Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database7235
Josephus Flavius, Jewish War, 7.43-7.60


Τὸ γὰρ ̓Ιουδαίων γένος πολὺ μὲν κατὰ πᾶσαν τὴν οἰκουμένην παρέσπαρται τοῖς ἐπιχωρίοις, πλεῖστον δὲ τῇ Συρίᾳ κατὰ τὴν γειτνίασιν ἀναμεμιγμένον ἐξαιρέτως ἐπὶ τῆς ̓Αντιοχείας ἦν πολὺ διὰ τὸ τῆς πόλεως μέγεθος: μάλιστα δ' αὐτοῖς ἀδεᾶ τὴν ἐκεῖ κατοίκησιν οἱ μετ' ̓Αντίοχον βασιλεῖς παρέσχον:3. For as the Jewish nation is widely dispersed over all the habitable earth among its inhabitants, so it is very much intermingled with Syria by reason of its neighborhood, and had the greatest multitudes in Antioch by reason of the largeness of the city, wherein the kings, after Antiochus, had afforded them a habitation with the most undisturbed tranquillity;


ἀνῆκε δὲ καὶ χώραν πολλὴν ὁ βασιλεὺς εἰς χρημάτων πρόσοδον, ὅπως εἴη καὶ τοῖς ἱερεῦσιν ἀφθονία καὶ τῷ θεῷ πολλὰ τὰ πρὸς τὴν εὐσέβειαν.3. For as the Jewish nation is widely dispersed over all the habitable earth among its inhabitants, so it is very much intermingled with Syria by reason of its neighborhood, and had the greatest multitudes in Antioch by reason of the largeness of the city, wherein the kings, after Antiochus, had afforded them a habitation with the most undisturbed tranquillity;


̓Αντίοχος μὲν γὰρ ὁ κληθεὶς ̓Επιφανὴς ̔Ιεροσόλυμα πορθήσας τὸν νεὼν ἐσύλησεν, οἱ δὲ μετ' αὐτὸν τὴν βασιλείαν παραλαβόντες τῶν ἀναθημάτων ὅσα χαλκᾶ πεποίητο πάντα τοῖς ἐπ' ̓Αντιοχείας ̓Ιουδαίοις ἀπέδοσαν εἰς τὴν συναγωγὴν αὐτῶν ἀναθέντες, καὶ συνεχώρησαν αὐτοῖς ἐξ ἴσου τῆς πόλεως τοῖς ̔́Ελλησι μετέχειν.for though Antiochus, who was called Epiphanes, laid Jerusalem waste, and spoiled the temple, yet did those that succeeded him in the kingdom restore all the donations that were made of brass to the Jews of Antioch, and dedicated them to their synagogue, and granted them the enjoyment of equal privileges of citizens with the Greeks themselves;


ὁ δ' ἱππέας τε καὶ πεζοὺς ἀποστείλας ῥᾳδίως ἐκράτησεν ἀνόπλων, καὶ τὸ μὲν πλέον ἐν χερσὶν ἀπώλετο, τινὲς δὲ καὶ ζωγρηθέντες ἀνήχθησαν πρὸς τὸν Κάτυλλον.for though Antiochus, who was called Epiphanes, laid Jerusalem waste, and spoiled the temple, yet did those that succeeded him in the kingdom restore all the donations that were made of brass to the Jews of Antioch, and dedicated them to their synagogue, and granted them the enjoyment of equal privileges of citizens with the Greeks themselves;


τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ τῶν μετὰ ταῦτα βασιλέων αὐτοῖς προσφερομένων εἴς τε πλῆθος ἐπέδωκαν καὶ τῇ κατασκευῇ καὶ τῇ πολυτελείᾳ τῶν ἀναθημάτων τὸ ἱερὸν ἐξελάμπρυναν, ἀεί τε προσαγόμενοι ταῖς θρησκείαις πολὺ πλῆθος ̔Ελλήνων, κἀκείνους τρόπῳ τινὶ μοῖραν αὐτῶν πεποίηντο.and as the succeeding kings treated them after the same manner, they both multiplied to a great number, and adorned their temple gloriously by fine ornaments, and with great magnificence, in the use of what had been given them. They also made proselytes of a great many of the Greeks perpetually, and thereby, after a sort, brought them to be a portion of their own body.


Οὐεσπασιανὸς δὲ τὸ πρᾶγμα ὑποπτεύσας ἀναζητεῖ τὴν ἀλήθειαν καὶ γνοὺς ἄδικον τὴν αἰτίαν τοῖς ἀνδράσιν ἐπενηνεγμένην τοὺς μὲν ἀφίησι τῶν ἐγκλημάτων Τίτου σπουδάσαντος, δίκην δ' ἐπέθηκεν ̓Ιωνάθῃ τὴν προσήκουσαν: ζῶν γὰρ κατεκαύθη πρότερον αἰκισθείς.and as the succeeding kings treated them after the same manner, they both multiplied to a great number, and adorned their temple gloriously by fine ornaments, and with great magnificence, in the use of what had been given them. They also made proselytes of a great many of the Greeks perpetually, and thereby, after a sort, brought them to be a portion of their own body.


καθ' ὃν δὲ καιρὸν ὁ πόλεμος ἀνακεκήρυκτο, νεωστὶ δ' εἰς τὴν Συρίαν Οὐεσπασιανὸς καταπεπλεύκει, τὸ δὲ κατὰ τῶν ̓Ιουδαίων παρὰ πᾶσιν ἤκμαζε μῖσοςBut about this time when the present war began, and Vespasian was newly sailed to Syria


τότε δή τις ̓Αντίοχος εἷς ἐξ αὐτῶν τὰ μάλιστα διὰ τὸν πατέρα τιμώμενος, ἦν γὰρ ἄρχων τῶν ἐπ' ̓Αντιοχείας ̓Ιουδαίων, τοῦ δήμου τῶν ̓Αντιοχέων ἐκκλησιάζοντος εἰς τὸ θέατρον παρελθὼν τόν τε πατέρα τὸν αὐτοῦ καὶ τοὺς ἄλλους ἐνεδείκνυτο κατηγορῶν, ὅτι νυκτὶ μιᾷ καταπρῆσαι τὴν πόλιν ἅπασαν διεγνώκεισαν, καὶ παρεδίδου ξένους ̓Ιουδαίους τινὰς ὡς κεκοινωνηκότας τῶν βεβουλευμένων.and all men had taken up a great hatred against the Jews, then it was that a certain person, whose name was Antiochus, being one of the Jewish nation, and greatly respected on account of his father, who was governor of the Jews at Antioch came upon the theater at a time when the people of Antioch were assembled together, and became an informer against his father, and accused both him and others that they had resolved to burn the whole city in one night;; he also delivered up to them some Jews that were foreigners, as partners in their resolutions.


