Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database8253
New Testament, Romans, 7.5-7.25


ἐγὼ δὲ ἀπέθανον, καὶ εὑρέθη μοι ἡ ἐντολὴ ἡ εἰς ζωὴν αὕτη εἰς θάνατον·The commandment, which was for life, this I found to be for death;


ἡ γὰρ ἁμαρτία ἀφορμὴν λαβοῦσα διὰ τῆς ἐντολῆς ἐξηπάτησέν με καὶ διʼ αὐτῆς ἀπέκτεινεν.for sin, finding occasion through the commandment, deceived me, and through it killed me.


ὥστε ὁ μὲν νόμος ἅγιος, καὶ ἡ ἐντολὴ ἁγία καὶ δικαία καὶ ἀγαθή.Therefore the law indeed is holy, and the commandment holy, and righteous, and good.


Τὸ οὖν ἀγαθὸν ἐμοὶ ἐγένετο θάνατος; μὴ γένοιτο· ἀλλὰ ἡ ἁμαρτία, ἵνα φανῇ ἁμαρτία διὰ τοῦ ἀγαθοῦ μοι κατεργαζομένη θάνατον· ἵνα γένηται καθʼ ὑπερβολὴν ἁμαρτωλὸς ἡ ἁμαρτία διὰ τῆς ἐντολῆς.Did then that which is good become death to me? May it never be! But sin, that it might be shown to be sin, by working death to me through that which is good; that through the commandment sin might become exceeding sinful.


οἴδαμεν γὰρ ὅτι ὁ νόμος πνευματικός ἐστιν· ἐγὼ δὲ σάρκινός εἰμι, πεπραμένος ὑπὸ τὴν ἁμαρτίαν.For we know that the law is spiritual, but I am fleshly, sold under sin.


ὃ γὰρ κατεργάζομαι οὐ γινώσκω· οὐ γὰρ ὃ θέλω τοῦτο πράσσω, ἀλλʼ ὃ μισῶ τοῦτο ποιῶ.For I don't know what I am doing. For I don't practice what I desire to do; but what I hate, that I do.


εἰ δὲ ὃ οὐ θέλω τοῦτο ποιῶ, σύνφημι τῷ νόμῳ ὅτι καλός.But if what I don't desire, that I do, I consent to the law that it is good.


Νυνὶ δὲ οὐκέτι ἐγὼ κατεργάζομαι αὐτὸ ἀλλὰ ἡ ἐνοικοῦσα ἐν ἐμοὶ ἁμαρτία.So now it is no more I that do it, but sin which dwells in me.


οἶδα γὰρ ὅτι οὐκ οἰκεῖ ἐν ἐμοί, τοῦτʼ ἔστιν ἐν τῇ σαρκί μου, ἀγαθόν· τὸ γὰρ θέλειν παράκειταί μοι, τὸ δὲ κατεργάζεσθαι τὸ καλὸν οὔ·For I know that in me, that is, in my flesh, dwells no good thing. For desire is present with me, but I don't find it doing that which is good.


οὐ γὰρ ὃ θέλω ποιῶ ἀγαθόν, ἀλλὰ ὃ οὐ θέλω κακὸν τοῦτο πράσσω.For the good which I desire, I don't do; but the evil which I don't desire, that I practice.


εἰ δὲ ὃ οὐ θέλω τοῦτο ποιῶ, οὐκέτι ἐγὼ κατεργάζομαι αὐτὸ ἀλλὰ ἡ οἰκοῦσα ἐν ἐμοὶ ἁμαρτία.But if what I don't desire, that I do, it is no more I that do it, but sin which dwells in me.


Εὑρίσκω ἄρα τὸν νόμον τῷ θέλοντι ἐμοὶ ποιεῖν τὸ καλὸν ὅτι ἐμοὶ τὸ κακὸν παράκειται·I find then the law, that, to me, while I desire to do good, evil is present.


συνήδομαι γὰρ τῷ νόμῳ τοῦ θεοῦ κατὰ τὸν ἔσω ἄνθρωπονFor I delight in God's law after the inward man


βλέπω δὲ ἕτερον νόμον ἐν τοῖς μέλεσίν μου ἀντιστρατευόμενον τῷ νόμῳ τοῦ νοός μου καὶ αἰχμαλωτίζοντά με [ἐν] τῷ νόμῳ τῆς ἁμαρτίας τῷ ὄντι ἐν τοῖς μέλεσίν μου.but I see a different law in my members, warring against the law of my mind, and bringing me into captivity under the law of sin which is in my members.


ταλαίπωρος ἐγὼ ἄνθρωπος· τίς με ῥύσεται ἐκ τοῦ σώματος τοῦ θανάτου τούτου;What a wretched man I am! Who will deliver me out of the body of this death?


χάρις [δὲ] τῷ θεῷ διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν. ἄρα οὖν αὐτὸς ἐγὼ τῷ μὲν νοῒ δουλεύω νόμῳ θεοῦ, τῇ δὲ σαρκὶ νόμῳ ἁμαρτίας.I thank God through Jesus Christ, our Lord! So then with the mind, I myself serve God's law, but with the flesh, the sin's law.


ὅτε γὰρ ἦμεν ἐν τῇ σαρκί, τὰ παθήματα τῶν ἁμαρτιῶν τὰ διὰ τοῦ νόμου ἐνηργεῖτο ἐν τοῖς μέλεσιν ἡμῶν εἰς τὸ καρποφορῆσαι τῷ θανάτῳ·For when we were in the flesh, the sinful passions which were through the law, worked in our members to bring forth fruit to death.


νυνὶ δὲ κατηργήθημεν ἀπὸ τοῦ νόμου, ἀποθανόντες ἐν ᾧ κατειχόμεθα, ὥστε δουλεύειν [ἡμᾶς] ἐν καινότητι πνεύματος καὶ οὐ παλαιότητι γράμματος.But now we have been discharged from the law, having died to that in which we were held; so that we serve in newness of the spirit, and not in oldness of the letter.


Τί οὖν ἐροῦμεν; ὁ νόμος ἁμαρτία; μὴ γένοιτο· ἀλλὰ τὴν ἁμαρτίαν οὐκ ἔγνων εἰ μὴ διὰ νόμου, τήν τε γὰρ ἐπιθυμίαν οὐκ ᾔδειν εἰ μὴ ὁ νόμος ἔλεγενΟὐκ ἐπιθυμήσεις·What shall we say then? Is the law sin? May it never be! However, I wouldn't have known sin, except through the law. For I wouldn't have known coveting, unless the law had said, "You shall not covet.


ἀφορμὴν δὲ λαβοῦσα ἡ ἁμαρτία διὰ τῆς ἐντολῆς κατειργάσατο ἐν ἐμοὶ πᾶσαν ἐπιθυμίαν, χωρὶς γὰρ νόμου ἁμαρτία νεκρά.But sin, finding occasion through the commandment, produced in me all kinds of coveting. For apart from the law, sin is dead.


ἐγὼ δὲ ἔζων χωρὶς νόμου ποτέ· ἐλθούσης δὲ τῆς ἐντολῆς ἡ ἁμαρτία ἀνέζησενI was alive apart from the law once, but when the commandment came, sin revived, and I died.


