Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database7235
Josephus Flavius, Jewish War, 4.314-4.325


Οὐκ ἐκορέσθησαν δὲ τούτοις οἱ θυμοὶ τῶν ̓Ιδουμαίων, ἀλλ' ἐπὶ τὴν πόλιν τραπόμενοι πᾶσαν μὲν οἰκίαν διήρπαζον, ἔκτεινον δὲ τὸν περιτυχόντα.2. But the rage of the Idumeans was not satiated by these slaughters; but they now betook themselves to the city, and plundered every house, and slew everyone they met;


καὶ τὸ μὲν ἄλλο πλῆθος αὐτοῖς ἐδόκει παρανάλωμα, τοὺς δὲ ἀρχιερεῖς ἀνεζήτουν, καὶ κατ' ἐκείνων ἦν τοῖς πλείστοις ἡ φορά.and for the other multitude, they esteemed it needless to go on with killing them, but they sought for the high priests, and the generality went with the greatest zeal against them;


ταχέως δ' ἁλόντες διεφθείροντο, καὶ τοῖς νεκροῖς αὐτῶν ἐπιστάντες τὸν μὲν ̓́Ανανον τῆς πρὸς τὸν δῆμον εὐνοίας.and as soon as they caught them they slew them, and then standing upon their dead bodies, in way of jest, upbraided Ananus with his kindness to the people, and Jesus with his speech made to them from the wall.


τὸν δὲ ̓Ιησοῦν τῶν ἀπὸ τοῦ τείχους λόγων ἐπέσκωπτον. προῆλθον δὲ εἰς τοσοῦτον ἀσεβείας ὥστε καὶ ἀτάφους ῥῖψαι, καίτοι τοσαύτην ̓Ιουδαίων περὶ τὰς ταφὰς πρόνοιαν ποιουμένων, ὥστε καὶ τοὺς ἐκ καταδίκης ἀνεσταυρωμένους πρὸ δύντος ἡλίου καθελεῖν τε καὶ θάπτειν.Nay, they proceeded to that degree of impiety, as to cast away their dead bodies without burial, although the Jews used to take so much care of the burial of men, that they took down those that were condemned and crucified, and buried them before the going down of the sun.


οὐκ ἂν ἁμάρτοιμι δ' εἰπὼν ἁλώσεως ἄρξαι τῇ πόλει τὸν ̓Ανάνου θάνατον, καὶ ἀπ' ἐκείνης τῆς ἡμέρας ἀνατραπῆναι τὸ τεῖχος καὶ διαφθαρῆναι τὰ πράγματα ̓Ιουδαίοις, ἐν ᾗ τὸν ἀρχιερέα καὶ ἡγεμόνα τῆς ἰδίας σωτηρίας αὐτῶν ἐπὶ μέσης τῆς πόλεως εἶδον ἀπεσφαγμένον.I should not mistake if I said that the death of Ananus was the beginning of the destruction of the city, and that from this very day may be dated the overthrow of her wall, and the ruin of her affairs, whereon they saw their high priest, and the procurer of their preservation, slain in the midst of their city.


ἦν γὰρ δὴ τά τε ἄλλα σεμνὸς ἁνὴρ καὶ δικαιότατος. καὶ παρὰ τὸν ὄγκον τῆς τε εὐγενείας καὶ τῆς ἀξίας καὶ ἧς εἶχε τιμῆς ἠγαπηκὼς τὸ ἰσότιμον καὶ πρὸς τοὺς ταπεινοτάτους, φιλελεύθερός τε ἐκτόπως καὶ δημοκρατίας ἐραστήςHe was on other accounts also a venerable, and a very just man; and besides the grandeur of that nobility, and dignity, and honor of which he was possessed, he had been a lover of a kind of parity, even with regard to the meanest of the people;


nanhe was a prodigious lover of liberty, and an admirer of a democracy in government; and did ever prefer the public welfare before his own advantage, and preferred peace above all things; for he was thoroughly sensible that the Romans were not to be conquered. He also foresaw that of necessity a war would follow, and that unless the Jews made up matters with them very dexterously, they would be destroyed;


καθόλου δ' εἰπεῖν, ζῶντος ̓Ανάνου πάντως ἂν διελύθησαν: δεινὸς γὰρ ἦν εἰπεῖν τε καὶ πεῖσαι τὸν δῆμον, ἤδη δὲ ἐχειροῦτο καὶ τοὺς ἐμποδίζοντας: ἢ πολεμοῦντες πλείστην ἂν τριβὴν ̔Ρωμαίοις παρέσχον ὑπὸ τοιούτῳ στρατηγῷ.to say all in a word, if Ananus had survived, they had certainly compounded matters; for he was a shrewd man in speaking and persuading the people, and had already gotten the mastery of those that opposed his designs, or were for the war. And the Jews had then put abundance of delays in the way of the Romans, if they had had such a general as he was.


παρέζευκτο δ' αὐτῷ καὶ ὁ ̓Ιησοῦς, αὐτοῦ μὲν λειπόμενος κατὰ σύγκρισιν, προύχων δὲ τῶν ἄλλων.Jesus was also joined with him; and although he was inferior to him upon the comparison, he was superior to the rest;


ἀλλ' οἶμαι κατακρίνας ὁ θεὸς ὡς μεμιασμένης τῆς πόλεως ἀπώλειαν καὶ πυρὶ βουλόμενος ἐκκαθαρθῆναι τὰ ἅγια τοὺς ἀντεχομένους αὐτῶν καὶ φιλοστοργοῦντας περιέκοπτεν.and I cannot but think that it was because God had doomed this city to destruction, as a polluted city, and was resolved to purge his sanctuary by fire, that he cut off these their great defenders and wellwishers


οἱ δὲ πρὸ ὀλίγου τὴν ἱερὰν ἐσθῆτα περικείμενοι καὶ τῆς κοσμικῆς θρησκείας κατάρχοντες προσκυνούμενοί τε τοῖς ἐκ τῆς οἰκουμένης παραβάλλουσιν εἰς τὴν πόλιν, ἐρριμμένοι γυμνοὶ βορὰ κυνῶν καὶ θηρίων ἐβλέποντο.while those that a little before had worn the sacred garments, and had presided over the public worship; and had been esteemed venerable by those that dwelt on the whole habitable earth when they came into our city, were cast out naked, and seen to be the food of dogs and wild beasts.


αὐτὴν ἐπ' ἐκείνοις στενάξαι τοῖς ἀνδράσι δοκῶ τὴν ἀρετήν, ὀλοφυρομένην ὅτι τοσοῦτον ἥττητο τῆς κακίας. ἀλλὰ [γὰρ] τὸ μὲν ̓Ανάνου καὶ ̓Ιησοῦ τέλος τοιοῦτον ἀπέβη.And I cannot but imagine that virtue itself groaned at these men’s case, and lamented that she was here so terribly conquered by wickedness. And this at last was the end of Ananus and Jesus.


