Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database9125
Pausanias, Description Of Greece, 1.30.3


Ἀκαδημίας δὲ οὐ πόρρω Πλάτωνος μνῆμά ἐστιν, ᾧ προεσήμαινεν ὁ θεὸς ἄριστον τὰ ἐς φιλοσοφίαν ἔσεσθαι· προεσήμαινε δὲ οὕτω. Σωκράτης τῇ προτέρᾳ νυκτὶ ἢ Πλάτων ἔμελλεν ἔσεσθαί οἱ μαθητὴς ἐσπτῆναί οἱ κύκνον ἐς τὸν κόλπον εἶδεν ὄνειρον· ἔστι δὲ κύκνῳ τῷ ὄρνιθι μουσικῆς δόξα, ὅτι Λιγύων τῶν Ἠριδανοῦ πέραν ὑπὲρ γῆς τῆς Κελτικῆς Κύκνον ἄνδρα μουσικὸν γενέσθαι βασιλέα φασί, τελευτήσαντα δὲ Ἀπόλλωνος γνώμῃ μεταβαλεῖν λέγουσιν αὐτὸν ἐς τὸν ὄρνιθα. ἐγὼ δὲ βασιλεῦσαι μὲν πείθομαι Λίγυσιν ἄνδρα μουσικόν, γενέσθαι δέ μοι ἄπιστον ὄρνιθα ἀπʼ ἀνδρός.Not far from the Academy is the monument of Plato, to whom heaven foretold that he would be the prince of philosophers. The manner of the foretelling was this. On the night before Plato was to become his pupil Socrates in a dream saw a swan fly into his bosom. Now the swan is a bird with a reputation for music, because, they say, a musician of the name of Swan became king of the Ligyes on the other side of the Eridanus beyond the Celtic territory, and after his death by the will of Apollo he was changed into the bird. I am ready to believe that a musician became king of the Ligyes, but I cannot believe that a bird grew out of a man.


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

11 results
1. Plato, Critias, None (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

2. Plato, Timaeus, None (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

21c. to Critias—declared that in his opinion Solon was not only the wisest of men in all else, but in poetry also he was of all poets the noblest. Whereat the old man (I remember the scene well) was highly pleased and said with a smile, If only, Amyder, he had not taken up poetry as a by-play but had worked hard at it like others, and if he had completed the story he brought here from Egypt, instead of being forced to lay it aside owing to the seditions and all the other evils he found here on his return,—
3. Xenophon, The Persian Expedition, 3.1.11-3.1.14, 4.3.8-4.3.13 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

3.1.11. Now when the time of perplexity came, he was distressed as well as everybody else and was unable to sleep; but, getting at length a little sleep, he had a dream. It seemed to him that there was a clap of thunder and a bolt fell on his father’s house, setting the whole house ablaze. 3.1.12. He awoke at once in great fear, and judged the dream in one way an auspicious one, because in the midst of hardships and perils he had seemed to behold a great light from Zeus; but looking at it in another way he was fearful, since the dream came, as he thought, from Zeus the King and the fire appeared to blaze all about, lest he might not be able to escape out of the King’s country, King Zeus in the dream is the Persian King in the interpretation. but might be shut in on all sides by various difficulties. 3.1.13. Now what it really means to have such a dream one may learn from the events which followed the dream—and they were these: Firstly, on the moment of his awakening the thought occurred to him: Why do I lie here? The night is wearing on, and at daybreak it is likely that the enemy will be upon us. And if we fall into the King’s hands, what is there to prevent our living to behold all the most grievous sights and to experience all the most dreadful sufferings, and then being put to death with insult? 3.1.14. As for defending ourselves, however, no one is making preparations or taking thought for that, but we lie here just as if it were possible for us to enjoy our ease. What about myself, then? From what state am I expecting the general to come who is to perform these duties? And what age must I myself wait to attain? For surely I shall never be any older, if this day I give myself up to the enemy. 