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

30 results
1. Hebrew Bible, Exodus, 19.5, 24.7-24.8 (9th cent. BCE - 3rd cent. BCE)

19.5. וְעַתָּה אִם־שָׁמוֹעַ תִּשְׁמְעוּ בְּקֹלִי וּשְׁמַרְתֶּם אֶת־בְּרִיתִי וִהְיִיתֶם לִי סְגֻלָּה מִכָּל־הָעַמִּים כִּי־לִי כָּל־הָאָרֶץ׃ 24.7. וַיִּקַּח סֵפֶר הַבְּרִית וַיִּקְרָא בְּאָזְנֵי הָעָם וַיֹּאמְרוּ כֹּל אֲשֶׁר־דִּבֶּר יְהוָה נַעֲשֶׂה וְנִשְׁמָע׃ 24.8. וַיִּקַּח מֹשֶׁה אֶת־הַדָּם וַיִּזְרֹק עַל־הָעָם וַיֹּאמֶר הִנֵּה דַם־הַבְּרִית אֲשֶׁר כָּרַת יְהוָה עִמָּכֶם עַל כָּל־הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה׃ 19.5. Now therefore, if ye will hearken unto My voice indeed, and keep My covet, then ye shall be Mine own treasure from among all peoples; for all the earth is Mine;" 24.7. And he took the book of the covet, and read in the hearing of the people; and they said: ‘All that the LORD hath spoken will we do, and obey.’" 24.8. And Moses took the blood, and sprinkled it on the people, and said: ‘Behold the blood of the covet, which the LORD hath made with you in agreement with all these words.’"
2. Hebrew Bible, Genesis, 15.18, 17.2, 17.5, 17.7, 17.19 (9th cent. BCE - 3rd cent. BCE)

15.18. בַּיּוֹם הַהוּא כָּרַת יְהוָה אֶת־אַבְרָם בְּרִית לֵאמֹר לְזַרְעֲךָ נָתַתִּי אֶת־הָאָרֶץ הַזֹּאת מִנְּהַר מִצְרַיִם עַד־הַנָּהָר הַגָּדֹל נְהַר־פְּרָת׃ 17.2. וּלְיִשְׁמָעֵאל שְׁמַעְתִּיךָ הִנֵּה בֵּרַכְתִּי אֹתוֹ וְהִפְרֵיתִי אֹתוֹ וְהִרְבֵּיתִי אֹתוֹ בִּמְאֹד מְאֹד שְׁנֵים־עָשָׂר נְשִׂיאִם יוֹלִיד וּנְתַתִּיו לְגוֹי גָּדוֹל׃ 17.2. וְאֶתְּנָה בְרִיתִי בֵּינִי וּבֵינֶךָ וְאַרְבֶּה אוֹתְךָ בִּמְאֹד מְאֹד׃ 17.5. וְלֹא־יִקָּרֵא עוֹד אֶת־שִׁמְךָ אַבְרָם וְהָיָה שִׁמְךָ אַבְרָהָם כִּי אַב־הֲמוֹן גּוֹיִם נְתַתִּיךָ׃ 17.7. וַהֲקִמֹתִי אֶת־בְּרִיתִי בֵּינִי וּבֵינֶךָ וּבֵין זַרְעֲךָ אַחֲרֶיךָ לְדֹרֹתָם לִבְרִית עוֹלָם לִהְיוֹת לְךָ לֵאלֹהִים וּלְזַרְעֲךָ אַחֲרֶיךָ׃ 17.19. וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים אֲבָל שָׂרָה אִשְׁתְּךָ יֹלֶדֶת לְךָ בֵּן וְקָרָאתָ אֶת־שְׁמוֹ יִצְחָק וַהֲקִמֹתִי אֶת־בְּרִיתִי אִתּוֹ לִבְרִית עוֹלָם לְזַרְעוֹ אַחֲרָיו׃ 15.18. In that day the LORD made a covet with Abram, saying: ‘Unto thy seed have I given this land, from the river of Egypt unto the great river, the river Euphrates;" 17.2. And I will make My covet between Me and thee, and will multiply thee exceedingly.’" 17.5. Neither shall thy name any more be called Abram, but thy name shall be Abraham; for the father of a multitude of nations have I made thee." 17.7. And I will establish My covet between Me and thee and thy seed after thee throughout their generations for an everlasting covet, to be a God unto thee and to thy seed after thee." 17.19. And God said: ‘‘Nay, but Sarah thy wife shall bear thee a son; and thou shalt call his name Isaac; and I will establish My covet with him for an everlasting covet for his seed after him."
3. Hebrew Bible, Numbers, 25.12-25.13 (9th cent. BCE - 3rd cent. BCE)

25.12. לָכֵן אֱמֹר הִנְנִי נֹתֵן לוֹ אֶת־בְּרִיתִי שָׁלוֹם׃ 25.13. וְהָיְתָה לּוֹ וּלְזַרְעוֹ אַחֲרָיו בְּרִית כְּהֻנַּת עוֹלָם תַּחַת אֲשֶׁר קִנֵּא לֵאלֹהָיו וַיְכַפֵּר עַל־בְּנֵי יִשְׂרָאֵל׃ 25.12. Wherefore say: Behold, I give unto him My covet of peace;" 25.13. and it shall be unto him, and to his seed after him, the covet of an everlasting priesthood; because he was jealous for his God, and made atonement for the children of Israel.’"
4. Hebrew Bible, Psalms, 36.8-36.10, 89.4, 143.2 (9th cent. BCE - 3rd cent. BCE)

36.8. מַה־יָּקָר חַסְדְּךָ אֱלֹהִים וּבְנֵי אָדָם בְּצֵל כְּנָפֶיךָ יֶחֱסָיוּן׃ 36.9. יִרְוְיֻן מִדֶּשֶׁן בֵּיתֶךָ וְנַחַל עֲדָנֶיךָ תַשְׁקֵם׃ 89.4. כָּרַתִּי בְרִית לִבְחִירִי נִשְׁבַּעְתִּי לְדָוִד עַבְדִּי׃ 89.4. נֵאַרְתָּה בְּרִית עַבְדֶּךָ חִלַּלְתָּ לָאָרֶץ נִזְרוֹ׃ 143.2. וְאַל־תָּבוֹא בְמִשְׁפָּט אֶת־עַבְדֶּךָ כִּי לֹא־יִצְדַּק לְפָנֶיךָ כָל־חָי׃ 36.8. How precious is Thy lovingkindness, O God! And the children of men take refuge in the shadow of Thy wings." 36.9. They are abundantly satisfied with the fatness of Thy house; And Thou makest them drink of the river of Thy pleasures." 36.10. For with Thee is the fountain of life; In Thy light do we see light." 89.4. I have made a covet with My chosen, I have sworn unto David My servant:" 143.2. And enter not into judgment with Thy servant; For in Thy sight shall no man living be justified."
5. Hebrew Bible, 2 Samuel, 23.5 (8th cent. BCE - 5th cent. BCE)

23.5. כִּי־לֹא־כֵן בֵּיתִי עִם־אֵל כִּי בְרִית עוֹלָם שָׂם לִי עֲרוּכָה בַכֹּל וּשְׁמֻרָה כִּי־כָל־יִשְׁעִי וְכָל־חֵפֶץ כִּי־לֹא יַצְמִיחַ׃ 23.5. but is not my house firm with God? for he has made with me an everlasting covet, ordered in all things and sure; for will he not make all my salvation, and all my desire, to prosper?"
6. Hebrew Bible, Jeremiah, 31.31-31.34, 33.19-33.22 (8th cent. BCE - 5th cent. BCE)

