Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database8258
New Testament, Matthew, 18.5-18.35


Ὁρᾶτε μὴ καταφρονήσητε ἑνὸς τῶν μικρῶν τούτων, λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι οἱ ἄγγελοι αὐτῶν ἐν οὐρανοῖς διὰ παντὸς βλέπουσι τὸ πρόσωπον τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς.See that you don't despise one of these little ones, for I tell you that in heaven their angels always see the face of my Father who is in heaven.


nanFor the Son of Man came to save that which was lost.


τί ὑμῖν δοκεῖ; ἐὰν γένηταί τινι ἀνθρώπῳ ἑκατὸν πρόβατα καὶ πλανηθῇ ἓν ἐξ αὐτῶν, οὐχὶ ἀφήσει τὰ ἐνενήκοντα ἐννέα ἐπὶ τὰ ὄρη καὶ πορευθεὶς ζητεῖ τὸ πλανώμενον;What do you think? If a man has one hundred sheep, and one of them goes astray, doesn't he leave the ninety-nine, go to the mountains, and seek that which has gone astray?


καὶ ἐὰν γένηται εὑρεῖν αὐτό, ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι χαίρει ἐπʼ αὐτῷ μᾶλλον ἢ ἐπὶ τοῖς ἐνενήκοντα ἐννέα τοῖς μὴ πεπλανημένοις.If he finds it, most assuredly I tell you, he rejoices over it more than over the ninety-nine which have not gone astray.


οὕτως οὐκ ἔστιν θέλημα ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς ἵνα ἀπόληται ἓν τῶν μικρῶν τούτων.Even so it is not the will of your Father who is in heaven that one of these little ones should perish.


Ἐὰν δὲ ἁμαρτήσῃ ὁ ἀδελφός σου, ὕπαγε ἔλεγξον αὐτὸν μεταξὺ σοῦ καὶ αὐτοῦ μόνου. ἐάν σου ἀκούσῃ, ἐκέρδησας τὸν ἀδελφόν σου·If your brother sins against you, go, show him his fault between you and him alone. If he listens to you, you have gained back your brother.


ἐὰν δὲ μὴ ἀκούσῃ, παράλαβε μετὰ σοῦ ἔτι ἕνα ἢ δύο, ἵνα ἐπὶ στόματος δύο μαρτύρων ἢ τριῶν σταθῇ πᾶν ῥῆμα·But if he doesn't listen, take one or two more with you, that at the mouth of two or three witnesses every word may be established.


ἐὰν δὲ παρακούσῃ αὐτῶν, εἰπὸν τῇ ἐκκλησίᾳ· ἐὰν δὲ καὶ τῆς ἐκκλησίας παρακούσῃ, ἔστω σοι ὥσπερ ὁ ἐθνικὸς καὶ ὁ τελώνης.If he refuses to listen to them, tell it to the assembly. If he refuses to hear the assembly also, let him be to you as a Gentile or a tax collector.


Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅσα ἐὰν δήσητε ἐπὶ τῆς γῆς ἔσται δεδεμένα ἐν οὐρανῷ καὶ ὅσα ἐὰν λύσητε ἐπὶ τῆς γῆς ἔσται λελυμένα ἐν οὐρανῷ.Most assuredly I tell you, whatever things you will bind on earth will be bound in heaven, and whatever things you will loose on earth will be loosed in heaven.


Πάλιν [ἀμὴν] λέγω ὑμῖν ὅτι ἐὰν δύο συμφωνήσωσιν ἐξ ὑμῶν ἐπὶ τῆς γῆς περὶ παντὸς πράγματος οὗ ἐὰν αἰτήσωνται, γενήσεται αὐτοῖς παρὰ τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς.Again, assuredly I tell you, that if two of you will agree on earth concerning anything that they will ask, it will be done for them by my Father who is in heaven.


οὗ γάρ εἰσιν δύο ἢ τρεῖς συνηγμένοι εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα, ἐκεῖ εἰμὶ ἐν μέσῳ αὐτῶν.For where two or three are gathered together in my name, there I am in the midst of them.


Τότε προσελθὼν ὁ Πέτρος εἶπεν [αὐτῷ] Κύριε, ποσάκις ἁμαρτήσει εἰς ἐμὲ ὁ ἀδελφός μου καὶ ἀφήσω αὐτῷ; ἕως ἑπτάκις;Then Peter came and said to him, "Lord, how often shall my brother sin against me, and I forgive him? Until seven times?


λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς Οὐ λέγω σοι ἕως ἑπτάκις ἀλλὰ ἕως ἑβδομηκοντάκις ἑπτά.Jesus said to him, "I don't tell you until seven times, but, until seventy times seven.


Διὰ τοῦτο ὡμοιώθη ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ βασιλεῖ ὃς ἠθέλησεν συνᾶραι λόγον μετὰ τῶν δούλων αὐτοῦ·Therefore the Kingdom of Heaven is like a certain king, who wanted to reconcile accounts with his servants.


ἀρξαμένου δὲ αὐτοῦ συναίρειν προσήχθη εἷς αὐτῷ ὀφειλέτης μυρίων ταλάντων.When he had begun to reconcile, one was brought to him who owed him ten thousand talents.


μὴ ἔχοντος δὲ αὐτοῦ ἀποδοῦναι ἐκέλευσεν αὐτὸν ὁ κύριος πραθῆναι καὶ τὴν γυναῖκα καὶ τὰ τέκνα καὶ πάντα ὅσα ἔχει καὶ ἀποδοθῆναι.But because he couldn't pay, his lord commanded him to be sold, with his wife, his children, and all that he had, and payment to be made.


πεσὼν οὖν ὁ δοῦλος προσεκύνει αὐτῷ λέγων Μακροθύμησον ἐπʼ ἐμοί, καὶ πάντα ἀποδώσω σοι.The servant therefore fell down and kneeled before him, saying, 'Lord, have patience with me, and I will repay you all.'


σπλαγχνισθεὶς δὲ ὁ κύριος τοῦ δούλου [ἐκείνου] ἀπέλυσεν αὐτόν, καὶ τὸ δάνιον ἀφῆκεν αὐτῷ.The lord of that servant, being moved with compassion, released him, and forgave him the debt.


ἐξελθὼν δὲ ὁ δοῦλος ἐκεῖνος εὗρεν ἕνα τῶν συνδούλων αὐτοῦ ὃς ὤφειλεν αὐτῷ ἑκατὸν δηνάρια, καὶ κρατήσας αὐτὸν ἔπνιγεν λέγων Ἀπόδος εἴ τι ὀφείλεις.But that servant went out, and found one of his fellow servants, who owed him one hundred denarii, and he grabbed him, and took him by the throat, saying, 'Pay me what you owe!'


πεσὼν οὖν ὁ σύνδουλος αὐτοῦ παρεκάλει αὐτὸν λέγων Μακροθύμησον ἐπʼ ἐμοί, καὶ ἀποδώσω σοι.So his fellow servant fell down at his feet and begged him, saying, 'Have patience with me, and I will repay you.'


ὁ δὲ οὐκ ἤθελεν, ἀλλὰ ἀπελθὼν ἔβαλεν αὐτὸν εἰς φυλακὴν ἕως ἀποδῷ τὸ ὀφειλόμενον.He would not, but went and cast him into prison, until he should pay back that which was due.


ἰδόντες οὖν οἱ σύνδουλοι αὐτοῦ τὰ γενόμενα ἐλυπήθησαν σφόδρα, καὶ ἐλθόντες διεσάφησαν τῷ κυρίῳ ἑαυτῶν πάντα τὰ γενόμενα.So when his fellow servants saw what was done, they were exceedingly sorry, and came and told to their lord all that was done.


τότε προσκαλεσάμενος αὐτὸν ὁ κύριος αὐτοῦ λέγει αὐτῷ Δοῦλε πονηρέ, πᾶσαν τὴν ὀφειλὴν ἐκείνην ἀφῆκά σοι, ἐπεὶ παρεκάλεσάς με·Then his lord called him in, and said to him, 'You wicked servant! I forgave you all that debt, because you begged me.


οὐκ ἔδει καὶ σὲ ἐλεῆσαι τὸν σύνδουλόν σου, ὡς κἀγὼ σὲ ἠλέησα;Shouldn't you also have had mercy on your fellow servant, even as I had mercy on you?'


καὶ ὀργισθεὶς ὁ κύριος αὐτοῦ παρέδωκεν αὐτὸν τοῖς βασανισταῖς ἕως [οὗ] ἀποδῷ πᾶν τὸ ὀφειλόμενον.His lord was angry, and delivered him to the tormentors, until he should pay all that was due to him.


Οὕτως καὶ ὁ πατήρ μου ὁ οὐράνιος ποιήσει ὑμῖν ἐὰν μὴ ἀφῆτε ἕκαστος τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ ἀπὸ τῶν καρδιῶν ὑμῶν.So my heavenly Father will also do to you, if you don't each forgive your brother from your hearts for his misdeeds.


καὶ ὃς ἐὰν δέξηται ἓν παιδίον τοιοῦτο ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου, ἐμὲ δέχεται·Whoever receives one such little child in my name receives me


ὃς δʼ ἂν σκανδαλίσῃ ἕνα τῶν μικρῶν τούτων τῶν πιστευόντων εἰς ἐμέ, συμφέρει αὐτῷ ἵνα κρεμασθῇ μύλος ὀνικὸς περὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ καταποντισθῇ ἐν τῷ πελάγει τῆς θαλάσσης.but whoever causes one of these little ones who believe in me to stumble, it would be better for him that a huge millstone should be hung around his neck, and that he should be sunk in the depths of the sea.


Οὐαὶ τῷ κόσμῳ ἀπὸ τῶν σκανδάλων· ἀνάγκη γὰρ ἐλθεῖν τὰ σκάνδαλα, πλὴν οὐαὶ τῷ ἀνθρώπῳ διʼ οὗ τὸ σκάνδαλον ἔρχεται.Woe to the world because of occasions of stumbling! For it must be that the occasions come, but woe to that person through whom the occasion comes!


Εἰ δὲ ἡ χείρ σου ἢ ὁ πούς σου σκανδαλίζει σε, ἔκκοψον αὐτὸν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ· καλόν σοί ἐστιν εἰσελθεῖν εἰς τὴν ζωὴν κυλλὸν ἢ χωλόν, ἢ δύο χεῖρας ἢ δύο πόδας ἔχοντα βληθῆναι εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον.If your hand or your foot causes you to stumble, cut it off, and cast it from you. It is better for you to enter into life maimed or crippled, rather than having two hands or two feet to be cast into the eternal fire.


καὶ εἰ ὁ ὀφθαλμός σου σκανδαλίζει σε, ἔξελε αὐτὸν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ· καλόν σοί ἐστιν μονόφθαλμον εἰς τὴν ζωὴν εἰσελθεῖν, ἢ δύο ὀφθαλμοὺς ἔχοντα βληθῆναι εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός.If your eye causes you to stumble, pluck it out, and cast it from you. It is better for you to enter into life with one eye, rather than having two eyes to be cast into the Gehenna of fire.


