and Nessus, and have accomplished all his other labors, but if you embrace the life of a strolling juggler, you will flatter men's eyes and ears, but they will think you no wiser than anybody else, and you will become the vanquished of any naked philosopher of Egypt. 6.11. When he ended, all turned their eyes upon Apollonius; his own followers knowing well that he would reply, while Thespesion's friends wondered what he could say in answer. But he, after praising the fluency and vigor of the Egyptian, merely said: Have you anything more to say? No, by Zeus, said the other, for I have said all I have to say. Then he asked afresh: And has not any one of the rest of the Egyptians anything to say? I am their spokesman, answered his antagonist, and you have heard them all. Apollonius accordingly paused for a minute and then, fixing his eyes, as it were, on the discourse he had heard, he spoke as follows: You have very well described and in a sound philosophic spirit the choice which Prodicus declares Heracles to have made as a young man; but, ye wise men of the Egyptians, it does not apply in the least to myself. For I am not come here to ask your advice about how to live, insomuch as I long ago made choice of the life which seemed best to myself; and as I am older than any of you, except Thespesion, I myself am better qualified, now I have got here, to advise you how to choose wisdom, if I did not find that you had already made the choice. Being, however, as old as I am, and so far advanced in wisdom as I am, I shall not hesitate as it were to make you the auditors of my life and motives, and teach you that I rightly chose this life of mine, than which no better one has ever suggested itself to me. For I discerned a certain sublimity in the discipline of Pythagoras, and how a certain secret wisdom enabled him to know, not only who he was himself, but also who he had been; and I saw that he approached the altars in purity, and suffered not his belly to be polluted by partaking of the flesh of animals and that he kept his body pure of all garments woven of dead animal refuse; and that he was the first of mankind to restrain his tongue, inventing a discipline of silence described in the proverbial phrase, An ox sits upon it. I also saw that his philosophical system was in other respects oracular and true. So I ran to embrace his teachings, not choosing one form of wisdom rather than another of two presented me, as you, my excellent Thespesion, advise me to do. For philosophy marshaled before me her various points of view, investing them with the adornment proper to each and she commanded me to look upon them and make a sound choice. Now they were all possessed of an august and divine beauty; and some of them were of such dazzling brightness that you might well have closed your eyes. However I fixed my eyes firmly upon all of them, for they themselves encouraged me to do so by moving towards me, and telling me beforehand how much they would give me. Well, one of them professed that she would shower upon me a swarm of pleasures without any toil on my part and another that she would give me rest after toil; and a third that she would mingle mirth and merriment in my toil; and everywhere I had glimpses of pleasures and of unrestrained indulgence in the pleasures of the table; and it seemed that I had only to stretch out my hand to be rich, and that I needed not to set any bridle upon my eyes, but love and loose desire and such-like feelings were freely allowed me. One of them, however, boasted that she would restrain me from such things, but she was bold and abusive and in an unabashed manner elbowed all others aside; and I beheld the ineffable form of wisdom 6.12. Damis says that he breathed afresh when he heard this address; for that the Egyptians were so impressed by Apollonius' words, that Thespesion, in spite of the blackness of his complexion, visibly blushed, while the rest of them seemed in some way stunned by the vigorous and fluent discourse which they listened to; but the youngest of them, whose name was Nilus, leapt up from the ground, he says, in admiration, and passing over to Apollonius shook hands with him, and besought him to tell him about the interviews which he had had with the Indians. And Apollonius, he says, replied: I should not grudge you anything, for you are ready to listen, as I see, and are ready to welcome wisdom of every kind; but I should not care to pour out the teachings I gathered there upon Thespesion or on anyone else who regards the lore of the Indians as so much nonsense. Whereupon Thespesion said: But if you were a merchant or a seafarer, and you brought to us some cargo or other from over there, would you claim, merely because it came from India, to dispose of it untested and unexamined, refusing us either the liberty of looking at it or tasting it? But Apollonius repled as follows: I should furnish it to those who asked for it; but if the moment my ship had reached the harbor, someone came down the beach and began to run down my cargo and abuse myself, and say that I came from a country which produces nothing worth having, and if he reproached me for sailing with a cargo of shoddy goods, and tried to persuade the rest to think like himself, do you suppose that one would, after entering such a harbor, cast anchor or make his cables fast, and not rather hoist his sails and put to sea afresh, entrusting his goods more gladly to the winds than to such undiscerning and inhospitable people? Well, I anyhow, said Nilus, lay hold on your cables, and entreat you, my skipper, to let me share your goods that you bring hither; and I would gladly embark with you in your ship as a super-cargo and a clerk to check your merchandise. 6.13. Thespesion, however, was anxious to put a stop to such propositions, so he said: I am glad, Apollonius, that you are annoyed at what we said to you; for you can the more readily condone our annoyance at the misrepresentation you made of our local wisdom, long before you had gained any experience of its quality. Apollonius was for a moment astonished at these words, for he had heard nothing as yet of the intrigues of Thrasybulus and Euphrates; but as was his wont, he guessed the truth and said: The Indians, O Thespesion, would never have behaved as you have, nor have given ear to these insinuation dropped by Euphrates, for they have a gift of prescience. Now I never have had any quarrel of my own with Euphrates; I only tried to wean him of his passion for money and cure his propensity to value everything by what he could make out of it; but I found that my advice was not congenial to him, nor in his case practicable; nay he merely takes it as a tacit reproach, and never loses any opportunity of intriguing against me. But since you have found his attacks upon my character so plausible, I may as well tell you that it is you, rather than myself, that he has calumniated. For though, as is clear to me, the victims of calumny incur considerable dangers, since they are, I suppose, sure to be disliked without having done any wrong, yet neither are those who incline to listen to the calumnies free from danger; for in the first place they will be convicted of paying respect to lies and giving them as much attention as they would to the truth, and secondly they are convicted of levity and credulity, faults which it is disgraceful even for a stripling to fall