31.31. הִנֵּה יָמִים בָּאִים נְאֻם־יְהוָה וְכָרַתִּי אֶת־בֵּית יִשְׂרָאֵל וְאֶת־בֵּית יְהוּדָה בְּרִית חֲדָשָׁה׃ 31.32. לֹא כַבְּרִית אֲשֶׁר כָּרַתִּי אֶת־אֲבוֹתָם בְּיוֹם הֶחֱזִיקִי בְיָדָם לְהוֹצִיאָם מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם אֲשֶׁר־הֵמָּה הֵפֵרוּ אֶת־בְּרִיתִי וְאָנֹכִי בָּעַלְתִּי בָם נְאֻם־יְהוָה׃ 31.33. כִּי זֹאת הַבְּרִית אֲשֶׁר אֶכְרֹת אֶת־בֵּית יִשְׂרָאֵל אַחֲרֵי הַיָּמִים הָהֵם נְאֻם־יְהוָה נָתַתִּי אֶת־תּוֹרָתִי בְּקִרְבָּם וְעַל־לִבָּם אֶכְתֲּבֶנָּה וְהָיִיתִי לָהֶם לֵאלֹהִים וְהֵמָּה יִהְיוּ־לִי לְעָם׃ 31.34. וְלֹא יְלַמְּדוּ עוֹד אִישׁ אֶת־רֵעֵהוּ וְאִישׁ אֶת־אָחִיו לֵאמֹר דְּעוּ אֶת־יְהוָה כִּי־כוּלָּם יֵדְעוּ אוֹתִי לְמִקְטַנָּם וְעַד־גְּדוֹלָם נְאֻם־יְהוָה כִּי אֶסְלַח לַעֲוֺנָם וּלְחַטָּאתָם לֹא אֶזְכָּר־עוֹד׃ 33.19. וַיְהִי דְּבַר־יְהוָה אֶל־יִרְמְיָהוּ לֵאמוֹר׃ 33.21. גַּם־בְּרִיתִי תֻפַר אֶת־דָּוִד עַבְדִּי מִהְיוֹת־לוֹ בֵן מֹלֵךְ עַל־כִּסְאוֹ וְאֶת־הַלְוִיִּם הַכֹּהֲנִים מְשָׁרְתָי׃ 33.22. אֲשֶׁר לֹא־יִסָּפֵר צְבָא הַשָּׁמַיִם וְלֹא יִמַּד חוֹל הַיָּם כֵּן אַרְבֶּה אֶת־זֶרַע דָּוִד עַבְדִּי וְאֶת־הַלְוִיִּם מְשָׁרְתֵי אֹתִי׃ 31.31. Behold, the days come, saith the LORD, that I will make a new covet with the house of Israel, and with the house of Judah;" 31.32. not according to the covet that I made with their fathers in the day that I took them by the hand to bring them out of the land of Egypt; forasmuch as they broke My covet, although I was a lord over them, saith the LORD." 31.33. But this is the covet that I will make with the house of Israel after those days, saith the LORD, I will put My law in their inward parts, and in their heart will I write it; and I will be their God, and they shall be My people;" 31.34. and they shall teach no more every man his neighbour, and every man his brother, saying: ‘Know the LORD’; for they shall all know Me, from the least of them unto the greatest of them, saith the LORD; for I will forgive their iniquity, and their sin will I remember no more." 33.19. And the word of the LORD came unto Jeremiah, saying:" 33.20. Thus saith the LORD: If ye can break My covet with the day, And My covet with the night, So that there should not be day and night in their season;" 33.21. Then may also My covet be broken with David My servant, That he should not have a son to reign upon his throne; And with the Levites the priests, My ministers." 33.22. As the host of heaven cannot be numbered, Neither the sand of the sea measured; So will I multiply the seed of David My servant, And the Levites that minister unto Me."
7. Plato, Phaedrus, None (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

274b. noble objects, no matter what happens to us. Phaedrus. Certainly. Socrates. We have, then, said enough about the art of speaking and that which is no art. Phaedrus. Assuredly. Socrates. But we have still to speak of propriety and impropriety in writing, how it should be done and how it is improper, have we not? Phaedrus. Yes. Socrates. Do you know how you can act or speak about rhetoric so as to please God best? Phaedrus. Not at all; do you?
8. Septuagint, Ecclesiasticus (Siracides), 45.24-45.25 (2nd cent. BCE - 2nd cent. BCE)

45.24. Therefore a covet of peace was established with him,that he should be leader of the sanctuary and of his people,that he and his descendants should have the dignity of the priesthood for ever. 45.25. A covet was also established with David,the son of Jesse, of the tribe of Judah:the heritage of the king is from son to son only;so the heritage of Aaron is for his descendants.
9. Septuagint, Wisdom of Solomon, 45.24-45.25 (2nd cent. BCE - 1st cent. BCE)

10. Epictetus, Discourses, 3.7.4, 4.1.1 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

11. New Testament, 1 Corinthians, 1.31, 2.6-2.16, 7.18, 8.9, 10.32, 11.23-11.25 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.31. that, according as it iswritten, "He who boasts, let him boast in the Lord. 2.6. We speak wisdom, however, among those who are fullgrown; yet a wisdom not of this world, nor of the rulers of this world,who are coming to nothing. 2.7. But we speak God's wisdom in amystery, the wisdom that has been hidden, which God foreordained beforethe worlds to our glory 2.8. which none of the rulers of this worldhas known. For had they known it, they wouldn't have crucified the Lordof glory. 2.9. But as it is written,"Things which an eye didn't see, and an ear didn't hear,Which didn't enter into the heart of man,These God has prepared for those who love him. 2.10. But to us, God revealed them through the Spirit. For theSpirit searches all things, yes, the deep things of God. 2.11. For whoamong men knows the things of a man, except the spirit of the man,which is in him? Even so, no one knows the things of God, except God'sSpirit. 2.12. But we received, not the spirit of the world, but theSpirit which is from God, that we might know the things that werefreely given to us by God. 2.13. Which things also we speak, not inwords which man's wisdom teaches, but which the Holy Spirit teaches,comparing spiritual things with spiritual things. 2.14. Now thenatural man doesn't receive the things of God's Spirit, for they arefoolishness to him, and he can't know them, because they arespiritually discerned. 2.15. But he who is spiritual discerns allthings, and he himself is judged by no one. 2.16. For who has knownthe mind of the Lord, that he should instruct him?" But we haveChrist's mind. 7.18. Was anyone called having been circumcised? Let him not becomeuncircumcised. Has anyone been called in uncircumcision? Let him not becircumcised. 8.9. But be careful that by no means does this liberty ofyours become a stumbling block to the weak. 10.32. Give no occasions for stumbling, either to Jews, or to Greeks,or to the assembly of God; 11.23. For I received from the Lord that which also I delivered toyou, that the Lord Jesus on the night in which he was betrayed tookbread. 11.24. When he had given thanks, he broke it, and said, "Take,eat. This is my body, which is broken for you. Do this in memory ofme. 11.25. In the same way he also took the cup, after supper,saying, "This cup is the new covet in my blood. Do this, as often asyou drink, in memory of me.
12. New Testament, 1 Thessalonians, 1.4-1.6, 2.13 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.4. We know, brothers loved by God, that you are chosen 1.5. and that our gospel came to you not in word only, but also in power, and in the Holy Spirit, and with much assurance. You know what kind of men we showed ourselves to be among you for your sake. 1.6. You became imitators of us, and of the Lord, having received the word in much affliction, with joy of the Holy Spirit 2.13. For this cause we also thank God without ceasing, that, when you received from us the word of the message of God, you accepted it not as the word of men, but, as it is in truth, the word of God, which also works in you who believe.
13. New Testament, 1 Timothy, 1.8-1.9 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.8. But we know that the law is good, if a man uses it lawfully 1.9. as knowing this, that law is not made for a righteous man, but for the lawless and insubordinate, for the ungodly and sinners, for the unholy and profane, for murderers of fathers and murderers of mothers, for manslayers
14. New Testament, 2 Corinthians, 3.1-3.9, 3.17, 4.1-4.17, 5.4-5.5, 5.21 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

15. New Testament, Colossians, 2.12 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

2.12. having been buried with him in baptism, in which you were also raised with him through faith in the working of God, who raised him from the dead.
16. New Testament, Ephesians, 2.1, 2.5, 2.12 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