ταῦτα ἀκούων ὁ δῆμος τὴν ὀργὴν οὐ κατεῖχεν, ἀλλ' ἐπὶ μὲν τοὺς παραδοθέντας πῦρ εὐθὺς ἐκέλευον κομίζειν, καὶ παραχρῆμα πάντες ἐπὶ τοῦ θεάτρου κατεφλέγησανWhen the people heard this, they could not refrain their passion, but commanded that those who were delivered up to them should have fire brought to burn them, who were accordingly all burnt upon the theater immediately.


ἐπὶ δὲ τὸ πλῆθος ὥρμητο τῶν ̓Ιουδαίων ἐν τῷ τάχιον ἐκείνους τιμωρίᾳ περιβαλεῖν τὴν αὐτῶν πατρίδα σώζειν νομίζοντες.They did also fall violently upon the multitude of the Jews, as supposing that by punishing them suddenly they should save their own city.


nanAs for Antiochus, he aggravated the rage they were in, and thought to give them a demonstration of his own conversion, and of his hatred of the Jewish customs, by sacrificing after the manner of the Greeks;


ἐκέλευε δὲ καὶ τοὺς ἄλλους τὸ αὐτὸ ποιεῖν ἀναγκάζειν: φανεροὺς γὰρ γενήσεσθαι τῷ μὴ θέλειν τοὺς ἐπιβεβουλευκότας. χρωμένων δὲ τῇ πείρᾳ τῶν ̓Αντιοχέων ὀλίγοι μὲν ὑπέμειναν, οἱ δὲ μὴ βουληθέντες ἀνῃρέθησαν.he persuaded the rest also to compel them to do the same, because they would by that means discover who they were that had plotted against them, since they would not do so; and when the people of Antioch tried the experiment, some few complied, but those that would not do so were slain.


̓Αντίοχος δὲ στρατιώτας παρὰ τοῦ ̔Ρωμαίων ἡγεμόνος λαβὼν χαλεπὸς ἐφειστήκει τοῖς αὐτοῦ πολίταις, ἀργεῖν τὴν ἑβδόμην οὐκ ἐπιτρέπων, ἀλλὰ βιαζόμενος πάντα πράττειν ὅσα δὴ καὶ ταῖς ἄλλαις ἡμέραις.As for Antiochus himself, he obtained soldiers from the Roman commander, and became a severe master over his own citizens, not permitting them to rest on the seventh day, but forcing them to do all that they usually did on other days;


οὕτως τε τὴν ἀνάγκην ἰσχυρὰν ἐποίησεν, ὡς μὴ μόνον ἐπ' ̓Αντιοχείας καταλυθῆναι τὴν ἑβδομάδα ἀργὴν ἡμέραν, ἀλλ' ἐκεῖθεν ἀρξαμένου τοῦ πράγματος κἀν ταῖς ἄλλαις πόλεσιν ὁμοίως βραχύν τινα χρόνον.and to that degree of distress did he reduce them in this matter, that the rest of the seventh day was dissolved not only at Antioch, but the same thing which took thence its rise was done in other cities also, in like manner, for some small time.


Τοιούτων δὴ τοῖς ἐπ' ̓Αντιοχείας ̓Ιουδαίοις τῶν κατ' ἐκεῖνον τὸν καιρὸν κακῶν γεγενημένων δευτέρα πάλιν συμφορὰ προσέπεσε, περὶ ἧς ἐπιχειρήσαντες ἀφηγεῖσθαι καὶ ταῦτα διεξήλθομεν.4. Now, after these misfortunes had happened to the Jews at Antioch, a second calamity befell them, the description of which when we were going about we promised the account foregoing;


ἐπεὶ γὰρ συνέβη καταπρησθῆναι τὴν τετράγωνον ἀγορὰν ἀρχεῖά τε καὶ γραμματοφυλάκιον καὶ τὰς βασιλικάς, μόλις τε τὸ πῦρ ἐκωλύθη μετὰ πολλῆς βίας ἐπὶ πᾶσαν τὴν πόλιν περιφερόμενον, ταύτην ̓Αντίοχος τὴν πρᾶξιν ̓Ιουδαίων κατηγόρει.for upon this accident, whereby the foursquare marketplace was burnt down, as well as the archives, and the place where the public records were preserved, and the royal palaces (and it was not without difficulty that the fire was then put a stop to, which was likely, by the fury wherewith it was carried along, to have gone over the whole city), Antiochus accused the Jews as the occasion of all the mischief that was done.


καὶ τοὺς ̓Αντιοχεῖς, εἰ καὶ μὴ πρότερον εἶχον πρὸς αὐτοὺς ἀπεχθῶς, τάχιστα τῇ διαβολῇ παρὰ τὴν ἐκ τοῦ συμβεβηκότος ταραχὴν ὑπαχθέντας πολὺ μᾶλλον ἐκ τῶν προϋπηργμένων τοῖς ὑπ' αὐτοῦ λεγομένοις πιστεύειν παρεσκεύασεν, ὡς μόνον οὐκ αὐτοὺς τὸ πῦρ ἐνιέμενον ὑπὸ τῶν ̓Ιουδαίων ἑωρακόταςNow this induced the people of Antioch, who were now under the immediate persuasion, by reason of the disorder they were in, that this calumny was true, and would have been under the same persuasion, even though they had not borne an ill will at the Jews before, to believe this man’s accusation, especially when they considered what had been done before, and this to such a degree, that they all fell violently upon those that were accused


καὶ καθάπερ ἐμμανεῖς γεγενημένοι μετὰ πολλοῦ τινος οἴστρου πάντες ἐπὶ τοὺς διαβεβλημένους ὥρμηντο.and this, like madmen, in a very furious rage also, even as if they had seen the Jews in a manner setting fire themselves to the city;


μόλις δ' αὐτῶν ἐδυνήθη τὰς ὁρμὰς ἐπισχεῖν Ναῖος Κολλήγας τις πρεσβευτής, ἀξιῶν ἐπιτρέψαι Καίσαρι δηλωθῆναι περὶ τῶν γεγονότων:nor was it without difficulty that one Cneius Collegas, the legate, could prevail with them to permit the affairs to be laid before Caesar;


τὸν γὰρ ἡγεμονεύοντα τῆς Συρίας Καισέννιον Παῖτον ἤδη μὲν Οὐεσπασιανὸς ἐξαπεστάλκει, συνέβαινε δὲ παρεῖναι μηδέπω.for as to Cesennius Petus, the president of Syria, Vespasian had already sent him away; and so it happened that he was not yet come back thither.


nanBut when Collegas had made a careful inquiry into the matter, he found out the truth, and that not one of those Jews that were accused by Antiochus had any hand in it


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

20 results
1. Hebrew Bible, Genesis, 3.23-3.24 (9th cent. BCE - 3rd cent. BCE)

