Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database8255
New Testament, John, 4.1-4.30


?̔Ως οὖν ἔγνω ὁ κύριος ὅτι ἤκουσαν οἱ Φαρισαῖοι ὅτι Ἰησοῦς πλείονας μαθητὰς ποιεῖ καὶ βαπτίζει [ἢ] ἸωάνηςTherefore when the Lord knew that the Pharisees had heard that Jesus was making and baptizing more disciples than John


ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῇ Εἰ ᾔδεις τὴν δωρεὰν τοῦ θεοῦ καὶ τίς ἐστιν ὁ λέγων σοι Δός μοι πεῖν, σὺ ἂν ᾔτησας αὐτὸν καὶ ἔδωκεν ἄν σοι ὕδωρ ζῶν.Jesus answered her, "If you knew the gift of God, and who it is who says to you, 'Give me a drink,' you would have asked him, and he would have given you living water.


λέγει αὐτῷ Κύριε, οὔτε ἄντλημα ἔχεις καὶ τὸ φρέαρ ἐστὶν βαθύ· πόθεν οὖν ἔχεις τὸ ὕδωρ τὸ ζῶν;The woman said to him, "Sir, you have nothing to draw with, and the well is deep. From where then have you that living water?


μὴ σὺ μείζων εἶ τοῦ πατρὸς ἡμῶν Ἰακώβ, ὃς ἔδωκεν ἡμῖν τὸ φρέαρ καὶ αὐτὸς ἐξ αὐτοῦ ἔπιεν καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καὶ τὰ θρέμματα αὐτοῦ;Are you greater than our father, Jacob, who gave us the well, and drank of it himself, as did his sons, and his cattle?


ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῇ Πᾶς ὁ πίνων ἐκ τοῦ ὕδατος τούτου διψήσει πάλιν·Jesus answered her, "Everyone who drinks of this water will thirst again


ὃς δʼ ἂν πίῃ ἐκ τοῦ ὕδατος οὗ ἐγὼ δώσω αὐτῷ, οὐ μὴ διψήσει εἰς τὸν αἰῶνα, ἀλλὰ τὸ ὕδωρ ὃ δώσω αὐτῷ γενήσεται ἐν αὐτῷ πηγὴ ὕδατος ἁλλομένου εἰς ζωὴν αἰώνιον.but whoever drinks of the water that I will give him will never thirst again; but the water that I will give him will become in him a well of water springing up to eternal life.


λέγει πρὸς αὐτὸν ἡ γυνή Κύριε, δός μοι τοῦτο τὸ ὕδωρ, ἵνα μὴ διψῶ μηδὲ διέρχωμαι ἐνθάδε ἀντλεῖν.The woman said to him, "Sir, give me this water, so that I don't get thirsty, neither come all the way here to draw.


λέγει αὐτῇ Ὕπαγε φώνησόν σου τὸν ἄνδρα καὶ ἐλθὲ ἐνθάδε.Jesus said to her, "Go, call your husband, and come here.


ἀπεκρίθη ἡ γυνὴ καὶ εἶπεν [αὐτῷ] Οὐκ ἔχω ἄνδρα. λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς Καλῶς εἶπες ὅτι Ἄνδρα οὐκ ἔχω·The woman answered, "I have no husband."Jesus said to her, "You said well, 'I have no husband,'


πέντε γὰρ ἄνδρας ἔσχες, καὶ νῦν ὃν ἔχεις οὐκ ἔστιν σου ἀνήρ· τοῦτο ἀληθὲς εἴρηκας.for you have had five husbands; and he whom you now have is not your husband. This you have said truly.


λέγει αὐτῷ ἡ γυνή Κύριε, θεωρῶ ὅτι προφήτης εἶ σύ.The woman said to him, "Sir, I perceive that you are a prophet.


— καίτοιγε Ἰησοῦς αὐτὸς οὐκ ἐβάπτιζεν ἀλλʼ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ(although Jesus himself didn't baptize, but his disciples)


οἱ πατέρες ἡμῶν ἐν τῷ ὄρει τούτῳ προσεκύνησαν· καὶ ὑμεῖς λέγετε ὅτι ἐν Ἰεροσολύμοις ἐστὶν ὁ τόπος ὅπου προσκυνεῖν δεῖ.Our fathers worshiped in this mountain, and you Jews say that in Jerusalem is the place where people ought to worship.


λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς Πίστευέ μοι, γύναι, ὅτι ἔρχεται ὥρα ὅτε οὔτε ἐν τῷ ὄρει τούτῳ οὔτε ἐν Ἰεροσολύμοις προσκυνήσετε τῷ πατρί.Jesus said to her, "Woman, believe me, the hour comes, when neither in this mountain, nor in Jerusalem, will you worship the Father.


ὑμεῖς προσκυνεῖτε ὃ οὐκ οἴδατε, ἡμεῖς προσκυνοῦμεν ὃ οἴδαμεν, ὅτι ἡ σωτηρία ἐκ τῶν Ἰουδαίων ἐστίν·You worship that which you don't know. We worship that which we know; for salvation is from the Jews.


ἀλλὰ ἔρχεται ὥρα καὶ νῦν ἐστίν, ὅτε οἱ ἀληθινοὶ προσκυνηταὶ προσκυνήσουσιν τῷ πατρὶ ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ, καὶ γὰρ ὁ πατὴρ τοιούτους ζητεῖ τοὺς προσκυνοῦντας αὐτόν·But the hour comes, and now is, when the true worshippers will worship the Father in spirit and truth, for the Father seeks such to be his worshippers.


πνεῦμα ὁ θεός, καὶ τοὺς προσκυνοῦντας αὐτὸν ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ δεῖ προσκυνεῖν.God is spirit, and those who worship him must worship in spirit and truth.


λέγει αὐτῷ ἡ γυνή Οἶδα ὅτι Μεσσίας ἔρχεται, ὁ λεγόμενος Χριστός· ὅταν ἔλθῃ ἐκεῖνος, ἀναγγελεῖ ἡμῖν ἅπαντα.The woman said to him, "I know that Messiah comes," (he who is called Christ). "When he has come, he will declare to us all things.


λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς Ἐγώ εἰμι, ὁ λαλῶν σοι.Jesus said to her, "I am he, the one who speaks to you.


Καὶ ἐπὶ τούτῳ ἦλθαν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, καὶ ἐθαύμαζον ὅτι μετὰ γυναικὸς ἐλάλει· οὐδεὶς μέντοι εἶπεν Τί ζητεῖς; ἤ Τί λαλεῖς μετʼ αὐτῆς;At this, his disciples came. They marveled that he was speaking with a woman; yet no one said, "What are you looking for?" or, "Why do you speak with her?


ἀφῆκεν οὖν τὴν ὑδρίαν αὐτῆς ἡ γυνὴ καὶ ἀπῆλθεν εἰς τὴν πόλιν καὶ λέγει τοῖς ἀνθρώποιςSo the woman left her water pot, and went away into the city, and said to the people


Δεῦτε ἴδετε ἄνθρωπον ὃς εἶπέ μοι πάντα ἃ ἐποίησα· μήτι οὗτός ἐστιν ὁ χριστός;Come, see a man who told me everything that I did. Can this be the Christ?


— ἀφῆκεν τὴν Ἰουδαίαν καὶ ἀπῆλθεν πάλιν εἰς τὴν Γαλιλαίαν.he left Judea, and departed into Galilee.


ἐξῆλθον ἐκ τῆς πόλεως καὶ ἤρχοντο πρὸς αὐτόν.They went out of the city, and were coming to him.


Ἔδει δὲ αὐτὸν διέρχεσθαι διὰ τῆς Σαμαρίας.He needed to pass through Samaria.


ἔρχεται οὖν εἰς πόλιν τῆς Σαμαρίας λεγομένην Συχὰρ πλησίον τοῦ χωρίου ὃ ἔδωκεν Ἰακὼβ [τῷ] Ἰωσὴφ τῷ υἱῷ αὐτοῦ·So he came to a city of Samaria, called Sychar, near the parcel of ground that Jacob gave to his son, Joseph.


ἦν δὲ ἐκεῖ πηγὴ τοῦ Ἰακώβ. ὁ οὖν Ἰησοῦς κεκοπιακὼς ἐκ τῆς ὁδοιπορίας ἐκαθέζετο οὕτως ἐπὶ τῇ πηγῇ· ὥρα ἦν ὡς ἕκτη.Jacob's well was there. Jesus therefore, being tired from his journey, sat down by the well. It was about the sixth hour.


ἔρχεται γυνὴ ἐκ τῆς Σαμαρίας ἀντλῆσαι ὕδωρ.A woman of Samaria came to draw water. Jesus said to her, "Give me a drink.


λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς Δός μοι πεῖν· οἱ γὰρ μαθηταὶ αὐτοῦ ἀπεληλύθεισαν εἰς τὴν πόλιν, ἵνα τροφὰς ἀγοράσωσιν.For his disciples had gone away into the city to buy food.


λέγει οὖν αὐτῷ ἡ γυνὴ ἡ Σαμαρεῖτις Πῶς σὺ Ἰουδαῖος ὢν παρʼ ἐμοῦ πεῖν αἰτεῖς γυναικὸς Σαμαρείτιδος οὔσης; [οὐ γὰρ συνχρῶνται Ἰουδαῖοι Σαμαρείταις.]The Samaritan woman therefore said to him, "How is it that you, being a Jew, ask for a drink from me, a Samaritan woman?" (For Jews have no dealings with Samaritans.)


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

36 results
1. Hebrew Bible, Deuteronomy, 4.33, 4.36 (9th cent. BCE - 3rd cent. BCE)

4.33. הֲשָׁמַע עָם קוֹל אֱלֹהִים מְדַבֵּר מִתּוֹךְ־הָאֵשׁ כַּאֲשֶׁר־שָׁמַעְתָּ אַתָּה וַיֶּחִי׃ 4.36. מִן־הַשָּׁמַיִם הִשְׁמִיעֲךָ אֶת־קֹלוֹ לְיַסְּרֶךָּ וְעַל־הָאָרֶץ הֶרְאֲךָ אֶת־אִשּׁוֹ הַגְּדוֹלָה וּדְבָרָיו שָׁמַעְתָּ מִתּוֹךְ הָאֵשׁ׃ 4.33. Did ever a people hear the voice of God speaking out of the midst of the fire, as thou hast heard, and live?" 4.36. Out of heaven He made thee to hear His voice, that He might instruct thee; and upon earth He made thee to see His great fire; and thou didst hear His words out of the midst of the fire."
2. Hebrew Bible, Exodus, 19.19 (9th cent. BCE - 3rd cent. BCE)

19.19. וַיְהִי קוֹל הַשּׁוֹפָר הוֹלֵךְ וְחָזֵק מְאֹד מֹשֶׁה יְדַבֵּר וְהָאֱלֹהִים יַעֲנֶנּוּ בְקוֹל׃ 19.19. And when the voice of the horn waxed louder and louder, Moses spoke, and God answered him by a voice."
3. Hebrew Bible, Genesis, 15.6, 18.19, 20.5 (9th cent. BCE - 3rd cent. BCE)

15.6. וְהֶאֱמִן בַּיהוָה וַיַּחְשְׁבֶהָ לּוֹ צְדָקָה׃ 18.19. כִּי יְדַעְתִּיו לְמַעַן אֲשֶׁר יְצַוֶּה אֶת־בָּנָיו וְאֶת־בֵּיתוֹ אַחֲרָיו וְשָׁמְרוּ דֶּרֶךְ יְהוָה לַעֲשׂוֹת צְדָקָה וּמִשְׁפָּט לְמַעַן הָבִיא יְהוָה עַל־אַבְרָהָם אֵת אֲשֶׁר־דִּבֶּר עָלָיו׃ 20.5. הֲלֹא הוּא אָמַר־לִי אֲחֹתִי הִוא וְהִיא־גַם־הִוא אָמְרָה אָחִי הוּא בְּתָם־לְבָבִי וּבְנִקְיֹן כַּפַּי עָשִׂיתִי זֹאת׃ 15.6. And he believed in the LORD; and He counted it to him for righteousness." 18.19. For I have known him, to the end that he may command his children and his household after him, that they may keep the way of the LORD, to do righteousness and justice; to the end that the LORD may bring upon Abraham that which He hath spoken of him.’" 20.5. Said he not himself unto me: She is my sister? and she, even she herself said: He is my brother. In the simplicity of my heart and the innocency of my hands have I done this.’"
4. Hebrew Bible, Leviticus, 14.5-14.51 (9th cent. BCE - 3rd cent. BCE)

