Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database8236
New Testament, 1 Timothy, 6.6-6.10


ῥίζα γὰρ πάντων τῶν κακῶν ἐστὶν ἡ φιλαργυρία, ἧς τινὲς ὀρεγόμενοι ἀπεπλανήθησαν ἀπὸ τῆς πίστεως καὶ ἑαυτοὺς περιέπειραν ὀδύναις πολλαῖς.For the love of money is a root of all kinds of evil. Some have been led astray from the faith in their greed, and have pierced themselves through with many sorrows.


ἔστιν δὲ πορισμὸς μέγας ἡ εὐσέβεια μετὰ αὐταρκείας·But godliness with contentment is great gain.


οὐδὲν γὰρ εἰσηνέγκαμεν εἰς τὸν κόσμον, ὅτι οὐδὲ ἐξενεγκεῖν τι δυνάμεθα·For we brought nothing into the world, and we certainly can't carry anything out.


ἔχοντες δὲ διατροφὰς καὶ σκεπάσματα, τούτοις ἀρκεσθησόμεθα.But having food and clothing, we will be content with that.


οἱ δὲ βουλόμενοι πλουτεῖν ἐμπίπτουσιν εἰς πειρασμὸν καὶ παγίδα καὶ ἐπιθυμίας πολλὰς ἀνοήτους καὶ βλαβεράς, αἵτινες βυθίζουσι τοὺς ἀνθρώπους εἰς ὄλεθρον καὶ ἀπώλειαν·But those who are determined to be rich fall into a temptation and a snare and many foolish and harmful lusts, such as drown men in ruin and destruction.


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

72 results
1. Septuagint, Tobit, 4.7-4.11 (10th cent. BCE - 2nd cent. BCE)

4.7. Give alms from your possessions to all who live uprightly, and do not let your eye begrudge the gift when you make it. Do not turn your face away from any poor man, and the face of God will not be turned away from you. 4.8. If you have many possessions, make your gift from them in proportion; if few, do not be afraid to give according to the little you have. 4.9. So you will be laying up a good treasure for yourself against the day of necessity. 4.10. For charity delivers from death and keeps you from entering the darkness; 4.11. and for all who practice it charity is an excellent offering in the presence of the Most High.
2. Hebrew Bible, Numbers, 11.4 (9th cent. BCE - 3rd cent. BCE)

11.4. וְהָאסַפְסֻף אֲשֶׁר בְּקִרְבּוֹ הִתְאַוּוּ תַּאֲוָה וַיָּשֻׁבוּ וַיִּבְכּוּ גַּם בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וַיֹּאמְרוּ מִי יַאֲכִלֵנוּ בָּשָׂר׃ 11.4. And the mixed multitude that was among them fell a lusting; and the children of Israel also wept on their part, and said: ‘Would that we were given flesh to eat!"
3. Theognis, Elegies, 146-148, 145 (6th cent. BCE - 5th cent. BCE)

4. Diogenes Sinopensis, Letters, 44 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

5. Herodotus, Histories, 1.199 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

1.199. The foulest Babylonian custom is that which compels every woman of the land to sit in the temple of Aphrodite and have intercourse with some stranger once in her life. Many women who are rich and proud and disdain to mingle with the rest, drive to the temple in covered carriages drawn by teams, and stand there with a great retinue of attendants. ,But most sit down in the sacred plot of Aphrodite, with crowns of cord on their heads; there is a great multitude of women coming and going; passages marked by line run every way through the crowd, by which the men pass and make their choice. ,Once a woman has taken her place there, she does not go away to her home before some stranger has cast money into her lap, and had intercourse with her outside the temple; but while he casts the money, he must say, “I invite you in the name of Mylitta” (that is the Assyrian name for Aphrodite). ,It does not matter what sum the money is; the woman will never refuse, for that would be a sin, the money being by this act made sacred. So she follows the first man who casts it and rejects no one. After their intercourse, having discharged her sacred duty to the goddess, she goes away to her home; and thereafter there is no bribe however great that will get her. ,So then the women that are fair and tall are soon free to depart, but the uncomely have long to wait because they cannot fulfill the law; for some of them remain for three years, or four. There is a custom like this in some parts of Cyprus .
6. Hippocrates, Letters, 17.8 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

7. Isocrates, To Demonicus, 27-28, 5, 9, 16 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

8. Plato, Euthyphro, None (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

12e. Euthyphro. This then is my opinion, Socrates, that the part of the right which has to do with attention to the gods constitutes piety and holiness, and that the remaining part of the right is that which has to do with the service of men. Socrates. I think you are correct, Euthyphro;
9. Xenophon, On Household Management, 1.9-1.10, 1.12 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

1.9. And the same will hold good of sheep, will it not? if a man loses through ignorance of sheep farming, his sheep too will not be wealth to him? I think not. It seems, then, that your view is this: what is profitable is wealth, what is harmful is not wealth. Quite so. 1.10. That is to say, the same things are wealth and not wealth, according as one understands or does not understand how to use them. A flute, for example, is wealth to one who is competent to play it, but to an incompetent person it is no better than useless stones. True—unless he sells it. 1.12. Yes, commented Socrates , provided he knows how to sell; but again, in case he sells it for something he doesn’t know how to use, even then the sale doesn’t convert it into wealth, according to you. You imply, Socrates , that even money isn’t wealth to one who doesn’t know how to use it.
10. Crates, Letters, 15 (4th cent. BCE - 3rd cent. BCE)

11. Septuagint, Tobit, 4.7-4.11 (4th cent. BCE - 2nd cent. BCE)

4.7. Give alms from your possessions to all who live uprightly, and do not let your eye begrudge the gift when you make it. Do not turn your face away from any poor man, and the face of God will not be turned away from you. 4.8. If you have many possessions, make your gift from them in proportion; if few, do not be afraid to give according to the little you have. 4.9. So you will be laying up a good treasure for yourself against the day of necessity. 4.10. For charity delivers from death and keeps you from entering the darkness; 4.11. and for all who practice it charity is an excellent offering in the presence of the Most High.
12. Cicero, On The Ends of Good And Evil, 2.91 (2nd cent. BCE - 1st cent. BCE)

2.91. naturales divitias dixit parabiles esse, quod parvo esset natura contenta. Certe, nisi voluptatem tanti aestimaretis. Non minor, inquit, voluptas percipitur ex vilissimis rebus quam ex pretiosissimis. Hoc est non modo cor non habere, sed ne palatum quidem. qui enim voluptatem ipsam voluptates ipsas Non. contemnunt, iis iis V eis Non. is A 1 his A 2 BER illis N licet dicere se acupenserem maenae non anteponere. qui enim ... anteponere Non. p. 550 cui vero in voluptate summum bonum est, huic omnia sensu, non ratione sunt iudicanda, eaque dicenda optima, quae sint sunt BE suavissima. 2.91.  He said that natural wealth is easily won, because nature is satisfied with little. Undoubtedly, — if only you Epicureans did not value pleasure so highly. As much pleasure, he says, is derived from the cheapest things as from the most costly. Dear me, his palate must be as dull as his wits. Persons who despise pleasure in itself are at liberty to say that they value a sturgeon no higher than a sprat; but a man whose chief good consists in pleasure is bound to judge everything by sensation, not by reason, and to call those things the best which are the pleasantest.
13. Cicero, On Duties, 1.22, 1.42-1.45, 1.47, 1.49, 2.69-2.71, 3.63 (2nd cent. BCE - 1st cent. BCE)

