Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database8257
New Testament, Mark, 5.22-5.43


Καὶ ἔρχεται εἷς τῶν ἀρχισυναγώγων, ὀνόματι ἸάειροςBehold, one of the rulers of the synagogue, Jairus by name, came; and seeing him, he fell at his feet


καὶ ἰδὼν αὐτὸν πίπτει πρὸς τοὺς πόδας αὐτοῦ καὶ παρακαλεῖ αὐτὸν πολλὰ λέγων ὅτι Τὸ θυγάτριόν μου ἐσχάτως ἔχει, ἵνα ἐλθὼν ἐπιθῇς τὰς χεῖρας αὐτῇ ἵνα σωθῇ καὶ ζήσῃ.and begged him much, saying, "My little daughter is at the point of death. Please come and lay your hands on her, that she may be made healthy, and live.


καὶ ἀπῆλθεν μετʼ αὐτοῦ. Καὶ ἠκολούθει αὐτῷ ὄχλος πολύς, καὶ συνέθλιβον αὐτόν.He went with him, and a great multitude followed him, and they pressed upon him on all sides.


καὶ γυνὴ οὖσα ἐν ῥύσει αἵματος δώδεκα ἔτηA certain woman, who had an issue of blood for twelve years


καὶ πολλὰ παθοῦσα ὑπὸ πολλῶν ἰατρῶν καὶ δαπανήσασα τὰ παρʼ αὐτῆς πάντα καὶ μηδὲν ὠφεληθεῖσα ἀλλὰ μᾶλλον εἰς τὸ χεῖρον ἐλθοῦσαand had suffered many things by many physicians, and had spent all that she had, and was no better, but rather grew worse


ἀκούσασα τὰ περὶ τοῦ Ἰησοῦ, ἐλθοῦσα ἐν τῷ ὄχλῳ ὄπισθεν ἥψατο τοῦ ἱματίου αὐτοῦ·having heard the things concerning Jesus, came up behind him in the crowd, and touched his clothes.


ἔλεγεν γὰρ ὅτι Ἐὰν ἅψωμαι κἂν τῶν ἱματίων αὐτοῦ σωθήσομαι.For she said, "If I just touch his clothes, I will be made well.


καὶ εὐθὺς ἐξηράνθη ἡ πηγὴ τοῦ αἵματος αὐτῆς, καὶ ἔγνω τῷ σώματι ὅτι ἴαται ἀπὸ τῆς μάστιγος.Immediately the flow of her blood was dried up, and she felt in her body that she was healed of her affliction.


καὶ εὐθὺς ὁ Ἰησοῦς ἐπιγνοὺς ἐν ἑαυτῷ τὴν ἐξ αὐτοῦ δύναμιν ἐξελθοῦσαν ἐπιστραφεὶς ἐν τῷ ὄχλῳ ἔλεγεν Τίς μου ἥψατο τῶν ἱματίων;Immediately Jesus, perceiving in himself that the power had gone out from him, turned around in the crowd, and asked, "Who touched my clothes?


καὶ ἔλεγον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ Βλέπεις τὸν ὄχλον συνθλίβοντά σε, καὶ λέγεις Τίς μου ἥψατο;His disciples said to him, "You see the multitude pressing against you, and you say, 'Who touched me?'


καὶ περιεβλέπετο ἰδεῖν τὴν τοῦτο ποιήσασαν.He looked around to see her who had done this thing.


ἡ δὲ γυνὴ φοβηθεῖσα καὶ τρέμουσα, εἰδυῖα ὃ γέγονεν αὐτῇ, ἦλθεν καὶ προσέπεσεν αὐτῷ καὶ εἶπεν αὐτῷ πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν.But the woman, fearing and trembling, knowing what had been done to her, came and fell down before him, and told him all the truth.


ὁ δὲ εἶπεν αὐτῇ Θυγάτηρ, ἡ πίστις σου σέσωκέν σε· ὕπαγε εἰς εἰρήνην, καὶ ἴσθι ὑγιὴς ἀπὸ τῆς μάστιγός σου.He said to her, "Daughter, your faith has made you well. Go in peace, and be cured of your disease.


Ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος ἔρχονται ἀπὸ τοῦ ἀρχισυναγώγου λέγοντες ὅτι Ἡ θυγάτηρ σου ἀπέθανεν· τί ἔτι σκύλλεις τὸν διδάσκαλον;While he was still speaking, they came from the synagogue ruler's house saying, "Your daughter is dead. Why bother the Teacher any more?


ὁ δὲ Ἰησοῦς παρακούσας τὸν λόγον λαλούμενον λέγει τῷ ἀρχισυναγώγῳ Μὴ φοβοῦ, μόνον πίστευε.But Jesus, when he heard the message spoken, immediately said to the ruler of the synagogue, "Don't be afraid, only believe.


καὶ οὐκ ἀφῆκεν οὐδένα μετʼ αὐτοῦ συνακολουθῆσαι εἰ μὴ τὸν Πέτρον καὶ Ἰάκωβον καὶ Ἰωάνην τὸν ἀδελφὸν Ἰακώβου.He allowed no one to follow him, except Peter, James, and John the brother of James.


καὶ ἔρχονται εἰς τὸν οἶκον τοῦ ἀρχισυναγώγου, καὶ θεωρεῖ θόρυβον καὶ κλαίοντας καὶ ἀλαλάζοντας πολλάHe came to the synagogue ruler's house, and he saw an uproar, weeping, and great wailing.


καὶ εἰσελθὼν λέγει αὐτοῖς Τί θορυβεῖσθε καὶ κλαίετε; τὸ παιδίον οὐκ ἀπέθανεν ἀλλὰ καθεύδει.When he had entered in, he said to them, "Why do you make an uproar and weep? The child is not dead, but is asleep.


καὶ κατεγέλων αὐτοῦ. αὐτὸς δὲ ἐκβαλὼν πάντας παραλαμβάνει τὸν πατέρα τοῦ παιδίου καὶ τὴν μητέρα καὶ τοὺς μετʼ αὐτοῦ, καὶ εἰσπορεύεται ὅπου ἦν τὸ παιδίον·They laughed him to scorn. But he, having put them all out, took the father of the child and her mother and those who were with him, and went in where the child was lying.


καὶ κρατήσας τῆς χειρὸς τοῦ παιδίου λέγει αὐτῇ Ταλειθά κούμ, ὅ ἐστιν μεθερμηνευόμενον Τὸ κοράσιον, σοὶ λέγω, ἔγειρε.Taking the child by the hand, he said to her, "Talitha cumi;" which means, being interpreted, "Young lady, I tell you, get up.


καὶ εὐθὺς ἀνέστη τὸ κοράσιον καὶ περιεπάτει, ἦν γὰρ ἐτῶν δώδεκα. καὶ ἐξέστησαν εὐθὺς ἐκστάσει μεγάλῃ.Immediately the young lady rose up, and walked, for she was twelve years old. They were amazed with great amazement.


καὶ διεστείλατο αὐτοῖς πολλὰ ἵνα μηδεὶς γνοῖ τοῦτο, καὶ εἶπεν δοθῆναι αὐτῇ φαγεῖν.He strictly ordered them that no one should know this, and commanded that something should be given to her to eat.


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

49 results
1. Hebrew Bible, Deuteronomy, 11.19 (9th cent. BCE - 3rd cent. BCE)

11.19. וְלִמַּדְתֶּם אֹתָם אֶת־בְּנֵיכֶם לְדַבֵּר בָּם בְּשִׁבְתְּךָ בְּבֵיתֶךָ וּבְלֶכְתְּךָ בַדֶּרֶךְ וּבְשָׁכְבְּךָ וּבְקוּמֶךָ׃ 11.19. And ye shall teach them your children, talking of them, when thou sittest in thy house, and when thou walkest by the way, and when thou liest down, and when thou risest up."
2. Hebrew Bible, Exodus, 12.37, 20.5 (9th cent. BCE - 3rd cent. BCE)

12.37. וַיִּסְעוּ בְנֵי־יִשְׂרָאֵל מֵרַעְמְסֵס סֻכֹּתָה כְּשֵׁשׁ־מֵאוֹת אֶלֶף רַגְלִי הַגְּבָרִים לְבַד מִטָּף׃ 20.5. לֹא־תִשְׁתַּחְוֶה לָהֶם וְלֹא תָעָבְדֵם כִּי אָנֹכִי יְהוָה אֱלֹהֶיךָ אֵל קַנָּא פֹּקֵד עֲוֺן אָבֹת עַל־בָּנִים עַל־שִׁלֵּשִׁים וְעַל־רִבֵּעִים לְשֹׂנְאָי׃ 12.37. And the children of Israel journeyed from Rameses to Succoth, about six hundred thousand men on foot, beside children." 20.5. thou shalt not bow down unto them, nor serve them; for I the LORD thy God am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth generation of them that hate Me;"
3. Hebrew Bible, Hosea, 6.2 (9th cent. BCE - 3rd cent. BCE)

6.2. יְחַיֵּנוּ מִיֹּמָיִם בַּיּוֹם הַשְּׁלִישִׁי יְקִמֵנוּ וְנִחְיֶה לְפָנָיו׃ 6.2. After two days will He revive us, On the third day He will raise us up, that we may live in His presence."
4. Hebrew Bible, Leviticus, 15.19-15.20, 21.1 (9th cent. BCE - 3rd cent. BCE)

15.19. וְאִשָּׁה כִּי־תִהְיֶה זָבָה דָּם יִהְיֶה זֹבָהּ בִּבְשָׂרָהּ שִׁבְעַת יָמִים תִּהְיֶה בְנִדָּתָהּ וְכָל־הַנֹּגֵעַ בָּהּ יִטְמָא עַד־הָעָרֶב׃ 21.1. וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל־מֹשֶׁה אֱמֹר אֶל־הַכֹּהֲנִים בְּנֵי אַהֲרֹן וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם לְנֶפֶשׁ לֹא־יִטַּמָּא בְּעַמָּיו׃ 21.1. וְהַכֹּהֵן הַגָּדוֹל מֵאֶחָיו אֲ‍שֶׁר־יוּצַק עַל־רֹאשׁוֹ שֶׁמֶן הַמִּשְׁחָה וּמִלֵּא אֶת־יָדוֹ לִלְבֹּשׁ אֶת־הַבְּגָדִים אֶת־רֹאשׁוֹ לֹא יִפְרָע וּבְגָדָיו לֹא יִפְרֹם׃ 15.19. And if a woman have an issue, and her issue in her flesh be blood, she shall be in her impurity seven days; and whosoever toucheth her shall be unclean until the even." 15.20. And every thing that she lieth upon in her impurity shall be unclean; every thing also that she sitteth upon shall be unclean." 21.1. And the LORD said unto Moses: Speak unto the priests the sons of Aaron, and say unto them: There shall none defile himself for the dead among his people;"
5. Hebrew Bible, Numbers, 5.1-5.4, 6.23-6.27, 27.17 (9th cent. BCE - 3rd cent. BCE)

5.1. וַיְדַבֵּר יְהוָה אֶל־מֹשֶׁה לֵּאמֹר׃ 5.1. וְאִישׁ אֶת־קֳדָשָׁיו לוֹ יִהְיוּ אִישׁ אֲשֶׁר־יִתֵּן לַכֹּהֵן לוֹ יִהְיֶה׃ 5.2. וְאַתְּ כִּי שָׂטִית תַּחַת אִישֵׁךְ וְכִי נִטְמֵאת וַיִּתֵּן אִישׁ בָּךְ אֶת־שְׁכָבְתּוֹ מִבַּלְעֲדֵי אִישֵׁךְ׃ 5.2. צַו אֶת־בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וִישַׁלְּחוּ מִן־הַמַּחֲנֶה כָּל־צָרוּעַ וְכָל־זָב וְכֹל טָמֵא לָנָפֶשׁ׃ 5.3. מִזָּכָר עַד־נְקֵבָה תְּשַׁלֵּחוּ אֶל־מִחוּץ לַמַּחֲנֶה תְּשַׁלְּחוּם וְלֹא יְטַמְּאוּ אֶת־מַחֲנֵיהֶם אֲשֶׁר אֲנִי שֹׁכֵן בְּתוֹכָם׃ 5.3. אוֹ אִישׁ אֲשֶׁר תַּעֲבֹר עָלָיו רוּחַ קִנְאָה וְקִנֵּא אֶת־אִשְׁתּוֹ וְהֶעֱמִיד אֶת־הָאִשָּׁה לִפְנֵי יְהוָה וְעָשָׂה לָהּ הַכֹּהֵן אֵת כָּל־הַתּוֹרָה הַזֹּאת׃ 5.4. וַיַּעֲשׂוּ־כֵן בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וַיְשַׁלְּחוּ אוֹתָם אֶל־מִחוּץ לַמַּחֲנֶה כַּאֲשֶׁר דִּבֶּר יְהוָה אֶל־מֹשֶׁה כֵּן עָשׂוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל׃ 6.23. דַּבֵּר אֶל־אַהֲרֹן וְאֶל־בָּנָיו לֵאמֹר כֹּה תְבָרֲכוּ אֶת־בְּנֵי יִשְׂרָאֵל אָמוֹר לָהֶם׃ 6.24. יְבָרֶכְךָ יְהוָה וְיִשְׁמְרֶךָ׃ 6.25. יָאֵר יְהוָה פָּנָיו אֵלֶיךָ וִיחֻנֶּךָּ׃ 6.26. יִשָּׂא יְהוָה פָּנָיו אֵלֶיךָ וְיָשֵׂם לְךָ שָׁלוֹם׃ 6.27. וְשָׂמוּ אֶת־שְׁמִי עַל־בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וַאֲנִי אֲבָרֲכֵם׃ 27.17. אֲשֶׁר־יֵצֵא לִפְנֵיהֶם וַאֲשֶׁר יָבֹא לִפְנֵיהֶם וַאֲשֶׁר יוֹצִיאֵם וַאֲשֶׁר יְבִיאֵם וְלֹא תִהְיֶה עֲדַת יְהוָה כַּצֹּאן אֲשֶׁר אֵין־לָהֶם רֹעֶה׃ 5.1. And the LORD spoke unto Moses, saying:" 5.2. ’Command the children of Israel, that they put out of the camp every leper, and every one that hath an issue, and whosoever is unclean by the dead;" 5.3. both male and female shall ye put out, without the camp shall ye put them; that they defile not their camp, in the midst whereof I dwell.’" 5.4. And the children of Israel did so, and put them out without the camp; as the LORD spoke unto Moses, so did the children of Israel." 6.23. ’Speak unto Aaron and unto his sons, saying: On this wise ye shall bless the children of Israel; ye shall say unto them:" 6.24. The LORD bless thee, and keep thee;" 6.25. The LORD make His face to shine upon thee, and be gracious unto thee;" 6.26. The LORD lift up His countece upon thee, and give thee peace." 6.27. So shall they put My name upon the children of Israel, and I will bless them.’" 27.17. who may go out before them, and who may come in before them, and who may lead them out, and who may bring them in; that the congregation of the LORD be not as sheep which have no shepherd.’"
6. Hebrew Bible, Psalms, 84.10, 103.3 (9th cent. BCE - 3rd cent. BCE)

103.3. הַסֹּלֵחַ לְכָל־עֲוֺנֵכִי הָרֹפֵא לְכָל־תַּחֲלֻאָיְכִי׃ 84.10. Behold, O God our shield, and look upon the face of Thine anointed." 103.3. Who forgiveth all thine iniquity; Who healeth all Thy diseases;"
7. Hebrew Bible, 1 Kings, 17.10-17.24 (8th cent. BCE - 5th cent. BCE)

17.11. וַתֵּלֶךְ לָקַחַת וַיִּקְרָא אֵלֶיהָ וַיֹּאמַר לִקְחִי־נָא לִי פַּת־לֶחֶם בְּיָדֵךְ׃ 17.12. וַתֹּאמֶר חַי־יְהוָה אֱלֹהֶיךָ אִם־יֶשׁ־לִי מָעוֹג כִּי אִם־מְלֹא כַף־קֶמַח בַּכַּד וּמְעַט־שֶׁמֶן בַּצַּפָּחַת וְהִנְנִי מְקֹשֶׁשֶׁת שְׁנַיִם עֵצִים וּבָאתִי וַעֲשִׂיתִיהוּ לִי וְלִבְנִי וַאֲכַלְנֻהוּ וָמָתְנוּ׃ 17.13. וַיֹּאמֶר אֵלֶיהָ אֵלִיָּהוּ אַל־תִּירְאִי בֹּאִי עֲשִׂי כִדְבָרֵךְ אַךְ עֲשִׂי־לִי מִשָּׁם עֻגָה קְטַנָּה בָרִאשֹׁנָה וְהוֹצֵאתְ לִי וְלָךְ וְלִבְנֵךְ תַּעֲשִׂי בָּאַחֲרֹנָה׃ 17.14. כִּי כֹה אָמַר יְהוָה אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל כַּד הַקֶּמַח לֹא תִכְלָה וְצַפַּחַת הַשֶּׁמֶן לֹא תֶחְסָר עַד יוֹם תתן־[תֵּת־] יְהוָה גֶּשֶׁם עַל־פְּנֵי הָאֲדָמָה׃ 17.15. וַתֵּלֶךְ וַתַּעֲשֶׂה כִּדְבַר אֵלִיָּהוּ וַתֹּאכַל הוא־והיא [הִיא־] [וָהוּא] וּבֵיתָהּ יָמִים׃ 17.16. כַּד הַקֶּמַח לֹא כָלָתָה וְצַפַּחַת הַשֶּׁמֶן לֹא חָסֵר כִּדְבַר יְהוָה אֲשֶׁר דִּבֶּר בְּיַד אֵלִיָּהוּ׃ 17.17. וַיְהִי אַחַר הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה חָלָה בֶּן־הָאִשָּׁה בַּעֲלַת הַבָּיִת וַיְהִי חָלְיוֹ חָזָק מְאֹד עַד אֲשֶׁר לֹא־נוֹתְרָה־בּוֹ נְשָׁמָה׃ 17.18. וַתֹּאמֶר אֶל־אֵלִיָּהוּ מַה־לִּי וָלָךְ אִישׁ הָאֱלֹהִים בָּאתָ אֵלַי לְהַזְכִּיר אֶת־עֲוֺנִי וּלְהָמִית אֶת־בְּנִי׃ 17.19. וַיֹּאמֶר אֵלֶיהָ תְּנִי־לִי אֶת־בְּנֵךְ וַיִּקָּחֵהוּ מֵחֵיקָהּ וַיַּעֲלֵהוּ אֶל־הָעֲלִיָּה אֲשֶׁר־הוּא יֹשֵׁב שָׁם וַיַּשְׁכִּבֵהוּ עַל־מִטָּתוֹ׃ 17.21. וַיִּתְמֹדֵד עַל־הַיֶּלֶד שָׁלֹשׁ פְּעָמִים וַיִּקְרָא אֶל־יְהוָה וַיֹּאמַר יְהוָה אֱלֹהָי תָּשָׁב נָא נֶפֶשׁ־הַיֶּלֶד הַזֶּה עַל־קִרְבּוֹ׃ 17.22. וַיִּשְׁמַע יְהוָה בְּקוֹל אֵלִיָּהוּ וַתָּשָׁב נֶפֶשׁ־הַיֶּלֶד עַל־קִרְבּוֹ וַיֶּחִי׃ 17.23. וַיִּקַּח אֵלִיָּהוּ אֶת־הַיֶּלֶד וַיֹּרִדֵהוּ מִן־הָעֲלִיָּה הַבַּיְתָה וַיִּתְּנֵהוּ לְאִמּוֹ וַיֹּאמֶר אֵלִיָּהוּ רְאִי חַי בְּנֵךְ׃ 17.24. וַתֹּאמֶר הָאִשָּׁה אֶל־אֵלִיָּהוּ עַתָּה זֶה יָדַעְתִּי כִּי אִישׁ אֱלֹהִים אָתָּה וּדְבַר־יְהוָה בְּפִיךָ אֱמֶת׃ 17.10. So he arose and went to Zarephath; and when he came to the gate of the city, behold, a widow was there gathering sticks; and he called to her, and said: ‘Fetch me, I pray thee, a little water in a vessel, that I may drink.’" 17.11. And as she was going to fetch it, he called to her, and said: ‘Bring me, I pray thee, a morsel of bread in thy hand.’" 17.12. And she said: ‘As the LORD thy God liveth, I have not a cake, only a handful of meal in the jar, and a little oil in the cruse; and, behold, I am gathering two sticks, that I may go in and dress it for me and my son, that we may eat it, and die.’" 17.13. And Elijah said unto her: ‘Fear not; go and do as thou hast said; but make me thereof a little cake first, and bring it forth unto me, and afterward make for thee and for thy son." 17.14. For thus saith the LORD, the God of Israel: The jar of meal shall not be spent, neither shall the cruse of oil fail, until the day that the LORD sendeth rain upon the land.’" 17.15. And she went and did according to the saying of Elijah; and she, and he, and her house, did eat many days." 17.16. The jar of meal was not spent, neither did the cruse of oil fail, according to the word of the LORD, which He spoke by Elijah." 17.17. And it came to pass after these things, that the son of the woman, the mistress of the house, fell sick; and his sickness was so sore, that there was no breath left in him." 17.18. And she said unto Elijah: ‘What have I to do with thee, O thou man of God? art thou come unto me to bring my sin to remembrance, and to slay my son?’" 17.19. And he said unto her: ‘Give me thy son.’ And he took him out of her bosom, and carried him up into the upper chamber, where he abode, and laid him upon his own bed." 17.20. And he cried unto the LORD, and said: ‘O LORD my God, hast Thou also brought evil upon the widow with whom I sojourn, by slaying her son?’" 17.21. And he stretched himself upon the child three times, and cried unto the LORD, and said: ‘O LORD my God, I pray thee, let this child’s soul come back into him.’" 17.22. And the LORD hearkened unto the voice of Elijah; and the soul of the child came back into him, and he revived." 17.23. And Elijah took the child, and brought him down out of the upper chamber into the house, and delivered him unto his mother; and Elijah said: ‘See, thy son liveth.’" 17.24. And the woman said to Elijah: ‘Now I know that thou art a man of God, and that the word of the LORD in thy mouth is truth.’"
8. Hebrew Bible, 2 Kings, 2.9, 4.18-4.37 (8th cent. BCE - 5th cent. BCE)

2.9. וַיְהִי כְעָבְרָם וְאֵלִיָּהוּ אָמַר אֶל־אֱלִישָׁע שְׁאַל מָה אֶעֱשֶׂה־לָּךְ בְּטֶרֶם אֶלָּקַח מֵעִמָּךְ וַיֹּאמֶר אֱלִישָׁע וִיהִי־נָא פִּי־שְׁנַיִם בְּרוּחֲךָ אֵלָי׃ 4.18. וַיִּגְדַּל הַיָּלֶד וַיְהִי הַיּוֹם וַיֵּצֵא אֶל־אָבִיו אֶל־הַקֹּצְרִים׃ 4.19. וַיֹּאמֶר אֶל־אָבִיו רֹאשִׁי רֹאשִׁי וַיֹּאמֶר אֶל־הַנַּעַר שָׂאֵהוּ אֶל־אִמּוֹ׃ 4.21. וַתַּעַל וַתַּשְׁכִּבֵהוּ עַל־מִטַּת אִישׁ הָאֱלֹהִים וַתִּסְגֹּר בַּעֲדוֹ וַתֵּצֵא׃ 4.22. וַתִּקְרָא אֶל־אִישָׁהּ וַתֹּאמֶר שִׁלְחָה נָא לִי אֶחָד מִן־הַנְּעָרִים וְאַחַת הָאֲתֹנוֹת וְאָרוּצָה עַד־אִישׁ הָאֱלֹהִים וְאָשׁוּבָה׃ 4.23. וַיֹּאמֶר מַדּוּעַ אתי [אַתְּ] הלכתי [הֹלֶכֶת] אֵלָיו הַיּוֹם לֹא־חֹדֶשׁ וְלֹא שַׁבָּת וַתֹּאמֶר שָׁלוֹם׃ 4.24. וַתַּחֲבֹשׁ הָאָתוֹן וַתֹּאמֶר אֶל־נַעֲרָהּ נְהַג וָלֵךְ אַל־תַּעֲצָר־לִי לִרְכֹּב כִּי אִם־אָמַרְתִּי לָךְ׃ 4.25. וַתֵּלֶךְ וַתָּבוֹא אֶל־אִישׁ הָאֱלֹהִים אֶל־הַר הַכַּרְמֶל וַיְהִי כִּרְאוֹת אִישׁ־הָאֱלֹהִים אֹתָהּ מִנֶּגֶד וַיֹּאמֶר אֶל־גֵּיחֲזִי נַעֲרוֹ הִנֵּה הַשּׁוּנַמִּית הַלָּז׃ 4.26. עַתָּה רוּץ־נָא לִקְרָאתָהּ וֶאֱמָר־לָהּ הֲשָׁלוֹם לָךְ הֲשָׁלוֹם לְאִישֵׁךְ הֲשָׁלוֹם לַיָּלֶד וַתֹּאמֶר שָׁלוֹם׃ 4.27. וַתָּבֹא אֶל־אִישׁ הָאֱלֹהִים אֶל־הָהָר וַתַּחֲזֵק בְּרַגְלָיו וַיִּגַּשׁ גֵּיחֲזִי לְהָדְפָהּ וַיֹּאמֶר אִישׁ הָאֱלֹהִים הַרְפֵּה־לָהּ כִּי־נַפְשָׁהּ מָרָה־לָהּ וַיהוָה הֶעְלִים מִמֶּנִּי וְלֹא הִגִּיד לִי׃ 4.28. וַתֹּאמֶר הֲשָׁאַלְתִּי בֵן מֵאֵת אֲדֹנִי הֲלֹא אָמַרְתִּי לֹא תַשְׁלֶה אֹתִי׃ 4.29. וַיֹּאמֶר לְגֵיחֲזִי חֲגֹר מָתְנֶיךָ וְקַח מִשְׁעַנְתִּי בְיָדְךָ וָלֵךְ כִּי־תִמְצָא אִישׁ לֹא תְבָרְכֶנּוּ וְכִי־יְבָרֶכְךָ אִישׁ לֹא תַעֲנֶנּוּ וְשַׂמְתָּ מִשְׁעַנְתִּי עַל־פְּנֵי הַנָּעַר׃ 4.31. וְגֵחֲזִי עָבַר לִפְנֵיהֶם וַיָּשֶׂם אֶת־הַמִּשְׁעֶנֶת עַל־פְּנֵי הַנַּעַר וְאֵין קוֹל וְאֵין קָשֶׁב וַיָּשָׁב לִקְרָאתוֹ וַיַּגֶּד־לוֹ לֵאמֹר לֹא הֵקִיץ הַנָּעַר׃ 4.32. וַיָּבֹא אֱלִישָׁע הַבָּיְתָה וְהִנֵּה הַנַּעַר מֵת מֻשְׁכָּב עַל־מִטָּתוֹ׃ 4.33. וַיָּבֹא וַיִּסְגֹּר הַדֶּלֶת בְּעַד שְׁנֵיהֶם וַיִּתְפַּלֵּל אֶל־יְהוָה׃ 4.34. וַיַּעַל וַיִּשְׁכַּב עַל־הַיֶּלֶד וַיָּשֶׂם פִּיו עַל־פִּיו וְעֵינָיו עַל־עֵינָיו וְכַפָּיו עַל־כפו [כַּפָּיו] וַיִּגְהַר עָלָיו וַיָּחָם בְּשַׂר הַיָּלֶד׃ 4.35. וַיָּשָׁב וַיֵּלֶךְ בַּבַּיִת אַחַת הֵנָּה וְאַחַת הֵנָּה וַיַּעַל וַיִּגְהַר עָלָיו וַיְזוֹרֵר הַנַּעַר עַד־שֶׁבַע פְּעָמִים וַיִּפְקַח הַנַּעַר אֶת־עֵינָיו׃ 4.36. וַיִּקְרָא אֶל־גֵּיחֲזִי וַיֹּאמֶר קְרָא אֶל־הַשֻּׁנַמִּית הַזֹּאת וַיִּקְרָאֶהָ וַתָּבוֹא אֵלָיו וַיֹּאמֶר שְׂאִי בְנֵךְ׃ 4.37. וַתָּבֹא וַתִּפֹּל עַל־רַגְלָיו וַתִּשְׁתַּחוּ אָרְצָה וַתִּשָּׂא אֶת־בְּנָהּ וַתֵּצֵא׃ 2.9. And it came to pass, when they were gone over, that Elijah said unto Elisha: ‘Ask what I shall do for thee, before I am taken from thee.’ And Elisha said: ‘I pray thee, let a double portion of thy spirit be upon me.’" 4.18. And when the child was grown, it fell on a day, that he went out to his father to the reapers." 4.19. And he said unto his father: ‘My head, my head.’ And he said to his servant: ‘Carry him to his mother.’" 4.20. And when he had taken him, and brought him to his mother, he sat on her knees till noon, and then died." 4.21. And she went up, and laid him on the bed of the man of God, and shut the door upon him, and went out." 4.22. And she called unto her husband, and said: ‘Send me, I pray thee, one of the servants, and one of the asses, that I may run to the man of God, and come back.’" 4.23. And he said: Wherefore wilt thou go to him today? it is neither new moon nor sabbath.’ And she said: ‘It shall be well.’" 4.24. Then she saddled an ass, and said to her servant: ‘Drive, and go forward; slacken me not the riding, except I bid thee.’" 4.25. So she went, and came unto the man of God to mount Carmel. And it came to pass, when the man of God saw her afar off, that he said to Gehazi his servant: ‘Behold, yonder is that Shunammite." 4.26. Run, I pray thee, now to meet her, and say unto her: Is it well with thee? is it well with thy husband? is it well with the child?’ And she answered: ‘It is well.’" 4.27. And when she came to the man of God to the hill, she caught hold of his feet. And Gehazi came near to thrust her away; but the man of God said: ‘Let her alone; for her soul is bitter within her; and the LORD hath hid it from me, and hath not told Me.’" 4.28. Then she said: ‘Did I desire a son of my lord? did I not say: Do not deceive me?’" 4.29. Then he said to Gehazi: ‘Gird up thy loins, and take my staff in thy hand, and go thy way; if thou meet any man, salute him not; and if any salute thee, answer him not; and lay my staff upon the face of the child.’" 4.30. And the mother of the child said: ‘As the LORD liveth, and as thy soul liveth, I will not leave thee.’ And he arose, and followed her." 4.31. And Gehazi passed on before them, and laid the staff upon the face of the child; but there was neither voice, nor hearing. Wherefore he returned to meet him, and told him, saying: ‘The child is not awaked.’" 4.32. And when Elisha was come into the house, behold, the child was dead, and laid upon his bed." 4.33. He went in therefore, and shut the door upon them twain, and prayed unto the LORD." 4.34. And he went up, and lay upon the child, and put his mouth upon his mouth, and his eyes upon his eyes, and his hands upon his hands; and he stretched himself upon him; and the flesh of the child waxed warm." 4.35. Then he returned, and walked in the house once to and fro; and went up, and stretched himself upon him; and the child sneezed seven times, and the child opened his eyes." 4.36. And he called Gehazi, and said: ‘Call this Shunammite.’ So he called her. And when she was come in unto him, he said: ‘Take up thy son.’" 4.37. Then she went in, and fell at his feet, and bowed down to the ground; and she took up her son, and went out."
9. Hebrew Bible, Isaiah, 26.19, 56.7 (8th cent. BCE - 5th cent. BCE)

