Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database9125
Pausanias, Description Of Greece, 1.25.1


τοιαῦτα μὲν αὐτοῖς συμβαίνοντα εἶδον· ἔστι δὲ ἐν τῇ Ἀθηναίων ἀκροπόλει καὶ Περικλῆς ὁ Ξανθίππου καὶ αὐτὸς Ξάνθιππος, ὃς ἐναυμάχησεν ἐπὶ Μυκάλῃ Μήδοις. ἀλλʼ ὁ μὲν Περικλέους ἀνδριὰς ἑτέρωθι ἀνάκειται, τοῦ δὲ Ξανθίππου πλησίον ἕστηκεν Ἀνακρέων ὁ Τήιος, πρῶτος μετὰ Σαπφὼ τὴν Λεσβίαν τὰ πολλὰ ὧν ἔγραψεν ἐρωτικὰ ποιήσας· καί οἱ τὸ σχῆμά ἐστιν οἷον ᾄδοντος ἂν ἐν μέθῃ γένοιτο ἀνθρώπου. γυναῖκας δὲ πλησίον Δεινομένης Ἰὼ τὴν Ἰνάχου καὶ Καλλιστὼ τὴν Λυκάονος πεποίηκεν, αἷς ἀμφοτέραις ἐστὶν ἐς ἅπαν ὅμοια διηγήματα ἔρως Διὸς καὶ Ἥρας ὀργὴ καὶ ἀλλαγὴ τῇ μὲν ἐς βοῦν, Καλλιστοῖ δὲ ἐς ἄρκτον.Such were the fates I saw befall the locusts. On the Athenian Acropolis is a statue of Pericles, the son of Xanthippus, and one of Xanthippus him self, who fought against the Persians at the naval battle of Mycale. 479 B.C. But that of Pericles stands apart, while near Xanthippus stands Anacreon of Teos, the first poet after Sappho of Lesbos to devote himself to love songs, and his posture is as it were that of a man singing when he is drunk. Deinomenes fl. 400 B.C. made the two female figures which stand near, Io, the daughter of Inachus, and Callisto, the daughter of Lycaon, of both of whom exactly the same story is told, to wit, love of Zeus, wrath of Hera, and metamorphosis, Io becoming a cow and Callisto a bear.


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

18 results
1. Aeschylus, Prometheus Bound, 704, 592 (6th cent. BCE - 5th cent. BCE)

592. Ἥρᾳ στυγητὸς πρὸς βίαν γυμνάζεται. Ἰώ
2. Aeschylus, Suppliant Women, 292-297, 556-564, 291 (6th cent. BCE - 5th cent. BCE)

291. κλῃδοῦχον Ἥρας φασὶ δωμάτων ποτὲ 291. Is there a report that once in this land of Argos Io was ward of Hera’s house? King
3. Pindar, Olympian Odes, 3.29 (6th cent. BCE - 5th cent. BCE)

4. Euripides, Bacchae, 9, 8 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

8. τυφόμενα Δίου πυρὸς ἔτι ζῶσαν φλόγα
5. Plato, Gorgias, None (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

472a. for getting at the truth; since occasionally a man may actually be crushed by the number and reputation of the false witnesses brought against him. And so now you will find almost everybody, Athenians and foreigners, in agreement with you on the points you state, if you like to bring forward witnesses against the truth of what I say: if you like, there is Nicias, son of Niceratus, with his brothers, whose tripods are standing in a row in the Dionysium; or else Aristocrates, son of Scellias, whose goodly offering again is well known at Delphi ;
6. Thucydides, The History of The Peloponnesian War, 1.138.5 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

1.138.5. However this may be, there is a monument to him in the market-place of Asiatic Magnesia . He was governor of the district, the king having given him Magnesia, which brought in fifty talents a year, for bread, Lampsacus, which was considered to be the richest wine country, for wine, and Myus for other provisions.
7. Cicero, On The Ends of Good And Evil, 5.1-5.5 (2nd cent. BCE - 1st cent. BCE)

