The Ancient Mediterranean Religions Index Database
Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database8234
New Testament, 1 Corinthians, 9.5


nanHave we noright to take along a wife who is a believer, even as the rest of theapostles, and the brothers of the Lord, and Cephas?


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

23 results
1. Hebrew Bible, Numbers, 19.13 (9th cent. BCE - 3rd cent. BCE)

19.13. כָּל־הַנֹּגֵעַ בְּמֵת בְּנֶפֶשׁ הָאָדָם אֲשֶׁר־יָמוּת וְלֹא יִתְחַטָּא אֶת־מִשְׁכַּן יְהוָה טִמֵּא וְנִכְרְתָה הַנֶּפֶשׁ הַהִוא מִיִּשְׂרָאֵל כִּי מֵי נִדָּה לֹא־זֹרַק עָלָיו טָמֵא יִהְיֶה עוֹד טֻמְאָתוֹ בוֹ׃ 19.13. Whosoever toucheth the dead, even the body of any man that is dead, and purifieth not himself—he hath defiled the tabernacle of the LORD—that soul shall be cut off from Israel; because the water of sprinkling was not dashed against him, he shall be unclean; his uncleanness is yet upon him."
2. Hebrew Bible, Psalms, 23.1 (9th cent. BCE - 3rd cent. BCE)

23.1. מִזְמוֹר לְדָוִד יְהוָה רֹעִי לֹא אֶחְסָר׃ 23.1. A Psalm of David. The LORD is my shepherd; I shall not want."
3. Cicero, On Duties, 1.11-1.13, 3.11-3.12, 3.63-3.64, 3.70 (2nd cent. BCE - 1st cent. BCE)

