Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database8256
New Testament, Luke, 8.31-8.56


καὶ παρεκάλουν αὐτὸν ἵνα μὴ ἐπιτάξῃ αὐτοῖς εἰς τὴν ἄβυσσον ἀπελθεῖν.They begged him that he would not command them to go into the abyss.


Ἦν δὲ ἐκεῖ ἀγέλη χοίρων ἱκανῶν βοσκομένη ἐν τῷ ὄρει· καὶ παρεκάλεσαν αὐτὸν ἵνα ἐπιτρέψῃ αὐτοῖς εἰς ἐκείνους εἰσελθεῖν· καὶ ἐπέτρεψεν αὐτοῖς.Now there was there a herd of many pigs feeding on the mountain, and they begged him that he would allow them to enter into those. He allowed them.


ἐξελθόντα δὲ τὰ δαιμόνια ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου εἰσῆλθον εἰς τοὺς χοίρους, καὶ ὥρμησεν ἡ ἀγέλη κατὰ τοῦ κρημνοῦ εἰς τὴν λίμνην καὶ ἀπεπνίγη.The demons came out from the man, and entered into the pigs, and the herd rushed down the steep bank into the lake, and were drowned.


Ἰδόντες δὲ οἱ βόσκοντες τὸ γεγονὸς ἔφυγον καὶ ἀπήγγειλαν εἰς τὴν πόλιν καὶ εἰς τοὺς ἀγρούς.When those who fed them saw what had happened, they fled, and told it in the city and in the country.


ἐξῆλθον δὲ ἰδεῖν τὸ γεγονὸς καὶ ἦλθαν πρὸς τὸν Ἰησοῦν, καὶ εὗραν καθήμενον τὸν ἄνθρωπον ἀφʼ οὗ τὰ δαιμόνια ἐξῆλθεν ἱματισμένον καὶ σωφρονοῦντα παρὰ τοὺς πόδας [τοῦ] Ἰησοῦ, καὶ ἐφοβήθησαν.People went out to see what had happened. They came to Jesus, and found the man from whom the demons had gone out, sitting at Jesus' feet, clothed and in his right mind; and they were afraid.


ἀπήγγειλαν δὲ αὐτοῖς οἱ ἰδόντες πῶς ἐσώθη ὁ δαιμονισθείς.Those who saw it told them how he who had been possessed by demons was healed.


καὶ ἠρώτησεν αὐτὸν ἅπαν τὸ πλῆθος τῆς περιχώρου τῶν Γερασηνῶν ἀπελθεῖν ἀπʼ αὐτῶν, ὅτι φόβῳ μεγάλῳ συνείχοντο· αὐτὸς δὲ ἐμβὰς εἰς πλοῖον ὑπέστρεψεν.All the people of the surrounding country of the Gadarenes asked him to depart from them, for they were very much afraid. He entered into the boat, and returned.


ἐδεῖτο δὲ αὐτοῦ ὁ ἀνὴρ ἀφʼ οὗ ἐξεληλύθει τὰ δαιμόνια εἶναι σὺν αὐτῷ· ἀπέλυσεν δὲ αὐτὸν λέγωνBut the man from whom the demons had gone out begged him that he might go with him, but Jesus sent him away, saying


Ὑπόστρεφε εἰς τὸν οἶκόν σου, καὶ διηγοῦ ὅσα σοι ἐποίησεν ὁ θεός. καὶ ἀπῆλθεν καθʼ ὅλην τὴν πόλιν κηρύσσων ὅσα ἐποίησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς.Return to your house, and declare what great things God has done for you." He went his way, proclaiming throughout the whole city what great things Jesus had done for him.


Ἐν δὲ τῷ ὑποστρέφειν τὸν Ἰησοῦν ἀπεδέξατο αὐτὸν ὁ ὄχλος, ἦσαν γὰρ πάντες προσδοκῶντες αὐτόν.It happened, when Jesus returned, that the multitude welcomed him, for they were all waiting for him.


Καὶ ἰδοὺ ἦλθεν ἀνὴρ ᾧ ὄνομα Ἰάειρος, καὶ οὗτος ἄρχων τῆς συναγωγῆς ὑπῆρχεν, καὶ πεσὼν παρὰ τοὺς πόδας Ἰησοῦ παρεκάλει αὐτὸν εἰσελθεῖν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦBehold, there came a man named Jairus, and he was a ruler of the synagogue. He fell down at Jesus' feet, and begged him to come into his house


ὅτι θυγάτηρ μονογενὴς ἦν αὐτῷ ὡς ἐτῶν δώδεκα καὶ αὐτὴ ἀπέθνησκεν. Ἐν δὲ τῷ ὑπάγειν αὐτὸν οἱ ὄχλοι συνέπνιγον αὐτόν.for he had an only daughter, about twelve years of age, and she was dying. But as he went, the multitudes thronged him.


καὶ γυνὴ οὖσα ἐν ῥύσει αἵματος ἀπὸ ἐτῶν δώδεκα, ἥτις οὐκ ἴσχυσεν ἀπʼ οὐδενὸς θεραπευθῆναιA woman who had a flow of blood for twelve years, who had spent all her living on physicians, and could not be healed by any


προσελθοῦσα ὄπισθεν ἥψατο τοῦ κρασπέδου τοῦ ἱματίου αὐτοῦ, καὶ παραχρῆμα ἔστη ἡ ῥύσις τοῦ αἵματος αὐτῆς.came behind him, and touched the fringe of his cloak, and immediately the flow of her blood stopped.


καὶ εἶπεν ὁ Ἰησοῦς Τίς ὁ ἁψάμενός μου; ἀρνουμένων δὲ πάντων εἶπεν ὁ Πέτρος Ἐπιστάτα, οἱ ὄχλοι συνέχουσίν σε καὶ ἀποθλίβουσιν.Jesus said, "Who touched me?"When all denied it, Peter and those with him said, "Master, the multitudes press and jostle you, and you say, 'Who touched me?'


ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν Ἥψατό μού τις, ἐγὼ γὰρ ἔγνων δύναμιν ἐξεληλυθυῖαν ἀπʼ ἐμοῦ.But Jesus said, "Someone did touch me, for I perceived that power has gone out of me.


ἰδοῦσα δὲ ἡ γυνὴ ὅτι οὐκ ἔλαθεν τρέμουσα ἦλθεν καὶ προσπεσοῦσα αὐτῷ διʼ ἣν αἰτίαν ἥψατο αὐτοῦ ἀπήγγειλεν ἐνώπιον παντὸς τοῦ λαοῦ καὶ ὡς ἰάθη παραχρῆμα.When the woman saw that she was not hidden, she came trembling, and falling down before him declared to him in the presence of all the people the reason why she had touched him, and how she was healed immediately.


ὁ δὲ εἶπεν αὐτῇ Θυγάτηρ, ἡ πίστις σου σέσωκέν σε· πορεύου εἰς εἰρήνην.He said to her, "Daughter, cheer up. Your faith has made you well. Go in peace.


Ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος ἔρχεταί τις παρὰ τοῦ ἀρχισυναγώγου λέγων ὅτι Τέθνηκεν ἡ θυγάτηρ σου, μηκέτι σκύλλε τὸν διδάσκαλον.While he still spoke, one from the ruler of the synagogue's house came, saying to him, "Your daughter is dead. Don't trouble the Teacher.


ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀκούσας ἀπεκρίθη αὐτῷ Μὴ φοβοῦ, μόνον πίστευσον, καὶ σωθήσεται.But Jesus hearing it, answered him, "Don't be afraid. Only believe, and she will be healed.


ἐλθὼν δὲ εἰς τὴν οἰκίαν οὐκ ἀφῆκεν εἰσελθεῖν τινὰ σὺν αὐτῷ εἰ μὴ Πέτρον καὶ Ἰωάνην καὶ Ἰάκωβον καὶ τὸν πατέρα τῆς παιδὸς καὶ τὴν μητέρα.When he came to the house, he didn't allow anyone to enter in, except Peter, John, James, the father of the girl, and her mother.


ἔκλαιον δὲ πάντες καὶ ἐκόπτοντο αὐτήν. ὁ δὲ εἶπεν Μὴ κλαίετε, οὐ γὰρ ἀπέθανεν ἀλλὰ καθεύδει.All were weeping and mourning her, but he said, "Don't weep. She isn't dead, but sleeping.


καὶ κατεγέλων αὐτοῦ, εἰδότες ὅτι ἀπέθανεν.They laughed him to scorn, knowing that she was dead.


αὐτὸς δὲ κρατήσας τῆς χειρὸς αὐτῆς ἐφώνησεν λέγων Ἡ παῖς, ἔγειρε.But he put them all outside, and taking her by the hand, he called, saying, "Little girl, arise!


καὶ ἐπέστρεψεν τὸ πνεῦμα αὐτῆς, καὶ ἀνέστη παραχρῆμα, καὶ διέταξεν αὐτῇ δοθῆναι φαγεῖν.Her spirit returned, and she rose up immediately. He commanded that something be given to her to eat.


καὶ ἐξέστησαν οἱ γονεῖς αὐτῆς· ὁ δὲ παρήγγειλεν αὐτοῖς μηδενὶ εἰπεῖν τὸ γεγονός.Her parents were amazed, but he charged them to tell no one what had been done.


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

26 results
1. Septuagint, Tobit, 8.1-8.3 (10th cent. BCE - 2nd cent. BCE)

8.1. When they had finished eating, they escorted Tobias in to her. 8.2. As he went he remembered the words of Raphael, and he took the live ashes of incense and put the heart and liver of the fish upon them and made a smoke. 8.3. And when the demon smelled the odor he fled to the remotest parts of Egypt, and the angel bound him.
2. Hebrew Bible, Deuteronomy, 18.10 (9th cent. BCE - 3rd cent. BCE)

18.10. There shall not be found among you any one that maketh his son or his daughter to pass through the fire, one that useth divination, a soothsayer, or an enchanter, or a sorcerer,"
3. Hebrew Bible, Exodus, 28.40-28.43 (9th cent. BCE - 3rd cent. BCE)

28.41. וְהִלְבַּשְׁתָּ אֹתָם אֶת־אַהֲרֹן אָחִיךָ וְאֶת־בָּנָיו אִתּוֹ וּמָשַׁחְתָּ אֹתָם וּמִלֵּאתָ אֶת־יָדָם וְקִדַּשְׁתָּ אֹתָם וְכִהֲנוּ לִי׃ 28.42. וַעֲשֵׂה לָהֶם מִכְנְסֵי־בָד לְכַסּוֹת בְּשַׂר עֶרְוָה מִמָּתְנַיִם וְעַד־יְרֵכַיִם יִהְיוּ׃ 28.43. וְהָיוּ עַל־אַהֲרֹן וְעַל־בָּנָיו בְּבֹאָם אֶל־אֹהֶל מוֹעֵד אוֹ בְגִשְׁתָּם אֶל־הַמִּזְבֵּחַ לְשָׁרֵת בַּקֹּדֶשׁ וְלֹא־יִשְׂאוּ עָוֺן וָמֵתוּ חֻקַּת עוֹלָם לוֹ וּלְזַרְעוֹ אַחֲרָיו׃ 28.40. And for Aaron’s sons thou shalt make tunics, and thou shalt make for them girdles, and head-tires shalt thou make for them, for splendour and for beauty." 28.41. And thou shalt put them upon Aaron thy brother, and upon his sons with him; and shalt anoint them, and consecrate them, and sanctify them, that they may minister unto Me in the priest’s office." 28.42. And thou shalt make them linen breeches to cover the flesh of their nakedness; from the loins even unto the thighs they shall reach." 28.43. And they shall be upon Aaron, and upon his sons, when they go in unto the tent of meeting, or when they come near unto the altar to minister in the holy place; that they bear not iniquity, and die; it shall be a statute for ever unto him and unto his seed after him."
4. Hebrew Bible, Genesis, 3.24 (9th cent. BCE - 3rd cent. BCE)

3.24. וַיְגָרֶשׁ אֶת־הָאָדָם וַיַּשְׁכֵּן מִקֶּדֶם לְגַן־עֵדֶן אֶת־הַכְּרֻבִים וְאֵת לַהַט הַחֶרֶב הַמִּתְהַפֶּכֶת לִשְׁמֹר אֶת־דֶּרֶךְ עֵץ הַחַיִּים׃ 3.24. So He drove out the man; and He placed at the east of the garden of Eden the cherubim, and the flaming sword which turned every way, to keep the way to the tree of life."
5. Hebrew Bible, Leviticus, 5.2-5.3, 15.19-15.30, 15.32-15.33, 16.10, 16.14-16.18, 16.20-16.22, 16.26, 16.28-16.30 (9th cent. BCE - 3rd cent. BCE)

