Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database8234
New Testament, 1 Corinthians, 11.7-11.22


διὰ τοῦτο ὀφείλει ἡ γυνὴ ἐξουσίαν ἔχειν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς διὰ τοὺς ἀγγέλους.For this cause the woman ought to have authority on her head,because of the angels.


πλὴν οὔτε γυνὴ χωρὶς ἀνδρὸς οὔτε ἀνὴρ χωρὶς γυναικὸς ἐν κυρίῳ·Nevertheless, neither is the woman independent of the man,nor the man independent of the woman, in the Lord.


ωσπερ γὰρ ἡ γυνὴ ἐκ τοῦ ἀνδρός, οὕτως καὶ ὁ ἀνὴρ διὰ τῆς γυναικός· τὰ δὲ πάντα ἐκ τοῦ θεοῦ.For as womancame from man, so a man also comes through a woman; but all things arefrom God.


ἐν ὑμῖν αὐτοῖς κρίνατε· πρέπον ἐστὶν γυναῖκα ἀκατακάλυπτον τῷ θεῷ προσεύχεσθαι;Judge for yourselves. Is it appropriate that a womanpray to God unveiled?


οὐδὲ ἡ φύσις αὐτὴ διδάσκει ὑμᾶς ὅτι ἀνὴρ μὲν ἐὰν κομᾷ, ἀτιμία αὐτῷ ἐστίνDoesn't even nature itself teach you thatif a man has long hair, it is a dishonor to him?


γυνὴ δὲ ἐὰν κομᾷ, δόξα αὐτῇ ἐστίν; ὅτι ἡ κόμη ἀντὶ περιβολαίου δέδοται αὐτῇ.But if a womanhas long hair, it is a glory to her, for her hair is given to her for acovering.


Εἰ δέ τις δοκεῖ φιλόνεικος εἶναι, ἡμεῖς τοιαύτην συνήθειαν οὐκ ἔχομεν, οὐδὲ αἱ ἐκκλησίαι τοῦ θεοῦ.But if any man seems to be contentious, we have nosuch custom, neither do God's assemblies.


Τοῦτο δὲ παραγγέλλων οὐκ ἐπαινῶ ὅτι οὐκ εἰς τὸ κρεῖσσον ἀλλὰ εἰς τὸ ἧσσον συνέρχεσθε.But in giving you this command, I don't praise you, that youcome together not for the better but for the worse.


πρῶτον μὲν γὰρ συνερχομένων ὑμῶν ἐν ἐκκλησίᾳ ἀκούω σχίσματα ἐν ὑμῖν ὑπάρχειν, καὶ μέρος τι πιστεύω.For firstof all, when you come together in the assembly, I hear that divisionsexist among you, and I partly believe it.


δεῖ γὰρ καὶ αἱρέσεις ἐν ὑμῖν εἶναι· ἵνα [καὶ] οἱ δόκιμοι φανεροὶ γένωνται ἐν ὑμῖν.For there also mustbe factions among you, that those who are approved may be revealedamong you.


Συνερχομένων οὖν ὑμῶν ἐπὶ τὸ αὐτὸ οὐκ ἔστιν κυριακὸν δεῖπνον φαγεῖνWhen therefore you assemble yourselves together, itis not possible to eat the Lord's supper.


ἕκαστος γὰρ τὸ ἴδιον δεῖπνον προλαμβάνει ἐν τῷ φαγεῖν, καὶ ὃς μὲν πεινᾷ, ὃς δὲ μεθύει.For in your eatingeach one takes his own supper before others. One is hungry, and anotheris drunken.


μὴ γὰρ οἰκίας οὐκ ἔχετε εἰς τὸ ἐσθίειν καὶ πίνειν; ἢ τῆς ἐκκλησίας τοῦ θεοῦ καταφρονεῖτε, καὶ καταισχύνετε τοὺς μὴ ἔχοντας; τί εἴπω ὑμῖν; ἐπαινέσω ὑμᾶς; ἐν τούτῳ οὐκ ἐπαινῶ.What, don't you have houses to eat and to drink in?Or do you despise God's assembly, and put them to shame who don't have?What shall I tell you? Shall I praise you? In this I don't praise you.


ἀνὴρ μὲν γὰρ οὐκ ὀφείλει κατακαλύπτεσθαι τὴν κεφαλήν,εἰκὼνκαὶ δόξαθεοῦὑπάρχων· ἡ γυνὴ δὲ δόξα ἀνδρός ἐστιν.For a man indeed ought not to have his head covered,because he is the image and glory of God, but the woman is the glory ofthe man.


οὐ γάρ ἐστιν ἀνὴρ ἐκ γυναικός, ἀλλὰγυνὴ ἐξ ἀνδρός·For man is not from woman, but woman from man;


καὶ γὰρ οὐκ ἐκτίσθη ἀνὴρ διὰ τὴν γυναῖκα, ἀλλὰ γυνὴ διὰ τὸν ἄνδρα.for neither was man created for the woman, but woman for the man.


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

57 results
1. Septuagint, Tobit, 12.15 (10th cent. BCE - 2nd cent. BCE)

12.15. I am Raphael, one of the seven holy angels who present the prayers of the saints and enter into the presence of the glory of the Holy One.
2. Hebrew Bible, Genesis, 2.23-2.24 (9th cent. BCE - 3rd cent. BCE)

2.23. וַיֹּאמֶר הָאָדָם זֹאת הַפַּעַם עֶצֶם מֵעֲצָמַי וּבָשָׂר מִבְּשָׂרִי לְזֹאת יִקָּרֵא אִשָּׁה כִּי מֵאִישׁ לֻקֳחָה־זֹּאת׃ 2.24. עַל־כֵּן יַעֲזָב־אִישׁ אֶת־אָבִיו וְאֶת־אִמּוֹ וְדָבַק בְּאִשְׁתּוֹ וְהָיוּ לְבָשָׂר אֶחָד׃ 2.23. And the man said: ‘This is now bone of my bones, and flesh of my flesh; she shall be called Woman, because she was taken out of Man.’" 2.24. Therefore shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife, and they shall be one flesh."
3. Hebrew Bible, Isaiah, 6.3 (8th cent. BCE - 5th cent. BCE)

6.3. וְקָרָא זֶה אֶל־זֶה וְאָמַר קָדוֹשׁ קָדוֹשׁ קָדוֹשׁ יְהוָה צְבָאוֹת מְלֹא כָל־הָאָרֶץ כְּבוֹדוֹ׃ 6.3. And one called unto another, and said: Holy, holy, holy, is the LORD of hosts; The whole earth is full of His glory."
4. Hebrew Bible, Ezekiel, 3.12 (6th cent. BCE - 5th cent. BCE)

3.12. וַתִּשָּׂאֵנִי רוּחַ וָאֶשְׁמַע אַחֲרַי קוֹל רַעַשׁ גָּדוֹל בָּרוּךְ כְּבוֹד־יְהוָה מִמְּקוֹמוֹ׃ 3.12. Then a spirit lifted me up, and I heard behind me the voice of a great rushing: ‘Blessed be the glory of the LORD from His place’;"
5. Plato, Timaeus, None (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

22a. as were most versed in ancient lore about their early history, he discovered that neither he himself nor any other Greek knew anything at all, one might say, about such matters. And on one occasion, when he wished to draw them on to discourse on ancient history, he attempted to tell them the most ancient of our traditions, concerning Phoroneus, who was said to be the first man, and Niobe; and he went on to tell the legend about Deucalion and Pyrrha after the Flood, and how they survived it, and to give the geneology of their descendants;
6. Septuagint, Tobit, 12.15 (4th cent. BCE - 2nd cent. BCE)

12.15. I am Raphael, one of the seven holy angels who present the prayers of the saints and enter into the presence of the glory of the Holy One.
7. Anon., 1 Enoch, 8.1-8.2, 14.9 (3rd cent. BCE - 2nd cent. BCE)

8.1. And Azazel taught men to make swords, and knives, and shields, and breastplates, and made known to them the metals of the earth and the art of working them, and bracelets, and ornaments, and the use of antimony, and the beautifying of the eyelids, and all kinds of costly stones, and all 8.2. colouring tinctures. And there arose much godlessness, and they committed fornication, and they 14.9. the vision caused me to fly and lifted me upward, and bore me into heaven. And I went in till I drew nigh to a wall which is built of crystals and surrounded by tongues of fire: and it began to affright 14. The book of the words of righteousness, and of the reprimand of the eternal Watchers in accordance,with the command of the Holy Great One in that vision. I saw in my sleep what I will now say with a tongue of flesh and with the breath of my mouth: which the Great One has given to men to",converse therewith and understand with the heart. As He has created and given to man the power of understanding the word of wisdom, so hath He created me also and given me the power of reprimanding,the Watchers, the children of heaven. I wrote out your petition, and in my vision it appeared thus, that your petition will not be granted unto you throughout all the days of eternity, and that judgement,has been finally passed upon you: yea (your petition) will not be granted unto you. And from henceforth you shall not ascend into heaven unto all eternity, and in bonds of the earth the decree,has gone forth to bind you for all the days of the world. And (that) previously you shall have seen the destruction of your beloved sons and ye shall have no pleasure in them, but they shall fall before,you by the sword. And your petition on their behalf shall not be granted, nor yet on your own: even though you weep and pray and speak all the words contained in the writing which I have,written. And the vision was shown to me thus: Behold, in the vision clouds invited me and a mist summoned me, and the course of the stars and the lightnings sped and hastened me, and the winds in,the vision caused me to fly and lifted me upward, and bore me into heaven. And I went in till I drew nigh to a wall which is built of crystals and surrounded by tongues of fire: and it began to affright,me. And I went into the tongues of fire and drew nigh to a large house which was built of crystals: and the walls of the house were like a tesselated floor (made) of crystals, and its groundwork was,of crystal. Its ceiling was like the path of the stars and the lightnings, and between them were,fiery cherubim, and their heaven was (clear as) water. A flaming fire surrounded the walls, and its,portals blazed with fire. And I entered into that house, and it was hot as fire and cold as ice: there,were no delights of life therein: fear covered me, and trembling got hold upon me. And as I quaked,and trembled, I fell upon my face. And I beheld a vision, And lo! there was a second house, greater,than the former, and the entire portal stood open before me, and it was built of flames of fire. And in every respect it so excelled in splendour and magnificence and extent that I cannot describe to,you its splendour and its extent. And its floor was of fire, and above it were lightnings and the path,of the stars, and its ceiling also was flaming fire. And I looked and saw therein a lofty throne: its appearance was as crystal, and the wheels thereof as the shining sun, and there was the vision of,cherubim. And from underneath the throne came streams of flaming fire so that I could not look",thereon. And the Great Glory sat thereon, and His raiment shone more brightly than the sun and,was whiter than any snow. None of the angels could enter and could behold His face by reason",of the magnificence and glory and no flesh could behold Him. The flaming fire was round about Him, and a great fire stood before Him, and none around could draw nigh Him: ten thousand times,ten thousand (stood) before Him, yet He needed no counselor. And the most holy ones who were,nigh to Him did not leave by night nor depart from Him. And until then I had been prostrate on my face, trembling: and the Lord called me with His own mouth, and said to me: ' Come hither,,Enoch, and hear my word.' And one of the holy ones came to me and waked me, and He made me rise up and approach the door: and I bowed my face downwards.
8. Anon., Testament of Job, 49, 48 (2nd cent. BCE - 2nd cent. CE)

9. Dead Sea Scrolls, Community Rule, 2.22-2.23, 5.23-5.24, 6.8-6.9, 11.6-11.7 (2nd cent. BCE - 1st cent. CE)

10. Dead Sea Scrolls, Hodayot, 11.20-11.21, 19.10-19.11 (2nd cent. BCE - 1st cent. CE)

11. Dead Sea Scrolls, Hodayot, 11.20-11.21, 19.10-19.11 (2nd cent. BCE - 1st cent. CE)

12. Dead Sea Scrolls, Scroll of Blessings, 4.25 (2nd cent. BCE - 1st cent. CE)

13. Hebrew Bible, Daniel, 12.2-12.3 (2nd cent. BCE - 2nd cent. BCE)

12.2. וְרַבִּים מִיְּשֵׁנֵי אַדְמַת־עָפָר יָקִיצוּ אֵלֶּה לְחַיֵּי עוֹלָם וְאֵלֶּה לַחֲרָפוֹת לְדִרְאוֹן עוֹלָם׃ 12.3. וְהַמַּשְׂכִּלִים יַזְהִרוּ כְּזֹהַר הָרָקִיעַ וּמַצְדִּיקֵי הָרַבִּים כַּכּוֹכָבִים לְעוֹלָם וָעֶד׃ 12.2. And many of them that sleep in the dust of the earth shall awake, some to everlasting life, and some to reproaches and everlasting abhorrence." 12.3. And they that are wise shall shine as the brightness of the firmament; and they that turn the many to righteousness as the stars for ever and ever."
14. Septuagint, Wisdom of Solomon, 5.5 (2nd cent. BCE - 1st cent. BCE)

5.5. Why has he been numbered among the sons of God?And why is his lot among the saints?
15. Philo of Alexandria, On Husbandry, 80-82, 79 (1st cent. BCE - 1st cent. CE)

79. But the divine army is the body of virtues, the champions of the souls that love God, whom it becomes, when they see the adversary defeated, to sing a most beautiful and becoming hymn to the God who giveth the victory and the glorious triumph; and two choruses, the one proceeding from the conclave of the men, and the other from the company of the women, will stand up and sing in alternate songs a melody responsive to one another's voices.
16. Philo of Alexandria, On The Contemplative Life, 13 (1st cent. BCE - 1st cent. CE)

