Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database9125
Pausanias, Description Of Greece, 1.29.15


τέθαπται δὲ καὶ Κόνων καὶ Τιμόθεος, δεύτεροι μετὰ Μιλτιάδην καὶ Κίμωνα οὗτοι πατὴρ καὶ παῖς ἔργα ἀποδειξάμενοι λαμπρά. κεῖται δὲ καὶ Ζήνων ἐνταῦθα ὁ Μνασέου καὶ Χρύσιππος ὁ Σολεύς, Νικίας τε ὁ Νικομήδου ς ζῷα ἄριστος γράψαι τῶν ἐφʼ αὑτοῦ, καὶ Ἁρμόδιος καὶ Ἀριστογείτων οἱ τὸν Πεισιστράτου παῖδα Ἵππαρχον ἀποκτείναντες, ῥήτορές τε Ἐφιάλτης, ὃς τὰ νόμιμα τὰ ἐν Ἀρείῳ πάγῳ μάλιστα ἐλυμήνατο, καὶ Λυκοῦργος ὁ Λυκόφρονος.Here also are buried Conon and Timotheus, father and son, the second pair thus related to accomplish illustrious deeds, Miltiades and Cimon being the first; Zeno too, the son of Mnaseas and Chrysippus Stoic philosophers. of Soli, Nicias the son of Nicomedes, the best painter from life of all his contemporaries, Harmodius and Aristogeiton, who killed Hipparchus, the son of Peisistratus; there are also two orators, Ephialtes, who was chiefly responsible for the abolition of the privileges of the Areopagus 463-1 B.C., and Lycurgus, A contemporary of Demosthenes. the son of Lycophron;


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

12 results
1. Aristophanes, Frogs, 830 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

830. οὐκ ἂν μεθείμην τοῦ θρόνου, μὴ νουθέτει.
2. Herodotus, Histories, 5.55 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

5.55. When he was forced to leave Sparta, Aristagoras went to Athens, which had been freed from its ruling tyrants in the manner that I will show. First Hipparchus, son of Pisistratus and brother of the tyrant Hippias, had been slain by Aristogiton and Harmodius, men of Gephyraean descent. This was in fact an evil of which he had received a premonition in a dream. After this the Athenians were subject for four years to a tyranny not less but even more absolute than before.
3. Thucydides, The History of The Peloponnesian War, 2.34.4, 2.34.6, 6.53.3 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

2.34.4. Any citizen or stranger who pleases, joins in the procession: and the female relatives are there to wail at the burial. 2.34.6. After the bodies have been laid in the earth, a man chosen by the state, of approved wisdom and eminent reputation, pronounces over them an appropriate panegyric; after which all retire. 6.53.3. The commons had heard how oppressive the tyranny of Pisistratus and his sons had become before it ended, and further that that tyranny had been put down at last, not by themselves and Harmodius, but by the Lacedaemonians, and so were always in fear and took everything suspiciously.
4. Aristotle, Athenian Constitution, 8.4, 16.10, 58.1 (4th cent. BCE - 4th cent. BCE)