5.2. וַיְדַבֵּר יְהוָה אֶל־מֹשֶׁה לֵּאמֹר׃ 5.2. אוֹ נֶפֶשׁ אֲשֶׁר תִּגַּע בְּכָל־דָּבָר טָמֵא אוֹ בְנִבְלַת חַיָּה טְמֵאָה אוֹ בְּנִבְלַת בְּהֵמָה טְמֵאָה אוֹ בְּנִבְלַת שֶׁרֶץ טָמֵא וְנֶעְלַם מִמֶּנּוּ וְהוּא טָמֵא וְאָשֵׁם׃ 5.3. אוֹ כִי יִגַּע בְּטֻמְאַת אָדָם לְכֹל טֻמְאָתוֹ אֲשֶׁר יִטְמָא בָּהּ וְנֶעְלַם מִמֶּנּוּ וְהוּא יָדַע וְאָשֵׁם׃ 15.19. וְאִשָּׁה כִּי־תִהְיֶה זָבָה דָּם יִהְיֶה זֹבָהּ בִּבְשָׂרָהּ שִׁבְעַת יָמִים תִּהְיֶה בְנִדָּתָהּ וְכָל־הַנֹּגֵעַ בָּהּ יִטְמָא עַד־הָעָרֶב׃ 15.21. וְכָל־הַנֹּגֵעַ בְּמִשְׁכָּבָהּ יְכַבֵּס בְּגָדָיו וְרָחַץ בַּמַּיִם וְטָמֵא עַד־הָעָרֶב׃ 15.22. וְכָל־הַנֹּגֵעַ בְּכָל־כְּלִי אֲשֶׁר־תֵּשֵׁב עָלָיו יְכַבֵּס בְּגָדָיו וְרָחַץ בַּמַּיִם וְטָמֵא עַד־הָעָרֶב׃ 15.23. וְאִם עַל־הַמִּשְׁכָּב הוּא אוֹ עַל־הַכְּלִי אֲשֶׁר־הִוא יֹשֶׁבֶת־עָלָיו בְּנָגְעוֹ־בוֹ יִטְמָא עַד־הָעָרֶב׃ 15.24. וְאִם שָׁכֹב יִשְׁכַּב אִישׁ אֹתָהּ וּתְהִי נִדָּתָהּ עָלָיו וְטָמֵא שִׁבְעַת יָמִים וְכָל־הַמִּשְׁכָּב אֲשֶׁר־יִשְׁכַּב עָלָיו יִטְמָא׃ 15.25. וְאִשָּׁה כִּי־יָזוּב זוֹב דָּמָהּ יָמִים רַבִּים בְּלֹא עֶת־נִדָּתָהּ אוֹ כִי־תָזוּב עַל־נִדָּתָהּ כָּל־יְמֵי זוֹב טֻמְאָתָהּ כִּימֵי נִדָּתָהּ תִּהְיֶה טְמֵאָה הִוא׃ 15.26. כָּל־הַמִּשְׁכָּב אֲשֶׁר־תִּשְׁכַּב עָלָיו כָּל־יְמֵי זוֹבָהּ כְּמִשְׁכַּב נִדָּתָהּ יִהְיֶה־לָּהּ וְכָל־הַכְּלִי אֲשֶׁר תֵּשֵׁב עָלָיו טָמֵא יִהְיֶה כְּטֻמְאַת נִדָּתָהּ׃ 15.27. וְכָל־הַנּוֹגֵעַ בָּם יִטְמָא וְכִבֶּס בְּגָדָיו וְרָחַץ בַּמַּיִם וְטָמֵא עַד־הָעָרֶב׃ 15.28. וְאִם־טָהֲרָה מִזּוֹבָהּ וְסָפְרָה לָּהּ שִׁבְעַת יָמִים וְאַחַר תִּטְהָר׃ 15.29. וּבַיּוֹם הַשְּׁמִינִי תִּקַּח־לָהּ שְׁתֵּי תֹרִים אוֹ שְׁנֵי בְּנֵי יוֹנָה וְהֵבִיאָה אוֹתָם אֶל־הַכֹּהֵן אֶל־פֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד׃ 15.32. זֹאת תּוֹרַת הַזָּב וַאֲשֶׁר תֵּצֵא מִמֶּנּוּ שִׁכְבַת־זֶרַע לְטָמְאָה־בָהּ׃ 15.33. וְהַדָּוָה בְּנִדָּתָהּ וְהַזָּב אֶת־זוֹבוֹ לַזָּכָר וְלַנְּקֵבָה וּלְאִישׁ אֲשֶׁר יִשְׁכַּב עִם־טְמֵאָה׃ 16.14. וְלָקַח מִדַּם הַפָּר וְהִזָּה בְאֶצְבָּעוֹ עַל־פְּנֵי הַכַּפֹּרֶת קֵדְמָה וְלִפְנֵי הַכַּפֹּרֶת יַזֶּה שֶׁבַע־פְּעָמִים מִן־הַדָּם בְּאֶצְבָּעוֹ׃ 16.15. וְשָׁחַט אֶת־שְׂעִיר הַחַטָּאת אֲשֶׁר לָעָם וְהֵבִיא אֶת־דָּמוֹ אֶל־מִבֵּית לַפָּרֹכֶת וְעָשָׂה אֶת־דָּמוֹ כַּאֲשֶׁר עָשָׂה לְדַם הַפָּר וְהִזָּה אֹתוֹ עַל־הַכַּפֹּרֶת וְלִפְנֵי הַכַּפֹּרֶת׃ 16.16. וְכִפֶּר עַל־הַקֹּדֶשׁ מִטֻּמְאֹת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וּמִפִּשְׁעֵיהֶם לְכָל־חַטֹּאתָם וְכֵן יַעֲשֶׂה לְאֹהֶל מוֹעֵד הַשֹּׁכֵן אִתָּם בְּתוֹךְ טֻמְאֹתָם׃ 16.17. וְכָל־אָדָם לֹא־יִהְיֶה בְּאֹהֶל מוֹעֵד בְּבֹאוֹ לְכַפֵּר בַּקֹּדֶשׁ עַד־צֵאתוֹ וְכִפֶּר בַּעֲדוֹ וּבְעַד בֵּיתוֹ וּבְעַד כָּל־קְהַל יִשְׂרָאֵל׃ 16.18. וְיָצָא אֶל־הַמִּזְבֵּחַ אֲשֶׁר לִפְנֵי־יְהוָה וְכִפֶּר עָלָיו וְלָקַח מִדַּם הַפָּר וּמִדַּם הַשָּׂעִיר וְנָתַן עַל־קַרְנוֹת הַמִּזְבֵּחַ סָבִיב׃ 16.21. וְסָמַךְ אַהֲרֹן אֶת־שְׁתֵּי ידו [יָדָיו] עַל רֹאשׁ הַשָּׂעִיר הַחַי וְהִתְוַדָּה עָלָיו אֶת־כָּל־עֲוֺנֹת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְאֶת־כָּל־פִּשְׁעֵיהֶם לְכָל־חַטֹּאתָם וְנָתַן אֹתָם עַל־רֹאשׁ הַשָּׂעִיר וְשִׁלַּח בְּיַד־אִישׁ עִתִּי הַמִּדְבָּרָה׃ 16.22. וְנָשָׂא הַשָּׂעִיר עָלָיו אֶת־כָּל־עֲוֺנֹתָם אֶל־אֶרֶץ גְּזֵרָה וְשִׁלַּח אֶת־הַשָּׂעִיר בַּמִּדְבָּר׃ 16.26. וְהַמְשַׁלֵּחַ אֶת־הַשָּׂעִיר לַעֲזָאזֵל יְכַבֵּס בְּגָדָיו וְרָחַץ אֶת־בְּשָׂרוֹ בַּמָּיִם וְאַחֲרֵי־כֵן יָבוֹא אֶל־הַמַּחֲנֶה׃ 16.28. וְהַשֹּׂרֵף אֹתָם יְכַבֵּס בְּגָדָיו וְרָחַץ אֶת־בְּשָׂרוֹ בַּמָּיִם וְאַחֲרֵי־כֵן יָבוֹא אֶל־הַמַּחֲנֶה׃ 16.29. וְהָיְתָה לָכֶם לְחֻקַּת עוֹלָם בַּחֹדֶשׁ הַשְּׁבִיעִי בֶּעָשׂוֹר לַחֹדֶשׁ תְּעַנּוּ אֶת־נַפְשֹׁתֵיכֶם וְכָל־מְלָאכָה לֹא תַעֲשׂוּ הָאֶזְרָח וְהַגֵּר הַגָּר בְּתוֹכְכֶם׃ 5.2. or if any one touch any unclean thing, whether it be the carcass of an unclean beast, or the carcass of unclean cattle, or the carcass of unclean swarming things, and be guilty, it being hidden from him that he is unclean;" 5.3. or if he touch the uncleanness of man, whatsoever his uncleanness be wherewith he is unclean, and it be hid from him; and, when he knoweth of it, be guilty;" 15.19. And if a woman have an issue, and her issue in her flesh be blood, she shall be in her impurity seven days; and whosoever toucheth her shall be unclean until the even." 15.20. And every thing that she lieth upon in her impurity shall be unclean; every thing also that she sitteth upon shall be unclean." 15.21. And whosoever toucheth her bed shall wash his clothes, and bathe himself in water, and be unclean until the even." 15.22. And whosoever toucheth any thing that she sitteth upon shall wash his clothes, and bathe himself in water, and be unclean until the even." 15.23. And if he be on the bed, or on any thing whereon she sitteth, when he toucheth it, he shall be unclean until the even." 15.24. And if any man lie with her, and her impurity be upon him, he shall be unclean seven days; and every bed whereon he lieth shall be unclean. ." 15.25. And if a woman have an issue of her blood many days not in the time of her impurity, or if she have an issue beyond the time of her impurity; all the days of the issue of her uncleanness she shall be as in the days of her impurity: she is unclean." 15.26. Every bed whereon she lieth all the days of her issue shall be unto her as the bed of her impurity; and every thing whereon she sitteth shall be unclean, as the uncleanness of her impurity." 15.27. And whosoever toucheth those things shall be unclean, and shall wash his clothes, and bathe himself in water, and be unclean until the even." 15.28. But if she be cleansed of her issue, then she shall number to herself seven days, and after that she shall be clean." 15.29. And on the eighth day she shall take unto her two turtle-doves, or two young pigeons, and bring them unto the priest, to the door of the tent of meeting." 15.30. And the priest shall offer the one for a sin-offering, and the other for a burnt-offering; and the priest shall make atonement for her before the LORD for the issue of her uncleanness." 15.32. This is the law of him that hath an issue, and of him from whom the flow of seed goeth out, so that he is unclean thereby;" 15.33. and of her that is sick with her impurity, and of them that have an issue, whether it be a man, or a woman; and of him that lieth with her that is unclean." 16.10. But the goat, on which the lot fell for Azazel, shall be set alive before the LORD, to make atonement over him, to send him away for Azazel into the wilderness." 16.14. And he shall take of the blood of the bullock, and sprinkle it with his finger upon the ark-cover on the east; and before the ark-cover shall he sprinkle of the blood with his finger seven times." 16.15. Then shall he kill the goat of the sin-offering, that is for the people, and bring his blood within the veil, and do with his blood as he did with the blood of the bullock, and sprinkle it upon the ark-cover, and before the ark-cover." 16.16. And he shall make atonement for the holy place, because of the uncleannesses of the children of Israel, and because of their transgressions, even all their sins; and so shall he do for the tent of meeting, that dwelleth with them in the midst of their uncleannesses." 16.17. And there shall be no man in the tent of meeting when he goeth in to make atonement in the holy place, until he come out, and have made atonement for himself, and for his household, and for all the assembly of Israel." 16.18. And he shall go out unto the altar that is before the LORD, and make atonement for it; and shall take of the blood of the bullock, and of the blood of the goat, and put it upon the horns of the altar round about." 16.20. And when he hath made an end of atoning for the holy place, and the tent of meeting, and the altar, he shall present the live goat." 16.21. And Aaron shall lay both his hands upon the head of the live goat, and confess over him all the iniquities of the children of Israel, and all their transgressions, even all their sins; and he shall put them upon the head of the goat, and shall send him away by the hand of an appointed man into the wilderness." 16.22. And the goat shall bear upon him all their iniquities unto a land which is cut off; and he shall let go the goat in the wilderness." 16.26. And he that letteth go the goat for Azazel shall wash his clothes, and bathe his flesh in water, and afterward he may come into the camp." 16.28. And he that burneth them shall wash his clothes, and bathe his flesh in water, and afterward he may come into the camp." 16.29. And it shall be a statute for ever unto you: in the seventh month, on the tenth day of the month, ye shall afflict your souls, and shall do no manner of work, the home-born, or the stranger that sojourneth among you." 16.30. For on this day shall atonement be made for you, to cleanse you; from all your sins shall ye be clean before the LORD."
6. Hebrew Bible, Psalms, 105.9, 106.37-106.39 (9th cent. BCE - 3rd cent. BCE)