13. Then, because of their anxious desire for an immortal and blessed existence, thinking that their mortal life has already come to an end, they leave their possessions to their sons or daughters, or perhaps to other relations, giving them up their inheritance with willing cheerfulness; and those who know no relations give their property to their companions or friends, for it followed of necessity that those who have acquired the wealth which sees, as if ready prepared for them, should be willing to surrender that wealth which is blind to those who themselves also are still blind in their minds.
17. Philo of Alexandria, On The Life of Moses, 2.45 (1st cent. BCE - 1st cent. CE)

2.45. Now what has been here said is quite sufficient for the abundant praise of Moses as a lawgiver. But there is another more extensive praise which his own holy writings themselves contain, and it is to them that we must now turn for the purpose of exhibiting the virtue of him who compiled them.
18. Philo of Alexandria, That Every Good Person Is Free, 86-87, 85 (1st cent. BCE - 1st cent. CE)

85. In the first place, then, there is no one who has a house so absolutely his own private property, that it does not in some sense also belong to every one: for besides that they all dwell together in companies, the house is open to all those of the same notions, who come to them from other quarters;
19. Anon., Didache, 16.7 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

20. Anon., The Life of Adam And Eve, 21.6 (1st cent. CE - 5th cent. CE)

21. Ignatius, To The Ephesians, 7.2, 8.2, 10.3 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

7.2. There is one only physician, of flesh and of spirit, generate and ingenerate, God in man, true Life in death, Son of Mary and Son of God, first passible and then impassible, Jesus Christ our Lord. 8.2. They that are of the flesh cannot do the things of the Spirit, neither can they that are of the Spirit do the things of the flesh; even as faith cannot do the things of unfaithfulness, neither unfaithfulness the things of faith. Nay, even those things which ye do after the flesh are spiritual; for ye do all things in Jesus Christ. 10.3. Let us show ourselves their brothers by our forbearance; but let us be zealous to be imitators of the Lord, vying with each other who shall suffer the greater wrong, who shall be defrauded, who shall be set at nought; that no herb of the devil be found in you: but in all purity and temperance abide ye in Christ Jesus, with your flesh and with your spirit.
22. Ignatius, To The Magnesians, 8.1, 9.1, 13.2 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

8.1. Be not seduced by strange doctrines nor by antiquated fables, which are profitless. For if even unto this day we live after the manner of Judaism, we avow that we have not received grace: 9.1. If then those who had walked in ancient practices attained unto newness of hope, no longer observing sabbaths but fashioning their lives after the Lord's day, on which our life also arose through Him and through His death which some men deny -- a mystery whereby we attained unto belief, and for this cause we endure patiently, that we may be found disciples of Jesus Christ our only teacher -- 13.2. Be obedient to the bishop and to one another, as Jesus Christ was to the Father [according to the flesh], and as the Apostles were to Christ and to the Father, that there may be union both of flesh and of spirit.
23. Ignatius, To The Trallians, 11.2 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

24. Josephus Flavius, Jewish War, 2.124-2.127 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

2.124. 4. They have no one certain city, but many of them dwell in every city; and if any of their sect come from other places, what they have lies open for them, just as if it were their own; and they go in to such as they never knew before, as if they had been ever so long acquainted with them. 2.125. For which reason they carry nothing at all with them when they travel into remote parts, though still they take their weapons with them, for fear of thieves. Accordingly, there is, in every city where they live, one appointed particularly to take care of strangers, and to provide garments and other necessaries for them. 2.126. But the habit and management of their bodies is such as children use who are in fear of their masters. Nor do they allow of the change of garments, or of shoes, till they be first entirely torn to pieces or worn out by time. 2.127. Nor do they either buy or sell anything to one another; but every one of them gives what he hath to him that wanteth it, and receives from him again in lieu of it what may be convenient for himself; and although there be no requital made, they are fully allowed to take what they want of whomsoever they please.
25. New Testament, 1 Corinthians, None (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.2. to the assembly of God whichis at Corinth; those who are sanctified in Christ Jesus, called to besaints, with all who call on the name of our Lord Jesus Christ in everyplace, both theirs and ours: 1.11. For it has been reported to me concerning you, mybrothers, by those who are from Chloe's household, that there arecontentions among you. 1.18. For the word of the cross isfoolishness to those who are dying, but to us who are saved it is thepower of God. 2.1. When I came to you, brothers, I didn't come with excellence ofspeech or of wisdom, proclaiming to you the testimony of God. 2.2. ForI determined not to know anything among you, except Jesus Christ, andhim crucified. 2.3. I was with you in weakness, in fear, and in muchtrembling. 2.4. My speech and my preaching were not in persuasivewords of human wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power 2.5. that your faith wouldn't stand in the wisdom of men, but in thepower of God. 2.6. We speak wisdom, however, among those who are fullgrown; yet a wisdom not of this world, nor of the rulers of this world,who are coming to nothing. 2.10. But to us, God revealed them through the Spirit. For theSpirit searches all things, yes, the deep things of God. 2.13. Which things also we speak, not inwords which man's wisdom teaches, but which the Holy Spirit teaches,comparing spiritual things with spiritual things. 2.16. For who has knownthe mind of the Lord, that he should instruct him?" But we haveChrist's mind. 3.16. Don't you know that you are a temple of God, and that God'sSpirit lives in you? 4.9. For,I think that God has displayed us, the apostles, last of all, like mensentenced to death. For we are made a spectacle to the world, both toangels and men. 5.1. It is actually reported that there is sexual immorality amongyou, and such sexual immorality as is not even named among theGentiles, that one has his father's wife. 5.2. You are puffed up, anddidn't rather mourn, that he who had done this deed might be removedfrom among you. 5.3. For I most assuredly, as being absent in body butpresent in spirit, have already, as though I were present, judged himwho has done this thing. 5.4. In the name of our Lord Jesus Christ,you being gathered together, and my spirit, with the power of our LordJesus Christ 5.5. are to deliver such a one to Satan for thedestruction of the flesh, that the spirit may be saved in the day ofthe Lord Jesus. 5.6. Your boasting is not good. Don't you know that a little yeastleavens the whole lump? 5.7. Purge out the old yeast, that you may bea new lump, even as you are unleavened. For indeed Christ, ourPassover, has been sacrificed in our place. 5.8. Therefore let us keepthe feast, not with old yeast, neither with the yeast of malice andwickedness, but with the unleavened bread of sincerity and truth. 5.9. I wrote to you in my letter to have no company with sexual sinners; 5.10. yet not at all meaning with the sexual sinners of this world, orwith the covetous and extortioners, or with idolaters; for then youwould have to leave the world. 5.11. But as it is, I wrote to you notto associate with anyone who is called a brother who is a sexualsinner, or covetous, or an idolater, or a slanderer, or a drunkard, oran extortioner. Don't even eat with such a person. 5.12. For what haveI to do with also judging those who are outside? Don't you judge thosewho are within? 5.13. But those who are outside, God judges. "Put awaythe wicked man from among yourselves. 6.3. Don't youknow that we will judge angels? How much more, things that pertain tothis life? 6.11. Such were some of you, but you were washed. But you were sanctified.But you were justified in the name of the Lord Jesus, and in the Spiritof our God. 6.12. All things are lawful for me," but not all thingsare expedient. "All things are lawful for me," but I will not bebrought under the power of anything. 6.13. Foods for the belly, andthe belly for foods," but God will bring to nothing both it and them.But the body is not for sexual immorality, but for the Lord; and theLord for the body. 6.14. Now God raised up the Lord, and will alsoraise us up by his power. 6.15. Don't you know that your bodies aremembers of Christ? Shall I then take the members of Christ, and makethem members of a prostitute? May it never be! 6.16. Or don't you knowthat he who is joined to a prostitute is one body? For, "The two," sayshe, "will become one flesh. 6.17. But he who is joined to the Lord isone spirit. 6.18. Flee sexual immorality! "Every sin that a man doesis outside the body," but he who commits sexual immorality sins againsthis own body. 6.19. Or don't you know that your body is a temple ofthe Holy Spirit which is in you, which you have from God? You are notyour own 6.20. for you were bought with a price. Therefore glorifyGod in your body and in your spirit, which are God's. 7.1. Now concerning the things about which you wrote to me: it isgood for a man not to touch a woman. 7.2. But, because of sexualimmoralities, let each man have his own wife, and let each woman haveher own husband. 7.3. Let the husband render to his wife the affectionowed her, and likewise also the wife to her husband. 7.4. The wifedoesn't have authority over her own body, but the husband. Likewisealso the husband doesn't have authority over his own body, but thewife. 7.5. Don't deprive one another, unless it is by consent for aseason, that you may give yourselves to fasting and prayer, and may betogether again, that Satan doesn't tempt you because of your lack ofself-control. 7.6. But this I say by way of concession, not of commandment. 7.7. Yet I wish that all men were like me. However each man has his own giftfrom God, one of this kind, and another of that kind. 7.8. But I sayto the unmarried and to widows, it is good for them if they remain evenas I am. 7.9. But if they don't have self-control, let them marry. Forit's better to marry than to burn. 7.10. But to the married I command-- not I, but the Lord -- that the wife not leave her husband 7.11. (but if she departs, let her remain unmarried, or else be reconciled toher husband), and that the husband not leave his wife. 7.12. But to the rest I -- not the Lord -- say, if any brother hasan unbelieving wife, and she is content to live with him, let him notleave her. 7.13. The woman who has an unbelieving husband, and he iscontent to live with her, let her not leave her husband. 7.14. For theunbelieving husband is sanctified in the wife, and the unbelieving wifeis sanctified in the husband. Otherwise your children would be unclean,but now are they holy. 7.15. Yet if the unbeliever departs, let therebe separation. The brother or the sister is not under bondage in suchcases, but God has called us in peace. 7.16. For how do you know,wife, whether you will save your husband? Or how do you know, husband,whether you will save your wife? 7.17. Only, as the Lord hasdistributed to each man, as God has called each, so let him walk. So Icommand in all the assemblies. 7.18. Was anyone called having been circumcised? Let him not becomeuncircumcised. Has anyone been called in uncircumcision? Let him not becircumcised. 7.19. Circumcision is nothing, and uncircumcision isnothing, but the keeping of the commandments of God. 7.20. Let eachman stay in that calling in which he was called. 7.21. Were you calledbeing a bondservant? Don't let that bother you, but if you get anopportunity to become free, use it. 7.22. For he who was called in theLord being a bondservant is the Lord's free man. Likewise he who wascalled being free is Christ's bondservant. 7.23. You were bought witha price. Don't become bondservants of men. 7.24. Brothers, let eachman, in whatever condition he was called, stay in that condition withGod. 7.25. Now concerning virgins, I have no commandment from the Lord,but I give my judgment as one who has obtained mercy from the Lord tobe trustworthy. 7.26. I think that it is good therefore, because ofthe distress that is on us, that it is good for a man to be as he is. 7.27. Are you bound to a wife? Don't seek to be freed. Are you freefrom a wife? Don't seek a wife. 7.28. But if you marry, you have notsinned. If a virgin marries, she has not sinned. Yet such will haveoppression in the flesh, and I want to spare you. 7.29. But I saythis, brothers: the time is short, that from now on, both those whohave wives may be as though they had none; 7.30. and those who weep,as though they didn't weep; and those who rejoice, as though theydidn't rejoice; and those who buy, as though they didn't possess; 7.31. and those who use the world, as not using it to the fullest. Forthe mode of this world passes away. 7.32. But I desire to have you tobe free from cares. He who is unmarried is concerned for the things ofthe Lord, how he may please the Lord; 7.33. but he who is married isconcerned about the things of the world, how he may please his wife. 7.34. There is also a difference between a wife and a virgin. Theunmarried woman cares about the things of the Lord, that she may beholy both in body and in spirit. But she who is married cares about thethings of the world -- how she may please her husband. 7.35. This Isay for your own profit; not that I may ensnare you, but for that whichis appropriate, and that you may attend to the Lord withoutdistraction. 7.36. But if any man thinks that he is behavinginappropriately toward his virgin, if she is past the flower of herage, and if need so requires, let him do what he desires. He doesn'tsin. Let them marry. 7.37. But he who stands steadfast in his heart,having no necessity, but has power over his own heart, to keep his ownvirgin, does well. 7.38. So then both he who gives his own virgin inmarriage does well, and he who doesn't give her in marriage doesbetter. 7.39. A wife is bound by law for as long as her husband lives;but if the husband is dead, she is free to be married to whoever shedesires, only in the Lord. 7.40. But she is happier if she stays asshe is, in my judgment, and I think that I also have God's Spirit. 8.1. Now concerning things sacrificed to idols: We know that we allhave knowledge. Knowledge puffs up, but love builds up. 9.15. But Ihave used none of these things, and I don't write these things that itmay be done so in my case; for I would rather die, than that anyoneshould make my boasting void. 10.1. Now I would not have you ignorant, brothers, that our fatherswere all under the cloud, and all passed through the sea; 10.2. andwere all baptized into Moses in the cloud and in the sea; 10.3. andall ate the same spiritual food; 10.4. and all drank the samespiritual drink. For they drank of a spiritual rock that followed them,and the rock was Christ. 10.5. However with most of them, God was notwell pleased, for they were overthrown in the wilderness. 10.6. Nowthese things were our examples, to the intent we should not lust afterevil things, as they also lusted. 10.7. Neither be idolaters, as someof them were. As it is written, "The people sat down to eat and drink,and rose up to play. 10.8. Neither let us commit sexual immorality,as some of them committed, and in one day twenty-three thousand fell. 10.9. Neither let us test the Lord, as some of them tested, andperished by the serpents. 10.10. Neither grumble, as some of them alsogrumbled, and perished by the destroyer. 10.11. Now all these thingshappened to them by way of example, and they were written for ouradmonition, on whom the ends of the ages have come. 10.12. Thereforelet him who thinks he stands be careful that he doesn't fall. 10.13. No temptation has taken you but such as man can bear. God isfaithful, who will not allow you to be tempted above what you are able,but will with the temptation also make the way of escape, that you maybe able to endure it. 11.1. Be imitators of me, even as I also am of Christ. 11.2. Now Ipraise you, brothers, that you remember me in all things, and hold firmthe traditions, even as I delivered them to you. 11.3. But I wouldhave you know that the head of every man is Christ, and the head of thewoman is the man, and the head of Christ is God. 11.4. Every manpraying or prophesying, having his head covered, dishonors his head. 11.5. But every woman praying or prophesying with her head unveileddishonors her head. For it is one and the same thing as if she wereshaved. 11.6. For if a woman is not covered, let her also be shorn.But if it is shameful for a woman to be shorn or shaved, let her becovered. 11.7. For a man indeed ought not to have his head covered,because he is the image and glory of God, but the woman is the glory ofthe man. 11.8. For man is not from woman, but woman from man; 11.9. for neither was man created for the woman, but woman for the man. 11.11. Nevertheless, neither is the woman independent of the man,nor the man independent of the woman, in the Lord. 11.12. For as womancame from man, so a man also comes through a woman; but all things arefrom God. 11.13. Judge for yourselves. Is it appropriate that a womanpray to God unveiled? 11.14. Doesn't even nature itself teach you thatif a man has long hair, it is a dishonor to him? 11.15. But if a womanhas long hair, it is a glory to her, for her hair is given to her for acovering. 11.16. But if any man seems to be contentious, we have nosuch custom, neither do God's assemblies. 11.17. But in giving you this command, I don't praise you, that youcome together not for the better but for the worse. 11.18. For firstof all, when you come together in the assembly, I hear that divisionsexist among you, and I partly believe it. 11.19. For there also mustbe factions among you, that those who are approved may be revealedamong you. 11.20. When therefore you assemble yourselves together, itis not possible to eat the Lord's supper. 11.21. For in your eatingeach one takes his own supper before others. One is hungry, and anotheris drunken. 11.22. What, don't you have houses to eat and to drink in?Or do you despise God's assembly, and put them to shame who don't have?What shall I tell you? Shall I praise you? In this I don't praise you. 11.23. For I received from the Lord that which also I delivered toyou, that the Lord Jesus on the night in which he was betrayed tookbread. 12.13. For in one Spirit we were all baptized into one body, whetherJews or Greeks, whether bond or free; and were all given to drink intoone Spirit. 13.1. If I speak with the languages of men and of angels, but don'thave love, I have become sounding brass, or a clanging cymbal. 14.3. But he who prophesies speaks tomen for their edification, exhortation, and consolation. 14.4. He whospeaks in another language edifies himself, but he who prophesiesedifies the assembly. 14.5. Now I desire to have you all speak withother languages, but rather that you would prophesy. For he is greaterwho prophesies than he who speaks with other languages, unless heinterprets, that the assembly may be built up. 14.23. If therefore thewhole assembly is assembled together and all speak with otherlanguages, and unlearned or unbelieving people come in, won't they saythat you are crazy? 14.24. But if all prophesy, and someoneunbelieving or unlearned comes in, he is reproved by all, and he isjudged by all. 14.25. And thus the secrets of his heart are revealed.So he will fall down on his face and worship God, declaring that God isamong you indeed. 14.33. for God is not a God of confusion, but of peace.As in all the assemblies of the saints 14.34. let your wives keepsilent in the assemblies, for it has not been permitted for them tospeak; but let them be in subjection, as the law also says. 14.35. Ifthey desire to learn anything, let them ask their own husbands at home,for it is shameful for a woman to chatter in the assembly. 14.36. What? Was it from you that the word of God went out? Or did it come toyou alone? 14.37. If any man thinks himself to be a prophet, orspiritual, let him recognize the things which I write to you, that theyare the commandment of the Lord. 14.38. But if anyone is ignorant, lethim be ignorant. 14.39. Therefore, brothers, desire earnestly toprophesy, and don't forbid speaking with other languages. 15.12. Now if Christ is preached, that he has been raised from thedead, how do some among you say that there is no resurrection of thedead? 15.35. But someone will say, "Howare the dead raised?" and, "With what kind of body do they come? 15.36. You foolish one, that which you yourself sow is not made aliveunless it dies. 15.37. That which you sow, you don't sow the body thatwill be, but a bare grain, maybe of wheat, or of some other kind. 15.38. But God gives it a body even as it pleased him, and to eachseed a body of its own. 15.39. All flesh is not the same flesh, butthere is one flesh of men, another flesh of animals, another of fish,and another of birds. 15.40. There are also celestial bodies, andterrestrial bodies; but the glory of the celestial differs from that ofthe terrestrial. 15.41. There is one glory of the sun, another gloryof the moon, and another glory of the stars; for one star differs fromanother star in glory. 15.42. So also is the resurrection of the dead.It is sown in corruption; it is raised in incorruption. 15.43. It issown in dishonor; it is raised in glory. It is sown in weakness; it israised in power. 15.44. It is sown a natural body; it is raised aspiritual body. There is a natural body and there is also a spiritualbody. 15.45. So also it is written, "The first man, Adam, became a livingsoul." The last Adam became a life-giving spirit. 15.46. However thatwhich is spiritual isn't first, but that which is natural, then thatwhich is spiritual. 15.47. The first man is of the earth, made ofdust. The second man is the Lord from heaven. 15.48. As is the onemade of dust, such are those who are also made of dust; and as is theheavenly, such are they also that are heavenly. 15.49. As we haveborne the image of those made of dust, let's also bear the image of theheavenly. 15.51. Behold, I tell you a mystery. We will not all sleep, but wewill all be changed 16.1. Now concerning the collection for the saints, as I commandedthe assemblies of Galatia, you do likewise. 16.2. On the first day ofthe week, let each one of you save, as he may prosper, that nocollections be made when I come. 16.3. When I arrive, I will sendwhoever you approve with letters to carry your gracious gift toJerusalem. 16.4. If it is appropriate for me to go also, they will gowith me.
26. New Testament, 1 Thessalonians, 1.9, 3.13, 4.16 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.9. For they themselves report concerning us what kind of a reception we had from you; and how you turned to God from idols, to serve a living and true God 3.13. to the end he may establish your hearts blameless in holiness before our God and Father, at the coming of our Lord Jesus with all his saints. 4.16. For the Lord himself will descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with God's trumpet. The dead in Christ will rise first
27. New Testament, 1 Timothy, 1.3-1.4, 1.7-1.9, 2.9-2.15, 4.3-4.4, 4.7, 5.3-5.7, 5.11-5.15, 6.4 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.3. As I exhorted you to stay at Ephesus when I was going into Macedonia, that you might charge certain men not to teach a different doctrine 1.4. neither to pay attention to myths and endless genealogies, which cause disputes, rather than God's stewardship, which is in faith -- 1.7. desiring to be teachers of the law, though they understand neither what they say, nor about what they strongly affirm. 1.8. But we know that the law is good, if a man uses it lawfully 1.9. as knowing this, that law is not made for a righteous man, but for the lawless and insubordinate, for the ungodly and sinners, for the unholy and profane, for murderers of fathers and murderers of mothers, for manslayers 2.9. In the same way, that women also adorn themselves in decent clothing, with modesty and propriety; not just with braided hair, gold, pearls, or expensive clothing; 2.10. but (which becomes women professing godliness) with good works. 2.11. Let a woman learn in quietness with all subjection. 2.12. But I don't permit a woman to teach, nor to exercise authority over a man, but to be in quietness. 2.13. For Adam was first formed, then Eve. 2.14. Adam wasn't deceived, but the woman, being deceived, has fallen into disobedience; 2.15. but she will be saved through her child-bearing, if they continue in faith, love, and sanctification with sobriety. 4.3. forbidding marriage and commanding to abstain from foods which God created to be received with thanksgiving by those who believe and know the truth. 4.4. For every creature of God is good, and nothing is to be rejected, if it is received with thanksgiving. 4.7. But refuse profane and old wives' fables. Exercise yourself toward godliness. 5.3. Honor widows who are widows indeed. 5.4. But if any widow has children or grandchildren, let them learn first to show piety towards their own family, and to repay their parents, for this is acceptable in the sight of God. 5.5. Now she who is a widow indeed, and desolate, has her hope set on God, and continues in petitions and prayers night and day. 5.6. But she who gives herself to pleasure is dead while she lives. 5.7. Also command these things, that they may be without reproach. 5.11. But refuse younger widows, for when they have grown wanton against Christ, they desire to marry; 5.12. having condemnation, because they have rejected their first pledge. 5.13. Besides, they also learn to be idle, going about from house to house. Not only idle, but also gossips and busybodies, saying things which they ought not. 5.14. I desire therefore that the younger widows marry, bear children, rule the household, and give no occasion to the adversary for reviling. 5.15. For already some have turned aside after Satan. 6.4. he is conceited, knowing nothing, but obsessed with arguments, disputes, and word battles, from which come envy, strife, reviling, evil suspicions
28. New Testament, 2 Corinthians, 11.24-11.25, 12.4, 12.7, 12.11 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