5. Cicero, On The Ends of Good And Evil, 5.1-5.5 (2nd cent. BCE - 1st cent. BCE)

5.1. Cum audissem audivissem ER Antiochum, Brute, ut solebam, solebam Vict. solebat cum M. Pisone in eo gymnasio, quod Ptolomaeum vocatur, unaque nobiscum Q. frater et T. Pomponius Luciusque Cicero, frater noster cognatione patruelis, amore germanus, constituimus inter nos ut ambulationem postmeridianam conficeremus in Academia, maxime quod is locus ab omni turba id temporis vacuus esset. itaque ad tempus ad Pisonem omnes. inde sermone vario sex illa a Dipylo stadia confecimus. cum autem venissemus in Academiae non sine causa nobilitata spatia, solitudo erat ea, quam volueramus. 5.2. tum Piso: Naturane nobis hoc, inquit, datum dicam an errore quodam, ut, cum ea loca videamus, in quibus memoria dignos viros acceperimus multum esse versatos, magis moveamur, quam si quando eorum ipsorum aut facta audiamus aut scriptum aliquod aliquid R legamus? velut ego nunc moveor. venit enim mihi Platonis in mentem, quem accepimus primum hic disputare solitum; cuius etiam illi hortuli propinqui propinqui hortuli BE non memoriam solum mihi afferunt, sed ipsum videntur in conspectu meo ponere. hic Speusippus, hic Xenocrates, hic eius auditor Polemo, cuius illa ipsa sessio fuit, quam videmus. Equidem etiam curiam nostram—Hostiliam dico, non hanc novam, quae minor mihi esse esse mihi B videtur, posteaquam est maior—solebam intuens Scipionem, Catonem, Laelium, nostrum vero in primis avum cogitare; tanta vis admonitionis inest in locis; ut non sine causa ex iis memoriae ducta sit disciplina. 5.3. Tum Quintus: Est plane, Piso, ut dicis, inquit. nam me ipsum huc modo venientem convertebat ad sese Coloneus ille locus, locus lucus Valckenarius ad Callimach. p. 216 cf. Va. II p. 545 sqq. cuius incola Sophocles ob oculos versabatur, quem scis quam admirer quamque eo delecter. me quidem ad altiorem memoriam Oedipodis huc venientis et illo mollissimo carmine quaenam essent ipsa haec hec ipsa BE loca requirentis species quaedam commovit, iiter scilicet, sed commovit tamen. Tum Pomponius: At ego, quem vos ut deditum Epicuro insectari soletis, sum multum equidem cum Phaedro, quem unice diligo, ut scitis, in Epicuri hortis, quos modo praeteribamus, praeteribamus edd. praeteriebamus sed veteris proverbii admonitu vivorum memini, nec tamen Epicuri epicureum Non. licet oblivisci, si cupiam, cuius imaginem non modo in tabulis nostri familiares, sed etiam in poculis et in anulis nec tamen ... anulis habent Non. p. 70 anulis anellis Non. anelis R ambus anulis V habent. habebant Non. 5.4. Hic ego: Pomponius quidem, inquam, noster iocari videtur, et fortasse suo iure. ita enim se Athenis collocavit, ut sit paene unus ex Atticis, ut id etiam cognomen videatur habiturus. Ego autem tibi, Piso, assentior usu hoc venire, ut acrius aliquanto et attentius de claris viris locorum admonitu admonitum Non. cogitemus. ut acrius...cogitemus Non. p. 190, 191 scis enim me quodam tempore Metapontum venisse tecum neque ad hospitem ante devertisse, devertisse Lambini vetus cod. in marg. ed. rep. ; divertisse quam Pythagorae ipsum illum locum, ubi vitam ediderat, sedemque viderim. hoc autem tempore, etsi multa in omni parte Athenarum sunt in ipsis locis indicia summorum virorum, tamen ego illa moveor exhedra. modo enim fuit Carneadis, Carneadis Mdv. carneades quem videre videor—est enim nota imago—, a sedeque ipsa tanta tanti RN ingenii magnitudine orbata desiderari illam vocem puto. 5.5. Tum Piso: Quoniam igitur aliquid omnes, quid Lucius noster? inquit. an eum locum libenter libenter diligenter R invisit, ubi Demosthenes et Aeschines inter se decertare soliti sunt? suo enim quisque enim unus quisque BE studio maxime ducitur. Et ille, cum erubuisset: Noli, inquit, ex me quaerere, qui in Phalericum etiam descenderim, quo in loco ad fluctum aiunt declamare solitum Demosthenem, ut fremitum assuesceret voce vincere. modo etiam paulum ad dexteram dextram RN de via declinavi, ut ad Pericli ad Pericli Gz. apicii R ad pericii BE ad peridis ( corr. in periclis) N ad periculis V sepulcrum sepulchrum BEV accederem. quamquam id quidem infinitum est in hac urbe; quacumque enim ingredimur, in aliqua historia vestigium ponimus. 5.1.  