14.5. וְשָׁחַט אֶת־הַצִּפֹּר הָאֶחָת אֶל־כְּלִי־חֶרֶשׂ עַל־מַיִם חַיִּים׃ 14.5. וְצִוָּה הַכֹּהֵן וְשָׁחַט אֶת־הַצִּפּוֹר הָאֶחָת אֶל־כְּלִי־חֶרֶשׂ עַל־מַיִם חַיִּים׃ 14.6. אֶת־הַצִּפֹּר הַחַיָּה יִקַּח אֹתָהּ וְאֶת־עֵץ הָאֶרֶז וְאֶת־שְׁנִי הַתּוֹלַעַת וְאֶת־הָאֵזֹב וְטָבַל אוֹתָם וְאֵת הַצִּפֹּר הַחַיָּה בְּדַם הַצִּפֹּר הַשְּׁחֻטָה עַל הַמַּיִם הַחַיִּים׃ 14.7. וְהִזָּה עַל הַמִּטַּהֵר מִן־הַצָּרַעַת שֶׁבַע פְּעָמִים וְטִהֲרוֹ וְשִׁלַּח אֶת־הַצִּפֹּר הַחַיָּה עַל־פְּנֵי הַשָּׂדֶה׃ 14.8. וְכִבֶּס הַמִּטַּהֵר אֶת־בְּגָדָיו וְגִלַּח אֶת־כָּל־שְׂעָרוֹ וְרָחַץ בַּמַּיִם וְטָהֵר וְאַחַר יָבוֹא אֶל־הַמַּחֲנֶה וְיָשַׁב מִחוּץ לְאָהֳלוֹ שִׁבְעַת יָמִים׃ 14.9. וְהָיָה בַיּוֹם הַשְּׁבִיעִי יְגַלַּח אֶת־כָּל־שְׂעָרוֹ אֶת־רֹאשׁוֹ וְאֶת־זְקָנוֹ וְאֵת גַּבֹּת עֵינָיו וְאֶת־כָּל־שְׂעָרוֹ יְגַלֵּחַ וְכִבֶּס אֶת־בְּגָדָיו וְרָחַץ אֶת־בְּשָׂרוֹ בַּמַּיִם וְטָהֵר׃ 14.11. וְהֶעֱמִיד הַכֹּהֵן הַמְטַהֵר אֵת הָאִישׁ הַמִּטַּהֵר וְאֹתָם לִפְנֵי יְהוָה פֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד׃ 14.12. וְלָקַח הַכֹּהֵן אֶת־הַכֶּבֶשׂ הָאֶחָד וְהִקְרִיב אֹתוֹ לְאָשָׁם וְאֶת־לֹג הַשָּׁמֶן וְהֵנִיף אֹתָם תְּנוּפָה לִפְנֵי יְהוָה׃ 14.13. וְשָׁחַט אֶת־הַכֶּבֶשׂ בִּמְקוֹם אֲשֶׁר יִשְׁחַט אֶת־הַחַטָּאת וְאֶת־הָעֹלָה בִּמְקוֹם הַקֹּדֶשׁ כִּי כַּחַטָּאת הָאָשָׁם הוּא לַכֹּהֵן קֹדֶשׁ קָדָשִׁים הוּא׃ 14.14. וְלָקַח הַכֹּהֵן מִדַּם הָאָשָׁם וְנָתַן הַכֹּהֵן עַל־תְּנוּךְ אֹזֶן הַמִּטַּהֵר הַיְמָנִית וְעַל־בֹּהֶן יָדוֹ הַיְמָנִית וְעַל־בֹּהֶן רַגְלוֹ הַיְמָנִית׃ 14.15. וְלָקַח הַכֹּהֵן מִלֹּג הַשָּׁמֶן וְיָצַק עַל־כַּף הַכֹּהֵן הַשְּׂמָאלִית׃ 14.16. וְטָבַל הַכֹּהֵן אֶת־אֶצְבָּעוֹ הַיְמָנִית מִן־הַשֶּׁמֶן אֲשֶׁר עַל־כַּפּוֹ הַשְּׂמָאלִית וְהִזָּה מִן־הַשֶּׁמֶן בְּאֶצְבָּעוֹ שֶׁבַע פְּעָמִים לִפְנֵי יְהוָה׃ 14.17. וּמִיֶּתֶר הַשֶּׁמֶן אֲשֶׁר עַל־כַּפּוֹ יִתֵּן הַכֹּהֵן עַל־תְּנוּךְ אֹזֶן הַמִּטַּהֵר הַיְמָנִית וְעַל־בֹּהֶן יָדוֹ הַיְמָנִית וְעַל־בֹּהֶן רַגְלוֹ הַיְמָנִית עַל דַּם הָאָשָׁם׃ 14.18. וְהַנּוֹתָר בַּשֶּׁמֶן אֲשֶׁר עַל־כַּף הַכֹּהֵן יִתֵּן עַל־רֹאשׁ הַמִּטַּהֵר וְכִפֶּר עָלָיו הַכֹּהֵן לִפְנֵי יְהוָה׃ 14.19. וְעָשָׂה הַכֹּהֵן אֶת־הַחַטָּאת וְכִפֶּר עַל־הַמִּטַּהֵר מִטֻּמְאָתוֹ וְאַחַר יִשְׁחַט אֶת־הָעֹלָה׃ 14.21. וְאִם־דַּל הוּא וְאֵין יָדוֹ מַשֶּׂגֶת וְלָקַח כֶּבֶשׂ אֶחָד אָשָׁם לִתְנוּפָה לְכַפֵּר עָלָיו וְעִשָּׂרוֹן סֹלֶת אֶחָד בָּלוּל בַּשֶּׁמֶן לְמִנְחָה וְלֹג שָׁמֶן׃ 14.22. וּשְׁתֵּי תֹרִים אוֹ שְׁנֵי בְּנֵי יוֹנָה אֲשֶׁר תַּשִּׂיג יָדוֹ וְהָיָה אֶחָד חַטָּאת וְהָאֶחָד עֹלָה׃ 14.23. וְהֵבִיא אֹתָם בַּיּוֹם הַשְּׁמִינִי לְטָהֳרָתוֹ אֶל־הַכֹּהֵן אֶל־פֶּתַח אֹהֶל־מוֹעֵד לִפְנֵי יְהוָה׃ 14.24. וְלָקַח הַכֹּהֵן אֶת־כֶּבֶשׂ הָאָשָׁם וְאֶת־לֹג הַשָּׁמֶן וְהֵנִיף אֹתָם הַכֹּהֵן תְּנוּפָה לִפְנֵי יְהוָה׃ 14.25. וְשָׁחַט אֶת־כֶּבֶשׂ הָאָשָׁם וְלָקַח הַכֹּהֵן מִדַּם הָאָשָׁם וְנָתַן עַל־תְּנוּךְ אֹזֶן־הַמִּטַּהֵר הַיְמָנִית וְעַל־בֹּהֶן יָדוֹ הַיְמָנִית וְעַל־בֹּהֶן רַגְלוֹ הַיְמָנִית׃ 14.26. וּמִן־הַשֶּׁמֶן יִצֹק הַכֹּהֵן עַל־כַּף הַכֹּהֵן הַשְּׂמָאלִית׃ 14.27. וְהִזָּה הַכֹּהֵן בְּאֶצְבָּעוֹ הַיְמָנִית מִן־הַשֶּׁמֶן אֲשֶׁר עַל־כַּפּוֹ הַשְּׂמָאלִית שֶׁבַע פְּעָמִים לִפְנֵי יְהוָה׃ 14.28. וְנָתַן הַכֹּהֵן מִן־הַשֶּׁמֶן אֲשֶׁר עַל־כַּפּוֹ עַל־תְּנוּךְ אֹזֶן הַמִּטַּהֵר הַיְמָנִית וְעַל־בֹּהֶן יָדוֹ הַיְמָנִית וְעַל־בֹּהֶן רַגְלוֹ הַיְמָנִית עַל־מְקוֹם דַּם הָאָשָׁם׃ 14.29. וְהַנּוֹתָר מִן־הַשֶּׁמֶן אֲשֶׁר עַל־כַּף הַכֹּהֵן יִתֵּן עַל־רֹאשׁ הַמִּטַּהֵר לְכַפֵּר עָלָיו לִפְנֵי יְהוָה׃ 14.31. אֵת אֲשֶׁר־תַּשִּׂיג יָדוֹ אֶת־הָאֶחָד חַטָּאת וְאֶת־הָאֶחָד עֹלָה עַל־הַמִּנְחָה וְכִפֶּר הַכֹּהֵן עַל הַמִּטַּהֵר לִפְנֵי יְהוָה׃ 14.32. זֹאת תּוֹרַת אֲשֶׁר־בּוֹ נֶגַע צָרָעַת אֲשֶׁר לֹא־תַשִּׂיג יָדוֹ בְּטָהֳרָתוֹ׃ 14.33. וַיְדַבֵּר יְהוָה אֶל־מֹשֶׁה וְאֶל־אַהֲרֹן לֵאמֹר׃ 14.34. כִּי תָבֹאוּ אֶל־אֶרֶץ כְּנַעַן אֲשֶׁר אֲנִי נֹתֵן לָכֶם לַאֲחֻזָּה וְנָתַתִּי נֶגַע צָרַעַת בְּבֵית אֶרֶץ אֲחֻזַּתְכֶם׃ 14.35. וּבָא אֲשֶׁר־לוֹ הַבַּיִת וְהִגִּיד לַכֹּהֵן לֵאמֹר כְּנֶגַע נִרְאָה לִי בַּבָּיִת׃ 14.36. וְצִוָּה הַכֹּהֵן וּפִנּוּ אֶת־הַבַּיִת בְּטֶרֶם יָבֹא הַכֹּהֵן לִרְאוֹת אֶת־הַנֶּגַע וְלֹא יִטְמָא כָּל־אֲשֶׁר בַּבָּיִת וְאַחַר כֵּן יָבֹא הַכֹּהֵן לִרְאוֹת אֶת־הַבָּיִת׃ 14.37. וְרָאָה אֶת־הַנֶּגַע וְהִנֵּה הַנֶּגַע בְּקִירֹת הַבַּיִת שְׁקַעֲרוּרֹת יְרַקְרַקֹּת אוֹ אֲדַמְדַּמֹּת וּמַרְאֵיהֶן שָׁפָל מִן־הַקִּיר׃ 14.38. וְיָצָא הַכֹּהֵן מִן־הַבַּיִת אֶל־פֶּתַח הַבָּיִת וְהִסְגִּיר אֶת־הַבַּיִת שִׁבְעַת יָמִים׃ 14.39. וְשָׁב הַכֹּהֵן בַּיּוֹם הַשְּׁבִיעִי וְרָאָה וְהִנֵּה פָּשָׂה הַנֶּגַע בְּקִירֹת הַבָּיִת׃ 14.41. וְאֶת־הַבַּיִת יַקְצִעַ מִבַּיִת סָבִיב וְשָׁפְכוּ אֶת־הֶעָפָר אֲשֶׁר הִקְצוּ אֶל־מִחוּץ לָעִיר אֶל־מָקוֹם טָמֵא׃ 14.42. וְלָקְחוּ אֲבָנִים אֲחֵרוֹת וְהֵבִיאוּ אֶל־תַּחַת הָאֲבָנִים וְעָפָר אַחֵר יִקַּח וְטָח אֶת־הַבָּיִת׃ 14.43. וְאִם־יָשׁוּב הַנֶּגַע וּפָרַח בַּבַּיִת אַחַר חִלֵּץ אֶת־הָאֲבָנִים וְאַחֲרֵי הִקְצוֹת אֶת־הַבַּיִת וְאַחֲרֵי הִטּוֹחַ׃ 14.44. וּבָא הַכֹּהֵן וְרָאָה וְהִנֵּה פָּשָׂה הַנֶּגַע בַּבָּיִת צָרַעַת מַמְאֶרֶת הִוא בַּבַּיִת טָמֵא הוּא׃ 14.45. וְנָתַץ אֶת־הַבַּיִת אֶת־אֲבָנָיו וְאֶת־עֵצָיו וְאֵת כָּל־עֲפַר הַבָּיִת וְהוֹצִיא אֶל־מִחוּץ לָעִיר אֶל־מָקוֹם טָמֵא׃ 14.46. וְהַבָּא אֶל־הַבַּיִת כָּל־יְמֵי הִסְגִּיר אֹתוֹ יִטְמָא עַד־הָעָרֶב׃ 14.47. וְהַשֹּׁכֵב בַּבַּיִת יְכַבֵּס אֶת־בְּגָדָיו וְהָאֹכֵל בַּבַּיִת יְכַבֵּס אֶת־בְּגָדָיו׃ 14.48. וְאִם־בֹּא יָבֹא הַכֹּהֵן וְרָאָה וְהִנֵּה לֹא־פָשָׂה הַנֶּגַע בַּבַּיִת אַחֲרֵי הִטֹּחַ אֶת־הַבָּיִת וְטִהַר הַכֹּהֵן אֶת־הַבַּיִת כִּי נִרְפָּא הַנָּגַע׃ 14.49. וְלָקַח לְחַטֵּא אֶת־הַבַּיִת שְׁתֵּי צִפֳּרִים וְעֵץ אֶרֶז וּשְׁנִי תוֹלַעַת וְאֵזֹב׃ 14.51. וְלָקַח אֶת־עֵץ־הָאֶרֶז וְאֶת־הָאֵזֹב וְאֵת שְׁנִי הַתּוֹלַעַת וְאֵת הַצִּפֹּר הַחַיָּה וְטָבַל אֹתָם בְּדַם הַצִּפֹּר הַשְּׁחוּטָה וּבַמַּיִם הַחַיִּים וְהִזָּה אֶל־הַבַּיִת שֶׁבַע פְּעָמִים׃ 14.5. And the priest shall command to kill one of the birds in an earthen vessel over running water." 14.6. As for the living bird, he shall take it, and the cedar-wood, and the scarlet, and the hyssop, and shall dip them and the living bird in the blood of the bird that was killed over the running water." 14.7. And he shall sprinkle upon him that is to be cleansed from the leprosy seven times, and shall pronounce him clean, and shall let go the living bird into the open field." 14.8. And he that is to be cleansed shall wash his clothes, and shave off all his hair, and bathe himself in water, and he shall be clean; and after that he may come into the camp, but shall dwell outside his tent seven days." 14.9. And it shall be on the seventh day, that he shall shave all his hair off his head and his beard and his eyebrows, even all his hair he shall shave off; and he shall wash his clothes, and he shall bathe his flesh in water, and he shall be clean." 14.10. And on the eighth day he shall take two he-lambs without blemish, and one ewe-lamb of the first year without blemish, and three tenth parts of an ephah of fine flour for a meal-offering, mingled with oil, and one log of oil." 14.11. And the priest that cleanseth him shall set the man that is to be cleansed, and those things, before the LORD, at the door of the tent of meeting." 14.12. And the priest shall take one of the he-lambs, and offer him for a guilt-offering, and the log of oil, and wave them for a wave-offering before the LORD." 14.13. And he shall kill the he-lamb in the place where they kill the sin-offering and the burnt-offering, in the place of the sanctuary; for as the sin-offering is the priest’s, so is the guilt-offering; it is most holy." 14.14. And the priest shall take of the blood of the guilt-offering, and the priest shall put it upon the tip of the right ear of him that is to be cleansed, and upon the thumb of his right hand, and upon the great toe of his right foot." 14.15. And the priest shall take of the log of oil, and pour it into the palm of his own left hand." 14.16. And the priest shall dip his right finger in the oil that is in his left hand, and shall sprinkle of the oil with his finger seven times before the LORD." 14.17. And of the rest of the oil that is in his hand shall the priest put upon the tip of the right ear of him that is to be cleansed, and upon the thumb of his right hand, and upon the great toe of his right foot, upon the blood of the guilt-offering." 14.18. And the rest of the oil that is in the priest’s hand he shall put upon the head of him that is to be cleansed; and the priest shall make atonement for him before the LORD." 14.19. And the priest shall offer the sin-offering, and make atonement for him that is to be cleansed because of his uncleanness; and afterward he shall kill the burnt-offering." 14.20. And the priest shall offer the burnt-offering and the meal-offering upon the altar; and the priest shall make atonement for him, and he shall be clean." 14.21. And if he be poor, and his means suffice not, then he shall take one he-lamb for a guilt-offering to be waved, to make atonement for him, and one tenth part of an ephah of fine flour mingled with oil for a meal-offering, and a log of oil;" 14.22. and two turtle-doves, or two young pigeons, such as his means suffice for; and the one shall be a sin-offering, and the other a burnt-offering." 14.23. And on the eighth day he shall bring them for his cleansing unto the priest, unto the door of the tent of meeting, before the LORD." 14.24. And the priest shall take the lamb of the guilt-offering, and the log of oil, and the priest shall wave them for a wave-offering before the LORD." 14.25. And he shall kill the lamb of the guilt-offering, and the priest shall take of the blood of the guilt-offering, and put it upon the tip of the right ear of him that is to be cleansed, and upon the thumb of his right hand, and upon the great toe of his right foot." 14.26. And the priest shall pour of the oil into the palm of his own left hand." 14.27. And the priest shall sprinkle with his right finger some of the oil that is in his left hand seven times before the LORD." 14.28. And the priest shall put of the oil that is in his hand upon the tip of the right ear of him that is to be cleansed, and upon the thumb of his right hand, and upon the great toe of his right foot, upon the place of the blood of the guilt-offering." 14.29. And the rest of the oil that is in the priest’s hand he shall put upon the head of him that is to be cleansed, to make atonement for him before the LORD." 14.30. And he shall offer one of the turtle-doves, or of the young pigeons, such as his means suffice for;" 14.31. even such as his means suffice for, the one for a sin-offering, and the other for a burnt-offering, with the meal-offering; and the priest shall make atonement for him that is to be cleansed before the LORD." 14.32. This is the law of him in whom is the plague of leprosy, whose means suffice not for that which pertaineth to his cleansing." 14.33. And the LORD spoke unto Moses and unto Aaron, saying:" 14.34. When ye are come into the land of Canaan, which I give to you for a possession, and I put the plague of leprosy in a house of the land of your possession;" 14.35. then he that owneth the house shall come and tell the priest, saying: ‘There seemeth to me to be as it were a plague in the house.’" 14.36. And the priest shall command that they empty the house, before the priest go in to see the plague, that all that is in the house be not made unclean; and afterward the priest shall go in to see the house." 14.37. And he shall look on the plague, and, behold, if the plague be in the walls of the house with hollow streaks, greenish or reddish, and the appearance thereof be lower than the wall;" 14.38. then the priest shall go out of the house to the door of the house, and shut up the house seven days." 14.39. And the priest shall come again the seventh day, and shall look; and, behold, if the plague be spread in the walls of the house;" 14.40. then the priest shall command that they take out the stones in which the plague is, and cast them into an unclean place without the city." 14.41. And he shall cause the house to be scraped within round about, and they shall pour out the mortar that they scrape off without the city into an unclean place." 14.42. And they shall take other stones, and put them in the place of those stones; and he shall take other mortar, and shall plaster the house." 14.43. And if the plague come again, and break out in the house, after that the stones have been taken out, and after the house hath been scraped, and after it is plastered;" 14.44. then the priest shall come in and look; and, behold, if the plague be spread in the house, it is a maligt leprosy in the house: it is unclean." 14.45. And he shall break down the house, the stones of it, and the timber thereof, and all the mortar of the house; and he shall carry them forth out of the city into an unclean place." 14.46. Moreover he that goeth into the house all the while that it is shut up shall be unclean until the even." 14.47. And he that lieth in the house shall wash his clothes; and he that eateth in the house shall wash his clothes." 14.48. And if the priest shall come in, and look, and, behold, the plague hath not spread in the house, after the house was plastered; then the priest shall pronounce the house clean, because the plague is healed." 14.49. And he shall take to cleanse the house two birds, and cedar-wood, and scarlet, and hyssop." 14.50. And he shall kill one of the birds in an earthen vessel over running water." 14.51. And he shall take the cedar-wood, and the hyssop, and the scarlet, and the living bird, and dip them in the blood of the slain bird, and in the running water, and sprinkle the house seven times."
5. Hebrew Bible, Numbers, 19.17 (9th cent. BCE - 3rd cent. BCE)

