Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database8014
Mishnah, Keritot, 1.7


הָאִשָּׁה שֶׁיֵּשׁ עָלֶיהָ סְפֵק חֲמִשָּׁה זִיבוֹת וּסְפֵק חֲמִשָּׁה לֵדוֹת, מְבִיאָה קָרְבָּן אֶחָד, וְאוֹכֶלֶת בַּזְּבָחִים, וְאֵין הַשְּׁאָר עָלֶיהָ חוֹבָה. חָמֵשׁ לֵדוֹת וַדָּאוֹת, חָמֵשׁ זִיבוֹת וַדָּאוֹת, מְבִיאָה קָרְבָּן אֶחָד, וְאוֹכֶלֶת בַּזְּבָחִים, וְהַשְּׁאָר עָלֶיהָ חוֹבָה. מַעֲשֶׂה שֶׁעָמְדוּ קִנִּים בִּירוּשָׁלַיִם בְּדִינְרֵי זָהָב. אָמַר רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל, הַמָּעוֹן הַזֶּה, לֹא אָלִין הַלַּיְלָה, עַד שֶׁיְּהוּ בְדִינָרִין. נִכְנַס לְבֵית דִּין וְלִמֵּד, הָאִשָּׁה שֶׁיֵּשׁ עָלֶיהָ חָמֵשׁ לֵדוֹת וַדָּאוֹת, חָמֵשׁ זִיבוֹת וַדָּאוֹת, מְבִיאָה קָרְבָּן אֶחָד, וְאוֹכֶלֶת בַּזְּבָחִים, וְאֵין הַשְּׁאָר עָלֶיהָ חוֹבָה. וְעָמְדוּ קִנִּים בּוֹ בַיּוֹם בְּרִבְעָתָיִם:If a woman had five doubtful genital discharges or five doubtful births, she needs to bring only one offering, and she may eat sacrifices [immediately], and she is not liable to bring the other [offerings]. If a woman had five certain births, or five certain genital discharges, she brings one offering and may then eat sacrifices [immediately], and she is liable to bring the other offerings. It once happened in Jerusalem that the price of a pair of doves rose to a golden denar. Rabban Shimon ben Gamaliel said: By this sanctuary, I shall not go to sleep tonight before they cost but a [silver] denar! Then he entered the court and taught: if a woman had five certain births or five certain genital discharges she needs to bring only one offering, and she may then eat sacrifices, and she is not liable to bring the other [offerings]. Thereupon the price of a pair of birds stood at a quarter of a [silver] denar each.


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

9 results
1. Dead Sea Scrolls, Pesher On Habakkuk, 8.8-8.13 (2nd cent. BCE - 1st cent. CE)

2. Dead Sea Scrolls, 11Qt, 48.11 (2nd cent. BCE - 1st cent. CE)

3. Josephus Flavius, Jewish Antiquities, 15.419 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

15.419. but the temple further inward in that gate was not allowed to the women; but still more inward was there a third [court of the] temple, whereinto it was not lawful for any but the priests alone to enter. The temple itself was within this; and before that temple was the altar, upon which we offer our sacrifices and burnt-offerings to God.
4. Josephus Flavius, Jewish War, 5.198-5.199 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

5.198. whence there were other steps, each of five cubits a piece, that led to the gates, which gates on the north and south sides were eight, on each of those sides four, and of necessity two on the east. For since there was a partition built for the women on that side, as the proper place wherein they were to worship, there was a necessity for a second gate for them: this gate was cut out of its wall, over against the first gate. 5.199. There was also on the other sides one southern and one northern gate, through which was a passage into the court of the women; for as to the other gates, the women were not allowed to pass through them; nor when they went through their own gate could they go beyond their own wall. This place was allotted to the women of our own country, and of other countries, provided they were of the same nation, and that equally.
5. Mishnah, Bikkurim, 1.5 (1st cent. CE - 3rd cent. CE)