105.9. אֲשֶׁר כָּרַת אֶת־אַבְרָהָם וּשְׁבוּעָתוֹ לְיִשְׂחָק׃ 106.37. וַיִּזְבְּחוּ אֶת־בְּנֵיהֶם וְאֶת־בְּנוֹתֵיהֶם לַשֵּׁדִים׃ 106.38. וַיִּשְׁפְּכוּ דָם נָקִי דַּם־בְּנֵיהֶם וּבְנוֹתֵיהֶם אֲשֶׁר זִבְּחוּ לַעֲצַבֵּי כְנָעַן וַתֶּחֱנַף הָאָרֶץ בַּדָּמִים׃ 106.39. וַיִּטְמְאוּ בְמַעֲשֵׂיהֶם וַיִּזְנוּ בְּמַעַלְלֵיהֶם׃ 105.9. [The covet] which He made with Abraham, And His oath unto Isaac;" 106.37. Yea, they sacrificed their sons and their daughters unto demons," 106.38. And shed innocent blood, even the blood of their sons and of their daughters, Whom they sacrificed unto the idols of Canaan; And the land was polluted with blood." 106.39. Thus were they defiled with their works, And went astray in their doings."
7. Hebrew Bible, 1 Kings, 17.18 (8th cent. BCE - 5th cent. BCE)

17.18. וַתֹּאמֶר אֶל־אֵלִיָּהוּ מַה־לִּי וָלָךְ אִישׁ הָאֱלֹהִים בָּאתָ אֵלַי לְהַזְכִּיר אֶת־עֲוֺנִי וּלְהָמִית אֶת־בְּנִי׃ 17.18. And she said unto Elijah: ‘What have I to do with thee, O thou man of God? art thou come unto me to bring my sin to remembrance, and to slay my son?’"
8. Hebrew Bible, Joshua, 5.13 (8th cent. BCE - 5th cent. BCE)

5.13. וַיְהִי בִּהְיוֹת יְהוֹשֻׁעַ בִּירִיחוֹ וַיִּשָּׂא עֵינָיו וַיַּרְא וְהִנֵּה־אִישׁ עֹמֵד לְנֶגְדּוֹ וְחַרְבּוֹ שְׁלוּפָה בְּיָדוֹ וַיֵּלֶךְ יְהוֹשֻׁעַ אֵלָיו וַיֹּאמֶר לוֹ הֲלָנוּ אַתָּה אִם־לְצָרֵינוּ׃ 5.13. And it came to pass, when Joshua was by Jericho, that he lifted up his eyes and looked, and, behold, there stood a man over against him with his sword drawn in his hand; and Joshua went unto him, and said unto him: ‘Art thou for us, or for our adversaries?’ ."
9. Hebrew Bible, 1 Chronicles, 21.16, 21.30 (5th cent. BCE - 3rd cent. BCE)

21.16. וַיִּשָּׂא דָוִיד אֶת־עֵינָיו וַיַּרְא אֶת־מַלְאַךְ יְהוָה עֹמֵד בֵּין הָאָרֶץ וּבֵין הַשָּׁמַיִם וְחַרְבּוֹ שְׁלוּפָה בְּיָדוֹ נְטוּיָה עַל־יְרוּשָׁלִָם וַיִּפֹּל דָּוִיד וְהַזְּקֵנִים מְכֻסִּים בַּשַּׂקִּים עַל־פְּנֵיהֶם׃ 21.16. And David lifted up his eyes, and saw the angel of the LORD standing between the earth and the heaven, having a drawn sword in his hand stretched out over Jerusalem. Then David and the elders, clothed in sackcloth, fell upon their faces." 21.30. But David could not go before it to inquire of God; for he was terrified because of the sword of the angel of the LORD."
10. Septuagint, Tobit, 8.1-8.3 (4th cent. BCE - 2nd cent. BCE)

8.1. When they had finished eating, they escorted Tobias in to her. 8.2. As he went he remembered the words of Raphael, and he took the live ashes of incense and put the heart and liver of the fish upon them and made a smoke. 8.3. And when the demon smelled the odor he fled to the remotest parts of Egypt, and the angel bound him.
11. New Testament, 1 Peter, 3.19-3.20, 4.6 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

3.19. in which he also went and preached to the spirits in prison 3.20. who before were disobedient, when the longsuffering of God waited patiently in the days of Noah, while the ark was being built. In it, few, that is, eight souls, were saved through water. 4.6. For to this end was the gospel preached even to the dead, that they might be judged indeed as men in the flesh, but live as to God in the spirit.
12. New Testament, 2 Peter, 2.4 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

2.4. For if God didn't spare angels when they sinned, but cast them down to Tartarus, and committed them to pits of darkness, to be reserved to judgment;
13. New Testament, 2 Corinthians, 8.9, 8.12 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

14. New Testament, Acts, 3.23, 5.12, 5.15-5.16, 7.37, 9.26, 16.6-16.7, 16.15-16.21, 16.27, 16.29-16.32, 16.34-16.40, 18.24-18.27, 19.1-19.27, 19.32-19.34 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

3.23. It will be, that every soul that will not listen to that prophet will be utterly destroyed from among the people.' 5.12. By the hands of the apostles many signs and wonders were done among the people. They were all with one accord in Solomon's porch. 5.15. They even carried out the sick into the streets, and laid them on cots and mattresses, so that as Peter came by, at the least his shadow might overshadow some of them. 5.16. Multitudes also came together from the cities around Jerusalem, bringing sick people, and those who were tormented by unclean spirits: and they were all healed. 7.37. This is that Moses, who said to the children of Israel , 'The Lord God will raise up a prophet to you from among your brothers, like me.' 9.26. When Saul had come to Jerusalem, he tried to join himself to the disciples. They were all afraid of him, not believing that he was a disciple. 16.6. When they had gone through the region of Phrygia and Galatia, they were forbidden by the Holy Spirit to speak the word in Asia. 16.7. When they had come opposite Mysia, they tried to go into Bithynia, but the Spirit didn't allow them. 16.15. When she and her household were baptized, she begged us, saying, "If you have judged me to be faithful to the Lord, come into my house, and stay." She urged us. 16.16. It happened, as we were going to prayer, that a certain girl having a spirit of divination met us, who brought her masters much gain by fortune telling. 16.17. The same, following after Paul and us, cried out, "These men are servants of the Most High God, who proclaim to us the way of salvation! 16.18. This she did for many days. But Paul, becoming greatly annoyed, turned and said to the spirit, "I charge you in the name of Jesus Christ to come out of her!" It came out that very hour. 16.19. But when her masters saw that the hope of their gain was gone, they seized Paul and Silas, and dragged them into the marketplace before the rulers. 16.20. When they had brought them to the magistrates, they said, "These men, being Jews, are agitating our city 16.21. and set forth customs which it is not lawful for us to accept or to observe, being Romans. 16.27. The jailer, being roused out of sleep and seeing the prison doors open, drew his sword and was about to kill himself, supposing that the prisoners had escaped. 16.29. He called for lights and sprang in, and, fell down trembling before Paul and Silas 16.30. and brought them out and said, "Sirs, what must I do to be saved? 16.31. They said, "Believe in the Lord Jesus Christ, and you will be saved, you and your household. 16.32. They spoke the word of the Lord to him, and to all who were in his house. 16.34. He brought them up into his house, and set food before them, and rejoiced greatly, with all his household, having believed in God. 16.35. But when it was day, the magistrates sent the sergeants, saying, "Let those men go. 16.36. The jailer reported these words to Paul, saying, "The magistrates have sent to let you go; now therefore come out, and go in peace. 16.37. But Paul said to them, "They have beaten us publicly, without a trial, men who are Romans, and have cast us into prison! Do they now release us secretly? No, most assuredly, but let them come themselves and bring us out! 16.38. The sergeants reported these words to the magistrates, and they were afraid when they heard that they were Romans 16.39. and they came and begged them. When they had brought them out, they asked them to depart from the city. 16.40. They went out of the prison, and entered into Lydia's house. When they had seen the brothers, they comforted them, and departed. 18.24. Now a certain Jew named Apollos, an Alexandrian by race, an eloquent man, came to Ephesus. He was mighty in the Scriptures. 18.25. This man had been instructed in the way of the Lord; and being fervent in spirit, he spoke and taught accurately the things concerning Jesus, although he knew only the baptism of John. 18.26. He began to speak boldly in the synagogue. But when Priscilla and Aquila heard him, they took him aside, and explained to him the way of God more accurately. 18.27. When he had determined to pass over into Achaia, the brothers encouraged him, and wrote to the disciples to receive him. When he had come, he helped them much, who had believed through grace; 19.1. It happened that, while Apollos was at Corinth, Paul, having passed through the upper country, came to Ephesus, and found certain disciples. 19.2. He said to them, "Did you receive the Holy Spirit when you believed?"They said to him, "No, we haven't even heard that there is a Holy Spirit. 19.3. He said, "Into what then were you baptized?"They said, "Into John's baptism. 19.4. Paul said, "John indeed baptized with the baptism of repentance, saying to the people that they should believe in the one who would come after him, that is, on Jesus. 19.5. When they heard this, they were baptized into the name of the Lord Jesus. 19.6. When Paul had laid his hands on them, the Holy Spirit came on them, and they spoke with other languages, and prophesied. 19.7. They were about twelve men in all. 19.8. He entered into the synagogue, and spoke boldly for a period of three months, reasoning and persuading about the things concerning the Kingdom of God. 19.9. But when some were hardened and disobedient, speaking evil of the Way before the multitude, he departed from them, and separated the disciples, reasoning daily in the school of Tyrannus. 19.10. This continued for two years, so that all those who lived in Asia heard the word of the Lord Jesus, both Jews and Greeks. 19.11. God worked special miracles by the hands of Paul 19.12. so that even handkerchiefs or aprons were carried away from his body to the sick, and the evil spirits went out. 19.13. But some of the itinerant Jews, exorcists, took on themselves to name over those who had the evil spirits the name of the Lord Jesus, saying, "We adjure you by Jesus whom Paul preaches. 19.14. There were seven sons of one Sceva, a Jewish chief priest, who did this. 19.15. The evil spirit answered, "Jesus I know, and Paul I know, but who are you? 19.16. The man in whom the evil spirit was leaped on them, and overpowered them, and prevailed against them, so that they fled out of that house naked and wounded. 19.17. This became known to all, both Jews and Greeks, who lived at Ephesus. Fear fell on them all, and the name of the Lord Jesus was magnified. 19.18. Many also of those who had believed came, confessing, and declaring their deeds. 19.19. Many of those who practiced magical arts brought their books together and burned them in the sight of all. They counted the price of them, and found it fifty thousand pieces of silver. 19.20. So the word of the Lord was growing and becoming mighty. 19.21. Now after these things had ended, Paul determined in the spirit, when he had passed through Macedonia and Achaia, to go to Jerusalem, saying, "After I have been there, I must also see Rome. 19.22. Having sent into Macedonia two of those who ministered to him, Timothy and Erastus, he himself stayed in Asia for a while. 19.23. About that time there arose no small stir concerning the Way. 19.24. For a certain man named Demetrius, a silversmith, who made silver shrines of Artemis, brought no little business to the craftsmen 19.25. whom he gathered together, with the workmen of like occupation, and said, "Sirs, you know that by this business we have our wealth. 19.26. You see and hear, that not at Ephesus alone, but almost throughout all Asia, this Paul has persuaded and turned away many people, saying that they are no gods, that are made with hands. 19.27. Not only is there danger that this our trade come into disrepute, but also that the temple of the great goddess Artemis will be counted as nothing, and her majesty destroyed, whom all Asia and the world worships. 19.32. Some therefore cried one thing, and some another, for the assembly was in confusion. Most of them didn't know why they had come together. 19.33. They brought Alexander out of the multitude, the Jews putting him forward. Alexander beckoned with his hand, and would have made a defense to the people. 19.34. But when they perceived that he was a Jew, all with one voice for a time of about two hours cried out, "Great is Artemis of the Ephesians!
15. New Testament, Apocalypse, 9.1-9.2, 9.11 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