29. New Testament, 2 Thessalonians, 1.10 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.10. when he comes to be glorified in his saints, and to be admired among all those who have believed (because our testimony to you was believed) in that day.
30. New Testament, 2 Timothy, 2.18, 3.15-3.16, 4.4 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

2.18. men who have erred concerning the truth, saying that the resurrection is already past, and overthrowing the faith of some. 3.15. From infancy, you have known the sacred writings which are able to make you wise for salvation through faith, which is in Christ Jesus. 3.16. Every writing inspired by God is profitable for teaching, for reproof, for correction, and for instruction which is in righteousness 4.4. and will turn away their ears from the truth, and turn aside to fables.
31. New Testament, Acts, 2.42, 2.46, 6.1-6.2, 11.28-11.30, 20.7, 21.20 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

2.42. They continued steadfastly in the apostles' teaching and fellowship, in the breaking of bread, and prayer. 2.46. Day by day, continuing steadfastly with one accord in the temple, and breaking bread at home, they took their food with gladness and singleness of heart 6.1. Now in those days, when the number of the disciples was multiplying, there arose a grumbling of the Grecian Jews against the Hebrews because their widows were neglected in the daily service. 6.2. The twelve summoned the multitude of the disciples and said, "It is not appropriate for us to forsake the word of God and serve tables. 11.28. One of them named Agabus stood up, and indicated by the Spirit that there should be a great famine over all the world, which also happened in the days of Claudius. 11.29. The disciples, as anyone had plenty, each determined to send relief to the brothers who lived in Judea; 11.30. which they also did, sending it to the elders by the hands of Barnabas and Saul. 20.7. On the first day of the week, when the disciples were gathered together to break bread, Paul talked with them, intending to depart on the next day, and continued his speech until midnight. 21.20. They, when they heard it, glorified God. They said to him, "You see, brother, how many thousands there are among the Jews of those who have believed, and they are all zealous for the law.
32. New Testament, Apocalypse, 5.8, 7.9-7.17, 8.3, 14.1, 20.9 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

5.8. Now when he had taken the book, the four living creatures and the twenty-four elders fell down before the Lamb, each one having a harp, and golden bowls full of incense, which are the prayers of the saints. 7.9. After these things I looked, and behold, a great multitude, which no man could number, out of every nation and of all tribes, peoples, and languages, standing before the throne and before the Lamb, dressed in white robes, with palm branches in their hands. 7.10. They cried with a loud voice, saying, "Salvation be to our God, who sits on the throne, and to the Lamb! 7.11. All the angels were standing around the throne, the elders, and the four living creatures; and they fell before his throne on their faces, and worshiped God 7.12. saying, "Amen! Blessing, glory, wisdom, thanksgiving, honor, power, and might, be to our God forever and ever! Amen. 7.13. One of the elders answered, saying to me, "These who are arrayed in white robes, who are they, and where did they come from? 7.14. I told him, "My lord, you know."He said to me, "These are those who came out of the great tribulation. They washed their robes, and made them white in the Lamb's blood. 7.15. Therefore they are before the throne of God, they serve him day and night in his temple. He who sits on the throne will spread his tent over them. 7.16. They will never be hungry, neither thirsty any more; neither will the sun beat on them, nor any heat; 7.17. for the Lamb who is in the midst of the throne shepherds them, and leads them to living springs of waters. God will wipe away every tear from their eyes. 8.3. Another angel came and stood over the altar, having a golden censer. Much incense was given to him, that he should add it to the prayers of all the saints on the golden altar which was before the throne. 14.1. I saw, and behold, the Lamb standing on Mount Zion, and with him a number, one hundred forty-four thousand, having his name, and the name of his Father, written on their foreheads. 20.9. They went up over the breadth of the earth, and surrounded the camp of the saints, and the beloved city. Fire came down out of heaven from God, and devoured them.
33. New Testament, James, 3.5 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

3.5. So the tongue is also a little member, and boasts great things. See how a small fire can spread to a large forest!
34. New Testament, Jude, 3, 14 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

