Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database8236
New Testament, 1 Timothy, 5.7


καὶ ταῦτα παράγγελλε, ἵνα ἀνεπίλημπτοι ὦσιν·Also command these things, that they may be without reproach.


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

33 results
1. Hebrew Bible, Deuteronomy, 24.1 (9th cent. BCE - 3rd cent. BCE)

24.1. כִּי־תַשֶּׁה בְרֵעֲךָ מַשַּׁאת מְאוּמָה לֹא־תָבֹא אֶל־בֵּיתוֹ לַעֲבֹט עֲבֹטוֹ׃ 24.1. כִּי־יִקַּח אִישׁ אִשָּׁה וּבְעָלָהּ וְהָיָה אִם־לֹא תִמְצָא־חֵן בְּעֵינָיו כִּי־מָצָא בָהּ עֶרְוַת דָּבָר וְכָתַב לָהּ סֵפֶר כְּרִיתֻת וְנָתַן בְּיָדָהּ וְשִׁלְּחָהּ מִבֵּיתוֹ׃ 24.1. When a man taketh a wife, and marrieth her, then it cometh to pass, if she find no favour in his eyes, because he hath found some unseemly thing in her, that he writeth her a bill of divorcement, and giveth it in her hand, and sendeth her out of his house,"
2. Xenophon, Memoirs, 2.2.4-2.2.5 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

2.2.4. of course you don’t suppose that lust provokes men to beget children, when the streets and the stews are full of means to satisfy that? We obviously select for wives the women who will bear us the best children, and then marry them to raise a family. 2.2.5. The man supports the woman who is to share with him the duty of parentage and provides for the expected children whatever he thinks will contribute to their benefit in life, and accumulates as much of it as he can. The woman conceives and bears her burden in travail, risking her life, and giving of her own food; and, with much labour, having endured to the end and brought forth her child, she rears and cares for it, although she has not received any good thing, and the babe neither recognises its benefactress nor can make its wants known to her: still she guesses what is good for it and what it likes, and seeks to supply these things, and rears it for a long season, enduring toil day and night, nothing knowing what return she will get.
3. Aristotle, Rhetoric, None (4th cent. BCE - 4th cent. BCE)

4. Cicero, On Duties, 1.123 (2nd cent. BCE - 1st cent. BCE)

1.123. Senibus autem labores corporis minuendi, exercitationes animi etiam augendae videntur; danda vero opera, ut et amicos et iuventutem et maxime rem publicam consilio et prudentia quam plurimum adiuvent. Nihil autem magis cavendum est senectuti, quam ne languori se desidiaeque dedat; luxuria vero cum omni aetati turpis, tum senectuti foedissima est; sin autem etiam libidinum intemperantia accessit, duplex malum est, quod et ipsa senectus dedecus concipit et facit adulescentium impudentioren intemperantiarn. 1.123.  The old, on the other hand, should, it seems, have their physical labours reduced; their mental activities should be actually increased. They should endeavour, too, by means of their counsel and practical wisdom to be of as much service as possible to their friends and to the young, and above all to the state. But there is nothing against which old age has to be more on its guard than against surrendering to feebleness and idleness, while luxury, a vice in any time of life, is in old age especially scandalous. But if excess in sensual indulgence is added to luxurious living, it is a twofold evil; for old age not only disgraces itself; it also serves to make the excesses of the young more shameless.
5. Septuagint, Judith, 8.4 (2nd cent. BCE - 0th cent. CE)

8.4. Judith had lived at home as a widow for three years and four months.
6. Horace, Sermones, 1.1 (1st cent. BCE - 1st cent. BCE)

1.1. 1. I suppose that, by my books of the Antiquities of the Jews, most excellent Epaphroditus, I have made it evident to those who peruse them, that our Jewish nation is of very great antiquity, and had a distinct subsistence of its own originally; as also I have therein declared how we came to inhabit this country wherein we now live. Those Antiquities contain the history of five thousand years, and are taken out of our sacred books; but are translated by me into the Greek tongue. 1.1. but as for the place where the Grecians inhabit, ten thousand destructions have overtaken it, and blotted out the memory of former actions; so that they were ever beginning a new way of living, and supposed that every one of them was the origin of their new state. It was also late, and with difficulty, that they came to know the letters they now use; for those who would advance their use of these letters to the greatest antiquity pretend that they learned them from the Phoenicians and from Cadmus; 1.1. but after some considerable time, Armais, who was left in Egypt, did all those very things, by way of opposition, which his brother had forbidden him to do, without fear; for he used violence to the queen, and continued to make use of the rest of the concubines, without sparing any of them; nay, at the persuasion of his friends he put on the diadem, and set up to oppose his brother;
7. Philo of Alexandria, On The Decalogue, 114-118, 113 (1st cent. BCE - 1st cent. CE)

8. Anon., Didache, 1.4, 15.1 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

9. Juvenal, Satires, 6.398-6.400, 6.413-6.426, 6.428-6.432, 6.434-6.456 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

10. New Testament, 1 John, 4.1 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

4.1. Beloved, don't believe every spirit, but test the spirits, whether they are of God, because many false prophets have gone out into the world.
11. New Testament, 1 Peter, 2.18-3.7 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

12. New Testament, 1 Corinthians, 2.12, 4.15, 7.1-7.9, 7.39, 11.2-11.16, 13.13, 14.23-14.25, 14.29, 15.12 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