5.1. Cum audissem audivissem ER Antiochum, Brute, ut solebam, solebam Vict. solebat cum M. Pisone in eo gymnasio, quod Ptolomaeum vocatur, unaque nobiscum Q. frater et T. Pomponius Luciusque Cicero, frater noster cognatione patruelis, amore germanus, constituimus inter nos ut ambulationem postmeridianam conficeremus in Academia, maxime quod is locus ab omni turba id temporis vacuus esset. itaque ad tempus ad Pisonem omnes. inde sermone vario sex illa a Dipylo stadia confecimus. cum autem venissemus in Academiae non sine causa nobilitata spatia, solitudo erat ea, quam volueramus. 5.2. tum Piso: Naturane nobis hoc, inquit, datum dicam an errore quodam, ut, cum ea loca videamus, in quibus memoria dignos viros acceperimus multum esse versatos, magis moveamur, quam si quando eorum ipsorum aut facta audiamus aut scriptum aliquod aliquid R legamus? velut ego nunc moveor. venit enim mihi Platonis in mentem, quem accepimus primum hic disputare solitum; cuius etiam illi hortuli propinqui propinqui hortuli BE non memoriam solum mihi afferunt, sed ipsum videntur in conspectu meo ponere. hic Speusippus, hic Xenocrates, hic eius auditor Polemo, cuius illa ipsa sessio fuit, quam videmus. Equidem etiam curiam nostram—Hostiliam dico, non hanc novam, quae minor mihi esse esse mihi B videtur, posteaquam est maior—solebam intuens Scipionem, Catonem, Laelium, nostrum vero in primis avum cogitare; tanta vis admonitionis inest in locis; ut non sine causa ex iis memoriae ducta sit disciplina. 5.3. Tum Quintus: Est plane, Piso, ut dicis, inquit. nam me ipsum huc modo venientem convertebat ad sese Coloneus ille locus, locus lucus Valckenarius ad Callimach. p. 216 cf. Va. II p. 545 sqq. cuius incola Sophocles ob oculos versabatur, quem scis quam admirer quamque eo delecter. me quidem ad altiorem memoriam Oedipodis huc venientis et illo mollissimo carmine quaenam essent ipsa haec hec ipsa BE loca requirentis species quaedam commovit, iiter scilicet, sed commovit tamen. Tum Pomponius: At ego, quem vos ut deditum Epicuro insectari soletis, sum multum equidem cum Phaedro, quem unice diligo, ut scitis, in Epicuri hortis, quos modo praeteribamus, praeteribamus edd. praeteriebamus sed veteris proverbii admonitu vivorum memini, nec tamen Epicuri epicureum Non. licet oblivisci, si cupiam, cuius imaginem non modo in tabulis nostri familiares, sed etiam in poculis et in anulis nec tamen ... anulis habent Non. p. 70 anulis anellis Non. anelis R ambus anulis V habent. habebant Non. 5.4. Hic ego: Pomponius quidem, inquam, noster iocari videtur, et fortasse suo iure. ita enim se Athenis collocavit, ut sit paene unus ex Atticis, ut id etiam cognomen videatur habiturus. Ego autem tibi, Piso, assentior usu hoc venire, ut acrius aliquanto et attentius de claris viris locorum admonitu admonitum Non. cogitemus. ut acrius...cogitemus Non. p. 190, 191 scis enim me quodam tempore Metapontum venisse tecum neque ad hospitem ante devertisse, devertisse Lambini vetus cod. in marg. ed. rep. ; divertisse quam Pythagorae ipsum illum locum, ubi vitam ediderat, sedemque viderim. hoc autem tempore, etsi multa in omni parte Athenarum sunt in ipsis locis indicia summorum virorum, tamen ego illa moveor exhedra. modo enim fuit Carneadis, Carneadis Mdv. carneades quem videre videor—est enim nota imago—, a sedeque ipsa tanta tanti RN ingenii magnitudine orbata desiderari illam vocem puto. 5.5. Tum Piso: Quoniam igitur aliquid omnes, quid Lucius noster? inquit. an eum locum libenter libenter diligenter R invisit, ubi Demosthenes et Aeschines inter se decertare soliti sunt? suo enim quisque enim unus quisque BE studio maxime ducitur. Et ille, cum erubuisset: Noli, inquit, ex me quaerere, qui in Phalericum etiam descenderim, quo in loco ad fluctum aiunt declamare solitum Demosthenem, ut fremitum assuesceret voce vincere. modo etiam paulum ad dexteram dextram RN de via declinavi, ut ad Pericli ad Pericli Gz. apicii R ad pericii BE ad peridis ( corr. in periclis) N ad periculis V sepulcrum sepulchrum BEV accederem. quamquam id quidem infinitum est in hac urbe; quacumque enim ingredimur, in aliqua historia vestigium ponimus. 5.1.  My dear Brutus, — Once I had been attending a lecture of Antiochus, as I was in the habit of doing, with Marcus Piso, in the building called the School of Ptolemy; and with us were my brother Quintus, Titus Pomponius, and Lucius Cicero, whom I loved as a brother but who was really my first cousin. We arranged to take our afternoon stroll in the Academy, chiefly because the place would be quiet and deserted at that hour of the day. Accordingly at the time appointed we met at our rendezvous, Piso's lodgings, and starting out beguiled with conversation on various subjects the three-quarters of a mile from the Dipylon Gate. When we reached the walks of the Academy, which are so deservedly famous, we had them entirely to ourselves, as we had hoped. 5.2.  Thereupon Piso remarked: "Whether it is a natural instinct or a mere illusion, I can't say; but one's emotions are more strongly aroused by seeing the places that tradition records to have been the favourite resort of men of note in former days, than by hearing about their deeds or reading their writings. My own feelings at the present moment are a case in point. I am reminded of Plato, the first philosopher, so we are told, that made a practice of holding discussions in this place; and indeed the garden close at hand yonder not only recalls his memory but seems to bring the actual man before my eyes. This was the haunt of Speusippus, of Xenocrates, and of Xenocrates' pupil Polemo, who used to sit on the very seat we see over there. For my own part even the sight of our senate-house at home (I mean the Curia Hostilia, not the present new building, which looks to my eyes smaller since its enlargement) used to call up to me thoughts of Scipio, Cato, Laelius, and chief of all, my grandfather; such powers of suggestion do places possess. No wonder the scientific training of the memory is based upon locality. 5.3.  "Perfectly true, Piso," rejoined Quintus. "I myself on the way here just now noticed yonder village of Colonus, and it brought to my imagination Sophocles who resided there, and who is as you know my great admiration and delight. Indeed my memory took me further back; for I had a vision of Oedipus, advancing towards this very spot and asking in those most tender verses, 'What place is this?' — a mere fancy no doubt, yet still it affected me strongly." "For my part," said Pomponius, "you are fond of attacking me as a devotee of Epicurus, and I do spend much of my time with Phaedrus, who as you know is my dearest friend, in Epicurus's Gardens which we passed just now; but I obey the old saw: I 'think of those that are alive.' Still I could not forget Epicurus, even if I wanted; the members of our body not only have pictures of him, but even have his likeness on their drinking-cups and rings. 5.4.  "As for our friend Pomponius," I interposed, "I believe he is joking; and no doubt he is a licensed wit, for he has so taken root in Athens that he is almost an Athenian; in fact I expect he will get the surname of Atticus! But I, Piso, agree with you; it is a common experience that places do strongly stimulate the imagination and vivify our ideas of famous men. You remember how I once came with you to Metapontum, and would not go to the house where we were to stay until I had seen the very place where Pythagoras breathed his last and the seat he sat in. All over Athens, I know, there are many reminders of eminent men in the actual place where they lived; but at the present moment it is that alcove over there which appeals to me, for not long ago it belonged to Carneades. I fancy I see him now (for his portrait is familiar), and I can imagine that the very place where he used to sit misses the sound of his voice, and mourns the loss of that mighty intellect. 5.5.  "Well, then," said Piso, "as we all have some association that appeals to us, what is it that interests our young friend Lucius? Does he enjoy visiting the spot where Demosthenes and Aeschines used to fight their battles? For we are all specially influenced by our own favourite study." "Pray don't ask me," answer Lucius with a blush; "I have actually made a pilgrimage down to the Bay of Phalerum, where they say Demosthenes used to practise declaiming on the beach, to learn to pitch his voice so as to overcome an uproar. Also only just now I turned off the road a little way on the right, to visit the tomb of Pericles. Though in fact there is no end to it in this city; wherever we go we tread historic ground.
8. Polybius, Histories, 15.25.22 (2nd cent. BCE - 2nd cent. BCE)

15.25.22.  He himself spent the greater part of the day and night in drinking and the debauchery which commonly accompanies it, sparing neither women in the flower of their age nor brides nor virgins, and all this he did with the most odious ostentation.
9. Diodorus Siculus, Historical Library, 4.2.3, 5.52.2 (1st cent. BCE - 1st cent. BCE)

4.2.3.  Accordingly, Zeus visited her in a way befitting a god, accompanied by thunder and lightning, revealing himself to her as he embraced her; but Semelê, who was pregt and unable to endure the majesty of the divine presence, brought forth the babe untimely and was herself slain by the fire. Thereupon Zeus, taking up the child, handed it over to the care of Hermes, and ordered him to take it to the cave in Nysa, which lay between Phoenicia and the Nile, where he should deliver it to the nymphs that they should rear it and with great solicitude bestow upon it the best of care. 5.52.2.  For according to the myth which has been handed down to us, Zeus, on the occasion when Semelê had been slain by his lightning before the time for bearing the child, took the babe and sewed it up within his thigh, and when the appointed time came for its birth, wishing to keep the matter concealed from Hera, he took the babe from his thigh in what is now Naxos and gave it to the Nymphs of the island, Philia, Coronis, and Cleidê, to be reared. The reason Zeus slew Semelê with his lightning before she could give birth to her child was his desire that the babe should be born, not of a mortal woman but of two immortals, and thus should be immortal from its very birth.
10. Apollodorus, Bibliotheca, 2.1.3, 3.4.3 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