into. And they will be thought envious, because they allow envy to teach them to listen to unjust tittle-tattle; and they expose themselves all the more to calumny, because they think it true of others. For man is by nature inclined to commit a fault which he does not discredit when he hears it related to others. Heaven forbid that a man of these inclinations should become a tyrant, or even president of a popular state; for in his hands even a democracy would become a tyranny; nor let him be made a judge, for surely he will not ever discern the truth. Nor let him be captain of a ship, for the crew would mutiny, nor general of an army, for that would bring luck to the adversary; nor let one of his disposition attempt philosophy, for he would not consider the truth in forming his opinions. But Euphrates has deprived you of even the quality of wisdom; for how can those on whom he has imposed with his falsehoods claim wisdom for themselves? have they not deserted from it to take sides with one who has persuaded them of improbabilities? Here Thespesion tried to calm him, and remarked: Enough of Euphrates and of his small-minded affairs; for we are quite ready even to reconcile you with him, since we consider it the proper work of a sage to be umpire in the disputes of other sages. But, said Apollonius, who shall reconcile me with you? For the victim of lies must surely be driven into hostility by the falsehood. ... Be it so, said Apollonius, and let us hold a conversation, for that will be the best way of reconciling us. 6.14. And Nilus, as he was passionately anxious to listen to Apollonius, said: And what's more, it behoves you to begin the conversation, and to tell us all about the journey which you made to the people of India, and about the conversations which you held there, I have no doubt, on the most brilliant topics. And I too, said Thespesion, long to hear about the wisdom of Phraotes, for you are said to have brought from India some examples of his arguments. Apollonius accordingly began by telling them about the events which occurred in Babylon, and told them everything, and they gladly listened to him, spellbound by his words. But when it was midday, they broke of the conversations, for at this time of day the naked sages, like others, attend to the ceremonies of religion. 6.15. Apollonius and his comrades were about to dine, when Nilus presented himself with vegetables and bread and dried fruits, some of which he carried himself, while his friends carried the rest; and very politely he said: The sages send these gifts of hospitality, not only to yourselves but to me; for I mean to share in your repast, not uninvited, as they say, but inviting myself. It is a delightful gift of hospitality, said Apollonius, which you bring to us, O youth, in the shape of yourself and your disposition, for you are evidently a philosopher without guile, and an enthusiastic lover of the doctrines of the Indians and of Pythagoras. So lie down here and eat with us. I will do so, said the other, but your dishes will not be ample enough to satisfy me. It seems to me, said the other, that you are a gourmand and an appalling eater. None like me, said the other, for although you have set before me so ample and so brilliant a repast, I am not sated; and after a little time I am come back again to eat afresh. What then can you call me but an insatiable cormorant? Eat your fill, said Apollonius, and as for topics of conversation, some you must yourself supply, and I will give you others. 6.16. So when they had dined, I, said Nilus, until now have been camping together with the naked sages, and joined my forces with them as with certain light armed troops or slingers. But now I intend to put on my heavy armor, and it is your shield that shall adorn me. But, said Apollonius, I think, my good Egyptian, that you will incur the censure of Thespesion and his society for two reasons; firstly, that after no further examination and testing of ourselves you have left them, and secondly that you give the preference to our manners and discipline with more precipitancy than is admissible where a man is making choice of how he shall live. I agree with you, said the young man, but if I am to blame for making this choice, I might also be to blame if I did not make it; and anyhow they will be most open to rebuke, if they make the same choice as myself. For it will be more justly reprehensible in them, as they are both older and wiser than myself, not to have made the choice long ago which I make now; for with all their advantages they will have failed to choose what in practice would so much redound to their advantage. A very generous sentiment indeed, my good youth, is this which you have expressed, said Apollonius; but beware lest the mere fact of their being so wise and aged should give them an appearance, at any rate, of being right in choosing as they have done, and of having good reason for rejecting my doctrine; and lest you should seem to take up a very bold position in setting them to rights rather than in following them. But the Egyptian turned short round upon Apollonius and countering his opinion said: So far as it was right for a young man to agree with his elders, I have been careful to do so; for so long as I thought that these gentlemen were possessed of a wisdom which belonged to no other set of men, I attached myself to them; and the motive which actuated me to do so was the following: My father once made a voyage on his own initiative to the Red Sea, for he was, I may tell you, captain of the ship which the Egyptians send to the Indies. And after he had had intercourse with the Indians of the seaboard, he brought home stories of the wise men of that region, closely similar to those which you have told us. And his account which I heard was somewhat as follows, namely that the Indians are the wisest of mankind, but that the Ethiopians are colonists sent from India, who follow their forefathers in matters of wisdom, and fix their eyes on the institutions of their home. Well, I, having reached my teens, surrendered my patrimony to those who wanted it more than myself, and frequented the society of these naked sages, naked myself as they, in the hope of picking up the teaching of the Indians, or at any rate teaching allied to theirs. And they certainly appeared to me to be wise, though not after the manner of India; but when I asked them point blank why they did not teach the philosophy of India, they plunged into abuse of the natives of that country very much as you have heard them do in their speeches this very day. Now I was still young, as you see, so they made me a member of their society, because I imagine they were afraid I might hastily quit them and undertake a voyage to the Red Sea, as my father did before me. And I should certainly have done so, yes, by Heaven, I would have pushed on until I reached the hill of the sages, unless someone of the gods had sent you hither to help me and enabled me without either making any voyage over the Red Sea or adventuring to the inhabitants of the Gulf, to taste the wisdom of India. It is not today therefore for the first time that I shall make my choice, but I made it long ago, though I did not obtain what I hoped to obtain. For what is there to wonder at if a man who has missed what he was looking for, returns to the search? And if I should convert my friends yonder to this point of view, and persuade them to adopt the convictions which I have adopted myself, should I, tell me, be guilty of any hardihood? For you must not reject the claim that youth makes, that in some way it assimilates an idea more easily than old age; and anyone who counsels another to adopt the wisdom and teaching which he himself has chosen, anyhow escapes the imputation of trying to persuade others of things he does not believe himself. And anyone who takes the blessings bestowed upon him by fortune into a corner and there enjoys them by himself, violates their character as blessings, for he prevents their sweetness from being enjoyed by as many as possible. 