My dear Brutus, — Once I had been attending a lecture of Antiochus, as I was in the habit of doing, with Marcus Piso, in the building called the School of Ptolemy; and with us were my brother Quintus, Titus Pomponius, and Lucius Cicero, whom I loved as a brother but who was really my first cousin. We arranged to take our afternoon stroll in the Academy, chiefly because the place would be quiet and deserted at that hour of the day. Accordingly at the time appointed we met at our rendezvous, Piso's lodgings, and starting out beguiled with conversation on various subjects the three-quarters of a mile from the Dipylon Gate. When we reached the walks of the Academy, which are so deservedly famous, we had them entirely to ourselves, as we had hoped. 5.2.  Thereupon Piso remarked: "Whether it is a natural instinct or a mere illusion, I can't say; but one's emotions are more strongly aroused by seeing the places that tradition records to have been the favourite resort of men of note in former days, than by hearing about their deeds or reading their writings. My own feelings at the present moment are a case in point. I am reminded of Plato, the first philosopher, so we are told, that made a practice of holding discussions in this place; and indeed the garden close at hand yonder not only recalls his memory but seems to bring the actual man before my eyes. This was the haunt of Speusippus, of Xenocrates, and of Xenocrates' pupil Polemo, who used to sit on the very seat we see over there. For my own part even the sight of our senate-house at home (I mean the Curia Hostilia, not the present new building, which looks to my eyes smaller since its enlargement) used to call up to me thoughts of Scipio, Cato, Laelius, and chief of all, my grandfather; such powers of suggestion do places possess. No wonder the scientific training of the memory is based upon locality. 5.3.  "Perfectly true, Piso," rejoined Quintus. "I myself on the way here just now noticed yonder village of Colonus, and it brought to my imagination Sophocles who resided there, and who is as you know my great admiration and delight. Indeed my memory took me further back; for I had a vision of Oedipus, advancing towards this very spot and asking in those most tender verses, 'What place is this?' — a mere fancy no doubt, yet still it affected me strongly." "For my part," said Pomponius, "you are fond of attacking me as a devotee of Epicurus, and I do spend much of my time with Phaedrus, who as you know is my dearest friend, in Epicurus's Gardens which we passed just now; but I obey the old saw: I 'think of those that are alive.' Still I could not forget Epicurus, even if I wanted; the members of our body not only have pictures of him, but even have his likeness on their drinking-cups and rings. 5.4.  "As for our friend Pomponius," I interposed, "I believe he is joking; and no doubt he is a licensed wit, for he has so taken root in Athens that he is almost an Athenian; in fact I expect he will get the surname of Atticus! But I, Piso, agree with you; it is a common experience that places do strongly stimulate the imagination and vivify our ideas of famous men. You remember how I once came with you to Metapontum, and would not go to the house where we were to stay until I had seen the very place where Pythagoras breathed his last and the seat he sat in. All over Athens, I know, there are many reminders of eminent men in the actual place where they lived; but at the present moment it is that alcove over there which appeals to me, for not long ago it belonged to Carneades. I fancy I see him now (for his portrait is familiar), and I can imagine that the very place where he used to sit misses the sound of his voice, and mourns the loss of that mighty intellect. 5.5.  "Well, then," said Piso, "as we all have some association that appeals to us, what is it that interests our young friend Lucius? Does he enjoy visiting the spot where Demosthenes and Aeschines used to fight their battles? For we are all specially influenced by our own favourite study." "Pray don't ask me," answer Lucius with a blush; "I have actually made a pilgrimage down to the Bay of Phalerum, where they say Demosthenes used to practise declaiming on the beach, to learn to pitch his voice so as to overcome an uproar. Also only just now I turned off the road a little way on the right, to visit the tomb of Pericles. Though in fact there is no end to it in this city; wherever we go we tread historic ground.
6. Epictetus, Discourses, 1.2.28 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