1.22. Sed quoniam, ut praeclare scriptum est a Platone, non nobis solum nati sumus ortusque nostri partem patria vindicat, partem amici, atque, ut placet Stoicis, quae in terris gigtur, ad usum hominum omnia creari, homines autem hominum causa esse generatos, ut ipsi inter se aliis alii prodesse possent, in hoc naturam debemus ducem sequi, communes utilitates in medium afferre mutatione officiorum, dando accipiendo, tum artibus, tum opera, tum facultatibus devincire hominum inter homines societatem. 1.42. Deinceps, ut erat propositum, de beneficentia ae de liberalitate dicatur, qua quidem nihil est naturae hominis accommodatius, sed habet multas cautiones. Videndum est enim, primum ne obsit benignitas et iis ipsis, quibus benigne videbitur fieri et ceteris, deinde ne maior benignitas sit quam facultates, tum ut pro dignitate cuique tribuatur; id enim est iustitiae fundamentum, ad quam haec referenda sunt omnia. Nam et qui gratificantur cuipiam, quod obsit illi, cui prodesse velle videantur, non benefici neque liberales, sed perniciosi assentatores iudicandi sunt, et qui aliis nocent, ut in alios liberales sint, in eadem sunt iniustitia, ut si in suam rem aliena convertant. 1.43. Sunt autem multi, et quidem cupidi splendoris et gloriae, qui eripiunt aliis, quod aliis largiantur, iique arbitrantur se beneficos in suos amicos visum iri, si locupletent eos quacumque ratione. Id autem tantum abest ab officio, ut nihil magis officio possit esse contrarium. Videndum est igitur, ut ea liberalitate utamur, quae prosit amicis, noceat nemini. Quare L. Sullae, C. Caesaris pecuniarum translatio a iustis dominis ad alienos non debet liberalis videri; nihil est enim liberale, quod non idem iustum. 1.44. Alter locus erat cautionis, ne benignitas maior esset quam facultates, quod, qui benigniores volunt esse, quam res patitur, primum in eo peccant, quod iniuriosi sunt in proximos; quas enim copias his et suppeditari aequius est et relinqui, eas transferunt ad alienos. Inest autem in tali liberalitate cupiditas plerumque rapiendi et auferendi per iniuriam, ut ad largiendum suppetant copiae. Videre etiam licet plerosque non tam natura liberales quam quadam gloria ductos, ut benefici videantur, facere multa, quae proficisci ab ostentatione magis quam a voluntate videantur. Talis autem sinulatio vanitati est coniunctior quam aut liberalitati aut honestati. 1.45. Tertium est propositum, ut in beneficentia dilectus esset dignitatis; in quo et mores eius erunt spectandi, in quem beneficium conferetur, et animus erga nos et communitas ac societas vitae et ad nostras utilitates officia ante collata; quae ut concurrant omnia, optabile est; si minus, plures causae maioresque ponderis plus habebunt. 1.47. De benivolentia autem, quam quisque habeat erga nos, primum illud est in officio, ut ei plurimum tribuamus, a quo plurimum diligamur, sed benivolentiam non adulescentulorum more ardore quodam amoris, sed stabilitate potius et constantia iudicemus. Sin erunt merita, ut non ineunda, sed referenda sit gratia, maior quaedam cura adhibenda est; nullum enim officium referenda gratia magis necessarium est. 1.49. Acceptorum autem beneficiorum sunt dilectus habendi, nec dubium, quin maximo cuique plurimum debeatur. In quo tamen in primis, quo quisque animo, studio, benivolentia fecerit, ponderandum est. Multi enim faciunt multa temeritate quadam sine iudicio vel morbo in omnes vel repentino quodam quasi vento impetu animi incitati; quae beneficia aeque magna non sunt habenda atque ea, quae iudicio, considerate constanterque delata sunt. Sed in collocando beneficio et in referenda gratia, si cetera paria sunt, hoc maxime officii est, ut quisque maxime opis indigeat, ita ei potissimum opitulari; quod contra fit a plerisque; a quo enim plurimum sperant, etiamsi ille iis non eget, tamen ei potissimum inserviunt. 2.69. Sed cum in hominibus iuvandis aut mores spectari aut fortuna soleat, dictu quidem est proclive, itaque volgo loquuntur, se in beneficiis collocandis mores hominum, non fortunam sequi. Honesta oratio est; sed quis est tandem, qui inopis et optimi viri causae non anteponat in opera danda gratiam fortunati et potentis? a quo enim expeditior et celerior remuneratio fore videtur, in eum fere est voluntas nostra propensior. Sed animadvertendum est diligentius, quae natura rerum sit. Nimirum enim inops ille, si bonus est vir, etiamsi referre gratiam non potest, habere certe potest. Commode autem, quicumque dixit, pecuniam qui habeat, non reddidisse, qui reddiderit, non habere, gratiam autem et, qui rettulerit, habere et, qui habeat, rettulisse. At qui se locupletes, honoratos, beatos putant, ii ne obligari quidem beneficio volunt; quin etiam beneficium se dedisse arbitrantur, cum ipsi quamvis magnum aliquod acceperint, atque etiam a se aut postulari aut exspectari aliquid suspicantur, patrocinio vero se usos aut clientes appellari mortis instar putant. 2.70. At vero ille tenuis, cum, quicquid factum sit, se spectatum, non fortunam putet, non modo illi, qui est meritus, sed etiam illis, a quibus exspectat (eget enim multis), gratum se videri studet neque vero verbis auget suum munus, si quo forte fungitur, sed etiam extenuat. Videndumque illud est, quod, si opulentum fortunatumque defenderis, in uno illo aut, si forte, in liberis eius manet gratia; sin autem inopem, probum tamen et modestum, omnes non improbi humiles, quae magna in populo multitudo est, praesidium sibi paratum vident. 2.71. Quam ob rem melius apud bonos quam apud fortunatos beneficium collocari puto. Danda omnino opera est, ut omni generi satis facere possimus; sed si res in contentionem veniet, nimirum Themistocles est auctor adhibendus; qui cum consuleretur, utrum bono viro pauperi an minus probato diviti filiam collocaret: Ego vero, inquit, malo virum, qui pecunia egeat, quam pecuniam, quae viro. Sed corrupti mores depravatique sunt admiratione divitiarum; quarum magnitudo quid ad unum quemque nostrum pertinet? Illum fortasse adiuvat, qui habet. Ne id quidem semper; sed fac iuvare; utentior sane sit, honestior vero quo modo? Quodsi etiam bonus erit vir, ne impediant divitiae, quo minus iuvetur, modo ne adiuvent, sitque omne iudicium, non quam locuples, sed qualis quisque sit! Extremum autem praeceptum in beneficiis operaque danda, ne quid contra aequitatem contendas, ne quid pro iniuria; fundamentum enim est perpetuae commendationis et famae iustitia, sine qua nihil potest esse laudabile. 3.63. Hecatonem quidem Rhodium, discipulum Panaeti, video in iis libris, quos de officio scripsit Q. Tuberoni, dicere sapientis esse nihil contra mores, leges, instituta facientem habere rationem rei familiaris. Neque enim solum nobis divites esse volumus, sed liberis, propinquis, amicis maximeque rei publicae. Singulorum enim facultates et copiae divitiae sunt civitatis. Huic Scaevolae factum, de quo paulo ante dixi, placere nullo modo potest; etenim omnino tantum se negat facturum compendii sui causa, quod non liceat. Huic nec laus magna tribuenda nec gratia est. 1.22.  But since, as Plato has admirably expressed it, we are not born for ourselves alone, but our country claims a share of our being, and our friends a share; and since, as the Stoics hold, everything that the earth produces is created for man's use; and as men, too, are born for the sake of men, that they may be able mutually to help one another; in this direction we ought to follow Nature as our guide, to contribute to the general good by an interchange of acts of kindness, by giving and receiving, and thus by our skill, our industry, and our talents to cement human society more closely together, man to man. 1.42.  Next in order, as outlined above, let us speak of kindness and generosity. Nothing appeals more to the best in human nature than this, but it calls for the exercise of caution in many particulars; we must, in the first place, see to it that our act of kindness shall not prove an injury either to the object of our beneficence or to others; in the second place, that it shall not be beyond our means; and finally, that it shall be proportioned to the worthiness of the recipient; for this is the corner-stone of justice; and by the standard of justice all acts of kindness must be measured. For those who confer a harmful favour upon someone whom they seemingly wish to help are to be accounted not generous benefactors but dangerous sycophants; and likewise those who injure one man, in order to be generous to another, are guilty of the same injustice as if they diverted to their own accounts the property of their neighbours. 1.43.  Now, there are many — and especially those who are ambitious for eminence and glory — who rob one to enrich another; and they expect to be thought generous towards their friends, if they put them in the way of getting rich, no matter by what means. Such conduct, however, is so remote from moral duty that nothing can be more completely opposed to duty. We must, therefore, take care to indulge only in such liberality as will help our friends and hurt no one. The conveyance of property by Lucius Sulla and Gaius Caesar from its rightful owners to the hands of strangers should, for that reason, not be regarded as generosity; for nothing is generous if it is not at the same time just. 1.44.  The second point for the exercise of caution was that our beneficence should not exceed our means; for those who wish to be more open-handed than their circumstances permit are guilty of two faults: first they do wrong to their next of kin; for they transfer to strangers property which would more justly be placed at their service or bequeathed to them. And second, such generosity too often engenders a passion for plundering and misappropriating property, in order to supply the means for making large gifts. We may also observe that a great many people do many things that seem to be inspired more by a spirit of ostentation than by heart-felt kindness; for such people are not really generous but are rather influenced by a sort of ambition to make a show of being open-handed. Such a pose is nearer akin to hypocrisy than to generosity or moral goodness. 1.45.  The third rule laid down was that in acts of kindness we should weigh with discrimination the worthiness of the object of our benevolence; we should take into consideration his moral character, his attitude toward us, the intimacy of his relation to us, and our common social ties, as well as the services he has hitherto rendered in our interest. It is to be desired that all these considerations should be combined in the same person; if they are not, then the more numerous and the more important considerations must have the greater weight. 1.47.  But as to the affection which anyone may have for us, it is the first demand of duty that we do most for him who loves us most; but we should measure affection, not like youngsters, by the ardour of its passion, but rather by its strength and constancy. But if there shall be obligations already incurred, so that kindness is not to begin with us, but to be requited, still greater diligence, it seems, is called for; for no duty is more imperative that that of proving one's gratitude. 1.49.  Furthermore, we must make some discrimination between favours received; for, as a matter of course the greater the favour, the greater is the obligation. But in deciding this we must above all give due weight to the spirit, the devotion, the affection that prompted the favour. For many people often do favours impulsively for everybody without discrimination, prompted by a morbid sort of benevolence or by a sudden impulse of the heart, shifting the wind. Such acts of generosity are not to be so highly esteemed as those which are performed with judgment, deliberation, and mature consideration. But in bestowing a kindness, as well as in making a requital, the first rule of duty requires us — other things being equal — to lend assistance preferably to people in proportion to their individual need. Most people adopt the contrary course: they put themselves most eagerly at the service of the one from whom they hope to receive the greatest favours even though he has no need of their help. 2.69.  Now in rendering helpful service to people, we usually consider either their character or their circumstances. And so it is an easy remark, and one commonly made, to say that in investing kindnesses we look not to people's outward circumstances, but to their character. The phrase is admirable! But who is there, pray, that does not in performing a service set the favour of a rich and influential man above the cause of a poor, though most worthy, person? For, as a rule, our will is more inclined to the one from whom we expect a prompter and speedier return. But we should observe more carefully how the matter really stands: the poor man of whom we spoke cannot return a favour in kind, of course, but if he is a good man he can do it at least in thankfulness of heart. As someone has happily said, "A man has not repaid money, if he still has it; if he has repaid it, he has ceased to have it. But a man still has the sense of favour, if he has returned the favour; and if he has the sense of the favour, he has repaid it." On the other hand, they who consider themselves wealthy, honoured, the favourites of fortune, do not wish even to be put under obligations by our kind services. Why, they actually think that they have conferred a favour by accepting one, however great; and they even suspect that a claim is thereby set up against them or that something is expected in return. Nay more, it is bitter as death to them to have accepted a patron or to be called clients. 2.70.  Your man of slender means, on the other hand, feels that whatever is done for him is done out of regard for himself and not for his outward circumstances. Hence he strives to show himself grateful not only to the one who has obliged him in the past but also to those from whom he expects similar favours in the future — and he needs the help of many; and his own service, if he happens to render any in return, he does not exaggerate, but he actually depreciates it. This fact, furthermore, should not be overlooked — that, if one defends a wealthy favourite of fortune, the favour does not extend further than to the man himself or, possibly, to his children. But, if one defends a man who is poor but honest and upright, all the lowly who are not dishonest — and there is a large proportion of that sort among the people — look upon such an advocate as a tower of defence raised up for them. 2.71.  I think, therefore, that kindness to the good is a better investment than kindness to the favourites of fortune. We must, of course, put forth every effort to oblige all sorts and conditions of men, if we can. But if it comes to a conflict of duty on this point, we must, I should say, follow the advice of Themistocles: when someone asked his advice whether he should give his daughter in marriage to a man who was poor but honest or to one who was rich but less esteemed, he said: "For my part, I prefer a man without money to money without a man." But the moral sense of to‑day is demoralized and depraved by our worship of wealth. of what concern to any one of us is the size of another man's fortune? It is, perhaps, an advantage to its possessor; but not always even that. But suppose it is; he may, to be sure, have more money to spend; but how is he any the better man for that? Still, if he is a good man, as well as a rich one, let not his riches be a hindrance to his being aided, if only they are not the motive to it; but in conferring favours our decision should depend entirely upon a man's character, not on his wealth. The supreme rule, then, in the matter of kindnesses to be rendered by personal service is never to take up a case in opposition to the right nor in defence of the wrong. For the foundation of enduring reputation and fame is justice, and without justice there can be nothing worthy of praise. 3.63.  Now I observe that Hecaton of Rhodes, a pupil of Panaetius, says in his books on "Moral Duty" dedicated to Quintus Tubero that "it is a wise man's duty to take care of his private interests, at the same time doing nothing contrary to the civil customs, laws, and institutions. But that depends on our purpose in seeking prosperity; for we do not aim to be rich for ourselves alone but for our children, relatives, friends, and, above all, for our country. For the private fortunes of individuals are the wealth of the state." Hecaton could not for a moment approve of Scaevola's act, which I cited a moment ago; for he openly avows that he will abstain from doing for his own profit only what the law expressly forbids. Such a man deserves no great praise nor gratitude.
14. Philodemus, De Oeconomia, 23.6, 23.19 (2nd cent. BCE - 1st cent. BCE)