19.17. וְלָקְחוּ לַטָּמֵא מֵעֲפַר שְׂרֵפַת הַחַטָּאת וְנָתַן עָלָיו מַיִם חַיִּים אֶל־כֶּלִי׃ 19.17. And for the unclean they shall take of the ashes of the burning of the purification from sin, and running water shall be put thereto in a vessel."
6. Hebrew Bible, Ezekiel, 47.1-47.12 (6th cent. BCE - 5th cent. BCE)

47.1. וְהָיָה יעמדו [עָמְדוּ] עָלָיו דַּוָּגִים מֵעֵין גֶּדִי וְעַד־עֵין עֶגְלַיִם מִשְׁטוֹחַ לַחֲרָמִים יִהְיוּ לְמִינָה תִּהְיֶה דְגָתָם כִּדְגַת הַיָּם הַגָּדוֹל רַבָּה מְאֹד׃ 47.1. וַיְשִׁבֵנִי אֶל־פֶּתַח הַבַּיִת וְהִנֵּה־מַיִם יֹצְאִים מִתַּחַת מִפְתַּן הַבַּיִת קָדִימָה כִּי־פְנֵי הַבַּיִת קָדִים וְהַמַּיִם יֹרְדִים מִתַּחַת מִכֶּתֶף הַבַּיִת הַיְמָנִית מִנֶּגֶב לַמִּזְבֵּחַ׃ 47.2. וּפְאַת־יָם הַיָּם הַגָּדוֹל מִגְּבוּל עַד־נֹכַח לְבוֹא חֲמָת זֹאת פְּאַת־יָם׃ 47.2. וַיּוֹצִאֵנִי דֶּרֶךְ־שַׁעַר צָפוֹנָה וַיְסִבֵּנִי דֶּרֶךְ חוּץ אֶל־שַׁעַר הַחוּץ דֶּרֶךְ הַפּוֹנֶה קָדִים וְהִנֵּה־מַיִם מְפַכִּים מִן־הַכָּתֵף הַיְמָנִית׃ 47.3. בְּצֵאת־הָאִישׁ קָדִים וְקָו בְּיָדוֹ וַיָּמָד אֶלֶף בָּאַמָּה וַיַּעֲבִרֵנִי בַמַּיִם מֵי אָפְסָיִם׃ 47.4. וַיָּמָד אֶלֶף וַיַּעֲבִרֵנִי בַמַּיִם מַיִם בִּרְכָּיִם וַיָּמָד אֶלֶף וַיַּעֲבִרֵנִי מֵי מָתְנָיִם׃ 47.5. וַיָּמָד אֶלֶף נַחַל אֲשֶׁר לֹא־אוּכַל לַעֲבֹר כִּי־גָאוּ הַמַּיִם מֵי שָׂחוּ נַחַל אֲשֶׁר לֹא־יֵעָבֵר׃ 47.6. וַיֹּאמֶר אֵלַי הֲרָאִיתָ בֶן־אָדָם וַיּוֹלִכֵנִי וַיְשִׁבֵנִי שְׂפַת הַנָּחַל׃ 47.7. בְּשׁוּבֵנִי וְהִנֵּה אֶל־שְׂפַת הַנַּחַל עֵץ רַב מְאֹד מִזֶּה וּמִזֶּה׃ 47.8. וַיֹּאמֶר אֵלַי הַמַּיִם הָאֵלֶּה יוֹצְאִים אֶל־הַגְּלִילָה הַקַּדְמוֹנָה וְיָרְדוּ עַל־הָעֲרָבָה וּבָאוּ הַיָּמָּה אֶל־הַיָּמָּה הַמּוּצָאִים ונרפאו [וְנִרְפּוּ] הַמָּיִם׃ 47.9. וְהָיָה כָל־נֶפֶשׁ חַיָּה אֲ‍שֶׁר־יִשְׁרֹץ אֶל כָּל־אֲשֶׁר יָבוֹא שָׁם נַחֲלַיִם יִחְיֶה וְהָיָה הַדָּגָה רַבָּה מְאֹד כִּי בָאוּ שָׁמָּה הַמַּיִם הָאֵלֶּה וְיֵרָפְאוּ וָחָי כֹּל אֲשֶׁר־יָבוֹא שָׁמָּה הַנָּחַל׃ 47.11. בצאתו [בִּצֹּאתָיו] וּגְבָאָיו וְלֹא יֵרָפְאוּ לְמֶלַח נִתָּנוּ׃ 47.12. וְעַל־הַנַּחַל יַעֲלֶה עַל־שְׂפָתוֹ מִזֶּה וּמִזֶּה כָּל־עֵץ־מַאֲכָל לֹא־יִבּוֹל עָלֵהוּ וְלֹא־יִתֹּם פִּרְיוֹ לָחֳדָשָׁיו יְבַכֵּר כִּי מֵימָיו מִן־הַמִּקְדָּשׁ הֵמָּה יוֹצְאִים והיו [וְהָיָה] פִרְיוֹ לְמַאֲכָל וְעָלֵהוּ לִתְרוּפָה׃ 47.1. And he brought me back unto the door of the house; and, behold, waters issued out from under the threshold of the house eastward, for the forefront of the house looked toward the east; and the waters came down from under, from the right side of the house, on the south of the altar. 47.2. Then brought he me out by the way of the gate northward, and led me round by the way without unto the outer gate, by the way of the gate that looketh toward the east; and, behold, there trickled forth waters on the right side." 47.3. When the man went forth eastward with the line in his hand, he measured a thousand cubits, and he caused me to pass through the waters, waters that were to the ankles." 47.4. Again he measured a thousand, and caused me to pass through the waters, waters that were to the knees. Again he measured a thousand, and caused me to pass through waters that were to the loins." 47.5. Afterward he measured a thousand; and it was a river that I could not pass through; for the waters were risen, waters to swim in, a river that could not be passed through." 47.6. And he said unto me: ‘Hast thou seen this, O son of man?’ Then he led me, and caused me to return to the bank of the river." 47.7. Now when I had been brought back, behold, upon the bank of the river were very many trees on the one side and on the other." 47.8. Then said he unto me: ‘These waters issue forth toward the eastern region, and shall go down into the Arabah; and when they shall enter into the sea, into the sea of the putrid waters, the waters shall be healed." 47.9. And it shall come to pass, that every living creature wherewith it swarmeth, whithersoever the rivers shall come, shall live; and there shall be a very great multitude of fish; for these waters are come thither, that all things be healed and may live whithersoever the river cometh." 47.10. And it shall come to pass, that fishers shall stand by it from En-gedi even unto En-eglaim; there shall be a place for the spreading of nets; their fish shall be after their kinds, as the fish of the Great Sea, exceeding many." 47.11. But the miry places thereof, and the marshes thereof, shall not be healed; they shall be given for salt." 47.12. And by the river upon the bank thereof, on this side and on that side, shall grow every tree for food, whose leaf shall not wither, neither shall the fruit thereof fail; it shall bring forth new fruit every month, because the waters thereof issue out of the sanctuary; and the fruit thereof shall be for food, and the leaf thereof for healing.’ ."
7. Hebrew Bible, Zechariah, 14.8 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