35. New Testament, Colossians, 1.12, 1.13, 2.18, 2.23, 3.11, 3.18, 3.18-4.1 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.12. giving thanks to the Father, who made us fit to be partakers of the inheritance of the saints in light;
36. New Testament, Ephesians, 5.21, 5.21-6.9, 5.22, 5.23, 5.24, 5.25, 5.26, 5.27, 5.28, 5.29, 5.30, 5.31, 5.32, 5.33 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

5.21. subjecting yourselves one to another in the fear of Christ.
37. New Testament, Galatians, 1.1, 1.6-1.9, 1.15-1.16, 2.9-2.14, 2.19-2.20, 3.1-3.5, 3.19, 3.27-3.28, 4.8, 4.16, 4.21-4.31, 5.13-5.15 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.1. Paul, an apostle (not from men, neither through man, but through Jesus Christ, and God the Father, who raised him from the dead) 1.6. I marvel that you are so quickly deserting him who called you in the grace of Christ to a different gospel; 1.7. and there isn'tanother gospel. Only there are some who trouble you, and want topervert the gospel of Christ. 1.8. But even though we, or an angelfrom heaven, should preach to you any gospel other than that which wepreached to you, let him be cursed. 1.9. As we have said before, so Inow say again: if any man preaches to you any gospel other than thatwhich you received, let him be cursed. 1.15. Butwhen it was the good pleasure of God, who separated me from my mother'swomb, and called me through his grace 1.16. to reveal his Son in me,that I might preach him among the Gentiles, I didn't immediately conferwith flesh and blood 2.9. and when they perceived the grace that was given tome, James and Cephas and John, they who were reputed to be pillars,gave to me and Barnabas the right hand of fellowship, that we should goto the Gentiles, and they to the circumcision. 2.10. They only askedus to remember the poor -- which very thing I was also zealous to do. 2.11. But when Peter came to Antioch, I resisted him to the face,because he stood condemned. 2.12. For before some people came fromJames, he ate with the Gentiles. But when they came, he drew back andseparated himself, fearing those who were of the circumcision. 2.13. And the rest of the Jews joined him in his hypocrisy; so that evenBarnabas was carried away with their hypocrisy. 2.14. But when I sawthat they didn't walk uprightly according to the truth of the gospel, Isaid to Peter before them all, "If you, being a Jew, live as theGentiles do, and not as the Jews do, why do you compel the Gentiles tolive as the Jews do? 2.19. For I, through the law, died to the law,that I might live to God. 2.20. I have been crucified with Christ, andit is no longer I that live, but Christ living in me. That life which Inow live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me,and gave himself up for me. 3.1. Foolish Galatians, who has bewitched you not to obey thetruth, before whose eyes Jesus Christ was openly set forth among you as crucified? 3.2. I just want to learn this from you. Did you receivethe Spirit by the works of the law, or by hearing of faith? 3.3. Areyou so foolish? Having begun in the Spirit, are you now completed inthe flesh? 3.4. Did you suffer so many things in vain, if it is indeedin vain? 3.5. He therefore who supplies the Spirit to you, and worksmiracles among you, does he do it by the works of the law, or byhearing of faith? 3.19. What then is the law? It was added because of transgressions,until the seed should come to whom the promise has been made. It wasordained through angels by the hand of a mediator. 3.27. For as many of you as werebaptized into Christ have put on Christ. 3.28. There is neither Jewnor Greek, there is neither slave nor free man, there is neither malenor female; for you are all one in Christ Jesus. 4.8. However at that time, not knowing God, youwere in bondage to those who by nature are not gods. 4.16. So then, have I become your enemy by telling you the truth? 4.21. Tell me, you that desire to be under the law, don't you listen to thelaw? 4.22. For it is written that Abraham had two sons, one by thehandmaid, and one by the free woman. 4.23. However, the son by thehandmaid was born according to the flesh, but the son by the free womanwas born through promise. 4.24. These things contain an allegory, forthese are two covets. One is from Mount Sinai, bearing children tobondage, which is Hagar. 4.25. For this Hagar is Mount Sinai inArabia, and answers to the Jerusalem that exists now, for she is inbondage with her children. 4.26. But the Jerusalem that is above isfree, which is the mother of us all. 4.27. For it is written,"Rejoice, you barren who don't bear. Break forth and shout, you that don't travail. For more are the children of the desolate than of her who has a husband. 4.28. Now we, brothers, as Isaac was, are children of promise. 4.29. But as then, he who was born according to the flesh persecutedhim who was born according to the Spirit, so also it is now. 4.30. However what does the Scripture say? "Throw out the handmaid and herson, for the son of the handmaid will not inherit with the son of thefree woman. 4.31. So then, brothers, we are not children of ahandmaid, but of the free woman. 5.13. For you, brothers, were called for freedom. Only don't useyour freedom for gain to the flesh, but through love be servants to oneanother. 5.14. For the whole law is fulfilled in one word, in this:"You shall love your neighbor as yourself. 5.15. But if you bite anddevour one another, be careful that you don't consume one another.
38. New Testament, Philippians, 4.2-4.3 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

4.2. I exhort Euodia, and I exhort Syntyche, to think the same way in the Lord. 4.3. Yes, I beg you also, true yoke-fellow, help these women, for they labored with me in the gospel, with Clement also, and the rest of my fellow workers, whose names are in the book of life.
39. New Testament, Romans, 14.3-14.8, 14.14, 14.20, 15.25-15.27, 16.1-16.16 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

14.3. Don't let him who eats despise him who doesn't eat. Don't let him who doesn't eat judge him who eats, for God has received him. 14.4. Who are you who judge another's servant? To his own lord he stands or falls. Yes, he will be made to stand, for God has power to make him stand. 14.5. One man esteems one day as more important. Another esteems every day alike. Let each man be fully assured in his own mind. 14.6. He who observes the day, observes it to the Lord; and he who does not observe the day, to the Lord he does not observe it. He who eats, eats to the Lord, for he gives God thanks. He who doesn't eat, to the Lord he doesn't eat, and gives God thanks. 14.7. For none of us lives to himself, and none dies to himself. 14.8. For if we live, we live to the Lord. Or if we die, we die to the Lord. If therefore we live or die, we are the Lord's. 14.14. I know, and am persuaded in the Lord Jesus, that nothing is unclean of itself; except that to him who considers anything to be unclean, to him it is unclean. 14.20. Don't overthrow God's work for food's sake. All things indeed are clean, however it is evil for that man who creates a stumbling block by eating. 15.25. But now, I say, I am going to Jerusalem, serving the saints. 15.26. For it has been the good pleasure of Macedonia and Achaia to make a certain contribution for the poor among the saints who are at Jerusalem. 15.27. Yes, it has been their good pleasure, and they are their debtors. For if the Gentiles have been made partakers of their spiritual things, they owe it to them also to serve them in fleshly things. 16.1. I commend to you Phoebe, our sister, who is a servant of the assembly that is at Cenchreae 16.2. that you receive her in the Lord, in a way worthy of the saints, and that you assist her in whatever matter she may need from you, for she herself also has been a helper of many, and of my own self. 16.3. Greet Prisca and Aquila, my fellow workers in Christ Jesus 16.4. who for my life, laid down their own necks; to whom not only I give thanks, but also all the assemblies of the Gentiles. 16.5. Greet the assembly that is in their house. Greet Epaenetus, my beloved, who is the first fruits of Achaia to Christ. 16.6. Greet Mary, who labored much for us. 16.7. Greet Andronicus and Junias, my relatives and my fellow prisoners, who are notable among the apostles, who also were in Christ before me. 16.8. Greet Amplias, my beloved in the Lord. 16.9. Greet Urbanus, our fellow worker in Christ, and Stachys, my beloved. 16.10. Greet Apelles, the approved in Christ. Greet those who are of the household of Aristobulus. 16.11. Greet Herodion, my kinsman. Greet them of the household of Narcissus, who are in the Lord. 16.12. Greet Tryphaena and Tryphosa, who labor in the Lord. Greet Persis, the beloved, who labored much in the Lord. 16.13. Greet Rufus, the chosen in the Lord, and his mother and mine. 16.14. Greet Asyncritus, Phlegon, Hermes, Patrobas, Hermas, and the brothers who are with them. 16.15. Greet Philologus and Julia, Nereus and his sister, and Olympas, and all the saints who are with them. 16.16. Greet one another with a holy kiss. The assemblies of Christ greet you.
40. New Testament, Titus, 1.10, 1.14-1.15, 2.3-2.8, 3.9 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.10. For there are also many unruly men, vain talkers and deceivers, especially those of the circumcision 1.14. not paying attention to Jewish fables and commandments of men who turn away from the truth. 1.15. To the pure, all things are pure; but to those who are defiled and unbelieving, nothing is pure; but both their mind and their conscience are defiled. 2.3. and that older women likewise be reverent in behavior, not slanderers nor enslaved to much wine, teachers of that which is good; 2.4. that they may train the young women to love their husbands, to love their children 2.5. to be sober-minded, chaste, workers at home, kind, being in subjection to their own husbands, that God's word may not be blasphemed. 2.6. Likewise, exhort the younger men to be sober-minded; 2.7. in all things showing yourself an example of good works; in your teaching showing integrity, seriousness, incorruptibility 2.8. and soundness of speech that can't be condemned; that he who opposes you may be ashamed, having no evil thing to say about us. 3.9. but shun foolish questionings, genealogies, strife, and disputes about the law; for they are unprofitable and vain.
41. New Testament, Luke, 8.43-8.48 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

8.43. A woman who had a flow of blood for twelve years, who had spent all her living on physicians, and could not be healed by any 8.44. came behind him, and touched the fringe of his cloak, and immediately the flow of her blood stopped. 8.45. Jesus said, "Who touched me?"When all denied it, Peter and those with him said, "Master, the multitudes press and jostle you, and you say, 'Who touched me?' 8.46. But Jesus said, "Someone did touch me, for I perceived that power has gone out of me. 8.47. When the woman saw that she was not hidden, she came trembling, and falling down before him declared to him in the presence of all the people the reason why she had touched him, and how she was healed immediately. 8.48. He said to her, "Daughter, cheer up. Your faith has made you well. Go in peace.
42. New Testament, Mark, 7.26, 7.28, 8.38 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

7.26. Now the woman was a Greek, a Syrophoenician by race. She begged him that he would cast the demon out of her daughter. 7.28. But she answered him, "Yes, Lord. Yet even the dogs under the table eat the children's crumbs. 8.38. For whoever will be ashamed of me and of my words in this adulterous and sinful generation, the Son of Man also will be ashamed of him, when he comes in the glory of his Father with the holy angels.
43. New Testament, Matthew, 5.4-5.5, 16.27 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

5.4. Blessed are those who mourn, For they shall be comforted. 5.5. Blessed are the gentle, For they shall inherit the earth. 16.27. For the Son of Man will come in the glory of his Father with his angels, and then he will render to everyone according to his deeds.
44. Clement of Alexandria, Miscellanies, 3.7.59 (2nd cent. CE - 3rd cent. CE)

45. Hermas, Mandates, 12.1.1-12.1.2 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)

46. Tertullian, On The Soul, 9 (2nd cent. CE - 3rd cent. CE)

47. Tertullian, On The Veiling of Virgins, 7 (2nd cent. CE - 3rd cent. CE)

7. Turn we next to the examination of the reasons themselves which lead the apostle to teach that the female ought to be veiled, (to see) whether the self-same (reasons) apply to virgins likewise; so that hence also the community of the name between virgins and not-virgins may be established, while the self-same causes which necessitate the veil are found to exist in each case. If the man is head of the woman, of course (he is) of the virgin too, from whom comes the woman who has married; unless the virgin is a third generic class, some monstrosity with a head of its own. If it is shameful for a woman to be shaven or shorn, of course it is so for a virgin. (Hence let the world, the rival of God, see to it, if it asserts that close-cut hair is graceful to a virgin in like manner as that flowing hair is to a boy.) To her, then, to whom it is equally unbecoming to be shaven or shorn, it is equally becoming to be covered. If the woman is the glory of the man, how much more the virgin, who is a glory withal to herself! If the woman is of the man, and for the sake of the man, that rib of Adam was first a virgin. If the woman ought to have power upon the head, all the more justly ought the virgin, to whom pertains the essence of the cause (assigned for this assertion). For if (it is) on account of the angels- those, to wit, whom we read of as having fallen from God and heaven on account of concupiscence after females- who can presume that it was bodies already defiled, and relics of human lust, which such angels yearned after, so as not rather to have been inflamed for virgins, whose bloom pleads an excuse for human lust likewise? For thus does Scripture withal suggest: And it came to pass, it says, when men had begun to grow more numerous upon the earth, there were withal daughters born them; but the sons of God, having descried the daughters of men, that they were fair, took to themselves wives of all whom they elected. For here the Greek name of women does seem to have the sense wives, inasmuch as mention is made of marriage. When, then, it says the daughters of men, it manifestly purports virgins, who would be still reckoned as belonging to their parents- for wedded women are called their husbands'- whereas it could have said the wives of men: in like manner not naming the angels adulterers, but husbands, while they take unwedded daughters of men, who it has above said were born, thus also signifying their virginity: first, born; but here, wedded to angels. Anything else I know not that they were except born and subsequently wedded. So perilous a face, then, ought to be shaded, which has cast stumbling-stones even so far as heaven: that, when standing in the presence of God, at whose bar it stands accused of the driving of the angels from their (native) confines, it may blush before the other angels as well; and may repress that former evil liberty of its head -(a liberty) now to be exhibited not even before human eyes. But even if they were females already contaminated whom those angels had desired, so much the more on account of the angels would it have been the duty of virgins to be veiled, as it would have been the more possible for virgins to have been the cause of the angels' sinning. If, moreover, the apostle further adds the prejudgment of nature, that redundancy of locks is an honour to a woman, because hair serves for a covering, of course it is most of all to a virgin that this is a distinction; for their very adornment properly consists in this, that, by being massed together upon the crown, it wholly covers the very citadel of the head with an encirclement of hair.
48. Babylonian Talmud, Hagigah, None (3rd cent. CE - 6th cent. CE)