1.11. Principio generi animantium omni est a natura tributum, ut se, vitam corpusque tueatur, declinet ea, quae nocitura videantur, omniaque, quae sint ad vivendum necessaria, anquirat et paret, ut pastum, ut latibula, ut alia generis eiusdem. Commune item animantium omnium est coniunctionis adpetitus procreandi causa et cura quaedam eorum, quae procreata sint; sed inter hominem et beluam hoc maxime interest, quod haec tantum, quantum sensu movetur, ad id solum, quod adest quodque praesens est, se accommodat paulum admodum sentiens praeteritum aut futurum; homo autem, quod rationis est particeps, per quam consequentia cernit, causas rerum videt earumque praegressus et quasi antecessiones non ignorat, similitudines comparat rebusque praesentibus adiungit atque annectit futuras, facile totius vitae cursum videt ad eamque degendam praeparat res necessarias. 1.12. Eademque natura vi rationis hominem conciliat homini et ad orationis et ad vitae societatem ingeneratque in primis praecipuum quendam amorem in eos, qui procreati sunt, impellitque, ut hominum coetus et celebrationes et esse et a se obiri velit ob easque causas studeat parare ea, quae suppeditent ad cultum et ad victum, nec sibi soli, sed coniugi, liberis ceterisque, quos caros habeat tuerique debeat; quae cura exsuscitat etiam animos et maiores ad rem gerendam facit. 1.13. In primisque hominis est propria veri inquisitio atque investigatio. Itaque cum sumus necessariis negotiis curisque vacui, tum avemus aliquid videre, audire, addiscere cognitionemque rerum aut occultarum aut admirabilium ad beate vivendum necessariam ducimus. Ex quo intellegitur, quod verum, simplex sincerumque sit, id esse naturae hominis aptissimum. Huic veri videndi cupiditati adiuncta est appetitio quaedam principatus, ut nemini parere animus bene informatus a natura velit nisi praecipienti aut docenti aut utilitatis causa iuste et legitime imperanti; ex quo magnitudo animi exsistit humanarumque rerum contemptio. 3.11. Quam ob rem de iudicio Panaeti dubitari non potest; rectene autem hanc tertiam partem ad exquirendum officium adiunxerit an secus, de eo fortasse disputari potest. Nam, sive honestum solum bonum est, ut Stoicis placet, sive, quod honestum est, id ita summum bonum est, quem ad modum Peripateticis vestris videtur, ut omnia ex altera parte collocata vix minimi momenti instar habeant, dubitandum non est, quin numquam possit utilitas cum honestate contendere. Itaque accepimus Socratem exsecrari solitum eos, qui primum haec natura cohaerentia opinione distraxissent. Cui quidem ita sunt Stoici assensi, ut et, quicquid honestum esset, id utile esse censerent nec utile quicquam, quod non honestum. 3.12. Quodsi is esset Panaetius, qui virtutem propterea colendam diceret, quod ea efficiens utilitatis esset, ut ii, qui res expetendas vel voluptate vel indolentia metiuntur, liceret ei dicere utilitatem aliquando cum honestate pugnare; sed cum sit is, qui id solum bonum iudicet, quod honestum sit, quae autem huic repugnent specie quadam utilitatis, eorum neque accessione meliorem vitam fieri nec decessione peiorem, non videtur debuisse eius modi deliberationem introducere, in qua, quod utile videretur, cum eo, quod honestum est, compararetur. 3.63. Hecatonem quidem Rhodium, discipulum Panaeti, video in iis libris, quos de officio scripsit Q. Tuberoni, dicere sapientis esse nihil contra mores, leges, instituta facientem habere rationem rei familiaris. Neque enim solum nobis divites esse volumus, sed liberis, propinquis, amicis maximeque rei publicae. Singulorum enim facultates et copiae divitiae sunt civitatis. Huic Scaevolae factum, de quo paulo ante dixi, placere nullo modo potest; etenim omnino tantum se negat facturum compendii sui causa, quod non liceat. Huic nec laus magna tribuenda nec gratia est. 3.64. Sed, sive et simulatio et dissimulatio dolus malus est, perpaucae res sunt, in quibus non dolus malus iste versetur, sive vir bonus est is, qui prodest, quibus potest, nocet nemini, certe istum virum bonum non facile reperimus. Numquam igitur est utile peccare, quia semper est turpe, et, quia semper est honestum virum bonum esse, semper est utile. 3.70. Nam quanti verba illa: UTI NE PROPTER TE FIDEMVE TUAM CAPTUS FRAUDATUSVE SIM! quam illa aurea: UT INTER BONOS BENE AGIER OPORTET ET SINE FRAUDATIONE! Sed, qui sint boni, et quid sit bene agi, magna quaestio est. Q. quidem Scaevola, pontifex maximus, summam vim esse dicebat in omnibus iis arbitriis, in quibus adderetur EX FIDE BONA, fideique bonae nomen existimabat manare latissime, idque versari in tutelis societatibus, fiduciis mandatis, rebus emptis venditis, conductis locatis, quibus vitae societas contineretur; in iis magni esse iudicis statuere, praesertim cum in plerisque essent iudicia contraria, quid quemque cuique praestare oporteret. 3.11.  In regard to Panaetius's real intentions, therefore, no doubt can be entertained. But whether he was or was not justified in adding this third division to the inquiry about duty may, perhaps, be a matter for debate. For whether moral goodness is the only good, as the Stoics believe, or whether, as your Peripatetics think, moral goodness is in so far the highest good that everything else gathered together into the opposing scale would have scarcely the slightest weight, it is beyond question that expediency can never conflict with moral rectitude. And so, we have heard, Socrates used to pronounce a curse upon those who first drew a conceptual distinction between things naturally inseparable. With this doctrine the Stoics are in agreement in so far as they maintain that if anything is morally right, it is expedient, and if anything is not morally right, it is not expedient. 3.12.  But if Panaetius were the sort of man to say that virtue is worth cultivating only because it is productive of advantage, as do certain philosophers who measure the desirableness of things by the standard of pleasure or of absence of pain, he might argue that expediency sometimes clashes with moral rectitude. But since he is a man who judges that the morally right is the only good, and that those things which come in conflict with it have only the appearance of expediency and cannot make life any better by their presence nor any worse by their absence, it follows that he ought not to have raised a question involving the weighing of what seems expedient against what is morally right. 3.63.  Now I observe that Hecaton of Rhodes, a pupil of Panaetius, says in his books on "Moral Duty" dedicated to Quintus Tubero that "it is a wise man's duty to take care of his private interests, at the same time doing nothing contrary to the civil customs, laws, and institutions. But that depends on our purpose in seeking prosperity; for we do not aim to be rich for ourselves alone but for our children, relatives, friends, and, above all, for our country. For the private fortunes of individuals are the wealth of the state." Hecaton could not for a moment approve of Scaevola's act, which I cited a moment ago; for he openly avows that he will abstain from doing for his own profit only what the law expressly forbids. Such a man deserves no great praise nor gratitude. 3.64.  Be that as it may, if both pretence and concealment constitute "criminal fraud," there are very few transactions into which "criminal fraud" does not enter; or, if he only is a good man who helps all he can, and harms no one, it will certainly be no easy matter for us to find the good man as thus defined. To conclude, then, it is never expedient to do wrong, because wrong is always immoral; and it is always expedient to be good, because goodness is always moral. 3.70.  For how weighty are the words: "That I be not deceived and defrauded through you and my confidence in you"! How precious are these "As between honest people there ought to be honest dealing, and no deception"! But who are "honest people," and what is "honest dealing" — these are serious questions. It was Quintus Scaevola, the pontifex maximus, who used to attach the greatest importance to all questions of arbitration to which the formula was appended "as good faith requires"; and he held that the expression "good faith" had a very extensive application, for it was employed in trusteeships and partnerships, in trusts and commissions, in buying and selling, in hiring and letting — in a word, in all the transactions on which the social relations of daily life depend; in these, he said, it required a judge of great ability to decide the extent of each individual's obligation to the other, especially when the counter-claims were admissible in most cases.
4. Philo of Alexandria, On The Life of Moses, 2.1, 2.4 (1st cent. BCE - missingth cent. CE)

