Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database



8244
New Testament, Apocalypse, 7.1-7.17


Μετὰ τοῦτο εἶδον τέσσαρας ἀγγέλους ἑστῶταςἐπὶ τὰς τέσσαρας γωνίας τῆς γῆς,κρατοῦνταςτοὺς τέσσαρας ἀνέμουςτῆς γῆς, ἵνα μὴ πνέῃ ἄνεμος ἐπὶ τῆς γῆς μήτε ἐπὶ τῆς θαλάσσης μήτε ἐπὶ πᾶν δένδρον.After this, I saw four angels standing at the four corners of the earth, holding the four winds of the earth, so that no wind would blow on the earth, or on the sea, or on any tree.


καὶ κράζουσι φωνῇ μεγάλῃ λέγοντες Ἡ σωτηρία τῷ θεῷ ἡμῶν τῷ καθημένῳ ἐπὶ τῷ θρόνῳ καὶ τῷ ἀρνίῳ.They cried with a loud voice, saying, "Salvation be to our God, who sits on the throne, and to the Lamb!


καὶ πάντες οἱ ἄγγελοι ἱστήκεισαν κύκλῳ τοῦ θρόνου καὶ τῶν πρεσβυτέρων καὶ τῶν τεσσάρων ζῴων, καὶ ἔπεσαν ἐνώπιον τοῦ θρόνου ἐπὶ τὰ πρόσωπα αὐτῶν καὶ προσεκύνησαν τῷ θεῷAll the angels were standing around the throne, the elders, and the four living creatures; and they fell before his throne on their faces, and worshiped God


λέγοντες Ἀμήν· ἡ εὐλογία καὶ ἡ δόξα καὶ ἡ σοφία καὶ ἡ εὐχαριστία καὶ ἡ τιμὴ καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ ἰσχὺς τῷ θεῷ ἡμῶν εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων [· ἀμήν].saying, "Amen! Blessing, glory, wisdom, thanksgiving, honor, power, and might, be to our God forever and ever! Amen.


Καὶ ἀπεκρίθη εἷς ἐκ τῶν πρεσβυτέρων λέγων μοι Οὗτοι οἱ περιβεβλημένοι τὰς στολὰς τὰς λευκὰς τίνες εἰσὶν καὶ πόθεν ἦλθον;One of the elders answered, saying to me, "These who are arrayed in white robes, who are they, and where did they come from?


καὶ εἴρηκα αὐτῷ Κύριέ μου, σὺ οἶδας. καὶ εἶπέν μοι Οὗτοί εἰσιν οἱ ἐρχόμενοι ἐκ τῆςθλίψεωςτῆς μεγάλης, καὶἔπλυναν τὰς στολὰς αὐτῶνκαὶ ἐλεύκαναν αὐτὰςἐν τῷ αἵματιτοῦ ἀρνίου.I told him, "My lord, you know."He said to me, "These are those who came out of the great tribulation. They washed their robes, and made them white in the Lamb's blood.


διὰ τοῦτό εἰσιν ἐνώπιον τοῦ θρόνου τοῦ θεοῦ, καὶ λατρεύουσιν αὐτῷ ἡμέρας καὶ νυκτὸς ἐν τῷ ναῷ αὐτοῦ, καὶ ὁκαθήμενος ἐπὶ τοῦ θρόνουσκηνώσει ἐπʼ αὐτούς.Therefore they are before the throne of God, they serve him day and night in his temple. He who sits on the throne will spread his tent over them.


οὐ πεινάσουσινἔτιοὐδὲ διψήσουσινἔτι, οὐδὲ μὴ πέσῃ ἐπʼ αὐτοὺς ὁThey will never be hungry, neither thirsty any more; neither will the sun beat on them, nor any heat;


ἥλιος οὐδὲ πᾶνκαῦμα,ὅτι τὸ ἀρνίον τὸ ἀνὰ μέσον τοῦ θρόνουποιμανεῖ αὐτούς, καὶ ὁδηγήσει αὐτοὺςἐπὶζωῆς πηγὰς ὑδάτων· καὶ ἐξαλείψει ὁ θεὸς πᾶν δάκρυον ἐκ τῶν ὀφθαλμῶναὐτῶν.for the Lamb who is in the midst of the throne shepherds them, and leads them to living springs of waters. God will wipe away every tear from their eyes.


καὶ εἶδον ἄλλον ἄγγελον ἀναβαίνοντα ἀπὸἀνατολῆς ἡλίου, ἔχοντα σφραγῖδα θεοῦ ζῶντος, καὶ ἔκραξεν φωνῇ μεγάλῃ τοῖς τέσσαρσιν ἀγγέλοις οἷς ἐδόθη αὐτοῖς ἀδικῆσαι τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασσανI saw another angel ascend from the sunrise, having the seal of the living God. He cried with a loud voice to the four angels to whom it was given to harm the earth and the sea


λέγων Μὴ ἀδικήσητε τὴν γῆν μήτε τὴν θάλασσαν μήτε τὰ δένδρα, ἄχρισφραγίσωμεντοὺς δούλους τοῦ θεοῦ ἡμῶνἐπὶ τῶν μετώπωναὐτῶν.saying, "Don't harm the earth, neither the sea, nor the trees, until we have sealed the bondservants of our God on their foreheads!


Καὶ ἤκουσα τὸν ἀριθμὸν τῶν ἐσφραγισμένων, ἑκατὸν τεσσεράκοντα τέσσαρες χιλιάδες, ἐσφραγισμένοι ἐκ πάσης φυλῆς υἱῶν Ἰσραήλ·I heard the number of those who were sealed, one hundred forty-four thousand, sealed out of every tribe of the children of Israel:


nanOf the tribe of Judah were sealed twelve thousand, Of the tribe of Reuben twelve thousand, Of the tribe of Gad twelve thousand


nanOf the tribe of Asher twelve thousand, Of the tribe of Naphtali twelve thousand, Of the tribe of Manasseh twelve thousand


nanOf the tribe of Simeon twelve thousand, Of the tribe of Levi twelve thousand, Of the tribe of Issachar twelve thousand


nanOf the tribe of Zebulun twelve thousand, Of the tribe of Joseph twelve thousand, Of the tribe of Benjamin were sealed twelve thousand.


Μετὰ ταῦτα εἶδον, καὶ ἰδοὺ ὄχλος πολύς, ὃν ἀριθμῆσαι αὐτὸν οὐδεὶς ἐδύνατο, ἐκ παντὸς ἔθνους καὶ φυλῶν καὶ λαῶν καὶ γλωσσῶν, ἑστῶτες ἐνώπιον τοῦ θρόνου καὶ ἐνώπιον τοῦ ἀρνίου, περιβεβλημένους στολὰς λευκάς, καὶ φοίνικες ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῶν·After these things I looked, and behold, a great multitude, which no man could number, out of every nation and of all tribes, peoples, and languages, standing before the throne and before the Lamb, dressed in white robes, with palm branches in their hands.


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

34 results
1. Hebrew Bible, Deuteronomy, a b c d\n0 "32.4" "32.4" "32 4"\n1 32.11 32.11 32 11 (9th cent. BCE - 3rd cent. BCE)

2. Hebrew Bible, Exodus, 12.23, 19.4, 19.15, 26.12 (9th cent. BCE - 3rd cent. BCE)

12.23. וְעָבַר יְהוָה לִנְגֹּף אֶת־מִצְרַיִם וְרָאָה אֶת־הַדָּם עַל־הַמַּשְׁקוֹף וְעַל שְׁתֵּי הַמְּזוּזֹת וּפָסַח יְהוָה עַל־הַפֶּתַח וְלֹא יִתֵּן הַמַּשְׁחִית לָבֹא אֶל־בָּתֵּיכֶם לִנְגֹּף׃ 19.4. אַתֶּם רְאִיתֶם אֲשֶׁר עָשִׂיתִי לְמִצְרָיִם וָאֶשָּׂא אֶתְכֶם עַל־כַּנְפֵי נְשָׁרִים וָאָבִא אֶתְכֶם אֵלָי׃ 19.15. וַיֹּאמֶר אֶל־הָעָם הֱיוּ נְכֹנִים לִשְׁלֹשֶׁת יָמִים אַל־תִּגְּשׁוּ אֶל־אִשָּׁה׃ 26.12. וְסֶרַח הָעֹדֵף בִּירִיעֹת הָאֹהֶל חֲצִי הַיְרִיעָה הָעֹדֶפֶת תִּסְרַח עַל אֲחֹרֵי הַמִּשְׁכָּן׃ 12.23. For the LORD will pass through to smite the Egyptians; and when He seeth the blood upon the lintel, and on the two side-posts, the LORD will pass over the door, and will not suffer the destroyer to come in unto your houses to smite you." 19.4. Ye have seen what I did unto the Egyptians, and how I bore you on eagles’wings, and brought you unto Myself." 19.15. And he said unto the people: ‘Be ready against the third day; come not near a woman.’" 26.12. And as for the overhanging part that remaineth of the curtains of the tent, the half curtain that remaineth over shall hang over the back of the tabernacle."
3. Hebrew Bible, Joel, 2.1 (9th cent. BCE - 3rd cent. BCE)

2.1. תִּקְעוּ שׁוֹפָר בְּצִיּוֹן וְהָרִיעוּ בְּהַר קָדְשִׁי יִרְגְּזוּ כֹּל יֹשְׁבֵי הָאָרֶץ כִּי־בָא יוֹם־יְהוָה כִּי קָרוֹב׃ 2.1. לְפָנָיו רָגְזָה אֶרֶץ רָעֲשׁוּ שָׁמָיִם שֶׁמֶשׁ וְיָרֵחַ קָדָרוּ וְכוֹכָבִים אָסְפוּ נָגְהָם׃ 2.1. Blow ye the horn in Zion, And sound an alarm in My holy mountain; Let all the inhabitants of the land tremble; For the day of the LORD cometh, For it is at hand;"
4. Hebrew Bible, Leviticus, 25.9, 26.11 (9th cent. BCE - 3rd cent. BCE)

25.9. וְהַעֲבַרְתָּ שׁוֹפַר תְּרוּעָה בַּחֹדֶשׁ הַשְּׁבִעִי בֶּעָשׂוֹר לַחֹדֶשׁ בְּיוֹם הַכִּפֻּרִים תַּעֲבִירוּ שׁוֹפָר בְּכָל־אַרְצְכֶם׃ 26.11. וְנָתַתִּי מִשְׁכָּנִי בְּתוֹכְכֶם וְלֹא־תִגְעַל נַפְשִׁי אֶתְכֶם׃ 25.9. Then shalt thou make proclamation with the blast of the horn on the tenth day of the seventh month; in the day of atonement shall ye make proclamation with the horn throughout all your land." 26.11. And I will set My tabernacle among you, and My soul shall not abhor you."
5. Hebrew Bible, Numbers, 10.2-10.3, 10.5-10.6, 10.8-10.10, 35.33 (9th cent. BCE - 3rd cent. BCE)

10.2. עֲשֵׂה לְךָ שְׁתֵּי חֲצוֹצְרֹת כֶּסֶף מִקְשָׁה תַּעֲשֶׂה אֹתָם וְהָיוּ לְךָ לְמִקְרָא הָעֵדָה וּלְמַסַּע אֶת־הַמַּחֲנוֹת׃ 10.2. וְעַל־צְבָא מַטֵּה בְנֵי־גָד אֶלְיָסָף בֶּן־דְּעוּאֵל׃ 10.3. וְתָקְעוּ בָּהֵן וְנוֹעֲדוּ אֵלֶיךָ כָּל־הָעֵדָה אֶל־פֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד׃ 10.3. וַיֹּאמֶר אֵלָיו לֹא אֵלֵךְ כִּי אִם־אֶל־אַרְצִי וְאֶל־מוֹלַדְתִּי אֵלֵךְ׃ 10.5. וּתְקַעְתֶּם תְּרוּעָה וְנָסְעוּ הַמַּחֲנוֹת הַחֹנִים קֵדְמָה׃ 10.6. וּתְקַעְתֶּם תְּרוּעָה שֵׁנִית וְנָסְעוּ הַמַּחֲנוֹת הַחֹנִים תֵּימָנָה תְּרוּעָה יִתְקְעוּ לְמַסְעֵיהֶם׃ 10.8. וּבְנֵי אַהֲרֹן הַכֹּהֲנִים יִתְקְעוּ בַּחֲצֹצְרוֹת וְהָיוּ לָכֶם לְחֻקַּת עוֹלָם לְדֹרֹתֵיכֶם׃ 10.9. וְכִי־תָבֹאוּ מִלְחָמָה בְּאַרְצְכֶם עַל־הַצַּר הַצֹּרֵר אֶתְכֶם וַהֲרֵעֹתֶם בַּחֲצֹצְרוֹת וֲנִזְכַּרְתֶּם לִפְנֵי יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם וְנוֹשַׁעְתֶּם מֵאֹיְבֵיכֶם׃ 35.33. וְלֹא־תַחֲנִיפוּ אֶת־הָאָרֶץ אֲשֶׁר אַתֶּם בָּהּ כִּי הַדָּם הוּא יַחֲנִיף אֶת־הָאָרֶץ וְלָאָרֶץ לֹא־יְכֻפַּר לַדָּם אֲשֶׁר שֻׁפַּךְ־בָּהּ כִּי־אִם בְּדַם שֹׁפְכוֹ׃ 10.2. ’Make thee two trumpets of silver; of beaten work shalt thou make them; and they shall be unto thee for the calling of the congregation, and for causing the camps to set forward." 10.3. And when they shall blow with them, all the congregation shall gather themselves unto thee at the door of the tent of meeting." 10.5. And when ye blow an alarm, the camps that lie on the east side shall take their journey." 10.6. And when ye blow an alarm the second time, the camps that lie on the south side shall set forward; they shall blow an alarm for their journeys." 10.8. And the sons of Aaron, the priests, shall blow with the trumpets; and they shall be to you for a statute for ever throughout your generations." 10.9. And when ye go to war in your land against the adversary that oppresseth you, then ye shall sound an alarm with the trumpets; and ye shall be remembered before the LORD your God, and ye shall be saved from your enemies." 10.10. Also in the day of your gladness, and in your appointed seasons, and in your new moons, ye shall blow with the trumpets over your burnt-offerings, and over the sacrifices of your peace-offerings; and they shall be to you for a memorial before your God: I am the LORD your God.’" 35.33. So ye shall not pollute the land wherein ye are; for blood, it polluteth the land; and no expiation can be made for the land for the blood that is shed therein, but by the blood of him that shed it."
6. Hebrew Bible, Psalms, 74.13-74.15, 98.6, 150.3 (9th cent. BCE - 3rd cent. BCE)