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

47 results
1. Septuagint, Psalms, 15.9 (th cent. BCE - 2nd cent. BCE)

2. Hebrew Bible, Deuteronomy, 5.4, 21.20, 34.10 (9th cent. BCE - 3rd cent. BCE)

5.4. פָּנִים בְּפָנִים דִּבֶּר יְהוָה עִמָּכֶם בָּהָר מִתּוֹךְ הָאֵשׁ׃ 5.4. The LORD spoke with you face to face in the mount out of the midst of the fire—" 21.20. and they shall say unto the elders of his city: ‘This our son is stubborn and rebellious, he doth not hearken to our voice; he is a glutton, and a drunkard.’" 34.10. And there hath not arisen a prophet since in Israel like unto Moses, whom the LORD knew face to face;"
3. Hebrew Bible, Exodus, 33.11 (9th cent. BCE - 3rd cent. BCE)

33.11. וְדִבֶּר יְהוָה אֶל־מֹשֶׁה פָּנִים אֶל־פָּנִים כַּאֲשֶׁר יְדַבֵּר אִישׁ אֶל־רֵעֵהוּ וְשָׁב אֶל־הַמַּחֲנֶה וּמְשָׁרְתוֹ יְהוֹשֻׁעַ בִּן־נוּן נַעַר לֹא יָמִישׁ מִתּוֹךְ הָאֹהֶל׃ 33.11. And the LORD spoke unto Moses face to face, as a man speaketh unto his friend. And he would return into the camp; but his minister Joshua, the son of Nun, a young man, departed not out of the Tent."
4. Hebrew Bible, Genesis, 32.31 (9th cent. BCE - 3rd cent. BCE)

32.31. וַיִּקְרָא יַעֲקֹב שֵׁם הַמָּקוֹם פְּנִיאֵל כִּי־רָאִיתִי אֱלֹהִים פָּנִים אֶל־פָּנִים וַתִּנָּצֵל נַפְשִׁי׃ 32.31. And Jacob called the name of the place Peniel: ‘for I have seen God face to face, and my life is preserved.’"
5. Hebrew Bible, Numbers, 12.8 (9th cent. BCE - 3rd cent. BCE)

12.8. פֶּה אֶל־פֶּה אֲדַבֶּר־בּוֹ וּמַרְאֶה וְלֹא בְחִידֹת וּתְמֻנַת יְהוָה יַבִּיט וּמַדּוּעַ לֹא יְרֵאתֶם לְדַבֵּר בְּעַבְדִּי בְמֹשֶׁה׃ 12.8. with him do I speak mouth to mouth, even manifestly, and not in dark speeches; and the similitude of the LORD doth he behold; wherefore then were ye not afraid to speak against My servant, against Moses?’"
6. Hebrew Bible, Psalms, 91.11-91.12 (9th cent. BCE - 3rd cent. BCE)

91.11. כִּי מַלְאָכָיו יְצַוֶּה־לָּךְ לִשְׁמָרְךָ בְּכָל־דְּרָכֶיךָ׃ 91.12. עַל־כַּפַּיִם יִשָּׂאוּנְךָ פֶּן־תִּגֹּף בָּאֶבֶן רַגְלֶךָ׃ 91.11. For He will give His angels charge over thee, To keep thee in all thy ways." 91.12. They shall bear thee upon their hands, Lest thou dash thy foot against a stone."
7. Hebrew Bible, 1 Kings, 8.30-8.53 (8th cent. BCE - 5th cent. BCE)

8.31. אֵת אֲשֶׁר יֶחֱטָא אִישׁ לְרֵעֵהוּ וְנָשָׁא־בוֹ אָלָה לְהַאֲלֹתוֹ וּבָא אָלָה לִפְנֵי מִזְבַּחֲךָ בַּבַּיִת הַזֶּה׃ 8.32. וְאַתָּה תִּשְׁמַע הַשָּׁמַיִם וְעָשִׂיתָ וְשָׁפַטְתָּ אֶת־עֲבָדֶיךָ לְהַרְשִׁיעַ רָשָׁע לָתֵת דַּרְכּוֹ בְּרֹאשׁוֹ וּלְהַצְדִּיק צַדִּיק לָתֶת לוֹ כְּצִדְקָתוֹ׃ 8.33. בְּהִנָּגֵף עַמְּךָ יִשְׂרָאֵל לִפְנֵי אוֹיֵב אֲשֶׁר יֶחֶטְאוּ־לָךְ וְשָׁבוּ אֵלֶיךָ וְהוֹדוּ אֶת־שְׁמֶךָ וְהִתְפַּלְלוּ וְהִתְחַנְּנוּ אֵלֶיךָ בַּבַּיִת הַזֶּה׃ 8.34. וְאַתָּה תִּשְׁמַע הַשָּׁמַיִם וְסָלַחְתָּ לְחַטַּאת עַמְּךָ יִשְׂרָאֵל וַהֲשֵׁבֹתָם אֶל־הָאֲדָמָה אֲשֶׁר נָתַתָּ לַאֲבוֹתָם׃ 8.35. בְּהֵעָצֵר שָׁמַיִם וְלֹא־יִהְיֶה מָטָר כִּי יֶחֶטְאוּ־לָךְ וְהִתְפַּלְלוּ אֶל־הַמָּקוֹם הַזֶּה וְהוֹדוּ אֶת־שְׁמֶךָ וּמֵחַטָּאתָם יְשׁוּבוּן כִּי תַעֲנֵם׃ 8.36. וְאַתָּה תִּשְׁמַע הַשָּׁמַיִם וְסָלַחְתָּ לְחַטַּאת עֲבָדֶיךָ וְעַמְּךָ יִשְׂרָאֵל כִּי תוֹרֵם אֶת־הַדֶּרֶךְ הַטּוֹבָה אֲשֶׁר יֵלְכוּ־בָהּ וְנָתַתָּה מָטָר עַל־אַרְצְךָ אֲשֶׁר־נָתַתָּה לְעַמְּךָ לְנַחֲלָה׃ 8.37. רָעָב כִּי־יִהְיֶה בָאָרֶץ דֶּבֶר כִּי־יִהְיֶה שִׁדָּפוֹן יֵרָקוֹן אַרְבֶּה חָסִיל כִּי יִהְיֶה כִּי יָצַר־לוֹ אֹיְבוֹ בְּאֶרֶץ שְׁעָרָיו כָּל־נֶגַע כָּל־מַחֲלָה׃ 8.38. כָּל־תְּפִלָּה כָל־תְּחִנָּה אֲשֶׁר תִהְיֶה לְכָל־הָאָדָם לְכֹל עַמְּךָ יִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר יֵדְעוּן אִישׁ נֶגַע לְבָבוֹ וּפָרַשׂ כַּפָּיו אֶל־הַבַּיִת הַזֶּה׃ 8.39. וְאַתָּה תִּשְׁמַע הַשָּׁמַיִם מְכוֹן שִׁבְתֶּךָ וְסָלַחְתָּ וְעָשִׂיתָ וְנָתַתָּ לָאִישׁ כְּכָל־דְּרָכָיו אֲשֶׁר תֵּדַע אֶת־לְבָבוֹ כִּי־אַתָּה יָדַעְתָּ לְבַדְּךָ אֶת־לְבַב כָּל־בְּנֵי הָאָדָם׃ 8.41. וְגַם אֶל־הַנָּכְרִי אֲשֶׁר לֹא־מֵעַמְּךָ יִשְׂרָאֵל הוּא וּבָא מֵאֶרֶץ רְחוֹקָה לְמַעַן שְׁמֶךָ׃ 8.42. כִּי יִשְׁמְעוּן אֶת־שִׁמְךָ הַגָּדוֹל וְאֶת־יָדְךָ הַחֲזָקָה וּזְרֹעֲךָ הַנְּטוּיָה וּבָא וְהִתְפַּלֵּל אֶל־הַבַּיִת הַזֶּה׃ 8.43. אַתָּה תִּשְׁמַע הַשָּׁמַיִם מְכוֹן שִׁבְתֶּךָ וְעָשִׂיתָ כְּכֹל אֲשֶׁר־יִקְרָא אֵלֶיךָ הַנָּכְרִי לְמַעַן יֵדְעוּן כָּל־עַמֵּי הָאָרֶץ אֶת־שְׁמֶךָ לְיִרְאָה אֹתְךָ כְּעַמְּךָ יִשְׂרָאֵל וְלָדַעַת כִּי־שִׁמְךָ נִקְרָא עַל־הַבַּיִת הַזֶּה אֲשֶׁר בָּנִיתִי׃ 8.44. כִּי־יֵצֵא עַמְּךָ לַמִּלְחָמָה עַל־אֹיְבוֹ בַּדֶּרֶךְ אֲשֶׁר תִּשְׁלָחֵם וְהִתְפַּלְלוּ אֶל־יְהוָה דֶּרֶךְ הָעִיר אֲשֶׁר בָּחַרְתָּ בָּהּ וְהַבַּיִת אֲשֶׁר־בָּנִתִי לִשְׁמֶךָ׃ 8.45. וְשָׁמַעְתָּ הַשָּׁמַיִם אֶת־תְּפִלָּתָם וְאֶת־תְּחִנָּתָם וְעָשִׂיתָ מִשְׁפָּטָם׃ 8.46. כִּי יֶחֶטְאוּ־לָךְ כִּי אֵין אָדָם אֲשֶׁר לֹא־יֶחֱטָא וְאָנַפְתָּ בָם וּנְתַתָּם לִפְנֵי אוֹיֵב וְשָׁבוּם שֹׁבֵיהֶם אֶל־אֶרֶץ הָאוֹיֵב רְחוֹקָה אוֹ קְרוֹבָה׃ 8.47. וְהֵשִׁיבוּ אֶל־לִבָּם בָּאָרֶץ אֲשֶׁר נִשְׁבּוּ־שָׁם וְשָׁבוּ וְהִתְחַנְּנוּ אֵלֶיךָ בְּאֶרֶץ שֹׁבֵיהֶם לֵאמֹר חָטָאנוּ וְהֶעֱוִינוּ רָשָׁעְנוּ׃ 8.48. וְשָׁבוּ אֵלֶיךָ בְּכָל־לְבָבָם וּבְכָל־נַפְשָׁם בְּאֶרֶץ אֹיְבֵיהֶם אֲשֶׁר־שָׁבוּ אֹתָם וְהִתְפַּלְלוּ אֵלֶיךָ דֶּרֶךְ אַרְצָם אֲשֶׁר נָתַתָּה לַאֲבוֹתָם הָעִיר אֲשֶׁר בָּחַרְתָּ וְהַבַּיִת אֲשֶׁר־בנית [בָּנִיתִי] לִשְׁמֶךָ׃ 8.49. וְשָׁמַעְתָּ הַשָּׁמַיִם מְכוֹן שִׁבְתְּךָ אֶת־תְּפִלָּתָם וְאֶת־תְּחִנָּתָם וְעָשִׂיתָ מִשְׁפָּטָם׃ 8.51. כִּי־עַמְּךָ וְנַחֲלָתְךָ הֵם אֲשֶׁר הוֹצֵאתָ מִמִּצְרַיִם מִתּוֹךְ כּוּר הַבַּרְזֶל׃ 8.52. לִהְיוֹת עֵינֶיךָ פְתֻחוֹת אֶל־תְּחִנַּת עַבְדְּךָ וְאֶל־תְּחִנַּת עַמְּךָ יִשְׂרָאֵל לִשְׁמֹעַ אֲלֵיהֶם בְּכֹל קָרְאָם אֵלֶיךָ׃ 8.53. כִּי־אַתָּה הִבְדַּלְתָּם לְךָ לְנַחֲלָה מִכֹּל עַמֵּי הָאָרֶץ כַּאֲשֶׁר דִּבַּרְתָּ בְּיַד מֹשֶׁה עַבְדֶּךָ בְּהוֹצִיאֲךָ אֶת־אֲבֹתֵינוּ מִמִּצְרַיִם אֲדֹנָי יְהוִה׃ 8.30. And hearken Thou to the supplication of Thy servant, and of Thy people Israel, when they shall pray toward this place; yea, hear Thou in heaven Thy dwelling-place; and when Thou hearest, forgive." 8.31. If a man sin against his neighbour, and an oath be exacted of him to cause him to swear, and he come and swear before Thine altar in this house;" 8.32. then hear Thou in heaven, and do, and judge Thy servants, condemning the wicked, to bring his way upon his own head; and justifying the righteous, to give him according to his righteousness." 8.33. When Thy people Israel are smitten down before the enemy, when they do sin against Thee, if they turn again to Thee, and confess Thy name, and pray and make supplication unto Thee in this house;" 8.34. then hear Thou in heaven, and forgive the sin of Thy people Israel, and bring them back unto the land which Thou gavest unto their fathers." 8.35. When heaven is shut up, and there is no rain, when they do sin against Thee; if they pray toward this place, and confess Thy name, and turn from their sin, when Thou dost afflict them;" 8.36. then hear Thou in heaven, and forgive the sin of Thy servants, and of Thy people Israel, when Thou teachest them the good way wherein they should walk; and send rain upon Thy land, which Thou hast given to Thy people for an inheritance." 8.37. If there be in the land famine, if there be pestilence, if there be blasting or mildew, locust or caterpillar; if their enemy besiege them in the land of their cities; whatsoever plague, whatsoever sickness there be;" 8.38. what prayer and supplication soever be made by any man of all Thy people Israel, who shall know every man the plague of his own heart, and spread forth his hands toward this house;" 8.39. then hear Thou in heaven Thy dwelling-place, and forgive, and do, and render unto every man according to all his ways, whose heart Thou knowest—for Thou, even Thou only, knowest the hearts of all the children of men—" 8.40. that they may fear Thee all the days that they live in the land which Thou gavest unto our fathers." 8.41. Moreover concerning the stranger that is not of Thy people Israel, when he shall come out of a far country for Thy name’s sake—" 8.42. for they shall hear of Thy great name, and of Thy mighty hand, and of Thine outstretched arm—when he shall come and pray toward this house;" 8.43. hear Thou in heaven Thy dwelling-place, and do according to all that the stranger calleth to Thee for; that all the peoples of the earth may know Thy name, to fear Thee, as doth Thy people Israel, and that they may know that Thy name is called upon this house which I have built." 8.44. If Thy people go out to battle against their enemy, by whatsoever way Thou shalt send them, and they pray unto the LORD toward the city which Thou hast chosen, and toward the house which I have built for Thy name;" 8.45. then hear Thou in heaven their prayer and their supplication, and maintain their cause." 8.46. If they sin against Thee—for there is no man that sinneth not—and Thou be angry with them, and deliver them to the enemy, so that they carry them away captive unto the land of the enemy, far off or near;" 8.47. yet if they shall bethink themselves in the land whither they are carried captive, and turn back, and make supplication unto Thee in the land of them that carried them captive, saying: We have sinned, and have done iniquitously, we have dealt wickedly;" 8.48. if they return unto Thee with all their heart and with all their soul in the land of their enemies, who carried them captive, and pray unto Thee toward their land, which Thou gavest unto their fathers, the city which Thou hast chosen, and the house which I have built for Thy name;" 8.49. then hear Thou their prayer and their supplication in heaven Thy dwelling-place, and maintain their cause;" 8.50. and forgive Thy people who have sinned against Thee, and all their transgressions wherein they have transgressed against Thee; and give them compassion before those who carried them captive, that they may have compassion on them;" 8.51. for they are Thy people, and Thine inheritance, which Thou broughtest forth out of Egypt, from the midst of the furnace of iron;" 8.52. that Thine eyes may be open unto the supplication of Thy servant, and unto the supplication of Thy people Israel, to hearken unto them whensoever they cry unto Thee." 8.53. For Thou didst set them apart from among all the peoples of the earth, to be Thine inheritance, as Thou didst speak by the hand of Moses Thy servant, when Thou broughtest our fathers out of Egypt, O Lord GOD.’"
8. Hebrew Bible, Isaiah, 53.1 (8th cent. BCE - 5th cent. BCE)

