Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database9125
Pausanias, Description Of Greece, 5.11.3


τῶν δὲ ἐκ τοῦ θρόνου μεταξὺ ποδῶν τέσσαρες κανόνες εἰσίν, ἐκ ποδὸς ἐς πόδα ἕτερον διήκων ἕκαστος. τῷ μὲν δὴ κατʼ εὐθὺ τῆς ἐσόδου κανόνι, ἑπτά ἐστιν ἀγάλματα ἐπʼ αὐτῷ, τὸ γὰρ ὄγδοον ἐξ αὐτῶν οὐκ ἴσασι τρόπον ὅντινα ἐγένετο ἀφανές· εἴη δʼ ἂν ἀγωνισμάτων ἀρχαίων ταῦτα μιμήματα, οὐ γάρ πω τὰ ἐς τοὺς παῖδας ἐπὶ ἡλικίας ἤδη καθειστήκει τῆς Φειδίου. τὸν δὲ αὑτὸν ταινίᾳ τὴν κεφαλὴν ἀναδούμενον ἐοικέναι τὸ εἶδος Παντάρκει λέγουσι, μειράκιον δὲ Ἠλεῖον τὸν Παντάρκη παιδικὰ εἶναι τοῦ Φειδίου· ἀνείλετο δὲ καὶ ἐν παισὶν ὁ Παντάρκης πάλης νίκην Ὀλυμπιάδι ἕκτῃ πρὸς ταῖς ὀγδοήκοντα.Between the feet of the throne are four rods, each one stretching from foot to foot. The rod straight opposite the entrance has on it seven images; how the eighth of them disappeared nobody knows. These must be intended to be copies of obsolete contests, since in the time of Pheidias contests for boys had not yet been introduced. This statement is certainly incorrect; Pausanias himself says that contests for the boys were introduced at the thirty-seventh Festival, i.e. in 632 B.C. Several suggestions have been made for correcting the text. One of the most attractive is that of C. Robert (see Hermes XXIII. 1888, p. 451), who would read ἀγωνιστῶν for ἀγωνισμάτων and transpose οὐ γάρ (for which he reads ἄρα ) πω . . . τῆς Φειδίου to after ὀγδοήκοντα. This would mean: “So P. had not reached the age of boys at the time of Pheidias.” The figure of one binding his own head with a ribbon is said to resemble in appearance Pantarces, a stripling of Elis said to have been the love of Pheidias. Pantarces too won the wrestling-bout for boys at the eighty-sixth Festival.


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

6 results
1. Diodorus Siculus, Historical Library, 12.39.2 (1st cent. BCE - 1st cent. BCE)

12.39.2.  Consequently, when the Assembly convened to consider the affair, the enemies of Pericles persuaded the people to arrest Pheidias and lodged a charge against Pericles himself of stealing sacred property. Furthermore, they falsely accused the sophist Anaxagoras, who was Pericles' teacher, of impiety against the gods; and they involved Pericles in their accusations and malicious charges, since jealousy made them eager to discredit the eminence as well as the fame of the man.
2. Dio Chrysostom, Orations, 12.52-12.53, 12.55-12.83 (1st cent. CE - missingth cent. CE)