26.19. יִחְיוּ מֵתֶיךָ נְבֵלָתִי יְקוּמוּן הָקִיצוּ וְרַנְּנוּ שֹׁכְנֵי עָפָר כִּי טַל אוֹרֹת טַלֶּךָ וָאָרֶץ רְפָאִים תַּפִּיל׃ 56.7. וַהֲבִיאוֹתִים אֶל־הַר קָדְשִׁי וְשִׂמַּחְתִּים בְּבֵית תְּפִלָּתִי עוֹלֹתֵיהֶם וְזִבְחֵיהֶם לְרָצוֹן עַל־מִזְבְּחִי כִּי בֵיתִי בֵּית־תְּפִלָּה יִקָּרֵא לְכָל־הָעַמִּים׃ 26.19. Thy dead shall live, my dead bodies shall arise— Awake and sing, ye that dwell in the dust— For Thy dew is as the dew of light, And the earth shall bring to life the shades." 56.7. Even them will I bring to My holy mountain, And make them joyful in My house of prayer; Their burnt-offerings and their sacrifices Shall be acceptable upon Mine altar; For My house shall be called A house of prayer for all peoples."
10. Hebrew Bible, Jeremiah, 7.11 (8th cent. BCE - 5th cent. BCE)

7.11. הַמְעָרַת פָּרִצִים הָיָה הַבַּיִת הַזֶּה אֲשֶׁר־נִקְרָא־שְׁמִי עָלָיו בְּעֵינֵיכֶם גַּם אָנֹכִי הִנֵּה רָאִיתִי נְאֻם־יְהוָה׃ 7.11. Is this house, whereupon My name is called, become a den of robbers in your eyes? Behold, I, even I, have seen it, saith the LORD."
11. Hebrew Bible, Ezekiel, 34.23, 37.11 (6th cent. BCE - 5th cent. BCE)

34.23. וַהֲקִמֹתִי עֲלֵיהֶם רֹעֶה אֶחָד וְרָעָה אֶתְהֶן אֵת עַבְדִּי דָוִיד הוּא יִרְעֶה אֹתָם וְהוּא־יִהְיֶה לָהֶן לְרֹעֶה׃ 37.11. וַיֹּאמֶר אֵלַי בֶּן־אָדָם הָעֲצָמוֹת הָאֵלֶּה כָּל־בֵּית יִשְׂרָאֵל הֵמָּה הִנֵּה אֹמְרִים יָבְשׁוּ עַצְמוֹתֵינוּ וְאָבְדָה תִקְוָתֵנוּ נִגְזַרְנוּ לָנוּ׃ 34.23. And I will set up one shepherd over them, and he shall feed them, even My servant David; he shall feed them, and he shall be their shepherd." 37.11. Then He said unto me: ‘Son of man, these bones are the whole house of Israel; behold, they say: Our bones are dried up, and our hope is lost; we are clean cut off."
12. Dead Sea Scrolls, Temple Scroll, 45.7-45.17, 46.16-46.18, 48.14-48.17 (2nd cent. BCE - 1st cent. CE)

13. Philo of Alexandria, On The Life of Moses, 1.147 (1st cent. BCE - 1st cent. CE)

1.147. And of those who now went forth out of Egypt and left their abodes in that country, the men of age to bear arms were more than six hundred thousand men, and the other multitude of elders, and children, and women were so great that it was not easy to calculate it. Moreover, there also went forth with them a mixed multitude of promiscuous persons collected from all quarters, and servants, like an illegitimate crowd with a body of genuine citizens. Among these were those who had been born to Hebrew fathers by Egyptian women, and who were enrolled as members of their father's race. And, also, all those who had admired the decent piety of the men, and therefore joined them; and some, also, who had come over to them, having learnt the right way, by reason of the magnitude and multitude of the incessant punishments which had been inflicted on their own countrymen.
14. Ignatius, To Polycarp, 4 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

15. Josephus Flavius, Jewish War, 5.504-5.505 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

5.504. Titus began the wall from the camp of the Assyrians, where his own camp was pitched, and drew it down to the lower parts of Cenopolis; thence it went along the valley of Cedron, to the Mount of Olives; 5.505. it then bent towards the south, and encompassed the mountain as far as the rock called Peristereon, and that other hill which lies next to it, and is over the valley which reaches to Siloam; whence it bended again to the west, and went down to the valley of the Fountain
16. Mishnah, Niddah, 7.4 (1st cent. CE - 3rd cent. CE)

7.4. All bloodstains, wherever they are found are clean except those that are found in rooms or in a house for unclean women. A house for unclean Samaritan women conveys uncleanness by overshadowing because they bury miscarriages there. Rabbi Judah says: they did not bury them but threw them away and the wild beasts dragged them off."
17. Mishnah, Sotah, 7.6-7.8 (1st cent. CE - 3rd cent. CE)

7.6. How was the priestly blessing [pronounced]?In the province (outside of the Temple) it was said as three blessings, but in the Temple as one blessing. In the Temple the name was uttered as it is written, but in the province in its substituted name. In the province the priests raise their hands at the height of their shoulders, but in the Temple above their heads, except the high priest who does not raise his hands higher than the frontlet (on his forehead). Rabbi Judah says: even the high priest raises his hands higher than the frontlet, as it says, “And Aaron lifted up his hands toward the people and blessed them” (Leviticus 9:22)." 7.7. How were the benedictions of the high priest [performed]?The hazzan of the synagogue takes the Torah scroll and gives it to the president of the synagogue; the vice-president of the synagogue gives it to the high priest, and the high priest stands, receives [the scroll] and reads [the following portions]: “After the death” (Leviticus 16:1-34), and “But on the tenth day” (Leviticus 23:26-32). Then he rolls the Torah (scroll), places it in his bosom and exclaims, “More than I have read before you is written here!” [The portion], “On the tenth day” (Numbers 29:7-11), which is in the book of Numbers, he reads by heart. And he blesses upon it eight benedictions: “For the Torah”, “For the Temple service”, “For thanksgiving”, “For the pardon of sin”, “For the Temple”, “For Israel”, “For the priests”, viii) and the rest of the prayer." 7.8. How was the procedure in connection with the portion read by the king?At the conclusion of the first day of the festival (Sukkot) in the eighth [year], at the end of the seventh year, they erect a wooden platform in the Temple court, and he sits upon it, as it is said, “At the end of seven years, in the set time” etc (Deuteronomy 31:10). The synagogue attendant takes a Torah scroll and hands it to the head of the synagogue, the head of the synagogue hands it to the deputy and he hands it to the high priest, and the high priest hands it to the king and the king stands and receives it, but reads it while sitting. King Agrippa stood and received it and read standing, and the sages praised him. When he reached, “You shall not place a foreigner over you” (ibid 17:15) his eyes ran with tears. They said to him, “Fear not, Agrippas, you are our brother, you are our brother!” [The king] reads from the beginning of “These are the words” (ibid 1:1) until the Shema ((ibid 6:4-9), and the Shema, and “It will come to pass if you hear” (ibid 11:13-21 the second part of the Shema), and “You shall surely tithe” (ibid 14:22-29), and “When you have finished tithing” (ibid 26:12-15) and the portion of the king (ibid 17:14-20) and the blessings and curses (ibid, until he finishes all the section. The blessings that the high priest recites, the king recites, except that he substitutes one for the festivals instead of one for the pardon of sin."
18. Mishnah, Yoma, 7.1 (1st cent. CE - 3rd cent. CE)

7.1. The high priest [then] came to read. If he wished to read in linen garments, he reads, and if not he reads in his own white cloak. The synagogue attendant would take a Torah scroll and give it to the head of the synagogue, and the head of the synagogue gives it to deputy high priest, and the deputy high priest gives it to the high priest, and the high priest stands and receives it, and reads, [section] beginning] “After the death …” (Leviticus 16:1-34) and “But on the tenth…” (Leviticus 23:26-32). Then he would roll up the Torah scroll and put it in his bosom and say, “More than what I have read out before you is written here.” And “On the tenth …” (Numbers 29:7-11) which is in the Book of Numbers he recites by heart. And he recites on it eight benedictions: “For the law”, “For the Temple service,” “For thanksgiving,” “For the forgiveness of sins” and “For the Temple” on its own, and “For Israel” on its own and “For Jerusalem” on its own, “For the priests” on their own and “For the rest of the prayer.”"
19. Mishnah, Shekalim, 5.3-5.4 (1st cent. CE - 3rd cent. CE)

5.3. There were four seals in the Temple, and on them was inscribed [respectively]: ‘calf’, ‘ram’, ‘kid’, ‘sinner’. Ben Azzai says: there were five and on them was inscribed in Aramaic [respectively]” ‘calf’, ‘ram’, ‘kid’, ‘poor sinner’, and ‘rich sinner’. [The seal inscribed] ‘calf’ served for the libations of cattle, both large and small, male and female. [The seal inscribed] ‘kid’ served for the libations of flock animals, both large and small, male and female, with the exception of rams. [The one inscribed] ‘ram’ served for the libations of rams alone. [The one inscribed] ‘sinner’ served for the libations of the three animals [offered] by lepers." 5.4. If one required libations he would go to Yoha who was the officer over the seals, and give him money and receive from him a seal. Then he would go to Ahiyah who was the officer over the libations, and give him the seal, and receive from him the libations. And in the evening these two [officers] would come together, and Ahiyah would bring out the seals and receive money for their value. And if there was more [than their value] the surplus belonged to the sanctuary, but if there was less [than their value] Yoha would pay [the loss] out of his own pocket; for the Temple has the upper hand."
20. New Testament, 1 Peter, 2.18 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

2.18. Servants, be in subjection to your masters with all fear; not only to the good and gentle, but also to the wicked.
21. New Testament, 1 Corinthians, 1.1, 16.15, 16.19 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.1. Paul, called to be an apostle of Jesus Christ through the willof God, and our brother Sosthenes 16.15. Now I beg you, brothers (you know the house of Stephanas,that it is the first fruits of Achaia, and that they have setthemselves to minister to the saints) 16.19. The assemblies of Asia greet you. Aquila and Priscilla greetyou much in the Lord, together with the assembly that is in theirhouse.
22. New Testament, Acts, 2.18, 9.36-9.43, 13.15, 14.2, 18.1-18.21, 18.24-18.26 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

2.18. Yes, and on my servants and on my handmaidens in those days, I will pour out my Spirit, and they will prophesy. 9.36. Now there was at Joppa a certain disciple named Tabitha, which when translated, means Dorcas. This woman was full of good works and acts of mercy which she did. 9.37. It happened in those days that she fell sick, and died. When they had washed her, they laid her in an upper chamber. 9.38. As Lydda was near Joppa, the disciples, hearing that Peter was there, sent two men to him, imploring him not to delay in coming to them. 9.39. Peter got up and went with them. When he had come, they brought him into the upper chamber. All the widows stood by him weeping, and showing the coats and garments which Dorcas made while she was with them. 9.40. Peter put them all out, and kneeled down and prayed. Turning to the body, he said, "Tabitha, get up!" She opened her eyes, and when she saw Peter, she sat up. 9.41. He gave her his hand, and raised her up. Calling the saints and widows, he presented her alive. 9.42. It became known throughout all Joppa, and many believed in the Lord. 9.43. It happened, that he stayed many days in Joppa with one Simon, a tanner. 13.15. After the reading of the law and the prophets, the rulers of the synagogue sent to them, saying, "Brothers, if you have any word of exhortation for the people, speak. 14.2. But the disobedient Jews stirred up and embittered the souls of the Gentiles against the brothers. 18.1. After these things Paul departed from Athens, and came to Corinth. 18.2. He found a certain Jew named Aquila, a man of Pontus by race, who had recently come from Italy, with his wife Priscilla, because Claudius had commanded all the Jews to depart from Rome. He came to them 18.3. and because he practiced the same trade, he lived with them and worked, for by trade they were tent makers. 18.4. He reasoned in the synagogue every Sabbath, and persuaded Jews and Greeks. 18.5. But when Silas and Timothy came down from Macedonia, Paul was compelled by the Spirit, testifying to the Jews that Jesus was the Christ. 18.6. When they opposed him and blasphemed, he shook out his clothing and said to them, "Your blood be on your own heads! I am clean. From now on, I will go to the Gentiles! 18.7. He departed there, and went into the house of a certain man named Justus, one who worshiped God, whose house was next door to the synagogue. 18.8. Crispus, the ruler of the synagogue, believed in the Lord with all his house. Many of the Corinthians, hearing, believed and were baptized. 18.9. The Lord said to Paul in the night by a vision, "Don't be afraid, but speak and don't be silent; 18.10. for I am with you, and no one will attack you to harm you, for I have many people in this city. 18.11. He lived there a year and six months, teaching the word of God among them. 18.12. But when Gallio was proconsul of Achaia, the Jews with one accord rose up against Paul and brought him before the judgment seat 18.13. saying, "This man persuades men to worship God contrary to the law. 18.14. But when Paul was about to open his mouth, Gallio said to the Jews, "If indeed it were a matter of wrong or of wicked crime, Jews, it would be reasonable that I should bear with you; 18.15. but if they are questions about words and names and your own law, look to it yourselves. For I don't want to be a judge of these matters. 18.16. He drove them from the judgment seat. 18.17. Then all the Greeks laid hold on Sosthenes, the ruler of the synagogue, and beat him before the judgment seat. Gallio didn't care about any of these things. 18.18. Paul, having stayed after this yet many days, took his leave of the brothers, and sailed from there for Syria, with Priscilla and Aquila with him. He shaved his head in Cenchreae, for he had a vow. 18.19. He came to Ephesus, and he left them there; but he himself entered into the synagogue, and reasoned with the Jews. 18.20. When they asked him to stay with them a longer time, he declined; 18.21. but taking his leave of them, and saying, "I must by all means keep this coming feast in Jerusalem, but I will return again to you if God wills," he set sail from Ephesus. 18.24. Now a certain Jew named Apollos, an Alexandrian by race, an eloquent man, came to Ephesus. He was mighty in the Scriptures. 18.25. This man had been instructed in the way of the Lord; and being fervent in spirit, he spoke and taught accurately the things concerning Jesus, although he knew only the baptism of John. 18.26. He began to speak boldly in the synagogue. But when Priscilla and Aquila heard him, they took him aside, and explained to him the way of God more accurately.
23. New Testament, Philemon, 2 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

24. New Testament, Colossians, 3.22 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

3.22. Servants, obey in all things those who are your masters according to the flesh, not just when they are looking, as men-pleasers, but in singleness of heart, fearing God.
25. New Testament, Ephesians, 1.2, 1.5, 2.18, 3.14, 4.6, 5.1, 5.20, 6.2, 6.5, 6.23 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.2. Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. 1.5. having predestined us for adoption as sons through Jesus Christ to himself, according to the good pleasure of his desire 2.18. For through him we both have our access in one Spirit to the Father. 3.14. For this cause, I bow my knees to the Father of our Lord Jesus Christ 4.6. one God and Father of all, who is over all, and through all, and in us all. 5.1. Be therefore imitators of God, as beloved children. 5.20. giving thanks always concerning all things in the name of our Lord Jesus Christ, to God, even the Father; 6.2. Honor your father and mother," which is the first commandment with a promise: 6.5. Servants, be obedient to those who according to the flesh are your masters, with fear and trembling, in singleness of your heart, as to Christ; 6.23. Peace be to the brothers, and love with faith, from God the Father and the Lord Jesus Christ.
26. New Testament, Romans, 16.3 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