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

14 results
1. Septuagint, Tobit, 1.17-1.18, 2.3-2.4, 2.7, 4.3-4.4, 6.14, 12.12-12.13, 14.10 (10th cent. BCE - 2nd cent. BCE)

1.17. I would give my bread to the hungry and my clothing to the naked; and if I saw any one of my people dead and thrown out behind the wall of Nineveh, I would bury him. 1.18. And if Sennacherib the king put to death any who came fleeing from Judea, I buried them secretly. For in his anger he put many to death. When the bodies were sought by the king, they were not found. 2.3. But he came back and said, "Father, one of our people has been strangled and thrown into the market place. 2.4. So before I tasted anything I sprang up and removed the body to a place of shelter until sunset. 2.7. When the sun had set I went and dug a grave and buried the body. 4.3. So he called him and said, "My son, when I die, bury me, and do not neglect your mother. Honor her all the days of your life; do what is pleasing to her, and do not grieve her. 4.4. Remember, my son, that she faced many dangers for you while you were yet unborn. When she dies bury her beside me in the same grave. 6.14. Now I am the only son my father has, and I am afraid that if I go in I will die as those before me did, for a demon is in love with her, and he harms no one except those who approach her. So now I fear that I may die and bring the lives of my father and mother to the grave in sorrow on my account. And they have no other son to bury them. 12.12. And so, when you and your daughter-in-law Sarah prayed, I brought a reminder of your prayer before the Holy One; and when you buried the dead, I was likewise present with you. 12.13. When you did not hesitate to rise and leave your dinner in order to go and lay out the dead, your good deed was not hidden from me, but I was with you. 14.10. Bury me properly, and your mother with me. And do not live in Nineveh any longer. See, my son, what Nadab did to Ahikar who had reared him, how he brought him from light into darkness, and with what he repaid him. But Ahikar was saved, and the other received repayment as he himself went down into the darkness. Ahikar gave alms and escaped the deathtrap which Nadab had set for him; but Nadab fell into the trap and perished.
2. Hebrew Bible, Deuteronomy, 21.23 (9th cent. BCE - 3rd cent. BCE)

21.23. לֹא־תָלִין נִבְלָתוֹ עַל־הָעֵץ כִּי־קָבוֹר תִּקְבְּרֶנּוּ בַּיּוֹם הַהוּא כִּי־קִלְלַת אֱלֹהִים תָּלוּי וְלֹא תְטַמֵּא אֶת־אַדְמָתְךָ אֲשֶׁר יְהוָה אֱלֹהֶיךָ נֹתֵן לְךָ נַחֲלָה׃ 21.23. his body shall not remain all night upon the tree, but thou shalt surely bury him the same day; for he that is hanged is a reproach unto God; that thou defile not thy land which the LORD thy God giveth thee for an inheritance."
3. Hebrew Bible, Micah, 7.8 (9th cent. BCE - 3rd cent. BCE)

7.8. אַל־תִּשְׂמְחִי אֹיַבְתִּי לִי כִּי נָפַלְתִּי קָמְתִּי כִּי־אֵשֵׁב בַּחֹשֶׁךְ יְהוָה אוֹר לִי׃ 7.8. Rejoice not against me, O mine enemy; Though I am fallen, I shall arise; Though I sit in darkness, the LORD is a light unto me."
4. Hebrew Bible, Psalms, 34.26, 35.24, 38.16 (9th cent. BCE - 3rd cent. BCE)

35.24. שָׁפְטֵנִי כְצִדְקְךָ יְהוָה אֱלֹהָי וְאַל־יִשְׂמְחוּ־לִי׃ 38.16. כִּי־לְךָ יְהוָה הוֹחָלְתִּי אַתָּה תַעֲנֶה אֲדֹנָי אֱלֹהָי׃ 35.24. Judge me, O LORD my God, according to Thy righteousness; And let them not rejoice over me." 38.16. For in Thee, O LORD, do I hope; Thou wilt answer, O Lord my God."
5. Hebrew Bible, 2 Kings, 9.35-9.37 (8th cent. BCE - 5th cent. BCE)

9.35. וַיֵּלְכוּ לְקָבְרָהּ וְלֹא־מָצְאוּ בָהּ כִּי אִם־הַגֻּלְגֹּלֶת וְהָרַגְלַיִם וְכַפּוֹת הַיָּדָיִם׃ 9.36. וַיָּשֻׁבוּ וַיַּגִּידוּ לוֹ וַיֹּאמֶר דְּבַר־יְהוָה הוּא אֲשֶׁר דִּבֶּר בְּיַד־עַבְדּוֹ אֵלִיָּהוּ הַתִּשְׁבִּי לֵאמֹר בְּחֵלֶק יִזְרְעֶאל יֹאכְלוּ הַכְּלָבִים אֶת־בְּשַׂר אִיזָבֶל׃ 9.37. והית [וְהָיְתָה] נִבְלַת אִיזֶבֶל כְּדֹמֶן עַל־פְּנֵי הַשָּׂדֶה בְּחֵלֶק יִזְרְעֶאל אֲשֶׁר לֹא־יֹאמְרוּ זֹאת אִיזָבֶל׃ 9.35. And they went to bury her; but they found no more of her than the skull, and the feet, and the palms of her hands." 9.36. Wherefore they came back, and told him. And he said: ‘This is the word of the LORD, which He spoke by His servant Elijah the Tishbite, saying: In the portion of Jezreel shall the dogs eat the flesh of Jezebel;" 9.37. and the carcass of Jezebel shall be as dung upon the face of the field in the portion of Jezreel; so that they shall not say: This is Jezebel.’"
6. Hebrew Bible, Jeremiah, 7.3-7.11, 8.2, 14.16, 16.6, 21.7-21.10, 21.12-21.13, 23.33, 27.6, 29.5 (8th cent. BCE - 5th cent. BCE)