2.1.3. Ἄργου δὲ καὶ Ἰσμήνης τῆς Ἀσωποῦ παῖς Ἴασος, 2 -- οὗ φασιν Ἰὼ γενέσθαι. Κάστωρ δὲ ὁ συγγράψας τὰ χρονικὰ καὶ πολλοὶ τῶν τραγικῶν Ἰνάχου τὴν Ἰὼ λέγουσιν· Ἡσίοδος δὲ καὶ Ἀκουσίλαος Πειρῆνος αὐτήν φασιν εἶναι. ταύτην ἱερωσύνην τῆς Ἥρας ἔχουσαν Ζεὺς ἔφθειρε. φωραθεὶς δὲ ὑφʼ Ἥρας τῆς μὲν κόρης ἁψάμενος εἰς βοῦν μετεμόρφωσε λευκήν, ἀπωμόσατο δὲ ταύτῃ 1 -- μὴ συνελθεῖν· διό φησιν Ἡσίοδος οὐκ ἐπισπᾶσθαι τὴν ἀπὸ τῶν θεῶν ὀργὴν τοὺς γινομένους ὅρκους ὑπὲρ ἔρωτος. Ἥρα δὲ αἰτησαμένη παρὰ Διὸς τὴν βοῦν φύλακα αὐτῆς κατέστησεν Ἄργον τὸν πανόπτην, ὃν Φερεκύδης 2 -- μὲν Ἀρέστορος λέγει, Ἀσκληπιάδης δὲ Ἰνάχου, Κέρκωψ 3 -- δὲ Ἄργου καὶ Ἰσμήνης τῆς Ἀσωποῦ θυγατρός· Ἀκουσίλαος δὲ γηγενῆ αὐτὸν λέγει. οὗτος ἐκ τῆς ἐλαίας ἐδέσμευεν αὐτὴν ἥτις ἐν τῷ Μυκηναίων ὑπῆρχεν ἄλσει. Διὸς δὲ ἐπιτάξαντος Ἑρμῇ κλέψαι τὴν βοῦν, μηνύσαντος Ἱέρακος, ἐπειδὴ λαθεῖν οὐκ ἠδύνατο, λίθῳ βαλὼν ἀπέκτεινε τὸν Ἄργον, ὅθεν ἀργειφόντης ἐκλήθη. Ἥρα δὲ τῇ βοῒ οἶστρον ἐμβάλλει ἡ δὲ πρῶτον ἧκεν εἰς τὸν ἀπʼ ἐκείνης Ἰόνιον κόλπον κληθέντα, ἔπειτα διὰ τῆς Ἰλλυρίδος πορευθεῖσα καὶ τὸν Αἷμον ὑπερβαλοῦσα διέβη τὸν τότε μὲν καλούμενον πόρον Θρᾴκιον, νῦν δὲ ἀπʼ ἐκείνης Βόσπορον. ἀπελθοῦσα 4 -- δὲ εἰς Σκυθίαν καὶ τὴν Κιμμερίδα γῆν, πολλὴν χέρσον πλανηθεῖσα καὶ πολλὴν διανηξαμένη θάλασσαν Εὐρώπης τε καὶ Ἀσίας, τελευταῖον ἧκεν 1 -- εἰς Αἴγυπτον, ὅπου τὴν ἀρχαίαν μορφὴν ἀπολαβοῦσα γεννᾷ παρὰ τῷ Νείλῳ ποταμῷ Ἔπαφον παῖδα. τοῦτον δὲ Ἥρα δεῖται Κουρήτων ἀφανῆ ποιῆσαι· οἱ δὲ ἠφάνισαν αὐτόν. καὶ Ζεὺς μὲν αἰσθόμενος κτείνει Κούρητας, Ἰὼ δὲ ἐπὶ ζήτησιν τοῦ παιδὸς ἐτράπετο. πλανωμένη δὲ κατὰ τὴν Συρίαν ἅπασαν (ἐκεῖ γὰρ ἐμηνύετο ὅτι 2 -- ἡ 3 -- τοῦ Βυβλίων βασιλέως γυνὴ 4 -- ἐτιθήνει τὸν υἱόν) καὶ τὸν Ἔπαφον εὑροῦσα, εἰς Αἴγυπτον ἐλθοῦσα ἐγαμήθη Τηλεγόνῳ τῷ βασιλεύοντι τότε Αἰγυπτίων. ἱδρύσατο δὲ ἄγαλμα Δήμητρος, ἣν ἐκάλεσαν Ἶσιν Αἰγύπτιοι, καὶ τὴν Ἰὼ Ἶσιν ὁμοίως προσηγόρευσαν. 3.4.3. Σεμέλης δὲ Ζεὺς ἐρασθεὶς Ἥρας κρύφα συνευνάζεται. ἡ δὲ ἐξαπατηθεῖσα ὑπὸ Ἥρας, κατανεύσαντος αὐτῇ Διὸς πᾶν τὸ αἰτηθὲν ποιήσειν, αἰτεῖται τοιοῦτον αὐτὸν ἐλθεῖν οἷος ἦλθε μνηστευόμενος Ἥραν. Ζεὺς δὲ μὴ δυνάμενος ἀνανεῦσαι παραγίνεται εἰς τὸν θάλαμον αὐτῆς ἐφʼ ἅρματος ἀστραπαῖς ὁμοῦ καὶ βρονταῖς, καὶ κεραυνὸν ἵησιν. Σεμέλης δὲ διὰ τὸν φόβον ἐκλιπούσης, ἑξαμηνιαῖον τὸ βρέφος ἐξαμβλωθὲν ἐκ τοῦ πυρὸς ἁρπάσας ἐνέρραψε τῷ μηρῷ. ἀποθανούσης δὲ Σεμέλης, αἱ λοιπαὶ Κάδμου θυγατέρες διήνεγκαν λόγον, συνηυνῆσθαι θνητῷ τινι Σεμέλην καὶ καταψεύσασθαι Διός, καὶ ὅτι 1 -- διὰ τοῦτο ἐκεραυνώθη. κατὰ δὲ τὸν χρόνον τὸν καθήκοντα Διόνυσον γεννᾷ Ζεὺς λύσας τὰ ῥάμματα, καὶ δίδωσιν Ἑρμῇ. ὁ δὲ κομίζει πρὸς Ἰνὼ καὶ Ἀθάμαντα καὶ πείθει τρέφειν ὡς κόρην. ἀγανακτήσασα δὲ Ἥρα μανίαν αὐτοῖς ἐνέβαλε, καὶ Ἀθάμας μὲν τὸν πρεσβύτερον παῖδα Λέαρχον ὡς ἔλαφον θηρεύσας ἀπέκτεινεν, Ἰνὼ δὲ τὸν Μελικέρτην εἰς πεπυρωμένον λέβητα ῥίψασα, εἶτα βαστάσασα μετὰ νεκροῦ τοῦ παιδὸς ἥλατο κατὰ βυθοῦ. 1 -- καὶ Λευκοθέα μὲν αὐτὴν καλεῖται, Παλαίμων δὲ ὁ παῖς, οὕτως ὀνομασθέντες ὑπὸ τῶν πλεόντων· τοῖς χειμαζομένοις γὰρ βοηθοῦσιν. ἐτέθη δὲ ἐπὶ Μελικέρτῃ ὁ 2 -- ἀγὼν τῶν Ἰσθμίων, Σισύφου θέντος. Διόνυσον δὲ Ζεὺς εἰς ἔριφον ἀλλάξας τὸν Ἥρας θυμὸν ἔκλεψε, καὶ λαβὼν αὐτὸν Ἑρμῆς πρὸς νύμφας ἐκόμισεν ἐν Νύσῃ κατοικούσας τῆς Ἀσίας, ἃς ὕστερον Ζεὺς καταστερίσας ὠνόμασεν Ὑάδας.
11. Dio Chrysostom, Orations, 18.6-18.8, 18.10-18.17 (1st cent. CE