3.23. וַיְשַׁלְּחֵהוּ יְהוָה אֱלֹהִים מִגַּן־עֵדֶן לַעֲבֹד אֶת־הָאֲדָמָה אֲשֶׁר לֻקַּח מִשָּׁם׃ 3.24. וַיְגָרֶשׁ אֶת־הָאָדָם וַיַּשְׁכֵּן מִקֶּדֶם לְגַן־עֵדֶן אֶת־הַכְּרֻבִים וְאֵת לַהַט הַחֶרֶב הַמִּתְהַפֶּכֶת לִשְׁמֹר אֶת־דֶּרֶךְ עֵץ הַחַיִּים׃ 3.23. Therefore the LORD God sent him forth from the garden of Eden, to till the ground from whence he was taken." 3.24. So He drove out the man; and He placed at the east of the garden of Eden the cherubim, and the flaming sword which turned every way, to keep the way to the tree of life."
2. Septuagint, 1 Maccabees, 1.44, 1.51, 2.6, 3.14, 3.35, 5.2, 5.9, 5.15, 5.23, 5.25, 6.23, 10.34, 10.37 (2nd cent. BCE - 2nd cent. BCE)

1.44. And the king sent letters by messengers to Jerusalem and the cities of Judah; he directed them to follow customs strange to the land 1.51. In such words he wrote to his whole kingdom. And he appointed inspectors over all the people and commanded the cities of Judah to offer sacrifice, city by city. 2.6. He saw the blasphemies being committed in Judah and Jerusalem 3.14. he said, "I will make a name for myself and win honor in the kingdom. I will make war on Judas and his companions, who scorn the kings command. 3.35. Lysias was to send a force against them to wipe out and destroy the strength of Israel and the remt of Jerusalem; he was to banish the memory of them from the place 5.2. and they determined to destroy the descendants of Jacob who lived among them. So they began to kill and destroy among the people. 5.9. Now the Gentiles in Gilead gathered together against the Israelites who lived in their territory, and planned to destroy them. But they fled to the stronghold of Dathema 5.15. they said that against them had gathered together men of Ptolemais and Tyre and Sidon, and all Galilee of the Gentiles, "to annihilate us. 5.23. Then he took the Jews of Galilee and Arbatta, with their wives and children, and all they possessed, and led them to Judea with great rejoicing. 5.25. They encountered the Nabateans, who met them peaceably and told them all that had happened to their brethren in Gilead: 6.23. We were happy to serve your father, to live by what he said and to follow his commands. 10.34. And all the feasts and sabbaths and new moons and appointed days, and the three days before a feast and the three after a feast -- let them all be days of immunity and release for all the Jews who are in my kingdom. 10.37. Let some of them be stationed in the great strongholds of the king, and let some of them be put in positions of trust in the kingdom. Let their officers and leaders be of their own number, and let them live by their own laws, just as the king has commanded in the land of Judah.
3. Septuagint, 2 Maccabees, 4.36, 6.1, 6.8, 11.27, 11.31, 12.1, 12.30 (2nd cent. BCE - 2nd cent. BCE)

4.36. When the king returned from the region of Cilicia, the Jews in the city appealed to him with regard to the unreasonable murder of Onias, and the Greeks shared their hatred of the crime.' 6.1. Not long after this, the king sent an Athenian senator to compel the Jews to forsake the laws of their fathers and cease to live by the laws of God,' 6.8. At the suggestion of Ptolemy a decree was issued to the neighboring Greek cities, that they should adopt the same policy toward the Jews and make them partake of the sacrifices,' 11.27. To the nation the king's letter was as follows:'King Antiochus to the senate of the Jews and to the other Jews, greeting.' 11.31. for the Jews to enjoy their own food and laws, just as formerly, and none of them shall be molested in any way for what he may have done in ignorance.' 12.1. When this agreement had been reached, Lysias returned to the king, and the Jews went about their farming.' 12.30. But when the Jews who dwelt there bore witness to the good will which the people of Scythopolis had shown them and their kind treatment of them in times of misfortune,'
4. Diodorus Siculus, Historical Library, a b c d\n0 34/35.1.1 34/35.1.1 34/35 1 (1st cent. BCE - 1st cent. BCE)

