Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database7235
Josephus Flavius, Jewish War, 3.141-3.306


Οὐεσπασιανὸς δὲ ὡρμημένος ἐξαιρεῖν τὴν ̓Ιωταπάταν, πέπυστο γὰρ εἰς αὐτὴν πλείστους τῶν πολεμίων συμπεφευγέναι καὶ ἄλλως ὁρμητήριον ἰσχυρὸν οὖσαν αὐτῶν, πέμπει πεζούς τε καὶ ἱππεῖς τοὺς προεξομαλιοῦντας τὴν ὁδὸν ὀρεινὴν ὑπάρχουσαν καὶ πετρώδη, δύσβατον δὲ καὶ πεζοῖς, ἱππεῦσιν δ' ἀμήχανον.3. Now Vespasian was very desirous of demolishing Jotapata, for he had gotten intelligence that the greatest part of the enemy had retired thither, and that it was, on other accounts, a place of great security to them. Accordingly, he sent both footmen and horsemen to level the road, which was mountainous and rocky, not without difficulty to be traveled over by footmen, but absolutely impracticable for horsemen.


οἱ μὲν οὖν τέσσαρσιν ἡμέραις ἐξειργάσαντο καὶ πλατεῖαν ἤνοιξαν τῇ στρατιᾷ λεωφόρον: τῇ πέμπτῃ δ' ὁ ̓Ιώσηπος, αὕτη δ' ἦν ̓Αρτεμισίου μηνὸς μία καὶ εἰκάς, φθάνει παρελθὼν εἰς τὴν ̓Ιωταπάταν ἐκ τῆς Τιβεριάδος καὶ πεπτωκότα τοῖς ̓Ιουδαίοις ἐγείρει τὰ φρονήματα.Now these workmen accomplished what they were about in four days’ time, and opened a broad way for the army. On the fifth day, which was the twenty-first of the month Artemisius (Jyar), Josephus prevented him, and came from Tiberias, and went into Jotapata, and raised the drooping spirits of the Jews.


Οὐεσπασιανῷ δέ τις εὐαγγελίζεται τὴν μετάβασιν τοῦ ἀνδρὸς αὐτόμολος καὶ κατήπειγεν ἐπὶ τὴν πόλιν ὡς μετ' ἐκείνης αἱρήσοντα πᾶσαν ̓Ιουδαίαν, εἰ λάβοι τὸν ̓Ιώσηπον ὑποχείριον.And a certain deserter told this good news to Vespasian, that Josephus had removed himself thither, which made him make haste to the city, as supposing that with taking that he should take all Judea, in case he could but withal get Josephus under his power.


ὁ δ' ἁρπάσας ὥσπερ μέγιστον εὐτύχημα τὴν ἀγγελίαν, καὶ προνοίᾳ θεοῦ τὸν συνετώτατον εἶναι δοκοῦντα τῶν πολεμίων οἰόμενος εἰς εἱρκτὴν αὐθαίρετον παρελθεῖν, εὐθέως μὲν σὺν χιλίοις ἱππεῦσιν πέμπει Πλάκιδον καὶ δεκαδάρχην Αἰβούτιον, ἄνδρα τῶν ἐπισήμων κατὰ χεῖρα καὶ σύνεσιν, περικατασχεῖν κελεύσας τὴν πόλιν, ὡς μὴ λάθοι διαδρὰς ὁ ̓Ιώσηπος.So he took this news to be of the vastest advantage to him, and believed it to be brought about by the providence of God, that he who appeared to be the most prudent man of all their enemies, had, of his own accord, shut himself up in a place of sure custody. Accordingly, he sent Placidus with a thousand horsemen, and Ebutius a decurion, a person that was of eminency both in council and in action, to encompass the city round, that Josephus might not escape away privately.


Αὐτὸς δὲ μετὰ μίαν ἡμέραν ἀναλαβὼν πᾶσαν τὴν δύναμιν εἵπετο καὶ μέχρι δείλης ὁδεύσας πρὸς τὴν ̓Ιωταπάταν ἀφικνεῖται.4. Vespasian also, the very next day, took his whole army and followed them, and by marching till late in the evening, arrived then at Jotapata;


ἀναλαβὼν δὲ τὴν στρατιὰν εἰς τὸ προσάρκτιον αὐτῆς μέρος ἔν τινι λόφῳ στρατοπεδεύεται διέχοντι σταδίους ἑπτὰ τῆς πόλεως, πειρώμενος ὡς μάλιστα τοῖς πολεμίοις εὐσύνοπτος εἶναι πρὸς ἔκπληξιν:and bringing his army to the northern side of the city, he pitched his camp on a certain small hill which was seven furlongs from the city, and still greatly endeavored to be well seen by the enemy, to put them into a consternation;


ἣ καὶ παραχρῆμα τοσαύτη τοὺς ̓Ιουδαίους κατέσχεν, ὡς μηδένα τοῦ τείχους τολμῆσαι προελθεῖν.which was indeed so terrible to the Jews immediately, that no one of them durst go out beyond the wall.


̔Ρωμαῖοι δ' εὐθὺς μὲν ἀπώκνησαν προσβαλεῖν δι' ὅλης ὡδευκότες ἡμέρας, διπλῇ δὲ τῇ φάλαγγι κυκλοῦνται τὴν πόλιν καὶ τρίτην ἔξωθεν περιιστᾶσιν τὴν ἵππον, πάσας ἀποφράσσοντες αὐτοῖς τὰς ἐξόδους.Yet did the Romans put off the attack at that time, because they had marched all the day, although they placed a double row of battalions round the city, with a third row beyond them round the whole, which consisted of cavalry, in order to stop up every way for an exit;


τοῦτ' ἐν ἀπογνώσει σωτηρίας παρώξυνε τοὺς ̓Ιουδαίους πρὸς τόλμαν: οὐδὲν γὰρ ἀνάγκης ἐν πολέμῳ μαχιμώτερον.which thing making the Jews despair of escaping, excited them to act more boldly; for nothing makes men fight so desperately in war as necessity.


nan5. Now when the next day an assault was made by the Romans, the Jews at first staid out of the walls and opposed them, and met them, as having formed themselves a camp before the city walls.


ὡς δὲ Οὐεσπασιανὸς τούτοις μὲν τοὺς τοξότας καὶ σφενδονήτας καὶ πᾶν τὸ τῶν ἑκηβόλων πλῆθος ἐπιστήσας ἐπέτρεψεν βάλλειν, αὐτὸς δὲ μετὰ τῶν πεζῶν εἰς τὸ πρόσαντες ἀνώθει καθ' ὃ τὸ τεῖχος ἦν εὐάλωτον, δείσας ὁ ̓Ιώσηπος περὶ τῇ πόλει προπηδᾷ καὶ σὺν αὐτῷ πᾶν τὸ τῶν ̓Ιουδαίων πλῆθος.But when Vespasian had set against them the archers and slingers, and the whole multitude that could throw to a great distance, he permitted them to go to work, while he himself, with the footmen, got upon an acclivity, whence the city might easily be taken. Josephus was then in fear for the city, and leaped out, and all the Jewish multitude with him;


συμπεσόντες δὲ τοῖς ̔Ρωμαίοις ἀθρόοι τοῦ μὲν τείχους ἀνέστειλαν αὐτούς, πολλὰ δ' ἐπεδείκνυντο χειρῶν ἔργα καὶ τόλμης.these fell together upon the Romans in great numbers, and drove them away from the wall, and performed a great many glorious and bold actions. Yet did they suffer as much as they made the enemy suffer;


οὐκ ἔλασσόν γε μὴν ὧν ἔδρων ἀντέπασχον: ὅσον γὰρ αὐτοὺς ἡ τῆς σωτηρίας ἀπόγνωσις, τοσοῦτο τοὺς ̔Ρωμαίους αἰδὼς παρεκρότει, καὶ τοὺς μὲν ἐμπειρία μετ' ἀλκῆς, τοὺς δὲ θράσος ὥπλιζε τῷ θυμῷ στρατηγουμένους.for as despair of deliverance encouraged the Jews, so did a sense of shame equally encourage the Romans. These last had skill as well as strength; the other had only courage, which armed them, and made them fight furiously.


παραταξάμενοι δὲ δι' ὅλης ἡμέρας νυκτὶ διαλύονται, τρώσαντες μὲν πλείστους ̔Ρωμαίων, δεκατρεῖς δ' ἀνελόντες: αὐτῶν δ' ἔπεσον μὲν δεκαεπτά, τραυματίαι δ' ἐγένοντο ἑξακόσιοι.And when the fight had lasted all day, it was put an end to by the coming on of the night. They had wounded a great many of the Romans, and killed of them thirteen men; of the Jews’ side seventeen were slain, and six hundred wounded.


Τῇ δ' ὑστεραίᾳ πάλιν προσβάλλουσι τοῖς ̔Ρωμαίοις ἐπεξελθόντες καὶ πολὺ καρτερώτερον ἀντιπαρετάξαντο, θαρραλεώτεροι μὲν ἐκ τοῦ παρὰ λόγον ἀντισχεῖν τῇ προτέρᾳ γεγενημένοι, χρώμενοι δὲ καὶ τοῖς ̔Ρωμαίοις μαχιμωτέροις:6. On the next day the Jews made another attack upon the Romans, and went out of the walls and fought a much more desperate battle with them than before. For they were now become more courageous than formerly, and that on account of the unexpected good opposition they had made the day before, as they found the Romans also to fight more desperately;


ὑπὸ γὰρ αἰδοῦς εἰς ὀργὴν ἐξεκαίοντο τὸ μὴ ταχέως νικᾶν ἧτταν ἡγούμενοι.for a sense of shame inflamed these into a passion, as esteeming their failure of a sudden victory to be a kind of defeat.


καὶ μέχρι πέμπτης ἡμέρας προσβολαὶ μὲν ἐγίνοντο τῶν ̔Ρωμαίων ἀδιάλειπτοι, ἐκδρομαὶ δὲ τῶν ̓Ιωταπατηνῶν καὶ τειχομαχίαι καρτερώτεραι, καὶ οὔτε ̓Ιουδαῖοι τὴν τῶν πολεμίων ἰσχὺν κατωρρώδουν οὔτε ̔Ρωμαῖοι πρὸς τὸ τῆς πόλεως δυσάλωτον ἀπέκαμνον.Thus did the Romans try to make an impression upon the Jews till the fifth day continually, while the people of Jotapata made sallies out, and fought at the walls most desperately; nor were the Jews affrighted at the strength of the enemy, nor were the Romans discouraged at the difficulties they met with in taking the city.


̓́Εστιν δ' ̓Ιωταπάτα πλὴν ὀλίγου πᾶσα κρημνός, ἐκ μὲν τῶν ἄλλων μερῶν πάντοθεν φάραγξιν ἀπείροις ἀπότομος, ὡς τῶν κατιδεῖν πειρωμένων τὰς ὄψεις προεξασθενεῖν τοῦ βάθους, ἀπὸ βορέου δὲ προσιτὴ μόνον, καθ' ὃ λήγοντι τῷ ὄρει πλαγίῳ προσέκτισται.7. Now Jotapata is almost all of it built upon a precipice, having on all the other sides of it every way valleys immensely deep and steep, insomuch that those who would look down would have their sight fail them before it reaches to the bottom. It is only to be come at on the north side, where the utmost part of the city is built on the mountain, as it ends obliquely at a plain.


καὶ τοῦτο δ' ὁ ̓Ιώσηπος ἐμπεριειλήφει τειχίζων τὴν πόλιν, ὡς ἀκατάληπτον εἶναι πολεμίοις τὴν ὑπὲρ αὐτῆς ἀκρώρειαν.This mountain Josephus had encompassed with a wall when he fortified the city, that its top might not be capable of being seized upon by the enemies.


nanThe city is covered all round with other mountains, and can no way be seen till a man comes just upon it. And this was the strong situation of Jotapata.


Οὐεσπασιανὸς δὲ τῇ τε φύσει τοῦ χωρίου καὶ ταῖς τόλμαις τῶν ̓Ιουδαίων ἀντιφιλονεικῶν ἔγνω καρτερώτερον ἅπτεσθαι τῆς πολιορκίας, καὶ προσκαλεσάμενος τοὺς ὑπ' αὐτὸν ἡγεμόνας ἐβουλεύετο περὶ τῆς προσβολῆς.8. Vespasian, therefore, in order to try how he might overcome the natural strength of the place, as well as the bold defense of the Jews, made a resolution to prosecute the siege with vigor. To that end he called the commanders that were under him to a council of war, and consulted with them which way the assault might be managed to the best advantage.


δόξαν δὲ χῶσαι τὸ προσιτὸν τοῦ τείχους ἐπὶ συγκομιδὴν ὕλης ἐκπέμπει πᾶν τὸ στράτευμα, καὶ κοπέντων τῶν περὶ τὴν πόλιν ὀρῶν συναλισθείσης τε ἅμα τοῖς ξύλοις ἀπείρου χερμάδοςAnd when the resolution was there taken to raise a bank against that part of the wall which was practicable, he sent his whole army abroad to get the materials together. So when they had cut down all the trees on the mountains that adjoined to the city, and had gotten together a vast heap of stones


οἱ μὲν πρὸς ἀλεωρὰν τῶν ὕπερθεν ἀφιεμένων βελῶν γέρρα διατείναντες ὑπὲρ χαρακωμάτων ἔχουν ὑπ' αὐτοῖς οὐδὲν ἢ μικρὰ βλαπτόμενοι ταῖς ἀπὸ τοῦ τείχους βολαῖς:besides the wood they had cut down, some of them brought hurdles, in order to avoid the effects of the darts that were shot from above them. These hurdles they spread over their banks, under cover whereof they formed their bank, and so were little or nothing hurt by the darts that were thrown upon them from the wall


οἱ δὲ τοὺς πλησίον ὄχθους ἀνασπῶντες γῆν αὐτοῖς ἀδιαλείπτως ἔφερον, καὶ τριχῆ διῃρημένων ἀργὸς ἦν οὐδείς.while others pulled the neighboring hillocks to pieces, and perpetually brought earth to them; so that while they were busy three sorts of ways, nobody was idle.


οἱ δὲ ̓Ιουδαῖοι πέτρας τε μεγάλας ἀπὸ τῶν τειχῶν τοῖς σκεπάσμασιν αὐτῶν ἐπηφίεσαν καὶ πᾶν εἶδος βελῶν: ἦν δὲ καὶ μὴ διικνουμένων πολὺς ὁ ψόφος καὶ φοβερὸς ἐμπόδιον τοῖς ἐργαζομένοις.However, the Jews cast great stones from the walls upon the hurdles which protected the men, with all sorts of darts also; and the noise of what could not reach them was yet so terrible, that it was some impediment to the workmen.


Οὐεσπασιανὸς δὲ ἐν κύκλῳ τὰς ἀφετηρίους μηχανὰς ἐπιστήσας, τὰ πάντα δ' ἦν ἑκατὸν ἑξήκοντα ὄργανα, βάλλειν ἐκέλευσεν τοὺς ἐπὶ τοῦ τείχους.9. Vespasian then set the engines for throwing stones and darts round about the city. The number of the engines was in all a hundred and sixty, and bid them fall to work, and dislodge those that were upon the wall.


ὁμοῦ δὲ οἵ τε καταπέλται τὰς λόγχας ἀνερροίζουν καὶ ταλαντιαῖοι λίθοι μέγεθος ἐκ τῶν πετροβόλων ἐβάλλοντο πῦρ τε καὶ πλῆθος ἀθρόων οἰστῶν, ἅπερ οὐ μόνον τὸ τεῖχος ἀνεπίβατον τοῖς ̓Ιουδαίοις ἐποίησεν, ἀλλὰ καὶ τὴν ἐντὸς ὅσης ἐφικνεῖτο χώρας:At the same time such engines as were intended for that purpose threw at once lances upon them with a great noise, and stones of the weight of a talent were thrown by the engines that were prepared for that purpose, together with fire, and a vast multitude of arrows, which made the wall so dangerous, that the Jews durst not only notcome upon it, but durst not come to those parts within the walls which were reached by the engines;


καὶ γὰρ καὶ τὸ τῶν ̓Αράβων τοξοτῶν πλῆθος ἀκοντισταί τε καὶ σφενδονῆται πάντες ἅμα τοῖς μηχανήμασιν ἔβαλλον.for the multitude of the Arabian archers, as well also as all those that threw darts and slung stones, fell to work at the same time with the engines.


οὐ μὴν εἰργόμενοι τῆς καθύπερθεν ἀμύνης ἠρέμουν: ἐκτρέχοντες γὰρ λῃστρικώτερον κατὰ λόχους περιέσπων τε τῶν ἐργαζομένων τὰς σκέπας καὶ τοὺς γυμνουμένους ἔπαιον, καὶ καθ' ὃ παρείκοιεν ἐκεῖνοι διερρίπτουν τε τὸ χῶμα καὶ τὰ χαρακώματα σὺν τοῖς γέρροις ἐνεπίμπρασανYet did not the others lie still, when they could not throw at the Romans from a higher place; for they then made sallies out of the city, like private robbers, by parties, and pulled away the hurdles that covered the workmen, and killed them when they were thus naked; and when those workmen gave way, these cast away the earth that composed the bank, and burnt the wooden parts of it, together with the hurdles


nantill at length Vespasian perceived that the intervals there were between the works were of disadvantage to him; for those spaces of ground afforded the Jews a place for assaulting the Romans. So he united the hurdles, and at the same time joined one part of the army to the other, which prevented the private excursions of the Jews.


̓Εγειρομένου δὲ τοῦ χώματος ἤδη καὶ ταῖς ἐπάλξεσιν ὅσον οὔπω πλησιάζοντος δεινὸν ὁ ̓Ιώσηπος νομίσας, εἰ μηδὲν ἀντιμηχανήσαιτο τῇ πόλει σωτήριον, συναθροίζει τέκτονας καὶ τὸ τεῖχος ἐκέλευσεν ὑψοῦν.10. And when the bank was now raised, and brought nearer than ever to the battlements that belonged to the walls, Josephus thought it would be entirely wrong in him if he could make no contrivances in opposition to theirs, and that might be for the city’s preservation; so he got together his workmen, and ordered them to build the wall higher;


τῶν δ' ἀδύνατον εἶναι φαμένων οἰκοδομεῖν τοσούτοις βέλεσι βαλλομένους, σκέπην αὐτοῖς ἐπινοεῖ τοιάνδε:and while they said that this was impossible to be done while so many darts were thrown at them, he invented this sort of cover for them:


δρυφάκτους πήξασθαι κελεύσας ἐμπετάσαι τε βύρσας νεοδόρους βοῶν, ὡς ἀναδέχοιντο μὲν τοὺς ἀπὸ τῶν πετροβόλων λίθους κολπούμεναι, περιολισθάνοι δὲ ἀπ' αὐτῶν καὶ τὰ λοιπὰ βέλη καὶ τὸ πῦρ ὑπὸ τῆς ἰκμάδος εἴργοιτο, προανίστησιν τῶν τεκτόνων.He bid them fix piles, and expand before them the raw hides of oxen newly killed, that these hides by yielding and hollowing themselves when the stones were thrown at them might receive them, for that the other darts would slide off them, and the fire that was thrown would be quenched by the moisture that was in them. And these he set before the workmen


ὑφ' οἷς ἀσφαλῶς ἐργαζόμενοι δι' ἡμέρας τε καὶ νυκτὸς τὸ τεῖχος ἤγειραν εἰς εἴκοσι πήχεις τὸ ὕψος, καὶ συχνοὺς μὲν πύργους ἐνῳκοδόμησαν αὐτῷ, καρτερὰν δὲ ἔπαλξιν ἐφηρμόσαντο.and under them these workmen went on with their works in safety, and raised the wall higher, and that both by day and by night, till it was twenty cubits high. He also built a good number of towers upon the wall, and fitted it to strong battlements.


τοῦτο τοῖς ̔Ρωμαίοις ἤδη τῆς πόλεως ἐντὸς οἰομένοις εἶναι πολλὴν ἐποίησεν ἀθυμίαν, καὶ πρός τε τὴν ἐπίνοιαν τοῦ ̓Ιωσήπου καὶ τὸ παράστημα τῶν ἐπὶ τῆς πόλεως κατεπλάγησαν.This greatly discouraged the Romans, who in their own opinions were already gotten within the walls, while they were now at once astonished at Josephus’s contrivance, and at the fortitude of the citizens that were in the city.


Οὐεσπασιανὸς δὲ καὶ πρὸς τὸ πανοῦργον τοῦ στρατηγήματος καὶ πρὸς τὰς τόλμας παρωξύνετο τῶν ̓Ιωταπατηνῶν:11. And now Vespasian was plainly irritated at the great subtlety of this stratagem, and at the boldness of the citizens of Jotapata;


πάλιν γὰρ ἀναθαρσήσαντες ἐπὶ τῷ τειχισμῷ τοῖς ̔Ρωμαίοις ἐπεξέθεον, καὶ καθ' ἡμέραν ἐγίνοντο συμπλοκαὶ κατὰ λόχους ἐπίνοιά τε λῃστρικὴ πᾶσα καὶ τῶν προστυχόντων ἁρπαγαὶ καὶ τῶν ἄλλων ἔργων πυρπολήσειςfor taking heart again upon the building of this wall, they made fresh sallies upon the Romans, and had every day conflicts with them by parties, together with all such contrivances, as robbers make use of, and with the plundering of all that came to hand, as also with the setting fire to all the other works;


ἕως Οὐεσπασιανὸς ἀναπαύσας τὴν στρατιὰν μάχης διέγνω προσκαθεζόμενος σπάνει τῶν ἐπιτηδείων αἱρεῖν τὴν πόλιν:and this till Vespasian made his army leave off fighting them, and resolved to lie round the city, and to starve them into a surrender


ἢ γὰρ ἀναγκαζομένους ταῖς ἀπορίαις ἱκετεύσειν αὐτὸν ἢ μέχρι παντὸς ἀπαυθαδισαμένους διαφθαρήσεσθαι λιμῷ.as supposing that either they would be forced to petition him for mercy by want of provisions, or if they should have the courage to hold out till the last, they should perish by famine:


nanand he concluded he should conquer them the more easily in fighting, if he gave them an interval, and then fell upon them when they were weakened by famine; but still he gave orders that they should guard against their coming out of the city.