6.17. When Nilus had finished these arguments, and juvenile enough they were, Apollonius took him up and said: If you were in love with my wisdom, had you not better, before I begin, discuss with me the question of my reward? Let us discuss it, answered Nilus, and do you ask whatever you like. I ask you, he said, to be content with the choice you have made, and not to annoy the naked sages by giving them advice which they will not take. I consent, he said, and let this be agreed upon as your reward. This then was the substance of their conversation, and when Nilus at its close asked him how long a time he would stay among the naked sages he replied: So long as the quality of their wisdom justifies anyone in remaining in their company; and after that I shall take my way to the cataracts, in order to see the springs of the Nile, for it will be delightful not only to behold the sources of the Nile, but also to listen to the roar of its waterfalls. 6.18. After they had held this discussion and listened to some recollections of India, they lay down to sleep upon the grass; but at daybreak, having offered their accustomed prayers, they followed Nilus, who led them into the presence of Thespesion. They accordingly greeted one another, and sitting down together in the grove they began a conversation in which Apollonius led as follows: How important it is, said he, not to conceal wisdom, is proved by our conversation of yesterday; for because the Indians taught me as much of their wisdom as I thought it proper for me to know, I not only remember my teachers, but I go about instilling into others what I heard from them. And you too will be richly rewarded by me, if you send me away with a knowledge of your wisdom as well; for I shall not cease to go about and repeat your teachings to the Greeks, while to the Indians I shall write them. 6.19. Ask, they said, for you know question comes first and argument follows on it. It is about the gods that I would like to ask you a question first, namely, what induced you to impart, as your tradition, to the people of this country forms of the gods that are absurd and grotesque in all but a few cases? In a few cases, do I say? I would rather say that in very few are the gods' images fashioned in a wise and god-like manner, for the mass of your shrines seem to have been erected in honor rather of irrational and ignoble animals than of gods. Thespesion, resenting these remarks, said: And your own images in Greece, how are they fashioned? In the way, he replied, in which it is best and most reverent to construct images of the gods. I suppose you allude, said the other, to the statue of Zeus in Olympia, and to the image of Athena and to that of the Cnidian goddess and to that of the Argive goddess and to other images equally beautiful and full of charm? Not only to these, replied Apollonius, but without exception I maintain, that whereas in other lands statuary has scrupulously observed decency and fitness, you rather make ridicule of the gods than really believe in them. Your artists, then, like Phidias, said the other, and like Praxiteles, went up, I suppose, to heaven and took a copy of the forms of the gods, and then reproduced these by their art or was there any other influence which presided over and guided their molding? There was, said Apollonius, and an influence pregt with wisdom and genius. What was that? said the other, for I do not think you can adduce any except imitation. Imagination, said Apollonius, wrought these works, a wiser and subtler artist by far than imitation; for imitation can only create as its handiwork what it has seen, but imagination equally what it has not seen; for it will conceive of its ideal with reference to the reality, and imitation is often baffled by terror, but imagination by nothing; for it marches undismayed to the goal which it has itself laid down. When you entertain a notion of Zeus you must, I suppose, envisage him along with heaven and seasons and stars, as Phidias in his day endeavoured to do, and if you would fashion an image of Athena you must imagine in your mind armies and cunning, and handicrafts, and how she leapt out of Zeus himself. But if you make a hawk or an owl or a wolf or a dog, and put it in your temples instead of Hermes or Athena or Apollo, your animals and your birds may be esteemed and of much price as likenesses, but the gods will be very much lowered in their dignity. I think, said the other, that you criticize our religion very superficially; for if the Egyptians have any wisdom, they show it by their deep respect and reverence in the representation of the gods, and by the circumstance that they fashion their forms as symbols of a profound inner meaning, so as to enhance their solemnity and august character. Apollonius thereon merely laughed and said: My good friends, you have indeed greatly profited by the wisdom of Egypt and Ethiopia, if your dog and your ibis and your goat seem particularly august and god-like, for this is what I learn from Thespesion the sage.But what is there that is august or awe-inspiring in these images? Is it not likely that perjurers and temple-thieves and all the rabble of low jesters will despise such holy objects rather than dread them; and if they are to be held for the hidden meanings which they convey, surely the gods in Egypt would have met with much greater reverence, if no images of them had ever been set up at all, and if you had planned your theology along other lines wiser and more mysterious. For I imagine you might have built temples for them, and have fixed the altars and laid down rules about what to sacrifice and what not, and when and on what scale, and with what liturgies and rites, without introducing any image at all, but leaving it to those who frequented the temples to imagine the images of the gods; for the mind can more or less delineate and figure them to itself better than can any artist; but you have denied to the gods the privilege of beauty both of the outer eye and of an inner suggestion. Thespesion replied and said: There was a certain Athenian, called Socrates, a foolish old man like ourselves, who thought that the dog and the goose and the plane tree were gods and used to swear by them. He was not foolish, said Apollonius, but a divine and unfeignedly wise man; for he did not swear by these objects on the understanding that they were gods, but to save himself from swearing by the gods. 6.20. Thereupon Thespesion as if anxious to drop the subject, put some questions to Apollonius, about the scourging in Sparta, and asked if the Lacedaemonians were smitten with rods in public. Yes, answered the other, as hard, O Thespesion, as men can smite them; and it is especially men of noble birth among