9.1. The fifth angel sounded, and I saw a star from the sky fallen to the earth. The key to the pit of the abyss was given to him. 9.2. He opened the pit of the abyss, and smoke went up out of the pit, like the smoke from a burning furnace. The sun and the air were darkened because of the smoke from the pit. 9.11. They have over them as king the angel of the abyss. His name in Hebrew is "Abaddon," but in Greek, he has the name "Apollyon.
16. New Testament, Jude, 6 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

17. New Testament, Galatians, 2.12, 2.16, 2.20 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

2.12. For before some people came fromJames, he ate with the Gentiles. But when they came, he drew back andseparated himself, fearing those who were of the circumcision. 2.16. yet knowing that a man is not justified by the works of the law butthrough the faith of Jesus Christ, even we believed in Christ Jesus,that we might be justified by faith in Christ, and not by the works ofthe law, because no flesh will be justified by the works of the law. 2.20. I have been crucified with Christ, andit is no longer I that live, but Christ living in me. That life which Inow live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me,and gave himself up for me.
18. New Testament, John, 11.38-11.44 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

11.38. Jesus therefore, again groaning in himself, came to the tomb. Now it was a cave, and a stone lay against it. 11.39. Jesus said, "Take away the stone."Martha, the sister of him who was dead, said to him, "Lord, by this time there is a stench, for he has been dead four days. 11.40. Jesus said to her, "Didn't I tell you that if you believed, you would see God's glory? 11.41. So they took away the stone from the place where the dead man was lying. Jesus lifted up his eyes, and said, "Father, I thank you that you listened to me. 11.42. I know that you always listen to me, but because of the multitude that stands around I said this, that they may believe that you sent me. 11.43. When he had said this, he cried with a loud voice, "Lazarus, come out! 11.44. He who was dead came out, bound hand and foot with wrappings, and his face was wrapped around with a cloth. Jesus said to them, "Free him, and let him go.
19. New Testament, Luke, 1.31-1.35, 3.22, 4.1, 4.14, 4.18, 4.27, 4.31-4.44, 4.56, 4.58, 5.13-5.16, 6.17-6.19, 7.1-7.23, 8.2, 8.12, 8.22-8.30, 8.32-8.56, 9.1-9.51, 9.55, 11.14-11.26, 13.11, 18.31-18.33 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.31. Behold, you will conceive in your womb, and bring forth a son, and will call his name 'Jesus.' 1.32. He will be great, and will be called the Son of the Most High. The Lord God will give him the throne of his father, David 1.33. and he will reign over the house of Jacob forever. There will be no end to his kingdom. 1.34. Mary said to the angel, "How can this be, seeing I am a virgin? 1.35. The angel answered her, "The Holy Spirit will come on you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore also the holy one who is born from you will be called the Son of God. 3.22. and the Holy Spirit descended in a bodily form as a dove on him; and a voice came out of the sky, saying "You are my beloved Son. In you I am well pleased. 4.1. Jesus, full of the Holy Spirit, returned from the Jordan, and was led by the Spirit into the wilderness 4.14. Jesus returned in the power of the Spirit to Galilee, and news about him spread through all the surrounding area. 4.18. The Spirit of the Lord is on me, Because he has anointed me to preach good news to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, To proclaim release to the captives, Recovering of sight to the blind, To deliver those who are crushed 4.27. There were many lepers in Israel in the time of Elisha the prophet, yet not one of them was cleansed, except Naaman, the Syrian. 4.31. He came down to Capernaum, a city of Galilee. He was teaching them on the Sabbath day 4.32. and they were astonished at his teaching, for his word was with authority. 4.33. In the synagogue there was a man who had a spirit of an unclean demon, and he cried out with a loud voice 4.34. saying, "Ah! what have we to do with you, Jesus of Nazareth? Have you come to destroy us? I know you who you are: the Holy One of God! 4.35. Jesus rebuked him, saying, "Be silent, and come out of him!" When the demon had thrown him down in their midst, he came out of him, having done him no harm. 4.36. Amazement came on all, and they spoke together, one with another, saying, "What is this word? For with authority and power he commands the unclean spirits, and they come out! 4.37. News about him went out into every place of the surrounding region. 4.38. He rose up from the synagogue, and entered into Simon's house. Simon's mother-in-law was afflicted with a great fever, and they begged him for her. 4.39. He stood over her, and rebuked the fever; and it left her. Immediately she rose up and served them. 4.40. When the sun was setting, all those who had any sick with various diseases brought them to him; and he laid his hands on every one of them, and healed them. 4.41. Demons also came out from many, crying out, and saying, "You are the Christ, the Son of God!" Rebuking them, he didn't allow them to speak, because they knew that he was the Christ. 4.42. When it was day, he departed and went into an uninhabited place, and the multitudes looked for him, and came to him, and held on to him, so that he wouldn't go away from them. 4.43. But he said to them, "I must preach the good news of the Kingdom of God to the other cities also. For this reason I have been sent. 4.44. He was preaching in the synagogues of Galilee. 5.13. He stretched out his hand, and touched him, saying, "I want to. Be made clean."Immediately the leprosy left him. 5.14. He charged him to "Tell no one, but go your way, and show yourself to the priest, and offer for your cleansing according to what Moses commanded, for a testimony to them. 5.15. But the report concerning him spread much more, and great multitudes came together to hear, and to be healed by him of their infirmities. 5.16. But he withdrew himself into the desert, and prayed. 6.17. He came down with them, and stood on a level place, with a crowd of his disciples, and a great number of the people from all Judea and Jerusalem, and the sea coast of Tyre and Sidon, who came to hear him and to be healed of their diseases; 6.18. as well as those who were troubled by unclean spirits, and they were being healed. 6.19. All the multitude sought to touch him, for power came out from him and healed them all. 7.1. After he had finished speaking in the hearing of the people, he entered into Capernaum. 7.2. A certain centurion's servant, who was dear to him, was sick and at the point of death. 7.3. When he heard about Jesus, he sent to him elders of the Jews, asking him to come and save his servant. 7.4. When they came to Jesus, they begged him earnestly, saying, "He is worthy for you to do this for him 7.5. for he loves our nation, and he built our synagogue for us. 7.6. Jesus went with them. When he was now not far from the house, the centurion sent friends to him, saying to him, "Lord, don't trouble yourself, for I am not worthy for you to come under my roof. 7.7. Therefore I didn't even think myself worthy to come to you; but say the word, and my servant will be healed. 7.8. For I also am a man placed under authority, having under myself soldiers. I tell this one, 'Go!' and he goes; and to another, 'Come!' and he comes; and to my servant, 'Do this,' and he does it. 7.9. When Jesus heard these things, he marveled at him, and turned and said to the multitude who followed him, "I tell you, I have not found such great faith, no, not in Israel. 7.10. Those who were sent, returning to the house, found that the servant who had been sick was well. 7.11. It happened soon afterwards, that he went to a city called Nain. Many of his disciples, along with a great multitude, went with him. 7.12. Now when he drew near to the gate of the city, behold, one who was dead was carried out, the only son of his mother, and she was a widow. Many people of the city were with her. 7.13. When the Lord saw her, he had compassion on her, and said to her, "Don't cry. 7.14. He came near and touched the coffin, and the bearers stood still. He said, "Young man, I tell you, arise! 7.15. He who was dead sat up, and began to speak. And he gave him to his mother. 7.16. Fear took hold of all, and they glorified God, saying, "A great prophet has arisen among us!" and, "God has visited his people! 7.17. This report went out concerning him in the whole of Judea, and in all the surrounding region. 7.18. The disciples of John told him about all these things. 7.19. John, calling to himself two of his disciples, sent them to Jesus, saying, "Are you the one who is coming, or should we look for another? 7.20. When the men had come to him, they said, "John the Baptizer has sent us to you, saying, 'Are you he who comes, or should we look for another?' 7.21. In that hour he cured many of diseases and plagues and evil spirits; and to many who were blind he gave sight. 7.22. Jesus answered them, "Go and tell John the things which you have seen and heard: that the blind receive their sight, the lame walk, the lepers are cleansed, the deaf hear, the dead are raised up, and the poor have good news preached to them. 7.23. Blessed is he who is not offended by me. 8.2. and certain women who had been healed of evil spirits and infirmities: Mary who was called Magdalene, from whom seven demons had gone out; 8.12. Those along the road are those who hear, then the devil comes, and takes away the word from their heart, that they may not believe and be saved. 8.22. Now it happened on one of those days, that he entered into a boat, himself and his disciples, and he said to them, "Let's go over to the other side of the lake." So they launched out. 8.23. But as they sailed, he fell asleep. A wind storm came down on the lake, and they were taking on dangerous amounts of water. 8.24. They came to him, and awoke him, saying, "Master, master, we are dying!" He awoke, and rebuked the wind and the raging of the water, and they ceased, and it was calm. 8.25. He said to them, "Where is your faith?" Being afraid they marveled, saying one to another, "Who is this, then, that he commands even the winds and the water, and they obey him? 8.26. They arrived at the country of the Gadarenes, which is opposite Galilee. 8.27. When Jesus stepped ashore, a certain man out of the city who had demons for a long time met him. He wore no clothes, and didn't live in a house, but in the tombs. 8.28. When he saw Jesus, he cried out, and fell down before him, and with a loud voice said, "What do I have to do with you, Jesus, you Son of the Most High God? I beg you, don't torment me! 8.29. For Jesus was commanding the unclean spirit to come out of the man. For the unclean spirit had often seized the man. He was kept under guard, and bound with chains and fetters. Breaking the bands apart, he was driven by the demon into the desert. 8.30. Jesus asked him, "What is your name?"He said, "Legion," for many demons had entered into him. 8.32. Now there was there a herd of many pigs feeding on the mountain, and they begged him that he would allow them to enter into those. He allowed them. 8.33. The demons came out from the man, and entered into the pigs, and the herd rushed down the steep bank into the lake, and were drowned. 8.34. When those who fed them saw what had happened, they fled, and told it in the city and in the country. 8.35. People went out to see what had happened. They came to Jesus, and found the man from whom the demons had gone out, sitting at Jesus' feet, clothed and in his right mind; and they were afraid. 8.36. Those who saw it told them how he who had been possessed by demons was healed. 8.37. All the people of the surrounding country of the Gadarenes asked him to depart from them, for they were very much afraid. He entered into the boat, and returned. 8.38. But the man from whom the demons had gone out begged him that he might go with him, but Jesus sent him away, saying 8.39. Return to your house, and declare what great things God has done for you." He went his way, proclaiming throughout the whole city what great things Jesus had done for him. 8.40. It happened, when Jesus returned, that the multitude welcomed him, for they were all waiting for him. 8.41. Behold, there came a man named Jairus, and he was a ruler of the synagogue. He fell down at Jesus' feet, and begged him to come into his house 8.42. for he had an only daughter, about twelve years of age, and she was dying. But as he went, the multitudes thronged him. 8.43. A woman who had a flow of blood for twelve years, who had spent all her living on physicians, and could not be healed by any 8.44. came behind him, and touched the fringe of his cloak, and immediately the flow of her blood stopped. 8.45. Jesus said, "Who touched me?"When all denied it, Peter and those with him said, "Master, the multitudes press and jostle you, and you say, 'Who touched me?' 8.46. But Jesus said, "Someone did touch me, for I perceived that power has gone out of me. 8.47. When the woman saw that she was not hidden, she came trembling, and falling down before him declared to him in the presence of all the people the reason why she had touched him, and how she was healed immediately. 8.48. He said to her, "Daughter, cheer up. Your faith has made you well. Go in peace. 8.49. While he still spoke, one from the ruler of the synagogue's house came, saying to him, "Your daughter is dead. Don't trouble the Teacher. 8.50. But Jesus hearing it, answered him, "Don't be afraid. Only believe, and she will be healed. 8.51. When he came to the house, he didn't allow anyone to enter in, except Peter, John, James, the father of the girl, and her mother. 8.52. All were weeping and mourning her, but he said, "Don't weep. She isn't dead, but sleeping. 8.53. They laughed him to scorn, knowing that she was dead. 8.54. But he put them all outside, and taking her by the hand, he called, saying, "Little girl, arise! 8.55. Her spirit returned, and she rose up immediately. He commanded that something be given to her to eat. 8.56. Her parents were amazed, but he charged them to tell no one what had been done. 9.1. He called the twelve together, and gave them power and authority over all demons, and to cure diseases. 9.2. He sent them forth to preach the Kingdom of God, and to heal the sick. 9.3. He said to them, "Take nothing for your journey -- neither staffs, nor wallet, nor bread, nor money; neither have two coats apiece. 9.4. Into whatever house you enter, stay there, and depart from there. 9.5. As many as don't receive you, when you depart from that city, shake off even the dust from your feet for a testimony against them. 9.6. They departed, and went throughout the villages, preaching the gospel, and healing everywhere. 9.7. Now Herod the tetrarch heard of all that was done by him; and he was very perplexed, because it was said by some that John had risen from the dead 9.8. and by some that Elijah had appeared, and by others that one of the old prophets had risen again. 9.9. Herod said, "John I beheaded, but who is this, about whom I hear such things?" He sought to see him. 9.10. The apostles, when they had returned, told him what things they had done. He took them, and withdrew apart to a deserted place of a city called Bethsaida. 9.11. But the multitudes, perceiving it, followed him. He welcomed them, and spoke to them of the Kingdom of God, and he cured those who needed healing. 9.12. The day began to wear away; and the twelve came, and said to him, "Send the multitude away, that they may go into the surrounding villages and farms, and lodge, and get provisions, for we are here in a deserted place. 9.13. But he said to them, "You give them something to eat."They said, "We have no more than five loaves and two fish, unless we should go and buy food for all these people. 9.14. For they were about five thousand men. He said to his disciples, "Make them sit down in groups of about fifty each. 9.15. They did so, and made them all sit down. 9.16. He took the five loaves and the two fish, and looking up to the sky, he blessed them, and broke them, and gave them to the disciples to set before the multitude. 9.17. They ate, and were all filled. They gathered up twelve baskets of broken pieces that were left over. 9.18. It happened, as he was praying alone, that the disciples were with him, and he asked them, "Who do the multitudes say that I am? 9.19. They answered, "'John the Baptizer,' but others say, 'Elijah,' and others, that one of the old prophets is risen again. 9.20. He said to them, "But who do you say that I am?"Peter answered, "The Christ of God. 9.21. But he warned them, and commanded them to tell this to no one 9.22. saying, "The Son of Man must suffer many things, and be rejected by the elders, chief priests, and scribes, and be killed, and the third day be raised up. 9.23. He said to all, "If anyone desires to come after me, let him deny himself, take up his cross, and follow me. 9.24. For whoever desires to save his life will lose it, but whoever will lose his life for my sake, the same will save it. 9.25. For what does it profit a man if he gains the whole world, and loses or forfeits his own self? 9.26. For whoever will be ashamed of me and of my words, of him will the Son of Man be ashamed, when he comes in his glory, and the glory of the Father, and of the holy angels. 9.27. But I tell you the truth: There are some of those who stand here, who will in no way taste of death, until they see the Kingdom of God. 9.28. It happened about eight days after these sayings, that he took with him Peter, John, and James, and went up onto the mountain to pray. 9.29. As he was praying, the appearance of his face was altered, and his clothing became white and dazzling. 9.30. Behold, two men were talking with him, who were Moses and Elijah 9.31. who appeared in glory, and spoke of his departure, which he was about to accomplish at Jerusalem. 9.32. Now Peter and those who were with him were heavy with sleep, but when they were fully awake, they saw his glory, and the two men who stood with him. 9.33. It happened, as they were parting from him, that Peter said to Jesus, "Master, it is good for us to be here. Let's make three tents: one for you, and one for Moses, and one for Elijah," not knowing what he said. 9.34. While he said these things, a cloud came and overshadowed them, and they were afraid as they entered into the cloud. 9.35. A voice came out of the cloud, saying, "This is my beloved Son. Listen to him! 9.36. When the voice came, Jesus was found alone. They were silent, and told no one in those days any of the things which they had seen. 9.37. It happened on the next day, when they had come down from the mountain, that a great multitude met him. 9.38. Behold, a man from the crowd called out, saying, "Teacher, I beg you to look at my son, for he is my only child. 9.39. Behold, a spirit takes him, he suddenly cries out, and it convulses him so that he foams, and it hardly departs from him, bruising him severely. 9.40. I begged your disciples to cast it out, and they couldn't. 9.41. Jesus answered, "Faithless and perverse generation, how long shall I be with you and bear with you? Bring your son here. 9.42. While he was still coming, the demon threw him down and convulsed him violently. But Jesus rebuked the unclean spirit, and healed the boy, and gave him back to his father. 9.43. They were all astonished at the majesty of God. But while all were marveling at all the things which Jesus did, he said to his disciples 9.44. Let these words sink into your ears, for the Son of Man will be delivered up into the hands of men. 9.45. But they didn't understand this saying. It was concealed from them, that they should not perceive it, and they were afraid to ask him about this saying. 9.46. There arose an argument among them about which of them was the greatest. 9.47. Jesus, perceiving the reasoning of their hearts, took a little child, and set him by his side 9.48. and said to them, "Whoever receives this little child in my name receives me. Whoever receives me receives him who sent me. For whoever is least among you all, this one will be great. 9.49. John answered, "Master, we saw someone casting out demons in your name, and we forbade him, because he doesn't follow with us. 9.51. It came to pass, when the days were near that he should be taken up, he intently set his face to go to Jerusalem 9.55. But he turned and rebuked them, "You don't know of what kind of spirit you are. 11.14. He was casting out a demon, and it was mute. It happened, when the demon had gone out, the mute man spoke; and the multitudes marveled. 11.15. But some of them said, "He casts out demons by Beelzebul, the prince of the demons. 11.16. Others, testing him, sought from him a sign from heaven. 11.17. But he, knowing their thoughts, said to them, "Every kingdom divided against itself is brought to desolation. A house divided against itself falls. 11.18. If Satan also is divided against himself, how will his kingdom stand? For you say that I cast out demons by Beelzebul. 11.19. But if I cast out demons by Beelzebul, by whom do your sons cast them out? Therefore will they be your judges. 11.20. But if I by the finger of God cast out demons, then the Kingdom of God has come to you. 11.21. When the strong man, fully armed, guards his own dwelling, his goods are safe. 11.22. But when someone stronger attacks him and overcomes him, he takes from him his whole armor in which he trusted, and divides his spoils. 11.23. He that is not with me is against me. He who doesn't gather with me scatters. 11.24. The unclean spirit, when he has gone out of the man, passes through dry places, seeking rest, and finding none, he says, 'I will turn back to my house from which I came out.' 11.25. When he returns, he finds it swept and put in order. 11.26. Then he goes, and takes seven other spirits more evil than himself, and they enter in and dwell there. The last state of that man becomes worse than the first. 13.11. Behold, there was a woman who had a spirit of infirmity eighteen years, and she was bent over, and could in no way straighten herself up. 18.31. He took the twelve aside, and said to them, "Behold, we are going up to Jerusalem, and all the things that are written through the prophets concerning the Son of Man will be completed. 18.32. For he will be delivered up to the Gentiles, will be mocked, treated shamefully, and spit on. 18.33. They will scourge and kill him. On the third day, he will rise again.