7.3. כֹּה־אָמַר יְהוָה צְבָאוֹת אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל הֵיטִיבוּ דַרְכֵיכֶם וּמַעַלְלֵיכֶם וַאֲשַׁכְּנָה אֶתְכֶם בַּמָּקוֹם הַזֶּה׃ 7.3. כִּי־עָשׂוּ בְנֵי־יְהוּדָה הָרַע בְּעֵינַי נְאֻום־יְהוָה שָׂמוּ שִׁקּוּצֵיהֶם בַּבַּיִת אֲשֶׁר־נִקְרָא־שְׁמִי עָלָיו לְטַמְּאוֹ׃ 7.4. אַל־תִּבְטְחוּ לָכֶם אֶל־דִּבְרֵי הַשֶּׁקֶר לֵאמֹר הֵיכַל יְהוָה הֵיכַל יְהוָה הֵיכַל יְהוָה הֵמָּה׃ 7.5. כִּי אִם־הֵיטֵיב תֵּיטִיבוּ אֶת־דַּרְכֵיכֶם וְאֶת־מַעַלְלֵיכֶם אִם־עָשׂוֹ תַעֲשׂוּ מִשְׁפָּט בֵּין אִישׁ וּבֵין רֵעֵהוּ׃ 7.6. גֵּר יָתוֹם וְאַלְמָנָה לֹא תַעֲשֹׁקוּ וְדָם נָקִי אַל־תִּשְׁפְּכוּ בַּמָּקוֹם הַזֶּה וְאַחֲרֵי אֱלֹהִים אֲחֵרִים לֹא תֵלְכוּ לְרַע לָכֶם׃ 7.7. וְשִׁכַּנְתִּי אֶתְכֶם בַּמָּקוֹם הַזֶּה בָּאָרֶץ אֲשֶׁר נָתַתִּי לַאֲבוֹתֵיכֶם לְמִן־עוֹלָם וְעַד־עוֹלָם׃ 7.8. הִנֵּה אַתֶּם בֹּטְחִים לָכֶם עַל־דִּבְרֵי הַשָּׁקֶר לְבִלְתִּי הוֹעִיל׃ 7.9. הֲגָנֹב רָצֹחַ וְנָאֹף וְהִשָּׁבֵעַ לַשֶּׁקֶר וְקַטֵּר לַבָּעַל וְהָלֹךְ אַחֲרֵי אֱלֹהִים אֲחֵרִים אֲשֶׁר לֹא־יְדַעְתֶּם׃ 7.11. הַמְעָרַת פָּרִצִים הָיָה הַבַּיִת הַזֶּה אֲשֶׁר־נִקְרָא־שְׁמִי עָלָיו בְּעֵינֵיכֶם גַּם אָנֹכִי הִנֵּה רָאִיתִי נְאֻם־יְהוָה׃ 8.2. עָבַר קָצִיר כָּלָה קָיִץ וַאֲנַחְנוּ לוֹא נוֹשָׁעְנוּ׃ 8.2. וּשְׁטָחוּם לַשֶּׁמֶשׁ וְלַיָּרֵחַ וּלְכֹל צְבָא הַשָּׁמַיִם אֲשֶׁר אֲהֵבוּם וַאֲשֶׁר עֲבָדוּם וַאֲשֶׁר הָלְכוּ אַחֲרֵיהֶם וַאֲשֶׁר דְּרָשׁוּם וַאֲשֶׁר הִשְׁתַּחֲווּ לָהֶם לֹא יֵאָסְפוּ וְלֹא יִקָּבֵרוּ לְדֹמֶן עַל־פְּנֵי הָאֲדָמָה יִהְיוּ׃ 14.16. וְהָעָם אֲשֶׁר־הֵמָּה נִבְּאִים לָהֶם יִהְיוּ מֻשְׁלָכִים בְּחֻצוֹת יְרוּשָׁלִַם מִפְּנֵי הָרָעָב וְהַחֶרֶב וְאֵין מְקַבֵּר לָהֵמָּה הֵמָּה נְשֵׁיהֶם וּבְנֵיהֶם וּבְנֹתֵיהֶם וְשָׁפַכְתִּי עֲלֵיהֶם אֶת־רָעָתָם׃ 16.6. וּמֵתוּ גְדֹלִים וּקְטַנִּים בָּאָרֶץ הַזֹּאת לֹא יִקָּבֵרוּ וְלֹא־יִסְפְּדוּ לָהֶם וְלֹא יִתְגֹּדַד וְלֹא יִקָּרֵחַ לָהֶם׃ 21.7. וְאַחֲרֵי־כֵן נְאֻם־יְהוָה אֶתֵּן אֶת־צִדְקִיָּהוּ מֶלֶךְ־יְהוּדָה וְאֶת־עֲבָדָיו וְאֶת־הָעָם וְאֶת־הַנִּשְׁאָרִים בָּעִיר הַזֹּאת מִן־הַדֶּבֶר מִן־הַחֶרֶב וּמִן־הָרָעָב בְּיַד נְבוּכַדְרֶאצַּר מֶלֶךְ־בָּבֶל וּבְיַד אֹיְבֵיהֶם וּבְיַד מְבַקְשֵׁי נַפְשָׁם וְהִכָּם לְפִי־חֶרֶב לֹא־יָחוּס עֲלֵיהֶם וְלֹא יַחְמֹל וְלֹא יְרַחֵם׃ 21.8. וְאֶל־הָעָם הַזֶּה תֹּאמַר כֹּה אָמַר יְהוָה הִנְנִי נֹתֵן לִפְנֵיכֶם אֶת־דֶּרֶךְ הַחַיִּים וְאֶת־דֶּרֶךְ הַמָּוֶת׃ 21.9. הַיֹּשֵׁב בָּעִיר הַזֹּאת יָמוּת בַּחֶרֶב וּבָרָעָב וּבַדָּבֶר וְהַיּוֹצֵא וְנָפַל עַל־הַכַּשְׂדִּים הַצָּרִים עֲלֵיכֶם יחיה [וְחָיָה] וְהָיְתָה־לּוֹ נַפְשׁוֹ לְשָׁלָל׃ 21.12. בֵּית דָּוִד כֹּה אָמַר יְהוָה דִּינוּ לַבֹּקֶר מִשְׁפָּט וְהַצִּילוּ גָזוּל מִיַּד עוֹשֵׁק פֶּן־תֵּצֵא כָאֵשׁ חֲמָתִי וּבָעֲרָה וְאֵין מְכַבֶּה מִפְּנֵי רֹעַ מעלליהם [מַעַלְלֵיכֶם׃] 21.13. הִנְנִי אֵלַיִךְ יֹשֶׁבֶת הָעֵמֶק צוּר הַמִּישֹׁר נְאֻם־יְהוָה הָאֹמְרִים מִי־יֵחַת עָלֵינוּ וּמִי יָבוֹא בִּמְעוֹנוֹתֵינוּ׃ 23.33. וְכִי־יִשְׁאָלְךָ הָעָם הַזֶּה אוֹ־הַנָּבִיא אוֹ־כֹהֵן לֵאמֹר מַה־מַשָּׂא יְהוָה וְאָמַרְתָּ אֲלֵיהֶם אֶת־מַה־מַשָּׂא וְנָטַשְׁתִּי אֶתְכֶם נְאֻם־יְהוָה׃ 27.6. וְעַתָּה אָנֹכִי נָתַתִּי אֶת־כָּל־הָאֲרָצוֹת הָאֵלֶּה בְּיַד נְבוּכַדְנֶאצַּר מֶלֶךְ־בָּבֶל עַבְדִּי וְגַם אֶת־חַיַּת הַשָּׂדֶה נָתַתִּי לוֹ לְעָבְדוֹ׃ 29.5. בְּנוּ בָתִּים וְשֵׁבוּ וְנִטְעוּ גַנּוֹת וְאִכְלוּ אֶת־פִּרְיָן׃ 7.3. Thus saith the LORD of hosts, the God of Israel: Amend your ways and your doings, and I will cause you to dwell in this place." 7.4. Trust ye not in lying words, saying: ‘The temple of the LORD, the temple of the LORD, the temple of the LORD, are these.’" 7.5. Nay, but if ye thoroughly amend your ways and your doings; if ye thoroughly execute justice between a man and his neighbour;" 7.6. if ye oppress not the stranger, the fatherless, and the widow, and shed not innocent blood in this place, neither walk after other gods to your hurt;" 7.7. then will I cause you to dwell in this place, in the land that I gave to your fathers, for ever and ever." 7.8. Behold, ye trust in lying words, that cannot profit." 7.9. Will ye steal, murder, and commit adultery, and swear falsely, and offer unto Baal, and walk after other gods whom ye have not known," 7.10. and come and stand before Me in this house, whereupon My name is called, and say: ‘We are delivered’, that ye may do all these abominations?" 7.11. Is this house, whereupon My name is called, become a den of robbers in your eyes? Behold, I, even I, have seen it, saith the LORD." 8.2. and they shall spread them before the sun, and the moon, and all the host of heaven, whom they have loved, and whom they have served, and after whom they have walked, and whom they have sought, and whom they have worshipped; they shall not be gathered, nor be buried, they shall be for dung upon the face of the earth." 14.16. and the people to whom they prophesy shall be cast out in the streets of Jerusalem because of the famine and the sword; and they shall have none to bury them, them, their wives, nor their sons, nor their daughters; for I will pour their evil upon them.’" 16.6. Both the great and the small shall die in this land; they shall not be buried; neither shall men lament for them, nor cut themselves, nor make themselves bald for them;" 21.7. And afterward, saith the LORD, I will deliver Zedekiah king of Judah, and his servants, and the people, and such as are left in this city from the pestilence, from the sword, and from the famine, into the hand of Nebuchadrezzar king of Babylon, and into the hand of their enemies, and into the hand of those that seek their life; and he shall smite them with the edge of the sword; he shall not spare them, neither have pity, nor have compassion." 21.8. And unto this people thou shalt say: Thus saith the LORD: Behold, I set before you the way of life and the way of death." 21.9. He that abideth in this city shall die by the sword, and by the famine, and by the pestilence; but he that goeth out, and falleth away to the Chaldeans that besiege you, he shall live, and his life shall be unto him for a prey." 21.10. For I have set My face against this city for evil, and not for good, saith the LORD; it shall be given into the hand of the king of Babylon, and he shall burn it with fire." 21.12. O house of David, thus saith the LORD: Execute justice in the morning, And deliver the spoiled out of the hand of the oppressor, Lest My fury go forth like fire, And burn that none can quench it, Because of the evil of your doings." 21.13. Behold, I am against thee, O inhabitant of the valley, And rock of the plain, saith the LORD; Ye that say: ‘Who shall come down against us? Or who shall enter into our habitations?’" 23.33. And when this people, or the prophet, or a priest, shall ask thee, saying: ‘What is the burden of the LORD?’ then shalt thou say unto them: ‘What burden! I will cast you off, saith the LORD.’" 27.6. And now have I given all these lands into the hand of Nebuchadnezzar the king of Babylon, My servant; and the beasts of the field also have I given him to serve him." 29.5. Build ye houses, and dwell in them, and plant gardens, and eat the fruit of them;"
7. Septuagint, Tobit, 1.17-1.18, 2.3-2.4, 2.7, 4.3-4.4, 6.14, 12.12-12.13, 14.10 (4th cent. BCE - 2nd cent. BCE)