2.1. The first volume of this treatise relates to the subject of the birth and bringing up of Moses, and also of his education and of his government of his people, which he governed not merely irreproachably, but in so exceedingly praiseworthy a manner; and also of all the affairs, which took place in Egypt, and in the travels and journeyings of the nation, and of the events which happened with respect to their crossing the Red Sea and in the desert, which surpass all power of description; and, moreover, of all the labours which he conducted to a successful issue, and of the inheritances which he distributed in portions to his soldiers. But the book which we are now about to compose relates to the affairs which follow those others in due order, and bear a certain correspondence and connection with them. 2.4. It becomes a king to command what ought to be done, and to forbid what ought not to be done; but the commanding what ought to be done, and the prohibition of what ought not to be done, belongs especially to the law, so that the king is at once a living law, and the law is a just king.
5. Epictetus, Discourses, 3.22.48, 3.22.82, 3.24.67 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

6. New Testament, 1 Corinthians, None (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.12. Now I mean this, that each one of yousays, "I follow Paul," "I follow Apollos," "I follow Cephas," and, "Ifollow Christ.
7. New Testament, 2 Corinthians, 6.8-6.10, 10.8, 13.1, 13.10 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

8. New Testament, 2 Thessalonians, 3.9 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

3.9. not because we don't have the right, but to make ourselves an example to you, that you should imitate us.
9. New Testament, 2 Timothy, 2.1-2.2 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

2.1. You therefore, my child, be strengthened in the grace that is in Christ Jesus. 2.2. The things which you have heard from me among many witnesses, commit the same to faithful men, who will be able to teach others also.
10. New Testament, Acts, 4.35-4.37, 9.26-9.28, 11.21-11.30, 12.24-12.25, 13.1-13.3, 13.6-13.8, 13.42-13.50, 14.1-14.4, 14.11-14.15, 14.19-14.20, 14.22-14.23, 15.1-15.3, 15.11-15.13, 15.21-15.26, 15.28-15.29, 15.34-15.40, 18.18-18.21, 18.24-18.26 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