14.8. וְהָיָה בַּיּוֹם הַהוּא יֵצְאוּ מַיִם־חַיִּים מִירוּשָׁלִַם חֶצְיָם אֶל־הַיָּם הַקַּדְמוֹנִי וְחֶצְיָם אֶל־הַיָּם הָאַחֲרוֹן בַּקַּיִץ וּבָחֹרֶף יִהְיֶה׃ 14.8. And it shall come to pass in that day, That living waters shall go out from Jerusalem: Half of them toward the eastern sea, And half of them toward the western sea; In summer and in winter shall it be."
8. Dead Sea Scrolls, Community Rule, 2.13-2.25 (2nd cent. BCE - 1st cent. CE)

9. Anon., Sibylline Oracles, 4.165 (1st cent. BCE - 5th cent. CE)

4.165. 165 Shall destruction on their great broad land.
10. Anon., Didache, 7.1-7.3 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

7. And concerning baptism, baptize this way: Having first said all these things, baptize into the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Matthew 28:19 in living water. But if you have not living water, baptize into other water; and if you can not in cold, in warm. But if you have not either, pour out water thrice upon the head into the name of Father and Son and Holy Spirit. But before the baptism let the baptizer fast, and the baptized, and whatever others can; but you shall order the baptized to fast one or two days before.
11. Ignatius, To Polycarp, 4 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

12. Ignatius, To The Romans, 7.3 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

7.3. I have no delight in the food of corruption or in the delights of this life. I desire the bread of God, which is the flesh of Christ who was of the seed of David; and for a draught I desire His blood, which is love incorruptible.
13. Josephus Flavius, Jewish Antiquities, 18.116-18.119 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

18.116. 2. Now some of the Jews thought that the destruction of Herod’s army came from God, and that very justly, as a punishment of what he did against John, that was called the Baptist: 18.117. for Herod slew him, who was a good man, and commanded the Jews to exercise virtue, both as to righteousness towards one another, and piety towards God, and so to come to baptism; for that the washing [with water] would be acceptable to him, if they made use of it, not in order to the putting away [or the remission] of some sins [only], but for the purification of the body; supposing still that the soul was thoroughly purified beforehand by righteousness. 18.118. Now when [many] others came in crowds about him, for they were very greatly moved [or pleased] by hearing his words, Herod, who feared lest the great influence John had over the people might put it into his power and inclination to raise a rebellion, (for they seemed ready to do any thing he should advise,) thought it best, by putting him to death, to prevent any mischief he might cause, and not bring himself into difficulties, by sparing a man who might make him repent of it when it would be too late. 18.119. Accordingly he was sent a prisoner, out of Herod’s suspicious temper, to Macherus, the castle I before mentioned, and was there put to death. Now the Jews had an opinion that the destruction of this army was sent as a punishment upon Herod, and a mark of God’s displeasure to him.
14. Josephus Flavius, Jewish War, 3.35-3.39 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

3.35. 3. Now, as Josephus began to hesitate with himself about Nicanor’s proposal, the soldiery were so angry, that they ran hastily to set fire to the den; but the tribune would not permit them so to do, as being very desirous to take the man alive. 3.35. 1. Now Phoenicia and Syria encompass about the Galilees, which are two, and called the Upper Galilee and the Lower. They are bounded toward the sunsetting, with the borders of the territory belonging toPtolemais, and by Carmel; which mountain had formerly belonged to the Galileans, but now belonged to the Tyrians; 3.36. but if unwillingly, thou wilt die as a traitor to them.” As soon as they said this, they began to thrust their swords at him, and threatened they would kill him, if he thought of yielding himself to the Romans. 3.36. to which mountain adjoins Gaba, which is called the City of Horsemen, because those horsemen that were dismissed by Herod the king dwelt therein; 3.37. nor indeed is there any animal that dies by its own contrivance, or by its own means, for the desire of life is a law engraven in them all; on which account we deem those that openly take it away from us to be our enemies, and those that do it by treachery are punished for so doing. 3.37. they are bounded on the south with Samaria and Scythopolis, as far as the river Jordan; on the east with Hippene and Gadaris, and also with Gaulanitis, and the borders of the kingdom of Agrippa; 3.38. If we have a mind to preserve ourselves, let us do it; for to be preserved by those our enemies, to whom we have given so many demonstrations of our courage, is no way inglorious; but if we have a mind to die, it is good to die by the hand of those that have conquered us. 3.38. its northern parts are bounded by Tyre, and the country of the Tyrians. As for that Galilee which is called the Lower, it, extends in length from Tiberias to Zabulon, and of the maritime places Ptolemais is its neighbor; 3.39. and when he had prevailed with them to determine this matter by lots, he drew one of the lots for himself also. He who had the first lot laid his neck bare to him that had the next, as supposing that the general would die among them immediately; for they thought death, if Josephus might but die with them, was sweeter than life; 3.39. its breadth is from the village called Xaloth, which lies in the great plain, as far as Bersabe, from which beginning also is taken the breadth of the Upper Galilee, as far as the village Baca, which divides the land of the Tyrians from it;
15. Mishnah, Miqvaot, 1.8 (1st cent. CE - 3rd cent. CE)

1.8. Superior to them are \"smitten waters\" which can purify even when flowing [on the ground]. Superior to them are \"living waters\" for in them there is immersion for zavim and sprinkling for metzoraim, and they are valid for the preparation of the hatat waters."
16. New Testament, 1 John, 1.2-1.3, 2.14-2.16, 3.24, 4.1-4.6 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.2. (and the life was revealed, and we have seen, and testify, and declare to you the life, the eternal life, which was with the Father, and was revealed to us); 1.3. that which we have seen and heard we declare to you, that you also may have fellowship with us. Yes, and our fellowship is with the Father, and with his Son, Jesus Christ. 2.14. I have written to you, fathers, because you know him who is from the beginning. I have written to you, young men, because you are strong, and the word of God remains in you, and you have overcome the evil one. 2.15. Don't love the world, neither the things that are in the world. If anyone loves the world, the Father's love isn't in him. 2.16. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, isn't the Father's, but is the world's. 3.24. He who keeps his commandments remains in him, and he in him. By this we know that he remains in us, by the Spirit which he gave us. 4.1. Beloved, don't believe every spirit, but test the spirits, whether they are of God, because many false prophets have gone out into the world. 4.2. By this you know the Spirit of God: every spirit who confesses that Jesus Christ has come in the flesh is of God 4.3. and every spirit who doesn't confess that Jesus Christ has come in the flesh is not of God, and this is the spirit of the antichrist, of whom you have heard that it comes. Now it is in the world already. 4.4. You are of God, little children, and have overcome them; because greater is he who is in you than he who is in the world. 4.5. They are of the world. Therefore they speak of the world, and the world hears them. 4.6. We are of God. He who knows God listens to us. He who is not of God doesn't listen to us. By this we know the spirit of truth, and the spirit of error.
17. New Testament, 1 Peter, 2.18 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

2.18. Servants, be in subjection to your masters with all fear; not only to the good and gentle, but also to the wicked.
18. New Testament, 1 Corinthians, 5.11, 6.9-6.11, 16.15, 16.19 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

5.11. But as it is, I wrote to you notto associate with anyone who is called a brother who is a sexualsinner, or covetous, or an idolater, or a slanderer, or a drunkard, oran extortioner. Don't even eat with such a person. 6.9. Or don't you know that the unrighteouswill not inherit the Kingdom of God? Don't be deceived. Neither thesexually immoral, nor idolaters, nor adulterers, nor male prostitutes,nor homosexuals 6.10. nor thieves, nor covetous, nor drunkards, norslanderers, nor extortioners, will inherit the Kingdom of God. 6.11. Such were some of you, but you were washed. But you were sanctified.But you were justified in the name of the Lord Jesus, and in the Spiritof our God. 16.15. Now I beg you, brothers (you know the house of Stephanas,that it is the first fruits of Achaia, and that they have setthemselves to minister to the saints) 16.19. The assemblies of Asia greet you. Aquila and Priscilla greetyou much in the Lord, together with the assembly that is in theirhouse.
19. New Testament, 2 Corinthians, 4.4, 12.21 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

20. New Testament, Acts, 2.38, 2.42, 5.16, 8.7, 8.16, 12.15, 18.1-18.3, 18.18-18.21, 18.24-18.26, 19.3, 26.24-26.25 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

2.38. Peter said to them, "Repent, and be baptized, everyone of you, in the name of Jesus Christ for the forgiveness of sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. 2.42. They continued steadfastly in the apostles' teaching and fellowship, in the breaking of bread, and prayer. 5.16. Multitudes also came together from the cities around Jerusalem, bringing sick people, and those who were tormented by unclean spirits: and they were all healed. 8.7. For unclean spirits came out of many of those who had them. They came out, crying with a loud voice. Many who had been paralyzed and lame were healed. 8.16. for as yet he had fallen on none of them. They had only been baptized into the name of the Lord Jesus. 12.15. They said to her, "You are crazy!" But she insisted that it was so. They said, "It is his angel. 18.1. After these things Paul departed from Athens, and came to Corinth. 18.2. He found a certain Jew named Aquila, a man of Pontus by race, who had recently come from Italy, with his wife Priscilla, because Claudius had commanded all the Jews to depart from Rome. He came to them 18.3. and because he practiced the same trade, he lived with them and worked, for by trade they were tent makers. 18.18. Paul, having stayed after this yet many days, took his leave of the brothers, and sailed from there for Syria, with Priscilla and Aquila with him. He shaved his head in Cenchreae, for he had a vow. 18.19. He came to Ephesus, and he left them there; but he himself entered into the synagogue, and reasoned with the Jews. 18.20. When they asked him to stay with them a longer time, he declined; 18.21. but taking his leave of them, and saying, "I must by all means keep this coming feast in Jerusalem, but I will return again to you if God wills," he set sail from Ephesus. 18.24. Now a certain Jew named Apollos, an Alexandrian by race, an eloquent man, came to Ephesus. He was mighty in the Scriptures. 18.25. This man had been instructed in the way of the Lord; and being fervent in spirit, he spoke and taught accurately the things concerning Jesus, although he knew only the baptism of John. 18.26. He began to speak boldly in the synagogue. But when Priscilla and Aquila heard him, they took him aside, and explained to him the way of God more accurately. 19.3. He said, "Into what then were you baptized?"They said, "Into John's baptism. 26.24. As he thus made his defense, Festus said with a loud voice, "Paul, you are crazy! Your great learning is driving you insane! 26.25. But he said, "I am not crazy, most excellent Festus, but boldly declare words of truth and reasonableness.
21. New Testament, Apocalypse, 2.29, 9.20, 12.9, 18.2, 22.1 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

2.29. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the assemblies. 9.20. The rest of mankind, who were not killed with these plagues, didn't repent of the works of their hands, that they wouldn't worship demons, and the idols of gold, and of silver, and of brass, and of stone, and of wood; which can neither see, nor hear, nor walk. 12.9. The great dragon was thrown down, the old serpent, he who is called the devil and Satan, the deceiver of the whole world. He was thrown down to the earth, and his angels were thrown down with him. 18.2. He cried with a mighty voice, saying, "Fallen, fallen is Babylon the great, and has become a habitation of demons, and a prison of every unclean spirit, and a prison of every unclean and hateful bird! 22.1. He showed me a river of water of life, clear as crystal, proceeding out of the throne of God and of the Lamb
22. New Testament, Philemon, 2 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

23. New Testament, Colossians, 3.22 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

3.22. Servants, obey in all things those who are your masters according to the flesh, not just when they are looking, as men-pleasers, but in singleness of heart, fearing God.
24. New Testament, Ephesians, 6.5 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

6.5. Servants, be obedient to those who according to the flesh are your masters, with fear and trembling, in singleness of your heart, as to Christ;
25. New Testament, Galatians, 5.16-5.26 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

5.16. But I say, walk by the Spirit, and you won't fulfill the lust ofthe flesh. 5.17. For the flesh lusts against the Spirit, and theSpirit against the flesh; and these are contrary to one other, that youmay not do the things that you desire. 5.18. But if you are led by theSpirit, you are not under the law. 5.19. Now the works of the fleshare obvious, which are: adultery, sexual immorality, uncleanness,lustfulness 5.20. idolatry, sorcery, hatred, strife, jealousies,outbursts of anger, rivalries, divisions, heresies 5.21. envyings,murders, drunkenness, orgies, and things like these; of which Iforewarn you, even as I also forewarned you, that those who practicesuch things will not inherit the Kingdom of God. 5.22. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience,kindness, goodness, faithfulness 5.23. gentleness, and self-control.Against such things there is no law. 5.24. Those who belong to Christhave crucified the flesh with its passions and lusts. 5.25. If we liveby the Spirit, let's also walk by the Spirit. 5.26. Let's not becomeconceited, provoking one another, and envying one another.
26. New Testament, Hebrews, 2.5, 3.14, 3.16-3.18 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