them that are so treated. Then what do they do to menials, he asked, when they do wrong? They do not kill them nowadays, said Apollonius, as Lycurgus formerly allowed, but the same whip is used to them too. And what judgment does Hellas pass upon the matter? They flock, he answered, to see the spectacle with pleasure and utmost enthusiasm, as if to the festival of Hyacinthus, or to that of the naked boys. Then these excellent Hellenes are not ashamed, either to behold those publicly whipped who erewhile governed them or to reflect that they were governed by men who are whipped by men who are whipped before the eyes of all? And how is it that you did not reform this abuse? For they say that you interested yourself in the affairs of the Lacedaemonians, as of other people. So far as anything could be reformed, I gave them my advice, and they readily adopted it; for they are the freest of the Hellenes; but at the same time they will only listen to one who gives them good advice. Now the custom of scourging is a ceremony in honor of the Scythian Artemis, so they say, and was prescribed by oracles, and to oppose the regulations of the gods is in my opinion utter madness. 'Tis a poor wisdom, Apollonius, he replied, which you attribute to the gods of the Hellenes, if they countece scourging as a part of the discipline of freedom. It's not the scourging, he said, but the sprinkling of the altar with human blood that is important, for the Scythians too held the altar to be worthy thereof; but the Lacedaemonians modified the ceremony of sacrifice because of its implacable cruelty, and turned it into a contest of endurance, undergone without any loss of life, and yet securing to the goddess as first fruits an offering of their own blood. Why then, said the other, do they not sacrifice strangers right out to Artemis, as the Scythians formerly considered right to do? Because, he answered, it is not congenial to any of the Greeks to adopt in full rigor the manners and customs of barbarians. And yet, said the other, it seems to me that it would be more humane to sacrifice one or two of them than to enforce as they do a policy of exclusion against all foreigners.Let us not assail, said the other, O Thespesion, the law-giver Lycurgus; but we must understand him, and then we shall see that his prohibition to strangers to settle in Sparta and live there was not inspired on his part by mere boorish exclusiveness, but by a desire to keep the institutions of Sparta in their original purity by preventing outsiders from mingling in her life. Well, said the other, I should allow the men of Sparta to be what they claim to be, if they had ever lived with strangers, and yet had faithfully adhered to their home principles; for it was not by keeping true to themselves in the absence of strangers, but by doing so in spite of their presence, that they needed to show their superiority. But they, although they enforced his policy of excluding strangers, corrupted their institutions, and were found doing exactly the same as did those of the Greeks whom they most detested. Anyhow, their subsequent naval program and policy of imposing tribute was modelled entirely upon that of Athens, and they themselves ended by committing acts which they had themselves regarded as a just casus belli against the Athenians, whom they had no sooner beaten in the field than they humbly adopted, as if they were the beaten party, their pet institution. And the very fact that the goddess was introduced from Taurus and Scythia was the action of men who embraced alien customs. But if an oracle prescribed this, what want was there of the scourge? What need to feign an endurance fit for slaves? Had they wanted to prove the disdain that Lacedaemonians felt for death, they had I think done better to sacrifice a youth of Sparta with his own consent upon the altar. For this would have been a real proof of the superior courage of the Spartans, and would have disinclined Hellas from ranging herself in the opposite camp to them. But you will say that they had to save their young men for the battlefield; well, in that case the law which prevails among the Scythians, and sentences all men of sixty years of age to death, would have been more suitably introduced and followed among the Lacedaemonians then among the Scythians, supposing that they embrace death in its grim reality and not as a mere parade. These remarks of mine are directed not so much against the Lacedaemonians, as against yourself, O Apollonius. For if ancient institutions, whose hoary age defies our understanding of their origins, are to be examined in an unsympathetic spirit, and the reason why they are pleasing to heaven subjected to cold criticism, such a line of speculation will produce a crop of odd conclusions; for we could attack the mystery rite of Eleusis in the same way and ask, why it is this and not that; and the same with the rites of the Samothracians, for in their ritual they avoid one thing and insist on another; and the same with the Dionysiac ceremonies and the phallic symbol, and the figure erected in Cyllene, and before we know where we are we shall be picking holes in everything. Let us choose, therefore, any other topic you like, but respect the sentiment of Pythagoras, which is also our own; for it is better, if we can't hold our tongues about everything, at any rate to preserve silence about such matters as these. Apollonius replied and said, If, O Thespesion, you had wished to discuss the topic seriously, you would have found that the Lacedaemonians have many excellent arguments to advance in favor of their institutions, proving that they are sound and superior to those of other Hellenes; but since you are so averse to continue the discussion, and even regard it as impious to talk about such things, let us proceed to another subject, of great importance, as I am convinced, for it is about justice that I shall now put a question. 6.21. Let us, said Thespesion, tackle the subject; for it is one very suitable to men, whether they are wise or not wise. But lest we should drag in the opinions of Indians, and so confuse our discussion, and go off without having formed any conclusions, do you first impart to us the views held by the Indians concerning justice, for you probably examined their views on the spot; and if their opinion is proved to be correct we will adopt it; but if we have something wiser to put in its place, you must adopt our view, for that too is plain justice. Said Apollonius: Your plan is excellent and most satisfactory to me; so do listen to the conversation which I held there. For I related to them how I had once been captain of a large ship, in the period when my soul was in command of another body, and how I thought myself extremely just because, when robbers offered me a reward, if I would betray my ship by running it into roads where they were going to lie in wait for it, in order to seize its cargo, I agreed and made the promise, just to save them from attacking us, but intending to slip by them and get beyond the place agreed upon. And, said Thespesion, did the Indians agree that this was justice? No, they laughed at the idea, he said, for they said that justice was something more than not being unjust. It was very sensible, said the other, of the Indians to reject such a view; for good sense is something more than not entertaining nonsense, just as courage