18.6.  So first of all, you should know that you have no need of toil or exacting labour; for although, when a man has already undergone a great deal of training, these contribute very greatly to his progress, yet if he has had only a little, they will lessen his confidence and make him diffident about getting into action; just as with athletes who are unaccustomed to the training of the body, such training weakens them if they become fatigued by exercises which are too severe. But just as bodies unaccustomed to toil need anointing and moderate exercise rather than the training of the gymnasium, so you in preparing yourself for public speaking have need of diligence which has a tempering of pleasure rather than laborious training. So let us consider the poets: I would counsel you to read Meder of the writers of Comedy quite carefully, and Euripides of the writers of Tragedy, and to do so, not casually by reading them to yourself, but by having them read to you by others, preferably by men who know how to render the lines pleasurably, but at any rate so as not to offend. For the effect is enhanced when one is relieved of the preoccupation of reading. 18.7.  And let no one of the more 'advanced' critics chide me for selecting Meder's plays in preference to the Old Comedy, or Euripides in preference to the earlier writers of Tragedy. For physicians do not prescribe the most costly diet for their patients, but that which is salutary. Now it would be a long task to enumerate all the advantages to be derived from these writers; indeed, not only has Meder's portrayal of every character and every charming trait surpassed all the skill of the early writers of Comedy, but the suavity and plausibility of Euripides, while perhaps not completely attaining to the grandeur of the tragic poet's way of deifying his characters, or to his high dignity, are very useful for the man in public life; and furthermore, he cleverly fills his plays with an abundance of characters and moving incidents, and strews them with maxims useful on all occasions, since he was not without acquaintance with philosophy. 18.8.  But Homer comes first and in the middle and last, in that he gives of himself to every boy and adult and old man just as much as each of them can take. Lyric and elegiac poetry too, and iambics and dithyrambs are very valuable for the man of leisure, but the man who intends to have a public career and at the same time to increase the scope of his activities and the effectiveness of his oratory, will have no time for them. 18.10.  As for Herodotus, if you ever want real enjoyment, you will read him when quite at your ease, for the easy-going manner and charm of his narrative will give the impression that his work deals with stories rather than with actual history. But among the foremost historians I place Thucydides, and among those of second rank Theopompus; for not only is there a rhetorical quality in the narrative portion of his speeches, but he is not without eloquence nor negligent in expression, and the slovenliness of his diction is not so bad as to offend you. As for Ephorus, while he hands down to us a great deal of information about events, yet the tediousness and carelessness of his narrative style would not suit your purpose. 18.11.  When it comes to the orators, however, who does not know which are the best — Demosthenes for the vigour of his style, the impressiveness of his thought, and the copiousness of his vocabulary, qualities in which he surpasses all other orators; and Lysias for his brevity, the simplicity and coherence of his thought, and for his well concealed cleverness. However, I should not advise you to read these two chiefly, but Hypereides rather and Aeschines; for the faculties in which they excel are simpler, their rhetorical embellishments are easier to grasp, and the beauty of their diction is not one whit inferior to that of the two who are ranked first. But I should advise you to read Lycurgus as well, since he has a lighter touch than those others and reveals a certain simplicity and nobility of character in his speeches. 18.12.  At this point I say it is advisable — even if some one, after reading my recommendation of the consummate masters of oratory, is going to find fault — also not to remain unacquainted with the more recent orators, those who lived a little before our time; I refer to the works of such men as Antipater, Theodorus, Plution, and Conon, and to similar material. For the powers they display can be more useful to us because, when we read them, our judgment is not fettered and enslaved, as it is when we approach the ancients. For when we find that we are able to criticize what has been said, we are most encouraged to attempt the same things ourselves, and we find more pleasure in comparing ourselves with others 18.13.  when we are convinced that in the comparison we should be found to be not inferior to them, with the chance, occasionally, of being even superior. I shall now turn to the Socratics, writers who, I affirm, are quite indispensable to every man who aspires to become an orator. For just as no meat without salt will be gratifying to the taste, so no branch of literature, as it seems to me, could possibly be pleasing to the ear if it lacked the Socratic grace. It would be a long task to eulogize the others; even to read them is no light thing. 18.14.  But it is my own opinion that Xenophon, and he alone of the ancients, can satisfy all the requirements of a man in public life. Whether one is commanding an army in time of war, or is guiding the affairs of a state, or is addressing a popular assembly or a senate, or even if he were addressing a court of law and desired, not as a professional master of eloquence merely, but as a statesman or a royal prince, to utter sentiments appropriate to such a character at the bar of justice, the best exemplar of all, it seems to me, and the most profitable for all these purposes is Xenophon. For not only are his ideas clear and simple and easy for everyone to grasp, but the character of his narrative style is attractive, pleasing, and convincing, being in a high degree true to life in the representation of character, with much charm also and effectiveness, so that his power suggests not cleverness but actual wizardry. 18.15.  If, for instance, you should be willing to read his work on the March Inland very carefully, you will find no speech, such as you will one day possess the ability to make, whose subject matter he has not dealt with and can offer as a kind of norm to any man who wishes to steer his course by him or imitate him. If it is needful for the statesman to encourage those who are in the depths of despondency, time and again our writer shows how to do this; or if the need is to incite and exhort, no one who understands the Greek language could fail to be aroused by Xenophon's hortatory speeches. 18.16.  My own heart, at any rate, is deeply moved and at times I weep even as I read his account of all those deeds of valour. Or, if it is necessary to deal prudently with those who are proud and conceited and to avoid, on the one hand, being affected in any way by their displeasure, or, on the other, enslaving one's own spirit to them in unseemly fashion and doing their will in everything, guidance in this also is to be found in him. And also how to hold secret conferences both with generals apart from the common soldiers and with the soldiers in the same way; the proper manner of conversing with kings and princes; how to deceive enemies to their hurt and friends for their own benefit; how to tell the plain truth to those who are needlessly disturbed without giving offence, and to make them believe it; how not to trust too readily those in authority over you, and the means by which such persons deceive their inferiors, and the way in which men outwit and are outwitted — 18.17.  on all these points Xenophon's treatise gives adequate information. For I imagine that it is because he combines deeds with words, because he did not learn by hearsay nor by copying, but by doing deeds himself as well as telling of them, that he made his speeches most convincingly true to life in all his works and especially in this one which I chanced to mention. And be well assured that you will have no occasion to repent, but that both in the senate and before the people you will find this great man reaching out a hand to you if you earnestly and diligently read him.
12. Plutarch, Moralia, 841 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

13. Seneca The Younger, Letters, 83.17 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

14. Aelius Aristides, Orations, 50.57 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)

15. Pausanias, Description of Greece, 1.1.2, 1.21.1-1.21.2, 1.22.7, 1.28.2, 1.29.3, 1.29.6, 1.29.12, 1.29.16 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)

1.1.2. The Peiraeus was a parish from early times, though it was not a port before Themistocles became an archon of the Athenians. 493 B.C. Their port was Phalerum, for at this place the sea comes nearest to Athens, and from here men say that Menestheus set sail with his fleet for Troy, and before him Theseus, when he went to give satisfaction to Minos for the death of Androgeos. But when Themistocles became archon, since he thought that the Peiraeus was more conveniently situated for mariners, and had three harbors as against one at Phalerum, he made it the Athenian port. Even up to my time there were docks there, and near the largest harbor is the grave of Themistocles. For it is said that the Athenians repented of their treatment of Themistocles, and that his relations took up his bones and brought them from Magnesia . And the children of Themistocles certainly returned and set up in the Parthenon a painting, on which is a portrait of Themistocles. 1.21.1. In the theater the Athenians have portrait statues of poets, both tragic and comic, but they are mostly of undistinguished persons. With the exception of Meder no poet of comedy represented here won a reputation, but tragedy has two illustrious representatives, Euripides and Sophocles. There is a legend that after the death of Sophocles the Lacedaemonians invaded Attica, and their commander saw in a vision Dionysus, who bade him honor, with all the customary honors of the dead, the new Siren. He interpreted the dream as referring to Sophocles and his poetry, and down to the present day men are wont to liken to a Siren whatever is charming in both poetry and prose. 1.21.2. The likeness of Aeschylus is, I think, much later than his death and than the painting which depicts the action at Marathon Aeschylus himself said that when a youth he slept while watching grapes in a field, and that Dionysus appeared and bade him write tragedy. When day came, in obedience to the vision, he made an attempt and hereafter found composing quite easy. 1.22.7. and in the picture are emblems of the victory his horses won at Nemea . There is also Perseus journeying to Seriphos, and carrying to Polydectes the head of Medusa, the legend about whom I am unwilling to relate in my description of Attica . Included among the paintings—I omit the boy carrying the water-jars and the wrestler of Timaenetus An unknown painter. —is Musaeus. I have read verse in which Musaeus receives from the North Wind the gift of flight, but, in my opinion, Onomacritus wrote them, and there are no certainly genuine works of Musaeus except a hymn to Demeter written for the Lycomidae. 1.28.2. In addition to the works I have mentioned, there are two tithes dedicated by the Athenians after wars. There is first a bronze Athena, tithe from the Persians who landed at Marathon. It is the work of Pheidias, but the reliefs upon the shield, including the fight between Centaurs and Lapithae, are said to be from the chisel of Mys fl. 430 B.C., for whom they say Parrhasius the son of Evenor, designed this and the rest of his works. The point of the spear of this Athena and the crest of her helmet are visible to those sailing to Athens, as soon as Sunium is passed. Then there is a bronze chariot, tithe from the Boeotians and the Chalcidians in Euboea c. 507 B.C. . There are two other offerings, a statue of Pericles, the son of Xanthippus, and the best worth seeing of the works of Pheidias, the statue of Athena called Lemnian after those who dedicated it. 1.29.3. Such are their sanctuaries here, and of the graves the first is that of Thrasybulus son of Lycus, in all respects the greatest of all famous Athenians, whether they lived before him or after him. The greater number of his achievements I shall pass by, but the following facts will suffice to bear out my assertion. He put down what is known as the tyranny of the Thirty 403 B.C., setting out from Thebes with a force amounting at first to sixty men; he also persuaded the Athenians, who were torn by factions, to be reconciled, and to abide by their compact. His is the first grave, and after it come those of Pericles, Chabrias Died 357 B.C. and Phormio. A famous Athenian admiral who fought well in the early part of the Peloponnesian War. 1.29.6. Before the monument is a slab on which are horsemen fighting. Their names are Melanopus and Macartatus, who met their death fighting against the Lacedaemonians and Boeotians on the borders of Eleon and Tanagra . There is also a grave of Thessalian horsemen who, by reason of an old alliance, came when the Peloponnesians with Archidamus invaded Attica with an army for the first time 431 B.C., and hard by that of Cretan bowmen. Again there are monuments to Athenians: to Cleisthenes, who invented the system of the tribes at present existing 508 B.C., and to horsemen who died when the Thessalians shared the fortune of war with the Athenians. 1.29.12. The names of the generals are inscribed with the exception of Nicias, and among the private soldiers are included the Plataeans along with the Athenians. This is the reason why Nicias was passed over, and my account is identical with that of Philistus, who says that while Demosthenes made a truce for the others and excluded himself, attempting to commit suicide when taken prisoner, Nicias voluntarily submitted to the surrender. 413 B.C. For this reason Nicias had not his name inscribed on the slab, being condemned as a voluntary prisoner and an unworthy soldier. 1.29.16. Lycurgus provided for the state-treasury six thousand five hundred talents more than Pericles, the son of Xanthippus, collected, and furnished for the procession of the Goddess golden figures of Victory and ornaments for a hundred maidens; for war he provided arms and missiles, besides increasing the fleet to four hundred warships. As for buildings, he completed the theater that others had begun, while during his political life he built dockyards in the Peiraeus and the gymnasium near what is called the Lyceum. Everything made of silver or gold became part of the plunder Lachares made away with when he became tyrant, but the buildings remained to my time.
16. Philostratus The Athenian, Lives of The Sophists, 2.4.570 (2nd cent. CE