53.1. וַיהוָה חָפֵץ דַּכְּאוֹ הֶחֱלִי אִם־תָּשִׂים אָשָׁם נַפְשׁוֹ יִרְאֶה זֶרַע יַאֲרִיךְ יָמִים וְחֵפֶץ יְהוָה בְּיָדוֹ יִצְלָח׃ 53.1. מִי הֶאֱמִין לִשְׁמֻעָתֵנוּ וּזְרוֹעַ יְהוָה עַל־מִי נִגְלָתָה׃ 53.1. 'Who would have believed our report? And to whom hath the arm of the LORD been revealed?"
9. Hebrew Bible, Ezekiel, 1.1, 20.35 (6th cent. BCE - 5th cent. BCE)

1.1. וּדְמוּת פְּנֵיהֶם פְּנֵי אָדָם וּפְנֵי אַרְיֵה אֶל־הַיָּמִין לְאַרְבַּעְתָּם וּפְנֵי־שׁוֹר מֵהַשְּׂמֹאול לְאַרְבַּעְתָּן וּפְנֵי־נֶשֶׁר לְאַרְבַּעְתָּן׃ 1.1. וַיְהִי בִּשְׁלֹשִׁים שָׁנָה בָּרְבִיעִי בַּחֲמִשָּׁה לַחֹדֶשׁ וַאֲנִי בְתוֹךְ־הַגּוֹלָה עַל־נְהַר־כְּבָר נִפְתְּחוּ הַשָּׁמַיִם וָאֶרְאֶה מַרְאוֹת אֱלֹהִים׃ 20.35. וְהֵבֵאתִי אֶתְכֶם אֶל־מִדְבַּר הָעַמִּים וְנִשְׁפַּטְתִּי אִתְּכֶם שָׁם פָּנִים אֶל־פָּנִים׃ 1.1. Now it came to pass in the thirtieth year, in the fourth month, in the fifth day of the month, as I was among the captives by the river Chebar that the heavens were opened, and I saw visions of God." 20.35. and I will bring you into the wilderness of the peoples, and there will I plead with you face to face."
10. Anon., 1 Enoch, 14.21, 100.5 (3rd cent. BCE - 2nd cent. BCE)

14.21. was whiter than any snow. None of the angels could enter and could behold His face by reason 100.5. And over all the righteous and holy He will appoint guardians from amongst the holy angels To guard them as the apple of an eye, Until He makes an end of all wickedness and all sin, And though the righteous sleep a long sleep, they have nought to fear.
11. Anon., Jubilees, 35.17 (2nd cent. BCE - 2nd cent. BCE)

35.17. and rejoiceth with all his heart when we take at his hands, and he blesseth us, and hath not parted from us since he came from Haran until this day
12. Anon., Testament of Levi, 5.3 (2nd cent. BCE - 2nd cent. CE)

5.3. Then the angel brought me down to the earth, and gave me a shield and a sword, and said to me: Execute vengeance on Shechem because of Dinah, thy sister, and I will be with thee because the Lord hath sent me.
13. Anon., Testament of Judah, 20.1 (2nd cent. BCE - 2nd cent. CE)

14. Dead Sea Scrolls, Hodayot, 5.20 (2nd cent. BCE - 1st cent. CE)

15. Dead Sea Scrolls, Hodayot, 5.20 (2nd cent. BCE - 1st cent. CE)

16. Septuagint, 2 Maccabees, 14 (2nd cent. BCE - 2nd cent. BCE)

17. Philo of Alexandria, On Giants, 12 (1st cent. BCE - missingth cent. CE)

12. Some souls, therefore, have descended into bodies, and others have not thought worthy to approach any one of the portions of the earth; and these, when hallowed and surrounded by the ministrations of the father, the Creator has been accustomed to employ, as hand-maidens and servants in the administration of mortal affairs.
18. Philo of Alexandria, On The Sacrifices of Cain And Abel, 63 (1st cent. BCE - missingth cent. CE)

63. Let us then, with reference to our gratitude to and honouring of the omnipotent God, be active and ready, deprecating all sluggishness and delay; for those who are passing over from obedience to the passions to the contemplation of virtue, are enjoined to keep the passover with their loins girded up, being ready to do service, and binding up the burden of the flesh, or, as it is expressed, their shoes, "standing upright, and firmly on their feet, and having in their hands a Staff," that is to say education, with the object of succeeding without any failure in all the affairs of life; and lastly, "to eat the passover in haste." For, by the passover, is signified the crossing over of the created and perishable being to God:--and very appropriately; for there is no single good thing which does not belong to God, and which is not divine.
19. Josephus Flavius, Jewish Antiquities, 20.97-20.98, 20.167-20.168, 20.185-20.186 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

20.97. 1. Now it came to pass, while Fadus was procurator of Judea, that a certain magician, whose name was Theudas, persuaded a great part of the people to take their effects with them, and follow him to the river Jordan; for he told them he was a prophet, and that he would, by his own command, divide the river, and afford them an easy passage over it; 20.98. and many were deluded by his words. However, Fadus did not permit them to make any advantage of his wild attempt, but sent a troop of horsemen out against them; who, falling upon them unexpectedly, slew many of them, and took many of them alive. They also took Theudas alive, and cut off his head, and carried it to Jerusalem. 20.167. 6. These works, that were done by the robbers, filled the city with all sorts of impiety. And now these impostors and deceivers persuaded the multitude to follow them into the wilderness 20.168. and pretended that they would exhibit manifest wonders and signs, that should be performed by the providence of God. And many that were prevailed on by them suffered the punishments of their folly; for Felix brought them back, and then punished them. 20.185. 10. Upon Festus’s coming into Judea, it happened that Judea was afflicted by the robbers, while all the villages were set on fire, and plundered by them. 20.186. And then it was that the sicarii, as they were called, who were robbers, grew numerous. They made use of small swords, not much different in length from the Persian acinacae, but somewhat crooked, and like the Roman sicae, [or sickles,] as they were called; and from these weapons these robbers got their denomination; and with these weapons they slew a great many;
20. Josephus Flavius, Jewish War, 6.301-6.302 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

6.301. began on a sudden to cry aloud, “A voice from the east, a voice from the west, a voice from the four winds, a voice against Jerusalem and the holy house, a voice against the bridegrooms and the brides, and a voice against this whole people!” This was his cry, as he went about by day and by night, in all the lanes of the city. 6.302. However, certain of the most eminent among the populace had great indignation at this dire cry of his, and took up the man, and gave him a great number of severe stripes; yet did not he either say anything for himself, or anything peculiar to those that chastised him, but still he went on with the same words which he cried before.
21. New Testament, 1 John, 1.1 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.1. That which was from the beginning, that which we have heard, that which we have seen with our eyes, that which we saw, and our hands touched, concerning the Word of life
22. New Testament, 1 Peter, 1.7, 1.11-1.12, 4.13 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.7. that the proof of your faith, which is more precious than gold that perishes even though it is tested by fire, may be found to result in praise, glory, and honor at the revelation of Jesus Christ -- 1.11. searching for who or what kind of time the Spirit of Christ, which was in them, pointed to, when he predicted the sufferings of Christ, and the glories that would follow them. 1.12. To them it was revealed, that not to themselves, but to you, did they minister these things, which now have been announced to you through those who preached the gospel to you by the Holy Spirit sent out from heaven; which things angels desire to look into. 4.13. But because you are partakers of Christ's sufferings, rejoice; that at the revelation of his glory also you may rejoice with exceeding joy.
23. New Testament, 1 Corinthians, 1.7, 1.9, 2.9, 4.1, 13.2, 13.5, 13.8-13.13 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.7. o that you come behindin no gift; waiting for the revelation of our Lord Jesus Christ; 1.9. God is faithful, through whom you were calledinto the fellowship of his Son, Jesus Christ, our Lord. 2.9. But as it is written,"Things which an eye didn't see, and an ear didn't hear,Which didn't enter into the heart of man,These God has prepared for those who love him. 4.1. So let a man think of us as Christ's servants, and stewards ofGod's mysteries. 13.2. If I have the gift of prophecy, and know all mysteries and allknowledge; and if I have all faith, so as to remove mountains, butdon't have love, I am nothing. 13.5. doesn't behave itself inappropriately,doesn't seek its own way, is not provoked, takes no account of evil; 13.8. Love never fails. But where there are prophecies,they will be done away with. Where there are various languages, theywill cease. Where there is knowledge, it will be done away with. 13.9. For we know in part, and we prophesy in part; 13.10. but when thatwhich is complete has come, then that which is partial will be doneaway with. 13.11. When I was a child, I spoke as a child, I felt as achild, I thought as a child. Now that I have become a man, I have putaway childish things. 13.12. For now we see in a mirror, dimly, butthen face to face. Now I know in part, but then I will know fully, evenas I was also fully known. 13.13. But now faith, hope, and love remain-- these three. The greatest of these is love.
24. New Testament, 2 Corinthians, 1.7, 3.18, 4.16-4.18, 10.8, 12.19, 13.1 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

