Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database8244
New Testament, Apocalypse, 13.14-13.18


καὶ πλανᾷ τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς διὰ τὰ σημεῖα ἃ ἐδόθη αὐτῷ ποιῆσαι ἐνώπιον τοῦ θηρίου, λέγων τοῖς κατοικοῦσιν ἐπὶ τῆς γῆς ποιῆσαι εἰκόνα τῷ θηρίῳ ὃς ἔχει τὴν πληγὴν τῆς μαχαίρης καὶ ἔζησεν.He deceives my own people who dwell on the earth because of the signs which it was given to him to do in front of the beast; saying to those who dwell on the earth, that they should make an image to the beast who had the sword wound and lived.


καὶ ἐδόθη αὐτῇ δοῦναι πνεῦμα τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου, ἵνα καὶ λαλήσῃ ἡ εἰκὼν τοῦ θηρίου καὶ ποιήσῃ [ἵνα] ὅσοι ἐὰν μὴπροσκυνήσωσιν τῇ εἰκόνιτοῦ θηρίου ἀποκτανθῶσιν.It was given to him to give breath to it, to the image of the beast, that the image of the beast should both speak, and cause as many as wouldn't worship the image of the beast to be killed.


καὶ ποιεῖ πάντας, τοὺς μικροὺς καὶ τοὺς μεγάλους, καὶ τοὺς πλουσίους καὶ τοὺς πτω χούς, καὶ τοὺς ἐλευθέρους καὶ τοὺς δούλους, ἵνα δῶσιν αὐτοῖς χάραγμα ἐπὶ τῆς χειρὸς αὐτῶν τῆς δεξιᾶς ἢ ἐπὶ τὸ μέτωπον αὐτῶνHe causes all, the small and the great, the rich and the poor, and the free and the slave, so that they should give them marks on their right hand, or on their forehead;


[καὶ] ἵνα μή τις δύνηται ἀγοράσαι ἢ πωλῆσαι εἰ μὴ ὁ ἔχων τὸ χάραγμα, τὸ ὄνομα τοῦ θηρίου ἢ τὸν ἀριθμὸν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ.and that no one would be able to buy or to sell, unless he has that mark, the name of the beast or the number of his name.


Ὧδε ἡ σοφία ἐστίν· ὁ ἔχων νοῦν ψηφισάτω τὸν ἀριθμὸν τοῦ θηρίου, ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστίν· καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ ἑξακόσιοι ἑξήκοντα ἕξ.Here is wisdom. He who has understanding, let him calculate the number of the beast, for it is the number of a man. His number is six hundred sixty-six.


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

20 results
1. Thucydides, The History of The Peloponnesian War, 3.33 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

2. Anon., 1 Enoch, 60.7-60.10, 100.3 (3rd cent. BCE - 2nd cent. BCE)

60.7. And on that day were two monsters parted, a female monster named Leviathan, to dwell in the 60.8. abysses of the ocean over the fountains of the waters. But the male is named Behemoth, who occupied with his breast a waste wilderness named Duidain, on the east of the garden where the elect and righteous dwell, where my grandfather was taken up, the seventh from Adam, the first 60.9. man whom the Lord of Spirits created. And I besought the other angel that he should show me the might of those monsters, how they were parted on one day and cast, the one into the abysse 100.3. And the horse shall walk up to the breast in the blood of sinners, And the chariot shall be submerged to its height.
3. Dead Sea Scrolls, Pesher On Habakkuk, 2.1-2.3, 5.10-5.11, 7.4-7.5, 9.9-9.10, 11.4-11.6 (2nd cent. BCE - 1st cent. CE)

4. Hebrew Bible, Daniel, 7.1-7.8, 7.23 (2nd cent. BCE - 2nd cent. BCE)

7.1. נְהַר דִּי־נוּר נָגֵד וְנָפֵק מִן־קֳדָמוֹהִי אֶלֶף אלפים [אַלְפִין] יְשַׁמְּשׁוּנֵּהּ וְרִבּוֹ רבון [רִבְבָן] קָדָמוֹהִי יְקוּמוּן דִּינָא יְתִב וְסִפְרִין פְּתִיחוּ׃ 7.1. בִּשְׁנַת חֲדָה לְבֵלְאשַׁצַּר מֶלֶךְ בָּבֶל דָּנִיֵּאל חֵלֶם חֲזָה וְחֶזְוֵי רֵאשֵׁהּ עַל־מִשְׁכְּבֵהּ בֵּאדַיִן חֶלְמָא כְתַב רֵאשׁ מִלִּין אֲמַר׃ 7.2. עָנֵה דָנִיֵּאל וְאָמַר חָזֵה הֲוֵית בְּחֶזְוִי עִם־לֵילְיָא וַאֲרוּ אַרְבַּע רוּחֵי שְׁמַיָּא מְגִיחָן לְיַמָּא רַבָּא׃ 7.2. וְעַל־קַרְנַיָּא עֲשַׂר דִּי בְרֵאשַׁהּ וְאָחֳרִי דִּי סִלְקַת ונפלו [וּנְפַלָה] מִן־קדמיה [קֳדָמַהּ] תְּלָת וְקַרְנָא דִכֵּן וְעַיְנִין לַהּ וְפֻם מְמַלִּל רַבְרְבָן וְחֶזְוַהּ רַב מִן־חַבְרָתַהּ׃ 7.3. וְאַרְבַּע חֵיוָן רַבְרְבָן סָלְקָן מִן־יַמָּא שָׁנְיָן דָּא מִן־דָּא׃ 7.4. קַדְמָיְתָא כְאַרְיֵה וְגַפִּין דִּי־נְשַׁר לַהּ חָזֵה הֲוֵית עַד דִּי־מְּרִיטוּ גַפַּיהּ וּנְטִילַת מִן־אַרְעָא וְעַל־רַגְלַיִן כֶּאֱנָשׁ הֳקִימַת וּלְבַב אֱנָשׁ יְהִיב לַהּ׃ 7.5. וַאֲרוּ חֵיוָה אָחֳרִי תִנְיָנָה דָּמְיָה לְדֹב וְלִשְׂטַר־חַד הֳקִמַת וּתְלָת עִלְעִין בְּפֻמַּהּ בֵּין שניה [שִׁנַּהּ] וְכֵן אָמְרִין לַהּ קוּמִי אֲכֻלִי בְּשַׂר שַׂגִּיא׃ 7.6. בָּאתַר דְּנָה חָזֵה הֲוֵית וַאֲרוּ אָחֳרִי כִּנְמַר וְלַהּ גַּפִּין אַרְבַּע דִּי־עוֹף עַל־גביה [גַּבַּהּ] וְאַרְבְּעָה רֵאשִׁין לְחֵיוְתָא וְשָׁלְטָן יְהִיב לַהּ׃ 7.7. בָּאתַר דְּנָה חָזֵה הֲוֵית בְּחֶזְוֵי לֵילְיָא וַאֲרוּ חֵיוָה רביעיה [רְבִיעָאָה] דְּחִילָה וְאֵימְתָנִי וְתַקִּיפָא יַתִּירָא וְשִׁנַּיִן דִּי־פַרְזֶל לַהּ רַבְרְבָן אָכְלָה וּמַדֱּקָה וּשְׁאָרָא ברגליה [בְּרַגְלַהּ] רָפְסָה וְהִיא מְשַׁנְּיָה מִן־כָּל־חֵיוָתָא דִּי קָדָמַיהּ וְקַרְנַיִן עֲשַׂר לַהּ׃ 7.8. מִשְׂתַּכַּל הֲוֵית בְּקַרְנַיָּא וַאֲלוּ קֶרֶן אָחֳרִי זְעֵירָה סִלְקָת ביניהון [בֵּינֵיהֵן] וּתְלָת מִן־קַרְנַיָּא קַדְמָיָתָא אתעקרו [אֶתְעֲקַרָה] מִן־קדמיה [קֳדָמַהּ] וַאֲלוּ עַיְנִין כְּעַיְנֵי אֲנָשָׁא בְּקַרְנָא־דָא וּפֻם מְמַלִּל רַבְרְבָן׃ 7.23. כֵּן אֲמַר חֵיוְתָא רְבִיעָיְתָא מַלְכוּ רביעיא [רְבִיעָאָה] תֶּהֱוֵא בְאַרְעָא דִּי תִשְׁנֵא מִן־כָּל־מַלְכְוָתָא וְתֵאכֻל כָּל־אַרְעָא וּתְדוּשִׁנַּהּ וְתַדְּקִנַּהּ׃ 7.1. In the first year of Belshazzar king of Babylon Daniel had a dream and visions of his head upon his bed; then he wrote the dream and told the sum of the matters." 7.2. Daniel spoke and said: I saw in my vision by night, and, behold, the four winds of the heaven broke forth upon the great sea." 7.3. And four great beasts came up from the sea, diverse one from another." 7.4. The first was like a lion, and had eagle’s wings; I beheld till the wings thereof were plucked off, and it was lifted up from the earth, and made stand upon two feet as a man, and a man’s heart was given to it." 7.5. And behold another beast, a second, like to a bear, and it raised up itself on one side, and it had three ribs in its mouth between its teeth; and it was said thus unto it: ‘Arise, devour much flesh.’" 7.6. After this I beheld, and lo another, like a leopard, which had upon the sides of it four wings of a fowl; the beast had also four heads; and dominion was given to it." 7.7. After this I saw in the night visions, and behold a fourth beast, dreadful and terrible, and strong exceedingly; and it had great iron teeth; it devoured and broke in pieces, and stamped the residue with its feet; and it was diverse from all the beasts that were before it; and it had ten horns." 7.8. I considered the horns, and, behold, there came up among them another horn, a little one, before which three of the first horns were plucked up by the roots; and, behold, in this horn were eyes like the eyes of a man, and a mouth speaking great things." 7.23. Thus he said: ‘The fourth beast shall be a fourth kingdom upon earth, which shall be diverse from all the kingdoms, and shall devour the whole earth, and shall tread it down, and break it in pieces."
5. Anon., Sibylline Oracles, 3.36-3.74, 5.28-5.34 (1st cent. BCE - 5th cent. CE)

3.36. But vainly go astray and bow the knee 3.37. To serpents, and make offering to cats 3.38. And idols, and stone images of men 3.39. And sit before the doors of godless temples; 3.40. 40 Ye guard him who is God, who keeps all things 3.41. And merry with the wickedness of stone 3.42. Forget the judgment of the immortal Saviour 3.43. Who made the heaven and earth. Alas! a race 3.44. That has delight in blood, deceitful, vile 3.45. 45 Ungodly, of false, double-tongued, immoral men 3.46. Adulterous, idolous, designing fraud 3.47. An evil madness raving in their hearts 3.48. For themselves plundering, having shameless soul; 3.49. For no one who has riches will impart 3.50. 50 To another, but dire wickedness shall be 3.51. Among all mortals, and for sake of gain 3.52. Will many widows not at all keep faith 3.53. But secretly love others, and the bond 3.54. of life those who have husbands do not keep. 3.55. 55 But when Rome shall o'er Egypt also rule 3.56. Governing always, then shall there appear 3.57. The greatest kingdom of the immortal King 3.58. Over men. And a holy Lord shall come 3.59. To hold the scepter over every land 3.60. 60 Unto all ages of fast-hastening time. 3.61. And then shall come inexorable wrath 3.62. On Latin men; three shall by piteous fate 3.63. Endamage Rome. And perish shall all men 3.64. With their own houses, when from heaven shall flow 3.65. 65 A fiery cataract. Ah, wretched me! 3.66. When shall that day and when shall judgment come 3.67. of the immortal God, the mighty King? 3.68. But just now, O ye cities, ye are built 3.69. And all adorned with temples and race-grounds 3.70. 70 Markets, and images of wood, of gold 3.71. of silver and of stone, that ye may come 3.72. Unto the bitter day. For it shall come 3.73. When there shall pass among all men a stench 3.74. of brimstone. Yet each thing will I declare 5.28. But after a long time shall he transmit 5.29. His power unto another, who shall have 5.30. 30 Three hundred for his first initial sign 5.31. And of a river the beloved name 5.32. And the Persians he shall rule and Babylon; 5.33. And then shall he smite Medians with his spear. 5.34. Then shall one rule who has the initial sign
6. Philo of Alexandria, On The Life of Moses, 1.294-1.299 (1st cent. BCE - missingth cent. CE)