5. Philo of Alexandria, On The Embassy To Gaius, 353 (1st cent. BCE - 1st cent. CE)

353. for, said he, "You are haters of God, inasmuch as you do not think that I am a god, I who am already confessed to be a god by every other nation, but who am refused that appellation by you." And then, stretching up his hands to heaven, he uttered an ejaculation which it was impious to hear, much more would it be so to repeat it literally.
6. Josephus Flavius, Jewish Antiquities, 1.35, 1.77, 2.246, 3.206, 4.197, 4.219, 4.228, 5.125, 11.338, 12.68, 12.71, 12.119, 12.145, 12.149-12.150, 13.66, 14.114, 15.372, 16.165 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.35. God also presented the living creatures, when he had made them, according to their kinds, both male and female, to Adam, who gave them those names by which they are still called. But when he saw that Adam had no female companion, no society, for there was no such created, and that he wondered at the other animals which were male and female, he laid him asleep, and took away one of his ribs, and out of it formed the woman; 1.77. That he should make an ark of four stories high, three hundred cubits long, fifty cubits broad, and thirty cubits high. Accordingly he entered into that ark, and his wife, and sons, and their wives, and put into it not only other provisions, to support their wants there, but also sent in with the rest all sorts of living creatures, the male and his female, for the preservation of their kinds; and others of them by sevens. 2.246. for he made baskets, like unto arks, of sedge, and filled them with ibes, and carried them along with them; which animal is the greatest enemy to serpents imaginable, for they fly from them when they come near them; and as they fly they are caught and devoured by them, as if it were done by the harts; 3.206. After this manner did he consecrate them and their garments for seven days together. The same he did to the tabernacle, and the vessels thereto belonging, both with oil first incensed, as I said, and with the blood of bulls and of rams, slain day by day one, according to its kind. But on the eighth day he appointed a feast for the people, and commanded them to offer sacrifice according to their ability. 4.197. only we shall so far innovate, as to digest the several kinds of laws into a regular system; for they were by him left in writing as they were accidentally scattered in their delivery, and as he upon inquiry had learned them of God. On which account I have thought it necessary to premise this observation beforehand, lest any of my own countrymen should blame me, as having been guilty of an offense herein. 4.219. 15. But let not a single witness be credited, but three, or two at the least, and those such whose testimony is confirmed by their good lives. But let not the testimony of women be admitted, on account of the levity and boldness of their sex Nor let servants be admitted to give testimony, on account of the ignobility of their soul; since it is probable that they may not speak truth, either out of hope of gain, or fear of punishment. But if any one be believed to have borne false witness, let him, when he is convicted, suffer all the very same punishments which he against whom he bore witness was to have suffered. 4.228. 20. You are not to sow with seed a piece of land which is planted with vines, for it is enough that it supply nourishment to that plant, and be not harassed by ploughing also. You are to plough your land with oxen, and not to oblige other animals to come under the same yoke with them; but to till your land with those beasts that are of the same kind with each other. The seeds are also to be pure, and without mixture, and not to be compounded of two or three sorts, since nature does not rejoice in the union of things that are not in their own nature alike; 5.125. 3. For which reason they removed their camp to Hebron; and when they had taken it, they slew all the inhabitants. There were till then left the race of giants, who had bodies so large, and counteces so entirely different from other men, that they were surprising to the sight, and terrible to the hearing. The bones of these men are still shown to this very day, unlike to any credible relations of other men. 11.338. whereupon the high priest desired that they might enjoy the laws of their forefathers, and might pay no tribute on the seventh year. He granted all they desired. And when they entreated him that he would permit the Jews in Babylon and Media to enjoy their own laws also, he willingly promised to do hereafter what they desired. 12.68. But under these oval figures, thus engraven, the workmen had put a crown all round it, where the nature of all sorts of fruit was represented, insomuch that the bunches of grapes hung up. And when they had made the stones to represent all the kinds of fruit before mentioned, and that each in its proper color, they made them fast with gold round the whole table. 12.71. but upon the table itself they engraved a meander, inserting into it very valuable stones in the middle like stars, of various colors; the carbuncle and the emerald, each of which sent out agreeable rays of light to the spectators; with such stones of other sorts also as were most curious and best esteemed, as being most precious in their kind. 12.119. 1. The Jews also obtained honors from the kings of Asia when they became their auxiliaries; for Seleucus Nicator made them citizens in those cities which he built in Asia, and in the lower Syria, and in the metropolis itself, Antioch; and gave them privileges equal to those of the Macedonians and Greeks, who were the inhabitants, insomuch that these privileges continue to this very day: 12.145. 4. And these were the contents of this epistle. He also published a decree through all his kingdom in honor of the temple, which contained what follows: “It shall be lawful for no foreigner to come within the limits of the temple round about; which thing is forbidden also to the Jews, unless to those who, according to their own custom, have purified themselves. 12.149. Having been informed that a sedition is arisen in Lydia and Phrygia, I thought that matter required great care; and upon advising with my friends what was fit to be done, it hath been thought proper to remove two thousand families of Jews, with their effects, out of Mesopotamia and Babylon, unto the castles and places that lie most convenient; 13.66. where I found that the greatest part of your people had temples in an improper manner, and that on this account they bare ill-will one against another, which happens to the Egyptians by reason of the multitude of their temples, and the difference of opinions about divine worship. Now I found a very fit place in a castle that hath its name from the country Diana; this place is full of materials of several sorts, and replenished with sacred animals; 14.114. And Strabo himself bears witness to the same thing in another place, that at the same time that Sylla passed over into Greece, in order to fight against Mithridates, he sent Lucullus to put an end to a sedition that our nation, of whom the habitable earth is full, had raised in Cyrene; where he speaks thus: 15.372. However, it is but fit to set down here the reasons wherefore Herod had these Essenes in such honor, and thought higher of them than their mortal nature required; nor will this account be unsuitable to the nature of this history, as it will show the opinion men had of these Essenes. 16.165. And I give order that the testimonial which they have given me, on account of my regard to that piety which I exercise toward all mankind, and out of regard to Caius Marcus Censorinus, together with the present decree, be proposed in that most eminent place which hath been consecrated to me by the community of Asia at Ancyra. And if any one transgress any part of what is above decreed, he shall be severely punished.” This was inscribed upon a pillar in the temple of Caesar.
7. Josephus Flavius, Jewish War, 1.364-1.370, 2.398-2.399, 2.461-2.480, 3.508, 6.271, 6.312-6.313, 6.442, 7.11, 7.41, 7.44-7.61, 7.106, 7.110-7.111, 7.361-7.369 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.364. 1. Now when the war about Actium was begun, Herod prepared to come to the assistance of Antony, as being already freed from his troubles in Judea, and having gained Hyrcania, which was a place that was held by Antigonus’s sister. 1.365. However, he was cunningly hindered from partaking of the hazards that Antony went through by Cleopatra; for since, as we have already noted, she had laid a plot against the kings [of Judea and Arabia], she prevailed with Antony to commit the war against the Arabians to Herod; that so, if he got the better, she might become mistress of Arabia, or, if he were worsted, of Judea; and that she might destroy one of those kings by the other. 1.366. 2. However, this contrivance tended to the advantage of Herod; for at the very first he took hostages from the enemy, and got together a great body of horse, and ordered them to march against them about Diospolis; and he conquered that army, although it fought resolutely against him. After which defeat, the Arabians were in great motion, and assembled themselves together at Kanatha, a city of Celesyria, in vast multitudes, and waited for the Jews. 1.367. And when Herod was come thither, he tried to manage this war with particular prudence, and gave orders that they should build a wall about their camp; yet did not the multitude comply with those orders, but were so emboldened by their foregoing victory, that they presently attacked the Arabians, and beat them at the first onset, and then pursued them; yet were there snares laid for Herod in that pursuit; while Athenio, who was one of Cleopatra’s generals, and always an antagonist to Herod, sent out of Kanatha the men of that country against him; 1.368. for, upon this fresh onset, the Arabians took courage, and returned back, and both joined their numerous forces about stony places, that were hard to be gone over, and there put Herod’s men to the rout, and made a great slaughter of them; but those that escaped out of the battle fled to Ormiza, where the Arabians surrounded their camp, and took it, with all the men in it. 1.369. 3. In a little time after this calamity, Herod came to bring them succors; but he came too late. Now the occasion of that blow was this, that the officers would not obey orders; for had not the fight begun so suddenly, Athenio had not found a proper season for the snares he laid for Herod: however, he was even with the Arabians afterwards, and overran their country, and did them more harm than their single victory could compensate. 