12.52.  Such a wondrous vision did you devise and fashion, one in very truth a Charmer of grief and anger, that from men All the remembrance of their ills could loose! So great the radiance and so great the charm with which your art has clothed it. Indeed it is not reasonable to suppose that even Hephaestus himself would criticize this work if he judged it by the pleasure and delight which it affords the eye of man." "But, on the other hand, was the shape you by your artistry produced appropriate to a god and was its form worthy of the divine nature, when you not only used a material which gives delight but also presented a human form of extraordinary beauty and size; and apart from its being a man's shape, made also all the other attributes as you have made them? that is the question which I invite you to consider now. And if you make a satisfactory defence on these matters before those present and convince them that you have discovered the proper and fitting shape and form for the foremost and greatest god, then you shall receive in addition a second reward, greater and more perfect than the one given by the Eleans. 12.53.  For you see that the issue is no small one, nor the danger, for us. Since in times past, because we had no clear knowledge, we formed each his different idea, and each person, according to his capacity and nature, conceived a likeness for every divine manifestation and fashioned such likenesses in his dreams; and if we do perchance collect any small and insignificant likenesses made by the earlier artists, we do not trust them very much nor pay them very much attention. But you by the power of your art first conquered and united Hellas and then all others by means of this wondrous presentment, showing forth so marvellous and dazzling a conception, that none of those who have beheld it could any longer easily form a different one. 12.68.  "And, last of all, he showed himself not only a maker of verses but also of words, giving utterance to those of his own invention, in some cases by simply giving his own names to the things and in others adding his new ones to those current, putting, as it were, a bright and more expressive seal upon a seal. He avoided no sound, but in short imitated the voices of rivers and forests, of winds and fire and sea, and also of bronze and of stone, and, in short, of all animals and instruments without exception, whether of wild beasts or of birds or of pipes and reeds. He invented the terms 'clang' (kanache), 'boom' (bombos), 'crash' (ktupos), 'thud' (doupos), 'rattle' (arabos), and spoke of 'roaring rivers,' 'whizzing missiles,' 'thundering waves,' 'raging winds,' and other such terrifying and truly astonishing phenomena, thus filling the mind with great confusion and uproar. 12.69.  Consequently he had no lack of fear-inspiring names for things and of pleasant ones, and also of smooth and rough ones, as well as of those which have countless other differences in both their sounds and their meanings. As a result of this epic art of his he was able to implant in the soul any emotion he wished. "But our art, on the other hand, that which is dependent on the workman's hand and the artist's creative touch, by no means attains to such freedom; but first we need a material substance, a material so tough that it will last, yet can be worked without much difficulty and consequently not easy to procure; we need, too, no small number of assistants. 12.70.  And then, in addition, the sculptor must have worked out for himself a design that shows each subject in one single posture, and that too a posture that admits of no movement and is unalterable, so perfected that it will comprise within itself the whole of the god's nature and power. But for the poets it is perfectly easy to include very many shapes and all sorts of attitudes in their poetry, adding movements and periods of rest to them according to what they consider fitting at any given time, and actions and spoken words, and they have, I imagine, an additional advantage in the matter of difficulty and that of time. For the poet when moved by one single conception and one single impulse of his soul draws forth an immense volume of verses, as if from a gushing spring of water, before the vision and the conception he had grasped can leave him and flow away. But of our art the execution is laborious and slow, advancing with difficulty a step at a time, the reason being, no doubt, that it must work with a rock-like and hard material. 12.71.  "But the most difficult thing of all is that the sculptor must keep the very same image in his mind continuously until he finishes his work, which often takes many years. Indeed, the popular saying that the eyes are more trustworthy than the ears is perhaps true, yet they are much harder to convince and demand much greater clearness; for while the eye agrees exactly with what it sees, it is not impossible to excite and cheat the ear by filling it with representations under the spell of metre and sound. 12.72.  Then again, while the measures of our art are enforced upon us by considerations of numbers and magnitude, the poets have the power to increase even these elements to any extent. For this reason it was easy enough for Homer to give the size of Eris by saying, With humble crest at first, anon her head, While yet she treads the earth, affronts the skies. But I must be content, I suppose, merely to fill up the space designated by Eleans or Athenians. 12.78.  "As for these attributes, then, I have represented them in so far as it was possible to do so, since I was not able to name them. But the god who continually sends the lightning's flash, portending war and the destruction of many or a mighty downpour of rain, or of hail or of snow, or who stretches the dark blue rainbow across the sky, the symbol of war, or who sends a shooting star, which hurls forth a stream of sparks, a dread portent to sailors or soldiers, or who sends grievous strife upon Greeks and barbarians so as to inspire tired and despairing men with unceasing love for war and battle, and the god who weighed in the balance the fates of the godlike men or of whole armies to be decided by its spontaneous inclination — that god, I say, it was not possible to represent by my art; nor assuredly should I ever have desired to do so even had it been possible. 12.79.  For of thunder what sort of soundless image, or of lightning and of the thunderbolt what kind of a likeness without the lightning's flash could by any possibility be made from the metals taken from the subterranean workings of this land at least? Then when the earth was shaken and Olympus was moved by a slight inclination of the eyebrows, or a crown of cloud was about his head, it was easy enough for Homer to describe them, and great was the freedom he enjoyed for all such things; but for our art it is absolutely impossible, for it permits the observer to test it with his eyes from close at hand and in full view.
3. Pliny The Elder, Natural History, 34.19, 35.34 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