74.13. אַתָּה פוֹרַרְתָּ בְעָזְּךָ יָם שִׁבַּרְתָּ רָאשֵׁי תַנִּינִים עַל־הַמָּיִם׃ 74.14. אַתָּה רִצַּצְתָּ רָאשֵׁי לִוְיָתָן תִּתְּנֶנּוּ מַאֲכָל לְעָם לְצִיִּים׃ 74.15. אַתָּה בָקַעְתָּ מַעְיָן וָנָחַל אַתָּה הוֹבַשְׁתָּ נַהֲרוֹת אֵיתָן׃ 98.6. בַּחֲצֹצְרוֹת וְקוֹל שׁוֹפָר הָרִיעוּ לִפְנֵי הַמֶּלֶךְ יְהוָה׃ 150.3. הַלְלוּהוּ בְּתֵקַע שׁוֹפָר הַלְלוּהוּ בְּנֵבֶל וְכִנּוֹר׃ 74.13. Thou didst break the sea in pieces by Thy strength; Thou didst shatter the heads of the sea-monsters in the waters." 74.14. Thou didst crush the heads of leviathan, Thou gavest him to be food to the folk inhabiting the wilderness." 74.15. Thou didst cleave fountain and brook; Thou driedst up ever-flowing rivers." 98.6. With trumpets and sound of the horn Shout ye before the King, the LORD." 150.3. Praise Him with the blast of the horn; Praise Him with the psaltery and harp."
7. Hebrew Bible, Zephaniah, 1.16 (9th cent. BCE - 3rd cent. BCE)

1.16. יוֹם שׁוֹפָר וּתְרוּעָה עַל הֶעָרִים הַבְּצֻרוֹת וְעַל הַפִּנּוֹת הַגְּבֹהוֹת׃ 1.16. A day of the horn and alarm, Against the fortified cities, and against the high towers."
8. Hebrew Bible, 2 Kings, 25.4, 25.9 (8th cent. BCE - 5th cent. BCE)

25.4. וַתִּבָּקַע הָעִיר וְכָל־אַנְשֵׁי הַמִּלְחָמָה הַלַּיְלָה דֶּרֶךְ שַׁעַר בֵּין הַחֹמֹתַיִם אֲשֶׁר עַל־גַּן הַמֶּלֶךְ וְכַשְׂדִּים עַל־הָעִיר סָבִיב וַיֵּלֶךְ דֶּרֶךְ הָעֲרָבָה׃ 25.9. וַיִּשְׂרֹף אֶת־בֵּית־יְהוָה וְאֶת־בֵּית הַמֶּלֶךְ וְאֵת כָּל־בָּתֵּי יְרוּשָׁלִַם וְאֶת־כָּל־בֵּית גָּדוֹל שָׂרַף בָּאֵשׁ׃ 25.4. Then a breach was made in the city, and all the men of war [fled] by night by the way of the gate between the two walls, which was by the king’s garden—now the Chaldeans were against the city round about—and the king went by the way of the Arabah." 25.9. And he burnt the house of the LORD, and the king’s house; and all the houses of Jerusalem, even every great man’s house, burnt he with fire."
9. Hebrew Bible, Isaiah, 25.4-25.8, 26.20-26.21, 27.13, 49.10, 51.9-51.10 (8th cent. BCE - 5th cent. BCE)

25.4. כִּי־הָיִיתָ מָעוֹז לַדָּל מָעוֹז לָאֶבְיוֹן בַּצַּר־לוֹ מַחְסֶה מִזֶּרֶם צֵל מֵחֹרֶב כִּי רוּחַ עָרִיצִים כְּזֶרֶם קִיר׃ 25.5. כְּחֹרֶב בְּצָיוֹן שְׁאוֹן זָרִים תַּכְנִיעַ חֹרֶב בְּצֵל עָב זְמִיר עָרִיצִים יַעֲנֶה׃ 25.6. וְעָשָׂה יְהוָה צְבָאוֹת לְכָל־הָעַמִּים בָּהָר הַזֶּה מִשְׁתֵּה שְׁמָנִים מִשְׁתֵּה שְׁמָרִים שְׁמָנִים מְמֻחָיִם שְׁמָרִים מְזֻקָּקִים׃ 25.7. וּבִלַּע בָּהָר הַזֶּה פְּנֵי־הַלּוֹט הַלּוֹט עַל־כָּל־הָעַמִּים וְהַמַּסֵּכָה הַנְּסוּכָה עַל־כָּל־הַגּוֹיִם׃ 25.8. בִּלַּע הַמָּוֶת לָנֶצַח וּמָחָה אֲדֹנָי יְהוִה דִּמְעָה מֵעַל כָּל־פָּנִים וְחֶרְפַּת עַמּוֹ יָסִיר מֵעַל כָּל־הָאָרֶץ כִּי יְהוָה דִּבֵּר׃ 26.21. כִּי־הִנֵּה יְהוָה יֹצֵא מִמְּקוֹמוֹ לִפְקֹד עֲוֺן יֹשֵׁב־הָאָרֶץ עָלָיו וְגִלְּתָה הָאָרֶץ אֶת־דָּמֶיהָ וְלֹא־תְכַסֶּה עוֹד עַל־הֲרוּגֶיהָ׃ 27.13. וְהָיָה בַּיּוֹם הַהוּא יִתָּקַע בְּשׁוֹפָר גָּדוֹל וּבָאוּ הָאֹבְדִים בְּאֶרֶץ אַשּׁוּר וְהַנִּדָּחִים בְּאֶרֶץ מִצְרָיִם וְהִשְׁתַּחֲווּ לַיהוָה בְּהַר הַקֹּדֶשׁ בִּירוּשָׁלִָם׃ 51.9. עוּרִי עוּרִי לִבְשִׁי־עֹז זְרוֹעַ יְהוָה עוּרִי כִּימֵי קֶדֶם דֹּרוֹת עוֹלָמִים הֲלוֹא אַתְּ־הִיא הַמַּחְצֶבֶת רַהַב מְחוֹלֶלֶת תַּנִּין׃ 25.4. For Thou hast been a stronghold to the poor, A stronghold to the needy in his distress, A refuge from the storm, a shadow from the heat; For the blast of the terrible ones was as a storm against the wall." 25.5. As the heat in a dry place, Thou didst subdue the noise of strangers; As the heat by the shadow of a cloud, the song of the terrible ones was brought low." 25.6. And in this mountain will the LORD of hosts make unto all peoples A feast of fat things, a feast of wines on the lees, of fat things full of marrow, of wines on the lees well refined." 25.7. And He will destroy in this mountain The face of the covering that is cast over all peoples, And the veil that is spread over all nations." 25.8. He will swallow up death for ever; And the Lord GOD will wipe away tears from off all faces; And the reproach of His people will He take away from off all the earth; For the LORD hath spoken it." 26.20. Come, my people, enter thou into thy chambers, And shut thy doors about thee; Hide thyself for a little moment, Until the indignation be overpast." 26.21. For, behold, the LORD cometh forth out of His place To visit upon the inhabitants of the earth their iniquity; The earth also shall disclose her blood, And shall no more cover her slain." 27.13. And it shall come to pass in that day, That a great horn shall be blown; And they shall come that were lost in the land of Assyria, And they that were dispersed in the land of Egypt; And they shall worship the LORD in the holy mountain at Jerusalem." 49.10. They shall not hunger nor thirst, Neither shall the heat nor sun smite them; For He that hath compassion on them will lead them, Even by the springs of water will He guide them." 51.9. Awake, awake, put on strength, O arm of the LORD; Awake, as in the days of old, The generations of ancient times. Art thou not it that hewed Rahab in pieces, That pierced the dragon?" 51.10. Art thou not it that dried up the sea, The waters of the great deep; That made the depths of the sea a way For the redeemed to pass over?"
10. Hebrew Bible, Jeremiah, 31.16, 52.13 (8th cent. BCE - 5th cent. BCE)

31.16. כֹּה אָמַר יְהוָה מִנְעִי קוֹלֵךְ מִבֶּכִי וְעֵינַיִךְ מִדִּמְעָה כִּי יֵשׁ שָׂכָר לִפְעֻלָּתֵךְ נְאֻם־יְהוָה וְשָׁבוּ מֵאֶרֶץ אוֹיֵב׃ 52.13. וַיִּשְׂרֹף אֶת־בֵּית־יְהוָה וְאֶת־בֵּית הַמֶּלֶךְ וְאֵת כָּל־בָּתֵּי יְרוּשָׁלִַם וְאֶת־כָּל־בֵּית הַגָּדוֹל שָׂרַף בָּאֵשׁ׃ 31.16. Thus saith the LORD: Refrain thy voice from weeping, And thine eyes from tears; For thy work shall be rewarded, saith the LORD; And they shall come back from the land of the enemy." 52.13. and he burned the house of the LORD, and the king’s house; and all the houses of Jerusalem, even every great man’s house, burned he with fire."
11. Hebrew Bible, Judges, 7.15-7.23 (8th cent. BCE - 5th cent. BCE)

7.15. וַיְהִי כִשְׁמֹעַ גִּדְעוֹן אֶת־מִסְפַּר הַחֲלוֹם וְאֶת־שִׁבְרוֹ וַיִּשְׁתָּחוּ וַיָּשָׁב אֶל־מַחֲנֵה יִשְׂרָאֵל וַיֹּאמֶר קוּמוּ כִּי־נָתַן יְהוָה בְּיֶדְכֶם אֶת־מַחֲנֵה מִדְיָן׃ 7.16. וַיַּחַץ אֶת־שְׁלֹשׁ־מֵאוֹת הָאִישׁ שְׁלֹשָׁה רָאשִׁים וַיִּתֵּן שׁוֹפָרוֹת בְּיַד־כֻּלָּם וְכַדִּים רֵקִים וְלַפִּדִים בְּתוֹךְ הַכַּדִּים׃ 7.17. וַיֹּאמֶר אֲלֵיהֶם מִמֶּנִּי תִרְאוּ וְכֵן תַּעֲשׂוּ וְהִנֵּה אָנֹכִי בָא בִּקְצֵה הַמַּחֲנֶה וְהָיָה כַאֲשֶׁר־אֶעֱשֶׂה כֵּן תַּעֲשׂוּן׃ 7.18. וְתָקַעְתִּי בַּשּׁוֹפָר אָנֹכִי וְכָל־אֲשֶׁר אִתִּי וּתְקַעְתֶּם בַּשּׁוֹפָרוֹת גַּם־אַתֶּם סְבִיבוֹת כָּל־הַמַּחֲנֶה וַאֲמַרְתֶּם לַיהוָה וּלְגִדְעוֹן׃ 7.19. וַיָּבֹא גִדְעוֹן וּמֵאָה־אִישׁ אֲשֶׁר־אִתּוֹ בִּקְצֵה הַמַּחֲנֶה רֹאשׁ הָאַשְׁמֹרֶת הַתִּיכוֹנָה אַךְ הָקֵם הֵקִימוּ אֶת־הַשֹּׁמְרִים וַיִּתְקְעוּ בַּשּׁוֹפָרוֹת וְנָפוֹץ הַכַּדִּים אֲשֶׁר בְּיָדָם׃ 7.21. וַיַּעַמְדוּ אִישׁ תַּחְתָּיו סָבִיב לַמַּחֲנֶה וַיָּרָץ כָּל־הַמַּחֲנֶה וַיָּרִיעוּ ויניסו [וַיָּנוּסוּ׃] 7.22. וַיִּתְקְעוּ שְׁלֹשׁ־מֵאוֹת הַשּׁוֹפָרוֹת וַיָּשֶׂם יְהוָה אֵת חֶרֶב אִישׁ בְּרֵעֵהוּ וּבְכָל־הַמַּחֲנֶה וַיָּנָס הַמַּחֲנֶה עַד־בֵּית הַשִּׁטָּה צְרֵרָתָה עַד שְׂפַת־אָבֵל מְחוֹלָה עַל־טַבָּת׃ 7.23. וַיִּצָּעֵק אִישׁ־יִשְׂרָאֵל מִנַּפְתָּלִי וּמִן־אָשֵׁר וּמִן־כָּל־מְנַשֶּׁה וַיִּרְדְּפוּ אַחֲרֵי מִדְיָן׃ 7.15. And it was, when Gid῾on heard the telling of the dream, and its interpretation, that he bowed himself down to the ground, and returned to the camp of Yisra᾽el and said, Arise; for the Lord has delivered into your hand the host of Midyan. 7.16. And he divided the three hundred men into three companies, and he put a shofar in every man’s hand, with empty jars, and torches within the jars." 7.17. And he said to them, Whatever you see me do, do likewise: and, behold, I am going to the edge of the camp, and it shall be, whatever I do, so shall you do." 7.18. When I blow on the shofar, I and all that are with me, then you blow your shofarot also on every side of all the camp, and say, The sword of the Lord, and of Gid῾on." 7.19. So Gid῾on, and the hundred men that were with him, came to the edge of the camp at the beginning of the middle watch; and they had newly posted the sentinels: and they blew with the shofarot, and broke the jars that were in their hands." 7.20. Then the three companies blew on the shofarot, and broke the jars, and held the torches in their left hands, and the shofarot in their right hands to blow on them: and they cried, The sword of the Lord, and of Gid῾on." 7.21. And they stood every man in his place round about the camp: and all the camp ran, and cried, and fled." 7.22. And the three hundred blew the horns, and the Lord set every man’s sword against his fellow, throughout all the camp: and the host fled to Bet-hashshitta in Żerera, and to the border of Avel-meĥola, at Tabbat." 7.23. And the men of Yisra᾽el mustered together out of Naftali and out of Asher, and out of all Menashshe, and pursued after Midyan."
12. Hebrew Bible, Lamentations, 1.13, 2.5 (8th cent. BCE - 5th cent. BCE)