2.5. For he didn't subject the world to come, whereof we speak, to angels. 3.14. For we have become partakers of Christ, if we hold fast the beginning of our confidence firm to the end: 3.16. For who, when they heard, rebelled? No, didn't all those who came out of Egypt by Moses? 3.17. With whom was he displeased forty years? Wasn't it with those who sinned, whose bodies fell in the wilderness? 3.18. To whom did he swear that they wouldn't enter into his rest, but to those who were disobedient?
27. New Testament, Romans, 1.24, 6.1-6.14, 8.2-8.9, 16.3-16.4 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.24. Therefore God also gave them up in the lusts of their hearts to uncleanness, that their bodies should be dishonored among themselves 6.1. What shall we say then? Shall we continue in sin, that grace may abound? 6.2. May it never be! We who died to sin, how could we live in it any longer? 6.3. Or don't you know that all we who were baptized into Christ Jesus were baptized into his death? 6.4. We were buried therefore with him through baptism to death, that just like Christ was raised from the dead through the glory of the Father, so we also might walk in newness of life. 6.5. For if we have become united with him in the likeness of his death, we will also be part of his resurrection; 6.6. knowing this, that our old man was crucified with him, that the body of sin might be done away with, so that we would no longer be in bondage to sin. 6.7. For he who has died has been freed from sin. 6.8. But if we died with Christ, we believe that we will also live with him; 6.9. knowing that Christ, being raised from the dead, dies no more. Death no more has dominion over him! 6.10. For the death that he died, he died to sin one time; but the life that he lives, he lives to God. 6.11. Thus also consider yourselves also to be dead to sin, but alive to God in Christ Jesus our Lord. 6.12. Therefore don't let sin reign in your mortal body, that you should obey it in its lusts. 6.13. Neither present your members to sin as instruments of unrighteousness, but present yourselves to God, as alive from the dead, and your members as instruments of righteousness to God. 6.14. For sin will not have dominion over you. For you are not under law, but under grace. 8.2. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus made me free from the law of sin and of death. 8.3. For what the law couldn't do, in that it was weak through the flesh, God did, sending his own Son in the likeness of sinful flesh and for sin, he condemned sin in the flesh; 8.4. that the ordice of the law might be fulfilled in us, who walk not after the flesh, but after the Spirit. 8.5. For those who live according to the flesh set their minds on the things of the flesh, but those who live according to the Spirit, the things of the Spirit. 8.6. For the mind of the flesh is death, but the mind of the Spirit is life and peace; 8.7. because the mind of the flesh is hostile towards God; for it is not subject to God's law, neither indeed can it be. 8.8. Those who are in the flesh can't please God. 8.9. But you are not in the flesh but in the Spirit, if it is so that the Spirit of God dwells in you. But if any man doesn't have the Spirit of Christ, he is not his. 16.3. Greet Prisca and Aquila, my fellow workers in Christ Jesus 16.4. who for my life, laid down their own necks; to whom not only I give thanks, but also all the assemblies of the Gentiles.
28. New Testament, John, 1, 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.17, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38, 1.39, 1.40, 1.41, 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 4, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.30, 4.31, 4.32, 4.33, 4.34, 4.35, 4.36, 4.37, 4.38, 4.39, 4.40, 4.41, 4.42, 4.43, 4.46, 4.47, 4.48, 4.49, 4.50, 4.51, 4.52, 4.53, 4.54, 5, 5.16, 5.18, 5.26, 5.27, 5.31, 5.32, 5.33, 5.34, 5.35, 5.36, 6, 6.27, 6.28, 6.63, 6.69, 7, 7.1, 7.13, 7.20, 7.37, 7.38, 7.39, 8, 8.32, 8.33, 8.40, 8.42, 8.43, 8.44, 8.45, 8.46, 8.48, 8.49, 8.50, 8.51, 8.52, 9, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15, 9.16, 9.17, 9.18, 9.19, 9.20, 9.21, 9.22, 9.23, 9.24, 9.25, 9.26, 9.27, 9.28, 9.29, 9.30, 9.31, 9.32, 9.33, 9.34, 9.35, 9.36, 9.37, 9.38, 9.39, 9.40, 9.41, 10, 10.20, 10.31, 10.33, 11, 11.1, 11.1-12.8, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13, 11.14, 11.15, 11.16, 11.17, 11.18, 11.19, 11.20, 11.21, 11.22, 11.23, 11.24, 11.25, 11.26, 11.27, 11.28, 11.29, 11.30, 11.31, 11.32, 11.33, 11.34, 11.35, 11.36, 11.37, 11.38, 11.39, 11.40, 11.41, 11.42, 11.43, 11.44, 11.54, 12, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.25, 12.31, 13, 14, 14.6, 15, 15.26, 16, 16.13, 17, 17.15, 17.16, 17.17, 17.18, 17.19, 17.24, 17.25, 17.26, 18, 19, 19.7, 19.12, 19.26, 19.38, 20, 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7, 20.8, 20.9, 20.10, 20.11, 20.12, 20.13, 20.14, 20.15, 20.16, 20.17, 20.19 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