4. Plutarch, Pericles, 31.2-31.4 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

31.2. But the worst charge of all, and yet the one which has the most vouchers, runs something like this. Pheidias the sculptor was contractor for the great statue, as I have said, and being admitted to the friendship of Pericles, and acquiring the greatest influence with him, made some enemies through the jealousy which he excited; others also made use of him to test the people and see what sort of a judge it would be in a case where Pericles was involved. These latter persuaded one Menon, an assistant of Pheidias, to take a suppliant’s seat in the market-place and demand immunity from punishment in case he should bring information and accusation against Pheidias. 31.3. The people accepted the man’s proposal, and formal prosecution of Pheidias was made in the assembly. Embezzlement, indeed, was not proven, for the gold of the statue, from the very start, had been so wrought upon and cast about it by Pheidias, at the wise suggestion of Pericles, that it could all be taken off and weighed, Cf. Thuc. 2.13.5 . and this is what Pericles actually ordered the accusers of Pheidias to do at this time. 31.4. But the reputation of his works nevertheless brought a burden of jealous hatred upon Pheidias, and especially the fact that when he wrought the battle of the Amazons on the shield of the goddess, he carved out a figure that suggested himself as a bald old man lifting on high a stone with both hands, and also inserted a very fine likeness of Pericles fighting with an Amazon. And the attitude of the hand, which holds out a spear in front of the face of Pericles, is cunningly contrived as it were with a desire to conceal the resemblance, which is, however, plain to be seen from either side.
5. Lucian, The Syrian Goddess, 3, 2 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)

2. The first men on earth to receive knowledge of the gods, and to build temples and shrines and to summon meetings for religious observances are said to have been the Egyptians. They were the first, too, to take cognizance of holy names, and to repeat sacred traditions. Not long after them the Assyrians heard from the Egyptians their doctrines as to the gods, and they reared temples and shrines: in these they placed statues and images.
6. Pausanias, Description of Greece, 1.24.5-1.24.7, 2.17.4, 2.27.2, 3.18.10-3.18.16, 5.11.1-5.11.2, 5.11.4-5.11.11, 8.8.3 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)