is something more than not running away from the ranks; and so temperance is something more than the avoidance of adultery, and no one reserves his praise for a man who has simply shown himself to be not bad. For because a thing, no matter what, is equidistant between praise and punishment, it is not on that account to be reckoned off-hand to be virtue How then. O Thespesion, said Apollonius, are we to crown the just man and for what actions? Could you have discussed justice more completely and more opportunely, said the other, than when the sovereign of so large and flourishing a country intervened in your philosophic discussion of the art of kingship, a thing intimately connected with justice? If it had been Phraotes, said Apollonius, who turned up on that occasion, you might rightly blame me for not gravely discussing the subject of justice in his presence. But you from the account which I gave of him yesterday that the man is a drunkard and an enemy of all philosophy. What need therefore was there to inflict on him the trouble? Why should we try to win credit for ourselves in the presence of a sybarite who thinks of nothing but his own pleasures? But inasmuch as it is incumbent upon wise men like ourselves to explore and trace out justice, more so than on kings and generals, let us proceed to examine the absolutely just man. For though I thought myself just in the affair of the ship, and thought others just too because they do not practice injustice, you deny that this in itself constitutes them just or worthy of honor. And rightly so, said the other, for whoever heard of a decree drafted by Athenians or Lacedaemonians in favor of crowning so and so, because he is not a libertine, or of granting the freedom of the city to so and so, because the temples have not been robbed by him? Who then is the just man and what are is actions? For neither did I ever hear of anyone being crowned merely for his justice, nor of a decree being proposed over a just man to the effect that so and so shall be crowned, because such and such actions of his show him to be just. For anyone who considers the fate of Palamedes in Troy or Socrates in Athens, will discover that even justice is not sure of success among men, for assuredly these men suffered most unjustly being themselves most just. Still they at least were put to death on the score of acts of injustice imputed on them, and the verdict was a distortion of the truth; whereas in the case of Aristides the son of Lysimachus, it was very justice that was the undoing of him, for he in spite of his integrity was banished merely because of his reputation for this very virtue. And I am sure that justice will appear in a very ridiculous light; for having been appointed by Zeus and by the Fates to prevent men being unjust to one another, she has never been able to defend herself against injustice.And the history of Aristides is sufficient to me to show the difference between one who is nor unjust and one who is really just. For, tell me, is not this the same Aristides of whom your Hellenic compatriots when they come here tell us that he undertook a voyage to the islands to fix the tribute of the allies, and after settling it on a fair basis, returned again to his country still wearing the same cloak in which he left it? It is he, answered Apollonius, who made the love of poverty once to flourish. Now, said the other, let us suppose that there were at Athens two public orators passing an encomium upon Aristides, just after he had returned from the allies; one of the proposes that he shall be crowned, because he has come back again without enriching himself or amassing any fortune, but the poorest of the Athenians, poorer than he was before; and the other orator, we will suppose, drafts his motion somewhat as follows: “Whereas Aristides has fixed the tribute of the allies according to their ability to pay, and not in excess of the resources of their respective countries; and whereas he has endeavored to keep them loyal to the Athenians, and to see that they shall feel it no grievance to pay upon this scale, it is hereby resolved to crown him for justice.” Do you not suppose that Aristides himself would have opposed the first of these resolutions, as an indignity to his entire life, seeing that it only honored him for not doing injustice; whereas, he might perhaps have supported the other resolution as a fair attempt to express his intentions and policy? For I imagine it was with an eye to the interest of Athenians and subject states alike, that he took care to fix the tribute on a fair and moderate basis, and in fact his wisdom in this matter was conclusively proved after his death. For when the Athenians exceeded his valuations and imposed heavier tributes upon the islands, their naval supremacy at once went to pieces, though it more than anything else had made them formidable; on the other hand the prowess of the Lacedaemonians passed on to the sea itself; and nothing was left of Athenian supremacy, for the whole of the subject states rushed into revolution and made good their escape. It follows then, O Apollonius, that rightly judged, it is not the man who abstains from injustice that is just, but the man who himself does what is just, and also influences others not to be unjust; and from such justice as his there will spring up a crop of other virtues, especially those of the law-court and of the legislative chamber. For such a man as he will make a much fairer judge than people who take their oaths upon the dissected parts of victims, and his legislation will be similar to that of Solon and of Lycurgus; for assuredly these great legislators were inspired by justice to undertake their work. 6.22. Such, according to Damis, was the discussion held by them with regard to the just man, and Apollonius, he says, assented to their argument, for he always agreed with what was reasonably put. They also had a philosophic talk about the soul, proving its immortality, and about nature, along much the same lines which Plato follows in his Timaeus; and after some further remarks and discussions of the laws of the Hellenes, Apollonius said: For myself I have come all this way to see yourselves and visit the springs of the Nile; for a person who only comes as far as Egypt may be excused if he ignores the latter, but if he advances as far as Ethiopia, as I have done, he will be rightly reproached if he neglects to visit them, and to draw as it were from their well-springs some arguments of his own. Farewell then, said the other, and pray to the springs for whatever you desire, for they are divine. But I imagine you will take as your guide Timasion, who formerly lived at Naucratis, but is now of Memphis; for he is well acquainted with the springs of the Nile and he is not so impure as to stand in need of further lustrations. But as for you, O Nilus, we would like to have a talk to you by ourselves. The meaning of this sally was clear enough to Apollonius, for he well understood their annoyance at Nilus' preference for himself; but to give them an opportunity of speaking him apart, he left them to prepare and pack up for his journey, for he meant to start at daybreak. And after a little time Nilus returned, but did not tell them anything of what they had said to him, though he laughed a good deal to himself. And no one asked him what he was laughing about, but they respected his secret.