16.3. Greet Prisca and Aquila, my fellow workers in Christ Jesus
27. New Testament, John, 1.10, 1.12, 1.14, 1.29, 2.11, 2.20, 3.16-3.17, 4.1-4.30, 4.36, 4.46-4.54, 5.1, 5.21, 5.24, 5.34, 6.6, 6.16, 6.35, 9.1, 10.9, 11.1-11.44, 14.1-14.3 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.10. He was in the world, and the world was made through him, and the world didn't recognize him. 1.12. But as many as received him, to them he gave the right to become God's children, to those who believe in his name: 1.14. The Word became flesh, and lived among us. We saw his glory, such glory as of the one and only Son of the Father, full of grace and truth. 1.29. The next day, he saw Jesus coming to him, and said, "Behold, the Lamb of God, who takes away the sin of the world! 2.11. This beginning of his signs Jesus did in Cana of Galilee, and revealed his glory; and his disciples believed in him. 2.20. The Jews therefore said, "Forty-six years was this temple in building, and will you raise it up in three days? 3.16. For God so loved the world, that he gave his one and only Son, that whoever believes in him should not perish, but have eternal life. 3.17. For God didn't send his Son into the world to judge the world, but that the world should be saved through him. 4.1. Therefore when the Lord knew that the Pharisees had heard that Jesus was making and baptizing more disciples than John 4.2. (although Jesus himself didn't baptize, but his disciples) 4.3. he left Judea, and departed into Galilee. 4.4. He needed to pass through Samaria. 4.5. So he came to a city of Samaria, called Sychar, near the parcel of ground that Jacob gave to his son, Joseph. 4.6. Jacob's well was there. Jesus therefore, being tired from his journey, sat down by the well. It was about the sixth hour. 4.7. A woman of Samaria came to draw water. Jesus said to her, "Give me a drink. 4.8. For his disciples had gone away into the city to buy food. 4.9. The Samaritan woman therefore said to him, "How is it that you, being a Jew, ask for a drink from me, a Samaritan woman?" (For Jews have no dealings with Samaritans.) 4.10. Jesus answered her, "If you knew the gift of God, and who it is who says to you, 'Give me a drink,' you would have asked him, and he would have given you living water. 4.11. The woman said to him, "Sir, you have nothing to draw with, and the well is deep. From where then have you that living water? 4.12. Are you greater than our father, Jacob, who gave us the well, and drank of it himself, as did his sons, and his cattle? 4.13. Jesus answered her, "Everyone who drinks of this water will thirst again 4.14. but whoever drinks of the water that I will give him will never thirst again; but the water that I will give him will become in him a well of water springing up to eternal life. 4.15. The woman said to him, "Sir, give me this water, so that I don't get thirsty, neither come all the way here to draw. 4.16. Jesus said to her, "Go, call your husband, and come here. 4.17. The woman answered, "I have no husband."Jesus said to her, "You said well, 'I have no husband,' 4.18. for you have had five husbands; and he whom you now have is not your husband. This you have said truly. 4.19. The woman said to him, "Sir, I perceive that you are a prophet. 4.20. Our fathers worshiped in this mountain, and you Jews say that in Jerusalem is the place where people ought to worship. 4.21. Jesus said to her, "Woman, believe me, the hour comes, when neither in this mountain, nor in Jerusalem, will you worship the Father. 4.22. You worship that which you don't know. We worship that which we know; for salvation is from the Jews. 4.23. But the hour comes, and now is, when the true worshippers will worship the Father in spirit and truth, for the Father seeks such to be his worshippers. 4.24. God is spirit, and those who worship him must worship in spirit and truth. 4.25. The woman said to him, "I know that Messiah comes," (he who is called Christ). "When he has come, he will declare to us all things. 4.26. Jesus said to her, "I am he, the one who speaks to you. 4.27. At this, his disciples came. They marveled that he was speaking with a woman; yet no one said, "What are you looking for?" or, "Why do you speak with her? 4.28. So the woman left her water pot, and went away into the city, and said to the people 4.29. Come, see a man who told me everything that I did. Can this be the Christ? 4.30. They went out of the city, and were coming to him. 4.36. He who reaps receives wages, and gathers fruit to eternal life; that both he who sows and he who reaps may rejoice together. 4.46. Jesus came therefore again to Cana of Galilee, where he made the water into wine. There was a certain nobleman whose son was sick at Capernaum. 4.47. When he heard that Jesus had come out of Judea into Galilee, he went to him, and begged him that he would come down and heal his son, for he was at the point of death. 4.48. Jesus therefore said to him, "Unless you see signs and wonders, you will in no way believe. 4.49. The nobleman said to him, "Sir, come down before my child dies. 4.50. Jesus said to him, "Go your way. Your son lives." The man believed the word that Jesus spoke to him, and he went his way. 4.51. As he was now going down, his servants met him and reported, saying "Your child lives! 4.52. So he inquired of them the hour when he began to get better. They said therefore to him, "Yesterday at the seventh hour, the fever left him. 4.53. So the father knew that it was at that hour in which Jesus said to him, "Your son lives." He believed, as did his whole house. 4.54. This is again the second sign that Jesus did, having come out of Judea into Galilee. 5.1. After these things, there was a feast of the Jews, and Jesus went up to Jerusalem. 5.21. For as the Father raises the dead and gives them life, even so the Son also gives life to whom he desires. 5.24. Most assuredly I tell you, he who hears my word, and believes him who sent me, has eternal life, and doesn't come into judgment, but has passed out of death into life. 5.34. But the testimony which I receive is not from man. However, I say these things that you may be saved. 6.6. This he said to test him, for he himself knew what he would do. 6.16. When evening came, his disciples went down to the sea 6.35. Jesus said to them. "I am the bread of life. He who comes to me will not be hungry, and he who believes in me will never be thirsty. 9.1. As he passed by, he saw a man blind from birth. 10.9. I am the door. If anyone enters in by me, he will be saved, and will go in and go out, and will find pasture. 11.1. Now a certain man was sick, Lazarus from Bethany, of the village of Mary and her sister, Martha. 11.2. It was that Mary who had anointed the Lord with ointment, and wiped his feet with her hair, whose brother, Lazarus, was sick. 11.3. The sisters therefore sent to him, saying, "Lord, behold, he for whom you have great affection is sick. 11.4. But when Jesus heard it, he said, "This sickness is not to death, but for the glory of God, that God's Son may be glorified by it. 11.5. Now Jesus loved Martha, and her sister, and Lazarus. 11.6. When therefore he heard that he was sick, he stayed two days in the place where he was. 11.7. Then after this he said to the disciples, "Let's go into Judea again. 11.8. The disciples told him, "Rabbi, the Jews were just trying to stone you, and are you going there again? 11.9. Jesus answered, "Aren't there twelve hours of daylight? If a man walks in the day, he doesn't stumble, because he sees the light of this world. 11.10. But if a man walks in the night, he stumbles, because the light isn't in him. 11.11. He said these things, and after that, he said to them, "Our friend, Lazarus, has fallen asleep, but I am going so that I may awake him out of sleep. 11.12. The disciples therefore said, "Lord, if he has fallen asleep, he will recover. 11.13. Now Jesus had spoken of his death, but they thought that he spoke of taking rest in sleep. 11.14. So Jesus said to them plainly then, "Lazarus is dead. 11.15. I am glad for your sakes that I was not there, so that you may believe. Nevertheless, let's go to him. 11.16. Thomas therefore, who is called Didymus, said to his fellow disciples, "Let's go also, that we may die with him. 11.17. So when Jesus came, he found that he had been in the tomb four days already. 11.18. Now Bethany was near Jerusalem, about fifteen stadia away. 11.19. Many of the Jews had joined the women around Martha and Mary, to console them concerning their brother. 11.20. Then when Martha heard that Jesus was coming, she went and met him, but Mary stayed in the house. 11.21. Therefore Martha said to Jesus, "Lord, if you would have been here, my brother wouldn't have died. 11.22. Even now I know that, whatever you ask of God, God will give you. 11.23. Jesus said to her, "Your brother will rise again. 11.24. Martha said to him, "I know that he will rise again in the resurrection at the last day. 11.25. Jesus said to her, "I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he die, yet will he live. 11.26. Whoever lives and believes in me will never die. Do you believe this? 11.27. She said to him, "Yes, Lord. I have come to believe that you are the Christ, God's Son, he who comes into the world. 11.28. When she had said this, she went away, and called Mary, her sister, secretly, saying, "The Teacher is here, and is calling you. 11.29. When she heard this, she arose quickly, and went to him. 11.30. Now Jesus had not yet come into the village, but was in the place where Martha met him. 11.31. Then the Jews who were with her in the house, and were consoling her, when they saw Mary, that she rose up quickly and went out, followed her, saying, "She is going to the tomb to weep there. 11.32. Therefore when Mary came to where Jesus was, and saw him, she fell down at his feet, saying to him, "Lord, if you would have been here, my brother wouldn't have died. 11.33. When Jesus therefore saw her weeping, and the Jews weeping who came with her, he groaned in the spirit, and was troubled 11.34. and said, "Where have you laid him?"They told him, "Lord, come and see. 11.35. Jesus wept. 11.36. The Jews therefore said, "See how much affection he had for him! 11.37. Some of them said, "Couldn't this man, who opened the eyes of him who was blind, have also kept this man from dying? 11.38. Jesus therefore, again groaning in himself, came to the tomb. Now it was a cave, and a stone lay against it. 11.39. Jesus said, "Take away the stone."Martha, the sister of him who was dead, said to him, "Lord, by this time there is a stench, for he has been dead four days. 11.40. Jesus said to her, "Didn't I tell you that if you believed, you would see God's glory? 11.41. So they took away the stone from the place where the dead man was lying. Jesus lifted up his eyes, and said, "Father, I thank you that you listened to me. 11.42. I know that you always listen to me, but because of the multitude that stands around I said this, that they may believe that you sent me. 11.43. When he had said this, he cried with a loud voice, "Lazarus, come out! 11.44. He who was dead came out, bound hand and foot with wrappings, and his face was wrapped around with a cloth. Jesus said to them, "Free him, and let him go. 14.1. Don't let your heart be troubled. Believe in God. Believe also in me. 14.2. In my Father's house are many mansions. If it weren't so, I would have told you. I am going to prepare a place for you. 14.3. If I go and prepare a place for you, I will come again, and will receive you to myself; that where I am, you may be there also.
28. New Testament, Luke, 1.38, 1.48, 4.40, 5.13-5.16, 5.18-5.25, 7.1-7.20, 7.36-7.50, 8.1-8.4, 8.26-8.56, 9.38-9.43, 10.38-10.42, 12.42, 12.45, 13.10-13.17, 13.29, 15.24, 17.13, 17.19, 18.1-18.8, 18.42, 19.10, 23.35 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.38. Mary said, "Behold, the handmaid of the Lord; be it to me according to your word."The angel departed from her. 1.48. For he has looked at the humble state of his handmaid. For behold, from now on, all generations will call me blessed. 4.40. When the sun was setting, all those who had any sick with various diseases brought them to him; and he laid his hands on every one of them, and healed them. 5.13. He stretched out his hand, and touched him, saying, "I want to. Be made clean."Immediately the leprosy left him. 5.14. He charged him to "Tell no one, but go your way, and show yourself to the priest, and offer for your cleansing according to what Moses commanded, for a testimony to them. 5.15. But the report concerning him spread much more, and great multitudes came together to hear, and to be healed by him of their infirmities. 5.16. But he withdrew himself into the desert, and prayed. 5.18. Behold, men brought a paralyzed man on a cot, and they sought to bring him in to lay before Jesus. 5.19. Not finding a way to bring him in because of the multitude, they went up to the housetop, and let him down through the tiles with his cot into the midst before Jesus. 5.20. Seeing their faith, he said to him, "Man, your sins are forgiven you. 5.21. The scribes and the Pharisees began to reason, saying, "Who is this that speaks blasphemies? Who can forgive sins, but God alone? 5.22. But Jesus, perceiving their thoughts, answered them, "Why are you reasoning so in your hearts? 5.23. Which is easier to say, 'Your sins are forgiven you;' or to say, 'Arise and walk?' 5.24. But that you may know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins" (he said to the paralyzed man), "I tell you, arise, and take up your cot, and go to your house. 5.25. Immediately he rose up before them, and took up that which he was laying on, and departed to his house, glorifying God. 7.1. After he had finished speaking in the hearing of the people, he entered into Capernaum. 7.2. A certain centurion's servant, who was dear to him, was sick and at the point of death. 7.3. When he heard about Jesus, he sent to him elders of the Jews, asking him to come and save his servant. 7.4. When they came to Jesus, they begged him earnestly, saying, "He is worthy for you to do this for him 7.5. for he loves our nation, and he built our synagogue for us. 7.6. Jesus went with them. When he was now not far from the house, the centurion sent friends to him, saying to him, "Lord, don't trouble yourself, for I am not worthy for you to come under my roof. 7.7. Therefore I didn't even think myself worthy to come to you; but say the word, and my servant will be healed. 7.8. For I also am a man placed under authority, having under myself soldiers. I tell this one, 'Go!' and he goes; and to another, 'Come!' and he comes; and to my servant, 'Do this,' and he does it. 7.9. When Jesus heard these things, he marveled at him, and turned and said to the multitude who followed him, "I tell you, I have not found such great faith, no, not in Israel. 7.10. Those who were sent, returning to the house, found that the servant who had been sick was well. 7.11. It happened soon afterwards, that he went to a city called Nain. Many of his disciples, along with a great multitude, went with him. 7.12. Now when he drew near to the gate of the city, behold, one who was dead was carried out, the only son of his mother, and she was a widow. Many people of the city were with her. 7.13. When the Lord saw her, he had compassion on her, and said to her, "Don't cry. 7.14. He came near and touched the coffin, and the bearers stood still. He said, "Young man, I tell you, arise! 7.15. He who was dead sat up, and began to speak. And he gave him to his mother. 7.16. Fear took hold of all, and they glorified God, saying, "A great prophet has arisen among us!" and, "God has visited his people! 7.17. This report went out concerning him in the whole of Judea, and in all the surrounding region. 7.18. The disciples of John told him about all these things. 7.19. John, calling to himself two of his disciples, sent them to Jesus, saying, "Are you the one who is coming, or should we look for another? 7.20. When the men had come to him, they said, "John the Baptizer has sent us to you, saying, 'Are you he who comes, or should we look for another?' 7.36. One of the Pharisees invited him to eat with him. He entered into the Pharisee's house, and sat at the table. 7.37. Behold, a woman in the city who was a sinner, when she knew that he was reclining in the Pharisee's house, she brought an alabaster jar of ointment. 7.38. Standing behind at his feet weeping, she began to wet his feet with her tears, and she wiped them with the hair of her head, kissed his feet, and anointed them with the ointment. 7.39. Now when the Pharisee who had invited him saw it, he said to himself, "This man, if he were a prophet, would have perceived who and what kind of woman this is who touches him, that she is a sinner. 7.40. Jesus answered him, "Simon, I have something to tell you."He said, "Teacher, say on. 7.41. A certain lender had two debtors. The one owed five hundred denarii, and the other fifty. 7.42. When they couldn't pay, he forgave them both. Which of them therefore will love him most? 7.43. Simon answered, "He, I suppose, to whom he forgave the most."He said to him, "You have judged correctly. 7.44. Turning to the woman, he said to Simon, "Do you see this woman? I entered into your house, and you gave me no water for my feet, but she has wet my feet with her tears, and wiped them with the hair of her head. 7.45. You gave me no kiss, but she, since the time I came in, has not ceased to kiss my feet. 7.46. You didn't anoint my head with oil, but she has anointed my feet with ointment. 7.47. Therefore I tell you, her sins, which are many, are forgiven, for she loved much. But to whom little is forgiven, the same loves little. 7.48. He said to her, "Your sins are forgiven. 7.49. Those who sat at the table with him began to say to themselves, "Who is this who even forgives sins? 7.50. He said to the woman, "Your faith has saved you. Go in peace. 8.1. It happened soon afterwards, that he went about through cities and villages, preaching and bringing the good news of the Kingdom of God. With him were the twelve 8.2. and certain women who had been healed of evil spirits and infirmities: Mary who was called Magdalene, from whom seven demons had gone out; 8.3. and Joanna, the wife of Chuzas, Herod's steward; Susanna; and many others; who ministered to them from their possessions. 8.4. When a great multitude came together, and people from every city were coming to him, he spoke by a parable. 8.26. They arrived at the country of the Gadarenes, which is opposite Galilee. 8.27. When Jesus stepped ashore, a certain man out of the city who had demons for a long time met him. He wore no clothes, and didn't live in a house, but in the tombs. 8.28. When he saw Jesus, he cried out, and fell down before him, and with a loud voice said, "What do I have to do with you, Jesus, you Son of the Most High God? I beg you, don't torment me! 8.29. For Jesus was commanding the unclean spirit to come out of the man. For the unclean spirit had often seized the man. He was kept under guard, and bound with chains and fetters. Breaking the bands apart, he was driven by the demon into the desert. 8.30. Jesus asked him, "What is your name?"He said, "Legion," for many demons had entered into him. 8.31. They begged him that he would not command them to go into the abyss. 8.32. Now there was there a herd of many pigs feeding on the mountain, and they begged him that he would allow them to enter into those. He allowed them. 8.33. The demons came out from the man, and entered into the pigs, and the herd rushed down the steep bank into the lake, and were drowned. 8.34. When those who fed them saw what had happened, they fled, and told it in the city and in the country. 8.35. People went out to see what had happened. They came to Jesus, and found the man from whom the demons had gone out, sitting at Jesus' feet, clothed and in his right mind; and they were afraid. 8.36. Those who saw it told them how he who had been possessed by demons was healed. 8.37. All the people of the surrounding country of the Gadarenes asked him to depart from them, for they were very much afraid. He entered into the boat, and returned. 8.38. But the man from whom the demons had gone out begged him that he might go with him, but Jesus sent him away, saying 8.39. Return to your house, and declare what great things God has done for you." He went his way, proclaiming throughout the whole city what great things Jesus had done for him. 8.40. It happened, when Jesus returned, that the multitude welcomed him, for they were all waiting for him. 8.41. Behold, there came a man named Jairus, and he was a ruler of the synagogue. He fell down at Jesus' feet, and begged him to come into his house 8.42. for he had an only daughter, about twelve years of age, and she was dying. But as he went, the multitudes thronged him. 8.43. A woman who had a flow of blood for twelve years, who had spent all her living on physicians, and could not be healed by any 8.44. came behind him, and touched the fringe of his cloak, and immediately the flow of her blood stopped. 8.45. Jesus said, "Who touched me?"When all denied it, Peter and those with him said, "Master, the multitudes press and jostle you, and you say, 'Who touched me?' 8.46. But Jesus said, "Someone did touch me, for I perceived that power has gone out of me. 8.47. When the woman saw that she was not hidden, she came trembling, and falling down before him declared to him in the presence of all the people the reason why she had touched him, and how she was healed immediately. 8.48. He said to her, "Daughter, cheer up. Your faith has made you well. Go in peace. 8.49. While he still spoke, one from the ruler of the synagogue's house came, saying to him, "Your daughter is dead. Don't trouble the Teacher. 8.50. But Jesus hearing it, answered him, "Don't be afraid. Only believe, and she will be healed. 8.51. When he came to the house, he didn't allow anyone to enter in, except Peter, John, James, the father of the girl, and her mother. 8.52. All were weeping and mourning her, but he said, "Don't weep. She isn't dead, but sleeping. 8.53. They laughed him to scorn, knowing that she was dead. 8.54. But he put them all outside, and taking her by the hand, he called, saying, "Little girl, arise! 8.55. Her spirit returned, and she rose up immediately. He commanded that something be given to her to eat. 8.56. Her parents were amazed, but he charged them to tell no one what had been done. 9.38. Behold, a man from the crowd called out, saying, "Teacher, I beg you to look at my son, for he is my only child. 9.39. Behold, a spirit takes him, he suddenly cries out, and it convulses him so that he foams, and it hardly departs from him, bruising him severely. 9.40. I begged your disciples to cast it out, and they couldn't. 9.41. Jesus answered, "Faithless and perverse generation, how long shall I be with you and bear with you? Bring your son here. 9.42. While he was still coming, the demon threw him down and convulsed him violently. But Jesus rebuked the unclean spirit, and healed the boy, and gave him back to his father. 9.43. They were all astonished at the majesty of God. But while all were marveling at all the things which Jesus did, he said to his disciples 10.38. It happened as they went on their way, he entered into a certain village, and a certain woman named Martha received him into her house. 10.39. She had a sister called Mary, who also sat at Jesus' feet, and heard his word. 10.40. But Martha was distracted with much serving, and she came up to him, and said, "Lord, don't you care that my sister left me to serve alone? Ask her therefore to help me. 10.41. Jesus answered her, "Martha, Martha, you are anxious and troubled about many things 10.42. but one thing is needed. Mary has chosen the good part, which will not be taken away from her. 12.42. The Lord said, "Who then is the faithful and wise steward, whom his lord will set over his household, to give them their portion of food at the right times? 12.45. But if that servant says in his heart, 'My lord delays his coming,' and begins to beat the menservants and the maidservants, and to eat and drink, and to be drunken 13.10. He was teaching in one of the synagogues on the Sabbath day. 13.11. Behold, there was a woman who had a spirit of infirmity eighteen years, and she was bent over, and could in no way straighten herself up. 13.12. When Jesus saw her, he called her, and said to her, "Woman, you are freed from your infirmity. 13.13. He laid his hands on her, and immediately she stood up straight, and glorified God. 13.14. The ruler of the synagogue, being indigt because Jesus had healed on the Sabbath, said to the multitude, "There are six days in which men ought to work. Therefore come on those days and be healed, and not on the Sabbath day! 13.15. Therefore the Lord answered him, "You hypocrites! Doesn't each one of you free his ox or his donkey from the stall on the Sabbath, and lead him away to water? 13.16. Ought not this woman, being a daughter of Abraham, whom Satan had bound eighteen long years, be freed from this bondage on the Sabbath day? 13.17. As he said these things, all his adversaries were put to shame, and all the multitude rejoiced for all the glorious things that were done by him. 13.29. They will come from the east, west, north, and south, and will sit down in the Kingdom of God. 15.24. for this, my son, was dead, and is alive again. He was lost, and is found.' They began to celebrate. 17.13. They lifted up their voices, saying, "Jesus, Master, have mercy on us! 17.19. Then he said to him, "Get up, and go your way. Your faith has healed you. 18.1. He also spoke a parable to them that they must always pray, and not give up 18.2. saying, "There was a judge in a certain city who didn't fear God, and didn't respect man. 18.3. A widow was in that city, and she often came to him, saying, 'Defend me from my adversary!' 18.4. He wouldn't for a while, but afterward he said to himself, 'Though I neither fear God, nor respect man 18.5. yet because this widow bothers me, I will defend her, or else she will wear me out by her continual coming.' 18.6. The Lord said, "Listen to what the unrighteous judge says. 18.7. Won't God avenge his elect, who are crying out to him day and night, and yet he exercises patience with them? 18.8. I tell you that he will avenge them quickly. Nevertheless, when the Son of Man comes, will he find faith on the earth? 18.42. Jesus said to him, "Receive your sight. Your faith has healed you. 19.10. For the Son of Man came to seek and to save that which was lost. 23.35. The people stood watching. The rulers with them also scoffed at him, saying, "He saved others. Let him save himself, if this is the Christ of God, his chosen one!
29. New Testament, Mark, 1.1-1.15, 1.19, 1.21-1.45, 2.1-2.12, 2.16, 2.19, 2.26, 2.28, 3.1-3.30, 4.25, 4.38, 5.1-5.21, 5.23-5.43, 6.2-6.3, 6.7-6.44, 6.53-6.56, 7.1, 7.5, 7.24-7.37, 8.1-8.10, 8.15, 8.22-8.27, 8.31, 8.35, 9.1-9.9, 9.11, 9.13-9.29, 9.33-9.39, 10.13-10.16, 10.19, 10.22, 10.26, 10.29, 10.32-10.34, 10.42-10.52, 11.1-11.11, 11.15-11.18, 11.27, 12.1-12.8, 12.13-12.28, 12.34-12.35, 12.38-12.41, 13.2, 13.9, 13.13, 13.34, 14.1-14.10, 14.14, 14.43, 14.47, 14.53-14.72, 15.1-15.47, 16.18 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.1. The beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God. 1.2. As it is written in the prophets, "Behold, I send my messenger before your face, Who will prepare your way before you. 1.3. The voice of one crying in the wilderness, 'Make ready the way of the Lord! Make his paths straight!' 1.4. John came baptizing in the wilderness and preaching the baptism of repentance for forgiveness of sins. 1.5. All the country of Judea and all those of Jerusalem went out to him. They were baptized by him in the Jordan river, confessing their sins. 1.6. John was clothed with camel's hair and a leather belt around his loins. He ate locusts and wild honey. 1.7. He preached, saying, "After me comes he who is mightier than I, the thong of whose sandals I am not worthy to stoop down and loosen. 1.8. I baptized you in water, but he will baptize you in the Holy Spirit. 1.9. It happened in those days, that Jesus came from Nazareth of Galilee, and was baptized by John in the Jordan. 1.10. Immediately coming up from the water, he saw the heavens parting, and the Spirit descending on him like a dove. 1.11. A voice came out of the sky, "You are my beloved Son, in whom I am well pleased. 1.12. Immediately the Spirit drove him out into the wilderness. 1.13. He was there in the wilderness forty days tempted by Satan. He was with the wild animals; and the angels ministered to him. 1.14. Now after John was taken into custody, Jesus came into Galilee, preaching the gospel of the Kingdom of God 1.15. and saying, "The time is fulfilled, and the Kingdom of God is at hand! Repent, and believe in the gospel. 1.19. Going on a little further from there, he saw James the son of Zebedee, and John, his brother, who were also in the boat mending the nets. 1.21. They went into Capernaum, and immediately on the Sabbath day he entered into the synagogue and taught. 1.22. They were astonished at his teaching, for he taught them as having authority, and not as the scribes. 1.23. Immediately there was in their synagogue a man with an unclean spirit, and he cried out 1.24. saying, "Ha! What do we have to do with you, Jesus, you Nazarene? Have you come to destroy us? I know you who you are: the Holy One of God! 1.25. Jesus rebuked him, saying, "Be quiet, and come out of him! 1.26. The unclean spirit, convulsing him and crying with a loud voice, came out of him. 1.27. They were all amazed, so that they questioned among themselves, saying, "What is this? A new teaching? For with authority he commands even the unclean spirits, and they obey him! 1.28. The report of him went out immediately everywhere into all the region of Galilee and its surrounding area. 1.29. Immediately, when they had come out of the synagogue, they came into the house of Simon and Andrew, with James and John. 1.30. Now Simon's wife's mother lay sick with a fever, and immediately they told him about her. 1.31. He came and took her by the hand, and raised her up. The fever left her, and she served them. 1.32. At evening, when the sun had set, they brought to him all who were sick, and those who were possessed by demons. 1.33. All the city was gathered together at the door. 1.34. He healed many who were sick with various diseases, and cast out many demons. He didn't allow the demons to speak, because they knew him. 1.35. Early in the night, he rose up and went out, and departed into a deserted place, and prayed there. 1.36. Simon and those who were with him followed after him; 1.37. and they found him, and told him, "Everyone is looking for you. 1.38. He said to them, "Let's go elsewhere into the next towns, that I may preach there also, because for this reason I came forth. 1.39. He went into their synagogues throughout all Galilee, preaching and casting out demons. 1.40. There came to him a leper, begging him, kneeling down to him, and saying to him, "If you want to, you can make me clean. 1.41. Being moved with compassion, he stretched out his hand, and touched him, and said to him, "I want to. Be made clean. 1.42. When he had said this, immediately the leprosy departed from him, and he was made clean. 1.43. He strictly warned him, and immediately sent him out 1.44. and said to him, "See you say nothing to anybody, but go show yourself to the priest, and offer for your cleansing the things which Moses commanded, for a testimony to them. 1.45. But he went out, and began to proclaim it much, and to spread about the matter, so that Jesus could no more openly enter into a city, but was outside in desert places: and they came to him from everywhere. 2.1. When he entered again into Capernaum after some days, it was heard that he was in the house. 2.2. Immediately many were gathered together, so that there was no more room, not even around the door; and he spoke the word to them. 2.3. Four people came, carrying a paralytic to him. 2.4. When they could not come near to him for the crowd, they removed the roof where he was. When they had broken it up, they let down the mat that the paralytic was lying on. 2.5. Jesus, seeing their faith, said to the paralytic, "Son, your sins are forgiven you. 2.6. But there were some of the scribes sitting there, and reasoning in their hearts 2.7. Why does this man speak blasphemies like that? Who can forgive sins but God alone? 2.8. Immediately Jesus, perceiving in his spirit that they so reasoned within themselves, said to them, "Why do you reason these things in your hearts? 2.9. Which is easier, to tell the paralytic, 'Your sins are forgiven;' or to say, 'Arise, and take up your bed, and walk?' 2.10. But that you may know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins" -- he said to the paralytic -- 2.11. I tell you, arise, take up your mat, and go to your house. 2.12. He arose, and immediately took up the mat, and went out in front of them all; so that they were all amazed, and glorified God, saying, "We never saw anything like this! 2.16. The scribes and the Pharisees, when they saw that he was eating with the sinners and tax collectors, said to his disciples, "Why is it that he eats and drinks with tax collectors and sinners? 2.19. Jesus said to them, "Can the groomsmen fast while the bridegroom is with them? As long as they have the bridegroom with them, they can't fast. 2.26. How he entered into the house of God when Abiathar was high priest, and ate the show bread, which it is not lawful to eat except for the priests, and gave also to those who were with him? 2.28. Therefore the Son of Man is lord even of the Sabbath. 3.1. He entered again into the synagogue, and there was a man there who had his hand withered. 3.2. They watched him, whether he would heal him on the Sabbath day, that they might accuse him. 3.3. He said to the man who had his hand withered, "Stand up. 3.4. He said to them, "Is it lawful on the Sabbath day to do good, or to do harm? To save a life, or to kill?" But they were silent. 3.5. When he had looked around at them with anger, being grieved at the hardening of their hearts, he said to the man, "Stretch out your hand." He stretched it out, and his hand was restored as healthy as the other. 3.6. The Pharisees went out, and immediately conspired with the Herodians against him, how they might destroy him. 3.7. Jesus withdrew to the sea with his disciples, and a great multitude followed him from Galilee, from Judea 3.8. from Jerusalem, from Idumaea, beyond the Jordan, and those from around Tyre and Sidon. A great multitude, hearing what great things he did, came to him. 3.9. He spoke to his disciples that a little boat should stay near him because of the crowd, so that they wouldn't press on him. 3.10. For he had healed many, so that as many as had diseases pressed on him that they might touch him. 3.11. The unclean spirits, whenever they saw him, fell down before him, and cried, "You are the Son of God! 3.12. He sternly warned them that they should not make him known. 3.13. He went up into the mountain, and called to himself those whom he wanted, and they went to him. 3.14. He appointed twelve, that they might be with him, and that he might send them out to preach 3.15. and to have authority to heal sicknesses and to cast out demons: 3.16. Simon, to whom he gave the name Peter; 3.17. James the son of Zebedee; John, the brother of James, and he surnamed them Boanerges, which means, Sons of Thunder; 3.18. Andrew; Philip; Bartholomew; Matthew; Thomas; James, the son of Alphaeus; Thaddaeus; Simon the Zealot; 3.19. and Judas Iscariot, who also betrayed him. He came into a house. 3.20. The multitude came together again, so that they could not so much as eat bread. 3.21. When his friends heard it, they went out to seize him: for they said, "He is insane. 3.22. The scribes who came down from Jerusalem said, "He has Beelzebul," and, "By the prince of the demons he casts out the demons. 3.23. He summoned them, and said to them in parables, "How can Satan cast out Satan? 3.24. If a kingdom is divided against itself, that kingdom cannot stand. 3.25. If a house is divided against itself, that house cannot stand. 3.26. If Satan has risen up against himself, and is divided, he can't stand, but has an end. 3.27. But no one can enter into the house of the strong man to plunder, unless he first binds the strong man; and then he will plunder his house. 3.28. Most assuredly I tell you, all of the sons of men's sins will be forgiven them, including their blasphemies with which they may blaspheme; 3.29. but whoever may blaspheme against the Holy Spirit never has forgiveness, but is guilty of an eternal sin 3.30. -- because they said, "He has an unclean spirit. 4.25. For whoever has, to him will more be given, and he who doesn't have, from him will be taken away even that which he has. 4.38. He himself was in the stern, asleep on the cushion, and they woke him up, and told him, "Teacher, don't you care that we are dying? 5.1. They came to the other side of the sea, into the country of the Gadarenes. 5.2. When he had come out of the boat, immediately there met him out of the tombs a man with an unclean spirit 5.3. who had his dwelling in the tombs. Nobody could bind him any more, not even with chains 5.4. because he had been often bound with fetters and chains, and the chains had been torn apart by him, and the fetters broken in pieces. Nobody had the strength to tame him. 5.5. Always, night and day, in the tombs and in the mountains, he was crying out, and cutting himself with stones. 5.6. When he saw Jesus from afar, he ran and bowed down to him 5.7. and crying out with a loud voice, he said, "What have I to do with you, Jesus, you Son of the Most High God? I adjure you by God, don't torment me. 5.8. For he said to him, "Come out of the man, you unclean spirit! 5.9. He asked him, "What is your name?"He said to him, "My name is Legion, for we are many. 5.10. He begged him much that he would not send them away out of the country. 5.11. Now there was on the mountainside a great herd of pigs feeding. 5.12. All the demons begged him, saying, "Send us into the pigs, that we may enter into them. 5.13. At once Jesus gave them permission. The unclean spirits came out and entered into the pigs. The herd of about two thousand rushed down the steep bank into the sea, and they were drowned in the sea. 5.14. Those who fed them fled, and told it in the city and in the country. The people came to see what it was that had happened. 5.15. They came to Jesus, and saw him who had been possessed by demons sitting, clothed, and in his right mind, even him who had the legion; and they were afraid. 5.16. Those who saw it declared to them how it happened to him who was possessed by demons, and about the pigs. 5.17. They began to beg him to depart from their region. 5.18. As he was entering into the boat, he who had been possessed by demons begged him that he might be with him. 5.19. He didn't allow him, but said to him, "Go to your house, to your friends, and tell them what great things the Lord has done for you, and how he had mercy on you. 5.20. He went his way, and began to proclaim in Decapolis how Jesus had done great things for him, and everyone marveled. 5.21. When Jesus had crossed back over in the boat to the other side, a great multitude was gathered to him; and he was by the sea. 5.23. and begged him much, saying, "My little daughter is at the point of death. Please come and lay your hands on her, that she may be made healthy, and live. 5.24. He went with him, and a great multitude followed him, and they pressed upon him on all sides. 5.25. A certain woman, who had an issue of blood for twelve years 5.26. and had suffered many things by many physicians, and had spent all that she had, and was no better, but rather grew worse 5.27. having heard the things concerning Jesus, came up behind him in the crowd, and touched his clothes. 5.28. For she said, "If I just touch his clothes, I will be made well. 5.29. Immediately the flow of her blood was dried up, and she felt in her body that she was healed of her affliction. 5.30. Immediately Jesus, perceiving in himself that the power had gone out from him, turned around in the crowd, and asked, "Who touched my clothes? 5.31. His disciples said to him, "You see the multitude pressing against you, and you say, 'Who touched me?' 5.32. He looked around to see her who had done this thing. 5.33. But the woman, fearing and trembling, knowing what had been done to her, came and fell down before him, and told him all the truth. 5.34. He said to her, "Daughter, your faith has made you well. Go in peace, and be cured of your disease. 5.35. While he was still speaking, they came from the synagogue ruler's house saying, "Your daughter is dead. Why bother the Teacher any more? 5.36. But Jesus, when he heard the message spoken, immediately said to the ruler of the synagogue, "Don't be afraid, only believe. 5.37. He allowed no one to follow him, except Peter, James, and John the brother of James. 5.38. He came to the synagogue ruler's house, and he saw an uproar, weeping, and great wailing. 5.39. When he had entered in, he said to them, "Why do you make an uproar and weep? The child is not dead, but is asleep. 5.40. They laughed him to scorn. But he, having put them all out, took the father of the child and her mother and those who were with him, and went in where the child was lying. 5.41. Taking the child by the hand, he said to her, "Talitha cumi;" which means, being interpreted, "Young lady, I tell you, get up. 5.42. Immediately the young lady rose up, and walked, for she was twelve years old. They were amazed with great amazement. 5.43. He strictly ordered them that no one should know this, and commanded that something should be given to her to eat. 6.2. When the Sabbath had come, he began to teach in the synagogue, and many hearing him were astonished, saying, "Where did this man get these things?" and, "What is the wisdom that is given to this man, that such mighty works come about by his hands? 6.3. Isn't this the carpenter, the son of Mary, and brother of James, Joses, Judas, and Simon? Aren't his sisters here with us?" They were offended at him. 6.7. He called to himself the twelve, and began to send them out two by two; and he gave them authority over the unclean spirits. 6.8. He charged them that they should take nothing for their journey, except a staff only: no bread, no wallet, no money in their purse 6.9. but to wear sandals, and not put on two tunics. 6.10. He said to them, "Wherever you enter into a house, stay there until you depart from there. 6.11. Whoever will not receive you nor hear you, as you depart from there, shake off the dust that is under your feet for a testimony against them. Assuredly, I tell you, it will be more tolerable for Sodom and Gomorrah in the day of judgment than for that city! 6.12. They went out and preached that people should repent. 6.13. They cast out many demons, and anointed many with oil who were sick, and healed them. 6.14. King Herod heard this, for his name had become known, and he said, "John the Baptizer has risen from the dead, and therefore these powers are at work in him. 6.15. But others said, "It is Elijah." Others said, "It is the Prophet, or like one of the prophets. 6.16. But Herod, when he heard this, said, "This is John, whom I beheaded. He has risen from the dead. 6.17. For Herod himself had sent out and arrested John, and bound him in prison for the sake of Herodias, his brother Philip's wife, for he had married her. 6.18. For John said to Herod, "It is not lawful for you to have your brother's wife. 6.19. Herodias set herself against him, and desired to kill him, but she couldn't 6.20. for Herod feared John, knowing that he was a righteous and holy man, and kept him safe. When he heard him, he did many things, and he heard him gladly. 6.21. Then a convenient day came, that Herod on his birthday made a supper for his nobles, the high officers, and the chief men of Galilee. 6.22. When the daughter of Herodias herself came in and danced, she pleased Herod and those sitting with him. The king said to the young lady, "Ask me whatever you want, and I will give it to you. 6.23. He swore to her, "Whatever you shall ask of me, I will give you, up to half of my kingdom. 6.24. She went out, and said to her mother, "What shall I ask?"She said, "The head of John the Baptizer. 6.25. She came in immediately with haste to the king, and asked, "I want you to give me right now the head of John the Baptizer on a platter. 6.26. The king was exceedingly sorry, but for the sake of his oaths, and of his dinner guests, he didn't wish to refuse her. 6.27. Immediately the king sent out a soldier of his guard, and commanded to bring John's head, and he went and beheaded him in the prison 6.28. and brought his head on a platter, and gave it to the young lady; and the young lady gave it to her mother. 6.29. When his disciples heard this, they came and took up his corpse, and laid it in a tomb. 6.30. The apostles gathered themselves together to Jesus, and they told him all things, whatever they had done, and whatever they had taught. 6.31. He said to them, "You come apart into a deserted place, and rest awhile." For there were many coming and going, and they had no leisure so much as to eat. 6.32. They went away in the boat to a desert place by themselves. 6.33. They saw them going, and many recognized him and ran there on foot from all the cities. They arrived before them and came together to him. 6.34. Jesus came out, saw a great multitude, and he had compassion on them, because they were like sheep without a shepherd, and he began to teach them many things. 6.35. When it was late in the day, his disciples came to him, and said, "This place is deserted, and it is late in the day. 6.36. Send them away, that they may go into the surrounding country and villages, and buy themselves bread, for they have nothing to eat. 6.37. But he answered them, "You give them something to eat."They asked him, "Shall we go and buy two hundred denarii worth of bread, and give them something to eat? 6.38. He said to them, "How many loaves do you have? Go see."When they knew, they said, "Five, and two fish. 6.39. He commanded them that everyone should sit down in groups on the green grass. 6.40. They sat down in ranks, by hundreds and by fifties. 6.41. He took the five loaves and the two fish, and looking up to heaven, he blessed and broke the loaves, and he gave to his disciples to set before them, and he divided the two fish among them all. 6.42. They all ate, and were filled. 6.43. They took up twelve baskets full of broken pieces and also of the fish. 6.44. Those who ate the loaves were five thousand men. 6.53. When they had crossed over, they came to land at Gennesaret, and moored to the shore. 6.54. When they had come out of the boat, immediately the people recognized him 6.55. and ran around that whole region, and began to bring those who were sick, on their mats, to where they heard he was. 6.56. Wherever he entered, into villages, or into cities, or into the country, they laid the sick in the marketplaces, and begged him that they might touch just the fringe of his garment; and as many as touched him were made well. 7.1. Then the Pharisees, and some of the scribes gathered together to him, having come from Jerusalem. 7.5. The Pharisees and the scribes asked him, "Why don't your disciples walk according to the tradition of the elders, but eat their bread with unwashed hands? 7.24. From there he arose, and went away into the borders of Tyre and Sidon. He entered into a house, and didn't want anyone to know it, but he couldn't escape notice. 7.25. For a woman, whose little daughter had an unclean spirit, having heard of him, came and fell down at his feet. 7.26. Now the woman was a Greek, a Syrophoenician by race. She begged him that he would cast the demon out of her daughter. 7.27. But Jesus said to her, "Let the children be filled first, for it is not appropriate to take the children's bread and throw it to the dogs. 7.28. But she answered him, "Yes, Lord. Yet even the dogs under the table eat the children's crumbs. 7.29. He said to her, "For this saying, go your way. The demon has gone out of your daughter. 7.30. She went away to her house, and found the child lying on the bed, with the demon gone out. 7.31. Again he departed from the borders of Tyre and Sidon, and came to the sea of Galilee, through the midst of the region of Decapolis. 7.32. They brought to him one who was deaf and had an impediment in his speech. They begged him to lay his hand on him. 7.33. He took him aside from the multitude, privately, and put his fingers into his ears, and he spat, and touched his tongue. 7.34. Looking up to heaven, he sighed, and said to him, "Ephphatha!" that is, "Be opened! 7.35. Immediately his ears were opened, and the impediment of his tongue was loosed, and he spoke clearly. 7.36. He commanded them that they should tell no one, but the more he commanded them, so much the more widely they proclaimed it. 7.37. They were astonished beyond measure, saying, "He has done all things well. He makes even the deaf hear, and the mute speak! 8.1. In those days, when there was a very great multitude, and they had nothing to eat, Jesus called his disciples to himself, and said to them 8.2. I have compassion on the multitude, because they have stayed with me now three days, and have nothing to eat. 8.3. If I send them away fasting to their home, they will faint on the way, for some of them have come a long way. 8.4. His disciples answered him, "From where could one satisfy these people with bread here in a deserted place? 8.5. He asked them, "How many loaves do you have?"They said, "Seven. 8.6. He commanded the multitude to sit down on the ground, and he took the seven loaves. Having given thanks, he broke them, and gave them to his disciples to serve, and they served the multitude. 8.7. They had a few small fish. Having blessed them, he said to serve these also. 8.8. They ate, and were filled. They took up seven baskets of broken pieces that were left over. 8.9. Those who had eaten were about four thousand. Then he sent them away. 8.10. Immediately he entered into the boat with his disciples, and came into the region of Dalmanutha. 8.15. He charged them, saying, "Take heed: beware of the yeast of the Pharisees and the yeast of Herod. 8.22. He came to Bethsaida. They brought a blind man to him, and begged him to touch him. 8.23. He took hold of the blind man by the hand, and brought him out of the village. When he had spit on his eyes, and laid his hands on him, he asked him if he saw anything. 8.24. He looked up, and said, "I see men; for I see them like trees walking. 8.25. Then again he laid his hands on his eyes. He looked intently, and was restored, and saw everyone clearly. 8.26. He sent him away to his house, saying, "Don't enter into the village, nor tell anyone in the village. 8.27. Jesus went out, with his disciples, into the villages of Caesarea Philippi. On the way he asked his disciples, "Who do men say that I am? 8.31. He began to teach them that the Son of Man must suffer many things, and be rejected by the elders, the chief priests, and the scribes, and be killed, and after three days rise again. 8.35. For whoever wants to save his life will lose it; and whoever will lose his life for my sake and the gospel's will save it. 9.1. He said to them, "Most assuredly I tell you, there are some standing here who will in no way taste death, until they see the Kingdom of God come with power. 9.2. After six days Jesus took with him Peter, James, and John, and brought them up onto a high mountain privately by themselves, and he was changed into another form in front of them. 9.3. His clothing became glistening, exceedingly white, like snow, such as no launderer on earth can whiten them. 9.4. Elijah and Moses appeared to them, and they were talking with Jesus. 9.5. Peter answered Jesus, "Rabbi, it is good for us to be here. Let's make three tents: one for you, one for Moses, and one for Elijah. 9.6. For he didn't know what to say, for they were very afraid. 9.7. A cloud came, overshadowing them, and a voice came out of the cloud, "This is my beloved Son. Listen to him. 9.8. Suddenly looking around, they saw no one with them any more, except Jesus only. 9.9. As they were coming down from the mountain, he charged them that they should tell no one what things they had seen, until after the Son of Man had risen from the dead. 9.11. They asked him, saying, "Why do the scribes say that Elijah must come first? 9.13. But I tell you that Elijah has come, and they have also done to him whatever they wanted to, even as it is written about him. 9.14. Coming to the disciples, he saw a great multitude around them, and scribes questioning them. 9.15. Immediately all the multitude, when they saw him, were greatly amazed, and running to him greeted him. 9.16. He asked the scribes, "What are you asking them? 9.17. One of the multitude answered, "Teacher, I brought to you my son, who has a mute spirit; 9.18. and wherever it seizes him, it throws him down, and he foams at the mouth, and grinds his teeth, and wastes away. I asked your disciples to cast it out, and they weren't able. 9.19. He answered him, "Unbelieving generation, how long shall I be with you? How long shall I bear with you? Bring him to me. 9.20. They brought him to him, and when he saw him, immediately the spirit convulsed him, and he fell on the ground, wallowing and foaming at the mouth. 9.21. He asked his father, "How long has it been since this has come to him?"He said, "From childhood. 9.22. often it has cast him both into the fire and into the water, to destroy him. But if you can do anything, have compassion on us, and help us. 9.23. Jesus said to him, "If you can believe, all things are possible to him who believes. 9.24. Immediately the father of the child cried out with tears, "I believe. Help my unbelief! 9.25. When Jesus saw that a multitude came running together, he rebuked the unclean spirit, saying to him, "You mute and deaf spirit, I command you, come out of him, and never enter him again! 9.26. Having cried out, and convulsed greatly, it came out of him. The boy became like one dead; so much that most of them said, "He is dead. 9.27. But Jesus took him by the hand, and raised him up; and he arose. 9.28. When he had come into the house, his disciples asked him privately, "Why couldn't we cast it out? 9.29. He said to them, "This kind can come out by nothing, except by prayer and fasting. 9.33. He came to Capernaum, and when he was in the house he asked them, "What were you arguing among yourselves on the way? 9.34. But they were silent, for they had disputed one with another on the way about who was the greatest. 9.35. He sat down, and called the twelve; and he said to them, "If any man wants to be first, he shall be last of all, and servant of all. 9.36. He took a little child, and set him in the midst of them. Taking him in his arms, he said to them 9.37. Whoever receives one such little child in my name, receives me, and whoever receives me, doesn't receive me, but him who sent me. 9.38. John said to him, "Teacher, we saw someone who doesn't follow us casting out demons in your name; and we forbade him, because he doesn't follow us. 9.39. But Jesus said, "Don't forbid him, for there is no one who will do a mighty work in my name, and be able quickly to speak evil of me. 10.13. They were bringing to him little children, that he should touch them, but the disciples rebuked those who were bringing them. 10.14. But when Jesus saw it, he was moved with indignation, and said to them, "Allow the little children to come to me! Don't forbid them, for the Kingdom of God belongs to such as these. 10.15. Most assuredly I tell you, whoever will not receive the Kingdom of God like a little child, he will in no way enter into it. 10.16. He took them in his arms, and blessed them, laying his hands on them. 10.19. You know the commandments: 'Do not murder,' 'Do not commit adultery,' 'Do not steal,' 'Do not give false testimony,' 'Do not defraud,' 'Honor your father and mother.' 10.22. But his face fell at that saying, and he went away sorrowful, for he was one who had great possessions. 10.26. They were exceedingly astonished, saying to him, "Then who can be saved? 10.29. Jesus said, "Most assuredly I tell you, there is no one who has left house, or brothers, or sisters, or father, or mother, or wife, or children, or land, for my sake, and for the gospel's sake 10.32. They were on the way, going up to Jerusalem; and Jesus was going in front of them, and they were amazed; and those who followed were afraid. He again took the twelve, and began to tell them the things that were going to happen to him. 10.33. Behold, we are going up to Jerusalem. The Son of Man will be delivered to the chief priests and the scribes. They will condemn him to death, and will deliver him to the Gentiles. 10.34. They will mock him, spit on him, scourge him, and kill him. On the third day he will rise again. 10.42. Jesus summoned them, and said to them, "You know that they who are recognized as rulers over the Gentiles lord it over them, and their great ones exercise authority over them. 10.43. But it shall not be so among you, but whoever wants to become great among you shall be your servant. 10.44. Whoever of you wants to become first among you, shall be servant of all. 10.45. For the Son of Man also came not to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for many. 10.46. They came to Jericho. As he went out from Jericho, with his disciples and a great multitude, the son of Timaeus, Bartimaeus, a blind beggar, was sitting by the road. 10.47. When he heard that it was Jesus the Nazarene, he began to cry out, and say, "Jesus, you son of David, have mercy on me! 10.48. Many rebuked him, that he should be quiet, but he cried out much more, "You son of David, have mercy on me! 10.49. Jesus stood still, and said, "Call him."They called the blind man, saying to him, "Cheer up! Get up. He is calling you! 10.50. He, casting away his cloak, sprang up, and came to Jesus. 10.51. Jesus asked him, "What do you want me to do for you?"The blind man said to him, "Rhabboni, that I may see again. 10.52. Jesus said to him, "Go your way. Your faith has made you well." Immediately he received his sight, and followed Jesus in the way. 11.1. When they drew near to Jerusalem, to Bethsphage and Bethany, at the Mount of Olives, he sent two of his disciples 11.2. and said to them, "Go your way into the village that is opposite you. Immediately as you enter into it, you will find a colt tied, on which no one has sat. Untie him, and bring him. 11.3. If anyone asks you, 'Why are you doing this?' say, 'The Lord needs him;' and immediately he will send him back here. 11.4. They went away, and found a colt tied at the door outside in the open street, and they untied him. 11.5. Some of those who stood there asked them, "What are you doing, untying the colt? 11.6. They said to them just as Jesus had said, and they let them go. 11.7. They brought the colt to Jesus, and threw their garments on it, and Jesus sat on it. 11.8. Many spread their garments on the way, and others were cutting down branches from the trees, and spreading them on the road. 11.9. Those who went in front, and those who followed, cried out, "Hosanna! Blessed is he who comes in the name of the Lord! 11.10. Blessed is the kingdom of our father David that is coming in the name of the Lord! Hosanna in the highest! 11.11. Jesus entered into the temple in Jerusalem. When he had looked around at everything, it being now evening, he went out to Bethany with the twelve. 11.15. They came to Jerusalem, and Jesus entered into the temple, and began to throw out those who sold and those who bought in the temple, and overthrew the tables of the money-changers, and the seats of those who sold the doves. 11.16. He would not allow anyone to carry a container through the temple. 11.17. He taught, saying to them, "Isn't it written, 'My house will be called a house of prayer for all the nations?' But you have made it a den of robbers! 11.18. The chief priests and the scribes heard it, and sought how they might destroy him. For they feared him, for all the multitude was astonished at his teaching. 11.27. They came again to Jerusalem, and as he was walking in the temple, the chief priests, and the scribes, and the elders came to him 12.1. He began to speak to them in parables. "A man planted a vineyard, put a hedge around it, dug a pit for the winepress, built a tower, rented it out to a farmer, and went into another country. 12.2. When it was time, he sent a servant to the farmer to get from the farmer his share of the fruit of the vineyard. 12.3. They took him, beat him, and sent him away empty. 12.4. Again, he sent another servant to them; and they threw stones at him, wounded him in the head, and sent him away shamefully treated. 12.5. Again he sent another; and they killed him; and many others, beating some, and killing some. 12.6. Therefore still having one, his beloved son, he sent him last to them, saying, 'They will respect my son.' 12.7. But those farmers said among themselves, 'This is the heir. Come, let's kill him, and the inheritance will be ours.' 12.8. They took him, killed him, and cast him out of the vineyard. 12.13. They sent some of the Pharisees and of the Herodians to him, that they might trap him with words. 12.14. When they had come, they asked him, "Teacher, we know that you are honest, and don't defer to anyone; for you aren't partial to anyone, but truly teach the way of God. Is it lawful to pay taxes to Caesar, or not? 12.15. Shall we give, or shall we not give?"But he, knowing their hypocrisy, said to them, "Why do you test me? Bring me a denarius, that I may see it. 12.16. They brought it. He said to them, "Whose is this image and inscription?"They said to him, "Caesar's. 12.17. Jesus answered them, "Render to Caesar the things that are Caesar's, and to God the things that are God's."They marveled greatly at him. 12.18. There came to him Sadducees, who say that there is no resurrection. They asked him, saying 12.19. Teacher, Moses wrote to us, 'If a man's brother dies, and leaves a wife behind him, and leaves no children, that his brother should take his wife, and raise up offspring for his brother.' 12.20. There were seven brothers. The first took a wife, and dying left no offspring. 12.21. The second took her, and died, leaving no children behind him. The third likewise; 12.22. and the seven took her and left no children. Last of all the woman also died. 12.23. In the resurrection, when they rise, whose wife will she be of them? For the seven had her as a wife. 12.24. Jesus answered them, "Isn't this because you are mistaken, not knowing the Scriptures, nor the power of God? 12.25. For when they will rise from the dead, they neither marry, nor are given in marriage, but are like angels in heaven. 12.26. But about the dead, that they are raised; haven't you read in the book of Moses, about the Bush, how God spoke to him, saying, 'I am the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob?' 12.27. He is not the God of the dead, but of the living. You are therefore badly mistaken. 12.28. One of the scribes came, and heard them questioning together. Knowing that he had answered them well, asked him, "Which commandment is the greatest of all? 12.34. When Jesus saw that he answered wisely, he said to him, "You are not far from the Kingdom of God."No one dared ask him any question after that. 12.35. Jesus responded, as he taught in the temple, "How is it that the scribes say that the Christ is the son of David? 12.38. In his teaching he said to them, "Beware of the scribes, who like to walk in long robes, and to get greetings in the marketplaces 12.39. and the best seats in the synagogues, and the best places at feasts: 12.40. those who devour widows' houses, and for a pretense make long prayers. These will receive greater condemnation. 12.41. Jesus sat down opposite the treasury, and saw how the multitude cast money into the treasury. Many who were rich cast in much. 13.2. Jesus said to him, "Do you see these great buildings? There will not be left here one stone on another, which will not be thrown down. 13.9. But watch yourselves, for they will deliver you up to councils. You will be beaten in synagogues. You will stand before rulers and kings for my sake, for a testimony to them. 13.13. You will be hated by all men for my name's sake, but he who endures to the end, the same will be saved. 13.34. It is like a man, traveling to another country, having left his house, and given authority to his servants, and to each one his work, and also commanded the doorkeeper to keep watch. 14.1. It was now two days before the feast of the Passover and the unleavened bread, and the chief priests and the scribes sought how they might sieze him by deception, and kill him. 14.2. For they said, "Not during the feast, because there might be a riot of the people. 14.3. While he was at Bethany, in the house of Simon the leper, as he sat at the table, a woman came having an alabaster jar of ointment of pure nard -- very costly. She broke the jar, and poured it over his head. 14.4. But there were some who were indigt among themselves, saying, "Why has this ointment been wasted? 14.5. For this might have been sold for more than three hundred denarii, and given to the poor." They grumbled against her. 14.6. But Jesus said, "Leave her alone. Why do you trouble her? She has done a good work for me. 14.7. For you always have the poor with you, and whenever you want to, you can do them good; but you will not always have me. 14.8. She has done what she could. She has anointed my body beforehand for the burying. 14.9. Most assuredly I tell you, wherever this gospel may be preached throughout the whole world, that which this woman has done will also be spoken of for a memorial of her. 14.10. Judas Iscariot, who was one of the twelve, went away to the chief priests, that he might deliver him to them. 14.14. and wherever he enters in, tell the master of the house, 'The Teacher says, "Where is the guest room, where I may eat the Passover with my disciples?"' 14.43. Immediately, while he was still speaking, Judas, one of the twelve, came -- and with him a multitude with swords and clubs, from the chief priests, the scribes, and the elders. 14.47. But a certain one of those who stood by drew his sword, and struck the servant of the high priest, and cut off his ear. 14.53. They led Jesus away to the high priest. All the chief priests, the elders, and the scribes came together with him. 14.54. Peter had followed him from a distance, until he came into the court of the high priest. He was sitting with the officers, and warming himself in the light of the fire. 14.55. Now the chief priests and the whole council sought witnesses against Jesus to put him to death, and found none. 14.56. For many gave false testimony against him, and their testimony didn't agree with each other. 14.57. Some stood up, and gave false testimony against him, saying 14.58. We heard him say, 'I will destroy this temple that is made with hands, and in three days I will build another made without hands.' 14.59. Even so, their testimony did not agree. 14.60. The high priest stood up in the midst, and asked Jesus, "Have you no answer? What is it which these testify against you? 14.61. But he stayed quiet, and answered nothing. Again the high priest asked him, "Are you the Christ, the Son of the Blessed? 14.62. Jesus said, "I AM. You will see the Son of Man sitting at the right hand of Power, and coming with the clouds of the sky. 14.63. The high priest tore his clothes, and said, "What further need have we of witnesses? 14.64. You have heard the blasphemy! What do you think?" They all condemned him to be worthy of death. 14.65. Some began to spit on him, and to cover his face, and to beat him with fists, and to tell him, "Prophesy!" The officers struck him with the palms of their hands. 14.66. As Peter was in the courtyard below, one of the maids of the high priest came 14.67. and seeing Peter warming himself, she looked at him, and said, "You were also with the Nazarene, Jesus! 14.68. But he denied it, saying, "I neither know, nor understand what you are saying." He went out on the porch, and the cock crowed. 14.69. The maid saw him, and began again to tell those who stood by, "This is one of them. 14.70. But he again denied it. After a little while again those who stood by said to Peter, "You truly are one of them, for you are a Galilean, and your speech shows it. 14.71. But he began to curse, and to swear, "I don't know this man of whom you speak! 14.72. The cock crowed the second time. Peter remembered the word, how that Jesus said to him, "Before the cock crows twice, you will deny me three times." When he thought about that, he wept. 15.1. Immediately in the morning the chief priests, with the elders and scribes, and the whole council, held a consultation, and bound Jesus, and carried him away, and delivered him up to Pilate. 15.2. Pilate asked him, "Are you the King of the Jews?"He answered, "So you say. 15.3. The chief priests accused him of many things. 15.4. Pilate again asked him, "Have you no answer? See how many things they testify against you! 15.5. But Jesus made no further answer, so that Pilate marveled. 15.6. Now at the feast he used to release to them one prisoner, whom they asked of him. 15.7. There was one called Barabbas, bound with those who had made insurrection, men who in the insurrection had committed murder. 15.8. The multitude, crying aloud, began to ask him to do as he always did for them. 15.9. Pilate answered them, saying, "Do you you want me to release to you the King of the Jews? 15.10. For he perceived that for envy the chief priests had delivered him up. 15.11. But the chief priests stirred up the multitude, that he should release Barabbas to them instead. 15.12. Pilate again asked them, "What then should I do to him whom you call the King of the Jews? 15.13. They cried out again, "Crucify him! 15.14. Pilate said to them, "Why, what evil has he done?"But they cried out exceedingly, "Crucify him! 15.15. Pilate, wishing to please the multitude, released Barabbas to them, and handed over Jesus, when he had flogged him, to be crucified. 15.16. The soldiers led him away within the court, which is the Praetorium; and they called together the whole cohort. 15.17. They clothed him with purple, and weaving a crown of thorns, they put it on him. 15.18. They began to salute him, "Hail, King of the Jews! 15.19. They struck his head with a reed, and spat on him, and bowing their knees, did homage to him. 15.20. When they had mocked him, they took the purple off of him, and put his own garments on him. They led him out to crucify him. 15.21. They compelled one passing by, coming from the country, Simon of Cyrene, the father of Alexander and Rufus, to go with them, that he might bear his cross. 15.22. They brought him to the place called Golgotha, which is, being interpreted, "The place of a skull. 15.23. They offered him wine mixed with myrrh to drink, but he didn't take it. 15.24. Crucifying him, they parted his garments among them, casting lots on them, what each should take. 15.25. It was the third hour, and they crucified him. 15.26. The superscription of his accusation was written over him, "THE KING OF THE JEWS. 15.27. With him they crucified two robbers; one on his right hand, and one on his left. 15.28. The Scripture was fulfilled, which says, "He was numbered with transgressors. 15.29. Those who passed by blasphemed him, wagging their heads, and saying, "Ha! You who destroy the temple, and build it in three days 15.30. save yourself, and come down from the cross! 15.31. Likewise, also the chief priests mocking among themselves with the scribes said, "He saved others. He can't save himself. 15.32. Let the Christ, the King of Israel, now come down from the cross, that we may see and believe him." Those who were crucified with him insulted him. 15.33. When the sixth hour had come, there was darkness over the whole land until the ninth hour. 15.34. At the ninth hour Jesus cried with a loud voice, saying, "Eloi, Eloi, lama sabachthani?" which is, being interpreted, "My God, my God, why have you forsaken me? 15.35. Some of those who stood by, when they heard it, said, "Behold, he is calling Elijah. 15.36. One ran, and filling a sponge full of vinegar, put it on a reed, and gave it to him to drink, saying, "Let him be. Let's see whether Elijah comes to take him down. 15.37. Jesus cried out with a loud voice, and gave up the spirit. 15.38. The veil of the temple was torn in two from the top to the bottom. 15.39. When the centurion, who stood by opposite him, saw that he cried out like this and breathed his last, he said, "Truly this man was the Son of God! 15.40. There were also women watching from afar, among whom were both Mary Magdalene, and Mary the mother of James the less and of Joses, and Salome; 15.41. who, when he was in Galilee, followed him, and served him; and many other women who came up with him to Jerusalem. 15.42. When evening had now come, because it was the Preparation Day, that is, the day before the Sabbath 15.43. Joseph of Arimathaea, a prominent council member who also himself was looking for the Kingdom of God, came. He boldly went in to Pilate, and asked for Jesus' body. 15.44. Pilate marveled if he were already dead; and summoning the centurion, he asked him whether he had been dead long. 15.45. When he found out from the centurion, he granted the body to Joseph. 15.46. He bought a linen cloth, and taking him down, wound him in the linen cloth, and laid him in a tomb which had been cut out of a rock. He rolled a stone against the door of the tomb. 15.47. Mary Magdalene and Mary, the mother of Joses, saw where he was laid. 16.18. they will take up serpents; and if they drink any deadly thing, it will in no way hurt them; they will lay hands on the sick, and they will recover.
30. New Testament, Matthew, 4.24, 8.1-8.13, 8.28-8.34, 9.1-9.8, 9.18-9.27, 10.22, 12.1-12.14, 12.17-12.29, 12.31-12.32, 12.39-12.42, 14.21, 15.21-15.28, 16.25, 17.14-17.20, 23.9, 24.46, 24.51, 25.14-25.30, 26.7-26.13, 27.42 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