2.12. But we received, not the spirit of the world, but theSpirit which is from God, that we might know the things that werefreely given to us by God. 4.15. For though you have ten thousand tutors in Christ, yetnot many fathers. For in Christ Jesus, I became your father through thegospel. 7.1. Now concerning the things about which you wrote to me: it isgood for a man not to touch a woman. 7.2. But, because of sexualimmoralities, let each man have his own wife, and let each woman haveher own husband. 7.3. Let the husband render to his wife the affectionowed her, and likewise also the wife to her husband. 7.4. The wifedoesn't have authority over her own body, but the husband. Likewisealso the husband doesn't have authority over his own body, but thewife. 7.5. Don't deprive one another, unless it is by consent for aseason, that you may give yourselves to fasting and prayer, and may betogether again, that Satan doesn't tempt you because of your lack ofself-control. 7.6. But this I say by way of concession, not of commandment. 7.7. Yet I wish that all men were like me. However each man has his own giftfrom God, one of this kind, and another of that kind. 7.8. But I sayto the unmarried and to widows, it is good for them if they remain evenas I am. 7.9. But if they don't have self-control, let them marry. Forit's better to marry than to burn. 7.39. A wife is bound by law for as long as her husband lives;but if the husband is dead, she is free to be married to whoever shedesires, only in the Lord. 11.2. Now Ipraise you, brothers, that you remember me in all things, and hold firmthe traditions, even as I delivered them to you. 11.3. But I wouldhave you know that the head of every man is Christ, and the head of thewoman is the man, and the head of Christ is God. 11.4. Every manpraying or prophesying, having his head covered, dishonors his head. 11.5. But every woman praying or prophesying with her head unveileddishonors her head. For it is one and the same thing as if she wereshaved. 11.6. For if a woman is not covered, let her also be shorn.But if it is shameful for a woman to be shorn or shaved, let her becovered. 11.7. For a man indeed ought not to have his head covered,because he is the image and glory of God, but the woman is the glory ofthe man. 11.8. For man is not from woman, but woman from man; 11.9. for neither was man created for the woman, but woman for the man. 11.10. For this cause the woman ought to have authority on her head,because of the angels. 11.11. Nevertheless, neither is the woman independent of the man,nor the man independent of the woman, in the Lord. 11.12. For as womancame from man, so a man also comes through a woman; but all things arefrom God. 11.13. Judge for yourselves. Is it appropriate that a womanpray to God unveiled? 11.14. Doesn't even nature itself teach you thatif a man has long hair, it is a dishonor to him? 11.15. But if a womanhas long hair, it is a glory to her, for her hair is given to her for acovering. 11.16. But if any man seems to be contentious, we have nosuch custom, neither do God's assemblies. 13.13. But now faith, hope, and love remain-- these three. The greatest of these is love. 14.23. If therefore thewhole assembly is assembled together and all speak with otherlanguages, and unlearned or unbelieving people come in, won't they saythat you are crazy? 14.24. But if all prophesy, and someoneunbelieving or unlearned comes in, he is reproved by all, and he isjudged by all. 14.25. And thus the secrets of his heart are revealed.So he will fall down on his face and worship God, declaring that God isamong you indeed. 14.29. Let the prophets speak,two or three, and let the others discern. 15.12. Now if Christ is preached, that he has been raised from thedead, how do some among you say that there is no resurrection of thedead?
13. New Testament, 1 Thessalonians, 1.5, 5.8, 5.20-5.22 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.5. and that our gospel came to you not in word only, but also in power, and in the Holy Spirit, and with much assurance. You know what kind of men we showed ourselves to be among you for your sake. 5.8. But let us, since we belong to the day, be sober, putting on the breastplate of faith and love, and, for a helmet, the hope of salvation. 5.20. Don't despise prophesies. 5.21. Test all things, and hold firmly that which is good. 5.22. Abstain from every form of evil.
14. New Testament, 1 Timothy, 1.1, 1.3, 1.5, 1.9, 1.12-1.18, 2.1-2.3, 2.7-2.15, 3.1-3.7, 3.9, 3.11-3.12, 4.3-4.4, 4.6-4.8, 4.10-4.15, 5.1-5.6, 5.8-5.23, 6.1-6.21 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.1. Paul, an apostle of Christ Jesus according to the commandment of God our Savior, and Christ Jesus our hope; 1.3. As I exhorted you to stay at Ephesus when I was going into Macedonia, that you might charge certain men not to teach a different doctrine 1.5. but the end of the charge is love, out of a pure heart and a good conscience and unfeigned faith; 1.9. as knowing this, that law is not made for a righteous man, but for the lawless and insubordinate, for the ungodly and sinners, for the unholy and profane, for murderers of fathers and murderers of mothers, for manslayers 1.12. And I thank him who enabled me, Christ Jesus our Lord, because he counted me faithful, appointing me to service; 1.13. although I was before a blasphemer, a persecutor, and insolent. However, I obtained mercy, because I did it ignorantly in unbelief. 1.14. The grace of our Lord abounded exceedingly with faith and love which is in Christ Jesus. 1.15. The saying is faithful and worthy of all acceptance, that Christ Jesus came into the world to save sinners; of whom I am chief. 1.16. However, for this cause I obtained mercy, that in me first, Jesus Christ might display all his patience, for an example of those who were going to believe in him for eternal life. 1.17. Now to the King eternal, immortal, invisible, to God who alone is wise, be honor and glory forever and ever. Amen. 1.18. This charge I commit to you, my child Timothy, according to the prophecies which led the way to you, that by them you may wage the good warfare; 2.1. I exhort therefore, first of all, that petitions, prayers, intercessions, and givings of thanks, be made for all men: 2.2. for kings and all who are in high places; that we may lead a tranquil and quiet life in all godliness and reverence. 2.3. For this is good and acceptable in the sight of God our Savior; 2.7. to which I was appointed a preacher and an apostle (I am telling the truth in Christ, not lying), a teacher of the Gentiles in faith and truth. 2.8. I desire therefore that the men in every place pray, lifting up holy hands without wrath and doubting. 2.9. In the same way, that women also adorn themselves in decent clothing, with modesty and propriety; not just with braided hair, gold, pearls, or expensive clothing; 2.10. but (which becomes women professing godliness) with good works. 2.11. Let a woman learn in quietness with all subjection. 2.12. But I don't permit a woman to teach, nor to exercise authority over a man, but to be in quietness. 2.13. For Adam was first formed, then Eve. 2.14. Adam wasn't deceived, but the woman, being deceived, has fallen into disobedience; 2.15. but she will be saved through her child-bearing, if they continue in faith, love, and sanctification with sobriety. 