1.13. מִמָּרוֹם שָׁלַח־אֵשׁ בְּעַצְמֹתַי וַיִּרְדֶּנָּה פָּרַשׂ רֶשֶׁת לְרַגְלַי הֱשִׁיבַנִי אָחוֹר נְתָנַנִי שֹׁמֵמָה כָּל־הַיּוֹם דָּוָה׃ 2.5. הָיָה אֲדֹנָי כְּאוֹיֵב בִּלַּע יִשְׂרָאֵל בִּלַּע כָּל־אַרְמְנוֹתֶיהָ שִׁחֵת מִבְצָרָיו וַיֶּרֶב בְּבַת־יְהוּדָה תַּאֲנִיָּה וַאֲנִיָּה׃ 1.13. From above He has hurled fire into my bones, and it broke them; He has spread a net for my feet, He has turned me back, He has made me desolate [and] faint all day long. " 2.5. The Lord is become as an enemy, He hath swallowed up Israel; He hath swallowed up all her palaces, He hath destroyed his strongholds; And He hath multiplied in the daughter of Judah Mourning and moaning."
13. Hebrew Bible, Ezekiel, 9.4, 29.3, 32.2 (6th cent. BCE - 5th cent. BCE)

9.4. וַיֹּאמֶר יְהוָה אלו [אֵלָיו] עֲבֹר בְּתוֹךְ הָעִיר בְּתוֹךְ יְרוּשָׁלִָם וְהִתְוִיתָ תָּו עַל־מִצְחוֹת הָאֲנָשִׁים הַנֶּאֱנָחִים וְהַנֶּאֱנָקִים עַל כָּל־הַתּוֹעֵבוֹת הַנַּעֲשׂוֹת בְּתוֹכָהּ׃ 29.3. דַּבֵּר וְאָמַרְתָּ כֹּה־אָמַר אֲדֹנָי יְהוִה הִנְנִי עָלֶיךָ פַּרְעֹה מֶלֶךְ־מִצְרַיִם הַתַּנִּים הַגָּדוֹל הָרֹבֵץ בְּתוֹךְ יְאֹרָיו אֲשֶׁר אָמַר לִי יְאֹרִי וַאֲנִי עֲשִׂיתִנִי׃ 32.2. בְּתוֹךְ חַלְלֵי־חֶרֶב יִפֹּלוּ חֶרֶב נִתָּנָה מָשְׁכוּ אוֹתָהּ וְכָל־הֲמוֹנֶיהָ׃ 32.2. בֶּן־אָדָם שָׂא קִינָה עַל־פַּרְעֹה מֶלֶךְ־מִצְרַיִם וְאָמַרְתָּ אֵלָיו כְּפִיר גּוֹיִם נִדְמֵיתָ וְאַתָּה כַּתַּנִּים בַּיַּמִּים וַתָּגַח בְּנַהֲרוֹתֶיךָ וַתִּדְלַח־מַיִם בְּרַגְלֶיךָ וַתִּרְפֹּס נַהֲרוֹתָם׃ 9.4. And the LORD said unto him: ‘Go through the midst of the city, through the midst of Jerusalem, and set a mark upon the foreheads of the men that sigh and that cry for all the abominations that are done in the midst thereof.’" 29.3. speak, and say: Thus saith the Lord GOD: Behold, I am against thee, Pharaoh King of Egypt, The great dragon that lieth In the midst of his rivers, That hath said: My river is mine own, And I have made it for myself." 32.2. ’Son of man, take up a lamentation for Pharaoh king of Egypt, and say unto him: Thou didst liken thyself unto a young lion of the nations; Whereas thou art as a dragon in the seas; And thou didst gush forth with thy rivers, And didst trouble the waters with thy feet, And foul their rivers."
14. Hebrew Bible, 1 Chronicles, 13.8, 15.28 (5th cent. BCE - 3rd cent. BCE)

13.8. וְדָוִיד וְכָל־יִשְׂרָאֵל מְשַׂחֲקִים לִפְנֵי הָאֱלֹהִים בְּכָל־עֹז וּבְשִׁירִים וּבְכִנֹּרוֹת וּבִנְבָלִים וּבְתֻפִּים וּבִמְצִלְתַּיִם וּבַחֲצֹצְרוֹת׃ 15.28. וְכָל־יִשְׂרָאֵל מַעֲלִים אֶת־אֲרוֹן בְּרִית־יְהוָה בִּתְרוּעָה וּבְקוֹל שׁוֹפָר וּבַחֲצֹצְרוֹת וּבִמְצִלְתָּיִם מַשְׁמִעִים בִּנְבָלִים וְכִנֹּרוֹת׃ 13.8. And David and all Israel played before God with all their might; even with songs, and with harps, and with psalteries, and with timbrels, and with cymbals, and with trumpets." 15.28. Thus all Israel brought up the ark of the covet of the LORD with shouting, and with sound of the horn, and with trumpets, and with cymbals, sounding aloud with psalteries and harps."
15. Hebrew Bible, 2 Chronicles, 5.1, 5.3, 5.7-5.8, 5.10-5.13, 7.6, 29.18, 29.20-29.27 (5th cent. BCE - 3rd cent. BCE)

5.1. וַתִּשְׁלַם כָּל־הַמְּלָאכָה אֲשֶׁר־עָשָׂה שְׁלֹמֹה לְבֵית יְהוָה וַיָּבֵא שְׁלֹמֹה אֶת־קָדְשֵׁי דָּוִיד אָבִיו וְאֶת־הַכֶּסֶף וְאֶת־הַזָּהָב וְאֶת־כָּל־הַכֵּלִים נָתַן בְּאֹצְרוֹת בֵּית הָאֱלֹהִים׃ 5.1. אֵין בָּאָרוֹן רַק שְׁנֵי הַלֻּחוֹת אֲשֶׁר־נָתַן מֹשֶׁה בְּחֹרֵב אֲשֶׁר כָּרַת יְהוָה עִם־בְּנֵי יִשְׂרָאֵל בְּצֵאתָם מִמִּצְרָיִם׃ 5.3. וַיִּקָּהֲלוּ אֶל־הַמֶּלֶךְ כָּל־אִישׁ יִשְׂרָאֵל בֶּחָג הוּא הַחֹדֶשׁ הַשְּׁבִעִי׃ 5.7. וַיָּבִיאוּ הַכֹּהֲנִים אֶת־אֲרוֹן בְּרִית־יְהוָה אֶל־מְקוֹמוֹ אֶל־דְּבִיר הַבַּיִת אֶל־קֹדֶשׁ הַקְּדָשִׁים אֶל־תַּחַת כַּנְפֵי הַכְּרוּבִים׃ 5.8. וַיִּהְיוּ הַכְּרוּבִים פֹּרְשִׂים כְּנָפַיִם עַל־מְקוֹם הָאָרוֹן וַיְכַסּוּ הַכְּרוּבִים עַל־הָאָרוֹן וְעַל־בַּדָּיו מִלְמָעְלָה׃ 5.11. וַיְהִי בְּצֵאת הַכֹּהֲנִים מִן־הַקֹּדֶשׁ כִּי כָּל־הַכֹּהֲנִים הַנִּמְצְאִים הִתְקַדָּשׁוּ אֵין לִשְׁמוֹר לְמַחְלְקוֹת׃ 5.12. וְהַלְוִיִּם הַמְשֹׁרֲרִים לְכֻלָּם לְאָסָף לְהֵימָן לִידֻתוּן וְלִבְנֵיהֶם וְלַאֲחֵיהֶם מְלֻבָּשִׁים בּוּץ בִּמְצִלְתַּיִם וּבִנְבָלִים וְכִנֹּרוֹת עֹמְדִים מִזְרָח לַמִּזְבֵּחַ וְעִמָּהֶם כֹּהֲנִים לְמֵאָה וְעֶשְׂרִים מחצררים [מַחְצְרִים] בַּחֲצֹצְרוֹת׃ 5.13. וַיְהִי כְאֶחָד למחצצרים [לַמְחַצְּרִים] וְלַמְשֹׁרֲרִים לְהַשְׁמִיעַ קוֹל־אֶחָד לְהַלֵּל וּלְהֹדוֹת לַיהוָה וּכְהָרִים קוֹל בַּחֲצֹצְרוֹת וּבִמְצִלְתַּיִם וּבִכְלֵי הַשִּׁיר וּבְהַלֵּל לַיהוָה כִּי טוֹב כִּי לְעוֹלָם חַסְדּוֹ וְהַבַּיִת מָלֵא עָנָן בֵּית יְהוָה׃ 7.6. וְהַכֹּהֲנִים עַל־מִשְׁמְרוֹתָם עֹמְדִים וְהַלְוִיִּם בִּכְלֵי־שִׁיר יְהוָה אֲשֶׁר עָשָׂה דָּוִיד הַמֶּלֶךְ לְהֹדוֹת לַיהוָה כִּי־לְעוֹלָם חַסְדּוֹ בְּהַלֵּל דָּוִיד בְּיָדָם וְהַכֹּהֲנִים מחצצרים [מַחְצְרִים] נֶגְדָּם וְכָל־יִשְׂרָאֵל עֹמְדִים׃ 29.18. וַיָּבוֹאוּ פְנִימָה אֶל־חִזְקִיָּהוּ הַמֶּלֶךְ וַיֹּאמְרוּ טִהַרְנוּ אֶת־כָּל־בֵּית יְהוָה אֶת־מִזְבַּח הָעוֹלָה וְאֶת־כָּל־כֵּלָיו וְאֶת־שֻׁלְחַן הַמַּעֲרֶכֶת וְאֶת־כָּל־כֵּלָיו׃ 29.21. וַיָּבִיאוּ פָרִים־שִׁבְעָה וְאֵילִים שִׁבְעָה וּכְבָשִׂים שִׁבְעָה וּצְפִירֵי עִזִּים שִׁבְעָה לְחַטָּאת עַל־הַמַּמְלָכָה וְעַל־הַמִּקְדָּשׁ וְעַל־יְהוּדָה וַיֹּאמֶר לִבְנֵי אַהֲרֹן הַכֹּהֲנִים לְהַעֲלוֹת עַל־מִזְבַּח יְהוָה׃ 29.22. וַיִּשְׁחֲטוּ הַבָּקָר וַיְקַבְּלוּ הַכֹּהֲנִים אֶת־הַדָּם וַיִּזְרְקוּ הַמִּזְבֵּחָה וַיִּשְׁחֲטוּ הָאֵלִים וַיִּזְרְקוּ הַדָּם הַמִּזְבֵּחָה וַיִּשְׁחֲטוּ הַכְּבָשִׂים וַיִּזְרְקוּ הַדָּם הַמִּזְבֵּחָה׃ 29.23. וַיַּגִּישׁוּ אֶת־שְׂעִירֵי הַחַטָּאת לִפְנֵי הַמֶּלֶךְ וְהַקָּהָל וַיִּסְמְכוּ יְדֵיהֶם עֲלֵיהֶם׃ 29.24. וַיִּשְׁחָטוּם הַכֹּהֲנִים וַיְחַטְּאוּ אֶת־דָּמָם הַמִּזְבֵּחָה לְכַפֵּר עַל־כָּל־יִשְׂרָאֵל כִּי לְכָל־יִשְׂרָאֵל אָמַר הַמֶּלֶךְ הָעוֹלָה וְהַחַטָּאת׃ 29.25. וַיַּעֲמֵד אֶת־הַלְוִיִּם בֵּית יְהוָה בִּמְצִלְתַּיִם בִּנְבָלִים וּבְכִנֹּרוֹת בְּמִצְוַת דָּוִיד וְגָד חֹזֵה־הַמֶּלֶךְ וְנָתָן הַנָּבִיא כִּי בְיַד־יְהוָה הַמִּצְוָה בְּיַד־נְבִיאָיו׃ 29.26. וַיַּעַמְדוּ הַלְוִיִּם בִּכְלֵי דָוִיד וְהַכֹּהֲנִים בַּחֲצֹצְרוֹת׃ 29.27. וַיֹּאמֶר חִזְקִיָּהוּ לְהַעֲלוֹת הָעֹלָה לְהַמִּזְבֵּחַ וּבְעֵת הֵחֵל הָעוֹלָה הֵחֵל שִׁיר־יְהוָה וְהַחֲצֹצְרוֹת וְעַל־יְדֵי כְּלֵי דָּוִיד מֶלֶךְ־יִשְׂרָאֵל׃ 5.1. Thus all the work that Solomon wrought for the house of the LORD was finished. And Solomon brought in the things that David his father had hallowed; even the silver, and the gold, and all the vessels, and put them in the treasuries of the house of God." 5.3. And all the men of Israel assembled themselves unto the king at the feast, which was in the seventh month." 5.7. And the priests brought in the ark of the covet of the LORD unto its place, into the Sanctuary of the house, to the most holy place, even under the wings of the cherubim." 5.8. For the cherubim spread forth their wings over the place of the ark, and the cherubim covered the ark and the staves thereof above." 5.10. There was nothing in the ark save the two tables which Moses put there at Horeb, when the LORD made a covet with the children of Israel, when they came out of Egypt." 5.11. And it came to pass, when the priests were come out of the holy place—for all the priests that were present had sanctified themselves, and did not keep their courses;" 5.12. also the Levites who were the singers, all of them, even Asaph, Heman, Jeduthun, and their sons and their brethren, arrayed in fine linen, with cymbals and psalteries and harps, stood at the east end of the altar, and with them a hundred and twenty priests sounding with trumpets—" 5.13. it came even to pass, when the trumpeters and singers were as one, to make one sound to be heard in praising and thanking the LORD; and when they lifted up their voice with the trumpets and cymbals and instruments of music, and praised the LORD: ‘for He is good, for His mercy endureth for ever’; that then the house was filled with a cloud, even the house of the LORD," 7.6. And the priests stood, according to their offices; the Levites also with instruments of music of the LORD, which David the king had made, to give thanks unto the LORD, for His mercy endureth for ever, with the praises of David by their hand; and the priests sounded trumpets over against them; and all Israel stood." 29.18. Then they went in to Hezekiah the king within [the palace], and said: ‘We have cleansed all the house of the LORD, even the altar of burnt-offering, with all the vessels thereof, and the table of showbread, with all the vessels thereof." 29.20. Then Hezekiah the king arose early, and gathered the princes of the city, and went up to the house of the LORD." 29.21. And they brought seven bullocks, and seven rams, and seven lambs, and seven he-goats, for a sin-offering for the kingdom and for the sanctuary and for Judah. And he commanded the priests the sons of Aaron to offer them on the altar of the LORD." 29.22. So they killed the bullocks, and the priests received the blood, and dashed it against the altar; and they killed the rams, and dashed the blood against the altar; they killed also the lambs, and dashed the blood against the altar." 29.23. And they brought near the he-goats for the sin-offering before the king and the congregation, and they laid their hands upon them;" 29.24. and the priests killed them, and they made a sin-offering with their blood upon the altar, to make atonement for all Israel; for the king commanded that the burnt-offering and the sin-offering should be made for all Israel." 29.25. And he set the Levites in the house of the LORD with cymbals, with psalteries, and with harps, according to the commandment of David, and of Gad the king’s seer, and Nathan the prophet; for the commandment was of the LORD by His prophets." 29.26. And the Levites stood with the instruments of David, and the priests with the trumpets." 29.27. And Hezekiah commanded to offer the burnt-offering upon the altar. And when the burnt-offering began, the song of the LORD began also, and the trumpets, together with the instruments of David king of Israel."
16. Anon., 1 Enoch, 91.3-91.4, 92.1, 93.2, 94.1, 95.3, 96.1-96.2, 97.10, 98.10, 100.7, 103.6-103.7, 103.9, 103.14, 104.2-104.3 (3rd cent. BCE - 2nd cent. BCE)