Τοῖς δὲ σίτου μὲν πλῆθος ἦν ἔνδον καὶ τῶν ἄλλων πλὴν ἁλὸς ἁπάντων, ἔνδεια δὲ ὕδατος ὡς ἂν πηγῆς μὲν οὐκ οὔσης κατὰ τὴν πόλιν, τῷ δ' ὀμβρίῳ διαρκουμένων τῶν ἐν αὐτῇ: σπάνιον δ' εἴ ποτε τὸ κλίμα θέρους ὕεται.12. Now the besieged had plenty of corn within the city, and indeed of allnecessaries, but they wanted water, because there was no fountain in the city, the people being there usually satisfied with rain water; yet is it a rare thing in that country to have rain in summer


καὶ κατὰ ταύτην τὴν ὥραν πολιορκουμένων ἀθυμία δεινὴ πρὸς τὴν τοῦ δίψους ἐπίνοιαν ἦν, ἀσχαλλόντων ἤδη ὡς καθάπαν ἐπιλελοιπότος ὕδατος:and at this season, during the siege, they were in great distress for some contrivance to satisfy their thirst; and they were very sad at this time particularly, as if they were already in want of water entirely


ὁ γὰρ ̓Ιώσηπος τήν τε πόλιν ὁρῶν τῶν ἄλλων ἐπιτηδείων εὔπορον καὶ τὰ φρονήματα γενναῖα τῶν ἀνδρῶν, βουλόμενός τε παρ' ἐλπίδα τοῖς ̔Ρωμαίοις ἐκτεῖναι τὴν πολιορκίαν, μέτρῳ τὸ ποτὸν αὐτοῖς διένειμεν εὐθέως.for Josephus seeing that the city abounded with other necessaries, and that the men were of good courage, and being desirous to protract the siege to the Romans longer than they expected, ordered their drink to be given them by measure;


οἱ δὲ τὸ ταμιεύεσθαι χαλεπώτερον ἐνδείας ὑπελάμβανον, καὶ τὸ μὴ αὐτεξούσιον αὐτῶν πλέον ἐκίνει τὴν ὄρεξιν, καὶ καθάπερ εἰς ἔσχατον ἤδη δίψους προήκοντες ἀπέκαμνον. διακείμενοι δὲ οὕτως οὐκ ἐλάνθανον τοὺς ̔Ρωμαίους:but this scanty distribution of water by measure was deemed by them as a thing more hard upon them than the want of it; and their not being able to drink as much as they would made them more desirous of drinking than they otherwise had been; nay, they were as much disheartened hereby as if they were come to the last degree of thirst. Nor were the Romans unacquainted with the state they were in


ἀπὸ γὰρ τοῦ κατάντους ἑώρων αὐτοὺς ὑπὲρ τὸ τεῖχος ἐφ' ἕνα συρρέοντας τόπον καὶ μετρουμένους τὸ ὕδωρ, ἐφ' ὃν καὶ τοῖς ὀξυβελέσιν ἐξικνούμενοι πολλοὺς ἀνῄρουν.for when they stood over against them, beyond the wall, they could see them running together, and taking their water by measure, which made them throw their javelins thither the place being within their reach, and kill a great many of them.


Καὶ Οὐεσπασιανὸς μὲν οὐκ εἰς μακρὰν τῶν ἐκδοχείων κενωθέντων ἤλπιζεν ὑπὸ τῆς ἀνάγκης αὐτῷ παραδοθήσεσθαι τὴν πόλιν:13. Hereupon Vespasian hoped that their receptacles of water would in no long time be emptied, and that they would be forced to deliver up the city to him;


ὁ δὲ ̓Ιώσηπος κλάσαι τὴν ἐλπίδα ταύτην αὐτῷ προαιρούμενος ἐμβρέξαι κελεύει πλείστους τὰ ἱμάτια καὶ κατακρεμάσαι περὶ τὰς ἐπάλξεις, ὥστε περιρρεῖσθαι πᾶν ἐξαπίνης τὸ τεῖχος.but Josephus being minded to break such his hope, gave command that they should wet a great many of their clothes, and hang them out about the battlements, till the entire wall was of a sudden all wet with the running down of the water.


πρὸς τοῦτ' ἀθυμία τῶν ̔Ρωμαίων καὶ κατάπληξις ἦν θεασαμένων εἰς χλεύην τοσοῦτον παραναλίσκοντας ὕδατος οὓς οὐδὲ ποτὸν ἔχειν ὑπελάμβανον, ὥστε καὶ τὸν στρατηγὸν ἀπογνόντα τὴν δι' ἐνδείας ἅλωσιν τρέπεσθαι πάλιν πρὸς ὅπλα καὶ βίαν.At this sight the Romans were discouraged, and under consternation, when they saw them able to throw away in sport so much water, when they supposed them not to have enough to drink themselves. This made the Roman general despair of taking the city by their want of necessaries, and to betake himself again to arms, and to try to force them to surrender


ὃ δὴ τοῖς ̓Ιουδαίοις δι' ἐπιθυμίας ἦν: ἀπεγνωκότες γὰρ ἑαυτοὺς καὶ τὴν πόλιν πρὸ λιμοῦ καὶ δίψης τὸν ἐν πολέμῳ θάνατον ᾑροῦντο.which was what the Jews greatly desired; for as they despaired of either themselves or their city being able to escape, they preferred a death in battle before one by hunger and thirst.


nan14. However, Josephus contrived another stratagem besides the foregoing, to get plenty of what they wanted.


διά τινος χαράδρας δυσβάτου καὶ διὰ τοῦθ' ὑπὸ τῶν φυλάκων ἀμελουμένης κατὰ τὰ πρὸς δύσιν μέρη τῆς φάραγγος ἐκπέμπων τινὰς γράμματά τε πρὸς οὓς ἠβούλετο τῶν ἔξω ̓Ιουδαίων διεπέμψατο καὶ παρ' αὐτῶν ἐλάμβανεν, παντός τε ἐπιτηδείου τῶν ἀνὰ τὴν πόλιν ἐπιλελοιπότων εὐπόρησενThere was a certain rough and uneven place that could hardly be ascended, and on that account was not guarded by the soldiers; so Josephus sent out certain persons along the western parts of the valley, and by them sent letters to whom he pleased of the Jews that were out of the city, and procured from them what necessaries soever they wanted in the city in abundance;


ἕρπειν τὰ πολλὰ παρὰ τὰς φυλακὰς κελεύσας τοῖς ἐξιοῦσιν καὶ τὰ νῶτα καλύπτειν νάκεσιν, ὡς εἰ καὶ κατίδοι τις αὐτοὺς νύκτωρ, φαντασίαν παρέχοιεν κυνῶν, μέχρι συναισθόμενοι τὴν ἐπίνοιαν οἱ φρουροὶ περιίσχουσιν τὴν χαράδραν.he enjoined them also to creep generally along by the watch as they came into the city, and to cover their backs with such sheepskins as had their wool upon them, that if anyone should spy them out in the nighttime, they might be believed to be dogs. This was done till the watch perceived their contrivance, and encompassed that rough place about themselves.


Καὶ τόθ' ὁ ̓Ιώσηπος μὲν τὴν πόλιν οὐκ εἰς μακρὰν ὁρῶν ἀνθέξειν, ἐν ἀπόρῳ δὲ τὴν ἑαυτῶν σωτηρίαν εἰ μένοι, δρασμὸν ἅμα τοῖς δυνατοῖς ἐβουλεύετο. συναισθόμενοι δὲ τὸ πλῆθος καὶ περιχυθὲν αὐτῷ κατηντιβόλουν μὴ σφᾶς περιιδεῖν ἐπ' αὐτῷ μόνῳ κειμένους:15. And now it was that Josephus perceived that the city could not hold out long, and that his own life would be in doubt if he continued in it; so he consulted how he and the most potent men of the city might fly out of it. When the multitude understood this, they came all round about him, and begged of him not to overlook them while they entirely depended on him, and him alone;


εἶναι γὰρ τῇ πόλει καὶ σωτηρίας μὲν ἐλπὶς παραμένων, παντὸς ἀγωνισομένου δι' αὐτὸν προθύμως, κἂν ἁλῶσιν δέ, παραμυθίαν.for that there was still hope of the city’s deliverance, if he would stay with them, because everybody would undertake any pains with great cheerfulness on his account, and in that case there would be some comfort for them also, though they should be taken:


πρέπειν δ' αὐτῷ μήτε φυγεῖν τοὺς ἐχθροὺς μήτ' ἐγκαταλιπεῖν τοὺς φίλους μήτ' ἀποπηδᾶν ὥσπερ χειμαζομένης νεώς, εἰς ἣν ἐν γαλήνῃ παρῆλθεν:that it became him neither to fly from his enemies, nor to desert his friends, nor to leap out of that city, as out of a ship that was sinking in a storm, into which he came when it was quiet and in a calm;


ἐπιβαπτίσειν γὰρ αὐτοῖς τὴν πόλιν μηδενὸς ἔτι τοῖς πολεμίοις τολμῶντος ἀνθίστασθαι δι' ὃν ἂν θαρσοῖεν οἰχομένου.for that by going away he would be the cause of drowning the city, because nobody would then venture to oppose the enemy when he was once gone, upon whom they wholly confided.


̔Ο δὲ ̓Ιώσηπος τὸ κατ' αὐτὸν ἀσφαλὲς ὑποστελλόμενος ὑπὲρ αὐτῶν ἔφασκεν ποιεῖσθαι τὴν ἔξοδον:16. Hereupon Josephus avoided letting them know that he was to go away to provide for his own safety, but told them that he would go out of the city for their sakes;


μένων μὲν γὰρ οὔτ' ἂν ὠφελῆσαί τι μέγα σωζομένους, κἂν ἁλίσκωνται, συναπολεῖσθαι περιττῶς, ἐκδὺς δὲ τῆς πολιορκίας ἔξωθεν αὐτοὺς ὠφελήσειν μέγιστα:for that if he staid with them, he should be able to do them little good while they were in a safe condition; and that if they were once taken, he should only perish with them to no purpose; but that if he were once gotten free from this siege, he should be able to bring them very great relief;


τούς τε γὰρ ἐκ τῆς χώρας Γαλιλαίους συναθροίσειν ᾗ τάχος καὶ ̔Ρωμαίους ἑτέρῳ πολέμῳ τῆς πόλεως αὐτῶν ἀντιπερισπάσειν.for that he would then immediately get the Galileans together, out of the country, in great multitudes, and draw the Romans off their city by another war.


nanThat he did not see what advantage he could bring to them now, by staying among them, but only provoke the Romans to besiege them more closely, as esteeming it a most valuable thing to take him; but that if they were once informed that he was fled out of the city, they would greatly remit of their eagerness against it.


οὐκ ἔπειθεν δὲ τούτοις, ἀλλὰ μᾶλλον ἐξέκαυσεν τὸ πλῆθος αὐτοῦ περιέχεσθαι: παιδία γοῦν καὶ γέροντες καὶ γύναια μετὰ νηπίων ὀδυρόμενα προσέπιπτον αὐτῷ καὶ τοῖς ποσὶν ἐμπλεκόμενοι πάντες εἴχοντοYet did not this plea move the people, but inflamed them the more to hang about him. Accordingly, both the children and the old men, and the women with their infants, came mourning to him, and fell down before him, and all of them caught hold of his feet, and held him fast


καὶ μετὰ κωκυτῶν κοινωνὸν σφίσι τῆς τύχης μένειν ἱκέτευον, οὐ φθόνῳ τῆς ἐκείνου σωτηρίας, ἔμοιγε δοκεῖν, ἀλλ' ἐλπίδι τῆς ἑαυτῶν: οὐδὲν γὰρ ἠξίουν πείσεσθαι δεινὸν ̓Ιωσήπου μένοντος.and besought him, with great lamentations, that he would take his share with them in their fortune;—and I think they did this, not that they envied his deliverance, but that they hoped for their own; for they could not think they should suffer any great misfortune, provided Josephus would but stay with them.


̔Ο δὲ πειθομένῳ μὲν ἱκετηρίαν ταῦτα νομίσας, βιαζομένῳ δὲ φρουράν, πολὺ δ' αὐτοῦ τῆς εἰς τὴν ἀπόλειψιν ὁρμῆς καὶ ὁ τῶν ὀδυρομένων ἔκλασεν οἶκτος17. Now, Josephus thought, that if he resolved to stay, it would be ascribed to their entreaties; and if he resolved to go away by force, he should be put into custody. His commiseration also of the people under their lamentations had much broken that of his eagerness to leave them; so he resolved to stay


μένειν τε ἔγνω, καὶ τὴν κοινὴν τῆς πόλεως ἀπόγνωσιν ὁπλισάμενος, “νῦν καιρός, εἰπών, ἄρχεσθαι μάχης, ὅτ' ἐλπὶς οὐκ ἔστι σωτηρίας: καλὸν εὔκλειαν ἀντικαταλλαξάμενον τοῦ βίου καὶ δράσαντά τι γενναῖον εἰς μνήμην ὀψιγενῶν πεσεῖν”, ἐπ' ἔργα τρέπεται.and arming himself with the common despair of the citizens, he said to them, “Now is the time to begin to fight in earnest, when there is no hope of deliverance left. It is a brave thing to prefer glory before life, and to set about some such noble undertaking as may be remembered by late posterity.”


καὶ προελθὼν μετὰ τῶν μαχιμωτάτων διεσκίδνα τε τοὺς φρουροὺς καὶ μέχρι τοῦ στρατοπέδου τῶν ̔Ρωμαίων κατέτρεχεν, καὶ τὰς μὲν ἐπὶ τῶν χωμάτων δέρρεις, αἷς ὑπεσκήνουν, διέσπα, τοῖς δὲ ἔργοις ἐνέβαλλεν πῦρ.Having said this, he fell to work immediately, and made a sally, and dispersed the enemies’ outguards, and ran as far as the Roman camp itself, and pulled the coverings of their tents to pieces, that were upon their banks, and set fire to their works.


τῇ τε ἑξῆς ὁμοίως καὶ τῇ τρίτῃ καὶ ἐπὶ συχνὰς ἡμέρας καὶ νύκτας πολεμῶν οὐκ ἔκαμνεν.And this was the manner in which he never left off fighting, neither the next day, nor the day after it, but went on with it for a considerable number of both days and nights.


Οὐεσπασιανὸς δὲ τῶν [τε] ̔Ρωμαίων κακουμένων ταῖς ἐκδρομαῖς, τρέπεσθαί τε γὰρ ὑπὸ ̓Ιουδαίων ᾐδοῦντο καὶ τραπέντων ἐπιδιώκειν βάρει τῶν ὅπλων ἦσαν βραδεῖς, οἵ τε ̓Ιουδαῖοι πρίν τι παθεῖν ἀεὶ δρῶντες ἀνέφευγον εἰς τὴν πόλιν18. Upon this, Vespasian, when he saw the Romans distressed by these sallies, (although they were ashamed to be made to run away by the Jews; and when at any time they made the Jews run away, their heavy armor would not let them pursue them far; while the Jews, when they had performed any action, and before they could be hurt themselves, still retired into the city)


τοῖς μὲν ὁπλίταις τὰς ὁρμὰς αὐτῶν ἐκκλίνειν ἐκέλευσεν καὶ μὴ συμπλέκεσθαι θανατῶσιν ἀνθρώποις:ordered his armed men to avoid their onset, and not fight it out with men under desperation


οὐδὲν γὰρ ἀλκιμώτερον εἶναι τῆς ἀπογνώσεως, περισβέννυσθαι δὲ αὐτῶν τὰς ὁρμὰς σκοπῶν ἀπορουμένας ὥσπερ ὕλης τὸ πῦρ:while nothing is more courageous than despair; but that their violence would be quenched when they saw they failed of their purposes, as fire is quenched when it wants fuel;


nanand that it wasproper for the Romans to gain their victories as cheap as they could, since they are not forced to fight, but only to enlarge their own dominions.


τοῖς δὲ τῶν ̓Αράβων τοξόταις καὶ τοῖς ἀπὸ τῆς Συρίας σφενδονήταις καὶ λιθοβόλοις τὰ πολλὰ τοὺς ̓Ιουδαίους ἀνέστελλεν: ἠρέμει δὲ οὐδὲ τῶν ἀφετηρίων ὀργάνων τὸ πλῆθος.So he repelled the Jews in great measure by the Arabian archers, and the Syrian slingers, and by those that threw stones at them, nor was there any intermission of the great number of their offensive engines.


οἱ δὲ τούτοις μὲν εἶκον κακούμενοι, τῶν δὲ πόρρω βαλλομένων ἐνδοτέρω γινόμενοι προσέκειντο τοῖς ̔Ρωμαίοις χαλεποὶ καὶ ψυχῆς καὶ σώματος ἀφειδοῦντες ἐμάχοντο, ἐκ διαδοχῆς ἑκάτεροι τὸ κεκμηκὸς ἑαυτῶν ἀναλαμβάνοντες.Now, the Jews suffered greatly by these engines, without being able to escape from them; and when these engines threw their stones or javelins a great way, and the Jews were within their reach, they pressed hard upon the Romans, and fought desperately, without sparing either soul or body, one part succoring another by turns, when it was tired down.


Οὐεσπασιανὸς δὲ ἡγούμενος τῷ μήκει τοῦ χρόνου καὶ ταῖς ἐκδρομαῖς ἀντιπολιορκεῖσθαι, τῶν χωμάτων ἤδη τοῖς τείχεσι πελαζόντων προσάγειν ἔγνω τὸν κριόν.19. When, therefore, Vespasian looked upon himself as in a manner besieged by these sallies of the Jews, and when his banks were now not far from the walls, he determined to make use of his battering ram.


ὁ δ' ἐστὶν ὑπερμεγέθης δοκὸς ἱστῷ νηὸς παραπλήσιος: ἐστόμωται δὲ παχεῖ σιδήρῳ κατ' ἄκρον εἰς κριοῦ προτομήν, ἀφ' οὗ καὶ καλεῖται, τετυπωμένῳ.This battering ram is a vast beam of wood like the mast of a ship, its forepart is armed with a thick piece of iron at the head of it, which is so carved as to be like the head of a ram, whence its name is taken.


καταιωρεῖται δὲ κάλοις μέσος ὥσπερ ἀπὸ πλάστιγγος ἑτέρας δοκοῦ, σταυροῖς ἑκατέρωθεν ἑδραίοις ὑπεστηριγμένης.This ram is slung in the air by ropes passing over its middle, and is hung like the balance in a pair of scales from another beam, and braced by strong beams that pass on both sides of it, in the nature of a cross.


ἀνωθούμενος δὲ ὑπὸ πλήθους ἀνδρῶν εἰς τὸ κατόπιν, τῶν αὐτῶν ἀθρόως πάλιν εἰς τοὔμπροσθεν ἐπιβρισάντων τύπτει τὰ τείχη τῷ προανέχοντι σιδήρῳ.When this ram is pulled backward by a great number of men with united force, and then thrust forward by the same men, with a mighty noise, it batters the walls with that iron part which is prominent.


καὶ οὐδεὶς οὕτως καρτερὸς πύργος ἢ περίβολος πλατύς, ὃς κἂν τὰς πρώτας πληγὰς ἐνέγκῃ κατίσχυσεν τῆς ἐπιμονῆς.Nor is there any tower so strong, or walls so broad, that can resist any more than its first batteries, but all are forced to yield to it at last.


ἐπὶ ταύτην τὴν πεῖραν ὁ στρατηγὸς τῶν ̔Ρωμαίων μετέβαινεν βίᾳ τὴν πόλιν ἑλεῖν σπεύδων, ὡς τὸ προσκαθέζεσθαι βλαβερὸν ἦν ̓Ιουδαίων οὐκ ἠρεμούντων.This was the experiment which the Roman general betook himself to, when he was eagerly bent upon taking the city; but found lying in the field so long to be to his disadvantage, because the Jews would never let him be quiet.


οἱ μὲν οὖν τούς τε καταπέλτας καὶ τὰ λοιπὰ τῶν ἀφετηρίων, ὡς ἐξικνοῖτο τῶν ἐπὶ τοῦ τείχους κωλύειν πειρωμένων, ἔγγιον προσαγαγόντες ἔβαλλον: ὁμοίως δὲ συνήγγιζον οἱ τοξόται καὶ σφενδονῆται.So these Romans brought the several engines for galling an enemy nearer to the walls, that they might reach such as were upon the wall, and endeavored to frustrate their attempts; these threw stones and javelins at them; in the like manner did the archers and slingers come both together closer to the wall.


nanThis brought matters to such a pass that none of the Jews durst mount the walls, and then it was that the other Romans brought the battering ram that was cased with hurdles all over, and in the upper part was secured by skins that covered it, and this both for the security of themselves and of the engine.


καὶ κατὰ τὴν πρώτην πληγὴν διεσείσθη μὲν τὸ τεῖχος, κραυγὴ δὲ μεγίστη παρὰ τῶν ἔνδον ἤρθη καθάπερ ἑαλωκότων ἤδη.Now, at the very first stroke of this engine, the wall was shaken, and a terrible clamor was raised by the people within the city, as if they were already taken.