25. New Testament, 2 Thessalonians, 1.7 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.7. and to give relief to you that are afflicted with us, when the Lord Jesus is revealed from heaven with his mighty angels in flaming fire
26. New Testament, Acts, 2.26, 7.38, 7.53, 12.15, 14.11, 28.22 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

2.26. Therefore my heart was glad, and my tongue rejoiced. Moreover my flesh also will dwell in hope; 7.38. This is he who was in the assembly in the wilderness with the angel that spoke to him on Mount Sinai, and with our fathers, who received living oracles to give to us 7.53. You received the law as it was ordained by angels, and didn't keep it! 12.15. They said to her, "You are crazy!" But she insisted that it was so. They said, "It is his angel. 14.11. When the multitude saw what Paul had done, they lifted up their voice, saying in the language of Lycaonia, "The gods have come down to us in the likeness of men! 28.22. But we desire to hear from you what you think. For, as concerning this sect, it is known to us that everywhere it is spoken against.
27. New Testament, Apocalypse, 1.1, 22.4 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.1. This is the Revelation of Jesus Christ, which God gave him to show to his servants the things which must happen soon, which he sent and made known by his angel to his servant, John 22.4. They will see his face, and his name will be on their foreheads.
28. New Testament, Colossians, 1.26 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.26. the mystery which has been hidden for ages and generations. But now it has been revealed to his saints
29. New Testament, Galatians, 1.12, 3.19, 4.19, 5.17 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.12. For neither did Ireceive it from man, nor was I taught it, but it came to me throughrevelation of Jesus Christ. 3.19. What then is the law? It was added because of transgressions,until the seed should come to whom the promise has been made. It wasordained through angels by the hand of a mediator. 4.19. My little children, of whom I am again in travail untilChrist is formed in you-- 5.17. For the flesh lusts against the Spirit, and theSpirit against the flesh; and these are contrary to one other, that youmay not do the things that you desire.
30. New Testament, Hebrews, 1.14, 2.2, 2.7-2.8 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.14. Aren't they all ministering spirits, sent out to do service for the sake of those who will inherit salvation? 2.2. For if the word spoken through angels proved steadfast, and every transgression and disobedience received a just recompense; 2.7. You made him a little lower than the angels; You crowned him with glory and honor. 2.8. You have put all things in subjection under his feet."For in that he subjected all things to him, he left nothing that is not subject to him. But now we don't see all things subjected to him, yet.
31. New Testament, Philippians, 2.6-2.8, 3.13, 4.14 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

2.6. who, existing in the form of God, didn't consider it robbery to be equal with God 2.7. but emptied himself, taking the form of a servant, being made in the likeness of men. 2.8. And being found in human form, he humbled himself, becoming obedient to death, yes, the death of the cross. 3.13. Brothers, I don't regard myself as yet having taken hold, but one thing I do. Forgetting the things which are behind, and stretching forward to the things which are before 4.14. However you did well that you had fellowship with my affliction.
32. New Testament, Romans, 3.21, 8.29, 12.1-12.3, 16.25 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

3.21. But now apart from the law, a righteousness of God has been revealed, being testified by the law and the prophets; 8.29. For whom he foreknew, he also predestined to be conformed to the image of his Son, that he might be the firstborn among many brothers. 12.1. Therefore I urge you, brothers, by the mercies of God, to present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your spiritual service. 12.2. Don't be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, so that you may prove what is the good and acceptable and perfect will of God. 12.3. For I say, through the grace that was given me, to every man who is among you, not to think of himself more highly than he ought to think; but to think reasonably, as God has apportioned to each person a measure of faith.
33. New Testament, John, 1.14, 2.16, 3.35, 5.17, 5.19-5.23, 5.26, 5.43, 6.32, 6.40, 6.51, 8.19, 8.32, 8.49, 10.25, 10.29, 12.38, 14.7, 14.13, 15.1, 15.8 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.14. The Word became flesh, and lived among us. We saw his glory, such glory as of the one and only Son of the Father, full of grace and truth. 2.16. To those who sold the doves, he said, "Take these things out of here! Don't make my Father's house a marketplace! 3.35. The Father loves the Son, and has given all things into his hand. 5.17. But Jesus answered them, "My Father is still working, so I am working, too. 5.19. Jesus therefore answered them, "Most assuredly, I tell you, the Son can do nothing of himself, but what he sees the Father doing. For whatever things he does, these the Son also does likewise. 5.20. For the Father has affection for the Son, and shows him all things that he himself does. He will show him greater works than these, that you may marvel. 5.21. For as the Father raises the dead and gives them life, even so the Son also gives life to whom he desires. 5.22. For the Father judges no one, but he has given all judgment to the Son 5.23. that all may honor the Son, even as they honor the Father. He who doesn't honor the Son doesn't honor the Father who sent him. 5.26. For as the Father has life in himself, even so he gave to the Son also to have life in himself. 5.43. I have come in my Father's name, and you don't receive me. If another comes in his own name, you will receive him. 6.32. Jesus therefore said to them, "Most assuredly, I tell you, it wasn't Moses who gave you the bread out of heaven, but my Father gives you the true bread out of heaven. 6.40. This is the will of the one who sent me, that everyone who sees the Son, and believes in him, should have eternal life; and I will raise him up at the last day. 6.51. I am the living bread which came down out of heaven. If anyone eats of this bread, he will live forever. Yes, the bread which I will give for the life of the world is my flesh. 8.19. They said therefore to him, "Where is your Father?"Jesus answered, "You know neither me, nor my Father. If you knew me, you would know my Father also. 8.32. You will know the truth, and the truth will make you free. 8.49. Jesus answered, "I don't have a demon, but I honor my Father, and you dishonor me. 10.25. Jesus answered them, "I told you, and you don't believe. The works that I do in my Father's name, these testify about me. 10.29. My Father, who has given them to me, is greater than all. No one is able to snatch them out of my Father's hand. 12.38. that the word of Isaiah the prophet might be fulfilled, which he spoke, "Lord, who has believed our report? To whom has the arm of the Lord been revealed? 14.7. If you had known me, you would have known my Father also. From now on, you know him, and have seen him. 14.13. Whatever you will ask in my name, that will I do, that the Father may be glorified in the Son. 15.1. I am the true vine, and my Father is the farmer. 15.8. In this is my Father glorified, that you bear much fruit; and so you will be my disciples.
34. New Testament, Luke, 2.13, 2.32, 2.35, 2.49, 6.20-6.49, 10.20-10.22, 11.1-11.13, 12.2, 14.15, 18.3, 18.5, 18.7-18.8, 18.13-18.14, 19.11, 21.29-21.33, 22.29, 24.39, 24.49 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

2.13. Suddenly, there was with the angel a multitude of the heavenly host praising God, and saying 2.32. A light for revelation to the Gentiles, And the glory of your people Israel. 2.35. Yes, a sword will pierce through your own soul, that the thoughts of many hearts may be revealed. 2.49. He said to them, "Why were you looking for me? Didn't you know that I must be in my Father's house? 6.20. He lifted up his eyes to his disciples, and said, "Blessed are you poor, For yours is the Kingdom of God. 6.21. Blessed are you who hunger now, For you will be filled. Blessed are you who weep now, For you will laugh. 6.22. Blessed are you when men shall hate you, and when they shall separate you from them and reproach you, and throw out your name as evil, for the Son of Man's sake. 6.23. Rejoice in that day, and leap for joy, for behold, your reward is great in heaven, for their fathers did the same thing to the prophets. 6.24. But woe to you who are rich! For you have received your consolation. 6.25. Woe to you, you who are full now! For you will be hungry. Woe to you who laugh now! For you will mourn and weep. 6.26. Woe, when men speak well of you! For their fathers did the same thing to the false prophets. 6.27. But I tell you who hear: love your enemies, do good to those who hate you 6.28. bless those who curse you, and pray for those who insult you. 6.29. To him who strikes you on the cheek, offer also the other; and from him who takes away your cloak, don't withhold your coat also. 6.30. Give to everyone who asks you, and don't ask him who takes away your goods to give them back again. 6.31. As you would like people to do to you, do exactly so to them. 6.32. If you love those who love you, what credit is that to you? For even sinners love those who love them. 6.33. If you do good to those who do good to you, what credit is that to you? For even sinners do the same. 6.34. If you lend to those from whom you hope to receive, what credit is that to you? Even sinners lend to sinners, to receive back as much. 6.35. But love your enemies, and do good, and lend, expecting nothing back; and your reward will be great, and you will be sons of the Most High; for he is kind toward the unthankful and evil. 6.36. Therefore be merciful, Even as your Father is also merciful. 6.37. Don't judge, And you won't be judged. Don't condemn, And you won't be condemned. Set free, And you will be set free. 6.38. Give, and it will be given to you: good measure, pressed down, shaken together, and running over, will be given to you. For with the same measure you measure it will be measured back to you. 6.39. He spoke a parable to them. "Can the blind guide the blind? Won't they both fall into a pit? 6.40. A disciple is not above his teacher, but everyone when he is fully trained will be like his teacher. 6.41. Why do you see the speck of chaff that is in your brother's eye, but don't consider the beam that is in your own eye? 6.42. Or how can you tell your brother, 'Brother, let me remove the speck of chaff that is in your eye,' when you yourself don't see the beam that is in your own eye? You hypocrite! First remove the beam from your own eye, and then you can see clearly to remove the speck of chaff that is in your brother's eye. 6.43. For there is no good tree that brings forth rotten fruit; nor again a rotten tree that brings forth good fruit. 6.44. For each tree is known by its own fruit. For people don't gather figs from thorns, nor do they gather grapes from a bramble bush. 6.45. The good man out of the good treasure of his heart brings out that which is good, and the evil man out of the evil treasure of his heart brings out that which is evil, for out of the abundance of the heart, his mouth speaks. 6.46. Why do you call me, 'Lord, Lord,' and don't do the things which I say? 6.47. Everyone who comes to me, and hears my words, and does them, I will show you who he is like. 6.48. He is like a man building a house, who dug and went deep, and laid a foundation on the rock. When a flood arose, the stream broke against that house, and could not shake it, because it was founded on the rock. 6.49. But he who hears, and doesn't do, is like a man who built a house on the earth without a foundation, against which the stream broke, and immediately it fell, and the ruin of that house was great. 10.20. Nevertheless, don't rejoice in this, that the spirits are subject to you, but rejoice that your names are written in heaven. 10.21. In that same hour Jesus rejoiced in the Holy Spirit, and said, "I thank you, O Father, Lord of heaven and earth, that you have hidden these things from the wise and understanding, and revealed them to little children. Yes, Father, for so it was well-pleasing in your sight. 10.22. Turning to the disciples, he said, "All things have been delivered to me by my Father. No one knows who the Son is, except the Father, and who the Father is, except the Son, and he to whomever the Son desires to reveal him. 11.1. It happened, that when he finished praying in a certain place, one of his disciples said to him, "Lord, teach us to pray, just as John also taught his disciples. 11.2. He said to them, "When you pray, say, 'Our Father in heaven, May your name be kept holy. May your kingdom come. May your will be done on Earth, as it is in heaven. 11.3. Give us day by day our daily bread. 11.4. Forgive us our sins, For we ourselves also forgive everyone who is indebted to us. Bring us not into temptation, But deliver us from the evil one.' 11.5. He said to them, "Which of you, if you go to a friend at midnight, and tell him, 'Friend, lend me three loaves of bread 11.6. for a friend of mine has come to me from a journey, and I have nothing to set before him,' 11.7. and he from within will answer and say, 'Don't bother me. The door is now shut, and my children are with me in bed. I can't get up and give it to you'? 11.8. I tell you, although he will not rise and give it to him because he is his friend, yet because of his persistence, he will get up and give him as many as he needs. 11.9. I tell you, keep asking, and it will be given you. Keep seeking, and you will find. Keep knocking, and it will be opened to you. 11.10. For everyone who asks receives. He who seeks finds. To him who knocks it will be opened. 11.11. Which of you fathers, if your son asks for bread, will give him a stone? Or if he asks for a fish, he won't give him a snake instead of a fish, will he? 11.12. Or if he asks for an egg, he won't give him a scorpion, will he? 11.13. If you then, being evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask him? 12.2. But there is nothing covered up, that will not be revealed, nor hidden, that will not be known. 14.15. When one of those who sat at the table with him heard these things, he said to him, "Blessed is he who will feast in the Kingdom of God! 18.3. A widow was in that city, and she often came to him, saying, 'Defend me from my adversary!' 18.5. yet because this widow bothers me, I will defend her, or else she will wear me out by her continual coming.' 18.7. Won't God avenge his elect, who are crying out to him day and night, and yet he exercises patience with them? 18.8. I tell you that he will avenge them quickly. Nevertheless, when the Son of Man comes, will he find faith on the earth? 18.13. But the tax collector, standing far away, wouldn't even lift up his eyes to heaven, but beat his breast, saying, 'God, be merciful to me, a sinner!' 18.14. I tell you, this man went down to his house justified rather than the other; for everyone who exalts himself will be humbled, but he who humbles himself will be exalted. 19.11. As they heard these things, he went on and told a parable, because he was near Jerusalem, and they supposed that the Kingdom of God would be revealed immediately. 21.29. He told them a parable. "See the fig tree, and all the trees. 21.30. When they are already budding, you see it and know by your own selves that the summer is already near. 21.31. Even so you also, when you see these things happening, know that the Kingdom of God is near. 21.32. Most assuredly I tell you, this generation will not pass away until all things are accomplished. 21.33. Heaven and earth will pass away, but my words will by no means pass away. 22.29. I confer on you a kingdom, even as my Father conferred on me 24.39. See my hands and my feet, that it is truly me. Touch me and see, for a spirit doesn't have flesh and bones, as you see that I have. 24.49. Behold, I send forth the promise of my Father on you. But wait in the city of Jerusalem until you are clothed with power from on high.
35. New Testament, Mark, 10.45, 13.29, 15.34 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