1.294. And Balaam replied: "All that I have hitherto uttered have been oracles and words of God; but what I am going to say are merely the suggestions of my own mind: and taking him by the right hand, he, while they two were alone, gave him advice, by the adoption of which he might, as far as possible, guard against the power of his enemies, accusing himself of the most enormous crimes. For why, some one may perhaps say, do you thus retire into solitude and give counsel suggesting things contrary to the oracles of God, unless indeed that your counsels are more powerful than his decrees? 1.295. Come, then, let us examine into his fine recommendations, and see how cunningly they were contrived with reference to the most certain defeat of those who had hitherto always been able to conquer. As he knew that the only way by which the Hebrews could be subdued was by leading them to violate the law, he endeavoured to seduce them by means of debauchery and intemperance, that mighty evil, to the still greater crime of impiety, putting pleasure before them as a bait; 1.296. for, said he, "O king! the women of the country surpass all other women in beauty, and there are no means by which a man is more easily subdued than by the beauty of a woman; therefore, if you enjoin the most beautiful of them to grant their favours to them and to prostitute themselves to them, they will allure and overcome the youth of your enemies. 1.297. But you must warn them not to surrender their beauty to those who desire them with too great facility and too speedily, for resistance and coyness will stimulate the passions and excite them more, and will kindle a more impetuous desire; and so, being wholly subdued by their appetites, they will endure to do and to suffer anything. 1.298. And let any damsel who is thus prepared for the sport resist, and say, wantonly, to a lover who is thus influenced, "It is not fitting for you to enjoy my society till you have first abandoned your native habits, and have changed, and learnt to honour the same practices that I do. And I must have a conspicuous proof of your real change, which I can only have by your consenting to join me in the same sacrifices and libations which I use, and which we may then offer together at the same images and statues, and other erections in honour of my gods. 1.299. And the lover being, as it were, taken in the net of her manifold and multiform snares, not being able to resist her beauty and seductive conversation, will become wholly subdued in his reason, and, like a miserable man, will obey all the commands which she lays upon him, and will en enrolled as the salve of passion.
7. Anon., 2 Baruch, 29.3-29.4 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

8. Josephus Flavius, Jewish Antiquities, 4.126-4.130 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

4.126. 6. But Balak being very angry that the Israelites were not cursed, sent away Balaam without thinking him worthy of any honor. Whereupon, when he was just upon his journey, in order to pass the Euphrates, he sent for Balak, and for the princes of the Midianites 4.127. and spake thus to them:—“O Balak, and you Midianites that are here present, (for I am obliged even without the will of God to gratify you,) it is true no entire destruction can seize upon the nation of the Hebrews, neither by war, nor by plague, nor by scarcity of the fruits of the earth, nor can any other unexpected accident be their entire ruin; 4.128. for the providence of God is concerned to preserve them from such a misfortune; nor will it permit any such calamity to come upon them whereby they may all perish; but some small misfortunes, and those for a short time, whereby they may appear to be brought low, may still befall them; but after that they will flourish again, to the terror of those that brought those mischiefs upon them. 4.129. So that if you have a mind to gain a victory over them for a short space of time, you will obtain it by following my directions:—Do you therefore set out the handsomest of such of your daughters as are most eminent for beauty, and proper to force and conquer the modesty of those that behold them, and these decked and trimmed to the highest degree you are able. Then do you send them to be near the Israelites’ camp, and give them in charge, that when the young men of the Hebrews desire their company, they allow it them;
9. Mishnah, Avot, 5.19 (1st cent. CE - 3rd cent. CE)

5.19. Whoever possesses these three things, he is of the disciples of Abraham, our father; and [whoever possesses] three other things, he is of the disciples of Balaam, the wicked. A good eye, a humble spirit and a moderate appetite he is of the disciples of Abraham, our father. An evil eye, a haughty spirit and a limitless appetite he is of the disciples of Balaam, the wicked. What is the difference between the disciples of Abraham, our father, and the disciples of Balaam, the wicked? The disciples of Abraham, our father, enjoy this world, and inherit the world to come, as it is said: “I will endow those who love me with substance, I will fill their treasuries” (Proverbs 8:21). But the disciples of Balaam, the wicked, inherit gehinnom, and descend into the nethermost pit, as it is said: “For you, O God, will bring them down to the nethermost pit those murderous and treacherous men; they shall not live out half their days; but I trust in You” (Psalms 55:24)."
10. New Testament, 2 Peter, 2.15 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