29. New Testament, Luke, 1.38, 2.19, 2.51, 3.10-3.14, 3.16, 3.18, 7.11-7.17, 7.36-7.50, 8.1-8.4, 8.21, 8.40-8.56, 9.2, 9.10, 10.9, 10.18, 10.38-10.42, 11.14-11.23, 11.27, 13.11-13.17, 19.5-19.10, 24.1-24.12 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.38. Mary said, "Behold, the handmaid of the Lord; be it to me according to your word."The angel departed from her. 2.19. But Mary kept all these sayings, pondering them in her heart. 2.51. And he went down with them, and came to Nazareth. He was subject to them, and his mother kept all these sayings in her heart. 3.10. The multitudes asked him, "What then must we do? 3.11. He answered them, "He who has two coats, let him give to him who has none. He who has food, let him do likewise. 3.12. Tax collectors also came to be baptized, and they said to him, "Teacher, what must we do? 3.13. He said to them, "Collect no more than that which is appointed to you. 3.14. Soldiers also asked him, saying, "What about us? What must we do?"He said to them, "Extort from no one by violence, neither accuse anyone wrongfully. Be content with your wages. 3.16. John answered them all, "I indeed baptize you with water, but he comes who is mightier than I, the latchet of whose sandals I am not worthy to loosen. He will baptize you in the Holy Spirit and fire 3.18. Then with many other exhortations he preached good news to the people 7.11. It happened soon afterwards, that he went to a city called Nain. Many of his disciples, along with a great multitude, went with him. 7.12. Now when he drew near to the gate of the city, behold, one who was dead was carried out, the only son of his mother, and she was a widow. Many people of the city were with her. 7.13. When the Lord saw her, he had compassion on her, and said to her, "Don't cry. 7.14. He came near and touched the coffin, and the bearers stood still. He said, "Young man, I tell you, arise! 7.15. He who was dead sat up, and began to speak. And he gave him to his mother. 7.16. Fear took hold of all, and they glorified God, saying, "A great prophet has arisen among us!" and, "God has visited his people! 7.17. This report went out concerning him in the whole of Judea, and in all the surrounding region. 7.36. One of the Pharisees invited him to eat with him. He entered into the Pharisee's house, and sat at the table. 7.37. Behold, a woman in the city who was a sinner, when she knew that he was reclining in the Pharisee's house, she brought an alabaster jar of ointment. 7.38. Standing behind at his feet weeping, she began to wet his feet with her tears, and she wiped them with the hair of her head, kissed his feet, and anointed them with the ointment. 7.39. Now when the Pharisee who had invited him saw it, he said to himself, "This man, if he were a prophet, would have perceived who and what kind of woman this is who touches him, that she is a sinner. 7.40. Jesus answered him, "Simon, I have something to tell you."He said, "Teacher, say on. 7.41. A certain lender had two debtors. The one owed five hundred denarii, and the other fifty. 7.42. When they couldn't pay, he forgave them both. Which of them therefore will love him most? 7.43. Simon answered, "He, I suppose, to whom he forgave the most."He said to him, "You have judged correctly. 7.44. Turning to the woman, he said to Simon, "Do you see this woman? I entered into your house, and you gave me no water for my feet, but she has wet my feet with her tears, and wiped them with the hair of her head. 7.45. You gave me no kiss, but she, since the time I came in, has not ceased to kiss my feet. 7.46. You didn't anoint my head with oil, but she has anointed my feet with ointment. 7.47. Therefore I tell you, her sins, which are many, are forgiven, for she loved much. But to whom little is forgiven, the same loves little. 7.48. He said to her, "Your sins are forgiven. 7.49. Those who sat at the table with him began to say to themselves, "Who is this who even forgives sins? 7.50. He said to the woman, "Your faith has saved you. Go in peace. 8.1. It happened soon afterwards, that he went about through cities and villages, preaching and bringing the good news of the Kingdom of God. With him were the twelve 8.2. and certain women who had been healed of evil spirits and infirmities: Mary who was called Magdalene, from whom seven demons had gone out; 8.3. and Joanna, the wife of Chuzas, Herod's steward; Susanna; and many others; who ministered to them from their possessions. 8.4. When a great multitude came together, and people from every city were coming to him, he spoke by a parable. 8.21. But he answered them, "My mother and my brothers are these who hear the word of God, and do it. 8.40. It happened, when Jesus returned, that the multitude welcomed him, for they were all waiting for him. 8.41. Behold, there came a man named Jairus, and he was a ruler of the synagogue. He fell down at Jesus' feet, and begged him to come into his house 8.42. for he had an only daughter, about twelve years of age, and she was dying. But as he went, the multitudes thronged him. 8.43. A woman who had a flow of blood for twelve years, who had spent all her living on physicians, and could not be healed by any 8.44. came behind him, and touched the fringe of his cloak, and immediately the flow of her blood stopped. 8.45. Jesus said, "Who touched me?"When all denied it, Peter and those with him said, "Master, the multitudes press and jostle you, and you say, 'Who touched me?' 8.46. But Jesus said, "Someone did touch me, for I perceived that power has gone out of me. 8.47. When the woman saw that she was not hidden, she came trembling, and falling down before him declared to him in the presence of all the people the reason why she had touched him, and how she was healed immediately. 8.48. He said to her, "Daughter, cheer up. Your faith has made you well. Go in peace. 8.49. While he still spoke, one from the ruler of the synagogue's house came, saying to him, "Your daughter is dead. Don't trouble the Teacher. 8.50. But Jesus hearing it, answered him, "Don't be afraid. Only believe, and she will be healed. 8.51. When he came to the house, he didn't allow anyone to enter in, except Peter, John, James, the father of the girl, and her mother. 8.52. All were weeping and mourning her, but he said, "Don't weep. She isn't dead, but sleeping. 8.53. They laughed him to scorn, knowing that she was dead. 8.54. But he put them all outside, and taking her by the hand, he called, saying, "Little girl, arise! 8.55. Her spirit returned, and she rose up immediately. He commanded that something be given to her to eat. 8.56. Her parents were amazed, but he charged them to tell no one what had been done. 9.2. He sent them forth to preach the Kingdom of God, and to heal the sick. 9.10. The apostles, when they had returned, told him what things they had done. He took them, and withdrew apart to a deserted place of a city called Bethsaida. 10.9. Heal the sick who are therein, and tell them, 'The Kingdom of God has come near to you.' 10.18. He said to them, "I saw Satan having fallen like lightning from heaven. 10.38. It happened as they went on their way, he entered into a certain village, and a certain woman named Martha received him into her house. 10.39. She had a sister called Mary, who also sat at Jesus' feet, and heard his word. 10.40. But Martha was distracted with much serving, and she came up to him, and said, "Lord, don't you care that my sister left me to serve alone? Ask her therefore to help me. 10.41. Jesus answered her, "Martha, Martha, you are anxious and troubled about many things 10.42. but one thing is needed. Mary has chosen the good part, which will not be taken away from her. 11.14. He was casting out a demon, and it was mute. It happened, when the demon had gone out, the mute man spoke; and the multitudes marveled. 11.15. But some of them said, "He casts out demons by Beelzebul, the prince of the demons. 11.16. Others, testing him, sought from him a sign from heaven. 11.17. But he, knowing their thoughts, said to them, "Every kingdom divided against itself is brought to desolation. A house divided against itself falls. 11.18. If Satan also is divided against himself, how will his kingdom stand? For you say that I cast out demons by Beelzebul. 11.19. But if I cast out demons by Beelzebul, by whom do your sons cast them out? Therefore will they be your judges. 11.20. But if I by the finger of God cast out demons, then the Kingdom of God has come to you. 11.21. When the strong man, fully armed, guards his own dwelling, his goods are safe. 11.22. But when someone stronger attacks him and overcomes him, he takes from him his whole armor in which he trusted, and divides his spoils. 11.23. He that is not with me is against me. He who doesn't gather with me scatters. 11.27. It came to pass, as he said these things, a certain woman out of the multitude lifted up her voice, and said to him, "Blessed is the womb that bore you, and the breasts which nursed you! 13.11. Behold, there was a woman who had a spirit of infirmity eighteen years, and she was bent over, and could in no way straighten herself up. 13.12. When Jesus saw her, he called her, and said to her, "Woman, you are freed from your infirmity. 13.13. He laid his hands on her, and immediately she stood up straight, and glorified God. 13.14. The ruler of the synagogue, being indigt because Jesus had healed on the Sabbath, said to the multitude, "There are six days in which men ought to work. Therefore come on those days and be healed, and not on the Sabbath day! 13.15. Therefore the Lord answered him, "You hypocrites! Doesn't each one of you free his ox or his donkey from the stall on the Sabbath, and lead him away to water? 13.16. Ought not this woman, being a daughter of Abraham, whom Satan had bound eighteen long years, be freed from this bondage on the Sabbath day? 13.17. As he said these things, all his adversaries were put to shame, and all the multitude rejoiced for all the glorious things that were done by him. 19.5. When Jesus came to the place, he looked up and saw him, and said to him, "Zacchaeus, hurry and come down, for today I must stay at your house. 19.6. He hurried, came down, and received him joyfully. 19.7. When they saw it, they all murmured, saying, "He has gone in to lodge with a man who is a sinner. 19.8. Zacchaeus stood and said to the Lord, "Behold, Lord, half of my goods I give to the poor. If I have wrongfully exacted anything of anyone, I restore four times as much. 19.9. Jesus said to him, "Today, salvation has come to this house, because he also is a son of Abraham. 19.10. For the Son of Man came to seek and to save that which was lost. 24.1. But on the first day of the week, at early dawn, they and some others came to the tomb, bringing the spices which they had prepared. 24.2. They found the stone rolled away from the tomb. 24.3. They entered in, and didn't find the Lord Jesus' body. 24.4. It happened, while they were greatly perplexed about this, behold, two men stood by them in dazzling clothing. 24.5. Becoming terrified, they bowed their faces down to the earth. They said to them, "Why do you seek the living among the dead? 24.6. He isn't here, but is risen. Remember what he told you when he was still in Galilee 24.7. saying that the Son of Man must be delivered up into the hands of sinful men, and be crucified, and the third day rise again? 24.8. They remembered his words 24.9. returned from the tomb, and told all these things to the eleven, and to all the rest. 24.10. Now they were Mary Magdalene, Joanna, and Mary the mother of James. The other women with them told these things to the apostles. 24.11. These words seemed to them to be nonsense, and they didn't believe them. 24.12. But Peter got up and ran to the tomb. Stooping and looking in, he saw the strips of linen lying by themselves, and he departed to his home, wondering what had happened.
30. New Testament, Mark, 1.4-1.11, 1.14, 1.23-1.24, 1.29-1.31, 2.18, 2.21-2.22, 3.22-3.27, 3.34, 5.21-5.43, 6.7, 6.30, 7.15, 7.20-7.30, 14.1-14.9, 16.1-16.8 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.4. John came baptizing in the wilderness and preaching the baptism of repentance for forgiveness of sins. 1.5. All the country of Judea and all those of Jerusalem went out to him. They were baptized by him in the Jordan river, confessing their sins. 1.6. John was clothed with camel's hair and a leather belt around his loins. He ate locusts and wild honey. 1.7. He preached, saying, "After me comes he who is mightier than I, the thong of whose sandals I am not worthy to stoop down and loosen. 1.8. I baptized you in water, but he will baptize you in the Holy Spirit. 1.9. It happened in those days, that Jesus came from Nazareth of Galilee, and was baptized by John in the Jordan. 1.10. Immediately coming up from the water, he saw the heavens parting, and the Spirit descending on him like a dove. 1.11. A voice came out of the sky, "You are my beloved Son, in whom I am well pleased. 1.14. Now after John was taken into custody, Jesus came into Galilee, preaching the gospel of the Kingdom of God 1.23. Immediately there was in their synagogue a man with an unclean spirit, and he cried out 1.24. saying, "Ha! What do we have to do with you, Jesus, you Nazarene? Have you come to destroy us? I know you who you are: the Holy One of God! 1.29. Immediately, when they had come out of the synagogue, they came into the house of Simon and Andrew, with James and John. 1.30. Now Simon's wife's mother lay sick with a fever, and immediately they told him about her. 1.31. He came and took her by the hand, and raised her up. The fever left her, and she served them. 2.18. John's disciples and the Pharisees were fasting, and they came and asked him, "Why do John's disciples and the disciples of the Pharisees fast, but your disciples don't fast? 2.21. No one sews a piece of unshrunk cloth on an old garment, or else the patch shrinks and the new tears away from the old, and a worse hole is made. 2.22. No one puts new wine into old wineskins, or else the new wine will burst the skins, and the wine pours out, and the skins will be destroyed; but they put new wine into fresh wineskins. 3.22. The scribes who came down from Jerusalem said, "He has Beelzebul," and, "By the prince of the demons he casts out the demons. 3.23. He summoned them, and said to them in parables, "How can Satan cast out Satan? 3.24. If a kingdom is divided against itself, that kingdom cannot stand. 3.25. If a house is divided against itself, that house cannot stand. 3.26. If Satan has risen up against himself, and is divided, he can't stand, but has an end. 3.27. But no one can enter into the house of the strong man to plunder, unless he first binds the strong man; and then he will plunder his house. 3.34. Looking around at those who sat around him, he said, "Behold, my mother and my brothers! 5.21. When Jesus had crossed back over in the boat to the other side, a great multitude was gathered to him; and he was by the sea. 5.22. Behold, one of the rulers of the synagogue, Jairus by name, came; and seeing him, he fell at his feet 5.23. and begged him much, saying, "My little daughter is at the point of death. Please come and lay your hands on her, that she may be made healthy, and live. 5.24. He went with him, and a great multitude followed him, and they pressed upon him on all sides. 5.25. A certain woman, who had an issue of blood for twelve years 5.26. and had suffered many things by many physicians, and had spent all that she had, and was no better, but rather grew worse 5.27. having heard the things concerning Jesus, came up behind him in the crowd, and touched his clothes. 5.28. For she said, "If I just touch his clothes, I will be made well. 5.29. Immediately the flow of her blood was dried up, and she felt in her body that she was healed of her affliction. 5.30. Immediately Jesus, perceiving in himself that the power had gone out from him, turned around in the crowd, and asked, "Who touched my clothes? 5.31. His disciples said to him, "You see the multitude pressing against you, and you say, 'Who touched me?' 5.32. He looked around to see her who had done this thing. 5.33. But the woman, fearing and trembling, knowing what had been done to her, came and fell down before him, and told him all the truth. 5.34. He said to her, "Daughter, your faith has made you well. Go in peace, and be cured of your disease. 5.35. While he was still speaking, they came from the synagogue ruler's house saying, "Your daughter is dead. Why bother the Teacher any more? 5.36. But Jesus, when he heard the message spoken, immediately said to the ruler of the synagogue, "Don't be afraid, only believe. 5.37. He allowed no one to follow him, except Peter, James, and John the brother of James. 5.38. He came to the synagogue ruler's house, and he saw an uproar, weeping, and great wailing. 5.39. When he had entered in, he said to them, "Why do you make an uproar and weep? The child is not dead, but is asleep. 5.40. They laughed him to scorn. But he, having put them all out, took the father of the child and her mother and those who were with him, and went in where the child was lying. 5.41. Taking the child by the hand, he said to her, "Talitha cumi;" which means, being interpreted, "Young lady, I tell you, get up. 5.42. Immediately the young lady rose up, and walked, for she was twelve years old. They were amazed with great amazement. 5.43. He strictly ordered them that no one should know this, and commanded that something should be given to her to eat. 6.7. He called to himself the twelve, and began to send them out two by two; and he gave them authority over the unclean spirits. 6.30. The apostles gathered themselves together to Jesus, and they told him all things, whatever they had done, and whatever they had taught. 7.15. There is nothing from outside of the man, that going into him can defile him; but the things which proceed out of the man are those that defile the man. 7.20. He said, "That which proceeds out of the man, that defiles the man. 7.21. For from within, out of the hearts of men, proceed evil thoughts, adulteries, sexual sins, murders, thefts 7.22. covetings, wickedness, deceit, lustful desires, an evil eye, blasphemy, pride, and foolishness. 7.23. All these evil things come from within, and defile the man. 7.24. From there he arose, and went away into the borders of Tyre and Sidon. He entered into a house, and didn't want anyone to know it, but he couldn't escape notice. 7.25. For a woman, whose little daughter had an unclean spirit, having heard of him, came and fell down at his feet. 7.26. Now the woman was a Greek, a Syrophoenician by race. She begged him that he would cast the demon out of her daughter. 7.27. But Jesus said to her, "Let the children be filled first, for it is not appropriate to take the children's bread and throw it to the dogs. 7.28. But she answered him, "Yes, Lord. Yet even the dogs under the table eat the children's crumbs. 7.29. He said to her, "For this saying, go your way. The demon has gone out of your daughter. 7.30. She went away to her house, and found the child lying on the bed, with the demon gone out. 14.1. It was now two days before the feast of the Passover and the unleavened bread, and the chief priests and the scribes sought how they might sieze him by deception, and kill him. 14.2. For they said, "Not during the feast, because there might be a riot of the people. 14.3. While he was at Bethany, in the house of Simon the leper, as he sat at the table, a woman came having an alabaster jar of ointment of pure nard -- very costly. She broke the jar, and poured it over his head. 14.4. But there were some who were indigt among themselves, saying, "Why has this ointment been wasted? 14.5. For this might have been sold for more than three hundred denarii, and given to the poor." They grumbled against her. 14.6. But Jesus said, "Leave her alone. Why do you trouble her? She has done a good work for me. 14.7. For you always have the poor with you, and whenever you want to, you can do them good; but you will not always have me. 14.8. She has done what she could. She has anointed my body beforehand for the burying. 14.9. Most assuredly I tell you, wherever this gospel may be preached throughout the whole world, that which this woman has done will also be spoken of for a memorial of her. 16.1. When the Sabbath was past, Mary Magdalene, and Mary the mother of James, and Salome, bought spices, that they might come and anoint him. 16.2. Very early on the first day of the week, they came to the tomb when the sun had risen. 16.3. They were saying among themselves, "Who will roll away the stone from the door of the tomb for us? 16.4. for it was very big. Looking up, they saw that the stone was rolled back. 16.5. Entering into the tomb, they saw a young man sitting on the right side, dressed in a white robe, and they were amazed. 16.6. He said to them, "Don't be amazed. You seek Jesus, the Nazarene, who has been crucified. He has risen. He is not here. Behold, the place where they laid him! 16.7. But go, tell his disciples and Peter, 'He goes before you into Galilee. There you will see him, as he said to you.' 16.8. They went out, and fled from the tomb, for trembling and astonishment had come on them. They said nothing to anyone; for they were afraid.
31. New Testament, Matthew, 3.2, 3.11, 3.14, 4.17, 5.6, 5.10, 5.20, 6.33, 9.18-9.25, 10.7, 12.22-12.27, 14.12, 15.21-15.28, 18.1-18.4, 20.20-20.28, 21.31-21.32, 23.1-23.12, 26.6-26.13, 28.1-28.8 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