4.3.8. That day and night, accordingly, they remained there, in great perplexity. But Xenophon had a dream; he thought that he was bound in fetters, but that the fetters fell off from him of their own accord, so that he was released and could take as long steps διαβαίνειν, which also means to cross a river (see above). Here lay the good omen of the dream. as he pleased. When dawn came, he went to Cheirisophus, told him he had hopes that all would be well, and related to him his dream. 4.3.9. Cheirisophus was pleased, and as soon as day began to break, all the generals were at hand and proceeded to offer sacrifices. And with the very first victim the omens were favourable. Then the generals and captains withdrew from the sacrifice and gave orders to the troops to get their breakfasts. 4.3.10. While Xenophon was breakfasting, two young men came running up to him; for all knew that they might go to him whether he was breakfasting or dining, and that if he were asleep, they might awaken him and tell him whatever they might have to tell that concerned the war. 4.3.11. In the present case the young men reported that they had happened to be gathering dry sticks for the purpose of making a fire, and that while so occupied they had descried across the river, among some rocks that reached down to the very edge of the river, an old man and a woman and some little girls putting away what looked like bags of clothes in a cavernous rock. 4.3.12. When they saw this proceeding, they said, they made up their minds that it was safe for them to cross, for this was a place that was not accesible to the enemy’s cavalry. They accordingly stripped, keeping only their daggers, and started across naked, supposing that they would have to swim; but they went on and got across without wetting themselves up to the middle; once on the other side, they took the clothes and came back again. 4.3.13. Upon hearing this report Xenopohon immediately proceeded to pour a libation himself, and directed his attendants to fill a cup for the young men and to pray to the gods who had revealed the dream and the ford, to bring to fulfilment the other blessings also. Especially a safe crossing and a safe return to Greece . The libation accomplished, he at once led the young men to Cheirisophus, and they repeated their story to him.
4. Xenophon, The Education of Cyrus, 8.7.2 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

8.7.2. As he slept in the palace, he saw a vision: a He is warned in a vision figure of more than human majesty appeared to him in a dream and said: Make ready, Literally Be packing up ; cf. Varro, de R.R. 1. 1: annus octogesimus admonet me ut sarcinas colligam antequam proficiscar e vita. Cyrus ; for thou shalt soon depart to the gods. When the vision was past, he awoke and seemed almost to know that the end of his life was at hand.
5. Cicero, On The Ends of Good And Evil, 5.1.2 (2nd cent. BCE - 1st cent. BCE)

6. Pausanias, Description of Greece, 1.29.2 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)

1.29.2. Outside the city, too, in the parishes and on the roads, the Athenians have sanctuaries of the gods, and graves of heroes and of men. The nearest is the Academy, once the property of a private individual, but in my time a gymnasium. As you go down to it you come to a precinct of Artemis, and wooden images of Ariste (Best) and Calliste (Fairest). In my opinion, which is supported by the poems of Pamphos, these are surnames of Artemis. There is another account of them, which I know but shall omit. Then there is a small temple, into which every year on fixed days they carry the image of Dionysus Eleuthereus.
7. Babylonian Talmud, Berachot, None (3rd cent. CE - 6th cent. CE)