3.1. This is a faithful saying: if a man seeks the office of an overseer, he desires a good work. 3.2. The overseer therefore must be without reproach, the husband of one wife, temperate, sensible, modest, hospitable, good at teaching; 3.3. not a drinker, not violent, not greedy for money, but gentle, not quarrelsome, not covetous; 3.4. one who rules his own house well, having children in subjection with all reverence; 3.5. (but if a man doesn't know how to rule his own house, how will he take care of the assembly of God?) 3.6. not a new convert, lest being puffed up he fall into the same condemnation as the devil. 3.7. Moreover he must have good testimony from those who are outside, to avoid falling into reproach and the snare of the devil. 3.9. holding the mystery of the faith in a pure conscience. 3.11. Their wives in the same way must be reverent, not slanderers, temperate, faithful in all things. 3.12. Let deacons be husbands of one wife, ruling their children and their own houses well. 4.3. forbidding marriage and commanding to abstain from foods which God created to be received with thanksgiving by those who believe and know the truth. 4.4. For every creature of God is good, and nothing is to be rejected, if it is received with thanksgiving. 4.6. If you instruct the brothers of these things, you will be a good servant of Christ Jesus, nourished in the words of the faith, and of the good doctrine which you have followed. 4.7. But refuse profane and old wives' fables. Exercise yourself toward godliness. 4.8. For bodily exercise has some value, but godliness has value for all things, having the promise of the life which is now, and of that which is to come. 4.10. For to this end we both labor and suffer reproach, because we have set our trust in the living God, who is the Savior of all men, especially of those who believe. 4.11. Command and teach these things. 4.12. Let no man despise your youth; but be an example to those who believe, in word, in your way of life, in love, in spirit, in faith, and in purity. 4.13. Until I come, pay attention to reading, to exhortation, and to teaching. 4.14. Don't neglect the gift that is in you, which was given to you by prophecy, with the laying on of the hands of the elders. 4.15. Be diligent in these things. Give yourself wholly to them, that your progress may be revealed to all. 5.1. Don't rebuke an older man, but exhort him as a father; the younger men as brothers; 5.2. the elder women as mothers; the younger as sisters, in all purity. 5.3. Honor widows who are widows indeed. 5.4. But if any widow has children or grandchildren, let them learn first to show piety towards their own family, and to repay their parents, for this is acceptable in the sight of God. 5.5. Now she who is a widow indeed, and desolate, has her hope set on God, and continues in petitions and prayers night and day. 5.6. But she who gives herself to pleasure is dead while she lives. 5.8. But if anyone doesn't provide for his own, and especially his own household, he has denied the faith, and is worse than an unbeliever. 5.9. Let no one be enrolled as a widow under sixty years old, having been the wife of one man 5.10. being approved by good works, if she has brought up children, if she has been hospitable to strangers, if she has washed the saints' feet, if she has relieved the afflicted, and if she has diligently followed every good work. 5.11. But refuse younger widows, for when they have grown wanton against Christ, they desire to marry; 5.12. having condemnation, because they have rejected their first pledge. 5.13. Besides, they also learn to be idle, going about from house to house. Not only idle, but also gossips and busybodies, saying things which they ought not. 5.14. I desire therefore that the younger widows marry, bear children, rule the household, and give no occasion to the adversary for reviling. 5.15. For already some have turned aside after Satan. 5.16. If any man or woman who believes has widows, let them relieve them, and don't let the assembly be burdened; that it might relieve those who are widows indeed. 5.17. Let the elders who rule well be counted worthy of double honor, especially those who labor in the word and in teaching. 5.18. For the Scripture says, "You shall not muzzle the ox when it treads out the grain." And, "The laborer is worthy of his wages. 5.19. Don't receive an accusation against an elder, except at the word of two or three witnesses. 5.20. Those who sin, reprove in the sight of all, that the rest also may be in fear. 5.21. I charge you in the sight of God, and Christ Jesus, and the elect angels, that you observe these things without prejudice, doing nothing by partiality. 5.22. Lay hands hastily on no one, neither be a participant in other men's sins. Keep yourself pure. 5.23. Be no longer a drinker of water only, but use a little wine for your stomach's sake and your frequent infirmities. 6.1. Let as many as are bondservants under the yoke count their own masters worthy of all honor, that the name of God and the doctrine not be blasphemed. 6.2. Those who have believing masters, let them not despise them, because they are brothers, but rather let them serve them, because those who partake of the benefit are believing and beloved. Teach and exhort these things. 6.3. If anyone teaches a different doctrine, and doesn't consent to sound words, the words of our Lord Jesus Christ, and to the doctrine which is according to godliness 6.4. he is conceited, knowing nothing, but obsessed with arguments, disputes, and word battles, from which come envy, strife, reviling, evil suspicions 6.5. constant friction of men of corrupt minds and destitute of the truth, who suppose that godliness is a means of gain. Withdraw yourself from such. 6.6. But godliness with contentment is great gain. 6.7. For we brought nothing into the world, and we certainly can't carry anything out. 6.8. But having food and clothing, we will be content with that. 6.9. But those who are determined to be rich fall into a temptation and a snare and many foolish and harmful lusts, such as drown men in ruin and destruction. 6.10. For the love of money is a root of all kinds of evil. Some have been led astray from the faith in their greed, and have pierced themselves through with many sorrows. 6.11. But you, man of God, flee these things, and follow after righteousness, godliness, faith, love, patience, and gentleness. 6.12. Fight the good fight of faith. Lay hold of the eternal life to which you were called, and you confessed the good confession in the sight of many witnesses. 6.13. I charge you before God, who gives life to all things, and before Christ Jesus, who before Pontius Pilate testified the good confession 6.14. that you keep the commandment without spot, blameless, until the appearing of our Lord Jesus Christ; 6.15. which in its own times he will show, who is the blessed and only Ruler, the King of kings, and Lord of lords; 6.16. who alone has immortality, dwelling in unapproachable light; whom no man has seen, nor can see: to whom be honor and eternal power. Amen. 6.17. Charge those who are rich in this present world that they not be haughty, nor have their hope set on the uncertainty of riches, but on the living God, who richly provides us with everything to enjoy; 6.18. that they do good, that they be rich in good works, that they be ready to distribute, willing to communicate; 6.19. laying up in store for themselves a good foundation against the time to come, that they may lay hold of eternal life. 6.20. Timothy, guard that which is committed to you, turning away from the empty chatter and oppositions of the knowledge which is falsely so called; 6.21. which some professing have erred concerning the faith. Grace be with you. Amen.
15. New Testament, 2 Corinthians, 13.1 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

