Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database7574
Lucretius Carus, On The Nature Of Things, 1.188-1.190
NaN
NaN
NaN


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

16 results
1. Aristophanes, Clouds, 347-350, 346 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

346. ἤδη ποτ' ἀναβλέψας εἶδες νεφέλην κενταύρῳ ὁμοίαν
2. Plato, Laws, None (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

3. Cicero, On The Nature of The Gods, 1.53, 2.5, 2.15, 2.43 (2nd cent. BCE - 1st cent. BCE)

1.53. We for our part deem happiness to consist in tranquillity of mind and entire exemption from all duties. For he who taught us all the rest has also taught us that the world was made by nature, without needing an artificer to construct it, and that the act of creation, which according to you cannot be performed without divine skill, is so easy, that nature will create, is creating and has created worlds without number. You on the contrary cannot see how nature can achieve all this without the aid of some intelligence, and so, like the tragic poets, being unable to bring the plot of your drama to a dénouement, you have recourse to a god; 2.5. how is the latter fact more evident than the former? Nothing but the presence in our minds of a firmly grasped concept of the deity could account for the stability and permanence of our belief in him, a belief which is only strengthened by the passage of the ages and grows more deeply rooted with each successive generation of mankind. In every other case we see that fictitious and unfounded opinions have dwindled away with lapse of time. Who believes that the Hippocentaur or the Chimaera ever existed? Where can you find an old wife senseless enough to be afraid of the monsters of the lower world that were once believed in? The years obliterate the inventions of the imagination, but confirm the judgements of nature. "Hence both in our own nation and among all others reverence for the gods and respect for religion grow continually stronger and more profound. 2.15. And the fourth and most potent cause of the belief he said was the uniform motion and revolution of the heavens, and the varied groupings and ordered beauty of the sun, moon and stars, the very sight of which was in itself enough to prove that these things are not the mere effect of chance. When a man goes into a house, a wrestling-school or a public assembly and observes in all that goes on arrangement, regularity and system, he cannot possibly suppose that these things come about without a cause: he realizes that there is someone who presides and controls. Far more therefore with the vast movements and phases of the heavenly bodies, and these ordered processes of a multitude of enormous masses of matter, which throughout the countless ages of the infinite past have never in the smallest degree played false, is he compelled to infer that these mighty world-motions are regulated by some Mind. 2.43. moreover the substance employed as food is also believed to have some influence on mental acuteness; it is therefore likely that the stars possess surpassing intelligence, since they inhabit the ethereal region of the world and also are nourished by the moist vapours of sea and earth, rarefied in their passage through the wide intervening space. Again, the consciousness and intelligence of the stars is most clearly evinced by their order and regularity; for regular and rhythmical motion is impossible without design, which contains no trace of casual or accidental variation; now the order and eternal regularity of the constellations indicates neither a process of nature, for it is highly rational, nor chance, for chance loves variation and abhors regularity; it follows therefore that the stars move of their own free-will and because of their intelligence and divinity.
4. Cicero, Tusculan Disputations, 1.10-1.11 (2nd cent. BCE - 1st cent. BCE)

1.10. num nunc ex. num K 1 te illa terrent, triceps apud inferos Cerberus, Cocyti coyc ti R 1 fremitus, travectio traiectio ex trav. K 1 transv. V c mg. ('al trans') g Trag. inc.111 Acherontis, mento summam aquam aquam trisyll. cf. Lachm. ad Lucr. 6, 552 quam Nonii L 1 A A attingens amnem Bue. adtinget ( vel -it) senextus Nonii L 1 A A enectus siti Tantalus? summam... tantalus Non. 401,29 enectus ... Tantalus Prisc, GL 2, 470, 18 tantulus X ( corr. K 2 ) Nonii et Prisciani pars tum illud, quod Sisyphus sisyphius X ( sed 2. eras. in V. sis. K 1 aut c ) Nonii pars versat versus? cf. Marx ad Lucil. 1375 saxum sudans nitendo neque proficit hilum? tum ... hlium Non. 121,4; 353, 8. fortasse etiam inexorabiles iudices, Minos et Rhadamanthus? apud quos nec te L. Crassus defendet defendet om. RK 1 ( add. 2 ) nec M. Antonius nec, quoniam apud Graecos iudices res agetur, poteris adhibere Demosthenen; demostenen K tibi ipsi pro te erit maxima corona causa dicenda. dicenda causa K haec fortasse metuis et idcirco mortem censes esse sempiternum malum. Adeone me delirare censes, ut ista esse credam? An tu ante G 1 haec non an tu an non ( 2. an in r. ) V 1? credis? Minime vero. Male hercule narras. Cur? quaeso. Quia disertus dissertus KR 1 esse possem, si contra ista dicerem. Quis enim non in eius modi causa? aut quid negotii est haec poëtarum et pictorum portenta convincere? aut convincere Non. 375, 29 1.11. Atqui pleni libri sunt contra ista ipsa disserentium dissenentium G 1 (dissotium corr. G 1? ) RV 1 ( corr. ipse? ) diserentium K philosophorum. Inepte sane. quis enim est est om. K 1, add. c tam excors, quem ista moveant? commoveant V 2 Si ergo apud inferos miseri non sunt, ne sunt quidem apud inferos ulli. Ita prorsus prossus G existimo. Ubi sunt Inde ab ubi - 223, 24 iam sunt multa in K madore corrupta ergo i, quos miseros dicis, aut quem locum incolunt? si enim sunt, nusquam esse non possunt. Ego vero nusquam esse illos puto. Igitur ne esse quidem? Prorsus isto modo, et tamen miseros miseros cf. Serv. Aen. 4, 20 ob id ipsum quidem, quidem om. K quia nulli sint.
5. Lucretius Carus, On The Nature of Things, 1.1-1.20, 1.76-1.77, 1.107, 1.146-1.187, 1.189-1.634, 1.951, 1.958, 1.988-1.1051, 2.75-2.79, 2.184-2.293, 2.333-2.380, 2.443, 2.478-2.568, 2.700-2.729, 2.991-2.1022, 2.1058-2.1063, 2.1116-2.1117, 2.1130, 2.1150-2.1174, 3.31-3.33, 3.94-3.135, 3.296-3.307, 3.746-3.747, 3.945, 3.978-3.1023, 3.1078, 4.26-4.28, 4.129-4.140, 4.489-4.495, 4.732-4.748, 4.1107, 4.1209-4.1232, 4.1269-4.1273, 5.22-5.51, 5.82, 5.88-5.90, 5.181-5.186, 5.206-5.221, 5.419-5.431, 5.665, 5.677-5.679, 5.731-5.770, 5.791-5.792, 5.826-5.836, 5.878-5.926, 5.1058, 5.1213, 5.1233-5.1235, 5.1345, 5.1361-5.1378, 5.1430-5.1433, 5.1436-5.1439, 5.1457, 6.25, 6.58-6.66, 6.387-6.422 (1st cent. BCE - 1st cent. BCE)