2.15. forsaking the right way, they went astray, having followed the way of Balaam the son of Beor, who loved the wages of wrong-doing;
11. New Testament, Apocalypse, 1.9-1.10, 2.7, 2.9, 2.11, 2.13-2.14, 2.17, 2.20-2.24, 2.26, 2.28, 3.5, 3.9, 3.12, 3.17, 3.21, 4.1-4.2, 4.11, 5.5-5.6, 6.2, 6.9-6.17, 7.1-7.15, 8.7-8.13, 9.20-9.21, 11.1-11.11, 11.13, 11.15-11.18, 12.1-12.18, 13.1-13.13, 13.15-13.18, 14.4, 14.8-14.10, 14.13, 15.2, 16.4-16.12, 16.15, 16.17-16.19, 17.1-17.18, 18.1-18.4, 18.9-18.19, 18.22-18.24, 19.2, 19.10, 19.20, 20.1, 20.3, 20.6, 20.14, 21.2, 21.7-21.8, 22.8-22.9, 22.14-22.15, 22.19 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.9. I John, your brother and partner with you in oppression, kingdom, and perseverance in Christ Jesus, was on the isle that is called Patmos because of God's Word and the testimony of Jesus Christ. 1.10. I was in the Spirit on the Lord's day, and I heard behind me a loud voice, as of a trumpet 2.7. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the assemblies. To him who overcomes I will give to eat of the tree of life, which is in the Paradise of my God. 2.9. I know your works, oppression, and your poverty (but you are rich), and the blasphemy of those who say they are Jews, and they are not, but are a synagogue of Satan. 2.11. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the assemblies. He who overcomes won't be harmed by the second death. 2.13. I know your works and where you dwell, where Satan's throne is. You hold firmly to my name, and didn't deny my faith in the days of Antipas my witness, my faithful one, who was killed among you, where Satan dwells. 2.14. But I have a few things against you, because you have there some who hold the teaching of Balaam, who taught Balak to throw a stumbling block before the children of Israel , to eat things sacrificed to idols, and to commit sexual immorality. 2.17. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the assemblies. To him who overcomes, to him I will give of the hidden manna, and I will give him a white stone, and on the stone a new name written, which no one knows but he who receives it. 2.20. But I have this against you, that you tolerate your woman, Jezebel, who calls herself a prophetess. She teaches and seduces my servants to commit sexual immorality, and to eat things sacrificed to idols. 2.21. I gave her time to repent, but she refuses to repent of her sexual immorality. 2.22. Behold, I will throw her into a bed, and those who commit adultery with her into great oppression, unless they repent of her works. 2.23. I will kill her children with Death, and all the assemblies will know that I am he who searches the minds and hearts. I will give to each one of you according to your deeds. 2.24. But to you I say, to the rest who are in Thyatira, as many as don't have this teaching, who don't know what some call 'the deep things of Satan,' to you I say, I am not putting any other burden on you. 2.26. He who overcomes, and he who keeps my works to the end, to him I will give authority over the nations. 2.28. and I will give him the morning star. 3.5. He who overcomes will be arrayed in white garments, and I will in no way blot his name out of the book of life, and I will confess his name before my Father, and before his angels. 3.9. Behold, I give of the synagogue of Satan, of those who say they are Jews, and they are not, but lie. Behold, I will make them to come and worship before your feet, and to know that I have loved you. 3.12. He who overcomes, I will make him a pillar in the temple of my God, and he will go out from there no more. I will write on him the name of my God, and the name of the city of my God, the new Jerusalem, which comes down out of heaven from my God, and my own new name. 3.17. Because you say, 'I am rich, and have gotten riches, and have need of nothing;' and don't know that you are the wretched one, miserable, poor, blind, and naked; 3.21. He who overcomes, I will give to him to sit down with me on my throne, as I also overcame, and sat down with my Father on his throne. 4.1. After these things I looked and saw a door opened in heaven, and the first voice that I heard, like a trumpet speaking with me, was one saying, "Come up here, and I will show you the things which must happen after this. 4.2. Immediately I was in the Spirit. Behold, there was a throne set in heaven, and one sitting on the throne 4.11. Worthy are you, our Lord and our God, the Holy One, to receive the glory, the honor, and the power, for you created all things, and because of your desire they existed, and were created! 5.5. One of the elders said to me, "Don't weep. Behold, the Lion who is of the tribe of Judah, the Root of David, has overcome; he who opens the book and its seven seals. 5.6. I saw in the midst of the throne and of the four living creatures, and in the midst of the elders, a Lamb standing, as though it had been slain, having seven horns, and seven eyes, which are the seven Spirits of God, sent out into all the earth. 6.2. And behold, a white horse, and he who sat on it had a bow. A crown was given to him, and he came forth conquering, and to conquer. 6.9. When he opened the fifth seal, I saw underneath the altar the souls of those who had been killed for the Word of God, and for the testimony of the Lamb which they had. 6.10. They cried with a loud voice, saying, "How long, Master, the holy and true, do you not judge and avenge our blood on those who dwell on the earth? 6.11. A long white robe was given them. They were told that they should rest yet for a while, until their fellow servants and their brothers, who would also be killed even as they were, completed their course. 6.12. I saw when he opened the sixth seal, and there was a great earthquake. The sun became black as sackcloth made of hair, and the whole moon became as blood. 6.13. The stars of the sky fell to the earth, like a fig tree dropping its unripe figs when it is shaken by a great wind. 6.14. The sky was removed like a scroll when it is rolled up. Every mountain and island were moved out of their places. 6.15. The kings of the earth, the princes, the commanding officers, the rich, the strong, and every slave and free person, hid themselves in the caves and in the rocks of the mountains. 6.16. They told the mountains and the rocks, "Fall on us, and hide us from the face of him who sits on the throne, and from the wrath of the Lamb 6.17. for the great day of his wrath has come; and who is able to stand? 7.1. After this, I saw four angels standing at the four corners of the earth, holding the four winds of the earth, so that no wind would blow on the earth, or on the sea, or on any tree. 7.2. I saw another angel ascend from the sunrise, having the seal of the living God. He cried with a loud voice to the four angels to whom it was given to harm the earth and the sea 7.3. saying, "Don't harm the earth, neither the sea, nor the trees, until we have sealed the bondservants of our God on their foreheads! 7.4. I heard the number of those who were sealed, one hundred forty-four thousand, sealed out of every tribe of the children of Israel: 7.5. of the tribe of Judah were sealed twelve thousand, of the tribe of Reuben twelve thousand, of the tribe of Gad twelve thousand 7.6. of the tribe of Asher twelve thousand, of the tribe of Naphtali twelve thousand, of the tribe of Manasseh twelve thousand 7.7. of the tribe of Simeon twelve thousand, of the tribe of Levi twelve thousand, of the tribe of Issachar twelve thousand 7.8. of the tribe of Zebulun twelve thousand, of the tribe of Joseph twelve thousand, of the tribe of Benjamin were sealed twelve thousand. 7.9. After these things I looked, and behold, a great multitude, which no man could number, out of every nation and of all tribes, peoples, and languages, standing before the throne and before the Lamb, dressed in white robes, with palm branches in their hands. 7.10. They cried with a loud voice, saying, "Salvation be to our God, who sits on the throne, and to the Lamb! 7.11. All the angels were standing around the throne, the elders, and the four living creatures; and they fell before his throne on their faces, and worshiped God 7.12. saying, "Amen! Blessing, glory, wisdom, thanksgiving, honor, power, and might, be to our God forever and ever! Amen. 7.13. One of the elders answered, saying to me, "These who are arrayed in white robes, who are they, and where did they come from? 7.14. I told him, "My lord, you know."He said to me, "These are those who came out of the great tribulation. They washed their robes, and made them white in the Lamb's blood. 7.15. Therefore they are before the throne of God, they serve him day and night in his temple. He who sits on the throne will spread his tent over them. 8.7. The first sounded, and there followed hail and fire, mixed with blood, and they were thrown on the earth. One third of the earth was burnt up, and one third of the trees were burnt up, and all green grass was burnt up. 8.8. The second angel sounded, and something like a great burning mountain was thrown into the sea. One third of the sea became blood 8.9. and one third of the creatures which were in the sea died, those who had life. One third of the ships were destroyed. 8.10. The third angel sounded, and a great star fell from the sky, burning like a torch, and it fell on one third of the rivers, and on the springs of the waters. 8.11. The name of the star is called "Wormwood." One third of the waters became wormwood. Many men died from the waters, because they were made bitter. 8.12. The fourth angel sounded, and one third of the sun was struck, and one third of the moon, and one third of the stars; so that one third of them would be darkened, and the day wouldn't shine for one third of it, and the night in the same way. 8.13. I saw, and I heard an eagle, flying in mid heaven, saying with a loud voice, "Woe! Woe! Woe for those who dwell on the earth, because of the other voices of the trumpets of the three angels, who are yet to sound! 9.20. The rest of mankind, who were not killed with these plagues, didn't repent of the works of their hands, that they wouldn't worship demons, and the idols of gold, and of silver, and of brass, and of stone, and of wood; which can neither see, nor hear, nor walk. 9.21. They didn't repent of their murders, nor of their sorceries, nor of their sexual immorality, nor of their thefts. 11.1. A reed like a rod was given to me. Someone said, "Rise, and measure God's temple, and the altar, and those who worship in it. 11.2. Leave out the court which is outside of the temple, and don't measure it, for it has been given to the gentiles. They will tread the holy city under foot for forty-two months. 11.3. I will give power to my two witnesses, and they will prophesy one thousand two hundred sixty days, clothed in sackcloth. 11.4. These are the two olive trees and the two lampstands, standing before the Lord of the earth. 11.5. If anyone desires to harm them, fire proceeds out of their mouth and devours their enemies. If anyone desires to harm them, he must be killed in this way. 11.6. These have the power to shut up the sky, that it may not rain during the days of their prophecy. They have power over the waters, to turn them into blood, and to strike the earth with every plague, as often as they desire. 11.7. When they have finished their testimony, the beast that comes up out of the abyss will make war with them, and overcome them, and kill them. 11.8. Their dead bodies will be in the street of the great city, which spiritually is called Sodom and Egypt , where also their Lord was crucified. 11.9. From among the peoples, tribes, languages, and nations people will look at their dead bodies for three and a half days, and will not allow their dead bodies to be laid in a tomb. 11.10. Those who dwell on the earth rejoice over them, and they will be glad. They will give gifts to one another, because these two prophets tormented those who dwell on the earth. 11.11. After the three and a half days, the breath of life from God entered into them, and they stood on their feet. Great fear fell on those who saw them. 11.13. In that day there was a great earthquake, and a tenth of the city fell. Seven thousand people were killed in the earthquake, and the rest were terrified, and gave glory to the God of heaven. 11.15. The seventh angel sounded, and great voices in heaven followed, saying, "The kingdom of the world has become the Kingdom of our Lord, and of his Christ. He will reign forever and ever! 11.16. The twenty-four elders, who sit before God's throne on their thrones, fell on their faces and worshiped God 11.17. saying: "We give you thanks, Lord God, the Almighty, the one who is and who was; because you have taken your great power, and reigned. 11.18. The nations were angry, and your wrath came, as did the time for the dead to be judged, and to give your servants the prophets, their reward, as well as the saints, and those who fear your name, the small and the great; and to destroy those who destroy the earth. 12.1. A great sign was seen in heaven: a woman clothed with the sun, and the moon under her feet, and on her head a crown of twelve stars. 12.2. She was with child. She cried out, laboring and in pain, giving birth. 12.3. Another sign was seen in heaven. Behold, a great red dragon, having seven heads and ten horns, and on his heads seven crowns. 12.4. His tail drew one third of the stars of the sky, and threw them to the earth. The dragon stood before the woman who was about to give birth, so that when she gave birth he might devour her child. 12.5. She gave birth to a son, a male child, who is to rule all the nations with a rod of iron. Her child was caught up to God, and to his throne. 12.6. The woman fled into the wilderness, where she has a place prepared by God, that there they may nourish her one thousand two hundred sixty days. 12.7. There was war in the sky. Michael and his angels made war on the dragon. The dragon and his angels made war. 12.8. They didn't prevail, neither was a place found for him any more in heaven. 12.9. The great dragon was thrown down, the old serpent, he who is called the devil and Satan, the deceiver of the whole world. He was thrown down to the earth, and his angels were thrown down with him. 12.10. I heard a loud voice in heaven, saying, "Now is come the salvation, the power, and the Kingdom of our God, and the authority of his Christ; for the accuser of our brothers has been thrown down, who accuses them before our God day and night. 12.11. They overcame him because of the Lamb's blood, and because of the word of their testimony. They didn't love their life, even to death. 12.12. Therefore rejoice, heavens, and you who dwell in them. Woe to the earth and to the sea, because the devil has gone down to you, having great wrath, knowing that he has but a short time. 12.13. When the dragon saw that he was thrown down to the earth, he persecuted the woman who gave birth to the male child. 