13a. בבתי גואי הא בבתי בראי ואמר רב אחא בר יעקב עוד רקיע אחד יש למעלה מראשי החיות דכתיב (יחזקאל א, כב) ודמות על ראשי החיה רקיע כעין הקרח הנורא,עד כאן יש לך רשות לדבר מכאן ואילך אין לך רשות לדבר שכן כתוב בספר בן סירא במופלא ממך אל תדרוש ובמכוסה ממך אל תחקור במה שהורשית התבונן אין לך עסק בנסתרות תניא אמר רבן יוחנן בן זכאי מה תשובה השיבתו בת קול לאותו רשע בשעה שאמר (ישעיהו יד, יד) אעלה על במתי עב אדמה לעליון יצתה בת קול ואמרה לו רשע בן רשע בן בנו של נמרוד הרשע שהמריד כל העולם כולו עליו במלכותו,כמה שנותיו של אדם שבעים שנה שנאמר (תהלים צ, י) ימי שנותינו בהם שבעים שנה ואם בגבורות שמונים שנה והלא מן הארץ עד לרקיע מהלך חמש מאות שנה ועוביו של רקיע מהלך חמש מאות שנה וכן בין כל רקיע ורקיע,למעלה מהן חיות הקדש רגלי החיות כנגד כולם קרסולי החיות כנגד כולן שוקי החיות כנגד כולן רכובי החיות כנגד כולן ירכי החיות כנגד כולן גופי החיות כנגד כולן צוארי החיות כנגד כולן ראשי החיות כנגד כולן קרני החיות כנגד כולן למעלה מהן כסא כבוד רגלי כסא הכבוד כנגד כולן כסא הכבוד כנגד כולן מלך אל חי וקים רם ונשא שוכן עליהם ואתה אמרת אעלה על במתי עב אדמה לעליון אך אל שאול תורד אל ירכתי בור:,ולא במרכבה ביחיד: תני רבי חייא אבל מוסרין לו ראשי פרקים אמר רבי זירא אין מוסרין ראשי פרקים אלא לאב ב"ד ולכל מי שלבו דואג בקרבו איכא דאמרי והוא שלבו דואג בקרבו,אמר רבי אמי אין מוסרין סתרי תורה אלא למי שיש בו חמשה דברים (ישעיהו ג, ג) שר חמשים ונשוא פנים ויועץ וחכם חרשים ונבון לחש ואמר רבי אמי אין מוסרין דברי תורה לעובד כוכבים שנאמר (תהלים קמז, כ) לא עשה כן לכל גוי ומשפטים בל ידעום,א"ל רבי יוחנן לרבי אלעזר תא אגמרך במעשה המרכבה א"ל לא קשאי כי קש נח נפשיה דרבי יוחנן א"ל ר' אסי תא ואגמרך במעשה מרכבה א"ל אי זכאי גמירתא מר' יוחנן רבך,רב יוסף הוה גמיר מעשה המרכבה סבי דפומבדיתא הוו תנו במעשה בראשית אמרו ליה ליגמור לן מר מעשה מרכבה אמר להו אגמרון לי מעשה בראשית בתר דאגמרון אמרו ליה ליגמרון מר במעשה מרכבה אמר להו תנינא בהו (שיר השירים ד, יא) דבש וחלב תחת לשונך דברים המתוקין מדבש וחלב יהו תחת לשונך,ר' אבהו אמר מהכא (משלי כז, כו) כבשים ללבושך דברים שהן כבשונו של עולם יהיו תחת לבושך אמרו ליה תנינן בהו עד (יחזקאל ב, א) ויאמר אלי בן אדם אמר להו הן הן מעשה המרכבה,מיתיבי עד היכן מעשה המרכבה רבי אומר עד (יחזקאל א, כז) וארא בתרא ר' יצחק אומר עד החשמל עד וארא מגמרינן מכאן ואילך מסרינן ראשי פרקים איכא דאמרי עד וארא מסרינן ראשי פרקים מכאן ואילך אם הוא חכם מבין מדעתו אין אי לא לא,ומי דרשינן בחשמל והא ההוא ינוקא דדרש בחשמל ונפקא נורא ואכלתיה שאני ינוקא דלאו מטי זימניה,אמר רב יהודה ברם זכור אותו האיש לטוב וחנניה בן חזקיה שמו אלמלא הוא נגנז ספר יחזקאל שהיו דבריו סותרין דברי תורה מה עשה העלו לו ג' מאות גרבי שמן וישב בעלייה ודרשו,ת"ר מעשה בתינוק אחד שהיה קורא בבית רבו בספר יחזקאל והיה מבין בחשמל ויצאה אש מחשמל ושרפתו וביקשו לגנוז ספר יחזקאל אמר להם חנניה בן חזקיה אם זה חכם הכל חכמים הן,מאי חשמל אמר רב יהודה 13a. btothe binner houses,where there is only light; bthatsource, according to which He is surrounded by darkness, is referring btothe bouter houses. And Rav Aḥa bar Ya’akov said: There is one more firmamentabove these, which is babove the heads of the divine creatures, as it is written: “And over the heads of the divine creatures there was the likeness of a firmament, like the color of the terrible ice”(Ezekiel 1:22).,The Gemara comments: bUntil here, you have permission to speak; from thispoint bforward you do not have permission to speak, as it is written in the book of Ben Sira: Seek not things concealed from you, nor search those hidden from you. Reflect on that which is permitted to you; you have no business with secret matters. It is taughtin a ibaraita /i: bRabban Yoḥa ben Zakkai said: What response did the Divine Voice provide to that wicked man,Nebuchadnezzar, bwhen he said: “I will ascend above the heights of the clouds; I will be like the Most High”(Isaiah 14:14), thereby intending to rise to heaven? bA Divine Voice came and said to him: Wicked man, son of a wicked man, descendant,i.e., follower of the ways, bof Nimrod the wicked, who caused the entire world to rebel against Him duringthe time of bhis reign. /b, bHow many are the years of man? Seventy years, as it is stated: “The span of our life is seventy years, or if we are strong, eighty years”(Psalms 90:10). bNow isthere bnot from the earth to the firmament a walkingdistance bof five hundred years, and the thickness of the firmamentitself is ba walkingdistance bof five hundred years, and a similardistance exists bbetween each and every one of the firmaments? /b,And babove them,above all the firmaments, bare the divine creatures. The feet of the divine creatures correspondin distance bto allthe firmaments; bthe ankles of the animals correspond to all of them, the shins of the animals correspond to all of them, the knees of the animals correspond to all of them, the thighs of the animals correspond to all of them, the bodies of the animals correspond to all of them, the necks of the animals correspond to all of them, the heads of the animals correspond to all of them,and bthe horns of the animals correspond to all of them. Above themis the bThrone of Glory: The feet of the Throne of Glory correspond to all of them, the Throne of Glory corresponds to all of them,and the bliving, almighty, lofty, exalted King dwells above them. And you,Nebuchadnezzar, bsay: “I will ascend above the heights of the clouds; I will be like the Most High”(Isaiah 14:15), but the next verse states: b“Yet you shall be brought down to the netherworld, to the uttermost parts of the pit”(Isaiah 14:15).,§ It is taught in the mishna, according to the Gemara’s explanation: bNormay one expound btheDesign of the Divine bChariot to an individual. Rabbi Ḥiyya taught: But one may transmit to him,an individual, bthe outlinesof this topic, leaving him to comprehend the rest on his own. bRabbi Zeira said: One may transmit the outlinesof the Design of the Divine Chariot bonly to the president of the court,who needs to know them due to his wisdom and meritorious deeds, band to anyone whose heart inside him is concerned,i.e., one who is concerned about his sins and desires to achieve full repentance. bThere arethose bwho saythat this does not refer to two separate individuals, but to the president of the court, bwhose heart inside him is concerned. /b, bRabbi Ami said: The secrets of the Torah may be transmitted only to one who possessesthe following bfive characteristics: “The captain of fifty, and the man of favor, and the counselor, and the cunning charmer, and the skillful enchanter”(Isaiah 3:3). bAnd Rabbi Ami saidfurther: bThe words of Torah may not be transmitted to a gentile, as it is stated: “He has not dealt so with any nation, and as for His ordices, they have not known them”(Psalms 147:20).,§ The Gemara relates: bRabbi Yoḥa said to Rabbi Elazar: Come and I will teach you the Design of theDivine bChariot.Rabbi Elazar bsaid to him:I have bnotyet bagedsufficiently, as one must be very settled in one’s mind for these studies. bWhen he grew old, Rabbi Yoḥa hadalready bpassed away. Rabbi Asi said to him: Come and I will teach you the Design of theDivine bChariot. He said to him: Had I merited, I would have learnedit bfrom Rabbi Yoḥa, your teacher.It therefore appears that I am unworthy of studying it.,The Gemara relates: bRav Yosef would study the Design of theDivine bChariotand was familiar with the subject, whereas bthe Elders of Pumbedita would study the act of Creation. They said toRav Yosef: bLet the Master teach us the Design of theDivine bChariot. He said to them:You bteach me the act of Creation. After they taught himthat subject, bthey said to him: Let the Master teach us the Design of theDivine bChariot. He said to them: We learned with regard to themthe secrets of the Torah: b“Honey and milk are under your tongue”(Song of Songs 4:11), meaning that bmatters that are sweeter than honey and milk should remain under your tongue.In other words, one should not speak of such matters, and anyone who is familiar with them may not reveal them to others., bRabbi Abbahu said:It is derived from bhere,from the following verse: b“The lambs[ikevasim/b] bwill be for your clothing”(Proverbs 27:26), which he expounds as though it were written with the letter ishin /i, ikevashim /i, meaning concealed matters: bThings that constitute the concealed matters of the world should be under your clothing;you should not reveal them. When the Elders of Pumbedita saw that Rav Yosef was not going to teach them, bthey said to him: We have learned them,the verses concerning the Design of the Divine Chariot written in the book of Ezekiel, bup tothe verse b“And He said to me, son of man”(Ezekiel 2:1). bHe said to them:If so, btheseverses barethe very essence of the bDesign of theDivine bChariot,as they provide the main details of the topic.,The Gemara braises an objectionto this from a ibaraita /i: bUntil where is the Design of theDivine bChariotrelated? bRabbiYehuda HaNasi bsays: Until the latter “And I saw”(Ezekiel 1:27), not including the last verse. bRabbi Yitzḥak says: Untilthe word b“the electrum”(Ezekiel 1:27). Neither of these opinions accord with Rav Yosef’s opinion that the Design of the Divine Chariot continues until the end of the chapter. The Gemara answers: bUntil “And I saw,” we teachthose worthy of it; bfrom thispoint bforward,we btransmitonly the boutlines. There arethose bwho say: Until “And I saw,” we transmit the outlines; from thispoint bforward, if he is wiseand bcan understand of his own accord, yes,we teach him. bIf not,we do bnotteach him even the outlines.,The Gemara poses a question: bAnd may one teach about the electrumof the Design of the Divine Chariot at all? bBut wasn’t there a certain youthwho bexpounded the electrum, and fire came out and consumed him,showing that such study is highly dangerous? The Gemara answers: That byouth was different, for his timeto study such matters bhad notyet barrived.Therefore, he was punished., bRav Yehuda said: Indeed, that man is remembered for good, and Ḥaya ben Ḥizkiya was his name,because bwere it not for him, the book of Ezekiel would have been suppressed.Why did they wish to suppress it? Because they found bthat its words contradicted the words of Torah,as its later chapters contain many ihalakhotthat appear not to accord with those of the Torah. bWhat did he do? They brought up to him three hundred barrels of oil,for light and sustece, band he sat in an upper chamber and expounded it,to reconcile its teachings with those of the Torah., bThe Sages taught: An incidentoccurred binvolving a youth who was reading the book of Ezekiel in the house of his teacher, andhe bwasable to bcomprehend the electrum, and fire came out of the electrum and burned him. And they sought to suppress the book of Ezekieldue to the danger it posed. bḤaya ben Ḥizkiya said to them: If thisyouth happened to be bwise,are ballpeople bwiseenough to understand this book?,The Gemara asks: bWhat isthe belectrum? Rav Yehuda said: /b
49. Babylonian Talmud, Niddah, None (3rd cent. CE - 6th cent. CE)