6. Ovid, Tristia, 4.7.11-4.7.18 (1st cent. BCE - 1st cent. CE)

7. Vergil, Aeneis, 7.674-7.675 (1st cent. BCE - 1st cent. BCE)

7.674. blew a wild signal on a shepherd's horn 7.675. outflinging her infernal note so far
8. Vergil, Georgics, 1.1-1.23, 1.39, 1.50-1.53, 1.60-1.63, 1.100, 1.118-1.159, 1.161-1.166, 1.197-1.203, 1.316-1.334, 1.351, 1.353, 1.415-1.423, 1.439, 1.446-1.447, 1.463-1.514, 2.9-2.82, 2.136-2.176, 3.3-3.8, 3.95-3.100, 3.115-3.117, 3.219-3.241, 3.258-3.263, 3.266-3.268, 4.149-4.152, 4.170-4.175, 4.560-4.562 (1st cent. BCE - 1st cent. BCE)

1.1. What makes the cornfield smile; beneath what star 1.2. Maecenas, it is meet to turn the sod 1.3. Or marry elm with vine; how tend the steer; 1.4. What pains for cattle-keeping, or what proof 1.5. of patient trial serves for thrifty bees;— 1.6. Such are my themes. O universal light 1.7. Most glorious! ye that lead the gliding year 1.8. Along the sky, Liber and Ceres mild 1.9. If by your bounty holpen earth once changed 1.10. Chaonian acorn for the plump wheat-ear 1.11. And mingled with the grape, your new-found gift 1.12. The draughts of Achelous; and ye Faun 1.13. To rustics ever kind, come foot it, Faun 1.14. And Dryad-maids together; your gifts I sing. 1.15. And thou, for whose delight the war-horse first 1.16. Sprang from earth's womb at thy great trident's stroke 1.17. Neptune; and haunter of the groves, for whom 1.18. Three hundred snow-white heifers browse the brakes 1.19. The fertile brakes of placeName key= 1.20. Thy native forest and Lycean lawns 1.21. Pan, shepherd-god, forsaking, as the love 1.22. of thine own Maenalus constrains thee, hear 1.23. And help, O lord of placeName key= 1.39. Sole dread of seamen, till far placeName key= 1.50. Elysium's fields, and Proserpine not heed 1.51. Her mother's voice entreating to return— 1.52. Vouchsafe a prosperous voyage, and smile on thi 1.53. My bold endeavour, and pitying, even as I 1.60. And teach the furrow-burnished share to shine. 1.61. That land the craving farmer's prayer fulfils 1.62. Which twice the sunshine, twice the frost has felt; 1.63. Ay, that's the land whose boundless harvest-crop 1.100. With refuse rich to soak the thirsty soil 1.118. Hales o'er them; from the far Olympian height 1.119. Him golden Ceres not in vain regards; 1.120. And he, who having ploughed the fallow plain 1.121. And heaved its furrowy ridges, turns once more 1.122. Cross-wise his shattering share, with stroke on stroke 1.123. The earth assails, and makes the field his thrall. 1.124. Pray for wet summers and for winters fine 1.125. Ye husbandmen; in winter's dust the crop 1.126. Exceedingly rejoice, the field hath joy; 1.127. No tilth makes placeName key= 1.128. Nor Gargarus his own harvests so admire. 1.129. Why tell of him, who, having launched his seed 1.130. Sets on for close encounter, and rakes smooth 1.131. The dry dust hillocks, then on the tender corn 1.132. Lets in the flood, whose waters follow fain; 1.133. And when the parched field quivers, and all the blade 1.134. Are dying, from the brow of its hill-bed 1.135. See! see! he lures the runnel; down it falls 1.136. Waking hoarse murmurs o'er the polished stones 1.137. And with its bubblings slakes the thirsty fields? 1.138. Or why of him, who lest the heavy ear 1.139. O'erweigh the stalk, while yet in tender blade 1.140. Feeds down the crop's luxuriance, when its growth 1.141. First tops the furrows? Why of him who drain 1.142. The marsh-land's gathered ooze through soaking sand 1.143. Chiefly what time in treacherous moons a stream 1.144. Goes out in spate, and with its coat of slime 1.145. Holds all the country, whence the hollow dyke 1.146. Sweat steaming vapour? 1.147. But no whit the more 1.148. For all expedients tried and travail borne 1.149. By man and beast in turning oft the soil 1.150. Do greedy goose and Strymon-haunting crane 1.151. And succory's bitter fibres cease to harm 1.152. Or shade not injure. The great Sire himself 1.153. No easy road to husbandry assigned 1.154. And first was he by human skill to rouse 1.155. The slumbering glebe, whetting the minds of men 1.156. With care on care, nor suffering realm of hi 1.157. In drowsy sloth to stagnate. Before Jove 1.158. Fields knew no taming hand of husbandmen; 1.159. To mark the plain or mete with boundary-line— 1.161. They gathered, and the earth of her own will 1.162. All things more freely, no man bidding, bore. 1.163. He to black serpents gave their venom-bane 1.164. And bade the wolf go prowl, and ocean toss; 1.165. Shooed from the leaves their honey, put fire away 1.166. And curbed the random rivers running wine 1.197. Prune with thy hook the dark field's matted shade 1.198. Pray down the showers, all vainly thou shalt eye 1.199. Alack! thy neighbour's heaped-up harvest-mow 1.200. And in the greenwood from a shaken oak 1.201. Seek solace for thine hunger. 1.202. Now to tell 1.203. The sturdy rustics' weapons, what they are 1.316. And when the first breath of his panting steed 1.317. On us the Orient flings, that hour with them 1.318. Red Vesper 'gins to trim his 'lated fires. 1.319. Hence under doubtful skies forebode we can 1.320. The coming tempests, hence both harvest-day 1.321. And seed-time, when to smite the treacherous main 1.322. With driving oars, when launch the fair-rigged fleet 1.323. Or in ripe hour to fell the forest-pine. 1.324. Hence, too, not idly do we watch the stars— 1.325. Their rising and their setting-and the year 1.326. Four varying seasons to one law conformed. 1.327. If chilly showers e'er shut the farmer's door 1.328. Much that had soon with sunshine cried for haste 1.329. He may forestall; the ploughman batters keen 1.330. His blunted share's hard tooth, scoops from a tree 1.331. His troughs, or on the cattle stamps a brand 1.332. Or numbers on the corn-heaps; some make sharp 1.333. The stakes and two-pronged forks, and willow-band 1.334. Amerian for the bending vine prepare. 