10.45. For the Son of Man also came not to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for many. 13.29. even so you also, when you see these things coming to pass, know that it is near, at the doors. 15.34. At the ninth hour Jesus cried with a loud voice, saying, "Eloi, Eloi, lama sabachthani?" which is, being interpreted, "My God, my God, why have you forsaken me?
36. New Testament, Matthew, 1.20, 2.3, 2.13, 2.19, 3.15, 5.8, 5.12-5.20, 5.45, 5.48, 6.1, 6.6-6.15, 6.20, 6.26, 6.32, 7.11, 7.21, 7.24-7.27, 8.12, 10.5-10.42, 11.25, 11.27, 12.50, 13.3-13.52, 15.13, 16.17-16.19, 16.22-16.23, 17.2-17.3, 18.2-18.9, 18.11-18.35, 20.1, 20.23, 20.28, 21.15-21.16, 22.2, 22.7, 22.13, 23.9, 23.13, 24.33, 24.35-24.36, 25.1, 25.14, 25.30, 25.34, 26.14, 27.19, 27.46 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.20. But when he thought about these things, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, "Joseph, son of David, don't be afraid to take to yourself Mary, your wife, for that which is conceived in her is of the Holy Spirit. 2.3. When Herod the king heard it, he was troubled, and all Jerusalem with him. 2.13. Now when they had departed, behold, an angel of the Lord appeared to Joseph in a dream, saying, "Arise and take the young child and his mother, and flee into Egypt, and stay there until I tell you, for Herod will seek the young child to destroy him. 2.19. But when Herod was dead, behold, an angel of the Lord appeared in a dream to Joseph in Egypt, saying 3.15. But Jesus, answering, said to him, "Allow it now, for this is the fitting way for us to fulfill all righteousness." Then he allowed him. 5.8. Blessed are the pure in heart, For they shall see God. 5.12. Rejoice, and be exceedingly glad, for great is your reward in heaven. For that is how they persecuted the prophets who were before you. 5.13. You are the salt of the earth, but if the salt has lost its flavor, with what will it be salted? It is then good for nothing, but to be cast out and trodden under the feet of men. 5.14. You are the light of the world. A city located on a hill can't be hidden. 5.15. Neither do you light a lamp, and put it under a measuring basket, but on a stand; and it shines to all who are in the house. 5.16. Even so, let your light shine before men; that they may see your good works, and glorify your Father who is in heaven. 5.17. Don't think that I came to destroy the law or the prophets. I didn't come to destroy, but to fulfill. 5.18. For most assuredly, I tell you, until heaven and earth pass away, not even one smallest letter or one tiny pen stroke shall in any way pass away from the law, until all things are accomplished. 5.19. Whoever, therefore, shall break one of these least commandments, and teach others to do so, shall be called least in the Kingdom of Heaven; but whoever shall do and teach them shall be called great in the Kingdom of Heaven. 5.20. For I tell you that unless your righteousness exceeds that of the scribes and Pharisees, there is no way you will enter into the Kingdom of Heaven. 5.45. that you may be sons of your Father who is in heaven. For he makes his sun to rise on the evil and the good, and sends rain on the just and the unjust. 5.48. Therefore you shall be perfect, just as your Father in heaven is perfect. 6.1. Be careful that you don't do your charitable giving before men, to be seen by them, or else you have no reward from your Father who is in heaven. 6.6. But you, when you pray, enter into your inner chamber, and having shut your door, pray to your Father who is in secret, and your Father who sees in secret will reward you openly. 6.7. In praying, don't use vain repetitions, as the Gentiles do; for they think that they will be heard for their much speaking. 6.8. Therefore don't be like them, for your Father knows what things you need, before you ask him. 6.9. Pray like this: 'Our Father in heaven, may your name be kept holy. 6.10. Let your kingdom come. Let your will be done, as in heaven, so on earth. 6.11. Give us today our daily bread. 6.12. Forgive us our debts, as we also forgive our debtors. 6.13. Bring us not into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom, the power, and the glory forever. Amen.' 6.14. For if you forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. 6.15. But if you don't forgive men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. 6.20. but lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust consume, and where thieves don't break through and steal; 6.26. See the birds of the sky, that they don't sow, neither do they reap, nor gather into barns. Your heavenly Father feeds them. Aren't you of much more value than they? 6.32. For the Gentiles seek after all these things, for your heavenly Father knows that you need all these things. 7.11. If you then, being evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father who is in heaven give good things to those who ask him! 7.21. Not everyone who says to me, 'Lord, Lord,' will enter into the Kingdom of Heaven; but he who does the will of my Father who is in heaven. 7.24. Everyone therefore who hears these words of mine, and does them, I will liken him to a wise man, who built his house on a rock. 7.25. The rain came down, the floods came, and the winds blew, and beat on that house; and it didn't fall, for it was founded on the rock. 7.26. Everyone who hears these words of mine, and doesn't do them will be like a foolish man, who built his house on the sand. 7.27. The rain came down, the floods came, and the winds blew, and beat on that house; and it fell -- and great was its fall. 8.12. but the sons of the kingdom will be thrown out into the outer darkness. There will be weeping and the gnashing of teeth. 10.5. Jesus sent these twelve out, and charged them, saying, "Don't go among the Gentiles, and don't enter into any city of the Samaritans. 10.6. Rather, go to the lost sheep of the house of Israel. 10.7. As you go, preach, saying, 'The Kingdom of Heaven is at hand!' 10.8. Heal the sick, cleanse the lepers, and cast out demons. Freely you received, so freely give. 10.9. Don't take any gold, nor silver, nor brass in your money belts. 10.10. Take no bag for your journey, neither two coats, nor shoes, nor staff: for the laborer is worthy of his food. 10.11. Into whatever city or village you enter, find out who in it is worthy; and stay there until you go on. 10.12. As you enter into the household, greet it. 10.13. If the household is worthy, let your peace come on it, but if it isn't worthy, let your peace return to you. 10.14. Whoever doesn't receive you, nor hear your words, as you go out out of that house or that city, shake off the dust from your feet. 10.15. Most assuredly I tell you, it will be more tolerable for the land of Sodom and Gomorrah in the day of judgment than for that city. 10.16. Behold, I send you out as sheep in the midst of wolves. Therefore be wise as serpents, and harmless as doves. 10.17. But beware of men: for they will deliver you up to councils, and in their synagogues they will scourge you. 10.18. Yes, and you will be brought before governors and kings for my sake, for a testimony to them and to the Gentiles. 10.19. But when they deliver you up, don't be anxious how or what you will say, for it will be given you in that hour what you will say. 10.20. For it is not you who speak, but the Spirit of your Father who speaks in you. 10.21. Brother will deliver up brother to death, and the father his child. Children will rise up against parents, and cause them to be put to death. 10.22. You will be hated by all men for my name's sake, but he who endures to the end will be saved. 10.23. But when they persecute you in this city, flee into the next, for most assuredly I tell you, you will not have gone through the cities of Israel, until the Son of Man has come. 10.24. A disciple is not above his teacher, nor a servant above his lord. 10.25. It is enough for the disciple that he be like his teacher, and the servant like his lord. If they have called the master of the house Beelzebul, how much more those of his household! 10.26. Therefore don't be afraid of them, for there is nothing covered that will not be revealed; and hidden that will not be known. 10.27. What I tell you in the darkness, speak in the light; and what you hear whispered in the ear, proclaim on the housetops. 10.28. Don't be afraid of those who kill the body, but are not able to kill the soul. Rather, fear him who is able to destroy both soul and body in Gehenna. 10.29. Aren't two sparrows sold for an assarion? Not one of them falls on the ground apart from your Father's will 10.30. but the very hairs of your head are all numbered. 10.31. Therefore don't be afraid. You are of more value than many sparrows. 10.32. Everyone therefore who confesses me before men, him I will also confess before my Father who is in heaven. 10.33. But whoever denies me before men, him I will also deny before my Father who is in heaven. 10.34. Don't think that I came to send peace on the earth. I didn't come to send peace, but a sword. 10.35. For I came to set a man at odds against his father, and a daughter against her mother, and a daughter-in-law against her mother-in-law. 10.36. A man's foes will be those of his own household. 10.37. He who loves father or mother more than me is not worthy of me; and he who loves son or daughter more than me isn't worthy of me. 10.38. He who doesn't take his cross and follow after me, isn't worthy of me. 10.39. He who finds his life will lose it; and he who loses his life for my sake will find it. 10.40. He who receives you receives me, and he who receives me receives him who sent me. 10.41. He who receives a prophet in the name of a prophet will receive a prophet's reward: and he who receives a righteous man in the name of a righteous man will receive a righteous man's reward. 10.42. Whoever gives one of these little ones just a cup of cold water to drink in the name of a disciple, most assuredly I tell you he will in no way lose his reward. 11.25. At that time, Jesus answered, "I thank you, Father, Lord of heaven and earth, that you hid these things from the wise and understanding, and revealed them to infants. 11.27. All things have been delivered to me by my Father. No one knows the Son, except the Father; neither does anyone know the Father, except the Son, and he to whom the Son desires to reveal him. 12.50. For whoever does the will of my Father who is in heaven, he is my brother, and sister, and mother. 13.3. He spoke to them many things in parables, saying, "Behold, a farmer went out to sow. 13.4. As he sowed, some seeds fell by the roadside, and the birds came and devoured them. 13.5. Others fell on rocky ground, where they didn't have much soil, and immediately they sprang up, because they had no depth of earth. 13.6. When the sun had risen, they were scorched. Because they had no root, they withered away. 13.7. Others fell among thorns. The thorns grew up and choked them: 13.8. and others fell on good soil, and yielded fruit: some one hundred times as much, some sixty, and some thirty. 13.9. He who has ears to hear, let him hear. 13.10. The disciples came, and said to him, "Why do you speak to them in parables? 13.11. He answered them, "To you it is given to know the mysteries of the Kingdom of Heaven, but it is not given to them. 13.12. For whoever has, to him will be given, and he will have abundance, but whoever doesn't have, from him will be taken away even that which he has. 13.13. Therefore I speak to them in parables, because seeing they don't see, and hearing, they don't hear, neither do they understand. 13.14. In them the prophecy of Isaiah is fulfilled, which says, 'By hearing you will hear, And will in no way understand; Seeing you will see, And will in no way perceive: 13.15. For this people's heart has grown callous, Their ears are dull of hearing, They have closed their eyes; Or else perhaps they might perceive with their eyes, Hear with their ears, Understand with their heart, And should turn again; And I would heal them.' 13.16. But blessed are your eyes, for they see; and your ears, for they hear. 13.17. For most assuredly I tell you that many prophets and righteous men desired to see the things which you see, and didn't see them; and to hear the things which you hear, and didn't hear them. 13.18. Hear, then, the parable of the farmer. 13.19. When anyone hears the word of the kingdom, and doesn't understand it, the evil one comes, and snatches away that which has been sown in his heart. This is what was sown by the roadside. 13.20. What was sown on the rocky places, this is he who hears the word, and immediately with joy receives it; 13.21. yet he has no root in himself, but endures for a while. When oppression or persecution arises because of the word, immediately he stumbles. 13.22. What was sown among the thorns, this is he who hears the word, but the cares of this world and the deceitfulness of riches choke the word, and he becomes unfruitful. 13.23. What was sown on the good ground, this is he who hears the word, and understands it, who most assuredly bears fruit, and brings forth, some one hundred times as much, some sixty, and some thirty. 13.24. He set another parable before them, saying, "The Kingdom of Heaven is like a man who sowed good seed in his field 13.25. but while people slept, his enemy came and sowed darnel also among the wheat, and went away. 13.26. But when the blade sprang up and brought forth fruit, then the darnel appeared also. 13.27. The servants of the householder came and said to him, 'Sir, didn't you sow good seed in your field? Where did this darnel come from?' 13.28. He said to them, 'An enemy has done this.' "The servants asked him, 'Do you want us to go and gather them up?' 13.29. But he said, 'No, lest perhaps while you gather up the darnel, you root up the wheat with them. 13.30. Let both grow together until the harvest, and in the harvest time I will tell the reapers, "First, gather up the darnel, and bind them in bundles to burn them; but gather the wheat into my barn."' 13.31. He set another parable before them, saying, "The Kingdom of Heaven is like a grain of mustard seed, which a man took, and sowed in his field; 13.32. which indeed is smaller than all seeds. But when it is grown, it is greater than the herbs, and becomes a tree, so that the birds of the air come and lodge in its branches. 13.33. He spoke another parable to them. "The Kingdom of Heaven is like yeast, which a woman took, and hid in three measures of meal, until it was all leavened. 13.34. Jesus spoke all these things in parables to the multitudes; and without a parable, he didn't speak to them 13.35. that it might be fulfilled which was spoken through the prophet, saying, "I will open my mouth in parables; I will utter things hidden from the foundation of the world. 13.36. Then Jesus sent the multitudes away, and went into the house. His disciples came to him, saying, "Explain to us the parable of the darnel of the field. 13.37. He answered them, "He who sows the good seed is the Son of Man 13.38. the field is the world; and the good seed, these are the sons of the kingdom; and the darnel are the sons of the evil one. 13.39. The enemy who sowed them is the devil. The harvest is the end of the age, and the reapers are angels. 13.40. As therefore the darnel is gathered up and burned with fire; so will it be at the end of this age. 13.41. The Son of Man will send out his angels, and they will gather out of his kingdom all things that cause stumbling, and those who do iniquity 13.42. and will cast them into the furnace of fire. There will be weeping and the gnashing of teeth. 13.43. Then the righteous will shine forth like the sun in the kingdom of their Father. He who has ears to hear, let him hear. 13.44. The Kingdom of Heaven is like a treasure hidden in the field, which a man found, and hid. In his joy, he goes and sells all that he has, and buys that field. 13.45. Again, the Kingdom of Heaven is like a man who is a merchant seeking fine pearls 13.46. who having found one pearl of great price, he went and sold all that he had, and bought it. 13.47. Again, the Kingdom of Heaven is like a dragnet, that was cast into the sea, and gathered some fish of every kind 13.48. which, when it was filled, they drew up on the beach. They sat down, and gathered the good into containers, but the bad they threw away. 13.49. So will it be in the end of the world. The angels will come forth, and separate the wicked from among the righteous 13.50. and will cast them into the furnace of fire. There will be the weeping and the gnashing of teeth. 13.51. Jesus said to them, "Have you understood all these things?"They answered him, "Yes, Lord. 13.52. He said to them, "Therefore, every scribe who has been made a disciple in the Kingdom of Heaven is like a man who is a householder, who brings out of his treasure new and old things. 15.13. But he answered, "Every plant which my heavenly Father didn't plant will be uprooted. 16.17. Jesus answered him, "Blessed are you, Simon Bar Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven. 16.18. I also tell you that you are Peter, and on this rock I will build my assembly, and the gates of Hades will not prevail against it. 16.19. I will give to you the keys of the Kingdom of Heaven, and whatever you bind on earth will be bound in heaven; and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. 16.22. Peter took him aside, and began to rebuke him, saying, "Far be it from you, Lord! This will never be done to you. 16.23. But he turned, and said to Peter, "Get behind me, Satan! You are a stumbling-block to me, for you are not setting your mind on the things of God, but on the things of men. 17.2. He was transfigured before them. His face shone like the sun, and his garments became as white as the light. 17.3. Behold, Moses and Elijah appeared to them talking with him. 18.2. Jesus called a little child to himself, and set him in the midst of them 18.3. and said, "Most assuredly I tell you, unless you turn, and become as little children, you will in no way enter into the Kingdom of Heaven. 18.4. Whoever therefore humbles himself as this little child, the same is the greatest in the Kingdom of Heaven. 18.5. Whoever receives one such little child in my name receives me 18.6. but whoever causes one of these little ones who believe in me to stumble, it would be better for him that a huge millstone should be hung around his neck, and that he should be sunk in the depths of the sea. 18.7. Woe to the world because of occasions of stumbling! For it must be that the occasions come, but woe to that person through whom the occasion comes! 18.8. If your hand or your foot causes you to stumble, cut it off, and cast it from you. It is better for you to enter into life maimed or crippled, rather than having two hands or two feet to be cast into the eternal fire. 18.9. If your eye causes you to stumble, pluck it out, and cast it from you. It is better for you to enter into life with one eye, rather than having two eyes to be cast into the Gehenna of fire. 18.11. For the Son of Man came to save that which was lost. 18.12. What do you think? If a man has one hundred sheep, and one of them goes astray, doesn't he leave the ninety-nine, go to the mountains, and seek that which has gone astray? 18.13. If he finds it, most assuredly I tell you, he rejoices over it more than over the ninety-nine which have not gone astray. 18.14. Even so it is not the will of your Father who is in heaven that one of these little ones should perish. 18.15. If your brother sins against you, go, show him his fault between you and him alone. If he listens to you, you have gained back your brother. 18.16. But if he doesn't listen, take one or two more with you, that at the mouth of two or three witnesses every word may be established. 18.17. If he refuses to listen to them, tell it to the assembly. If he refuses to hear the assembly also, let him be to you as a Gentile or a tax collector. 18.18. Most assuredly I tell you, whatever things you will bind on earth will be bound in heaven, and whatever things you will loose on earth will be loosed in heaven. 18.19. Again, assuredly I tell you, that if two of you will agree on earth concerning anything that they will ask, it will be done for them by my Father who is in heaven. 18.20. For where two or three are gathered together in my name, there I am in the midst of them. 18.21. Then Peter came and said to him, "Lord, how often shall my brother sin against me, and I forgive him? Until seven times? 18.22. Jesus said to him, "I don't tell you until seven times, but, until seventy times seven. 18.23. Therefore the Kingdom of Heaven is like a certain king, who wanted to reconcile accounts with his servants. 18.24. When he had begun to reconcile, one was brought to him who owed him ten thousand talents. 18.25. But because he couldn't pay, his lord commanded him to be sold, with his wife, his children, and all that he had, and payment to be made. 18.26. The servant therefore fell down and kneeled before him, saying, 'Lord, have patience with me, and I will repay you all.' 18.27. The lord of that servant, being moved with compassion, released him, and forgave him the debt. 18.28. But that servant went out, and found one of his fellow servants, who owed him one hundred denarii, and he grabbed him, and took him by the throat, saying, 'Pay me what you owe!' 18.29. So his fellow servant fell down at his feet and begged him, saying, 'Have patience with me, and I will repay you.' 18.30. He would not, but went and cast him into prison, until he should pay back that which was due. 18.31. So when his fellow servants saw what was done, they were exceedingly sorry, and came and told to their lord all that was done. 18.32. Then his lord called him in, and said to him, 'You wicked servant! I forgave you all that debt, because you begged me. 18.33. Shouldn't you also have had mercy on your fellow servant, even as I had mercy on you?' 18.34. His lord was angry, and delivered him to the tormentors, until he should pay all that was due to him. 18.35. So my heavenly Father will also do to you, if you don't each forgive your brother from your hearts for his misdeeds. 20.1. For the Kingdom of Heaven is like a man who was the master of a household, who went out early in the morning to hire laborers for his vineyard. 20.23. He said to them, "You will indeed drink my cup, and be baptized with the baptism that I am baptized with, but to sit on my right hand and on my left hand is not mine to give; but it is for whom it has been prepared by my Father. 20.28. even as the Son of Man came not to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for many. 21.15. But when the chief priests and the scribes saw the wonderful things that he did, and the children who were crying in the temple and saying, "Hosanna to the son of David!" they were indigt 21.16. and said to him, "Do you hear what these are saying?"Jesus said to them, "Yes. Did you never read, 'Out of the mouth of babes and nursing babies you have perfected praise?' 22.2. The Kingdom of Heaven is like a certain king, who made a marriage feast for his son 22.7. But the king was angry, and he sent his armies, destroyed those murderers, and burned their city. 22.13. Then the king said to the servants, 'Bind him hand and foot, take him away, and throw him into the outer darkness; there is where the weeping and grinding of teeth will be.' 23.9. Call no man on the earth your father, for one is your Father, he who is in heaven. 23.13. Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! For you devour widows' houses, and as a pretense you make long prayers. Therefore you will receive greater condemnation. 24.33. Even so you also, when you see all these things, know that it is near, even at the doors. 24.35. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. 24.36. But no one knows of that day and hour, not even the angels of heaven, but my Father only. 25.1. Then the Kingdom of Heaven will be like ten virgins, who took their lamps, and went out to meet the bridegroom. 25.14. For it is like a man, going into another country, who called his own servants, and entrusted his goods to them. 25.30. Throw out the unprofitable servant into the outer darkness, where there will be weeping and gnashing of teeth.' 25.34. Then the King will tell those on his right hand, 'Come, blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world; 26.14. Then one of the twelve, who was called Judas Iscariot, went to the chief priests 27.19. While he was sitting on the judgment seat, his wife sent to him, saying, "Have nothing to do with that righteous man, for I have suffered many things this day in a dream because of him. 27.46. About the ninth hour Jesus cried with a loud voice, saying, "Eli, Eli, lama sabachthani?" That is, "My God, my God, why have you forsaken me?
37. Ps.-Philo, Biblical Antiquities, 11.12, 15.5, 33.1 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