21. Diogenes Laertius, Lives of The Philosophers, 7.91 (3rd cent. CE - 3rd cent. CE)

7.91. These are called non-intellectual, because they do not require the mind's assent; they supervene and they occur even in bad men: for instance, health, courage. The proof, says Posidonius in the first book of his treatise on Ethics, that virtue really exists is the fact that Socrates, Diogenes, and Antisthenes and their followers made moral progress. And for the existence of vice as a fundamental fact the proof is that it is the opposite of virtue. That it, virtue, can be taught is laid down by Chrysippus in the first book of his work On the End, by Cleanthes, by Posidonius in his Protreptica, and by Hecato; that it can be taught is clear from the case of bad men becoming good.
22. Stoic School, Stoicor. Veter. Fragm., 3.658Subjects of this text:

subject book bibliographic info
achilles tatius Bowie, Essays on Ancient Greek Literature and Culture, Volume 2: Comedy, Herodotus, Hellenistic and Imperial Greek Poetry, the Novels (2023) 504
actions / acts (stoic), erroneous / errors (hamartēmata) Lee, Moral Transformation in Greco-Roman Philosophy of Mind: Mapping the Moral Milieu of the Apostle Paul and His Diaspora Jewish Contemporaries (2020) 243
alciphron Bowie, Essays on Ancient Greek Literature and Culture, Volume 2: Comedy, Herodotus, Hellenistic and Imperial Greek Poetry, the Novels (2023) 671
alexander, of aphrodisias Bowie, Essays on Ancient Greek Literature and Culture, Volume 2: Comedy, Herodotus, Hellenistic and Imperial Greek Poetry, the Novels (2023) 504
alexander the great Demoen and Praet, Theios Sophistes: Essays on Flavius Philostratus' Vita Apollonii (2009) 334
amethyst Bowie, Essays on Ancient Greek Literature and Culture, Volume 2: Comedy, Herodotus, Hellenistic and Imperial Greek Poetry, the Novels (2023) 504
anabasis, bithynian history Bowie, Essays on Ancient Greek Literature and Culture, Volume 2: Comedy, Herodotus, Hellenistic and Imperial Greek Poetry, the Novels (2023) 671
antonius diogenes Bowie, Essays on Ancient Greek Literature and Culture, Volume 2: Comedy, Herodotus, Hellenistic and Imperial Greek Poetry, the Novels (2023) 504
appearance (phantasia, impression) Lee, Moral Transformation in Greco-Roman Philosophy of Mind: Mapping the Moral Milieu of the Apostle Paul and His Diaspora Jewish Contemporaries (2020) 243
arabia, arabian Bowie, Essays on Ancient Greek Literature and Culture, Volume 2: Comedy, Herodotus, Hellenistic and Imperial Greek Poetry, the Novels (2023) 504
arabia Schaaf, Animal Kingdom of Heaven: Anthropozoological Aspects in the Late Antique World (2019) 101
arrian Bowie, Essays on Ancient Greek Literature and Culture, Volume 2: Comedy, Herodotus, Hellenistic and Imperial Greek Poetry, the Novels (2023) 671
asia minor, western Bowie, Essays on Ancient Greek Literature and Culture, Volume 2: Comedy, Herodotus, Hellenistic and Imperial Greek Poetry, the Novels (2023) 671
bird/birds Schaaf, Animal Kingdom of Heaven: Anthropozoological Aspects in the Late Antique World (2019) 101
calanus Bowie, Essays on Ancient Greek Literature and Culture, Volume 2: Comedy, Herodotus, Hellenistic and Imperial Greek Poetry, the Novels (2023) 504
calasiris Bowie, Essays on Ancient Greek Literature and Culture, Volume 2: Comedy, Herodotus, Hellenistic and Imperial Greek Poetry, the Novels (2023) 504
caracalla Bowie, Essays on Ancient Greek Literature and Culture, Volume 2: Comedy, Herodotus, Hellenistic and Imperial Greek Poetry, the Novels (2023) 504
cato (roman statesman) Lee, Moral Transformation in Greco-Roman Philosophy of Mind: Mapping the Moral Milieu of the Apostle Paul and His Diaspora Jewish Contemporaries (2020) 243
celsus Nicklas and Spittler, Credible, Incredible: The Miraculous in the Ancient Mediterranean. (2013) 239
chaeremon, description of egyptian priests Schliesser et al., Alexandria: Hub of the Hellenistic World (2021) 158
chaeremon Schliesser et al., Alexandria: Hub of the Hellenistic World (2021) 158
chariton Bowie, Essays on Ancient Greek Literature and Culture, Volume 2: Comedy, Herodotus, Hellenistic and Imperial Greek Poetry, the Novels (2023) 504
chrysippus Lee, Moral Transformation in Greco-Roman Philosophy of Mind: Mapping the Moral Milieu of the Apostle Paul and His Diaspora Jewish Contemporaries (2020) 243
cicero Lee, Moral Transformation in Greco-Roman Philosophy of Mind: Mapping the Moral Milieu of the Apostle Paul and His Diaspora Jewish Contemporaries (2020) 243
cleanthes Lee, Moral Transformation in Greco-Roman Philosophy of Mind: Mapping the Moral Milieu of the Apostle Paul and His Diaspora Jewish Contemporaries (2020) 243
creation / creatures / create Lee, Moral Transformation in Greco-Roman Philosophy of Mind: Mapping the Moral Milieu of the Apostle Paul and His Diaspora Jewish Contemporaries (2020) 243
cynicism / cynic Lee, Moral Transformation in Greco-Roman Philosophy of Mind: Mapping the Moral Milieu of the Apostle Paul and His Diaspora Jewish Contemporaries (2020) 243