4.35. and laid them at the apostles' feet, and distribution was made to each, according as anyone had need. 4.36. Joses, who by the apostles was surnamed Barnabas (which is, being interpreted, Son of Exhortation), a Levite, a man of Cyprus by race 4.37. having a field, sold it, and brought the money and laid it at the apostles' feet. 9.26. When Saul had come to Jerusalem, he tried to join himself to the disciples. They were all afraid of him, not believing that he was a disciple. 9.27. But Barnabas took him, and brought him to the apostles, and declared to them how he had seen the Lord in the way, and that he had spoken to him, and how at Damascus he had preached boldly in the name of Jesus. 9.28. He was with them going in and going out at Jerusalem 11.21. The hand of the Lord was with them, and a great number believed and turned to the Lord. 11.22. The report concerning them came to the ears of the assembly which was in Jerusalem. They sent out Barnabas to go as far as Antioch 11.23. who, when he had come, and had seen the grace of God, was glad. He exhorted them all, that with purpose of heart they would remain near to the Lord. 11.24. For he was a good man, and full of the Holy Spirit and of faith, and many people were added to the Lord. 11.25. Barnabas went out to Tarsus to look for Saul. 11.26. When he had found him, he brought him to Antioch. It happened, that even for a whole year they were gathered together with the assembly, and taught many people. The disciples were first called Christians in Antioch. 11.27. Now in these days, prophets came down from Jerusalem to Antioch. 11.28. One of them named Agabus stood up, and indicated by the Spirit that there should be a great famine over all the world, which also happened in the days of Claudius. 11.29. The disciples, as anyone had plenty, each determined to send relief to the brothers who lived in Judea; 11.30. which they also did, sending it to the elders by the hands of Barnabas and Saul. 12.24. But the word of God grew and multiplied. 12.25. Barnabas and Saul returned to Jerusalem, when they had fulfilled their service, also taking with them John whose surname was Mark. 13.1. Now in the assembly that was at Antioch there were some prophets and teachers: Barnabas, Simeon who was called Niger, Lucius of Cyrene, Manaen the foster-brother of Herod the tetrarch, and Saul. 13.2. As they served the Lord and fasted, the Holy Spirit said, "Separate Barnabas and Saul for me, for the work to which I have called them. 13.3. Then, when they had fasted and prayed and laid their hands on them, they sent them away. 13.6. When they had gone through the island to Paphos, they found a certain sorcerer, a false prophet, a Jew, whose name was Bar Jesus 13.7. who was with the proconsul, Sergius Paulus, a man of understanding. The same summoned Barnabas and Saul, and sought to hear the word of God. 13.8. But Elymas the sorcerer (for so is his name by interpretation) withstood them, seeking to turn aside the proconsul from the faith. 13.42. So when the Jews went out of the synagogue, the Gentiles begged that these words might be preached to them the next Sabbath. 13.43. Now when the synagogue broke up, many of the Jews and of the devout proselytes followed Paul and Barnabas; who, speaking to them, urged them to continue in the grace of God. 13.44. The next Sabbath almost the whole city was gathered together to hear the word of God. 13.45. But when the Jews saw the multitudes, they were filled with jealousy, and contradicted the things which were spoken by Paul, and blasphemed. 13.46. Paul and Barnabas spoke out boldly, and said, "It was necessary that God's word should be spoken to you first. Since indeed you thrust it from you, and judge yourselves unworthy of eternal life, behold, we turn to the Gentiles. 13.47. For so has the Lord commanded us, saying, 'I have set you as a light of the Gentiles, That you should be for salvation to the uttermost parts of the earth.' 13.48. As the Gentiles heard this, they were glad, and glorified the word of God. As many as were appointed to eternal life believed. 13.49. The Lord's word was spread abroad throughout all the region. 13.50. But the Jews urged on the devout women of honorable estate, and the chief men of the city, and stirred up a persecution against Paul and Barnabas, and threw them out of their borders. 14.1. It happened in Iconium that they entered together into the synagogue of the Jews, and so spoke that a great multitude both of Jews and of Greeks believed. 14.2. But the disobedient Jews stirred up and embittered the souls of the Gentiles against the brothers. 14.3. Therefore they stayed there a long time, speaking boldly in the Lord, who testified to the word of his grace, granting signs and wonders to be done by their hands. 14.4. But the multitude of the city was divided. Part sided with the Jews, and part with the apostles. 14.11. When the multitude saw what Paul had done, they lifted up their voice, saying in the language of Lycaonia, "The gods have come down to us in the likeness of men! 14.12. They called Barnabas "Jupiter," and Paul "Mercury," because he was the chief speaker. 14.13. The priest of Jupiter, whose temple was in front of their city, brought oxen and garlands to the gates, and would have made a sacrifice with the multitudes. 14.14. But when the apostles, Barnabas and Paul, heard of it, they tore their clothes, and sprang into the multitude, crying out 14.15. Men, why are you doing these things? We also are men of like passions with you, and bring you good news, that you should turn from these vain things to the living God, who made the sky and the earth and the sea, and all that is in them; 14.19. But some Jews from Antioch and Iconium came there, and having persuaded the multitudes, they stoned Paul, and dragged him out of the city, supposing that he was dead. 14.20. But as the disciples stood around him, he rose up, and entered into the city. On the next day he went out with Barnabas to Derbe. 14.22. confirming the souls of the disciples, exhorting them to continue in the faith, and that through many afflictions we must enter into the Kingdom of God. 14.23. When they had appointed elders for them in every assembly, and had prayed with fasting, they commended them to the Lord, on whom they had believed. 15.1. Some men came down from Judea and taught the brothers, "Unless you are circumcised after the custom of Moses, you can't be saved. 15.2. Therefore when Paul and Barnabas had no small discord and discussion with them, they appointed Paul and Barnabas, and some others of them, to go up to Jerusalem to the apostles and elders about this question. 15.3. They, being sent on their way by the assembly, passed through both Phoenicia and Samaria, declaring the conversion of the Gentiles. They caused great joy to all the brothers. 15.11. But we believe that we are saved through the grace of the Lord Jesus, just as they are. 15.12. All the multitude kept silence, and they listened to Barnabas and Paul reporting what signs and wonders God had done among the Gentiles through them. 15.13. After they were silent, James answered, "Brothers, listen to me. 15.21. For Moses from generations of old has in every city those who preach him, being read in the synagogues every Sabbath. 15.22. Then it seemed good to the apostles and the elders, with the whole assembly, to choose men out of their company, and send them to Antioch with Paul and Barnabas: Judas called Barsabbas, and Silas, chief men among the brothers. 15.23. They wrote these things by their hand: "The apostles, the elders, and the brothers, to the brothers who are of the Gentiles in Antioch, Syria, and Cilicia: greetings. 15.24. Because we have heard that some who went out from us have troubled you with words, unsettling your souls, saying, 'You must be circumcised and keep the law,' to whom we gave no commandment; 15.25. it seemed good to us, having come to one accord, to choose out men and send them to you with our beloved Barnabas and Paul 15.26. men who have risked their lives for the name of our Lord Jesus Christ. 15.28. For it seemed good to the Holy Spirit, and to us, to lay no greater burden on you than these necessary things: 15.29. that you abstain from things sacrificed to idols, from blood, from things strangled, and from sexual immorality, from which if you keep yourselves, it will be well with you. Farewell. 15.35. But Paul and Barnabas stayed in Antioch, teaching and preaching the word of the Lord, with many others also. 15.36. After some days Paul said to Barnabas, "Let's return now and visit our brothers in every city in which we proclaimed the word of the Lord, to see how they are doing. 15.37. Barnabas planned to take John with them also, who was called Mark. 15.38. But Paul didn't think that it was a good idea to take with them someone who withdrew from them from Pamphylia, and didn't go with them to do the work. 15.39. Then there arose a sharp contention, so that they separated from each other. Barnabas took Mark with him, and sailed away to Cyprus 15.40. but Paul chose Silas, and went out, being commended by the brothers to the grace of God. 18.18. Paul, having stayed after this yet many days, took his leave of the brothers, and sailed from there for Syria, with Priscilla and Aquila with him. He shaved his head in Cenchreae, for he had a vow. 18.19. He came to Ephesus, and he left them there; but he himself entered into the synagogue, and reasoned with the Jews. 18.20. When they asked him to stay with them a longer time, he declined; 18.21. but taking his leave of them, and saying, "I must by all means keep this coming feast in Jerusalem, but I will return again to you if God wills," he set sail from Ephesus. 18.24. Now a certain Jew named Apollos, an Alexandrian by race, an eloquent man, came to Ephesus. He was mighty in the Scriptures. 18.25. This man had been instructed in the way of the Lord; and being fervent in spirit, he spoke and taught accurately the things concerning Jesus, although he knew only the baptism of John. 18.26. He began to speak boldly in the synagogue. But when Priscilla and Aquila heard him, they took him aside, and explained to him the way of God more accurately.
11. New Testament, Colossians, 1.28 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.28. whom we proclaim, admonishing every man and teaching every man in all wisdom, that we may present every man perfect in Christ Jesus;
12. New Testament, Ephesians, 4.11-4.12, 4.14 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