1.5. Rabbi Eliezer ben Yaakov says: a woman who is a daughter of a convert may not marry a priest unless her mother was herself an Israelite. [This law applies equally to the offspring] whether of proselytes or freed slaves, even to ten generations, unless their mother is an Israelite. A guardian, an agent, a slave, a woman, one of doubtful sex, or a hermaphrodite bring the bikkurim, but do not recite, since they cannot say: “Which you, O Lord, have given to me” (Deuteronomy 26:10)."
6. Mishnah, Keritot, 1.5 (1st cent. CE - 3rd cent. CE)

1.5. The following do not bring a sacrifice:A woman who discharges a sac filled with water or with blood or with pieces of flesh; Or if the miscarriage was in the shape of fish, locust, unclean animals or reptiles; Or if the miscarriage took place on the fortieth day [after the conception], Or if it was extracted by means of a caesarean section. Rabbi Shimon declares her liable [to an offering] in the case of a caesarean section."
7. Mishnah, Maaser Sheni, 4.10-4.11 (1st cent. CE - 3rd cent. CE)

4.10. One who finds a vessel one which was written “korban:” Rabbi Judah says: if it was of clay, it is itself hullin and what is in it is a korban (holy). But if it was of metal it is itself korban and what is in it is hullin. They said to him: it is not the custom of people to put what is common into what is korban." 4.11. One who finds a vessel on which was written a kof, it is korban. If a mem, it is maaser. If a dalet, it is demai. If a tet, it is tevel (untithed produced). If a tav, it is terumah. For in the time of danger people would write a tav for terumah. Rabbi Yose says: they may all stand for the names of people. Rabbi Yose said: even if he finds a jar which was full of produce and on it was written ‘terumah’ it may yet be considered hullin, because I can say that last year it was full of produce of terumah and was afterwards emptied."
8. Mishnah, Nedarim, 1.3 (1st cent. CE - 3rd cent. CE)

1.3. If one says “Not-unconsecrated food shall I not eat from you”, “Not fit”, or “Not pure”, “Clean” or “Unclean”, “Remt” or “Piggul he is bound [by his vow]. [If one says, “May it be to me], as the lamb”, “As the Temple pens”, “As the wood [on the altar]”, “As the fire [on the altar]”, “As the altar”, “As the Temple” or “As Jerusalem”; [or] if one vowed by reference to the altar utensils, even though he did not mention “korban”, behold this one was vowed by a korban. Rabbi Judah said: He who says “Jerusalem” has said nothing."
9. Babylonian Talmud, Pesahim, None (3rd cent. CE - 6th cent. CE)