91.3. And he spake unto all the children of righteousness and said: 91.4. Love uprightness and walk therein. And draw not nigh to uprightness with a double heart, And associate not with those of a double heart,But walk in righteousness, my sons. And it shall guide you on good paths, And righteousness shall be your companion. 92.1. The book written by Enoch-[Enoch indeed wrote this complete doctrine of wisdom, (which is) praised of all men and a judge of all the earth] for all my children who shall dwell on the earth. And for the future generations who shall observe uprightness and peace. 94.1. And now I say unto you, my sons, love righteousness and walk therein; For the paths of righteousness are worthy of acceptation, But the paths of unrighteousness shall suddenly be destroyed and vanish. 94.1. Thus I speak and declare unto you: He who hath created you will overthrow you, And for your fall there shall be no compassion, And your Creator will rejoice at your destruction. 95.3. Fear not the sinners, ye righteous; For again will the Lord deliver them into your hands, That ye may execute judgement upon them according to your desires. 96.1. Be hopeful, ye righteous; for suddenly shall the sinners perish before you, And ye shall have lordship over them according to your desires. 96.2. [And in the day of the tribulation of the sinners, Your children shall mount and rise as eagles, And higher than the vultures will be your nest, And ye shall ascend and enter the crevices of the earth, And the clefts of the rock for ever as coneys before the unrighteous, And the sirens shall sigh because of you-and weep.] 100.7. Woe to you, Sinners, on the day of strong anguish, Ye who afflict the righteous and burn them with fire: Ye shall be requited according to your works. 103.6. And how they have died in prosperity and in wealth, And have not seen tribulation or murder in their life; And they have died in honour, And judgement has not been executed on them during their life. 103.7. Know ye, that their souls will be made to descend into Sheol And they shall be wretched in their great tribulation. 103.9. Say not in regard to the righteous and good who are in life: ' In our troubled days we have toiled laboriously and experienced every trouble, And met with much evil and been consumed, And have become few and our spirit small. 103.14. And are complained to the rulers in our tribulation, And cried out against those who devoured us, But they did not attend to our cries And would not hearken to our voice. 104.2. One: and your names are written before the glory of the Great One. Be hopeful; for aforetime ye were put to shame through ill and affliction; but now ye shall shine as the lights of heaven 104.3. ye shall shine and ye shall be seen, and the portals of heaven shall be opened to you. And in your cry, cry for judgement, and it shall appear to you; for all your tribulation shall be visited on the
17. Anon., Psalms of Solomon, 11.1-11.3 (2nd cent. BCE - 1st cent. BCE)

18. Septuagint, 1 Maccabees, 7.41 (2nd cent. BCE - 2nd cent. BCE)

7.41. When the messengers from the king spoke blasphemy, thy angel went forth and struck down one hundred and eighty-five thousand of the Assyrians.
19. Anon., 2 Baruch, 6.4-6.8 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

20. Anon., Didache, 16.6 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

21. Josephus Flavius, Jewish War, 6.288-6.309 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

6.288. 3. Thus were the miserable people persuaded by these deceivers, and such as belied God himself; while they did not attend nor give credit to the signs that were so evident, and did so plainly foretell their future desolation, but, like men infatuated, without either eyes to see or minds to consider, did not regard the denunciations that God made to them. 6.289. Thus there was a star resembling a sword, which stood over the city, and a comet, that continued a whole year. 6.291. This light seemed to be a good sign to the unskillful, but was so interpreted by the sacred scribes, as to portend those events that followed immediately upon it. 6.292. At the same festival also, a heifer, as she was led by the high priest to be sacrificed, brought forth a lamb in the midst of the temple. 6.293. Moreover, the eastern gate of the inner [court of the] temple, which was of brass, and vastly heavy, and had been with difficulty shut by twenty men, and rested upon a basis armed with iron, and had bolts fastened very deep into the firm floor, which was there made of one entire stone, was seen to be opened of its own accord about the sixth hour of the night. 6.294. Now, those that kept watch in the temple came hereupon running to the captain of the temple, and told him of it; who then came up thither, and not without great difficulty was able to shut the gate again. 6.295. This also appeared to the vulgar to be a very happy prodigy, as if God did thereby open them the gate of happiness. But the men of learning understood it, that the security of their holy house was dissolved of its own accord, and that the gate was opened for the advantage of their enemies. 6.296. So these publicly declared that the signal foreshowed the desolation that was coming upon them. Besides these, a few days after that feast, on the one and twentieth day of the month Artemisius, [Jyar] 6.297. a certain prodigious and incredible phenomenon appeared: I suppose the account of it would seem to be a fable, were it not related by those that saw it 6.298. and were not the events that followed it of so considerable a nature as to deserve such signals; for, before sunsetting, chariots and troops of soldiers in their armor were seen 6.299. running about among the clouds, and surrounding of cities. Moreover, at that feast which we call Pentecost, as the priests were going by night into the inner [court of the] temple, as their custom was, to perform their sacred ministrations, they said that, in the first place, they felt a quaking, and heard a great noise 6.301. began on a sudden to cry aloud, “A voice from the east, a voice from the west, a voice from the four winds, a voice against Jerusalem and the holy house, a voice against the bridegrooms and the brides, and a voice against this whole people!” This was his cry, as he went about by day and by night, in all the lanes of the city. 6.302. However, certain of the most eminent among the populace had great indignation at this dire cry of his, and took up the man, and gave him a great number of severe stripes; yet did not he either say anything for himself, or anything peculiar to those that chastised him, but still he went on with the same words which he cried before. 6.303. Hereupon our rulers, supposing, as the case proved to be, that this was a sort of divine fury in the man, brought him to the Roman procurator 6.304. where he was whipped till his bones were laid bare; yet he did not make any supplication for himself, nor shed any tears, but turning his voice to the most lamentable tone possible, at every stroke of the whip his answer was, “Woe, woe to Jerusalem!” 6.305. And when Albinus (for he was then our procurator) asked him, Who he was? and whence he came? and why he uttered such words? he made no manner of reply to what he said, but still did not leave off his melancholy ditty, till Albinus took him to be a madman, and dismissed him. 6.306. Now, during all the time that passed before the war began, this man did not go near any of the citizens, nor was seen by them while he said so; but he every day uttered these lamentable words, as if it were his premeditated vow, “Woe, woe to Jerusalem!” 6.307. Nor did he give ill words to any of those that beat him every day, nor good words to those that gave him food; but this was his reply to all men, and indeed no other than a melancholy presage of what was to come. 6.308. This cry of his was the loudest at the festivals; and he continued this ditty for seven years and five months, without growing hoarse, or being tired therewith, until the very time that he saw his presage in earnest fulfilled in our siege, when it ceased; 6.309. for as he was going round upon the wall, he cried out with his utmost force, “Woe, woe to the city again, and to the people, and to the holy house!” And just as he added at the last, “Woe, woe to myself also!” there came a stone out of one of the engines, and smote him, and killed him immediately; and as he was uttering the very same presages he gave up the ghost.
22. New Testament, 1 Corinthians, 15.52 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

15.52. in a moment, in the twinkling of an eye,at the last trumpet. For the trumpet will sound, and the dead will beraised incorruptible, and we will be changed.
23. New Testament, 1 Thessalonians, 4.16 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

4.16. For the Lord himself will descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with God's trumpet. The dead in Christ will rise first
24. New Testament, 2 Corinthians, 1.22, 5.5 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