7. Plutarch, Cato The Elder, 20.4 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

8. Plutarch, Solon, 19.4 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

19.4. This surely proves to the contrary that the council of the Areiopagus was in existence before the archonship and legislation of Solon. For how could men have been condemned in the Areiopagus before the time of Solon, if Solon was the first to give the council of the Areiopagus its jurisdiction? Perhaps, indeed, there is some obscurity in the document, or some omission, and the meaning is that those who had been convicted on charges within the cognizance of those who were Areiopagites and ephetai and prytanes when the law was published, should remain disfranchised while those convicted on all other charges should recover their rights and franchises. This question, however, my reader must decide for himself.
9. Pausanias, Description of Greece, 1.8.5, 1.29.2-1.29.14 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)

1.8.5. Hard by stand statues of Harmodius and Aristogiton, who killed Hipparchus. 514 B.C. The reason of this act and the method of its execution have been related by others; of the figures some were made by Critius fl. c. 445 B.C., the old ones being the work of Antenor. When Xerxes took Athens after the Athenians had abandoned the city he took away these statues also among the spoils, but they were afterwards restored to the Athenians by Antiochus. 1.29.2. Outside the city, too, in the parishes and on the roads, the Athenians have sanctuaries of the gods, and graves of heroes and of men. The nearest is the Academy, once the property of a private individual, but in my time a gymnasium. As you go down to it you come to a precinct of Artemis, and wooden images of Ariste (Best) and Calliste (Fairest). In my opinion, which is supported by the poems of Pamphos, these are surnames of Artemis. There is another account of them, which I know but shall omit. Then there is a small temple, into which every year on fixed days they carry the image of Dionysus Eleuthereus. 1.29.3. Such are their sanctuaries here, and of the graves the first is that of Thrasybulus son of Lycus, in all respects the greatest of all famous Athenians, whether they lived before him or after him. The greater number of his achievements I shall pass by, but the following facts will suffice to bear out my assertion. He put down what is known as the tyranny of the Thirty 403 B.C., setting out from Thebes with a force amounting at first to sixty men; he also persuaded the Athenians, who were torn by factions, to be reconciled, and to abide by their compact. His is the first grave, and after it come those of Pericles, Chabrias Died 357 B.C. and Phormio. A famous Athenian admiral who fought well in the early part of the Peloponnesian War. 1.29.4. There is also a monument for all the Athenians whose fate it has been to fall in battle, whether at sea or on land, except such of them as fought at Marathon. These, for their valor, have their graves on the field of battle, but the others lie along the road to the Academy, and on their graves stand slabs bearing the name and parish of each. First were buried those who in Thrace, after a victorious advance as far as Drabescus c. 465 B.C., were unexpectedly attacked by the Edonians and slaughtered. There is also a legend that they were struck by lightning. 1.29.5. Among the generals were Leagrus, to whom was entrusted chief command of the army, and Sophanes of Decelea, who killed when he came to the help of the Aeginetans Eurybates the Argive, who won the prize in the pentathlon A group of five contests: leaping, foot-racing, throwing the quoit, throwing the spear, wrestling. at the Nemean games. This was the third expedition which the Athenians dispatched out of Greece . For against Priam and the Trojans war was made with one accord by all the Greeks; but by them selves the Athenians sent armies, first with Iolaus to Sardinia, secondly to what is now Ionia, and thirdly on the present occasion to Thrace . 1.29.6. Before the monument is a slab on which are horsemen fighting. Their names are Melanopus and Macartatus, who met their death fighting against the Lacedaemonians and Boeotians on the borders of Eleon and Tanagra . There is also a grave of Thessalian horsemen who, by reason of an old alliance, came when the Peloponnesians with Archidamus invaded Attica with an army for the first time 431 B.C., and hard by that of Cretan bowmen. Again there are monuments to Athenians: to Cleisthenes, who invented the system of the tribes at present existing 508 B.C., and to horsemen who died when the Thessalians shared the fortune of war with the Athenians. 