1.17. I would give my bread to the hungry and my clothing to the naked; and if I saw any one of my people dead and thrown out behind the wall of Nineveh, I would bury him. 1.18. And if Sennacherib the king put to death any who came fleeing from Judea, I buried them secretly. For in his anger he put many to death. When the bodies were sought by the king, they were not found. 2.3. But he came back and said, "Father, one of our people has been strangled and thrown into the market place. 2.4. So before I tasted anything I sprang up and removed the body to a place of shelter until sunset. 2.7. When the sun had set I went and dug a grave and buried the body. 4.3. So he called him and said, "My son, when I die, bury me, and do not neglect your mother. Honor her all the days of your life; do what is pleasing to her, and do not grieve her. 4.4. Remember, my son, that she faced many dangers for you while you were yet unborn. When she dies bury her beside me in the same grave. 6.14. Now I am the only son my father has, and I am afraid that if I go in I will die as those before me did, for a demon is in love with her, and he harms no one except those who approach her. So now I fear that I may die and bring the lives of my father and mother to the grave in sorrow on my account. And they have no other son to bury them. 12.12. And so, when you and your daughter-in-law Sarah prayed, I brought a reminder of your prayer before the Holy One; and when you buried the dead, I was likewise present with you. 12.13. When you did not hesitate to rise and leave your dinner in order to go and lay out the dead, your good deed was not hidden from me, but I was with you. 14.10. Bury me properly, and your mother with me. And do not live in Nineveh any longer. See, my son, what Nadab did to Ahikar who had reared him, how he brought him from light into darkness, and with what he repaid him. But Ahikar was saved, and the other received repayment as he himself went down into the darkness. Ahikar gave alms and escaped the deathtrap which Nadab had set for him; but Nadab fell into the trap and perished.
8. Anon., 1 Enoch, 103.12, 108.9 (3rd cent. BCE - 2nd cent. BCE)

103.12. They have had dominion over us that hated us and smote us; And to those that hated us we have bowed our necks But they pitied us not.
9. Septuagint, Ecclesiasticus (Siracides), 23.3 (2nd cent. BCE - 2nd cent. BCE)