3.2. Repent, for the Kingdom of Heaven is at hand! 3.11. I indeed baptize you in water for repentance, but he who comes after me is mightier than I, whose shoes I am not worthy to carry. He will baptize you in the Holy Spirit. 3.14. But John would have hindered him, saying, "I need to be baptized by you, and you come to me? 4.17. From that time, Jesus began to preach, and to say, "Repent! For the Kingdom of Heaven is at hand. 5.6. Blessed are those who hunger and thirst after righteousness, For they shall be filled. 5.10. Blessed are those who have been persecuted for righteousness' sake, For theirs is the Kingdom of Heaven. 5.20. For I tell you that unless your righteousness exceeds that of the scribes and Pharisees, there is no way you will enter into the Kingdom of Heaven. 6.33. But seek first God's Kingdom, and his righteousness; and all these things will be given to you as well. 9.18. While he told these things to them, behold, a ruler came and worshiped him, saying, "My daughter has just died, but come and lay your hand on her, and she will live. 9.19. Jesus got up and followed him, as did his disciples. 9.20. Behold, a woman who had an issue of blood for twelve years came behind him, and touched the tassels of his garment; 9.21. for she said within herself, "If I just touch his garment, I will be made well. 9.22. But Jesus, turning around and seeing her, said, "Daughter, cheer up! Your faith has made you well." And the woman was made well from that hour. 9.23. When Jesus came into the ruler's house, and saw the flute players, and the crowd in noisy disorder 9.24. he said to them, "Make room, because the girl isn't dead, but sleeping."They were ridiculing him. 9.25. But when the crowd was put out, he entered in, took her by the hand, and the girl arose. 10.7. As you go, preach, saying, 'The Kingdom of Heaven is at hand!' 12.22. Then one possessed by a demon, blind and mute, was brought to him and he healed him, so that the blind and mute man both spoke and saw. 12.23. All the multitudes were amazed, and said, "Can this be the son of David? 12.24. But when the Pharisees heard it, they said, "This man does not cast out demons, except by Beelzebul, the prince of the demons. 12.25. Knowing their thoughts, Jesus said to them, "Every kingdom divided against itself is brought to desolation, and every city or house divided against itself will not stand. 12.26. If Satan casts out Satan, he is divided against himself. How then will his kingdom stand? 12.27. If I by Beelzebul cast out demons, by whom do your sons cast them out? Therefore they will be your judges. 14.12. His disciples came, and took the body, and buried it; and they went and told Jesus. 15.21. Jesus went out from there, and withdrew into the region of Tyre and Sidon. 15.22. Behold, a Canaanite woman came out from those borders, and cried, saying, "Have mercy on me, Lord, you son of David! My daughter is severely demonized! 15.23. But he answered her not a word. His disciples came and begged him, saying, "Send her away; for she cries after us. 15.24. But he answered, "I wasn't sent to anyone but the lost sheep of the house of Israel. 15.25. But she came and worshiped him, saying, "Lord, help me. 15.26. But he answered, "It is not appropriate to take the children's bread and throw it to the dogs. 15.27. But she said, "Yes, Lord, but even the dogs eat the crumbs which fall from their masters' table. 15.28. Then Jesus answered her, "Woman, great is your faith! Be it done to you even as you desire." And her daughter was healed from that hour. 18.1. In that hour the disciples came to Jesus, saying, "Who then is greatest in the Kingdom of Heaven? 18.2. Jesus called a little child to himself, and set him in the midst of them 18.3. and said, "Most assuredly I tell you, unless you turn, and become as little children, you will in no way enter into the Kingdom of Heaven. 18.4. Whoever therefore humbles himself as this little child, the same is the greatest in the Kingdom of Heaven. 20.20. Then the mother of the sons of Zebedee came to him with her sons, kneeling and asking a certain thing of him. 20.21. He said to her, "What do you want?"She said to him, "Command that these, my two sons, may sit, one on your right hand, and one on your left hand, in your kingdom. 20.22. But Jesus answered, "You don't know what you are asking. Are you able to drink the cup that I am about to drink, and be baptized with the baptism that I am baptized with?"They said to him, "We are able. 20.23. He said to them, "You will indeed drink my cup, and be baptized with the baptism that I am baptized with, but to sit on my right hand and on my left hand is not mine to give; but it is for whom it has been prepared by my Father. 20.24. When the ten heard it, they were indigt with the two brothers. 20.25. But Jesus summoned them, and said, "You know that the rulers of the Gentiles lord it over them, and their great ones exercise authority over them. 20.26. It shall not be so among you, but whoever desires to become great among you shall be your servant. 20.27. Whoever desires to be first among you shall be your bondservant 20.28. even as the Son of Man came not to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for many. 21.31. Which of the two did the will of his father?"They said to him, "The first."Jesus said to them, "Most assuredly I tell you that the tax collectors and the prostitutes are entering into the Kingdom of God before you. 21.32. For John came to you in the way of righteousness, and you didn't believe him, but the tax collectors and the prostitutes believed him. When you saw it, you didn't even repent afterward, that you might believe him. 23.1. Then Jesus spoke to the multitudes and to his disciples 23.2. saying, "The scribes and the Pharisees sat on Moses' seat. 23.3. All things therefore whatever they tell you to observe, observe and do, but don't do their works; for they say, and don't do. 23.4. For they bind heavy burdens that are grievous to be borne, and lay them on men's shoulders; but they themselves will not lift a finger to help them. 23.5. But all their works they do to be seen by men. They make their phylacteries broad, enlarge the fringes of their garments 23.6. and love the place of honor at feasts, the best seats in the synagogues 23.7. the salutations in the marketplaces, and to be called 'Rabbi, Rabbi' by men. 23.8. But don't you be called 'Rabbi,' for one is your teacher, the Christ, and all of you are brothers. 23.9. Call no man on the earth your father, for one is your Father, he who is in heaven. 23.10. Neither be called masters, for one is your master, the Christ. 23.11. But he who is greatest among you will be your servant. 23.12. Whoever will exalt himself will be humbled, and whoever will humble himself will be exalted. 26.6. Now when Jesus was in Bethany, in the house of Simon the leper 26.7. a woman came to him having an alabaster jar of very expensive ointment, and she poured it on his head as he sat at the table. 26.8. But when his disciples saw this, they were indigt, saying, "Why this waste? 26.9. For this ointment might have been sold for much, and given to the poor. 26.10. But Jesus, knowing this, said to them, "Why do you trouble the woman? Because she has done a good work for me. 26.11. For you always have the poor with you; but you don't always have me. 26.12. For in pouring this ointment on my body, she did it to prepare me for burial. 26.13. Most assuredly I tell you, wherever this gospel is preached in the whole world, what this woman has done will also be spoken of as a memorial of her. 28.1. Now after the Sabbath, as it began to dawn on the first day of the week, Mary Magdalene and the other Mary came to see the tomb. 28.2. Behold, there was a great earthquake, for an angel of the Lord descended from the sky, and came and rolled away the stone from the door, and sat on it. 28.3. His appearance was like lightning, and his clothing white as snow. 28.4. For fear of him, the guards shook, and became like dead men. 28.5. The angel answered the women, "Don't be afraid, for I know that you seek Jesus, who has been crucified. 28.6. He is not here, for he has risen, just like he said. Come, see the place where the Lord was lying. 28.7. Go quickly and tell his disciples, 'He has risen from the dead, and behold, he goes before you into Galilee; there you will see him.' Behold, I have told you. 28.8. They departed quickly from the tomb with fear and great joy, and ran to bring his disciples word.
32. Hippolytus, Apostolic Tradition, 16 (2nd cent. CE - 3rd cent. CE)