57a. נימא תלתא תנאי הוו לא תרי תנאי הוו ותנא קמא דר' שמעון היינו ר' יוסי ותנא קמא דר' יוסי היינו ר' שמעון ומאי אף אקמייתא,ת"ר בן בוהיין נתן פיאה לירק ובא אביו ומצאן לעניים שהיו טעונין ירק ועומדין על פתח הגינה אמר להם בני השליכו מעליכם ואני נותן לכם כפליים במעושר לא מפני שעיני צרה אלא מפני שאמרו חכמים אין נותנין פיאה לירק,למה ליה למימרא להו לא מפני שעיני צרה כי היכי דלא לימרו דחויי קא מדחי לן,ת"ר בראשונה היו מניחין עורות קדשים בלשכת בית הפרוה לערב היו מחלקין אותן לאנשי בית אב והיו בעלי זרועות נוטלין אותן בזרוע התקינו שיהיו מחלקין אותן מערב שבת לע"ש דאתיין כולהו משמרות ושקלן בהדדי,ועדיין היו גדולי כהונה נוטלין אותן בזרוע עמדו בעלים והקדישום לשמים,אמרו לא היו ימים מועטים עד שחיפו את ההיכל כולו בטבלאות של זהב שהן אמה על אמה כעובי דינר זהב ולרגל היו מקפלין אותן ומניחין אותן על גב מעלה בהר הבית כדי שיהו עולי רגלים רואין שמלאכתם נאה ואין בה דלם,תנא אבא שאול אומר קורות של שקמה היו ביריחו והיו בעלי זרועות נוטלין אותן בזרוע עמדו בעלים והקדישום לשמים,עליהם ועל כיוצא בהם אמר אבא שאול בן בטנית משום אבא יוסף בן חנין אוי לי מבית בייתוס אוי לי מאלתן אוי לי מבית חנין אוי לי מלחישתן אוי לי מבית קתרוס אוי לי מקולמוסן אוי לי מבית ישמעאל בן פיאכי אוי לי מאגרופן שהם כהנים גדולים ובניהן גיזברין וחתניהם אמרכלין ועבדיהן חובטין את העם במקלות,תנו רבנן ארבע צווחות צוחה עזרה ראשונה צאו מכאן בני עלי שטימאו היכל ה' ועוד צווחה צא מיכן יששכר איש כפר ברקאי שמכבד את עצמו ומחלל קדשי שמים דהוה כריך ידיה בשיראי ועביד עבודה,ועוד צווחה העזרה שאו שערים ראשיכם ויכנס ישמעאל בן פיאכי תלמידו של פנחס וישמש בכהונה גדולה ועוד צווחה העזרה שאו שערים ראשיכם ויכנס יוחנן בן נרבאי תלמידו של פנקאי וימלא כריסו מקדשי שמים,אמרו עליו על יוחנן בן נרבאי שהיה אוכל ג' מאות עגלים ושותה ג' מאות גרבי יין ואוכל ארבעים סאה גוזלות בקינוח סעודה אמרו כל ימיו של יוחנן בן נרבאי לא נמצא נותר במקדש מאי סלקא ביה ביששכר איש כפר ברקאי אמרי מלכא ומלכתא הוו יתבי מלכא אמר גדיא יאי ומלכתא אמרה אימרא יאי אמרו מאן מוכח כהן גדול דקא מסיק קרבנות כל יומא אתא איהו 57a. bLet us saythat bthere are three itanna’im /iwho dispute this point: The two unattributed opinions, each of which is referring to two vegetables, and the opinion common to Rabbi Yosei and Rabbi Shimon that includes all three vegetables. The Gemara rejects this: bNo, there areonly btwo itanna’im /iwho dispute the point, band the first itanna /iwhose opinion appears before the opinion of bRabbi Shimon is Rabbi Yosei. And the first itanna /iwhose opinion appears before the opinion of bRabbi Yosei is Rabbi Shimon. And whatis the meaning of the word bevenin both their statements? They agree with regard to bthe firstvegetable, turnips; however, they disagree with regard to the second, and replace it with another vegetable.,The Gemara cites an episode from the iTosefta /i. bThe Sages taught: The sonof a man named bBohayan designatedfor the poor btheproduce in the bcornerin a garden bof vegetables, and his fatherBohayan bfound the poor ladenwith bvegetables and standing at the opening of the gardenon their way out. bHe said to them: My sons, castthe vegetables that you have gathered bfrom upon yourselves and I will give you twicethe amount in btithedproduce, and you will be no worse off. bNot because I begrudgeyou what you have taken. bRather, it is because the Sages say: One does not designatefor the poor btheproduce in the bcornerin a garden bof vegetables.Therefore, the vegetables that you took require tithing.,The Gemara asks: bWhywas it necessary bfor him to say to them: Not because I begrudgeyou what you have taken? It would have been sufficient to offer them tithed produce. The Gemara answers that he said it bso they would not say: He is putting us off,taking what we collected now, but later he will not fulfill his commitment.,Apropos the people of Jericho, the Gemara relates that powerful people would steal wood from them. bThe Sages taught: Initially,the priests bwould place the hidesthat were flayed from animals bconsecratedas offerings of the most sacred order, which were given to the priests, bin the Parva chamber. In the evening, they would distribute them to the members of the familyof priests serving in the Temple that day. bAnd the powerfulpriests among them would btake them by forcebefore they could be distributed. The Rabbis bdecreed that they would distribute them each Shabbat eve,because then ball thefamilies of both priestly bwatches came and tooktheir part btogether.All the families from both the watch that was beginning its service and the one ending its service were together when