1.351. Coeus, Iapetus, and Typhoeus fell 1.353. The gates of heaven; thrice, sooth to say, they strove 1.415. Wields with red hand the levin; through all her bulk 1.416. Earth at the hurly quakes; the beasts are fled 1.417. And mortal hearts of every kindred sunk 1.418. In cowering terror; he with flaming brand 1.419. Athos , or Rhodope, or Ceraunian crag 1.420. Precipitates: then doubly raves the South 1.421. With shower on blinding shower, and woods and coast 1.422. Wail fitfully beneath the mighty blast. 1.423. This fearing, mark the months and Signs of heaven 1.439. Attend it, and with shouts bid Ceres come 1.446. That bring the frost, the Sire of all himself 1.447. Ordained what warnings in her monthly round 1.463. oft, too, when wind is toward, the stars thou'lt see 1.464. From heaven shoot headlong, and through murky night 1.465. Long trails of fire white-glistening in their wake 1.466. Or light chaff flit in air with fallen leaves 1.467. Or feathers on the wave-top float and play. 1.468. But when from regions of the furious North 1.469. It lightens, and when thunder fills the hall 1.470. of Eurus and of Zephyr, all the field 1.471. With brimming dikes are flooded, and at sea 1.472. No mariner but furls his dripping sails. 1.473. Never at unawares did shower annoy: 1.474. Or, as it rises, the high-soaring crane 1.475. Flee to the vales before it, with face 1.476. Upturned to heaven, the heifer snuffs the gale 1.477. Through gaping nostrils, or about the mere 1.478. Shrill-twittering flits the swallow, and the frog 1.479. Crouch in the mud and chant their dirge of old. 1.480. oft, too, the ant from out her inmost cells 1.481. Fretting the narrow path, her eggs conveys; 1.482. Or the huge bow sucks moisture; or a host 1.483. of rooks from food returning in long line 1.484. Clamour with jostling wings. Now mayst thou see 1.485. The various ocean-fowl and those that pry 1.486. Round Asian meads within thy fresher-pools 1.487. Cayster, as in eager rivalry 1.488. About their shoulders dash the plenteous spray 1.489. Now duck their head beneath the wave, now run 1.490. Into the billows, for sheer idle joy 1.491. of their mad bathing-revel. Then the crow 1.492. With full voice, good-for-naught, inviting rain 1.493. Stalks on the dry sand mateless and alone. 1.494. Nor e'en the maids, that card their nightly task 1.495. Know not the storm-sign, when in blazing crock 1.496. They see the lamp-oil sputtering with a growth 1.497. of mouldy snuff-clots. 1.498. So too, after rain 1.499. Sunshine and open skies thou mayst forecast 1.500. And learn by tokens sure, for then nor dimmed 1.501. Appear the stars' keen edges, nor the moon 1.502. As borrowing of her brother's beams to rise 1.503. Nor fleecy films to float along the sky. 1.504. Not to the sun's warmth then upon the shore 1.505. Do halcyons dear to Thetis ope their wings 1.506. Nor filthy swine take thought to toss on high 1.507. With scattering snout the straw-wisps. But the cloud 1.508. Seek more the vales, and rest upon the plain 1.509. And from the roof-top the night-owl for naught 1.510. Watching the sunset plies her 'lated song. 1.511. Distinct in clearest air is Nisus seen 1.512. Towering, and Scylla for the purple lock 1.513. Pays dear; for whereso, as she flies, her wing 1.514. The light air winnow, lo! fierce, implacable 2.9. Hither, O Father of the wine-press, come 2.10. And stripped of buskin stain thy bared limb 2.11. In the new must with me. 2.12. First, nature's law 2.13. For generating trees is manifold; 2.14. For some of their own force spontaneous spring 2.15. No hand of man compelling, and posse 2.16. The plains and river-windings far and wide 2.17. As pliant osier and the bending broom 2.18. Poplar, and willows in wan companie 2.19. With green leaf glimmering gray; and some there be 2.20. From chance-dropped seed that rear them, as the tall 2.21. Chestnuts, and, mightiest of the branching wood 2.22. Jove's Aesculus, and oaks, oracular 2.23. Deemed by the Greeks of old. With some sprouts forth 2.24. A forest of dense suckers from the root 2.25. As elms and cherries; so, too, a pigmy plant 2.26. Beneath its mother's mighty shade upshoot 2.27. The bay-tree of placeName key= 2.28. Nature imparted first; hence all the race 2.29. of forest-trees and shrubs and sacred grove 2.30. Springs into verdure. Other means there are 2.31. Which use by method for itself acquired. 2.32. One, sliving suckers from the tender frame 2.33. of the tree-mother, plants them in the trench; 2.34. One buries the bare stumps within his field 2.35. Truncheons cleft four-wise, or sharp-pointed stakes; 2.36. Some forest-trees the layer's bent arch await 2.37. And slips yet quick within the parent-soil; 2.38. No root need others, nor doth the pruner's hand 2.39. Shrink to restore the topmost shoot to earth 2.40. That gave it being. Nay, marvellous to tell 2.41. Lopped of its limbs, the olive, a mere stock 2.42. Still thrusts its root out from the sapless wood 2.43. And oft the branches of one kind we see 2.44. Change to another's with no loss to rue 2.45. Pear-tree transformed the ingrafted apple yield 2.46. And stony cornels on the plum-tree blush. 