20. New Testament, Mark, 1.21-1.28, 1.32-1.45, 2.1-2.12, 3.22, 4.15, 5.1-5.24, 7.24-7.30, 8.22-8.26, 9.14-9.29, 12.22, 16.9 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.21. They went into Capernaum, and immediately on the Sabbath day he entered into the synagogue and taught. 1.22. They were astonished at his teaching, for he taught them as having authority, and not as the scribes. 1.23. Immediately there was in their synagogue a man with an unclean spirit, and he cried out 1.24. saying, "Ha! What do we have to do with you, Jesus, you Nazarene? Have you come to destroy us? I know you who you are: the Holy One of God! 1.25. Jesus rebuked him, saying, "Be quiet, and come out of him! 1.26. The unclean spirit, convulsing him and crying with a loud voice, came out of him. 1.27. They were all amazed, so that they questioned among themselves, saying, "What is this? A new teaching? For with authority he commands even the unclean spirits, and they obey him! 1.28. The report of him went out immediately everywhere into all the region of Galilee and its surrounding area. 1.32. At evening, when the sun had set, they brought to him all who were sick, and those who were possessed by demons. 1.33. All the city was gathered together at the door. 1.34. He healed many who were sick with various diseases, and cast out many demons. He didn't allow the demons to speak, because they knew him. 1.35. Early in the night, he rose up and went out, and departed into a deserted place, and prayed there. 1.36. Simon and those who were with him followed after him; 1.37. and they found him, and told him, "Everyone is looking for you. 1.38. He said to them, "Let's go elsewhere into the next towns, that I may preach there also, because for this reason I came forth. 1.39. He went into their synagogues throughout all Galilee, preaching and casting out demons. 1.40. There came to him a leper, begging him, kneeling down to him, and saying to him, "If you want to, you can make me clean. 1.41. Being moved with compassion, he stretched out his hand, and touched him, and said to him, "I want to. Be made clean. 1.42. When he had said this, immediately the leprosy departed from him, and he was made clean. 1.43. He strictly warned him, and immediately sent him out 1.44. and said to him, "See you say nothing to anybody, but go show yourself to the priest, and offer for your cleansing the things which Moses commanded, for a testimony to them. 1.45. But he went out, and began to proclaim it much, and to spread about the matter, so that Jesus could no more openly enter into a city, but was outside in desert places: and they came to him from everywhere. 2.1. When he entered again into Capernaum after some days, it was heard that he was in the house. 2.2. Immediately many were gathered together, so that there was no more room, not even around the door; and he spoke the word to them. 2.3. Four people came, carrying a paralytic to him. 2.4. When they could not come near to him for the crowd, they removed the roof where he was. When they had broken it up, they let down the mat that the paralytic was lying on. 2.5. Jesus, seeing their faith, said to the paralytic, "Son, your sins are forgiven you. 2.6. But there were some of the scribes sitting there, and reasoning in their hearts 2.7. Why does this man speak blasphemies like that? Who can forgive sins but God alone? 2.8. Immediately Jesus, perceiving in his spirit that they so reasoned within themselves, said to them, "Why do you reason these things in your hearts? 2.9. Which is easier, to tell the paralytic, 'Your sins are forgiven;' or to say, 'Arise, and take up your bed, and walk?' 2.10. But that you may know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins" -- he said to the paralytic -- 2.11. I tell you, arise, take up your mat, and go to your house. 2.12. He arose, and immediately took up the mat, and went out in front of them all; so that they were all amazed, and glorified God, saying, "We never saw anything like this! 3.22. The scribes who came down from Jerusalem said, "He has Beelzebul," and, "By the prince of the demons he casts out the demons. 4.15. These are the ones by the road, where the word is sown; and when they have heard, immediately Satan comes, and takes away the word which has been sown in them. 5.1. They came to the other side of the sea, into the country of the Gadarenes. 5.2. When he had come out of the boat, immediately there met him out of the tombs a man with an unclean spirit 5.3. who had his dwelling in the tombs. Nobody could bind him any more, not even with chains 5.4. because he had been often bound with fetters and chains, and the chains had been torn apart by him, and the fetters broken in pieces. Nobody had the strength to tame him. 5.5. Always, night and day, in the tombs and in the mountains, he was crying out, and cutting himself with stones. 5.6. When he saw Jesus from afar, he ran and bowed down to him 5.7. and crying out with a loud voice, he said, "What have I to do with you, Jesus, you Son of the Most High God? I adjure you by God, don't torment me. 5.8. For he said to him, "Come out of the man, you unclean spirit! 5.9. He asked him, "What is your name?"He said to him, "My name is Legion, for we are many. 5.10. He begged him much that he would not send them away out of the country. 5.11. Now there was on the mountainside a great herd of pigs feeding. 5.12. All the demons begged him, saying, "Send us into the pigs, that we may enter into them. 5.13. At once Jesus gave them permission. The unclean spirits came out and entered into the pigs. The herd of about two thousand rushed down the steep bank into the sea, and they were drowned in the sea. 5.14. Those who fed them fled, and told it in the city and in the country. The people came to see what it was that had happened. 5.15. They came to Jesus, and saw him who had been possessed by demons sitting, clothed, and in his right mind, even him who had the legion; and they were afraid. 5.16. Those who saw it declared to them how it happened to him who was possessed by demons, and about the pigs. 5.17. They began to beg him to depart from their region. 5.18. As he was entering into the boat, he who had been possessed by demons begged him that he might be with him. 5.19. He didn't allow him, but said to him, "Go to your house, to your friends, and tell them what great things the Lord has done for you, and how he had mercy on you. 5.20. He went his way, and began to proclaim in Decapolis how Jesus had done great things for him, and everyone marveled. 5.21. When Jesus had crossed back over in the boat to the other side, a great multitude was gathered to him; and he was by the sea. 5.22. Behold, one of the rulers of the synagogue, Jairus by name, came; and seeing him, he fell at his feet 5.23. and begged him much, saying, "My little daughter is at the point of death. Please come and lay your hands on her, that she may be made healthy, and live. 5.24. He went with him, and a great multitude followed him, and they pressed upon him on all sides. 7.24. From there he arose, and went away into the borders of Tyre and Sidon. He entered into a house, and didn't want anyone to know it, but he couldn't escape notice. 7.25. For a woman, whose little daughter had an unclean spirit, having heard of him, came and fell down at his feet. 7.26. Now the woman was a Greek, a Syrophoenician by race. She begged him that he would cast the demon out of her daughter. 7.27. But Jesus said to her, "Let the children be filled first, for it is not appropriate to take the children's bread and throw it to the dogs. 7.28. But she answered him, "Yes, Lord. Yet even the dogs under the table eat the children's crumbs. 7.29. He said to her, "For this saying, go your way. The demon has gone out of your daughter. 7.30. She went away to her house, and found the child lying on the bed, with the demon gone out. 8.22. He came to Bethsaida. They brought a blind man to him, and begged him to touch him. 8.23. He took hold of the blind man by the hand, and brought him out of the village. When he had spit on his eyes, and laid his hands on him, he asked him if he saw anything. 8.24. He looked up, and said, "I see men; for I see them like trees walking. 8.25. Then again he laid his hands on his eyes. He looked intently, and was restored, and saw everyone clearly. 8.26. He sent him away to his house, saying, "Don't enter into the village, nor tell anyone in the village. 9.14. Coming to the disciples, he saw a great multitude around them, and scribes questioning them. 9.15. Immediately all the multitude, when they saw him, were greatly amazed, and running to him greeted him. 9.16. He asked the scribes, "What are you asking them? 9.17. One of the multitude answered, "Teacher, I brought to you my son, who has a mute spirit; 9.18. and wherever it seizes him, it throws him down, and he foams at the mouth, and grinds his teeth, and wastes away. I asked your disciples to cast it out, and they weren't able. 9.19. He answered him, "Unbelieving generation, how long shall I be with you? How long shall I bear with you? Bring him to me. 9.20. They brought him to him, and when he saw him, immediately the spirit convulsed him, and he fell on the ground, wallowing and foaming at the mouth. 9.21. He asked his father, "How long has it been since this has come to him?"He said, "From childhood. 9.22. often it has cast him both into the fire and into the water, to destroy him. But if you can do anything, have compassion on us, and help us. 9.23. Jesus said to him, "If you can believe, all things are possible to him who believes. 9.24. Immediately the father of the child cried out with tears, "I believe. Help my unbelief! 9.25. When Jesus saw that a multitude came running together, he rebuked the unclean spirit, saying to him, "You mute and deaf spirit, I command you, come out of him, and never enter him again! 9.26. Having cried out, and convulsed greatly, it came out of him. The boy became like one dead; so much that most of them said, "He is dead. 9.27. But Jesus took him by the hand, and raised him up; and he arose. 9.28. When he had come into the house, his disciples asked him privately, "Why couldn't we cast it out? 9.29. He said to them, "This kind can come out by nothing, except by prayer and fasting. 12.22. and the seven took her and left no children. Last of all the woman also died. 16.9. Now when he had risen early on the first day of the week, he appeared first to Mary Magdalene, from whom he had cast out seven demons.
21. New Testament, Matthew, 1.23, 1.25, 4.23-4.25, 7.28-7.29, 8.1-8.13, 8.16, 8.24-8.34, 9.20-9.22, 9.32-9.34, 12.22-12.32, 12.43, 13.19, 15.21-15.28, 17.14-17.21 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.23. Behold, the virgin shall be with child, And shall bring forth a son. They shall call his name Immanuel;" Which is, being interpreted, "God with us. 1.25. and didn't know her sexually until she had brought forth her firstborn son. He named him Jesus. 4.23. Jesus went about in all Galilee, teaching in their synagogues, preaching the gospel of the kingdom, and healing every disease and every sickness among the people. 4.24. The report about him went out into all Syria. They brought to him all who were sick, afflicted with various diseases and torments, possessed with demons, epileptics, and paralytics; and he healed them. 4.25. Great multitudes from Galilee, Decapolis, Jerusalem, Judea and from beyond the Jordan followed him. 7.28. It happened, when Jesus had finished saying these things, that the multitudes were astonished at his teaching 7.29. for he taught them with authority, and not like the scribes. 8.1. When he came down from the mountain, great multitudes followed him. 8.2. Behold, a leper came to him and worshiped him, saying, "Lord, if you want to, you can make me clean. 8.3. Jesus stretched out his hand, and touched him, saying, "I want to. Be made clean." Immediately his leprosy was cleansed. 8.4. Jesus said to him, "See that you tell nobody, but go, show yourself to the priest, and offer the gift that Moses commanded, as a testimony to them. 8.5. When he came into Capernaum, a centurion came to him, asking him 8.6. and saying, "Lord, my servant lies in the house paralyzed, grievously tormented. 8.7. Jesus said to him, "I will come and heal him. 8.8. The centurion answered, "Lord, I'm not worthy for you to come under my roof. Just say the word, and my servant will be healed. 8.9. For I am also a man under authority, having under myself soldiers. I tell this one, 'Go,' and he goes; and to another, 'Come,' and he comes; and to my servant, 'Do this,' and he does it. 8.10. When Jesus heard it, he marveled, and said to those who followed, "Most assuredly I tell you, I haven't found so great a faith, not even in Israel. 8.11. I tell you that many will come from the east and the west, and will sit down with Abraham, Isaac, and Jacob in the Kingdom of Heaven 8.12. but the sons of the kingdom will be thrown out into the outer darkness. There will be weeping and the gnashing of teeth. 8.13. Jesus said to the centurion, "Go your way. Let it be done for you as you as you have believed." His servant was healed in that hour. 8.16. When evening came, they brought to him many possessed with demons. He cast out the spirits with a word, and healed all who were sick; 8.24. Behold, a great tempest arose in the sea, so much that the boat was covered with the waves, but he was asleep. 8.25. They came to him, and woke him up, saying, "Save us, Lord! We are dying! 8.26. He said to them, "Why are you fearful, oh you of little faith?" Then he got up, rebuked the wind and the sea, and there was a great calm. 8.27. The men marveled, saying, "What kind of man is this, that even the wind and the sea obey him? 8.28. When he came to the other side, into the country of the Gergesenes, two people possessed by demons met him there, coming out of the tombs, exceedingly fierce, so that nobody could pass by that way. 8.29. Behold, they cried out, saying, "What do we have to do with you, Jesus, Son of God? Have you come here to torment us before the time? 8.30. Now there was a herd of many pigs feeding far away from them. 8.31. The demons begged him, saying, "If you cast us out, permit us to go away into the herd of pigs. 8.32. He said to them, "Go!"They came out, and went into the herd of pigs: and behold, the whole herd of pigs rushed down the cliff into the sea, and died in the water. 8.33. Those who fed them fled, and went away into the city, and told everything, including what happened to those who were possessed with demons. 8.34. Behold, all the city came out to meet Jesus. When they saw him, they begged that he would depart from their borders. 9.20. Behold, a woman who had an issue of blood for twelve years came behind him, and touched the tassels of his garment; 9.21. for she said within herself, "If I just touch his garment, I will be made well. 9.22. But Jesus, turning around and seeing her, said, "Daughter, cheer up! Your faith has made you well." And the woman was made well from that hour. 9.32. As they went out, behold, a mute man who was demon possessed was brought to him. 9.33. When the demon was cast out, the mute man spoke. The multitudes marveled, saying, "Nothing like this has ever been seen in Israel! 9.34. But the Pharisees said, "By the prince of the demons, he casts out demons. 12.22. Then one possessed by a demon, blind and mute, was brought to him and he healed him, so that the blind and mute man both spoke and saw. 12.23. All the multitudes were amazed, and said, "Can this be the son of David? 12.24. But when the Pharisees heard it, they said, "This man does not cast out demons, except by Beelzebul, the prince of the demons. 12.25. Knowing their thoughts, Jesus said to them, "Every kingdom divided against itself is brought to desolation, and every city or house divided against itself will not stand. 12.26. If Satan casts out Satan, he is divided against himself. How then will his kingdom stand? 12.27. If I by Beelzebul cast out demons, by whom do your sons cast them out? Therefore they will be your judges. 12.28. But if I by the Spirit of God cast out demons, then the Kingdom of God has come upon you. 12.29. Or how can one enter into the house of the strong man, and plunder his goods, unless he first bind the strong man? Then he will plunder his house. 12.30. He who is not with me is against me, and he who doesn't gather with me, scatters. 12.31. Therefore I tell you, every sin and blasphemy will be forgiven men, but the blasphemy against the Spirit will not be forgiven men. 12.32. Whoever speaks a word against the Son of Man, it will be forgiven him; but whoever speaks against the Holy Spirit, it will not be forgiven him, neither in this world, nor in that which is to come. 12.43. But the unclean spirit, when he is gone out of the man, passes through waterless places, seeking rest, and doesn't find it. 13.19. When anyone hears the word of the kingdom, and doesn't understand it, the evil one comes, and snatches away that which has been sown in his heart. This is what was sown by the roadside. 15.21. Jesus went out from there, and withdrew into the region of Tyre and Sidon. 15.22. Behold, a Canaanite woman came out from those borders, and cried, saying, "Have mercy on me, Lord, you son of David! My daughter is severely demonized! 15.23. But he answered her not a word. His disciples came and begged him, saying, "Send her away; for she cries after us. 15.24. But he answered, "I wasn't sent to anyone but the lost sheep of the house of Israel. 15.25. But she came and worshiped him, saying, "Lord, help me. 15.26. But he answered, "It is not appropriate to take the children's bread and throw it to the dogs. 15.27. But she said, "Yes, Lord, but even the dogs eat the crumbs which fall from their masters' table. 15.28. Then Jesus answered her, "Woman, great is your faith! Be it done to you even as you desire." And her daughter was healed from that hour. 17.14. When they came to the multitude, a man came to him, kneeling down to him, saying 17.15. Lord, have mercy on my son, for he is epileptic, and suffers grievously; for he often falls into the fire, and often into the water. 17.16. So I brought him to your disciples, and they could not cure him. 17.17. Jesus answered, "Faithless and perverse generation! How long will I be with you? How long will I bear with you? Bring him here to me. 17.18. Jesus rebuked him, the demon went out of him, and the boy was cured from that hour. 17.19. Then the disciples came to Jesus privately, and said, "Why weren't we able to cast it out? 17.20. He said to them, "Because of your unbelief. For most assuredly I tell you, if you have faith as a grain of mustard seed, you will tell this mountain, 'Move from here to there,' and it will move; and nothing will be impossible for you. 17.21. But this kind doesn't go out except by prayer and fasting.
22. Lucian, The Lover of Lies, 16 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)