15. Septuagint, Ecclesiasticus (Siracides), 14.5, 27.8, 40.13 (2nd cent. BCE - 2nd cent. BCE)

14.5. If a man is mean to himself, to whom will he be generous?He will not enjoy his own riches. 27.8. If you pursue justice, you will attain it and wear it as a glorious robe. 40.13. The wealth of the unjust will dry up like a torrent,and crash like a loud clap of thunder in a rain.
16. Septuagint, Wisdom of Solomon, 7.6 (2nd cent. BCE - 1st cent. BCE)

7.6. there is for all mankind one entrance into life, and a common departure.
17. Septuagint, 3 Maccabees, 7.16 (2nd cent. BCE - 2nd cent. BCE)

7.16. But those who had held fast to God even to death and had received the full enjoyment of deliverance began their departure from the city, crowned with all sorts of very fragrant flowers, joyfully and loudly giving thanks to the one God of their fathers, the eternal Savior of Israel, in words of praise and all kinds of melodious songs.
18. Demetrius, Style, 232 (1st cent. BCE

19. Horace, Ars Poetica, 170 (1st cent. BCE - 1st cent. BCE)

20. Horace, Sermones, 1.1, 2.3.108-2.3.110, 2.3.151 (1st cent. BCE - 1st cent. BCE)

1.1. 1. I suppose that, by my books of the Antiquities of the Jews, most excellent Epaphroditus, I have made it evident to those who peruse them, that our Jewish nation is of very great antiquity, and had a distinct subsistence of its own originally; as also I have therein declared how we came to inhabit this country wherein we now live. Those Antiquities contain the history of five thousand years, and are taken out of our sacred books; but are translated by me into the Greek tongue. 1.1. but as for the place where the Grecians inhabit, ten thousand destructions have overtaken it, and blotted out the memory of former actions; so that they were ever beginning a new way of living, and supposed that every one of them was the origin of their new state. It was also late, and with difficulty, that they came to know the letters they now use; for those who would advance their use of these letters to the greatest antiquity pretend that they learned them from the Phoenicians and from Cadmus; 1.1. but after some considerable time, Armais, who was left in Egypt, did all those very things, by way of opposition, which his brother had forbidden him to do, without fear; for he used violence to the queen, and continued to make use of the rest of the concubines, without sparing any of them; nay, at the persuasion of his friends he put on the diadem, and set up to oppose his brother;
21. Philo of Alexandria, On The Life of Abraham, 208 (1st cent. BCE - 1st cent. CE)

208. This is enough to say about the piety of the man, though there is a vast abundance of other things which might be brought forward in praise of it. We must also investigate his skill and wisdom as displayed towards his fellow men; for it belongs to the same character to be pious towards God and affectionate towards man; and both these qualities, of holiness towards God and justice towards man, are commonly seen in the same individual. Now it would take a long time to go through all the instances and actions which form this; but it is not out of place to record two or three.
22. Philo of Alexandria, On The Posterity of Cain, 133 (1st cent. BCE - 1st cent. CE)

133. Here who can help wondering at the minute accuracy of the lawgiver as to every particular? He calls Rebekkah a maiden, and a very beautiful maiden, because the nature of virtue is unmixed and free from guile, and unpolluted, and the only thing in all creation which is both beautiful and good; from which arose the Stoic doctrine, that the only thing that was beautiful was the good. XL.
23. Philo of Alexandria, On Curses, 135 (1st cent. BCE - 1st cent. CE)

24. Philo of Alexandria, On The Special Laws, 2.63 (1st cent. BCE - 1st cent. CE)

2.63. And there are, as we may say, two most especially important heads of all the innumerable particular lessons and doctrines; the regulating of one's conduct towards God by the rules of piety and holiness, and of one's conduct towards men by the rules of humanity and justice; each of which is subdivided into a great number of subordinate ideas, all praiseworthy.
25. Philo of Alexandria, On The Life of Moses, 2.70 (1st cent. BCE - 1st cent. CE)

2.70. For, having gone up into the loftiest and most sacred mountain in that district in accordance with the divine commands, a mountain which was very difficult of access and very hard to ascend, he is said to have remained there all that time without eating any of that food even which is necessary for life; and, as I said before, he descended again forty days afterwards, being much more beautiful in his face than when he went up, so that those who saw him wondered and were amazed, and could no longer endure to look upon him with their eyes, inasmuch as his countece shone like the light of the sun.
26. Clement of Rome, 1 Clement, 20.10 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

20.10. ἀνέμων σταθμοὶ κατὰ τὸν ἴδιον καιρὸν τὴν λειτουργίαν αὐτῶν ἀπροσκόπως ἐπιτελοῦσιν: ἀέναοί τε πηγαί, πρὸς ἀπόλαυσιν καὶ ὑγείαν δημιουργηθεῖσαι, δίχα ἐλλείψεως παρέχονται τοὺς πρὸς ζωῆς ἀνθρώποις μαζούς: τά τε ἐλάχιστα τῶν ζώων τὰς συνελεύσεις αὐτῶν ἐν ὁμονοίᾳ καὶ εἰρήνῃ ποιοῦνται.
27. Dio Chrysostom, Orations, 4.100, 17.6 (1st cent. CE