10. Septuagint, Judith, 13.8, 16.9 (2nd cent. BCE - 0th cent. CE)

13.8. And she struck his neck twice with all her might, and severed it from his body. 16.9. Her sandal ravished his eyes, her beauty captivated his mind, and the sword severed his neck.
11. Josephus Flavius, Jewish War, 1.1, 1.3, 1.11, 1.15, 1.17-1.19, 1.21-1.22, 1.30, 2.125, 2.148, 2.254-2.257, 2.275-2.276, 2.414, 2.433-2.448, 2.456, 2.465, 4.154, 4.166-4.179, 4.213, 4.315-4.325, 4.336, 4.339, 4.562-4.563, 5.17-5.20, 5.145, 5.545, 6.98, 6.110, 7.253-7.274 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.1. 1. Whereas the war which the Jews made with the Romans hath been the greatest of all those, not only that have been in our times, but, in a manner, of those that ever were heard of; both of those wherein cities have fought against cities, or nations against nations; while some men who were not concerned in the affairs themselves have gotten together vain and contradictory stories by hearsay, and have written them down after a sophistical manner; 1.1. For that it was a seditious temper of our own that destroyed it; and that they were the tyrants among the Jews who brought the Roman power upon us, who unwillingly attacked us, and occasioned the burning of our holy temple; Titus Caesar, who destroyed it, is himself a witness, who, during the entire war, pitied the people who were kept under by the seditious, and did often voluntarily delay the taking of the city, and allowed time to the siege, in order to let the authors have opportunity for repentance. 1.1. But still he was not able to exclude Antiochus, for he burnt the towers, and filled up the trenches, and marched on with his army. And as he looked upon taking his revenge on Alexander, for endeavoring to stop him, as a thing of less consequence, he marched directly against the Arabians 1.3. I have proposed to myself, for the sake of such as live under the government of the Romans, to translate those books into the Greek tongue, which I formerly composed in the language of our country, and sent to the Upper Barbarians; I, Joseph, the son of Matthias, by birth a Hebrew, a priest also, and one who at first fought against the Romans myself, and was forced to be present at what was done afterward [am the author of this work]. 1.3. 12. I have comprehended all these things in seven books, and have left no occasion for complaint or accusation to such as have been acquainted with this war; and I have written it down for the sake of those that love truth, but not for those that please themselves [with fictitious relations]. And I will begin my account of these things with what I call my First Chapter. 1.3. When Antigonus heard of this, he sent some of his party with orders to hinder, and lay ambushes for these collectors of corn. This command was obeyed, and a great multitude of armed men were gathered together about Jericho, and lay upon the mountains, to watch those that brought the provisions. 1.11. But if anyone makes an unjust accusation against us, when we speak so passionately about the tyrants, or the robbers, or sorely bewail the misfortunes of our country, let him indulge my affections herein, though it be contrary to the rules for writing history; because it had so come to pass, that our city Jerusalem had arrived at a higher degree of felicity than any other city under the Roman government, and yet at last fell into the sorest of calamities again. 1.11. 2. And now the Pharisees joined themselves to her, to assist her in the government. These are a certain sect of the Jews that appear more religious than others, and seem to interpret the laws more accurately. 1.15. But then, an undertaking to preserve the memory of what hath not been before recorded, and to represent the affairs of one’s own time to those that come afterward, is really worthy of praise and commendation. Now he is to be esteemed to have taken good pains in earnest, not who does no more than change the disposition and order of other men’s works, but he who not only relates what had not been related before, but composes an entire body of history of his own: 1.15. 5. And now did many of the priests, even when they saw their enemies assailing them with swords in their hands, without any disturbance, go on with their Divine worship, and were slain while they were offering their drink-offerings, and burning their incense, as preferring the duties about their worship to God before their own preservation. The greatest part of them were slain by their own countrymen, of the adverse faction, and an innumerable multitude threw themselves down precipices; nay, some there were who were so distracted among the insuperable difficulties they were under, that they set fire to the buildings that were near to the wall, and were burnt together with them. 1.17. 6. To write concerning the Antiquities of the Jews, who they were [originally], and how they revolted from the Egyptians, and what country they traveled over, and what countries they seized upon afterward, and how they were removed out of them, I think this not to be a fit opportunity, and, on other accounts, also superfluous; and this because many Jews before me have composed the histories of our ancestors very exactly; as have some of the Greeks done it also, and have translated our histories into their own tongue, and have not much mistaken the truth in their histories. 1.17. He also parted the whole nation into five conventions, assigning one portion to Jerusalem, another to Gadara, that another should belong to Amathus, a fourth to Jericho, and to the fifth division was allotted Sepphoris, a city of Galilee. So the people were glad to be thus freed from monarchical government, and were governed for the future by an aristocracy. 1.18. But then, where the writers of these affairs and our prophets leave off, thence shall I take my rise and begin my history. Now, as to what concerns that war which happened in my own time, I will go over it very largely, and with all the diligence I am able; but for what preceded mine own age, that I shall run over briefly. 1.18. 9. But now Cassius, after Crassus, put a stop to the Parthians, who were marching in order to enter Syria. Cassius had fled into that province, and when he had taken possession of the same, he made a hasty march into Judea; and, upon his taking Taricheae, he carried thirty thousand Jews into slavery. He also slew Pitholaus, who had supported the seditious followers of Aristobulus; and it was Antipater who advised him so to do. 1.19. 7. [For example, I shall relate] how Antiochus, who was named Epiphanes, took Jerusalem by force, and held it three years and three months, and was then ejected out of the country by the sons of Asamoneus: after that, how their posterity quarreled about the government, and brought upon their settlement the Romans and Pompey; how Herod also, the son of Antipater, dissolved their government, and brought Socius upon them; 1.19. 4. Thus was Pelusium taken. But still, as they were marching on, those Egyptian Jews that inhabited the country called the country of Onias stopped them. Then did Antipater not only persuade them not to stop them, but to afford provisions for their army; on which account even the people about Memphis would not fight against them, but of their own accord joined Mithridates. 1.21. 8. As also [I shall relate] how they built walls about the neighboring cities; and how Nero, upon Cestuis’s defeat, was in fear of the entire event of the war, and thereupon made Vespasian general in this war; and how this Vespasian, with the elder of his sons, made an expedition into the country of Judea; what was the number of the Roman army that he made use of; and how many of his auxiliaries were cut off in all Galilee; and how he took some of its cities entirely, and by force, and others of them by treaty, and on terms. 1.21. 7. Now Hyrcanus was, by degrees, inflamed with these discourses, and at length could bear no longer, but he summoned Herod to take his trial. Accordingly, by his father’s advice, and as soon as the affairs of Galilee would give him leave, he came up [to Jerusalem], when he had first placed garrisons in Galilee; however, he came with a sufficient body of soldiers, so many indeed that he might not appear to have with him an army able to overthrow Hyrcanus’s government, nor yet so few as to expose him to the insults of those that envied him. 1.22. Now, when I am come so far, I shall describe the good order of the Romans in war, and the discipline of their legions; the amplitude of both the Galilees, with its nature, and the limits of Judea. And, besides this, I shall particularly go over what is peculiar to the country, the lakes and fountains that are in them, and what miseries happened to every city as they were taken; and all this with accuracy, as I saw the things done, or suffered in them. For I shall not conceal any of the calamities I myself endured, since I shall relate them to such as know the truth of them. 1.22. 2. So he gave command that the Jews should bring in seven hundred talents; whereupon Antipater, out of his dread of Cassius’s threats, parted the raising of this sum among his sons, and among others of his acquaintance, and to be done immediately; and among them he required one Malichus, who was at enmity with him, to do his part also, which necessity forced him to do. 2.125. For which reason they carry nothing at all with them when they travel into remote parts, though still they take their weapons with them, for fear of thieves. Accordingly, there is, in every city where they live, one appointed particularly to take care of strangers, and to provide garments and other necessaries for them. 2.148. Nay, on theother days they dig a small pit, a foot deep, with a paddle (which kind of hatchet is given them when they are first admitted among them); and covering themselves round with their garment, that they may not affront the Divine rays of light, they ease themselves into that pit 2.254. 