12.14. Two wings of the great eagle were given to the woman, that she might fly into the wilderness to her place, so that she might be nourished for a time, and times, and half a time, from the face of the serpent. 12.15. The serpent spewed water out of his mouth after the woman like a river, that he might cause her to be carried away by the stream. 12.16. The earth helped the woman, and the earth opened its mouth and swallowed up the river which the dragon spewed out of his mouth. 12.17. The dragon grew angry with the woman, and went away to make war with the rest of her seed, who keep God's commandments and hold Jesus' testimony. 13.1. Then I stood on the sand of the sea. I saw a beast coming up out of the sea, having ten horns and seven heads. On his horns were ten crowns, and on his heads, blasphemous names. 13.2. The beast which I saw was like a leopard, and his feet were like those of a bear, and his mouth like the mouth of a lion. The dragon gave him his power, his throne, and great authority. 13.3. One of his heads looked like it had been wounded fatally. His fatal wound was healed, and the whole earth marveled at the beast. 13.4. They worshiped the dragon, because he gave his authority to the beast, and they worshiped the beast, saying, "Who is like the beast? Who is able to make war with him? 13.5. A mouth speaking great things and blasphemy was given to him. Authority to make war for forty-two months was given to him. 13.6. He opened his mouth for blasphemy against God, to blaspheme his name, and his dwelling, those who dwell in heaven. 13.7. It was given to him to make war with the saints, and to overcome them. Authority over every tribe, people, language, and nation was given to him. 13.8. All who dwell on the earth will worship him, everyone whose name has not been written from the foundation of the world in the book of life of the Lamb who has been killed. 13.9. If anyone has an ear, let him hear. 13.10. If anyone has captivity, he goes away. If anyone is with the sword, he must be killed. Here is the endurance and the faith of the saints. 13.11. I saw another beast coming up out of the earth. He had two horns like a lamb, and he spoke like a dragon. 13.12. He exercises all the authority of the first beast in his presence. He makes the earth and those who dwell in it to worship the first beast, whose fatal wound was healed. 13.13. He performs great signs, even making fire come down out of the sky on the earth in the sight of men. 13.15. It was given to him to give breath to it, to the image of the beast, that the image of the beast should both speak, and cause as many as wouldn't worship the image of the beast to be killed. 13.16. He causes all, the small and the great, the rich and the poor, and the free and the slave, so that they should give them marks on their right hand, or on their forehead; 13.17. and that no one would be able to buy or to sell, unless he has that mark, the name of the beast or the number of his name. 13.18. Here is wisdom. He who has understanding, let him calculate the number of the beast, for it is the number of a man. His number is six hundred sixty-six. 14.4. These are those who were not defiled with women, for they are virgins. These are those who follow the Lamb wherever he goes. These were redeemed by Jesus from among men, the first fruits to God and to the Lamb. 14.8. Another, a second angel, followed, saying, "Babylon the great has fallen, which has made all the nations to drink of the wine of the wrath of her sexual immorality. 14.9. Another angel, a third, followed them, saying with a great voice, "If anyone worships the beast and his image, and receives a mark on his forehead, or on his hand 14.10. he also will drink of the wine of the wrath of God, which is prepared unmixed in the cup of his anger. He will be tormented with fire and sulfur in the presence of the holy angels, and in the presence of the Lamb. 14.13. I heard the voice from heaven saying, "Write, 'Blessed are the dead who die in the Lord from now on.'""Yes," says the Spirit, "that they may rest from their labors; for their works follow with them. 15.2. I saw something like a sea of glass mixed with fire, and those who overcame the beast, and his image, and the number of his name, standing on the sea of glass, having harps of God. 16.4. The third poured out his bowl into the rivers and springs of water, and it became blood. 16.5. I heard the angel of the waters saying, "You are righteous, who are and who were, you Holy One, because you judged this way. 16.6. For they poured out the blood of the saints and the prophets, and you have given them blood to drink. They deserve this. 16.7. I heard the altar saying, "Yes, Lord God, the Almighty, true and righteous are your judgments. 16.8. The fourth poured out his bowl on the sun, and it was given to him to scorch men with fire. 16.9. People were scorched with great heat, and people blasphemed the name of God who has the power over these plagues. They didn't repent and give him glory. 16.10. The fifth poured out his bowl on the throne of the beast, and his kingdom was darkened. They gnawed their tongues because of the pain 16.11. and they blasphemed the God of heaven because of their pains and their sores. They didn't repent of their works. 16.12. The sixth poured out his bowl on the great river, the Euphrates. Its water was dried up, that the way might be made ready for the kings that come from the sunrise. 16.15. Behold, I come like a thief. Blessed is he who watches, and keeps his clothes, so that he doesn't walk naked, and they see his shame. 16.17. The seventh poured out his bowl into the air. A loud voice came forth out of the temple of heaven, from the throne, saying, "It is done! 16.18. There were lightnings, sounds, and thunders; and there was a great earthquake, such as was not since there were men on the earth, so great an earthquake, so mighty. 16.19. The great city was divided into three parts, and the cities of the nations fell. Babylon the great was remembered in the sight of God, to give to her the cup of the wine of the fierceness of his wrath. 17.1. One of the seven angels who had the seven bowls came and spoke with me, saying, "Come here. I will show you the judgment of the great prostitute who sits on many waters 17.2. with whom the kings of the earth committed sexual immorality, and those who dwell in the earth were made drunken with the wine of her sexual immorality. 17.3. He carried me away in the Spirit into a wilderness. I saw a woman sitting on a scarlet-colored animal, full of blasphemous names, having seven heads and ten horns. 17.4. The woman was dressed in purple and scarlet, and decked with gold and precious stones and pearls, having in her hand a golden cup full of abominations and the impurities of the sexual immorality of the earth. 17.5. And on her forehead a name was written, "MYSTERY, BABYLON THE GREAT, THE MOTHER OF THE PROSTITUTES AND OF THE ABOMINATIONS OF THE EARTH. 17.6. I saw the woman drunken with the blood of the saints, and with the blood of the martyrs of Jesus. When I saw her, I wondered with great amazement. 17.7. The angel said to me, "Why do you wonder? I will tell you the mystery of the woman, and of the beast that carries her, which has the seven heads and the ten horns. 17.8. The beast that you saw was, and is not; and is about to come up out of the abyss, and to go into destruction. Those who dwell on the earth will wonder, whose name has not been written in the book of life from the foundation of the world, when they see that the beast was, and is not, and will pe present. 17.9. Here is the mind that has wisdom. The seven heads are seven mountains, on which the woman sits. 17.10. They are seven kings. Five have fallen, the one is, the other has not yet come. When he comes, he must continue a little while. 17.11. The beast that was, and is not, is himself also an eighth, and is of the seven; and he goes to destruction. 17.12. The ten horns that you saw are ten kings who have received no kingdom as yet, but they receive authority as kings, with the beast, for one hour. 17.13. These have one mind, and they give their power and authority to the beast. 17.14. These will war against the Lamb, and the Lamb will overcome them, for he is Lord of lords, and King of kings. They also will overcome who are with him, called and chosen and faithful. 17.15. He said to me, "The waters which you saw, where the prostitute sits, are peoples, multitudes, nations, and languages. 17.16. The ten horns which you saw, and the beast, these will hate the prostitute, and will make her desolate, and will make her naked, and will eat her flesh, and will burn her utterly with fire. 17.17. For God has put in their hearts to do what he has in mind, and to come to unity of mind, and to give their kingdom to the beast, until the words of God should be accomplished. 17.18. The woman whom you saw is the great city, which reigns over the kings of the earth. 18.1. After these things, I saw another angel coming down out of the sky, having great authority. The earth was illuminated with his glory. 18.2. He cried with a mighty voice, saying, "Fallen, fallen is Babylon the great, and has become a habitation of demons, and a prison of every unclean spirit, and a prison of every unclean and hateful bird! 18.3. For all the nations have drunk of the wine of the wrath of her sexual immorality, the kings of the earth committed sexual immorality with her, and the merchants of the earth grew rich from the abundance of her luxury. 18.4. I heard another voice from heaven, saying, "Come forth, my people, out of her, that you have no participation in her sins, and that you don't receive of her plagues 18.9. The kings of the earth, who committed sexual immorality and lived wantonly with her, will weep and wail over her, when they look at the smoke of her burning 18.10. standing far away for the fear of her torment, saying, 'Woe, woe, the great city, Babylon, the strong city! For your judgment has come in one hour.' 18.11. The merchants of the earth weep and mourn over her, for no one buys their merchandise any more; 18.12. merchandise of gold, silver, precious stones, pearls, fine linen, purple, silk, scarlet, all expensive wood, every vessel of ivory, every vessel made of most precious wood, and of brass, and iron, and marble; 18.13. and cinnamon, incense, perfume, frankincense, wine, olive oil, fine flour, wheat, sheep, horses, chariots, bodies, and people's souls. 18.14. The fruits which your soul lusted after have been lost to you, and all things that were dainty and sumptuous have perished from you, and you will find them no more at all. 18.15. The merchants of these things, who were made rich by her, will stand far away for the fear of her torment, weeping and mourning; 18.16. saying, 'Woe, woe, the great city, she who was dressed in fine linen, purple, and scarlet, and decked with gold and precious stones and pearls! 18.17. For in an hour such great riches are made desolate.' Every shipmaster, and everyone who sails anywhere, and mariners, and as many as gain their living by sea, stood far away 18.18. and cried out as they looked at the smoke of her burning, saying, 'What is like the great city?' 18.19. They cast dust on their heads, and cried, weeping and mourning, saying, 'Woe, woe, the great city, in which all who had their ships in the sea were made rich by reason of her great wealth!' For in one hour is she made desolate. 18.22. The voice of harpers and minstrels and flute players and trumpeters will be heard no more at all in you. No craftsman, of whatever craft, will be found any more at all in you. The sound of a mill will be heard no more at all in you. 18.23. The light of a lamp will shine no more at all in you. The voice of the bridegroom and of the bride will be heard no more at all in you; for your merchants were the princes of the earth; for with your sorcery all the nations were deceived. 18.24. In her was found the blood of prophets and of saints, and of all who have been slain on the earth. 19.2. for true and righteous are his judgments. For he has judged the great prostitute, her who corrupted the earth with her sexual immorality, and he has avenged the blood of his servants at her hand. 19.10. I fell down before his feet to worship him. He said to me, "Look! Don't do it! I am a fellow bondservant with you and with your brothers who hold the testimony of Jesus. Worship God, for the testimony of Jesus is the Spirit of Prophecy. 19.20. The beast was taken, and with him the false prophet who worked the signs in his sight, with which he deceived those who had received the mark of the beast and those who worshiped his image. They two were thrown alive into the lake of fire that burns with sulfur. 20.1. I saw an angel coming down out of heaven, having the key of the abyss and a great chain in his hand. 20.3. and cast him into the abyss, and shut it, and sealed it over him, that he should deceive the nations no more, until the thousand years were finished. After this, he must be freed for a short time. 20.6. Blessed and holy is he who has part in the first resurrection. Over these, the second death has no power, but they will be priests of God and of Christ, and will reign with him one thousand years. 20.14. Death and Hades were thrown into the lake of fire. This is the second death, the lake of fire. 21.2. I saw the holy city, New Jerusalem, coming down out of heaven from God, made ready like a bride adorned for her husband. 21.7. He who overcomes, I will give him these things. I will be his God, and he will be my son. 21.8. But for the cowardly, unbelieving, sinners, abominable, murderers, sexually immoral, sorcerers, idolaters, and all liars, their part is in the lake that burns with fire and sulfur, which is the second death. 22.8. Now I, John, am the one who heard and saw these things. When I heard and saw, I fell down to worship before the feet of the angel who had shown me these things. 22.9. He said to me, "See you don't do it! I am a fellow bondservant with you and with your brothers, the prophets, and with those who keep the words of this book. Worship God. 22.14. Blessed are those who do his commandments, that they may have the right to the tree of life, and may enter in by the gates into the city. 22.15. Outside are the dogs, the sorcerers, the sexually immoral, the murderers, the idolaters, and everyone who loves and practices falsehood. 22.19. If anyone takes away from the words of the book of this prophecy, may God take away his part from the tree of life, and out of the holy city, which are written in this book.
12. New Testament, Jude, 11 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