31a. מאי קרא (תהלים עא, ו) ממעי אמי אתה גוזי מאי משמע דהאי גוזי לישנא דאשתבועי הוא דכתיב (ירמיהו ז, כט) גזי נזרך והשליכי,ואמר רבי אלעזר למה ולד דומה במעי אמו לאגוז מונח בספל של מים אדם נותן אצבעו עליו שוקע לכאן ולכאן,תנו רבנן שלשה חדשים הראשונים ולד דר במדור התחתון אמצעיים ולד דר במדור האמצעי אחרונים ולד דר במדור העליון וכיון שהגיע זמנו לצאת מתהפך ויוצא וזהו חבלי אשה,והיינו דתנן חבלי של נקבה מרובין משל זכר,ואמר רבי אלעזר מאי קרא (תהלים קלט, טו) אשר עשיתי בסתר רקמתי בתחתיות ארץ דרתי לא נאמר אלא רקמתי,מאי שנא חבלי נקבה מרובין משל זכר זה בא כדרך תשמישו וזה בא כדרך תשמישו זו הופכת פניה וזה אין הופך פניו,תנו רבנן שלשה חדשים הראשונים תשמיש קשה לאשה וגם קשה לולד אמצעיים קשה לאשה ויפה לולד אחרונים יפה לאשה ויפה לולד שמתוך כך נמצא הולד מלובן ומזורז,תנא המשמש מטתו ליום תשעים כאילו שופך דמים מנא ידע אלא אמר אביי משמש והולך (תהלים קטז, ו) ושומר פתאים ה',תנו רבנן שלשה שותפין יש באדם הקב"ה ואביו ואמו אביו מזריע הלובן שממנו עצמות וגידים וצפרנים ומוח שבראשו ולובן שבעין אמו מזרעת אודם שממנו עור ובשר ושערות ושחור שבעין והקב"ה נותן בו רוח ונשמה וקלסתר פנים וראיית העין ושמיעת האוזן ודבור פה והלוך רגלים ובינה והשכל,וכיון שהגיע זמנו להפטר מן העולם הקב"ה נוטל חלקו וחלק אביו ואמו מניח לפניהם אמר רב פפא היינו דאמרי אינשי פוץ מלחא ושדי בשרא לכלבא,דרש רב חיננא בר פפא מאי דכתיב (איוב ט, י) עושה גדולות עד אין חקר ונפלאות עד אין מספר בא וראה שלא כמדת הקב"ה מדת בשר ודם מדת בשר ודם נותן חפץ בחמת צרורה ופיה למעלה ספק משתמר ספק אין משתמר ואילו הקב"ה צר העובר במעי אשה פתוחה ופיה למטה ומשתמר,דבר אחר אדם נותן חפציו לכף מאזנים כל זמן שמכביד יורד למטה ואילו הקב"ה כל זמן שמכביד הולד עולה למעלה,דרש רבי יוסי הגלילי מאי דכתיב {תהילים קל״ט:י״ד } אודך (ה') על כי נוראות נפליתי נפלאים מעשיך ונפשי יודעת מאד בא וראה שלא כמדת הקב"ה מדת בשר ודם מדת בשר ודם אדם נותן זרעונים בערוגה כל אחת ואחת עולה במינו ואילו הקב"ה צר העובר במעי אשה וכולם עולין למין אחד,דבר אחר צבע נותן סמנין ליורה כולן עולין לצבע אחד ואילו הקב"ה צר העובר במעי אשה כל אחת ואחת עולה למינו,דרש רב יוסף מאי דכתיב (ישעיהו יב, א) אודך ה' כי אנפת בי ישוב אפך ותנחמני במה הכתוב מדבר,בשני בני אדם שיצאו לסחורה ישב לו קוץ לאחד מהן התחיל מחרף ומגדף לימים שמע שטבעה ספינתו של חבירו בים התחיל מודה ומשבח לכך נאמר ישוב אפך ותנחמני,והיינו דאמר רבי אלעזר מאי דכתיב (תהלים עב, יח) עושה נפלאות (גדולות) לבדו וברוך שם כבודו לעולם אפילו בעל הנס אינו מכיר בנסו,דריש רבי חנינא בר פפא מאי דכתיב (תהלים קלט, ג) ארחי ורבעי זרית וכל דרכי הסכנת מלמד שלא נוצר אדם מן כל הטפה אלא מן הברור שבה תנא דבי רבי ישמעאל משל לאדם שזורה בבית הגרנות נוטל את האוכל ומניח את הפסולת,כדרבי אבהו דרבי אבהו רמי כתיב (שמואל ב כב, מ) ותזרני חיל וכתיב (תהלים יח, לג) האל המאזרני חיל אמר דוד לפני הקב"ה רבש"ע זיריתני וזרזתני,דרש רבי אבהו מאי דכתיב (במדבר כג, י) מי מנה עפר יעקב ומספר את רובע ישראל מלמד שהקב"ה יושב וסופר את רביעיותיהם של ישראל מתי תבא טיפה שהצדיק נוצר הימנה,ועל דבר זה נסמית עינו של בלעם הרשע אמר מי שהוא טהור וקדוש ומשרתיו טהורים וקדושים יציץ בדבר זה מיד נסמית עינו דכתיב (במדבר כד, ג) נאם הגבר שתום העין,והיינו דאמר רבי יוחנן מאי דכתיב (בראשית ל, טז) וישכב עמה בלילה הוא מלמד שהקב"ה סייע באותו מעשה שנאמר (בראשית מט, יד) יששכר חמור גרם חמור גרם לו ליששכר,אמר רבי יצחק אמר רבי אמי אשה מזרעת תחילה יולדת זכר איש מזריע תחילה יולדת נקבה שנאמר (ויקרא יג, כט) אשה כי תזריע וילדה זכר,תנו רבנן בראשונה היו אומרים אשה מזרעת תחילה יולדת זכר איש מזריע תחלה יולדת נקבה ולא פירשו חכמים את הדבר עד שבא רבי צדוק ופירשו (בראשית מו, טו) אלה בני לאה אשר ילדה ליעקב בפדן ארם ואת דינה בתו תלה הזכרים בנקבות ונקבות בזכרים,(דברי הימים א ח, מ) ויהיו בני אולם אנשים גבורי חיל דורכי קשת ומרבים בנים ובני בנים וכי בידו של אדם להרבות בנים ובני בנים אלא מתוך 31a. bWhat is the versefrom which it is derived that a fetus is administered an oath on the day of its birth? “Upon You I have relied from birth; bYou are He Who took me out [ igozi /i] of my mother’s womb”(Psalms 71:6). bFrom where mayit bbe inferred that thisword: b“ iGozi /i,” is a term of administering an oath? As it is written: “Cut off [ igozi /i] your hair and cast it away”(Jeremiah 7:29), which is interpreted as a reference to the vow of a nazirite, who must cut off his hair at the end of his term of naziriteship., bAnd Rabbi Elazar says: To what is a fetus in its mother’s womb comparable?It is comparable bto a nut placed in a basinfull bof water,floating on top of the water. If ba person puts his finger on top ofthe nut, bit sinkseither bin this direction or in that direction. /b,§ bThe Sages taughtin a ibaraita /i: During bthe first three monthsof pregcy, the bfetus resides in the lower compartmentof the womb; in the bmiddlethree months, the bfetus resides in the middle compartment;and during the blastthree months of pregcy the bfetus resides in the upper compartment. And once its time to emerge arrives, it turns upside down and emerges; and this iswhat causes blabor pains. /b,With regard to the assertion that labor pains are caused by the fetus turning upside down, the Gemara notes: bAnd this isthe explanation for bthat which we learnedin a ibaraita /i: bThe labor pains experienced bya woman who gives birth to ba female are greater thanthose bexperienced bya woman who gives birth to ba male.The Gemara will explain this below., bAnd Rabbi Elazar says: What is the versefrom which it is derived that a fetus initially resides in the lower part of the womb? b“When I was made in secret, and I was woven together in the lowest parts of the earth”(Psalms 139:15). Since it bis not stated: I residedin the lowest parts of the earth, bbut rather: “I was woven togetherin the lowest parts of the earth,” this teaches that during the initial stage of a fetus’s development, when it is woven together, its location is in the lower compartment of the womb.,The Gemara asks: bWhat is differentabout bthe labor pains experienced bya woman who gives birth to ba female,that they bare greater than those experienced bya woman who gives birth to ba male?The Gemara answers: bThisone, a male fetus, bemerges in the manner in which it engages in intercourse.Just as a male engages in intercourse facing downward, so too, it is born while facing down. bAnd thatone, a female fetus, bemerges in the manner in which it engages in intercourse,i.e., facing upward. Consequently, bthatone, a female fetus, bturns its face aroundbefore it is born, bbut thisone, a male fetus, bdoes not turn its face aroundbefore it is born.,§ bThe Sages taughtin a ibaraita /i: During bthe first three monthsof pregcy, bsexual intercourse is difficultand harmful bfor the woman and is also difficult for the offspring.During the bmiddlethree months, intercourse is bdifficult for the woman but is beneficial for the offspring.During the blastthree months, sexual intercourse is bbeneficial for the woman and beneficial for the offspring; as a result of it the offspring is found to be strong and fair skinned. /b,The Sages btaughtin a ibaraita /i: With regard to bone who engages in intercoursewith his wife bon the ninetieth dayof her pregcy, bit is as though he spillsher bblood.The Gemara asks: bHow does one knowthat it is the ninetieth day of her pregcy? bRather, Abaye says: One should go ahead and engage in intercoursewith his wife even if it might be the ninetieth day, bandrely on God to prevent any ensuing harm, as the verse states: b“The Lord preserves the simple”(Psalms 116:6).,§ bThe Sages taught: There are three partners inthe creation of ba person: The Holy One, Blessed be He, and his father, and his mother. His father emits the white seed, from whichthe following body parts are formed: The bbones,the bsinews,the bnails,the bbrain that is in its head, andthe bwhite of the eye. His mother emits red seed, from whichare formed the bskin,the bflesh,the bhair, andthe bblack of the eye. And the Holy One, Blessed be He, inserts into him a spirit, a soul,his bcountece [ iukelaster /i], eyesight, hearing of the ear,the capability of bspeechof bthe mouth,the capability of bwalkingwith bthe legs, understanding, and wisdom. /b, bAnd whena person’s btime to depart from the world arrives, the Holy One, Blessed be He, retrieves His part, and He leaves the part ofthe person’s bfather and mother before them. Rav Pappa said: Thisis in accordance with the adage bthat people say: Remove the saltfrom a piece of meat, bandyou may then btoss the meat to a dog,as it has become worthless.,§ bRav Ḥina bar Pappa taught: Whatis the meaning of that bwhich is written: “Who does great deeds beyond comprehension, wondrous deeds without number”(Job 9:10)? bCome and see that the attribute of flesh and blood is unlike the attribute of the Holy One, Blessed be He. The attribute of flesh and bloodis that if one bputs an article in a flask,even if the flask is btied and its openingfaces bupward, it is uncertain whetherthe item bis preservedfrom getting lost, band it is uncertain whether it is not preservedfrom being lost. bBut the Holy One, Blessed be He, forms the fetus in a woman’s open womb, and its openingfaces bdownward, andyet the fetus bis preserved. /b, bAnother matterthat demonstrates the difference between the attributes of God and the attributes of people is that when ba person places his articles on a scaleto be measured, bthe heavierthe item bis,the more bit descends. Butwhen bthe Holy One, Blessed be He,forms a fetus, bthe heavier the offspring gets,the more bit ascends upwardin the womb., bRabbi Yosei HaGelili taught: Whatis the meaning of that bwhich is written: “I will give thanks to You, for I am fearfully and wonderfully made; wonderful are Your works, and that my soul knows very well”(Psalms 139:14)? bCome and see that the attribute of flesh and blood is unlike the attribute of the Holy One, Blessed be He. The attribute of flesh and bloodis that when ba person plants seedsof different species binone bgarden bed, each and every oneof the seeds bemergesas a grown plant baccording to its species. But the Holy One, Blessed be He, forms the fetus in a woman’s womb, and all ofthe seeds, i.e., those of both the father and the mother, bemergewhen the offspring is formed bas onesex., bAlternatively,when ba dyer puts herbs in a cauldron [ ileyora /i], they all emerge as one colorof dye, bwhereas the Holy One, Blessed be He, forms the fetus in a woman’s womb,and beach and every oneof the seeds bemerges as its own type.In other words, the seed of the father form distinct elements, such as the white of the eye, and the seed of the mother forms other elements, such as the black of the eye, as explained above., bRav Yosef taught: Whatis the meaning of that bwhich is written:“And on that day you shall say: bI will give thanks to You, Lord, for You were angry with me; Your anger is turned away, and You comfort me”(Isaiah 12:1)? bWith regard to whatmatter bis the verse speaking? /b,It is referring, for example, bto two people who lefttheir homes to go bon a businesstrip. bA thorn penetratedthe body bof one of them,and he was consequently unable to go with his colleague. bHe started blaspheming and cursingin frustration. bAfter a period of time, he heard that the ship of the otherperson bhad sunk in the sea,and realized that the thorn had saved him from death. He then bstarted thankingGod band praisingHim for his delivery due to the slight pain caused to him by the thorn. This is the meaning of the statement: I will give thanks to You, Lord, for You were angry with me. bTherefore, it is statedat the end of the verse: b“Your anger is turned away, and You comfort me.” /b, bAnd thisstatement bisidentical to bthat which Rabbi Elazar said: Whatis the meaning of that bwhich is written:“Blessed be the Lord God, the God of Israel, bWho does wondrous things alone; and blessed be His glorious name forever”(Psalms 72:18–19)? What does it mean that God “does wondrous things alone”? It means that beven the one for whom the miracle was performed does not recognize the miraclethat was performed for bhim. /b, bRabbi Ḥanina bar Pappa taught: Whatis the meaning of that bwhich is written: “You measure [ izerita /i] my going about [ iorḥi /i] and my lying down [ iriv’i /i], and are acquainted with all my ways”(Psalms 139:3)? This verse bteaches that a person is not created from the entire dropof semen, bbut from its clearpart. iZeritacan mean to winnow, while iorḥiand iriv’ican both be explained as references to sexual intercourse. Therefore the verse is interpreted homiletically as saying that God separates the procreative part of the semen from the rest. bThe school of Rabbi Yishmael taught a parable:This matter is comparable bto a person who winnowsgrain bin the granary; he takes the food and leaves the waste. /b,This is bin accordance witha statement bof Rabbi Abbahu, as Rabbi Abbahu raises a contradiction: It is writtenin one of King David’s psalms: b“For You have girded me [ ivatazreni /i] with strength for battle”(II Samuel 22:40), without the letter ialefin ivatazreni /i; band it is writtenin another psalm: b“Who girds me [ ihame’azreni /i] with strength”(Psalms 18:33), with an ialefin ihame’azreini /i. What is the difference between these two expressions? bDavid said before the Holy One, Blessed be He: Master of the Universe, You selected me [ izeiritani /i],i.e., You separated between the procreative part and the rest of the semen in order to create me, band You have girded me [ izeraztani /i] with strength. /b, bRabbi Abbahu taught: Whatis the meaning of that bwhich is writtenin Balaam’s blessing: b“Who has counted the dust of Jacob, or numbered the stock [ irova /i] of Israel”(Numbers 23:10)? The verse bteaches that the Holy One, Blessed be He, sits and counts the times that the Jewish people engage in intercourse [ irevi’iyyoteihem /i],anticipating the time bwhen the drop from which the righteous person will be created will arrive. /b, bAndit was bdue to this matterthat bthe eye of wicked Balaam went blind. He said: ShouldGod, bwho is pure and holy, and whose ministers are pure and holy, peek at this matter? Immediately his eye was blindedas a divine punishment, bas it is written: “The saying of the man whose eye is shut”(Numbers 24:3)., bAnd thisstatement bisthe same as that bwhich Rabbi Yoḥa said: Whatis the meaning of that bwhich is written,with regard to Leah’s conceiving Issachar: b“And he lay with her that night”(Genesis 30:16)? The verse bteaches that the Holy One, Blessed be He, contributed to that act.The manner in which God contributed to this act is derived from another verse, bas it is stated: “Issachar is a large-boned [ igarem /i] donkey”(Genesis 49:14). This teaches that God directed Jacob’s bdonkeytoward Leah’s tent so that he would engage in intercourse with her, thereby bcausing [ igaram /i]Leah’s conceiving bIssachar. /b,§ bRabbi Yitzḥak saysthat bRabbi Ami says:The sex of a fetus is determined at the moment of conception. If the bwoman emits seed first, she gives birth to a male,and if the bman emits seed first, she gives birth to a female, as it is stated: “If a woman bears seed and gives birth to a male”(Leviticus 12:2)., bThe Sages taught: At first,people bwould saythat if the bwoman emits seed first she gives birth to a male,and if the bman emits seed first, she gives birth to a female. But the Sages did not explainfrom which verse this bmatteris derived, buntil Rabbi Tzadok came and explainedthat bitis derived from the following verse: b“These are the sons of Leah, whom she bore to Jacob in Paddan Aram, with his daughter Dinah”(Genesis 46:15). From the fact that the verse battributes the males to the females,as the males are called: The sons of Leah, bandit attributes bthe females to the males, /bin that Dinah is called: His daughter, it is derived that if the woman emits seed first she gives birth to a male, whereas if the man emits seed first, she bears a female.,This statement is also derived from the following verse: b“And the sons of Ulam were mighty men of valor, archers, and had many sons and sons’ sons”(I Chronicles 8:40). bIs it in a person’s power to have many sons and sons’ sons? Rather, because /b
50. Anon., Apostolic Constitutions, 7.33-7.38 (4th cent. CE - 4th cent. CE)