1.29.7. Here too lie the men of Cleone, who came with the Argives into Attica 457 B.C. ; the occasion whereof I shall set forth when in the course of my narrative I come to the Argives. There is also the grave of the Athenians who fought against the Aeginetans before the Persian invasion. It was surely a just decree even for a democracy when the Athenians actually allowed slaves a public funeral, and to have their names inscribed on a slab, which declares that in the war they proved good men and true to their masters. There are also monuments of other men, their fields of battle lying in various regions. Here lie the most renowned of those who went against Olynthus 349 B.C., and Melesander who sailed with a fleet along the Maeander into upper Caria 430 B.C. ; 1.29.8. also those who died in the war with Cassander, and the Argives who once fought as the allies of Athens . It is said that the alliance between the two peoples was brought about thus. Sparta was once shaken by an earthquake, and the Helots seceded to Ithome . 461 B.C. After the secession the Lacedaemonians sent for help to various places, including Athens, which dispatched picked troops under the command of Cimon, the son of Miltiades. These the Lacedaemonians dismissed, because they suspected them. 1.29.9. The Athenians regarded the insult as intolerable, and on their way back made an alliance with the Argives, the immemorial enemies of the Lacedaemonians. Afterwards, when a battle was imminent at Tanagra 457 B.C., the Athenians opposing the Boeotians and Lacedaemonians, the Argives reinforced the Athenians. For a time the Argives had the better, but night came on and took from them the assurance of their victory, and on the next day the Lacedaemonians had the better, as the Thessalians betrayed the Athenians. 1.29.10. It occurred to me to tell of the following men also, firstly Apollodorus, commander of the mercenaries, who was an Athenian dispatched by Arsites, satrap of Phrygia by the Hellespont, and saved their city for the Perinthians when Philip had invaded their territory with an army. 340 B.C. He, then, is buried here, and also Eubulus A contemporary of Demosthenes. the son of Spintharus, along with men who though brave were not attended by good fortune; some attacked Lachares when he was tyrant, others planned the capture of the Peiraeus when in the hands of a Macedonian garrison, but before the deed could be accomplished were betrayed by their accomplices and put to death. 1.29.11. Here also lie those who fell near Corinth . 394 B.C. Heaven showed most distinctly here and again at Leuctra 371 B.C. that those whom the Greeks call brave are as nothing if Good Fortune be not with them, seeing that the Lacedaemonians, who had on this occasion overcome Corinthians and Athenians, and furthermore Argives and Boeotians, were afterwards at Leuctra so utterly overthrown by the Boeotians alone. After those who were killed at Corinth, we come across elegiac verses declaring that one and the same slab has been erected to those who died in Euboea and Chios 445 B.C., and to those who perished in the remote parts of the continent of Asia, or in Sicily . 1.29.12. The names of the generals are inscribed with the exception of Nicias, and among the private soldiers are included the Plataeans along with the Athenians. This is the reason why Nicias was passed over, and my account is identical with that of Philistus, who says that while Demosthenes made a truce for the others and excluded himself, attempting to commit suicide when taken prisoner, Nicias voluntarily submitted to the surrender. 413 B.C. For this reason Nicias had not his name inscribed on the slab, being condemned as a voluntary prisoner and an unworthy soldier. 1.29.13. On another slab are the names of those who fought in the region of Thrace and at Megara 445 B.C., and when Alcibiades persuaded the Arcadians in Mantinea and the Eleans to revolt from the Lacedaemonians 420 B.C., and of those who were victorious over the Syracusans before Demosthenes arrived in Sicily . Here were buried also those who fought in the sea-fights near the Hellespont 409 B.C., those who opposed the Macedonians at Charonea 338 B.C., those who marched with Cleon to Amphipolis 422 B.C., those who were killed at Delium in the territory of Tanagra 424 B.C., the men Leosthenes led into Thessaly, those who sailed with Cimon to Cyprus 449 B.C., and of those who with Olympiodorus See Paus. 1.26.3 . expelled the garrison not more than thirteen men. 1.29.14. The Athenians declare that when the Romans were waging a border war they sent a small force to help them, and later on five Attic warships assisted the Romans in a naval action against the Carthaginians. Accordingly these men also have their grave here. The achievements of Tolmides and his men, and the manner of their death, I have already set forth, and any who are interested may take note that they are buried along this road. Here lie too those who with Cimon achieved the great feat of winning a land and naval victory on one and the same day. 466 B.C.
10. Philostratus The Athenian, Life of Apollonius, 1.32, 7.4, 8.7 (2nd cent. CE - missingth cent. CE)