2.47. Come then, and learn what tilth to each belong 2.48. According to their kinds, ye husbandmen 2.49. And tame with culture the wild fruits, lest earth 2.50. Lie idle. O blithe to make all Ismaru 2.51. One forest of the wine-god, and to clothe 2.52. With olives huge Tabernus! And be thou 2.53. At hand, and with me ply the voyage of toil 2.54. I am bound on, O my glory, O thou that art 2.55. Justly the chiefest portion of my fame 2.56. Maecenas, and on this wide ocean launched 2.57. Spread sail like wings to waft thee. Not that I 2.58. With my poor verse would comprehend the whole 2.59. Nay, though a hundred tongues, a hundred mouth 2.60. Were mine, a voice of iron; be thou at hand 2.61. Skirt but the nearer coast-line; see the shore 2.62. Is in our grasp; not now with feigned song 2.63. Through winding bouts and tedious preluding 2.64. Shall I detain thee. 2.65. Those that lift their head 2.66. Into the realms of light spontaneously 2.67. Fruitless indeed, but blithe and strenuous spring 2.68. Since Nature lurks within the soil. And yet 2.69. Even these, should one engraft them, or transplant 2.70. To well-drilled trenches, will anon put of 2.71. Their woodland temper, and, by frequent tilth 2.72. To whatso craft thou summon them, make speed 2.73. To follow. So likewise will the barren shaft 2.74. That from the stock-root issueth, if it be 2.75. Set out with clear space amid open fields: 2.76. Now the tree-mother's towering leaves and bough 2.77. Darken, despoil of increase as it grows 2.78. And blast it in the bearing. Lastly, that 2.79. Which from shed seed ariseth, upward win 2.80. But slowly, yielding promise of its shade 2.81. To late-born generations; apples wane 2.82. Forgetful of their former juice, the grape 2.136. But lo! how many kinds, and what their names 2.137. There is no telling, nor doth it boot to tell; 2.138. Who lists to know it, he too would list to learn 2.139. How many sand-grains are by Zephyr tossed 2.140. On placeName key= 2.141. With fury on the ships, how many wave 2.142. Come rolling shoreward from the Ionian sea. 2.143. Not that all soils can all things bear alike. 2.144. Willows by water-courses have their birth 2.145. Alders in miry fens; on rocky height 2.146. The barren mountain-ashes; on the shore 2.147. Myrtles throng gayest; Bacchus, lastly, love 2.148. The bare hillside, and yews the north wind's chill. 2.149. Mark too the earth by outland tillers tamed 2.150. And Eastern homes of Arabs, and tattooed 2.151. Geloni; to all trees their native land 2.152. Allotted are; no clime but placeName key= 2.153. Black ebony; the branch of frankincense 2.154. Is placeName key= 2.155. of balsams oozing from the perfumed wood 2.156. Or berries of acanthus ever green? 2.157. of Aethiop forests hoar with downy wool 2.158. Or how the Seres comb from off the leave 2.159. Their silky fleece? of groves which placeName key= 2.160. Ocean's near neighbour, earth's remotest nook 2.161. Where not an arrow-shot can cleave the air 2.162. Above their tree-tops? yet no laggards they 2.163. When girded with the quiver! Media yield 2.164. The bitter juices and slow-lingering taste 2.165. of the blest citron-fruit, than which no aid 2.166. Comes timelier, when fierce step-dames drug the cup 2.167. With simples mixed and spells of baneful power 2.168. To drive the deadly poison from the limbs. 2.169. Large the tree's self in semblance like a bay 2.170. And, showered it not a different scent abroad 2.171. A bay it had been; for no wind of heaven 2.172. Its foliage falls; the flower, none faster, clings; 2.173. With it the Medes for sweetness lave the lips 2.174. And ease the panting breathlessness of age. 2.175. But no, not Mede-land with its wealth of woods 2.176. Nor Ganges fair, and Hermus thick with gold 3.3. You, woods and waves Lycaean. All themes beside 3.4. Which else had charmed the vacant mind with song 3.5. Are now waxed common. of harsh Eurystheus who 3.6. The story knows not, or that praiseless king 3.7. Busiris, and his altars? or by whom 3.8. Hath not the tale been told of Hylas young 3.95. His lofty step, his limbs' elastic tread: 3.96. Dauntless he leads the herd, still first to try 3.97. The threatening flood, or brave the unknown bridge 3.98. By no vain noise affrighted; lofty-necked 3.99. With clean-cut head, short belly, and stout back; 3.100. His sprightly breast exuberant with brawn. 3.115. The heights of 3.116. Even him, when sore disease or sluggish eld 3.117. Now saps his strength, pen fast at home, and spare 3.219. But if fierce squadrons and the ranks of war 3.220. Delight thee rather, or on wheels to glide 3.221. At placeName key= 3.222. And in the grove of Jupiter urge on 3.223. The flying chariot, be your steed's first task 3.224. To face the warrior's armed rage, and brook 3.225. The trumpet, and long roar of rumbling wheels 3.226. And clink of chiming bridles in the stall; 3.227. Then more and more to love his master's voice 3.228. Caressing, or loud hand that claps his neck. 3.229. Ay, thus far let him learn to dare, when first 3.230. Weaned from his mother, and his mouth at time 3.231. Yield to the supple halter, even while yet 3.232. Weak, tottering-limbed, and ignorant of life. 3.233. But, three years ended, when the fourth arrives 3.234. Now let him tarry not to run the ring 3.235. With rhythmic hoof-beat echoing, and now learn 3.236. Alternately to curve each bending leg 3.237. And be like one that struggleth; then at last 3.238. Challenge the winds to race him, and at speed 3.239. Launched through the open, like a reinless thing 3.240. Scarce print his footsteps on the surface-sand. 3.241. As when with power from Hyperborean clime 3.258. Whether on steed or steer thy choice be set. 3.259. Ay, therefore 'tis they banish bulls afar 3.260. To solitary pastures, or behind 3.261. Some mountain-barrier, or broad streams beyond 3.262. Or else in plenteous stalls pen fast at home. 3.263. For, even through sight of her, the female waste 3.266. With her sweet charms can lovers proud compel 3.267. To battle for the conquest horn to horn. 3.268. In Sila's forest feeds the heifer fair 4.149. Makes the trim garden smile; of placeName key= 4.150. Whose roses bloom and fade and bloom again; 4.151. How endives glory in the streams they drink 4.152. And green banks in their parsley, and how the gourd 4.170. With unbought plenty heaped his board on high. 4.171. He was the first to cull the rose in spring 4.172. He the ripe fruits in autumn; and ere yet 4.173. Winter had ceased in sullen ire to rive 4.174. The rocks with frost, and with her icy bit 4.175. Curb in the running waters, there was he 4.560. Forestalled him with the fetters; he nathless 4.561. All unforgetful of his ancient craft 4.562. Transforms himself to every wondrous thing
9. Juvenal, Satires, 7.197-7.198 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