4.24. The report about him went out into all Syria. They brought to him all who were sick, afflicted with various diseases and torments, possessed with demons, epileptics, and paralytics; and he healed them. 8.1. When he came down from the mountain, great multitudes followed him. 8.2. Behold, a leper came to him and worshiped him, saying, "Lord, if you want to, you can make me clean. 8.3. Jesus stretched out his hand, and touched him, saying, "I want to. Be made clean." Immediately his leprosy was cleansed. 8.4. Jesus said to him, "See that you tell nobody, but go, show yourself to the priest, and offer the gift that Moses commanded, as a testimony to them. 8.5. When he came into Capernaum, a centurion came to him, asking him 8.6. and saying, "Lord, my servant lies in the house paralyzed, grievously tormented. 8.7. Jesus said to him, "I will come and heal him. 8.8. The centurion answered, "Lord, I'm not worthy for you to come under my roof. Just say the word, and my servant will be healed. 8.9. For I am also a man under authority, having under myself soldiers. I tell this one, 'Go,' and he goes; and to another, 'Come,' and he comes; and to my servant, 'Do this,' and he does it. 8.10. When Jesus heard it, he marveled, and said to those who followed, "Most assuredly I tell you, I haven't found so great a faith, not even in Israel. 8.11. I tell you that many will come from the east and the west, and will sit down with Abraham, Isaac, and Jacob in the Kingdom of Heaven 8.12. but the sons of the kingdom will be thrown out into the outer darkness. There will be weeping and the gnashing of teeth. 8.13. Jesus said to the centurion, "Go your way. Let it be done for you as you as you have believed." His servant was healed in that hour. 8.28. When he came to the other side, into the country of the Gergesenes, two people possessed by demons met him there, coming out of the tombs, exceedingly fierce, so that nobody could pass by that way. 8.29. Behold, they cried out, saying, "What do we have to do with you, Jesus, Son of God? Have you come here to torment us before the time? 8.30. Now there was a herd of many pigs feeding far away from them. 8.31. The demons begged him, saying, "If you cast us out, permit us to go away into the herd of pigs. 8.32. He said to them, "Go!"They came out, and went into the herd of pigs: and behold, the whole herd of pigs rushed down the cliff into the sea, and died in the water. 8.33. Those who fed them fled, and went away into the city, and told everything, including what happened to those who were possessed with demons. 8.34. Behold, all the city came out to meet Jesus. When they saw him, they begged that he would depart from their borders. 9.1. He entered into a boat, and crossed over, and came into his own city. 9.2. Behold, they brought to him a man who was paralyzed, lying on a bed. Jesus, seeing their faith, said to the paralytic, "Son, cheer up! Your sins are forgiven you. 9.3. Behold, some of the scribes said to themselves, "This man blasphemes. 9.4. Jesus, knowing their thoughts, said, "Why do you think evil in your hearts? 9.5. For which is easier, to say, 'Your sins are forgiven;' or to say, 'Get up, and walk?' 9.6. But that you may know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins..." (then he said to the paralytic), "Get up, and take up your mat, and go up to your house. 9.7. He arose and departed to his house. 9.8. But when the multitudes saw it, they marveled and glorified God, who had given such authority to men. 9.18. While he told these things to them, behold, a ruler came and worshiped him, saying, "My daughter has just died, but come and lay your hand on her, and she will live. 9.19. Jesus got up and followed him, as did his disciples. 9.20. Behold, a woman who had an issue of blood for twelve years came behind him, and touched the tassels of his garment; 9.21. for she said within herself, "If I just touch his garment, I will be made well. 9.22. But Jesus, turning around and seeing her, said, "Daughter, cheer up! Your faith has made you well." And the woman was made well from that hour. 9.23. When Jesus came into the ruler's house, and saw the flute players, and the crowd in noisy disorder 9.24. he said to them, "Make room, because the girl isn't dead, but sleeping."They were ridiculing him. 9.25. But when the crowd was put out, he entered in, took her by the hand, and the girl arose. 9.26. The report of this went out into all that land. 9.27. As Jesus passed by from there, two blind men followed him, calling out and saying, "Have mercy on us, son of David! 10.22. You will be hated by all men for my name's sake, but he who endures to the end will be saved. 12.1. At that time, Jesus went on the Sabbath day through the grain fields. His disciples were hungry and began to pluck heads of grain and to eat. 12.2. But the Pharisees, when they saw it, said to him, "Behold, your disciples do what is not lawful to do on the Sabbath. 12.3. But he said to them, "Haven't you read what David did, when he was hungry, and those who were with him; 12.4. how he entered into the house of God, and ate the show bread, which was not lawful for him to eat, neither for those who were with him, but only for the priests? 12.5. Or have you not read in the law, that on the Sabbath day, the priests in the temple profane the Sabbath, and are guiltless? 12.6. But I tell you that one greater than the temple is here. 12.7. But if you had known what this means, 'I desire mercy, and not sacrifice,' you would not have condemned the guiltless. 12.8. For the Son of Man is Lord of the Sabbath. 12.9. He departed there, and went into their synagogue. 12.10. And behold there was a man with a withered hand. They asked him, "Is it lawful to heal on the Sabbath day?" that they might accuse him. 12.11. He said to them, "What man is there among you, who has one sheep, and if this one falls into a pit on the Sabbath day, won't he grab on to it, and lift it out? 12.12. of how much more value then is a man than a sheep! Therefore it is lawful to do good on the Sabbath day. 12.13. Then he told the man, "Stretch out your hand." He stretched it out; and it was restored whole, just like the other. 12.14. But the Pharisees went out, and conspired against him, how they might destroy him. 12.17. that it might be fulfilled which was spoken through Isaiah the prophet, saying 12.18. Behold, my servant whom I have chosen; My beloved in whom my soul is well pleased: I will put my Spirit on him. He will proclaim justice to the Gentiles. 12.19. He will not strive, nor shout; Neither will anyone hear his voice in the streets. 12.20. He won't break a bruised reed. He won't quench a smoking flax, Until he leads justice to victory. 12.21. In his name, the Gentiles will hope. 12.22. Then one possessed by a demon, blind and mute, was brought to him and he healed him, so that the blind and mute man both spoke and saw. 12.23. All the multitudes were amazed, and said, "Can this be the son of David? 12.24. But when the Pharisees heard it, they said, "This man does not cast out demons, except by Beelzebul, the prince of the demons. 12.25. Knowing their thoughts, Jesus said to them, "Every kingdom divided against itself is brought to desolation, and every city or house divided against itself will not stand. 12.26. If Satan casts out Satan, he is divided against himself. How then will his kingdom stand? 12.27. If I by Beelzebul cast out demons, by whom do your sons cast them out? Therefore they will be your judges. 12.28. But if I by the Spirit of God cast out demons, then the Kingdom of God has come upon you. 12.29. Or how can one enter into the house of the strong man, and plunder his goods, unless he first bind the strong man? Then he will plunder his house. 12.31. Therefore I tell you, every sin and blasphemy will be forgiven men, but the blasphemy against the Spirit will not be forgiven men. 12.32. Whoever speaks a word against the Son of Man, it will be forgiven him; but whoever speaks against the Holy Spirit, it will not be forgiven him, neither in this world, nor in that which is to come. 12.39. But he answered them, "An evil and adulterous generation seeks after a sign, but no sign will be given it but the sign of Jonah the prophet. 12.40. For as Jonah was three days and three nights in the belly of the whale, so will the Son of Man be three days and three nights in the heart of the earth. 12.41. The men of Nineveh will stand up in the judgment with this generation, and will condemn it, for they repented at the preaching of Jonah; and behold, someone greater than Jonah is here. 12.42. The queen of the south will rise up in the judgment with this generation, and will condemn it, for she came from the ends of the earth to hear the wisdom of Solomon; and behold, someone greater than Solomon is here. 14.21. Those who ate were about five thousand men, besides women and children. 15.21. Jesus went out from there, and withdrew into the region of Tyre and Sidon. 15.22. Behold, a Canaanite woman came out from those borders, and cried, saying, "Have mercy on me, Lord, you son of David! My daughter is severely demonized! 15.23. But he answered her not a word. His disciples came and begged him, saying, "Send her away; for she cries after us. 15.24. But he answered, "I wasn't sent to anyone but the lost sheep of the house of Israel. 15.25. But she came and worshiped him, saying, "Lord, help me. 15.26. But he answered, "It is not appropriate to take the children's bread and throw it to the dogs. 15.27. But she said, "Yes, Lord, but even the dogs eat the crumbs which fall from their masters' table. 15.28. Then Jesus answered her, "Woman, great is your faith! Be it done to you even as you desire." And her daughter was healed from that hour. 16.25. For whoever desires to save his life will lose it, and whoever will lose his life for my sake will find it. 17.14. When they came to the multitude, a man came to him, kneeling down to him, saying 17.15. Lord, have mercy on my son, for he is epileptic, and suffers grievously; for he often falls into the fire, and often into the water. 17.16. So I brought him to your disciples, and they could not cure him. 17.17. Jesus answered, "Faithless and perverse generation! How long will I be with you? How long will I bear with you? Bring him here to me. 17.18. Jesus rebuked him, the demon went out of him, and the boy was cured from that hour. 17.19. Then the disciples came to Jesus privately, and said, "Why weren't we able to cast it out? 17.20. He said to them, "Because of your unbelief. For most assuredly I tell you, if you have faith as a grain of mustard seed, you will tell this mountain, 'Move from here to there,' and it will move; and nothing will be impossible for you. 23.9. Call no man on the earth your father, for one is your Father, he who is in heaven. 24.46. Blessed is that servant whom his lord finds doing so when he comes. 24.51. and will cut him in pieces, and appoint his portion with the hypocrites; there is where the weeping and grinding of teeth will be. 25.14. For it is like a man, going into another country, who called his own servants, and entrusted his goods to them. 25.15. To one he gave five talents, to another two, to another one; to each according to his own ability. Then he went on his journey. 25.16. Immediately he who received the five talents went and traded with them, and made another five talents. 25.17. In like manner he also who got the two gained another two. 25.18. But he who received the one went away and dug in the earth, and hid his lord's money. 25.19. Now after a long time the lord of those servants came, and reconciled accounts with them. 25.20. He who received the five talents came and brought another five talents, saying, 'Lord, you delivered to me five talents. Behold, I have gained another five talents besides them.' 25.21. His lord said to him, 'Well done, good and faithful servant. You have been faithful over a few things, I will set you over many things. Enter into the joy of your lord.' 25.22. He also who got the two talents came and said, 'Lord, you delivered to me two talents. Behold, I have gained another two talents besides them.' 25.23. His lord said to him, 'Well done, good and faithful servant. You have been faithful over a few things, I will set you over many things. Enter into the joy of your lord.' 25.24. He also who had received the one talent came and said, 'Lord, I knew you that you are a hard man, reaping where you did not sow, and gathering where you did not scatter. 25.25. I was afraid, and went away and hid your talent in the earth. Behold, you have what is yours.' 25.26. But his lord answered him, 'You wicked and slothful servant. You knew that I reap where I didn't sow, and gather where I didn't scatter. 25.27. You ought therefore to have deposited my money with the bankers, and at my coming I should have received back my own with interest. 25.28. Take away therefore the talent from him, and give it to him who has the ten talents. 25.29. For to everyone who has will be given, and he will have abundance, but from him who has not, even that which he has will be taken away. 25.30. Throw out the unprofitable servant into the outer darkness, where there will be weeping and gnashing of teeth.' 26.7. a woman came to him having an alabaster jar of very expensive ointment, and she poured it on his head as he sat at the table. 26.8. But when his disciples saw this, they were indigt, saying, "Why this waste? 26.9. For this ointment might have been sold for much, and given to the poor. 26.10. But Jesus, knowing this, said to them, "Why do you trouble the woman? Because she has done a good work for me. 26.11. For you always have the poor with you; but you don't always have me. 26.12. For in pouring this ointment on my body, she did it to prepare me for burial. 26.13. Most assuredly I tell you, wherever this gospel is preached in the whole world, what this woman has done will also be spoken of as a memorial of her. 27.42. He saved others, but he can't save himself. If he is the King of Israel, let him come down from the cross now, and we will believe in him.
31. Tacitus, Histories, 5.5 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

