Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database7235
Josephus Flavius, Jewish War, 2.233-2.409


πρὸς τοῦτο πλεῖστοι μὲν ἐκ τῆς Γαλιλαίας συνέδραμον ὡς πολεμήσοντες τοῖς Σαμαρεῦσιν, οἱ γνώριμοι δ' αὐτῶν ἐλθόντες πρὸς Κουμανὸν ἠντιβόλουν πρὶν ἀνηκέστου πάθους εἰς τὴν Γαλιλαίαν διαβάντα τιμωρήσασθαι τοὺς αἰτίους τοῦ φόνου: μόνως γὰρ ἂν οὕτως διαλυθῆναι πρὸ πολέμου τὸ πλῆθος. Κουμανὸς μὲν οὖν ἐν δευτέρῳ τὰς ἐκείνων ἱκεσίας τῶν ἐν χειρὶ πραγμάτων θέμενος ἀπράκτους ἀπέπεμψεν τοὺς ἱκέτας.and besides, a vast number of people ran together out of Galilee, in order to fight with the Samaritans. But the principal men among them came to Cumanus, and besought him that, before the evil became incurable, he would come into Galilee, and bring the authors of this murder to punishment; for that there was no other way to make the multitude separate without coming to blows. However, Cumanus postponed their supplications to the other affairs he was then about, and sent the petitioners away without success.


̓Αγγελθὲν δὲ εἰς ̔Ιεροσόλυμα τὸ πάθος τοῦ πεφονευμένου τὰ πλήθη συνετάραξεν καὶ τῆς ἑορτῆς ἀφέμενοι πρὸς τὴν Σαμάρειαν ἐξώρμων ἀστρατήγητοι καὶ μηδενὶ τῶν ἀρχόντων κατέχοντι πειθόμενοι.4. But when the affair of this murder came to be told at Jerusalem, it put the multitude into disorder, and they left the feast; and without any generals to conduct them, they marched with great violence to Samaria; nor would they be ruled by any of the magistrates that were set over them


τοῦ λῃστρικοῦ δ' αὐτῶν καὶ στασιώδους Δειναίου τις υἱὸς ̓Ελεάζαρος καὶ ̓Αλέξανδρος ἐξῆρχον, οἳ τοῖς ὁμόροις τῆς ̓Ακραβατηνῆς τοπαρχίας προσπεσόντες αὐτούς τε ἀνῄρουν μηδεμιᾶς ἡλικίας φειδὼ ποιούμενοι καὶ τὰς κώμας ἐνεπίμπρασαν.but they were managed by one Eleazar, the son of Dineus, and by Alexander, in these their thievish and seditious attempts. These men fell upon those that were in the neighborhood of the Acrabatene toparchy, and slew them, without sparing any age, and set the villages on fire.


Κουμανὸς δὲ ἀναλαβὼν ἀπὸ τῆς Καισαρείας μίαν ἴλην ἱππέων καλουμένην Σεβαστηνῶν ἐξεβοήθει τοῖς πορθουμένοις καὶ τῶν περὶ τὸν ̓Ελεάζαρον πολλοὺς μὲν συνέλαβεν, πλείστους δ' ἀπέκτεινεν.5. But Cumanus took one troop of horsemen, called the troop of Sebaste, out of Caesarea, and came to the assistance of those that were spoiled; he also seized upon a great number of those that followed Eleazar, and slew more of them.