delphi Bowie, Essays on Ancient Greek Literature and Culture, Volume 2: Comedy, Herodotus, Hellenistic and Imperial Greek Poetry, the Novels (2023) 671
demeter Bowie, Essays on Ancient Greek Literature and Culture, Volume 2: Comedy, Herodotus, Hellenistic and Imperial Greek Poetry, the Novels (2023) 671
diogenes laertius Lee, Moral Transformation in Greco-Roman Philosophy of Mind: Mapping the Moral Milieu of the Apostle Paul and His Diaspora Jewish Contemporaries (2020) 243
diogenes of sinope Lee, Moral Transformation in Greco-Roman Philosophy of Mind: Mapping the Moral Milieu of the Apostle Paul and His Diaspora Jewish Contemporaries (2020) 243
dissimulation Moxon, Peter's Halakhic Nightmare: The 'Animal' Vision of Acts 10:9–16 in Jewish and Graeco-Roman Perspective (2017) 232
divine speech, enigmatic Moxon, Peter's Halakhic Nightmare: The 'Animal' Vision of Acts 10:9–16 in Jewish and Graeco-Roman Perspective (2017) 232
egyptian priests, and jewish therapeutae Schliesser et al., Alexandria: Hub of the Hellenistic World (2021) 158
egyptian priests, chaeremonss image of Schliesser et al., Alexandria: Hub of the Hellenistic World (2021) 158
enigmatic speech, graeco-roman oracular and prophetic, pedagogic Moxon, Peter's Halakhic Nightmare: The 'Animal' Vision of Acts 10:9–16 in Jewish and Graeco-Roman Perspective (2017) 232
epictetus Lee, Moral Transformation in Greco-Roman Philosophy of Mind: Mapping the Moral Milieu of the Apostle Paul and His Diaspora Jewish Contemporaries (2020) 243
good (moral) Lee, Moral Transformation in Greco-Roman Philosophy of Mind: Mapping the Moral Milieu of the Apostle Paul and His Diaspora Jewish Contemporaries (2020) 243
heliodorus, gymnosophists Bowie, Essays on Ancient Greek Literature and Culture, Volume 2: Comedy, Herodotus, Hellenistic and Imperial Greek Poetry, the Novels (2023) 671
heliodorus, in literary context Bowie, Essays on Ancient Greek Literature and Culture, Volume 2: Comedy, Herodotus, Hellenistic and Imperial Greek Poetry, the Novels (2023) 671
heliodorus, phoenicians Bowie, Essays on Ancient Greek Literature and Culture, Volume 2: Comedy, Herodotus, Hellenistic and Imperial Greek Poetry, the Novels (2023) 504
heliopolis Bowie, Essays on Ancient Greek Literature and Culture, Volume 2: Comedy, Herodotus, Hellenistic and Imperial Greek Poetry, the Novels (2023) 504
herodotus Bowie, Essays on Ancient Greek Literature and Culture, Volume 2: Comedy, Herodotus, Hellenistic and Imperial Greek Poetry, the Novels (2023) 504
hydaspes Bowie, Essays on Ancient Greek Literature and Culture, Volume 2: Comedy, Herodotus, Hellenistic and Imperial Greek Poetry, the Novels (2023) 671
iarchas Bowie, Essays on Ancient Greek Literature and Culture, Volume 2: Comedy, Herodotus, Hellenistic and Imperial Greek Poetry, the Novels (2023) 504
impulse (hormē) Lee, Moral Transformation in Greco-Roman Philosophy of Mind: Mapping the Moral Milieu of the Apostle Paul and His Diaspora Jewish Contemporaries (2020) 243
india, indian Bowie, Essays on Ancient Greek Literature and Culture, Volume 2: Comedy, Herodotus, Hellenistic and Imperial Greek Poetry, the Novels (2023) 504
india Schaaf, Animal Kingdom of Heaven: Anthropozoological Aspects in the Late Antique World (2019) 101; Schliesser et al., Alexandria: Hub of the Hellenistic World (2021) 158
josephus, on the essenes Schliesser et al., Alexandria: Hub of the Hellenistic World (2021) 158
lactantius Schaaf, Animal Kingdom of Heaven: Anthropozoological Aspects in the Late Antique World (2019) 101
longus, in literary context Bowie, Essays on Ancient Greek Literature and Culture, Volume 2: Comedy, Herodotus, Hellenistic and Imperial Greek Poetry, the Novels (2023) 671
lucian, on the death of peregrinus Bowie, Essays on Ancient Greek Literature and Culture, Volume 2: Comedy, Herodotus, Hellenistic and Imperial Greek Poetry, the Novels (2023) 504
lucian Bowie, Essays on Ancient Greek Literature and Culture, Volume 2: Comedy, Herodotus, Hellenistic and Imperial Greek Poetry, the Novels (2023) 504
magi Demoen and Praet, Theios Sophistes: Essays on Flavius Philostratus' Vita Apollonii (2009) 324
metaphor Lee, Moral Transformation in Greco-Roman Philosophy of Mind: Mapping the Moral Milieu of the Apostle Paul and His Diaspora Jewish Contemporaries (2020) 243
musonius rufus Demoen and Praet, Theios Sophistes: Essays on Flavius Philostratus' Vita Apollonii (2009) 334
nature (phusis) / natural, animal / plants Lee, Moral Transformation in Greco-Roman Philosophy of Mind: Mapping the Moral Milieu of the Apostle Paul and His Diaspora Jewish Contemporaries (2020) 243
nature (phusis) / natural, human Lee, Moral Transformation in Greco-Roman Philosophy of Mind: Mapping the Moral Milieu of the Apostle Paul and His Diaspora Jewish Contemporaries (2020) 243
nilus Demoen and Praet, Theios Sophistes: Essays on Flavius Philostratus' Vita Apollonii (2009) 324
paradise Schaaf, Animal Kingdom of Heaven: Anthropozoological Aspects in the Late Antique World (2019) 101