2.1. You were made alive when you were dead in transgressions and sins 2.5. even when we were dead through our trespasses, made us alive together with Christ (by grace you have been saved) 2.12. that you were at that time separate from Christ, alienated from the commonwealth of Israel, and strangers from the covets of the promise, having no hope and without God in the world.
17. New Testament, Galatians, 1.13-1.14, 2.11-2.21, 3.10-3.14, 3.16-3.19, 4.3-4.5, 4.21-4.31, 5.2, 5.11, 5.17, 5.22-5.23, 6.8 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.13. For you have heard of my way ofliving in time past in the Jews' religion, how that beyond measure Ipersecuted the assembly of God, and ravaged it. 1.14. I advanced inthe Jews' religion beyond many of my own age among my countrymen, beingmore exceedingly zealous for the traditions of my fathers. 2.11. But when Peter came to Antioch, I resisted him to the face,because he stood condemned. 2.12. For before some people came fromJames, he ate with the Gentiles. But when they came, he drew back andseparated himself, fearing those who were of the circumcision. 2.13. And the rest of the Jews joined him in his hypocrisy; so that evenBarnabas was carried away with their hypocrisy. 2.14. But when I sawthat they didn't walk uprightly according to the truth of the gospel, Isaid to Peter before them all, "If you, being a Jew, live as theGentiles do, and not as the Jews do, why do you compel the Gentiles tolive as the Jews do? 2.15. We, being Jews by nature, and not Gentile sinners 2.16. yet knowing that a man is not justified by the works of the law butthrough the faith of Jesus Christ, even we believed in Christ Jesus,that we might be justified by faith in Christ, and not by the works ofthe law, because no flesh will be justified by the works of the law. 2.17. But if, while we sought to be justified in Christ, we ourselvesalso were found sinners, is Christ a servant of sin? Certainly not! 2.18. For if I build up again those things which I destroyed, I provemyself a law-breaker. 2.19. For I, through the law, died to the law,that I might live to God. 2.20. I have been crucified with Christ, andit is no longer I that live, but Christ living in me. That life which Inow live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me,and gave himself up for me. 2.21. I don't make void the grace of God.For if righteousness is through the law, then Christ died for nothing! 3.10. For as many as are of the works of the law areunder a curse. For it is written, "Cursed is everyone who doesn'tcontinue in all things that are written in the book of the law, to dothem. 3.11. Now that no man is justified by the law before God isevident, for, "The righteous will live by faith. 3.12. The law is notof faith, but, "The man who does them will live by them. 3.13. Christ redeemed us from the curse of the law, having become acurse for us. For it is written, "Cursed is everyone who hangs on atree 3.14. that the blessing of Abraham might come on the Gentilesthrough Christ Jesus; that we might receive the promise of the Spiritthrough faith. 3.16. Now the promises were spoken to Abraham and tohis seed. He doesn't say, "To seeds," as of many, but as of one, "Toyour seed," which is Christ. 3.17. Now I say this. A covetconfirmed beforehand by God in Christ, the law, which came four hundredand thirty years after, does not annul, so as to make the promise of noeffect. 3.18. For if the inheritance is of the law, it is no more ofpromise; but God has granted it to Abraham by promise. 3.19. What then is the law? It was added because of transgressions,until the seed should come to whom the promise has been made. It wasordained through angels by the hand of a mediator. 4.3. So we also, when we were children, were held in bondage under theelements of the world. 4.4. But when the fullness of the time came,God sent out his Son, born to a woman, born under the law 4.5. thathe might redeem those who were under the law, that we might receive theadoption of sons. 4.21. Tell me, you that desire to be under the law, don't you listen to thelaw? 4.22. For it is written that Abraham had two sons, one by thehandmaid, and one by the free woman. 4.23. However, the son by thehandmaid was born according to the flesh, but the son by the free womanwas born through promise. 4.24. These things contain an allegory, forthese are two covets. One is from Mount Sinai, bearing children tobondage, which is Hagar. 4.25. For this Hagar is Mount Sinai inArabia, and answers to the Jerusalem that exists now, for she is inbondage with her children. 4.26. But the Jerusalem that is above isfree, which is the mother of us all. 4.27. For it is written,"Rejoice, you barren who don't bear. Break forth and shout, you that don't travail. For more are the children of the desolate than of her who has a husband. 4.28. Now we, brothers, as Isaac was, are children of promise. 4.29. But as then, he who was born according to the flesh persecutedhim who was born according to the Spirit, so also it is now. 4.30. However what does the Scripture say? "Throw out the handmaid and herson, for the son of the handmaid will not inherit with the son of thefree woman. 4.31. So then, brothers, we are not children of ahandmaid, but of the free woman. 5.2. Behold, I, Paul, tell you that if you receive circumcision, Christ willprofit you nothing. 5.11. But I, brothers, if I still preach circumcision, why am Istill persecuted? Then the stumbling-block of the cross has beenremoved. 5.17. For the flesh lusts against the Spirit, and theSpirit against the flesh; and these are contrary to one other, that youmay not do the things that you desire. 5.22. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience,kindness, goodness, faithfulness 5.23. gentleness, and self-control.Against such things there is no law. 6.8. For hewho sows to his own flesh will from the flesh reap corruption. But hewho sows to the Spirit will from the Spirit reap eternal life.
18. New Testament, Philippians, 1.9, 1.17, 1.25, 2.2, 2.17-2.18, 2.27-2.28, 3.1, 3.3-3.11, 4.1, 4.4, 4.10 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.9. This I pray, that your love may abound yet more and more in knowledge and all discernment; 1.17. but the latter out of love, knowing that I am appointed for the defense of the gospel. 1.25. Having this confidence, I know that I will remain, yes, and remain with you all, for your progress and joy in the faith 2.2. make my joy full, by being like-minded, having the same love, being of one accord, of one mind; 2.17. Yes, and if I am poured out on the sacrifice and service of your faith, I rejoice, and rejoice with you all. 2.27. For indeed he was sick, nearly to death, but God had mercy on him; and not on him only, but on me also, that I might not have sorrow on sorrow. 2.28. I have sent him therefore the more diligently, that, when you see him again, you may rejoice, and that I may be the less sorrowful. 3.1. Finally, my brothers, rejoice in the Lord. To write the same things to you, to me indeed is not tiresome, but for you it is safe. 3.3. For we are the circumcision, who worship God in the Spirit, and rejoice in Christ Jesus, and have no confidence in the flesh; 3.4. though I myself might have confidence even in the flesh. If any other man thinks that he has confidence in the flesh, I yet more: 3.5. circumcised the eighth day, of the stock of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of Hebrews; concerning the law, a Pharisee; 3.6. concerning zeal, persecuting the assembly; concerning the righteousness which is in the law, found blameless. 3.7. However, what things were gain to me, these have I counted loss for Christ. 3.8. Yes most assuredly, and I count all things to be loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus, my Lord, for whom I suffered the loss of all things, and count them nothing but refuse, that I may gain Christ 3.9. and be found in him, not having a righteousness of my own, that which is of the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness which is from God by faith; 3.10. that I may know him, and the power of his resurrection, and the fellowship of his sufferings, becoming conformed to his death; 3.11. if by any means I may attain to the resurrection from the dead. 4.1. Therefore, my brothers, beloved and longed for, my joy and crown, so stand firm in the Lord, my beloved. 4.4. Rejoice in the Lord always! Again I will say, Rejoice! 4.10. But I rejoice in the Lord greatly, that now at length you have revived your thought for me; in which you did indeed take thought, but you lacked opportunity.
19. New Testament, Romans, 1, 1.11, 1.16, 1.17, 1.18, 1.18-3.20, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 2, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.31, 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.19, 5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20, 5.21, 6, 6.1, 6.1-8.13, 6.2, 6.3, 6.14, 6.15, 6.16, 6.23, 7, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.18, 7.19, 7.20, 7.21, 7.22, 7.23, 7.24, 7.25, 7.32, 7.33, 7.34, 8, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14, 8.15, 8.16, 8.17, 8.18, 8.19, 8.20, 8.21, 8.22, 8.23, 8.24, 8.25, 8.26, 8.27, 8.28, 8.29, 8.30, 8.31, 8.32, 8.33, 8.34, 8.35, 8.36, 8.37, 8.38, 8.39, 9, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15, 9.16, 9.17, 9.18, 9.19, 9.20, 9.21, 9.22, 9.23, 9.24, 9.25, 9.26, 9.27, 9.28, 9.29, 9.30, 9.31, 10, 10.4, 10.5, 10.14, 11, 11.6, 11.27, 11.33, 11.34, 11.35, 11.36, 12, 12.1, 12.2, 13, 13.9, 13.10, 13.13, 13.14, 14, 14.15, 14.21, 15, 16 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