3. When the country was purged of these, there sprang up another sort of robbers in Jerusalem, which were called Sicarii, who slew men in the daytime, and in the midst of the city; 2.255. this they did chiefly at the festivals, when they mingled themselves among the multitude, and concealed daggers under their garments, with which they stabbed those that were their enemies; and when any fell down dead, the murderers became a part of those that had indignation against them; by which means they appeared persons of such reputation, that they could by no means be discovered. 2.256. The first man who was slain by them was Jonathan the high priest, after whose death many were slain every day, while the fear men were in of being so served was more afflicting than the calamity itself; 2.257. and while everybody expected death every hour, as men do in war, so men were obliged to look before them, and to take notice of their enemies at a great distance; nor, if their friends were coming to them, durst they trust them any longer; but, in the midst of their suspicions and guarding of themselves, they were slain. Such was the celerity of the plotters against them, and so cunning was their contrivance. 2.275. and everyone of these wicked wretches were encompassed with his own band of robbers, while he himself, like an arch-robber, or a tyrant, made a figure among his company, and abused his authority over those about him, in order to plunder those that lived quietly. 2.276. The effect of which was this, that those who lost their goods were forced to hold their peace, when they had reason to show great indignation at what they had suffered; but those who had escaped were forced to flatter him that deserved to be punished, out of the fear they were in of suffering equally with the others. Upon the whole, nobody durst speak their minds, but tyranny was generally tolerated; and at this time were those seeds sown which brought the city to destruction. 2.414. that they did now irritate the Romans to take up arms against them, and invited them to make war upon them, and brought up novel rules of a strange Divine worship, and determined to run the hazard of having their city condemned for impiety, while they would not allow any foreigner, but Jews only, either to sacrifice or to worship therein. 2.433. 8. In the meantime, one Manahem, the son of Judas, that was called the Galilean (who was a very cunning sophister, and had formerly reproached the Jews under Cyrenius, that after God they were subject to the Romans) took some of the men of note with him, and retired to Masada 2.434. where he broke open king Herod’s armory, and gave arms not only to his own people, but to other robbers also. These he made use of for a guard, and returned in the state of a king to Jerusalem; he became the leader of the sedition, and gave orders for continuing the siege; 2.435. but they wanted proper instruments, and it was not practicable to undermine the wall, because the darts came down upon them from above. But still they dug a mine from a great distance under one of the towers, and made it totter; and having done that, they set on fire what was combustible, and left it; 2.436. and when the foundations were burnt below, the tower fell down suddenly. Yet did they then meet with another wall that had been built within, for the besieged were sensible beforehand of what they were doing, and probably the tower shook as it was undermining; so they provided themselves of another fortification; 2.437. which when the besiegers unexpectedly saw, while they thought they had already gained the place, they were under some consternation. However, those that were within sent to Manahem, and to the other leaders of the sedition, and desired they might go out upon a capitulation: this was granted to the king’s soldiers and their own countrymen only, who went out accordingly; 2.438. but the Romans that were left alone were greatly dejected, for they were not able to force their way through such a multitude; and to desire them to give them their right hand for their security, they thought it would be a reproach to them; and besides, if they should give it them, they durst not depend upon it; 2.439. o they deserted their camp, as easily taken, and ran away to the royal towers,—that called Hippicus, that called Phasaelus, and that called Mariamne. 2.441. 9. But on the next day the high priest was caught where he had concealed himself in an aqueduct; he was slain, together with Hezekiah his brother, by the robbers: hereupon the seditious besieged the towers, and kept them guarded, lest anyone of the soldiers should escape. 2.442. Now the overthrow of the places of strength, and the death of the high priest Aias, so puffed up Manahem, that he became barbarously cruel; and as he thought he had no antagonist to dispute the management of affairs with him, he was no better than an insupportable tyrant; 2.443. but Eleazar and his party, when words had passed between them, how it was not proper when they revolted from the Romans, out of the desire of liberty, to betray that liberty to any of their own people, and to bear a lord, who, though he should be guilty of no violence, was yet meaner than themselves; as also, that in case they were obliged to set someone over their public affairs, it was fitter they should give that privilege to anyone rather than to him; they made an assault upon him in the temple; 2.444. for he went up thither to worship in a pompous manner, and adorned with royal garments, and had his followers with him in their armor. 2.445. But Eleazar and his party fell violently upon him, as did also the rest of the people; and taking up stones to attack him withal, they threw them at the sophister, and thought, that if he were once ruined, the entire sedition would fall to the ground. 2.446. Now Manahem and his party made resistance for a while; but when they perceived that the whole multitude were falling upon them, they fled which way every one was able; those that were caught were slain, and those that hid themselves were searched for. 2.447. A few there were of them who privately escaped to Masada, among whom was Eleazar, the son of Jarius, who was of kin to Manahem, and acted the part of a tyrant at Masada afterward. 2.448. As for Manahem himself, he ran away to the place called Ophla, and there lay skulking in private; but they took him alive, and drew him out before them all; they then tortured him with many sorts of torments, and after all slew him, as they did by those that were captains under him also, and particularly by the principal instrument of his tyranny, whose name was Apsalom. 2.456. for indeed it so happened that this murder was perpetrated on the Sabbath day, on which day the Jews have a respite from their works on account of Divine worship. 2.465. It was then common to see cities filled with dead bodies, still lying unburied, and those of old men, mixed with infants, all dead, and scattered about together; women also lay amongst them, without any covering for their nakedness: you might then see the whole province full of inexpressible calamities, while the dread of still more barbarous practices which were threatened was everywhere greater than what had been already perpetrated. 4.154. The pretense they made for this strange attempt was an ancient practice, while they said that of old it was determined by lot; but in truth, it was no better than a dissolution of an undeniable law, and a cunning contrivance to seize upon the government, derived from those that presumed to appoint governors as they themselves pleased. 4.166. O bitter tyranny that we are under! But why do I complain of the tyrants? Was it not you, and your sufferance of them, that have nourished them? 4.172. They have seized upon the strongest place of the whole city; you may call it the temple, if you please, though it be like a citadel or fortress. Now, while you have tyranny in so great a degree walled in, and see your enemies over your heads, to what purpose is it to take counsel? and what have you to support your minds withal? 4.178. Is it not that we may enjoy our liberty? Besides, shall we not bear the lords of the habitable earth to be lords over us, and yet bear tyrants of our own country? 4.213. yet was it not easy to get quit of him, so potent was he grown by his wicked practices. He was also supported by many of those eminent men, who were to be consulted upon all considerable affairs; it was therefore thought reasonable to oblige him to give them assurance of his goodwill upon oath; 4.315. and for the other multitude, they esteemed it needless to go on with killing them, but they sought for the high priests, and the generality went with the greatest zeal against them; 4.316. and as soon as they caught them they slew them, and then standing upon their dead bodies, in way of jest, upbraided Aus with his kindness to the people, and Jesus with his speech made to them from the wall. 4.317. Nay, they proceeded to that degree of impiety, as to cast away their dead bodies without burial, although the Jews used to take so much care of the burial of men, that they took down those that were condemned and crucified, and buried them before the going down of the sun. 4.318. I should not mistake if I said that the death of Aus was the beginning of the destruction of the city, and that from this very day may be dated the overthrow of her wall, and the ruin of her affairs, whereon they saw their high priest, and the procurer of their preservation, slain in the midst of their city. 4.319. He was on other accounts also a venerable, and a very just man; and besides the grandeur of that nobility, and dignity, and honor of which he was possessed, he had been a lover of a kind of parity, even with regard to the meanest of the people; 4.321. to say all in a word, if Aus had survived, they had certainly compounded matters; for he was a shrewd man in speaking and persuading the people, and had already gotten the mastery of those that opposed his designs, or were for the war. And the Jews had then put abundance of delays in the way of the Romans, if they had had such a general as he was. 4.322. Jesus was also joined with him; and although he was inferior to him upon the comparison, he was superior to the rest; 4.323. and I cannot but think that it was because God had doomed this city to destruction, as a polluted city, and was resolved to purge his sanctuary by fire, that he cut off these their great defenders and wellwishers 4.324. while those that a little before had worn the sacred garments, and had presided over the public worship; and had been esteemed venerable by those that dwelt on the whole habitable earth when they came into our city, were cast out naked, and seen to be the food of dogs and wild beasts. 