1.32. And he quitted the scene of sacrifice in order not to be present at the shedding of blood. But after the sacrifice was over he approached and said: O king, do you know the Greek tongue thoroughly, or have you a smattering of it perhaps, in order to be able to express yourself and appear polite in case any Greek arrives? I know it thoroughly, replied the king, as well as I do my native language; so say you what you like, for this I suppose is the reason why you put the question to me. It was my reason, said the other; so listen. The goal of my voyage is India, but I had no intention of passing you by; for I heard that you were such a man as from a slight acquaintance I already perceive you to be, and was desirous also of examining the wisdom which is indigenous among you and is cultivated by the Magi, and of finding out whether they are such wise theologians as they are reported to be. Now my own system of wisdom is that of Pythagoras, a man of Samos, who taught me to worship the gods in the way you see, and to be aware of them whether they are seen or not seen, and to be frequent in my converse with them, and to dress myself in this land-wool; for it was never worn by sheep, but is the spotless product of spotless parents, the gift of water and of earth, namely linen. And the very fashion of letting my hair grow long, I have learnt from Pythagoras as part of his discipline, and also it is a result of his wisdom that I keep myself pure from animal food. I cannot therefore become either for you or for anybody else a companion in drinking or an associate in idleness and luxury; but if you have problems of conduct that are difficult and hard to settle, I will furnish you with solutions, for I not only know matters of practice and duty, but I even know them beforehand. Such was the conversation which Damis declares the sage to have held; and Apollonius himself composed a letter containing them, and has sketched out in his epistles much else of what he said in conversation. 7.4. Some may think that his attitude towards Nero was a mere bit of skirmishing, because he did not come to close quarters with him, but merely undermined his despotism by his enocuragement of Vindex, and the terror with which he inspired Tigellinus. And there are certain braggarts here who foster the tale that it required no great courage to assail a man like Nero who led the life of a female harpist or flautist. But what, I would ask, have they to say about Domitian? For he was vigorous in body, and he abjured all those pleasures of music and song which wear away and soften down ferocity; and he took pleasure in the sufferings of others and in any lamentations they uttered. And he was in the habit of saying that distrust is the best safeguard of the people against their tyrants and of the tyrant against the multitude; and though he thought that a sovereign ought to rest from all hard work during the night, yet he deemed it the right season to begin murdering people in. And the result was that while the Senate had all its most distinguished members cut off, philosophy was reduced to cowering in a corner, to such an extent that some of its votaries disguised themselves by changing their dress and ran away to take refuge among the western Celts, while others fled to the deserts of Libya and Scythia, and others again stooped to compose orations in which his crimes were palliated. But Apollonius, like Tiresias, who is represented by Sophocles as addressing to Oedipus the word:'For “tis not in your slavery that I live, but in that of Loxias,' chose wisdom as his mistress, and escaped scot-free from paying tribute to Domitian. Applying to himself, as if it were an oracle, the verse of Tiresias and of Sophocles, and fearing nothing for himself, but only pitying the fate of others, he set himself to rally round him all the younger men of the Senate, and husband such intelligence as he saw discerned in many of them; and he visited the provinces and in the name of philosophy he appealed to the governors, pointing out to them that the strength of a tyrant is not immortal, and that the very fact of their being dreaded exposes them to defeat. And he also reminded them of the Panathenaic festival in Attica, at which hymns are sung in honor of Harmodius and Aristogeiton, and of the sally that was made from Phyle, when thirty tyrants at once were overthrown; and he also reminded them of the ancient history of the Romans, and of how they too had been a democracy, after driving out despotism, arms in hand.
11. Diogenes Laertius, Lives of The Philosophers, 2.28, 4.26, 4.62, 5.31, 6.105 (3rd cent. CE - 3rd cent. CE)