16. New Testament, 2 Timothy, 1.1-1.8, 1.10-1.14, 2.1-2.5, 2.8, 2.14-2.16, 2.18-2.19, 2.22-2.25, 3.1-3.8, 3.10-3.16, 4.1-4.6, 4.13, 4.15, 4.21 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.1. Paul, an apostle of Jesus Christ through the will of God, according to the promise of the life which is in Christ Jesus 1.2. to Timothy, my beloved child: Grace, mercy, and peace, from God the Father and Christ Jesus our Lord. 1.3. I thank God, whom I serve as my forefathers did, with a pure conscience. How unceasing is my memory of you in my petitions, night and day 1.4. longing to see you, remembering your tears, that I may be filled with joy; 1.5. having been reminded of the unfeigned faith that is in you; which lived first in your grandmother Lois, and your mother Eunice, and, I am persuaded, in you also. 1.6. For this cause, I remind you that you should stir up the gift of God which is in you through the laying on of my hands. 1.7. For God didn't give us a spirit of fear, but of power, love, and self-control. 1.8. Therefore don't be ashamed of the testimony of our Lord, nor of me his prisoner; but endure hardship for the gospel according to the power of God 1.10. but has now been revealed by the appearing of our Savior, Christ Jesus, who abolished death, and brought life and immortality to light through the gospel. 1.11. For this, I was appointed as a preacher, an apostle, and a teacher of the Gentiles. 1.12. For this cause I suffer also these things. Yet I am not ashamed, for I know him whom I have believed, and I am persuaded that he is able to guard that which I have committed to him against that day. 1.13. Hold the pattern of sound words which you have heard from me, in faith and love which is in Christ Jesus. 1.14. That good thing which was committed to you, guard through the Holy Spirit who dwells in us. 2.1. You therefore, my child, be strengthened in the grace that is in Christ Jesus. 2.2. The things which you have heard from me among many witnesses, commit the same to faithful men, who will be able to teach others also. 2.3. You therefore must endure hardship, as a good soldier of Christ Jesus. 2.4. No soldier on service entangles himself in the affairs of life, that he may please him who enrolled him as a soldier. 2.5. Also, if anyone competes in athletics, he isn't crowned unless he has competed by the rules. 2.8. Remember Jesus Christ, risen from the dead, of the seed of David, according to my gospel 2.14. Remind them of these things, charging them in the sight of the Lord, that they don't argue about words, to no profit, to the subverting of those who hear. 2.15. Give diligence to present yourself approved by God, a workman who doesn't need to be ashamed, properly handling the Word of Truth. 2.16. But shun empty chatter, for they will proceed further in ungodliness 2.18. men who have erred concerning the truth, saying that the resurrection is already past, and overthrowing the faith of some. 2.19. However God's firm foundation stands, having this seal, "The Lord knows those who are his," and, "Let every one who names the name of the Lord depart from unrighteousness. 2.22. Flee from youthful lusts; but pursue righteousness, faith, love, and peace with those who call on the Lord out of a pure heart. 2.23. But refuse foolish and ignorant questionings, knowing that they generate strife. 2.24. The Lord's servant must not quarrel, but be gentle towards all, able to teach, patient 2.25. in gentleness correcting those who oppose him: perhaps God may give them repentance leading to a full knowledge of the truth 3.1. But know this, that in the last days, grievous times will come. 3.2. For men will be lovers of self, lovers of money, boastful, arrogant, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy 3.3. without natural affection, unforgiving, slanderers, without self-control, fierce, no lovers of good 3.4. traitors, headstrong, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God; 3.5. holding a form of godliness, but having denied the power thereof. Turn away from these, also. 3.6. For of these are those who creep into houses, and take captive gullible women loaded down with sins, led away by various lusts 3.7. always learning, and never able to come to the knowledge of the truth. 3.8. Even as Jannes and Jambres opposed Moses, so do these also oppose the truth; men corrupted in mind, reprobate concerning the faith. 3.10. But you did follow my teaching, conduct, purpose, faith, patience, love, steadfastness 3.11. persecutions, and sufferings: those things that happened to me at Antioch, Iconium, and Lystra. I endured those persecutions. Out of them all the Lord delivered me. 3.12. Yes, and all who desire to live godly in Christ Jesus will suffer persecution. 3.13. But evil men and impostors will grow worse and worse, deceiving and being deceived. 3.14. But you remain in the things which you have learned and have been assured of, knowing from whom you have learned them. 3.15. From infancy, you have known the sacred writings which are able to make you wise for salvation through faith, which is in Christ Jesus. 3.16. Every writing inspired by God is profitable for teaching, for reproof, for correction, and for instruction which is in righteousness 4.1. I charge you therefore before God and the Lord Jesus Christ, who will judge the living and the dead at His appearing and His kingdom: 4.2. preach the word; be urgent in season and out of season; reprove, rebuke, and exhort, with all patience and teaching. 4.3. For the time will come when they will not listen to the sound doctrine, but, having itching ears, will heap up for themselves teachers after their own lusts; 4.4. and will turn away their ears from the truth, and turn aside to fables. 4.5. But you be sober in all things, suffer hardship, do the work of an evangelist, and fulfill your ministry. 4.6. For I am already being offered, and the time of my departure has come. 4.13. Bring the cloak that I left at Troas with Carpus when you come, and the books, especially the parchments. 4.15. of whom you also must beware; for he greatly opposed our words. 4.21. Be diligent to come before winter. Eubulus salutes you, as do Pudens, Linus, Claudia, and all the brothers.
17. New Testament, Acts, 20.17, 20.28, 27.35, 27.37 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