13. New Testament, Luke, 4.5-4.7 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

4.5. The devil, leading him up on a high mountain, showed him all the kingdoms of the world in a moment of time. 4.6. The devil said to him, "I will give you all this authority, and their glory, for it has been delivered to me; and I give it to whomever I want. 4.7. If you therefore will worship before me, it will all be yours.
14. New Testament, Matthew, 4.8-4.9 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

4.8. Again, the devil took him to an exceedingly high mountain, and showed him all the kingdoms of the world, and their glory. 4.9. He said to him, "I will give you all of these things, if you will fall down and worship me.
15. Anon., Genesis Rabba, 44.17, 76.6 (2nd cent. CE - 5th cent. CE)

44.17. וַיְהִי הַשֶּׁמֶשׁ לָבוֹא (בראשית טו, יב), רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ דְּסִכְנִין בְּשֵׁם רַבִּי לֵוִי אָמַר תְּחִלַּת מַפָּלָה שֵׁנָה, דָּמִיךְ לֵיהּ וְלָא לָעֵי בְּאוֹרַיְיתָא, דָּמִיךְ לֵיהּ וְלָא עָבֵיד עֲבוֹדָה. רַב אָמַר שְׁלשָׁה תַּרְדֵּמוֹת הֵן, תַּרְדֵּמַת שֵׁנָה, וְתַרְדֵּמַת נְבוּאָה, וְתַרְדֵּמַת מַרְמִיטָה. תַּרְדֵּמַת שֵׁנָה (בראשית ב, כא): וַיַּפֵּל ה' אֱלֹהִים תַּרְדֵּמָה עַל הָאָדָם וַיִּישָׁן. תַּרְדֵּמַת נְבוּאָה: וַיְהִי הַשֶּׁמֶשׁ לָבוֹא וְתַרְדֵּמָה נָפְלָה עַל אַבְרָם, וְתַרְדֵּמַת מַרְמִיטָה, שֶׁנֶּאֱמַר (שמואל א כו, יב): וְאֵין רֹאֶה וְאֵין יוֹדֵעַ וְאֵין מֵקִיץ כִּי כֻלָּם יְשֵׁנִים כִּי תַּרְדֵּמַת ה' נָפְלָה עֲלֵיהֶם. וְרַבָּנָן אָמְרֵי אַף תַּרְדֵּמָה שֶׁל שְׁטוּת, דִּכְתִיב (ישעיה כט, י): כִּי נָסַךְ ה' עֲלֵיכֶם רוּחַ תַּרְדֵּמָה וגו'. רַבִּי חֲנִינָה בַּר יִצְחָק אָמַר שָׁלשׁ נוֹבְלוֹת הֵן, נוֹבְלוֹת מִיתָה, שֵׁנָה. נוֹבְלוֹת נְבוּאָה, חֲלוֹם. נוֹבְלוֹת הָעוֹלָם הַבָּא, שַׁבָּת. רַבִּי אָבִין מוֹסִיף תַּרְתֵּין, נוֹבְלוֹת אוֹרָה שֶׁל מַעְלָה, גַּלְגַּל חַמָּה. נוֹבְלוֹת חָכְמָה שֶׁל מַעְלָה, תּוֹרָה. (בראשית טו, יב): וְהִנֵּה אֵימָה חֲשֵׁכָה גְדֹלָה נֹפֶלֶת עָלָיו. אֵימָה, זוֹ בָּבֶל, דִּכְתִיב (דניאל ג, יט): בֵּאדַיִן נְבוּכַדְנֶצַּר הִתְמְלִי חֱמָא. חֲשֵׁכָה, זוֹ מָדַי, שֶׁהֶחֱשִׁיכָה עֵינֵיהֶם שֶׁל יִשְׂרָאֵל בְּצוֹם וּבְתַעֲנִית. גְּדֹלָה, זוֹ יָוָן. רַבִּי סִימוֹן וְרַבָּנָן, רַבִּי סִימוֹן אָמַר מֵאָה וְעֶשְׂרִים דּוּכָסִים, מֵאָה וְעֶשְׂרִים אִפַּרְכוּן, מֵאָה וְעֶשְׂרִים אִסְטְרַטְלִיטִין. וְרַבָּנָן אָמְרֵי מִשִּׁשִׁים שִׁשִּׁים, דִּכְתִיב (דברים ח, טו): נָחָשׁ שָׂרָף וְעַקְרָב. נָחָשׁ, זוֹ בָּבֶל. שָׂרָף, זוֹ מָדַי. עַקְרָב, זֶה יָוָן. מָה עַקְרָב זוֹ יוֹלֶדֶת לְשִׁשִּׁים שִׁשִּׁים, כָּךְ הֶעֱמִידָה מַלְכוּת יָוָן מִשִּׁשִּׁים שִׁשִּׁים. נֹפֶלֶת עָלָיו, זוֹ אֱדוֹם, שֶׁנֶּאֱמַר (ירמיה מט, כא): מִקּוֹל נִפְלָם רָעֲשָׁה הָאָרֶץ. וְיֵשׁ שֶׁמַּחְלִיפִין, נוֹפֶלֶת עָלָיו, זוֹ בָּבֶל, דִּכְתִיב בָּהּ (ישעיה כא, ט): נָפְלָה נָפְלָה בָּבֶל. גְּדֹלָה, זוֹ מָדַי, דִּכְתִיב (אסתר ג, א): אַחַר הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה גִּדַּל הַמֶּלֶךְ אֲחַשְׁוֵרוֹשׁ. חֲשֵׁכָה, זוֹ יָוָן, שֶׁהֶחֱשִׁיכָה עֵינֵיהֶם שֶׁל יִשְׂרָאֵל בִּגְזֵרוֹתֶיהָ, שֶׁהָיְתָה אוֹמֶרֶת לְיִשְׂרָאֵל כִּתְבוּ עַל קֶרֶן הַשּׁוֹר שֶׁאֵין לָכֶם חֵלֶק בֵּאלֹהֵי יִשְׂרָאֵל. אֵימָה, זוֹ אֱדוֹם, דִּכְתִיב (דניאל ז, ז): וַאֲרוּ חֵיוָה רְבִיעָאָה דְּחִילָה וְאֵימְתָנִי וְתַקִּיפָא יַתִּירָה. 76.6. הַצִּילֵנִי נָא מִיַּד אָחִי מִיַּד עֵשָׂו (בראשית לב, יב), הַצֵּל אֶת בָּנַי לֶעָתִיד לָבוֹא מִיַּד בְּנֵי בָנָיו שֶׁבָּאוּ עֲלֵיהֶן מִכֹּחוֹ שֶׁל עֵשָׂו, הֲדָא הוּא דִכְתִיב (דניאל ז, ח): מִסְתַּכַּל הֲוֵית בְּקַרְנַיָּא וַאֲלוּ קֶרֶן אָחֳרִי זְעֵירָה סִלְקָת בֵּינֵיהֵן, זֶה בֶּן נֵצֶר. (דניאל ז, ח): וּתְלָת מִן קַרְנַיָּא קַדְמָיָתָא אֶתְעֲקַרָה מִן קָדָמַהּ, זוֹ שֶׁנָּתְנוּ לָהֶם מַלְכוּתָם, מַקְדִּין וּקְרוֹס וְקַרְדִידוֹסִי. (דניאל ז, ח): וַאֲלוּ עַיְנִין כְּעַיְנֵי אֲנָשָׁא בְּקַרְנָא דָא וּפֻם מְמַלִּל רַבְרְבָן, זוֹ מַלְכוּת הָרְשָׁעָה שֶׁהִיא מַכְתֶּבֶת טִירוֹנְיָא מִכָּל אֻמּוֹת הָעוֹלָם. אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן כְּתִיב עַל קַרְנַיָא עֲשַׂר מִנַּהּ מַלְכוּתָא עַשְׂרָא מַלְכִין יְקֻמוּן מִן אַרְעָא, כּוּלְּהוֹן בְּיוֹצְאֵי יְרֵכוֹ שֶׁל עֵשָׂו הַכָּתוּב מְדַבֵּר, אֶלָּא: מְִתַּכַּל הֲוֵית בְּקַרְנַיָּא וַאֲלוּ קֶרֶן אָחֳרִי זְעֵירָה סִלְקָת בֵּינֵיהֵן, זוֹ מַלְכוּת הָרְשָׁעָה. וּתְלָת מִן קַרְנַיָּא קַדְמָיָתָא אֶתְעֲקַרָה מִן קָדָמַהּ, אֵלּוּ שְׁלשָׁה מַלְכֻיּוֹת הָרִאשׁוֹנוֹת. וַאֲלוּ עַיְנִין כְּעַיְנֵי אֲנָשָׁא בְּקַרְנָא דָא, זוֹ מַלְכוּת הָרְשָׁעָה שֶׁהִיא מַכְנֶסֶת עַיִן רָעָה בְּמָמוֹנוֹ שֶׁל אָדָם, פְּלַן עַתִּיר נַעַבְדִּינֵיהּ אַרְכוֹנוֹנוּס, פְּלַן עַתִּיר נַעַבְדֵיהּ בַּלְיוֹטוֹס. (בראשית לב, יב): פֶּן יָבוֹא וְהִכַּנִי אֵם עַל בָּנִים, וְאַתָּה אָמַרְתָּ (דברים כב, ו): לֹא תִקַּח הָאֵם עַל הַבָּנִים. דָּבָר אַחֵר, פֶּן יָבוֹא וְהִכַּנִּי אֵם עַל בָּנִים, וְאַתָּה אָמַרְתָּ (ויקרא כב, כח): וְשׁוֹר וָשֶׂה אֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ לֹא תִשְׁחֲטוּ בְּיוֹם אֶחָד.
16. Eusebius of Caesarea, Ecclesiastical History, 3.18 (3rd cent. CE - 4th cent. CE)