perfect (teleios) / perfection (teleiōsis) Lee, Moral Transformation in Greco-Roman Philosophy of Mind: Mapping the Moral Milieu of the Apostle Paul and His Diaspora Jewish Contemporaries (2020) 243
peripateticism / peripatetic Lee, Moral Transformation in Greco-Roman Philosophy of Mind: Mapping the Moral Milieu of the Apostle Paul and His Diaspora Jewish Contemporaries (2020) 243
philo, description of the essenes Schliesser et al., Alexandria: Hub of the Hellenistic World (2021) 158
philo, description of therapeutae Schliesser et al., Alexandria: Hub of the Hellenistic World (2021) 158
philostratus, apollonius Bowie, Essays on Ancient Greek Literature and Culture, Volume 2: Comedy, Herodotus, Hellenistic and Imperial Greek Poetry, the Novels (2023) 504
philostratus, heroicus Bowie, Essays on Ancient Greek Literature and Culture, Volume 2: Comedy, Herodotus, Hellenistic and Imperial Greek Poetry, the Novels (2023) 671
philostratus Bowie, Essays on Ancient Greek Literature and Culture, Volume 2: Comedy, Herodotus, Hellenistic and Imperial Greek Poetry, the Novels (2023) 504
phoenicia/phoenician Schaaf, Animal Kingdom of Heaven: Anthropozoological Aspects in the Late Antique World (2019) 101
phoenix, bird Bowie, Essays on Ancient Greek Literature and Culture, Volume 2: Comedy, Herodotus, Hellenistic and Imperial Greek Poetry, the Novels (2023) 671
phoenix Schaaf, Animal Kingdom of Heaven: Anthropozoological Aspects in the Late Antique World (2019) 101
pleasure (hēdonē) Lee, Moral Transformation in Greco-Roman Philosophy of Mind: Mapping the Moral Milieu of the Apostle Paul and His Diaspora Jewish Contemporaries (2020) 243
plutarch Bowie, Essays on Ancient Greek Literature and Culture, Volume 2: Comedy, Herodotus, Hellenistic and Imperial Greek Poetry, the Novels (2023) 671; Lee, Moral Transformation in Greco-Roman Philosophy of Mind: Mapping the Moral Milieu of the Apostle Paul and His Diaspora Jewish Contemporaries (2020) 243
posidonius Lee, Moral Transformation in Greco-Roman Philosophy of Mind: Mapping the Moral Milieu of the Apostle Paul and His Diaspora Jewish Contemporaries (2020) 243
prophecy Moxon, Peter's Halakhic Nightmare: The 'Animal' Vision of Acts 10:9–16 in Jewish and Graeco-Roman Perspective (2017) 232
rebuke, by cynic teacher Moxon, Peter's Halakhic Nightmare: The 'Animal' Vision of Acts 10:9–16 in Jewish and Graeco-Roman Perspective (2017) 232
rebuke, riddling or enigmatic Moxon, Peter's Halakhic Nightmare: The 'Animal' Vision of Acts 10:9–16 in Jewish and Graeco-Roman Perspective (2017) 232
religion / myth Lee, Moral Transformation in Greco-Roman Philosophy of Mind: Mapping the Moral Milieu of the Apostle Paul and His Diaspora Jewish Contemporaries (2020) 243
riddle, riddling, pedagogic Moxon, Peter's Halakhic Nightmare: The 'Animal' Vision of Acts 10:9–16 in Jewish and Graeco-Roman Perspective (2017) 232
sage (wise person) Lee, Moral Transformation in Greco-Roman Philosophy of Mind: Mapping the Moral Milieu of the Apostle Paul and His Diaspora Jewish Contemporaries (2020) 243
scholarch Lee, Moral Transformation in Greco-Roman Philosophy of Mind: Mapping the Moral Milieu of the Apostle Paul and His Diaspora Jewish Contemporaries (2020) 243
seneca Lee, Moral Transformation in Greco-Roman Philosophy of Mind: Mapping the Moral Milieu of the Apostle Paul and His Diaspora Jewish Contemporaries (2020) 243
socrates Lee, Moral Transformation in Greco-Roman Philosophy of Mind: Mapping the Moral Milieu of the Apostle Paul and His Diaspora Jewish Contemporaries (2020) 243
sophist Demoen and Praet, Theios Sophistes: Essays on Flavius Philostratus' Vita Apollonii (2009) 324
stoicism / stoic / stoa, neostoicism (greco-roman) Lee, Moral Transformation in Greco-Roman Philosophy of Mind: Mapping the Moral Milieu of the Apostle Paul and His Diaspora Jewish Contemporaries (2020) 243
stoicism / stoic / stoa Lee, Moral Transformation in Greco-Roman Philosophy of Mind: Mapping the Moral Milieu of the Apostle Paul and His Diaspora Jewish Contemporaries (2020) 243
symbol/symbolism Schaaf, Animal Kingdom of Heaven: Anthropozoological Aspects in the Late Antique World (2019) 101
th espesion Demoen and Praet, Theios Sophistes: Essays on Flavius Philostratus' Vita Apollonii (2009) 324
theocritus Bowie, Essays on Ancient Greek Literature and Culture, Volume 2: Comedy, Herodotus, Hellenistic and Imperial Greek Poetry, the Novels (2023) 671
unnatural / against nature (kata phusin) Lee, Moral Transformation in Greco-Roman Philosophy of Mind: Mapping the Moral Milieu of the Apostle Paul and His Diaspora Jewish Contemporaries (2020) 243
virtue / moral virtue (aretē) Lee, Moral Transformation in Greco-Roman Philosophy of Mind: Mapping the Moral Milieu of the Apostle Paul and His Diaspora Jewish Contemporaries (2020) 243
wisdom' Demoen and Praet, Theios Sophistes: Essays on Flavius Philostratus' Vita Apollonii (2009) 334
zeno (of citium) Lee, Moral Transformation in Greco-Roman Philosophy of Mind: Mapping the Moral Milieu of the Apostle Paul and His Diaspora Jewish Contemporaries (2020) 243