20.17. From Miletus he sent to Ephesus, and called to himself the elders of the assembly. 20.28. Take heed, therefore, to yourselves, and to all the flock, in which the Holy Spirit has made you overseers, to shepherd the assembly of the Lord and God which he purchased with his own blood. 27.35. When he had said this, and had taken bread, he gave thanks to God in the presence of all, and he broke it, and began to eat. 27.37. We were in all in the ship two hundred seventy-six souls.
18. New Testament, James, 1.27 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.27. Pure religion and undefiled before our God and Father is this: to visit the fatherless and widows in their affliction, and to keep oneself unstained by the world.
19. New Testament, Colossians, 3.18-4.1, 4.5, 4.12 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

20. New Testament, Ephesians, 4.11, 4.12, 5.21-6.9 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

4.11. He gave some to be apostles; and some, prophets; and some, evangelists; and some, shepherds and teachers;
21. New Testament, Galatians, 3.1-3.5 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

3.1. Foolish Galatians, who has bewitched you not to obey thetruth, before whose eyes Jesus Christ was openly set forth among you as crucified? 3.2. I just want to learn this from you. Did you receivethe Spirit by the works of the law, or by hearing of faith? 3.3. Areyou so foolish? Having begun in the Spirit, are you now completed inthe flesh? 3.4. Did you suffer so many things in vain, if it is indeedin vain? 3.5. He therefore who supplies the Spirit to you, and worksmiracles among you, does he do it by the works of the law, or byhearing of faith?
22. New Testament, Hebrews, 2.14-2.17, 13.5 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

2.14. Since then the children have shared in flesh and blood, he also himself in like manner partook of the same, that through death he might bring to nothing him who had the power of death, that is, the devil 2.15. and might deliver all of them who through fear of death were all their lifetime subject to bondage. 2.16. For most assuredly, not to angels does he give help, but he gives help to the seed of Abraham. 2.17. Therefore he was obligated in all things to be made like his brothers, that he might become a merciful and faithful high priest in things pertaining to God, to make atonement for the sins of the people. 13.5. Be free from the love of money, content with such things as you have, for he has said, "I will in no way leave you, neither will I in any way forsake you.
23. New Testament, Romans, 7.2-7.4, 11.3 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

7.2. For the woman that has a husband is bound by law to the husband while he lives, but if the husband dies, she is discharged from the law of the husband. 7.3. So then if, while the husband lives, she is joined to another man, she would be called an adulteress. But if the husband dies, she is free from the law, so that she is no adulteress, though she is joined to another man. 7.4. Therefore, my brothers, you also were made dead to the law through the body of Christ, that you would be joined to another, to him who was raised from the dead, that we might bring forth fruit to God. 11.3. Lord, they have killed your prophets, they have broken down your altars; and I am left alone, and they seek my life.
24. New Testament, Titus, 1.1, 1.5-1.11, 1.16, 2.1-2.15, 3.1-3.7, 3.12 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.1. Paul, a servant of God, and an apostle of Jesus Christ, according to the faith of God's elect, and the knowledge of the truth which is according to godliness 1.5. I left you in Crete for this reason, that you would set in order the things that were lacking, and appoint elders in every city, as I directed you; 1.6. if anyone is blameless, the husband of one wife, having children who believe, who are not accused of loose or unruly behavior. 1.7. For the overseer must be blameless, as God's steward; not self-pleasing, not easily angered, not given to wine, not violent, not greedy for dishonest gain; 1.8. but given to hospitality, as a lover of good, sober-minded, fair, holy, self-controlled; 1.9. holding to the faithful word which is according to the teaching, that he may be able to exhort in the sound doctrine, and to convict those who contradict him. 1.10. For there are also many unruly men, vain talkers and deceivers, especially those of the circumcision 1.11. whose mouths must be stopped; men who overthrow whole houses, teaching things which they ought not, for dishonest gain's sake. 1.16. They profess that they know God, but by their works they deny him, being abominable, disobedient, and unfit for any good work. 2.1. But say the things which fit sound doctrine 2.2. that older men should be temperate, sensible, sober-minded, sound in faith, in love, and in patience: 2.3. and that older women likewise be reverent in behavior, not slanderers nor enslaved to much wine, teachers of that which is good; 2.4. that they may train the young women to love their husbands, to love their children 2.5. to be sober-minded, chaste, workers at home, kind, being in subjection to their own husbands, that God's word may not be blasphemed. 2.6. Likewise, exhort the younger men to be sober-minded; 2.7. in all things showing yourself an example of good works; in your teaching showing integrity, seriousness, incorruptibility 2.8. and soundness of speech that can't be condemned; that he who opposes you may be ashamed, having no evil thing to say about us. 2.9. Exhort servants to be in subjection to their own masters, and to be well-pleasing in all things; not contradicting; 2.10. not stealing, but showing all good fidelity; that they may adorn the doctrine of God, our Savior, in all things. 2.11. For the grace of God has appeared, bringing salvation to all men 2.12. instructing us to the intent that, denying ungodliness and worldly lusts, we would live soberly, righteously, and godly in this present world; 2.13. looking for the blessed hope and appearing of the glory of our great God and Savior, Jesus Christ; 2.14. who gave himself for us, that he might redeem us from all iniquity, and purify for himself a people for his own possession, zealous for good works. 2.15. Say these things and exhort and reprove with all authority. Let no man despise you. 3.1. Remind them to be in subjection to rulers and to authorities, to be obedient, to be ready for every good work 3.2. to speak evil of no one, not to be contentious, to be gentle, showing all humility toward all men. 3.3. For we were also once foolish, disobedient, deceived, serving various lusts and pleasures, living in malice and envy, hateful, and hating one another. 3.4. But when the kindness of God our Savior and his love toward mankind appeared 3.5. not by works of righteousness, which we did ourselves, but according to his mercy, he saved us, through the washing of regeneration and renewing by the Holy Spirit 3.6. which he poured out on us richly, through Jesus Christ our Savior; 3.7. that, being justified by his grace, we might be made heirs according to the hope of eternal life. 3.12. When I send Artemas to you, or Tychicus, be diligent to come to me to Nicopolis, for I have determined to winter there.
25. New Testament, John, 6.8-6.9, 6.13, 21.1-21.13 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