20. New Testament, John, 3.6, 5.24, 6.63 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

3.6. That which is born of the flesh is flesh. That which is born of the Spirit is spirit. 5.24. Most assuredly I tell you, he who hears my word, and believes him who sent me, has eternal life, and doesn't come into judgment, but has passed out of death into life. 6.63. It is the spirit who gives life. The flesh profits nothing. The words that I speak to you are spirit, and are life.
21. New Testament, Mark, 14.38 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

14.38. Watch and pray, that you not enter into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak.
22. New Testament, Matthew, 26.41 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

26.41. Watch and pray, that you don't enter into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak.
23. Tertullian, On The Veiling of Virgins, 1.1, 4.1 (2nd cent. CE - 3rd cent. CE)

24. Nag Hammadi, The Gospel of Philip, 74.2-74.12, 75.3-75.9 (3rd cent. CE - 3rd cent. CE)

25. Augustine, Confessions, 8, 10 (4th cent. CE - 5th cent. CE)

26. Augustine, De Diversis Quaestionibus Ad Simplicianum, 1.1.1-1.1.3, 1.1.7, 1.1.17, 1.2, 1.2.12-1.2.13, 66.5, 68.5 (4th cent. CE - 5th cent. CE)

27. Augustine, De Nuptiis Et Concupiscentia, 1.35 (4th cent. CE - 5th cent. CE)

28. Augustine, De Peccatorum Meritis Et Remissione Et De Baptismo Parvulorum, 1.6, 1.9-1.10, 1.13-1.15, 1.19, 2.15-2.17 (4th cent. CE - 5th cent. CE)