51. Anon., 2 Enoch, 20.3

52. Anon., 3 Enoch, 11-16, 10

53. Anon., Apocalypse of Abraham, 17

54. Anon., Hekhalot Rabbati, 18

55. Anon., Hekhalot Zutarti, 339, 344-346, 338

56. Anon., Merkava Rabba, 673

57. Pseudo-Tertullian, Martyrdom of Perpetua And Felicitas, 7Subjects of this text:

subject book bibliographic info
adam Falcetta, Early Christian Teachers: The 'Didaskaloi' From Their Origins to the Middle of the Second Century (2020) 152; Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 489
afterlife, resurrection Stuckenbruck, 1 Enoch 91-108 (2007) 569
afterlife Stuckenbruck, 1 Enoch 91-108 (2007) 569
agape Beckwith, Calendar, Chronology and Worship: Studies in Ancient Judaism and Early Christianity (2005) 191
aggadic narratives Kosman, Gender and Dialogue in the Rabbinic Prism (2012) 20
aging Seim and Okland, Metamorphoses: Resurrection, Body and Transformative Practices in Early Christianity (2009) 32
agōn, philosophy Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 464
akiva Rowland, The Mystery of God: Early Jewish Mysticism and the New Testament (2009) 144
angelic sin, as epistemological transgression Reed, Fallen Angels and the History of Judaism and Christianity: The Reception of Enochic Literature (2005) 178
angelic sin, as sexual transgression Reed, Fallen Angels and the History of Judaism and Christianity: The Reception of Enochic Literature (2005) 178
angelic status Stuckenbruck, 1 Enoch 91-108 (2007) 569
angelification Stuckenbruck, 1 Enoch 91-108 (2007) 569
angels Engberg-Pedersen, Cosmology and Self in the Apostle Paul: The Material Spirit (2010) 94; Rowland, The Mystery of God: Early Jewish Mysticism and the New Testament (2009) 144, 145, 160
apocalyptic(ism) (see also dualism) Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 447
apocalyptic literature, and book of daniel Reed, Fallen Angels and the History of Judaism and Christianity: The Reception of Enochic Literature (2005) 178
apocalyptic literature, history of scholarship on Reed, Fallen Angels and the History of Judaism and Christianity: The Reception of Enochic Literature (2005) 178
apocalypticism, world Engberg-Pedersen, Cosmology and Self in the Apostle Paul: The Material Spirit (2010) 94
apokalypto/apokalypsis Rowland, The Mystery of God: Early Jewish Mysticism and the New Testament (2009) 145
apology, apologetics, christian Reed, Fallen Angels and the History of Judaism and Christianity: The Reception of Enochic Literature (2005) 178
apostleship Rowland, The Mystery of God: Early Jewish Mysticism and the New Testament (2009) 145
asael, azael, as teacher Reed, Fallen Angels and the History of Judaism and Christianity: The Reception of Enochic Literature (2005) 178
ascent to heaven Rowland, The Mystery of God: Early Jewish Mysticism and the New Testament (2009) 144, 160
atwood, m. Kraemer, Unreliable Witnesses: Religion, Gender, and History in the Greco-Roman Mediterranean (2010) 247
azazel, and satan Reed, Fallen Angels and the History of Judaism and Christianity: The Reception of Enochic Literature (2005) 178
body, in ignatius Lieu, Christian Identity in the Jewish and Graeco-Roman World (2004) 199
body Lieu, Christian Identity in the Jewish and Graeco-Roman World (2004) 199
body (human), xv Robbins, von Thaden and Bruehler,Foundations for Sociorhetorical Exploration : A Rhetoric of Religious Antiquity Reader (2006)" 395
byrne, brendan Kosman, Gender and Dialogue in the Rabbinic Prism (2012) 20
children Rowland, The Mystery of God: Early Jewish Mysticism and the New Testament (2009) 144
christian prayer Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 489
church (ejkklhsiva) Lieu, Christian Identity in the Jewish and Graeco-Roman World (2004) 199
churches/tradition of paul pauline Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 489
clothing Robbins, von Thaden and Bruehler,Foundations for Sociorhetorical Exploration : A Rhetoric of Religious Antiquity Reader (2006)" 395
colonization Harkins and Maier, Experiencing the Shepherd of Hermas (2022) 18
colossians, letter to Rowland, The Mystery of God: Early Jewish Mysticism and the New Testament (2009) 160
communication Robbins, von Thaden and Bruehler,Foundations for Sociorhetorical Exploration : A Rhetoric of Religious Antiquity Reader (2006)" 395
cosmetics, cosmetology, and promiscuity Reed, Fallen Angels and the History of Judaism and Christianity: The Reception of Enochic Literature (2005) 178
cross-cultural(ly) Harkins and Maier, Experiencing the Shepherd of Hermas (2022) 18
culture, cultural affiliations in galilee Esler, The Early Christian World (2000) 186, 187
cyprian Reed, Fallen Angels and the History of Judaism and Christianity: The Reception of Enochic Literature (2005) 178
daniel Stuckenbruck, 1 Enoch 91-108 (2007) 569
dead sea scrolls, qumran Rowland, The Mystery of God: Early Jewish Mysticism and the New Testament (2009) 160
demons, as cosmological entities in stoicism Engberg-Pedersen, Cosmology and Self in the Apostle Paul: The Material Spirit (2010) 94
demons Engberg-Pedersen, Cosmology and Self in the Apostle Paul: The Material Spirit (2010) 94
desire Harkins and Maier, Experiencing the Shepherd of Hermas (2022) 18
dibelius, m. Engberg-Pedersen, Cosmology and Self in the Apostle Paul: The Material Spirit (2010) 94
dibelius, martin Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 464
dyes Reed, Fallen Angels and the History of Judaism and Christianity: The Reception of Enochic Literature (2005) 178
enoch Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 489
enochic literary tradition, place of book of dreams in Reed, Fallen Angels and the History of Judaism and Christianity: The Reception of Enochic Literature (2005) 178
epistle, pastorals Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 464
eschatology Rowland, The Mystery of God: Early Jewish Mysticism and the New Testament (2009) 145
estrangement Levison, The Greek Life of Adam and Eve (2023) 580
ethics, bourgeois Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 464
ethnicity Sandnes and Hvalvik, Early Christian Prayer and Identity Formation (2014) 31
eva/eve Falcetta, Early Christian Teachers: The 'Didaskaloi' From Their Origins to the Middle of the Second Century (2020) 152
eve, loss of Levison, The Greek Life of Adam and Eve (2023) 580
exousia Wilson, Paul and the Jewish Law: A Stoic Ethical Perspective on his Inconsistency (2022) 205
fallen angels, as paradigms of punished wicked Reed, Fallen Angels and the History of Judaism and Christianity: The Reception of Enochic Literature (2005) 178
fallen angels, as tempted to earth by women Reed, Fallen Angels and the History of Judaism and Christianity: The Reception of Enochic Literature (2005) 178
ficker, g. Kraemer, Unreliable Witnesses: Religion, Gender, and History in the Greco-Roman Mediterranean (2010) 172
four who entered pardes, the story of the Rowland, The Mystery of God: Early Jewish Mysticism and the New Testament (2009) 160
gender, in christian sources Lieu, Christian Identity in the Jewish and Graeco-Roman World (2004) 199
gender Lieu, Christian Identity in the Jewish and Graeco-Roman World (2004) 199; Sandnes and Hvalvik, Early Christian Prayer and Identity Formation (2014) 31; Tupamahu, Contesting Languages: Heteroglossia and the Politics of Language in the Early Church (2022) 159, 160
genesis, and book of the watchers Reed, Fallen Angels and the History of Judaism and Christianity: The Reception of Enochic Literature (2005) 178
genesis, christian exegesis of Reed, Fallen Angels and the History of Judaism and Christianity: The Reception of Enochic Literature (2005) 178
genesis, genealogies Falcetta, Early Christian Teachers: The 'Didaskaloi' From Their Origins to the Middle of the Second Century (2020) 152
glory, adam, of Levison, The Greek Life of Adam and Eve (2023) 580
glory, god, of Levison, The Greek Life of Adam and Eve (2023) 580
gnosticism, in the pastoral letters Falcetta, Early Christian Teachers: The 'Didaskaloi' From Their Origins to the Middle of the Second Century (2020) 152
god, jealousy of Levison, The Greek Life of Adam and Eve (2023) 580
goff, b. Kraemer, Unreliable Witnesses: Religion, Gender, and History in the Greco-Roman Mediterranean (2010) 247
golan, ruth Kosman, Gender and Dialogue in the Rabbinic Prism (2012) 20
good heart, goodness Kosman, Gender and Dialogue in the Rabbinic Prism (2012) 20
graeco-roman (law/custom) Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 447
hair Levison, The Greek Life of Adam and Eve (2023) 580
head Levison, The Greek Life of Adam and Eve (2023) 580
heine, r. Kraemer, Unreliable Witnesses: Religion, Gender, and History in the Greco-Roman Mediterranean (2010) 172
hekhalot, rabbati Rowland, The Mystery of God: Early Jewish Mysticism and the New Testament (2009) 144
hermeneutics Rowland, The Mystery of God: Early Jewish Mysticism and the New Testament (2009) 145
hiddenness Rowland, The Mystery of God: Early Jewish Mysticism and the New Testament (2009) 144, 145
hierarchy, order Kosman, Gender and Dialogue in the Rabbinic Prism (2012) 20
humility Kosman, Gender and Dialogue in the Rabbinic Prism (2012) 20
identity, identity marker Sandnes and Hvalvik, Early Christian Prayer and Identity Formation (2014) 31
identity, jewish Esler, The Early Christian World (2000) 190
identity Robbins, von Thaden and Bruehler,Foundations for Sociorhetorical Exploration : A Rhetoric of Religious Antiquity Reader (2006)" 395; Sandnes and Hvalvik, Early Christian Prayer and Identity Formation (2014) 31
image of god Levison, The Greek Life of Adam and Eve (2023) 580
infinite Kosman, Gender and Dialogue in the Rabbinic Prism (2012) 20
intermarriage Reed, Fallen Angels and the History of Judaism and Christianity: The Reception of Enochic Literature (2005) 178
interpolations Tupamahu, Contesting Languages: Heteroglossia and the Politics of Language in the Early Church (2022) 159, 160
irenaeus Reed, Fallen Angels and the History of Judaism and Christianity: The Reception of Enochic Literature (2005) 178
jeremias j. Beckwith, Calendar, Chronology and Worship: Studies in Ancient Judaism and Early Christianity (2005) 191
jesus Lieu, Christian Identity in the Jewish and Graeco-Roman World (2004) 199; Sandnes and Hvalvik, Early Christian Prayer and Identity Formation (2014) 31
jesus (christ) (see also yeshu) Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 447, 489
jewish-christian group, commmunity Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 447
jewish-christian tradition, custom Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 447, 489
jewish practices/torah observance Wilson, Paul and the Jewish Law: A Stoic Ethical Perspective on his Inconsistency (2022) 205
jewish prayers/ prayer-practice Sandnes and Hvalvik, Early Christian Prayer and Identity Formation (2014) 31
jews, jewish communities, literature Falcetta, Early Christian Teachers: The 'Didaskaloi' From Their Origins to the Middle of the Second Century (2020) 152
job, testament of Rowland, The Mystery of God: Early Jewish Mysticism and the New Testament (2009) 160
judaea (roman province; see also yehud) Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 447
judaism, hellenistic Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 464
kedushah Beckwith, Calendar, Chronology and Worship: Studies in Ancient Judaism and Early Christianity (2005) 191
knowledge, revealed Reed, Fallen Angels and the History of Judaism and Christianity: The Reception of Enochic Literature (2005) 178
knowledge Rowland, The Mystery of God: Early Jewish Mysticism and the New Testament (2009) 144, 145
kosman, admiel Kosman, Gender and Dialogue in the Rabbinic Prism (2012) 20
kraemer, r. s. Kraemer, Unreliable Witnesses: Religion, Gender, and History in the Greco-Roman Mediterranean (2010) 247