6.8. One of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, said to him 6.9. There is a boy here who has five barley loaves and two fish, but what are these among so many? 6.13. So they gathered them up, and filled twelve baskets with broken pieces from the five barley loaves, which were left over by those who had eaten. 21.1. After these things, Jesus revealed himself again to the disciples at the sea of Tiberias. He revealed himself this way. 21.2. Simon Peter, Thomas called Didymus, Nathanael of Cana in Galilee, and the sons of Zebedee, and two others of his disciples were together. 21.3. Simon Peter said to them, "I'm going fishing."They told him, "We are also coming with you." They immediately went out, and entered into the boat. That night, they caught nothing. 21.4. But when day had already come, Jesus stood on the beach, yet the disciples didn't know that it was Jesus. 21.5. Jesus therefore said to them, "Children, have you anything to eat?"They answered him, "No. 21.6. He said to them, "Cast the net on the right side of the boat, and you will find some."They cast it therefore, and now they weren't able to draw it in for the multitude of fish. 21.7. That disciple therefore whom Jesus loved said to Peter, "It's the Lord!"So when Simon Peter heard that it was the Lord, he wrapped his coat around him (for he was naked), and threw himself into the sea. 21.8. But the other disciples came in the little boat (for they were not far from the land, but about two hundred cubits away), dragging the net full of fish. 21.9. So when they got out on the land, they saw a fire of coals there, and fish laid on it, and bread. 21.10. Jesus said to them, "Bring some of the fish which you have just caught. 21.11. Simon Peter went up, and drew the net to land, full of great fish, one hundred fifty-three; and even though there were so many, the net wasn't torn. 21.12. Jesus said to them, "Come and eat breakfast."None of the disciples dared inquire of him, "Who are you?" knowing that it was the Lord. 21.13. Then Jesus came and took the bread, gave it to them, and the fish likewise.
26. New Testament, Luke, 2.36, 5.9-5.11, 6.30, 9.12, 9.17, 12.33, 16.18 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

2.36. There was one Anna, a prophetess, the daughter of Phanuel, of the tribe of Asher (she was of a great age, having lived with a husband seven years from her virginity 5.9. For he was amazed, and all who were with him, at the catch of fish which they had caught; 5.10. and so also were James and John, sons of Zebedee, who were partners with Simon. Jesus said to Simon, "Don't be afraid. From now on you will be catching people alive. 5.11. When they had brought their boats to land, they left everything, and followed him. 6.30. Give to everyone who asks you, and don't ask him who takes away your goods to give them back again. 9.12. The day began to wear away; and the twelve came, and said to him, "Send the multitude away, that they may go into the surrounding villages and farms, and lodge, and get provisions, for we are here in a deserted place. 9.17. They ate, and were all filled. They gathered up twelve baskets of broken pieces that were left over. 12.33. Sell that which you have, and give gifts to the needy. Make for yourselves purses which don't grow old, a treasure in the heavens that doesn't fail, where no thief approaches, neither moth destroys. 16.18. Everyone who divorces his wife, and marries another, commits adultery. He who marries one who is divorced from a husband commits adultery.
27. New Testament, Mark, 1.16-1.20, 6.35-6.44, 10.2-10.12 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.16. Passing along by the sea of Galilee, he saw Simon and Andrew the brother of Simon casting a net in the sea, for they were fishermen. 1.17. Jesus said to them, "Come after me, and I will make you into fishers for men. 1.18. Immediately they left their nets, and followed him. 1.19. Going on a little further from there, he saw James the son of Zebedee, and John, his brother, who were also in the boat mending the nets. 1.20. Immediately he called them, and they left their father, Zebedee, in the boat with the hired servants, and went after him. 6.35. When it was late in the day, his disciples came to him, and said, "This place is deserted, and it is late in the day. 6.36. Send them away, that they may go into the surrounding country and villages, and buy themselves bread, for they have nothing to eat. 6.37. But he answered them, "You give them something to eat."They asked him, "Shall we go and buy two hundred denarii worth of bread, and give them something to eat? 6.38. He said to them, "How many loaves do you have? Go see."When they knew, they said, "Five, and two fish. 6.39. He commanded them that everyone should sit down in groups on the green grass. 6.40. They sat down in ranks, by hundreds and by fifties. 6.41. He took the five loaves and the two fish, and looking up to heaven, he blessed and broke the loaves, and he gave to his disciples to set before them, and he divided the two fish among them all. 6.42. They all ate, and were filled. 6.43. They took up twelve baskets full of broken pieces and also of the fish. 6.44. Those who ate the loaves were five thousand men. 10.2. Pharisees came to him testing him, and asked him, "Is it lawful for a man to divorce his wife? 10.3. He answered, "What did Moses command you? 10.4. They said, "Moses allowed a certificate of divorce to be written, and to divorce her. 10.5. But Jesus said to them, "For your hardness of heart, he wrote you this commandment. 10.6. But from the beginning of the creation, 'God made them male and female. 10.7. For this cause a man will leave his father and mother, and will join to his wife 10.8. and the two will become one flesh,' so that they are no longer two, but one flesh. 10.9. What therefore God has joined together, let no man separate. 10.10. In the house, his disciples asked him again about the same matter. 10.11. He said to them, "Whoever divorces his wife, and marries another, commits adultery against her. 10.12. If a woman herself divorces her husband, and marries another, she commits adultery.
28. New Testament, Matthew, 5.42, 14.16-14.21, 18.16, 19.3-19.9, 25.32-25.33 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