55a. כל המאריך בתפלתו ומעיין בה סוף בא לידי כאב לב שנאמר (משלי יג, יב) תוחלת ממושכה מחלה לב וא"ר יצחק שלשה דברים מזכירים עונותיו של אדם ואלו הן קיר נטוי ועיון תפלה ומוסר דין על חבירו לשמים,הא לא קשיא הא דמעיין בה הא דלא מעיין בה והיכי עביד דמפיש ברחמי,והמאריך על שלחנו דלמא אתי עניא ויהיב ליה דכתיב (יחזקאל מא, כב) המזבח עץ שלש אמות גבוה וכתיב (יחזקאל מא, כב) וידבר אלי זה השלחן אשר לפני ה' פתח במזבח וסיים בשלחן ר' יוחנן ור' אלעזר דאמרי תרוייהו כל זמן שבהמ"ק קיים מזבח מכפר על ישראל ועכשיו שלחנו של אדם מכפר עליו,והמאריך בבית הכסא מעליותא הוא והתניא עשרה דברים מביאין את האדם לידי תחתוניות האוכל עלי קנים ועלי גפנים ולולבי גפנים ומוריגי בהמה ושדרו של דג ודג מליח שאינו מבושל כל צרכו והשותה שמרי יין והמקנח בסיד ובחרסית והמקנח בצרור שקנח בו חבירו וי"א אף התולה עצמו בבית הכסא יותר מדאי,לא קשיא הא דמאריך ותלי הא דמאריך ולא תלי,כי הא דאמרה ליה ההיא מטרוניתא לר' יהודה בר' אלעאי פניך דומים למגדלי חזירים ולמלוי ברבית אמר לה הימנותא לדידי תרוייהו אסירן אלא עשרים וארבעה בית הכסא איכא מאושפיזאי לבי מדרשא דכי אזילנא בדיקנא נפשאי בכולהו.,ואמר רב יהודה שלשה דברים מקצרים ימיו ושנותיו של אדם מי שנותנין לו ס"ת לקרות ואינו קורא כוס של ברכה לברך ואינו מברך והמנהיג עצמו ברבנות,ס"ת לקרות ואינו קורא דכתיב (דברים ל, כ) כי הוא חייך ואורך ימיך כוס של ברכה לברך ואינו מברך דכתיב (בראשית יב, ג) ואברכה מברכיך והמנהיג עצמו ברבנות דא"ר חמא בר חנינא מפני מה מת יוסף קודם לאחיו מפני שהנהיג עצמו ברבנות:,ואמר רב יהודה אמר רב שלשה צריכים רחמים מלך טוב שנה טובה וחלום טוב מלך טוב דכתיב (משלי כא, א) פלגי מים לב מלך ביד ה' שנה טובה דכתיב (דברים יא, יב) תמיד עיני ה' אלהיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה חלום טוב דכתיב (ישעיהו לח, טז) ותחלימני (ותחייני):,אמר רבי יוחנן שלשה דברים מכריז עליהם הקב"ה בעצמו ואלו הן רעב ושובע ופרנס טוב רעב דכתיב (מלכים ב ח, א) כי קרא ה' לרעב וגו' שובע דכתיב (יחזקאל לו, כט) וקראתי אל הדגן והרביתי אותו פרנס טוב דכתיב (שמות לא, ב) (ויאמר) ה' אל משה לאמר ראה קראתי בשם בצלאל וגו',אמר רבי יצחק אין מעמידין פרנס על הצבור אלא אם כן נמלכים בצבור שנא' (שמות לה, ל) ראו קרא ה' בשם בצלאל אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה משה הגון עליך בצלאל אמר לו רבונו של עולם אם לפניך הגון לפני לא כל שכן אמר לו אף על פי כן לך אמור להם הלך ואמר להם לישראל הגון עליכם בצלאל אמרו לו אם לפני הקדוש ברוך הוא ולפניך הוא הגון לפנינו לא כל שכן,א"ר שמואל בר נחמני א"ר יונתן בצלאל על שם חכמתו נקרא בשעה שאמר לו הקדוש ברוך הוא למשה לך אמור לו לבצלאל עשה לי משכן ארון וכלים הלך משה והפך ואמר לו עשה ארון וכלים ומשכן אמר לו משה רבינו מנהגו של עולם אדם בונה בית ואחר כך מכניס לתוכו כלים ואתה אומר עשה לי ארון וכלים ומשכן כלים שאני עושה להיכן אכניסם שמא כך אמר לך הקב"ה עשה משכן ארון וכלים אמר לו שמא בצל אל היית וידעת,אמר רב יהודה אמר רב יודע היה בצלאל לצרף אותיות שנבראו בהן שמים וארץ כתיב הכא (שמות לה, לא) וימלא אותו רוח אלהים בחכמה ובתבונה ובדעת וכתיב התם (משלי ג, יט) ה' בחכמה יסד ארץ כונן שמים בתבונה וכתיב (משלי ג, כ) בדעתו תהומות נבקעו,אמר רבי יוחנן אין הקדוש ברוך הוא נותן חכמה אלא למי שיש בו חכמה שנא' (דניאל ב, כא) יהב חכמתא לחכימין ומנדעא לידעי בינה שמע רב תחליפא בר מערבא ואמרה קמיה דרבי אבהו אמר ליה אתון מהתם מתניתו לה אנן מהכא מתנינן לה דכתיב (שמות לא, ו) ובלב כל חכם לב נתתי חכמה:,אמר רב חסדא כל חלום ולא טוות ואמר רב חסדא חלמא דלא מפשר כאגרתא דלא מקריא ואמר רב חסדא לא חלמא טבא מקיים כוליה ולא חלמא בישא מקיים כוליה ואמר רב חסדא חלמא בישא עדיף מחלמא טבא וא"ר חסדא חלמא בישא עציבותיה מסתייה חלמא טבא חדויה מסתייה אמר רב יוסף חלמא טבא אפילו לדידי בדיחותיה מפכחא ליה ואמר רב חסדא חלמא בישא קשה מנגדא שנאמר (קהלת ג, יד) והאלהים עשה שייראו מלפניו ואמר רבה בר בר חנה א"ר יוחנן זה חלום רע,(ירמיהו כג, כח) הנביא אשר אתו חלום יספר חלום ואשר דברי אתו ידבר דברי אמת מה לתבן את הבר נאם ה' וכי מה ענין בר ותבן אצל חלום אלא אמר ר' יוחנן משום ר' שמעון בן יוחי כשם שאי אפשר לבר בלא תבן כך אי אפשר לחלום בלא דברים בטלים,אמר ר' ברכיה חלום אף על פי שמקצתו מתקיים כולו אינו מתקיים מנא לן מיוסף דכתיב (בראשית לז, ט) והנה השמש והירח וגו' 55a. bAnyone who prolongs his prayer and expects itto be answered, bwill ultimately come to heartache, as it is stated: “Hope deferred