lamb Rowland, The Mystery of God: Early Jewish Mysticism and the New Testament (2009) 145
law, paul Esler, The Early Christian World (2000) 186
letter on the conversion of the jews, (severus of minorca), conversion accounts of jewish women Kraemer, Unreliable Witnesses: Religion, Gender, and History in the Greco-Roman Mediterranean (2010) 172
levinskaya, i. Kraemer, Unreliable Witnesses: Religion, Gender, and History in the Greco-Roman Mediterranean (2010) 247
life / afterlife, eternal Stuckenbruck, 1 Enoch 91-108 (2007) 569
light Seim and Okland, Metamorphoses: Resurrection, Body and Transformative Practices in Early Christianity (2009) 32
literary production Reed, Fallen Angels and the History of Judaism and Christianity: The Reception of Enochic Literature (2005) 178
mar ukba Kosman, Gender and Dialogue in the Rabbinic Prism (2012) 20
marriage Levison, The Greek Life of Adam and Eve (2023) 580
masculinity Kosman, Gender and Dialogue in the Rabbinic Prism (2012) 20
mastema Reed, Fallen Angels and the History of Judaism and Christianity: The Reception of Enochic Literature (2005) 178
men, severuss representation Kraemer, Unreliable Witnesses: Religion, Gender, and History in the Greco-Roman Mediterranean (2010) 172
metalworking, and female vanity Reed, Fallen Angels and the History of Judaism and Christianity: The Reception of Enochic Literature (2005) 178
minorcan jewish women, artemisia, conversion to christianity Kraemer, Unreliable Witnesses: Religion, Gender, and History in the Greco-Roman Mediterranean (2010) 172
mystery Rowland, The Mystery of God: Early Jewish Mysticism and the New Testament (2009) 144, 145
nature/nature Wilson, Paul and the Jewish Law: A Stoic Ethical Perspective on his Inconsistency (2022) 205
noah Reed, Fallen Angels and the History of Judaism and Christianity: The Reception of Enochic Literature (2005) 178
nonverbal aspects of prayer Sandnes and Hvalvik, Early Christian Prayer and Identity Formation (2014) 31
orr, william f. Kosman, Gender and Dialogue in the Rabbinic Prism (2012) 20
paradise, pardes, entered pardes Rowland, The Mystery of God: Early Jewish Mysticism and the New Testament (2009) 160
pastoral epistles Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 464; Rowland, The Mystery of God: Early Jewish Mysticism and the New Testament (2009) 145
pastorals Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 464
patriarchy, patriarchal Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 447
paul, adversaries Falcetta, Early Christian Teachers: The 'Didaskaloi' From Their Origins to the Middle of the Second Century (2020) 152
paul, attitudes to women Esler, The Early Christian World (2000) 187, 190, 191
paul, his demonology Engberg-Pedersen, Cosmology and Self in the Apostle Paul: The Material Spirit (2010) 94
paul, jewish law Esler, The Early Christian World (2000) 186
paul, missionary activity Esler, The Early Christian World (2000) 186, 187, 188, 190
paul Kosman, Gender and Dialogue in the Rabbinic Prism (2012) 20; Reed, Fallen Angels and the History of Judaism and Christianity: The Reception of Enochic Literature (2005) 178; Rowland, The Mystery of God: Early Jewish Mysticism and the New Testament (2009) 144, 145, 160; Seim and Okland, Metamorphoses: Resurrection, Body and Transformative Practices in Early Christianity (2009) 32
paul (saul) Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 447, 489
perfection Robbins, von Thaden and Bruehler,Foundations for Sociorhetorical Exploration : A Rhetoric of Religious Antiquity Reader (2006)" 395
phallicism Kosman, Gender and Dialogue in the Rabbinic Prism (2012) 20
philo of alexandria, on the pentateuch Falcetta, Early Christian Teachers: The 'Didaskaloi' From Their Origins to the Middle of the Second Century (2020) 152
philosophy, and christianity Reed, Fallen Angels and the History of Judaism and Christianity: The Reception of Enochic Literature (2005) 178
philosophy Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 464
plato Falcetta, Early Christian Teachers: The 'Didaskaloi' From Their Origins to the Middle of the Second Century (2020) 152; Seim and Okland, Metamorphoses: Resurrection, Body and Transformative Practices in Early Christianity (2009) 32
possession Harkins and Maier, Experiencing the Shepherd of Hermas (2022) 18
power, power of god, powers Rowland, The Mystery of God: Early Jewish Mysticism and the New Testament (2009) 160
power Seim and Okland, Metamorphoses: Resurrection, Body and Transformative Practices in Early Christianity (2009) 32
prayer/praying, direction Sandnes and Hvalvik, Early Christian Prayer and Identity Formation (2014) 31
prayer/praying, inner room (ταμεῖον) Sandnes and Hvalvik, Early Christian Prayer and Identity Formation (2014) 31
prayer/praying, place for prayer Sandnes and Hvalvik, Early Christian Prayer and Identity Formation (2014) 31
prayer/praying, towards the east Sandnes and Hvalvik, Early Christian Prayer and Identity Formation (2014) 31
prayer gestures/postures, kneeling Sandnes and Hvalvik, Early Christian Prayer and Identity Formation (2014) 31
prayer gestures/postures, lifting up hands Sandnes and Hvalvik, Early Christian Prayer and Identity Formation (2014) 31
prayer gestures/postures, standing Sandnes and Hvalvik, Early Christian Prayer and Identity Formation (2014) 31
prayer gestures/postures Sandnes and Hvalvik, Early Christian Prayer and Identity Formation (2014) 31
preaching' Alikin, The Earliest History of the Christian Gathering (2009) 185
prophecy Sandnes and Hvalvik, Early Christian Prayer and Identity Formation (2014) 31; Tupamahu, Contesting Languages: Heteroglossia and the Politics of Language in the Early Church (2022) 159, 160
psychology Harkins and Maier, Experiencing the Shepherd of Hermas (2022) 18
public and private Lieu, Christian Identity in the Jewish and Graeco-Roman World (2004) 199
qumran community Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 447
religion, and gender issues Kraemer, Unreliable Witnesses: Religion, Gender, and History in the Greco-Roman Mediterranean (2010) 247
resurrection of the body Seim and Okland, Metamorphoses: Resurrection, Body and Transformative Practices in Early Christianity (2009) 32
ruether, rosemary radford Kosman, Gender and Dialogue in the Rabbinic Prism (2012) 20
satan, and azazel Reed, Fallen Angels and the History of Judaism and Christianity: The Reception of Enochic Literature (2005) 178
satan Engberg-Pedersen, Cosmology and Self in the Apostle Paul: The Material Spirit (2010) 94
se Robbins, von Thaden and Bruehler,Foundations for Sociorhetorical Exploration : A Rhetoric of Religious Antiquity Reader (2006)" 395
secrecy Rowland, The Mystery of God: Early Jewish Mysticism and the New Testament (2009) 144, 145
serpent Reed, Fallen Angels and the History of Judaism and Christianity: The Reception of Enochic Literature (2005) 178
shame Stuckenbruck, 1 Enoch 91-108 (2007) 569
simple person Kosman, Gender and Dialogue in the Rabbinic Prism (2012) 20
sleep afterlife Stuckenbruck, 1 Enoch 91-108 (2007) 569
spirit, holy spirit Rowland, The Mystery of God: Early Jewish Mysticism and the New Testament (2009) 144, 145
spirit Harkins and Maier, Experiencing the Shepherd of Hermas (2022) 18
spirituality Kosman, Gender and Dialogue in the Rabbinic Prism (2012) 20
stoicism, its view of demons Engberg-Pedersen, Cosmology and Self in the Apostle Paul: The Material Spirit (2010) 94
stoicism Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 464
sunday, christian Beckwith, Calendar, Chronology and Worship: Studies in Ancient Judaism and Early Christianity (2005) 191
sunday Sandnes and Hvalvik, Early Christian Prayer and Identity Formation (2014) 31
symbol Robbins, von Thaden and Bruehler,Foundations for Sociorhetorical Exploration : A Rhetoric of Religious Antiquity Reader (2006)" 395
synoptic, tradition Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 489
szesnat, h. Kraemer, Unreliable Witnesses: Religion, Gender, and History in the Greco-Roman Mediterranean (2010) 172
taxonomy Seim and Okland, Metamorphoses: Resurrection, Body and Transformative Practices in Early Christianity (2009) 32
teacher, of the law Falcetta, Early Christian Teachers: The 'Didaskaloi' From Their Origins to the Middle of the Second Century (2020) 152
temple Rowland, The Mystery of God: Early Jewish Mysticism and the New Testament (2009) 145
temple (in jerusalem) Sandnes and Hvalvik, Early Christian Prayer and Identity Formation (2014) 31
tephillah Beckwith, Calendar, Chronology and Worship: Studies in Ancient Judaism and Early Christianity (2005) 191
tertullian Reed, Fallen Angels and the History of Judaism and Christianity: The Reception of Enochic Literature (2005) 178; Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 447
tora (see also pentateuch) Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 447
touch Robbins, von Thaden and Bruehler,Foundations for Sociorhetorical Exploration : A Rhetoric of Religious Antiquity Reader (2006)" 395
tradition Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 464; Tupamahu, Contesting Languages: Heteroglossia and the Politics of Language in the Early Church (2022) 159
transform Seim and Okland, Metamorphoses: Resurrection, Body and Transformative Practices in Early Christianity (2009) 32
transformation Rowland, The Mystery of God: Early Jewish Mysticism and the New Testament (2009) 145
translation Tupamahu, Contesting Languages: Heteroglossia and the Politics of Language in the Early Church (2022) 159
ullucci, d. Kraemer, Unreliable Witnesses: Religion, Gender, and History in the Greco-Roman Mediterranean (2010) 247
virtus feminarum Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 464
vision Rowland, The Mystery of God: Early Jewish Mysticism and the New Testament (2009) 160
voice Tupamahu, Contesting Languages: Heteroglossia and the Politics of Language in the Early Church (2022) 159
walther, james arthur Kosman, Gender and Dialogue in the Rabbinic Prism (2012) 20
war Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 489
weisberg, dvora e. Kosman, Gender and Dialogue in the Rabbinic Prism (2012) 20
wife of mar ukba Kosman, Gender and Dialogue in the Rabbinic Prism (2012) 20
wisdom Rowland, The Mystery of God: Early Jewish Mysticism and the New Testament (2009) 144
woman, her position Kosman, Gender and Dialogue in the Rabbinic Prism (2012) 20
woman Kosman, Gender and Dialogue in the Rabbinic Prism (2012) 20
women, and christianity Lieu, Christian Identity in the Jewish and Graeco-Roman World (2004) 199
women, as temptresses Reed, Fallen Angels and the History of Judaism and Christianity: The Reception of Enochic Literature (2005) 178
women, charismatic activities Esler, The Early Christian World (2000) 432
women, illegitimate activities Esler, The Early Christian World (2000) 432
women, legitimate activities Esler, The Early Christian World (2000) 432
women, position of Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 447
women, severuss accounts of Kraemer, Unreliable Witnesses: Religion, Gender, and History in the Greco-Roman Mediterranean (2010) 172
women, vanity of Reed, Fallen Angels and the History of Judaism and Christianity: The Reception of Enochic Literature (2005) 178
women Lieu, Christian Identity in the Jewish and Graeco-Roman World (2004) 199; Sandnes and Hvalvik, Early Christian Prayer and Identity Formation (2014) 31
worship, daily and weekly Beckwith, Calendar, Chronology and Worship: Studies in Ancient Judaism and Early Christianity (2005) 191
worship, day of worship Sandnes and Hvalvik, Early Christian Prayer and Identity Formation (2014) 31
worship Rowland, The Mystery of God: Early Jewish Mysticism and the New Testament (2009) 160