2.398. Nay, indeed, the danger concerns not those Jews that dwell here only, but those of them which dwell in other cities also; for there is no people upon the habitable earth which have not some portion of you among them 2.399. whom your enemies will slay, in case you go to war, and on that account also; and so every city which hath Jews in it will be filled with slaughter for the sake only of a few men, and they who slay them will be pardoned; but if that slaughter be not made by them, consider how wicked a thing it is to take arms against those that are so kind to you. 2.461. 2. However, the Syrians were even with the Jews in the multitude of the men whom they slew; for they killed those whom they caught in their cities, and that not only out of the hatred they bare them, as formerly, but to prevent the danger under which they were from them; 2.462. o that the disorders in all Syria were terrible, and every city was divided into two armies, encamped one against another, and the preservation of the one party was in the destruction of the other; 2.463. o the daytime was spent in shedding of blood, and the night in fear,—which was of the two the more terrible; for when the Syrians thought they had ruined the Jews, they had the Judaizers in suspicion also; and as each side did not care to slay those whom they only suspected on the other, so did they greatly fear them when they were mingled with the other, as if they were certainly foreigners. 2.464. Moreover, greediness of gain was a provocation to kill the opposite party, even to such as had of old appeared very mild and gentle towards them; for they without fear plundered the effects of the slain, and carried off the spoils of those whom they slew to their own houses, as if they had been gained in a set battle; and he was esteemed a man of honor who got the greatest share, as having prevailed over the greatest number of his enemies. 2.465. It was then common to see cities filled with dead bodies, still lying unburied, and those of old men, mixed with infants, all dead, and scattered about together; women also lay amongst them, without any covering for their nakedness: you might then see the whole province full of inexpressible calamities, while the dread of still more barbarous practices which were threatened was everywhere greater than what had been already perpetrated. 2.466. 3. And thus far the conflict had been between Jews and foreigners; but when they made excursions to Scythopolis, they found Jews that acted as enemies; for as they stood in battle-array with those of Scythopolis, and preferred their own safety before their relation to us, they fought against their own countrymen; 2.467. nay, their alacrity was so very great, that those of Scythopolis suspected them. These were afraid, therefore, lest they should make an assault upon the city in the nighttime, and, to their great misfortune, should thereby make an apology for themselves to their own people for their revolt from them. So they commanded them, that in case they would confirm their agreement and demonstrate their fidelity to them, who were of a different nation, they should go out of the city, with their families, to a neighboring grove; 2.468. and when they had done as they were commanded, without suspecting anything, the people of Scythopolis lay still for the interval of two days, to tempt them to be secure; but on the third night they watched their opportunity, and cut all their throats, some of them as they lay unguarded, and some as they lay asleep. The number that was slain was above thirteen thousand, and then they plundered them of all that they had. 2.469. 4. It will deserve our relation what befell Simon; he was the son of one Saul, a man of reputation among the Jews. This man was distinguished from the rest by the strength of his body, and the boldness of his conduct, although he abused them both to the mischieving of his countrymen; 2.471. But a just punishment overtook him for the murders he had committed upon those of the same nation with him; for when the people of Scythopolis threw their darts at them in the grove, he drew his sword, but did not attack any of the enemy; for he saw that he could do nothing against such a multitude; but he cried out after a very moving manner and said,— 2.472. “O you people of Scythopolis, I deservedly suffer for what I have done with relation to you, when I gave you such security of my fidelity to you, by slaying so many of those that were related to me. Wherefore we very justly experience the perfidiousness of foreigners, while we acted after a most wicked manner against our own nation. I will therefore die, polluted wretch as I am, by mine own hands; for it is not fit I should die by the hand of our enemies; 2.473. and let the same action be to me both a punishment for my great crimes, and a testimony of my courage to my commendation, that so no one of our enemies may have it to brag of, that he it was that slew me, and no one may insult upon me as I fall.” 2.474. Now when he had said this, he looked round about him upon his family with eyes of commiseration, and of rage (that family consisted of a wife and children, and his aged parents); 2.475. o, in the first place, he caught his father by his gray hairs, and ran his sword through him, and after him he did the same to his mother, who willingly received it; and after them he did the like to his wife and children, every one almost offering themselves to his sword, as desirous to prevent being slain by their enemies; 2.476. o when he had gone over all his family, he stood upon their bodies to be seen by all, and stretching out his right hand, that his action might be observed by all, he sheathed his entire sword into his own bowels. This young man was to be pitied, on account of the strength of his body and the courage of his soul; but since he had assured foreigners of his fidelity [against his own countrymen], he suffered deservedly. 2.477. 5. Besides this murder at Scythopolis, the other cities rose up against the Jews that were among them; those of Askelon slew two thousand five hundred, and those of Ptolemais two thousand, and put not a few into bonds; 2.478. those of Tyre also put a great number to death, but kept a greater number in prison; moreover, those of Hippos, and those of Gadara, did the like while they put to death the boldest of the Jews, but kept those of whom they wereafraid in custody; as did the rest of the cities of Syria, according as they every one either hated them or were afraid of them; 2.479. only the Antiochians, the Sidonians, and Apamians spared those that dwelt with them, andthey would not endure either to kill any of the Jews, or to put them in bonds. And perhaps they spared them, because their own number was so great that they despised their attempts. But I think that the greatest part of this favor was owing to their commiseration of those whom they saw to make no innovations. 3.508. Now when this water is kept in the open air, it is as cold as that snow which the country people are accustomed to make by night in summer. There are several kinds of fish in it, different both to the taste and the sight from those elsewhere. 6.271. 1. While the holy house was on fire, everything was plundered that came to hand, and ten thousand of those that were caught were slain; nor was there a commiseration of any age, or any reverence of gravity, but children, and old men, and profane persons, and priests were all slain in the same manner; so that this war went round all sorts of men, and brought them to destruction, and as well those that made supplication for their lives, as those that defended themselves by fighting. 6.312. But now, what did most elevate them in undertaking this war, was an ambiguous oracle that was also found in their sacred writings, how, “about that time, one from their country should become governor of the habitable earth.” 6.313. The Jews took this prediction to belong to themselves in particular, and many of the wise men were thereby deceived in their determination. Now, this oracle certainly denoted the government of Vespasian, who was appointed emperor in Judea. 6.442. yet hath not its great antiquity, nor its vast riches, nor the diffusion of its nation over all the habitable earth, nor the greatness of the veneration paid to it on a religious account, been sufficient to preserve it from being destroyed. And thus ended the siege of Jerusalem. 7.11. yet, he said, that he would immediately bestow rewards and dignities on those that had fought the most bravely, and with greater force, and had signalized their conduct in the most glorious manner, and had made his army more famous by their noble exploits; and that no one who had been willing to take more pains than another should miss of a just retribution for the same; 7.11. Whereupon the people of Antioch, when they had failed of success in this their first request, made him a second; for they desired that he would order those tables of brass to be removed on which the Jews’ privileges were engraven. 7.41. 2. It happened also about this time, that the Jews who remained at Antioch were under accusations, and in danger of perishing, from the disturbances that were raised against them by the Antiochians; and this both on account of the slanders spread abroad at this time against them, and on account of what pranks they had played not long before; 7.41. for as many of the Sicarii as were able to fly thither, out of the seditious wars in Judea, were not content to have saved themselves, but must needs be undertaking to make new disturbances, and persuaded many of those that entertained them to assert their liberty, to esteem the Romans to be no better than themselves, and to look upon God as their only Lord and Master. 7.44. for though Antiochus, who was called Epiphanes, laid Jerusalem waste, and spoiled the temple, yet did those that succeeded him in the kingdom restore all the donations that were made of brass to the Jews of Antioch, and dedicated them to their synagogue, and granted them the enjoyment of equal privileges of citizens with the Greeks themselves; 7.44. So he sent out after him both horsemen and footmen, and easily overcame them, because they were unarmed men; of these many were slain in the fight, but some were taken alive, and brought to Catullus. 