Πολλάκις δὲ εἰς τὸν αὐτὸν παίοντας τόπον ὁ ̓Ιώσηπος ὁρῶν ὅσον οὔπω καταρριφθησόμενον τὸ τεῖχος, σοφίζεται κατ' ὀλίγον τὴν βίαν τοῦ μηχανήματος.20. And now, when Josephus saw this ram still battering the same place, and that the wall would quickly be thrown down by it, he resolved to elude for a while the force of the engine.


σάκκους ἀχύρων πληρώσαντας ἐκέλευσεν καθιμᾶν καθ' ὃ φερόμενον ἀεὶ τὸν κριὸν ὁρῷεν, ὡς πλάζοιτό τε ἡ ἐμβολή, καὶ δεχόμενοι τὰς πληγὰς ἐκκενοῖεν τῇ χαυνότητι.With this design he gave orders to fill sacks with chaff, and to hang them down before that place where they saw the ram always battering, that the stroke might be turned aside, or that the place might feel less of the strokes by the yielding nature of the chaff.


τοῦτο πλείστην διατριβὴν παρέσχεν τοῖς ̔Ρωμαίοις, καθ' ὃ μὲν τρέποιεν τὴν μηχανὴν ἀντιπαραγόντων τοὺς σάκκους τῶν ὕπερθεν, ὑποβαλλόντων δὲ ταῖς ἐμβολαῖς, ὡς μηδὲν κατ' ἀντιτυπίαν βλάπτεσθαι τὸ τεῖχος:This contrivance very much delayed the attempts of the Romans, becauseit let them remove their engine to what part they pleased, those that were above it removed their sacks, and placed them over against the strokes it made, insomuch that the wall was no way hurt, and this by diversion of the strokes


ἕως ἀντεπινοήσαντες κοντοὺς οἱ ̔Ρωμαῖοι μακροὺς καὶ δρέπανα δήσαντες ἐπ' ἄκρων τοὺς σάκους ἀπέτεμνον.till the Romans made an opposite contrivance of long poles, and by tying hooks at their ends, cut off the sacks.


ἐνεργοῦς δὲ οὕτω τῆς ἑλεπόλεως γενομένης καὶ τοῦ τείχους, νεοπαγὲς γὰρ ἦν, ἐνδιδόντος ἤδη, τὸ λοιπὸν ἐπὶ τὴν ἐκ πυρὸς ἄμυναν οἱ περὶ τὸν ̓Ιώσηπον ὥρμησαν.Now, when the battering ram thus recovered its force, and the wall having been but newly built, was giving way, Josephus and those about him had afterward immediate recourse to fire, to defend themselves withal;


ἁψάμενοι δὲ ὅσον αὔης εἶχον ὕλης τριχόθεν ἐπεκθέουσιν, καὶ τά τε μηχανήματα καὶ τὰ γέρρα καὶ τὰ χώματα τῶν ̔Ρωμαίων ὑπεπίμπρασαν.whereupon they took what materials soever they had that were but dry, and made a sally three ways, and set fire to the machines, and the hurdles, and the banks of the Romans themselves;


οἱ δὲ κακῶς ἐπεβοήθουν πρός τε τὴν τόλμαν αὐτῶν καταπεπληγότες καὶ ὑπὸ τῆς φλογὸς τὰς ἀμύνας φθανόμενοι: ξηρᾶς γὰρ ὕλης, πρὸς δὲ ἀσφάλτου τε καὶ πίσσης, ἔτι δὲ θείου διίπτατο τὸ πῦρ ἐπινοίας τάχιον, καὶ τὰ πολλῷ καμάτῳ πεπονημένα τοῖς ̔Ρωμαίοις ἐπὶ μιᾶς ὥρας ἐνέμετο.nor did the Romans well know how to come to their assistance, being at once under a consternation at the Jews’ boldness, and being prevented by the flames from coming to their assistance; for the materials being dry with the bitumen and pitch that were among them, as was brimstone also, the fire caught hold of everything immediately, and what cost the Romans a great deal of pains was in one hour consumed.


̓́Ενθα καὶ ἀνήρ τις ἐξεφάνη ̓Ιουδαίων λόγου καὶ μνήμης ἄξιος: Σαμίου μὲν παῖς ἦν, ̓Ελεάζαρος δὲ ἐκαλεῖτο, Σαβὰ δὲ πατρὶς αὐτῷ τῆς Γαλιλαίας:21. And here a certain Jew appeared worthy of our relation and commendation; he was the son of Sameas, and was called Eleazar, and was born at Saab, in Galilee.


nanThis man took up a stone of a vast bigness, and threw it down from the wall upon the ram, and this with so great a force, that it broke off the head of the engine. He also leaped down, and took up the head of the ram from the midst of them, and without any concern carried it to the top of the wall


σκοπὸς δὲ πᾶσιν τοῖς ἐχθροῖς γενόμενος καὶ γυμνῷ τῷ σώματι τὰς πληγὰς δεξάμενος πέντε μὲν διαπείρεται βέλεσινand this while he stood as a fit mark to be pelted by all his enemies. Accordingly, he received the strokes upon his naked body, and was wounded with five darts;


πρὸς οὐδὲν δὲ τούτων ἐπιστραφείς, ὅτε τὸ τεῖχος ἀνέβη καὶ περίοπτος πᾶσιν τῆς εὐτολμίας ἔστη, τότε ἰλυσπώμενος ὑπὸ τῶν τραυμάτων μετὰ τοῦ κριοῦ κατέπεσεν.nor did he mind any of them while he went up to the top of the wall, where he stood in the sight of them all, as an instance of the greatest boldness; after which he threw himself on a heap with his wounds upon him, and fell down together with the head of the ram.


ἄριστοι μετ' αὐτὸν ἐφάνησαν ἀδελφοὶ δύο Νετείρας καὶ Φίλιππος, ἀπὸ ̔Ρούμας κώμης, Γαλιλαῖοι καὶ αὐτοί, οἳ προπηδῶσι μὲν εἰς τοὺς ἀπὸ τοῦ δεκάτου τάγματος, τοσούτῳ δὲ ῥοίζῳ καὶ βίᾳ τοῖς ̔Ρωμαίοις συνέπεσον, ὡς διαρρῆξαί τε τὰς τάξεις καὶ τρέψασθαι καθ' οὓς ἐφορμήσειαν ἅπαντας.Next to him, two brothers showed their courage; their names were Netir and Philip, both of them of the village Ruma, and both of them Galileans also; these men leaped upon the soldiers of the tenth legion, and fell upon the Romans with such a noise and force as to disorder their ranks, and to put to flight all upon whomsoever they made their assaults.


Μετὰ τούτους ὅ τε ̓Ιώσηπος καὶ τὸ λοιπὸν πλῆθος ἀράμενοι πῦρ πάλιν τὰ μηχανήματα καὶ τὰς ὑποδύσεις ἅμα τοῖς ἔργοις ὑφῆψαν τοῦ τε πέμπτου καὶ τοῦ δεκάτου τραπέντος τάγματος, οἱ λοιποὶ δὲ φθάσαντες καὶ τὰ ὄργανα καὶ πᾶσαν ὕλην κατέχωσαν.22. After these men’s performances, Josephus, and the rest of the multitude with him, took a great deal of fire, and burnt both the machines and their coverings, with the works belonging to the fifth and to the tenth legion, which they put to flight; when others followed them immediately, and buried those instruments and all their materials under ground.


περὶ δὲ δείλην πάλιν ἀναστήσαντες προσῆγον τὸν κριὸν ᾗ προπεπονήκει τυπτόμενον τὸ τεῖχος.However, about the evening, the Romans erected the battering ram again, against that part of the wall which had suffered before;


ἔνθα τις τῶν ἀμυνομένων ἀπ' αὐτοῦ βάλλει τὸν Οὐεσπασιανὸν βέλει κατὰ τὸν ταρσὸν τοῦ ποδὸς καὶ τιτρώσκει μὲν ἐπιπολαίως προεκλύσαντος τὸ βληθὲν τοῦ διαστήματος, μέγιστον δὲ θόρυβον ἐνεποίησεν τοῖς ̔Ρωμαίοις:where a certain Jew that defended the city from the Romans hit Vespasian with a dart in his foot, and wounded him a little, the distance being so great, that no mighty impression could be made by the dart thrown so far off. However, this caused the greatest disorder among the Romans;


πρὸς γὰρ τὸ αἷμα ταραχθέντων τῶν πλησίον φήμη διὰ παντὸς ἐπῄει τοῦ στρατοῦ, καὶ τῆς πολιορκίας οἱ πλείους ἀφέμενοι μετ' ἐκπλήξεως καὶ δέους ἐπὶ τὸν στρατηγὸν συνέθεον.for when those who stood near him saw his blood, they were disturbed at it, and a report went abroad, through the whole army, that the general was wounded, while the greatest part left the siege, and came running together with surprise and fear to the general;


πρὸ δὲ πάντων Τίτος δείσας περὶ τῷ πατρὶ παρῆν, ὡς τὸ πλῆθος καὶ τῇ πρὸς τὸν ἡγούμενον εὐνοίᾳ καὶ τῇ τοῦ παιδὸς ἀγωνίᾳ συγχυθῆναι. ῥᾷστα μέντοι τόν τε υἱὸν ὁ πατὴρ δεδιότα καὶ τὴν στρατιὰν ἔπαυσεν τοῦ θορύβου:and before them all came Titus, out of the concern he had for his father, insomuch that the multitude were in great confusion, and this out of the regard they had for their general, and by reason of the agony that the son was in. Yet did the father soon put an end to the son’s fear, and to the disorder the army was under


τῶν γὰρ ἀλγηδόνων ἐπάνω γενόμενος καὶ πᾶσιν τοῖς ἐπτοημένοις δι' αὐτὸν ὀφθῆναι σπουδάσας χαλεπώτερον ̓Ιουδαίοις ἐπῆρεν τὸν πόλεμον: ἕκαστος γὰρ ὡς τιμωρὸς τοῦ στρατηγοῦ προκινδυνεύειν ἤθελεν, καὶ βοῇ παρακροτοῦντες ἀλλήλους ἐπὶ τὸ τεῖχος ὥρμων.for being superior to his pains, and endeavoring soon to be seen by all that had been in a fright about him, he excited them to fight the Jews more briskly; for now everybody was willing to expose himself to danger immediately, in order to avenge their general; and then they encouraged one another with loud voices, and ran hastily to the walls.


nan23. But still Josephus and those with him, although they fell down dead one upon another by the darts and stones which the engines threw upon them, yet did not they desert the wall, but fell upon those who managed the ram, under the protection of the hurdles, with fire, and iron weapons, and stones;


καὶ ἤνυον μὲν οὐδὲν ἢ μικρόν, αὐτοὶ δὲ ἀδιαλείπτως ἔπιπτον ὑπὸ μὴ βλεπομένων καθορώμενοι:and these could do little or nothing, but fell themselves perpetually, while they were seen by those whom they could not see


αὐτοί τε γὰρ ὑπὸ τῆς σφετέρας περιλαμπόμενοι φλογὸς σκοπὸς ἦσαν τοῖς πολεμίοις εὐσύνοπτος ὥσπερ ἐν ἡμέρᾳ, καὶ τῶν ὀργάνων πόρρωθεν μὴ βλεπομένων δυσφύλακτον ἦν τὸ βαλλόμενον.for the light of their own flame shone about them, and made them a most visible mark to the enemy, as they were in the daytime, while the engines could not be seen at a great distance, and so what was thrown at them was hard to be avoided;


ἥ τε οὖν τῶν ὀξυβελῶν καὶ καταπελτῶν βία πολλοὺς ἅμα διήλαυνεν, καὶ τῶν ὑπὸ τῆς μηχανῆς ἀφιεμένων πετρῶν ὁ ῥοῖζος ἐπάλξεις τε ἀπέσυρεν καὶ γωνίας ἀπέθρυπτε πύργων.for the force with which these engines threw stones and darts made them hurt several at a time, and the violent noise of the stones that were cast by the engines was so great, that they carried away the pinnacles of the wall, and broke off the corners of the towers;


ἀνδρῶν μὲν γὰρ † οὕτως ἰσχυρὸν στῖφος, ὃ μὴ μέχρις ἐσχάτης στρώννυται φάλαγγος βίᾳ τε καὶ μεγέθει τοῦ λίθου.for no body of men could be so strong as not to be overthrown to the last rank by the largeness of the stones.


μάθοι δ' ἄν τις τὴν τοῦ μηχανήματος ἀλκὴν ἐκ τῶν ἐπὶ τῆσδε τῆς νυκτὸς γενομένων: πληγεὶς γάρ τις ἀπ' αὐτοῦ τῶν περὶ τὸν ̓Ιώσηπον ἑστώτων ἀνὰ τὸ τεῖχος ἀπαράσσεται τὴν κεφαλὴν ὑπὸ τῆς πέτρας, καὶ τὸ κρανίον ἀπὸ τριῶν ἐσφενδονήθη σταδίων.And anyone may learn the force of the engines by what happened this very night; for as one of those that stood round about Josephus was near the wall, his head was carried away by such a stone, and his skull was flung as far as three furlongs.


γυναικός τε μεθ' ἡμέραν ἐγκύμονος πληγείσης τὴν γαστέρα, προῄει δὲ νέον ἐξ οἰκίας, ἐξέσεισεν ἐφ' ἡμιστάδιον τὸ βρέφος: τοσαύτη ἦν ἡ τοῦ λιθοβόλου βία.In the daytime also, a woman with child had her belly so violently struck, as she was just come out of her house, that the infant was carried to the distance of half a furlong, so great was the force of that engine.


τῶν οὖν ὀργάνων φοβερώτερος ὁ ῥοῖζος, τῶν δὲ βαλλομένων ἦν [ὁ] ψόφος.The noise of the instruments themselves was very terrible, the sound of the darts and stones that were thrown by them was so also;


ἐπάλληλοι δὲ ἐκτύπουν οἱ νεκροὶ κατὰ τοῦ τείχους ῥιπτόμενοι, καὶ δεινὴ μὲν ἔνδοθεν κραυγὴ γυναικῶν ἠγείρετο, συνήχουν δ' ἔξωθεν οἰμωγαὶ φονευομένων.of the same sort was that noise the dead bodies made, when they were dashed against the wall; and indeed dreadful was the clamor which these things raised in the women within the city, which was echoed back at the same time by the cries of such as were slain;


αἵματι δ' ἐρρεῖτο πᾶς ὁ πρὸ τῆς μάχης περίβολος, καὶ προσβατὸν ὑπὸ πτωμάτων τὸ τεῖχος ἐγίνετο.while the whole space of ground whereon they fought ran with blood, and the wall might have been ascended over by the bodies of the dead carcasses;


nanthe mountains also contributed to increase the noise by their echoes; nor was there on that night anything of terror wanting that could either affect the hearing or the sight:


πλεῖστοι μέν γε τῶν ἐπὶ τῆς ̓Ιωταπάτης ἀγωνιζόμενοι γενναίως ἔπεσον, πλεῖστοι δ' ἐγένοντο τραυματίαι, καὶ μόλις περὶ τὴν ἑωθινὴν φυλακὴν ἐνδίδωσι τοῖς μηχανήμασι τὸ τεῖχος ἀδιαλείπτως τυπτόμενον:yet did a great part of those that fought so hard for Jotapata fall manfully, as were a great part of them wounded.


οἱ δὲ φραξάμενοι τοῖς σώμασι καὶ τοῖς ὅπλοις τὸ καταρριφθὲν ἀντωχύρωσαν πρὶν βληθῆναι τὰς ἐπιβατηρίους ὑπὸ τῶν ̔Ρωμαίων μηχανάς.However, the morning watch was come ere the wall yielded to the machines employed against it, though it had been battered without intermission. However, those within covered their bodies with their armor, and raised works over against that part which was thrown down, before those machines were laid by which the Romans were to ascend into the city.


̔Υπὸ δὲ τὴν ἕω Οὐεσπασιανὸς ἐπὶ τὴν κατάληψιν τῆς πόλεως συνῆγεν τὴν στρατιὰν ὀλίγον ἀπὸ τοῦ νυκτερινοῦ πόνου διαναπαύσας.24. In the morning Vespasian got his army together, in order to take the city [by storm], after a little recreation upon the hard pains they had been at the night before;


βουλόμενος δ' ἀπὸ τῶν καταρριφθέντων περισπάσαι τοὺς εἴργοντας τοὺς μὲν γενναιοτάτους τῶν ἱππέων ἀποβήσας [τῶν ἵππων] τριχῇ διέταξεν κατὰ τὰ πεπτωκότα τοῦ τείχους, πάντοθεν πεφραγμένους τοῖς ὅπλοις καὶ τοὺς κοντοὺς προί̈σχοντας, ὡς ὁπότε τὰς ἐπιβατηρίους βάλλοιεν μηχανὰς κατάρχοιντο τῆς εἰσόδου:and as he was desirous to draw off those that opposed him from the places where the wall had been thrown down, he made the most courageous of the horsemen get off their horses, and placed them in three ranks over against those ruins of the wall, but covered with their armor on every side, and with poles in their hands, that so these might begin their ascent as soon as the instruments for such ascent were laid;


κατόπιν δὲ αὐτῶν ἔταξεν τοῦ πεζοῦ τὸ ἀκμαιότατον, τὸ δὲ λοιπὸν ἱππικὸν ἀντιπαρεξέτεινεν τῷ τείχει κατὰ πᾶσαν τὴν ὀρεινὴν πρὸς τὸ μηδένα τῶν ἀναφευγόντων ἐκ τῆς ἁλώσεως διαλαθεῖν.behind them he placed the flower of the footmen; but for the rest of the horse, he ordered them to extend themselves over against the wall, upon the whole hilly country, in order to prevent any from escaping out of the city when it should be taken;


κατόπιν δὲ τούτων περιέστησεν τοὺς τοξότας ἔχειν κελεύσας ἕτοιμα τὰ βέλη πρὸς ἄφεσιν, ὁμοίως δὲ καὶ σφενδονήτας καὶ τοὺς ἐπὶ τῶν μηχανημάτωνand behind these he placed the archers round about, and commanded them to havetheir darts ready to shoot. The same command he gave to the slingers, and to those that managed the engines


ἑτέρους δὲ κλίμακας ἀραμένους προσφέρειν ἐπάνω τοῖς ἀκεραίοις τείχεσιν, ἵν' οἱ μὲν τούτους κωλύειν πειρώμενοι καταλίποιεν τὴν ἐπὶ τοῖς καταρριφθεῖσιν φυλακήν, οἱ λοιποὶ δὲ ὑπ' ἀθρόων βιαζόμενοι τῶν βελῶν εἴξωσιν τῆς εἰσόδου.and bid them to take up other ladders, and have them ready to lay upon those parts of the wall which were yet untouched, that the besieged might be engaged in trying to hinder their ascent by them, and leave the guard of the parts that were thrown down, while the rest of them should be overborne by the darts cast at them, and might afford his men an entrance into the city.


̓Ιώσηπος δὲ συνιεὶς τὴν ἐπίνοιαν ἐπὶ μὲν τοῦ μένοντος τείχους σὺν τοῖς κεκμηκόσιν ἵστησι τοὺς γηραιοὺς ὡς μηδὲν ταύτῃ βλαβησομένους, εἰς δὲ τὰ παρερρωγότα τοῦ τείχους τοὺς δυνατωτάτους καὶ πρὸ πάντων ἀνὰ ἓξ ἄνδρας, μεθ' ὧν καὶ αὐτὸς εἰς τὸ προκινδυνεύειν ἐκληρώσατο.25. But Josephus, understanding the meaning of Vespasian’s contrivance, set the old men, together with those that were tired out, at the sound parts of the wall, as expecting no harm from those quarters, but set the strongest of his men at the place where the wall was broken down, and before them all six men by themselves, among whom he took his share of the first and greatest danger.


ἐκέλευσέν τε πρὸς μὲν τὸν ἀλαλαγμὸν τῶν ταγμάτων ἀποφράξαι τὰς ἀκοάς, ὡς ἂν μὴ καταπλαγεῖεν, πρὸς δὲ τὸ πλῆθος τῶν βελῶν συνοκλάσαντας καλύψασθαι καθύπερθεν τοῖς θυρεοῖς ὑποχωρῆσαί τε πρὸς ὀλίγον, ἕως τὰς φαρέτρας κενώσωσιν οἱ τοξόται.He also gave orders, that when the legions made a shout, they should stop their ears, that they might not be affrighted at it, and that, to avoid the multitude of the enemy’s darts, they should bend down on their knees, and cover themselves with their shields, and that they should retreat a little backward for a while, till the archers should have emptied their quivers;


nanbut that When the Romans should lay their instruments for ascending the walls, they should leap out on the sudden, and with their own instruments should meet the enemy, and that every one should strive to do his best, in order not to defend his own city, as if it were possible to be preserved, but in order to revenge it, when it was already destroyed;


λαμβάνειν τε πρὸ ὀφθαλμῶν σφαγησομένους γέροντας καὶ τέκνα καὶ γυναῖκας ἀναιρεθησομένας ὑπὸ τῶν ἐχθρῶν ὅσον οὐδέπω, καὶ τὸν ἐπὶ ταῖς μελλούσαις συμφοραῖς θυμὸν προαλίσαντας ἐναφεῖναι τοῖς δράσουσιν αὐτάς.and that they should set before their eyes how their old men were to be slain, and their children and wives were to be killed immediately by the enemy; and that they would beforehand spend all their fury, on account of the calamities just coming upon them, and pour it out on the actors.