38. Anon., Acts of Thomas, 113 (2nd cent. CE - 3rd cent. CE)

113. And again I saw that throughout it motions of knowledge were being sent forth, and it was ready to utter speech. And I heard it speak: I am of him that is more valiant than all men, for whose sake I was reared up with the Father himself. And I also perceived his stature (so Gr.- Syr. I perceived in myself that my stature grew in accordance with his working). And all its royal motions rested upon me as it grew toward the impulse of it (And with its kingly motions it was spreading itself toward me). And it hastened, reaching out from the hand of [HIM it brought that] unto him that would receive it and me also did yearning arouse to start forth and meet it and receive it. And I stretched forth and received it, and adorned myself with the beauty of the colours thereof (mostly Syr.; Gr. corrupt) and in my royal robe excelling in beauty I arrayed myself wholly. And when I had put it on, I was lifted up unto the place of peace (sahltation) and homage and I bowed my head and worshipped the brightness of the Father which had sent it unto me. for I had performed his commandments, and he likewise that which he had promised, and at the doors of his palace which was from the beginning I mingled among, and he rejoiced over me and received me with him into his palace, and all his servants do praise him with sweet voices. And he promised me that with him I shall be sent unto the gates of the king, that with my gifts and my pearl we may appear together before the king. [Immediately on this, in the Syriac, follows a Song of Praise of Thomas the apostle consisting of forty-two ascriptions of praise and four final clauses (Wright, pp. 245-51). It has no bearing on the Acts, and is not in itself so remarkable as to need to be inserted here.]
39. Anon., Genesis Rabba, 47.6, 69.3 (2nd cent. CE - 5th cent. CE)