5.42. Give to him who asks you, and don't turn away him who desires to borrow from you. 14.16. But Jesus said to them, "They don't need to go away. You give them something to eat. 14.17. They told him, "We only have here five loaves and two fish. 14.18. He said, "Bring them here to me. 14.19. He commanded the multitudes to sit down on the grass; and he took the five loaves and the two fish, and looking up to heaven, he blessed, broke and gave the loaves to the disciples, and the disciples gave to the multitudes. 14.20. They all ate, and were filled. They took up twelve baskets full of that which remained left over from the broken pieces. 14.21. Those who ate were about five thousand men, besides women and children. 18.16. But if he doesn't listen, take one or two more with you, that at the mouth of two or three witnesses every word may be established. 19.3. Pharisees came to him, testing him, and saying, "Is it lawful for a man to divorce his wife for any reason? 19.4. He answered, "Haven't you read that he who made them from the beginning made them male and female 19.5. and said, 'For this cause a man shall leave his father and mother, and shall join to his wife; and the two shall become one flesh?' 19.6. So that they are no more two, but one flesh. What therefore God has joined together, don't let man tear apart. 19.7. They asked him, "Why then did Moses command us to give her a bill of divorce, and divorce her? 19.8. He said to them, "Moses, because of the hardness of your hearts, allowed you to divorce your wives, but from the beginning it has not been so. 19.9. I tell you that whoever divorces his wife, except for sexual immorality, and marries another, commits adultery; and he who marries her when she is divorced commits adultery. 25.32. Before him all the nations will be gathered, and he will separate them one from another, as a shepherd separates the sheep from the goats. 25.33. He will set the sheep on his right hand, but the goats on the left.
29. Seneca The Younger, De Beneficiis, 3.18 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

30. Seneca The Younger, Letters, 6.5-6.6 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

31. Babylonian Talmud, Gittin, None (3rd cent. CE - 6th cent. CE)

90a. והלכתא מותרת לשניהם:, big strongמתני׳ /strong /big בית שמאי אומרים לא יגרש אדם את אשתו אלא אם כן מצא בה דבר ערוה שנאמר (דברים כד, א) כי מצא בה ערות דבר,ובית הלל אומרים אפילו הקדיחה תבשילו שנאמר כי מצא בה ערות דבר,ר' עקיבא אומר אפי' מצא אחרת נאה הימנה שנאמר (דברים כד, א) והיה אם לא תמצא חן בעיניו:, big strongגמ׳ /strong /big תניא אמרו בית הלל לבית שמאי והלא כבר נאמר דבר אמרו להם ב"ש והלא כבר נאמר ערות,אמרו להם ב"ה אם נאמר ערות ולא נאמר דבר הייתי אומר משום ערוה תצא משום דבר לא תצא לכך נאמר דבר ואילו נאמר דבר ולא נאמר ערות הייתי אומר משום דבר תנשא לאחר ומשום ערוה לא תנשא לאחר לכך נאמר ערות,וב"ש האי דבר מאי עבדי ליה נאמר כאן דבר ונאמר להלן דבר (דברים יט, טו) על פי שני עדים או על פי שלשה עדים יקום דבר מה להלן בשני עדים אף כאן בשני עדים,וב"ה מי כתיב ערוה בדבר וב"ש מי כתיב או ערוה או דבר,וב"ה להכי כתיב ערות דבר דמשמע הכי ומשמע הכי:,ר"ע אומר אפי' מצא אחרת: במאי קא מיפלגי בדר"ל דאמר ריש לקיש כי משמש בד' לשונות אי דלמא אלא דהא,ב"ש סברי [והיה אם לא תמצא חן בעיניו] כי מצא בה ערות דבר דהא מצא בה ערות דבר ור"ע סבר כי מצא בה ערות דבר אי נמי מצא בה ערות דבר,אמר ליה רב פפא לרבא לא מצא בה לא ערוה ולא דבר מהו,א"ל מדגלי רחמנא גבי אונס (דברים כב, יט) לא יוכל לשלחה כל ימיו כל ימיו בעמוד והחזיר קאי התם הוא דגלי רחמנא אבל הכא מאי דעבד עבד,א"ל רב משרשיא לרבא אם לבו לגרשה והיא יושבת תחתיו ומשמשתו מהו קרי עליה (משלי ג, כט) אל תחרש על רעך רעה והוא יושב לבטח אתך,תניא היה רבי מאיר אומר כשם שהדעות במאכל כך דעות בנשים יש לך אדם שזבוב נופל לתוך כוסו וזורקו ואינו שותהו וזו היא מדת פפוס בן יהודה שהיה נועל בפני אשתו ויוצא,ויש לך אדם שזבוב נופל לתוך כוסו וזורקו ושותהו וזו היא מדת כל אדם שמדברת עם אחיה וקרוביה ומניחה,ויש לך אדם שזבוב נופל לתוך תמחוי מוצצו ואוכלו זו היא מדת אדם רע שרואה את אשתו יוצאה וראשה פרוע וטווה בשוק 90a. bAnd the ihalakha /iis that bshe is permitted to both of them. /b, strongMISHNA: /strong bBeit Shammai say: A man may not divorce his wife unless he findsout babout herhaving engaged in ba matter of forbidden sexual intercourse [ idevar erva /i],i.e., she committed adultery or is suspected of doing so, bas it is stated: “Because he has found some unseemly matter [ iervat davar /i] in her,and he writes her a scroll of severance” (Deuteronomy 24:1)., bAnd Beit Hillel say:He may divorce her bevendue to a minor issue, e.g., because bshe burnedor over-salted bhis dish, as it is stated: “Because he has found some unseemly matter in her,”meaning that he found any type of shortcoming in her., bRabbi Akiva says:He may divorce her bevenif bhe found another womanwho is bbetter looking than herand wishes to marry her, bas it is statedin that verse: b“And it comes to pass, if she finds no favor in his eyes”(Deuteronomy 24:1)., strongGEMARA: /strong It bis taughtin a ibaraitathat bBeit Hillel said to Beit Shammai: But isn’tthe word b“matter” already statedin the verse, indicating that any disadvantageous matter is a legitimate reason for divorce? bBeit Shammai said to them: But isn’tthe word b“unseemly [ iervat /i]” already stated? /b, bBeit Hillel said to them: Ifthe word b“unseemly” had been stated andthe word b“matter” had not been stated, I would have saidthat a wife bshould leaveher husband bdue to forbidden sexual intercourse,but bshe should nothave to bleavehim bdue toany other bmatter. Therefore,the word b“matter” is stated. And ifthe word b“matter” had been stated andthe word b“unseemly” had not been stated, I would have saidthat if he divorced her merely bdue toa disadvantageous bmatter she may marry anotherman, as the Torah continues: “And she departs out of his house, and goes and becomes another man’s wife” (Deuteronomy 24:2). bButif she was divorced bdue toher engaging in bforbidden sexual intercourse, she may not marry anotherman, as she is prohibited from remarrying. bTherefore,the word b“unseemly” is stated,indicating that even a wife who is divorced due to adultery is permitted to remarry.,The Gemara asks: bAnd what do Beit Shammai do with thisword b“matter”?How do they interpret it? It seems superfluous, as in their opinion the verse refers specifically to a wife who engaged in forbidden sexual intercourse. The Gemara answers: The word b“matter” is stated here,with regard to divorce, bandthe word b“matter” is stated there,with regard to testimony: b“At the mouth of two witnesses, or at the mouth of three witnesses, a matter shall be established”(Deuteronomy 19:15). bJust as there,it is stated that a matter is established only bthrough two witnesses, so too here,a matter of forbidden sexual intercourse justifies divorce only if it is established bthrough two witnesses. /b, bAnd Beit Hillelwould respond to this analogy in the following manner: bIs it written:Because he has found something bunseemly in a matter [ ierva bedavar /i],indicating that it was established through the testimony of two witnesses that she engaged in adultery? bAnd Beit Shammaiwould respond to Beit Hillel’s interpretation as follows: bIs it written:Because he has found beithersomething bunseemly oranother bmatter i[o erva o davar /i],in accordance with Beit Hillel’s understanding?, bAnd Beit Hillelwould respond that bfor thisreason the expression b“some unseemly matter [ iervat davar /i]” is written, as it indicates thatinterpretation, i.e., that a husband is not obligated to divorce his wife unless there are two witnesses to her having engaged in forbidden sexual intercourse, band italso bindicates thisinterpretation, i.e., that he may divorce her due to any deficiency, be it adultery or any other shortcoming.,§ It is stated in the mishna that bRabbi Akiva says:He may divorce her bevenif bhe found another womanwho is better looking than her. bWith regard to what do they disagree?They disagree bwith regard tothe application of bReish Lakish’sstatement, bas Reish Lakish saidthat the term iki /iactually bhasat least bfourdistinct bmeanings: If, perhaps, rather,and bbecause. /b, bBeit Shammai holdthat the verse b“And it comes to pass, if she finds no favor in his eyes, because [ iki /i] he has found some unseemly matter in her”means that she did not find favor in his eyes bdue tothe fact that bhe has found some unseemly matter in her. And Rabbi Akiva holdsthat the phrase b“because [ iki /i] he has found some unseemly matter in her”means: bOr if he has found some unseemly matter in her. /b,§ bRav Pappa said to Rava:According to Beit Hillel, if the husband bfound about her neither forbidden sexual intercourse norany other bmatter,but divorced her anyway, bwhat isthe ihalakha /i? Is the divorce valid?,Rava bsaid to himthat the answer can be derived bfrom what the Merciful One revealsin the Torah bwith regard to a rapist: “He may not send her away all his days”(Deuteronomy 22:29), indicating that even if he divorces the woman whom he raped and was subsequently commanded to marry, ball his days he standscommanded bto arise and remarryher as his wife. Evidently, bspecifically therethe husband is obligated to remarry his divorcée, bas the Merciful One revealsas much. bBut here, what he did, he did. /b, bRav Mesharshiyya said to Rava: If he intends to divorce her and she is living with him and serving him, what isthe ihalakha /i? Rava breadthe following verse baboutsuch a person: b“Devise not evil against your neighbor, seeing he dwells securely by you”(Proverbs 3:29).,§ It bis taughtin a ibaraita( iTosefta /i, iSota5:9) that bRabbi Meir would say: Just as there aredifferent battitudes with regard to food, so too, there aredifferent battitudes with regard to women.With regard to food, byou have a person who,when ba fly falls into his cup, he throws outthe wine with the fly band does not drink it. And this iscomparable to bthe demeanor of Pappos ben Yehudawith regard to his wife, bas he would lockthe door bbefore his wife and leaveso that she would not see any other man., bAnd you have a person who,when ba fly falls into his cup, he throws outthe fly band drinksthe wine. bAnd this iscomparable to bthe demeanor of anycommon bman, whosewife bspeaks with her siblings and relatives, and he lets herdo so., bAnd you have a man who,when ba fly falls intohis bserving bowl, he sucksthe fly band eatsthe food. bThis is the demeanor of a bad man, who sees his wife going outinto the street bwith her head uncovered, and spinning in the marketplaceimmodestly
32. Gregory of Nyssa, Life of Makrina, 3 (4th cent. CE - 4th cent. CE)