1.24.5. Their ritual, then, is such as I have described. As you enter the temple that they name the Parthenon, all the sculptures you see on what is called the pediment refer to the birth of Athena, those on the rear pediment represent the contest for the land between Athena and Poseidon. The statue itself is made of ivory and gold. On the middle of her helmet is placed a likeness of the Sphinx—the tale of the Sphinx I will give when I come to my description of Boeotia—and on either side of the helmet are griffins in relief. 1.24.6. These griffins, Aristeas An early Greek traveller and writer. of Proconnesus says in his poem, fight for the gold with the Arimaspi beyond the Issedones. The gold which the griffins guard, he says, comes out of the earth; the Arimaspi are men all born with one eye; griffins are beasts like lions, but with the beak and wings of an eagle. I will say no more about the griffins. 1.24.7. The statue of Athena is upright, with a tunic reaching to the feet, and on her breast the head of Medusa is worked in ivory. She holds a statue of Victory about four cubits high, and in the other hand a spear; at her feet lies a shield and near the spear is a serpent. This serpent would be Erichthonius. On the pedestal is the birth of Pandora in relief. Hesiod and others have sung how this Pandora was the first woman; before Pandora was born there was as yet no womankind. The only portrait statue I remember seeing here is one of the emperor Hadrian, and at the entrance one of Iphicrates, A famous Athenian soldier.fl. 390 B.C. who accomplished many remarkable achievements. 2.17.4. The statue of Hera is seated on a throne; it is huge, made of gold and ivory, and is a work of Polycleitus. She is wearing a crown with Graces and Seasons worked upon it, and in one hand she carries a pomegranate and in the other a sceptre. About the pomegranate I must say nothing, for its story is somewhat of a holy mystery. The presence of a cuckoo seated on the sceptre they explain by the story that when Zeus was in love with Hera in her maidenhood he changed himself into this bird, and she caught it to be her pet. This tale and similar legends about the gods I relate without believing them, but I relate them nevertheless. 2.27.2. The image of Asclepius is, in size, half as big as the Olympian Zeus at Athens, and is made of ivory and gold. An inscription tells us that the artist was Thrasymedes, a Parian, son of Arignotus. The god is sitting on a seat grasping a staff; the other hand he is holding above the head of the serpent; there is also a figure of a dog lying by his side. On the seat are wrought in relief the exploits of Argive heroes, that of Bellerophontes against the Chimaera, and Perseus, who has cut off the head of Medusa. Over against the temple is the place where the suppliants of the god sleep. 3.18.10. It is supported in front, and similarly behind, by two Graces and two Seasons. On the left stand Echidna and Typhos, on the right Tritons. To describe the reliefs one by one in detail would have merely bored my readers; but to be brief and concise (for the greater number of them are not unknown either) Poseidon and Zeus are carrying Taygete, daughter of Atlas, and her sister Alcyone. There are also reliefs of Atlas, the single combat of Heracles and Cycnus, and the battle of the Centaurs at the cave of Pholus. 3.18.11. I cannot say why Bathycles has represented the so-called Bull of Minos bound, and being led along alive by Theseus. There is also on the throne a band of Phaeacian dancers, and Demodocus singing. Perseus, too, is represented killing Medusa. Passing over the fight of Heracles with the giant Thurius and that of Tyndareus with Eurytus, we have next the rape of the daughters of Leucippus. Here are Dionysus, too, and Heracles; Hermes is bearing the infant Dionysus to heaven, and Athena is taking Heracles to dwell henceforth with the gods. 3.18.12. There is Peleus handing over Achilles to be reared by Cheiron, who is also said to have been his teacher. There is Cephalus, too, carried off by Day because of his beauty. The gods are bringing gifts to the marriage of Harmonia. There is wrought also the single combat of Achilles and Memnon, and Heracles avenging himself upon Diomedes the Thracian, and upon Nessus at the river Euenus. Hermes is bringing the goddesses to Alexander to be judged. Adrastus and Tydeus are staying the fight between Amphiaraus and Lycurgus the son of Pronax. 3.18.13. Hera is gazing at Io, the daughter of Inachus, who is already a cow, and Athena is running away from Hephaestus, who chases her. Next to these have been wrought two of the exploits of Heracles—his slaying the hydra, and his bringing up the Hound of Hell. Anaxias and Mnasinous are each seated on horseback, but there is one horse only carrying Megapenthes, the son of Menelaus, and Nicostratus. Bellerophontes is destroying the beast in Lycia, and Heracles is driving off the cows of Geryones. 3.18.14. At the upper edge of the throne are wrought, one on each side, the sons of Tyndareus on horses. There are sphinxes under the horses, and beasts running upwards, on the one side a leopard, by Polydeuces a lioness. On the very top of the throne has been wrought a band of dancers, the Magnesians who helped Bathycles to make the throne. 3.18.15. Underneath the throne, the inner part away from the Tritons contains the hunting of the Calydonian boar and Heracles killing the children of Actor. Calais and Zetes are driving the Harpies away from Phineus. Peirithous and Theseus have seized Helen, and Heracles is strangling the lion. Apollo and Artemis are shooting Tityus. 