17. Diogenes Laertius, Lives of The Philosophers, 2.43, 3.25, 5.51 (3rd cent. CE - 3rd cent. CE)

2.43. So he was taken from among men; and not long afterwards the Athenians felt such remorse that they shut up the training grounds and gymnasia. They banished the other accusers but put Meletus to death; they honoured Socrates with a bronze statue, the work of Lysippus, which they placed in the hall of processions. And no sooner did Anytus visit Heraclea than the people of that town expelled him on that very day. Not only in the case of Socrates but in very many others the Athenians repented in this way. For they fined Homer (so says Heraclides ) 50 drachmae for a madman, and said Tyrtaeus was beside himself, and they honoured Astydamas before Aeschylus and his brother poets with a bronze statue. 3.25. He was also the first philosopher who controverted the speech of Lysias, the son of Cephalus, which he has set out word for word in the Phaedrus, and the first to study the significance of grammar. And, as he was the first to attack the views of almost all his predecessors, the question is raised why he makes no mention of Democritus. Neanthes of Cyzicus says that, on his going to Olympia, the eyes of all the Greeks were turned towards him, and there he met Dion, who was about to make his expedition against Dionysius. In the first book of the Memorabilia of Favorinus there is a statement that Mithradates the Persian set up a statue of Plato in the Academy and inscribed upon it these words: Mithradates the Persian, the son of Orontobates, dedicated to the Muses a likeness of Plato made by Silanion. 5.51. I have also come across his will, couched in the following terms:All will be well; but in case anything should happen, I make these dispositions. I give and bequeath all my property at home to Melantes and Pancreon, the sons of Leon. It is my wish that out of the trust funds at the disposal of Hipparchus the following appropriations should be made. First, they should be applied to finish the rebuilding of the Museum with the statues of the goddesses, and to add any improvements which seem practicable to beautify them. Secondly, to replace in the sanctuary the bust of Aristotle with the rest of the dedicated offerings which formerly were in the sanctuary. Next, to rebuild the small stoa adjoining the Museum at least as handsomely as before, and to replace in the lower stoa the tablets containing maps of the countries traversed by explorers.
18. Eunapius, Lives of The Philosophers, 453, 452 (4th cent. CE - 5th cent. CE)Subjects of this text:

subject book bibliographic info
(aḫḫiyawa), beginning of literature, philosophy, science, and historiography in asia minor Marek, In the Land of a Thousand Gods: A History of Asia Minor in the Ancient World (2019) 135
abdera Marek, In the Land of a Thousand Gods: A History of Asia Minor in the Ancient World (2019) 135
abstinence (of alcohol) Nijs, The Epicurean Sage in the Ethics of Philodemus (2023) 193
acropolis, athenian Westwood, The Rhetoric of the Past in Demosthenes and Aeschines: Oratory, History, and Politics in Classical Athens (2020) 20
action, taken by heroines Lyons, Gender and Immortality: Heroines in Ancient Greek Myth and Cult (1997) 58
adonis Fletcher, The Ass of the Gods: Apuleius' Golden Ass, the Onos Attributed to Lucian, and Graeco-Roman Metamorphosis Literature (2023) 25
aeschines Borg, Paideia: the World of the Second Sophistic: The World of the Second Sophistic (2008) 146
aeschylus Borg, Paideia: the World of the Second Sophistic: The World of the Second Sophistic (2008) 146
agora, athenian, monumental features Westwood, The Rhetoric of the Past in Demosthenes and Aeschines: Oratory, History, and Politics in Classical Athens (2020) 20
agora, athenian, space Westwood, The Rhetoric of the Past in Demosthenes and Aeschines: Oratory, History, and Politics in Classical Athens (2020) 20
aiolians/aiolis Marek, In the Land of a Thousand Gods: A History of Asia Minor in the Ancient World (2019) 135
alcibiades Fleury and Schmidt, Perceptions of the Second Sophistic and Its Times - Regards sur la Seconde Sophistique et son époque(2010) 140
alkaios of mytilene, poet Marek, In the Land of a Thousand Gods: A History of Asia Minor in the Ancient World (2019) 135
alkman of sardeis, poet Marek, In the Land of a Thousand Gods: A History of Asia Minor in the Ancient World (2019) 135
anacreon Zanker, The Mask of Socrates: The Image of the Intellectual in Antiquity (1996) 22
anakreon of teos, poet Marek, In the Land of a Thousand Gods: A History of Asia Minor in the Ancient World (2019) 135
ancestrality Pirenne-Delforge and Pironti, The Hera of Zeus: Intimate Enemy, Ultimate Spouse (2022) 237
anger Pirenne-Delforge and Pironti, The Hera of Zeus: Intimate Enemy, Ultimate Spouse (2022) 237
apollo, karneios Marek, In the Land of a Thousand Gods: A History of Asia Minor in the Ancient World (2019) 135
arcadia Pirenne-Delforge and Pironti, The Hera of Zeus: Intimate Enemy, Ultimate Spouse (2022) 237
argos Pirenne-Delforge and Pironti, The Hera of Zeus: Intimate Enemy, Ultimate Spouse (2022) 237
arion of methymna, poet Marek, In the Land of a Thousand Gods: A History of Asia Minor in the Ancient World (2019) 135
aristotle, on athenian orators in the rhetoric Westwood, The Rhetoric of the Past in Demosthenes and Aeschines: Oratory, History, and Politics in Classical Athens (2020) 20
artemis Fletcher, The Ass of the Gods: Apuleius' Golden Ass, the Onos Attributed to Lucian, and Graeco-Roman Metamorphosis Literature (2023) 25; Pirenne-Delforge and Pironti, The Hera of Zeus: Intimate Enemy, Ultimate Spouse (2022) 237
asklepios, dedications Humphreys, Kinship in Ancient Athens: An Anthropological Analysis (2018) 409
athena lemnia Zanker, The Mask of Socrates: The Image of the Intellectual in Antiquity (1996) 22
athenaeus Nijs, The Epicurean Sage in the Ethics of Philodemus (2023) 193
athens, acropolis of Gygax, Benefaction and Rewards in the Ancient Greek City: The Origins of Euergetism (2016) 167
athens, city of, gymnasia Borg, Paideia: the World of the Second Sophistic: The World of the Second Sophistic (2008) 146
athens, city of, gymnasium of diogenes Borg, Paideia: the World of the Second Sophistic: The World of the Second Sophistic (2008) 146
banquets Nijs, The Epicurean Sage in the Ethics of Philodemus (2023) 193
battle Borg, Paideia: the World of the Second Sophistic: The World of the Second Sophistic (2008) 146
bears Fletcher, The Ass of the Gods: Apuleius' Golden Ass, the Onos Attributed to Lucian, and Graeco-Roman Metamorphosis Literature (2023) 25
birth, of heroes Lyons, Gender and Immortality: Heroines in Ancient Greek Myth and Cult (1997) 58
bupalos of chios, sculptor Marek, In the Land of a Thousand Gods: A History of Asia Minor in the Ancient World (2019) 135
caeneus / caenis Fletcher, The Ass of the Gods: Apuleius' Golden Ass, the Onos Attributed to Lucian, and Graeco-Roman Metamorphosis Literature (2023) 25
callisto Fletcher, The Ass of the Gods: Apuleius' Golden Ass, the Onos Attributed to Lucian, and Graeco-Roman Metamorphosis Literature (2023) 25
callistratus, activities and statesmanship Westwood, The Rhetoric of the Past in Demosthenes and Aeschines: Oratory, History, and Politics in Classical Athens (2020) 20
catasterism Fletcher, The Ass of the Gods: Apuleius' Golden Ass, the Onos Attributed to Lucian, and Graeco-Roman Metamorphosis Literature (2023) 25
chabrias, statue Westwood, The Rhetoric of the Past in Demosthenes and Aeschines: Oratory, History, and Politics in Classical Athens (2020) 20
cholos Pirenne-Delforge and Pironti, The Hera of Zeus: Intimate Enemy, Ultimate Spouse (2022) 237
choregos, dedications Humphreys, Kinship in Ancient Athens: An Anthropological Analysis (2018) 409
cimon, and miltiades Westwood, The Rhetoric of the Past in Demosthenes and Aeschines: Oratory, History, and Politics in Classical Athens (2020) 20
cimon, and stoa poikile Westwood, The Rhetoric of the Past in Demosthenes and Aeschines: Oratory, History, and Politics in Classical Athens (2020) 20
cleisthenes (of athens) Westwood, The Rhetoric of the Past in Demosthenes and Aeschines: Oratory, History, and Politics in Classical Athens (2020) 20
conon, statue of Westwood, The Rhetoric of the Past in Demosthenes and Aeschines: Oratory, History, and Politics in Classical Athens (2020) 20
cows Fletcher, The Ass of the Gods: Apuleius' Golden Ass, the Onos Attributed to Lucian, and Graeco-Roman Metamorphosis Literature (2023) 25
cresilas Gygax, Benefaction and Rewards in the Ancient Greek City: The Origins of Euergetism (2016) 167
cresilas (sculptor) Westwood, The Rhetoric of the Past in Demosthenes and Aeschines: Oratory, History, and Politics in Classical Athens (2020) 20
cynosura Fletcher, The Ass of the Gods: Apuleius' Golden Ass, the Onos Attributed to Lucian, and Graeco-Roman Metamorphosis Literature (2023) 25
declamation Fleury and Schmidt, Perceptions of the Second Sophistic and Its Times - Regards sur la Seconde Sophistique et son époque(2010) 140
deer Fletcher, The Ass of the Gods: Apuleius' Golden Ass, the Onos Attributed to Lucian, and Graeco-Roman Metamorphosis Literature (2023) 25
demosthenes Fleury and Schmidt, Perceptions of the Second Sophistic and Its Times - Regards sur la Seconde Sophistique et son époque(2010) 140
diana Fletcher, The Ass of the Gods: Apuleius' Golden Ass, the Onos Attributed to Lucian, and Graeco-Roman Metamorphosis Literature (2023) 25
diogenes of babylon Nijs, The Epicurean Sage in the Ethics of Philodemus (2023) 193
dionysos, of teos Marek, In the Land of a Thousand Gods: A History of Asia Minor in the Ancient World (2019) 135
dionysos Pirenne-Delforge and Pironti, The Hera of Zeus: Intimate Enemy, Ultimate Spouse (2022) 237
doves Fletcher, The Ass of the Gods: Apuleius' Golden Ass, the Onos Attributed to Lucian, and Graeco-Roman Metamorphosis Literature (2023) 25
ephebes, education of Borg, Paideia: the World of the Second Sophistic: The World of the Second Sophistic (2008) 146
erinona Fletcher, The Ass of the Gods: Apuleius' Golden Ass, the Onos Attributed to Lucian, and Graeco-Roman Metamorphosis Literature (2023) 25
eros Pirenne-Delforge and Pironti, The Hera of Zeus: Intimate Enemy, Ultimate Spouse (2022) 237
euthycles Westwood, The Rhetoric of the Past in Demosthenes and Aeschines: Oratory, History, and Politics in Classical Athens (2020) 20
gymnasium Borg, Paideia: the World of the Second Sophistic: The World of the Second Sophistic (2008) 146
heifer Pirenne-Delforge and Pironti, The Hera of Zeus: Intimate Enemy, Ultimate Spouse (2022) 237
helice Fletcher, The Ass of the Gods: Apuleius' Golden Ass, the Onos Attributed to Lucian, and Graeco-Roman Metamorphosis Literature (2023) 25
hera, angry Pirenne-Delforge and Pironti, The Hera of Zeus: Intimate Enemy, Ultimate Spouse (2022) 237
hera Fletcher, The Ass of the Gods: Apuleius' Golden Ass, the Onos Attributed to Lucian, and Graeco-Roman Metamorphosis Literature (2023) 25; Lyons, Gender and Immortality: Heroines in Ancient Greek Myth and Cult (1997) 58