17.6.  We know, for instance, that inflamed parts of the body do not yield at once to the first fomentation, but that if the treatment is continued, the swelling is softened and relief is given. So in a like manner we must be well content if we are able to assuage the inflammation in the souls of the many by the unceasing use of the word of reason. So I maintain in regard to covetousness too, that all men do know it is neither expedient nor honourable, but the cause of the greatest evils; and that in spite of all this, not one man refrains from it or is willing to have equality of possessions with his neighbour.
28. Epictetus, Discourses, 4.5.30, 4.7.9 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

29. Musonius Rufus, Fragments, 11 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

30. New Testament, 1 Corinthians, 9.25-9.26, 10.6, 12.13, 13.13 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

9.25. Every man who strives in thegames exercises self-control in all things. Now they do it to receive acorruptible crown, but we an incorruptible. 9.26. I therefore run likethat, as not uncertainly. I fight like that, as not beating the air 10.6. Nowthese things were our examples, to the intent we should not lust afterevil things, as they also lusted. 12.13. For in one Spirit we were all baptized into one body, whetherJews or Greeks, whether bond or free; and were all given to drink intoone Spirit. 13.13. But now faith, hope, and love remain-- these three. The greatest of these is love.
31. New Testament, 1 Thessalonians, 1.5, 2.5-2.7, 4.17, 5.8 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.5. and that our gospel came to you not in word only, but also in power, and in the Holy Spirit, and with much assurance. You know what kind of men we showed ourselves to be among you for your sake. 2.5. For neither were we at any time found using words of flattery, as you know, nor a cloak of covetousness (God is witness) 2.6. nor seeking glory from men (neither from you nor from others), when we might have claimed authority as apostles of Christ. 2.7. But we were gentle in the midst of you, as when a nurse cherishes her own children. 4.17. then we who are alive, who are left, will be caught up together with them in the clouds, to meet the Lord in the air. So we will be with the Lord forever. 5.8. But let us, since we belong to the day, be sober, putting on the breastplate of faith and love, and, for a helmet, the hope of salvation.
32. New Testament, 1 Timothy, 1.1, 1.3-1.4, 1.7-1.14, 1.16-1.20, 2.8-2.15, 3.1-3.7, 3.12, 4.1-4.16, 5.1-5.23, 6.1-6.9, 6.11-6.21 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.1. Paul, an apostle of Christ Jesus according to the commandment of God our Savior, and Christ Jesus our hope; 1.3. As I exhorted you to stay at Ephesus when I was going into Macedonia, that you might charge certain men not to teach a different doctrine 1.4. neither to pay attention to myths and endless genealogies, which cause disputes, rather than God's stewardship, which is in faith -- 1.7. desiring to be teachers of the law, though they understand neither what they say, nor about what they strongly affirm. 1.8. But we know that the law is good, if a man uses it lawfully 1.9. as knowing this, that law is not made for a righteous man, but for the lawless and insubordinate, for the ungodly and sinners, for the unholy and profane, for murderers of fathers and murderers of mothers, for manslayers 1.10. for the sexually immoral, for homosexuals, for slave-traders, for liars, for perjurers, and for any other thing contrary to the sound doctrine; 1.11. according to the gospel of the glory of the blessed God, which was committed to my trust. 1.12. And I thank him who enabled me, Christ Jesus our Lord, because he counted me faithful, appointing me to service; 1.13. although I was before a blasphemer, a persecutor, and insolent. However, I obtained mercy, because I did it ignorantly in unbelief. 1.14. The grace of our Lord abounded exceedingly with faith and love which is in Christ Jesus. 1.16. However, for this cause I obtained mercy, that in me first, Jesus Christ might display all his patience, for an example of those who were going to believe in him for eternal life. 1.17. Now to the King eternal, immortal, invisible, to God who alone is wise, be honor and glory forever and ever. Amen. 1.18. This charge I commit to you, my child Timothy, according to the prophecies which led the way to you, that by them you may wage the good warfare; 1.19. holding faith and a good conscience; which some having thrust away made a shipwreck concerning the faith; 1.20. of whom is Hymenaeus and Alexander; whom I delivered to Satan, that they might be taught not to blaspheme. 2.8. I desire therefore that the men in every place pray, lifting up holy hands without wrath and doubting. 2.9. In the same way, that women also adorn themselves in decent clothing, with modesty and propriety; not just with braided hair, gold, pearls, or expensive clothing; 2.10. but (which becomes women professing godliness) with good works. 2.11. Let a woman learn in quietness with all subjection. 2.12. But I don't permit a woman to teach, nor to exercise authority over a man, but to be in quietness. 2.13. For Adam was first formed, then Eve. 2.14. Adam wasn't deceived, but the woman, being deceived, has fallen into disobedience; 2.15. but she will be saved through her child-bearing, if they continue in faith, love, and sanctification with sobriety. 3.1. This is a faithful saying: if a man seeks the office of an overseer, he desires a good work. 3.2. The overseer therefore must be without reproach, the husband of one wife, temperate, sensible, modest, hospitable, good at teaching; 3.3. not a drinker, not violent, not greedy for money, but gentle, not quarrelsome, not covetous; 3.4. one who rules his own house well, having children in subjection with all reverence; 3.5. (but if a man doesn't know how to rule his own house, how will he take care of the assembly of God?) 3.6. not a new convert, lest being puffed up he fall into the same condemnation as the devil. 3.7. Moreover he must have good testimony from those who are outside, to avoid falling into reproach and the snare of the devil. 3.12. Let deacons be husbands of one wife, ruling their children and their own houses well. 4.1. But the Spirit says expressly that in later times some will fall away from the faith, paying attention to seducing spirits and doctrines of demons 4.2. through the hypocrisy of men who speak lies, branded in their own conscience as with a hot iron; 4.3. forbidding marriage and commanding to abstain from foods which God created to be received with thanksgiving by those who believe and know the truth. 4.4. For every creature of God is good, and nothing is to be rejected, if it is received with thanksgiving. 4.5. For it is sanctified through the word of God and prayer. 4.6. If you instruct the brothers of these things, you will be a good servant of Christ Jesus, nourished in the words of the faith, and of the good doctrine which you have followed. 4.7. But refuse profane and old wives' fables. Exercise yourself toward godliness. 4.8. For bodily exercise has some value, but godliness has value for all things, having the promise of the life which is now, and of that which is to come. 4.9. This saying is faithful and worthy of all acceptance. 4.10. For to this end we both labor and suffer reproach, because we have set our trust in the living God, who is the Savior of all men, especially of those who believe. 4.11. Command and teach these things. 4.12. Let no man despise your youth; but be an example to those who believe, in word, in your way of life, in love, in spirit, in faith, and in purity. 4.13. Until I come, pay attention to reading, to exhortation, and to teaching. 4.14. Don't neglect the gift that is in you, which was given to you by prophecy, with the laying on of the hands of the elders. 4.15. Be diligent in these things. Give yourself wholly to them, that your progress may be revealed to all. 4.16. Pay attention to yourself, and to your teaching. Continue in these things, for in doing this you will save both yourself and those who hear you. 5.1. Don't rebuke an older man, but exhort him as a father; the younger men as brothers; 5.2. the elder women as mothers; the younger as sisters, in all purity. 5.3. Honor widows who are widows indeed. 5.4. But if any widow has children or grandchildren, let them learn first to show piety towards their own family, and to repay their parents, for this is acceptable in the sight of God. 5.5. Now she who is a widow indeed, and desolate, has her hope set on God, and continues in petitions and prayers night and day. 5.6. But she who gives herself to pleasure is dead while she lives. 5.7. Also command these things, that they may be without reproach. 5.8. But if anyone doesn't provide for his own, and especially his own household, he has denied the faith, and is worse than an unbeliever. 5.9. Let no one be enrolled as a widow under sixty years old, having been the wife of one man 5.10. being approved by good works, if she has brought up children, if she has been hospitable to strangers, if she has washed the saints' feet, if she has relieved the afflicted, and if she has diligently followed every good work. 5.11. But refuse younger widows, for when they have grown wanton against Christ, they desire to marry; 5.12. having condemnation, because they have rejected their first pledge. 5.13. Besides, they also learn to be idle, going about from house to house. Not only idle, but also gossips and busybodies, saying things which they ought not. 5.14. I desire therefore that the younger widows marry, bear children, rule the household, and give no occasion to the adversary for reviling. 5.15. For already some have turned aside after Satan. 5.16. If any man or woman who believes has widows, let them relieve them, and don't let the assembly be burdened; that it might relieve those who are widows indeed. 5.17. Let the elders who rule well be counted worthy of double honor, especially those who labor in the word and in teaching. 5.18. For the Scripture says, "You shall not muzzle the ox when it treads out the grain." And, "The laborer is worthy of his wages. 5.19. Don't receive an accusation against an elder, except at the word of two or three witnesses. 5.20. Those who sin, reprove in the sight of all, that the rest also may be in fear. 5.21. I charge you in the sight of God, and Christ Jesus, and the elect angels, that you observe these things without prejudice, doing nothing by partiality. 5.22. Lay hands hastily on no one, neither be a participant in other men's sins. Keep yourself pure. 5.23. Be no longer a drinker of water only, but use a little wine for your stomach's sake and your frequent infirmities. 6.1. Let as many as are bondservants under the yoke count their own masters worthy of all honor, that the name of God and the doctrine not be blasphemed. 6.2. Those who have believing masters, let them not despise them, because they are brothers, but rather let them serve them, because those who partake of the benefit are believing and beloved. Teach and exhort these things. 6.3. If anyone teaches a different doctrine, and doesn't consent to sound words, the words of our Lord Jesus Christ, and to the doctrine which is according to godliness 6.4. he is conceited, knowing nothing, but obsessed with arguments, disputes, and word battles, from which come envy, strife, reviling, evil suspicions 6.5. constant friction of men of corrupt minds and destitute of the truth, who suppose that godliness is a means of gain. Withdraw yourself from such. 6.6. But godliness with contentment is great gain. 6.7. For we brought nothing into the world, and we certainly can't carry anything out. 6.8. But having food and clothing, we will be content with that. 6.9. But those who are determined to be rich fall into a temptation and a snare and many foolish and harmful lusts, such as drown men in ruin and destruction. 6.11. But you, man of God, flee these things, and follow after righteousness, godliness, faith, love, patience, and gentleness. 6.12. Fight the good fight of faith. Lay hold of the eternal life to which you were called, and you confessed the good confession in the sight of many witnesses. 6.13. I charge you before God, who gives life to all things, and before Christ Jesus, who before Pontius Pilate testified the good confession 6.14. that you keep the commandment without spot, blameless, until the appearing of our Lord Jesus Christ; 6.15. which in its own times he will show, who is the blessed and only Ruler, the King of kings, and Lord of lords; 6.16. who alone has immortality, dwelling in unapproachable light; whom no man has seen, nor can see: to whom be honor and eternal power. Amen. 6.17. Charge those who are rich in this present world that they not be haughty, nor have their hope set on the uncertainty of riches, but on the living God, who richly provides us with everything to enjoy; 6.18. that they do good, that they be rich in good works, that they be ready to distribute, willing to communicate; 6.19. laying up in store for themselves a good foundation against the time to come, that they may lay hold of eternal life. 6.20. Timothy, guard that which is committed to you, turning away from the empty chatter and oppositions of the knowledge which is falsely so called; 6.21. which some professing have erred concerning the faith. Grace be with you. Amen.
33. New Testament, 2 Corinthians, 8.14, 9.7-9.8 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