5.5.  Whatever their origin, these rites are maintained by their antiquity: the other customs of the Jews are base and abominable, and owe their persistence to their depravity. For the worst rascals among other peoples, renouncing their ancestral religions, always kept sending tribute and contributions to Jerusalem, thereby increasing the wealth of the Jews; again, the Jews are extremely loyal toward one another, and always ready to show compassion, but toward every other people they feel only hate and enmity. They sit apart at meals, and they sleep apart, and although as a race, they are prone to lust, they abstain from intercourse with foreign women; yet among themselves nothing is unlawful. They adopted circumcision to distinguish themselves from other peoples by this difference. Those who are converted to their ways follow the same practice, and the earliest lesson they receive is to despise the gods, to disown their country, and to regard their parents, children, and brothers as of little account. However, they take thought to increase their numbers; for they regard it as a crime to kill any late-born child, and they believe that the souls of those who are killed in battle or by the executioner are immortal: hence comes their passion for begetting children, and their scorn of death. They bury the body rather than burn it, thus following the Egyptians' custom; they likewise bestow the same care on the dead, and hold the same belief about the world below; but their ideas of heavenly things are quite the opposite. The Egyptians worship many animals and monstrous images; the Jews conceive of one god only, and that with the mind alone: they regard as impious those who make from perishable materials representations of gods in man's image; that supreme and eternal being is to them incapable of representation and without end. Therefore they set up no statues in their cities, still less in their temples; this flattery is not paid their kings, nor this honour given to the Caesars. But since their priests used to chant to the accompaniment of pipes and cymbals and to wear garlands of ivy, and because a golden vine was found in their temple, some have thought that they were devotees of Father Liber, the conqueror of the East, in spite of the incongruity of their customs. For Liber established festive rites of a joyous nature, while the ways of the Jews are preposterous and mean.
32. Tosefta, Hagigah, 2.11 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

33. Aelius Aristides, Orations, 39.1-39.18, 42.1-42.15, 50.56 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)

34. Apuleius, The Golden Ass, 2.21, 2.27-2.30 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)

35. Chariton, Chaereas And Callirhoe, 3.8.9 (2nd cent. CE - 3rd cent. CE)

36. Heliodorus, Ethiopian Story, 6.14-6.15 (2nd cent. CE - 4th cent. CE)

37. Irenaeus, Refutation of All Heresies, 1.3.3 (2nd cent. CE - 3rd cent. CE)

38. Lucian, The Lover of Lies, 10 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)

39. Philostratus The Athenian, Life of Apollonius, 4.45, 7.32, 7.38, 8.7, 8.15 (2nd cent. CE

4.45. Here too is a miracle which Apollonius worked: A girl had died just in the hour of her marriage, and the bridegroom was following her bier lamenting as was natural his marriage left unfulfilled, and the whole of Rome was mourning with him, for the maiden belonged to a consular family. Apollonius then witnessing their grief, said: Put down the bier, for I will stay the tears that you are shedding for this maiden. And withal he asked what was her name. The crowd accordingly thought that he was about to deliver such an oration as is commonly delivered to grace the funeral as to stir up lamentation; but he did nothing of the kind, but merely touching her and whispering in secret some spell over her, at once woke up the maiden from her seeming death; and the girl spoke out loud, and returned to her father's house, just as Alcestis did when she was brought back to life by Heracles. And the relations of the maiden wanted to present him with the sum of 150,000 sesterces, but he said that he would freely present the money to the young lady by way of dowry. Now whether he detected some spark of life in her, which those who were nursing her had not noticed — for it is said that although it was raining at the time, a vapor went up from her face — or whether her life was really extinct, and he restored it by the warmth of his touch, is a mysterious problem which neither I myself nor those who were present could decide. 7.32. So far these matters then; but when the Emperor had leisure, having got rid of all his urgent affairs, to give an audience to our sage, the attendants whose office it was conducted him into the palace, without allowing Damis to follow him. And the Emperor was wearing a wreath of olive leaves, for he had just been offering a sacrifice to Athena in the hall of Adonis and this hall was bright with baskets of flowers, such as the Syrians at the time of the festival of Adonis make up in his honor, growing them under their very roofs. Though the Emperor was engaged with his religious rites, he turned round, and was so much struck by Apollonius' appearance, that he said: O Aelian, it is a demon that you have introduced to me. But Apollonius, without losing his composure, made free to comment upon the Emperor's words, and said: As for myself, I imagined that Athena was your tutelary goddess, O sovereign, in the same way as she was Diomede's long ago in Troy; for she removed the mist which dulls the eyes of men from those of Diomede, and endowed him with the faculty of distinguishing gods from men. But the goddess has not yet purged your eyes as she did his, my sovereign; yet it were well, if Athena did so, that you might behold her more clearly and not confuse mere men with the forms of demons. And you, said the Emperor, O philosopher, when did you have this mist cleared away from your eyes? Long ago, said he, and ever since I have been a philosopher. How comes it then, said the Emperor, that you have come to regard as gods persons who are most hostile to myself? And what hostility, said Apollonius, is there between yourself and Iarchas or Phraotes, both of them Indians and the only human beings that I regard as gods and meriting such a title? Don't try to put me off with Indians, said the Emperor, but just tell me about your darling Nerva and his accomplices. Am I to plead his cause, said Apollonius, or — ? No, you shall not plead it, said the Emperor, for he has been taken red-handed in guilt; but just prove to me, if you can, that you are not yourself equally guilty as being privy to his designs. If, said Apollonius, you would hear how far I am in his counsel, and privy to his designs, please hear me, for why should I conceal the truth? Now the Emperor imagined that he was going to hear Apollonius confess very important secrets, and that whatever transpired would conduce to the destruction of the persons in question. 7.38. Damis says that though Apollonius uttered many more discourses of the same kind, he was himself in despair of the situation, because he saw no way out of it except such as the gods have vouchsafed to some in answer to prayer, when they were in even worse straits. But a little before midday, he tells us that he said: O man of Tyana, — for he took a special pleasure, it appears, in being called by that name, — what is to become of us? Why what has become of us already, said Apollonius, and nothing more, for no one is going to kill us. And who, said Damis, is so invulnerable as that? But will you ever be liberated? So far as it rests with the verdict of the court, said Apollonius, I shall be set at liberty this day, but so far as depend upon my own will, now and here. And with these words he took his leg out of the fetters and remarked to Damis: Here is proof positive to you of my freedom, to cheer you up. Damis says that it was then for the first time that he really and truly understood the nature of Apollonius, to wit that it was divine and superhuman, for without sacrifice — and how in prison could he have offered any? — and without a single prayer, without even a word, he quietly laughed at the fetters, and then inserted his leg in them afresh, and behaved like a prisoner once more. 8.15. They then said farewell to Demetrius, who was despondent about them, but they bade him hope for the best, as one brave man should for others as brave as himself, and then they sailed for Sicily with a favorable wind, and having passed Messina they reached Tauromenium on the third day. After that they arrived at Syracuse and put out for the Peloponnese about the beginning of the autumn; and having traversed the gulf they arrived after six days at the mouth of the Alpheus, where that river pours its waters, still sweet, into the Adriatic and Sicilian Sea. Here then they disembarked, and thinking it well worth their while to go to Olympia, they went and stayed there in the sanctuary of Zeus, though without ever going further away than Scillus. A rumor as sudden as insistent now ran through the Hellenic world that the sage was alive and had arrived at Olympia. At first the rumor seemed unreliable; for besides that they were humanly speaking unable to entertain any hope for him inasmuch as they heard that he was cast into prison, they had also heard such rumors as that he had been burnt alive, or dragged about alive with grapnels fixed in his neck, or cast into a deep pit, or into a well. But when the rumor of his arrival was confirmed, they all flocked to see him from the whole of Greece, and never did any such crowd flock to any Olympic festival as then, all full of enthusiasm and expectation. People came straight from Elis and Sparta, and from Corinth away at the limits of the Isthmus; and the Athenians too, although they are outside the Peloponnese; nor were they behind the cities which are at the gates of Pisa, for it was especially the most celebrated of the Athenians that hurried to the sanctuary, together with the young men who flocked to Athens from all over the earth. Moreover there were people from Megara just then staying at Olympia, as well as many from Boeotia, and from Argos, and all the leading people of Phocis and Thessaly. Some of them had already made Apollonius' acquaintance anxious to pick up his wisdom afresh, for they were convinced that there remained much to learn, more striking than what they had so far heard; but those who were not acquainted with him thought it a shame that they should seem never to have heard so great a man discourse. In answer to their questions then, of how he had escaped the clutches of the tyrant, he did not deem it right to say anything boastful; but he merely told them that he had made his defense and got away safely. However when several people arrived from Italy, who bruited abroad the episode of the lawcourt, the attitude of Hellas came near to that of actual worship; the main reason why they thought him divine was this, that he never made the least parade about the matter.
40. Babylonian Talmud, Avodah Zarah, None (3rd cent. CE - 6th cent. CE)

8b. כל תלתין יומין בין א"ל מחמת הלולא ובין לא א"ל מחמת הלולא אסור מכאן ואילך אי א"ל מחמת הלולא אסור ואי לא אמר ליה מחמת הלולא שרי,וכי א"ל מחמת הלולא עד אימת אמר רב פפא עד תריסר ירחי שתא ומעיקרא מאימת אסור אמר רב פפא משמיה דרבא מכי רמו שערי באסינתי,ולבתר תריסר ירחי שתא שרי והא רב יצחק בריה דרב משרשיא איקלע לבי ההוא עובד כוכבים לבתר תריסר ירחי שתא ושמעיה דאודי ופירש ולא אכל שאני רב יצחק בריה דרב משרשיא דאדם חשוב הוא:,וקרטסים וכו': מאי קרטסים אמר רב יהודה אמר שמואל יום שתפסה בו רומי מלכות והתניא קרטסים ויום שתפסה בו רומי מלכות אמר רב יוסף שתי תפיסות תפסה רומי אחת בימי קלפטרא מלכתא ואחת שתפסה בימי יונים,דכי אתא רב דימי אמר תלתין ותרין קרבי עבדו רומאי בהדי יונאי ולא יכלו להו עד דשתפינהו לישראל בהדייהו והכי אתנו בהדייהו אי מינן מלכי מנייכו הפרכי אי מנייכו מלכי מינן הפרכי,ושלחו להו רומאי ליונאי עד האידנא עבידנא בקרבא השתא נעביד בדינא מרגלית ואבן טובה איזו מהן יעשה בסיס לחבירו שלחו להו מרגלית לאבן טובה,אבן טובה (ואינך) איזו מהן יעשה בסיס לחבירו אבן טובה לאינך אינך וספר תורה איזו מהן יעשה בסיס לחבירו אינך לספר תורה,שלחו להו [א"כ] אנן ספר תורה גבן וישראל בהדן כפו להו עשרין ושית שנין קמו להו בהימנותייהו בהדי ישראל מכאן ואילך אישתעבדו בהו,מעיקרא מאי דרוש ולבסוף מאי דרוש מעיקרא דרוש (בראשית לג, יב) נסעה ונלכה ואלכה לנגדך ולבסוף דרוש (בראשית לג, יד) יעבר נא אדני לפני עבדו,עשרין ושית שנין דקמו בהימנותייהו בהדי ישראל מנא לן דאמר רב כהנא כשחלה רבי ישמעאל בר יוסי שלחו ליה רבי אמור לנו שנים וג' דברים שאמרת לנו משום אביך,אמר להו מאה ושמנים שנה קודם שנחרב הבית פשטה מלכות הרשעה על ישראל פ' שנה עד לא חרב הבית גזרו טומאה על ארץ העמים ועל כלי זכוכית מ' שנה עד לא חרב הבית גלתה סנהדרין וישבה לה בחנות,למאי הלכתא א"ר יצחק בר אבדימי לומר שלא דנו דיני קנסות דיני קנסות סלקא דעתך והאמר רב יהודה אמר רב ברם זכור אותו האיש לטוב ורבי יהודה בן בבא שמו שאלמלא הוא נשתכחו דיני קנסות מישראל נשתכחו לגרסינהו,אלא בטלו דיני קנסות מישראל שגזרה מלכות הרשעה גזרה כל הסומך יהרג וכל הנסמך יהרג ועיר שסומכין בה תחרב ותחום שסומכין בו יעקר,מה עשה רבי יהודה בן בבא הלך וישב בין שני הרים גדולים ובין שתי עיירות גדולות בין ב' תחומי שבת בין אושא לשפרעם וסמך שם חמשה זקנים ר"מ ור' יהודה ור' יוסי ור"ש ורבי אלעזר בן שמוע ורב אויא מוסיף אף רבי נחמיה,כיון שהכירו בהם אויבים אמר להם בני רוצו אמרו לו רבי ואתה מה תהא עליך אמר להם הריני מוטל לפניהם כאבן שאין לה הופכין אמרו לא זזו משם עד שנעצו לגופו ג' מאות לולניאות של ברזל ועשאוהו לגופו ככברה,אמר רב נחמן בר יצחק לא תימא דיני קנסות אלא שלא דנו דיני נפשות,מ"ט כיון דחזו דנפישי להו רוצחין ולא יכלי למידן אמרו מוטב נגלי ממקום למקום כי היכי דלא ליחייבו,דכתיב (דברים יז, י) ועשית על פי הדבר אשר יגידו לך מן המקום ההוא מלמד שהמקום גורם:,מאה ושמנים ותו לא והתני רבי יוסי ברבי 8b. during ballthe bthirty daysthat follow the wedding celebration, if the gentile invites a Jew to a feast, bwhether he saidto the Jew that the feast is bdue to the wedding celebration or whether he did not say to himthat the feast is bdue to the wedding celebration,it is bprohibitedto attend, as it is assumed the festivity is part of the wedding celebration. bFrom thispoint bforward, if he said to himthat the feast is bdue to the wedding celebration,it is bprohibitedto participate, bbut if he did not say to himthat the feast is bdue to the wedding celebration,it is bpermittedto do so.,The Gemara asks: bAndin a case bwhere he said to himthat the feast is bdue to the wedding celebration, until whenis the feast assumed to be connected to idol worship? bRav Pappa said: Until twelve months of the yearhave passed since the wedding. The Gemara asks: bAnd initially,before the wedding, bfrom when is it prohibited? Rav Pappa said in the name of Rava: Fromthe time bwhen they cast barley into the mortars [ iba’asintei /i]to prepare beer for the wedding.,The Gemara asks: bAnd after the twelve months of the yearhave passed since the wedding, is it always bpermittedto participate in a feast? bBut Rav Yitzḥak, son of Rav Mesharshiyya, happenedto come bto the house of a certain gentile after twelve months of the yearhad passed since his son’s wedding, band he heardthe gentile bgiving thanksto his idol for the marriage of his son, band he withdrewfrom the feast band did not eatthere. The Gemara answers: bRav Yitzḥak, son of Rav Mesharshiyya, is different, as he is an important personand therefore his presence caused the gentile to rejoice.,§ The mishna teaches: bAnd Kratesis,and the day of the festival of their kings. The Gemara asks: bWhatis the festival of bKratesis? Rav Yehuda saidthat bShmuel said:It commemorates bthe day when Rome seizedcontrol of ban empire.The Gemara asks: bBut isn’t it taughtin a ibaraita /i: Two festivals are bKratesis and the day when Rome seizedcontrol of ban empire?This indi-cates that Kratesis and the day when Rome seized control of an empire are two separate festivals. bRav Yosef said:On btwoseparate occasions bRome seizedcontrol of ban empire. Oneoccurred bin the days of Queen Cleopatra,when they conquered Egypt, band onehappened much earlier, bwhenRome bseizedcontrol bin the days of the Greeks. /b,The Gemara elaborates: bAs when Rav Dimi camefrom Eretz Yisrael bhe said: The Romans waged thirty-two battles with the Greeks but were unable todefeat bthem, until they formed a partnership with the Jewish peopleand finally vanquished the Greeks. bAnd this is the condition that they stipulated withthe Jewish people: bIf the kingscome bfrom among us, the governors [ ihiparkhei /i]will come bfrom among you;and bif the kingscome bfrom among you, the governorswill come bfrom among us. /b, bAnd the Romans sentthe following message bto the Greeks: Until now, weattempted to resolve our conflict bthroughfighting bbattles; now, let ussettle the matter bbymeans of bjudgment.In the case of ba pearl and a precious stone, whichone bof them should serve as a base for the other?The Greeks bsent themin response: The bpearlshould serve as the base bforthe bprecious stone,which has a greater value.,The Romans further inquired: If there was ba precious stone and an onyx [ iinnakh /i],a particularly valuable precious stone, bwhichone bof them should serve as a base for the other?The Greeks answered: The bprecious stoneshould serve as the base bforthe bonyx.Once again, the Romans asked: In the case of ban onyx and a Torah scroll, whichone bof them should be serve as a base for the other?The Greeks responded: The bonyxshould serve as the base bfor the Torah scroll. /b,The Romans bsentthis response bto them: Ifthat is bso,then you should submit to us, as bwe havethe bTorah scroll with us, and the Jewish peopleare bwith us.The Romans are akin to the precious stone, and they are allied with the Jewish people who are akin to the onyx, and they possess the Torah scroll. The Romans therefore bforcedthe Greeks to surrender and took over their world domice. For btwenty-six yearsthe Romans bstood faithfully with the Jewish people; from thatpoint bforward, they subjugated them. /b,The Gemara asks: bInitially,when the Romans acted faithfully, bwhatverse bdid they interpret, and ultimately,when they subjugated the Jews, bwhatverse bdid they interpret? Initially, they interpretedthe verse where Esau said to Jacob upon their meeting: b“Let us take our journey, and let us go, and I will go before you”(Genesis 33:12). In this verse, Esau equates himself to Jacob, prefiguring the initial Roman treatment of the Jews. bAnd ultimately, they interpretedthe verse that recites Jacob’s response to Esau: b“Let my lord, I pray you, pass over before his servant”(Genesis 33:14), demonstrating Jacob’s subjugation to Esau, and by extension that of the Jews to Rome.,The Gemara asks: With regard to the btwenty-six years during whichthe Romans bstood faithfully with the Jewish people, from where do weknow that this was the case? The Gemara cites a proof. bAs Rav Kahana says: When Rabbi Yishmael, son of Rabbi Yosei, fell ill,the Sages bsentthe following message bto him:Our bteacher, tell us two or three statements that youonce btold us in the name of your father,Rabbi Yosei ben Ḥalafta, as we do not remember the statements precisely.,Rabbi Yishmael, son of Rabbi Yosei, bsaid to themthe following statements that were passed down to him by his father: bOne hundred and eighty years before theSecond bTemple was destroyed, the evilRoman bEmpire stretched forth over Israeland ruled over them. bEighty years before the Temple was destroyed,the Sages bdecreed impurity on the land of the nations and on glass vessels. Forty years before the Temple was destroyed, the Sanhedrin was exiledfrom the Chamber of Hewn Stone band sat in the storenear the Temple Mount.,The Gemara asks: bWith regard to what ihalakha /iis it necessary to know where the Sanhedrin would convene? bRabbi Yitzḥak bar Avdimi said:It is necessary in order bto say that they nolonger bjudged cases of fines.The Gemara asks: bDoes it enter your mindthat at this point the Sanhedrin no longer judged bcases of fines? But doesn’t Rav Yehuda saythat bRav says: Indeed [ iberam /i], that man will be remembered favorably, and Rabbi Yehuda ben Bava is his name, as had it not been for him the laws of fines would have been forgotten fromamong bthe Jewish people.The Gemara challenges that assertion: bWouldthe laws of fines actually bhave been forgotten? Letthe scholars bstudy them,so they will not be forgotten., bRather,his intention was to say that bthe laws of fines would have ceasedto be implemented bfromamong bthe Jewish people,as they would not have been able to adjudicate cases involving these ihalakhotdue to a lack of ordained judges. This is bbecauseat one time bthe wicked kingdomof Rome bissued decrees of religious persecution against the Jewish peoplewith the aim of abolishing the chain of ordination and the authority of the Sages. They said that banyone who ordainsjudges bwill be killed, and anyone who is ordained will be killed, and the city in which they ordainthe judges bwill be destroyed, andthe areas around bthe boundaryof the city bin which they ordainjudges bwill be uprooted.These measures were intended to discourage the Sages from performing or receiving ordination due to fear for the welfare of the local population., bWhat didRabbi bYehuda ben Bava do? He went and sat between two large mountains, and between two large cities,and bbetween two Shabbat boundaries: Between Usha and Shefaram,i.e., in a desolate place that was not associated with any particular city so that he would not endanger anyone not directly involved, band there he ordained five Elders,namely: bRabbi Meir, and Rabbi Yehuda, and Rabbi Shimon, and Rabbi Yosei, and Rabbi Elazar ben Shammua. And Rav Avya addsthat bRabbi Neḥemyawas balsoamong those ordained., bWhentheir benemies discovered them,Rabbi Yehuda ben Bava bsaid tothe newly ordained rabbis: bMy sons, runfor your lives. bThey said to him:Our bteacher, and what will be with you?Rabbi Yehuda ben Bava was elderly and unable to run. He bsaid to them:In any case, bI am cast before them like a stone that cannot be overturned;even if you attempt to assist me I will not be able to escape due to my frailty, but if you do not escape without me you will also be killed. People bsaidabout this incident: The Roman soldiers bdid not move from there until they had inserted three hundred iron spears [ ilulniot /i] into his body, making his bodyappear blike a sievepierced with many holes. It can be inferred from this episode that there were ordained judges who could hear cases of fines for many years after the destruction of the Temple, in contrast to Rabbi Yitzḥak bar Avdimi’s statement., bRav Naḥman bar Yitzḥak saysin explanation: bDo not saythat after the Sanhedrin was exiled from the Chamber of Hewn Stone they no longer judged cases of bfines; rather,emend the statement to say bthat they nolonger bjudgedcases of bcapital law,as a court does not have the authority to hear capital cases when the Sanhedrin is not sitting in the Chamber of Hewn Stone.,The Gemara explains: bWhat is the reasonthat the members of the Sanhedrin ceased to meet in their proper place and thereby ended the adjudication of capital cases? bOnce they saw that the murderers were so numerous and they were not able to judgethem and punish them with death, bthey said:It is bbetter that we should be exiledfrom the Chamber of Hewn Stone and move bfrom place to place, so thatoffenders bwill not bedeemed bliableto receive the death penalty in a time period when the court does not carry out their sentences.,The Gemara explains why a court may not adjudicate capital cases once the Sanhedrin has left the Chamber of Hewn Stone. bAs it is written: “And you shall do according to the tenor of the sentence, which they shall declare to you from that place”(Deuteronomy 17:10). This verse bteaches thatit is bthe placewhere the Sanhedrin resides that bcausesthe judgment to take place. In other words, if the Sanhedrin has abandoned its proper place, the Chamber of Hewn Stone, all courts must cease judging capital cases.,The Gemara returns to the earlier comment of Rabbi Yishmael in the name of his father Rabbi Yosei ben Ḥalafta, that the Roman Empire ruled over Israel one hundred and eighty years before the second Temple was destroyed. The Gemara asks: Did Rome rule over Israel for bone hundred and eightyyears before the destruction of the Temple band no more? But didn’t Rabbi Yosei the Great,i.e., Rabbi Yosei ben Ḥalafta himself, bteach: /b
41. Babylonian Talmud, Pesahim, None (3rd cent. CE - 6th cent. CE)

49b. ואינו מתקבל:,תנו רבנן לעולם ימכור אדם כל מה שיש לו וישא בת תלמיד חכם לא מצא בת תלמיד חכם ישא בת גדולי הדור לא מצא בת גדולי הדור ישא בת ראשי כנסיות לא מצא בת ראשי כנסיות ישא בת גבאי צדקה לא מצא בת גבאי צדקה ישא בת מלמדי תינוקות ולא ישא בת עמי הארץ מפני שהן שקץ ונשותיהן שרץ ועל בנותיהן הוא אומר (דברים כז, כא) ארור שוכב עם כל בהמה,תניא ר' אומר עם הארץ אסור לאכול בשר (בהמה) שנאמר (ויקרא יא, מו) זאת תורת הבהמה והעוף כל העוסק בתורה מותר לאכול בשר בהמה ועוף וכל שאינו עוסק בתורה אסור לאכול בשר בהמה ועוף:,אמר רבי אלעזר עם הארץ מותר לנוחרו ביום הכיפורים שחל להיות בשבת אמרו לו תלמידיו ר' אמור לשוחטו אמר להן זה טעון ברכה וזה אינו טעון ברכה:,אמר רבי אלעזר עם הארץ אסור להתלוות עמו בדרך שנאמר (דברים ל, כ) כי היא חייך ואורך ימיך על חייו לא חס על חיי חבירו לא כל שכן,אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יוחנן עם הארץ מותר לקורעו כדג אמר רבי שמואל בר יצחק ומגבו:,תניא אמר רבי עקיבא כשהייתי עם הארץ אמרתי מי יתן לי תלמיד חכם ואנשכנו כחמור אמרו לו תלמידיו רבי אמור ככלב אמר להן זה נושך ושובר עצם וזה נושך ואינו שובר עצם:,תניא היה רבי מאיר אומר כל המשיא בתו לעם הארץ כאילו כופתה ומניחה לפני ארי מה ארי דורס ואוכל ואין לו בושת פנים אף עם הארץ מכה ובועל ואין לו בושת פנים:,תניא רבי אליעזר אומר אילמלא אנו צריכין להם למשא ומתן היו הורגין אותנו,תנא רבי חייא כל העוסק בתורה לפני עם הארץ כאילו בועל ארוסתו בפניו שנאמר (דברים לג, ד) תורה צוה לנו משה מורשה אל תקרי מורשה אלא מאורסה,גדולה שנאה ששונאין עמי הארץ לתלמיד חכם יותר משנאה ששונאין עובדי כוכבים את ישראל ונשותיהן יותר מהן: תנא שנה ופירש יותר מכולן,תנו רבנן ששה דברים נאמרו בעמי הארץ אין מוסרין להן עדות ואין מקבלין ממנו עדות ואין מגלין להן סוד ואין ממנין אותן אפוטרופוס על היתומים ואין ממנין אותן אפוטרופוס על קופה של צדקה ואין מתלוין עמהן בדרך ויש אומרים אף אין מכריזין על אבידתו,ותנא קמא זמנין דנפיק מיניה זרעא מעליא ואכיל ליה שנאמר (איוב כז, יז) יכין וצדיק ילבש:,וכן מי שיצא וכו':,למימרא דרבי מאיר סבר כביצה הוא דחשיב ורבי יהודה סבר כזית נמי חשיב ורמינהי עד כמה הן מזמנין עד כזית ורבי יהודה אומר עד כביצה,אמר רבי יוחנן מוחלפת השיטה,אביי אמר לעולם לא תיפוך התם בקראי פליגי הכא בסברא פליגי התם בקראי פליגי רבי מאיר סבר (דברים ח, י) ואכלת זו אכילה ושבעת זו שתיה ואכילה בכזית ורבי יהודה סבר ואכלת ושבעת אכילה שיש בה שביעה ואיזו זו בכביצה,הכא בסברא פליגי דרבי מאיר סבר חזרתו כטומאתו מה טומאתו בכביצה אף חזרתו בכביצה ור' יהודה סבר חזרתו 49b. band unacceptable. /b, bThe Sages taught: A person should alwaysbe willing to bsell all he hasin order to bmarry the daughter of a Torah scholar.If bhe cannot find the daughter of a Torah scholar, he should marry the daughter ofone of the bgreatpeople bof the generation,who are pious although they are not Torah scholars. If bhe cannot find the daughter ofone of the bgreatpeople bof the generation, he should marry the daughter ofone of bthe heads of the congregations.If bhe cannot find the daughter ofone of bthe heads of the congregations, he should marry the daughter ofone of bthe charity collectors.If bhe cannot find the daughter ofone of bthe charity collectors, he should marry the daughter ofone of bthe schoolteachers.However, bhe should not marry the daughter of an ignoramus [ iam ha’aretz /i] because they are vermin and their wives aresimilar to ba creeping animal,as their lifestyle involves the violation of numerous prohibitions. bAnd with regard to their daughtersthe verse bstates: “Cursed is he who lies with an animal”(Deuteronomy 27:21), as they are similar to animals in that they lack any knowledge or moral sense.,The Gemara continues its discussion with regard to an ignoramus. bIt was taughtin a ibaraitathat bRabbiYehuda HaNasi bsays: It is prohibited for an ignoramus to eat meat, as it is stated: “This is the law [ itorah /i] of the beast and of the fowl”(Leviticus 11:46). He expounds: bAnyone who engages in Torahstudy bis permitted to eat the meat of animals and fowl, and anyone who does not engage in Torahstudy bis prohibited to eat the meat of animals or fowl. /b,The Gemara proceeds to mention some sharply negative statements of the Sages in which they overstated their negative sentiments with regard to ignoramuses, although these ignoramuses were wicked in addition to being boors ( ige’onim /i). bRabbi Elazar said: It is permitted to stab an ignoramusto death bon Yom Kippur that occurs on Shabbat. His students said to him: Master,at least bsaythat it is permitted bto slaughter him. He said to them:I intentionally used the word stab, as bthisterm, slaughtering, brequires a blessingwhen one slaughters an animal, band thatterm, stabbing, bdoes not require a blessingin any context., bRabbi Elazar said: It is prohibited to accompany an ignoramuswhile traveling bon the roaddue to concern that the ignoramus might try to harm his traveling partner, bas it is statedwith regard to Torah: b“For it is your life and the length of your days”(Deuteronomy 30:20). An ignoramus has not studied any Torah, indicating that bhe is not concerned about his own life;with regard bto another’s life, all the more so. /b, bRabbi Shmuel bar Naḥmani saidthat bRabbi Yoḥa said: It is permitted to tearopen ban ignoramus like a fish. Rabbi Shmuel bar Yitzḥak said: Andone may cut him open bfrom his backand thereby cause his immediate death by piercing his spinal cord rather than his stomach., bIt was taughtin a ibaraitathat bRabbi Akiva said: When I was an ignoramus I said: Who will give me a Torah scholarso that bI will bite him like a donkey? His students said to him: Master, saythat you would bite him blike a dog! He said to them:I specifically used that wording, as bthis one,a donkey, bbites and breaks bones, and that one,a dog, bbites but does not break bones. /b, bIt was taughtin a ibaraitathat bRabbi Meir would say: Anyone who marries off his daughter to an ignoramusis considered bas though he binds her and places her before a lion.Why is this so? bJust as a lion maulsits prey band eats and has no shame, so too, an ignoramus strikeshis wife bandthen bengages in sexual relationswith her without appeasing her first, band has no shame. /b, bIt was taughtin a ibaraitathat bRabbi Eliezer says: If we did not needthe ignoramuses bfor business, they would kill us. /b,The Gemara shifts to a discussion of an ignoramus who has some degree of sensitivity ( iMe’iri /i). bRabbi Ḥiyya taught: Anyone who engages in Torahstudy bin the presence of an ignoramus,causing the ignoramus embarrassment and anguish over his inability to study Torah, bis considered as though he had sexual relations withthe ignoramus’s bbetrothedbride bin his presence, as it is stated: “Moses commanded us the Torah, an inheritance[imorasha/b] for the congregation of Jacob” (Deuteronomy 33:4). bDo not read itas binheritance [ imorasha /i]; rather,read it as bbetrothed [ ime’orasa /i].The Torah is compared to the betrothed bride of the Jewish people until one studies it and thereby consummates his marriage with it.,Similarly, he said: bThe hatred which ignoramuses have for a Torah scholar is greater than the hatred that the nations of the world have for the Jewish people. Andthe bwivesof the ignoramuses hate Torah scholars bmore thanthe ignoramuses themselves. bIt was taughtin the iToseftathat one bwho studiedTorah band lefthis studies hates Torah scholars bmore than all of them. /b, bThe Sages taught: Six statements were made with regard to ignoramuses: One may not entrust them with testimony,i.e., one may not appoint them as witnesses to a particular event or transaction. Additionally, bone may not accept testimony from them,as they are not considered trustworthy, and bone should not reveal a secret to them,as they will reveal it. bOne may not appoint them as steward [ iapotropos /i] overan estate belonging to borphans,due to concern that they might make improper use of the orphans’ property. Likewise, bone may not appoint them as guardian over a charity fund.Finally, bone should not accompany themwhile traveling bon the road,due to concern for one’s safety. bAnd there are those who say: One does not even announce their lostitems, meaning that if one finds a lost article from such a person, he is allowed to keep it without making an effort to locate the owner ( iMe’iri /i).,The Gemara asks: What is the reasoning of bthe first itanna /i,who holds that one must announce having found the lost article of an ignoramus? The Gemara explains: bSometimes upstanding offspring will come from him and will consumethe property, bas it is stated: “He may prepare it but the just shall put it on”(Job 27:17). It is possible for a wicked person to prepare something for himself that will later be used by a righteous person.,The Gemara returns to explaining the mishna. It was taught: bAnd so too, one who leftJerusalem with sacrificial meat in his possession must return to Jerusalem to burn it, just as one is required to return in order to remove leaven from his possession. According to Rabbi Meir, this ihalakhaapplies with regard to an egg-bulk of sacrificial meat or leaven, whereas Rabbi Yehuda disagrees and says the minimum amount for both is an olive-bulk.,The Gemara asks: bIs that to say that Rabbi Meir holdsthat ban egg-bulk isthe minimal amount that is considered bsignificant, and Rabbi Yehuda holds that an olive-bulk is alsoconsidered bsignificant?The Gemara braises a contradictionfrom a mishna in iBerakhot /i: bHow muchfood must one eat in order bto obligatethose with whom he ate bin a izimmun /i? An olive-bulkof food is sufficient according to the unattributed opinion in the mishna, which is generally that of Rabbi Meir. bAnd Rabbi Yehuda says: An egg-bulkis the minimum measure to obligate those with whom one ate in a izimmun /i. This seems to contradict the opinions of Rabbi Meir and Rabbi Yehuda stated in the mishna here., bRabbi Yoḥa said: The opinions are reversedin one of these sources, and must be emended., bAbaye said: Actually, do not reversethe opinions. bThere, they disagree with regard tothe interpretation of bverses,while bhere, they disagree with regard to logical reasoning.How so? bThere,with regard to izimmun /i, bthey disagree with regard tothe interpretation of bverses. Rabbi Meir holdsthat the verse: “And you shall eat and be satisfied and bless the Lord your God” (Deuteronomy 8:10) should be understood as follows: b“And you shall eat,” that is eating; “and be satisfied,” that is drinking.The standard halakhic principle is that beatingis defined as the consumption of ban olive-bulk. And Rabbi Yehuda holds: “And you shall eat and you shall be satisfied”refers bto eating that includes satisfaction. And what isconsidered eating with satisfaction? It is consumption of ban egg-bulk. /b,However, bhere,in the cases of leaven and consecrated food, bthey disagreenot with regard to the interpretation of verses but bwith regard to logical reasoning, as Rabbi Meir holds:The requirement to breturnconsecrated food bis analogous to its ritual impurity. Just as itssusceptibility to britual impurity isonly when it is the size of an begg-bulk, so too,the requirement to breturn it isonly when it is the size of an begg-bulk. And Rabbi Yehuda holds:The requirement to breturnconsecrated food
42. Babylonian Talmud, Qiddushin, None (3rd cent. CE - 6th cent. CE)