17. Anon., Numbers Rabba, 20.23 (4th cent. CE - 9th cent. CE)

20.23. וַיָּחֶל הָעָם לִזְנוֹת אֶל בְּנוֹת מוֹאָב (במדבר כה, א), בּוֹא וּרְאֵה מַה כְּתִיב בִּיצִיאָתָן מִמִּצְרַיִם (שמות יד, ב): דַּבֵּר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְיָשֻׁבוּ וְיַחֲנוּ לִפְנֵי פִּי הַחִירֹת, מַהוּ פִּי הַחִירֹת, מָקוֹם קָבוּעַ לִזְנוּת הָיָה, וּלְפִי שֶׁהִצְנִיעוּ עַצְמָן בִּיצִיאָתָן מִמִּצְרַיִם נִקְרָא פִּי הַחִירֹת, וְאֵלּוּ שֶׁהִפְקִירוּ עַצְמָן לַאֲנָשִׁים, כְּתִיב: וַיָּחֶל הָעָם לִזְנוֹת, וַיָּחֶל הָעָם, כָּל מָקוֹם שֶׁנֶּאֱמַר הָעָם, לְשׁוֹן גְּנַאי הוּא, וְכָל מָקוֹם שֶׁנֶּאֱמַר יִשְׂרָאֵל, לְשׁוֹן שֶׁבַח הוּא, (במדבר יא, א): וַיְהִי הָעָם כְּמִתְאֹנְנִים. (במדבר כא, ה): וַיְדַבֵּר הָעָם בֵּאלֹהִים וּבְמשֶׁה. (במדבר יד, א): וַיִּבְכּוּ הָעָם בַּלַּיְלָה הַהוּא. (במדבר יד, יא): עַד אָנָה יְנַאֲצֻנִי הָעָם. (שמות לב, כה): וַיַּרְא משֶׁה אֶת הָעָם כִּי פָרֻעַ הוּא. (שמות לב, א): וַיִּקָּהֵל הָעָם עַל אַהֲרֹן, וְכֵן כֻּלָּם. וַיָּחֶל הָעָם לִזְנוֹת, זְרֹק מַטֶּה לָאֲוִיר לְעִקָּרוֹ נוֹפֵל, מִי שֶׁפָּתַח בִּזְנוּת תְּחִלָּה, הִשְּׁלִים לְבַסּוֹף, אִמּוֹתֵיהֶם הִתְחִילוּ בְּזִמָּה (בראשית יט, לא לד): וַתֹּאמֶר הַבְּכִירָה אֶל הַצְּעִירָה, לְכָה נַשְׁקֶה אֶת אָבִינוּ יַיִן וְנִשְׁכְּבָה, וַיְהִי מִמָּחֳרָת וַתֹּאמֶר הַבְּכִירָה אֶל הַצְּעִירָה הֵן שָׁכַבְתִּי אֱמֶשׁ, לִמְּדַתָּה אֲחוֹתָהּ, וּלְפִיכָךְ חָסַךְ הַכָּתוּב עַל הַצְּעִירָה וְלֹא פֵּרְשָׁהּ, אֶלָּא (בראשית יט, לה): וַתִּשְׁכַּב עִמּוֹ, וּבַגְּדוֹלָה כְּתִיב (בראשית יט, לג): וַתִּשְׁכַּב אֶת אָבִיהָ. אוֹתָהּ שֶׁפָּתְחָה בִּזְּנוּת תְּחִלָּה הִשְׁלִימוּ בְּנוֹתֶיהָ אַחֲרֶיהָ לִזְנוֹת אֶל בְּנוֹת מוֹאָב. (במדבר כה, ב): וַתִּקְרֶאןָ לָעָם לְזִבְחֵי אֱלֹהֵיהֶן, שֶׁהָלְכוּ בַּעֲצָתוֹ, שֶׁנֶּאֱמַר (במדבר לא, טז): הֵן הֵנָּה הָיוּ לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל בִּדְבַר בִּלְעָם לִמְסָר מַעַל בַּה'. עָשׂוּ לָהֶם קְלָעִים וְהוֹשִׁיבוּ בָּהֶם זוֹנוֹת וּבִידֵיהֶן כָּל כְּלֵי חֶמְדָה, וְהָיְתָה זְקֵנָה יוֹשֶׁבֶת מִבַּחוּץ וּמְשַׁמֶּרֶת לַיַּלְדָה שֶׁהָיְתָה לִפְנִים מִן הַחֲנוּת, כְּשֶׁיִּשְׂרָאֵל עוֹבְרִין לִטֹּל חֵפֶץ בַּשּׁוּק זְקֵנָה אוֹמֶרֶת לוֹ בָּחוּר אִי אַתָּה רוֹצֶה כְּלִי פִּשְׁתָּן שֶׁבָּא מִבֵּית שְׁאָן, וְהָיְתָה מַרְאָה לוֹ וְאוֹמֶרֶת לוֹ הִכָּנֵס לִפְנִים וְתִרְאֶה חֲפָצִים נָאִים, הַזְּקֵנָה אוֹמֶרֶת לוֹ בְּיוֹתֵר, וְיַלְדָה בְּפָחוֹת, מִכָּאן וָאֵילָךְ אוֹמֶרֶת לוֹ יַלְדָה הֲרֵי אַתָּה כְּבֶן בַּיִת שֵׁב בְּרֹר לְעַצְמְךָ, וְצַרְצוּר יַיִן מֻנָּח אֶצְלָהּ וַעֲדַיִן לֹא נֶאֱסַר יַיִן שֶׁל גּוֹיִם, נַעֲרָה יוֹצְאָה מְקֻשֶּׁטֶת וּמְבֻסֶּמֶת וּמְפַתָּה אוֹתוֹ וְאוֹמֶרֶת לוֹ לָמָּה אָנוּ אוֹהֲבִין אֶתְכֶם וְאַתֶּם שׂוֹנְאִין אוֹתָנוּ, טֹל לְךָ כְּלִי זֶה חִנָּם, הֲלוֹא (בראשית מב, יא): כֻּלָּנוּ בְּנֵי אִישׁ אֶחָד, בְּנֵי תֶּרַח אֲבִי אַבְרָהָם, אֵין אַתֶּם רוֹצִים לֶאֱכֹל מִזִּבְחוֹתֵינוּ וּמִבִּשׁוּלֵינוּ, הֲרֵי לָנוּ עֲגָלִים וְתַרְנְגוֹלִים שַׁחֲטוּ כְּמִצְוַתְכֶם וְאִכְלוּ, מִיָּד מַשְׁקַתּוּ הַיַּיִן וּבוֹעֵר בּוֹ הַשָֹּׂטָן, הָיָה נִשְׂטֶה אַחֲרֶיהָ, שֶׁנֶּאֱמַר (הושע ד, יא): זְנוּת וְיַיִן וְתִירוֹשׁ יִקַּח לֵב, וְיֵשׁ אוֹמְרִים בִּלְעָם צִוָּה אוֹתָם שֶׁלֹא לְהַשְׁקוֹתָם, שֶׁלֹא יִדּוֹנוּ כִּשְׁתוּיֵי יַיִן אֶלָּא כִּמְזִידִין. כֵּיוָן שֶׁהָיָה תּוֹבְעָהּ אוֹמֶרֶת לוֹ אֵינִי נִשְׁמַעַת לָךְ עַד שֶׁתִּשְׁחַט זֶה לִפְעוֹר וְתִשְׁתַּחֲוֶה לוֹ, וְהוּא אוֹמֵר לַעֲבוֹדַת כּוֹכָבִים אֵינִי מִשְׁתַּחֲוֶה, וְאוֹמֶרֶת לוֹ אֵין אַתָּה אֶלָּא כִּמְגַלֶּה עַצְמְךָ, וְהוּא נִשְׂטֶה אַחֲרֶיהָ וְעוֹשֶׂה כֵן. זוֹ שֶׁאָמְרוּ חֲכָמִים הַפּוֹעֵר עַצְמוֹ לְבַעַל פְּעוֹר זוֹ הִיא עֲבוֹדָתוֹ, שֶׁנֶּאֱמַר (במדבר כה, ב): וַיִּשְׁתַּחֲווּ לֵאלֹהֵיהֶן, וַיִּצָּמֶד יִשְׂרָאֵל לְבַעַל פְּעוֹר (במדבר כה, ג), בַּתְּחִלָּה הָיוּ נִכְנָסִין בְּצִנְעָה, וּלְבַסּוֹף נִכְנָסִין צְמִידִים צְמִידִים, זוּגוֹת, כְּעִנְיָן שֶׁל צֶמֶד בָּקָר. דָּבָר אַחֵר, כְּאָדָם צָמִיד בִּמְלַאכְתּוֹ, וַיִּצָּמֶד, כִּצְמִידִים עַל יָדֶיהָ, רַבִּי לֵוִי אָמַר זוֹ גְזֵרָה קָשָׁה מִן הָעֵגֶל, דְּאִלּוּ בָּעֵגֶל כְּתִיב (שמות לב, ב): פָּרְקוּ נִזְמֵי הַזָּהָב, וּבְכָאן, וַיִּצָּמֶד, כִּצְמִידִים. בָּעֵגֶל נָפְלוּ שְׁלשֶׁת אֲלָפִים, וְכָאן עֶשְׂרִים וְאַרְבָּעָה אֶלֶף. (במדבר כה, ד): וַיֹּאמֶר ה' אֶל משֶׁה קַח אֶת כָּל רָאשֵׁי הָעָם וְהוֹקַע אֹתָם, רַבִּי יוּדָן אָמַר רָאשֵׁי הָעָם תָּלָה עַל שֶׁלֹא מִיחוּ בִּבְנֵי אָדָם. רַבִּי נְחֶמְיָה אָמַר לֹא תָּלָה רָאשֵׁי הָעָם, אֶלָּא אָמַר לוֹ הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְמשֶׁה הוֹשֵׁב לָהֶן רָאשֵׁי סַנְהֶדְרִיּוֹת וְיִהְיוּ דָּנִים כָּל מִי שֶׁהָלַךְ לִפְעוֹר. אָמַר, מִי מוֹדִיעָן, אָמַר לוֹ אֲנִי מְפַרְסְמָן, כָּל מִי שֶׁטָּעָה הֶעָנָן סָר מֵעָלָיו וְהַשֶּׁמֶשׁ זוֹרַחַת עָלָיו בְּתוֹךְ הַקָּהָל, וְיִהְיוּ הַכֹּל יוֹדְעִין מִי שֶׁטָּעָה וְיִתְלוּ אוֹתוֹ, תֵּדַע לְךָ שֶׁהוּא כֵּן (במדבר כה, ה): וַיֹּאמֶר משֶׁה אֶל שֹׁפְטֵי יִשְׂרָאֵל הִרְגוּ אִישׁ אֲנָשָׁיו וגו'. 20.23. 23 (Numb. 25:1) “The people began to go whoring unto the daughters of Moab.” Come and see what is written in their leaving from Egypt: (In Exodus 14:2,) “Tell the Israelites to turn back and encamp before Pi-Hahiroth (which sounds like liberty, iheiruth /i).” What is the meaning of Pi-Hahiroth? It was a place that was fixed for unchastity. And because they sheltered themselves [from it] in their leaving, it was called Pi-Hahiroth. But these [Moabite women] because they made themselves available to the people, it is written, (in Numb. 25:1), “the people began to go whoring [unto the daughters of Moab].” (Numb. 25:1) “The people began”: Every place that “the people” is mentioned, it is an expression of shame; but every place that “Israel” is mentioned, it is an expression of commendation: (In Numb. 11:1,) “Now the people were as murmurers [speaking evil in the ears of the Lord]”; (in Numb. 21:5,) “So the people spoke against God and against Moses”; (in Numb. 14:1,) “and the people wept on that night”; (in Numb. 14:11), “Until when will the people anger Me”; (in Exod. 32:25,) “And Moses saw that the people were wild”; (in Exod. 32:1,) “and the people gathered together against Aaron”; and similarly in all of them. (Numb. 25:1) “The people began to go whoring.” Throw a stick into the air, sup68 /supclass=\"footnote\"Gk.: iaer./i [and] it falls to its place of origin (i.e., its root). sup69 /supclass=\"footnote\"For this proverb in other contexts, see Gen. R. 53:15; 86:6.The one who had begun with the whoredom at first, finished with it in the end. Their matriarchs (i.e., the matriarchs of Ammon and Moab) began with whoredom (according to Gen. 19:31-34), “And the first-born said to the younger, ‘Let us give our father to drink […].’ So it came to pass on the next day that the first-born said unto the younger […].” She (the first-born) had instructed her in whoredom, and for that reason the Holy One, blessed be He, had pity on the younger and did not expose her. Rather (according to vs. 35), “and she slept with him”; but with reference to the elder, it is written (in vs. 33), “and slept with her father.” sup70 /supclass=\"footnote\"Thus in the case of the elder, her incest was specifically mentioned.In the case of the one who began in whoredom at first, her daughters (i.e., the daughters of Moab) went after her to finish [it, as stated (in Numb. 25:1), “the people began] to go whoring unto the daughters of Moab.” (Numb. 25:2) “And they invited the people to the sacrifices for their gods”: Thus they (i.e., daughters of Moab) were going by the counsel of Balaam, as stated (in Numb. 31:16), “Here these women at the bidding of Balaam made the Children of Israel.” sup71 /supclass=\"footnote\" iySanh.10:2 (28cd); iSanh.106a; iPRE47.They made themselves curtained stalls and installed harlots in them with every object of delight in their hands. Now a girl would have an old woman as an agent, for an old woman would be in front of the shop. During the time that Israel was passing by on the way to the marketplace, the woman would say to him, “Young man, surely you want objects of linen which have come from Beth-Shean!” Then she would show them to him and say to him, “Come inside and you will see fine things”; and when the old woman would tell him a high price, the girl would [give him] a lower one. From then on the girl would tell him, “You are like one of the family. Sit down and choose for yourself.” Now a jug of wine was placed by her, since the wine of gentiles had not yet been forbidden. Then out comes the girl, perfumed and adorned, and seduces him and says to him, “Why do you hate us, when we love you? Take for yourself this article gratis. We all are children of a single man, children of Terah, the father of Abraham. So do you not want to eat from our sacrifices and from our cooking? Here are calves and cocks for you; slaughter them according to your own precepts, and eat.” Immediately she has him drink the wine, and then the Satan burned within him, so that he became a fool for her, as stated (in Hosea 4:11), “Harlotry, wine and young wine sway the heart.” There are also those who say [that] Balaam commanded them not to have them drink the wine, so that they would not be judged as those who are drunk, but as willful sinners. When he sought her out, she said to him, “I am not listening to you until you slaughter it [as a sacrifice] to Peor and bow down to it.” But he would say, “I am not bowing down to idolatry.” And she would say to him, “You only need to reveal yourself to it.” And [since] he had become a fool for her, he would do so. This is what the masters said, “One who reveals himself (to defecate) to Baal Peor – this is its worship” (Sanhedrin 64a). It is so stated (Numb. 25:2), “and they bowed down to their gods.” (Numb. 25:3) “Thus Israel was joined (rt.: itsmd /i) to Baal Peor”: At the beginning, they went in chastely, but at the end they went as many teams of pairs, like a pair ( itsemed /i) of oxen. Another explanation: Like a man tied to his work; joined (rt.: itsmd /i) [to Baal Peor] like bracelets (rt.: itsmd /i). R. Levi said, “This was more serious than the [sin of the golden] calf, for while in reference to the calf, it is written (in Exod. 32:2), ‘Take off the gold rings,’ here [it is written] (in Numb. 25:3), ‘was joined (rt.: itsmd /i) [to Baal Peor,]’ like bracelets (rt.: itsmd /i)]. Because of the calf about three thousand fell, but here (according to Numb. 25:9) [the number fallen is] twenty-four thousand.” (Numb. 25:4) “[…] Take all the heads of the people, and impale them [before the Lord in the sun].” R. Judan said, “He hanged the heads of the people, because they had not protested about the people.” R. Nehemiah said, “He did not hang them. Rather the Holy One, blessed be He, said to Moses, ‘Appoint Sanhedrin sup72 /supclass=\"footnote\" iSanhedraot.Gk. plural: isynhedria./i heads for them, and let them judge whoever went to Peor.’ He said to him, ‘But who will make such a one known?’ The Holy One, blessed be He, said to him, ‘I will expose them. In the case of whoever has gone astray, the cloud shall be peeled back from upon him, and the sun shall shine upon him in the midst of the congregation. Then they will know anyone who has gone astray and hang him.’” You know for yourself that it is so, as stated (in Numb. 25:5), “So Moses said unto the judges of Israel, ‘Each of you kill [those of] his own people [who have been joined to Baal Peor].’”"
18. Augustine, The City of God, 20.19 (4th cent. CE - 5th cent. CE)