7.45. and as the succeeding kings treated them after the same manner, they both multiplied to a great number, and adorned their temple gloriously by fine ornaments, and with great magnificence, in the use of what had been given them. They also made proselytes of a great many of the Greeks perpetually, and thereby, after a sort, brought them to be a portion of their own body. 7.45. yet did Vespasian suspect the matter, and made an inquiry how far it was true. And when he understood that the accusation laid against the Jews was an unjust one, he cleared them of the crimes charged upon them, and this on account of Titus’s concern about the matter, and brought a deserved punishment upon Jonathan; for he was first tormented, and then burnt alive. 7.46. But about this time when the present war began, and Vespasian was newly sailed to Syria 7.47. and all men had taken up a great hatred against the Jews, then it was that a certain person, whose name was Antiochus, being one of the Jewish nation, and greatly respected on account of his father, who was governor of the Jews at Antioch came upon the theater at a time when the people of Antioch were assembled together, and became an informer against his father, and accused both him and others that they had resolved to burn the whole city in one night;; he also delivered up to them some Jews that were foreigners, as partners in their resolutions. 7.48. When the people heard this, they could not refrain their passion, but commanded that those who were delivered up to them should have fire brought to burn them, who were accordingly all burnt upon the theater immediately. 7.49. They did also fall violently upon the multitude of the Jews, as supposing that by punishing them suddenly they should save their own city. 7.51. he persuaded the rest also to compel them to do the same, because they would by that means discover who they were that had plotted against them, since they would not do so; and when the people of Antioch tried the experiment, some few complied, but those that would not do so were slain. 7.52. As for Antiochus himself, he obtained soldiers from the Roman commander, and became a severe master over his own citizens, not permitting them to rest on the seventh day, but forcing them to do all that they usually did on other days; 7.53. and to that degree of distress did he reduce them in this matter, that the rest of the seventh day was dissolved not only at Antioch, but the same thing which took thence its rise was done in other cities also, in like manner, for some small time. 7.54. 4. Now, after these misfortunes had happened to the Jews at Antioch, a second calamity befell them, the description of which when we were going about we promised the account foregoing; 7.55. for upon this accident, whereby the foursquare marketplace was burnt down, as well as the archives, and the place where the public records were preserved, and the royal palaces (and it was not without difficulty that the fire was then put a stop to, which was likely, by the fury wherewith it was carried along, to have gone over the whole city), Antiochus accused the Jews as the occasion of all the mischief that was done. 7.56. Now this induced the people of Antioch, who were now under the immediate persuasion, by reason of the disorder they were in, that this calumny was true, and would have been under the same persuasion, even though they had not borne an ill will at the Jews before, to believe this man’s accusation, especially when they considered what had been done before, and this to such a degree, that they all fell violently upon those that were accused 7.57. and this, like madmen, in a very furious rage also, even as if they had seen the Jews in a manner setting fire themselves to the city; 7.58. nor was it without difficulty that one Cneius Collegas, the legate, could prevail with them to permit the affairs to be laid before Caesar; 7.59. for as to Cesennius Petus, the president of Syria, Vespasian had already sent him away; and so it happened that he was not yet come back thither. 7.61. but that all was done by some vile persons greatly in debt, who supposed that if they could once set fire to the marketplace, and burn the public records, they should have no further demands made upon them. 7.106. which he accepted of, and feasted the king’s messengers, and then came back to Antioch. 7.111. However, Titus would not grant that either, but permitted the Jews of Antioch to continue to enjoy the very same privileges in that city which they had before, and then departed for Egypt; 7.361. What Roman weapons, I pray you, were those by which the Jews at Caesarea were slain? 7.362. On the contrary, when they were no way disposed to rebel, but were all the while keeping their seventh day festival, and did not so much as lift up their hands against the citizens of Caesarea, yet did those citizens run upon them in great crowds, and cut their throats, and the throats of their wives and children, and this without any regard to the Romans themselves, who never took us for their enemies till we revolted from them. 7.363. But some may be ready to say, that truly the people of Caesarea had always a quarrel against those that lived among them, and that when an opportunity offered itself, they only satisfied the old rancor they had against them. 7.364. What then shall we say to those of Scythopolis, who ventured to wage war with us on account of the Greeks? Nor did they do it by way of revenge upon the Romans, when they acted in concert with our countrymen. 7.365. Wherefore you see how little our goodwill and fidelity to them profited us, while they were slain, they and their whole families, after the most inhuman manner, which was all the requital that was made them for the assistance they had afforded the others; 7.366. for that very same destruction which they had prevented from falling upon the others did they suffer themselves from them, as if they had been ready to be the actors against them. It would be too long for me to speak at this time of every destruction brought upon us; 7.367. for you cannot but know that there was not anyone Syrian city which did not slay their Jewish inhabitants, and were not more bitter enemies to us than were the Romans themselves; 7.368. nay, even those of Damascus, when they were able to allege no tolerable pretense against us, filled their city with the most barbarous slaughters of our people, and cut the throats of eighteen thousand Jews, with their wives and children. 7.369. And as to the multitude of those that were slain in Egypt, and that with torments also, we have been informed they were more than sixty thousand; those, indeed, being in a foreign country, and so naturally meeting with nothing to oppose against their enemies, were killed in the manner forementioned. As for all those of us who have waged war against the Romans in our own country, had we not sufficient reason to have sure hopes of victory?
8. Josephus Flavius, Against Apion, 1.30-1.33, 1.138, 1.179, 2.38-2.39, 2.148, 2.228, 2.240 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.31. for he who is partaker of the priesthood must propagate of a wife of the same nation, without having any regard to money, or any other dignities; but he is to make a scrutiny, and take his wife’s genealogy from the ancient tables, and procure many witnesses to it; 1.31. that the rest commended what he had said with one consent, and did what they had resolved on, and so travelled over the desert. But that the difficulties of the journey being over, they came to a country inhabited, and that there they abused the men, and plundered and burnt their temples, and then came into that land which is called Judea, and there they built a city, and dwelt therein 1.32. and this is our practice not only in Judea, but wheresoever any body of men of our nation do live; and even there, an exact catalogue of our priests’ marriages is kept; 1.32. But why should a man say any more to a person who tells such impudent lies! However, since this book is arisen to a competent length, I will make another beginning, and endeavor to add what still remains to perfect my design in the following book. 1.33. I mean at Egypt and at Babylon, or in any other place of the rest of the habitable earth, whithersoever our priests are scattered; for they send to Jerusalem the ancient names of their parents in writing, as well as those of their remoter ancestors, and signify who are the witnesses also; 1.138. whither when he was come, he found the public affairs had been managed by the Chaldeans, and that the principal persons among them had preserved the kingdom for him. Accordingly he now entirely obtained all his father’s dominions. He then came, and ordered the captives to be placed as colonies in the most proper places of Babylonia: 1.179. This man, then [answered Aristotle], was by birth a Jew, and came from Celesyria: these Jews are derived from the Indian philosophers; they are named by the Indians Calami, and by the Syrians Judaei, and took their name from the country they inhabit, which is called Judea; but for the name of their city it is a very awkward one, for they call it Jerusalem. 2.38. nay, when he appears to wonder how Jews could be called Alexandrians, this is another like instance of his ignorance; for all such as are called out to be colonies, although they be ever so far remote from one another in their original, receive their names from those that bring them to their new habitations. 2.39. And what occasion is there to speak of others, when those of us Jews that dwell at Antioch are named Antiochians, because Seleucus the founder of that city gave them the privileges belonging thereto? After the like manner do those Jews that inhabit Ephesus and the other cities of Ionia enjoy the same name with those that were originally born there, by the grant of the succeeding princes; 2.148. Moreover, since this Apollonius does not do like Apion, and lay a continued accusation against us, but does it only by starts, and up and down his discourse, while he sometimes reproaches us as atheists, and man-haters, and sometimes hits us in the teeth with our want of courage, and yet sometimes, on the contrary, accuses us of too great boldness, and madness in our conduct; nay, he says that we are the weakest of all the barbarians, and that this is the reason why we are the only people who have made no improvements in human life; 2.228. while we, having been under ten thousand changes in our fortune by the changes that happened among the kings of Asia, have never betrayed our laws under the most pressing distresses we have been in; nor have we neglected them either out of sloth or for a livelihood. Nay, if any one will consider it, the difficulties and labors laid upon us have been greater than what appears to have been borne by the Lacedemonian fortitude
9. Josephus Flavius, Life, 422-423, 425, 428-429, 196 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