̓́Εταξεν μὲν οὖν οὕτως ἑκάτερον: τὸ δ' ἀργὸν ἀπὸ τῆς πόλεως: πλῆθος, γύναια καὶ παῖδες, ὡς ἐθεάσαντο τριπλῇ μὲν φάλαγγι τὴν πόλιν ἐζωσμένην, οὐδὲν γὰρ εἰς τὴν μάχην μετακεκίνητο τῶν πάλαι φυλακῶν, πρὸς δὲ τοῖς βεβλημένοις τείχεσιν τοὺς πολεμίους ξιφήρεις καὶ τὴν καθύπερθεν ὀρεινὴν λαμπομένην ὅπλοις, τά τε βέλη τοῖς τοξόταις ἐπανέχοντα τῶν ̓Αράβων, ὕστατόν τινα κωκυτὸν ἁλώσεως συνήχησαν ὡς οὐκ ἀπειλουμένων ἔτι τῶν κακῶν ἀλλ' ἤδη παρόντων.26. And thus did Josephus dispose of both his bodies of men; but then for the useless part of the citizens, the women and children, when they saw their city encompassed by a threefold army (for none of the usual guards that had been fighting before were removed), when they also saw, not only the walls thrown down, but their enemies with swords in their hands, as also the hilly country above them shining with their weapons, and the darts in the hands of the Arabian archers, they made a final and lamentable outcry of the destruction, as if the misery were not only threatened, but actually come upon them already.


ὁ δὲ ̓Ιώσηπος τὰς μὲν γυναῖκας, ὡς μὴ θηλύνοιεν οἴκτῳ τὰς ὁρμὰς τῶν σφετέρων, κατακλείει ταῖς οἰκίαις μετ' ἀπειλῆς ἡσυχάζειν κελεύσας: αὐτὸς δὲ ἐπὶ τῶν ἐρειφθέντων ᾗ ἔλαχεν παρῄει.But Josephus ordered the women to be shut up in their houses, lest they should render the warlike actions of the men too effeminate, by making them commiserate their condition, and commanded them to hold their peace, and threatened them if they did not, while he came himself before the breach, where his allotment was;


τοῖς μὲν οὖν καθ' ἕτερα προσφέρουσι τὰς κλίμακας οὐ προσεῖχεν, ἀπεκαραδόκει δὲ τὴν ὁρμὴν τῶν βελῶν.for all those who brought ladders to the other places, he took no notice of them, but earnestly waited for the shower of arrows that was coming.


̔Ομοῦ δ' οἵ τε σαλπικταὶ τῶν ταγμάτων ἁπάντων συνήχησαν καὶ δεινὸν ἐπηλάλαξεν ἡ στρατιά, καὶ πάντοθεν ἀφιεμένων ἀπὸ συνθήματος τῶν βελῶν τὸ φῶς ὑπετέμνετο.27. And now the trumpeters of the several Roman legions sounded together, and the army made a terrible shout; and the darts, as by order, flew so fast, that they intercepted the light.


μεμνημένοι γε μὴν τῶν τοῦ ̓Ιωσήπου προσταγμάτων οἱ σὺν αὐτῷ τάς τε ἀκοὰς πρὸς τὴν βοὴν καὶ τὰ σώματα πρὸς τὰς ἀφέσεις ἐφράξαντοHowever, Josephus’s men remembered the charges he had given them, they stopped their ears at the sounds, and covered their bodies against the darts;


καὶ βαλλόντων τὰς μηχανὰς ἐπεξέδραμον δι' αὐτῶν πρὶν ἐπιβῆναι τοὺς βαλόνταςand as to the engines that were set ready to go to work, the Jews ran out upon them, before those that should have used them were gotten upon them.


συμπλεκόμενοί τε τοῖς ἀνιοῦσιν παντοῖα καὶ χειρῶν ἔργα καὶ ψυχῆς ἐναπεδείκνυντο, πειρώμενοι παρὰ τὰς ἐσχάτας συμφορὰς μὴ χείρους φαίνεσθαι τῶν ἐν ἀκινδύνῳ τῷ κατὰ σφᾶς ἀνδριζομένων:And now, on the ascending of the soldiers, there was a great conflict, and many actions of the hands and of the soul were exhibited; while the Jews did earnestly endeavor, in the extreme danger they were in, not to show less courage than those who, without being in danger, fought so stoutly against them;


ὥστε οὐ πρότερον ἀπερρήγνυντο τῶν ̔Ρωμαίων πρὶν ἢ πεσεῖν ἢ διαφθεῖραι.nor did they leave struggling with the Romans till they either fell down dead themselves, or killed their antagonists.


nanBut the Jews grew weary with defending themselves continually, and had not enough to come in their places, and succor them,—while, on the side of the Romans, fresh men still succeeded those that were tired; and still new men soon got upon the machines for ascent, in the room of those that were thrust down; those encouraging one another, and joining side to side with their shields, which were a protection to them, they became a body of men not to be broken; and as this band thrust away the Jews, as though they were themselves but one body, they began already to get upon the wall.


̔Ο δὲ ̓Ιώσηπος ἐν ταῖς ἀμηχανίαις σύμβουλον λαβὼν τὴν ἀνάγκην, ἡ δέ ἐστιν δεινὴ πρὸς ἐπίνοιαν, ὅταν αὐτὴν ἀπόγνωσις ἐρεθίζῃ, ζέον ἔλαιον ἐκέλευσεν καταχέειν τῶν συνησπικότων.28. Then did Josephus take necessity for his counselor in this utmost distress (which necessity is very sagacious in invention when it is irritated by despair), and gave orders to pour scalding oil upon those whose shields protected them.


οἱ δ' ὡς παρεσκευασμένον ἔχοντες μετὰ τάχους πολλοὶ καὶ πολὺ πάντοθεν τῶν ̔Ρωμαίων κατέχεον συνεπαφιέντες καὶ τὰ ἀγγεῖα βρασσόμενα τῇ θέρμῃ.Whereupon they soon got it ready, being many that brought it, and what they brought being a great quantity also, and poured it on all sides upon the Romans, and threw down upon them their vessels as they were still hissing from the heat of the fire:


τοῦτο καιομένων τῶν ̔Ρωμαίων διεσκέδασεν τὴν τάξιν, καὶ μετὰ δεινῶν ἀλγηδόνων ἀπεκυλινδοῦντο τοῦ τείχους:this so burnt the Romans, that it dispersed that united band, who now tumbled down from the wall with horrid pains


ῥᾷστα μὲν γὰρ τὸ ἔλαιον ἀπὸ κορυφῆς μέχρι ποδῶν ὑπὸ τὰς πανοπλίας διέρρει τοῦ σώματος ὅλου καὶ τὴν σάρκα φλογὸς οὐδὲν ἔλασσον ἐπεβόσκετο, θερμαινόμενόν τε φύσει ταχέως καὶ ψυχόμενον βραδέως διὰ τὴν πιότητα.for the oil did easily run down the whole body from head to foot, under their entire armor, and fed upon their flesh like flame itself, its fat and unctuous nature rendering it soon heated and slowly cooled;


τοῖς δὲ θώραξιν καὶ τοῖς κράνεσιν ἐνδεδεμένων ἀπαλλαγὴ τῆς καύσεως οὐκ ἦν, πηδῶντες δὲ καὶ συνειλούμενοι ταῖς ἀλγηδόσιν ἀπὸ τῶν γεφυρωμάτων ἔπιπτον: οἱ δὲ τραπέντες εἰς τοὺς σφετέρους πρόσω βιαζομένους εὐχείρωτοι τοῖς κατόπιν τιτρώσκουσιν ἦσαν.and as the men were cooped up in their headpieces and breastplates, they could no way get free from this burning oil; they could only leap and roll about in their pains, as they fell down from the bridges they had laid. And as they thus were beaten back, and retired to their own party, who still pressed them forward, they were easily wounded by those that were behind them.


̓Επέλιπεν δὲ οὔτε ̔Ρωμαίους ἐν ταῖς κακοπραγίαις ἰσχὺς οὔτε τοὺς ̓Ιουδαίους σύνεσις, ἀλλ' οἱ μὲν καίπερ οἰκτρὰ πάσχοντας ὁρῶντες τοὺς καταχυθέντας ὅμως εἰς τοὺς καταχέοντας ἐφέροντο τὸν πρὸ αὐτοῦ κακίζων ἕκαστος ὡς ἐμπόδιον ὄντα τῆς ῥώμης:29. However, in this ill success of the Romans, their courage did not fail them, nor did the Jews want prudence to oppose them; for the Romans, although they saw their own men thrown down, and in a miserable condition, yet were they vehemently bent against those that poured the oil upon them; while every one reproached the man before him as a coward, and one that hindered him from exerting himself;


οἱ δὲ ̓Ιουδαῖοι δόλῳ δευτέρῳ τὰς προσβάσεις αὐτῶν ἐπέσφαλλον τῆλιν ἑφθὴν ὑποχέοντες ταῖς σανίσιν, ἧς ἐπολισθάνοντες ὑπεσύροντο;and while the Jews made use of another stratagem to prevent their ascent, and poured boiling fenugreek upon the boards, in order to make them slip and fall down;


καὶ οὔτε τῶν τρεπομένων οὔτε τῶν προσβαινόντων τις ὀρθὸς ἔμενεν, ἀλλ' οἱ μὲν ἐπ' αὐτῶν ὑπτιαζόμενοι τῶν ἐπιβατηρίων μηχανῶν συνεπατοῦντο, πολλοὶ δὲ ἐπὶ τὸ χῶμα κατέπιπτον.by which means neither could those that were coming up, nor those that were going down, stand on their feet; but some of them fell backward upon the machines on which they ascended, and were trodden upon; many of them fell down upon the bank they had raised


ἐπαίοντο δ' ὑπὸ τῶν ̓Ιουδαίων οἱ πεσόντες: ἐσφαλμένων γὰρ τῶν ̔Ρωμαίων οὗτοι τῆς κατὰ χεῖρα συμπλοκῆς ἐλευθερωθέντες εἰς τὰς βολὰς εὐσχόλουν.and when they were fallen upon it were slain by the Jews; for when the Romans could not keep their feet, the Jews being freed from fighting hand to hand, had leisure to throw their darts at them.


nanSo the general called off those soldiers in the evening that had suffered so sorely


ἔπεσον δὲ τούτων μὲν οὐκ ὀλίγοι καὶ πλείους ἐτρώθησαν, τῶν δ' ἀπὸ τῆς ̓Ιωταπάτης ἀπέθανον μὲν ἓξ ἄνδρες, τραυματίαι δ' ὑπὲρ τριακοσίους ἀνεκομίσθησαν.of whom the number of the slain was not a few, while that of the wounded was still greater; but of the people of Jotapata no more than six men were killed, although more than three hundred were carried off wounded.


εἰκάδι μὲν Δαισίου μηνὸς ἡ παράταξις ἦν.This fight happened on the twentieth day of the month Desius [Sivan].


Οὐεσπασιανὸς δὲ ἐπὶ τοῖς συμβεβηκόσι τὴν στρατιὰν παραμυθούμενος, ὡς θυμουμένους ἑώρα καὶ οὐ προτροπῆς ἀλλ' ἔργων δεομένους30. Hereupon Vespasian comforted his army on occasion of what had happened, and as he found them angry indeed, but rather wanting somewhat to do than any further exhortations


προσυψῶσαι μὲν τὰ χώματα, πύργους δὲ τρεῖς πεντήκοντα ποδῶν τὸ ὕψος ἕκαστον κατασκευάσαι κελεύσας πάντοθεν σιδήρῳ κεκαλυμμένους, ὡς ἑδραῖοί τε εἶεν ὑπὸ βρίθους καὶ δυσάλωτοι πυρίhe gave orders to raise the banks still higher, and to erect three towers, each fifty feet high, and that they should cover them with plates of iron on every side, that they might be both firm by their weight, and not easily liable to be set on fire.


τῶν χωμάτων ἐπέστησεν, συνεπιβήσας αὐτοῖς ἀκοντιστάς τε καὶ τοξότας καὶ τῶν ἀφετηρίων ὀργάνων τὰ κουφότερα, πρὸς δὲ τοὺς ῥωμαλεωτάτους σφενδονήτας:These towers he set upon the banks, and placed upon them such as could shoot darts and arrows, with the lighter engines for throwing stones and darts also; and besides these, he set upon them the stoutest men among the slingers


οἳ μὴ καθορώμενοι διὰ τὸ ὕψος καὶ τὰ θωράκια τῶν πύργων εἰς καθορωμένους τοὺς ἐπὶ τοῦ τείχους ἔβαλλον.who not being to be seen by reason of the height they stood upon, and the battlements that protected them, might throw their weapons at those that were upon the wall, and were easily seen by them.


οἱ δὲ μήτε κατὰ κόρσης φερομένων τῶν βελῶν ἐκκλίνειν ῥᾳδίως δυνάμενοι μήτε τοὺς ἀφανεῖς ἀμύνεσθαι, καὶ τὸ μὲν ὕψος τῶν πύργων δυσέφικτον ὁρῶντες ἐκ χειρὸς βέλει, πυρὶ δὲ τὸν περὶ αὐτοῖς σίδηρον ἀνάλωτον, ἔφευγον ἀπὸ τοῦ τείχους καὶ προσβάλλειν πειρωμένοις ἐπεξέθεον.Hereupon the Jews, not being easily able to escape those darts that were thrown down upon their heads, nor to avenge themselves on those whom they could not see, and perceiving that the height of the towers was so great, that a dart which they threw with their hand could hardly reach it, and that the iron plates about them made it very hard to come at them by fire, they ran away from the walls, and fled hastily out of the city, and fell upon those that shot at them.


καὶ οἱ μὲν ἐπὶ τῆς ̓Ιωταπάτης ἀντεῖχον οὕτως, ἀναιρούμενοί τε καθ' ἡμέραν πολλοὶ καὶ μηδὲν ἀντικακοῦν τοὺς πολεμίους, ὅτι μὴ μετὰ κινδύνων ἀνείργειν ἔχοντες.And thus did the people of Jotapata resist the Romans, while a great number of them were every day killed, without their being able to retort the evil upon their enemies; nor could they keep them out of the city without danger to themselves.


Κατὰ δὲ τὰς αὐτὰς ἡμέρας Οὐεσπασιανὸς ἐπί τινα τῶν τῆς ̓Ιωταπάτης ἀστυγειτόνων πόλιν, ̓́Ιαφα καλεῖται, νεωτερίζουσαν καὶ τῶν ̓Ιωταπατηνῶν παρὰ δόξαν ἀντεχόντων ἐπαιρομένην, Τραϊανὸν ὄντα τοῦ δεκάτου τάγματος ἡγεμόνα ἐκπέμπει παραδοὺς αὐτῷ χιλίους μὲν ἱππεῖς πεζοὺς δὲ δισχιλίους.31. About this time it was that Vespasian sent out Trajan against a city called Japha, that lay near to Jotapata, and that desired innovations, and was puffed up with the unexpected length of the opposition of Jotapata. This Trajan was the commander of the tenth legion, and to him Vespasian committed one thousand horsemen, and two thousand footmen.


nanWhen Trajan came to the city, he found it hard to be taken, for besides the natural strength of its situation, it was also secured by a double wall; but when he saw the people of this city coming out of it, and ready to fight him, he joined battle with them, and after a short resistance which they made, he pursued after them;


συμφυγόντων δὲ εἰς τὸ πρῶτον τεῖχος οἱ ̔Ρωμαῖοι κατὰ πόδας προσκείμενοι συνεισέπεσον.and as they fled to their first wall, the Romans followed them so closely, that they fell in together with them:


ὁρμήσαντας δὲ πάλιν εἰς τὸ δεύτερον τεῖχος ἀποκλείουσιν τῆς πόλεως οἱ σφέτεροι δείσαντες μὴ συνεισβάλωσιν οἱ πολέμιοι.but when the Jews were endeavoring to get again within their second wall, their fellow citizens shut them out, as being afraid that the Romans would force themselves in with them.


θεὸς δ' ἦν ἄρα ὁ ̔Ρωμαίοις τὰ Γαλιλαίων πάθη χαριζόμενος, ὃς καὶ τότε τὸν τῆς πόλεως λαὸν αὔτανδρον χερσὶν οἰκείαις ἐκκλεισθέντα πρὸς ἀπώλειαν ἔκδοτον φονῶσιν ἐχθροῖς παρέστησεν.It was certainly God therefore who brought the Romans to punish the Galileans, and did then expose the people of the city every one of them manifestly to be destroyed by their bloody enemies;


ἐμπίπτοντες γὰρ ἀθρόοι ταῖς πύλαις καὶ πολλὰ τοὺς ἐπ' αὐτῶν ὀνομαστὶ καλοῦντες ἐν μέσαις ἀπεσφάττοντο ταῖς ἱκεσίαις.for they fell upon the gates in great crowds, and earnestly calling to those that kept them, and that by their names also, yet had they their throats cut in the very midst of their supplications;


καὶ τὸ μὲν πρῶτον αὐτοῖς τεῖχος οἱ πολέμιοι, τὸ δεύτερον δ' ἔκλεισαν οἱ σφέτεροιfor the enemy shut the gates of the first wall, and their own citizens shut the gates of the second


μέσοι δὲ τοῖν δυοῖν κατειλούμενοι περιβόλων βύζην, πολλοὶ μὲν τοῖς ἀλλήλων, πολλοὶ δὲ τοῖς ἰδίοις περιεπείροντο ξίφεσιν, ἄπειροι δὲ ὑπὸ ̔Ρωμαίων ἔπιπτον οὐδὲ ὅσον εἰς ἄμυναν ἀναθαρροῦντες: πρὸς γὰρ τῷ καταπεπλῆχθαι τοὺς πολεμίους τὰς ψυχὰς αὐτῶν ἔκλασεν ἡ τῶν οἰκείων προδοσία.o they were enclosed between two walls, and were slain in great numbers together; many of them were run through by swords of their own men, and many by their own swords, besides an immense number that were slain by the Romans. Nor had they any courage to revenge themselves; for there was added to the consternation they were in from the enemy, their being betrayed by their own friends, which quite broke their spirits;


πέρας ἔθνησκον οὐ ̔Ρωμαίοις ἀλλὰ τοῖς ἰδίοις καταρώμενοι, μέχρι πάντες ἀπώλοντο μύριοι καὶ δισχίλιοι τὸν ἀριθμὸν ὄντες.and at last they died, cursing not the Romans, but their own citizens, till they were all destroyed, being in number twelve thousand.


κενὴν δὲ μαχίμων λογιζόμενος εἶναι τὴν πόλιν ὁ Τραϊανός, εἰ δὲ καί τινες ἔνδον εἶεν, οἰόμενος μηδὲν αὐτοὺς τολμήσειν ὑπὸ δέους, ἀνετίθει τῷ στρατηγῷ τὴν ἅλωσιν, καὶ στείλας ἀγγέλους πρὸς Οὐεσπασιανὸν ᾐτεῖτο πέμψαι τὸν υἱὸν αὐτῷ Τίτον ἐπιθήσοντα τῇ νίκῃ τέλος.So Trajan gathered that the city was empty of people that could fight, and although there should a few of them be therein, he supposed that they would be too timorous to venture upon any opposition; so he reserved the taking of the city to the general. Accordingly, he sent messengers to Vespasian, and desired him to send his son Titus to finish the victory he had gained.


ὁ δὲ συμβαλὼν ὑπολείπεσθαί τινα πόνον μετὰ στρατιᾶς τὸν υἱὸν ἐπιπέμπει πεντακοσίων μὲν ἱππέων χιλίων δὲ πεζῶν.Vespasian hereupon imagining there might be some pains still necessary, sent his son with an army of five hundred horsemen, and one thousand footmen.
NaN


τῶν δὲ στρατιωτῶν κλίμακας πάντοθεν τῷ τείχει προσφερόντων πρὸς ὀλίγον οἱ Γαλιλαῖοι καθύπερθεν ἀμυνόμενοι λείπουσιν τὸν περίβολονand when the soldiers brought ladders to be laid against the wall on every side, the Galileans opposed them from above for a while; but soon afterward they left the walls.


ἐπιπηδήσαντες δὲ οἱ περὶ τὸν Τίτον τῆς μὲν πόλεως ἐκράτησαν ταχέως, πρὸς δὲ τοὺς ἔνδον αὐτοῖς συστραφέντας καρτερὰ μάχη συρρήγνυται:Then did Titus’s men leap into the city, and seized upon it presently; but when those that were in it were gotten together, there was a fierce battle between them;


καὶ γὰρ ἐν τοῖς στενωποῖς οἱ δυνατοὶ προσέπιπτον καὶ ἀπὸ τῶν οἰκιῶν αἱ γυναῖκες ἔβαλλον πᾶν τὸ προστυχὸν αὐταῖς.for the men of power fell upon the Romans in the narrow streets, and the women threw whatsoever came next to hand at them


καὶ μέχρι μὲν ἓξ ὡρῶν ἀντεῖχον μαχόμενοι, δαπανηθέντων δὲ τῶν μαχίμων τὸ λοιπὸν πλῆθος ἔν τε τοῖς ὑπαίθροις καὶ κατὰ τὰς οἰκίας ἀπεσφάττοντο νέοι τε ὁμοῦ καὶ γέροντες: οὐδὲν γὰρ ἄρρεν ὑπελείφθη δίχα νηπίων, ἃ μετὰ γυναικῶν ἐξηνδραποδίσαντο.and sustained a fight with them for six hours’ time; but when the fighting men were spent, the rest of the multitude had their throats cut, partly in the open air, and partly in their own houses, both young and old together. So there were no males now remaining, besides infants, which, with the women, were carried as slaves into captivity;


τῶν μὲν οὖν ἀναιρεθέντων ἀνά τε τὴν πόλιν κἀπὶ τῆς προτέρας παρατάξεως ἀριθμὸς μύριοι πρὸς τοῖς πεντακισχιλίοις ἦν, τὰ δ' αἰχμάλωτα δισχίλια ἑκατὸν καὶ τριάκοντα.o that the number of the slain, both now in the city and at the former fight, was fifteen thousand, and the captives were two thousand one hundred and thirty.