29b. כל היכא דליכא אלא חמש סלעים הוא קודם לבנו מאי טעמא מצוה דגופיה עדיפא כי פליגי היכא דאיכא חמש משועבדים וחמש בני חורין,ר' יהודה סבר מלוה דכתיב בתורה ככתובה בשטר דמיא בהני חמש פריק לבריה ואזיל כהן וטריף ליה לחמש משועבדים לדידיה,ורבנן סברי מלוה דכתיב באורייתא לאו ככתובה בשטר דמיא והילכך מצוה דגופיה עדיף,ת"ר לפדות את בנו ולעלות לרגל פודה את בנו ואחר כך עולה לרגל ר' יהודה אומר עולה לרגל ואח"כ פודה את בנו שזו מצוה עוברת וזו מצוה שאינה עוברת,בשלמא לר' יהודה כדקאמר טעמא אלא רבנן מאי טעמייהו דאמר קרא (שמות לד, כ) כל בכור בניך תפדה והדר לא יראו פני ריקם,ת"ר מנין שאם היו לו חמשה בנים מחמש נשים שחייב לפדות כולן ת"ל כל בכור בניך תפדה פשיטא בפטר רחם תלא רחמנא,מהו דתימא נילף בכור בכור מנחלה מה להלן ראשית אונו אף כאן ראשית אונו קמ"ל:,ללמדו תורה: מנלן דכתיב (דברים יא, יט) ולמדתם אותם את בניכם והיכא דלא אגמריה אבוה מיחייב איהו למיגמר נפשיה דכתיב ולמדתם,איהי מנלן דלא מיחייבא דכתיב ולימדתם ולמדתם כל שמצווה ללמוד מצווה ללמד וכל שאינו מצווה ללמוד אינו מצווה ללמד,ואיהי מנלן דלא מיחייבה למילף נפשה דכתיב ולימדתם ולמדתם כל שאחרים מצווין ללמדו מצווה ללמד את עצמו וכל שאין אחרים מצווין ללמדו אין מצווה ללמד את עצמו ומנין שאין אחרים מצווין ללמדה דאמר קרא ולמדתם אותם את בניכם ולא בנותיכם,ת"ר הוא ללמוד ובנו ללמוד הוא קודם לבנו ר' יהודה אומר אם בנו זריז וממולח ותלמודו מתקיים בידו בנו קודמו כי הא דרב יעקב בריה דרב אחא בר יעקב שדריה אבוה לקמיה דאביי כי אתא חזייה דלא הוה מיחדדין שמעתיה א"ל אנא עדיפא מינך תוב את דאיזיל אנא,שמע אביי דקא הוה אתי הוה ההוא מזיק בי רבנן דאביי דכי הוו עיילי בתרין אפי' ביממא הוו מיתזקי אמר להו לא ליתיב ליה אינש אושפיזא אפשר דמתרחיש ניסא,על בת בההוא בי רבנן אידמי ליה כתנינא דשבעה רישוותיה כל כריעה דכרע נתר חד רישיה אמר להו למחר אי לא איתרחיש ניסא סכינתין,ת"ר ללמוד תורה ולישא אשה ילמוד תורה ואח"כ ישא אשה ואם א"א לו בלא אשה ישא אשה ואח"כ ילמוד תורה אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה נושא אשה ואח"כ ילמוד תורה,ר' יוחנן אמר ריחיים בצוארו ויעסוק בתורה ולא פליגי הא לן והא להו:,משתבח ליה רב חסדא לרב הונא בדרב המנונא דאדם גדול הוא א"ל כשיבא לידך הביאהו לידי כי אתא חזייה דלא פריס סודרא א"ל מאי טעמא לא פריסת סודרא א"ל דלא נסיבנא אהדרינהו לאפיה מיניה א"ל חזי דלא חזית להו לאפי עד דנסבת,רב הונא לטעמיה דאמר בן עשרים שנה ולא נשא אשה כל ימיו בעבירה בעבירה סלקא דעתך אלא אימא כל ימיו בהרהור עבירה,אמר רבא וכן תנא דבי ר' ישמעאל עד כ' שנה יושב הקב"ה ומצפה לאדם מתי ישא אשה כיון שהגיע כ' ולא נשא אומר תיפח עצמותיו,אמר רב חסדא האי דעדיפנא מחבראי דנסיבנא בשיתסר ואי הוה נסיבנא בארביסר 29b. that banywhere that there are only five isela /iavailable, i.e., enough to redeem only one man, and one is obligated to redeem both himself and his son, bhe,the father, btakes precedence over his son. What is the reason?It is that bhis own mitzva is preferableto one that he performs on behalf of others. bWhen they disagreeis in a case bwhere there island worth bfive iselathat is blienedproperty that has been sold, i.e., he sold this land to other people but it can be reclaimed by his prior creditor, band five iselawhich is entirely bunsoldproperty.,And the reasoning behind the dispute is as follows: bRabbi Yehuda maintainsthat ba loan that is written in the Torah,i.e., any ficial obligation that applies by Torah law, is bconsidered as though it is written in a document,and therefore it can be collected from liened property, like any loan recorded in a document. This means that the liened property worth five iselais available for one’s own redemption, but not for that of his son, as the sale of the property occurred before the birth of his firstborn. Consequently, bwith these five iselaupon which there is no lien bhe redeems his son, andthe bpriest goes and repossessesthe land worth bfive iselathat is blienedproperty bfor hisown redemption. In this manner one can fulfill both mitzvot., bAnd the Rabbis maintain: A loan that is written in the Torah is not considered as though it is written in a document,since buyers will not be aware of this obligation, so that they should be aware that the land may be repossessed. bAnd thereforethere is no advantage for this man to redeem his son with the five iselaupon which there is no lien, and bhis own mitzva is preferable,which means he redeems himself with the free land. With the liened property that is left he cannot redeem his son, as the land was sold before the birth of his firstborn., bThe Sages taught:If one has money bto redeem his son and to ascend toJerusalem on bthe pilgrimage Festival, he redeems his son and then ascendsto Jerusalem bon the pilgrimage Festival. Rabbi Yehuda says: He ascendsto Jerusalem bon the pilgrimage Festival and then redeems his son.His reasoning is bthat thistrip to Jerusalem for the pilgrimage Festival is ba mitzvawhose time soon bpasses, and this,the redemption of the firstborn son, is ba mitzvawhose time does bnotsoon bpass,as it can be fulfilled later.,The Gemara asks: bGranted, according tothe opinion of bRabbi Yehuda,it is bas he statedin bhis reasoning,i.e., Rabbi Yehuda provided the rationale for his opinion. bBut what is the reasoning of the Rabbis,who say that he should first redeem his son? The Gemara answers that the reason is bthat the verse states: “All the firstborn of your sons you shall redeem”(Exodus 34:20), bandit bthenstates, in the same verse: b“And none shall appear before me empty,”referring to the pilgrimage Festival in Jerusalem. The order of the verse indicates that one should redeem his firstborn son before traveling to Jerusalem on the pilgrimage Festival., bThe Sages taught: From whereis it derived bthat if one had fivefirstborn bsons, from fivedifferent bwomen, he is obligated to redeem them all? The verse states: “All the firstborn of your sons you shall redeem”(Exodus 34:20), and the emphasis of “all” includes any of one’s firstborn sons. The Gemara asks: bIsn’tit bobviousthis is the case? After all, bthe Merciful One madethis mitzva bdependent upon the opening of the womb,as it states: “Sanctify to Me all the firstborn, whoever opens the womb” (Exodus 13:2). Since each of these sons is the firstborn of his mother, it is clear that the father is required to redeem each of them.,The Gemara answers that this ruling is necessary blest you saythat bwe should derivea verbal analogy between b“firstborn”stated here and b“firstborn” fromthe verses dealing with binheritance: Just as there,the verse describes a firstborn who receives a double portion of the inheritance as: b“The first fruit of his strength”(Deuteronomy 21:17), i.e., he is the firstborn son to his father, and not the first child born to his mother; bso too here,with regard to the redemption of the firstborn son, it is referring to the bfirst fruit of his strength,which would mean that the father need redeem only his oldest child. Therefore, this ibaraita bteaches usthat this is not the case. Rather, every firstborn son to his mother must be redeemed.,§ The ibaraitateaches that a father is obligated bto teachhis son bTorah.The Gemara asks: bFrom where do wederive this requirement? bAs it is written: “And you shall teach them [ ivelimadtem /i] to your sons”(Deuteronomy 11:19). bAndin a case bwhere his father did not teach him he is obligated to teach himself, as it is written,i.e., the verse can be read with a different vocalization: bAnd you shall study [ iulmadtem /i]. /b, bFrom where do wederive bthata woman bis not obligatedto teach her son Torah? bAs it is written: “And you shall teach [ ivelimadtem /i],”which can be read as: bAnd you shall study [ iulmadtem /i].This indicates that bwhoever is commanded to studyTorah bis commanded to teach, and whoever is not commanded to study is not commanded to teach.Since a woman is not obligated to learn Torah, she is likewise not obligated to teach it.,The Gemara asks: bAnd from where do wederive bthat she is not obligated to teach herself?The Gemara answers: bAs it is written: “And you shall teach [ ivelimadtem /i],”which can be read as: bAnd you shall study [ iulmadtem /i],which indicates that bwhoever others are commanded to teach is commanded to teach himself, and whoever others are not commanded to teach is not commanded to teach himself. And from whereis it derived bthat others are not commanded to teacha woman? bAs the verse states: “And you shall teach them to your sons”(Deuteronomy 11:19), which emphasizes: bYour sons and not your daughters. /b, bThe Sages taught:If bonewishes bto studyTorah himself band his sonalso wants bto study, he takes precedence over his son. Rabbi Yehuda says: If his son is diligent and sharp, and his study will endure, his son takes precedence over him.This is blike thatanecdote bwhichis told about bRav Ya’akov, son of Rav Aḥa bar Ya’akov, whose father sent him to Abayeto study Torah. bWhenthe son bcamehome, his father bsaw that his studies were not sharp,as he was insufficiently bright. Rav Aḥa bar Ya’akov bsaid tohis son: bI am preferable to you,and it is better that I go and study. Therefore, byou sitand handle the affairs of the house bso that I can goand study., bAbaye heardthat Rav Aḥa bar Ya’akov bwas coming. There was a certain demon in the study hall of Abaye,which was so powerful bthat when twopeople would benter they would be harmed, even during the day.Abaye bsaid tothe people of the town: bDo not giveRav Aḥa bar Ya’akov blodging [ iushpiza /i]so that he will be forced to spend the night in the study hall. Since Rav Aḥa bar Ya’akov is a righteous man, bperhaps a miracle will occuron his behalf and he will kill the demon.,Rav Aḥa found no place to spend the night, and bhe entered and spent the night in that study hallof bthe Sages.The demon bappeared to him like a serpentwith bseven heads.Rav Aḥa bar Ya’akov began to pray, and with bevery bowthat bhe bowed oneof the demon’s bheads fell off,until it eventually died. The bnext dayRav Aḥa bsaid tothe townspeople: bIf a miracle had not occurred, you would have placed me in danger. /b, bThe Sages taught:If one has to decide whether bto study Torah or to marry a woman,which should he do first? bHe should study Torah and afterward marry a woman. And if it is impossible for himto be bwithout a wife, he should marry a woman and then study Torah. Rav Yehuda saysthat bShmuel says:The ihalakha /iis that one should bmarry a woman and afterward study Torah. /b, bRabbi Yoḥa says:How can one do this? With ba millstonehanging bfrom his neck,i.e., with the responsibility of providing for his family weighing upon him, can bhe engage in Torahstudy? The Gemara comments: bAndthe iamora’im bdo not disagree; this is for us and that is for them.In other words, one statement applies to the residents of Babylonia, whereas the other is referring to those living in Eretz Yisrael.,§ With regard to marriage, the Gemara relates: bRav Ḥisda would praise Rav Hamnuna to Rav Hunaby saying bthat he is a great man.Rav Huna bsaid to him: When he comes to you, send him to me. WhenRav Hamnuna bcamebefore him, Rav Huna bsaw that he did not coverhis head with ba cloth,as Torah scholars did. Rav Huna bsaid to him: What is the reasonthat byou do not coveryour head bwith a cloth?Rav Hamnuna bsaid to him:The reason is bthat I am not married,and it was not customary for unmarried men to cover their heads with a cloth. Rav Huna bturned his face away from himin rebuke, and bhe said to him: Seeto it bthat you do not see my face until you marry. /b,The Gemara notes: bRav Hunaconforms bto hisstandard line of breasoning, as he says:If one is btwenty years old and has notyet bmarried a woman, all of his dayswill be bina state of bsinconcerning sexual matters. The Gemara asks: Can it benter your mindthat he will be bina state of bsinall of his days? bRather, saythat this means the following: bAll of his dayswill be bina state of bthoughts of sin,i.e., sexual thoughts. One who does not marry in his youth will become accustomed to thoughts of sexual matters, and the habit will remain with him the rest of his life., bRava said, and similarly, the school of Rabbi Yishmael taught: Untilone reaches the age of btwenty years the Holy One, Blessed be He, sits and waits for a man,saying: bWhen will he marry a woman? Once he reachesthe age of btwenty and has not married, He says: Let his bones swell,i.e., he is cursed and God is no longer concerned about him., bRav Ḥisda said:The fact bthat I am superior to my colleaguesis bbecause I marriedat the age of bsixteen, and if I would have married atthe age of bfourteen, /b
43. Eusebius of Caesarea, Ecclesiastical History, 6.21.3-6.21.4 (3rd cent. CE - 4th cent. CE)

6.21.3. The mother of the emperor, Mammaea by name, was a most pious woman, if there ever was one, and of religious life. When the fame of Origen had extended everywhere and had come even to her ears, she desired greatly to see the man, and above all things to make trial of his celebrated understanding of divine things. 6.21.4. Staying for a time in Antioch, she sent for him with a military escort. Having remained with her a while and shown her many things which were for the glory of the Lord and of the excellence of the divine teaching, he hastened back to his accustomed work.
44. Iamblichus, Life of Pythagoras, 255 (3rd cent. CE - 4th cent. CE)

45. Anon., Numbers Rabba, 11.2 (4th cent. CE - 9th cent. CE)

11.2. דּוֹמֶה דוֹדִי לִצְבִי אוֹ לְעֹפֶר הָאַיָּלִים וגו' (שיר השירים ב, ט), אָמַר רַבִּי יִצְחָק אָמְרוּ יִשְׂרָאֵל לִפְנֵי הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, רִבּוֹן הָעוֹלָמִים אִן אַתְּ אֲתָא לְגַבָּן תְּחִלָּה, דּוֹמֶה דוֹדִי לִצְבִי, מַה הַצְּבִי הַזֶּה מְדַלֵּג כָּךְ הָיָה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא מְדַלֵּג וּמְקַפֵּץ מִמִּצְרַיִם לַיָּם, וּמִן יָם לְסִינָי. בְּמִצְרַיִם (שמות יב, יב): וְעָבַרְתִּי בְאֶרֶץ מִצְרַיִם וגו'. בַּיָּם, שֶׁנֶּאֱמַר (שמות טו, ב): זֶה אֵלִי וְאַנְוֵהוּ. לְסִינַי (דברים לג, ב): וַיֹּאמַר ה' מִסִּינַי בָּא. אוֹ לְעֹפֶר הָאַיָּלִים, רַבִּי יוֹסֵי בֶּן רַבִּי חֲנִינָא אָמַר לְאוּרְזִילָא דְאַיַּלְתָּא. (שיר השירים ב, ט): הִנֵּה זֶה עוֹמֵד אַחַר כָּתְלֵנוּ, זֶה מִדְבַּר סִינָי. (שיר השירים ב, ט): מַשְׁגִּיחַ מִן הַחֲלֹּנוֹת (שמות יט, כ): וַיֵּרֶד ה' עַל הַר סִינַי וגו'. (שיר השירים ב, ט): מֵצִיץ מִן הַחֲרַכִּים. (שמות כ, א): וַיְדַבֵּר אֱלֹהִים אֵת כָּל הַדְּבָרִים וגו'. (שיר השירים ב, י): עָנָה דוֹדִי וְאָמַר לִי (שמות כ, ב): אָנֹכִי ה' אֱלֹהֶיךָ. דָּבָר אַחֵר, דּוֹמֶה דוֹדִי לִצְבִי, אָמַר רַבִּי יִצְחָק אָמְרוּ יִשְׂרָאֵל לִפְנֵי הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, רִבּוֹן הָעוֹלָמִים אַתְּ אֲמַרְתְּ לָנוּ אַתְּ אֲתָא לְגַבָּן תְּחִלָּה, דּוֹמֶה דוֹדִי לִצְבִי, מַה הַצְּבִי הַזֶּה נִגְלֶה וְחוֹזֵר וְנִכְסֶה, כָּךְ גּוֹאֵל הָרִאשׁוֹן נִגְלָה וְנִכְסָה. רַבִּי בֶּרֶכְיָה בְּשֵׁם רַבִּי לֵוִי אָמַר כַּגּוֹאֵל הָרִאשׁוֹן כָּךְ גּוֹאֵל הָאַחֲרוֹן, הַגּוֹאֵל הָרִאשׁוֹן זֶה משֶׁה נִגְלָה לָהֶם וְחָזַר וְנִכְסָה מֵהֶם, כַּמָּה נִכְסָה מֵהֶם, רַבִּי תַּנְחוּמָא אָמַר שְׁלשָׁה חֳדָשִׁים, הֲדָא הוּא דִכְתִיב (שמות ה, כ): וַיִּפְגְּעוּ אֶת משֶׁה וְאֶת אַהֲרֹן וגו', אַף גּוֹאֵל הָאַחֲרוֹן נִגְלֶה לָהֶם וְחוֹזֵר וְנִכְסֶה מֵהֶם. כַּמָּה יְהֵא נִכְסֶה מֵהֶם, אָמַר רַבִּי תַּנְחוּמָא בְּשֵׁם רַבִּי חָמָא בְּרַבִּי הוֹשַׁעְיָא אַרְבָּעִים וַחֲמִשָּׁה יָמִים, הָדָא הוּא דִכְתִיב (דניאל יב, יא): וּמֵעֵת הוּסַר הַתָּמִיד וְלָתֵת שִׁקּוּץ שֹׁמֵם יָמִים אֶלֶף מָאתַים וְתִשְׁעִים, וּכְתִיב (דניאל יב, יב): אַשְׁרֵי הַמְחַכֶּה וְיַגִּיעַ לְיָמִים אֶלֶף שְׁלשׁ מֵאוֹת שְׁלשִׁים וַחֲמִשָּׁה, אִלֵּין מוֹתְרַיָּה כַּמָּה אִינּוּן, אַרְבָּעִים וַחֲמִשָּׁה יוֹם שֶׁהוּא נִכְסֶה מֵהֶן, וְחוֹזֵר וְנִגְלֶה לָהֶם. וּלְהֵיכָן מַעֲלֶה אוֹתָן, אִית דְּאָמְרִין לְמִדְבַּר יְהוּדָה וְאִית דְּאָמְרִין לְמִדְבַּר סִיחוֹן וְעוֹג, כָּל מִי שֶׁהוּא מַאֲמִינוֹ וְהוֹלֵךְ אַחֲרָיו, הוּא אוֹכֵל שָׁרְשֵׁי רְתָמִים וַעֲלֵי מְלוּחִים, הֲדָא הוּא דִכְתִיב (איוב ל, ד): הַקֹּטְפִים מַלּוּחַ עֲלֵי שִׂיחַ וְשֹׁרֶשׁ רְתָמִים לַחְמָם. וְכָל מִי שֶׁאֵינוֹ הוֹלֵךְ אַחֲרָיו הוּא הוֹלֵךְ וּמַשְׁלִים לְאֻמּוֹת הָעוֹלָם, וּבַסּוֹף אֻמּוֹת הָעוֹלָם הוֹרְגִין אוֹתוֹ. אָמַר רַבִּי יִצְחָק בַּר מַרְיוֹן לְסוֹף אַרְבָּעִים וַחֲמִשָּׁה יָמִים הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא מוֹרִיד לָהֶם מָן, הֲדָא הוּא דִכְתִיב (הושע יב, י): עֹד אוֹשִׁיבְךָ בָאֳהָלִים כִּימֵי מוֹעֵד. וְאוֹמֵר (דברים טז, ו): מוֹעֵד צֵאתְךָ מִמִּצְרָיִם, אוֹ לְעֹפֶר הָאַיָּלִים, אָמַר רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי חֲנִינָא לְאוּרְזִילָא דְאַיַּלְתָּא. הִנֵּה זֶה עוֹמֵד אַחַר כָּתְלֵנוּ, זֶה כֹּתֶל מַעֲרָבִי שֶׁל בֵּית הַמִּקְדָּשׁ שֶׁאֵינוֹ חָרֵב לְעוֹלָם, לָמָּה, שֶׁהַשְּׁכִינָה בַּמַּעֲרָב. מַשְׁגִּיחַ מִן הַחֲלֹּנוֹת בִּזְכוּת אָבוֹת. מֵצִיץ מִן הַחֲרַכִּים בִּזְכוּת אִמָּהוֹת. כְּשֵׁם שֶׁיֵּשׁ הֶפְרֵשׁ בֵּין חַלּוֹן לְחָרָךְ כָּךְ יֵשׁ הֶפְרֵשׁ בֵּין זְכוּת אָבוֹת לִזְכוּת אִמָּהוֹת. עָנָה דוֹדִי וְאָמַר לִי, מָה אָמַר (ישעיה מט, יח): חַי אָנִי נְאֻם ה' כִּי כֻלָּם כַּעֲדִי תִלְבָּשִׁי וּתְקַשְּׁרִים כַּכַּלָּה. דָּבָר אַחֵר, דּוֹמֶה דוֹדִי לִצְבִי, מַה הַצְּבִי הַזֶּה מְקַפֵּץ מִמָּקוֹם לְמָקוֹם וּמִגָּדֵר לְגָדֵר וּמֵאִילָן לְאִילָן וּמִסֻּכָּה לְסֻכָּה, כָּךְ הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא מְדַלֵּג וּמְקַפֵּץ מִכְּנֶסֶת זוֹ לִכְנֶסֶת זוֹ, כָּל כָּךְ לָמָּה בִּשְׁבִיל לְבָרֵךְ אֶת יִשְׂרָאֵל, שֶׁנֶּאֱמַר (שמות כ, כד): בְּכָל הַמָּקוֹם אֲשֶׁר אַזְכִּיר אֶת שְׁמִי וגו', בְּאֵי זוֹ זְכוּת בִּזְכוּת שֶׁל אַבְרָהָם אָבִינוּ, דִּכְתִיב: כֹּה תְבָרְכוּ, כְּמָה דְתֵימָא (בראשית טו, ה): כֹּה יִהְיֶה זַרְעֶךָ. אוֹ לְעֹפֶר הָאַיָּלִים, רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר לְאוּרְזִילָא דְאַיַּלְתָּא, הִנֵּה זֶה עוֹמֵד אַחַר כָּתְלֵנוּ, בְּשָׁעָה שֶׁבָּא הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְבַקֵּר אַבְרָהָם אָבִינוּ בְּיוֹם שְׁלִישִׁי לַמִּילָה, כְּמָה דְתֵימָא (בראשית יח, א): וַיֵּרָא אֵלָיו ה' בְּאֵלֹנֵי מַמְרֵא וְהוּא ישֵׁב וגו', יָשַׁב כְּתִיב, בָּא לַעֲמֹד אָמַר לוֹ הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֵׁב אַבְרָהָם, אַתָּה סִימָן לְבָנֶיךָ שֶׁבְּשָׁעָה שֶׁבָּנֶיךָ נִכְנָסִין לְבָתֵּי כְנֵסִיּוֹת וּלְבָתֵּי מִדְרָשׁוֹת וְקוֹרְאִין אֶת שְׁמַע וְיוֹשְׁבִים וּכְבוֹדִי עוֹמֵד, וּמַה טַּעַם (תהלים פב, א): אֱלֹהִים נִצָּב בַּעֲדַת אֵל. אָמַר רַבִּי חַגַּאי בְּשֵׁם רַבִּי יִצְחָק אֱלֹהִים עוֹמֵד אֵין כְּתִיב כָּאן, אֶלָּא אֱלֹהִים נִצָּב, אֶטָיְמוֹס, הָא כְּמָה דְתֵימָא (ישעיה סה, כד): וְהָיָה טֶרֶם יִקְרָאוּ וַאֲנִי אֶעֱנֶה, לְכָךְ נֶאֱמַר: הִנֵּה זֶה עוֹמֵד אַחַר כָּתְלֵנוּ, אֵלּוּ בָּתֵּי כְנֵסִיּוֹת וּבָתֵּי מִדְרָשׁוֹת. מַשְׁגִּיחַ מִן הַחֲלֹּנוֹת, בְּשָׁעָה שֶׁאָמַר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְאַהֲרֹן וּלְבָנָיו: כֹּה תְבָרְכוּ וגו', אָמְרוּ יִשְׂרָאֵל לִפְנֵי הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, רִבּוֹן הָעוֹלָמִים, לַכֹּהֲנִים אַתְּ אוֹמֵר שֶׁיְבָרְכוּ אוֹתָנוּ, אֵין אָנוּ צְרִיכִים אֶלָּא לְבִרְכוֹתֶיךָ, וְלִהְיוֹתֵינוּ מִתְבָּרְכִים מִפִּיךָ, הֲדָא הוּא דִּכְתִיב (דברים כו, טו): הַשְּׁקִיפָה מִמְּעוֹן קָדְשְׁךָ מִן הַשָּׁמַיִם וּבָרֵךְ אֶת עַמְּךָ אֶת יִשְׂרָאֵל. אָמַר לָהֶם הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא אַף עַל פִּי שֶׁאָמַרְתִּי לַכֹּהֲנִים שֶׁיִּהְיוּ מְבָרְכִין אֶתְכֶם, עִמָּהֶם אֲנִי עוֹמֵד וּמְבָרֵךְ אֶתְכֶם. לְפִיכָךְ הַכֹּהֲנִים פּוֹרְשִׂים אֶת כַּפֵּיהֶם, לוֹמַר שֶׁהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא עוֹמֵד אַחֲרֵינוּ, וּלְכָךְ הוּא אוֹמֵר: מַשְׁגִּיחַ מִן הַחֲלֹּנוֹת, מִבֵּין כִּתְפוֹתֵיהֶם שֶׁל כֹּהֲנִים. מֵצִיץ מִן הַחֲרַכִּים, מִבֵּין אֶצְבְּעוֹתֵיהֶם שֶׁל כֹּהֲנִים. עָנָה דוֹדִי וְאָמַר לִי (במדבר ו, כז): וַאֲנִי אֲבָרֲכֵם. כֹּה תְבָרְכוּ, הֲדָא הוּא דִכְתִיב (בראשית יב, ב): וְאֶעֶשְׂךָ לְגוֹי גָדוֹל וגו'. אָמַר רַבִּי פִּינְחָס בֶּן יָאִיר שֶׁבַע בְּרָכוֹת בֵּרַךְ הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא אֶת אַבְרָהָם, וְאֵלּוּ הֵן: וְאֶעֶשְׂךָ לְגוֹי גָּדוֹל (בראשית יב, ב): וַאֲבָרֶכְךָ (בראשית יב, ב): וַאֲגַדְלָה שְׁמֶךָ (בראשית יב, ב): וֶהְיֵה בְּרָכָה (בראשית יב, ג): וַאֲבָרְכָה מְבָרְכֶיךָ (בראשית יב, ג): וּמְקַלֶּלְךָ אָאֹר (בראשית יב, ג): וְנִבְרְכוּ בְךָ. כְּנֶגֶד שִׁבְעָה פְּסוּקִים שֶׁבְּמַעֲשֵׂה בְרֵאשִׁית שֶׁכָּתוּב בָּהֶן כִּי טוֹב. רַבִּי לֵוִי בַּר חַיָּתָא וְרַבִּי אַבָּא בְּרֵיהּ דְּרַבִּי חִיָּא בַּר אַבָּא אָמַר שָׁלשׁ גְּדֻלּוֹת וְאַרְבַּע בְּרָכוֹת כְּתִיב כָּאן. בִּשֵֹּׂר שֶׁהֵן שְׁלשָׁה אָבוֹת וְאַרְבַּע אִמָּהוֹת. וַהֲלוֹא גְּדֻלּוֹת אֵינָן אֶלָּא שְׁתַּיִם, וְאֶעֶשְׂךָ, גְּדֻלָּה הִיא, דִּכְתִיב (שמואל א יב, ו): ה' אֲשֶׁר עָשָׂה אֶת משֶׁה. אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ: וְאֶעֶשְׂךָ לְגוֹי גָדוֹל, זֶה שֶׁאוֹמְרִים אֱלֹהֵי אַבְרָהָם. וַאֲבָרֶכְךָ, זֶה שֶׁאוֹמְרִים אֱלֹהֵי יִצְחָק. וַאֲגַדְּלָה שְׁמֶךָ, זֶה שֶׁאוֹמְרִים אֱלֹהֵי יַעֲקֹב. יָכוֹל יִהְיוּ חוֹתְמִין בְכֻלָּן, תַּלְמוּד לוֹמַר: וֶהְיֵה בְּרָכָה, בְּךָ חוֹתְמִין וְאוֹמְרִים מָגֵן אַבְרָהָם, וְאֵין חוֹתְמִין בְּכֻלָּן. אָמַר רַבִּי חִיָּא בַּר זְעֵירָא וֶהְיֵה בְּרָכָה, בִּרְכָתְךָ קוֹדֶמֶת לְבִרְכָתִי, שֶׁמִּשֶּׁהֵם אוֹמְרִים מָגֵן אַבְרָהָם, אַחַר כָּךְ אוֹמְרִים מְחַיֵּה הַמֵּתִים. דָּבָר אַחֵר, וֶהְיֵה בְּרָכָה, וֶהְיֵה בְּרֵכָה, מָה הַבְּרֵכָה הַזּוֹ מְטַהֶרֶת אֶת הַטְּמֵאִים, אַף אַתָּה מְקָרֵב רְחוֹקִים תַּחַת כַּנְפֵי הַשְּׁכִינָה. וְאֶעֶשְׂךָ לְגוֹי גָדוֹל, אָמַר רַבִּי בֶּרֶכְיָה, אֶתֶּנְךָ, אֲשִׂימְךָ, אֵין כְּתִיב כָּאן, אֶלָּא וְאֶעֶשְׂךָ, מִשֶּׁאֶבְרָא אוֹתְךָ בְּרִיָּה חֲדָשָׁה, וּכְשֵׁם שֶׁנֶּאֱמַר (בראשית א, ז): וַיַּעַשׂ אֱלֹהִים אֶת הָרָקִיעַ, אַתְּ פָּרֶה וְרָבֶה. לְגוֹי גָדוֹל, אָמַר אַבְרָהָם לְפָנָיו רִבּוֹנוֹ שֶׁל עוֹלָם, מִנֹּחַ לֹא הֶעֱמַדְתָּ שִׁבְעִים אֻמּוֹת, אָמַר לוֹ אוֹתָהּ אֻמָּה שֶׁכָּתוּב בָּהּ (דברים ד, ז): כִּי מִי גוֹי גָדוֹל, אֲנִי מַעֲמִידָהּ מִמְּךָ. אָמַר רַבִּי פִּנְחָס הַכֹּהֵן בַּר חָמָא אֵימָתַי עָשָׂה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא אַבְרָהָם לְגוֹי גָדוֹל, כְּשֶׁיָּצְאוּ יִשְׂרָאֵל מִמִּצְרַיִם וּבָאוּ לְסִינַי וְקִבְּלוּ אֶת הַתּוֹרָה וְהִגִּיעוּ לְאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל, הִבִּיט בָּהֶם משֶׁה וְאָמַר הֲרֵי הֵן עֲשׂוּיִים כְּשֵׁם שֶׁהִבְטִיחַ הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לַזָּקֵן, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים ד, ח): וּמִי גוֹי גָדוֹל. דָּבָר אַחֵר, לְגוֹי גָדוֹל, שֶׁאֶתֵּן לְבָנֶיךָ אֶת הַתּוֹרָה וּמִמֶּנָּהּ יִקָּרְאוּ גוֹי גָדוֹל, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים ד, ו): רַק עַם חָכָם וְנָבוֹן הַגּוֹי הַגָּדוֹל הַזֶּה. וַאֲבָרֶכְךָ, אָמַר רַבִּי בֶּרֶכְיָה לְפִי שֶׁהַדֶּרֶךְ גּוֹרֶמֶת לָאָדָם לִשְׁלשָׁה דְבָרִים, מְמַעֶטֶת פְּרִיָּה וּרְבִיָּה, מְמַעֶטֶת אֶת הַיְצִיאָה, וּמְמַעֶטֶת אֶת הַשֵּׁם, לְכָךְ נֶאֱמַר לוֹ: וְאֶעֶשְׂךָ לְגוֹי גָדוֹל, שֶׁאֵין הַדֶּרֶךְ מְמַעֶטֶת לְךָ פְּרִיָּה וּרְבִיָּה. וַאֲבָרֶכְךָ, שֶׁלֹא תְמַעֵט לְךָ הַדֶּרֶךְ אֶת הַיְצִיאָה. וַאֲגַדְּלָה שְׁמֶךָ, שֶׁלֹא תְמַעֵט לְךָ אֶת הַשֵּׁם. אָמְרֵי אִינְשֵׁי בְּמַתְלָא מִבֵּיתָא לְבֵיתָא חָלוּק, מֵאֲתַר לַאֲתַר נְפָשׁ. בְּרַם אַתְּ לָא נֶפֶשׁ חָסֵר וְלָא מָמוֹן אַתְּ חָסֵר. וֶהְיֵה בְּרָכָה, כְּבָר כְּתִיב: וַאֲבָרֶכְךָ, מַה תַּלְמוּד לוֹמַר: וֶהְיֵה בְּרָכָה, אָמַר רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אָמַר לוֹ הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא מִשֶּׁבָּרָאתִי עוֹלָמִי וְעַד עַכְשָׁו הָיִיתִי זָקוּק לְבָרֵךְ אֶת בְּרִיּוֹתַי, שֶׁנֶּאֱמַר (בראשית א, כח): וַיְבָרֶךְ אֹתָם אֱלֹהִים וגו', וְאוֹמֵר (בראשית ט, א): וַיְבָרֶךְ אֱלֹהִים אֶת נֹחַ וְאֶת בָּנָיו, אֲבָל מִכָּאן וָאֵילָךְ הֲרֵי בְּרָכוֹת מְסוּרוֹת לָךְ, לְמַאן דְּהָנֵי לְךָ לִמְבָרְכָה בָּרֵךְ. וְאַף עַל פִּי כֵן לֹא בֵּרַךְ אַבְרָהָם לְבָנָיו, לָמָּה כֵן, מָשָׁל לְמֶלֶךְ שֶׁהָיָה לוֹ פַּרְדֵּס נְתָנוֹ לְאָרִיס, וְהָיָה בְּתוֹךְ אוֹתוֹ פַּרְדֵּס אִילָן אֶחָד שֶׁל סַם חַיִּים וְאִילָן אֶחָד שֶׁל סַם הַמָּוֶת, אָמַר הֶאָרִיס אֲנִי אֶעֱבֹד וְאַשְׁלִים וּמַה שֶּׁהַמֶּלֶךְ רוֹצֶה לַעֲשׂוֹת לוֹ בְּפַרְדֵּסוֹ יַעֲשֶׂה. כָּךְ הַמֶּלֶךְ זֶה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, וְהַפַּרְדֵּס זֶה הָעוֹלָם, מְסָרוֹ לְאַבְרָהָם, שֶׁאָמַר לוֹ: וֶהְיֵה בְּרָכָה, מֶה עָשָׂה אַבְרָהָם הָיוּ לוֹ שְׁנֵי בָנִים אֶחָד צַדִּיק וְאֶחָד רָשָׁע, יִצְחָק וְיִשְׁמָעֵאל, אָמַר אַבְרָהָם אִם מְבָרֵךְ אֲנִי אֶת יִצְחָק הֲרֵי יִשְׁמָעֵאל מְבַקֵּשׁ לְהִתְבָּרֵךְ וְהוּא רָשָׁע, אֶלָּא עֶבֶד אָנִי, בָּשָׂר וָדָם אָנִי, לְמָחָר אֶפָּטֵר מִן הָעוֹלָם וּמַה שֶּׁהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא חָפֵץ לַעֲשׂוֹת בְּעוֹלָמוֹ, יַעֲשֶׂה. כְּשֶׁנִּפְטַר אַבְרָהָם נִגְלָה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא עַל יִצְחָק וּבֵרֲכוֹ, שֶׁנֶּאֱמַר (בראשית כה, א): וַיְהִי אַחֲרֵי מוֹת אַבְרָהָם וגו', וְיִצְחָק בֵּרַךְ אֶת יַעֲקֹב, וְיַעֲקֹב בֵּרַךְ לִשְׁנֵים עָשָׂר שְׁבָטִים, שֶׁנֶּאֱמַר (בראשית מט, כח): כָּל אֵלֶּה שִׁבְטֵי יִשְׂרָאֵל שְׁנֵים עָשָׂר וְזֹאת אֲשֶׁר דִּבֶּר לָהֶם אֲבִיהֶם וַיְבָרֶךְ אוֹתָם. מִכָּאן וָאֵילָךְ אָמַר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא הֲרֵי הַבְּרָכוֹת מְסוּרוֹת לָכֶם, הַכֹּהֲנִים יִהְיוּ מְבָרְכִים אֶת בָּנַי, כְּשֵׁם שֶׁאָמַרְתִּי לְאַבְרָהָם אֲבִיהֶם וֶהְיֵה בְּרָכָה, לְכָךְ נֶאֱמַר: כֹּה תְבָרְכוּ וגו'.
46. Augustine, The City of God, 22.8 (4th cent. CE - 5th cent. CE)