3.18.16. There is represented the fight between Heracles and Oreius the Centaur, and also that between Theseus and the Bull of Minos. There are also represented the wrestling of Heracles with Achelous, the fabled binding of Hera by Hephaestus, the games Acastus held in honor of his father, and the story of Menelaus and the Egyptian Proteus from the Odyssey. Hom. Od. 4.384 foll. Lastly there is Admetus yoking a boar and a lion to his chariot, and the Trojans are bringing libations to Hector. 5.11.1. The god sits on a throne, and he is made of gold and ivory. On his head lies a garland which is a copy of olive shoots. In his right hand he carries a Victory, which, like the statue, is of ivory and gold; she wears a ribbon and—on her head—a garland. In the left hand of the god is a scepter, ornamented with every kind of metal, and the bird sitting on the scepter is the eagle. The sandals also of the god are of gold, as is likewise his robe. On the robe are embroidered figures of animals and the flowers of the lily. 5.11.2. The throne is adorned with gold and with jewels, to say nothing of ebony and ivory. Upon it are painted figures and wrought images. There are four Victories, represented as dancing women, one at each foot of the throne, and two others at the base of each foot. On each of the two front feet are set Theban children ravished by sphinxes, while under the sphinxes Apollo and Artemis are shooting down the children of Niobe. 5.11.4. On the other rods is the band that with Heracles fights against the Amazons. The number of figures in the two parties is twenty-nine, and Theseus too is ranged among the allies of Heracles. The throne is supported not only by the feet, but also by an equal number of pillars standing between the feet. It is impossible to go under the throne, in the way we enter the inner part of the throne at Amyclae. At Olympia there are screens constructed like walls which keep people out. 5.11.5. of these screens the part opposite the doors is only covered with dark-blue paint; the other parts show pictures by Panaenus. Among them is Atlas, supporting heaven and earth, by whose side stands Heracles ready to receive the load of Atlas, along with Theseus; Perithous, Hellas, and Salamis carrying in her hand the ornament made for the top of a ship's bows; then Heracles' exploit against the Nemean lion, the outrage committed by Ajax on Cassandra 5.11.6. Hippodameia the daughter of Oenomaus with her mother, and Prometheus still held by his chains, though Heracles has been raised up to him. For among the stories told about Heracles is one that he killed the eagle which tormented Prometheus in the Caucasus, and set free Prometheus himself from his chains. Last in the picture come Penthesileia giving up the ghost and Achilles supporting her; two Hesperides are carrying the apples, the keeping of which, legend says, had been entrusted to them. This Panaenus was a brother of Pheidias; he also painted the picture of the battle of Marathon in the painted portico at Athens . 5.11.7. On the uppermost parts of the throne Pheidias has made, above the head of the image, three Graces on one side and three Seasons on the other. These in epic poetry Hes. Th. 901 are included among the daughters of Zeus. Homer too in the Iliad Hom. Il. 5.470 foll. says that the Seasons have been entrusted with the sky, just like guards of a king's court. The footstool of Zeus, called by the Athenians thranion, has golden lions and, in relief, the fight of Theseus against the Amazons, the first brave deed of the Athenians against foreigners. 5.11.8. On the pedestal supporting the throne and Zeus with all his adornments are works in gold: the Sun mounted on a chariot, Zeus and Hera, Hephaestus, and by his side Grace. Close to her comes Hermes, and close to Hermes Hestia. After Hestia is Eros receiving Aphrodite as she rises from the sea, and Aphrodite is being crowned by Persuasion. There are also reliefs of Apollo with Artemis, of Athena and of Heracles; and near the end of the pedestal Amphitrite and Poseidon, while the Moon is driving what I think is a horse. Some have said that the steed of the goddess is a mule not a horse, and they tell a silly story about the mule. 5.11.9. I know that the height and breadth of the Olympic Zeus have been measured and recorded; but I shall not praise those who made the measurements, for even their records fall far short of the impression made by a sight of the image. Nay, the god himself according to legend bore witness to the artistic skill of Pheidias. For when the image was quite finished Pheidias prayed the god to show by a sign whether the work was to his liking. Immediately, runs the legend, a thunderbolt fell on that part of the floor where down to the present day the bronze jar stood to cover the place. 5.11.10. All the floor in front of the image is paved, not with white, but with black tiles. In a circle round the black stone runs a raised rim of Parian marble, to keep in the olive oil that is poured out. For olive oil is beneficial to the image at Olympia, and it is olive oil that keeps the ivory from being harmed by the marshiness of the Altis. On the Athenian Acropolis the ivory of the image they call the Maiden is benefited, not by olive oil, but by water. For the Acropolis, owing to its great height, is over-dry, so that the image, being made of ivory, needs water or dampness. 5.11.11. When I asked at Epidaurus why they pour neither water nor olive oil on the image of Asclepius, the attendants at the sanctuary informed me that both the image of the god and the throne were built over a cistern. 8.8.3. When I began to write my history I was inclined to count these legends as foolishness, but on getting as far as Arcadia I grew to hold a more thoughtful view of them, which is this. In the days of old those Greeks who were considered wise spoke their sayings not straight out but in riddles, and so the legends about Cronus I conjectured to be one sort of Greek wisdom. In matters of divinity, therefore, I shall adopt the received tradition.