heracles Fletcher, The Ass of the Gods: Apuleius' Golden Ass, the Onos Attributed to Lucian, and Graeco-Roman Metamorphosis Literature (2023) 25
heroes, "careers" of Lyons, Gender and Immortality: Heroines in Ancient Greek Myth and Cult (1997) 58
heroes, birth of Lyons, Gender and Immortality: Heroines in Ancient Greek Myth and Cult (1997) 58
heroines, actions of Lyons, Gender and Immortality: Heroines in Ancient Greek Myth and Cult (1997) 58
heroines, kleos of Lyons, Gender and Immortality: Heroines in Ancient Greek Myth and Cult (1997) 58
heroines, names of Lyons, Gender and Immortality: Heroines in Ancient Greek Myth and Cult (1997) 58
hipparchos of athens, tyrant Marek, In the Land of a Thousand Gods: A History of Asia Minor in the Ancient World (2019) 135
hipponax of ephesos, poet Marek, In the Land of a Thousand Gods: A History of Asia Minor in the Ancient World (2019) 135
histoire/history Fleury and Schmidt, Perceptions of the Second Sophistic and Its Times - Regards sur la Seconde Sophistique et son époque(2010) 140
homer Zanker, The Mask of Socrates: The Image of the Intellectual in Antiquity (1996) 22
héros, exploits Fleury and Schmidt, Perceptions of the Second Sophistic and Its Times - Regards sur la Seconde Sophistique et son époque(2010) 140
héros Fleury and Schmidt, Perceptions of the Second Sophistic and Its Times - Regards sur la Seconde Sophistique et son époque(2010) 140
hölscher, tonio Zanker, The Mask of Socrates: The Image of the Intellectual in Antiquity (1996) 22
impiety Pirenne-Delforge and Pironti, The Hera of Zeus: Intimate Enemy, Ultimate Spouse (2022) 237
intoxication Nijs, The Epicurean Sage in the Ethics of Philodemus (2023) 193
io Fletcher, The Ass of the Gods: Apuleius' Golden Ass, the Onos Attributed to Lucian, and Graeco-Roman Metamorphosis Literature (2023) 25; Lyons, Gender and Immortality: Heroines in Ancient Greek Myth and Cult (1997) 58; Pirenne-Delforge and Pironti, The Hera of Zeus: Intimate Enemy, Ultimate Spouse (2022) 237
iphicrates, in thrace Westwood, The Rhetoric of the Past in Demosthenes and Aeschines: Oratory, History, and Politics in Classical Athens (2020) 20
iphicrates, statue of Westwood, The Rhetoric of the Past in Demosthenes and Aeschines: Oratory, History, and Politics in Classical Athens (2020) 20
iphis Fletcher, The Ass of the Gods: Apuleius' Golden Ass, the Onos Attributed to Lucian, and Graeco-Roman Metamorphosis Literature (2023) 25
isis Fletcher, The Ass of the Gods: Apuleius' Golden Ass, the Onos Attributed to Lucian, and Graeco-Roman Metamorphosis Literature (2023) 25
isocrates, and the past Westwood, The Rhetoric of the Past in Demosthenes and Aeschines: Oratory, History, and Politics in Classical Athens (2020) 20
isocrates, in general Westwood, The Rhetoric of the Past in Demosthenes and Aeschines: Oratory, History, and Politics in Classical Athens (2020) 20
jealousy Pirenne-Delforge and Pironti, The Hera of Zeus: Intimate Enemy, Ultimate Spouse (2022) 237
juno Fletcher, The Ass of the Gods: Apuleius' Golden Ass, the Onos Attributed to Lucian, and Graeco-Roman Metamorphosis Literature (2023) 25
jupiter Fletcher, The Ass of the Gods: Apuleius' Golden Ass, the Onos Attributed to Lucian, and Graeco-Roman Metamorphosis Literature (2023) 25
kallisto Lyons, Gender and Immortality: Heroines in Ancient Greek Myth and Cult (1997) 58; Pirenne-Delforge and Pironti, The Hera of Zeus: Intimate Enemy, Ultimate Spouse (2022) 237
kleos, of heroines Lyons, Gender and Immortality: Heroines in Ancient Greek Myth and Cult (1997) 58
kosmet\u00100113s Borg, Paideia: the World of the Second Sophistic: The World of the Second Sophistic (2008) 146
lesbos Marek, In the Land of a Thousand Gods: A History of Asia Minor in the Ancient World (2019) 135
leucippus Fletcher, The Ass of the Gods: Apuleius' Golden Ass, the Onos Attributed to Lucian, and Graeco-Roman Metamorphosis Literature (2023) 25
liberté Fleury and Schmidt, Perceptions of the Second Sophistic and Its Times - Regards sur la Seconde Sophistique et son époque(2010) 140
lightning strike Pirenne-Delforge and Pironti, The Hera of Zeus: Intimate Enemy, Ultimate Spouse (2022) 237
literature, greek Marek, In the Land of a Thousand Gods: A History of Asia Minor in the Ancient World (2019) 135
luciad Fletcher, The Ass of the Gods: Apuleius' Golden Ass, the Onos Attributed to Lucian, and Graeco-Roman Metamorphosis Literature (2023) 25
lucian Nijs, The Epicurean Sage in the Ethics of Philodemus (2023) 193
lucianus Fleury and Schmidt, Perceptions of the Second Sophistic and Its Times - Regards sur la Seconde Sophistique et son époque(2010) 140
lycoleon Westwood, The Rhetoric of the Past in Demosthenes and Aeschines: Oratory, History, and Politics in Classical Athens (2020) 20
lyric/lyric poets of asia minor Marek, In the Land of a Thousand Gods: A History of Asia Minor in the Ancient World (2019) 135
magnesia on the maeander Gygax, Benefaction and Rewards in the Ancient Greek City: The Origins of Euergetism (2016) 167
maximalists Nijs, The Epicurean Sage in the Ethics of Philodemus (2023) 193
melanchros, tyrant Marek, In the Land of a Thousand Gods: A History of Asia Minor in the Ancient World (2019) 135
melite Gygax, Benefaction and Rewards in the Ancient Greek City: The Origins of Euergetism (2016) 167
memory, athenian, dynamics of Westwood, The Rhetoric of the Past in Demosthenes and Aeschines: Oratory, History, and Politics in Classical Athens (2020) 20
memory, athenian, in the physical cityscape Westwood, The Rhetoric of the Past in Demosthenes and Aeschines: Oratory, History, and Politics in Classical Athens (2020) 20
metamorphosis, double metamorphoses Fletcher, The Ass of the Gods: Apuleius' Golden Ass, the Onos Attributed to Lucian, and Graeco-Roman Metamorphosis Literature (2023) 25
metamorphosis Lyons, Gender and Immortality: Heroines in Ancient Greek Myth and Cult (1997) 58
metamorphosis narratives, patterns of Fletcher, The Ass of the Gods: Apuleius' Golden Ass, the Onos Attributed to Lucian, and Graeco-Roman Metamorphosis Literature (2023) 25
miletus/milesians, foundation and archaic period Marek, In the Land of a Thousand Gods: A History of Asia Minor in the Ancient World (2019) 135
miletus/milesians, philosophy and science Marek, In the Land of a Thousand Gods: A History of Asia Minor in the Ancient World (2019) 135
minerva Fletcher, The Ass of the Gods: Apuleius' Golden Ass, the Onos Attributed to Lucian, and Graeco-Roman Metamorphosis Literature (2023) 25
munificence, mycale, battle of Gygax, Benefaction and Rewards in the Ancient Greek City: The Origins of Euergetism (2016) 167
myrsilos, tyrant Marek, In the Land of a Thousand Gods: A History of Asia Minor in the Ancient World (2019) 135
mémoire Fleury and Schmidt, Perceptions of the Second Sophistic and Its Times - Regards sur la Seconde Sophistique et son époque(2010) 140
names, of heroines Lyons, Gender and Immortality: Heroines in Ancient Greek Myth and Cult (1997) 58
neolithic/chalcolithic age (ca. Marek, In the Land of a Thousand Gods: A History of Asia Minor in the Ancient World (2019) 135
nicias Fleury and Schmidt, Perceptions of the Second Sophistic and Its Times - Regards sur la Seconde Sophistique et son époque(2010) 140
nikias, dedications Humphreys, Kinship in Ancient Athens: An Anthropological Analysis (2018) 409
nudity, old age or old men, representation of Zanker, The Mask of Socrates: The Image of the Intellectual in Antiquity (1996) 22
nurse Pirenne-Delforge and Pironti, The Hera of Zeus: Intimate Enemy, Ultimate Spouse (2022) 237
oropus trials Westwood, The Rhetoric of the Past in Demosthenes and Aeschines: Oratory, History, and Politics in Classical Athens (2020) 20
ostracism Gygax, Benefaction and Rewards in the Ancient Greek City: The Origins of Euergetism (2016) 167
paraloi, paralos Humphreys, Kinship in Ancient Athens: An Anthropological Analysis (2018) 409
past (greek) Fleury and Schmidt, Perceptions of the Second Sophistic and Its Times - Regards sur la Seconde Sophistique et son époque(2010) 140
pausanias Fleury and Schmidt, Perceptions of the Second Sophistic and Its Times - Regards sur la Seconde Sophistique et son époque(2010) 140; Zanker, The Mask of Socrates: The Image of the Intellectual in Antiquity (1996) 22
pausanias (writer) Westwood, The Rhetoric of the Past in Demosthenes and Aeschines: Oratory, History, and Politics in Classical Athens (2020) 20
pausanias the periegete Gygax, Benefaction and Rewards in the Ancient Greek City: The Origins of Euergetism (2016) 167