10. Seneca The Younger, Letters, 24.18, 82.16 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

11. Sextus, Against The Mathematicians, 9.111 (2nd cent. CE - 3rd cent. CE)

12. Diogenes Laertius, Lives of The Philosophers, 10.31-10.34, 10.63 (3rd cent. CE - 3rd cent. CE)

10.31. They reject dialectic as superfluous; holding that in their inquiries the physicists should be content to employ the ordinary terms for things. Now in The Canon Epicurus affirms that our sensations and preconceptions and our feelings are the standards of truth; the Epicureans generally make perceptions of mental presentations to be also standards. His own statements are also to be found in the Summary addressed to Herodotus and in the Sovran Maxims. Every sensation, he says, is devoid of reason and incapable of memory; for neither is it self-caused nor, regarded as having an external cause, can it add anything thereto or take anything therefrom. 10.32. Nor is there anything which can refute sensations or convict them of error: one sensation cannot convict another and kindred sensation, for they are equally valid; nor can one sensation refute another which is not kindred but heterogeneous, for the objects which the two senses judge are not the same; nor again can reason refute them, for reason is wholly dependent on sensation; nor can one sense refute another, since we pay equal heed to all. And the reality of separate perceptions guarantees the truth of our senses. But seeing and hearing are just as real as feeling pain. Hence it is from plain facts that we must start when we draw inferences about the unknown. For all our notions are derived from perceptions, either by actual contact or by analogy, or resemblance, or composition, with some slight aid from reasoning. And the objects presented to mad-men and to people in dreams are true, for they produce effects – i.e. movements in the mind – which that which is unreal never does. 10.33. By preconception they mean a sort of apprehension or a right opinion or notion, or universal idea stored in the mind; that is, a recollection of an external object often presented, e.g. Such and such a thing is a man: for no sooner is the word man uttered than we think of his shape by an act of preconception, in which the senses take the lead. Thus the object primarily denoted by every term is then plain and clear. And we should never have started an investigation, unless we had known what it was that we were in search of. For example: The object standing yonder is a horse or a cow. Before making this judgement, we must at some time or other have known by preconception the shape of a horse or a cow. We should not have given anything a name, if we had not first learnt its form by way of preconception. It follows, then, that preconceptions are clear. The object of a judgement is derived from something previously clear, by reference to which we frame the proposition, e.g. How do we know that this is a man? 10.34. Opinion they also call conception or assumption, and declare it to be true and false; for it is true if it is subsequently confirmed or if it is not contradicted by evidence, and false if it is not subsequently confirmed or is contradicted by evidence. Hence the introduction of the phrase, that which awaits confirmation, e.g. to wait and get close to the tower and then learn what it looks like at close quarters.They affirm that there are two states of feeling, pleasure and pain, which arise in every animate being, and that the one is favourable and the other hostile to that being, and by their means choice and avoidance are determined; and that there are two kinds of inquiry, the one concerned with things, the other with nothing but words. So much, then, for his division and criterion in their main outline.But we must return to the letter.Epicurus to Herodotus, greeting. 10.63. Next, keeping in view our perceptions and feelings (for so shall we have the surest grounds for belief), we must recognize generally that the soul is a corporeal thing, composed of fine particles, dispersed all over the frame, most nearly resembling wind with an admixture of heat, in some respects like wind, in others like heat. But, again, there is the third part which exceeds the other two in the fineness of its particles and thereby keeps in closer touch with the rest of the frame. And this is shown by the mental faculties and feelings, by the ease with which the mind moves, and by thoughts, and by all those things the loss of which causes death.
13. Epicurus, Letter To Herodotus, 77