they divided the hides. The powerful priests were unable to take the hides by force., bYet still the prominent priestsby virtue of their lineage bwould take them by force.Due to their prominence, the members of the rest of the watch dared not challenge them. When they realized that there was no equitable distribution, bthe ownersof the sacrifices ( iMe’iri /i) barose and consecratedthe hides bto Heavenso the priests could not take them.,The Sages bsaid: Not a few days passed before they had plated the entire sanctuary with golden tabletswith the proceeds from the redemption and sale of the hides. These plates bwere one cubit by one cubit and as thick as a golden dinar. Andwhen the people assembled bfor theFestival bpilgrimage they would removethe tablets band place them on a stair of the Temple Mount so that the pilgrims would see that the craftsmanshipof the tablets bwas beautiful and without flaw [ idalam /i].Afterward they replaced the tablets in the Sanctuary., bIt wassimilarly btaughtthat bAbba Shaul says: There were sycamore tree trunks in Jericho, and powerful people would take themfrom their owners bby force. The owners stood and consecratedthese trunks bto Heaven.It was with regard to these trunks and the branches that grew from them that the residents of Jericho acted against the will of the Sages., bWith regard tothe prominent priests band those like them, Abba Shaul ben Batnit said in the name of Abba Yosef ben Ḥanin: Woe is me due tothe High Priests of bthe house of Baitos, woe is me due to their clubs. Woe is me due tothe High Priests of bthe house of Ḥanin; woe is me due to their whispersand the rumors they spread. bWoe is me due tothe High Priests of bthe house of Katros; woe is me due to their pensthat they use to write lies. bWoe is me due tothe servants of the High Priests of bthe house of Yishmael ben Piakhi; woe is me due to their fists.The power of these households stemmed from the fact bthatthe fathers bwere High Priests, and their sons werethe Temple btreasurers, and their sons-in-law wereTemple boverseers [ iamarkalin /i]. And their servants strike the people with clubs,and otherwise act inappropriately.,Apropos the critique of several prominent priests, the Gemara relates that bthe Sages taught:The people in btheTemple bcourtyardall bcried four cries,as they were in agreement over various issues ( iPardes Rimonim /i). The bfirstcry was: bLeave here, sons of Eli, who defiled God’s Sanctuary(see I Samuel 2:22). Subsequently the priesthood was transferred to the house of Zadok. bAnd an additional cry: Leave here, Yissakhar of Kfar Barkai, who honors himself and desecratesthe items bconsecratedto bHeaven.Due to his delicate nature and his disrespect for the Temple service, he would bwraphis hands bin silk [ ishirai /i] and perform the service.This would invalidate the service because the silk was an interposition between his hands and the Temple vessels. Furthermore, his conduct demeaned the Temple service, as he demonstrated that he was unwilling to dirty his hands for it., bAndthe people in btheTemple bcourtyard cried additionally: Lift your heads, O gates, and letthe righteous bYishmael ben Piakhi, the student of Pinehasben Elazar the priest, benter and serve as High Priest,although the members of this family were violent. bAndthe people in btheTemple bcourtyard cried additionally: Lift your heads, O gates, and let Yoḥa ben Narbbai, the student of Pinkai, enter and fill his belly withmeat bof offeringsconsecrated to bHeaven,as he is worthy to eat offerings., bThey said about Yoḥa ben Narbbai that heand his household bwould eat three hundred calves, and drink three hundred jugs of wine, and eat forty ise’aof doves for dessert. They said:Throughout ball the days of Yoḥa ben Narbbai there was no leftoversacrificial meat bin the Temple,as he would make certain that someone ate it. The Gemara asks: bWhatultimately bhappened to Yissakhar of Kfar Barkai? They said: The king and the queen were sittingand talking. bThe king saidthat bgoatmeat bis betterfood, band the queen said lambmeat is bbetterfood. bThey said: Who can provewhich one of us is correct? bThe High Priestcan, bas he offers sacrifices all dayand tastes their meat. The High Priest had the right to take a portion from any sacrifice offered in the Temple, and therefore was well acquainted with the tastes of different meat. Yissakhar of Kfar Barkai bcame,and when they asked him this question