20.19. I see that I must omit many of the statements of the gospels and epistles about this last judgment, that this volume may not become unduly long; but I can on no account omit what the Apostle Paul says, in writing to the Thessalonians, We beseech you, brethren, by the coming of our Lord Jesus Christ, etc. No one can doubt that he wrote this of Antichrist and of the day of judgment, which he here calls the day of the Lord, nor that he declared that this day should not come unless he first came who is called the apostate - apostate, to wit, from the Lord God. And if this may justly be said of all the ungodly, how much more of him? But it is uncertain in what temple he shall sit, whether in that ruin of the temple which was built by Solomon, or in the Church; for the apostle would not call the temple of any idol or demon the temple of God. And on this account some think that in this passage Antichrist means not the prince himself alone, but his whole body, that is, the mass of men who adhere to him, along with him their prince; and they also think that we should render the Greek more exactly were we to read, not in the temple of God, but for or as the temple of God, as if he himself were the temple of God, the Church. Then as for the words, And now you know what withholds, i.e., you know what hindrance or cause of delay there is, that he might be revealed in his own time; they show that he was unwilling to make an explicit statement, because he said that they knew. And thus we who have not their knowledge wish and are not able even with pains to understand what the apostle referred to, especially as his meaning is made still more obscure by what he adds. For what does he mean by For the mystery of iniquity does already work: only he who now holds, let him hold until he be taken out of the way: and then shall the wicked be revealed? I frankly confess I do not know what he means. I will nevertheless mention such conjectures as I have heard or read. Some think that the Apostle Paul referred to the Roman empire, and that he was unwilling to use language more explicit, lest he should incur the calumnious charge of wishing ill to the empire which it was hoped would be eternal; so that in saying, For the mystery of iniquity does already work, he alluded to Nero, whose deeds already seemed to be as the deeds of Antichrist. And hence some suppose that he shall rise again and be Antichrist. Others, again, suppose that he is not even dead, but that he was concealed that he might be supposed to have been killed, and that he now lives in concealment in the vigor of that same age which he had reached when he was believed to have perished, and will live until he is revealed in his own time and restored to his kingdom. But I wonder that men can be so audacious in their conjectures. However, it is not absurd to believe that these words of the apostle, Only he who now holds, let him hold until he be taken out of the way, refer to the Roman empire, as if it were said, Only he who now reigns, let him reign until he be taken out of the way. And then shall the wicked be revealed: no one doubts that this means Antichrist. But others think that the words, You know what withholds, and The mystery of iniquity works, refer only to the wicked and the hypocrites who are in the Church, until they reach a number so great as to furnish Antichrist with a great people, and that this is the mystery of iniquity, because it seems hidden; also that the apostle is exhorting the faithful tenaciously to hold the faith they hold when he says, Only he who now holds, let him hold until he be taken out of the way, that is, until the mystery of iniquity which now is hidden departs from the Church. For they suppose that it is to this same mystery John alludes when in his epistle he says, Little children, it is the last time: and as you have heard that Antichrist shall come, even now are there many antichrists; whereby we know that it is the last time. They went out from us, but they were not of us; for if they had been of us, they would no doubt have continued with us. 1 John 2:18-19 As therefore there went out from the Church many heretics, whom John calls many antichrists, at that time prior to the end, and which John calls the last time, so in the end they shall go out who do not belong to Christ, but to that last Antichrist, and then he shall be revealed. Thus various, then, are the conjectural explanations of the obscure words of the apostle. That which there is no doubt he said is this, that Christ will not come to judge quick and dead unless Antichrist, His adversary, first come to seduce those who are dead in soul; although their seduction is a result of God's secret judgment already passed. For, as it is said his presence shall be after the working of Satan, with all power, and signs, and lying wonders, and with all seduction of unrighteousness in them that perish. For then shall Satan be loosed, and by means of that Antichrist shall work with all power in a lying though a wonderful manner. It is commonly questioned whether these works are called signs and lying wonders because he is to deceive men's senses by false appearances, or because the things he does, though they be true prodigies, shall be a lie to those who shall believe that such things could be done only by God, being ignorant of the devil's power, and especially of such unexampled power as he shall then for the first time put forth. For when he fell from heaven as fire, and at a stroke swept away from the holy Job his numerous household and his vast flocks, and then as a whirlwind rushed upon and smote the house and killed his children, these were not deceitful appearances, and yet they were the works of Satan to whom God had given this power. Why they are called signs and lying wonders, we shall then be more likely to know when the time itself arrives. But whatever be the reason of the name, they shall be such signs and wonders as shall seduce those who shall deserve to be seduced, because they received not the love of the truth that they might be saved. Neither did the apostle scruple to go on to say, For this cause God shall send upon them the working of error that they should believe a lie. For God shall send, because God shall permit the devil to do these things, the permission being by His own just judgment, though the doing of them is in pursuance of the devil's unrighteous and maligt purpose, that they all might be judged who believed not the truth, but had pleasure in unrighteousness. Therefore, being judged, they shall be seduced, and, being seduced, they shall be judged. But, being judged, they shall be seduced by those secretly just and justly secret judgments of God, with which He has never ceased to judge since the first sin of the rational creatures; and, being seduced, they shall be judged in that last and manifest judgment administered by Jesus Christ, who was Himself most unjustly judged and shall most justly judge.
19. Anon., 4 Ezra, 6.49-6.52