14. Epicurus, Letters, 116, 115

15. Epicurus, Letters, 116, 115

16. Philodemus, De Signis, 23, 13Subjects of this text:

subject book bibliographic info
academics, the academy Long, From Epicurus to Epictetus Studies in Hellenistic and Roman Philosophy (2006) 158
adynata Gale, Virgil on the Nature of Things: The Georgics, Lucretius and the Didactic Tradition (2000) 123, 124, 204, 205
aetiology Gale, Virgil on the Nature of Things: The Georgics, Lucretius and the Didactic Tradition (2000) 206
aetna Gale, Virgil on the Nature of Things: The Georgics, Lucretius and the Didactic Tradition (2000) 123
allegory Gale, Virgil on the Nature of Things: The Georgics, Lucretius and the Didactic Tradition (2000) 124
allusion/allusiveness Clay and Vergados, Teaching through Images: Imagery in Greco-Roman Didactic Poetry (2022) 245
amor, and metamorphosis Gale, Virgil on the Nature of Things: The Georgics, Lucretius and the Didactic Tradition (2000) 124
amor, in georgics Gale, Virgil on the Nature of Things: The Georgics, Lucretius and the Didactic Tradition (2000) 176
animals, in lucretius Gale, Virgil on the Nature of Things: The Georgics, Lucretius and the Didactic Tradition (2000) 123, 204, 206
animals Gale, Virgil on the Nature of Things: The Georgics, Lucretius and the Didactic Tradition (2000) 124, 176
animus, in lucretiuss epicurean theory of sight Nuno et al., SENSORIVM: The Senses in Roman Polytheism (2021) 54
anthropomorphism Gale, Virgil on the Nature of Things: The Georgics, Lucretius and the Didactic Tradition (2000) 176
aratus Gale, Virgil on the Nature of Things: The Georgics, Lucretius and the Didactic Tradition (2000) 205
aristotle Long, From Epicurus to Epictetus Studies in Hellenistic and Roman Philosophy (2006) 174
ataraxia Gale, Virgil on the Nature of Things: The Georgics, Lucretius and the Didactic Tradition (2000) 203
atomism, atomists Long, From Epicurus to Epictetus Studies in Hellenistic and Roman Philosophy (2006) 158, 174
atomism Lehoux et al., Lucretius: Poetry, Philosophy, Science (2013) 72; Nuno et al., SENSORIVM: The Senses in Roman Polytheism (2021) 54
atoms, andoid Lehoux et al., Lucretius: Poetry, Philosophy, Science (2013) 71, 72
atoms, nature/properties of Lehoux et al., Lucretius: Poetry, Philosophy, Science (2013) 71
atoms, swerve of Long, From Epicurus to Epictetus Studies in Hellenistic and Roman Philosophy (2006) 158, 174
bailey, c. Long, From Epicurus to Epictetus Studies in Hellenistic and Roman Philosophy (2006) 174
bodies, body Long, From Epicurus to Epictetus Studies in Hellenistic and Roman Philosophy (2006) 174
body-environment approach (bea), in lucretius epicurean theory of sight Nuno et al., SENSORIVM: The Senses in Roman Polytheism (2021) 54
body (human), and knowledge acquisition/cognition Nuno et al., SENSORIVM: The Senses in Roman Polytheism (2021) 54
callimachus, influence of on fasti Pasco-Pranger, Founding the Year: Ovid's Fasti and the Poetics of the Roman Calendar (2006) 123
cattle Gale, Virgil on the Nature of Things: The Georgics, Lucretius and the Didactic Tradition (2000) 176
causation, cause Long, From Epicurus to Epictetus Studies in Hellenistic and Roman Philosophy (2006) 158, 174
centaurs Gale, Virgil on the Nature of Things: The Georgics, Lucretius and the Didactic Tradition (2000) 123
cereal crops Gale, Virgil on the Nature of Things: The Georgics, Lucretius and the Didactic Tradition (2000) 176
ceres Gale, Virgil on the Nature of Things: The Georgics, Lucretius and the Didactic Tradition (2000) 123
chance Long, From Epicurus to Epictetus Studies in Hellenistic and Roman Philosophy (2006) 174
cognition Nuno et al., SENSORIVM: The Senses in Roman Polytheism (2021) 54
continuity, in fasti as mimetic of calendar Pasco-Pranger, Founding the Year: Ovid's Fasti and the Poetics of the Roman Calendar (2006) 123
cosmology Lehoux et al., Lucretius: Poetry, Philosophy, Science (2013) 71, 72
creation Lehoux et al., Lucretius: Poetry, Philosophy, Science (2013) 71
cultivation Clay and Vergados, Teaching through Images: Imagery in Greco-Roman Didactic Poetry (2022) 245
cyclopes Gale, Virgil on the Nature of Things: The Georgics, Lucretius and the Didactic Tradition (2000) 123
days, continuous treatment of in fasti Pasco-Pranger, Founding the Year: Ovid's Fasti and the Poetics of the Roman Calendar (2006) 123
de lacy, p. Long, From Epicurus to Epictetus Studies in Hellenistic and Roman Philosophy (2006) 158
design/purpose Lehoux et al., Lucretius: Poetry, Philosophy, Science (2013) 72
determinism Long, From Epicurus to Epictetus Studies in Hellenistic and Roman Philosophy (2006) 174
deucalion Gale, Virgil on the Nature of Things: The Georgics, Lucretius and the Didactic Tradition (2000) 205
didactic poetry, and continuity in the fasti Pasco-Pranger, Founding the Year: Ovid's Fasti and the Poetics of the Roman Calendar (2006) 123
earth Long, From Epicurus to Epictetus Studies in Hellenistic and Roman Philosophy (2006) 174
elegiac meter and temporal rhythms Pasco-Pranger, Founding the Year: Ovid's Fasti and the Poetics of the Roman Calendar (2006) 123