makes the heart sick”(Proverbs 13:12). Similarly, bRabbi Yitzḥak said: Three matters evoke a person’s sins, and they are:Endangering oneself by sitting or standing next to an binclined wallthat is about to collapse, bexpecting prayerto be accepted, as that leads to an assessment of his status and merit, band passing a case against another to Heaven,as praying for Heaven to pass judgment on another person causes one’s own deeds to be examined and compared with the deeds of that other person. This proves that prolonging prayer is a fault.,The Gemara resolves the apparent contradiction: This is bnot difficult. This,where we learned that prolonging prayer is undesirable, refers to a situation when one bexpectshis prayer to be accepted, bwhile this,where Rav Yehuda says that prolonging prayer prolongs one’s life, refers to a situation where one does bnot expecthis prayer to be accepted. bHow does heprolong his prayer? By bincreasinghis bsupplication. /b,As for the virtue of bprolonging one’smealtime at the btable,which Rav Yehuda mentioned, the Gemara explains: bPerhaps a poor person will comeduring the meal and the host will be in a position to bgive himfood immediately, without forcing the poor person to wait. The Sages elsewhere praised a person who acts appropriately at a meal, bas it is written: “The altar, three cubits highand the length thereof, two cubits, was of wood, and so the corners thereof; the length thereof, and the walls thereof, were also of wood” (Ezekiel 41:22), band it is writtenin the continuation of that verse: b“And he said unto me: This is the table that is before the Lord.”The language of this verse is difficult, as it bbegins with the altar and concludes with the table.Rather, bRabbi Yoḥa and Rabbi Elazar both say: As long as the Temple stood, the altar atoned for Israel’stransgressions. bNowthat it is destroyed, ba person’s table atones for histransgressions.,With regard to what Rav Yehuda said in praise of bone who prolongshis time bin the bathroom,the Gemara asks: bIs that a virtue? Wasn’t it taughtin a ibaraita /i: bTen things bring a person tosuffer from bhemorrhoids: One who eats the leaves of bulrushes, grape leaves, tendrils of grapevines, the palate and tongue of an animal,as well as any other part of the animal which is not smooth and which has protrusions, bthe spine of a fish, a salty fish that is not fully cooked, and one who drinks wine dregs, and one who wipes himself with lime and clay,the materials from which earthenware is made, band one who wipes himself with a stone with which anotherperson bwiped himself. And some say: One who suspends himself too much in the bathroom as well.This proves that prolonging one’s time in the bathroom is harmful.,The Gemara responds: This is bnot difficult. This ibaraita /i, which teaches that doing so is harmful, refers to where bone prolongshis time there band suspendshimself, while bthisstatement of Rav Yehuda refers to where bone prolongshis time there band does not suspendhimself.,The Gemara relates the benefits of prolonging one’s time in the bathroom. bLike thatincident bwhen a matron [ imatronita /i] said to Rabbi Yehuda son of Rabbi El’ai: Your face isfat and full, blikethe faces of bpig farmers and usurerswho do not work hard and who make a plentiful living. bHe said to her: Honestly, those twooccupations bare prohibited to me; rather,why is it that my face is nice? Because bthere are twenty-four bathrooms between my lodging and the study hall, and when I walk Istop and bexamine myself in all of them. /b, bAnd Rav Yehuda said: Three things curtail a person’s days and years: One who isinvited and bgiven the Torah scroll to read and he does not read,one who is given ba cup of blessing over which to recite a blessing and he does not recite a blessing, and one who conducts himself withan air of bsuperiority. /b,The