34. New Testament, 2 Thessalonians, 3.1 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

3.1. Finally, brothers, pray for us, that the word of the Lord may spread rapidly and be glorified, even as also with you;
35. New Testament, 2 Timothy, 1.6-1.8, 1.13-1.14, 1.18, 2.1, 2.3, 2.5, 2.8, 2.14-2.21, 2.24-2.26, 3.1, 3.5-3.9, 3.13-3.14, 3.17, 4.3-4.8, 4.13, 4.15, 4.18-4.19, 4.21 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.6. For this cause, I remind you that you should stir up the gift of God which is in you through the laying on of my hands. 1.7. For God didn't give us a spirit of fear, but of power, love, and self-control. 1.8. Therefore don't be ashamed of the testimony of our Lord, nor of me his prisoner; but endure hardship for the gospel according to the power of God 1.13. Hold the pattern of sound words which you have heard from me, in faith and love which is in Christ Jesus. 1.14. That good thing which was committed to you, guard through the Holy Spirit who dwells in us. 1.18. (the Lord grant to him to find the Lord's mercy in that day); and in how many things he served at Ephesus, you know very well. 2.1. You therefore, my child, be strengthened in the grace that is in Christ Jesus. 2.3. You therefore must endure hardship, as a good soldier of Christ Jesus. 2.5. Also, if anyone competes in athletics, he isn't crowned unless he has competed by the rules. 2.8. Remember Jesus Christ, risen from the dead, of the seed of David, according to my gospel 2.14. Remind them of these things, charging them in the sight of the Lord, that they don't argue about words, to no profit, to the subverting of those who hear. 2.15. Give diligence to present yourself approved by God, a workman who doesn't need to be ashamed, properly handling the Word of Truth. 2.16. But shun empty chatter, for they will proceed further in ungodliness 2.17. and their word will consume like gangrene, of whom is Hymenaeus and Philetus; 2.18. men who have erred concerning the truth, saying that the resurrection is already past, and overthrowing the faith of some. 2.19. However God's firm foundation stands, having this seal, "The Lord knows those who are his," and, "Let every one who names the name of the Lord depart from unrighteousness. 2.20. Now in a great house there are not only vessels of gold and of silver, but also of wood and of clay. Some are for honor, and some for dishonor. 2.21. If anyone therefore purges himself from these, he will be a vessel for honor, sanctified, and suitable for the master's use, prepared for every good work. 2.24. The Lord's servant must not quarrel, but be gentle towards all, able to teach, patient 2.25. in gentleness correcting those who oppose him: perhaps God may give them repentance leading to a full knowledge of the truth 2.26. and they may recover themselves out of the devil's snare, having been taken captive by him to his will. 3.1. But know this, that in the last days, grievous times will come. 3.5. holding a form of godliness, but having denied the power thereof. Turn away from these, also. 3.6. For of these are those who creep into houses, and take captive gullible women loaded down with sins, led away by various lusts 3.7. always learning, and never able to come to the knowledge of the truth. 3.8. Even as Jannes and Jambres opposed Moses, so do these also oppose the truth; men corrupted in mind, reprobate concerning the faith. 3.9. But they will proceed no further. For their folly will be evident to all men, as theirs also came to be. 3.13. But evil men and impostors will grow worse and worse, deceiving and being deceived. 3.14. But you remain in the things which you have learned and have been assured of, knowing from whom you have learned them. 3.17. that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. 4.3. For the time will come when they will not listen to the sound doctrine, but, having itching ears, will heap up for themselves teachers after their own lusts; 4.4. and will turn away their ears from the truth, and turn aside to fables. 4.5. But you be sober in all things, suffer hardship, do the work of an evangelist, and fulfill your ministry. 4.6. For I am already being offered, and the time of my departure has come. 4.7. I have fought the good fight. I have finished the course. I have kept the faith. 4.8. From now on, there is stored up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will give to me on that day; and not to me only, but also to all those who have loved his appearing. 4.13. Bring the cloak that I left at Troas with Carpus when you come, and the books, especially the parchments. 4.15. of whom you also must beware; for he greatly opposed our words. 4.18. And the Lord will deliver me from every evil work, and will preserve me for his heavenly kingdom; to whom be the glory forever and ever. Amen. 4.19. Greet Prisca and Aquila, and the house of Onesiphorus. 4.21. Be diligent to come before winter. Eubulus salutes you, as do Pudens, Linus, Claudia, and all the brothers.
36. New Testament, Acts, 14.17, 20.38 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

14.17. Yet he didn't leave himself without witness, in that he did good and gave you rains from the sky and fruitful seasons, filling our hearts with food and gladness. 20.38. sorrowing most of all because of the word which he had spoken, that they should see his face no more. They brought him on his way to the ship.
37. New Testament, Apocalypse, 2.9 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

2.9. I know your works, oppression, and your poverty (but you are rich), and the blasphemy of those who say they are Jews, and they are not, but are a synagogue of Satan.
38. New Testament, Ephesians, 5.29 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

5.29. For no man ever hated his own flesh; but nourishes and cherishes it, even as the Lord also does the assembly;
39. New Testament, Galatians, 3.28, 5.21, 5.23 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

3.28. There is neither Jewnor Greek, there is neither slave nor free man, there is neither malenor female; for you are all one in Christ Jesus. 5.21. envyings,murders, drunkenness, orgies, and things like these; of which Iforewarn you, even as I also forewarned you, that those who practicesuch things will not inherit the Kingdom of God. 5.23. gentleness, and self-control.Against such things there is no law.
40. New Testament, Hebrews, 12.1, 12.15, 13.5 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