emotion Nuno et al., SENSORIVM: The Senses in Roman Polytheism (2021) 54
epicurus, on nature and the self Long, From Epicurus to Epictetus Studies in Hellenistic and Roman Philosophy (2006) 158
eudoxus Long, From Epicurus to Epictetus Studies in Hellenistic and Roman Philosophy (2006) 158
finales, book 1 Gale, Virgil on the Nature of Things: The Georgics, Lucretius and the Didactic Tradition (2000) 207
giants Gale, Virgil on the Nature of Things: The Georgics, Lucretius and the Didactic Tradition (2000) 123, 124, 204
gigantomachy/giants Clay and Vergados, Teaching through Images: Imagery in Greco-Roman Didactic Poetry (2022) 245
god Long, From Epicurus to Epictetus Studies in Hellenistic and Roman Philosophy (2006) 158
gods, in the georgics Gale, Virgil on the Nature of Things: The Georgics, Lucretius and the Didactic Tradition (2000) 123, 206, 207
gods Lehoux et al., Lucretius: Poetry, Philosophy, Science (2013) 71, 72
golden age Gale, Virgil on the Nature of Things: The Georgics, Lucretius and the Didactic Tradition (2000) 124, 206, 207
growth, spontaneous (wild) Clay and Vergados, Teaching through Images: Imagery in Greco-Roman Didactic Poetry (2022) 245
hercules Lehoux et al., Lucretius: Poetry, Philosophy, Science (2013) 71
hero Gale, Virgil on the Nature of Things: The Georgics, Lucretius and the Didactic Tradition (2000) 176
hesiod, allusions to Gale, Virgil on the Nature of Things: The Georgics, Lucretius and the Didactic Tradition (2000) 207
hesiod Gale, Virgil on the Nature of Things: The Georgics, Lucretius and the Didactic Tradition (2000) 205
heuretai Gale, Virgil on the Nature of Things: The Georgics, Lucretius and the Didactic Tradition (2000) 124
horses Gale, Virgil on the Nature of Things: The Georgics, Lucretius and the Didactic Tradition (2000) 123, 176
hume, david Lehoux et al., Lucretius: Poetry, Philosophy, Science (2013) 71
imagery, agricultural Gale, Virgil on the Nature of Things: The Georgics, Lucretius and the Didactic Tradition (2000) 176
imagery, fire Gale, Virgil on the Nature of Things: The Georgics, Lucretius and the Didactic Tradition (2000) 176
indeterminacy Long, From Epicurus to Epictetus Studies in Hellenistic and Roman Philosophy (2006) 158
julius caesar Gale, Virgil on the Nature of Things: The Georgics, Lucretius and the Didactic Tradition (2000) 207
jupiter Clay and Vergados, Teaching through Images: Imagery in Greco-Roman Didactic Poetry (2022) 245; Gale, Virgil on the Nature of Things: The Georgics, Lucretius and the Didactic Tradition (2000) 206, 207
labor, in the georgics Gale, Virgil on the Nature of Things: The Georgics, Lucretius and the Didactic Tradition (2000) 176, 206
labor Clay and Vergados, Teaching through Images: Imagery in Greco-Roman Didactic Poetry (2022) 245
laudes italiae Gale, Virgil on the Nature of Things: The Georgics, Lucretius and the Didactic Tradition (2000) 209
leander Gale, Virgil on the Nature of Things: The Georgics, Lucretius and the Didactic Tradition (2000) 176
limit, epicurean concept of Long, From Epicurus to Epictetus Studies in Hellenistic and Roman Philosophy (2006) 158
lucretius, agriculture in Gale, Virgil on the Nature of Things: The Georgics, Lucretius and the Didactic Tradition (2000) 206, 209
lucretius, animals in Gale, Virgil on the Nature of Things: The Georgics, Lucretius and the Didactic Tradition (2000) 123, 204, 206
lucretius, culture-history in Gale, Virgil on the Nature of Things: The Georgics, Lucretius and the Didactic Tradition (2000) 204
lucretius, laws of nature in Gale, Virgil on the Nature of Things: The Georgics, Lucretius and the Didactic Tradition (2000) 203, 204, 205, 206, 207
lucretius, mirabilia in Gale, Virgil on the Nature of Things: The Georgics, Lucretius and the Didactic Tradition (2000) 207
lucretius, myth in Gale, Virgil on the Nature of Things: The Georgics, Lucretius and the Didactic Tradition (2000) 123, 124
lucretius, natura in Gale, Virgil on the Nature of Things: The Georgics, Lucretius and the Didactic Tradition (2000) 204
lucretius Long, From Epicurus to Epictetus Studies in Hellenistic and Roman Philosophy (2006) 158, 174
matter Long, From Epicurus to Epictetus Studies in Hellenistic and Roman Philosophy (2006) 158, 174
metamorphosis Gale, Virgil on the Nature of Things: The Georgics, Lucretius and the Didactic Tradition (2000) 123, 124
meteorology, thunder Lehoux et al., Lucretius: Poetry, Philosophy, Science (2013) 71
mind, in lucretius epicurean theory of sight Nuno et al., SENSORIVM: The Senses in Roman Polytheism (2021) 54
mind Long, From Epicurus to Epictetus Studies in Hellenistic and Roman Philosophy (2006) 158
mirabilia, in lucretius Gale, Virgil on the Nature of Things: The Georgics, Lucretius and the Didactic Tradition (2000) 207
mirabilia, in the georgics Gale, Virgil on the Nature of Things: The Georgics, Lucretius and the Didactic Tradition (2000) 207
monsters Gale, Virgil on the Nature of Things: The Georgics, Lucretius and the Didactic Tradition (2000) 123, 124, 204, 209
myth, in lucretius Gale, Virgil on the Nature of Things: The Georgics, Lucretius and the Didactic Tradition (2000) 123, 124