Gemara details the biblical sources for these cases: One who is given the bTorah scroll to read and he does not read, as it is writtenof the Torah: b“It is your life and the length of your days”(Deuteronomy 30:20). bA cup of blessing over which to recite a blessing and he does not recite a blessing, as it is written: “I will bless them that bless you”(Genesis 12:3); one who blesses is blessed and one who does not bless does not merit a blessing. bAndwith regard to bone who conducts himself withan air of bsuperiority, as Rabbi Ḥama, son of Rabbi Ḥanina, said: Why did Joseph die before his brothers,as evidenced by the order in the verse: “And Joseph died, and all his brethren, and all that generation” (Exodus 1:6)? bBecause he conducted himself withan air of bsuperiority,and those who did not serve in a leadership role lived on after he died., bRav Yehuda said in the name of Rav: Threematters brequirea plea for bmercyto bring them about: bA good king, a good year, and a good dream.These three, kings, years, and dreams, are all bestowed by God and one must pray that they should be positive and constructive. The Gemara enumerates the sources for these cases: bA good king, as it is written: “The king’s heart is in the hand of the Lord as the watercourses:He turns it whithersoever He will” (Proverbs 21:1). A bgood year, as it is written: “The eyes of the Lord, thy God, are always upon it, from the beginning of the year even unto the end of the year”(Deuteronomy 11:12). And a bgood dream, as it is written:“O Lord, by these things men live, and altogether therein is the life of my spirit; wherefore bYou will recover me [ ivataḥlimeni /i], and make me to live”(Isaiah 38:16). Due to their apparent etymological similarity, the word itaḥlimeniis interpreted as deriving from the word iḥalom /i, dream.,Similarly, bRabbi Yoḥa said: Three matters are proclaimed by the Holy One, Blessed be He, Himself: Famine, plenty, and a good leader.The Gemara enumerates the sources for these cases: bFamine, as it is written: “For the Lord has called for a famine;and it shall also come upon the land seven years” (II Kings 8:1). bPlenty, as it is written: “And I will call for the grain, and will increase it, and lay no famine upon you”(Ezekiel 36:29). And ba good leader, as it is written: “And the Lord spoke unto Moses, saying: See, I have called by name Bezalel,son of Uri, son of Hur, of the tribe of Judah” (Exodus 31:1–2).,With regard to Bezalel’s appointment, bRabbi Yitzḥak said: One may only appoint a leader over a community if he consults with the communityand they agree to the appointment, bas it is stated:“And Moses said unto the children of Israel: bSee, the Lord has called by name Bezalel,son of Uri, son of Hur, of the tribe of Judah” (Exodus 35:30). bThe Lord said to Moses: Moses, is Bezalela bsuitableappointment in byoureyes? Moses bsaid to Him: Master of the universe, if he isa bsuitableappointment in bYoureyes, bthen all the more soin bmyeyes. The Holy One, Blessed be He, bsaid to him: Nevertheless, go and tellIsrael and ask their opinion. Moses bwent and said to Israel: Is Bezalel suitablein byoureyes? bThey said to him: If he is suitablein the eyes of bthe Holy One, Blessed be He, andin byoureyes, ball the more sohe is suitable in boureyes., bRabbi Shmuel bar Naḥmani saidthat bRabbi Yonatan said: Bezalel was calledby that name bon account of his wisdom. When the Holy One, Blessed be He, said to Moses: Go say to Bezalel, “Make a tabernacle, an ark, and vessels”(see Exodus 31:7–11), bMoses went and reversedthe order band toldBezalel: b“Make an ark, and vessels, and a tabernacle”(see Exodus 25–26). bHe said toMoses: bMoses, our teacher, thestandard bpracticethroughout the bworldis that ba person builds a house andonly bafterward places the vesselsin the house, band you sayto me: bMake an ark, and vessels, and