29. Augustine, De Praedestinatione Sanctorum., 11 (4th cent. CE - 5th cent. CE)

30. Augustine, Retractiones, 1.23.1, 1.24.2, 1.26.2, 2.1.1 (4th cent. CE - 5th cent. CE)Subjects of this text:

subject book bibliographic info
(akratēs) / weakness of the will Lee, Moral Transformation in Greco-Roman Philosophy of Mind: Mapping the Moral Milieu of the Apostle Paul and His Diaspora Jewish Contemporaries (2020) 26
abraham Vanhoye, Moore, Ounsworth, A Perfect Priest: Studies in the Letter to the Hebrews (2018) 204
adam-christ typology Cheuk-Yin Yam, Trinity and Grace in Augustine (2019) 427, 437, 591
adam Cheuk-Yin Yam, Trinity and Grace in Augustine (2019) 591
advantage (sumpheron, utilitas) Wilson, Paul and the Jewish Law: A Stoic Ethical Perspective on his Inconsistency (2022) 211
akrasia (weakness of will), stoic versus platonic understanding of Engberg-Pedersen, Cosmology and Self in the Apostle Paul: The Material Spirit (2010) 79
akrasia (weakness of will) Engberg-Pedersen, Cosmology and Self in the Apostle Paul: The Material Spirit (2010) 77
allegory, allegorical exegesis Cheuk-Yin Yam, Trinity and Grace in Augustine (2019) 588
ambrose Cheuk-Yin Yam, Trinity and Grace in Augustine (2019) 588
amore iustitiae Cheuk-Yin Yam, Trinity and Grace in Augustine (2019) 489
animalism Estes, The Tree of Life (2020) 263
apostle paul Cheuk-Yin Yam, Trinity and Grace in Augustine (2019) 427, 437, 438, 484, 487, 488, 489, 490, 491, 570
argument Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 734
aristotle Hayes, What's Divine about Divine Law?: Early Perspectives (2015) 155
arriano, de nuptiis et concupiscentia Yates and Dupont, The Bible in Christian North Africa: Part II: Consolidation of the Canon to the Arab Conquest (ca. 393 to 650 CE). (2023) 271
arriano, on marriage Yates and Dupont, The Bible in Christian North Africa: Part II: Consolidation of the Canon to the Arab Conquest (ca. 393 to 650 CE). (2023) 271
arriano, on original sin Yates and Dupont, The Bible in Christian North Africa: Part II: Consolidation of the Canon to the Arab Conquest (ca. 393 to 650 CE). (2023) 271
athletics/training Wilson, Paul and the Jewish Law: A Stoic Ethical Perspective on his Inconsistency (2022) 211
augustine Cheuk-Yin Yam, Trinity and Grace in Augustine (2019) 367, 374, 427, 433, 435, 437, 438, 484, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 570, 588, 591
augustine of hippo Brakke, Satlow, Weitzman, Religion and the Self in Antiquity (2005) 52
augustus Brakke, Satlow, Weitzman, Religion and the Self in Antiquity (2005) 59
baptism Cheuk-Yin Yam, Trinity and Grace in Augustine (2019) 494, 588, 591
behavior Robbins, von Thaden and Bruehler,Foundations for Sociorhetorical Exploration : A Rhetoric of Religious Antiquity Reader (2006)" 406
believer Robbins, von Thaden and Bruehler,Foundations for Sociorhetorical Exploration : A Rhetoric of Religious Antiquity Reader (2006)" 406
biography/biographical Despotis and Lohr, Religious and Philosophical Conversion in the Ancient Mediterranean Traditions (2022) 345
bion of borysthenes Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 734
blood, of christ Vanhoye, Moore, Ounsworth, A Perfect Priest: Studies in the Letter to the Hebrews (2018) 204
body (human), xv Robbins, von Thaden and Bruehler,Foundations for Sociorhetorical Exploration : A Rhetoric of Religious Antiquity Reader (2006)" 406
boyarin, daniel Hayes, What's Divine about Divine Law?: Early Perspectives (2015) 155
bridal chamber Estes, The Tree of Life (2020) 263
bultmann, rudolf Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 734
calvin, john Brakke, Satlow, Weitzman, Religion and the Self in Antiquity (2005) 52
carnal concupiscence, and marriage Yates and Dupont, The Bible in Christian North Africa: Part II: Consolidation of the Canon to the Arab Conquest (ca. 393 to 650 CE). (2023) 271
celibacy Tabbernee, Fake Prophecy and Polluted Sacraments: Ecclesiastical and Imperial Reactions to Montanism (2007) 114
character (diathesis, hexis, disposition, stable state) Lee, Moral Transformation in Greco-Roman Philosophy of Mind: Mapping the Moral Milieu of the Apostle Paul and His Diaspora Jewish Contemporaries (2020) 26
christianity Lee, Moral Transformation in Greco-Roman Philosophy of Mind: Mapping the Moral Milieu of the Apostle Paul and His Diaspora Jewish Contemporaries (2020) 26
circumcision Cheuk-Yin Yam, Trinity and Grace in Augustine (2019) 374, 484, 486
clothing Robbins, von Thaden and Bruehler,Foundations for Sociorhetorical Exploration : A Rhetoric of Religious Antiquity Reader (2006)" 406
cognitive terms, and physical ones Engberg-Pedersen, Cosmology and Self in the Apostle Paul: The Material Spirit (2010) 179
cognitive terms, two sides of same coin Engberg-Pedersen, Cosmology and Self in the Apostle Paul: The Material Spirit (2010) 179
concupiscentia, concupiscence Cheuk-Yin Yam, Trinity and Grace in Augustine (2019) 490, 491, 492, 588, 591
conscious Robbins, von Thaden and Bruehler,Foundations for Sociorhetorical Exploration : A Rhetoric of Religious Antiquity Reader (2006)" 406
conversion Robbins, von Thaden and Bruehler,Foundations for Sociorhetorical Exploration : A Rhetoric of Religious Antiquity Reader (2006)" 406
conversion account for paraenetic, purposes Engberg-Pedersen, Cosmology and Self in the Apostle Paul: The Material Spirit (2010) 164, 167, 168
covenant, mosaic Vanhoye, Moore, Ounsworth, A Perfect Priest: Studies in the Letter to the Hebrews (2018) 204
covenant Vanhoye, Moore, Ounsworth, A Perfect Priest: Studies in the Letter to the Hebrews (2018) 204
creation, mistake Estes, The Tree of Life (2020) 263
creator Estes, The Tree of Life (2020) 263
david Vanhoye, Moore, Ounsworth, A Perfect Priest: Studies in the Letter to the Hebrews (2018) 204
death Estes, The Tree of Life (2020) 263
death of the body Despotis and Lohr, Religious and Philosophical Conversion in the Ancient Mediterranean Traditions (2022) 345
decalogue / ten commandments Cheuk-Yin Yam, Trinity and Grace in Augustine (2019) 374, 433, 484, 486
deconstruction Robbins, von Thaden and Bruehler,Foundations for Sociorhetorical Exploration : A Rhetoric of Religious Antiquity Reader (2006)" 406
defilement Estes, The Tree of Life (2020) 263
destabilize Robbins, von Thaden and Bruehler,Foundations for Sociorhetorical Exploration : A Rhetoric of Religious Antiquity Reader (2006)" 406
diatribe Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 734
dio chrysostom Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 734
distress (lupē, grief, pain) Lee, Moral Transformation in Greco-Roman Philosophy of Mind: Mapping the Moral Milieu of the Apostle Paul and His Diaspora Jewish Contemporaries (2020) 26
divine law, as standard for evaluating human law Hayes, What's Divine about Divine Law?: Early Perspectives (2015) 153
donatist, donatism Cheuk-Yin Yam, Trinity and Grace in Augustine (2019) 367
double aspect Engberg-Pedersen, Cosmology and Self in the Apostle Paul: The Material Spirit (2010) 78, 79, 179
drunkenness Estes, The Tree of Life (2020) 263
epictetus Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 734
esau Cheuk-Yin Yam, Trinity and Grace in Augustine (2019) 570
eschatology/eschatological Despotis and Lohr, Religious and Philosophical Conversion in the Ancient Mediterranean Traditions (2022) 345
eschatology Estes, The Tree of Life (2020) 263
ethics / ethical theory Lee, Moral Transformation in Greco-Roman Philosophy of Mind: Mapping the Moral Milieu of the Apostle Paul and His Diaspora Jewish Contemporaries (2020) 26
evil, and good Estes, The Tree of Life (2020) 263
flesh Robbins, von Thaden and Bruehler,Foundations for Sociorhetorical Exploration : A Rhetoric of Religious Antiquity Reader (2006)" 406; Vanhoye, Moore, Ounsworth, A Perfect Priest: Studies in the Letter to the Hebrews (2018) 204
freud, sigmund Brakke, Satlow, Weitzman, Religion and the Self in Antiquity (2005) 52
gnosis (knowledge) in paul Engberg-Pedersen, Cosmology and Self in the Apostle Paul: The Material Spirit (2010) 179
gnosticism, schools of thought Estes, The Tree of Life (2020) 263
god (theos) ix Lee, Moral Transformation in Greco-Roman Philosophy of Mind: Mapping the Moral Milieu of the Apostle Paul and His Diaspora Jewish Contemporaries (2020) 26
gods, paul on Brouwer and Vimercati, Fate, Providence and Free Will: Philosophy and Religion in Dialogue in the Early Imperial Age (2020) 112
good, and evil Estes, The Tree of Life (2020) 263
good (agathos) Wilson, Paul and the Jewish Law: A Stoic Ethical Perspective on his Inconsistency (2022) 211
grace, carnal concupiscence and Yates and Dupont, The Bible in Christian North Africa: Part II: Consolidation of the Canon to the Arab Conquest (ca. 393 to 650 CE). (2023) 271
guilt Brakke, Satlow, Weitzman, Religion and the Self in Antiquity (2005) 52
gutman, h., as missionary goal Engberg-Pedersen, Cosmology and Self in the Apostle Paul: The Material Spirit (2010) 164