20. Anon., Ascension of Isaiah, 4.13-4.14Subjects of this text:

subject book bibliographic info
adultery Mathews (2013), Riches, Poverty, and the Faithful: Perspectives on Wealth in the Second Temple Period and the Apocalypse of John, 208
age,present/eschatological Mathews (2013), Riches, Poverty, and the Faithful: Perspectives on Wealth in the Second Temple Period and the Apocalypse of John, 193
angel,angelic Maier and Waldner (2022), Desiring Martyrs: Locating Martyrs in Space and Time, 55
antichrist figure Mathews (2013), Riches, Poverty, and the Faithful: Perspectives on Wealth in the Second Temple Period and the Apocalypse of John, 177
apocalypse,the Brodd and Reed (2011), Rome and Religion: A Cross-Disciplinary Dialogue on the Imperial Cult, 143
apocalyptic literature and thought, eschatological revenge/judgment in Boustan Janssen and Roetzel (2010), Violence, Scripture, and Textual Practices in Early Judaism and Christianity, 216
apocalyptic literature and thought Boustan Janssen and Roetzel (2010), Violence, Scripture, and Textual Practices in Early Judaism and Christianity, 216
asia minor Maier and Waldner (2022), Desiring Martyrs: Locating Martyrs in Space and Time, 51
audience Maier and Waldner (2022), Desiring Martyrs: Locating Martyrs in Space and Time, 51, 55
author Maier and Waldner (2022), Desiring Martyrs: Locating Martyrs in Space and Time, 55
authority Mathews (2013), Riches, Poverty, and the Faithful: Perspectives on Wealth in the Second Temple Period and the Apocalypse of John, 193
babylon,the whore Mathews (2013), Riches, Poverty, and the Faithful: Perspectives on Wealth in the Second Temple Period and the Apocalypse of John, 3
babylon,whore of babylon Maier and Waldner (2022), Desiring Martyrs: Locating Martyrs in Space and Time, 57
babylon,wine of Mathews (2013), Riches, Poverty, and the Faithful: Perspectives on Wealth in the Second Temple Period and the Apocalypse of John, 208
babylon Maier and Waldner (2022), Desiring Martyrs: Locating Martyrs in Space and Time, 51, 57; Mathews (2013), Riches, Poverty, and the Faithful: Perspectives on Wealth in the Second Temple Period and the Apocalypse of John, 155
balaam Mathews (2013), Riches, Poverty, and the Faithful: Perspectives on Wealth in the Second Temple Period and the Apocalypse of John, 3
beale,g. k. Mathews (2013), Riches, Poverty, and the Faithful: Perspectives on Wealth in the Second Temple Period and the Apocalypse of John, 22
beast Maier and Waldner (2022), Desiring Martyrs: Locating Martyrs in Space and Time, 51, 57
beasts Mathews (2013), Riches, Poverty, and the Faithful: Perspectives on Wealth in the Second Temple Period and the Apocalypse of John, 155, 192, 193
blasphemy,blasphemers Maier and Waldner (2022), Desiring Martyrs: Locating Martyrs in Space and Time, 51
christ,image of Mathews (2013), Riches, Poverty, and the Faithful: Perspectives on Wealth in the Second Temple Period and the Apocalypse of John, 177
city Maier and Waldner (2022), Desiring Martyrs: Locating Martyrs in Space and Time, 57
commerce,commercial Maier and Waldner (2022), Desiring Martyrs: Locating Martyrs in Space and Time, 57
community,faithful Mathews (2013), Riches, Poverty, and the Faithful: Perspectives on Wealth in the Second Temple Period and the Apocalypse of John, 155
conquering Mathews (2013), Riches, Poverty, and the Faithful: Perspectives on Wealth in the Second Temple Period and the Apocalypse of John, 177
creatures,malevolent Mathews (2013), Riches, Poverty, and the Faithful: Perspectives on Wealth in the Second Temple Period and the Apocalypse of John, 177
crisis,of persecution Mathews (2013), Riches, Poverty, and the Faithful: Perspectives on Wealth in the Second Temple Period and the Apocalypse of John, 149
crown,gold Mathews (2013), Riches, Poverty, and the Faithful: Perspectives on Wealth in the Second Temple Period and the Apocalypse of John, 177
death Mathews (2013), Riches, Poverty, and the Faithful: Perspectives on Wealth in the Second Temple Period and the Apocalypse of John, 149
deceiver Mathews (2013), Riches, Poverty, and the Faithful: Perspectives on Wealth in the Second Temple Period and the Apocalypse of John, 192
devil,the Mathews (2013), Riches, Poverty, and the Faithful: Perspectives on Wealth in the Second Temple Period and the Apocalypse of John, 192
devotion Maier and Waldner (2022), Desiring Martyrs: Locating Martyrs in Space and Time, 57
dirge Maier and Waldner (2022), Desiring Martyrs: Locating Martyrs in Space and Time, 57
dragon,the Mathews (2013), Riches, Poverty, and the Faithful: Perspectives on Wealth in the Second Temple Period and the Apocalypse of John, 155, 192, 193
economic,participation Mathews (2013), Riches, Poverty, and the Faithful: Perspectives on Wealth in the Second Temple Period and the Apocalypse of John, 192, 208
economic success Mathews (2013), Riches, Poverty, and the Faithful: Perspectives on Wealth in the Second Temple Period and the Apocalypse of John, 3
ekphrasis Maier and Waldner (2022), Desiring Martyrs: Locating Martyrs in Space and Time, 55
empire,roman Mathews (2013), Riches, Poverty, and the Faithful: Perspectives on Wealth in the Second Temple Period and the Apocalypse of John, 149, 192, 193
empire Mathews (2013), Riches, Poverty, and the Faithful: Perspectives on Wealth in the Second Temple Period and the Apocalypse of John, 192
endurance Mathews (2013), Riches, Poverty, and the Faithful: Perspectives on Wealth in the Second Temple Period and the Apocalypse of John, 149
enoch Maier and Waldner (2022), Desiring Martyrs: Locating Martyrs in Space and Time, 51
eschatology Boustan Janssen and Roetzel (2010), Violence, Scripture, and Textual Practices in Early Judaism and Christianity, 216
faith Maier and Waldner (2022), Desiring Martyrs: Locating Martyrs in Space and Time, 55
faithful,the Mathews (2013), Riches, Poverty, and the Faithful: Perspectives on Wealth in the Second Temple Period and the Apocalypse of John, 149, 177
final judgment Maier and Waldner (2022), Desiring Martyrs: Locating Martyrs in Space and Time, 57
forehead Mathews (2013), Riches, Poverty, and the Faithful: Perspectives on Wealth in the Second Temple Period and the Apocalypse of John, 155
fornication Mathews (2013), Riches, Poverty, and the Faithful: Perspectives on Wealth in the Second Temple Period and the Apocalypse of John, 155, 208
gender,gendered Maier and Waldner (2022), Desiring Martyrs: Locating Martyrs in Space and Time, 51
geography Maier and Waldner (2022), Desiring Martyrs: Locating Martyrs in Space and Time, 51
god Maier and Waldner (2022), Desiring Martyrs: Locating Martyrs in Space and Time, 55
golden cup Mathews (2013), Riches, Poverty, and the Faithful: Perspectives on Wealth in the Second Temple Period and the Apocalypse of John, 155
greed Mathews (2013), Riches, Poverty, and the Faithful: Perspectives on Wealth in the Second Temple Period and the Apocalypse of John, 3
hebrew bible Mathews (2013), Riches, Poverty, and the Faithful: Perspectives on Wealth in the Second Temple Period and the Apocalypse of John, 22
hell Boustan Janssen and Roetzel (2010), Violence, Scripture, and Textual Practices in Early Judaism and Christianity, 216
horn Mathews (2013), Riches, Poverty, and the Faithful: Perspectives on Wealth in the Second Temple Period and the Apocalypse of John, 193
horse,white Mathews (2013), Riches, Poverty, and the Faithful: Perspectives on Wealth in the Second Temple Period and the Apocalypse of John, 177
horseman,first Mathews (2013), Riches, Poverty, and the Faithful: Perspectives on Wealth in the Second Temple Period and the Apocalypse of John, 177
horseman,fourth Mathews (2013), Riches, Poverty, and the Faithful: Perspectives on Wealth in the Second Temple Period and the Apocalypse of John, 177
horseman,second Mathews (2013), Riches, Poverty, and the Faithful: Perspectives on Wealth in the Second Temple Period and the Apocalypse of John, 177
idolatry Brodd and Reed (2011), Rome and Religion: A Cross-Disciplinary Dialogue on the Imperial Cult, 143; Maier and Waldner (2022), Desiring Martyrs: Locating Martyrs in Space and Time, 57
imagination Maier and Waldner (2022), Desiring Martyrs: Locating Martyrs in Space and Time, 51
imperial cults Mathews (2013), Riches, Poverty, and the Faithful: Perspectives on Wealth in the Second Temple Period and the Apocalypse of John, 149
imperialism roman,x Boustan Janssen and Roetzel (2010), Violence, Scripture, and Textual Practices in Early Judaism and Christianity, 216
intertextuality Mathews (2013), Riches, Poverty, and the Faithful: Perspectives on Wealth in the Second Temple Period and the Apocalypse of John, 22
jerusalem Maier and Waldner (2022), Desiring Martyrs: Locating Martyrs in Space and Time, 51
jew,jewish (ioudaios) Maier and Waldner (2022), Desiring Martyrs: Locating Martyrs in Space and Time, 55
jezebel,teaching of Mathews (2013), Riches, Poverty, and the Faithful: Perspectives on Wealth in the Second Temple Period and the Apocalypse of John, 155, 208
jezebel Mathews (2013), Riches, Poverty, and the Faithful: Perspectives on Wealth in the Second Temple Period and the Apocalypse of John, 3, 155, 208
john,author of revelation Maier and Waldner (2022), Desiring Martyrs: Locating Martyrs in Space and Time, 51, 55, 57
judgment Maier and Waldner (2022), Desiring Martyrs: Locating Martyrs in Space and Time, 57
kingdom Mathews (2013), Riches, Poverty, and the Faithful: Perspectives on Wealth in the Second Temple Period and the Apocalypse of John, 149, 193
kings,of the earth Mathews (2013), Riches, Poverty, and the Faithful: Perspectives on Wealth in the Second Temple Period and the Apocalypse of John, 155
lamb,the,conquering Mathews (2013), Riches, Poverty, and the Faithful: Perspectives on Wealth in the Second Temple Period and the Apocalypse of John, 177
lament,lamentation Maier and Waldner (2022), Desiring Martyrs: Locating Martyrs in Space and Time, 57
laodicea Mathews (2013), Riches, Poverty, and the Faithful: Perspectives on Wealth in the Second Temple Period and the Apocalypse of John, 3
last trumpets sound Maier and Waldner (2022), Desiring Martyrs: Locating Martyrs in Space and Time, 57
leopard Mathews (2013), Riches, Poverty, and the Faithful: Perspectives on Wealth in the Second Temple Period and the Apocalypse of John, 193
lion Mathews (2013), Riches, Poverty, and the Faithful: Perspectives on Wealth in the Second Temple Period and the Apocalypse of John, 193
martyr and martyrdom, christian,x Boustan Janssen and Roetzel (2010), Violence, Scripture, and Textual Practices in Early Judaism and Christianity, 216
martyr and martyrdom, peter as Boustan Janssen and Roetzel (2010), Violence, Scripture, and Textual Practices in Early Judaism and Christianity, 216
martyrdom,martyr,imagination,imagined Maier and Waldner (2022), Desiring Martyrs: Locating Martyrs in Space and Time, 51
merchants Mathews (2013), Riches, Poverty, and the Faithful: Perspectives on Wealth in the Second Temple Period and the Apocalypse of John, 155
moyise,steve Mathews (2013), Riches, Poverty, and the Faithful: Perspectives on Wealth in the Second Temple Period and the Apocalypse of John, 22
myth,leviathan-behemoth Mathews (2013), Riches, Poverty, and the Faithful: Perspectives on Wealth in the Second Temple Period and the Apocalypse of John, 192
narrative Maier and Waldner (2022), Desiring Martyrs: Locating Martyrs in Space and Time, 51, 57
nero Boustan Janssen and Roetzel (2010), Violence, Scripture, and Textual Practices in Early Judaism and Christianity, 216; Brodd and Reed (2011), Rome and Religion: A Cross-Disciplinary Dialogue on the Imperial Cult, 143
networks,economic Mathews (2013), Riches, Poverty, and the Faithful: Perspectives on Wealth in the Second Temple Period and the Apocalypse of John, 155
new testament studies,roman imperial power and Brodd and Reed (2011), Rome and Religion: A Cross-Disciplinary Dialogue on the Imperial Cult, 143
onomatopoeia Maier and Waldner (2022), Desiring Martyrs: Locating Martyrs in Space and Time, 57
opponents of god Mathews (2013), Riches, Poverty, and the Faithful: Perspectives on Wealth in the Second Temple Period and the Apocalypse of John, 193
patmos Mathews (2013), Riches, Poverty, and the Faithful: Perspectives on Wealth in the Second Temple Period and the Apocalypse of John, 149
persecution Maier and Waldner (2022), Desiring Martyrs: Locating Martyrs in Space and Time, 55; Mathews (2013), Riches, Poverty, and the Faithful: Perspectives on Wealth in the Second Temple Period and the Apocalypse of John, 149, 177, 192
persuasion Maier and Waldner (2022), Desiring Martyrs: Locating Martyrs in Space and Time, 55
philadelphia Mathews (2013), Riches, Poverty, and the Faithful: Perspectives on Wealth in the Second Temple Period and the Apocalypse of John, 3
poor,the,as rich Mathews (2013), Riches, Poverty, and the Faithful: Perspectives on Wealth in the Second Temple Period and the Apocalypse of John, 3
power Maier and Waldner (2022), Desiring Martyrs: Locating Martyrs in Space and Time, 55; Mathews (2013), Riches, Poverty, and the Faithful: Perspectives on Wealth in the Second Temple Period and the Apocalypse of John, 155
quintilian Maier and Waldner (2022), Desiring Martyrs: Locating Martyrs in Space and Time, 55
representation Maier and Waldner (2022), Desiring Martyrs: Locating Martyrs in Space and Time, 51, 55, 57
responses to imperial cults,revelation,book of Brodd and Reed (2011), Rome and Religion: A Cross-Disciplinary Dialogue on the Imperial Cult, 143
rhetoric, anti-roman/imperial Boustan Janssen and Roetzel (2010), Violence, Scripture, and Textual Practices in Early Judaism and Christianity, 216
rhetorics,rhetoric Maier and Waldner (2022), Desiring Martyrs: Locating Martyrs in Space and Time, 55, 57
rich,the,as poor Mathews (2013), Riches, Poverty, and the Faithful: Perspectives on Wealth in the Second Temple Period and the Apocalypse of John, 3
righteous,the Maier and Waldner (2022), Desiring Martyrs: Locating Martyrs in Space and Time, 55
roman emperor,x Boustan Janssen and Roetzel (2010), Violence, Scripture, and Textual Practices in Early Judaism and Christianity, 216
roman empire,new testament evidence of Brodd and Reed (2011), Rome and Religion: A Cross-Disciplinary Dialogue on the Imperial Cult, 143
roman empire animosity toward Boustan Janssen and Roetzel (2010), Violence, Scripture, and Textual Practices in Early Judaism and Christianity, 216
rome Maier and Waldner (2022), Desiring Martyrs: Locating Martyrs in Space and Time, 51
saints Maier and Waldner (2022), Desiring Martyrs: Locating Martyrs in Space and Time, 55
satan Maier and Waldner (2022), Desiring Martyrs: Locating Martyrs in Space and Time, 57; Mathews (2013), Riches, Poverty, and the Faithful: Perspectives on Wealth in the Second Temple Period and the Apocalypse of John, 192, 208
sea,seaside,seascapes Maier and Waldner (2022), Desiring Martyrs: Locating Martyrs in Space and Time, 51, 57
sea Mathews (2013), Riches, Poverty, and the Faithful: Perspectives on Wealth in the Second Temple Period and the Apocalypse of John, 192, 193
serpent Mathews (2013), Riches, Poverty, and the Faithful: Perspectives on Wealth in the Second Temple Period and the Apocalypse of John, 192
seven messages Mathews (2013), Riches, Poverty, and the Faithful: Perspectives on Wealth in the Second Temple Period and the Apocalypse of John, 155, 177
smyrna Mathews (2013), Riches, Poverty, and the Faithful: Perspectives on Wealth in the Second Temple Period and the Apocalypse of John, 3
space,spatial Maier and Waldner (2022), Desiring Martyrs: Locating Martyrs in Space and Time, 51, 55, 57
space Mathews (2013), Riches, Poverty, and the Faithful: Perspectives on Wealth in the Second Temple Period and the Apocalypse of John, 192
spatiotemporality,spatiotemporal Maier and Waldner (2022), Desiring Martyrs: Locating Martyrs in Space and Time, 57
spirit Maier and Waldner (2022), Desiring Martyrs: Locating Martyrs in Space and Time, 51
status,economic Mathews (2013), Riches, Poverty, and the Faithful: Perspectives on Wealth in the Second Temple Period and the Apocalypse of John, 155
suffering, of evildoers Boustan Janssen and Roetzel (2010), Violence, Scripture, and Textual Practices in Early Judaism and Christianity, 216
suffering Mathews (2013), Riches, Poverty, and the Faithful: Perspectives on Wealth in the Second Temple Period and the Apocalypse of John, 149, 177
testimony Mathews (2013), Riches, Poverty, and the Faithful: Perspectives on Wealth in the Second Temple Period and the Apocalypse of John, 149
thirdspace (edward soja) Maier and Waldner (2022), Desiring Martyrs: Locating Martyrs in Space and Time, 51
throne-room,vision Mathews (2013), Riches, Poverty, and the Faithful: Perspectives on Wealth in the Second Temple Period and the Apocalypse of John, 177
throne Maier and Waldner (2022), Desiring Martyrs: Locating Martyrs in Space and Time, 51, 55
time Mathews (2013), Riches, Poverty, and the Faithful: Perspectives on Wealth in the Second Temple Period and the Apocalypse of John, 192
topographia Maier and Waldner (2022), Desiring Martyrs: Locating Martyrs in Space and Time, 55
trade guilds Mathews (2013), Riches, Poverty, and the Faithful: Perspectives on Wealth in the Second Temple Period and the Apocalypse of John, 149
trialectical Maier and Waldner (2022), Desiring Martyrs: Locating Martyrs in Space and Time, 51
universe Mathews (2013), Riches, Poverty, and the Faithful: Perspectives on Wealth in the Second Temple Period and the Apocalypse of John, 192
vision Maier and Waldner (2022), Desiring Martyrs: Locating Martyrs in Space and Time, 51, 57; Mathews (2013), Riches, Poverty, and the Faithful: Perspectives on Wealth in the Second Temple Period and the Apocalypse of John, 192
war,x' Boustan Janssen and Roetzel (2010), Violence, Scripture, and Textual Practices in Early Judaism and Christianity, 216
war Maier and Waldner (2022), Desiring Martyrs: Locating Martyrs in Space and Time, 51; Mathews (2013), Riches, Poverty, and the Faithful: Perspectives on Wealth in the Second Temple Period and the Apocalypse of John, 192
warrior Mathews (2013), Riches, Poverty, and the Faithful: Perspectives on Wealth in the Second Temple Period and the Apocalypse of John, 177
wealth,accumulation of Mathews (2013), Riches, Poverty, and the Faithful: Perspectives on Wealth in the Second Temple Period and the Apocalypse of John, 155
wealth Mathews (2013), Riches, Poverty, and the Faithful: Perspectives on Wealth in the Second Temple Period and the Apocalypse of John, 3
whore Mathews (2013), Riches, Poverty, and the Faithful: Perspectives on Wealth in the Second Temple Period and the Apocalypse of John, 155, 208
wine,immoral Mathews (2013), Riches, Poverty, and the Faithful: Perspectives on Wealth in the Second Temple Period and the Apocalypse of John, 155, 208
witness Maier and Waldner (2022), Desiring Martyrs: Locating Martyrs in Space and Time, 51
worship Mathews (2013), Riches, Poverty, and the Faithful: Perspectives on Wealth in the Second Temple Period and the Apocalypse of John, 193
wrath Mathews (2013), Riches, Poverty, and the Faithful: Perspectives on Wealth in the Second Temple Period and the Apocalypse of John, 208
yarbro collins,adela Mathews (2013), Riches, Poverty, and the Faithful: Perspectives on Wealth in the Second Temple Period and the Apocalypse of John, 192