23. Philostratus The Athenian, Lives of The Sophists, 1.9 (2nd cent. CE

24. Origen, Against Celsus, 1.6 (3rd cent. CE - 3rd cent. CE)

1.6. After this, through the influence of some motive which is unknown to me, Celsus asserts that it is by the names of certain demons, and by the use of incantations, that the Christians appear to be possessed of (miraculous) power; hinting, I suppose, at the practices of those who expel evil spirits by incantations. And here he manifestly appears to malign the Gospel. For it is not by incantations that Christians seem to prevail (over evil spirits), but by the name of Jesus, accompanied by the announcement of the narratives which relate to Him; for the repetition of these has frequently been the means of driving demons out of men, especially when those who repeated them did so in a sound and genuinely believing spirit. Such power, indeed, does the name of Jesus possess over evil spirits, that there have been instances where it was effectual, when it was pronounced even by bad men, which Jesus Himself taught (would be the case), when He said: Many shall say to Me in that day, In Your name we have cast out devils, and done many wonderful works. Whether Celsus omitted this from intentional malignity, or from ignorance, I do not know. And he next proceeds to bring a charge against the Saviour Himself, alleging that it was by means of sorcery that He was able to accomplish the wonders which He performed; and that foreseeing that others would attain the same knowledge, and do the same things, making a boast of doing them by help of the power of God, He excludes such from His kingdom. And his accusation is, that if they are justly excluded, while He Himself is guilty of the same practices, He is a wicked man; but if He is not guilty of wickedness in doing such things, neither are they who do the same as He. But even if it be impossible to show by what power Jesus wrought these miracles, it is clear that Christians employ no spells or incantations, but the simple name of Jesus, and certain other words in which they repose faith, according to the holy Scriptures.
25. Papyri, Papyri Graecae Magicae, 4.1227-4.1264, 4.3007-4.3086, 5.304-5.369, 13.293-13.297 (3rd cent. CE - 4th cent. CE)