peacock Fletcher, The Ass of the Gods: Apuleius' Golden Ass, the Onos Attributed to Lucian, and Graeco-Roman Metamorphosis Literature (2023) 25
pericles, memory of Westwood, The Rhetoric of the Past in Demosthenes and Aeschines: Oratory, History, and Politics in Classical Athens (2020) 20
pericles Fleury and Schmidt, Perceptions of the Second Sophistic and Its Times - Regards sur la Seconde Sophistique et son époque(2010) 140; Gygax, Benefaction and Rewards in the Ancient Greek City: The Origins of Euergetism (2016) 167; Zanker, The Mask of Socrates: The Image of the Intellectual in Antiquity (1996) 22
perikles, dedications Humphreys, Kinship in Ancient Athens: An Anthropological Analysis (2018) 409
persicum bellum Fleury and Schmidt, Perceptions of the Second Sophistic and Its Times - Regards sur la Seconde Sophistique et son époque(2010) 140
philo of alexandria Nijs, The Epicurean Sage in the Ethics of Philodemus (2023) 193
philosophy Marek, In the Land of a Thousand Gods: A History of Asia Minor in the Ancient World (2019) 135
pittakos, tyrant Marek, In the Land of a Thousand Gods: A History of Asia Minor in the Ancient World (2019) 135
plancius varus, c., xenophon Borg, Paideia: the World of the Second Sophistic: The World of the Second Sophistic (2008) 146
plato Borg, Paideia: the World of the Second Sophistic: The World of the Second Sophistic (2008) 146; Nijs, The Epicurean Sage in the Ethics of Philodemus (2023) 193
pleiades Fletcher, The Ass of the Gods: Apuleius' Golden Ass, the Onos Attributed to Lucian, and Graeco-Roman Metamorphosis Literature (2023) 25
pliny the elder Gygax, Benefaction and Rewards in the Ancient Greek City: The Origins of Euergetism (2016) 167
plutarch Nijs, The Epicurean Sage in the Ethics of Philodemus (2023) 193
plutarchus Fleury and Schmidt, Perceptions of the Second Sophistic and Its Times - Regards sur la Seconde Sophistique et son époque(2010) 140
poetry, lesbian Marek, In the Land of a Thousand Gods: A History of Asia Minor in the Ancient World (2019) 135
polemon Fleury and Schmidt, Perceptions of the Second Sophistic and Its Times - Regards sur la Seconde Sophistique et son époque(2010) 140
portrait, aeschines Borg, Paideia: the World of the Second Sophistic: The World of the Second Sophistic (2008) 146
portrait, greek Borg, Paideia: the World of the Second Sophistic: The World of the Second Sophistic (2008) 146
portrait, intellectuals Borg, Paideia: the World of the Second Sophistic: The World of the Second Sophistic (2008) 146
portrait, orators Borg, Paideia: the World of the Second Sophistic: The World of the Second Sophistic (2008) 146
portrait, philosophers Borg, Paideia: the World of the Second Sophistic: The World of the Second Sophistic (2008) 146
portrait, plato Borg, Paideia: the World of the Second Sophistic: The World of the Second Sophistic (2008) 146
portrait, poet (aeschylos) Borg, Paideia: the World of the Second Sophistic: The World of the Second Sophistic (2008) 146
portrait, poets Borg, Paideia: the World of the Second Sophistic: The World of the Second Sophistic (2008) 146
portrait Borg, Paideia: the World of the Second Sophistic: The World of the Second Sophistic (2008) 146
proetids Pirenne-Delforge and Pironti, The Hera of Zeus: Intimate Enemy, Ultimate Spouse (2022) 237
proetus Pirenne-Delforge and Pironti, The Hera of Zeus: Intimate Enemy, Ultimate Spouse (2022) 237
propylaea Zanker, The Mask of Socrates: The Image of the Intellectual in Antiquity (1996) 22
prytaneion Westwood, The Rhetoric of the Past in Demosthenes and Aeschines: Oratory, History, and Politics in Classical Athens (2020) 20
punishment, divine Pirenne-Delforge and Pironti, The Hera of Zeus: Intimate Enemy, Ultimate Spouse (2022) 237
raglan, lord Lyons, Gender and Immortality: Heroines in Ancient Greek Myth and Cult (1997) 58
rank, o. Lyons, Gender and Immortality: Heroines in Ancient Greek Myth and Cult (1997) 58
reading Humphreys, Kinship in Ancient Athens: An Anthropological Analysis (2018) 409
sappho, poetess Marek, In the Land of a Thousand Gods: A History of Asia Minor in the Ancient World (2019) 135
sappho Zanker, The Mask of Socrates: The Image of the Intellectual in Antiquity (1996) 22
science, greek Marek, In the Land of a Thousand Gods: A History of Asia Minor in the Ancient World (2019) 135
sculptors Gygax, Benefaction and Rewards in the Ancient Greek City: The Origins of Euergetism (2016) 167
segal, r. α. Lyons, Gender and Immortality: Heroines in Ancient Greek Myth and Cult (1997) 58
semele Pirenne-Delforge and Pironti, The Hera of Zeus: Intimate Enemy, Ultimate Spouse (2022) 237
semites, as ethnic group in the provinces of imperial asia minor Marek, In the Land of a Thousand Gods: A History of Asia Minor in the Ancient World (2019) 135
sex, between mortals and gods Lyons, Gender and Immortality: Heroines in Ancient Greek Myth and Cult (1997) 58
sex-changes Fletcher, The Ass of the Gods: Apuleius' Golden Ass, the Onos Attributed to Lucian, and Graeco-Roman Metamorphosis Literature (2023) 25
sparta/spartans Marek, In the Land of a Thousand Gods: A History of Asia Minor in the Ancient World (2019) 135
statue Fleury and Schmidt, Perceptions of the Second Sophistic and Its Times - Regards sur la Seconde Sophistique et son époque(2010) 140
statues, and self-representation Gygax, Benefaction and Rewards in the Ancient Greek City: The Origins of Euergetism (2016) 167
statues, of pericles Gygax, Benefaction and Rewards in the Ancient Greek City: The Origins of Euergetism (2016) 167
statues, of xanthippus, father of pericles Gygax, Benefaction and Rewards in the Ancient Greek City: The Origins of Euergetism (2016) 167
statues (honorific), in the athenian agora Westwood, The Rhetoric of the Past in Demosthenes and Aeschines: Oratory, History, and Politics in Classical Athens (2020) 20
statues (honorific), on the acropolis' Westwood, The Rhetoric of the Past in Demosthenes and Aeschines: Oratory, History, and Politics in Classical Athens (2020) 20
stoa poikile Westwood, The Rhetoric of the Past in Demosthenes and Aeschines: Oratory, History, and Politics in Classical Athens (2020) 20
stoics Nijs, The Epicurean Sage in the Ethics of Philodemus (2023) 193
stratêgoi Gygax, Benefaction and Rewards in the Ancient Greek City: The Origins of Euergetism (2016) 167
subterfuge Pirenne-Delforge and Pironti, The Hera of Zeus: Intimate Enemy, Ultimate Spouse (2022) 237
synesios of cyrene, philosopher and bishop Marek, In the Land of a Thousand Gods: A History of Asia Minor in the Ancient World (2019) 135
taygete Fletcher, The Ass of the Gods: Apuleius' Golden Ass, the Onos Attributed to Lucian, and Graeco-Roman Metamorphosis Literature (2023) 25
teos/teans Marek, In the Land of a Thousand Gods: A History of Asia Minor in the Ancient World (2019) 135
terpander of antissa, poet Marek, In the Land of a Thousand Gods: A History of Asia Minor in the Ancient World (2019) 135
thebes, thebans, and oropus Westwood, The Rhetoric of the Past in Demosthenes and Aeschines: Oratory, History, and Politics in Classical Athens (2020) 20
thrace, thracians Westwood, The Rhetoric of the Past in Demosthenes and Aeschines: Oratory, History, and Politics in Classical Athens (2020) 20
tiresias Fletcher, The Ass of the Gods: Apuleius' Golden Ass, the Onos Attributed to Lucian, and Graeco-Roman Metamorphosis Literature (2023) 25
trick Pirenne-Delforge and Pironti, The Hera of Zeus: Intimate Enemy, Ultimate Spouse (2022) 237
venus Fletcher, The Ass of the Gods: Apuleius' Golden Ass, the Onos Attributed to Lucian, and Graeco-Roman Metamorphosis Literature (2023) 25
votive inscriptions Gygax, Benefaction and Rewards in the Ancient Greek City: The Origins of Euergetism (2016) 167
xanthippos Zanker, The Mask of Socrates: The Image of the Intellectual in Antiquity (1996) 22
xanthippus, father of pericles Gygax, Benefaction and Rewards in the Ancient Greek City: The Origins of Euergetism (2016) 167
xenophon Borg, Paideia: the World of the Second Sophistic: The World of the Second Sophistic (2008) 146; Nijs, The Epicurean Sage in the Ethics of Philodemus (2023) 193
zeus, infidelities Pirenne-Delforge and Pironti, The Hera of Zeus: Intimate Enemy, Ultimate Spouse (2022) 237
zeus Fletcher, The Ass of the Gods: Apuleius' Golden Ass, the Onos Attributed to Lucian, and Graeco-Roman Metamorphosis Literature (2023) 25; Lyons, Gender and Immortality: Heroines in Ancient Greek Myth and Cult (1997) 58