22.8. Why, they say, are those miracles, which you affirm were wrought formerly, wrought no longer? I might, indeed, reply that miracles were necessary before the world believed, in order that it might believe. And whoever now-a-days demands to see prodigies that he may believe, is himself a great prodigy, because he does not believe, though the whole world does. But they make these objections for the sole purpose of insinuating that even those former miracles were never wrought. How, then, is it that everywhere Christ is celebrated with such firm belief in His resurrection and ascension? How is it that in enlightened times, in which every impossibility is rejected, the world has, without any miracles, believed things marvellously incredible? Or will they say that these things were credible, and therefore were credited? Why then do they themselves not believe? Our argument, therefore, is a summary one - either incredible things which were not witnessed have caused the world to believe other incredible things which both occurred and were witnessed, or this matter was so credible that it needed no miracles in proof of it, and therefore convicts these unbelievers of unpardonable scepticism. This I might say for the sake of refuting these most frivolous objectors. But we cannot deny that many miracles were wrought to confirm that one grand and health-giving miracle of Christ's ascension to heaven with the flesh in which He rose. For these most trustworthy books of ours contain in one narrative both the miracles that were wrought and the creed which they were wrought to confirm. The miracles were published that they might produce faith, and the faith which they produced brought them into greater prominence. For they are read in congregations that they may be believed, and yet they would not be so read unless they were believed. For even now miracles are wrought in the name of Christ, whether by His sacraments or by the prayers or relics of His saints; but they are not so brilliant and conspicuous as to cause them to be published with such glory as accompanied the former miracles. For the canon of the sacred writings, which behooved to be closed, causes those to be everywhere recited, and to sink into the memory of all the congregations; but these modern miracles are scarcely known even to the whole population in the midst of which they are wrought, and at the best are confined to one spot. For frequently they are known only to a very few persons, while all the rest are ignorant of them, especially if the state is a large one; and when they are reported to other persons in other localities, there is no sufficient authority to give them prompt and unwavering credence, although they are reported to the faithful by the faithful. The miracle which was wrought at Milan when I was there, and by which a blind man was restored to sight, could come to the knowledge of many; for not only is the city a large one, but also the emperor was there at the time, and the occurrence was witnessed by an immense concourse of people that had gathered to the bodies of the martyrs Protasius and Gervasius, which had long lain concealed and unknown, but were now made known to the bishop Ambrose in a dream, and discovered by him. By virtue of these remains the darkness of that blind man was scattered, and he saw the light of day. But who but a very small number are aware of the cure which was wrought upon Innocentius, ex-advocate of the deputy prefecture, a cure wrought at Carthage, in my presence, and under my own eyes? For when I and my brother Alypius, who were not yet clergymen, though already servants of God, came from abroad, this man received us, and made us live with him, for he and all his household were devotedly pious. He was being treated by medical men for fistul, of which he had a large number intricately seated in the rectum. He had already undergone an operation, and the surgeons were using every means at their command for his relief. In that operation he had suffered long-continued and acute pain; yet, among the many folds of the gut, one had escaped the operators so entirely, that, though they ought to have laid it open with the knife, they never touched it. And thus, though all those that had been opened were cured, this one remained as it was, and frustrated all their labor. The patient, having his suspicions awakened by the delay thus occasioned, and fearing greatly a second operation, which another medical man - one of his own domestics - had told him he must undergo, though this man had not even been allowed to witness the first operation, and had been banished from the house, and with difficulty allowed to come back to his enraged master's presence - the patient, I say, broke out to the surgeons, saying, Are you going to cut me again? Are you, after all, to fulfill the prediction of that man whom you would not allow even to be present? The surgeons laughed at the unskillful doctor, and soothed their patient's fears with fair words and promises. So several days passed, and yet nothing they tried did him good. Still they persisted in promising that they would cure that fistula by drugs, without the knife. They called in also another old practitioner of great repute in that department, Ammonius (for he was still alive at that time); and he, after examining the part, promised the same result as themselves from their care and skill. On this great authority, the patient became confident, and, as if already well, vented his good spirits in facetious remarks at the expense of his domestic physician, who had predicted a second operation. To make a long story short, after a number of days had thus uselessly elapsed, the surgeons, wearied and confused, had at last to confess that he could only be cured by the knife. Agitated with excessive fear, he was terrified, and grew pale with dread; and when he collected himself and was able to speak, he ordered them to go away and never to return. Worn out with weeping, and driven by necessity, it occurred to him to call in an Alexandrian, who was at that time esteemed a wonderfully skillful operator, that he might perform the operation his rage would not suffer them to do. But when he had come, and examined with a professional eye the traces of their careful work, he acted the part of a good man, and persuaded his patient to allow those same hands the satisfaction of finishing his cure which had begun it with a skill that excited his admiration, adding that there was no doubt his only hope of a cure was by an operation, but that it was thoroughly inconsistent with his nature to win the credit of the cure by doing the little that remained to be done, and rob of their reward men whose consummate skill, care, and diligence he could not but admire when be saw the traces of their work. They were therefore again received to favor; and it was agreed that, in the presence of the Alexandrian, they should operate on the fistula, which, by the consent of all, could now only be cured by the knife. The operation was deferred till the following day. But when they had left, there arose in the house such a wailing, in sympathy with the excessive despondency of the master, that it seemed to us like the mourning at a funeral, and we could scarcely repress it. Holy men were in the habit of visiting him daily; Saturninus of blessed memory, at that time bishop of Uzali, and the presbyter Gelosus, and the deacons of the church of Carthage; and among these was the bishop Aurelius, who alone of them all survives - a man to be named by us with due reverence - and with him I have often spoken of this affair, as we conversed together about the wonderful works of God, and I have found that he distinctly remembers what I am now relating. When these persons visited him that evening according to their custom, he besought them, with pitiable tears, that they would do him the honor of being present next day at what he judged his funeral rather than his suffering. For such was the terror his former pains had produced, that he made no doubt he would die in the hands of the surgeons. They comforted him, and exhorted him to put his trust in God, and nerve his will like a man. Then we went to prayer; but while we, in the usual way, were kneeling and bending to the ground, he cast himself down, as if some one were hurling him violently to the earth, and began to pray; but in what a manner, with what earnestness and emotion, with what a flood of tears, with what groans and sobs, that shook his whole body, and almost prevented him speaking, who can describe! Whether the others prayed, and had not their attention wholly diverted by this conduct, I do not know. For myself, I could not pray at all. This only I briefly said in my heart: O Lord, what prayers of Your people do You hear if You hear not these? For it seemed to me that nothing could be added to this prayer, unless he expired in praying. We rose from our knees, and, receiving the blessing of the bishop, departed, the patient beseeching his visitors to be present next morning, they exhorting him to keep up his heart. The dreaded day dawned. The servants of God were present, as they had promised to be; the surgeons arrived; all that the circumstances required was ready; the frightful instruments are produced; all look on in wonder and suspense. While those who have most influence with the patient are cheering his fainting spirit, his limbs are arranged on the couch so as to suit the hand of the operator; the knots of the bandages are untied; the part is bared; the surgeon examines it, and, with knife in hand, eagerly looks for the sinus that is to be cut. He searches for it with his eyes; he feels for it with his finger; he applies every kind of scrutiny: he finds a perfectly firm cicatrix! No words of mine can describe the joy, and praise, and thanksgiving to the merciful and almighty God which was poured from the lips of all, with tears of gladness. Let the scene be imagined rather than described! In the same city of Carthage lived Innocentia, a very devout woman of the highest rank in the state. She had cancer in one of her breasts, a disease which, as physicians say, is incurable. Ordinarily, therefore, they either amputate, and so separate from the body the member on which the disease has seized, or, that the patient's life may be prolonged a little, though death is inevitable even if somewhat delayed, they abandon all remedies, following, as they say, the advice of Hippocrates. This the lady we speak of had been advised to by a skillful physician, who was intimate with her family; and she betook herself to God alone by prayer. On the approach of Easter, she was instructed in a dream to wait for the first woman that came out from the baptistery after being baptized, and to ask her to make the sign of Christ upon her sore. She did so, and was immediately cured. The physician who had advised her to apply no remedy if she wished to live a little longer, when he had examined her after this, and found that she who, on his former examination, was afflicted with that disease was now perfectly cured, eagerly asked her what remedy she had used, anxious, as we may well believe, to discover the drug which should defeat the decision of Hippocrates. But when she told him what had happened, he is said to have replied, with religious politeness, though with a contemptuous tone, and an expression which made her fear he would utter some blasphemy against Christ, I thought you would make some great discovery to me. She, shuddering at his indifference, quickly replied, What great thing was it for Christ to heal a cancer, who raised one who had been four days dead? When, therefore, I had heard this, I was extremely indigt that so great a miracle wrought in that well-known city, and on a person who was certainly not obscure, should not be divulged, and I considered that she should be spoken to, if not reprimanded on this score. And when she replied to me that she had not kept silence on the subject, I asked the women with whom she was best acquainted whether they had ever heard of this before. They told me they knew nothing of it. See, I said, what your not keeping silence amounts to, since not even those who are so familiar with you know of it. And as I had only briefly heard the story, I made her tell how the whole thing happened, from beginning to end, while the other women listened in great astonishment, and glorified God. A gouty doctor of the same city, when he had given in his name for baptism, and had been prohibited the day before his baptism from being baptized that year, by black woolly-haired boys who appeared to him in his dreams, and whom he understood to be devils, and when, though they trod on his feet, and inflicted the acutest pain he had ever yet experienced, he refused to obey them, but overcame them, and would not defer being washed in the laver of regeneration, was relieved in the very act of baptism, not only of the extraordinary pain he was tortured with, but also of the disease itself, so that, though he lived a long time afterwards, he never suffered from gout; and yet who knows of this miracle? We, however, do know it, and so, too, do the small number of brethren who were in the neighborhood, and to whose ears it might come. An old comedian of Curubis was cured at baptism not only of paralysis, but also of hernia, and, being delivered from both afflictions, came up out of the font of regeneration as if he had had nothing wrong with his body. Who outside of Curubis knows of this, or who but a very few who might hear it elsewhere? But we, when we heard of it, made the man come to Carthage, by order of the holy bishop Aurelius, although we had already ascertained the fact on the information of persons whose word we could not doubt. Hesperius, of a tribunitian family, and a neighbor of our own, has a farm called Zubedi in the Fussalian district; and, finding that his family, his cattle, and his servants were suffering from the malice of evil spirits, he asked our presbyters, during my absence, that one of them would go with him and banish the spirits by his prayers. One went, offered there the sacrifice of the body of Christ, praying with all his might that that vexation might cease. It did cease immediately, through God's mercy. Now he had received from a friend of his own some holy earth brought from Jerusalem, where Christ, having been buried, rose again the third day. This earth he had hung up in his bedroom to preserve himself from harm. But when his house was purged of that demoniacal invasion, he began to consider what should be done with the earth; for his reverence for it made him unwilling to have it any longer in his bedroom. It so happened that I and Maximinus bishop of Synita, and then my colleague, were in the neighborhood. Hesperius asked us to visit him, and we did so. When he had related all the circumstances, he begged that the earth might be buried somewhere, and that the spot should be made a place of prayer where Christians might assemble for the worship of God. We made no objection: it was done as he desired. There was in that neighborhood a young countryman who was paralytic, who, when he heard of this, begged his parents to take him without delay to that holy place. When he had been brought there, he prayed, and immediately went away on his own feet perfectly cured. There is a country-seat called Victoriana, less than thirty miles from Hippo-regius. At it there is a monument to the Milanese martyrs, Protasius and Gervasius. Thither a young man was carried, who, when he was watering his horse one summer day at noon in a pool of a river, had been taken possession of by a devil. As he lay at the monument, near death, or even quite like a dead person, the lady of the manor, with her maids and religious attendants, entered the place for evening prayer and praise, as her custom was, and they began to sing hymns. At this sound the young man, as if electrified, was thoroughly aroused, and with frightful screaming seized the altar, and held it as if he did not dare or were not able to let it go, and as if he were fixed or tied to it; and the devil in him, with loud lamentation, besought that he might be spared, and confessed where and when and how he took possession of the youth. At last, declaring that he would go out of him, he named one by one the parts of his body which he threatened to mutilate as he went out and with these words he departed from the man. But his eye, falling out on his cheek, hung by a slender vein as by a root, and the whole of the pupil which had been black became white. When this was witnessed by those present (others too had now gathered to his cries, and had all joined in prayer for him), although they were delighted that he had recovered his sanity of mind, yet, on the other hand, they were grieved about his eye, and said he should seek medical advice. But his sister's husband, who had brought him there, said, God, who has banished the devil, is able to restore his eye at the prayers of His saints. Therewith he replaced the eye that was fallen out and hanging, and bound it in its place with his handkerchief as well as he could, and advised him not to loose the bandage for seven days. When he did so, he found it quite healthy. Others also were cured there, but of them it were tedious to speak. I know that a young woman of Hippo was immediately dispossessed of a devil, on anointing herself with oil, mixed with the tears of the prebsyter who had been praying for her. I know also that a bishop once prayed for a demoniac young man whom he never saw, and that he was cured on the spot. There was a fellow-townsman of ours at Hippo, Florentius, an old man, religious and poor, who supported himself as a tailor. Having lost his coat, and not having means to buy another, he prayed to the Twenty Martyrs, who have a very celebrated memorial shrine in our town, begging in a distinct voice that he might be clothed. Some scoffing young men, who happened to be present, heard him, and followed him with their sarcasm as he went away, as if he had asked the martyrs for fifty pence to buy a coat. But he, walking on in silence, saw on the shore a great fish, gasping as if just cast up, and having secured it with the good-natured assistance of the youths, he sold it for curing to a cook of the name of Catosus, a good Christian man, telling him how he had come by it, and receiving for it three hundred pence, which he laid out in wool, that his wife might exercise her skill upon, and make into a coat for him. But, on cutting up the fish, the cook found a gold ring in its belly; and immediately, moved with compassion, and influenced, too, by religious fear, gave it up to the man, saying, See how the Twenty Martyrs have clothed you. When the bishop Projectus was bringing the relics of the most glorious martyr Stephen to the waters of Tibilis, a great concourse of people came to meet him at the shrine. There a blind woman entreated that she might be led to the bishop who was carrying the relics. He gave her the flowers he was carrying. She took them, applied them to her eyes, and immediately saw. Those who were present were astounded, while she, with every expression of joy, preceded them, pursuing her way without further need of a guide. Lucillus bishop of Sinita, in the neighborhood of the colonial town of Hippo, was carrying in procession some relics of the same martyr, which had been deposited in the castle of Sinita. A fistula under which he had long labored, and which his private physician was watching an opportunity to cut, was suddenly cured by the mere carrying of that sacred fardel, - at least, afterwards there was no trace of it in his body. Eucharius, a Spanish priest, residing at Calama, was for a long time a sufferer from stone. By the relics of the same martyr, which the bishop Possidius brought him, he was cured. Afterwards the same priest, sinking under another disease, was lying dead, and already they were binding his hands. By the succor of the same martyr he was raised to life, the priest's cloak having been brought from the oratory and laid upon the corpse. There was there an old nobleman named Martial, who had a great aversion to the Christian religion, but whose daughter was a Christian, while her husband had been baptized that same year. When he was ill, they besought him with tears and prayers to become a Christian, but he positively refused, and dismissed them from his presence in a storm of indignation. It occurred to the son-in-law to go to the oratory of St. Stephen, and there pray for him with all earnestness that God might give him a right mind, so that he should not delay believing in Christ. This he did with great groaning and tears, and the burning fervor of sincere piety; then, as he left the place, he took some of the flowers that were lying there, and, as it was already night, laid them by his father's head, who so slept. And lo! Before dawn, he cries out for some one to run for the bishop; but he happened at that time to be with me at Hippo. So when he had heard that he was from home, he asked the presbyters to come. They came. To the joy and amazement of all, he declared that he believed, and he was baptized. As long as he remained in life, these words were ever on his lips: Christ, receive my spirit, though he was not aware that these were the last words of the most blessed Stephen when he was stoned by the Jews. They were his last words also, for not long after he himself also gave up the ghost. There, too, by the same martyr, two men, one a citizen, the other a stranger, were cured of gout; but while the citizen was absolutely cured, the stranger was only informed what he should apply when the pain returned; and when he followed this advice, the pain was at once relieved. Audurus is the name of an estate, where there is a church that contains a memorial shrine of the martyr Stephen. It happened that, as a little boy was playing in the court, the oxen drawing a wagon went out of the track and crushed him with the wheel, so that immediately he seemed at his last gasp. His mother snatched him up, and laid him at the shrine, and not only did he revive, but also appeared uninjured. A religious female, who lived at Caspalium, a neighboring estate, when she was so ill as to be despaired of, had her dress brought to this shrine, but before it was brought back she had gone. However, her parents wrapped her corpse in the dress, and, her breath returning, she became quite well. At Hippo a Syrian called Bassus was praying at the relics of the same martyr for his daughter, who was dangerously ill. He too had brought her dress with him to the shrine. But as he prayed, behold, his servants ran from the house to tell him she was dead. His friends, however, intercepted them, and forbade them to tell him, lest he should bewail her in public. And when he had returned to his house, which was already ringing with the lamentations of his family, and had thrown on his daughter's body the dress he was carrying, she was restored to life. There, too, the son of a man, Iren us, one of our tax-gatherers, took ill and died. And while his body was lying lifeless, and the last rites were being prepared, amidst the weeping and mourning of all, one of the friends who were consoling the father suggested that the body should be anointed with the oil of the same martyr. It was done, and he revived. Likewise Eleusinus, a man of tribunitian rank among us, laid his infant son, who had died, on the shrine of the martyr, which is in the suburb where he lived, and, after prayer, which he poured out there with many tears, he took up his child alive. What am I to do? I am so pressed by the promise of finishing this work, that I cannot record all the miracles I know; and doubtless several of our adherents, when they read what I have narrated, will regret that I have omitted so many which they, as well as I, certainly know. Even now I beg these persons to excuse me, and to consider how long it would take me to relate all those miracles, which the necessity of finishing the work I have undertaken forces me to omit. For were I to be silent of all others, and to record exclusively the miracles of healing which were wrought in the district of Calama and of Hippo by means of this martyr- I mean the most glorious Stephen - they would fill many volumes; and yet all even of these could not be collected, but only those of which narratives have been written for public recital. For when I saw, in our own times, frequent signs of the presence of divine powers similar to those which had been given of old, I desired that narratives might be written, judging that the multitude should not remain ignorant of these things. It is not yet two years since these relics were first brought to Hippo-regius, and though many of the miracles which have been wrought by it have not, as I have the most certain means of knowing, been recorded, those which have been published amount to almost seventy at the hour at which I write. But at Calama, where these relics have been for a longer time, and where more of the miracles were narrated for public information, there are incomparably more. At Uzali, too, a colony near Utica, many signal miracles were, to my knowledge, wrought by the same martyr, whose relics had found a place there by direction of the bishop Evodius, long before we had them at Hippo. But there the custom of publishing narratives does not obtain, or, I should say, did not obtain, for possibly it may now have been begun. For, when I was there recently, a woman of rank, Petronia, had been miraculously cured of a serious illness of long standing, in which all medical appliances had failed, and, with the consent of the above-named bishop of the place, I exhorted her to publish an account of it that might be read to the people. She most promptly obeyed, and inserted in her narrative a circumstance which I cannot omit to mention, though I am compelled to hasten on to the subjects which this work requires me to treat. She said that she had been persuaded by a Jew to wear next her skin, under all her clothes, a hair girdle, and on this girdle a ring, which, instead of a gem, had a stone which had been found in the kidneys of an ox. Girt with this charm, she was making her way to the threshold of the holy martyr. But, after leaving Carthage, and when she had been lodging in her own demesne on the river Bagrada, and was now rising to continue her journey, she saw her ring lying before her feet. In great surprise she examined the hair girdle, and when she found it bound, as it had been, quite firmly with knots, she conjectured that the ring had been worn through and dropped off; but when she found that the ring was itself also perfectly whole, she presumed that by this great miracle she had received somehow a pledge of her cure, whereupon she untied the girdle, and cast it into the river, and the ring along with it. This is not credited by those who do not believe either that the Lord Jesus Christ came forth from His mother's womb without destroying her virginity, and entered among His disciples when the doors were shut; but let them make strict inquiry into this miracle, and if they find it true, let them believe those others. The lady is of distinction, nobly born, married to a nobleman. She resides at Carthage. The city is distinguished, the person is distinguished, so that they who make inquiries cannot fail to find satisfaction. Certainly the martyr himself, by whose prayers she was healed, believed on the Son of her who remained a virgin; on Him who came in among the disciples when the doors were shut; in fine - and to this tends all that we have been retailing - on Him who ascended into heaven with the flesh in which He had risen; and it is because he laid down his life for this faith that such miracles were done by his means. Even now, therefore, many miracles are wrought, the same God who wrought those we read of still performing them, by whom He will and as He will; but they are not as well known, nor are they beaten into the memory, like gravel, by frequent reading, so that they cannot fall out of mind. For even where, as is now done among ourselves, care is taken that the pamphlets of those who receive benefit be read publicly, yet those who are present hear the narrative but once, and many are absent; and so it comes to pass that even those who are present forget in a few days what they heard, and scarcely one of them can be found who will tell what he heard to one who he knows was not present. One miracle was wrought among ourselves, which, though no greater than those I have mentioned, was yet so signal and conspicuous, that I suppose there is no inhabitant of Hippo who did not either see or hear of it, none who could possibly forget it. There were seven brothers and three sisters of a noble family of the Cappadocian C sarea, who were cursed by their mother, a new-made widow, on account of some wrong they had done her, and which she bitterly resented, and who were visited with so severe a punishment from Heaven, that all of them were seized with a hideous shaking in all their limbs. Unable, while presenting this loathsome appearance, to endure the eyes of their fellow citizens, they wandered over almost the whole Roman world, each following his own direction. Two of them came to Hippo, a brother and a sister, Paulus and Palladia, already known in many other places by the fame of their wretched lot. Now it was about fifteen days before Easter when they came, and they came daily to church, and specially to the relics of the most glorious Stephen, praying that God might now be appeased, and restore their former health. There, and wherever they went, they attracted the attention of every one. Some who had seen them elsewhere, and knew the cause of their trembling, told others as occasion offered. Easter arrived, and on the Lord's day, in the morning, when there was now a large crowd present, and the young man was holding the bars of the holy place where the relics were, and praying, suddenly he fell down, and lay precisely as if asleep, but not trembling as he was wont to do even in sleep. All present were astonished. Some were alarmed, some were moved with pity; and while some were for lifting him up, others prevented them, and said they should rather wait and see what would result. And behold! He rose up, and trembled no more, for he was healed, and stood quite well, scanning those who were scanning him. Who then refrained himself from praising God? The whole church was filled with the voices of those who were shouting and congratulating him. Then they came running to me, where I was sitting ready to come into the church. One after another they throng in, the last comer telling me as news what the first had told me already; and while I rejoiced and inwardly gave God thanks, the young man himself also enters, with a number of others, falls at my knees, is raised up to receive my kiss. We go in to the congregation: the church was full, and ringing with the shouts of joy, Thanks to God! Praised be God! every one joining and shouting on all sides, I have healed the people, and then with still louder voice shouting again. Silence being at last obtained, the customary lessons of the divine Scriptures were read. And when I came to my sermon, I made a few remarks suitable to the occasion and the happy and joyful feeling, not desiring them to listen to me, but rather to consider the eloquence of God in this divine work. The man dined with us, and gave us a careful ac count of his own, his mother's, and his family's calamity. Accordingly, on the following day, after delivering my sermon, I promised that next day I would read his narrative to the people. And when I did so, the third day after Easter Sunday, I made the brother and sister both stand on the steps of the raised place from which I used to speak; and while they stood there their pamphlet was read. The whole congregation, men and women alike, saw the one standing without any unnatural movement, the other trembling in all her limbs; so that those who had not before seen the man himself saw in his sister what the divine compassion had removed from him. In him they saw matter of congratulation, in her subject for prayer. Meanwhile, their pamphlet being finished, I instructed them to withdraw from the gaze of the people; and I had begun to discuss the whole matter somewhat more carefully, when lo! As I was proceeding, other voices are heard from the tomb of the martyr, shouting new congratulations. My audience turned round, and began to run to the tomb. The young woman, when she had come down from the steps where she had been standing, went to pray at the holy relics, and no sooner had she touched the bars than she, in the same way as her brother, collapsed, as if falling asleep, and rose up cured. While, then, we were asking what had happened, and what occasioned this noise of joy, they came into the basilica where we were, leading her from the martyr's tomb in perfect health. Then, indeed, such a shout of wonder rose from men and women together, that the exclamations and the tears seemed like never to come to an end. She was led to the place where she had a little before stood trembling. They now rejoiced that she was like her brother, as before they had mourned that she remained unlike him; and as they had not yet uttered their prayers in her behalf, they perceived that their intention of doing so had been speedily heard. They shouted God's praises without words, but with such a noise that our ears could scarcely bear it. What was there in the hearts of these exultant people but the faith of Christ, for which Stephen had shed his blood?
47. Theodosius Ii Emperor of Rome, Theodosian Code, 16.8.4, 16.8.13-16.8.14 (5th cent. CE - 5th cent. CE)