2.28. Ameipsias too, when he puts him on the stage wearing a cloak, says:a. You come to join us, Socrates, worthiest of a small band and emptiest by far! You are a robust fellow. Where can we get you a proper coat?b. Your sorry plight is an insult to the cobblers.a. And yet, hungry as he is, this man has never stooped to flatter.This disdainful, lofty spirit of his is also noticed by Aristophanes when he says:Because you stalk along the streets, rolling your eyes, and endure, barefoot, many a hardship, and gaze up at us [the clouds].And yet at times he would even put on fine clothes to suit the occasion, as in Plato's Symposium, where he is on his way to Agathon's house. 4.26. Crantor admired Homer and Euripides above all other poets; it is hard, he said, at once to write tragedy and to stir the emotions in the language of everyday life. And he would quote the line from the story of Bellerophon:Alas! But why Alas? We have suffered the lot of mortals.And it is said that there are extant these lines of the poet Antagoras, spoken by Crantor on Love:My mind is in doubt, since thy birth is disputed, whether I am to call thee, Love, the first of the immortal gods, the eldest of all the children whom old Erebus and queenly Night brought to birth in the depths beneath wide Ocean; 4.62. 9. CARNEADESCarneades, the son of Epicomus or (according to Alexander in his Successions of Philosophers) of Philocomus, was a native of Cyrene. He studied carefully the writings of the Stoics and particularly those of Chrysippus, and by combating these successfully he became so famous that he would often say:Without Chrysippus where should I have been?The man's industry was unparalleled, although in physics he was not so strong as in ethics. Hence he would let his hair and nails grow long from intense devotion to study. Such was his predomice in philosophy that even the rhetoricians would dismiss their classes and repair to him to hear him lecture. 5.31. He held that the virtues are not mutually interdependent. For a man might be prudent, or again just, and at the same time profligate and unable to control his passions. He said too that the wise man was not exempt from all passions, but indulged them in moderation.He defined friendship as an equality of reciprocal good-will, including under the term as one species the friendship of kinsmen, as another that of lovers, and as a third that of host and guest. The end of love was not merely intercourse but also philosophy. According to him the wise man would fall in love and take part in politics; furthermore he would marry and reside at a king's court. of three kinds of life, the contemplative, the practical, and the pleasure-loving life, he gave the preference to the contemplative. He held that the studies which make up the ordinary education are of service for the attainment of virtue. 6.105. They also hold that we should live frugally, eating food for nourishment only and wearing a single garment. Wealth and fame and high birth they despise. Some at all events are vegetarians and drink cold water only and are content with any kind of shelter or tubs, like Diogenes, who used to say that it was the privilege of the gods to need nothing and of god-like men to want but little.They hold, further, that virtue can be taught, as Antisthenes maintains in his Heracles, and when once acquired cannot be lost; and that the wise man is worthy to be loved, impeccable, and a friend to his like; and that we should entrust nothing to fortune. Whatever is intermediate between Virtue and Vice they, in agreement with Ariston of Chios, account indifferent.So much, then, for the Cynics. We must now pass on to the Stoics, whose founder was Zeno, a disciple of Crates.
12. Epigraphy, Ig Ii2, 5222Subjects of this text:

subject book bibliographic info
abonuteichos,alexander Zanker (1996), The Mask of Socrates: The Image of the Intellectual in Antiquity, 263, 311
abraham' ... '193.0_84.0@polemarch Zanker (1996), The Mask of Socrates: The Image of the Intellectual in Antiquity, 306
war dead,religious status of the war dead Ekroth (2013), The Sacrificial Rituals of Greek Hero-Cults in the Archaic to the Early Hellenistic Period, 84
war dead,sacrifices to the war dead' Ekroth (2013), The Sacrificial Rituals of Greek Hero-Cults in the Archaic to the Early Hellenistic Period, 84