4.325. And I cannot but imagine that virtue itself groaned at these men’s case, and lamented that she was here so terribly conquered by wickedness. And this at last was the end of Aus and Jesus. 4.336. So they called together, by a public proclamation, seventy of the principal men of the populace, for a show, as if they were real judges, while they had no proper authority. Before these was Zacharias accused of a design to betray their polity to the Romans, and having traitorously sent to Vespasian for that purpose. 4.339. after which he turned his speech to his accusers, and went over distinctly all their transgressions of the law, and made heavy lamentation upon the confusion they had brought public affairs to: 4.562. and imitated not only the ornaments, but also the lusts of women, and were guilty of such intolerable uncleanness, that they invented unlawful pleasures of that sort. And thus did they roll themselves up and down the city, as in a brothel house, and defiled it entirely with their impure actions; 4.563. nay, while their faces looked like the faces of women, they killed with their right hands; and when their gait was effeminate, they presently attacked men, and became warriors, and drew their swords from under their finely dyed cloaks, and ran everybody through whom they alighted upon. 5.17. insomuch that many persons who came thither with great zeal from the ends of the earth, to offer sacrifices at this celebrated place, which was esteemed holy by all mankind, fell down before their own sacrifices themselves, and sprinkled that altar which was venerable among all men, both Greeks and Barbarians, with their own blood; 5.17. The third tower was Mariamne, for that was his queen’s name; it was solid as high as twenty cubits; its breadth and its length were twenty cubits, and were equal to each other; 5.18. till the dead bodies of strangers were mingled together with those of their own country, and those of profane persons with those of the priests, and the blood of all sorts of dead carcasses stood in lakes in the holy courts themselves. 5.18. There were besides many porticoes, one beyond another, round about, and in each of those porticoes curious pillars; yet were all the courts that were exposed to the air everywhere green. 5.19. And now, “O most wretched city, what misery so great as this didst thou suffer from the Romans, when they came to purify thee from thy intestine hatred! For thou couldst be no longer a place fit for God, nor couldst thou long continue in being, after thou hadst been a sepulchre for the bodies of thy own people, and hadst made the holy house itself a burying-place in this civil war of thine. Yet mayst thou again grow better, if perchance thou wilt hereafter appease the anger of that God who is the author of thy destruction.” 5.19. 2. Now, for the works that were above these foundations, these were not unworthy of such foundations; for all the cloisters were double, and the pillars to them belonging were twenty-five cubits in height, and supported the cloisters. These pillars were of one entire stone each of them, and that stone was white marble; 5.145. But if we go the other way westward, it began at the same place, and extended through a place called “Bethso,” to the gate of the Essenes; and after that it went southward, having its bending above the fountain Siloam, where it also bends again towards the east at Solomon’s pool, and reaches as far as a certain place which they called “Ophlas,” where it was joined to the eastern cloister of the temple. 5.545. She also made great lamentation privately to the maidservants that were about her, and said, That this was all the advantage she had of bringing so extraordinary a person as this son into the world; that she should not be able even to bury that son of hers, by whom she expected to have been buried herself. 6.98. At these words of his a great sadness and silence were observed among the people. But the tyrant himself cast many reproaches upon Josephus, with imprecations besides; and at last added this withal, that he did never fear the taking of the city, because it was God’s own city. 7.253. It was one Eleazar, a potent man, and the commander of these Sicarii, that had seized upon it. He was a descendant from that Judas who had persuaded abundance of the Jews, as we have formerly related, not to submit to the taxation when Cyrenius was sent into Judea to make one; 7.254. for then it was that the Sicarii got together against those that were willing to submit to the Romans, and treated them in all respects as if they had been their enemies, both by plundering them of what they had, by driving away their cattle, and by setting fire to their houses; 7.255. for they said that they differed not at all from foreigners, by betraying, in so cowardly a manner, that freedom which Jews thought worthy to be contended for to the utmost, and by owning that they preferred slavery under the Romans before such a contention. 7.256. Now this was in reality no better than a pretense and a cloak for the barbarity which was made use of by them, and to color over their own avarice, which they afterwards made evident by their own actions; 7.257. for those that were partners with them in their rebellion joined also with them in the war against the Romans, and went further lengths with them in their impudent undertakings against them; 7.258. and when they were again convicted of dissembling in such their pretenses, they still more abused those that justly reproached them for their wickedness. 7.259. And indeed that was a time most fertile in all manner of wicked practices, insomuch that no kind of evil deeds were then left undone; nor could anyone so much as devise any bad thing that was new 7.261. The one part were desirous of tyrannizing over others, and the rest of offering violence to others, and of plundering such as were richer than themselves. 7.262. They were the Sicarii who first began these transgressions, and first became barbarous towards those allied to them, and left no words of reproach unsaid, and no works of perdition untried, in order to destroy those whom their contrivances affected. 7.263. Yet did John demonstrate by his actions that these Sicarii were more moderate than he was himself, for he not only slew all such as gave him good counsel to do what was right, but treated them worst of all, as the most bitter enemies that he had among all the Citizens; nay, he filled his entire country with ten thousand instances of wickedness, such as a man who was already hardened sufficiently in his impiety towards God would naturally do; 7.264. for the food was unlawful that was set upon his table, and he rejected those purifications that the law of his country had ordained; so that it was no longer a wonder if he, who was so mad in his impiety towards God, did not observe any rules of gentleness and common affection towards men. 7.265. Again, therefore, what mischief was there which Simon the son of Gioras did not do? or what kind of abuses did he abstain from as to those very free-men who had set him up for a tyrant? 7.266. What friendship or kindred were there that did not make him more bold in his daily murders? for they looked upon the doing of mischief to strangers only as a work beneath their courage, but thought their barbarity towards their nearest relations would be a glorious demonstration thereof. 7.267. The Idumeans also strove with these men who should be guilty of the greatest madness! for they [all], vile wretches as they were, cut the throats of the high priests, that so no part of a religious regard to God might be preserved; they thence proceeded to destroy utterly the least remains of a political government 7.268. and introduced the most complete scene of iniquity in all instances that were practicable; under which scene that sort of people that were called zealots grew up, and who indeed corresponded to the name; 7.269. for they imitated every wicked work; nor, if their memory suggested any evil thing that had formerly been done, did they avoid zealously to pursue the same; 7.271. Accordingly, they all met with such ends as God deservedly brought upon them in way of punishment; 7.272. for all such miseries have been sent upon them as man’s nature is capable of undergoing, till the utmost period of their lives, and till death came upon them in various ways of torment; 7.273. yet might one say justly that they suffered less than they had done, because it was impossible they could be punished according to their deserving. 7.274. But to make a lamentation according to the deserts of those who fell under these men’s barbarity, this is not a proper place for it;—I therefore now return again to the remaining part of the present narration.
12. New Testament, Apocalypse, 11.9 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