12.1. Therefore let us also, seeing we are surrounded by so great a cloud of witnesses, lay aside every weight and the sin which so easily entangles us, and let us run with patience the race that is set before us 12.15. looking carefully lest there be any man who falls short of the grace of God; lest any root of bitterness springing up trouble you, and thereby the many be defiled; 13.5. Be free from the love of money, content with such things as you have, for he has said, "I will in no way leave you, neither will I in any way forsake you.
41. New Testament, Romans, 1.32, 2.3, 11.2, 11.16, 12.16 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.32. who, knowing the ordice of God, that those who practice such things are worthy of death, not only do the same, but also approve of those who practice them. 2.3. Do you think this, O man who judges those who practice such things, and do the same, that you will escape the judgment of God? 11.2. God didn't reject his people, which he foreknew. Or don't you know what the Scripture says about Elijah? How he pleads with God against Israel: 11.16. If the first fruit is holy, so is the lump. If the root is holy, so are the branches. 12.16. Be of the same mind one toward another. Don't set your mind on high things, but associate with the humble. Don't be wise in your own conceits.
42. New Testament, Titus, 1.2, 1.6, 1.9-1.16, 2.1-2.14, 3.1-3.7, 3.9, 3.12-3.14 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.2. in hope of eternal life, which God, who can't lie, promised before eternal times; 1.6. if anyone is blameless, the husband of one wife, having children who believe, who are not accused of loose or unruly behavior. 1.9. holding to the faithful word which is according to the teaching, that he may be able to exhort in the sound doctrine, and to convict those who contradict him. 1.10. For there are also many unruly men, vain talkers and deceivers, especially those of the circumcision 1.11. whose mouths must be stopped; men who overthrow whole houses, teaching things which they ought not, for dishonest gain's sake. 1.12. One of them, a prophet of their own, said, "Cretans are always liars, evil beasts, and idle gluttons. 1.13. This testimony is true. For this cause, reprove them sharply, that they may be sound in the faith 1.14. not paying attention to Jewish fables and commandments of men who turn away from the truth. 1.15. To the pure, all things are pure; but to those who are defiled and unbelieving, nothing is pure; but both their mind and their conscience are defiled. 1.16. They profess that they know God, but by their works they deny him, being abominable, disobedient, and unfit for any good work. 2.1. But say the things which fit sound doctrine 2.2. that older men should be temperate, sensible, sober-minded, sound in faith, in love, and in patience: 2.3. and that older women likewise be reverent in behavior, not slanderers nor enslaved to much wine, teachers of that which is good; 2.4. that they may train the young women to love their husbands, to love their children 2.5. to be sober-minded, chaste, workers at home, kind, being in subjection to their own husbands, that God's word may not be blasphemed. 2.6. Likewise, exhort the younger men to be sober-minded; 2.7. in all things showing yourself an example of good works; in your teaching showing integrity, seriousness, incorruptibility 2.8. and soundness of speech that can't be condemned; that he who opposes you may be ashamed, having no evil thing to say about us. 2.9. Exhort servants to be in subjection to their own masters, and to be well-pleasing in all things; not contradicting; 2.10. not stealing, but showing all good fidelity; that they may adorn the doctrine of God, our Savior, in all things. 2.11. For the grace of God has appeared, bringing salvation to all men 2.12. instructing us to the intent that, denying ungodliness and worldly lusts, we would live soberly, righteously, and godly in this present world; 2.13. looking for the blessed hope and appearing of the glory of our great God and Savior, Jesus Christ; 2.14. who gave himself for us, that he might redeem us from all iniquity, and purify for himself a people for his own possession, zealous for good works. 3.1. Remind them to be in subjection to rulers and to authorities, to be obedient, to be ready for every good work 3.2. to speak evil of no one, not to be contentious, to be gentle, showing all humility toward all men. 3.3. For we were also once foolish, disobedient, deceived, serving various lusts and pleasures, living in malice and envy, hateful, and hating one another. 3.4. But when the kindness of God our Savior and his love toward mankind appeared 3.5. not by works of righteousness, which we did ourselves, but according to his mercy, he saved us, through the washing of regeneration and renewing by the Holy Spirit 3.6. which he poured out on us richly, through Jesus Christ our Savior; 3.7. that, being justified by his grace, we might be made heirs according to the hope of eternal life. 3.9. but shun foolish questionings, genealogies, strife, and disputes about the law; for they are unprofitable and vain. 3.12. When I send Artemas to you, or Tychicus, be diligent to come to me to Nicopolis, for I have determined to winter there. 3.13. Send Zenas, the lawyer, and Apollos on their journey speedily, that nothing may be lacking for them. 3.14. Let our people also learn to maintain good works for necessary uses, that they may not be unfruitful.
43. New Testament, John, 1.5, 14.6 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.5. The light shines in the darkness, and the darkness hasn't overcome it. 14.6. Jesus said to him, "I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father, except through me.
44. New Testament, Luke, 6.24, 8.4-8.8, 12.16-12.21, 12.28, 12.32-12.34, 16.1-16.3, 16.13 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

6.24. But woe to you who are rich! For you have received your consolation. 8.4. When a great multitude came together, and people from every city were coming to him, he spoke by a parable. 8.5. The farmer went out to sow his seed. As he sowed, some fell along the road, and it was trampled under foot, and the birds of the sky devoured it. 8.6. Other seed fell on the rock, and as soon as it grew, it withered away, because it had no moisture. 8.7. Other fell amid the thorns, and the thorns grew with it, and choked it. 8.8. Other fell into the good ground, and grew, and brought forth fruit one hundred times." As he said these things, he called out, "He who has ears to hear, let him hear! 12.16. He spoke a parable to them, saying, "The ground of a certain rich man brought forth abundantly. 12.17. He reasoned within himself, saying, 'What will I do, because I don't have room to store my crops?' 12.18. He said, 'This is what I will do. I will pull down my barns, and build bigger ones, and there I will store all my grain and my goods. 12.19. I will tell my soul, "Soul, you have many goods laid up for many years. Take your ease, eat, drink, be merry."' 12.20. But God said to him, 'You foolish one, tonight your soul is required of you. The things which you have prepared -- whose will they be?' 12.21. So is he who lays up treasure for himself, and is not rich toward God. 12.28. But if this is how God clothes the grass in the field, which today exists, and tomorrow is cast into the oven, how much more will he clothe you, O you of little faith? 12.32. Don't be afraid, little flock, for it is your Father's good pleasure to give you the Kingdom. 12.33. Sell that which you have, and give gifts to the needy. Make for yourselves purses which don't grow old, a treasure in the heavens that doesn't fail, where no thief approaches, neither moth destroys. 12.34. For where your treasure is, there will your heart be also. 16.1. He also said to his disciples, "There was a certain rich man who had a manager. An accusation was made to him that this man was wasting his possessions. 16.2. He called him, and said to him, 'What is this that I hear about you? Give an accounting of your management, for you can no longer be manager.' 16.3. The manager said within himself, 'What will I do, seeing that my lord is taking away the management position from me? I don't have strength to dig. I am ashamed to beg. 16.13. No servant can serve two masters, for either he will hate the one, and love the other; or else he will hold to one, and despise the other. You aren't able to serve God and mammon.
45. New Testament, Mark, 4.1-4.9, 4.13-4.20, 6.9 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

4.1. Again he began to teach by the seaside. A great multitude was gathered to him, so that he entered into a boat in the sea, and sat down. All the multitude were on the land by the sea. 4.2. He taught them many things in parables, and told them in his teaching 4.3. Listen! Behold, the farmer went out to sow 4.4. and it happened, as he sowed, some seed fell by the road, and the birds came and devoured it. 4.5. Others fell on the rocky ground, where it had little soil, and immediately it sprang up, because it had no depth of soil. 4.6. When the sun had risen, it was scorched; and because it had no root, it withered away. 4.7. Others fell among the thorns, and the thorns grew up, and choked it, and it yielded no fruit. 4.8. Others fell into the good ground, and yielded fruit, growing up and increasing. Some brought forth thirty times, some sixty times, and some one hundred times as much. 4.9. He said, "Whoever has ears to hear, let him hear. 4.13. He said to them, "Don't you understand this parable? How will you understand all of the parables? 4.14. The farmer sows the word. 4.15. These are the ones by the road, where the word is sown; and when they have heard, immediately Satan comes, and takes away the word which has been sown in them. 4.16. These in like manner are those who are sown on the rocky places, who, when they have heard the word, immediately receive it with joy. 4.17. They have no root in themselves, but are short-lived. When oppression or persecution arises because of the word, immediately they stumble. 4.18. Others are those who are sown among the thorns. These are those who have heard the word 4.19. and the cares of this age, and the deceitfulness of riches, and the lusts of other things entering in choke the word, and it becomes unfruitful. 4.20. These are those which were sown on the good ground: such as hear the word, and accept it, and bear fruit, some thirty times, some sixty times, and some one hundred times. 6.9. but to wear sandals, and not put on two tunics.
46. New Testament, Matthew, 6.24, 8.34, 13.1-13.9, 13.18-13.30, 18.22-18.23, 25.3 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

6.24. No one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other; or else he will be devoted to one and despise the other. You can't serve both God and Mammon. 8.34. Behold, all the city came out to meet Jesus. When they saw him, they begged that he would depart from their borders. 13.1. On that day Jesus went out of the house, and sat by the seaside. 13.2. Great multitudes gathered to him, so that he entered into a boat, and sat, and all the multitude stood on the beach. 13.3. He spoke to them many things in parables, saying, "Behold, a farmer went out to sow. 13.4. As he sowed, some seeds fell by the roadside, and the birds came and devoured them. 13.5. Others fell on rocky ground, where they didn't have much soil, and immediately they sprang up, because they had no depth of earth. 13.6. When the sun had risen, they were scorched. Because they had no root, they withered away. 13.7. Others fell among thorns. The thorns grew up and choked them: 13.8. and others fell on good soil, and yielded fruit: some one hundred times as much, some sixty, and some thirty. 13.9. He who has ears to hear, let him hear. 13.18. Hear, then, the parable of the farmer. 13.19. When anyone hears the word of the kingdom, and doesn't understand it, the evil one comes, and snatches away that which has been sown in his heart. This is what was sown by the roadside. 13.20. What was sown on the rocky places, this is he who hears the word, and immediately with joy receives it; 13.21. yet he has no root in himself, but endures for a while. When oppression or persecution arises because of the word, immediately he stumbles. 13.22. What was sown among the thorns, this is he who hears the word, but the cares of this world and the deceitfulness of riches choke the word, and he becomes unfruitful. 13.23. What was sown on the good ground, this is he who hears the word, and understands it, who most assuredly bears fruit, and brings forth, some one hundred times as much, some sixty, and some thirty. 13.24. He set another parable before them, saying, "The Kingdom of Heaven is like a man who sowed good seed in his field 13.25. but while people slept, his enemy came and sowed darnel also among the wheat, and went away. 13.26. But when the blade sprang up and brought forth fruit, then the darnel appeared also. 13.27. The servants of the householder came and said to him, 'Sir, didn't you sow good seed in your field? Where did this darnel come from?' 13.28. He said to them, 'An enemy has done this.' "The servants asked him, 'Do you want us to go and gather them up?' 13.29. But he said, 'No, lest perhaps while you gather up the darnel, you root up the wheat with them. 13.30. Let both grow together until the harvest, and in the harvest time I will tell the reapers, "First, gather up the darnel, and bind them in bundles to burn them; but gather the wheat into my barn."' 18.22. Jesus said to him, "I don't tell you until seven times, but, until seventy times seven. 18.23. Therefore the Kingdom of Heaven is like a certain king, who wanted to reconcile accounts with his servants. 25.3. Those who were foolish, when they took their lamps, took no oil with them
47. Plutarch, Comparison of Aristides And Cato, 4.4 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