Subjects of this text:

subject book bibliographic info
abrahams, israel Klawans, Purity, Sacrifice, and the Temple: Symbolism and Supersessionism in the Study of Ancient Judaism (2009) 226
actions, classifying Neusner, The Perfect Torah (2003) 46
divine name Klawans, Purity, Sacrifice, and the Temple: Symbolism and Supersessionism in the Study of Ancient Judaism (2009) 177
divine presence Klawans, Purity, Sacrifice, and the Temple: Symbolism and Supersessionism in the Study of Ancient Judaism (2009) 177
fines, qorban' Keddie, Class and Power in Roman Palestine: The Socioeconomic Setting of Judaism and Christian Origins (2019) 166
firstfruits Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 505
greed, alleged of priests Klawans, Purity, Sacrifice, and the Temple: Symbolism and Supersessionism in the Study of Ancient Judaism (2009) 177, 226
high priesthood Klawans, Purity, Sacrifice, and the Temple: Symbolism and Supersessionism in the Study of Ancient Judaism (2009) 226
inadvertence Neusner, The Perfect Torah (2003) 46
jesus, temple incident of Klawans, Purity, Sacrifice, and the Temple: Symbolism and Supersessionism in the Study of Ancient Judaism (2009) 226
masada Keddie, Class and Power in Roman Palestine: The Socioeconomic Setting of Judaism and Christian Origins (2019) 166
meat-eating / feast / meal, sacrifice and/as Petropoulou, Animal Sacrifice in Ancient Greek Religion, Judaism, and Christianity, 100 BC to AD 200 (2012) 197
mishnah, and sacrifice Petropoulou, Animal Sacrifice in Ancient Greek Religion, Judaism, and Christianity, 100 BC to AD 200 (2012) 197
mixed/separate, of men and women Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 505
moral defilement, of land or temple, in rabbinic literature Klawans, Purity, Sacrifice, and the Temple: Symbolism and Supersessionism in the Study of Ancient Judaism (2009) 177
mount of olives Keddie, Class and Power in Roman Palestine: The Socioeconomic Setting of Judaism and Christian Origins (2019) 166
qumran Keddie, Class and Power in Roman Palestine: The Socioeconomic Setting of Judaism and Christian Origins (2019) 166
ritual purity, of temple, according to rabbis Klawans, Purity, Sacrifice, and the Temple: Symbolism and Supersessionism in the Study of Ancient Judaism (2009) 177
sacrifice, animal, in judaism v, vi Petropoulou, Animal Sacrifice in Ancient Greek Religion, Judaism, and Christianity, 100 BC to AD 200 (2012) 197
sacrifice, animal, women and Petropoulou, Animal Sacrifice in Ancient Greek Religion, Judaism, and Christianity, 100 BC to AD 200 (2012) 197
sacrifices, jerusalem temple Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 505
sanders, e. p. Klawans, Purity, Sacrifice, and the Temple: Symbolism and Supersessionism in the Study of Ancient Judaism (2009) 226
separation of men and women, pagan and christian settings Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 505
separation of men and women, synagogue Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 505
substances, classifying Neusner, The Perfect Torah (2003) 46
taxonomy, example of, in keritot Neusner, The Perfect Torah (2003) 45, 46
taxonomy, of actions Neusner, The Perfect Torah (2003) 46
taxonomy, unity of being and Neusner, The Perfect Torah (2003) 45, 46
temple, as ritually inadequate, in new testament Klawans, Purity, Sacrifice, and the Temple: Symbolism and Supersessionism in the Study of Ancient Judaism (2009) 226
temple mount, jerusalem temple Keddie, Class and Power in Roman Palestine: The Socioeconomic Setting of Judaism and Christian Origins (2019) 166
unity of being, taxonomy and Neusner, The Perfect Torah (2003) 45, 46
women, donors Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 505
women, inscriptions Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 505
women, jerusalem temple Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 505
women, liturgical roles Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 505
women, sacrifices Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 505
women, seating, synagogue Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 505
women, torah reading Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 505