4.11. He gave some to be apostles; and some, prophets; and some, evangelists; and some, shepherds and teachers; 4.12. for the perfecting of the saints, to the work of serving, to the building up of the body of Christ; 4.14. that we may no longer be children, tossed back and forth and carried about with every wind of doctrine, by the trickery of men, in craftiness, after the wiles of error;
13. New Testament, Galatians, 2.1-2.3, 2.8-2.15, 3.19, 3.23, 4.11, 4.21, 5.18, 5.26, 6.2, 6.6, 6.8-6.9 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

2.1. Then after a period of fourteen years I went up again toJerusalem with Barnabas, taking Titus also with me. 2.2. I went up byrevelation, and I laid before them the gospel which I preach among theGentiles, but privately before those who were respected, for fear thatI might be running, or had run, in vain. 2.3. But not even Titus, whowas with me, being a Greek, was compelled to be circumcised. 2.8. (for he who appointedPeter to the apostleship of the circumcision appointed me also to theGentiles); 2.9. and when they perceived the grace that was given tome, James and Cephas and John, they who were reputed to be pillars,gave to me and Barnabas the right hand of fellowship, that we should goto the Gentiles, and they to the circumcision. 2.10. They only askedus to remember the poor -- which very thing I was also zealous to do. 2.11. But when Peter came to Antioch, I resisted him to the face,because he stood condemned. 2.12. For before some people came fromJames, he ate with the Gentiles. But when they came, he drew back andseparated himself, fearing those who were of the circumcision. 2.13. And the rest of the Jews joined him in his hypocrisy; so that evenBarnabas was carried away with their hypocrisy. 2.14. But when I sawthat they didn't walk uprightly according to the truth of the gospel, Isaid to Peter before them all, "If you, being a Jew, live as theGentiles do, and not as the Jews do, why do you compel the Gentiles tolive as the Jews do? 2.15. We, being Jews by nature, and not Gentile sinners 3.19. What then is the law? It was added because of transgressions,until the seed should come to whom the promise has been made. It wasordained through angels by the hand of a mediator. 3.23. But before faith came, we were kept in custodyunder the law, shut up to the faith which should afterwards berevealed. 4.11. I am afraid for you, that I might havewasted my labor for you. 4.21. Tell me, you that desire to be under the law, don't you listen to thelaw? 5.18. But if you are led by theSpirit, you are not under the law. 5.26. Let's not becomeconceited, provoking one another, and envying one another. 6.2. Bear one another'sburdens, and so fulfill the law of Christ. 6.6. But let him who is taught in the word share all goodthings with him who teaches. 6.8. For hewho sows to his own flesh will from the flesh reap corruption. But hewho sows to the Spirit will from the Spirit reap eternal life. 6.9. Let us not be weary in doing good, for we will reap in due season, ifwe don't give up.
14. New Testament, Philippians, 2.2-2.5, 3.14, 4.3 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

2.2. make my joy full, by being like-minded, having the same love, being of one accord, of one mind; 2.3. doing nothing through rivalry or through conceit, but in humility, each counting others better than himself; 2.4. each of you not just looking to his own things, but each of you also to the things of others. 2.5. Have this in your mind, which was also in Christ Jesus 3.14. I press on toward the goal for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. 4.3. Yes, I beg you also, true yoke-fellow, help these women, for they labored with me in the gospel, with Clement also, and the rest of my fellow workers, whose names are in the book of life.
15. New Testament, Romans, 3.1, 3.9, 3.31, 6.1, 6.15, 7.7, 9.14, 9.30, 15.27 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