25. New Testament, Apocalypse, 1.4-1.6, 1.9-1.10, 2.17, 3.12, 4.1-4.2, 5.1, 5.5, 5.9-5.10, 6.1, 6.12-6.17, 7.2-7.17, 8.7-8.13, 9.4, 10.1, 11.1-11.13, 12.1-12.17, 13.1-13.18, 14.1-14.5, 14.17, 15.2-15.4, 15.6, 16.4-16.12, 16.17-16.19, 18.1, 18.9-18.19, 20.1, 20.4-20.6, 22.1-22.5 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.4. John, to the seven assemblies that are in Asia: Grace to you and peace, from God, who is and who was and who is to come; and from the seven Spirits who are before his throne; 1.5. and from Jesus Christ, the faithful witness, the firstborn of the dead, and the ruler of the kings of the earth. To him who loves us, and washed us from our sins by his blood; 1.6. and he made us to be a kingdom, priests to his God and Father; to him be the glory and the dominion forever and ever. Amen. 1.9. I John, your brother and partner with you in oppression, kingdom, and perseverance in Christ Jesus, was on the isle that is called Patmos because of God's Word and the testimony of Jesus Christ. 1.10. I was in the Spirit on the Lord's day, and I heard behind me a loud voice, as of a trumpet 2.17. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the assemblies. To him who overcomes, to him I will give of the hidden manna, and I will give him a white stone, and on the stone a new name written, which no one knows but he who receives it. 3.12. He who overcomes, I will make him a pillar in the temple of my God, and he will go out from there no more. I will write on him the name of my God, and the name of the city of my God, the new Jerusalem, which comes down out of heaven from my God, and my own new name. 4.1. After these things I looked and saw a door opened in heaven, and the first voice that I heard, like a trumpet speaking with me, was one saying, "Come up here, and I will show you the things which must happen after this. 4.2. Immediately I was in the Spirit. Behold, there was a throne set in heaven, and one sitting on the throne 5.1. I saw, in the right hand of him who sat on the throne, a book written inside and outside, sealed shut with seven seals. 5.5. One of the elders said to me, "Don't weep. Behold, the Lion who is of the tribe of Judah, the Root of David, has overcome; he who opens the book and its seven seals. 5.9. They sang a new song, saying, "You are worthy to take the book, And to open its seals: For you were killed, And bought us for God with your blood, Out of every tribe, language, people, and nation 5.10. And made them kings and priests to our God, And they reign on earth. 6.1. I saw that the Lamb opened one of the seven seals, and I heard one of the four living creatures saying, as with a voice of thunder, "Come and see! 6.12. I saw when he opened the sixth seal, and there was a great earthquake. The sun became black as sackcloth made of hair, and the whole moon became as blood. 6.13. The stars of the sky fell to the earth, like a fig tree dropping its unripe figs when it is shaken by a great wind. 6.14. The sky was removed like a scroll when it is rolled up. Every mountain and island were moved out of their places. 6.15. The kings of the earth, the princes, the commanding officers, the rich, the strong, and every slave and free person, hid themselves in the caves and in the rocks of the mountains. 6.16. They told the mountains and the rocks, "Fall on us, and hide us from the face of him who sits on the throne, and from the wrath of the Lamb 6.17. for the great day of his wrath has come; and who is able to stand? 7.2. I saw another angel ascend from the sunrise, having the seal of the living God. He cried with a loud voice to the four angels to whom it was given to harm the earth and the sea 7.3. saying, "Don't harm the earth, neither the sea, nor the trees, until we have sealed the bondservants of our God on their foreheads! 7.4. I heard the number of those who were sealed, one hundred forty-four thousand, sealed out of every tribe of the children of Israel: 7.5. of the tribe of Judah were sealed twelve thousand, of the tribe of Reuben twelve thousand, of the tribe of Gad twelve thousand 7.6. of the tribe of Asher twelve thousand, of the tribe of Naphtali twelve thousand, of the tribe of Manasseh twelve thousand 7.7. of the tribe of Simeon twelve thousand, of the tribe of Levi twelve thousand, of the tribe of Issachar twelve thousand 7.8. of the tribe of Zebulun twelve thousand, of the tribe of Joseph twelve thousand, of the tribe of Benjamin were sealed twelve thousand. 7.9. After these things I looked, and behold, a great multitude, which no man could number, out of every nation and of all tribes, peoples, and languages, standing before the throne and before the Lamb, dressed in white robes, with palm branches in their hands. 7.10. They cried with a loud voice, saying, "Salvation be to our God, who sits on the throne, and to the Lamb! 7.11. All the angels were standing around the throne, the elders, and the four living creatures; and they fell before his throne on their faces, and worshiped God 7.12. saying, "Amen! Blessing, glory, wisdom, thanksgiving, honor, power, and might, be to our God forever and ever! Amen. 7.13. One of the elders answered, saying to me, "These who are arrayed in white robes, who are they, and where did they come from? 7.14. I told him, "My lord, you know."He said to me, "These are those who came out of the great tribulation. They washed their robes, and made them white in the Lamb's blood. 7.15. Therefore they are before the throne of God, they serve him day and night in his temple. He who sits on the throne will spread his tent over them. 7.16. They will never be hungry, neither thirsty any more; neither will the sun beat on them, nor any heat; 7.17. for the Lamb who is in the midst of the throne shepherds them, and leads them to living springs of waters. God will wipe away every tear from their eyes. 8.7. The first sounded, and there followed hail and fire, mixed with blood, and they were thrown on the earth. One third of the earth was burnt up, and one third of the trees were burnt up, and all green grass was burnt up. 8.8. The second angel sounded, and something like a great burning mountain was thrown into the sea. One third of the sea became blood 8.9. and one third of the creatures which were in the sea died, those who had life. One third of the ships were destroyed. 8.10. The third angel sounded, and a great star fell from the sky, burning like a torch, and it fell on one third of the rivers, and on the springs of the waters. 8.11. The name of the star is called "Wormwood." One third of the waters became wormwood. Many men died from the waters, because they were made bitter. 8.12. The fourth angel sounded, and one third of the sun was struck, and one third of the moon, and one third of the stars; so that one third of them would be darkened, and the day wouldn't shine for one third of it, and the night in the same way. 8.13. I saw, and I heard an eagle, flying in mid heaven, saying with a loud voice, "Woe! Woe! Woe for those who dwell on the earth, because of the other voices of the trumpets of the three angels, who are yet to sound! 9.4. They were told that they should not hurt the grass of the earth, neither any green thing, neither any tree, but only those men who don't have God's seal on their foreheads. 10.1. I saw a mighty angel coming down out of the sky, clothed with a cloud. A rainbow was on his head. His face was like the sun, and his feet like pillars of fire. 11.1. A reed like a rod was given to me. Someone said, "Rise, and measure God's temple, and the altar, and those who worship in it. 11.2. Leave out the court which is outside of the temple, and don't measure it, for it has been given to the gentiles. They will tread the holy city under foot for forty-two months. 11.3. I will give power to my two witnesses, and they will prophesy one thousand two hundred sixty days, clothed in sackcloth. 11.4. These are the two olive trees and the two lampstands, standing before the Lord of the earth. 11.5. If anyone desires to harm them, fire proceeds out of their mouth and devours their enemies. If anyone desires to harm them, he must be killed in this way. 11.6. These have the power to shut up the sky, that it may not rain during the days of their prophecy. They have power over the waters, to turn them into blood, and to strike the earth with every plague, as often as they desire. 11.7. When they have finished their testimony, the beast that comes up out of the abyss will make war with them, and overcome them, and kill them. 11.8. Their dead bodies will be in the street of the great city, which spiritually is called Sodom and Egypt , where also their Lord was crucified. 11.9. From among the peoples, tribes, languages, and nations people will look at their dead bodies for three and a half days, and will not allow their dead bodies to be laid in a tomb. 11.10. Those who dwell on the earth rejoice over them, and they will be glad. They will give gifts to one another, because these two prophets tormented those who dwell on the earth. 11.11. After the three and a half days, the breath of life from God entered into them, and they stood on their feet. Great fear fell on those who saw them. 11.12. I heard a loud voice from heaven saying to them, "Come up here!" They went up into heaven in the cloud, and their enemies saw them. 11.13. In that day there was a great earthquake, and a tenth of the city fell. Seven thousand people were killed in the earthquake, and the rest were terrified, and gave glory to the God of heaven. 12.1. A great sign was seen in heaven: a woman clothed with the sun, and the moon under her feet, and on her head a crown of twelve stars. 12.2. She was with child. She cried out, laboring and in pain, giving birth. 12.3. Another sign was seen in heaven. Behold, a great red dragon, having seven heads and ten horns, and on his heads seven crowns. 12.4. His tail drew one third of the stars of the sky, and threw them to the earth. The dragon stood before the woman who was about to give birth, so that when she gave birth he might devour her child. 12.5. She gave birth to a son, a male child, who is to rule all the nations with a rod of iron. Her child was caught up to God, and to his throne. 12.6. The woman fled into the wilderness, where she has a place prepared by God, that there they may nourish her one thousand two hundred sixty days. 12.7. There was war in the sky. Michael and his angels made war on the dragon. The dragon and his angels made war. 12.8. They didn't prevail, neither was a place found for him any more in heaven. 12.9. The great dragon was thrown down, the old serpent, he who is called the devil and Satan, the deceiver of the whole world. He was thrown down to the earth, and his angels were thrown down with him. 12.10. I heard a loud voice in heaven, saying, "Now is come the salvation, the power, and the Kingdom of our God, and the authority of his Christ; for the accuser of our brothers has been thrown down, who accuses them before our God day and night. 12.11. They overcame him because of the Lamb's blood, and because of the word of their testimony. They didn't love their life, even to death. 12.12. Therefore rejoice, heavens, and you who dwell in them. Woe to the earth and to the sea, because the devil has gone down to you, having great wrath, knowing that he has but a short time. 12.13. When the dragon saw that he was thrown down to the earth, he persecuted the woman who gave birth to the male child. 12.14. Two wings of the great eagle were given to the woman, that she might fly into the wilderness to her place, so that she might be nourished for a time, and times, and half a time, from the face of the serpent. 12.15. The serpent spewed water out of his mouth after the woman like a river, that he might cause her to be carried away by the stream. 12.16. The earth helped the woman, and the earth opened its mouth and swallowed up the river which the dragon spewed out of his mouth. 12.17. The dragon grew angry with the woman, and went away to make war with the rest of her seed, who keep God's commandments and hold Jesus' testimony. 13.1. Then I stood on the sand of the sea. I saw a beast coming up out of the sea, having ten horns and seven heads. On his horns were ten crowns, and on his heads, blasphemous names. 13.2. The beast which I saw was like a leopard, and his feet were like those of a bear, and his mouth like the mouth of a lion. The dragon gave him his power, his throne, and great authority. 13.3. One of his heads looked like it had been wounded fatally. His fatal wound was healed, and the whole earth marveled at the beast. 13.4. They worshiped the dragon, because he gave his authority to the beast, and they worshiped the beast, saying, "Who is like the beast? Who is able to make war with him? 13.5. A mouth speaking great things and blasphemy was given to him. Authority to make war for forty-two months was given to him. 13.6. He opened his mouth for blasphemy against God, to blaspheme his name, and his dwelling, those who dwell in heaven. 13.7. It was given to him to make war with the saints, and to overcome them. Authority over every tribe, people, language, and nation was given to him. 13.8. All who dwell on the earth will worship him, everyone whose name has not been written from the foundation of the world in the book of life of the Lamb who has been killed. 13.9. If anyone has an ear, let him hear. 13.10. If anyone has captivity, he goes away. If anyone is with the sword, he must be killed. Here is the endurance and the faith of the saints. 13.11. I saw another beast coming up out of the earth. He had two horns like a lamb, and he spoke like a dragon. 13.12. He exercises all the authority of the first beast in his presence. He makes the earth and those who dwell in it to worship the first beast, whose fatal wound was healed. 13.13. He performs great signs, even making fire come down out of the sky on the earth in the sight of men. 13.14. He deceives my own people who dwell on the earth because of the signs which it was given to him to do in front of the beast; saying to those who dwell on the earth, that they should make an image to the beast who had the sword wound and lived. 13.15. It was given to him to give breath to it, to the image of the beast, that the image of the beast should both speak, and cause as many as wouldn't worship the image of the beast to be killed. 13.16. He causes all, the small and the great, the rich and the poor, and the free and the slave, so that they should give them marks on their right hand, or on their forehead; 13.17. and that no one would be able to buy or to sell, unless he has that mark, the name of the beast or the number of his name. 13.18. Here is wisdom. He who has understanding, let him calculate the number of the beast, for it is the number of a man. His number is six hundred sixty-six. 14.1. I saw, and behold, the Lamb standing on Mount Zion, and with him a number, one hundred forty-four thousand, having his name, and the name of his Father, written on their foreheads. 14.2. I heard a sound from heaven, like the sound of many waters, and like the sound of a great thunder. The sound which I heard was like that of harpers playing on their harps. 14.3. They sing a new song before the throne, and before the four living creatures and the elders. No one could learn the song except the one hundred forty-four thousand, those who had been redeemed out of the earth. 14.4. These are those who were not defiled with women, for they are virgins. These are those who follow the Lamb wherever he goes. These were redeemed by Jesus from among men, the first fruits to God and to the Lamb. 14.5. In their mouth was found no lie, for they are blameless. 14.17. Another angel came out from the temple which is in heaven. He also had a sharp sickle. 15.2. I saw something like a sea of glass mixed with fire, and those who overcame the beast, and his image, and the number of his name, standing on the sea of glass, having harps of God. 15.3. They sang the song of Moses, the servant of God, and the song of the Lamb, saying, "Great and marvelous are your works, Lord God, the Almighty; Righteous and true are your ways, you King of the nations. 15.4. Who wouldn't fear you, Lord, And glorify your name? For you only are holy. For all the nations will come and worship before you. For your righteous acts have been revealed. 15.6. The seven angels who had the seven plagues came out, clothed with pure, bright linen, and wearing golden sashes around their breasts. 16.4. The third poured out his bowl into the rivers and springs of water, and it became blood. 16.5. I heard the angel of the waters saying, "You are righteous, who are and who were, you Holy One, because you judged this way. 16.6. For they poured out the blood of the saints and the prophets, and you have given them blood to drink. They deserve this. 16.7. I heard the altar saying, "Yes, Lord God, the Almighty, true and righteous are your judgments. 16.8. The fourth poured out his bowl on the sun, and it was given to him to scorch men with fire. 16.9. People were scorched with great heat, and people blasphemed the name of God who has the power over these plagues. They didn't repent and give him glory. 16.10. The fifth poured out his bowl on the throne of the beast, and his kingdom was darkened. They gnawed their tongues because of the pain 16.11. and they blasphemed the God of heaven because of their pains and their sores. They didn't repent of their works. 16.12. The sixth poured out his bowl on the great river, the Euphrates. Its water was dried up, that the way might be made ready for the kings that come from the sunrise. 16.17. The seventh poured out his bowl into the air. A loud voice came forth out of the temple of heaven, from the throne, saying, "It is done! 16.18. There were lightnings, sounds, and thunders; and there was a great earthquake, such as was not since there were men on the earth, so great an earthquake, so mighty. 16.19. The great city was divided into three parts, and the cities of the nations fell. Babylon the great was remembered in the sight of God, to give to her the cup of the wine of the fierceness of his wrath. 18.1. After these things, I saw another angel coming down out of the sky, having great authority. The earth was illuminated with his glory. 18.9. The kings of the earth, who committed sexual immorality and lived wantonly with her, will weep and wail over her, when they look at the smoke of her burning 18.10. standing far away for the fear of her torment, saying, 'Woe, woe, the great city, Babylon, the strong city! For your judgment has come in one hour.' 18.11. The merchants of the earth weep and mourn over her, for no one buys their merchandise any more; 18.12. merchandise of gold, silver, precious stones, pearls, fine linen, purple, silk, scarlet, all expensive wood, every vessel of ivory, every vessel made of most precious wood, and of brass, and iron, and marble; 18.13. and cinnamon, incense, perfume, frankincense, wine, olive oil, fine flour, wheat, sheep, horses, chariots, bodies, and people's souls. 18.14. The fruits which your soul lusted after have been lost to you, and all things that were dainty and sumptuous have perished from you, and you will find them no more at all. 18.15. The merchants of these things, who were made rich by her, will stand far away for the fear of her torment, weeping and mourning; 18.16. saying, 'Woe, woe, the great city, she who was dressed in fine linen, purple, and scarlet, and decked with gold and precious stones and pearls! 18.17. For in an hour such great riches are made desolate.' Every shipmaster, and everyone who sails anywhere, and mariners, and as many as gain their living by sea, stood far away 18.18. and cried out as they looked at the smoke of her burning, saying, 'What is like the great city?' 18.19. They cast dust on their heads, and cried, weeping and mourning, saying, 'Woe, woe, the great city, in which all who had their ships in the sea were made rich by reason of her great wealth!' For in one hour is she made desolate. 20.1. I saw an angel coming down out of heaven, having the key of the abyss and a great chain in his hand. 20.4. I saw thrones, and they sat on them, and judgment was given to them. I saw the souls of those who had been beheaded for the testimony of Jesus, and for the word of God, and such as didn't worship the beast nor his image, and didn't receive the mark on their forehead and on their hand. They lived, and reigned with Christ for the thousand years. 20.5. The rest of the dead didn't live until the thousand years were finished. This is the first resurrection. 20.6. Blessed and holy is he who has part in the first resurrection. Over these, the second death has no power, but they will be priests of God and of Christ, and will reign with him one thousand years. 22.1. He showed me a river of water of life, clear as crystal, proceeding out of the throne of God and of the Lamb 22.2. in the midst of its street. On this side of the river and on that was the tree of life, bearing twelve kinds of fruits, yielding its fruit every month. The leaves of the tree were for the healing of the nations. 22.3. There will be no curse any more. The throne of God and of the Lamb will be in it, and his servants serve him. 22.4. They will see his face, and his name will be on their foreheads. 22.5. There will be no night, and they need no lamp light; for the Lord God will illuminate them. They will reign forever and ever.
26. New Testament, Ephesians, 1.3-1.14 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ; 1.4. even as he chose us in him before the foundation of the world, that we would be holy and without blemish before him in love; 1.5. having predestined us for adoption as sons through Jesus Christ to himself, according to the good pleasure of his desire 1.6. to the praise of the glory of his grace, by which he freely bestowed favor on us in the Beloved 1.7. in whom we have our redemption through his blood, the forgiveness of our trespasses, according to the riches of his grace 1.8. which he made to abound toward us in all wisdom and prudence 1.9. making known to us the mystery of his will, according to his good pleasure which he purposed in him 1.10. to an administration of the fullness of the times, to sum up all things in Christ, the things in the heavens, and the things on the earth, in him; 1.11. in whom also we were assigned an inheritance, having been foreordained according to the purpose of him who works all things after the counsel of his will; 1.12. to the end that we should be to the praise of his glory, we who had before hoped in Christ: 1.13. in whom you also, having heard the word of the truth, the gospel of your salvation, -- in whom, having also believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise 1.14. who is a pledge of our inheritance, to the redemption of God's own possession, to the praise of his glory.
27. New Testament, Hebrews, 8.1-8.13 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