26. Epiphanius, Panarion, 30 (4th cent. CE - 5th cent. CE)Subjects of this text:

subject book bibliographic info
abraham Levine Allison and Crossan, The Historical Jesus in Context (2006) 5
abyss McDonough, Christ as Creator: Origins of a New Testament Doctrine (2009) 32
adjuration Edmonds, Drawing Down the Moon: Magic in the Ancient Greco-Roman World (2019) 178
angel/s Tefera and Stuckenbruck, Representations of Angelic Beings in Early Jewish and in Christian Traditions (2021) 106
angelic sin, as epistemological transgression Reed, Fallen Angels and the History of Judaism and Christianity: The Reception of Enochic Literature (2005) 187
apocalyptic literature, and book of daniel Reed, Fallen Angels and the History of Judaism and Christianity: The Reception of Enochic Literature (2005) 187
apocalyptic literature, history of scholarship on Reed, Fallen Angels and the History of Judaism and Christianity: The Reception of Enochic Literature (2005) 187
apollonius of tyana Nutzman, Contested Cures: Identity and Ritual Healing in Roman and Late Antique Palestine (2022) 173
apology, apologetics, christian Reed, Fallen Angels and the History of Judaism and Christianity: The Reception of Enochic Literature (2005) 187
apotropaic prayer Garcia, On Human Nature in Early Judaism: Creation, Composition, and Condition (2021) 185
asc (altered state of consciousness) Dobroruka, Second Temple Pseudepigraphy: A Cross-cultural Comparison of Apocalyptic Texts and Related Jewish Literature (2014) 50
astronomy, astrology, as angelic teaching Reed, Fallen Angels and the History of Judaism and Christianity: The Reception of Enochic Literature (2005) 187
azazel Klutz, The Exorcism Stories in Luke-Acts: A Sociostylistic Reading (2004) 145
baptism Nutzman, Contested Cures: Identity and Ritual Healing in Roman and Late Antique Palestine (2022) 119
beasts, the, as dinosaurs Sneed, Taming the Beast: A Reception History of Behemoth and Leviathan (2022) 3
beatitudes, mount Ben-Eliyahu, Identity and Territory: Jewish Perceptions of Space in Antiquity (2019) 141
bethsaida Ben-Eliyahu, Identity and Territory: Jewish Perceptions of Space in Antiquity (2019) 141
bovon, f. Klutz, The Exorcism Stories in Luke-Acts: A Sociostylistic Reading (2004) 183
b¨ocher, o. Klutz, The Exorcism Stories in Luke-Acts: A Sociostylistic Reading (2004) 46
capernaum Ben-Eliyahu, Identity and Territory: Jewish Perceptions of Space in Antiquity (2019) 141
celsus Nutzman, Contested Cures: Identity and Ritual Healing in Roman and Late Antique Palestine (2022) 129
charismatic wonderworkers, apollonius Nutzman, Contested Cures: Identity and Ritual Healing in Roman and Late Antique Palestine (2022) 173
charismatic wonderworkers, compared to ritual practitioners Nutzman, Contested Cures: Identity and Ritual Healing in Roman and Late Antique Palestine (2022) 119
charismatic wonderworkers, jesus Nutzman, Contested Cures: Identity and Ritual Healing in Roman and Late Antique Palestine (2022) 155
charismatic wonderworkers Nutzman, Contested Cures: Identity and Ritual Healing in Roman and Late Antique Palestine (2022) 155, 173
chiasm Klutz, The Exorcism Stories in Luke-Acts: A Sociostylistic Reading (2004) 207
children Klutz, The Exorcism Stories in Luke-Acts: A Sociostylistic Reading (2004) 183
christ, and demons Reed, Fallen Angels and the History of Judaism and Christianity: The Reception of Enochic Literature (2005) 187
christianity Edmonds, Drawing Down the Moon: Magic in the Ancient Greco-Roman World (2019) 178
christology Langworthy, Gregory of Nazianzus’ Soteriological Pneumatology (2019) 128
clement of alexandria Reed, Fallen Angels and the History of Judaism and Christianity: The Reception of Enochic Literature (2005) 187
clothes Klutz, The Exorcism Stories in Luke-Acts: A Sociostylistic Reading (2004) 92, 108, 145, 235
community, damascus Mathews, Riches, Poverty, and the Faithful: Perspectives on Wealth in the Second Temple Period and the Apocalypse of John (2013) 223
conversion, of joseph of tiberias Kraemer, The Mediterranean Diaspora in Late Antiquity: What Christianity Cost the Jews (2020) 149
conversions linked to healing, exceptionalism Nutzman, Contested Cures: Identity and Ritual Healing in Roman and Late Antique Palestine (2022) 129
conversions linked to healing Nutzman, Contested Cures: Identity and Ritual Healing in Roman and Late Antique Palestine (2022) 119
corpse defilement Klutz, The Exorcism Stories in Luke-Acts: A Sociostylistic Reading (2004) 116, 137
countryside, chora de Ste. Croix et al., Christian Persecution, Martyrdom, and Orthodoxy (2006) 334
cyril of scythopolis Ben-Eliyahu, Identity and Territory: Jewish Perceptions of Space in Antiquity (2019) 142; de Ste. Croix et al., Christian Persecution, Martyrdom, and Orthodoxy (2006) 334
d/demonisation Tellbe Wasserman and Nyman, Healing and Exorcism in Second Temple Judaism and Early Christianity (2019) 105
daimons Edmonds, Drawing Down the Moon: Magic in the Ancient Greco-Roman World (2019) 178
david Levine Allison and Crossan, The Historical Jesus in Context (2006) 5
death, demonisation of Klutz, The Exorcism Stories in Luke-Acts: A Sociostylistic Reading (2004) 137
death, jesus Klutz, The Exorcism Stories in Luke-Acts: A Sociostylistic Reading (2004) 207
death Klutz, The Exorcism Stories in Luke-Acts: A Sociostylistic Reading (2004) 229
decapolis de Ste. Croix et al., Christian Persecution, Martyrdom, and Orthodoxy (2006) 334
deliver/deliverance Tellbe Wasserman and Nyman, Healing and Exorcism in Second Temple Judaism and Early Christianity (2019) 105
demoniacs, post-exorcism future of Klutz, The Exorcism Stories in Luke-Acts: A Sociostylistic Reading (2004) 104
demoniacs, unconventionality of Klutz, The Exorcism Stories in Luke-Acts: A Sociostylistic Reading (2004) 137
demonology, christian Reed, Fallen Angels and the History of Judaism and Christianity: The Reception of Enochic Literature (2005) 187
demons, and heretics Reed, Fallen Angels and the History of Judaism and Christianity: The Reception of Enochic Literature (2005) 187
demons Edmonds, Drawing Down the Moon: Magic in the Ancient Greco-Roman World (2019) 178; Garcia, On Human Nature in Early Judaism: Creation, Composition, and Condition (2021) 185; McDonough, Christ as Creator: Origins of a New Testament Doctrine (2009) 32
devil Klutz, The Exorcism Stories in Luke-Acts: A Sociostylistic Reading (2004) 120
discipleship Klutz, The Exorcism Stories in Luke-Acts: A Sociostylistic Reading (2004) 207, 229, 239
divination Klutz, The Exorcism Stories in Luke-Acts: A Sociostylistic Reading (2004) 217
economic, withdrawal Mathews, Riches, Poverty, and the Faithful: Perspectives on Wealth in the Second Temple Period and the Apocalypse of John (2013) 223
egeria Ben-Eliyahu, Identity and Territory: Jewish Perceptions of Space in Antiquity (2019) 141
elijah Klutz, The Exorcism Stories in Luke-Acts: A Sociostylistic Reading (2004) 45
elisha Klutz, The Exorcism Stories in Luke-Acts: A Sociostylistic Reading (2004) 81, 116
emmanuel Dobroruka, Second Temple Pseudepigraphy: A Cross-cultural Comparison of Apocalyptic Texts and Related Jewish Literature (2014) 50
enochic literary tradition, place of book of dreams in Reed, Fallen Angels and the History of Judaism and Christianity: The Reception of Enochic Literature (2005) 187
epidauros Nutzman, Contested Cures: Identity and Ritual Healing in Roman and Late Antique Palestine (2022) 173
epiphanios (bishop of salamis), conversion of joseph of tiberias, recounted by Kraemer, The Mediterranean Diaspora in Late Antiquity: What Christianity Cost the Jews (2020) 149
epiphanius of salamis Nutzman, Contested Cures: Identity and Ritual Healing in Roman and Late Antique Palestine (2022) 119, 155
ethiopic Tefera and Stuckenbruck, Representations of Angelic Beings in Early Jewish and in Christian Traditions (2021) 106
eusebius of caesarea Ben-Eliyahu, Identity and Territory: Jewish Perceptions of Space in Antiquity (2019) 141
exorcism, failure of Klutz, The Exorcism Stories in Luke-Acts: A Sociostylistic Reading (2004) 192, 238
exorcism, methods of Klutz, The Exorcism Stories in Luke-Acts: A Sociostylistic Reading (2004) 82, 83, 84, 86, 92, 98, 102, 104, 105, 106, 108, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 120, 145, 192, 219, 229, 236
exorcism, ritual aspects Klutz, The Exorcism Stories in Luke-Acts: A Sociostylistic Reading (2004) 145
exorcism Edmonds, Drawing Down the Moon: Magic in the Ancient Greco-Roman World (2019) 178
exorcism and demons, apollonius Nutzman, Contested Cures: Identity and Ritual Healing in Roman and Late Antique Palestine (2022) 173
exorcism and demons, jesus Nutzman, Contested Cures: Identity and Ritual Healing in Roman and Late Antique Palestine (2022) 129, 173
exorcism and demons, ritual words Nutzman, Contested Cures: Identity and Ritual Healing in Roman and Late Antique Palestine (2022) 119, 129
exorcisms/exorcise/exorcists/exorcistic Tellbe Wasserman and Nyman, Healing and Exorcism in Second Temple Judaism and Early Christianity (2019) 105
exorcisms McDonough, Christ as Creator: Origins of a New Testament Doctrine (2009) 32
faith Nutzman, Contested Cures: Identity and Ritual Healing in Roman and Late Antique Palestine (2022) 155
flavius josephus Ben-Eliyahu, Identity and Territory: Jewish Perceptions of Space in Antiquity (2019) 141, 142
flesh Garcia, On Human Nature in Early Judaism: Creation, Composition, and Condition (2021) 185
gabriel Tefera and Stuckenbruck, Representations of Angelic Beings in Early Jewish and in Christian Traditions (2021) 106
gadara, gadera de Ste. Croix et al., Christian Persecution, Martyrdom, and Orthodoxy (2006) 334
gadarenes Ben-Eliyahu, Identity and Territory: Jewish Perceptions of Space in Antiquity (2019) 141
galilee Ben-Eliyahu, Identity and Territory: Jewish Perceptions of Space in Antiquity (2019) 141, 142
genesis, and book of the watchers Reed, Fallen Angels and the History of Judaism and Christianity: The Reception of Enochic Literature (2005) 187
gerasa de Ste. Croix et al., Christian Persecution, Martyrdom, and Orthodoxy (2006) 334
gerasenes Ben-Eliyahu, Identity and Territory: Jewish Perceptions of Space in Antiquity (2019) 141
gergesa Ben-Eliyahu, Identity and Territory: Jewish Perceptions of Space in Antiquity (2019) 142; de Ste. Croix et al., Christian Persecution, Martyrdom, and Orthodoxy (2006) 334
gospels McDonough, Christ as Creator: Origins of a New Testament Doctrine (2009) 32
greek magical papyri, xiii, xv Edmonds, Drawing Down the Moon: Magic in the Ancient Greco-Roman World (2019) 178
healing Klutz, The Exorcism Stories in Luke-Acts: A Sociostylistic Reading (2004) 116, 117
healing stories, as enacted parables Visnjic, The Invention of Duty: Stoicism as Deontology (2021) 264
hippos (susitha) de Ste. Croix et al., Christian Persecution, Martyrdom, and Orthodoxy (2006) 334
historiolae Nutzman, Contested Cures: Identity and Ritual Healing in Roman and Late Antique Palestine (2022) 129
idolatry, as linked to fallen angels and demons Reed, Fallen Angels and the History of Judaism and Christianity: The Reception of Enochic Literature (2005) 187
impurity Klutz, The Exorcism Stories in Luke-Acts: A Sociostylistic Reading (2004) 45, 82, 115, 116, 117, 120, 235, 267