3.1. Then what advantage does the Jew have? Or what is the profit of circumcision? 3.9. What then? Are we better than they? No, in no way. For we previously charged both Jews and Greeks, that they are all under sin. 3.31. Do we then nullify the law through faith? May it never be! No, we establish the law. 6.1. What shall we say then? Shall we continue in sin, that grace may abound? 6.15. What then? Shall we sin, because we are not under law, but under grace? May it never be! 7.7. What shall we say then? Is the law sin? May it never be! However, I wouldn't have known sin, except through the law. For I wouldn't have known coveting, unless the law had said, "You shall not covet. 9.14. What shall we say then? Is there unrighteousness with God? May it never be! 9.30. What shall we say then? That the Gentiles, who didn't follow after righteousness, attained to righteousness, even the righteousness which is of faith; 15.27. Yes, it has been their good pleasure, and they are their debtors. For if the Gentiles have been made partakers of their spiritual things, they owe it to them also to serve them in fleshly things.
16. New Testament, Titus, 1.10 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.10. For there are also many unruly men, vain talkers and deceivers, especially those of the circumcision
17. New Testament, John, 4.39-4.42, 20.18 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

4.39. From that city many of the Samaritans believed in him because of the word of the woman, who testified, 'He told me everything that I did. 4.40. So when the Samaritans came to him, they begged him to stay with them. He stayed there two days. 4.41. Many more believed because of his word. 4.42. They said to the woman, "Now we believe, not because of your speaking; for we have heard for ourselves, and know that this is indeed the Christ, the Savior of the world. 20.18. Mary Magdalene came and told the disciples that she had seen the Lord, and that he had said these things to her.
18. New Testament, Mark, 1.22, 1.27, 2.13-2.14, 4.9 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.22. They were astonished at his teaching, for he taught them as having authority, and not as the scribes. 1.27. They were all amazed, so that they questioned among themselves, saying, "What is this? A new teaching? For with authority he commands even the unclean spirits, and they obey him! 2.13. He went out again by the seaside. All the multitude came to him, and he taught them. 2.14. As he passed by, he saw Levi, the son of Alphaeus, sitting at the tax office, and he said to him, "Follow me." And he arose and followed him. 4.9. He said, "Whoever has ears to hear, let him hear.
19. Seneca The Younger, Letters, 70.9 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

20. Clement of Alexandria, Christ The Educator, 2.1.16.3 (2nd cent. CE - 3rd cent. CE)

21. Clement of Alexandria, Miscellanies, 1.3.23 (2nd cent. CE - 3rd cent. CE)

22. Marcus Aurelius Emperor of Rome, Meditations, 2.5 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)

23. Diogenes Laertius, Lives of The Philosophers, 4.40, 7.147, 7.160-7.161 (3rd cent. CE - 3rd cent. CE)

4.40. Once indeed, when at Athens, he stopped too long in the Piraeus, discussing themes, out of friendship for Hierocles, and for this he was censured by certain persons. He was very lavish, in short another Aristippus, and he was fond of dining well, but only with those who shared his tastes. He lived openly with Theodete and Phila, the Elean courtesans, and to those who censured him he quoted the maxims of Aristippus. He was also fond of boys and very susceptible. Hence he was accused by Ariston of Chios, the Stoic, and his followers, who called him a corrupter of youth and a shameless teacher of immorality. 7.147. The deity, say they, is a living being, immortal, rational, perfect or intelligent in happiness, admitting nothing evil, taking providential care of the world and all that therein is, but he is not of human shape. He is, however, the artificer of the universe and, as it were, the father of all, both in general and in that particular part of him which is all-pervading, and which is called many names according to its various powers. They give the name Dia (Δία) because all things are due to (διά) him; Zeus (Ζῆνα) in so far as he is the cause of life (ζῆν) or pervades all life; the name Athena is given, because the ruling part of the divinity extends to the aether; the name Hera marks its extension to the air; he is called Hephaestus since it spreads to the creative fire; Poseidon, since it stretches to the sea; Demeter, since it reaches to the earth. Similarly men have given the deity his other titles, fastening, as best they can, on some one or other of his peculiar attributes. 7.160. 2. ARISTONAriston the Bald, of Chios, who was also called the Siren, declared the end of action to be a life of perfect indifference to everything which is neither virtue nor vice; recognizing no distinction whatever in things indifferent, but treating them all alike. The wise man he compared to a good actor, who, if called upon to take the part of a Thersites or of an Agamemnon, will impersonate them both becomingly. He wished to discard both Logic and Physics, saying that Physics was beyond our reach and Logic did not concern us: all that did concern us was Ethics. 7.161. Dialectical reasonings, he said, are like spiders' webs, which, though they seem to display some artistic workmanship, are yet of no use. He would not admit a plurality of virtues with Zeno, nor again with the Megarians one single virtue called by many names; but he treated virtue in accordance with the category of relative modes. Teaching this sort of philosophy, and lecturing in the Cynosarges, he acquired such influence as to be called the founder of a sect. At any rate Miltiades and Diphilus were denominated Aristoneans. He was a plausible speaker and suited the taste of the general public. Hence Timon's verse about him:One who from wily Ariston's line boasts his descent.