τοῦτο συνέβη τὸ πάθος Γαλιλαίοις πέμπτῃ καὶ εἰκάδι Δαισίου μηνός.This calamity befell the Galileans on the twenty-fifth day of the month Desius [Sivan].


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

4 results
1. Josephus Flavius, Jewish War, 2.433-2.440, 3.22-3.59, 3.62, 3.68, 3.85, 3.93, 3.104, 3.110-3.114, 3.132-3.134, 3.142-3.315, 3.332-3.339, 3.446, 3.462-3.502, 4.14-4.38, 4.45, 4.54-4.61, 4.70-4.90, 4.92-4.96, 4.101-4.120, 4.399-4.400, 4.402-4.405, 7.164-7.189, 7.199, 7.204, 7.208, 7.253-7.262 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

2.433. 8. In the meantime, one Manahem, the son of Judas, that was called the Galilean (who was a very cunning sophister, and had formerly reproached the Jews under Cyrenius, that after God they were subject to the Romans) took some of the men of note with him, and retired to Masada 2.434. where he broke open king Herod’s armory, and gave arms not only to his own people, but to other robbers also. These he made use of for a guard, and returned in the state of a king to Jerusalem; he became the leader of the sedition, and gave orders for continuing the siege; 2.435. but they wanted proper instruments, and it was not practicable to undermine the wall, because the darts came down upon them from above. But still they dug a mine from a great distance under one of the towers, and made it totter; and having done that, they set on fire what was combustible, and left it; 2.436. and when the foundations were burnt below, the tower fell down suddenly. Yet did they then meet with another wall that had been built within, for the besieged were sensible beforehand of what they were doing, and probably the tower shook as it was undermining; so they provided themselves of another fortification; 2.437. which when the besiegers unexpectedly saw, while they thought they had already gained the place, they were under some consternation. However, those that were within sent to Manahem, and to the other leaders of the sedition, and desired they might go out upon a capitulation: this was granted to the king’s soldiers and their own countrymen only, who went out accordingly; 2.438. but the Romans that were left alone were greatly dejected, for they were not able to force their way through such a multitude; and to desire them to give them their right hand for their security, they thought it would be a reproach to them; and besides, if they should give it them, they durst not depend upon it; 2.439. o they deserted their camp, as easily taken, and ran away to the royal towers,—that called Hippicus, that called Phasaelus, and that called Mariamne. 3.22. This brought matters to such a pass that none of the Jews durst mount the walls, and then it was that the other Romans brought the battering ram that was cased with hurdles all over, and in the upper part was secured by skins that covered it, and this both for the security of themselves and of the engine. 3.22. 3. Yet were not the spirits of the Jews broken by so great a calamity, but the losses they had sustained rather quickened their resolution for other attempts; for, overlooking the dead bodies which lay under their feet, they were enticed by their former glorious actions to venture on a second destruction; 3.23. This man took up a stone of a vast bigness, and threw it down from the wall upon the ram, and this with so great a force, that it broke off the head of the engine. He also leaped down, and took up the head of the ram from the midst of them, and without any concern carried it to the top of the wall 3.23. o when they had lain still so little a while that their wounds were not yet thoroughly cured, they got together all their forces, and came with greater fury, and in much greater numbers, to Ascalon. 3.24. 23. But still Josephus and those with him, although they fell down dead one upon another by the darts and stones which the engines threw upon them, yet did not they desert the wall, but fell upon those who managed the ram, under the protection of the hurdles, with fire, and iron weapons, and stones; 3.24. But their former ill fortune followed them, as the consequence of their unskilfulness, and other deficiencies in war; 3.25. the mountains also contributed to increase the noise by their echoes; nor was there on that night anything of terror wanting that could either affect the hearing or the sight: 3.25. for Antonius laid ambushes for them in the passages they were to go through, where they fell into snares unexpectedly, and where they were encompassed about with horsemen, before they could form themselves into a regular body for fighting, and were above eight thousand of them slain; so all the rest of them ran away, and with them Niger, who still did a great many bold exploits in his flight. However, they were driven along together by the enemy, who pressed hard upon them, into a certain strong tower belonging to a village called Bezedel. 3.26. but that When the Romans should lay their instruments for ascending the walls, they should leap out on the sudden, and with their own instruments should meet the enemy, and that every one should strive to do his best, in order not to defend his own city, as if it were possible to be preserved, but in order to revenge it, when it was already destroyed; 3.26. However, Antonius and his party, that they might neither spend any considerable time about this tower, which was hard to be taken, nor suffer their commander, and the most courageous man of them all, to escape from them, they set the wall on fire; 3.27. But the Jews grew weary with defending themselves continually, and had not enough to come in their places, and succor them,—while, on the side of the Romans, fresh men still succeeded those that were tired; and still new men soon got upon the machines for ascent, in the room of those that were thrust down; those encouraging one another, and joining side to side with their shields, which were a protection to them, they became a body of men not to be broken; and as this band thrust away the Jews, as though they were themselves but one body, they began already to get upon the wall. 3.27. and as the tower was burning, the Romans went away rejoicing, as taking it for granted that Niger was destroyed; but he leaped out of the tower into a subterraneous cave, in the innermost part of it, and was preserved; and on the third day afterward he spake out of the ground to those that with great lamentation were searching for him, in order to give him a decent funeral; 3.28. So the general called off those soldiers in the evening that had suffered so sorely 3.28. and when he was come out, he filled all the Jews with an unexpected joy, as though he were preserved by God’s providence to be their commander for the time to come. 3.29. When Trajan came to the city, he found it hard to be taken, for besides the natural strength of its situation, it was also secured by a double wall; but when he saw the people of this city coming out of it, and ready to fight him, he joined battle with them, and after a short resistance which they made, he pursued after them; 3.29. 4. And now Vespasian took along with him his army from Antioch (which is the metropolis of Syria, and without dispute deserves the place of the third city in the habitable earth that was under the Roman empire, both in magnitude, and other marks of prosperity) where he found king Agrippa, with all his forces, waiting for his coming, and marched to Ptolemais. 3.31. he therefore sent thither Cerealis, the commander of the fifth legion, with six hundred horsemen, and three thousand footmen 3.31. These citizens had beforehand taken care of their own safety, and being sensible of the power of the Romans, they had been with Cestius Gallus before Vespasian came, and had given their faith to him, and received the security of his right hand 3.32. But Vespasian had a suspicion about this deserter, as knowing how faithful the Jews were to one another 3.32. and had received a Roman garrison; and at this time withal they received Vespasian, the Roman general, very kindly, and readily promised that they would assist him against their own countrymen. 3.33. at which time the difficulties of the place hindered those that were still able to fight from defending themselves; for as they were distressed in the narrow streets, and could not keep their feet sure along the precipice, they were overpowered with the crowd of those that came fighting them down from the citadel. 3.33. Now the general delivered them, at their desire, as many horsemen and footmen as he thought sufficient to oppose the incursions of the Jews, if they should come against them. 3.34. 1. And now the Romans searched for Josephus, both out of the hatred they bore him, and because their general was very desirous to have him taken; for he reckoned that if he were once taken, the greatest part of the war would be over. They then searched among the dead, and looked into the most concealed recesses of the city; 3.34. And indeed the danger of losing Sepphoris would be no small one, in this war that was now beginning, seeing it was the largest city of Galilee, and built in a place by nature very strong, and might be a security of the whole nation’s [fidelity to the Romans]. 3.35. 3. Now, as Josephus began to hesitate with himself about Nicanor’s proposal, the soldiery were so angry, that they ran hastily to set fire to the den; but the tribune would not permit them so to do, as being very desirous to take the man alive. 3.35. 1. Now Phoenicia and Syria encompass about the Galilees, which are two, and called the Upper Galilee and the Lower. They are bounded toward the sunsetting, with the borders of the territory belonging toPtolemais, and by Carmel; which mountain had formerly belonged to the Galileans, but now belonged to the Tyrians; 3.36. but if unwillingly, thou wilt die as a traitor to them.” As soon as they said this, they began to thrust their swords at him, and threatened they would kill him, if he thought of yielding himself to the Romans. 3.36. to which mountain adjoins Gaba, which is called the City of Horsemen, because those horsemen that were dismissed by Herod the king dwelt therein; 3.37. nor indeed is there any animal that dies by its own contrivance, or by its own means, for the desire of life is a law engraven in them all; on which account we deem those that openly take it away from us to be our enemies, and those that do it by treachery are punished for so doing. 3.37. they are bounded on the south with Samaria and Scythopolis, as far as the river Jordan; on the east with Hippene and Gadaris, and also with Gaulanitis, and the borders of the kingdom of Agrippa; 3.38. If we have a mind to preserve ourselves, let us do it; for to be preserved by those our enemies, to whom we have given so many demonstrations of our courage, is no way inglorious; but if we have a mind to die, it is good to die by the hand of those that have conquered us. 3.38. its northern parts are bounded by Tyre, and the country of the Tyrians. As for that Galilee which is called the Lower, it, extends in length from Tiberias to Zabulon, and of the maritime places Ptolemais is its neighbor; 3.39. and when he had prevailed with them to determine this matter by lots, he drew one of the lots for himself also. He who had the first lot laid his neck bare to him that had the next, as supposing that the general would die among them immediately; for they thought death, if Josephus might but die with them, was sweeter than life; 3.39. its breadth is from the village called Xaloth, which lies in the great plain, as far as Bersabe, from which beginning also is taken the breadth of the Upper Galilee, as far as the village Baca, which divides the land of the Tyrians from it; 3.41. 2. These two Galilees, of so great largeness, and encompassed with so many nations of foreigners, have been always able to make a strong resistance on all occasions of war; 3.41. the citizens here received both the Roman army and its general, with all sorts of acclamations and rejoicings, and this partly out of the goodwill they bore to the Romans, but principally out of the hatred they bore to those that were conquered by them; on which account they came clamoring against Josephus in crowds, and desired he might be put to death. 3.42. for the Galileans are inured to war from their infancy, and have been always very numerous; nor hath the country been ever destitute of men of courage, or wanted a numerous set of them; for their soil is universally rich and fruitful, and full of the plantations of trees of all sorts, insomuch that it invites the most slothful to take pains in its cultivation, by its fruitfulness; 3.42. where there are deep precipices, and great stones that jut out into the sea, and where the chains wherewith Andromeda was bound have left their footsteps, which attest to the antiquity of that fable. 3.43. accordingly, it is all cultivated by its inhabitants, and no part of it lies idle. Moreover, the cities lie here very thick, and the very many villages there are here are everywhere so full of people, by the richness of their soil, that the very least of them contain above fifteen thousand inhabitants. 3.43. that these last might stay there and guard the camp, and the horsemen might spoil the country that lay round it, and might destroy the neighboring villages and smaller cities. 3.44. 3. In short, if anyone will suppose that Galilee is inferior to Perea in magnitude, he will be obliged to prefer it before it in its strength; for this is all capable of cultivation, and is everywhere fruitful; but for Perea, which is indeed much larger in extent, the greater part of it is desert and rough, and much less disposed for the production of the milder kinds of fruits; 3.44. and what usually becomes an occasion of caution to wise men, I mean affliction, became a spur to them to venture on further calamities, and the end of one misery became still the beginning of another; 3.45. yet hath it a moist soil [in other parts], and produces all kinds of fruits, and its plains are planted with trees of all sorts, while yet the olive tree, the vine, and the palm tree are chiefly cultivated there. It is also sufficiently watered with torrents, which issue out of the mountains, and with springs that never fail to run, even when the torrents fail them, as they do in the dog-days. 3.45. their leader was one whose name was Jesus, the son of Shaphat, the principal head of a band of robbers. 3.46. Now the length of Perea is from Macherus to Pella, and its breadth from Philadelphia to Jordan; 3.46. But as the army was a great while in getting in at the gates, they were so narrow, Vespasian commanded the south wall to be broken down, and so made a broad passage for their entrance. 3.47. its northern parts are bounded by Pella, as we have already said, as well as its Western with Jordan; the land of Moab is its southern border, and its eastern limits reach to Arabia, and Silbonitis, and besides to Philadelphene and Gerasa. 3.47. But Vespasian hearing that a great multitude of them were gotten together in the plain that was before the city, he thereupon sent his son, with six hundred chosen horsemen, to disperse them. 3.48. 4. Now, as to the country of Samaria, it lies between Judea and Galilee; it begins at a village that is in the great plain called Ginea, and ends at the Acrabbene toparchy, and is entirely of the same nature with Judea; 3.48. Nay, indeed, your fighting is to be on greater motives than those of the Jews; for although they run the hazard of war for liberty, and for their country, yet what can be a greater motive to us than glory? and that it may never be said, that after we have got dominion of the habitable earth, the Jews are able to confront us. 3.49. for both countries are made up of hills and valleys, and are moist enough for agriculture, and are very fruitful. They have abundance of trees, and are full of autumnal fruit, both that which grows wild, and that which is the effect of cultivation. They are not naturally watered by many rivers, but derive their chief moisture from rain-water, of which they have no want; 3.49. So Titus pressed upon the hindmost, and slew them; and of the rest, some he fell upon as they stood on heaps, and some he prevented, and met them in the mouth, and run them through; many also he leaped upon as they fell one upon another, and trod them down 3.51. 5. In the limits of Samaria and Judea lies the village Anuath, which is also named Borceos. This is the northern boundary of Judea. The southern parts of Judea, if they be measured lengthways, are bounded by a Village adjoining to the confines of Arabia; the Jews that dwell there call it Jordan. However, its breadth is extended from the river Jordan to Joppa. 3.51. this place lies as you go up to Trachonitis, and is a hundred and twenty furlongs from Caesarea, and is not far out of the road on the right hand; 3.52. The city Jerusalem is situated in the very middle; on which account some have, with sagacity enough, called that city the Navel of the country. 3.52. Some have thought it to be a vein of the Nile, because it produces the Coracin fish as well as that lake does which is near to Alexandria. 3.53. Nor indeed is Judea destitute of such delights as come from the sea, since its maritime places extend as far as Ptolemais: 3.53. And a terrible stink, and a very sad sight there was on the following days over that country; for as for the shores, they were full of shipwrecks, and of dead bodies all swelled; and as the dead bodies were inflamed by the sun, and putrefied, they corrupted the air, insomuch that the misery was not only the object of commiseration to the Jews, but to those that hated them, and had been the authors of that misery. 3.54. it was parted into eleven portions, of which the royal city Jerusalem was the supreme, and presided over all the neighboring country, as the head does over the body. As to the other cities that were inferior to it, they presided over their several toparchies; 3.54. Out of the young men he chose six thousand of the strongest, and sent them to Nero, to dig through the Isthmus, and sold the remainder for slaves, being thirty thousand and four hundred, besides such as he made a present of to Agrippa; 3.55. Gophna was the second of those cities, and next to that Acrabatta, after them Thamna, and Lydda, and Emmaus, and Pella, and Idumea, and Engaddi, and Herodium, and Jericho; 3.56. and after them came Jamnia and Joppa, as presiding over the neighboring people; and besides these there was the region of Gamala, and Gaulanitis, and Batanea, and Trachonitis, which are also parts of the kingdom of Agrippa. 3.57. This [last] country begins at Mount Libanus, and the fountains of Jordan, and reaches breadthways to the lake of Tiberias; and in length is extended from a village called Arpha, as far as Julias. Its inhabitants are a mixture of Jews and Syrians. 3.58. And thus have I, with all possible brevity, described the country of Judea, and those that lie round about it. 3.59. 1. Now the auxiliaries which were sent to assist the people of Sepphoris, being a thousand horsemen, and six thousand footmen, under Placidus the tribune, pitched their camp in two bodies in the great plain. The footmen were put into the city to be a guard to it, but the horsemen lodged abroad in the camp. 3.62. By this means he provoked the Romans to treat the country according to the law of war; nor did the Romans, out of the anger they bore at this attempt, leave off, either by night or by day, burning the places in the plain, and stealing away the cattle that were in the country, and killing whatsoever appeared capable of fighting perpetually, and leading the weaker people as slaves into captivity; 3.68. There were also a considerable number of auxiliaries got together, that came from the kings Antiochus, and Agrippa, and Sohemus, each of them contributing one thousand footmen that were archers, and a thousand horsemen. Malchus also, the king of Arabia, sent a thousand horsemen, besides five thousand footmen, the greatest part of which were archers; 3.85. 3. When they have thus secured themselves, they live together by companies, with quietness and decency, as are all their other affairs managed with good order and security. Each company hath also their wood, and their corn, and their water brought them, when they stand in need of them; 3.93. 5. When, after this, they are gone out of their camp, they all march without noise, and in a decent manner, and every one keeps his own rank, as if they were going to war. The footmen are armed with breastplates and headpieces, and have swords on each side; 3.104. and the readiness of obeying their commanders is so great, that it is very ornamental in peace; but when they come to a battle, the whole army is but one body 3.111. aw that the warriors ran always to those cities whose walls had been built by Josephus, he marched furiously against Jotapata, which was of them all the strongest, as supposing he should easily take it by a sudden surprise, and that he should thereby obtain great honor to himself among the commanders, and bring a great advantage to them in their future campaign; because if this strongest place of them all were once taken, the rest would be so affrighted as to surrender themselves. 3.112. But he was mightily mistaken in his undertaking; for the men of Jotapata were apprised of his coming to attack them, and came out of the city, and expected him there. So they fought the Romans briskly when they least expected it, being both many in number, and prepared for fighting, and of great alacrity, as esteeming their country, their wives, and their children to be in danger 3.113. and easily put the Romans to flight, and wounded many of them, and slew seven of them; because their retreat was not made in a disorderly manner, because the strokes only touched the surface of their bodies, which were covered with their armor in all parts, and because the Jews did rather throw their weapons upon them from a great distance, than venture to come hand to hand with them, and had only light armor on, while the others were completely armed. 3.114. However, three men of the Jews’ side were slain, and a few wounded; so Placidus, finding himself unable to assault the city, ran away. 3.132. 1. So Vespasian marched to the city Gadara, and took it upon the first onset, because he found it destitute of any considerable number of men grown up and fit for war. 3.133. He came then into it, and slew all the youth, the Romans having no mercy on any age whatsoever; and this was done out of the hatred they bore the nation, and because of the iniquity they had been guilty of in the affair of Cestius. 3.134. He also set fire not only to the city itself, but to all the villas and small cities that were round about it; some of them were quite destitute of inhabitants, and out of some of them he carried the inhabitants as slaves into captivity. 3.142. Now these workmen accomplished what they were about in four days’ time, and opened a broad way for the army. On the fifth day, which was the twenty-first of the month Artemisius (Jyar), Josephus prevented him, and came from Tiberias, and went into Jotapata, and raised the drooping spirits of the Jews. 3.143. And a certain deserter told this good news to Vespasian, that Josephus had removed himself thither, which made him make haste to the city, as supposing that with taking that he should take all Judea, in case he could but withal get Josephus under his power. 3.144. So he took this news to be of the vastest advantage to him, and believed it to be brought about by the providence of God, that he who appeared to be the most prudent man of all their enemies, had, of his own accord, shut himself up in a place of sure custody. Accordingly, he sent Placidus with a thousand horsemen, and Ebutius a decurion, a person that was of eminency both in council and in action, to encompass the city round, that Josephus might not escape away privately. 3.145. 4. Vespasian also, the very next day, took his whole army and followed them, and by marching till late in the evening, arrived then at Jotapata; 3.146. and bringing his army to the northern side of the city, he pitched his camp on a certain small hill which was seven furlongs from the city, and still greatly endeavored to be well seen by the enemy, to put them into a consternation; 3.147. which was indeed so terrible to the Jews immediately, that no one of them durst go out beyond the wall. 3.148. Yet did the Romans put off the attack at that time, because they had marched all the day, although they placed a double row of battalions round the city, with a third row beyond them round the whole, which consisted of cavalry, in order to stop up every way for an exit; 3.149. which thing making the Jews despair of escaping, excited them to act more boldly; for nothing makes men fight so desperately in war as necessity. 3.151. But when Vespasian had set against them the archers and slingers, and the whole multitude that could throw to a great distance, he permitted them to go to work, while he himself, with the footmen, got upon an acclivity, whence the city might easily be taken. Josephus was then in fear for the city, and leaped out, and all the Jewish multitude with him; 3.152. these fell together upon the Romans in great numbers, and drove them away from the wall, and performed a great many glorious and bold actions. Yet did they suffer as much as they made the enemy suffer; 3.153. for as despair of deliverance encouraged the Jews, so did a sense of shame equally encourage the Romans. These last had skill as well as strength; the other had only courage, which armed them, and made them fight furiously. 3.154. And when the fight had lasted all day, it was put an end to by the coming on of the night. They had wounded a great many of the Romans, and killed of them thirteen men; of the Jews’ side seventeen were slain, and six hundred wounded. 3.155. 6. On the next day the Jews made another attack upon the Romans, and went out of the walls and fought a much more desperate battle with them than before. For they were now become more courageous than formerly, and that on account of the unexpected good opposition they had made the day before, as they found the Romans also to fight more desperately; 3.156. for a sense of shame inflamed these into a passion, as esteeming their failure of a sudden victory to be a kind of defeat. 3.157. Thus did the Romans try to make an impression upon the Jews till the fifth day continually, while the people of Jotapata made sallies out, and fought at the walls most desperately; nor were the Jews affrighted at the strength of the enemy, nor were the Romans discouraged at the difficulties they met with in taking the city. 3.158. 7. Now Jotapata is almost all of it built upon a precipice, having on all the other sides of it every way valleys immensely deep and steep, insomuch that those who would look down would have their sight fail them before it reaches to the bottom. It is only to be come at on the north side, where the utmost part of the city is built on the mountain, as it ends obliquely at a plain. 3.159. This mountain Josephus had encompassed with a wall when he fortified the city, that its top might not be capable of being seized upon by the enemies. 3.161. 8. Vespasian, therefore, in order to try how he might overcome the natural strength of the place, as well as the bold defense of the Jews, made a resolution to prosecute the siege with vigor. To that end he called the commanders that were under him to a council of war, and consulted with them which way the assault might be managed to the best advantage. 3.162. And when the resolution was there taken to raise a bank against that part of the wall which was practicable, he sent his whole army abroad to get the materials together. So when they had cut down all the trees on the mountains that adjoined to the city, and had gotten together a vast heap of stones 3.163. besides the wood they had cut down, some of them brought hurdles, in order to avoid the effects of the darts that were shot from above them. These hurdles they spread over their banks, under cover whereof they formed their bank, and so were little or nothing hurt by the darts that were thrown upon them from the wall 3.164. while others pulled the neighboring hillocks to pieces, and perpetually brought earth to them; so that while they were busy three sorts of ways, nobody was idle. 3.165. However, the Jews cast great stones from the walls upon the hurdles which protected the men, with all sorts of darts also; and the noise of what could not reach them was yet so terrible, that it was some impediment to the workmen. 3.166. 9. Vespasian then set the engines for throwing stones and darts round about the city. The number of the engines was in all a hundred and sixty, and bid them fall to work, and dislodge those that were upon the wall. 3.167. At the same time such engines as were intended for that purpose threw at once lances upon them with a great noise, and stones of the weight of a talent were thrown by the engines that were prepared for that purpose, together with fire, and a vast multitude of arrows, which made the wall so dangerous, that the Jews durst not only notcome upon it, but durst not come to those parts within the walls which were reached by the engines; 3.168. for the multitude of the Arabian archers, as well also as all those that threw darts and slung stones, fell to work at the same time with the engines. 3.169. Yet did not the others lie still, when they could not throw at the Romans from a higher place; for they then made sallies out of the city, like private robbers, by parties, and pulled away the hurdles that covered the workmen, and killed them when they were thus naked; and when those workmen gave way, these cast away the earth that composed the bank, and burnt the wooden parts of it, together with the hurdles 3.171. 10. And when the bank was now raised, and brought nearer than ever to the battlements that belonged to the walls, Josephus thought it would be entirely wrong in him if he could make no contrivances in opposition to theirs, and that might be for the city’s preservation; so he got together his workmen, and ordered them to build the wall higher; 3.172. and while they said that this was impossible to be done while so many darts were thrown at them, he invented this sort of cover for them: 3.173. He bid them fix piles, and expand before them the raw hides of oxen newly killed, that these hides by yielding and hollowing themselves when the stones were thrown at them might receive them, for that the other darts would slide off them, and the fire that was thrown would be quenched by the moisture that was in them. And these he set before the workmen 3.174. and under them these workmen went on with their works in safety, and raised the wall higher, and that both by day and by night, till it was twenty cubits high. He also built a good number of towers upon the wall, and fitted it to strong battlements. 3.175. This greatly discouraged the Romans, who in their own opinions were already gotten within the walls, while they were now at once astonished at Josephus’s contrivance, and at the fortitude of the citizens that were in the city. 3.176. 11. And now Vespasian was plainly irritated at the great subtlety of this stratagem, and at the boldness of the citizens of Jotapata; 3.177. for taking heart again upon the building of this wall, they made fresh sallies upon the Romans, and had every day conflicts with them by parties, together with all such contrivances, as robbers make use of, and with the plundering of all that came to hand, as also with the setting fire to all the other works; 3.178. and this till Vespasian made his army leave off fighting them, and resolved to lie round the city, and to starve them into a surrender 3.179. as supposing that either they would be forced to petition him for mercy by want of provisions, or if they should have the courage to hold out till the last, they should perish by famine: 3.181. 12. Now the besieged had plenty of corn within the city, and indeed of allnecessaries, but they wanted water, because there was no fountain in the city, the people being there usually satisfied with rain water; yet is it a rare thing in that country to have rain in summer 3.182. and at this season, during the siege, they were in great distress for some contrivance to satisfy their thirst; and they were very sad at this time particularly, as if they were already in want of water entirely 3.183. for Josephus seeing that the city abounded with other necessaries, and that the men were of good courage, and being desirous to protract the siege to the Romans longer than they expected, ordered their drink to be given them by measure; 3.184. but this scanty distribution of water by measure was deemed by them as a thing more hard upon them than the want of it; and their not being able to drink as much as they would made them more desirous of drinking than they otherwise had been; nay, they were as much disheartened hereby as if they were come to the last degree of thirst. Nor were the Romans unacquainted with the state they were in 3.185. for when they stood over against them, beyond the wall, they could see them running together, and taking their water by measure, which made them throw their javelins thither the place being within their reach, and kill a great many of them. 3.186. 13. Hereupon Vespasian hoped that their receptacles of water would in no long time be emptied, and that they would be forced to deliver up the city to him; 3.187. but Josephus being minded to break such his hope, gave command that they should wet a great many of their clothes, and hang them out about the battlements, till the entire wall was of a sudden all wet with the running down of the water. 3.188. At this sight the Romans were discouraged, and under consternation, when they saw them able to throw away in sport so much water, when they supposed them not to have enough to drink themselves. This made the Roman general despair of taking the city by their want of necessaries, and to betake himself again to arms, and to try to force them to surrender 3.189. which was what the Jews greatly desired; for as they despaired of either themselves or their city being able to escape, they preferred a death in battle before one by hunger and thirst. 3.191. There was a certain rough and uneven place that could hardly be ascended, and on that account was not guarded by the soldiers; so Josephus sent out certain persons along the western parts of the valley, and by them sent letters to whom he pleased of the Jews that were out of the city, and procured from them what necessaries soever they wanted in the city in abundance; 3.192. he enjoined them also to creep generally along by the watch as they came into the city, and to cover their backs with such sheepskins as had their wool upon them, that if anyone should spy them out in the nighttime, they might be believed to be dogs. This was done till the watch perceived their contrivance, and encompassed that rough place about themselves. 3.193. 15. And now it was that Josephus perceived that the city could not hold out long, and that his own life would be in doubt if he continued in it; so he consulted how he and the most potent men of the city might fly out of it. When the multitude understood this, they came all round about him, and begged of him not to overlook them while they entirely depended on him, and him alone; 3.194. for that there was still hope of the city’s deliverance, if he would stay with them, because everybody would undertake any pains with great cheerfulness on his account, and in that case there would be some comfort for them also, though they should be taken: 3.195. that it became him neither to fly from his enemies, nor to desert his friends, nor to leap out of that city, as out of a ship that was sinking in a storm, into which he came when it was quiet and in a calm; 3.196. for that by going away he would be the cause of drowning the city, because nobody would then venture to oppose the enemy when he was once gone, upon whom they wholly confided. 3.197. 16. Hereupon Josephus avoided letting them know that he was to go away to provide for his own safety, but told them that he would go out of the city for their sakes; 3.198. for that if he staid with them, he should be able to do them little good while they were in a safe condition; and that if they were once taken, he should only perish with them to no purpose; but that if he were once gotten free from this siege, he should be able to bring them very great relief; 3.199. for that he would then immediately get the Galileans together, out of the country, in great multitudes, and draw the Romans off their city by another war. 3.201. Yet did not this plea move the people, but inflamed them the more to hang about him. Accordingly, both the children and the old men, and the women with their infants, came mourning to him, and fell down before him, and all of them caught hold of his feet, and held him fast 3.202. and besought him, with great lamentations, that he would take his share with them in their fortune;—and I think they did this, not that they envied his deliverance, but that they hoped for their own; for they could not think they should suffer any great misfortune, provided Josephus would but stay with them. 3.203. 