33. Irenaeus, Refutation of All Heresies, 2.31.2 (2nd cent. CE - 3rd cent. CE)

34. Augustine, De Diversis Quaestionibus Octoginta Tribus, 68.5 (4th cent. CE - 5th cent. CE)

35. Anon., Gospel of Peter, 50

36. Anon., Joseph And Aseneth, 13.11Subjects of this text:

subject book bibliographic info
abraham Tomson (2019), Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries. 432
affusion Hellholm et al. (2010), Ablution, Initiation, and Baptism: Late Antiquity, Early Judaism, and Early Christianity, 1388
akiva,r. Tomson (2019), Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries. 432
ambrosiaster Wilson (2018), Augustine's Conversion from Traditional Free Choice to "Non-free Free Will": A Comprehensive Methodology, 109
andrew Tomson (2019), Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries. 230
angelomorphization Heo (2023), Images of Torah: From the Second-Temple Period to the Middle Ages. 98
anima/soul Wilson (2018), Augustine's Conversion from Traditional Free Choice to "Non-free Free Will": A Comprehensive Methodology, 109
anstößigkeits-kriterium Hellholm et al. (2010), Ablution, Initiation, and Baptism: Late Antiquity, Early Judaism, and Early Christianity, 345
anthropology Hirsch-Luipold (2022), Plutarch and the New Testament in Their Religio-Philosophical Contexts, 155
apocalyptic(ism) (see also dualism) Tomson (2019), Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries. 131
apollos,ii Hellholm et al. (2010), Ablution, Initiation, and Baptism: Late Antiquity, Early Judaism, and Early Christianity, 391
apostle Tomson (2019), Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries. 131, 230
apostolate,(com)mission Tomson (2019), Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries. 131, 230
apostolic tradition Tomson (2019), Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries. 131, 132
aspersion Hellholm et al. (2010), Ablution, Initiation, and Baptism: Late Antiquity, Early Judaism, and Early Christianity, 1388
augustines works,div. quaest. Wilson (2018), Augustine's Conversion from Traditional Free Choice to "Non-free Free Will": A Comprehensive Methodology, 109
augustines works,exp. quaest. rom. Wilson (2018), Augustine's Conversion from Traditional Free Choice to "Non-free Free Will": A Comprehensive Methodology, 109
augustines works,retract. vii Wilson (2018), Augustine's Conversion from Traditional Free Choice to "Non-free Free Will": A Comprehensive Methodology, 109
authority(ies) Tellbe Wasserman and Nyman (2019), Healing and Exorcism in Second Temple Judaism and Early Christianity, 133
authority of ~ Tomson (2019), Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries. 230
baptism,antecedents Potter Suh and Holladay (2021), Hellenistic Jewish Literature and the New Testament: Collected Essays, 544
baptism,proselyte Potter Suh and Holladay (2021), Hellenistic Jewish Literature and the New Testament: Collected Essays, 544
baptism,salvation without it Wilson (2018), Augustine's Conversion from Traditional Free Choice to "Non-free Free Will": A Comprehensive Methodology, 109
baptism,water baptism Wilson (2018), Augustine's Conversion from Traditional Free Choice to "Non-free Free Will": A Comprehensive Methodology, 109
baptism Blidstein (2017), Purity Community and Ritual in Early Christian Literature, 115; Tomson (2019), Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries. 131, 132, 230
baptism of jesus,gospel of john Potter Suh and Holladay (2021), Hellenistic Jewish Literature and the New Testament: Collected Essays, 550
baptism of jesus,matthew Potter Suh and Holladay (2021), Hellenistic Jewish Literature and the New Testament: Collected Essays, 550
baptism of jesus,problematic nature Potter Suh and Holladay (2021), Hellenistic Jewish Literature and the New Testament: Collected Essays, 550
baptism of jesus,relation to john the baptist Potter Suh and Holladay (2021), Hellenistic Jewish Literature and the New Testament: Collected Essays, 550
baptism of jesus,sui generis Potter Suh and Holladay (2021), Hellenistic Jewish Literature and the New Testament: Collected Essays, 550
baptism of jesus Potter Suh and Holladay (2021), Hellenistic Jewish Literature and the New Testament: Collected Essays, 550
birth Robbins et al. (2017), The Art of Visual Exegesis, 113
blend,blends Robbins et al. (2017), The Art of Visual Exegesis, 113
born,newborn,firstborn,second-born Robbins et al. (2017), The Art of Visual Exegesis, 113
cappadocians Wilson (2018), Augustine's Conversion from Traditional Free Choice to "Non-free Free Will": A Comprehensive Methodology, 109
christ,in pleroma Dunderberg (2008), Beyond Gnosticism: Myth, Lifestyle, and Society in the School of Valentinus. 142
christology Hirsch-Luipold (2022), Plutarch and the New Testament in Their Religio-Philosophical Contexts, 155
churches/tradition of paul pauline Tomson (2019), Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries. 131, 132
cicero Wilson (2018), Augustine's Conversion from Traditional Free Choice to "Non-free Free Will": A Comprehensive Methodology, 109
concupiscence Wilson (2018), Augustine's Conversion from Traditional Free Choice to "Non-free Free Will": A Comprehensive Methodology, 109
conversion Dunderberg (2008), Beyond Gnosticism: Myth, Lifestyle, and Society in the School of Valentinus. 142
creation Frey and Levison (2014), The Holy Spirit, Inspiration, and the Cultures of Antiquity Multidisciplinary Perspectives, 335
cultural context Robbins et al. (2017), The Art of Visual Exegesis, 113
d/demonisation Tellbe Wasserman and Nyman (2019), Healing and Exorcism in Second Temple Judaism and Early Christianity, 132, 133
damnation,eternal Wilson (2018), Augustine's Conversion from Traditional Free Choice to "Non-free Free Will": A Comprehensive Methodology, 109
darkness Robbins et al. (2017), The Art of Visual Exegesis, 113
deaf/deafness Tellbe Wasserman and Nyman (2019), Healing and Exorcism in Second Temple Judaism and Early Christianity, 132
death,impurity of Blidstein (2017), Purity Community and Ritual in Early Christian Literature, 115
death Hirsch-Luipold (2022), Plutarch and the New Testament in Their Religio-Philosophical Contexts, 155
diaspora Tomson (2019), Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries. 230
disciple Frey and Levison (2014), The Holy Spirit, Inspiration, and the Cultures of Antiquity Multidisciplinary Perspectives, 335
disciples/discipleship Tellbe Wasserman and Nyman (2019), Healing and Exorcism in Second Temple Judaism and Early Christianity, 132, 133
divine immanence Heo (2023), Images of Torah: From the Second-Temple Period to the Middle Ages. 98
divine realm (fullness,pl¯erōma) Dunderberg (2008), Beyond Gnosticism: Myth, Lifestyle, and Society in the School of Valentinus. 142
egyptian god,amo(u)n,ʾehyeh Heo (2023), Images of Torah: From the Second-Temple Period to the Middle Ages. 98
ethics Dunderberg (2008), Beyond Gnosticism: Myth, Lifestyle, and Society in the School of Valentinus. 143
evil will,in romans Wilson (2018), Augustine's Conversion from Traditional Free Choice to "Non-free Free Will": A Comprehensive Methodology, 109
excommunication Tomson (2019), Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries. 230
exorcisms/exorcise/exorcists/exorcistic Tellbe Wasserman and Nyman (2019), Healing and Exorcism in Second Temple Judaism and Early Christianity, 132, 133
faith Hirsch-Luipold (2022), Plutarch and the New Testament in Their Religio-Philosophical Contexts, 155
fate/fatalism Wilson (2018), Augustine's Conversion from Traditional Free Choice to "Non-free Free Will": A Comprehensive Methodology, 109
father Hirsch-Luipold (2022), Plutarch and the New Testament in Their Religio-Philosophical Contexts, 155
feast Robbins et al. (2017), The Art of Visual Exegesis, 113
ferguson,e. Potter Suh and Holladay (2021), Hellenistic Jewish Literature and the New Testament: Collected Essays, 544, 550
festival Robbins et al. (2017), The Art of Visual Exegesis, 113
free choice/free will Wilson (2018), Augustine's Conversion from Traditional Free Choice to "Non-free Free Will": A Comprehensive Methodology, 109
gabe,verleihung Hellholm et al. (2010), Ablution, Initiation, and Baptism: Late Antiquity, Early Judaism, and Early Christianity, 345
galilee,context for jesus Esler (2000), The Early Christian World, 113
gehenna Dunderberg (2008), Beyond Gnosticism: Myth, Lifestyle, and Society in the School of Valentinus. 143
gentile christians / gentile churches Tomson (2019), Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries. 132
gerizim,mount Frey and Levison (2014), The Holy Spirit, Inspiration, and the Cultures of Antiquity Multidisciplinary Perspectives, 335
grace Wilson (2018), Augustine's Conversion from Traditional Free Choice to "Non-free Free Will": A Comprehensive Methodology, 109
graeco-roman (law/custom) Tomson (2019), Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries. 132
guilt,and reatus,sin nature/propensity/principle Wilson (2018), Augustine's Conversion from Traditional Free Choice to "Non-free Free Will": A Comprehensive Methodology, 109
heal/healers/healings Tellbe Wasserman and Nyman (2019), Healing and Exorcism in Second Temple Judaism and Early Christianity, 132, 133
heavenly voice Heo (2023), Images of Torah: From the Second-Temple Period to the Middle Ages. 98
hebrew language Tomson (2019), Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries. 132
heracleon Dunderberg (2008), Beyond Gnosticism: Myth, Lifestyle, and Society in the School of Valentinus. 142, 143
herod antipas Esler (2000), The Early Christian World, 113
historical tradition Tomson (2019), Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries. 432
holy spirit Blidstein (2017), Purity Community and Ritual in Early Christian Literature, 115; Wilson (2018), Augustine's Conversion from Traditional Free Choice to "Non-free Free Will": A Comprehensive Methodology, 109
human being,views of,three essences in Dunderberg (2008), Beyond Gnosticism: Myth, Lifestyle, and Society in the School of Valentinus. 142
hypostasis,voice as Heo (2023), Images of Torah: From the Second-Temple Period to the Middle Ages. 98
imago dei/image of god Wilson (2018), Augustine's Conversion from Traditional Free Choice to "Non-free Free Will": A Comprehensive Methodology, 109
immortality Dunderberg (2008), Beyond Gnosticism: Myth, Lifestyle, and Society in the School of Valentinus. 143
incantations Tellbe Wasserman and Nyman (2019), Healing and Exorcism in Second Temple Judaism and Early Christianity, 132
integration Robbins et al. (2017), The Art of Visual Exegesis, 113
integration networks Robbins et al. (2017), The Art of Visual Exegesis, 113
isaac Tomson (2019), Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries. 432
jacob Tomson (2019), Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries. 432
jerusalem temple Frey and Levison (2014), The Holy Spirit, Inspiration, and the Cultures of Antiquity Multidisciplinary Perspectives, 335
jesus,as healer/exorcist Tellbe Wasserman and Nyman (2019), Healing and Exorcism in Second Temple Judaism and Early Christianity, 132
jesus,galilean context Esler (2000), The Early Christian World, 113
jesus,name of Tellbe Wasserman and Nyman (2019), Healing and Exorcism in Second Temple Judaism and Early Christianity, 133
jesus,third wave of research Esler (2000), The Early Christian World, 113
jesus Hirsch-Luipold (2022), Plutarch and the New Testament in Their Religio-Philosophical Contexts, 155
jesus (christ) (see also yeshu) Tomson (2019), Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries. 131, 432
jews Dunderberg (2008), Beyond Gnosticism: Myth, Lifestyle, and Society in the School of Valentinus. 142
joanna Tomson (2019), Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries. 432
john,gospel of Hirsch-Luipold (2022), Plutarch and the New Testament in Their Religio-Philosophical Contexts, 155
john (the baptist) Tomson (2019), Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries. 131, 132, 230
kingdom of god Tomson (2019), Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries. 131
kingdom of heaven Tomson (2019), Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries. 230
knowledge Bull, Lied and Turner (2011), Mystery and Secrecy in the Nag Hammadi Collection and Other Ancient Literature: Ideas and Practices: Studies for Einar Thomassen at Sixty, 240
laws Heo (2023), Images of Torah: From the Second-Temple Period to the Middle Ages. 98
leprosy Blidstein (2017), Purity Community and Ritual in Early Christian Literature, 115
levitical/ritual purity Tomson (2019), Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries. 132
light,true Hirsch-Luipold (2022), Plutarch and the New Testament in Their Religio-Philosophical Contexts, 155
light Robbins et al. (2017), The Art of Visual Exegesis, 113
luke Tomson (2019), Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries. 230
marriage,human Nissinen and Uro (2008), Sacred Marriages: The Divine-Human Sexual Metaphor from Sumer to Early Christianity, 353
martha,at raising of lazarus Ernst (2009), Martha from the Margins: The Authority of Martha in Early Christian Tradition, 32
martha (sister of mary) Tomson (2019), Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries. 432
martha canonical,confession of Ernst (2009), Martha from the Margins: The Authority of Martha in Early Christian Tradition, 32
mary (mother of jesus) Tomson (2019), Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries. 432
mary magdalene Tomson (2019), Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries. 432
mary of bethany Tomson (2019), Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries. 432
mary of james Tomson (2019), Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries. 432
mass of clay Wilson (2018), Augustine's Conversion from Traditional Free Choice to "Non-free Free Will": A Comprehensive Methodology, 109
memra,philos logos and Heo (2023), Images of Torah: From the Second-Temple Period to the Middle Ages. 98
memra,shekhinah (and voice) related to Heo (2023), Images of Torah: From the Second-Temple Period to the Middle Ages. 98
merits Wilson (2018), Augustine's Conversion from Traditional Free Choice to "Non-free Free Will": A Comprehensive Methodology, 109
metaphor Robbins et al. (2017), The Art of Visual Exegesis, 113
mikva,mikvaot (ritual bathhouse) Tomson (2019), Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries. 131, 132
minor,john the baptist Potter Suh and Holladay (2021), Hellenistic Jewish Literature and the New Testament: Collected Essays, 544
miqveh Blidstein (2017), Purity Community and Ritual in Early Christian Literature, 115
mission,role of women Esler (2000), The Early Christian World, 447
moral purity Tomson (2019), Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries. 131, 132
mute/muteness Tellbe Wasserman and Nyman (2019), Healing and Exorcism in Second Temple Judaism and Early Christianity, 132
mysticism/mystical Jeong (2023), Pauline Baptism among the Mysteries: Ritual Messages and the Promise of Initiation. 240
network,networks Robbins et al. (2017), The Art of Visual Exegesis, 113
nicodemus Hellholm et al. (2010), Ablution, Initiation, and Baptism: Late Antiquity, Early Judaism, and Early Christianity, 722
original sin,augustinian Wilson (2018), Augustine's Conversion from Traditional Free Choice to "Non-free Free Will": A Comprehensive Methodology, 109
original sin,inherited/original guilt Wilson (2018), Augustine's Conversion from Traditional Free Choice to "Non-free Free Will": A Comprehensive Methodology, 109
original sin,pre-augustinian traditional Wilson (2018), Augustine's Conversion from Traditional Free Choice to "Non-free Free Will": A Comprehensive Methodology, 109
original sin Wilson (2018), Augustine's Conversion from Traditional Free Choice to "Non-free Free Will": A Comprehensive Methodology, 109
pastoral care,of jesus Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 266
paul (saul) Tomson (2019), Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries. 131, 132, 432
perception Robbins et al. (2017), The Art of Visual Exegesis, 113
pharisees Robbins et al. (2017), The Art of Visual Exegesis, 113
philo of alexandria,evidence for baptism Potter Suh and Holladay (2021), Hellenistic Jewish Literature and the New Testament: Collected Essays, 544
philos logos,memra and Heo (2023), Images of Torah: From the Second-Temple Period to the Middle Ages. 98
pleasure Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 266
pneumatology,,johannine Frey and Levison (2014), The Holy Spirit, Inspiration, and the Cultures of Antiquity Multidisciplinary Perspectives, 335
pontius pilate Esler (2000), The Early Christian World, 113
poor,the Tomson (2019), Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries. 230, 432
pray/prayers Tellbe Wasserman and Nyman (2019), Healing and Exorcism in Second Temple Judaism and Early Christianity, 132, 133
preaching,of jesus Frey and Levison (2014), The Holy Spirit, Inspiration, and the Cultures of Antiquity Multidisciplinary Perspectives, 335
predestination Dunderberg (2008), Beyond Gnosticism: Myth, Lifestyle, and Society in the School of Valentinus. 142
priest Robbins et al. (2017), The Art of Visual Exegesis, 113
providence,judaeo-christian type Wilson (2018), Augustine's Conversion from Traditional Free Choice to "Non-free Free Will": A Comprehensive Methodology, 109
purification/purity Jeong (2023), Pauline Baptism among the Mysteries: Ritual Messages and the Promise of Initiation. 240
purification Nissinen and Uro (2008), Sacred Marriages: The Divine-Human Sexual Metaphor from Sumer to Early Christianity, 353
purification ~ Tomson (2019), Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries. 132, 230
purity (see also food laws) Tomson (2019), Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries. 131, 132
purity system Tomson (2019), Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries. 131, 132
q (sayings source) Nissinen and Uro (2008), Sacred Marriages: The Divine-Human Sexual Metaphor from Sumer to Early Christianity, 353
qumran community Tomson (2019), Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries. 132
regula fidei Wilson (2018), Augustine's Conversion from Traditional Free Choice to "Non-free Free Will": A Comprehensive Methodology, 109
repetitive lexica Robbins et al. (2017), The Art of Visual Exegesis, 113
resurrection Tomson (2019), Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries. 432
ritual Tomson (2019), Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries. 132
salome (disciple of jesus) Tomson (2019), Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries. 432
salvation Hirsch-Luipold (2022), Plutarch and the New Testament in Their Religio-Philosophical Contexts, 155; Wilson (2018), Augustine's Conversion from Traditional Free Choice to "Non-free Free Will": A Comprehensive Methodology, 109
samaritan Frey and Levison (2014), The Holy Spirit, Inspiration, and the Cultures of Antiquity Multidisciplinary Perspectives, 335; Tomson (2019), Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries. 432
savior Dunderberg (2008), Beyond Gnosticism: Myth, Lifestyle, and Society in the School of Valentinus. 142
see also raising of lazarus,martha in Ernst (2009), Martha from the Margins: The Authority of Martha in Early Christian Tradition, 32
seminal emissions Blidstein (2017), Purity Community and Ritual in Early Christian Literature, 115
sepphoris Esler (2000), The Early Christian World, 113
sexual relations,(mis)behaviour Tomson (2019), Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries. 131
shefa,memra related to Heo (2023), Images of Torah: From the Second-Temple Period to the Middle Ages. 98
sick/sickness Tellbe Wasserman and Nyman (2019), Healing and Exorcism in Second Temple Judaism and Early Christianity, 132
sin,adams sin/fall Wilson (2018), Augustine's Conversion from Traditional Free Choice to "Non-free Free Will": A Comprehensive Methodology, 109
soteriology Dunderberg (2008), Beyond Gnosticism: Myth, Lifestyle, and Society in the School of Valentinus. 143
spirit,characterizations as,,paraclete Frey and Levison (2014), The Holy Spirit, Inspiration, and the Cultures of Antiquity Multidisciplinary Perspectives, 335
spirit,effects of,,worship Frey and Levison (2014), The Holy Spirit, Inspiration, and the Cultures of Antiquity Multidisciplinary Perspectives, 335
spirit (pneuma),spiritual persons (pneumatics) Dunderberg (2008), Beyond Gnosticism: Myth, Lifestyle, and Society in the School of Valentinus. 143
spiritual purity Tomson (2019), Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries. 131
sprinkling Blidstein (2017), Purity Community and Ritual in Early Christian Literature, 115
spruch,vorgang Hellholm et al. (2010), Ablution, Initiation, and Baptism: Late Antiquity, Early Judaism, and Early Christianity, 760
submersion Hellholm et al. (2010), Ablution, Initiation, and Baptism: Late Antiquity, Early Judaism, and Early Christianity, 1388
symbol(ic),symbolism Nissinen and Uro (2008), Sacred Marriages: The Divine-Human Sexual Metaphor from Sumer to Early Christianity, 353
sündenbekenntnis Hellholm et al. (2010), Ablution, Initiation, and Baptism: Late Antiquity, Early Judaism, and Early Christianity, 345
tabernacle,tabernacles Robbins et al. (2017), The Art of Visual Exegesis, 113
tannaim (early rabbis),tannaic Tomson (2019), Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries. 132
temple Frey and Levison (2014), The Holy Spirit, Inspiration, and the Cultures of Antiquity Multidisciplinary Perspectives, 335
the will Wilson (2018), Augustine's Conversion from Traditional Free Choice to "Non-free Free Will": A Comprehensive Methodology, 109
tiberias Esler (2000), The Early Christian World, 113
topical fields Robbins et al. (2017), The Art of Visual Exegesis, 113
tora (see also pentateuch) Tomson (2019), Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries. 230
urgemeinde Hellholm et al. (2010), Ablution, Initiation, and Baptism: Late Antiquity, Early Judaism, and Early Christianity, 345
washing after genital emissions Blidstein (2017), Purity Community and Ritual in Early Christian Literature, 115
water and spirit Hellholm et al. (2010), Ablution, Initiation, and Baptism: Late Antiquity, Early Judaism, and Early Christianity, 721
water types of Blidstein (2017), Purity Community and Ritual in Early Christian Literature, 115
weapon Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 266
wedding Nissinen and Uro (2008), Sacred Marriages: The Divine-Human Sexual Metaphor from Sumer to Early Christianity, 353
wisdom Bull, Lied and Turner (2011), Mystery and Secrecy in the Nag Hammadi Collection and Other Ancient Literature: Ideas and Practices: Studies for Einar Thomassen at Sixty, 240
womb. see also empty womb Robbins et al. (2017), The Art of Visual Exegesis, 113
women,importance in early christianity Esler (2000), The Early Christian World, 424
women,in the jesus movement Esler (2000), The Early Christian World, 424
women,position of Tomson (2019), Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries. 432
women,role in mission Esler (2000), The Early Christian World, 447
women,samaritan woman Esler (2000), The Early Christian World, 424
word/the word,of jesus Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 266
worship' Frey and Levison (2014), The Holy Spirit, Inspiration, and the Cultures of Antiquity Multidisciplinary Perspectives, 335
yohanan ben matya Tomson (2019), Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries. 432
zacchaeus Tomson (2019), Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries. 230, 432
zav,zava Blidstein (2017), Purity Community and Ritual in Early Christian Literature, 115
ἀγάπη Hirsch-Luipold (2022), Plutarch and the New Testament in Their Religio-Philosophical Contexts, 155