Subjects of this text:

subject book bibliographic info
acts (new testament) Avery Peck et al. (2014) 253
adiaphora/indistinguishable/neutral Wilson (2022) 160
advantage (sumpheron,utilitas) Wilson (2022) 168, 176
allegory James (2021) 230
ampliatus Lampe (2003) 166
analogy (ἀναλογία),and boldness James (2021) 230
andronicus Lampe (2003) 166
antioch Avery Peck et al. (2014) 253
apelles Lampe (2003) 166
apostle Avery Peck et al. (2014) 253
apostolic church order,ministry of women in Ernst (2009) 252
apostolic church order Ernst (2009) 252
appropriation (oikeiōsis) Wilson (2022) 160
aquila Lampe (2003) 166
aristotle Wilson (2022) 163
ascetic,radical ascetics Černušková (2016) 333
asia minor Lampe (2003) 166
athletics/training Wilson (2022) 167, 168
barnabas Avery Peck et al. (2014) 253
beliefs,basic and non-basic Morgan (2022) 93, 94
bible,and philosophy Černušková (2016) 333
bible Černušková (2016) 333
boldness James (2021) 230, 242
brothers,doris Morgan (2022) 93
christ Černušková (2016) 333
christianity,pauline Malherbe et al (2014) 299
clement of alexandria,assimilation of heresy to paganism Boulluec (2022) 323
coherence,as criterion for belief or trust Morgan (2022) 93
craft/craftsman (technē) Wilson (2022) 163, 164, 165, 166
creation,hope for Morgan (2022) 93
cynics/cynicism,preachers Malherbe et al (2014) 289
cynics/cynicism,wandering Malherbe et al (2014) 289
cynics/cynicism Malherbe et al (2014) 289
cynics Wilson (2022) 154
deification,of discourse James (2021) 230, 242
diaspora Avery Peck et al. (2014) 253
discipleship James (2021) 242
distinguished from peter Ernst (2009) 252
doubt Morgan (2022) 93, 94
east,the Lampe (2003) 166
educated,erudite Lampe (2003) 81
epaenetus Lampe (2003) 166
epictetus Wilson (2022) 161
epistemology,pauls Wilson (2022) 137, 158, 160
epistemology,suneidēsis Wilson (2022) 154
eristic,connection with heresy Boulluec (2022) 146
evil Černušková (2016) 333
example,pauline Malherbe et al (2014) 298
exegesis,of paul Černušková (2016) 333
exegesis Černušková (2016) 333
exegetical debates/conversations Černušková (2016) 333
exousia Wilson (2022) 137, 154
faith,alone Černušková (2016) 333
fear (negatively marked) Morgan (2022) 93, 94
figurative language,contrast with parrhesia James (2021) 230
forgiveness Avery Peck et al. (2014) 253
free will Malherbe et al (2014) 289, 297, 298, 299
freedom,pauline Malherbe et al (2014) 289, 297
freedom,stoicism Malherbe et al (2014) 299
freedom Malherbe et al (2014) 297
freedom (eleutheria) Wilson (2022) 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 166, 167, 168, 176
freedom (ἐλευθηρία) James (2021) 230
galatians Avery Peck et al. (2014) 253
gentiles Avery Peck et al. (2014) 253
glory,hope of Morgan (2022) 93
gnosticism,as sophistical Boulluec (2022) 146, 147
gnosticism,orthodox criticism of morality of Boulluec (2022) 323
good,appropriate actions (kathēkonta) Wilson (2022) 137, 154, 158, 161
good,right actions (kathorthōmata) Wilson (2022) 158
good (agathos) Wilson (2022) 158
gospels Avery Peck et al. (2014) 253; Černušková (2016) 333
greek (language),philosophy/philosophers Černušková (2016) 333
greek language Avery Peck et al. (2014) 253
heterodox christians ixf Černušková (2016) 333
hope Morgan (2022) 93, 94
hospitality Lampe (2003) 81
humiliores Lampe (2003) 81
hypocrisy Avery Peck et al. (2014) 253
idol food Wilson (2022) 161, 166
imitatio christi James (2021) 242
impulses Wilson (2022) 77
inclusio Malherbe et al (2014) 298, 299
interlocutor Malherbe et al (2014) 297
intermediates Wilson (2022) 154, 161, 167
irenaeus,on heresy and sophism Boulluec (2022) 146, 147
israel,land of Avery Peck et al. (2014) 253
jewish practices/torah observance Wilson (2022) 77, 161, 162, 163, 164, 165, 166
jews/hebrews Černušková (2016) 333
job James (2021) 230
julia Lampe (2003) 166
junia Lampe (2003) 166
kata lexin,as deeper sense James (2021) 230
knowledge,divine Morgan (2022) 93, 94
law/law Černušková (2016) 333
law of christ Wilson (2022) 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166
law of nature/natural law,stoic politics Wilson (2022) 163, 164
law of nature/natural law Wilson (2022) 163, 164, 165
levi (new testament) Avery Peck et al. (2014) 253