a tabernacle.If I do so in the order you have commanded, bthe vessels that I make, where shall I put them? Perhaps God told you the following: “Make a tabernacle, ark, and vessels”(see Exodus 36). Moses bsaid toBezalel: bPerhaps you were in God’s shadow [ ibetzel El /i], and you knewprecisely what He said. You intuited God’s commands just as He stated them, as if you were there., bRav Yehuda saidthat bRav said: Bezalel knewhow bto jointhe bletters with which heaven and earth were created.From where do we derive this? bIt is written herein praise of Bezalel: b“And I have filled him with the spirit of God, in wisdom, and in understanding, and in knowledge,and in all manner of workmanship” (Exodus 31:3); band it is written therewith regard to creation of heaven and earth: b“The Lord, by wisdom, founded the earth; by understanding He established the heavens”(Proverbs 3:19), band it is written: “By His knowledge the depths were broken up and the skies drop down the dew”(Proverbs 3:20). We see that wisdom, understanding, and knowledge, the qualities with which the heavens and earth were created, are all found in Bezalel.,On a similar note, bRabbi Yoḥa said: The Holy One, Blessed be He, only grants wisdom to one whoalready bpossesses wisdom, as it is stated: “He gives wisdom unto the wise, and knowledge to they who know understanding”(Daniel 2:21). bRav Taḥalifa, from the West,Eretz Yisrael, bheardthis band repeated it before Rabbi Abbahu.Rabbi Abbahu bsaid to him: You learnedproof for this idea bfrom there; we learn it from here: As it is writtenin praise of the builders of the Tabernacle: b“And in the hearts of all who are wise-hearted I have placed wisdom”(Exodus 31:6).,Related to what was stated above, that one should pray for a good dream, the Gemara cites additional maxims concerning dreams and their interpretation. bRav Ḥisda said:One should see bany dream, and not a fast.In other words, any dream is preferable to a dream during a fast. bAnd Rav Ḥisda said: A dream not interpreted is like a letter not read.As long as it is not interpreted it cannot be fulfilled; the interpretation of a dream creates its meaning. bAnd Rav Ḥisda said: A good dream is not entirely fulfilled and a bad dream is not entirely fulfilled. And Rav Ḥisda said: A bad dream is preferable to a good dream,as a bad dream causes one to feel remorse and to repent. bAnd Rav Ḥisda said: A bad dream, his sadness is enough for him; a good dream, his joy is enough for him.This means that the sadness or joy engendered by the dream renders the actual fulfillment of the dream superfluous. Similarly, bRav Yosef said: Even for me, the joy of a good dream negates it.Even Rav Yosef, who was blind and ill, derived such pleasure from a good dream that it was never actually realized. bAnd Rav Ḥisda said: A bad dream is worse than lashes, as it is stated: “God has so made it, that men should fear before Him”(Ecclesiastes 3:14), band Rabba bar bar Ḥana saidthat bRabbi Yoḥa said: That is a bad dreamthat causes man to fear.,With regard to the verse: b“The prophet that has a dream, let him tell a dream; and he that has My word, let him speak My word faithfully. What has the straw to do with the grain? says the Lord”(Jeremiah 23:28), the Gemara asks: bWhat do straw and grain have to do with a dream? Rather, Rabbi Yoḥa said in the name of Rabbi Shimon bar Yoḥai: Just as it is impossible for the grainto grow bwithout straw, so too it is impossible to dream without idle matters.Even a dream that will be fulfilled in the future contains some element of nonsense.,On a similar note, bRabbi Berekhya said: Even though part of a dream is fulfilled, all of it is not fulfilled. From where do wederive this? bFromthe story of bJoseph’sdream, bas it is written:“And he said: Behold, I have dreamed yet a dream: band, behold, the sun and the moon /b