17. Now, Josephus thought, that if he resolved to stay, it would be ascribed to their entreaties; and if he resolved to go away by force, he should be put into custody. His commiseration also of the people under their lamentations had much broken that of his eagerness to leave them; so he resolved to stay 3.204. and arming himself with the common despair of the citizens, he said to them, “Now is the time to begin to fight in earnest, when there is no hope of deliverance left. It is a brave thing to prefer glory before life, and to set about some such noble undertaking as may be remembered by late posterity.” 3.205. Having said this, he fell to work immediately, and made a sally, and dispersed the enemies’ outguards, and ran as far as the Roman camp itself, and pulled the coverings of their tents to pieces, that were upon their banks, and set fire to their works. 3.206. And this was the manner in which he never left off fighting, neither the next day, nor the day after it, but went on with it for a considerable number of both days and nights. 3.207. 18. Upon this, Vespasian, when he saw the Romans distressed by these sallies, (although they were ashamed to be made to run away by the Jews; and when at any time they made the Jews run away, their heavy armor would not let them pursue them far; while the Jews, when they had performed any action, and before they could be hurt themselves, still retired into the city) 3.208. ordered his armed men to avoid their onset, and not fight it out with men under desperation 3.209. while nothing is more courageous than despair; but that their violence would be quenched when they saw they failed of their purposes, as fire is quenched when it wants fuel; 3.211. So he repelled the Jews in great measure by the Arabian archers, and the Syrian slingers, and by those that threw stones at them, nor was there any intermission of the great number of their offensive engines. 3.212. Now, the Jews suffered greatly by these engines, without being able to escape from them; and when these engines threw their stones or javelins a great way, and the Jews were within their reach, they pressed hard upon the Romans, and fought desperately, without sparing either soul or body, one part succoring another by turns, when it was tired down. 3.213. 19. When, therefore, Vespasian looked upon himself as in a manner besieged by these sallies of the Jews, and when his banks were now not far from the walls, he determined to make use of his battering ram. 3.214. This battering ram is a vast beam of wood like the mast of a ship, its forepart is armed with a thick piece of iron at the head of it, which is so carved as to be like the head of a ram, whence its name is taken. 3.215. This ram is slung in the air by ropes passing over its middle, and is hung like the balance in a pair of scales from another beam, and braced by strong beams that pass on both sides of it, in the nature of a cross. 3.216. When this ram is pulled backward by a great number of men with united force, and then thrust forward by the same men, with a mighty noise, it batters the walls with that iron part which is prominent. 3.217. Nor is there any tower so strong, or walls so broad, that can resist any more than its first batteries, but all are forced to yield to it at last. 3.218. This was the experiment which the Roman general betook himself to, when he was eagerly bent upon taking the city; but found lying in the field so long to be to his disadvantage, because the Jews would never let him be quiet. 3.219. So these Romans brought the several engines for galling an enemy nearer to the walls, that they might reach such as were upon the wall, and endeavored to frustrate their attempts; these threw stones and javelins at them; in the like manner did the archers and slingers come both together closer to the wall. 3.221. Now, at the very first stroke of this engine, the wall was shaken, and a terrible clamor was raised by the people within the city, as if they were already taken. 3.222. 20. And now, when Josephus saw this ram still battering the same place, and that the wall would quickly be thrown down by it, he resolved to elude for a while the force of the engine. 3.223. With this design he gave orders to fill sacks with chaff, and to hang them down before that place where they saw the ram always battering, that the stroke might be turned aside, or that the place might feel less of the strokes by the yielding nature of the chaff. 3.224. This contrivance very much delayed the attempts of the Romans, becauseit let them remove their engine to what part they pleased, those that were above it removed their sacks, and placed them over against the strokes it made, insomuch that the wall was no way hurt, and this by diversion of the strokes 3.225. till the Romans made an opposite contrivance of long poles, and by tying hooks at their ends, cut off the sacks. 3.226. Now, when the battering ram thus recovered its force, and the wall having been but newly built, was giving way, Josephus and those about him had afterward immediate recourse to fire, to defend themselves withal; 3.227. whereupon they took what materials soever they had that were but dry, and made a sally three ways, and set fire to the machines, and the hurdles, and the banks of the Romans themselves; 3.228. nor did the Romans well know how to come to their assistance, being at once under a consternation at the Jews’ boldness, and being prevented by the flames from coming to their assistance; for the materials being dry with the bitumen and pitch that were among them, as was brimstone also, the fire caught hold of everything immediately, and what cost the Romans a great deal of pains was in one hour consumed. 3.229. 21. And here a certain Jew appeared worthy of our relation and commendation; he was the son of Sameas, and was called Eleazar, and was born at Saab, in Galilee. 3.231. and this while he stood as a fit mark to be pelted by all his enemies. Accordingly, he received the strokes upon his naked body, and was wounded with five darts; 3.232. nor did he mind any of them while he went up to the top of the wall, where he stood in the sight of them all, as an instance of the greatest boldness; after which he threw himself on a heap with his wounds upon him, and fell down together with the head of the ram. 3.233. Next to him, two brothers showed their courage; their names were Netir and Philip, both of them of the village Ruma, and both of them Galileans also; these men leaped upon the soldiers of the tenth legion, and fell upon the Romans with such a noise and force as to disorder their ranks, and to put to flight all upon whomsoever they made their assaults. 3.234. 22. After these men’s performances, Josephus, and the rest of the multitude with him, took a great deal of fire, and burnt both the machines and their coverings, with the works belonging to the fifth and to the tenth legion, which they put to flight; when others followed them immediately, and buried those instruments and all their materials under ground. 3.235. However, about the evening, the Romans erected the battering ram again, against that part of the wall which had suffered before; 3.236. where a certain Jew that defended the city from the Romans hit Vespasian with a dart in his foot, and wounded him a little, the distance being so great, that no mighty impression could be made by the dart thrown so far off. However, this caused the greatest disorder among the Romans; 3.237. for when those who stood near him saw his blood, they were disturbed at it, and a report went abroad, through the whole army, that the general was wounded, while the greatest part left the siege, and came running together with surprise and fear to the general; 3.238. and before them all came Titus, out of the concern he had for his father, insomuch that the multitude were in great confusion, and this out of the regard they had for their general, and by reason of the agony that the son was in. Yet did the father soon put an end to the son’s fear, and to the disorder the army was under 3.239. for being superior to his pains, and endeavoring soon to be seen by all that had been in a fright about him, he excited them to fight the Jews more briskly; for now everybody was willing to expose himself to danger immediately, in order to avenge their general; and then they encouraged one another with loud voices, and ran hastily to the walls. 3.241. and these could do little or nothing, but fell themselves perpetually, while they were seen by those whom they could not see 3.242. for the light of their own flame shone about them, and made them a most visible mark to the enemy, as they were in the daytime, while the engines could not be seen at a great distance, and so what was thrown at them was hard to be avoided; 3.243. for the force with which these engines threw stones and darts made them hurt several at a time, and the violent noise of the stones that were cast by the engines was so great, that they carried away the pinnacles of the wall, and broke off the corners of the towers; 3.244. for no body of men could be so strong as not to be overthrown to the last rank by the largeness of the stones. 3.245. And anyone may learn the force of the engines by what happened this very night; for as one of those that stood round about Josephus was near the wall, his head was carried away by such a stone, and his skull was flung as far as three furlongs. 3.246. In the daytime also, a woman with child had her belly so violently struck, as she was just come out of her house, that the infant was carried to the distance of half a furlong, so great was the force of that engine. 3.247. The noise of the instruments themselves was very terrible, the sound of the darts and stones that were thrown by them was so also; 3.248. of the same sort was that noise the dead bodies made, when they were dashed against the wall; and indeed dreadful was the clamor which these things raised in the women within the city, which was echoed back at the same time by the cries of such as were slain; 3.249. while the whole space of ground whereon they fought ran with blood, and the wall might have been ascended over by the bodies of the dead carcasses; 3.251. yet did a great part of those that fought so hard for Jotapata fall manfully, as were a great part of them wounded. 3.252. However, the morning watch was come ere the wall yielded to the machines employed against it, though it had been battered without intermission. However, those within covered their bodies with their armor, and raised works over against that part which was thrown down, before those machines were laid by which the Romans were to ascend into the city. 3.253. 24. In the morning Vespasian got his army together, in order to take the city [by storm], after a little recreation upon the hard pains they had been at the night before; 3.254. and as he was desirous to draw off those that opposed him from the places where the wall had been thrown down, he made the most courageous of the horsemen get off their horses, and placed them in three ranks over against those ruins of the wall, but covered with their armor on every side, and with poles in their hands, that so these might begin their ascent as soon as the instruments for such ascent were laid; 3.255. behind them he placed the flower of the footmen; but for the rest of the horse, he ordered them to extend themselves over against the wall, upon the whole hilly country, in order to prevent any from escaping out of the city when it should be taken; 3.256. and behind these he placed the archers round about, and commanded them to havetheir darts ready to shoot. The same command he gave to the slingers, and to those that managed the engines 3.257. and bid them to take up other ladders, and have them ready to lay upon those parts of the wall which were yet untouched, that the besieged might be engaged in trying to hinder their ascent by them, and leave the guard of the parts that were thrown down, while the rest of them should be overborne by the darts cast at them, and might afford his men an entrance into the city. 3.258. 25. But Josephus, understanding the meaning of Vespasian’s contrivance, set the old men, together with those that were tired out, at the sound parts of the wall, as expecting no harm from those quarters, but set the strongest of his men at the place where the wall was broken down, and before them all six men by themselves, among whom he took his share of the first and greatest danger. 3.259. He also gave orders, that when the legions made a shout, they should stop their ears, that they might not be affrighted at it, and that, to avoid the multitude of the enemy’s darts, they should bend down on their knees, and cover themselves with their shields, and that they should retreat a little backward for a while, till the archers should have emptied their quivers; 3.261. and that they should set before their eyes how their old men were to be slain, and their children and wives were to be killed immediately by the enemy; and that they would beforehand spend all their fury, on account of the calamities just coming upon them, and pour it out on the actors. 3.262. 26. And thus did Josephus dispose of both his bodies of men; but then for the useless part of the citizens, the women and children, when they saw their city encompassed by a threefold army (for none of the usual guards that had been fighting before were removed), when they also saw, not only the walls thrown down, but their enemies with swords in their hands, as also the hilly country above them shining with their weapons, and the darts in the hands of the Arabian archers, they made a final and lamentable outcry of the destruction, as if the misery were not only threatened, but actually come upon them already. 3.263. But Josephus ordered the women to be shut up in their houses, lest they should render the warlike actions of the men too effeminate, by making them commiserate their condition, and commanded them to hold their peace, and threatened them if they did not, while he came himself before the breach, where his allotment was; 3.264. for all those who brought ladders to the other places, he took no notice of them, but earnestly waited for the shower of arrows that was coming. 3.265. 27. And now the trumpeters of the several Roman legions sounded together, and the army made a terrible shout; and the darts, as by order, flew so fast, that they intercepted the light. 3.266. However, Josephus’s men remembered the charges he had given them, they stopped their ears at the sounds, and covered their bodies against the darts; 3.267. and as to the engines that were set ready to go to work, the Jews ran out upon them, before those that should have used them were gotten upon them. 3.268. And now, on the ascending of the soldiers, there was a great conflict, and many actions of the hands and of the soul were exhibited; while the Jews did earnestly endeavor, in the extreme danger they were in, not to show less courage than those who, without being in danger, fought so stoutly against them; 3.269. nor did they leave struggling with the Romans till they either fell down dead themselves, or killed their antagonists. 3.271. 28. Then did Josephus take necessity for his counselor in this utmost distress (which necessity is very sagacious in invention when it is irritated by despair), and gave orders to pour scalding oil upon those whose shields protected them. 3.272. Whereupon they soon got it ready, being many that brought it, and what they brought being a great quantity also, and poured it on all sides upon the Romans, and threw down upon them their vessels as they were still hissing from the heat of the fire: 3.273. this so burnt the Romans, that it dispersed that united band, who now tumbled down from the wall with horrid pains 3.274. for the oil did easily run down the whole body from head to foot, under their entire armor, and fed upon their flesh like flame itself, its fat and unctuous nature rendering it soon heated and slowly cooled; 3.275. and as the men were cooped up in their headpieces and breastplates, they could no way get free from this burning oil; they could only leap and roll about in their pains, as they fell down from the bridges they had laid. And as they thus were beaten back, and retired to their own party, who still pressed them forward, they were easily wounded by those that were behind them. 3.276. 29. However, in this ill success of the Romans, their courage did not fail them, nor did the Jews want prudence to oppose them; for the Romans, although they saw their own men thrown down, and in a miserable condition, yet were they vehemently bent against those that poured the oil upon them; while every one reproached the man before him as a coward, and one that hindered him from exerting himself; 3.277. and while the Jews made use of another stratagem to prevent their ascent, and poured boiling fenugreek upon the boards, in order to make them slip and fall down; 3.278. by which means neither could those that were coming up, nor those that were going down, stand on their feet; but some of them fell backward upon the machines on which they ascended, and were trodden upon; many of them fell down upon the bank they had raised 3.279. and when they were fallen upon it were slain by the Jews; for when the Romans could not keep their feet, the Jews being freed from fighting hand to hand, had leisure to throw their darts at them. 3.281. of whom the number of the slain was not a few, while that of the wounded was still greater; but of the people of Jotapata no more than six men were killed, although more than three hundred were carried off wounded. 3.282. This fight happened on the twentieth day of the month Desius [Sivan]. 3.283. 30. Hereupon Vespasian comforted his army on occasion of what had happened, and as he found them angry indeed, but rather wanting somewhat to do than any further exhortations 3.284. he gave orders to raise the banks still higher, and to erect three towers, each fifty feet high, and that they should cover them with plates of iron on every side, that they might be both firm by their weight, and not easily liable to be set on fire. 3.285. These towers he set upon the banks, and placed upon them such as could shoot darts and arrows, with the lighter engines for throwing stones and darts also; and besides these, he set upon them the stoutest men among the slingers 3.286. who not being to be seen by reason of the height they stood upon, and the battlements that protected them, might throw their weapons at those that were upon the wall, and were easily seen by them. 3.287. Hereupon the Jews, not being easily able to escape those darts that were thrown down upon their heads, nor to avenge themselves on those whom they could not see, and perceiving that the height of the towers was so great, that a dart which they threw with their hand could hardly reach it, and that the iron plates about them made it very hard to come at them by fire, they ran away from the walls, and fled hastily out of the city, and fell upon those that shot at them. 3.288. And thus did the people of Jotapata resist the Romans, while a great number of them were every day killed, without their being able to retort the evil upon their enemies; nor could they keep them out of the city without danger to themselves. 3.289. 31. About this time it was that Vespasian sent out Trajan against a city called Japha, that lay near to Jotapata, and that desired innovations, and was puffed up with the unexpected length of the opposition of Jotapata. This Trajan was the commander of the tenth legion, and to him Vespasian committed one thousand horsemen, and two thousand footmen. 3.291. and as they fled to their first wall, the Romans followed them so closely, that they fell in together with them: 3.292. but when the Jews were endeavoring to get again within their second wall, their fellow citizens shut them out, as being afraid that the Romans would force themselves in with them. 3.293. It was certainly God therefore who brought the Romans to punish the Galileans, and did then expose the people of the city every one of them manifestly to be destroyed by their bloody enemies; 3.294. for they fell upon the gates in great crowds, and earnestly calling to those that kept them, and that by their names also, yet had they their throats cut in the very midst of their supplications; 3.295. for the enemy shut the gates of the first wall, and their own citizens shut the gates of the second 3.296. o they were enclosed between two walls, and were slain in great numbers together; many of them were run through by swords of their own men, and many by their own swords, besides an immense number that were slain by the Romans. Nor had they any courage to revenge themselves; for there was added to the consternation they were in from the enemy, their being betrayed by their own friends, which quite broke their spirits; 3.297. and at last they died, cursing not the Romans, but their own citizens, till they were all destroyed, being in number twelve thousand. 3.298. So Trajan gathered that the city was empty of people that could fight, and although there should a few of them be therein, he supposed that they would be too timorous to venture upon any opposition; so he reserved the taking of the city to the general. Accordingly, he sent messengers to Vespasian, and desired him to send his son Titus to finish the victory he had gained. 3.299. Vespasian hereupon imagining there might be some pains still necessary, sent his son with an army of five hundred horsemen, and one thousand footmen. 3.301. and when the soldiers brought ladders to be laid against the wall on every side, the Galileans opposed them from above for a while; but soon afterward they left the walls. 3.302. Then did Titus’s men leap into the city, and seized upon it presently; but when those that were in it were gotten together, there was a fierce battle between them; 3.303. for the men of power fell upon the Romans in the narrow streets, and the women threw whatsoever came next to hand at them 3.304. and sustained a fight with them for six hours’ time; but when the fighting men were spent, the rest of the multitude had their throats cut, partly in the open air, and partly in their own houses, both young and old together. So there were no males now remaining, besides infants, which, with the women, were carried as slaves into captivity; 3.305. o that the number of the slain, both now in the city and at the former fight, was fifteen thousand, and the captives were two thousand one hundred and thirty. 3.306. This calamity befell the Galileans on the twenty-fifth day of the month Desius [Sivan]. 3.307. 32. Nor did the Samaritans escape their share of misfortunes at this time; for they assembled themselves together upon the mountain called Gerizzim, which is with them a holy mountain, and there they remained; which collection of theirs, as well as the courageous minds they showed, could not but threaten somewhat of war; 3.308. nor were they rendered wiser by the miseries that had come upon their neighboring cities. They also, notwithstanding the great success the Romans had, marched on in an unreasonable manner, depending on their own weakness, and were disposed for any tumult upon its first appearance. 3.309. Vespasian therefore thought it best to prevent their motions, and to cut off the foundation of their attempts. For although all Samaria had ever garrisons settled among them, yet did the number of those that were come to Mount Gerizzim, and their conspiracy together, give ground for fear what they would be at; 3.311. who did not think it safe to go up to the mountain, and give them battle, because many of the enemy were on the higher part of the ground; so he encompassed all the lower part of the mountain with his army, and watched them all that day. 3.312. Now it happened that the Samaritans, who were now destitute of water, were inflamed with a violent heat (for it was summer time, and the multitude had not provided themselves with necessaries) 3.313. insomuch that some of them died that very day with heat, while others of them preferred slavery before such a death as that was, and fled to the Romans 3.314. by whom Cerealis understood that those which still staid there were very much broken by their misfortunes. So he went up to the mountain, and having placed his forces round about the enemy, he, in the first place, exhorted them to take the security of his right hand, and come to terms with him, and thereby save themselves; and assured them, that if they would lay down their arms, he would secure them from any harm; 3.315. but when he could not prevail with them, he fell upon them and slew them all, being in number eleven thousand and six hundred. This was done on the twenty-seventh day of the month Desius [Sivan]. And these were the calamities that befell the Samaritans at this time. 3.332. 35. However, such of the watch as at the first perceived they were taken, and ran away as fast as they could, went up into one of the towers on the north side of the city, and for a while defended themselves there; but as they were encompassed with a multitude of enemies, they tried to use their right hands when it was too late, and at length they cheerfully offered their necks to be cut off by those that stood over them. 3.333. And the Romans might have boasted that the conclusion of that siege was without blood [on their side,] if there had not been a centurion, Antonius, who was slain at the taking of the city. His death was occasioned by the following treachery; 3.334. for there was one of those that were fled into the caverns, which were a great number, who desired that this Antonius would reach him his right hand for his security, and would assure him that he would preserve him, and give him his assistance in getting up out of the cavern; 3.335. accordingly, he incautiously reached him his right hand, when the other man prevented him, and stabbed him under his loins with a spear, and killed him immediately. 3.336. 36. And on this day it was that the Romans slew all the multitude that appeared openly; but on the following days they searched the hiding-places, and fell upon those that were underground, and in the caverns, and went thus through every age, excepting the infants and the women 3.337. and of these there were gathered together as captives twelve hundred; and as for those that were slain at the taking of the city, and in the former fights, they were numbered to be forty thousand. 3.338. So Vespasian gave order that the city should be entirely demolished, and all the fortifications burnt down. 3.339. And thus was Jotapata taken, in the thirteenth year of the reign of Nero, on the first day of the month Panemus [Tamuz]. 3.446. So he sent away his son Titus to [the other] Caesarea, that he might bring the army that lay there to Scythopolis, which is the largest city of Decapolis, and in the neighborhood of Tiberias 3.462. 1. And now Vespasian pitched his camp between this city and Taricheae, but fortified his camp more strongly, as suspecting that he should be forced to stay there, and have a long war; 3.463. for all the innovators had gotten together at Taricheae, as relying upon the strength of the city, and on the lake that lay by it. This lake is called by the people of the country the Lake of Gennesareth. 3.464. The city itself is situated like Tiberias, at the bottom of a mountain, and on those sides which are not washed by the sea, had been strongly fortified by Josephus, though not so strongly as Tiberias; 3.465. for the wall of Tiberias had been built at the beginning of the Jews’ revolt, when he had great plenty of money, and great power, but Taricheae partook only the remains of that liberality. 3.466. Yet had they a great number of ships gotten ready upon the lake, that, in case they were beaten at land, they might retire to them; and they were so fitted up, that they might undertake a Sea-fight also. 3.467. But as the Romans were building a wall about their camp, Jesus and his party were neither affrighted at their number, nor at the good order they were in, but made a sally upon them; 3.468. and at the very first onset the builders of the wall were dispersed; and these pulled what little they had before built to pieces; but as soon as they saw the armed men getting together, and before they had suffered anything themselves, they retired to their own men. But then the Romans pursued them, and drove them into their ships 3.469. where they launched out as far as might give them the opportunity of reaching the Romans with what they threw at them, and then cast anchor, and brought their ships close, as in a line of battle, and thence fought the enemy from the sea, who were themselves at land. 3.471. 2. But when Titus perceived that the enemy was very numerous, he sent to his father, and informed him that he should want more forces. But as he saw a great many of the horsemen eager to fight, and that before any succors could come to them, and that yet some of them were privately under a sort of consternation at the multitude of the Jews, he stood in a place whence he might be heard, and said to them 3.472. “My brave Romans! for it is right for me to put you in mind of what nation you are, in the beginning of my speech, that so you may not be ignorant who you are, and who they are against whom we are going to fight. 3.473. For as to us, Romans, no part of the habitable earth hath been able to escape our hands hitherto; but as for the Jews, that I may speak of them too, though they have been already beaten, yet do they not give up the cause; and a sad thing it would be for us to grow weary under good success, when they bear up under their misfortunes. 3.474. As to the alacrity which you show publicly, I see it, and rejoice at it; yet am I afraid lest the multitude of the enemy should bring a concealed fright upon some of you: 3.475. let such a one consider again, who we are that are to fight, and who those are against whom we are to fight. Now these Jews, though they be very bold and great despisers of death, are but a disorderly body, and unskillful in war, and may rather be called a rout than an army; while I need say nothing of our skill and our good order; for this is the reason why we Romans alone are exercised for war in time of peace, that we may not think of number for number when we come to fight with our enemies: 3.476. for what advantage should we reap by our continual sort of warfare, if we must still be equal in number to such as have not been used to war. 3.477. Consider further, that you are to have a conflict with men in effect unarmed, while you are well armed; with footmen, while you are horsemen; with those that have no good general, while you have one; and as these advantages make you in effect manifold more than you are, so do their disadvantages mightily diminish their number. 3.478. Now it is not the multitude of men, though they be soldiers, that manages wars with success, but it is their bravery that does it, though they be but a few; for a few are easily set in battle-array, and can easily assist one another, while over-numerous armies are more hurt by themselves than by their enemies. 3.479. It is boldness and rashness, the effects of madness, that conduct of the Jews. Those passions indeed make a great figure when they succeed, but are quite extinguished upon the least ill success; but we are led on by courage, and obedience, and fortitude, which shows itself indeed in our good fortune, but still does not forever desert us in our ill fortune. 3.481. We must also reflect upon this, that there is no fear of our suffering any incurable disaster in the present case; for those that are ready to assist us are many, and at hand also; yet it is in our power to seize upon this victory ourselves; and I think we ought to prevent the coming of those my father is sending to us for our assistance, that our success may be peculiar to ourselves, and of greater reputation to us. 3.482. And I cannot but think this an opportunity wherein my father, and I, and you shall be all put to the trial, whether he be worthy of his former glorious performances, whether I be his son in reality, and whether you be really my soldiers; for it is usual for my father to conquer; and for myself, I should not bear the thoughts of returning to him if I were once taken by the enemy. 3.483. And how will you be able to avoid being ashamed, if you do not show equal courage with your commander, when he goes before you into danger? For you know very well that I shall go into the danger first, and make the first attack upon the enemy. 3.484. Do not you therefore desert me, but persuade yourselves that God will be assisting to my onset. Know this also before we begin, that we shall now have better success than we should have, if we were to fight at a distance.” 3.485. 3. As Titus was saying this, an extraordinary fury fell upon the men; and as Trajan was already come before the fight began, with four hundred horsemen, they were uneasy at it, because the reputation of the victory would be diminished by being common to so many. 3.486. Vespasian had also sent both Antonius and Silo, with two thousand archers, and had given it them in charge to seize upon the mountain that was over against the city, and repel those that were upon the wall; 3.487. which archers did as they were commanded, and prevented those that attempted to assist them that way; And now Titus made his own horse march first against the enemy, as did the others with a great noise after him, and extended themselves upon the plain as wide as the enemy which confronted them; by which means they appeared much more numerous than they really were. 3.488. Now the Jews, although they were surprised at their onset, and at their good order, made resistance against their attacks for a little while; but when they were pricked with their long poles, and overborne by the violent noise of the horsemen, they came to be trampled under their feet; 3.489. many also of them were slain on every side, which made them disperse themselves, and run to the city, as fast as every one of them were able. 3.491. and cut off all the retreat they had to the wall, and turned them back into the plain, till at last they forced a passage by their multitude, and got away, and ran into the city. 3.492. 4. But now there fell out a terrible sedition among them within the city; for the inhabitants themselves, who had possessions there, and to whom the city belonged, were not disposed to fight from the very beginning; and now the less so, because they had been beaten; 3.493. but the foreigners, which were very numerous, would force them to fight so much the more, insomuch that there was a clamor and a tumult among them, as all mutually angry one at another. 3.494. And when Titus heard this tumult, for he was not far from the wall, he cried out, “Fellow soldiers, now is the time; and why do we make any delay, when God is giving up the Jews to us? Take the victory which is given you: do not you hear what a noise they make? 3.495. Those that have escaped our hands are in an uproar against one another. We have the city if we make haste; but besides haste, we must undergo some labor, and use some courage; for no great thing uses to be accomplished without danger: 3.496. accordingly, we must not only prevent their uniting again, which necessity will soon compel them to do, but we must also prevent the coming of our own men to our assistance, that, as few as we are, we may conquer so great a multitude, and may ourselves alone take the city.” 3.497. 5. As soon as ever Titus had said this, he leaped upon his horse, and rode apace down to the lake; by which lake he marched, and entered into the city the first of them all, as did the others soon after him. 3.498. Hereupon those that were upon the walls were seized with a terror at the boldness of the attempt, nor durst anyone venture to fight with him, or to hinder him; so they left guarding the city, and some of those that were about Jesus fled over the country 3.499. while others of them ran down to the lake, and met the enemy in the teeth, and some were slain as they were getting up into the ships, but others of them as they attempted to overtake those that were already gone abroad. 