levites Avery Peck et al. (2014) 253
libertinism/license Boulluec (2022) 323
maria/mary Lampe (2003) 166
mark (gospel writer and gospel) Avery Peck et al. (2014) 253
marriage,continence within Černušková (2016) 333
marriage Boulluec (2022) 323; Lampe (2003) 166; Černušková (2016) 333
model,pauline Malherbe et al (2014) 298
muhammad Avery Peck et al. (2014) 253
narratives Avery Peck et al. (2014) 253
nathanael Ernst (2009) 252
necessity/require (anagkē,anagkazō) Wilson (2022) 155, 158, 165
old testament Černušková (2016) 333
paganism,heresy assimilated to Boulluec (2022) 323
panaetius generally Wilson (2022) 176
parable,jesus use of James (2021) 230, 242
parrhesia (παρρησία),and authority James (2021) 230, 242
parrhesia (παρρησία),in imitation of christ James (2021) 242
parrhesia (παρρησία) James (2021) 230
passions (pathē) Wilson (2022) 168
patron Lampe (2003) 166
paul,and imitation of christ James (2021) 242
paul,determinism Malherbe et al (2014) 289, 297, 298, 299
paul,epistles of Ernst (2009) 252
paul,free will Malherbe et al (2014) 289, 297, 298, 299
paul,parrhesia of James (2021) 230
paul,the apostle/st. paul,apostle divine apostle) Černušková (2016) 333
paul,the apostle/st. paul,interpretation of paul Černušková (2016) 333
paul Avery Peck et al. (2014) 253
paul and stoicism,relationship of Wilson (2022) 77
pauline letters/epistles Černušková (2016) 333
pauline writings Ernst (2009) 252
pedagogy,of jesus James (2021) 230, 242
perfection Černušková (2016) 333
persis Lampe (2003) 166
peter Avery Peck et al. (2014) 253; Ernst (2009) 252
philosophy,positive invocation and use of Boulluec (2022) 323
philosophy/philosophers,greek Černušková (2016) 333
philosophy/philosophers Černušková (2016) 333
plato Černušková (2016) 333
platonism Wilson (2022) 137, 164
pleasure Malherbe et al (2014) 289, 297, 298, 299
posidonius generally Wilson (2022) 163
prayer,and parrhesia James (2021) 230
preacher,wandering Malherbe et al (2014) 289
preaching,cynic Malherbe et al (2014) 289
preaching,pauline Malherbe et al (2014) 299
preferreds (proēgmena) Wilson (2022) 167, 168
prisca/priscilla Lampe (2003) 166
promises of god Morgan (2022) 93, 94
proverb Malherbe et al (2014) 298
provincials,immigrants Lampe (2003) 81, 166
purity/impurity Avery Peck et al. (2014) 253
reliability Morgan (2022) 94
reserve James (2021) 230
rhetoric,examples Malherbe et al (2014) 298
rhetoric,questions Malherbe et al (2014) 297, 298
rhetoric James (2021) 230
risk,relation to divine-human trust Morgan (2022) 93, 94
rufus Lampe (2003) 166
salvation Wilson (2022) 154, 158, 159, 160, 167, 168
scepticism Morgan (2022) 93, 94
scripture (γραφή),difficulty of James (2021) 230
scripture (γραφή),obscurity of James (2021) 242
self-defense,pauline Malherbe et al (2014) 297
shepherd,as rhetorical trope Malherbe et al (2014) 298
shepherd Malherbe et al (2014) 298
simple believers/simpliciores Černušková (2016) 333
slavery Wilson (2022) 158, 159, 160, 161, 167, 168
social advancement Lampe (2003) 81
social decline Lampe (2003) 81
socially elevated Lampe (2003) 81
socrates Wilson (2022) 159, 164, 165
sophistry,heresy connected to Boulluec (2022) 146, 147
speech Černušková (2016) 333
stachys Lampe (2003) 166
stoicism,and paul Malherbe et al (2014) 299
stoicism,determinism Malherbe et al (2014) 299
stoicism,exousia Malherbe et al (2014) 299
stoicism,on freedom Malherbe et al (2014) 299
stoicism,orthodox borrowing from Boulluec (2022) 323
teachers Lampe (2003) 81
telos Wilson (2022) 154, 157, 158, 159, 168
three-place Morgan (2022) 93, 94
trust,as bottom-up attitude Morgan (2022) 94
tryphaena Lampe (2003) 166
tryphosa Lampe (2003) 166
two-place Morgan (2022) 93, 94
urbanus Lampe (2003) 166
value (axia) Wilson (2022) 155, 157, 159, 160, 168, 176
virtue Wilson (2022) 77, 158, 164, 176
weapon Malherbe et al (2014) 289, 297, 298, 299
weiss,johannes Malherbe et al (2014) 289
wisdom) Černušková (2016) 333
women,ministry of' Ernst (2009) 252
women Lampe (2003) 166
word/the word,of the lord Malherbe et al (2014) 299
zeus Wilson (2022) 158, 164
αἰσχροκερδής Boulluec (2022) 146, 147
καπηλεύειν Boulluec (2022) 146, 147
πορνεία Boulluec (2022) 323
ἀδιαφορία Boulluec (2022) 323
ἀδιαφόρως Boulluec (2022) 323