47.6. וַיְכַל לְדַבֵּר אִתּוֹ (בראשית יז, כב), תָּנֵי הַנִּפְטָר מֵחֲבֵרוֹ בֵּין גָּדוֹל בֵּין קָטָן צָרִיךְ לִטֹּל מִמֶּנּוּ רְשׁוּת, מִמִּי אַתְּ לָמֵד, מֵאַבְרָהָם, פַּעַם אַחַת הָיָה אַבְרָהָם מְדַבֵּר עִם הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא בָּאוּ מַלְאֲכֵי הַשָּׁרֵת לְדַבֵּר עִמּוֹ, אָמַר לָהֶן נִפָּטֵר מִן הַשְּׁכִינָה שֶׁהִיא גְדוֹלָה מִכֶּם תְּחִלָּה, אַחַר כָּךְ אֲנִי מְדַבֵּר עִמָּכֶם, כֵּיוָן שֶׁדִּבֵּר עִם הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא כָּל צָרְכּוֹ, אָמַר לְפָנָיו רִבּוֹן הָעוֹלָמִים צָרִיךְ אֲנִי לְדָבָר, אָמַר לוֹ הִפָּטֵר בְּשָׁלוֹם, הֲדָא הוּא דִכְתִיב (בראשית יז, כב): וַיַּעַל אֱלֹהִים מֵעַל אַבְרָהָם. אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ הָאָבוֹת הֵן הֵן הַמֶּרְכָּבָה, שֶׁנֶּאֱמַר: וַיַּעַל אֱלֹהִים מֵעַל אַבְרָהָם, (בראשית לה, יג): וַיַּעַל מֵעָלָיו אֱלֹהִים, (בראשית כח, יג): וְהִנֵּה ה' נִצָּב עָלָיו. 69.3. אָמַר רַבִּי אַבָּהוּ, מָשָׁל לְבֶן מְלָכִים שֶׁהָיָה יָשֵׁן עַל גַּבֵּי עֲרִיסָה וְהָיוּ זְבוּבִים שׁוֹכְנִים עָלָיו, וְכֵיוָן שֶׁבָּא מֵנִיקְתּוֹ שָׁחָה עָלָיו מֵנִיקְתּוֹ וּבָרְחוּ מֵעָלָיו, כָּךְ בַּתְּחִלָּה וְהִנֵּה מַלְאֲכֵי אֱלֹהִים עֹלִים וְיֹרְדִים בּוֹ, כֵּיוָן שֶׁנִּתְגַּלֶּה עָלָיו הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא בָּרְחוּ מֵעָלָיו. רַבִּי חִיָּא רַבָּה וְרַבִּי יַנַּאי, חַד אָמַר, עָלָיו, עַל סֻלָּם. וְחַד אָמַר, עָלָיו, עַל יַעֲקֹב. מַאן דְּאָמַר עָלָיו, עַל הַסֻּלָּם, נִיחָא, אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר עָלָיו, עַל יַעֲקֹב, מִי מִתְקַיֵּם עָלָיו, אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן הָרְשָׁעִים מִתְקַיְּמִין עַל אֱלֹהֵיהֶם, (בראשית מא, א): וּפַרְעֹה חֹלֵם וְהִנֵּה עֹמֵד עַל הַיְאֹר, אֲבָל הַצַּדִּיקִים אֱלֹהֵיהֶם מִתְקַיֵּם עֲלֵיהֶם, שֶׁנֶּאֱמַר: וְהִנֵּה ה' נִצָּב עָלָיו וַיֹּאמֶר אֲנִי ה' אֱלֹהֵי אַבְרָהָם. 69.3. ... ... Rabbi Yocha said: The wicked, their existence depends on their gods. As it says \"And Pharaoh dreamt; and he was standing upon the river\" (Genesis 41:1). But the righteous, their G-d's existence depends on them. As it says \"Behold G-d stood upon him\" (Genesis 38:13). Rabbi Shimon ben Lakish said: The patriarchs they themselves were the Divine Chariot, As it says \"And G-d ascended from upon Abraham\" (Genesis 17:22). \"And G-d ascended from upon him\" and \"Behold G-d stood upon him\"."
40. Clement of Alexandria, Extracts From The Prophets, 56-57, 51 (2nd cent. CE - 3rd cent. CE)

41. Clement of Alexandria, Excerpts From Theodotus, 1.3, 7.3 (2nd cent. CE - 3rd cent. CE)

42. Clement of Alexandria, A Discourse Concerning The Salvation of Rich Men, 37.2, 37.4 (2nd cent. CE - 3rd cent. CE)

43. Justin, Dialogue With Trypho, 88.3 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)

44. Nag Hammadi, The Paraphrase of Shem, 36 (3rd cent. CE - 3rd cent. CE)

45. Origen, Against Celsus, 5.1 (3rd cent. CE - 3rd cent. CE)

5.1. It is not, my reverend Ambrosius, because we seek after many words - a thing which is forbidden, and in the indulgence of which it is impossible to avoid sin - that we now begin the fifth book of our reply to the treatise of Celsus, but with the endeavour, so far as may be within our power, to leave none of his statements without examination, and especially those in which it might appear to some that he had skilfully assailed us and the Jews. If it were possible, indeed, for me to enter along with my words into the conscience of every one without exception who peruses this work, and to extract each dart which wounds him who is not completely protected with the whole armour of God, and apply a rational medicine to cure the wound inflicted by Celsus, which prevents those who listen to his words from remaining sound in the faith, I would do so. But since it is the work of God alone, in conformity with His own Spirit, and along with that of Christ, to take up His abode invisibly in those persons whom He judges worthy of being visited; so, on the other hand, is our object to try, by means of arguments and treatises, to confirm men in their faith, and to earn the name of workmen needing not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. And there is one thing above all which it appears to us we ought to do, if we would discharge faithfully the task enjoined upon us by you, and that is to overturn to the best of our ability the confident assertions of Celsus. Let us then quote such assertions of his as follow those which we have already refuted (the reader must decide whether we have done so successfully or not), and let us reply to them. And may God grant that we approach not our subject with our understanding and reason empty and devoid of divine inspiration, that the faith of those whom we wish to aid may not depend upon human wisdom, but that, receiving the mind of Christ from His Father, who alone can bestow it, and being strengthened by participating in the word of God, we may pull down every high thing that exalts itself against the knowledge of God, and the imagination of Celsus, who exalts himself against us, and against Jesus, and also against Moses and the prophets, in order that He who gave the word to those who published it with great power may supply us also, and bestow upon us great power, so that faith in the word and power of God may be implanted in the minds of all who will peruse our work.
46. Anon., 3 Baruch, 13, 12

47. Anon., 4 Baruch, 9.5

9.5. And may Michael, archangel of righteousness, who opens the gates to the righteous, be my guardian (?) until he causes the righteous to enter.


Subjects of this text:

subject book bibliographic info
(simon) peter Langstaff, Stuckenbruck, and Tilly, (2022), The Lord’s Prayer, 148
abimelech/ebed-melech Allison (2018), 4 Baruch, 277
acts of the apostles Rowland (2009), The Mystery of God: Early Jewish Mysticism and the New Testament, 104
adam Levine Allison and Crossan (2006), The Historical Jesus in Context, 216
adumbrationes Černušková, Kovacs and Plátová (2016), Clement’s Biblical Exegesis: Proceedings of the Second Colloquium on Clement of Alexandria , 34
alternative source-critical explanations,relevance of fable features for Strong (2021), The Fables of Jesus in the Gospel of Luke: A New Foundation for the Study of Parables 482
angel Allison (2018), 4 Baruch, 277; Černušková, Kovacs and Plátová (2016), Clement’s Biblical Exegesis: Proceedings of the Second Colloquium on Clement of Alexandria , 34
angelological themes/speculation Černušková, Kovacs and Plátová (2016), Clement’s Biblical Exegesis: Proceedings of the Second Colloquium on Clement of Alexandria , 34
angels Rowland (2009), The Mystery of God: Early Jewish Mysticism and the New Testament, 13, 104, 118
apocalypticism,apocalypse Rowland (2009), The Mystery of God: Early Jewish Mysticism and the New Testament, 13
apocalypticism,chiliasm Lampe (2003), Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus, 229
apokalypto/apokalypsis Rowland (2009), The Mystery of God: Early Jewish Mysticism and the New Testament, 13
apostate,first-created Černušková, Kovacs and Plátová (2016), Clement’s Biblical Exegesis: Proceedings of the Second Colloquium on Clement of Alexandria , 34
archangel,commands of Allison (2018), 4 Baruch, 277
archangel,guardian,as Allison (2018), 4 Baruch, 277
archangel,lord,of the Allison (2018), 4 Baruch, 277
archangel,righteous/righteousness of Allison (2018), 4 Baruch, 277
assimilation,to god/gods Allison (2020), Saving One Another: Philodemus and Paul on Moral Formation in Community, 158
baptism of jesus Rowland (2009), The Mystery of God: Early Jewish Mysticism and the New Testament, 104
basilides Boulluec (2022), The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries, 344
children Rowland (2009), The Mystery of God: Early Jewish Mysticism and the New Testament, 13, 118
christ Langstaff, Stuckenbruck, and Tilly, (2022), The Lord’s Prayer, 116
christology Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 267
clement of alexandria,liberal tolerance of heresy Boulluec (2022), The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries, 344
clement of alexandria Schliesser et al. (2021), Alexandria: Hub of the Hellenistic World. 423
creation,as related to god Wiebe (2021), Fallen Angels in the Theology of St Augustine, 19
criteria in textual criticism Doble and Kloha (2014), Texts and Traditions: Essays in Honour of J. Keith Elliott, 21
crucified,gods/divine logos Černušková, Kovacs and Plátová (2016), Clement’s Biblical Exegesis: Proceedings of the Second Colloquium on Clement of Alexandria , 34
disciples of jesus Langstaff, Stuckenbruck, and Tilly, (2022), The Lord’s Prayer, 202
earth Langstaff, Stuckenbruck, and Tilly, (2022), The Lord’s Prayer, 202
educated,erudite Lampe (2003), Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus, 229
education,character Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 267
eschatology,perspective Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 267
eschatology Rowland (2009), The Mystery of God: Early Jewish Mysticism and the New Testament, 13
exegesis,allegorical Boulluec (2022), The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries, 344
exegesis,in clement of alexandria Boulluec (2022), The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries, 344
exegesis,in gnosticism Boulluec (2022), The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries, 344
exegesis Černušková, Kovacs and Plátová (2016), Clement’s Biblical Exegesis: Proceedings of the Second Colloquium on Clement of Alexandria , 34
faith,on earth Langstaff, Stuckenbruck, and Tilly, (2022), The Lord’s Prayer, 202
faith Langstaff, Stuckenbruck, and Tilly, (2022), The Lord’s Prayer, 202
father,fatherhood,our father' Albrecht (2014), The Divine Father: Religious and Philosophical Concepts of Divine Parenthood in Antiquity, 216
father,fatherhood Albrecht (2014), The Divine Father: Religious and Philosophical Concepts of Divine Parenthood in Antiquity, 216
father,in the heavens Langstaff, Stuckenbruck, and Tilly, (2022), The Lord’s Prayer, 202
father Langstaff, Stuckenbruck, and Tilly, (2022), The Lord’s Prayer, 148, 202
forgiveness,of sins Langstaff, Stuckenbruck, and Tilly, (2022), The Lord’s Prayer, 202
forgiveness Langstaff, Stuckenbruck, and Tilly, (2022), The Lord’s Prayer, 202
freedpersons (and their descendants),manumission Lampe (2003), Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus, 229
friendship,differences between divine and human Allison (2020), Saving One Another: Philodemus and Paul on Moral Formation in Community, 158
gnosticism,orthodox appropriation of gnosis Boulluec (2022), The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries, 344
gnostics/gnostic Černušková, Kovacs and Plátová (2016), Clement’s Biblical Exegesis: Proceedings of the Second Colloquium on Clement of Alexandria , 34
god,as speaking Wiebe (2021), Fallen Angels in the Theology of St Augustine, 19
god,nature of Langstaff, Stuckenbruck, and Tilly, (2022), The Lord’s Prayer, 202
god,response of Langstaff, Stuckenbruck, and Tilly, (2022), The Lord’s Prayer, 202
god,will of Langstaff, Stuckenbruck, and Tilly, (2022), The Lord’s Prayer, 202
god,work of Langstaff, Stuckenbruck, and Tilly, (2022), The Lord’s Prayer, 202
god Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 267
god (pauline),character (love) Allison (2020), Saving One Another: Philodemus and Paul on Moral Formation in Community, 158
gospel,of mark Langstaff, Stuckenbruck, and Tilly, (2022), The Lord’s Prayer, 116
gospel,of matthew Langstaff, Stuckenbruck, and Tilly, (2022), The Lord’s Prayer, 116
gospels,new testament Rowland (2009), The Mystery of God: Early Jewish Mysticism and the New Testament, 13, 104, 118
gospels Černušková, Kovacs and Plátová (2016), Clement’s Biblical Exegesis: Proceedings of the Second Colloquium on Clement of Alexandria , 34
greek vocables and phrases,οὐρανός Doble and Kloha (2014), Texts and Traditions: Essays in Honour of J. Keith Elliott, 21
heaven,kingdom of the Langstaff, Stuckenbruck, and Tilly, (2022), The Lord’s Prayer, 148
heaven,master in Langstaff, Stuckenbruck, and Tilly, (2022), The Lord’s Prayer, 148
heaven Langstaff, Stuckenbruck, and Tilly, (2022), The Lord’s Prayer, 148, 202
heracleon (gnostic) Boulluec (2022), The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries, 344
heresy,interior to church Boulluec (2022), The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries, 344
hermas Lampe (2003), Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus, 229
hiddenness Rowland (2009), The Mystery of God: Early Jewish Mysticism and the New Testament, 13
holy spirit,transformation Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 267
hoshiya,rabbi Levine Allison and Crossan (2006), The Historical Jesus in Context, 216
incarnation/incarnate Černušková, Kovacs and Plátová (2016), Clement’s Biblical Exegesis: Proceedings of the Second Colloquium on Clement of Alexandria , 34
injustice Langstaff, Stuckenbruck, and Tilly, (2022), The Lord’s Prayer, 202
irenaeus Boulluec (2022), The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries, 344
jerusalem,destruction of Langstaff, Stuckenbruck, and Tilly, (2022), The Lord’s Prayer, 116
jerusalem,high priest Schliesser et al. (2021), Alexandria: Hub of the Hellenistic World. 423
jesus,matthean Langstaff, Stuckenbruck, and Tilly, (2022), The Lord’s Prayer, 116
jesus,will of Langstaff, Stuckenbruck, and Tilly, (2022), The Lord’s Prayer, 202
jewish angelological speculations Černušková, Kovacs and Plátová (2016), Clement’s Biblical Exegesis: Proceedings of the Second Colloquium on Clement of Alexandria , 34
jewish christians Lampe (2003), Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus, 229
jews,jewish Lampe (2003), Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus, 229
john the baptist Rowland (2009), The Mystery of God: Early Jewish Mysticism and the New Testament, 104
joseph (son of jacob) Levine Allison and Crossan (2006), The Historical Jesus in Context, 216
justin martyr Rowland (2009), The Mystery of God: Early Jewish Mysticism and the New Testament, 104
kingdom of god,absence in l fables Strong (2021), The Fables of Jesus in the Gospel of Luke: A New Foundation for the Study of Parables 482
knowledge,pauline Allison (2020), Saving One Another: Philodemus and Paul on Moral Formation in Community, 158
knowledge Rowland (2009), The Mystery of God: Early Jewish Mysticism and the New Testament, 13
life after death Allison (2018), 4 Baruch, 277
logos Černušková, Kovacs and Plátová (2016), Clement’s Biblical Exegesis: Proceedings of the Second Colloquium on Clement of Alexandria , 34
lords prayer,matthean Langstaff, Stuckenbruck, and Tilly, (2022), The Lord’s Prayer, 116
lukan fable collection,absence of kingdom of god in Strong (2021), The Fables of Jesus in the Gospel of Luke: A New Foundation for the Study of Parables 482
lukan fable collection Strong (2021), The Fables of Jesus in the Gospel of Luke: A New Foundation for the Study of Parables 482
luke,gospel of Rowland (2009), The Mystery of God: Early Jewish Mysticism and the New Testament, 104
magic,magic papyri Lampe (2003), Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus, 229
marcion Rowland (2009), The Mystery of God: Early Jewish Mysticism and the New Testament, 104
matthew (evangelist) Langstaff, Stuckenbruck, and Tilly, (2022), The Lord’s Prayer, 116
mercy Langstaff, Stuckenbruck, and Tilly, (2022), The Lord’s Prayer, 202
merkava xiii–xvi,xix Rowland (2009), The Mystery of God: Early Jewish Mysticism and the New Testament, 118
michael Allison (2018), 4 Baruch, 277
moral formation,involvement of god/gods within Allison (2020), Saving One Another: Philodemus and Paul on Moral Formation in Community, 158
moral formation,love in Allison (2020), Saving One Another: Philodemus and Paul on Moral Formation in Community, 158
moses Allison (2018), 4 Baruch, 277
mystery Rowland (2009), The Mystery of God: Early Jewish Mysticism and the New Testament, 13, 118
myth,associated with heresy Boulluec (2022), The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries, 344
nativity,narratives in canonical gospels Rowland (2009), The Mystery of God: Early Jewish Mysticism and the New Testament, 104
nurture Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 267
obedience and disobedience Allison (2018), 4 Baruch, 277
old testament Černušková, Kovacs and Plátová (2016), Clement’s Biblical Exegesis: Proceedings of the Second Colloquium on Clement of Alexandria , 34
origen Černušková, Kovacs and Plátová (2016), Clement’s Biblical Exegesis: Proceedings of the Second Colloquium on Clement of Alexandria , 34
paganism,heresy assimilated to Boulluec (2022), The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries, 344
pastoral epistles Rowland (2009), The Mystery of God: Early Jewish Mysticism and the New Testament, 13
paul,and fourfold gospel Pierce et al. (2022), Gospel Reading and Reception in Early Christian Literature, 237
paul Rowland (2009), The Mystery of God: Early Jewish Mysticism and the New Testament, 13, 104
peter Rowland (2009), The Mystery of God: Early Jewish Mysticism and the New Testament, 104
petitions of the lords prayer,fifth Langstaff, Stuckenbruck, and Tilly, (2022), The Lord’s Prayer, 202
pharisee Langstaff, Stuckenbruck, and Tilly, (2022), The Lord’s Prayer, 148
philosophy,positive invocation and use of Boulluec (2022), The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries, 344
platonic Černušková, Kovacs and Plátová (2016), Clement’s Biblical Exegesis: Proceedings of the Second Colloquium on Clement of Alexandria , 34
platonism/platonic philosophy Černušková, Kovacs and Plátová (2016), Clement’s Biblical Exegesis: Proceedings of the Second Colloquium on Clement of Alexandria , 34
pleasure Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 267
power Langstaff, Stuckenbruck, and Tilly, (2022), The Lord’s Prayer, 202
prayer,effect of Langstaff, Stuckenbruck, and Tilly, (2022), The Lord’s Prayer, 202
prayer,focus of Langstaff, Stuckenbruck, and Tilly, (2022), The Lord’s Prayer, 202
prayer,intercessory Langstaff, Stuckenbruck, and Tilly, (2022), The Lord’s Prayer, 202
prayer,penitential Langstaff, Stuckenbruck, and Tilly, (2022), The Lord’s Prayer, 202
prayer Allison (2018), 4 Baruch, 277; Langstaff, Stuckenbruck, and Tilly, (2022), The Lord’s Prayer, 202
provincials,immigrants Lampe (2003), Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus, 229
prōtoktistoi Černušková, Kovacs and Plátová (2016), Clement’s Biblical Exegesis: Proceedings of the Second Colloquium on Clement of Alexandria , 34
q source Langstaff, Stuckenbruck, and Tilly, (2022), The Lord’s Prayer, 116
repentance Langstaff, Stuckenbruck, and Tilly, (2022), The Lord’s Prayer, 202
restoration Langstaff, Stuckenbruck, and Tilly, (2022), The Lord’s Prayer, 202
resurrection Allison (2018), 4 Baruch, 277
revelation,the apocalypse of jesus christ Rowland (2009), The Mystery of God: Early Jewish Mysticism and the New Testament, 13, 104
reward Allison (2018), 4 Baruch, 277
righteousness Langstaff, Stuckenbruck, and Tilly, (2022), The Lord’s Prayer, 202
salvation Langstaff, Stuckenbruck, and Tilly, (2022), The Lord’s Prayer, 202
scribe,scribal sage Langstaff, Stuckenbruck, and Tilly, (2022), The Lord’s Prayer, 148
scriptures Wiebe (2021), Fallen Angels in the Theology of St Augustine, 19
secrecy Rowland (2009), The Mystery of God: Early Jewish Mysticism and the New Testament, 13
septuagint Schliesser et al. (2021), Alexandria: Hub of the Hellenistic World. 423
sermon of the mount,interpretation of the Langstaff, Stuckenbruck, and Tilly, (2022), The Lord’s Prayer, 116
sermon of the mount,redaction of the Langstaff, Stuckenbruck, and Tilly, (2022), The Lord’s Prayer, 116
sermon of the mount,structure of the Langstaff, Stuckenbruck, and Tilly, (2022), The Lord’s Prayer, 116
sermon of the mount Langstaff, Stuckenbruck, and Tilly, (2022), The Lord’s Prayer, 116
sickness Langstaff, Stuckenbruck, and Tilly, (2022), The Lord’s Prayer, 202
sin Langstaff, Stuckenbruck, and Tilly, (2022), The Lord’s Prayer, 202
slaves,slavery Lampe (2003), Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus, 229
source criticism Strong (2021), The Fables of Jesus in the Gospel of Luke: A New Foundation for the Study of Parables 482
spiritual gifts,love and Allison (2020), Saving One Another: Philodemus and Paul on Moral Formation in Community, 158
stephen Rowland (2009), The Mystery of God: Early Jewish Mysticism and the New Testament, 104
suffering Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 267
taxes,tax collector Langstaff, Stuckenbruck, and Tilly, (2022), The Lord’s Prayer, 202
temple Rowland (2009), The Mystery of God: Early Jewish Mysticism and the New Testament, 13, 118
throne,enthroned Rowland (2009), The Mystery of God: Early Jewish Mysticism and the New Testament, 104, 118
time vs eternity Wiebe (2021), Fallen Angels in the Theology of St Augustine, 19
torah Allison (2018), 4 Baruch, 277
valentinian exegese of paul,gnostics Černušková, Kovacs and Plátová (2016), Clement’s Biblical Exegesis: Proceedings of the Second Colloquium on Clement of Alexandria , 34
valentinians,patristic appropriation of Boulluec (2022), The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries, 344
virtue Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 267
vision Lampe (2003), Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus, 229; Rowland (2009), The Mystery of God: Early Jewish Mysticism and the New Testament, 13
vision of merkava Rowland (2009), The Mystery of God: Early Jewish Mysticism and the New Testament, 104
weakness,of human nature Allison (2020), Saving One Another: Philodemus and Paul on Moral Formation in Community, 158
weapon Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 267
yudan,rabbi Levine Allison and Crossan (2006), The Historical Jesus in Context, 216
προσφυής Boulluec (2022), The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries, 344
προσάρτημα Boulluec (2022), The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries, 344