3.501. till Titus had slain the authors of this revolt, and then put a stop to any further slaughters, out of commiseration of these inhabitants of the place. 3.502. But for those that had fled to the lake, upon seeing the city taken, they sailed as far as they possibly could from the enemy. 4.14. Now at this time it was that as king Agrippa was come nigh the walls, and was endeavoring to speak to those that were on the walls about a surrender, he was hit with a stone on his right elbow by one of the slingers; 4.14. for the first man they meddled with was Antipas, one of the royal lineage, and the most potent man in the whole city, insomuch that the public treasures were committed to his care; 4.15. he was then immediately surrounded with his own men. But the Romans were excited to set about the siege, by their indignation on the king’s account, and by their fear on their own account 4.15. They also set the principal men at variance one with another, by several sorts of contrivances and tricks, and gained the opportunity of doing what they pleased, by the mutual quarrels of those who might have obstructed their measures; till at length, when they were satiated with the unjust actions they had done towards men, they transferred their contumelious behavior to God himself, and came into the sanctuary with polluted feet. 4.16. as concluding that those men would omit no kinds of barbarity against foreigners and enemies, who were so enraged against one of their own nation, and one that advised them to nothing but what was for their own advantage. 4.16. The best esteemed also of the high priests, Jesus the son of Gamala, and Aus the son of Aus when they were at their assemblies, bitterly reproached the people for their sloth, and excited them against the zealots; 4.17. 4. Now when the banks were finished, which was done on the sudden, both by the multitude of hands, and by their being accustomed to such work, they brought the machines; 4.17. the consequence was, that you saw the same persons slain. We have seen this also; so that still the best of the herd of brute animals, as it were, have been still led to be sacrificed, when yet nobody said one word, or moved his right hand for their preservation. 4.18. but Chares and Joseph, who were the most potent men in the city, set their armed men in order, though already in a fright, because they did not suppose that the city could hold out long, since they had not a sufficient quantity either of water, or of other necessaries. 4.18. However, since I have had occasion to mention the Romans, I will not conceal a thing that, as I am speaking, comes into my mind, and affects me considerably;—it is this, that though we should be taken by them (God forbid the event should be so!) yet can we undergo nothing that will be harder to be borne than what these men have already brought upon us. 4.19. However, these their leaders encouraged them, and brought them out upon the wall, and for a while indeed they drove away those that were bringing the machines; but when those machines threw darts and stones at them, they retired into the city; 4.19. perhaps also God himself, who hath been affronted by them, will make what they throw at us return against themselves, and these impious wretches will be killed by their own darts: let us but make our appearance before them, and they will come to nothing. 4.21. but these men fell upon the Romans for some time, at their first entrance, and prevented their going any further, and with great courage beat them back; 4.21. And by way of contrivancehow he might not be brought into suspicion, he cultivated the greatest friendship possible with Aus, and with the chief of the people; 4.22. and the Romans were so overpowered by the greater multitude of the people, who beat them on every side, that they were obliged to run into the upper parts of the city. Whereupon the people turned about, and fell upon their enemies, who had attacked them, and thrust them down to the lower parts, and as they were distressed by the narrowness and difficulty of the place, slew them; 4.22. that they ought to choose one of these two methods: either to intercede with those that guarded them, to save their lives, or to provide some foreign assistance for themselves; 4.23. and as these Romans could neither beat those back that were above them, nor escape the force of their own men that were forcing their way forward, they were compelled to fly into their enemies’ houses, which were low; 4.23. Now, there were two active men proposed for the carrying this message, and such as were able to speak, and to persuade them that things were in this posture, and, what was a qualification still more necessary than the former, they were very swift of foot; 4.24. but these houses being thus full, of soldiers, whose weight they could not bear, fell down suddenly; and when one house fell, it shook down a great many of those that were under it, as did those do to such as were under them. 4.24. And if I had perceived that your army was composed of men like unto those who invited them, I had not deemed your attempt so absurd; for nothing does so much cement the minds of men together as the alliance there is between their manners. But now for these men who have invited you, if you were to examine them one by one, every one of them would be found to have deserved ten thousand deaths; 4.25. By this means a vast number of the Romans perished; for they were so terribly distressed, that although they saw the houses subsiding, they were compelled to leap upon the tops of them; so that a great many were ground to powder by these ruins, and a great many of those that got from under them lost some of their limbs, but still a greater number were suffocated by the dust that arose from those ruins. 4.25. As for myself, indeed, I should have preferred peace with them before death; but now we have once made war upon them, and fought with them, I prefer death, with reputation, before living in captivity under them. 4.26. The people of Gamala supposed this to be an assistance afforded them by God, and without regarding what damage they suffered themselves, they pressed forward, and thrust the enemy upon the tops of their houses; and when they stumbled in the sharp and narrow streets, and were perpetually falling down, they threw their stones or darts at them, and slew them. 4.26. You may, if you please, come into the city, though not in the way of war, and take a view of the marks still remaining of what I now say, and may see the houses that have been depopulated by their rapacious hands, with those wives and families that are in black, mourning for their slaughtered relations; as also you may hear their groans and lamentations all the city over; for there is nobody but hath tasted of the incursions of these profane wretches 4.27. Now the very ruins afforded them stones enough; and for iron weapons, the dead men of the enemies’ side afforded them what they wanted; for drawing the swords of those that were dead, they made use of them to dispatch such as were only half dead; 4.27. 4. Thus spake Jesus; yet did not the multitude of the Idumeans give any attention to what he said, but were in a rage, because they did not meet with a ready entrance into the city. The generals also had indignation at the offer of laying down their arms, and looked upon it as equal to a captivity, to throw them away at any man’s injunction whomsoever. 4.28. nay, there were a great number who, upon their falling down from the tops of the houses, stabbed themselves, and died after that manner; 4.28. One may indeed justly complain of those that are besieged in the temple, that when they had courage enough to punish those tyrants, whom you call eminent men, and free from any accusations, because of their being your companions in wickedness, they did not begin with you, and thereby cut off beforehand the most dangerous parts of this treason. 4.29. nor indeed was it easy for those that were beaten back to fly away; for they were so unacquainted with the ways, and the dust was so thick, that they wandered about without knowing one another, and fell down dead among the crowd. 4.29. for the Idumeans fenced one another by uniting their bodies into one band, and thereby kept themselves warm, and connecting their shields over their heads, were not so much hurt by the rain. 4.31. But now Vespasian always staid among those that were hard set; for he was deeply affected with seeing the ruins of the city falling upon his army, and forgot to take care of his own preservation. He went up gradually towards the highest parts of the city before he was aware, and was left in the midst of dangers, having only a very few with him; 4.31. The zealots also joined in the shouts raised by the Idumeans; and the storm itself rendered the cry more terrible; nor did the Idumeans spare anybody; for as they are naturally a most barbarous and bloody nation, and had been distressed by the tempest, they made use of their weapons against those that had shut the gates against them 4.32. for even his son Titus was not with him at that time, having been then sent into Syria to Mucianus. 4.32. he was a prodigious lover of liberty, and an admirer of a democracy in government; and did ever prefer the public welfare before his own advantage, and preferred peace above all things; for he was thoroughly sensible that the Romans were not to be conquered. He also foresaw that of necessity a war would follow, and that unless the Jews made up matters with them very dexterously, they would be destroyed; 4.33. However, he thought it not safe to fly, nor did he esteem it a fit thing for him to do; but calling to mind the actions he had done from his youth, and recollecting his courage, as if he had been excited by a divine fury, he covered himself and those that were with him with their shields, and formed a testudo over both their bodies and their armor 4.33. Those whom they caught in the day time were slain in the night, and then their bodies were carried out and thrown away, that there might be room for other prisoners; 4.34. and bore up against the enemy’s attacks, who came running down from the top of the city; and without showing any dread at the multitude of the men or of their darts, he endured all, until the enemy took notice of that divine courage that was within him, and remitted of their attacks; 4.34. in the meantime, the zealots grew tumultuous, and had much ado to abstain from drawing their swords, although they designed to preserve the appearance and show of judicature to the end. They were also desirous, on other accounts, to try the judges, whether they would be mindful of what was just at their own peril. 4.35. and when they pressed less zealously upon him, he retired, though without showing his back to them till he was gotten out of the walls of the city. 4.35. That one may perceive many of themselves now repenting for what they had done, and might see the horrid barbarity of those that had invited them, and that they had no regard to such as had saved them; 4.36. Now a great number of the Romans fell in this battle, among whom was Ebutius, the decurion, a man who appeared not only in this engagement, wherein he fell, but everywhere, and in former engagements, to be of the truest courage, and one that had done very great mischief to the Jews. 4.36. and, as he went, he frequently cried out, and showed the scars of his wounds; and when he was drawn out of the gates, and despaired of his preservation, he besought them to grant him a burial; but as they had threatened him beforehand not to grant him any spot of earth for a grave, which he chiefly desired of them, so did they slay him [without permitting him to be buried]. 4.37. But there was a centurion whose name was Gallus, who, during this disorder, being encompassed about, he and ten other soldiers privately crept into the house of a certain person 4.37. that God acts as a general of the Romans better than he can do, and is giving the Jews up to them without any pains of their own, and granting their army a victory without any danger; 4.38. where he heard them talking at supper, what the people intended to do against the Romans, or about themselves (for both the man himself and those with him were Syrians). So he got up in the nighttime, and cut all their throats, and escaped, together with his soldiers, to the Romans. 4.38. Along all the roads also vast numbers of dead bodies lay in heaps, and even many of those that were so zealous in deserting at length chose rather to perish within the city; for the hopes of burial made death in their own city appear of the two less terrible to them. 4.45. But this incautiousness in war, and this madness of zeal, is not a Roman maxim. While we perform all that we attempt by skill and good order, that procedure is the part of barbarians, and is what the Jews chiefly support themselves by. 4.45. and on the day following he came to Jericho; on which day Trajan, one of his commanders, joined him with the forces he brought out of Perea, all the places beyond Jordan being subdued already. 4.54. 8. And these were the hard circumstances that the people of Gamala were in. But now Vespasian went about other work by the by, during this siege, and that was to subdue those that had seized upon Mount Tabor, a place that lies in the middle between the great plain and Scythopolis 4.54. but instead of indulging any merciful affection, he grew very angry at them for seizing his beloved wife; so he came to the wall of Jerusalem, and, like wild beasts when they are wounded, and cannot overtake those that wounded them, he vented his spleen upon all persons that he met with. 4.55. whose top is elevated as high as thirty furlongs and is hardly to be ascended on its north side; its top is a plain of twenty-six furlongs, and all encompassed with a wall. 4.55. But in the meantime Vespasian removed from Caesarea, on the fifth day of the month Daesius, [Sivan,] and marched against those places of Judea which were not yet overthrown. 4.56. Now, Josephus erected this so long a wall in forty days’ time, and furnished it with other materials, and with water from below, for the inhabitants only made use of rain water. 4.56. while their inclination to plunder was insatiable, as was their zeal in searching the houses of the rich; and for the murdering of the men, and abusing of the women, it was sport to them. 4.57. As therefore there was a great multitude of people gotten together upon this mountain, Vespasian sent Placidus with six hundred horsemen thither. 4.57. In the meantime, the multitude of those zealots that were dispersed over the city ran together to the temple unto those that had fled thither, and John prepared to bring them down against the people and the Idumeans 4.58. Now, as it was impossible for him to ascend the mountain, he invited many of them to peace, by the offer of his right hand for their security, and of his intercession for them. 4.58. but having the advantage of situation, and having withal erected four very large towers aforehand, that their darts might come from higher places 4.59. Accordingly they came down, but with a treacherous design, as well as he had the like treacherous design upon them on the other side; for Placidus spoke mildly to them, as aiming to take them, when he got them into the plain; they also came down, as complying with his proposals, but it was in order to fall upon him when he was not aware of it: 4.59. And as this sorrow of his was violent, he was not able to support the torments he was under, nor to apply himself further in other wars, when his native country was laid waste; 4.61. So they left Tabor, and fled to Jerusalem, while the people of the country came to terms with him, for their water failed them, and so they delivered up the mountain and themselves to Placidus. 4.61. And thus is Egypt walled about on every side. Its length between Pelusium and Syene is two thousand furlongs, and the passage by sea from Plinthine to Pelusium is three thousand six hundred furlongs. 4.71. Now, as the watch perceived that he was coming, they made a noise, and betook themselves to their arms; and as that his entrance was presently known to those that were in the city, some of them caught hold of their children and their wives, and drew them after them, and fled away to the citadel, with lamentations and cries, while others of them went to meet Titus, and were killed perpetually; 4.72. but so many of them as were hindered from running up to the citadel, not knowing what in the world to do, fell among the Roman guards, while the groans of those that were killed were prodigiously great everywhere, and blood ran down over all the lower parts of the city, from the upper. 4.73. But then Vespasian himself came to his assistance against those that had fled to the citadel, and brought his whole army with him; 4.74. now this upper part of the city was every way rocky, and difficult of ascent, and elevated to a vast altitude, and very full of people on all sides, and encompassed with precipices 4.75. whereby the Jews cut off those that came up to them, and did much mischief to others by their darts, and the large stones which they rolled down upon them, while they were themselves so high that the enemy’s darts could hardly reach them. 4.76. However, there arose such a Divine storm against them as was instrumental to their destruction; this carried the Roman darts upon them, and made those which they threw return back, and drove them obliquely away from them; 4.77. nor could the Jews indeed stand upon their precipices, by reason of the violence of the wind, having nothing that was stable to stand upon, nor could they see those that were ascending up to them; 4.78. o the Romans got up and surrounded them, and some they slew before they could defend themselves, and others as they were delivering up themselves; and the remembrance of those that were slain at their former entrance into the city increased their rage against them now; 4.79. a great number also of those that were surrounded on every side, and despaired of escaping, threw their children and their wives, and themselves also, down the precipices, into the valley beneath, which, near the citadel, had been dug hollow to a vast depth; 4.81. nor did anyone escape except two women, who were the daughters of Philip, and Philip himself was the son of a certain eminent man called Jacimus, who had been general of king Agrippa’s army; 4.82. and these did therefore escape, because they lay concealed from the sight of the Romans when the city was taken; for otherwise they spared not so much as the infants, of which many were flung down by them from the citadel. 4.83. And thus was Galama taken on the three and twentieth day of the month Hyperberetaeus [Tieri], whereas the city had first revolted on the four and twentieth day of the month Gorpiaeus [Elul]. 4.84. 1. Now, no place of Galilee remained to be taken but the small city of Gischala, whose multitude yet were desirous of peace; for they were generally husbandmen, and always applied themselves to cultivate the fruits of the earth. However, there were a great number that belonged to a band of robbers, that were already corrupted, and had crept in among them, and some of the governing part of the citizens were sick of the same distemper. 4.85. It was John, the son of a certain man whose name was Levi, that drew them into this rebellion, and encouraged them in it. He was a cunning knave, and of a temper that could put on various shapes; very rash in expecting great things, and very sagacious in bringing about what he hoped for. It was known to everybody that he was fond of war, in order to thrust himself into authority; 4.86. and the seditious part of the people of Gischala were under his management, by whose means the populace, who seemed ready to send ambassadors in order to surrender, waited for the coming of the Romans in battle-array. 4.87. Vespasian sent against them Titus, with a thousand horsemen, but withdrew the tenth legion to Scythopolis 4.88. while he returned to Caesarea with the two other legions, that he might allow them to refresh themselves after their long and hard campaign, thinking withal that the plenty which was in those cities would improve their bodies and their spirits, against the difficulties they were to go through afterwards; 4.89. for he saw there would be occasion for great pains about Jerusalem, which was not yet taken, because it was the royal city, and the principal city of the whole nation, and because those that had run away from the war in other places got all together thither. 4.92. 2. Now Titus, as he rode up to Gischala, found it would be easy for him to take the city upon the first onset; but knew withal, that if he took it by force, the multitude would be destroyed by the soldiers without mercy. (Now he was already satiated with the shedding of blood, and pitied the major part, who would then perish, without distinction, together with the guilty.) So he was rather desirous the city might be surrendered up to him on terms. 4.93. Accordingly, when he saw the wall full of those men that were of the corrupted party, he said to them,—That he could not but wonder what it was they depended on, when they alone staid to fight the Romans, after every other city was taken by them 4.94. especially when they have seen cities much better fortified than theirs is overthrown by a single attack upon them; while as many as have entrusted themselves to the security of the Romans’ right hands, which he now offers to them, without regarding their former insolence, do enjoy their own possessions in safety; 4.95. for that while they had hopes of recovering their liberty, they might be pardoned; but that their continuance still in their opposition, when they saw that to be impossible, was inexcusable; 4.96. for that if they will not comply with such humane offers, and right hands for security, they should have experience of such a war as would spare nobody, and should soon be made sensible that their wall would be but a trifle, when battered by the Roman machines; in depending on which they demonstrate themselves to be the only Galileans that were no better than arrogant slaves and captives. 4.101. and that this delay could be of no disadvantage to him; for why should anybody think of doing anything in the night, unless it was to fly away? which he might prevent by placing his camp round about them; 4.102. and that they should think it a great point gained, if they might not be obliged to transgress the laws of their country; and that it would be a right thing for him, who designed to grant them peace, without their expectation of such a favor, to preserve the laws of those they saved inviolable. 4.103. Thus did this man put a trick upon Titus, not so much out of regard to the seventh day as to his own preservation, for he was afraid lest he should be quite deserted if the city should be taken, and had his hopes of life in that night, and in his flight therein. 4.104. Now this was the work of God, who therefore preserved this John, that he might bring on the destruction of Jerusalem; as also it was his work that Titus was prevailed with by this pretense for a delay, and that he pitched his camp further off the city at Cydessa. 4.105. This Cydessa was a strong Mediterranean village of the Tyrians, which always hated and made war against the Jews; it had also a great number of inhabitants, and was well fortified, which made it a proper place for such as were enemies to the Jewish nation. 4.106. 4. Now, in the nighttime, when John saw that there was no Roman guard about the city, he seized the opportunity directly, and, taking with him not only the armed men that were about him, but a considerable number of those that had little to do, together with their families, he fled to Jerusalem. 4.107. And indeed, though the man was making haste to get away, and was tormented with fears of being a captive, or of losing his life, yet did he prevail with himself to take out of the city along with him a multitude of women and children, as far as twenty furlongs; but there he left them as he proceeded further on his journey, where those that were left behind made sad lamentations; 4.108. for the farther every one of them was come from his own people, the nearer they thought themselves to be to their enemies. They also affrighted themselves with this thought, that those who would carry them into captivity were just at hand, and still turned themselves back at the mere noise they made themselves in this their hasty flight, as if those from whom they fled were just upon them. 4.109. Many also of them missed their ways, and the earnestness of such as aimed to outgo the rest threw down many of them. 4.111. but John’s exhortation, who cried out to them to save themselves, and fly away, prevailed. He said also, that if the Romans should seize upon those whom they left behind, they would be revenged on them for it. So this multitude that ran thus away was dispersed abroad, according as each of them was able to run, one faster or slower than another. 4.112. 5. Now on the next day Titus came to the wall, to make the agreement; 4.113. whereupon the people opened their gates to him, and came out to him, with their children and wives, and made acclamations of joy to him, as to one that had been their benefactor, and had delivered the city out of custody; 4.114. they also informed him of John’s flight, and besought him to spare them, and to come in, and bring the rest of those that were for innovations to punishment. 4.115. But Titus, not so much regarding the supplications of the people, sent part of his horsemen to pursue after John, but they could not overtake him, for he was gotten to Jerusalem before; they also slew six thousand of the women and children who went out with him, but returned back, and brought with them almost three thousand. 4.116. However, Titus was greatly displeased that he had not been able to bring this John, who had deluded him, to punishment; yet he had captives enough, as well as the corrupted part of the city, to satisfy his anger, when it missed of John. 4.117. So he entered the city in the midst ofacclamations of joy; and when he had given orders to the soldiers to pull down a small part of the wall, as of a city taken in war, he repressed those that had disturbed the city rather by threatenings than by executions; 4.118. for he thought that many would accuse innocent persons, out of their own private animosities and quarrels, if he should attempt to distinguish those that were worthy of punishment from the rest; and that it was better to let a guilty person alone in his fearsthan to destroy with him anyone that did not deserve it; 4.119. for that probably such a one might be taught prudence, by the fear of the punishment he had deserved, and have a shame upon him for his former offenses, when he had been forgiven; but that the punishment of such as have been once put to death could never be retrieved. 4.399. There was a fortress of very great strength not far from Jerusalem, which had been built by our ancient kings, both as a repository for their effects in the hazards of war, and for the preservation of their bodies at the same time. It was called Masada. 4.402. and at the feast of unleavened bread, which the Jews celebrate in memory of their deliverance from the Egyptian bondage, when they were sent back into the country of their forefathers, they came down by night, without being discovered by those that could have prevented them, and overran a certain small city called Engaddi:— 4.403. in which expedition they prevented those citizens that could have stopped them, before they could arm themselves, and fight them. They also dispersed them, and cast them out of the city. As for such as could not run away, being women and children, they slew of them above seven hundred. 4.404. Afterward, when they had carried everything out of their houses, and had seized upon all the fruits that were in a flourishing condition, they brought them into Masada. 4.405. And indeed these men laid all the villages that were about the fortress waste, and made the whole country desolate; while there came to them every day, from all parts, not a few men as corrupt as themselves. 7.164. after which he got together all the soldiery that was there (which was a large body, but dispersed into several parties), with the tenth legion, and resolved to make war upon Macherus; for it was highly necessary that this citadel should be demolished, lest it might be a means of drawing away many into a rebellion, by reason of its strength; 7.165. for the nature of the place was very capable of affording the surest hopes of safety to those that possessed it, as well as delay and fear to those that should attack it; 7.166. for what was walled in was itself a very rocky hill, elevated to a very great height; which circumstance alone made it very hard to be subdued. It was also so contrived by nature, that it could not be easily ascended; 7.167. for it is, as it were, ditched about with such valleys on all sides, and to such a depth, that the eye cannot reach their bottoms, and such as are not easily to be passed over, and even such as it is impossible to fill up with earth. 7.168. For that valley which cuts it on the west extends to threescore furlongs, and did not end till it came to the lake Asphaltitis; on the same side it was also that Macherus had the tallest top of its hill elevated above the rest. 7.169. But then for the valleys that lay on the north and south sides, although they be not so large as that already described, yet it is in like manner an impracticable thing to think of getting over them; 7.171. 2. Now when Alexander [Janneus], the king of the Jews, observed the nature of this place, he was the first who built a citadel here, which afterwards was demolished by Gabinius, when he made war against Aristobulus. 7.172. But when Herod came to be king, he thought the place to be worthy of the utmost regard, and of being built upon in the firmest manner, and this especially because it lay so near to Arabia; for it is seated in a convenient place on that account, and hath a prospect toward that country; 7.173. he therefore surrounded a large space of ground with walls and towers, and built a city there, out of which city there was a way that led up to the very citadel itself on the top of the mountain; 7.174. nay, more than this, he built a wall round that top of the hill, and erected towers at the corners, of a hundred and sixty cubits high; 7.175. in the middle of which place he built a palace, after a magnificent manner, wherein were large and beautiful edifices. 7.176. He also made a great many reservoirs for the reception of water, that there might be plenty of it ready for all uses, and those in the properest places that were afforded him there. Thus did he, as it were, contend with the nature of the place, that he might exceed its natural strength and security (which yet itself rendered it hard to be taken) by those fortifications which were made by the hands of men. 7.177. Moreover, he put a large quantity of darts and other machines of war into it, and contrived to get everything thither that might any way contribute to its inhabitants’ security, under the longest siege possible. 7.178. 3. Now within this place there grew a sort of rue that deserves our wonder on account of its largeness, for it was no way inferior to any fig tree whatsoever, either in height or in thickness; 7.179. and the report is, that it had lasted ever since the times of Herod, and would probably have lasted much longer, had it not been cut down by those Jews who took possession of the place afterwards. 7.181. its color is like to that of flame, and towards the evenings it sends out a certain ray like lightning. It is not easily taken by such as would do it, but recedes from their hands, nor will yield itself to be taken quietly, until either the urine of a woman, or her menstrual blood, be poured upon it; 7.182. nay, even then it is certain death to those that touch it, unless anyone take and hang the root itself down from his hand, and so carry it away. 7.183. It may also be taken another way, without danger, which is this: they dig a trench quite round about it, till the hidden part of the root be very small 7.184. they then tie a dog to it, and when the dog tries hard to follow him that tied him, this root is easily plucked up, but the dog dies immediately, as if it were instead of the man that would take the plant away; nor after this need anyone be afraid of taking it into their hands. 7.185. Yet, after all this pains in getting, it is only valuable on account of one virtue it hath, that if it be only brought to sick persons, it quickly drives away those called demons, which are no other than the spirits of the wicked, that enter into men that are alive and kill them, unless they can obtain some help against them. 7.186. Here are also fountains of hot water, that flow out of this place, which have a very different taste one from the other; for some of them are bitter, and others of them are plainly sweet. 7.187. Here are also many eruptions of cold waters, and this not only in the places that lie lower, and have their fountains near one another 7.188. but, what is still more wonderful, here is to be seen a certain cave hard by, whose cavity is not deep, but it is covered over by a rock that is prominent; 7.189. above this rock there stand up two [hills or] breasts, as it were, but a little distant one from another, the one of which sends out a fountain that is very cold, and the other sends out one that is very hot; which waters, when they are mingled together, compose a most pleasant bath; they are medicinal indeed for other maladies, but especially good for strengthening the nerves. This place has in it also mines of sulfur and alum. 7.199. Now a certain person belonging to the Roman camp, whose name was Rufus, by birth an Egyptian, ran upon him suddenly, when nobody expected such a thing, and carried him off, with his armor itself; while in the meantime, those that saw it from the wall were under such an amazement, that Rufus prevented their assistance, and carried Eleazar to the Roman camp. 7.204. These men were greatly moved with what he said, there being also many within the city that interceded for him, because he was of an eminent and very numerous family; 7.208. The most courageous, therefore, of those men that went out prevented the enemy, and got away, and fled for it; but for those men that were caught within, they were slain, to the number of one thousand seven hundred, as were the women and the children made slaves; 7.253. It was one Eleazar, a potent man, and the commander of these Sicarii, that had seized upon it. He was a descendant from that Judas who had persuaded abundance of the Jews, as we have formerly related, not to submit to the taxation when Cyrenius was sent into Judea to make one; 7.254. for then it was that the Sicarii got together against those that were willing to submit to the Romans, and treated them in all respects as if they had been their enemies, both by plundering them of what they had, by driving away their cattle, and by setting fire to their houses; 7.255. for they said that they differed not at all from foreigners, by betraying, in so cowardly a manner, that freedom which Jews thought worthy to be contended for to the utmost, and by owning that they preferred slavery under the Romans before such a contention. 7.256. Now this was in reality no better than a pretense and a cloak for the barbarity which was made use of by them, and to color over their own avarice, which they afterwards made evident by their own actions; 7.257. for those that were partners with them in their rebellion joined also with them in the war against the Romans, and went further lengths with them in their impudent undertakings against them; 7.258. and when they were again convicted of dissembling in such their pretenses, they still more abused those that justly reproached them for their wickedness. 7.259. And indeed that was a time most fertile in all manner of wicked practices, insomuch that no kind of evil deeds were then left undone; nor could anyone so much as devise any bad thing that was new 7.261. The one part were desirous of tyrannizing over others, and the rest of offering violence to others, and of plundering such as were richer than themselves. 7.262. They were the Sicarii who first began these transgressions, and first became barbarous towards those allied to them, and left no words of reproach unsaid, and no works of perdition untried, in order to destroy those whom their contrivances affected.
2. Josephus Flavius, Against Apion, 1.50 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