48. Plutarch, On Love of Wealth, None (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

49. Polycarp of Smyrna, Letter To The Philippians, 10.2-10.3 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

50. Quintilian, Institutes of Oratory, 8.5.30-8.5.32 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

8.5.30.  To this must be added the fact that those who devote themselves solely to the production of reflexions cannot avoid giving utterance to many that are trivial, late or foolish. For their mere number will so embarrass their author that selection will be impossible. Consequently it is will often find that such persons will produce a division or an argument as if it were an epigram, the only qualification necessary being that it should come toward the close of the period and be impressively delivered. 8.5.31.  " killed your wife, though you were an adulterer yourself. I should loathe you even if you had only divorced her." Here we have a division. "Do you wish me to prove that a love-philtre is a poison? The man would still be living, if he had not drunk it." This is an argument. There are, moreover, a number of speakers who the merely deliver many such epigrams, but utter everything as if it were an epigram. 8.5.32.  Against these persons, on the other hand, must be set those who shun and dread all ornament of this kind, approving nothing that is not plain, humble and effortless, with the result that by their reluctance to climb for fear of falling they succeed merely in maintaining a perpetual flatness. What sin is there in a good epigram? Does it not help our case, or move the judge, or commend the speaker to his audience?
51. Seneca The Younger, De Beneficiis, 1.2.3, 3.18, 7.8.3 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

52. Seneca The Younger, De Vita Beata (Dialogorum Liber Vii), 22.4-22.5, 23.5, 24.2-24.3 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

53. Seneca The Younger, Letters, 6.5-6.6, 15.5, 18.9-18.11, 20.13, 94.29, 94.40, 94.43, 94.47, 95.1, 102.23-102.25 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

54. Hermas, Mandates, 8.3 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)

55. Hermas, Similitudes, 8.9.1, 9.22.1-9.22.3 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)

56. Lucian, Demonax, 63 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)

57. Lucian, The Runaways, 14 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)

14. The externals of philosophy, as you know, are easily aped: it is a simple matter to assume the cloak and wallet, walk with a stick, and bawl, and bark, and bray, against all corners. They know that they are safe; their cloth protects them. Liberty is thus within their grasp: no need to ask their master's leave; should he attempt to reclaim them, their sticks are at his service. No more short commons for them now, no more of crusts whose dryness is mitigated only by herbs or salt fish: they have choice of meats, drink the best of wines, and take money where they will, shearing the sheep, as they call it when they levy contributions, in the certainty that many will give, from respect to their garb or fear of their tongues.
58. Lucian, The Ship, Or The Wishes, 41 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)

59. Lucian, Nigrinus, 26, 25 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)

25. There is an artlessness in their manner of stuffing themselves, a frankness in their tippling, which defy competition; they sponge with more spirit than other men, and sit on with greater persistency. It is not an uncommon thing for the more courtly sages to oblige the company with a song.’All this he treated as a jest. But he had much to say on the subject of those paid philosophers, who hawk about virtue like any other marketable commodity. ‘Hucksters’ and ‘petty traders’ were his words for them. A man who proposes to teach the contempt of wealth, should begin (he maintained) by showing a soul above fees.
60. Lucian, Philosophies For Sale, 11 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)

61. Mishna, Meilah, 3.5 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)

3.5. The milk of consecrated animals and the eggs of [consecrated] turtle-doves may not be used, but are not subject to the law of sacrilege. When is this so? For things dedicated for the altar, but as for things dedicated for Temple upkeep, if one consecrated a chicken both it and its eggs are subject to the law of sacrilege, or [if one dedicated] a she-donkey, both it and its milk are subject to the law of sacrilege."
62. Pliny The Younger, Letters, 2.6.6 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)

63. Pliny The Younger, Letters, 2.6.6 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)

64. Arnobius, Against The Gentiles, 5.17 (3rd cent. CE - 4th cent. CE)

65. Diogenes Laertius, Lives of The Philosophers, 1.59, 6.50, 6.103-6.105, 7.101, 7.188-7.189, 10.11, 10.130-10.131 (3rd cent. CE - 3rd cent. CE)

1.59. He used to say that those who had influence with tyrants were like the pebbles employed in calculations; for, as each of the pebbles represented now a large and now a small number, so the tyrants would treat each one of those about them at one time as great and famous, at another as of no account. On being asked why he had not framed any law against parricide, he replied that he hoped it was unnecessary. Asked how crime could most effectually be diminished, he replied, If it caused as much resentment in those who are not its victims as in those who are, adding, Wealth breeds satiety, satiety outrage. He required the Athenians to adopt a lunar month. He prohibited Thespis from performing tragedies on the ground that fiction was pernicious. 6.50. On being asked by a tyrant what bronze is best for a statue, he replied, That of which Harmodius and Aristogiton were moulded. Asked how Dionysius treated his friends, Like purses, he replied; so long as they are full, he hangs them up, and, when they are empty, he throws them away. Some one lately wed had set up on his door the notice:The son of Zeus, victorious Heracles,Dwells here; let nothing evil enter in.To which Diogenes added After war, alliance. The love of money he declared to be mother-city of all evils. Seeing a spendthrift eating olives in a tavern, he said, If you had breakfasted in this fashion, you would not so be dining. 6.103. Such are the lives of the several Cynics. But we will go on to append the doctrines which they held in common – if, that is, we decide that Cynicism is really a philosophy, and not, as some maintain, just a way of life. They are content then, like Ariston of Chios, to do away with the subjects of Logic and Physics and to devote their whole attention to Ethics. And what some assert of Socrates, Diocles records of Diogenes, representing him as saying: We must inquire intoWhate'er of good or ill within our halls is wrought.They also dispense with the ordinary subjects of instruction. At least Antisthenes used to say that those who had attained discretion had better not study literature, lest they should be perverted by alien influences. 6.104. So they get rid of geometry and music and all such studies. Anyhow, when somebody showed Diogenes a clock, he pronounced it a serviceable instrument to save one from being late for dinner. Again, to a man who gave a musical recital before him he said:By men's minds states are ordered well, and households,Not by the lyre's twanged strings or flute's trilled notes.They hold further that Life according to Virtue is the End to be sought, as Antisthenes says in his Heracles: exactly like the Stoics. For indeed there is a certain close relationship between the two schools. Hence it has been said that Cynicism is a short cut to virtue; and after the same pattern did Zeno of Citium live his life. 6.105. They also hold that we should live frugally, eating food for nourishment only and wearing a single garment. Wealth and fame and high birth they despise. Some at all events are vegetarians and drink cold water only and are content with any kind of shelter or tubs, like Diogenes, who used to say that it was the privilege of the gods to need nothing and of god-like men to want but little.They hold, further, that virtue can be taught, as Antisthenes maintains in his Heracles, and when once acquired cannot be lost; and that the wise man is worthy to be loved, impeccable, and a friend to his like; and that we should entrust nothing to fortune. Whatever is intermediate between Virtue and Vice they, in agreement with Ariston of Chios, account indifferent.So much, then, for the Cynics. We must now pass on to the Stoics, whose founder was Zeno, a disciple of Crates. 7.101. And they say that only the morally beautiful is good. So Hecato in his treatise On Goods, book iii., and Chrysippus in his work On the Morally Beautiful. They hold, that is, that virtue and whatever partakes of virtue consists in this: which is equivalent to saying that all that is good is beautiful, or that the term good has equal force with the term beautiful, which comes to the same thing. Since a thing is good, it is beautiful; now it is beautiful, therefore it is good. They hold that all goods are equal and that all good is desirable in the highest degree and admits of no lowering or heightening of intensity. of things that are, some, they say, are good, some are evil, and some neither good nor evil (that is, morally indifferent). 7.188. Indeed, his interpretation of the story is condemned as most indecent. He may be commending physical doctrine; but the language used is more appropriate to street-walkers than to deities; and it is moreover not even mentioned by bibliographers, who wrote on the titles of books. What Chrysippus makes of it is not to be found in Polemo nor Hypsicrates, no, nor even in Antigonus. It is his own invention. Again, in his Republic he permits marriage with mothers and daughters and sons. He says the same in his work On Things for their own Sake not Desirable, right at the outset. In the third book of his treatise On Justice, at about line 1000, he permits eating of the corpses of the dead. And in the second book of his On the Means of Livelihood, where he professes to be considering a priori how the wise man is to get his living, occur the words: 7.189. And yet what reason is there that he should provide a living? For if it be to support life, life itself is after all a thing indifferent. If it be for pleasure, pleasure too is a thing indifferent. While if it be for virtue, virtue in itself is sufficient to constitute happiness. The modes of getting a livelihood are also ludicrous, as e.g. maintece by a king; for he will have to be humoured: or by friends; for friendship will then be purchasable for money: or living by wisdom; for so wisdom will become mercenary. These are the objections urged against him. 10.11. This is stated by Apollodorus, who also says that he purchased the garden for eighty minae; and to the same effect Diocles in the third book of his Epitome speaks of them as living a very simple and frugal life; at all events they were content with half a pint of thin wine and were, for the rest, thorough-going water-drinkers. He further says that Epicurus did not think it right that their property should be held in common, as required by the maxim of Pythagoras about the goods of friends; such a practice in his opinion implied mistrust, and without confidence there is no friendship. In his correspondence he himself mentions that he was content with plain bread and water. And again: Send me a little pot of cheese, that, when I like, I may fare sumptuously. Such was the man who laid down that pleasure was the end of life. And here is the epigram in which Athenaeus eulogizes him: 10.130. It is, however, by measuring one against another, and by looking at the conveniences and inconveniences, that all these matters must be judged. Sometimes we treat the good as an evil, and the evil, on the contrary, as a good. Again, we regard independence of outward things as a great good, not so as in all cases to use little, but so as to be contented with little if we have not much, being honestly persuaded that they have the sweetest enjoyment of luxury who stand least in need of it, and that whatever is natural is easily procured and only the vain and worthless hard to win. Plain fare gives as much pleasure as a costly diet, when once the pain of want has been removed 10.131. while bread and water confer the highest possible pleasure when they are brought to hungry lips. To habituate one's self, therefore, to simple and inexpensive diet supplies all that is needful for health, and enables a man to meet the necessary requirements of life without shrinking, and it places us in a better condition when we approach at intervals a costly fare and renders us fearless of fortune.When we say, then, that pleasure is the end and aim, we do not mean the pleasures of the prodigal or the pleasures of sensuality, as we are understood to do by some through ignorance, prejudice, or wilful misrepresentation. By pleasure we mean the absence of pain in the body and of trouble in the soul.
66. Augustine, The City of God, 3.14 (4th cent. CE - 5th cent. CE)