48. Anon., 4 Baruch, 8.2, 8.7

8.2. And the Lord said to Jeremiah: Rise up -- you and the people -- and come to the Jordan and say to the people: Let anyone who desires the Lord forsake the works of Babylon. 8.7. And Jeremiah and Baruch and Abimelech stood up and said: No man joined with Babylonians shall enter this city!
49. Epigraphy, Cij, 766Subjects of this text:

subject book bibliographic info
aaron Brooten, Women Leaders in the Ancient Synagogue (1982) 248
achziv Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 418
acmonia, archon Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 428
acts, archisynagogue Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 418, 428
acts, synagogues, synagogues, asia minor Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 418
acts, synagogues, synagogues, greece Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 418
adjutant high priest (segan) Brooten, Women Leaders in the Ancient Synagogue (1982) 29
agency Rüpke, The individual in the religions of the ancient Mediterranean (2014) 278
alexander severus, emperor Geljon and Vos, Violence in Ancient Christianity: Victims and Perpetrators (2014) 52
alexander severus Brooten, Women Leaders in the Ancient Synagogue (1982) 27
angels Tellbe Wasserman and Nyman, Healing and Exorcism in Second Temple Judaism and Early Christianity (2019) 166
anthropology Vargas, Time’s Causal Power: Proclus and the Natural Theology of Time (2021) 147
antioch-of-pisidia, synagogue, synagogue, and paul Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 418
antioch Brooten, Women Leaders in the Ancient Synagogue (1982) 27
antioch of pisidia Brooten, Women Leaders in the Ancient Synagogue (1982) 16
apamea, syria Brooten, Women Leaders in the Ancient Synagogue (1982) 27
apollonius of tyana Bickerman and Tropper, Studies in Jewish and Christian History (2007) 682, 683; Geljon and Vos, Violence in Ancient Christianity: Victims and Perpetrators (2014) 52
apotheosis Seim and Okland, Metamorphoses: Resurrection, Body and Transformative Practices in Early Christianity (2009) 42
aramaic Avery-Peck, Chilton, and Scott Green, A Legacy of Learning: Essays in Honor of Jacob Neusner (2014) 246
archon Brooten, Women Leaders in the Ancient Synagogue (1982) 15, 16, 29; Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 418, 428
archon of the synagogue Brooten, Women Leaders in the Ancient Synagogue (1982) 15, 16
ascetic(ism) Nissinen and Uro, Sacred Marriages: The Divine-Human Sexual Metaphor from Sumer to Early Christianity (2008) 422
asclepius Nicklas and Spittler, Credible, Incredible: The Miraculous in the Ancient Mediterranean. (2013) 136
baptism Avery-Peck, Chilton, and Scott Green, A Legacy of Learning: Essays in Honor of Jacob Neusner (2014) 246
barnaban source Avery-Peck, Chilton, and Scott Green, A Legacy of Learning: Essays in Honor of Jacob Neusner (2014) 264
barnabas Brooten, Women Leaders in the Ancient Synagogue (1982) 15, 16
blind/blinding/blindness Tellbe Wasserman and Nyman, Healing and Exorcism in Second Temple Judaism and Early Christianity (2019) 121
brother, brotherhood Albrecht, The Divine Father: Religious and Philosophical Concepts of Divine Parenthood in Antiquity (2014) 327
caiaphas Avery-Peck, Chilton, and Scott Green, A Legacy of Learning: Essays in Honor of Jacob Neusner (2014) 246
capua Brooten, Women Leaders in the Ancient Synagogue (1982) 16
charity treasurer Brooten, Women Leaders in the Ancient Synagogue (1982) 29
childist interpretation, and narrative criticism Vargas, Time’s Causal Power: Proclus and the Natural Theology of Time (2021) 172
christian clerics Brooten, Women Leaders in the Ancient Synagogue (1982) 248
church(es) Tellbe Wasserman and Nyman, Healing and Exorcism in Second Temple Judaism and Early Christianity (2019) 121
church fathers, rabbis and synagogue Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 418
corinth Brooten, Women Leaders in the Ancient Synagogue (1982) 16
crispus Brooten, Women Leaders in the Ancient Synagogue (1982) 16
d/demonisation Tellbe Wasserman and Nyman, Healing and Exorcism in Second Temple Judaism and Early Christianity (2019) 166
daemones, demons Rüpke, The individual in the religions of the ancient Mediterranean (2014) 278
deconstructive criticism Vargas, Time’s Causal Power: Proclus and the Natural Theology of Time (2021) 199, 201, 211
devotional practices Tellbe Wasserman and Nyman, Healing and Exorcism in Second Temple Judaism and Early Christianity (2019) 166
disciple Avery-Peck, Chilton, and Scott Green, A Legacy of Learning: Essays in Honor of Jacob Neusner (2014) 246
discipleship, relation Rüpke, The individual in the religions of the ancient Mediterranean (2014) 278
divine presence, spirit Avery-Peck, Chilton, and Scott Green, A Legacy of Learning: Essays in Honor of Jacob Neusner (2014) 246
doubt Morgan, The New Testament and the Theology of Trust: 'This Rich Trust' (2022) 200
egypt Brooten, Women Leaders in the Ancient Synagogue (1982) 248
elite and non-elite, retainers in mark Esler, The Early Christian World (2000) 204
elite and non-elite, urban elite in mark Esler, The Early Christian World (2000) 204
exarchon Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 428
exorcism Rüpke, The individual in the religions of the ancient Mediterranean (2014) 278
exorcisms/exorcise/exorcists/exorcistic Tellbe Wasserman and Nyman, Healing and Exorcism in Second Temple Judaism and Early Christianity (2019) 121, 166
family Albrecht, The Divine Father: Religious and Philosophical Concepts of Divine Parenthood in Antiquity (2014) 327
fast(ing) Nissinen and Uro, Sacred Marriages: The Divine-Human Sexual Metaphor from Sumer to Early Christianity (2008) 422
father, fatherhood Albrecht, The Divine Father: Religious and Philosophical Concepts of Divine Parenthood in Antiquity (2014) 327
galen Nicklas and Spittler, Credible, Incredible: The Miraculous in the Ancient Mediterranean. (2013) 124, 132, 136
gender studies Vargas, Time’s Causal Power: Proclus and the Natural Theology of Time (2021) 201
gentiles Avery-Peck, Chilton, and Scott Green, A Legacy of Learning: Essays in Honor of Jacob Neusner (2014) 264
god, kingdom of Avery-Peck, Chilton, and Scott Green, A Legacy of Learning: Essays in Honor of Jacob Neusner (2014) 246
god, son of Avery-Peck, Chilton, and Scott Green, A Legacy of Learning: Essays in Honor of Jacob Neusner (2014) 246
grace Morgan, The New Testament and the Theology of Trust: 'This Rich Trust' (2022) 200, 247, 248
great persecution Geljon and Vos, Violence in Ancient Christianity: Victims and Perpetrators (2014) 52
greek syntax, verb tense usage Doble and Kloha, Texts and Traditions: Essays in Honour of J. Keith Elliott (2014) 147
greek syntax, word order Doble and Kloha, Texts and Traditions: Essays in Honour of J. Keith Elliott (2014) 144
greek vocables and phrases, εὐθύς Doble and Kloha, Texts and Traditions: Essays in Honour of J. Keith Elliott (2014) 144
greek vocables and phrases, πορεύομαι Doble and Kloha, Texts and Traditions: Essays in Honour of J. Keith Elliott (2014) 144
greek vocables and phrases, ἰδού Doble and Kloha, Texts and Traditions: Essays in Honour of J. Keith Elliott (2014) 144
gymnasiarch, and torah reading Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 418
gymnasiarch, antioch-of-pisidia Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 418
halakhah Avery-Peck, Chilton, and Scott Green, A Legacy of Learning: Essays in Honor of Jacob Neusner (2014) 246
hanuth Avery-Peck, Chilton, and Scott Green, A Legacy of Learning: Essays in Honor of Jacob Neusner (2014) 246
heal/healers/healings Tellbe Wasserman and Nyman, Healing and Exorcism in Second Temple Judaism and Early Christianity (2019) 121, 166
healing Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 418; Nicklas and Spittler, Credible, Incredible: The Miraculous in the Ancient Mediterranean. (2013) 124, 132, 136
healing stories, as enacted parables Visnjic, The Invention of Duty: Stoicism as Deontology (2021) 264
hebrew bible, in context of ane culture Vargas, Time’s Causal Power: Proclus and the Natural Theology of Time (2021) 147
hebrew bible, view of resuscitation Vargas, Time’s Causal Power: Proclus and the Natural Theology of Time (2021) 147
hierocles (sossianus hierocles) Geljon and Vos, Violence in Ancient Christianity: Victims and Perpetrators (2014) 52
hillel Avery-Peck, Chilton, and Scott Green, A Legacy of Learning: Essays in Honor of Jacob Neusner (2014) 246
hippocrates Nicklas and Spittler, Credible, Incredible: The Miraculous in the Ancient Mediterranean. (2013) 136
historical criticism Vargas, Time’s Causal Power: Proclus and the Natural Theology of Time (2021) 199
hope Morgan, The New Testament and the Theology of Trust: 'This Rich Trust' (2022) 248
identity, religious identity Rüpke, The individual in the religions of the ancient Mediterranean (2014) 278
imitation, of christ Morgan, The New Testament and the Theology of Trust: 'This Rich Trust' (2022) 247
incantations Tellbe Wasserman and Nyman, Healing and Exorcism in Second Temple Judaism and Early Christianity (2019) 166
individuation, and christian, discourse Rüpke, The individual in the religions of the ancient Mediterranean (2014) 278
invoke/invocations Tellbe Wasserman and Nyman, Healing and Exorcism in Second Temple Judaism and Early Christianity (2019) 166
jairus, daughter of Avery-Peck, Chilton, and Scott Green, A Legacy of Learning: Essays in Honor of Jacob Neusner (2014) 246, 264; Geljon and Vos, Violence in Ancient Christianity: Victims and Perpetrators (2014) 52
jairuss daughter Vargas, Time’s Causal Power: Proclus and the Natural Theology of Time (2021) 172, 201
james Avery-Peck, Chilton, and Scott Green, A Legacy of Learning: Essays in Honor of Jacob Neusner (2014) 246
jerusalem Avery-Peck, Chilton, and Scott Green, A Legacy of Learning: Essays in Honor of Jacob Neusner (2014) 246
jerusalem temple Avery-Peck, Chilton, and Scott Green, A Legacy of Learning: Essays in Honor of Jacob Neusner (2014) 246
jesus, daughter Vargas, Time’s Causal Power: Proclus and the Natural Theology of Time (2021) 172
jesus, exaltation of Tellbe Wasserman and Nyman, Healing and Exorcism in Second Temple Judaism and Early Christianity (2019) 166
jesus, healing jairuss daughter Vargas, Time’s Causal Power: Proclus and the Natural Theology of Time (2021) 201
jesus, invocation of Tellbe Wasserman and Nyman, Healing and Exorcism in Second Temple Judaism and Early Christianity (2019) 166
jesus, name of Tellbe Wasserman and Nyman, Healing and Exorcism in Second Temple Judaism and Early Christianity (2019) 166
jesus, risen/exalted Tellbe Wasserman and Nyman, Healing and Exorcism in Second Temple Judaism and Early Christianity (2019) 166
jesus, suffering of Avery-Peck, Chilton, and Scott Green, A Legacy of Learning: Essays in Honor of Jacob Neusner (2014) 246
jesus, teachings about children Vargas, Time’s Causal Power: Proclus and the Natural Theology of Time (2021) 201
jesus, work/acts/miracles of Tellbe Wasserman and Nyman, Healing and Exorcism in Second Temple Judaism and Early Christianity (2019) 121
jesus Avery-Peck, Chilton, and Scott Green, A Legacy of Learning: Essays in Honor of Jacob Neusner (2014) 246; Nicklas and Spittler, Credible, Incredible: The Miraculous in the Ancient Mediterranean. (2013) 124, 132, 136; Rüpke, The individual in the religions of the ancient Mediterranean (2014) 278
jesus christ Geljon and Vos, Violence in Ancient Christianity: Victims and Perpetrators (2014) 52
jesus death Rüpke, The individual in the religions of the ancient Mediterranean (2014) 278
jews Avery-Peck, Chilton, and Scott Green, A Legacy of Learning: Essays in Honor of Jacob Neusner (2014) 264
john (writer of gospel and gospel) Avery-Peck, Chilton, and Scott Green, A Legacy of Learning: Essays in Honor of Jacob Neusner (2014) 246
josephus Avery-Peck, Chilton, and Scott Green, A Legacy of Learning: Essays in Honor of Jacob Neusner (2014) 246
judas Avery-Peck, Chilton, and Scott Green, A Legacy of Learning: Essays in Honor of Jacob Neusner (2014) 246
julia domna Geljon and Vos, Violence in Ancient Christianity: Victims and Perpetrators (2014) 52
julia mamaea Geljon and Vos, Violence in Ancient Christianity: Victims and Perpetrators (2014) 52
kingdom of god Vargas, Time’s Causal Power: Proclus and the Natural Theology of Time (2021) 199, 201, 211
knowledge, religious Rüpke, The individual in the religions of the ancient Mediterranean (2014) 278
knowledge, secrecy Rüpke, The individual in the religions of the ancient Mediterranean (2014) 278
leadership, synagogue Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 418, 428
love Morgan, The New Testament and the Theology of Trust: 'This Rich Trust' (2022) 248
lucian Nicklas and Spittler, Credible, Incredible: The Miraculous in the Ancient Mediterranean. (2013) 136
luke, archisynagogue Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 418, 428
luke, archon of the synagogue Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 418, 428
magdalene source Avery-Peck, Chilton, and Scott Green, A Legacy of Learning: Essays in Honor of Jacob Neusner (2014) 264
magic/magical/magicians Tellbe Wasserman and Nyman, Healing and Exorcism in Second Temple Judaism and Early Christianity (2019) 121, 166
magnesia Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 428
mark, archisynagogue Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 418, 428
mark, gospel of Esler, The Early Christian World (2000) 204
mark, linguistic usage Doble and Kloha, Texts and Traditions: Essays in Honour of J. Keith Elliott (2014) 144, 147
mark Bickerman and Tropper, Studies in Jewish and Christian History (2007) 682, 683; Rüpke, The individual in the religions of the ancient Mediterranean (2014) 278
mark (gospel) Vargas, Time’s Causal Power: Proclus and the Natural Theology of Time (2021) 172, 201, 211
mark (gospel writer and gospel) Avery-Peck, Chilton, and Scott Green, A Legacy of Learning: Essays in Honor of Jacob Neusner (2014) 246, 264
marriage, human Nissinen and Uro, Sacred Marriages: The Divine-Human Sexual Metaphor from Sumer to Early Christianity (2008) 422
matthew, archon Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 428
matthew, jesus Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 418
matthias Avery-Peck, Chilton, and Scott Green, A Legacy of Learning: Essays in Honor of Jacob Neusner (2014) 246
mellarchon Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 428
menstruants/niddah, food preparation Cohen, The Significance of Yavneh and other Essays in Jewish Hellenism (2010) 400
menstruants/niddah, physical contact with husband Cohen, The Significance of Yavneh and other Essays in Jewish Hellenism (2010) 400
menstruants/niddah, social isolation Cohen, The Significance of Yavneh and other Essays in Jewish Hellenism (2010) 400
messiah Bickerman and Tropper, Studies in Jewish and Christian History (2007) 682, 683
miracles, reluctance to perform Bickerman and Tropper, Studies in Jewish and Christian History (2007) 682, 683
miracles, secret Bickerman and Tropper, Studies in Jewish and Christian History (2007) 682, 683
miracles, witnesses Bickerman and Tropper, Studies in Jewish and Christian History (2007) 683
miracles/miraculous/miracle-workers Tellbe Wasserman and Nyman, Healing and Exorcism in Second Temple Judaism and Early Christianity (2019) 121
miracles Avery-Peck, Chilton, and Scott Green, A Legacy of Learning: Essays in Honor of Jacob Neusner (2014) 246, 264; Bickerman and Tropper, Studies in Jewish and Christian History (2007) 682, 683
mission, role of women Esler, The Early Christian World (2000) 447
monotheism Rüpke, The individual in the religions of the ancient Mediterranean (2014) 278
moses Allison, 4 Baruch (2018) 342; Seim and Okland, Metamorphoses: Resurrection, Body and Transformative Practices in Early Christianity (2009) 42
mother, motherhood Albrecht, The Divine Father: Religious and Philosophical Concepts of Divine Parenthood in Antiquity (2014) 327
mount of olives Avery-Peck, Chilton, and Scott Green, A Legacy of Learning: Essays in Honor of Jacob Neusner (2014) 246
muhammad Avery-Peck, Chilton, and Scott Green, A Legacy of Learning: Essays in Honor of Jacob Neusner (2014) 246, 264
multiple masculinities theory, narrative criticism Vargas, Time’s Causal Power: Proclus and the Natural Theology of Time (2021) 172
nazareth Geljon and Vos, Violence in Ancient Christianity: Victims and Perpetrators (2014) 52
new exodus Allison, 4 Baruch (2018) 342
olbia inscription Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 428
origen of alexandria Geljon and Vos, Violence in Ancient Christianity: Victims and Perpetrators (2014) 52
paganism Rüpke, The individual in the religions of the ancient Mediterranean (2014) 278
pagans Geljon and Vos, Violence in Ancient Christianity: Victims and Perpetrators (2014) 52
pais Vargas, Time’s Causal Power: Proclus and the Natural Theology of Time (2021) 199, 211
parents' Albrecht, The Divine Father: Religious and Philosophical Concepts of Divine Parenthood in Antiquity (2014) 327
parents Vargas, Time’s Causal Power: Proclus and the Natural Theology of Time (2021) 172
patriarchy Vargas, Time’s Causal Power: Proclus and the Natural Theology of Time (2021) 201
paul, and valentinians Pierce et al., Gospel Reading and Reception in Early Christian Literature (2022) 235
paul/pauline Tellbe Wasserman and Nyman, Healing and Exorcism in Second Temple Judaism and Early Christianity (2019) 121, 166
persona Rüpke, The individual in the religions of the ancient Mediterranean (2014) 278
peter Avery-Peck, Chilton, and Scott Green, A Legacy of Learning: Essays in Honor of Jacob Neusner (2014) 246; Tellbe Wasserman and Nyman, Healing and Exorcism in Second Temple Judaism and Early Christianity (2019) 166; Vargas, Time’s Causal Power: Proclus and the Natural Theology of Time (2021) 201, 211
petrine source Avery-Peck, Chilton, and Scott Green, A Legacy of Learning: Essays in Honor of Jacob Neusner (2014) 246
pharisees Avery-Peck, Chilton, and Scott Green, A Legacy of Learning: Essays in Honor of Jacob Neusner (2014) 246; Bickerman and Tropper, Studies in Jewish and Christian History (2007) 683
philostratus (flavius philostratus) Geljon and Vos, Violence in Ancient Christianity: Victims and Perpetrators (2014) 52
pisidia, christians, sermons Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 418
pisidia, corinth Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 418
politics and religion, legitimacy Rüpke, The individual in the religions of the ancient Mediterranean (2014) 278
politics and religion Rüpke, The individual in the religions of the ancient Mediterranean (2014) 278
power Seim and Okland, Metamorphoses: Resurrection, Body and Transformative Practices in Early Christianity (2009) 42
prayer Allison, 4 Baruch (2018) 342
proseuche (prayer house), diaspora, black sea region Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 418
proseuche (prayer house), diaspora, delos Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 418
provincia arabia Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 418
psychoanalytic, psychoanalysis Nissinen and Uro, Sacred Marriages: The Divine-Human Sexual Metaphor from Sumer to Early Christianity (2008) 422
purity/impurity Avery-Peck, Chilton, and Scott Green, A Legacy of Learning: Essays in Honor of Jacob Neusner (2014) 264
qumran jews, exclusion of women from jerusalem Cohen, The Significance of Yavneh and other Essays in Jewish Hellenism (2010) 400
r. joshua (b. hanania) Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 418
rabbis (sages) Avery-Peck, Chilton, and Scott Green, A Legacy of Learning: Essays in Honor of Jacob Neusner (2014) 246
reader vs. participants Bickerman and Tropper, Studies in Jewish and Christian History (2007) 682, 683
resurrection Allison, 4 Baruch (2018) 342
resuscitation Vargas, Time’s Causal Power: Proclus and the Natural Theology of Time (2021) 147
ritual practices Tellbe Wasserman and Nyman, Healing and Exorcism in Second Temple Judaism and Early Christianity (2019) 166
rituals Tellbe Wasserman and Nyman, Healing and Exorcism in Second Temple Judaism and Early Christianity (2019) 166
roman synagogues, leadership titles Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 428
rome/roman Tellbe Wasserman and Nyman, Healing and Exorcism in Second Temple Judaism and Early Christianity (2019) 166
rosh hashanah Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 428
rosh knesset, as archisynagogue Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 418
sacrifices Avery-Peck, Chilton, and Scott Green, A Legacy of Learning: Essays in Honor of Jacob Neusner (2014) 246
sadducees Avery-Peck, Chilton, and Scott Green, A Legacy of Learning: Essays in Honor of Jacob Neusner (2014) 246
sanhedrin Avery-Peck, Chilton, and Scott Green, A Legacy of Learning: Essays in Honor of Jacob Neusner (2014) 246
scribe Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 418
scribes Esler, The Early Christian World (2000) 204
secret, messianic Bickerman and Tropper, Studies in Jewish and Christian History (2007) 682, 683
selfhood Rüpke, The individual in the religions of the ancient Mediterranean (2014) 278
service to god or christ Morgan, The New Testament and the Theology of Trust: 'This Rich Trust' (2022) 200
sick/sickness Tellbe Wasserman and Nyman, Healing and Exorcism in Second Temple Judaism and Early Christianity (2019) 121
signs/σημεῖον (σημεῖα) Tellbe Wasserman and Nyman, Healing and Exorcism in Second Temple Judaism and Early Christianity (2019) 121
slaves/slavery Vargas, Time’s Causal Power: Proclus and the Natural Theology of Time (2021) 199, 211
social location, marks gospel Esler, The Early Christian World (2000) 204
social scientific methodology Vargas, Time’s Causal Power: Proclus and the Natural Theology of Time (2021) 147
social stratification Esler, The Early Christian World (2000) 204
sociology Vargas, Time’s Causal Power: Proclus and the Natural Theology of Time (2021) 147
sosthenes (archisynagogue in corinth) Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 418
spirit, the Avery-Peck, Chilton, and Scott Green, A Legacy of Learning: Essays in Honor of Jacob Neusner (2014) 246
symbol(ic), symbolism Nissinen and Uro, Sacred Marriages: The Divine-Human Sexual Metaphor from Sumer to Early Christianity (2008) 422
synagoge Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 418
synoptic gospels, parables in Visnjic, The Invention of Duty: Stoicism as Deontology (2021) 264
syrophoenician woman and daughter Vargas, Time’s Causal Power: Proclus and the Natural Theology of Time (2021) 172
talmud, babylonian Avery-Peck, Chilton, and Scott Green, A Legacy of Learning: Essays in Honor of Jacob Neusner (2014) 246
targums, prophetic Avery-Peck, Chilton, and Scott Green, A Legacy of Learning: Essays in Honor of Jacob Neusner (2014) 246
targums Avery-Peck, Chilton, and Scott Green, A Legacy of Learning: Essays in Honor of Jacob Neusner (2014) 246
temple, destruction of Avery-Peck, Chilton, and Scott Green, A Legacy of Learning: Essays in Honor of Jacob Neusner (2014) 246
temple of Avery-Peck, Chilton, and Scott Green, A Legacy of Learning: Essays in Honor of Jacob Neusner (2014) 246
theodosian code, archisynagogue Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 418
tiberias synagogues/proseuchai, rosh knesset Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 418
transfiguration Avery-Peck, Chilton, and Scott Green, A Legacy of Learning: Essays in Honor of Jacob Neusner (2014) 246; Seim and Okland, Metamorphoses: Resurrection, Body and Transformative Practices in Early Christianity (2009) 42
type-scene, in biblical narrative Vargas, Time’s Causal Power: Proclus and the Natural Theology of Time (2021) 172
whirlwind Seim and Okland, Metamorphoses: Resurrection, Body and Transformative Practices in Early Christianity (2009) 42
wilderness/desert Allison, 4 Baruch (2018) 342
women, role in mission Esler, The Early Christian World (2000) 447
wonders/wonder-working Tellbe Wasserman and Nyman, Healing and Exorcism in Second Temple Judaism and Early Christianity (2019) 121