8. Diogenes Laertius, Lives of The Philosophers, 3.41, 3.43 (3rd cent. CE - 3rd cent. CE)

3.41. He was buried in the Academy, where he spent the greatest part of his life in philosophical study. And hence the school which he founded was called the Academic school. And all the students there joined in the funeral procession. The terms of his will were as follows:These things have been left and devised by Plato: the estate in Iphistiadae, bounded on the north by the road from the sanctuary at Cephisia, on the south by the Heracleum in Iphistiadae, on the east by the property of Archestratus of Phrearrhi, on the west by that of Philippus of Chollidae: this it shall be unlawful for anyone to sell or alienate, but it shall be the property of the boy Adeimantus to all intents and purposes: 3.43. Household furniture, as set down in the inventory of which Demetrius has the duplicate. I owe no one anything. My executors are Leosthenes, Speusippus, Demetrius, Hegias, Eurymedon, Callimachus and Thrasippus.Such were the terms of his will. The following epitaphs were inscribed upon his tomb:Here lies the god-like man Aristocles, eminent among men for temperance and the justice of his character. And he, if ever anyone, had the fullest meed of praise for wisdom, and was too great for envy.Next:
9. Epigraphy, Ig I , 7

10. Epigraphy, Ig I , 7

11. Epigraphy, Ig Ii2, 2338Subjects of this text:

subject book bibliographic info
acropolis (athens) Tanaseanu-Döbler and von Alvensleben, Athens II: Athens in Late Antiquity (2020) 290
aesthetics Gagne, Cosmography and the Idea of Hyperborea in Ancient Greece (2021), 366
altar Tanaseanu-Döbler and von Alvensleben, Athens II: Athens in Late Antiquity (2020) 290
apennines Manolaraki, Noscendi Nilum Cupido: Imagining Egypt from Lucan to Philostratus (2012) 66
artemis, kolainis Humphreys, Kinship in Ancient Athens: An Anthropological Analysis (2018) 647
athena, polias Humphreys, Kinship in Ancient Athens: An Anthropological Analysis (2018) 647
burial, calendar Humphreys, Kinship in Ancient Athens: An Anthropological Analysis (2018) 647
centre Gagne, Cosmography and the Idea of Hyperborea in Ancient Greece (2021), 366
cult Tanaseanu-Döbler and von Alvensleben, Athens II: Athens in Late Antiquity (2020) 290
custom Gagne, Cosmography and the Idea of Hyperborea in Ancient Greece (2021), 366
death of philosophers Merz and Tieleman, Ambrosiaster's Political Theology (2012) 192
destruction Tanaseanu-Döbler and von Alvensleben, Athens II: Athens in Late Antiquity (2020) 290
dreams and visions, examples, graeco-roman dreams, other Moxon, Peter's Halakhic Nightmare: The 'Animal' Vision of Acts 10:9–16 in Jewish and Graeco-Roman Perspective (2017) 138
dreams and visions, examples, popular, personal, therapeutic Moxon, Peter's Halakhic Nightmare: The 'Animal' Vision of Acts 10:9–16 in Jewish and Graeco-Roman Perspective (2017) 138
dreams and visions, examples, rabbinic literature Moxon, Peter's Halakhic Nightmare: The 'Animal' Vision of Acts 10:9–16 in Jewish and Graeco-Roman Perspective (2017) 138
dreams and visions, form criticism/classification, symbolic dreams Moxon, Peter's Halakhic Nightmare: The 'Animal' Vision of Acts 10:9–16 in Jewish and Graeco-Roman Perspective (2017) 138
dreams and visions, riddling Moxon, Peter's Halakhic Nightmare: The 'Animal' Vision of Acts 10:9–16 in Jewish and Graeco-Roman Perspective (2017) 138
ethnos Humphreys, Kinship in Ancient Athens: An Anthropological Analysis (2018) 647
exempla Merz and Tieleman, Ambrosiaster's Political Theology (2012) 192
genealogy Humphreys, Kinship in Ancient Athens: An Anthropological Analysis (2018) 647
gephyraioi Humphreys, Kinship in Ancient Athens: An Anthropological Analysis (2018) 647
grave, grave of plato Tanaseanu-Döbler and von Alvensleben, Athens II: Athens in Late Antiquity (2020) 290