incantations Klutz, The Exorcism Stories in Luke-Acts: A Sociostylistic Reading (2004) 98, 137; Nutzman, Contested Cures: Identity and Ritual Healing in Roman and Late Antique Palestine (2022) 129; Tellbe Wasserman and Nyman, Healing and Exorcism in Second Temple Judaism and Early Christianity (2019) 105
inner, person Garcia, On Human Nature in Early Judaism: Creation, Composition, and Condition (2021) 185
intermarriage Reed, Fallen Angels and the History of Judaism and Christianity: The Reception of Enochic Literature (2005) 187
janowski, b. Klutz, The Exorcism Stories in Luke-Acts: A Sociostylistic Reading (2004) 145
jesus, demons addressed by Nutzman, Contested Cures: Identity and Ritual Healing in Roman and Late Antique Palestine (2022) 129, 173
jesus, silencing by Tellbe Wasserman and Nyman, Healing and Exorcism in Second Temple Judaism and Early Christianity (2019) 105
jesus Ben-Eliyahu, Identity and Territory: Jewish Perceptions of Space in Antiquity (2019) 141; de Ste. Croix et al., Christian Persecution, Martyrdom, and Orthodoxy (2006) 334
jesus ben pandera, name invoked Nutzman, Contested Cures: Identity and Ritual Healing in Roman and Late Antique Palestine (2022) 119
jesus christ Tefera and Stuckenbruck, Representations of Angelic Beings in Early Jewish and in Christian Traditions (2021) 106
jesus miracles, other healings Nutzman, Contested Cures: Identity and Ritual Healing in Roman and Late Antique Palestine (2022) 155
jesus–paul parallels Klutz, The Exorcism Stories in Luke-Acts: A Sociostylistic Reading (2004) 92, 192, 206, 207, 219, 229, 230, 233, 235, 236, 238, 239
jews, conversions to christianity Nutzman, Contested Cures: Identity and Ritual Healing in Roman and Late Antique Palestine (2022) 119
john moschos Nutzman, Contested Cures: Identity and Ritual Healing in Roman and Late Antique Palestine (2022) 119
john the baptist Klutz, The Exorcism Stories in Luke-Acts: A Sociostylistic Reading (2004) 239
jordan river Ben-Eliyahu, Identity and Territory: Jewish Perceptions of Space in Antiquity (2019) 142
joseph of tiberias Kraemer, The Mediterranean Diaspora in Late Antiquity: What Christianity Cost the Jews (2020) 149
josephus (christian convert) Nutzman, Contested Cures: Identity and Ritual Healing in Roman and Late Antique Palestine (2022) 119, 155
judah (patriarch, son of hillel) Kraemer, The Mediterranean Diaspora in Late Antiquity: What Christianity Cost the Jews (2020) 149
kee, h. c. Klutz, The Exorcism Stories in Luke-Acts: A Sociostylistic Reading (2004) 46
kingdom of god Klutz, The Exorcism Stories in Luke-Acts: A Sociostylistic Reading (2004) 238
knowledge, revealed Reed, Fallen Angels and the History of Judaism and Christianity: The Reception of Enochic Literature (2005) 187
korazim Ben-Eliyahu, Identity and Territory: Jewish Perceptions of Space in Antiquity (2019) 141
kursi Ben-Eliyahu, Identity and Territory: Jewish Perceptions of Space in Antiquity (2019) 141, 142
land, possession of Mathews, Riches, Poverty, and the Faithful: Perspectives on Wealth in the Second Temple Period and the Apocalypse of John (2013) 223
leviathan, and harrowing of hell Sneed, Taming the Beast: A Reception History of Behemoth and Leviathan (2022) 3
leviathan, as hellmouth Sneed, Taming the Beast: A Reception History of Behemoth and Leviathan (2022) 3
levinskaya, i. Klutz, The Exorcism Stories in Luke-Acts: A Sociostylistic Reading (2004) 218
literary production Reed, Fallen Angels and the History of Judaism and Christianity: The Reception of Enochic Literature (2005) 187
lucian of samosata Nutzman, Contested Cures: Identity and Ritual Healing in Roman and Late Antique Palestine (2022) 129, 155
magic, as angelic teaching Reed, Fallen Angels and the History of Judaism and Christianity: The Reception of Enochic Literature (2005) 187
magic Klutz, The Exorcism Stories in Luke-Acts: A Sociostylistic Reading (2004) 82
medium Dobroruka, Second Temple Pseudepigraphy: A Cross-cultural Comparison of Apocalyptic Texts and Related Jewish Literature (2014) 50
michael Tefera and Stuckenbruck, Representations of Angelic Beings in Early Jewish and in Christian Traditions (2021) 106
miracle Nutzman, Contested Cures: Identity and Ritual Healing in Roman and Late Antique Palestine (2022) 173
miracles McDonough, Christ as Creator: Origins of a New Testament Doctrine (2009) 32
multiple personalities Dobroruka, Second Temple Pseudepigraphy: A Cross-cultural Comparison of Apocalyptic Texts and Related Jewish Literature (2014) 50
nekydaimon Edmonds, Drawing Down the Moon: Magic in the Ancient Greco-Roman World (2019) 178
nicene creed Kraemer, The Mediterranean Diaspora in Late Antiquity: What Christianity Cost the Jews (2020) 149
noah Reed, Fallen Angels and the History of Judaism and Christianity: The Reception of Enochic Literature (2005) 187
obedience Mathews, Riches, Poverty, and the Faithful: Perspectives on Wealth in the Second Temple Period and the Apocalypse of John (2013) 223
origen Ben-Eliyahu, Identity and Territory: Jewish Perceptions of Space in Antiquity (2019) 142
paganism Klutz, The Exorcism Stories in Luke-Acts: A Sociostylistic Reading (2004) 45, 233
paul, jewish loyalties of Klutz, The Exorcism Stories in Luke-Acts: A Sociostylistic Reading (2004) 217, 233
paul, reputation of Klutz, The Exorcism Stories in Luke-Acts: A Sociostylistic Reading (2004) 230
paul/pauline Tellbe Wasserman and Nyman, Healing and Exorcism in Second Temple Judaism and Early Christianity (2019) 105
penney, d. Klutz, The Exorcism Stories in Luke-Acts: A Sociostylistic Reading (2004) 137
persecution Mathews, Riches, Poverty, and the Faithful: Perspectives on Wealth in the Second Temple Period and the Apocalypse of John (2013) 223; Reed, Fallen Angels and the History of Judaism and Christianity: The Reception of Enochic Literature (2005) 187
philosophy, and christianity Reed, Fallen Angels and the History of Judaism and Christianity: The Reception of Enochic Literature (2005) 187
physical Garcia, On Human Nature in Early Judaism: Creation, Composition, and Condition (2021) 185
pilch, j. j. Klutz, The Exorcism Stories in Luke-Acts: A Sociostylistic Reading (2004) 12, 120, 183
popular culture see reception history, and food Sneed, Taming the Beast: A Reception History of Behemoth and Leviathan (2022) 3
possessions Mathews, Riches, Poverty, and the Faithful: Perspectives on Wealth in the Second Temple Period and the Apocalypse of John (2013) 223
prayer Edmonds, Drawing Down the Moon: Magic in the Ancient Greco-Roman World (2019) 178
prayers, charismatic wonderworkers Nutzman, Contested Cures: Identity and Ritual Healing in Roman and Late Antique Palestine (2022) 173
prophetic knowledge Nutzman, Contested Cures: Identity and Ritual Healing in Roman and Late Antique Palestine (2022) 173
psychology Dobroruka, Second Temple Pseudepigraphy: A Cross-cultural Comparison of Apocalyptic Texts and Related Jewish Literature (2014) 50
raphael Tefera and Stuckenbruck, Representations of Angelic Beings in Early Jewish and in Christian Traditions (2021) 106
rebuke/ἐπιτιμάω/ רעג Tellbe Wasserman and Nyman, Healing and Exorcism in Second Temple Judaism and Early Christianity (2019) 105
ritual actions Nutzman, Contested Cures: Identity and Ritual Healing in Roman and Late Antique Palestine (2022) 119
ritual authority Nutzman, Contested Cures: Identity and Ritual Healing in Roman and Late Antique Palestine (2022) 119
ritual practitioners, wonderworkers Nutzman, Contested Cures: Identity and Ritual Healing in Roman and Late Antique Palestine (2022) 119
ritual practitioners Nutzman, Contested Cures: Identity and Ritual Healing in Roman and Late Antique Palestine (2022) 119, 129
ritual words Nutzman, Contested Cures: Identity and Ritual Healing in Roman and Late Antique Palestine (2022) 119, 129, 155
satan, and fallen angels Reed, Fallen Angels and the History of Judaism and Christianity: The Reception of Enochic Literature (2005) 187
scaeva, sons of Klutz, The Exorcism Stories in Luke-Acts: A Sociostylistic Reading (2004) 235, 236, 237
sea of galilee Ben-Eliyahu, Identity and Territory: Jewish Perceptions of Space in Antiquity (2019) 142
sectarian, ideology Mathews, Riches, Poverty, and the Faithful: Perspectives on Wealth in the Second Temple Period and the Apocalypse of John (2013) 223
self-definition, christian Reed, Fallen Angels and the History of Judaism and Christianity: The Reception of Enochic Literature (2005) 187
septuagintisms Klutz, The Exorcism Stories in Luke-Acts: A Sociostylistic Reading (2004) 230, 267
shamanism Klutz, The Exorcism Stories in Luke-Acts: A Sociostylistic Reading (2004) 206
silence/silencing Tellbe Wasserman and Nyman, Healing and Exorcism in Second Temple Judaism and Early Christianity (2019) 105
smith, j. z. Klutz, The Exorcism Stories in Luke-Acts: A Sociostylistic Reading (2004) 145
social order McDonough, Christ as Creator: Origins of a New Testament Doctrine (2009) 32
soteriology Klutz, The Exorcism Stories in Luke-Acts: A Sociostylistic Reading (2004) 218
soul Garcia, On Human Nature in Early Judaism: Creation, Composition, and Condition (2021) 185
spirit Garcia, On Human Nature in Early Judaism: Creation, Composition, and Condition (2021) 185
spirits, evil Tellbe Wasserman and Nyman, Healing and Exorcism in Second Temple Judaism and Early Christianity (2019) 105
spirits Dobroruka, Second Temple Pseudepigraphy: A Cross-cultural Comparison of Apocalyptic Texts and Related Jewish Literature (2014) 50
stilling of the storm' McDonough, Christ as Creator: Origins of a New Testament Doctrine (2009) 32
synoptic gospels, parables in Visnjic, The Invention of Duty: Stoicism as Deontology (2021) 264
tabgha Ben-Eliyahu, Identity and Territory: Jewish Perceptions of Space in Antiquity (2019) 141, 142
tannehill, r. Klutz, The Exorcism Stories in Luke-Acts: A Sociostylistic Reading (2004) 230, 233, 237
tiberias Kraemer, The Mediterranean Diaspora in Late Antiquity: What Christianity Cost the Jews (2020) 149
transgression Garcia, On Human Nature in Early Judaism: Creation, Composition, and Condition (2021) 185
twelftree, g. h. Klutz, The Exorcism Stories in Luke-Acts: A Sociostylistic Reading (2004) 86
visions Nutzman, Contested Cures: Identity and Ritual Healing in Roman and Late Antique Palestine (2022) 119
wealth, pursuit of Mathews, Riches, Poverty, and the Faithful: Perspectives on Wealth in the Second Temple Period and the Apocalypse of John (2013) 223
wise, m. Klutz, The Exorcism Stories in Luke-Acts: A Sociostylistic Reading (2004) 137
womb Garcia, On Human Nature in Early Judaism: Creation, Composition, and Condition (2021) 185
women, vanity of Reed, Fallen Angels and the History of Judaism and Christianity: The Reception of Enochic Literature (2005) 187
women Garcia, On Human Nature in Early Judaism: Creation, Composition, and Condition (2021) 185
world view Mathews, Riches, Poverty, and the Faithful: Perspectives on Wealth in the Second Temple Period and the Apocalypse of John (2013) 223
yom kippur Klutz, The Exorcism Stories in Luke-Acts: A Sociostylistic Reading (2004) 145
ziz Sneed, Taming the Beast: A Reception History of Behemoth and Leviathan (2022) 3