myth, in the georgics Gale, Virgil on the Nature of Things: The Georgics, Lucretius and the Didactic Tradition (2000) 123, 124, 205, 206
natura Gale, Virgil on the Nature of Things: The Georgics, Lucretius and the Didactic Tradition (2000) 204, 209
nature, laws of Long, From Epicurus to Epictetus Studies in Hellenistic and Roman Philosophy (2006) 158
nature Clay and Vergados, Teaching through Images: Imagery in Greco-Roman Didactic Poetry (2022) 245
oak Clay and Vergados, Teaching through Images: Imagery in Greco-Roman Didactic Poetry (2022) 245
order Clay and Vergados, Teaching through Images: Imagery in Greco-Roman Didactic Poetry (2022) 245
palaephatus Gale, Virgil on the Nature of Things: The Georgics, Lucretius and the Didactic Tradition (2000) 123
perception, lucretius epicurean theory of perception/the senses Nuno et al., SENSORIVM: The Senses in Roman Polytheism (2021) 54
personification Gale, Virgil on the Nature of Things: The Georgics, Lucretius and the Didactic Tradition (2000) 176, 207
philodemus Lehoux et al., Lucretius: Poetry, Philosophy, Science (2013) 72
physical elements Long, From Epicurus to Epictetus Studies in Hellenistic and Roman Philosophy (2006) 174
plato Gale, Virgil on the Nature of Things: The Georgics, Lucretius and the Didactic Tradition (2000) 203
portents Gale, Virgil on the Nature of Things: The Georgics, Lucretius and the Didactic Tradition (2000) 207
prayer Gale, Virgil on the Nature of Things: The Georgics, Lucretius and the Didactic Tradition (2000) 207
proems, in lucretius Gale, Virgil on the Nature of Things: The Georgics, Lucretius and the Didactic Tradition (2000) 176
prometheus Gale, Virgil on the Nature of Things: The Georgics, Lucretius and the Didactic Tradition (2000) 123
providentialism Gale, Virgil on the Nature of Things: The Georgics, Lucretius and the Didactic Tradition (2000) 205, 206
religion, in the georgics Gale, Virgil on the Nature of Things: The Georgics, Lucretius and the Didactic Tradition (2000) 206, 207
remythologization Gale, Virgil on the Nature of Things: The Georgics, Lucretius and the Didactic Tradition (2000) 123
reproduction, epicurean theory of Long, From Epicurus to Epictetus Studies in Hellenistic and Roman Philosophy (2006) 158, 174
robin, l. Long, From Epicurus to Epictetus Studies in Hellenistic and Roman Philosophy (2006) 174
roman religion/polytheism Nuno et al., SENSORIVM: The Senses in Roman Polytheism (2021) 54
seeds, in epicurean physics Long, From Epicurus to Epictetus Studies in Hellenistic and Roman Philosophy (2006) 174
senses, in lucretius epicurean theory of sight Nuno et al., SENSORIVM: The Senses in Roman Polytheism (2021) 54
senses, lucretius epicurean theory of the senses Nuno et al., SENSORIVM: The Senses in Roman Polytheism (2021) 54
servius Gale, Virgil on the Nature of Things: The Georgics, Lucretius and the Didactic Tradition (2000) 124
solmsen, f. Long, From Epicurus to Epictetus Studies in Hellenistic and Roman Philosophy (2006) 158, 174
stoicism, stoics, cosmology of Long, From Epicurus to Epictetus Studies in Hellenistic and Roman Philosophy (2006) 158
stoicism Gale, Virgil on the Nature of Things: The Georgics, Lucretius and the Didactic Tradition (2000) 203; Lehoux et al., Lucretius: Poetry, Philosophy, Science (2013) 72
sun Long, From Epicurus to Epictetus Studies in Hellenistic and Roman Philosophy (2006) 158
techne, teleology' Long, From Epicurus to Epictetus Studies in Hellenistic and Roman Philosophy (2006) 158
thomas, r. f. Gale, Virgil on the Nature of Things: The Georgics, Lucretius and the Didactic Tradition (2000) 207
titans Clay and Vergados, Teaching through Images: Imagery in Greco-Roman Didactic Poetry (2022) 245
trees Gale, Virgil on the Nature of Things: The Georgics, Lucretius and the Didactic Tradition (2000) 176, 204, 209
truth Lehoux et al., Lucretius: Poetry, Philosophy, Science (2013) 71, 72
typhoeus Gale, Virgil on the Nature of Things: The Georgics, Lucretius and the Didactic Tradition (2000) 123
underworld Gale, Virgil on the Nature of Things: The Georgics, Lucretius and the Didactic Tradition (2000) 124
venus Gale, Virgil on the Nature of Things: The Georgics, Lucretius and the Didactic Tradition (2000) 176
vine Clay and Vergados, Teaching through Images: Imagery in Greco-Roman Didactic Poetry (2022) 245
virgil, and aratus Gale, Virgil on the Nature of Things: The Georgics, Lucretius and the Didactic Tradition (2000) 205
virgil, and hesiod Gale, Virgil on the Nature of Things: The Georgics, Lucretius and the Didactic Tradition (2000) 205
virgil, reception of lucretius Gale, Virgil on the Nature of Things: The Georgics, Lucretius and the Didactic Tradition (2000) 123, 124
weather signs Gale, Virgil on the Nature of Things: The Georgics, Lucretius and the Didactic Tradition (2000) 206, 207
xenophanes Gale, Virgil on the Nature of Things: The Georgics, Lucretius and the Didactic Tradition (2000) 123
zoogony Gale, Virgil on the Nature of Things: The Georgics, Lucretius and the Didactic Tradition (2000) 123