grave Tanaseanu-Döbler and von Alvensleben, Athens II: Athens in Late Antiquity (2020) 290
gymnasium Tanaseanu-Döbler and von Alvensleben, Athens II: Athens in Late Antiquity (2020) 290
hellenismos / hellenic Tanaseanu-Döbler and von Alvensleben, Athens II: Athens in Late Antiquity (2020) 290
holy man Tanaseanu-Döbler and von Alvensleben, Athens II: Athens in Late Antiquity (2020) 290
inscription Tanaseanu-Döbler and von Alvensleben, Athens II: Athens in Late Antiquity (2020) 290
kekrops Humphreys, Kinship in Ancient Athens: An Anthropological Analysis (2018) 647
kritias Humphreys, Kinship in Ancient Athens: An Anthropological Analysis (2018) 647
libation Tanaseanu-Döbler and von Alvensleben, Athens II: Athens in Late Antiquity (2020) 290
marinus of neapolis Tanaseanu-Döbler and von Alvensleben, Athens II: Athens in Late Antiquity (2020) 290
metanarrative perspectives Manolaraki, Noscendi Nilum Cupido: Imagining Egypt from Lucan to Philostratus (2012) 66
nile, po (also eridanus) Manolaraki, Noscendi Nilum Cupido: Imagining Egypt from Lucan to Philostratus (2012) 66
pagan / paganism Tanaseanu-Döbler and von Alvensleben, Athens II: Athens in Late Antiquity (2020) 290
pausanias Tanaseanu-Döbler and von Alvensleben, Athens II: Athens in Late Antiquity (2020) 290
perseus Gagne, Cosmography and the Idea of Hyperborea in Ancient Greece (2021), 366
plato, and oligarchy Humphreys, Kinship in Ancient Athens: An Anthropological Analysis (2018) 647
plato Tanaseanu-Döbler and von Alvensleben, Athens II: Athens in Late Antiquity (2020) 290
pliny the elder, and nature Manolaraki, Noscendi Nilum Cupido: Imagining Egypt from Lucan to Philostratus (2012) 66
plynteria Humphreys, Kinship in Ancient Athens: An Anthropological Analysis (2018) 647
poseidon, erechtheus Humphreys, Kinship in Ancient Athens: An Anthropological Analysis (2018) 647
praxiergidai Humphreys, Kinship in Ancient Athens: An Anthropological Analysis (2018) 647
priestess, city Humphreys, Kinship in Ancient Athens: An Anthropological Analysis (2018) 647
proclus (neoplatonist) Tanaseanu-Döbler and von Alvensleben, Athens II: Athens in Late Antiquity (2020) 290
pythagoras of samos Merz and Tieleman, Ambrosiaster's Political Theology (2012) 192
pythais, hellenistic Humphreys, Kinship in Ancient Athens: An Anthropological Analysis (2018) 647
rabbinic, dreams and dream interpretation Moxon, Peter's Halakhic Nightmare: The 'Animal' Vision of Acts 10:9–16 in Jewish and Graeco-Roman Perspective (2017) 138
ritual Gagne, Cosmography and the Idea of Hyperborea in Ancient Greece (2021), 366
road Gagne, Cosmography and the Idea of Hyperborea in Ancient Greece (2021), 366
sacrifice Tanaseanu-Döbler and von Alvensleben, Athens II: Athens in Late Antiquity (2020) 290
sacrilege Gagne, Cosmography and the Idea of Hyperborea in Ancient Greece (2021), 366
socrates Merz and Tieleman, Ambrosiaster's Political Theology (2012) 192
space, lieu de mémoire /\u2009mnemotope Tanaseanu-Döbler and von Alvensleben, Athens II: Athens in Late Antiquity (2020) 290
space, symbolic space Tanaseanu-Döbler and von Alvensleben, Athens II: Athens in Late Antiquity (2020) 290
speusippus Merz and Tieleman, Ambrosiaster's Political Theology (2012) 192
statue, athena parthenos Tanaseanu-Döbler and von Alvensleben, Athens II: Athens in Late Antiquity (2020) 290
sulla Tanaseanu-Döbler and von Alvensleben, Athens II: Athens in Late Antiquity (2020) 290
testament, last will Merz and Tieleman, Ambrosiaster's Political Theology (2012) 192
topos biographical Merz and Tieleman, Ambrosiaster's Political Theology (2012) 192
will Merz and Tieleman, Ambrosiaster's Political Theology (2012) 192
wordplay, in dreams and interpretation' Moxon, Peter's Halakhic Nightmare: The 'Animal' Vision of Acts 10:9–16 in Jewish and Graeco-Roman Perspective (2017) 138
xoanon Humphreys, Kinship in Ancient Athens: An Anthropological Analysis (2018) 647