3.14. But what happened after Numa's reign, and under the other kings, when the Albans were provoked into war, with sad results not to themselves alone, but also to the Romans? The long peace of Numa had become tedious; and with what endless slaughter and detriment of both states did the Roman and Alban armies bring it to an end! For Alba, which had been founded by Ascanius, son of Æneas, and which was more properly the mother of Rome than Troy herself, was provoked to battle by Tullus Hostilius, king of Rome, and in the conflict both inflicted and received such damage, that at length both parties wearied of the struggle. It was then devised that the war should be decided by the combat of three twin-brothers from each army: from the Romans the three Horatii stood forward, from the Albans the three Curiatii. Two of the Horatii were overcome and disposed of by the Curiatii; but by the remaining Horatius the three Curiatii were slain. Thus Rome remained victorious, but with such a sacrifice that only one survivor returned to his home. Whose was the loss on both sides? Whose the grief, but of the offspring of Æneas, the descendants of Ascanius, the progeny of Venus, the grandsons of Jupiter? For this, too, was a worse than civil war, in which the belligerent states were mother and daughter. And to this combat of the three twin-brothers there was added another atrocious and horrible catastrophe. For as the two nations had formerly been friendly (being related and neighbors), the sister of the Horatii had been betrothed to one of the Curiatii; and she, when she saw her brother wearing the spoils of her betrothed, burst into tears, and was slain by her own brother in his anger. To me, this one girl seems to have been more humane than the whole Roman people. I cannot think her to blame for lamenting the man to whom already she had plighted her troth, or, as perhaps she was doing, for grieving that her brother should have slain him to whom he had promised his sister. For why do we praise the grief of Æneas (in Virgil ) over the enemy cut down even by his own hand? Why did Marcellus shed tears over the city of Syracuse, when he recollected, just before he destroyed, its magnificence and meridian glory, and thought upon the common lot of all things? I demand, in the name of humanity, that if men are praised for tears shed over enemies conquered by themselves, a weak girl should not be counted criminal for bewailing her lover slaughtered by the hand of her brother. While, then, that maiden was weeping for the death of her betrothed inflicted by her brother's hand, Rome was rejoicing that such devastation had been wrought on her mother state, and that she had purchased a victory with such an expenditure of the common blood of herself and the Albans. Why allege to me the mere names and words of glory and victory? Tear off the disguise of wild delusion, and look at the naked deeds: weigh them naked, judge them naked. Let the charge be brought against Alba, as Troy was charged with adultery. There is no such charge, none like it found: the war was kindled only in order that there Might sound in languid ears the cry of Tullus and of victory. This vice of restless ambition was the sole motive to that social and parricidal war - a vice which Sallust brands in passing; for when he has spoken with brief but hearty commendation of those primitive times in which life was spent without covetousness, and every one was sufficiently satisfied with what he had, he goes on: But after Cyrus in Asia, and the Lacedemonians and Athenians in Greece, began to subdue cities and nations, and to account the lust of sovereignty a sufficient ground for war, and to reckon that the greatest glory consisted in the greatest empire; and so on, as I need not now quote. This lust of sovereignty disturbs and consumes the human race with frightful ills. By this lust Rome was overcome when she triumphed over Alba, and praising her own crime, called it glory. For, as our Scriptures say, the wicked boasts of his heart's desire, and blesses the covetous, whom the Lord abhors. Away, then, with these deceitful masks, these deluding whitewashes, that things may be truthfully seen and scrutinized. Let no man tell me that this and the other was a great man, because he fought and conquered so and so. Gladiators fight and conquer, and this barbarism has its meed of praise; but I think it were better to take the consequences of any sloth, than to seek the glory won by such arms. And if two gladiators entered the arena to fight, one being father, the other his son, who would endure such a spectacle? Who would not be revolted by it? How, then, could that be a glorious war which a daughter-state waged against its mother? Or did it constitute a difference, that the battlefield was not an arena, and that the wide plains were filled with the carcasses not of two gladiators, but of many of the flower of two nations; and that those contests were viewed not by the amphitheatre, but by the whole world, and furnished a profane spectacle both to those alive at the time, and to their posterity, so long as the fame of it is handed down? Yet those gods, guardians of the Roman empire, and, as it were, theatric spectators of such contests as these, were not satisfied until the sister of the Horatii was added by her brother's sword as a third victim from the Roman side, so that Rome herself, though she won the day, should have as many deaths to mourn. Afterwards, as a fruit of the victory, Alba was destroyed, though it was there the Trojan gods had formed a third asylum after Ilium had been sacked by the Greeks, and after they had left Lavinium, where Æneas had founded a kingdom in a land of banishment. But probably Alba was destroyed because from it too the gods had migrated, in their usual fashion, as Virgil says: Gone from each fane, each sacred shrine, Are those who made this realm divine. Gone, indeed, and from now their third asylum, that Rome might seem all the wiser in committing herself to them after they had deserted three other cities. Alba, whose king Amulius had banished his brother, displeased them; Rome, whose king Romulus had slain his brother, pleased them. But before Alba was destroyed, its population, they say, was amalgamated with the inhabitants of Rome so that the two cities were one. Well, admitting it was so, yet the fact remains that the city of Ascanius, the third retreat of the Trojan gods, was destroyed by the daughter-city. Besides, to effect this pitiful conglomerate of the war's leavings, much blood was spilled on both sides. And how shall I speak in detail of the same wars, so often renewed in subsequent reigns, though they seemed to have been finished by great victories; and of wars that time after time were brought to an end by great slaughters, and which yet time after time were renewed by the posterity of those who had made peace and struck treaties? of this calamitous history we have no small proof, in the fact that no subsequent king closed the gates of war; and therefore with all their tutelar gods, no one of them reigned in peace.
67. Gregory of Nazianzus, Letters, 51.5 (4th cent. CE - 4th cent. CE)

68. Gregory of Nazianzus, Letters, 51.5 (4th cent. CE - 4th cent. CE)

69. Epicurus, Vatican Sayings, 33, 44, 67, 25

70. Epicurus, Kuriai Doxai, 15

71. Pseudo-Phocylides, The Sentences of Pseudo-Phocylides, 62, 110

72. Quodvultdeus, De Cataclysmo, 6.24Subjects of this text:

subject book bibliographic info
chrysippus Merz and Tieleman, Ambrosiaster's Political Theology (2012) 171
god Merz and Tieleman, Ambrosiaster's Political Theology (2012) 171
lucretius' ... Merz and Tieleman, Ambrosiaster's Political Theology (2012) 171
power Vinzent, Christ's Resurrection in Early Christianity and the Making of the New Testament (2013) 127
prophets Vinzent, Christ's Resurrection in Early Christianity and the Making of the New Testament (2013) 127
women' Vinzent, Christ's Resurrection in Early Christianity and the Making of the New Testament (2013) 127