Subjects of this text:

subject book bibliographic info
antiquarianism Elsner (2007), Roman Eyes: Visuality and Subjectivity in Art and Text, 247
apollo,at amyclae Elsner (2007), Roman Eyes: Visuality and Subjectivity in Art and Text, 247
artemidorus of daldis,oneirocritica Elsner (2007), Roman Eyes: Visuality and Subjectivity in Art and Text, 247
asclepius at epidaurus Elsner (2007), Roman Eyes: Visuality and Subjectivity in Art and Text, 247
athena Elsner (2007), Roman Eyes: Visuality and Subjectivity in Art and Text, 247
athens,athena Schliesser et al. (2021), Alexandria: Hub of the Hellenistic World. 479
chryselephantine statuary of phidias,olympian zeus Simon, Zeyl, and Shapiro, (2021), The Gods of the Greeks, 31
clement of alexandria Schliesser et al. (2021), Alexandria: Hub of the Hellenistic World. 479
cult images Elsner (2007), Roman Eyes: Visuality and Subjectivity in Art and Text, 247, 248
dio chrysostomos/dion of prusa Schliesser et al. (2021), Alexandria: Hub of the Hellenistic World. 479
diodorus siculus Schliesser et al. (2021), Alexandria: Hub of the Hellenistic World. 479
eagles,zeus,as attribute of Simon, Zeyl, and Shapiro, (2021), The Gods of the Greeks, 31
epidaurus Elsner (2007), Roman Eyes: Visuality and Subjectivity in Art and Text, 247
greek gods,apollo Schliesser et al. (2021), Alexandria: Hub of the Hellenistic World. 479
hera,argive Elsner (2007), Roman Eyes: Visuality and Subjectivity in Art and Text, 247
hera,images and iconography Simon, Zeyl, and Shapiro, (2021), The Gods of the Greeks, 31
hera,syrian Elsner (2007), Roman Eyes: Visuality and Subjectivity in Art and Text, 248
hierapolis Elsner (2007), Roman Eyes: Visuality and Subjectivity in Art and Text, 248
iconography,and representation of greek myth Elsner (2007), Roman Eyes: Visuality and Subjectivity in Art and Text, 248
landscape of memory,in pausanias and lucian Elsner (2007), Roman Eyes: Visuality and Subjectivity in Art and Text, 247
localism,in eastern religions Elsner (2007), Roman Eyes: Visuality and Subjectivity in Art and Text, 247, 248
lucian,de dea syria Elsner (2007), Roman Eyes: Visuality and Subjectivity in Art and Text, 247, 248
naucratis painter,laconian cup with zeus and eagle Simon, Zeyl, and Shapiro, (2021), The Gods of the Greeks, 31
nikoxenos painter,amphora with zeus and hera enthroned Simon, Zeyl, and Shapiro, (2021), The Gods of the Greeks, 31
olympia,chryselephantine statue of zeus at Simon, Zeyl, and Shapiro, (2021), The Gods of the Greeks, 31
olympia,throne of statue of zeus at Simon, Zeyl, and Shapiro, (2021), The Gods of the Greeks, 31
pausanias,description of greece,as pilgrimage text Elsner (2007), Roman Eyes: Visuality and Subjectivity in Art and Text, 247, 248
pheidias of athens Schliesser et al. (2021), Alexandria: Hub of the Hellenistic World. 479
phidias,olympia,chryselephantine statue of zeus at Simon, Zeyl, and Shapiro, (2021), The Gods of the Greeks, 31
phidias,olympia,throne of statue of zeus at Simon, Zeyl, and Shapiro, (2021), The Gods of the Greeks, 31
phidias Elsner (2007), Roman Eyes: Visuality and Subjectivity in Art and Text, 247
pilgrimage Elsner (2007), Roman Eyes: Visuality and Subjectivity in Art and Text, 247, 248
plutarch of athens' Schliesser et al. (2021), Alexandria: Hub of the Hellenistic World. 479
polyclitus Elsner (2007), Roman Eyes: Visuality and Subjectivity in Art and Text, 247
resistance to romanization Elsner (2007), Roman Eyes: Visuality and Subjectivity in Art and Text, 247, 248
romanization,resistance to Elsner (2007), Roman Eyes: Visuality and Subjectivity in Art and Text, 247, 248
sphinxes,on throne of zeus Simon, Zeyl, and Shapiro, (2021), The Gods of the Greeks, 31
veyne,paul Elsner (2007), Roman Eyes: Visuality and Subjectivity in Art and Text, 247
zeus,images and iconography Simon, Zeyl, and Shapiro, (2021), The Gods of the Greeks, 31
zeus,olympian Elsner (2007), Roman Eyes: Visuality and Subjectivity in Art and Text, 247
zeus,syrian Elsner (2007), Roman Eyes: Visuality and Subjectivity in Art and Text, 248
zeus Simon, Zeyl, and Shapiro, (2021), The Gods of the Greeks, 31