history Vanhoye, Moore, Ounsworth, A Perfect Priest: Studies in the Letter to the Hebrews (2018) 204
hortatory Robbins, von Thaden and Bruehler,Foundations for Sociorhetorical Exploration : A Rhetoric of Religious Antiquity Reader (2006)" 406
identity Robbins, von Thaden and Bruehler,Foundations for Sociorhetorical Exploration : A Rhetoric of Religious Antiquity Reader (2006)" 406
ignatius of antioch, gospels, use of Doble and Kloha, Texts and Traditions: Essays in Honour of J. Keith Elliott (2014) 360
ignatius of antioch, literary project Doble and Kloha, Texts and Traditions: Essays in Honour of J. Keith Elliott (2014) 360
ignatius of antioch, sources for collection Doble and Kloha, Texts and Traditions: Essays in Honour of J. Keith Elliott (2014) 360
ignorance Estes, The Tree of Life (2020) 263
inconsistency, in paul Wilson, Paul and the Jewish Law: A Stoic Ethical Perspective on his Inconsistency (2022) 1
interior homo, inner man Cheuk-Yin Yam, Trinity and Grace in Augustine (2019) 433, 438, 489, 493, 494, 611
iustitia, justice Cheuk-Yin Yam, Trinity and Grace in Augustine (2019) 437
iustitia dei Cheuk-Yin Yam, Trinity and Grace in Augustine (2019) 611, 612
jacob Cheuk-Yin Yam, Trinity and Grace in Augustine (2019) 570
jesus Estes, The Tree of Life (2020) 263
jesus christ Cheuk-Yin Yam, Trinity and Grace in Augustine (2019) 374, 427, 433, 489, 591, 611, 612
jewish practices/torah observance, circumcision Wilson, Paul and the Jewish Law: A Stoic Ethical Perspective on his Inconsistency (2022) 1
jewish practices/torah observance Wilson, Paul and the Jewish Law: A Stoic Ethical Perspective on his Inconsistency (2022) 1, 211
job Cheuk-Yin Yam, Trinity and Grace in Augustine (2019) 490
joy (chara) Lee, Moral Transformation in Greco-Roman Philosophy of Mind: Mapping the Moral Milieu of the Apostle Paul and His Diaspora Jewish Contemporaries (2020) 26
judaism Cheuk-Yin Yam, Trinity and Grace in Augustine (2019) 374
julian of aeclanum, ad turbantium Yates and Dupont, The Bible in Christian North Africa: Part II: Consolidation of the Canon to the Arab Conquest (ca. 393 to 650 CE). (2023) 271
julian of aeclanum, enters pelagian controversy Yates and Dupont, The Bible in Christian North Africa: Part II: Consolidation of the Canon to the Arab Conquest (ca. 393 to 650 CE). (2023) 271
julian of aeclanum, life Yates and Dupont, The Bible in Christian North Africa: Part II: Consolidation of the Canon to the Arab Conquest (ca. 393 to 650 CE). (2023) 271
kierkegaard, søren Brakke, Satlow, Weitzman, Religion and the Self in Antiquity (2005) 52
law Estes, The Tree of Life (2020) 263; Vanhoye, Moore, Ounsworth, A Perfect Priest: Studies in the Letter to the Hebrews (2018) 204
letter, diatribe Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 734
lex fidei Cheuk-Yin Yam, Trinity and Grace in Augustine (2019) 374, 433, 435, 484, 486, 487
lex operum / factorum Cheuk-Yin Yam, Trinity and Grace in Augustine (2019) 374, 433, 435, 437, 486
life Seim and Okland, Metamorphoses: Resurrection, Body and Transformative Practices in Early Christianity (2009) 140
liturgy Vanhoye, Moore, Ounsworth, A Perfect Priest: Studies in the Letter to the Hebrews (2018) 204
luther, martin Brakke, Satlow, Weitzman, Religion and the Self in Antiquity (2005) 52
marcellinus Cheuk-Yin Yam, Trinity and Grace in Augustine (2019) 367, 374, 427, 433, 435, 437, 438, 484, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 570
marriage/s Tabbernee, Fake Prophecy and Polluted Sacraments: Ecclesiastical and Imperial Reactions to Montanism (2007) 114
marriage Yates and Dupont, The Bible in Christian North Africa: Part II: Consolidation of the Canon to the Arab Conquest (ca. 393 to 650 CE). (2023) 271
maximus of tyre Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 734
milan Cheuk-Yin Yam, Trinity and Grace in Augustine (2019) 588
mind Despotis and Lohr, Religious and Philosophical Conversion in the Ancient Mediterranean Traditions (2022) 345
monogamy Tabbernee, Fake Prophecy and Polluted Sacraments: Ecclesiastical and Imperial Reactions to Montanism (2007) 114
mosaic law Cheuk-Yin Yam, Trinity and Grace in Augustine (2019) 374
moses and mosaic law Engberg-Pedersen, Cosmology and Self in the Apostle Paul: The Material Spirit (2010) 164, 165
musonius Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 734
nan, apocalypticism Robbins, von Thaden and Bruehler,Foundations for Sociorhetorical Exploration : A Rhetoric of Religious Antiquity Reader (2006)" 406
nan, argumentation Robbins, von Thaden and Bruehler,Foundations for Sociorhetorical Exploration : A Rhetoric of Religious Antiquity Reader (2006)" 406
nan, audience Robbins, von Thaden and Bruehler,Foundations for Sociorhetorical Exploration : A Rhetoric of Religious Antiquity Reader (2006)" 406
nazarenes Tabbernee, Fake Prophecy and Polluted Sacraments: Ecclesiastical and Imperial Reactions to Montanism (2007) 114
novelty (charge of ) Tabbernee, Fake Prophecy and Polluted Sacraments: Ecclesiastical and Imperial Reactions to Montanism (2007) 114
oracles/sayings logia (montanist) Tabbernee, Fake Prophecy and Polluted Sacraments: Ecclesiastical and Imperial Reactions to Montanism (2007) 114
original sin, and marriage Yates and Dupont, The Bible in Christian North Africa: Part II: Consolidation of the Canon to the Arab Conquest (ca. 393 to 650 CE). (2023) 271
original sin, augustine on Yates and Dupont, The Bible in Christian North Africa: Part II: Consolidation of the Canon to the Arab Conquest (ca. 393 to 650 CE). (2023) 271
original sin, carnal concupiscence and Yates and Dupont, The Bible in Christian North Africa: Part II: Consolidation of the Canon to the Arab Conquest (ca. 393 to 650 CE). (2023) 271
original sin, julian of aeclanum on Yates and Dupont, The Bible in Christian North Africa: Part II: Consolidation of the Canon to the Arab Conquest (ca. 393 to 650 CE). (2023) 271
original sin Cheuk-Yin Yam, Trinity and Grace in Augustine (2019) 591
paraenesis (moral exhortation), and transmission of pneuma Engberg-Pedersen, Cosmology and Self in the Apostle Paul: The Material Spirit (2010) 168
paraenesis (moral exhortation) Engberg-Pedersen, Cosmology and Self in the Apostle Paul: The Material Spirit (2010) 79
parousia Robbins, von Thaden and Bruehler,Foundations for Sociorhetorical Exploration : A Rhetoric of Religious Antiquity Reader (2006)" 406
paul, and auctoritas Brakke, Satlow, Weitzman, Religion and the Self in Antiquity (2005) 59
paul, and guilt Brakke, Satlow, Weitzman, Religion and the Self in Antiquity (2005) 52
paul, and pros¯opopoiia Brakke, Satlow, Weitzman, Religion and the Self in Antiquity (2005) 59
paul, and slavery Brakke, Satlow, Weitzman, Religion and the Self in Antiquity (2005) 52, 59
paul, and stoicism Brouwer and Vimercati, Fate, Providence and Free Will: Philosophy and Religion in Dialogue in the Early Imperial Age (2020) 112
paul, and textual first-person Brakke, Satlow, Weitzman, Religion and the Self in Antiquity (2005) 52
paul, and the self Brakke, Satlow, Weitzman, Religion and the Self in Antiquity (2005) 59
paul, anthropology of Brakke, Satlow, Weitzman, Religion and the Self in Antiquity (2005) 59
paul, attitude of to the law Hayes, What's Divine about Divine Law?: Early Perspectives (2015) 153, 155
paul, on god Brouwer and Vimercati, Fate, Providence and Free Will: Philosophy and Religion in Dialogue in the Early Imperial Age (2020) 112
paul, on predestination/predetermination (προόρισις) Brouwer and Vimercati, Fate, Providence and Free Will: Philosophy and Religion in Dialogue in the Early Imperial Age (2020) 112
paul, on slavery Brouwer and Vimercati, Fate, Providence and Free Will: Philosophy and Religion in Dialogue in the Early Imperial Age (2020) 112
paul, on spirit (πνεῦμα) Brouwer and Vimercati, Fate, Providence and Free Will: Philosophy and Religion in Dialogue in the Early Imperial Age (2020) 112
paul, on the law and nature Hayes, What's Divine about Divine Law?: Early Perspectives (2015) 153
paul, pauline corpus Vanhoye, Moore, Ounsworth, A Perfect Priest: Studies in the Letter to the Hebrews (2018) 204
paul Brouwer and Vimercati, Fate, Providence and Free Will: Philosophy and Religion in Dialogue in the Early Imperial Age (2020) 112; Seim and Okland, Metamorphoses: Resurrection, Body and Transformative Practices in Early Christianity (2009) 140
paul (apostle) Tabbernee, Fake Prophecy and Polluted Sacraments: Ecclesiastical and Imperial Reactions to Montanism (2007) 114
paul (apostle) / pauline Lee, Moral Transformation in Greco-Roman Philosophy of Mind: Mapping the Moral Milieu of the Apostle Paul and His Diaspora Jewish Contemporaries (2020) 26
paul and pauline epistles, on concupiscence and chastity Yates and Dupont, The Bible in Christian North Africa: Part II: Consolidation of the Canon to the Arab Conquest (ca. 393 to 650 CE). (2023) 271
paul the apostle Despotis and Lohr, Religious and Philosophical Conversion in the Ancient Mediterranean Traditions (2022) 345