3. Josephus Flavius, Life, 14-16, 361, 13 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

4. Suetonius, Titus, 4.3 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)Subjects of this text:

subject book bibliographic info
agrippa ii, king Augoustakis et al., Fides in Flavian Literature (2021) 51, 59
domitian\n, in josephus Augoustakis et al., Fides in Flavian Literature (2021) 51, 59
gamala Augoustakis et al., Fides in Flavian Literature (2021) 59
gischala Augoustakis et al., Fides in Flavian Literature (2021) 59
iotapata Augoustakis et al., Fides in Flavian Literature (2021) 51
josephus fides in Augoustakis et al., Fides in Flavian Literature (2021) 51, 59
masada, collective suicide described in josephus, likelihood of some basis in fact Cohen, The Significance of Yavneh and other Essays in Jewish Hellenism (2010) 148
nero Augoustakis et al., Fides in Flavian Literature (2021) 51
scythopolis Augoustakis et al., Fides in Flavian Literature (2021) 59
taricheae Augoustakis et al., Fides in Flavian Literature (2021) 59
tiberias Augoustakis et al., Fides in Flavian Literature (2021) 51
titus and fides, in josephus Augoustakis et al., Fides in Flavian Literature (2021) 51, 59
vespasian' Brodd and Reed, Rome and Religion: A Cross-Disciplinary Dialogue on the Imperial Cult (2011) 116
vespasian, in josephus Augoustakis et al., Fides in Flavian Literature (2021) 51, 59