10. Tacitus, Annals, 15.44.4 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

11. Tacitus, Histories, 5.3.1, 5.5, 5.5.1 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

5.5.  Whatever their origin, these rites are maintained by their antiquity: the other customs of the Jews are base and abominable, and owe their persistence to their depravity. For the worst rascals among other peoples, renouncing their ancestral religions, always kept sending tribute and contributions to Jerusalem, thereby increasing the wealth of the Jews; again, the Jews are extremely loyal toward one another, and always ready to show compassion, but toward every other people they feel only hate and enmity. They sit apart at meals, and they sleep apart, and although as a race, they are prone to lust, they abstain from intercourse with foreign women; yet among themselves nothing is unlawful. They adopted circumcision to distinguish themselves from other peoples by this difference. Those who are converted to their ways follow the same practice, and the earliest lesson they receive is to despise the gods, to disown their country, and to regard their parents, children, and brothers as of little account. However, they take thought to increase their numbers; for they regard it as a crime to kill any late-born child, and they believe that the souls of those who are killed in battle or by the executioner are immortal: hence comes their passion for begetting children, and their scorn of death. They bury the body rather than burn it, thus following the Egyptians' custom; they likewise bestow the same care on the dead, and hold the same belief about the world below; but their ideas of heavenly things are quite the opposite. The Egyptians worship many animals and monstrous images; the Jews conceive of one god only, and that with the mind alone: they regard as impious those who make from perishable materials representations of gods in man's image; that supreme and eternal being is to them incapable of representation and without end. Therefore they set up no statues in their cities, still less in their temples; this flattery is not paid their kings, nor this honour given to the Caesars. But since their priests used to chant to the accompaniment of pipes and cymbals and to wear garlands of ivy, and because a golden vine was found in their temple, some have thought that they were devotees of Father Liber, the conqueror of the East, in spite of the incongruity of their customs. For Liber established festive rites of a joyous nature, while the ways of the Jews are preposterous and mean.
12. Cassius Dio, Roman History, 67.14.1-67.14.2 (2nd cent. CE - 3rd cent. CE)

67.14.1.  At this time the road leading from Sinuessa to Puteoli was paved with stone. And the same year Domitian slew, along with many others, Flavius Clemens the consul, although he was a cousin and had to wife Flavia Domitilla, who was also a relative of the emperor's. 67.14.2.  The charge brought against them both was that of atheism, a charge on which many others who drifted into Jewish ways were condemned. Some of these were put to death, and the rest were at least deprived of their property.
13. Mishna, Challah, 4.11 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)

4.11. Ben Antigonus brought up firstlings from Babylon, but they did not accept from him. Joseph the priest brought first fruits of wine and oil, but they did not accept from him. He also brought up his sons and members of his household to celebrate Pesah katan in Jerusalem, but they turned him back, so that the thing should not become firmly fixed as an obligation. Ariston brought his first fruits from Apamea and they accepted from him, because they said, one who buys [a field] in Syria is as one who buys [a field] in the outskirts of Jerusalem."
14. Pliny The Younger, Letters, 8.6.14 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)

15. Pliny The Younger, Letters, 8.6.14 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)

16. Tertullian, To Scapula, 3.1 (2nd cent. CE - 3rd cent. CE)

17. Tertullian, Apology, 37.2 (2nd cent. CE - 3rd cent. CE)

18. Eusebius of Caesarea, Ecclesiastical History, 5.1.59-5.1.63 (3rd cent. CE - 4th cent. CE)

5.1.59. For they cast to the dogs those who had died of suffocation in the prison, carefully guarding them by night and day, lest any one should be buried by us. And they exposed the remains left by the wild beasts and by fire, mangled and charred, and placed the heads of the others by their bodies, and guarded them in like manner from burial by a watch of soldiers for many days. 5.1.60. And some raged and gnashed their teeth against them, desiring to execute more severe vengeance upon them; but others laughed and mocked at them, magnifying their own idols, and imputed to them the punishment of the Christians. Even the more reasonable, and those who had seemed to sympathize somewhat, reproached them often, saying, 'Where is their God, and what has their religion, which they have chosen rather than life, profited them?' 5.1.61. So various was their conduct toward us; but we were in deep affliction because we could not bury the bodies. For neither did night avail us for this purpose, nor did money persuade, nor entreaty move to compassion; but they kept watch in every way, as if the prevention of the burial would be of some great advantage to them.In addition, they say after other things: 5.1.62. The bodies of the martyrs, having thus in every manner been exhibited and exposed for six days, were afterward burned and reduced to ashes, and swept into the Rhone by the wicked men, so that no trace of them might appear on the earth. 5.1.63. And this they did, as if able to conquer God, and prevent their new birth; 'that,' as they said, 'they may have no hope of a resurrection, through trust in which they bring to us this foreign and new religion, and despise terrible things, and are ready even to go to death with joy. Now let us see if they will rise again, and if their God is able to help them, and to deliver them out of our hands.'
19. Procopius, On Buildings, 6.2 (6th cent. CE - 6th cent. CE)

20. Anon., Letter of Aristeas, 13, 12

12. Thinking that the time had come to press the demand, which I had often laid before Sosibius of Tarentum and Andreas, the chief of the bodyguard, for the emancipation of the Jews who had been transported from Judea by the king's father -