8.1. Now in the things which we are saying, the main point is this. We have such a high priest, who sat down on the right hand of the throne of the Majesty in the heavens 8.2. a minister of the sanctuary, and of the true tabernacle, which the Lord pitched, not man. 8.3. For every high priest is appointed to offer both gifts and sacrifices. Therefore it is necessary that this high priest also have something to offer. 8.4. For if he were on earth, he would not be a priest at all, seeing there are priests who offer the gifts according to the law; 8.5. who serve a copy and shadow of the heavenly things, even as Moses was warned by God when he was about to make the tabernacle, for he said, "See, you shall make everything according to the pattern that was shown to you on the mountain. 8.6. But now he has obtained a more excellent ministry, by so much as he is also the mediator of a better covet, which has been enacted on better promises. 8.7. For if that first covet had been faultless, then no place would have been sought for a second. 8.8. For finding fault with them, he said, "Behold, the days come," says the Lord,"That I will make a new covet with the house of Israel and with the house of Judah; 8.9. Not according to the covet that I made with their fathers, In the day that I took them by the hand to lead them out of the land of Egypt; For they didn't continue in my covet, And I disregarded them," says the Lord. 8.10. For this is the covet that I will make with the house of Israel . After those days," says the Lord; "I will put my laws into their mind, I will also write them on their heart. I will be to them a God, And they will be to me a people. 8.11. They will not teach every man his fellow citizen, Every man his brother, saying, 'Know the Lord,' For all will know me, From the least of them to the greatest of them. 8.12. For I will be merciful to their unrighteousness. I will remember their sins and lawless deeds no more. 8.13. In that he says, "A new covet," he has made the first old. But that which is becoming old and grows aged is near to vanishing away.
28. New Testament, Romans, 8.11, 8.14-8.17, 8.23 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

8.11. But if the Spirit of him who raised up Jesus from the dead dwells in you, he who raised up Christ Jesus from the dead will also give life to your mortal bodies through his Spirit who dwells in you. 8.14. For as many as are led by the Spirit of God, these are children of God. 8.15. For you didn't receive the spirit of bondage again to fear, but you received the Spirit of adoption, by whom we cry, "Abba! Father! 8.16. The Spirit himself testifies with our spirit that we are children of God; 8.17. and if children, then heirs; heirs of God, and joint-heirs with Christ; if indeed we suffer with him, that we may also be glorified with him. 8.23. Not only so, but ourselves also, who have the first fruits of the Spirit, even we ourselves groan within ourselves, waiting for adoption, the redemption of our body.
29. New Testament, Matthew, 5.21-5.22, 5.27-5.28, 5.31-5.34, 5.38-5.39, 5.43-5.44, 7.28-7.29, 13.49, 24.31, 28.2 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

5.21. You have heard that it was said to the ancient ones, 'You shall not murder;' and 'Whoever shall murder shall be in danger of the judgment.' 5.22. But I tell you, that everyone who is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment; and whoever shall say to his brother, 'Raca!' shall be in danger of the council; and whoever shall say, 'You fool!' shall be in danger of the fire of Gehenna. 5.27. You have heard that it was said, 'You shall not commit adultery;' 5.28. but I tell you that everyone who gazes at a woman to lust after her has committed adultery with her already in his heart. 5.31. It was also said, 'Whoever shall put away his wife, let him give her a writing of divorce,' 5.32. but I tell you that whoever who puts away his wife, except for the cause of sexual immorality, makes her an adulteress; and whoever marries her when she is put away commits adultery. 5.33. Again you have heard that it was said to them of old time, 'You shall not make false vows, but shall perform to the Lord your vows,' 5.34. but I tell you, don't swear at all: neither by heaven, for it is the throne of God; 5.38. You have heard that it was said, 'An eye for an eye, and a tooth for a tooth.' 5.39. But I tell you, don't resist him who is evil; but whoever strikes you on your right cheek, turn to him the other also. 5.43. You have heard that it was said, 'You shall love your neighbor, and hate your enemy.' 5.44. But I tell you, love your enemies, bless those who curse you, do good to those who hate you, and pray for those who mistreat you and persecute you 7.28. It happened, when Jesus had finished saying these things, that the multitudes were astonished at his teaching 7.29. for he taught them with authority, and not like the scribes. 13.49. So will it be in the end of the world. The angels will come forth, and separate the wicked from among the righteous 24.31. He will send out his angels with a great sound of a trumpet, and they will gather together his elect from the four winds, from one end of the sky to the other. 28.2. Behold, there was a great earthquake, for an angel of the Lord descended from the sky, and came and rolled away the stone from the door, and sat on it.
30. Tacitus, Histories, 5.13 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

5.13.  Prodigies had indeed occurred, but to avert them either by victims or by vows is held unlawful by a people which, though prone to superstition, is opposed to all propitiatory rites. Contending hosts were seen meeting in the skies, arms flashed, and suddenly the temple was illumined with fire from the clouds. of a sudden the doors of the shrine opened and a superhuman voice cried: "The gods are departing": at the same moment the mighty stir of their going was heard. Few interpreted these omens as fearful; the majority firmly believed that their ancient priestly writings contained the prophecy that this was the very time when the East should grow strong and that men starting from Judea should possess the world. This mysterious prophecy had in reality pointed to Vespasian and Titus, but the common people, as is the way of human ambition, interpreted these great destinies in their own favour, and could not be turned to the truth even by adversity. We have heard that the total number of the besieged of every age and both sexes was six hundred thousand; there were arms for all who could use them, and the number ready to fight was larger than could have been anticipated from the total population. Both men and women showed the same determination; and if they were to be forced to change their home, they feared life more than death. Such was the city and people against which Titus Caesar now proceeded; since the nature of the ground did not allow him to assault or employ any sudden operations, he decided to use earthworks and mantlets; the legions were assigned to their several tasks, and there was a respite of fighting until they made ready every device for storming a town that the ancients had ever employed or modern ingenuity invented.
31. Babylonian Talmud, Yoma, None (3rd cent. CE - 6th cent. CE)