33. Orosius Paulus, Historiae Adversum Paganos, 2.1, 2.6, 2.10 (4th cent. CE - 5th cent. CE)Subjects of this text:

subject book bibliographic info
abuse,forbidden Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 121
abuse Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 121
accusation,about old age Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 280, 503
almsgiving Pevarello (2013), The Sentences of Sextus and the Origins of Christian Ascetiscism. 100
anatrophe,of macrina Gray (2021), Gregory of Nyssa as Biographer: Weaving Lives for Virtuous Readers, 99
angel Blidstein (2017), Purity Community and Ritual in Early Christian Literature, 169
antithesis Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 483
apostle,paul as Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 480
apostle Alikin (2009), The Earliest History of the Christian Gathering, 207; Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 568
aristotelian Nissinen and Uro (2008), Sacred Marriages: The Divine-Human Sexual Metaphor from Sumer to Early Christianity, 373
aristotle,on old age Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 284, 563
aristotle,on youth Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 483
aristotle Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 280
asyndeton Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 481
athens Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 483
augustus Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 287
authority Blidstein (2017), Purity Community and Ritual in Early Christian Literature, 169
basil the elder Gray (2021), Gregory of Nyssa as Biographer: Weaving Lives for Virtuous Readers, 99
benefactor/benefaction Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 517
bishop Alikin (2009), The Earliest History of the Christian Gathering, 207
book Harkins and Maier (2022), Experiencing the Shepherd of Hermas, 207
cato Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 483, 563
censure Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 121
charity Cadwallader (2016), Stones, Bones and the Sacred: Essays on Material Culture and Religion in Honor of Dennis E, 27
child(ren) Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 490, 491, 492
christian/ity,and widows Bremmer (2017), Magic and Martyrs in Early Christianity: Collected Essays, 48, 49
christianisation Pevarello (2013), The Sentences of Sextus and the Origins of Christian Ascetiscism. 100
christology Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 480
church Cadwallader (2016), Stones, Bones and the Sacred: Essays on Material Culture and Religion in Honor of Dennis E, 27; Harkins and Maier (2022), Experiencing the Shepherd of Hermas, 207; Nissinen and Uro (2008), Sacred Marriages: The Divine-Human Sexual Metaphor from Sumer to Early Christianity, 373
coniunx perpetua Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 563
corinth Tomson (2019), Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries. 594
corruption (phthora) Blidstein (2017), Purity Community and Ritual in Early Christian Literature, 169
cosmology Blidstein (2017), Purity Community and Ritual in Early Christian Literature, 169
death Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 280, 491
desire (epithumia) Blidstein (2017), Purity Community and Ritual in Early Christian Literature, 169
dibelius,martin Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 287
duty,communal Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 531
education,philosophical Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 286
elder Alikin (2009), The Earliest History of the Christian Gathering, 193, 207
elders Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 503
emmelia Gray (2021), Gregory of Nyssa as Biographer: Weaving Lives for Virtuous Readers, 99
epicureanism,adaptability Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 568
epistle,pastorals Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 121, 280, 284, 480, 481, 483, 490, 491, 492, 503, 517, 518, 531, 563, 568
ethics Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 490
exhortation,in pastorals Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 284
exhortation Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 121, 490, 491, 517
family,ideal relationships Gray (2021), Gregory of Nyssa as Biographer: Weaving Lives for Virtuous Readers, 99
family structure Cadwallader (2016), Stones, Bones and the Sacred: Essays on Material Culture and Religion in Honor of Dennis E, 27
father Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 490
flesh Blidstein (2017), Purity Community and Ritual in Early Christian Literature, 169
gender Gray (2021), Gregory of Nyssa as Biographer: Weaving Lives for Virtuous Readers, 99; Nissinen and Uro (2008), Sacred Marriages: The Divine-Human Sexual Metaphor from Sumer to Early Christianity, 373
gentile christians / gentile churches Tomson (2019), Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries. 594
gentleness Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 121
gnomologies Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 481
gospel of the circumcision Tomson (2019), Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries. 594
grapte Harkins and Maier (2022), Experiencing the Shepherd of Hermas, 207
greed Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 518
hellenism,hellenistic Tomson (2019), Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries. 594
heresy Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 121, 503, 517, 518
hierarchies,social Blidstein (2017), Purity Community and Ritual in Early Christian Literature, 169
hierocles Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 490
hillel,school of Tomson (2019), Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries. 594
homer Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 483
honor Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 491
household,codes Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 563
household,management Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 563, 568
household,of living god Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 284
household Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 286, 287, 491, 492, 568
household codes Blidstein (2017), Purity Community and Ritual in Early Christian Literature, 169
hunger,types Cadwallader (2016), Stones, Bones and the Sacred: Essays on Material Culture and Religion in Honor of Dennis E, 27
imperative Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 481, 531
inclusio Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 518, 563
individualism Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 568
instruction Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 480, 518, 531
jesus christ Pevarello (2013), The Sentences of Sextus and the Origins of Christian Ascetiscism. 100
john chrysostom Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 563
judaism Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 503
judaize,judaizing (ioudaïzein) Tomson (2019), Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries. 594
juvenal,misogyny Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 286
lady Harkins and Maier (2022), Experiencing the Shepherd of Hermas, 207
law in paul Tomson (2019), Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries. 594
literacy Harkins and Maier (2022), Experiencing the Shepherd of Hermas, 207; Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 517
lucian Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 481, 563
lust Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 121
marcion Blidstein (2017), Purity Community and Ritual in Early Christian Literature, 169
marriage Blidstein (2017), Purity Community and Ritual in Early Christian Literature, 169; Gray (2021), Gregory of Nyssa as Biographer: Weaving Lives for Virtuous Readers, 99; Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 286, 491, 492
masculine,masculinity Nissinen and Uro (2008), Sacred Marriages: The Divine-Human Sexual Metaphor from Sumer to Early Christianity, 373
maxims Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 531
metaphor Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 121, 284, 531
morality Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 563, 568
musonius,view of women Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 286
name Harkins and Maier (2022), Experiencing the Shepherd of Hermas, 207
old age Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 280, 284, 490, 491, 492, 503, 517, 518, 563
orthodox Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 121
paideia,as dangerous Gray (2021), Gregory of Nyssa as Biographer: Weaving Lives for Virtuous Readers, 99
papyrusi Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 491
paraenesis,imitation Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 568
paraenesis Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 284, 517, 531, 568
parallels/parallelism Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 503
parent Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 121, 490, 491, 492
parents Gray (2021), Gregory of Nyssa as Biographer: Weaving Lives for Virtuous Readers, 99
pastoral care Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 121
pastoral epistles Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 121, 480, 481, 483, 490, 491, 492, 503, 517, 518, 531, 563, 568
pastorals Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 121, 480, 481, 483, 490, 491, 492, 503, 517, 518, 531, 563, 568
patriarchal,patriarchy Nissinen and Uro (2008), Sacred Marriages: The Divine-Human Sexual Metaphor from Sumer to Early Christianity, 373
paul,attitudes to women Esler (2000), The Early Christian World, 191
paul Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 503
paul (saul) Tomson (2019), Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries. 594
persuasion Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 284
philosopher,graeco-roman Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 481
philosopher,moral Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 284, 490
philosopher Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 568
physical description,senex Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 280, 284, 286, 287
piety Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 492
plato Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 280, 490
pleasure,in old age Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 280
pleasure Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 280, 284, 286, 287
porneia (zenut,unchastity) Tomson (2019), Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries. 594
praecepta Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 284, 568
preaching Alikin (2009), The Earliest History of the Christian Gathering, 193; Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 121
precept Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 568
procreation Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 492
progress,moral Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 121
prophet Alikin (2009), The Earliest History of the Christian Gathering, 193, 207
protrepsis/protreptic,nan Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 531
protrepsis/protreptic Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 531
psychagogy Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 568
qumran documents Tomson (2019), Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries. 594
rabbis Tomson (2019), Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries. 594
reading Harkins and Maier (2022), Experiencing the Shepherd of Hermas, 207
rebuke Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 121, 490, 503
remarriage Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 491, 492
reproach Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 563
reputation Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 286
responsibility Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 568
resurrection Blidstein (2017), Purity Community and Ritual in Early Christian Literature, 169; Gray (2021), Gregory of Nyssa as Biographer: Weaving Lives for Virtuous Readers, 99
revelation Harkins and Maier (2022), Experiencing the Shepherd of Hermas, 207
rhoda Harkins and Maier (2022), Experiencing the Shepherd of Hermas, 207
roles,sexual/social Nissinen and Uro (2008), Sacred Marriages: The Divine-Human Sexual Metaphor from Sumer to Early Christianity, 373
rome Harkins and Maier (2022), Experiencing the Shepherd of Hermas, 207
rufinus Pevarello (2013), The Sentences of Sextus and the Origins of Christian Ascetiscism. 100
salvation Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 480, 531
self-control,aristotle Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 284
self-control Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 287
seneca Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 517, 568
sexual relations abstinence from Blidstein (2017), Purity Community and Ritual in Early Christian Literature, 169
sexual relations in gnostic sources Blidstein (2017), Purity Community and Ritual in Early Christian Literature, 169
sexual relations in second- and third-century christian sources Blidstein (2017), Purity Community and Ritual in Early Christian Literature, 169
sexual relations protological origins of Blidstein (2017), Purity Community and Ritual in Early Christian Literature, 169
shammai,school Tomson (2019), Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries. 594
silence Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 121
slave/slavery Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 490, 491, 517, 518
slavery Harkins and Maier (2022), Experiencing the Shepherd of Hermas, 207
slaves,slavery Nissinen and Uro (2008), Sacred Marriages: The Divine-Human Sexual Metaphor from Sumer to Early Christianity, 373
soul,divisions of Blidstein (2017), Purity Community and Ritual in Early Christian Literature, 169
stoicism Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 490
synoptic,gospels Tomson (2019), Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries. 594
tannaim (early rabbis),tannaic Tomson (2019), Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries. 594
teacher,false Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 286
teacher Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 563
teaching,sound Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 121
theodore of mopsuestia Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 492
timothy Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 284, 286, 480, 481, 483, 490, 503, 517, 518, 531, 568
titus Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 480
topos,topoi Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 563
tradition Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 503, 568
transmission Harkins and Maier (2022), Experiencing the Shepherd of Hermas, 207
vice,list Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 121, 518, 531
virtue,domestic Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 563
virtue,life of Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 531, 568
virtue,list of Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 121
virtue Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 284, 286, 287, 531, 568
vision Harkins and Maier (2022), Experiencing the Shepherd of Hermas, 207
wealth Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 518, 531; Pevarello (2013), The Sentences of Sextus and the Origins of Christian Ascetiscism. 100
weapon Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 280, 284, 286, 287
widow Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 286, 491, 492, 517
widows and orphans Harkins and Maier (2022), Experiencing the Shepherd of Hermas, 207
wife Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 492
women,duties Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 287
women,education Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 286
women,food consumption' Cadwallader (2016), Stones, Bones and the Sacred: Essays on Material Culture and Religion in Honor of Dennis E, 27
women,position of Tomson (2019), Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries. 594
women,unmarried Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 491
women Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 280, 286, 480, 481, 483, 490, 491, 492, 503, 517, 563
word/the word,sound Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 518
works of law Tomson (2019), Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries. 594
xenophon,criticism of Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 481, 483
xenophon,instructions to Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 531
xenophon,rashness Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 483
xenophon,rhetoric of Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 481
xenophon,stereotypes Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 483
xenophon,timothy Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 480, 483, 490
xenophon,widows Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 491
xenophon,youth Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 483, 490, 491
zeus Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 490