11.9. From among the peoples, tribes, languages, and nations people will look at their dead bodies for three and a half days, and will not allow their dead bodies to be laid in a tomb.
13. New Testament, Luke, 9.59 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

9.59. He said to another, "Follow me!"But he said, "Lord, allow me first to go and bury my father.
14. New Testament, Matthew, 8.21 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

8.21. Another of his disciples said to him, "Lord, allow me first to go and bury my father.


Subjects of this text:

subject book bibliographic info
ananus (high priest) Brighton, Sicarii in Josephus's Judean War: Rhetorical Analysis and Historical Observations (2009) 31
ananus ii Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 86
burial Stuckenbruck, 1 Enoch 91-108 (2007) 370
chiasmus Brighton, Sicarii in Josephus's Judean War: Rhetorical Analysis and Historical Observations (2009) 31
felix Brighton, Sicarii in Josephus's Judean War: Rhetorical Analysis and Historical Observations (2009) 63
finkbeiner, d. Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 86
flavian propaganda, and war Brighton, Sicarii in Josephus's Judean War: Rhetorical Analysis and Historical Observations (2009) 31
hall of infamy Brighton, Sicarii in Josephus's Judean War: Rhetorical Analysis and Historical Observations (2009) 63
head, beheading Stuckenbruck, 1 Enoch 91-108 (2007) 370
historiography, greco-roman Brighton, Sicarii in Josephus's Judean War: Rhetorical Analysis and Historical Observations (2009) 25
idumaeans Stuckenbruck, 1 Enoch 91-108 (2007) 370
jerusalem, bethso, meaning of Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 86
jerusalem, josephus description of Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 86
jerusalem, wall Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 86
jerusalem Stuckenbruck, 1 Enoch 91-108 (2007) 370; Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 86
john the essene Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 86
jonathan (high priest) Brighton, Sicarii in Josephus's Judean War: Rhetorical Analysis and Historical Observations (2009) 63
josephus Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 86
josephus essenes, and toilet habits Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 86
josephus essenes, judaism of Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 86
josephus essenes, rhetoric, use of in Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 86
josephus essenes Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 86
menahem Brighton, Sicarii in Josephus's Judean War: Rhetorical Analysis and Historical Observations (2009) 80
mercy Stuckenbruck, 1 Enoch 91-108 (2007) 370
necessity (ἀνάγκη), proem of war Brighton, Sicarii in Josephus's Judean War: Rhetorical Analysis and Historical Observations (2009) 80
neck Stuckenbruck, 1 Enoch 91-108 (2007) 370
niger the peraean Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 86
petitions / prayers, by the oppressed Stuckenbruck, 1 Enoch 91-108 (2007) 370
philos essenes, peace and war imagery Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 86
prayers, of deliverance Stuckenbruck, 1 Enoch 91-108 (2007) 370
prophecies, impending doom for jews unless they repent Cohen, The Significance of Yavneh and other Essays in Jewish Hellenism (2010) 110
rabbati Cohen, The Significance of Yavneh and other Essays in Jewish Hellenism (2010) 33
repent Cohen, The Significance of Yavneh and other Essays in Jewish Hellenism (2010) 110
shame Stuckenbruck, 1 Enoch 91-108 (2007) 370
sicarii' Cohen, The Significance of Yavneh and other Essays in Jewish Hellenism (2010) 33
sicarii, and daggers Brighton, Sicarii in Josephus's Judean War: Rhetorical Analysis and Historical Observations (2009) 63
sicarii, and zealots Brighton, Sicarii in Josephus's Judean War: Rhetorical Analysis and Historical Observations (2009) 63
sickness (νόσος) Brighton, Sicarii in Josephus's Judean War: Rhetorical Analysis and Historical Observations (2009) 63
stasis (στάσις) Brighton, Sicarii in Josephus's Judean War: Rhetorical Analysis and Historical Observations (2009) 25, 80
suffering of the righteous Stuckenbruck, 1 Enoch 91-108 (2007) 370
sword Stuckenbruck, 1 Enoch 91-108 (2007) 370
titus Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 86
tyrant, tyranny (τύρρανος); Brighton, Sicarii in Josephus's Judean War: Rhetorical Analysis and Historical Observations (2009) 80
valor of jews Brighton, Sicarii in Josephus's Judean War: Rhetorical Analysis and Historical Observations (2009) 31
yadin, y. Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 86
zion, mount Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 86