39b. חמצן עד יום מותו,אמר רבה בר (בר) שילא מאי קרא (תהלים עא, ד) אלהי פלטני מיד רשע מכף מעול וחומץ רבא אמר מהכא (ישעיהו א, יז) למדו היטב דרשו משפט אשרו חמוץ אשרו חמוץ ואל תאשרו חומץ,תנו רבנן אותה שנה שמת בה שמעון הצדיק אמר להם בשנה זו הוא מת אמרו לו מניין אתה יודע אמר להם בכל יום הכפורים היה מזדמן לי זקן אחד לבוש לבנים ועטוף לבנים נכנס עמי ויצא עמי והיום נזדמן לי זקן אחד לבוש שחורים ועטוף שחורים נכנס עמי ולא יצא עמי אחר הרגל חלה שבעה ימים ומת,ונמנעו אחיו הכהנים מלברך בשם,ת"ר ארבעים שנה קודם חורבן הבית לא היה גורל עולה בימין ולא היה לשון של זהורית מלבין ולא היה נר מערבי דולק,והיו דלתות ההיכל נפתחות מאליהן עד שגער בהן רבן יוחנן בן זכאי אמר לו היכל היכל מפני מה אתה מבעית עצמך יודע אני בך שסופך עתיד ליחרב וכבר נתנבא עליך זכריה בן עדוא (זכריה יא, א) פתח לבנון דלתיך ותאכל אש בארזיך,אמר רבי יצחק בן טבלאי למה נקרא שמו לבנון שמלבין עונותיהן של ישראל,אמר רב זוטרא בר טוביה למה נקרא שמו יער דכתיב (מלכים א י, יז) בית יער הלבנון לומר לך מה יער מלבלב אף בית המקדש מלבלב דאמר רב הושעיא בשעה שבנה שלמה בית המקדש נטע בו כל מיני מגדים של זהב והיו מוציאין פירות בזמניהן וכיון שהרוח מנשבת בהן היו נושרין פירותיהן שנאמר (תהלים עב, טז) ירעש כלבנון פריו ומהן היתה פרנסה לכהונה,וכיון שנכנסו עובדי כוכבים להיכל יבשו שנאמר (נחום א, ד) ופרח לבנון אומלל ועתיד הקב"ה להחזירה לנו שנאמר (ישעיהו לה, ב) פרוח תפרח ותגל אף גילת ורנן כבוד הלבנון נתן לה,נתנן על שני השעירים תנו רבנן עשר פעמים מזכיר כהן גדול את השם בו ביום ג' בוידוי ראשון ושלשה בוידוי שני ושלשה בשעיר המשתלח ואחד בגורלות,וכבר אמר השם ונשמע קולו ביריחו אמר רבה בר בר חנה מירושלים ליריחו עשרה פרסאות,וציר דלתות ההיכל נשמע בשמונה תחומי שבת עזים שביריחו היו מתעטשות מריח הקטורת נשים שביריחו אינן צריכות להתבשם מריח קטורת כלה שבירושלים אינה צריכה להתקשט מריח קטורת,אמר רבי (יוסי בן דולגאי) עזים היו לאבא בהרי (מכמר) והיו מתעטשות מריח הקטורת אמר רבי חייא בר אבין אמר רבי יהושע בן קרחה סח לי זקן אחד פעם אחת הלכתי לשילה והרחתי ריח קטורת מבין כותליה,אמר ר' ינאי עליית גורל מתוך קלפי מעכבת הנחה אינה מעכבת ורבי יוחנן אמר אף עלייה אינה מעכבת,אליבא דרבי יהודה דאמר דברים הנעשין בבגדי לבן מבחוץ לא מעכבא כולי עלמא לא פליגי דלא מעכבא כי פליגי אליבא דר' נחמיה מ"ד מעכבא כר' נחמיה ומאן דאמר לא מעכבא הני מילי עבודה הגרלה לאו עבודה היא,איכא דאמרי,אליבא דרבי נחמיה דאמר מעכבא כולי עלמא לא פליגי דמעכבא,כי פליגי אליבא דר' יהודה מאן דאמר לא מעכבא כרבי יהודה ומאן דאמר מעכבא שאני הכא דתנא ביה קרא אשר עלה אשר עלה תרי זימני,מיתיבי מצוה להגריל ואם לא הגריל כשר,בשלמא להך לישנא דאמרת אליבא דרבי יהודה כולי עלמא לא פליגי דלא מעכבא הא מני רבי יהודה היא 39b. ba robber [ iḥamtzan /i] until the day of his death. /b, bRabba bar bar Sheila said: What is the versethat indicates that a iḥamtzanis a robber? The verse states: b“O, my God, rescue me out of the hand of wicked, out of the hand of the unrighteous and robbing man [ iḥometz /i]”(Psalms 71:4). bRava said: From here: “Learn to do well, seek justice, strengthen the robbed [ iḥamotz /i]”(Isaiah 1:17), which teaches that one should bstrengthen the robbed, but not strengthen the robber. /b,§ bThe Sages taught:During bthe year in which Shimon HaTzaddik died, he said to them,his associates: bIn this year, he will die,euphemistically referring to himself. bThey said to him: How do you know? He said to them:In previous years, bon every Yom Kippur,upon entering the Holy of Holies, bI was met,in a prophetic vision, bby an old man who was dressed in white, andhis head was bwrapped up in white,and bhe would enterthe Holy of Holies bwith me, and he would leave with me. But today, I was met by an old man who was dressed in black, andhis head was bwrapped up in black,and bhe enteredthe Holy of Holies bwith me,but bhe did not leave with me.He understood this to be a sign that his death was impending. Indeed, bafter the festivalof iSukkot /i, bhe was ill for seven days and died. /b,Without the presence of Shimon HaTzaddik among them, the Jewish people were no longer worthy of the many miracles that had occurred during his lifetime. For this reason, following his death, bhis brethren, the priests, refrained from blessingthe Jewish people bwith theexplicit bname of Godin the priestly blessing., bThe Sages taught:During the tenure of Shimon HaTzaddik, the lot for God always arose in the High Priest’s right hand; after his death, it occurred only occasionally; but during the bforty years prior to the destruction of theSecond bTemple,the blotfor God bdid not arise in theHigh Priest’s brighthand at all. So too, bthe strip of crimsonwool that was tied to the head of the goat that was sent to Azazel bdid not turn white, and the westernmost lampof the candelabrum bdid not burncontinually., bAnd the doors of the Sanctuary opened by themselvesas a sign that they would soon be opened by enemies, buntil Rabban Yoḥa ben Zakkai scolded them. He said tothe Sanctuary: bSanctuary, Sanctuary, why do you frighten yourselfwith these signs? bI know about you that you will ultimately be destroyed, and Zechariah, son of Ido, has already prophesied concerning you: “Open your doors, O Lebanon, that the fire may devour your cedars”(Zechariah 11:1), Lebanon being an appellation for the Temple., bRabbi Yitzḥak ben Tavlai said: Why isthe Temple bcalled Lebanon [ iLevanon /i]? Because it whitens [ imalbin /i] the Jewish people’s sins,alluded to by the root ilavan /i, meaning white., bRav Zutra bar Toviya said: Why isthe Temple bcalled: Forest, as it is written: “The house of the forest of Lebanon”(I Kings 10:17)? bTo tell you: Just as a forest blooms, so too the Temple blooms. As Rav Hoshaya said: When Solomon built the Temple, he planted in it all kinds of sweet fruittrees made bof gold, andmiraculously these bbrought forth fruit in their season. And when the wind blew upon them, their fruit would fall off, as it is stated: “May his fruits rustle like Lebanon”(Psalms 72:16). bAnd throughselling these golden fruits to the public, bthere was a source of income for the priesthood. /b, bBut once thegentile bnations entered the Sanctuarythe golden trees bwithered, as it states “And the blossoms of Lebanon wither”(Nahum 1:4). bAnd in the futurehour of redemption, bthe Holy One, Blessed be He, will restorethem bto us as it is stated: “It shall blossom abundantly, it shall also rejoice and shout, the glory of Lebanon will be given to it”(Isaiah 35:2).,§ The mishna states that after selecting the two lots, the High Priest bplacesthem bupon the two goats.Upon placing the lot for God upon the appropriate goat, he says: For God, as a sin-offering. This is just one of the occasions on which he mentions God’s name, as bthe Sages taughtin the iTosefta( iYoma2:2): bThe High Priest mentions the nameof God bten times on that day: Threetimes bduring the first confession; and threetimes bduring the second confession,over the bull; band threetimes when he confesses over bthe scapegoatto Azazel; band onetime bwith the lots,when placing the lot for God upon the goat., bAnd there alreadywas an incident when the High Priest bsaid the nameof God and bhis voicewas so strong that it bwas heardeven bin Jericho. Rabba bar bar Ḥana said:The distance bfrom Jerusalem to Jericho is ten parasangs.Despite the great distance, his voice was miraculously heard there.,The Gemara describes similar miracles in which events in the Temple were sensed a great distance away. bAndthe sound of bthe doors of the Sanctuaryopening bwas heardfrom a distance of beight Shabbat limits,which is eight imil /i. Furthermore, bgoats that were in Jericho would sneeze fromsmelling bthe fragrance of the incensethat burned in the Temple; the bwomen that were in Jericho did not need to perfume themselves,since they were perfumed by the bfragranceof the bincense,which reached there; ba bride that was in Jerusalem did not need to adorn herselfwith perfumes, since she was perfumed by the bfragranceof the bincense,which filled the air of Jerusalem., bRabbi Yosei ben Dolgai said: Father had goats in the hills of Mikhmar,a district some distance from Jerusalem, band they would sneeze fromsmelling bthe fragrance of the incense.Similarly, bRabbi Ḥiyya bar Avin saidthat bRabbi Yehoshua ben Korḥa said: An old man reported to me: One time I went tothe ruins of the Tabernacle in bShiloh, and I smelled the smell of the incense from between its walls.The Tabernacle stood there during the period of the Judges, and more than a thousand years had passed since its destruction.,§ bRabbi Yannai said:The bdrawing of the lot from inside the receptacle is an indispensablepart of the service, as it determines which goat will be for God and which for Azazel. However, the actual bplacingof the lots upon the goats bis not indispensable. And Rabbi Yoḥa said: Eventhe bdrawing of the lotsfrom inside the receptacle bis not indispensable,since the High Priest may designate the goats himself, without employing the lottery.,The Gemara explains the dispute: bIn accordance withthe opinion of bRabbi Yehuda, who saidthat bmatters that are performed inthe bwhite garments outsideof the Holy of Holies bare not indispensable, everyone agrees thatthe drawing of the lots bis not indispensable,since it is held outside the Holy of Holies. bWhen they disagree, it is in accordance withthe opinion of bRabbi Neḥemya.He holds that all matters performed in the white garments, even those performed outside the Holy of Holies, are indispensable. bThe one who saidthe drawing of the lots bis indispensableholds bin accordance withthe straightforward application of the principle of bRabbi Neḥemya. And the one who saidthe drawing of the lots bis not indispensableclaims that bthisprinciple bappliesonly with regard btomatters that are classified as a Temple bservice.The bdrawing of the lots is nota Temple bservice,therefore it is indispensable, even according to Rabbi Neḥemya’s principle., bSome saya different version of the dispute:, bIn accordance withthe opinion of bRabbi Neḥemya, who saidthat all matters performed in the white garments, even those performed outside the Holy of Holies, are bindispensable, everyone agrees thatthe drawing of the lots bis indispensable. /b, bWhen they disagree, it is in accordance withthe opinion of bRabbi Yehuda,who holds that matters that are performed in the white garments outside of the Holy of Holies are not indispensable. bThe one who saidthat the drawing of the lots bis not indispensableholds bin accordance withthe straightforward application of the principle of bRabbi Yehuda. And the one who saidthat the drawing of the lots bis indispensableclaims that although Rabbi Yehuda’s principle is generally true, bit is different here,in the case of the lottery, bbecause the verse repeatedthe phrase b“which came up”(Leviticus 16:9) b“which came up”(Leviticus 16:10) btwo times.In the laws of sacrifices, a repeated phrase indicates the matter is indispensable.,The Gemara braises an objectionfrom that which was taught in a ibaraita /i: bIt is a mitzva to drawthe lots, band ifthe High Priest bdid not draw the lotsbut instead designated the goats without using the lots, the designation bis valid. /b,The Gemara considers the opinion presented in the ibaraita /i: bGranted, according to thatfirst bversionof the dispute, bin which you said: In accordance withthe opinion of bRabbi Yehuda everyone,i.e., Rabbi Yannai and Rabbi Yoḥa, bagrees thatthe drawing of the lots bis not indispensable,in accordance with bwhoseopinion bis this ibaraitataught? bIt isin accordance with the opinion of bRabbi Yehuda,according to all opinions.
32. Anon., Apocalypse of Abraham, 31.1

33. Anon., 4 Baruch, 3.8, 4.11, 6.11, 6.15, 8.5, 8.7

3.8. And Jeremiah said: Behold, Lord, now we know that you are delivering the city into the hands of its enemies, and they will take the people away to Babylon. What do you want me to do with the holy vessels of the temple service? 4.11. When he had said this, Baruch departed from the city, weeping andsaying: Grieving because of you, Jerusalem, I went out from you. 6.11. When Baruch had said this, he said to Abimelech: Stand up and let us pray that the Lord may make known to us how we shall be able to send to Jeremiah in Babylon the report about the shelter provided for you on the way. 6.15. And while Baruch was still praying, behold an angel of the Lord cameand said all these words to Baruch: Agent of the light, do not be anxious about how you will send to Jeremiah; for an eagle is coming to you at the hour of light tomorrow, and you will direct him to Jeremiah. 8.5. As he told them the words that the Lord had spoken to him, half ofthose who had taken spouses from them did not wish to listen toJeremiah, but said to him: We will never forsake our wives, but we will bring them back with us into our city. 8.7. And Jeremiah and Baruch and Abimelech stood up and said: No man joined with Babylonians shall enter this city!
34. Anon., Pesiqta De Rav Kahana, 16.11



Subjects of this text:

subject book bibliographic info
2 baruch Allison, 4 Baruch (2018) 135, 136, 145
aaron Berglund Crostini and Kelhoffer, Why We Sing: Music, Word, and Liturgy in Early Christianity (2022) 128
adoption deSilva, Ephesians (2022) 78
age/era, present Stuckenbruck, 1 Enoch 91-108 (2007) 287
allusions Berglund Crostini and Kelhoffer, Why We Sing: Music, Word, and Liturgy in Early Christianity (2022) 127, 128
amulet Tefera and Stuckenbruck, Representations of Angelic Beings in Early Jewish and in Christian Traditions (2021) 91
angel, angelic Maier and Waldner, Desiring Martyrs: Locating Martyrs in Space and Time (2022) 59
angel/s Tefera and Stuckenbruck, Representations of Angelic Beings in Early Jewish and in Christian Traditions (2021) 91
angel Allison, 4 Baruch (2018) 144, 145
angelology Tefera and Stuckenbruck, Representations of Angelic Beings in Early Jewish and in Christian Traditions (2021) 91
angels, in worship Berglund Crostini and Kelhoffer, Why We Sing: Music, Word, and Liturgy in Early Christianity (2022) 128
archangel, destroyer, as Allison, 4 Baruch (2018) 135, 136, 144, 145, 187
ark of the covenant Allison, 4 Baruch (2018) 135
asia minor Maier and Waldner, Desiring Martyrs: Locating Martyrs in Space and Time (2022) 51
assmann, jan Allen and Doedens, Turmoil, Trauma and Tenacity in Early Jewish Literature (2022) 257
audience Maier and Waldner, Desiring Martyrs: Locating Martyrs in Space and Time (2022) 51
augustine Sandnes and Hvalvik, Early Christian Prayer and Identity Formation (2014) 198
babylon Maier and Waldner, Desiring Martyrs: Locating Martyrs in Space and Time (2022) 51
baptism, as seal Berglund Crostini and Kelhoffer, Why We Sing: Music, Word, and Liturgy in Early Christianity (2022) 128
bar kochba Heemstra, The Fiscus Judaicus and the Parting of the Ways (2010) 168
beast Maier and Waldner, Desiring Martyrs: Locating Martyrs in Space and Time (2022) 51
birkat ha-minim Heemstra, The Fiscus Judaicus and the Parting of the Ways (2010) 168
blasphemy, blasphemers Maier and Waldner, Desiring Martyrs: Locating Martyrs in Space and Time (2022) 51
blood, of animal sacrifices Berglund Crostini and Kelhoffer, Why We Sing: Music, Word, and Liturgy in Early Christianity (2022) 128
blood, of christ Berglund Crostini and Kelhoffer, Why We Sing: Music, Word, and Liturgy in Early Christianity (2022) 128, 129
celebrate Berglund Crostini and Kelhoffer, Why We Sing: Music, Word, and Liturgy in Early Christianity (2022) 127
celestial Tefera and Stuckenbruck, Representations of Angelic Beings in Early Jewish and in Christian Traditions (2021) 91
chiasm Berglund Crostini and Kelhoffer, Why We Sing: Music, Word, and Liturgy in Early Christianity (2022) 128
children/offspring, as addressees Stuckenbruck, 1 Enoch 91-108 (2007) 287
children/offspring, of the wicked Stuckenbruck, 1 Enoch 91-108 (2007) 287
christology, johannine Berglund Crostini and Kelhoffer, Why We Sing: Music, Word, and Liturgy in Early Christianity (2022) 128
coins Berglund Crostini and Kelhoffer, Why We Sing: Music, Word, and Liturgy in Early Christianity (2022) 128
confessors (μάρτυρες, confessor) Berglund Crostini and Kelhoffer, Why We Sing: Music, Word, and Liturgy in Early Christianity (2022) 128
covenant, at sinai Berglund Crostini and Kelhoffer, Why We Sing: Music, Word, and Liturgy in Early Christianity (2022) 129
covenant, people of Berglund Crostini and Kelhoffer, Why We Sing: Music, Word, and Liturgy in Early Christianity (2022) 127, 128
cross Berglund Crostini and Kelhoffer, Why We Sing: Music, Word, and Liturgy in Early Christianity (2022) 128
current, interpretation Berglund Crostini and Kelhoffer, Why We Sing: Music, Word, and Liturgy in Early Christianity (2022) 128
cyprian Sandnes and Hvalvik, Early Christian Prayer and Identity Formation (2014) 198
day, of tribulation Stuckenbruck, 1 Enoch 91-108 (2007) 287
death, of christ, as salvific Berglund Crostini and Kelhoffer, Why We Sing: Music, Word, and Liturgy in Early Christianity (2022) 128
destruction, mark of Berglund Crostini and Kelhoffer, Why We Sing: Music, Word, and Liturgy in Early Christianity (2022) 128
egypt, in exodus Berglund Crostini and Kelhoffer, Why We Sing: Music, Word, and Liturgy in Early Christianity (2022) 127, 128, 129
emperor Maier and Waldner, Desiring Martyrs: Locating Martyrs in Space and Time (2022) 59
enoch Maier and Waldner, Desiring Martyrs: Locating Martyrs in Space and Time (2022) 51
eschatological expectation deSilva, Ephesians (2022) 78
eschatology/eschatological, judgement Stuckenbruck, 1 Enoch 91-108 (2007) 287
eschatology Berglund Crostini and Kelhoffer, Why We Sing: Music, Word, and Liturgy in Early Christianity (2022) 127, 129
exiles, assyrian Allen and Doedens, Turmoil, Trauma and Tenacity in Early Jewish Literature (2022) 257
experience Maier and Waldner, Desiring Martyrs: Locating Martyrs in Space and Time (2022) 59
ezra Allen and Doedens, Turmoil, Trauma and Tenacity in Early Jewish Literature (2022) 257
faithful Berglund Crostini and Kelhoffer, Why We Sing: Music, Word, and Liturgy in Early Christianity (2022) 128
followers, of jesus Berglund Crostini and Kelhoffer, Why We Sing: Music, Word, and Liturgy in Early Christianity (2022) 129
gender, gendered Maier and Waldner, Desiring Martyrs: Locating Martyrs in Space and Time (2022) 51
geography Maier and Waldner, Desiring Martyrs: Locating Martyrs in Space and Time (2022) 51
god, purposes of deSilva, Ephesians (2022) 78
god-fearers Heemstra, The Fiscus Judaicus and the Parting of the Ways (2010) 168
god Maier and Waldner, Desiring Martyrs: Locating Martyrs in Space and Time (2022) 59
heaven, sea of glass in Berglund Crostini and Kelhoffer, Why We Sing: Music, Word, and Liturgy in Early Christianity (2022) 129
heaven, worship in Berglund Crostini and Kelhoffer, Why We Sing: Music, Word, and Liturgy in Early Christianity (2022) 127, 128
hebrew, alphabet Berglund Crostini and Kelhoffer, Why We Sing: Music, Word, and Liturgy in Early Christianity (2022) 128
heresy Heemstra, The Fiscus Judaicus and the Parting of the Ways (2010) 168
heretics Heemstra, The Fiscus Judaicus and the Parting of the Ways (2010) 168
holy spirit deSilva, Ephesians (2022) 78
identity, christian Berglund Crostini and Kelhoffer, Why We Sing: Music, Word, and Liturgy in Early Christianity (2022) 127, 129
identity Sandnes and Hvalvik, Early Christian Prayer and Identity Formation (2014) 198
idolatry Maier and Waldner, Desiring Martyrs: Locating Martyrs in Space and Time (2022) 59
imagery, cultic Berglund Crostini and Kelhoffer, Why We Sing: Music, Word, and Liturgy in Early Christianity (2022) 127
imagery, exodus-related Berglund Crostini and Kelhoffer, Why We Sing: Music, Word, and Liturgy in Early Christianity (2022) 127, 128, 129
imagery, revelation Berglund Crostini and Kelhoffer, Why We Sing: Music, Word, and Liturgy in Early Christianity (2022) 127, 128, 129
imagination Maier and Waldner, Desiring Martyrs: Locating Martyrs in Space and Time (2022) 51
inheritance deSilva, Ephesians (2022) 78
israel, israelites Berglund Crostini and Kelhoffer, Why We Sing: Music, Word, and Liturgy in Early Christianity (2022) 128
israel Heemstra, The Fiscus Judaicus and the Parting of the Ways (2010) 168
jerusalem, new/heavenly Berglund Crostini and Kelhoffer, Why We Sing: Music, Word, and Liturgy in Early Christianity (2022) 128
jerusalem Heemstra, The Fiscus Judaicus and the Parting of the Ways (2010) 168; Maier and Waldner, Desiring Martyrs: Locating Martyrs in Space and Time (2022) 51, 59
jesus, atoning/reconciling death of deSilva, Ephesians (2022) 78
jesus (of nazareth) Allen and Doedens, Turmoil, Trauma and Tenacity in Early Jewish Literature (2022) 257
john, author of revelation Berglund Crostini and Kelhoffer, Why We Sing: Music, Word, and Liturgy in Early Christianity (2022) 127, 128, 129; Maier and Waldner, Desiring Martyrs: Locating Martyrs in Space and Time (2022) 51, 59
judgment, eschatological Berglund Crostini and Kelhoffer, Why We Sing: Music, Word, and Liturgy in Early Christianity (2022) 127, 128
kingdom of god/gods kingdom Sandnes and Hvalvik, Early Christian Prayer and Identity Formation (2014) 198
lamb, of god Berglund Crostini and Kelhoffer, Why We Sing: Music, Word, and Liturgy in Early Christianity (2022) 127, 128, 129
lamb, paschal Berglund Crostini and Kelhoffer, Why We Sing: Music, Word, and Liturgy in Early Christianity (2022) 128
lamb Maier and Waldner, Desiring Martyrs: Locating Martyrs in Space and Time (2022) 59
liturgical Berglund Crostini and Kelhoffer, Why We Sing: Music, Word, and Liturgy in Early Christianity (2022) 128
martyrdom, martyr, imagination, imagined Maier and Waldner, Desiring Martyrs: Locating Martyrs in Space and Time (2022) 51
messianic concepts Allen and Doedens, Turmoil, Trauma and Tenacity in Early Jewish Literature (2022) 257
metaphor Berglund Crostini and Kelhoffer, Why We Sing: Music, Word, and Liturgy in Early Christianity (2022) 129
methodology, intertextual analysis Berglund Crostini and Kelhoffer, Why We Sing: Music, Word, and Liturgy in Early Christianity (2022) 127
methodology, intratextual analysis Berglund Crostini and Kelhoffer, Why We Sing: Music, Word, and Liturgy in Early Christianity (2022) 127
michael Allison, 4 Baruch (2018) 187
miracles Berglund Crostini and Kelhoffer, Why We Sing: Music, Word, and Liturgy in Early Christianity (2022) 129
moses Allen and Doedens, Turmoil, Trauma and Tenacity in Early Jewish Literature (2022) 257; Berglund Crostini and Kelhoffer, Why We Sing: Music, Word, and Liturgy in Early Christianity (2022) 129
mount, sinai Berglund Crostini and Kelhoffer, Why We Sing: Music, Word, and Liturgy in Early Christianity (2022) 129
mount, sion Berglund Crostini and Kelhoffer, Why We Sing: Music, Word, and Liturgy in Early Christianity (2022) 129
name of jesus Berglund Crostini and Kelhoffer, Why We Sing: Music, Word, and Liturgy in Early Christianity (2022) 129
narrative, visionary Berglund Crostini and Kelhoffer, Why We Sing: Music, Word, and Liturgy in Early Christianity (2022) 127
narrative Maier and Waldner, Desiring Martyrs: Locating Martyrs in Space and Time (2022) 51
passover Berglund Crostini and Kelhoffer, Why We Sing: Music, Word, and Liturgy in Early Christianity (2022) 128; Stuckenbruck, 1 Enoch 91-108 (2007) 287
paul of tarsus Allen and Doedens, Turmoil, Trauma and Tenacity in Early Jewish Literature (2022) 257
performance Maier and Waldner, Desiring Martyrs: Locating Martyrs in Space and Time (2022) 59
persecution Berglund Crostini and Kelhoffer, Why We Sing: Music, Word, and Liturgy in Early Christianity (2022) 128
pharaoh Berglund Crostini and Kelhoffer, Why We Sing: Music, Word, and Liturgy in Early Christianity (2022) 129
plagues Berglund Crostini and Kelhoffer, Why We Sing: Music, Word, and Liturgy in Early Christianity (2022) 127
post-70 setting of 4 baruch Allison, 4 Baruch (2018) 187
power Maier and Waldner, Desiring Martyrs: Locating Martyrs in Space and Time (2022) 59
priest and high priest Allison, 4 Baruch (2018) 135
priests, dignity of Berglund Crostini and Kelhoffer, Why We Sing: Music, Word, and Liturgy in Early Christianity (2022) 127
priests, jewish Berglund Crostini and Kelhoffer, Why We Sing: Music, Word, and Liturgy in Early Christianity (2022) 128
protection Berglund Crostini and Kelhoffer, Why We Sing: Music, Word, and Liturgy in Early Christianity (2022) 128; Stuckenbruck, 1 Enoch 91-108 (2007) 287
punishment of wrongdoers Stuckenbruck, 1 Enoch 91-108 (2007) 287
red sea Berglund Crostini and Kelhoffer, Why We Sing: Music, Word, and Liturgy in Early Christianity (2022) 129
representation Maier and Waldner, Desiring Martyrs: Locating Martyrs in Space and Time (2022) 51, 59
resurrection Allison, 4 Baruch (2018) 144
revelation of john Sandnes and Hvalvik, Early Christian Prayer and Identity Formation (2014) 198
rhetorics, rhetoric Maier and Waldner, Desiring Martyrs: Locating Martyrs in Space and Time (2022) 59
robes Berglund Crostini and Kelhoffer, Why We Sing: Music, Word, and Liturgy in Early Christianity (2022) 128
rome Maier and Waldner, Desiring Martyrs: Locating Martyrs in Space and Time (2022) 51
salvation Berglund Crostini and Kelhoffer, Why We Sing: Music, Word, and Liturgy in Early Christianity (2022) 128
sea, seaside, seascapes Maier and Waldner, Desiring Martyrs: Locating Martyrs in Space and Time (2022) 51, 59
seal (σφραγίς), in revelation Berglund Crostini and Kelhoffer, Why We Sing: Music, Word, and Liturgy in Early Christianity (2022) 127, 128
sealing Stuckenbruck, 1 Enoch 91-108 (2007) 287
servant, of moses Berglund Crostini and Kelhoffer, Why We Sing: Music, Word, and Liturgy in Early Christianity (2022) 129
seven seals Allison, 4 Baruch (2018) 136
sex Berglund Crostini and Kelhoffer, Why We Sing: Music, Word, and Liturgy in Early Christianity (2022) 129
sign (σφραγίς, signo) Berglund Crostini and Kelhoffer, Why We Sing: Music, Word, and Liturgy in Early Christianity (2022) 128
silence Berglund Crostini and Kelhoffer, Why We Sing: Music, Word, and Liturgy in Early Christianity (2022) 127
sin, sins deSilva, Ephesians (2022) 78
society, teachings Berglund Crostini and Kelhoffer, Why We Sing: Music, Word, and Liturgy in Early Christianity (2022) 127
space, spatial Maier and Waldner, Desiring Martyrs: Locating Martyrs in Space and Time (2022) 51, 59
spirit Maier and Waldner, Desiring Martyrs: Locating Martyrs in Space and Time (2022) 51
stones, precious Berglund Crostini and Kelhoffer, Why We Sing: Music, Word, and Liturgy in Early Christianity (2022) 128
suffering of the righteous Stuckenbruck, 1 Enoch 91-108 (2007) 287
suffering of the wicked' Stuckenbruck, 1 Enoch 91-108 (2007) 287
symbols Berglund Crostini and Kelhoffer, Why We Sing: Music, Word, and Liturgy in Early Christianity (2022) 128
temple Maier and Waldner, Desiring Martyrs: Locating Martyrs in Space and Time (2022) 59
temple in jerusalem, altar of Allison, 4 Baruch (2018) 135
temple in jerusalem, destruction of Allison, 4 Baruch (2018) 136, 187
temple in jerusalem, holy of holies in Allison, 4 Baruch (2018) 135
temple in jerusalem, instruments, vessels, furnishings in Allison, 4 Baruch (2018) 135, 136, 144
temple in jerusalem Allison, 4 Baruch (2018) 136, 144
tertullian Sandnes and Hvalvik, Early Christian Prayer and Identity Formation (2014) 198
thirdspace (edward soja) Maier and Waldner, Desiring Martyrs: Locating Martyrs in Space and Time (2022) 51
throne Maier and Waldner, Desiring Martyrs: Locating Martyrs in Space and Time (2022) 51, 59
time Maier and Waldner, Desiring Martyrs: Locating Martyrs in Space and Time (2022) 59
topographia Maier and Waldner, Desiring Martyrs: Locating Martyrs in Space and Time (2022) 59
torah Allison, 4 Baruch (2018) 145; Heemstra, The Fiscus Judaicus and the Parting of the Ways (2010) 168
traditions, exodus-related Berglund Crostini and Kelhoffer, Why We Sing: Music, Word, and Liturgy in Early Christianity (2022) 128
traditions, jewish Berglund Crostini and Kelhoffer, Why We Sing: Music, Word, and Liturgy in Early Christianity (2022) 129
trauma, traumatic Maier and Waldner, Desiring Martyrs: Locating Martyrs in Space and Time (2022) 59
trialectical Maier and Waldner, Desiring Martyrs: Locating Martyrs in Space and Time (2022) 51
trumpets Allison, 4 Baruch (2018) 136, 144, 145, 187; Berglund Crostini and Kelhoffer, Why We Sing: Music, Word, and Liturgy in Early Christianity (2022) 127
virgins Berglund Crostini and Kelhoffer, Why We Sing: Music, Word, and Liturgy in Early Christianity (2022) 129
vision Maier and Waldner, Desiring Martyrs: Locating Martyrs in Space and Time (2022) 51, 59
war Maier and Waldner, Desiring Martyrs: Locating Martyrs in Space and Time (2022) 51
witness Maier and Waldner, Desiring Martyrs: Locating Martyrs in Space and Time (2022) 51
women, and sex Berglund Crostini and Kelhoffer, Why We Sing: Music, Word, and Liturgy in Early Christianity (2022) 129
women, child-bearing Berglund Crostini and Kelhoffer, Why We Sing: Music, Word, and Liturgy in Early Christianity (2022) 129
worship, heavenly Berglund Crostini and Kelhoffer, Why We Sing: Music, Word, and Liturgy in Early Christianity (2022) 127, 128
wrath, of god Berglund Crostini and Kelhoffer, Why We Sing: Music, Word, and Liturgy in Early Christianity (2022) 127
wright, nicholas thomas Allen and Doedens, Turmoil, Trauma and Tenacity in Early Jewish Literature (2022) 257
zion Allison, 4 Baruch (2018) 136