Subjects of this text:

subject book bibliographic info
abgarlegende Hellholm et al., Ablution, Initiation, and Baptism: Late Antiquity, Early Judaism, and Early Christianity (2010) 1117
achilles, parallel with gilgamesh, adam, expulsion of Feldman, Judaism and Hellenism Reconsidered (2006) 699
alexandria Scales, Galilean Spaces of Identity: Judaism and Spatiality in Hasmonean and Herodian Galilee (2024) 42
alterity Dijkstra and Raschle, Religious Violence in the Ancient World: From Classical Athens to Late Antiquity (2020) 162
antioch, syrian Ando, Imperial Ideology and Provincial Loyalty in the Roman Empire (2013) 124
antiochus, n. Bickerman and Tropper, Studies in Jewish and Christian History (2007) 1113, 1114
antiochus the apostate Zetterholm, The Formation of Christianity in Antioch: A Social-Scientific Approach to the Separation Between Judaism and Christianity (2003) 84
aphrodisias Van der Horst, Studies in Ancient Judaism and Early Christianity (2014) 150
arbela Hellholm et al., Ablution, Initiation, and Baptism: Late Antiquity, Early Judaism, and Early Christianity (2010) 1117
archives, historical awareness and Ando, Imperial Ideology and Provincial Loyalty in the Roman Empire (2013) 124
aristotle Gruen, Ethnicity in the Ancient World - Did it matter (2020) 171
asia minor Van der Horst, Studies in Ancient Judaism and Early Christianity (2014) 150
aster, claudia Dijkstra and Raschle, Religious Violence in the Ancient World: From Classical Athens to Late Antiquity (2020) 162
babylon/babylonians Gruen, Ethnicity in the Ancient World - Did it matter (2020) 171
citizenship, of jews Zetterholm, The Formation of Christianity in Antioch: A Social-Scientific Approach to the Separation Between Judaism and Christianity (2003) 32
claudius, roman emperor, expulsion of jews from rome by Feldman, Judaism and Hellenism Reconsidered (2006) 698, 699
clearchus of soli Gruen, Ethnicity in the Ancient World - Did it matter (2020) 171
collegium, jewish communities as Zetterholm, The Formation of Christianity in Antioch: A Social-Scientific Approach to the Separation Between Judaism and Christianity (2003) 32
egypt Gruen, Ethnicity in the Ancient World - Did it matter (2020) 171
genos/gene/gens/genus, in josephus Gruen, Ethnicity in the Ancient World - Did it matter (2020) 171
godfearers Van der Horst, Studies in Ancient Judaism and Early Christianity (2014) 150
hasmonean dynasty Scales, Galilean Spaces of Identity: Judaism and Spatiality in Hasmonean and Herodian Galilee (2024) 42
immigration, to antioch Zetterholm, The Formation of Christianity in Antioch: A Social-Scientific Approach to the Separation Between Judaism and Christianity (2003) 58
india/indians Gruen, Ethnicity in the Ancient World - Did it matter (2020) 171
jerusalem, temple in Zetterholm, The Formation of Christianity in Antioch: A Social-Scientific Approach to the Separation Between Judaism and Christianity (2003) 84
jews/judeans/ioudaioi, and ethnic vocabulary in josephus Gruen, Ethnicity in the Ancient World - Did it matter (2020) 171
jews/judeans/ioudaioi, in diaspora Gruen, Ethnicity in the Ancient World - Did it matter (2020) 171
josephus Gruen, Ethnicity in the Ancient World - Did it matter (2020) 171
judaean/jewish, anti- Dijkstra and Raschle, Religious Violence in the Ancient World: From Classical Athens to Late Antiquity (2020) 162
judaean/jewish Dijkstra and Raschle, Religious Violence in the Ancient World: From Classical Athens to Late Antiquity (2020) 162
judaism Dijkstra and Raschle, Religious Violence in the Ancient World: From Classical Athens to Late Antiquity (2020) 162
judea Gruen, Ethnicity in the Ancient World - Did it matter (2020) 171
lineage and genealogy as identity marker, in josephus Gruen, Ethnicity in the Ancient World - Did it matter (2020) 171
maccabees (books) Bickerman and Tropper, Studies in Jewish and Christian History (2007) 1113, 1114
mediterranean Gruen, Ethnicity in the Ancient World - Did it matter (2020) 171
migration, and religious change Zetterholm, The Formation of Christianity in Antioch: A Social-Scientific Approach to the Separation Between Judaism and Christianity (2003) 58
migration, of jews Zetterholm, The Formation of Christianity in Antioch: A Social-Scientific Approach to the Separation Between Judaism and Christianity (2003) 58, 84
nisibis Hellholm et al., Ablution, Initiation, and Baptism: Late Antiquity, Early Judaism, and Early Christianity (2010) 1117
onias iv (of leontopolis) Bickerman and Tropper, Studies in Jewish and Christian History (2007) 614
polis, organization of Zetterholm, The Formation of Christianity in Antioch: A Social-Scientific Approach to the Separation Between Judaism and Christianity (2003) 32
proculus, tiberius claudius Dijkstra and Raschle, Religious Violence in the Ancient World: From Classical Athens to Late Antiquity (2020) 162
ptolemies Bickerman and Tropper, Studies in Jewish and Christian History (2007) 614
puteoli Dijkstra and Raschle, Religious Violence in the Ancient World: From Classical Athens to Late Antiquity (2020) 162
rome Dijkstra and Raschle, Religious Violence in the Ancient World: From Classical Athens to Late Antiquity (2020) 162
seleukia Hellholm et al., Ablution, Initiation, and Baptism: Late Antiquity, Early Judaism, and Early Christianity (2010) 1117
synagogue, as a collegium Zetterholm, The Formation of Christianity in Antioch: A Social-Scientific Approach to the Separation Between Judaism and Christianity (2003) 32
synagogues, as holy place Bickerman and Tropper, Studies in Jewish and Christian History (2007) 614
syria/syrians Gruen, Ethnicity in the Ancient World - Did it matter (2020) 171
syrien Hellholm et al., Ablution, Initiation, and Baptism: Late Antiquity, Early Judaism, and Early Christianity (2010) 1117
temple, in jerusalem Zetterholm, The Formation of Christianity in Antioch: A Social-Scientific Approach to the Separation Between Judaism and Christianity (2003) 84
temple, purity required of entrants Bickerman and Tropper, Studies in Jewish and Christian History (2007) 614
titus Ando, Imperial Ideology and Provincial Loyalty in the Roman Empire (2013) 124
vespasian Dijkstra and Raschle, Religious Violence in the Ancient World: From Classical Athens to Late Antiquity (2020) 162
violence, cultural (symbolic) Dijkstra and Raschle, Religious Violence in the Ancient World: From Classical Athens to Late Antiquity (2020) 162
violence, direct Dijkstra and Raschle, Religious Violence in the Ancient World: From Classical Athens to Late Antiquity (2020) 162
violence, structural' Dijkstra and Raschle, Religious Violence in the Ancient World: From Classical Athens to Late Antiquity (2020) 162