pelagius xxvi Cheuk-Yin Yam, Trinity and Grace in Augustine (2019) 438, 484, 493, 494, 611, 612
per fidem iesu christi Cheuk-Yin Yam, Trinity and Grace in Augustine (2019) 437, 611
philip Estes, The Tree of Life (2020) 263
philosopher Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 734
physical terms, and cognitive ones Engberg-Pedersen, Cosmology and Self in the Apostle Paul: The Material Spirit (2010) 179
plato Cheuk-Yin Yam, Trinity and Grace in Augustine (2019) 487
plutarch Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 734
pneuma (spirit) in paul, and habitus Engberg-Pedersen, Cosmology and Self in the Apostle Paul: The Material Spirit (2010) 168
pneuma (spirit) in paul, as a material phenomenon in paul Engberg-Pedersen, Cosmology and Self in the Apostle Paul: The Material Spirit (2010) 71
pneuma (spirit) in paul, as arriving in the bodies of believers Engberg-Pedersen, Cosmology and Self in the Apostle Paul: The Material Spirit (2010) 71
pneuma (spirit) in paul, as having a cognitive function Engberg-Pedersen, Cosmology and Self in the Apostle Paul: The Material Spirit (2010) 77, 78, 79
pneuma (spirit) in paul, how received? Engberg-Pedersen, Cosmology and Self in the Apostle Paul: The Material Spirit (2010) 71
pneuma (spirit) in paul, transmission of in paraenesis Engberg-Pedersen, Cosmology and Self in the Apostle Paul: The Material Spirit (2010) 168
pneuma (spirit, breath) Lee, Moral Transformation in Greco-Roman Philosophy of Mind: Mapping the Moral Milieu of the Apostle Paul and His Diaspora Jewish Contemporaries (2020) 26
polemic Estes, The Tree of Life (2020) 263
practice, and body Engberg-Pedersen, Cosmology and Self in the Apostle Paul: The Material Spirit (2010) 179
praeceptum Cheuk-Yin Yam, Trinity and Grace in Augustine (2019) 486
preaching Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 734
predestination (προόρισις), paul on Brouwer and Vimercati, Fate, Providence and Free Will: Philosophy and Religion in Dialogue in the Early Imperial Age (2020) 112
promise Vanhoye, Moore, Ounsworth, A Perfect Priest: Studies in the Letter to the Hebrews (2018) 204
prophetess, prophetesses Tabbernee, Fake Prophecy and Polluted Sacraments: Ecclesiastical and Imperial Reactions to Montanism (2007) 114
prosopopoiia Brakke, Satlow, Weitzman, Religion and the Self in Antiquity (2005) 52
purity, putting on Robbins, von Thaden and Bruehler,Foundations for Sociorhetorical Exploration : A Rhetoric of Religious Antiquity Reader (2006)" 406
q-source Doble and Kloha, Texts and Traditions: Essays in Honour of J. Keith Elliott (2014) 360
reason (human) / rational faculty (logos, logistikon) Lee, Moral Transformation in Greco-Roman Philosophy of Mind: Mapping the Moral Milieu of the Apostle Paul and His Diaspora Jewish Contemporaries (2020) 26
reconfiguration Robbins, von Thaden and Bruehler,Foundations for Sociorhetorical Exploration : A Rhetoric of Religious Antiquity Reader (2006)" 406
resurrection of the body Seim and Okland, Metamorphoses: Resurrection, Body and Transformative Practices in Early Christianity (2009) 140
rome Robbins, von Thaden and Bruehler,Foundations for Sociorhetorical Exploration : A Rhetoric of Religious Antiquity Reader (2006)" 406
sabbatum, sabbath Cheuk-Yin Yam, Trinity and Grace in Augustine (2019) 374, 433, 486, 612
sage (wise person) Lee, Moral Transformation in Greco-Roman Philosophy of Mind: Mapping the Moral Milieu of the Apostle Paul and His Diaspora Jewish Contemporaries (2020) 26
salvation, and life Engberg-Pedersen, Cosmology and Self in the Apostle Paul: The Material Spirit (2010) 71
salvation Robbins, von Thaden and Bruehler,Foundations for Sociorhetorical Exploration : A Rhetoric of Religious Antiquity Reader (2006)" 406; Vanhoye, Moore, Ounsworth, A Perfect Priest: Studies in the Letter to the Hebrews (2018) 204
sanders, e. p. Hayes, What's Divine about Divine Law?: Early Perspectives (2015) 155
school (scholē) / sect (hairesis) Lee, Moral Transformation in Greco-Roman Philosophy of Mind: Mapping the Moral Milieu of the Apostle Paul and His Diaspora Jewish Contemporaries (2020) 26
self, apostolic self Engberg-Pedersen, Cosmology and Self in the Apostle Paul: The Material Spirit (2010) 179
self, self of conversion Engberg-Pedersen, Cosmology and Self in the Apostle Paul: The Material Spirit (2010) 179
self-sufficiency (autarkēs, autonomy) Lee, Moral Transformation in Greco-Roman Philosophy of Mind: Mapping the Moral Milieu of the Apostle Paul and His Diaspora Jewish Contemporaries (2020) 26
self Despotis and Lohr, Religious and Philosophical Conversion in the Ancient Mediterranean Traditions (2022) 345; Engberg-Pedersen, Cosmology and Self in the Apostle Paul: The Material Spirit (2010) 164, 165, 167, 168
sexual abstinence Tabbernee, Fake Prophecy and Polluted Sacraments: Ecclesiastical and Imperial Reactions to Montanism (2007) 114
sin Despotis and Lohr, Religious and Philosophical Conversion in the Ancient Mediterranean Traditions (2022) 345
slavery, and law' Hayes, What's Divine about Divine Law?: Early Perspectives (2015) 155
slavery Brakke, Satlow, Weitzman, Religion and the Self in Antiquity (2005) 52, 59; Wilson, Paul and the Jewish Law: A Stoic Ethical Perspective on his Inconsistency (2022) 1
slavery (δουλεία), paul on Brouwer and Vimercati, Fate, Providence and Free Will: Philosophy and Religion in Dialogue in the Early Imperial Age (2020) 112
soul / mind (psuchē, animus) vii Lee, Moral Transformation in Greco-Roman Philosophy of Mind: Mapping the Moral Milieu of the Apostle Paul and His Diaspora Jewish Contemporaries (2020) 26
spirit/spiritual Despotis and Lohr, Religious and Philosophical Conversion in the Ancient Mediterranean Traditions (2022) 345
spirit (πνεῦμα), paul on Brouwer and Vimercati, Fate, Providence and Free Will: Philosophy and Religion in Dialogue in the Early Imperial Age (2020) 112
spirituality, spiritual exercise, spiritual journey Cheuk-Yin Yam, Trinity and Grace in Augustine (2019) 427
stendahl, krister Hayes, What's Divine about Divine Law?: Early Perspectives (2015) 155
stoicism, stoic materialism and cognition Engberg-Pedersen, Cosmology and Self in the Apostle Paul: The Material Spirit (2010) 78, 79
stoicism / stoic / stoa Lee, Moral Transformation in Greco-Roman Philosophy of Mind: Mapping the Moral Milieu of the Apostle Paul and His Diaspora Jewish Contemporaries (2020) 26
stoics/stoicism, paul and Brouwer and Vimercati, Fate, Providence and Free Will: Philosophy and Religion in Dialogue in the Early Imperial Age (2020) 112
stowers, stanley Hayes, What's Divine about Divine Law?: Early Perspectives (2015) 155
sub lege – sub gratia Cheuk-Yin Yam, Trinity and Grace in Augustine (2019) 437, 438, 488, 489, 490, 491, 492, 588
system / model Lee, Moral Transformation in Greco-Roman Philosophy of Mind: Mapping the Moral Milieu of the Apostle Paul and His Diaspora Jewish Contemporaries (2020) 26
teles Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 734
telos Wilson, Paul and the Jewish Law: A Stoic Ethical Perspective on his Inconsistency (2022) 211
templeheavenly Collins, The Apocalyptic Imagination: An Introduction to Jewish Apocalyptic Literature (2016) 271
tertullian Tabbernee, Fake Prophecy and Polluted Sacraments: Ecclesiastical and Imperial Reactions to Montanism (2007) 114
textures, interte Robbins, von Thaden and Bruehler,Foundations for Sociorhetorical Exploration : A Rhetoric of Religious Antiquity Reader (2006)" 406
thomas aquinas Brakke, Satlow, Weitzman, Religion and the Self in Antiquity (2005) 52
time Robbins, von Thaden and Bruehler,Foundations for Sociorhetorical Exploration : A Rhetoric of Religious Antiquity Reader (2006)" 406
timore poenae Cheuk-Yin Yam, Trinity and Grace in Augustine (2019) 489
turbatius Yates and Dupont, The Bible in Christian North Africa: Part II: Consolidation of the Canon to the Arab Conquest (ca. 393 to 650 CE). (2023) 271
uisorum suasiones, persuasion, enticement Cheuk-Yin Yam, Trinity and Grace in Augustine (2019) 570
uocatio Cheuk-Yin Yam, Trinity and Grace in Augustine (2019) 438, 570
valentinian gnosticism Estes, The Tree of Life (2020) 263
veiling of xxxvi, lamp-beari; order of Tabbernee, Fake Prophecy and Polluted Sacraments: Ecclesiastical and Imperial Reactions to Montanism (2007) 114
veiling of xxxvi Tabbernee, Fake Prophecy and Polluted Sacraments: Ecclesiastical and Imperial Reactions to Montanism (2007) 114
virtue Wilson, Paul and the Jewish Law: A Stoic Ethical Perspective on his Inconsistency (2022) 211
virtue / moral virtue (aretē) Lee, Moral Transformation in Greco-Roman Philosophy of Mind: Mapping the Moral Milieu of the Apostle Paul and His Diaspora Jewish Contemporaries (2020) 26
wisdom Estes, The Tree of Life (2020) 263
word Estes, The Tree of Life (2020) 263
world-view, pauls in narrative form Engberg-Pedersen, Cosmology and Self in the Apostle Paul: The Material Spirit (2010) 179