πρὸς δὲ τὸ λοιπὸν πλῆθος τῶν πολεμεῖν τοῖς Σαμαρεῦσιν ὡρμημένων οἱ ἄρχοντες τῶν ̔Ιεροσολύμων ἐκδραμόντες σάκκους ἀμπεχόμενοι καὶ τέφραν τῶν κεφαλῶν καταχέοντες ἱκέτευον ἀναχωρεῖν καὶ μὴ διὰ τὴν εἰς Σαμαρεῖς ἄμυναν ἐπὶ ̔Ιεροσόλυμα ̔Ρωμαίους παροξύνειν, ἐλεῆσαί τε τὴν πατρίδα καὶ τὸν ναὸν τέκνα τε καὶ γυναῖκας ἰδίας, ἃ πάντα κινδυνεύειν δι' ἑνὸς ἐκδικίαν Γαλιλαίου παραπολέσθαι.And as for the rest of the multitude of those that went so zealously to fight with the Samaritans, the rulers of Jerusalem ran out, clothed with sackcloth, and having ashes on their heads, and begged of them to go their ways, lest by their attempt to revenge themselves upon the Samaritans they should provoke the Romans to come against Jerusalem; to have compassion upon their country and temple, their children and their wives, and not bring the utmost dangers of destruction upon them, in order to avenge themselves upon one Galilean only.


τούτοις πεισθέντες ̓Ιουδαῖοι διελύθησαν. ἐτράποντο δὲ πολλοὶ πρὸς λῃστείαν διὰ τὴν ἄδειαν, καὶ κατὰ πᾶσαν τὴν χώραν ἁρπαγαί τε ἦσαν καὶ τῶν θρασυτέρων ἐπαναστάσεις.The Jews complied with these persuasions of theirs, and dispersed themselves; but still there were a great number who betook themselves to robbing, in hopes of impunity; and rapines and insurrections of the bolder sort happened over the whole country.


καὶ τῶν Σαμαρέων οἱ δυνατοὶ πρὸς Οὐμμίδιον Κουαδρᾶτον, ὃς ἦν ἡγεμὼν τῆς Συρίας, εἰς Τύρον παραγενόμενοι δίκην τινὰ παρὰ τῶν πορθησάντων τὴν χώραν ἠξίουν λαβεῖν.And the men of power among the Samaritans came to Tyre, to Ummidius Quadratus, the president of Syria, and desired that they that had laid waste the country might be punished:


nanthe great men also of the Jews, and Jonathan the son of Ananus the high priest, came thither, and said that the Samaritans were the beginners of the disturbance, on account of that murder they had committed; and that Cumanus had given occasion to what had happened, by his unwillingness to punish the original authors of that murder.


Κουαδρᾶτος δὲ τότε μὲν ἑκατέρους ὑπερτίθεται φήσας, ἐπειδὰν εἰς τοὺς τόπους παραγένηται, διερευνήσειν ἕκαστα, αὖθις δὲ παρελθὼν εἰς Καισάρειαν τοὺς ὑπὸ Κουμανοῦ ζωγρηθέντας ἀνεσταύρωσεν πάντας.6. But Quadratus put both parties off for that time, and told them, that when he should come to those places, he would make a diligent inquiry after every circumstance. After which he went to Caesarea, and crucified all those whom Cumanus had taken alive;


ἐκεῖθεν εἰς Λύδδα παραγενόμενος πάλιν διήκουσεν τῶν Σαμαρέων, καὶ μεταπεμψάμενος ὀκτωκαίδεκα τῶν ̓Ιουδαίων, οὓς ἐπέπυστο μετεσχηκέναι τῆς μάχης, πελέκει διεχειρίσατο:and when from thence he was come to the city Lydda, he heard the affair of the Samaritans, and sent for eighteen of the Jews, whom he had learned to have been concerned in that fight, and beheaded them;


δύο δ' ἑτέρους τῶν δυνατωτάτων καὶ τοὺς ἀρχιερεῖς ̓Ιωνάθην καὶ ̓Ανανίαν τόν τε τούτου παῖδα ̓́Ανανον καί τινας ἄλλους ̓Ιουδαίων γνωρίμους ἀνέπεμψεν ἐπὶ Καίσαρα, ὁμοίως δὲ καὶ Σαμαρέων τοὺς ἐπιφανεστάτους.but he sent two others of those that were of the greatest power among them, and both Jonathan and Ananias, the high priests, as also Ananus the son of this Ananias, and certain others that were eminent among the Jews, to Caesar; as he did in like manner by the most illustrious of the Samaritans.


παρήγγειλεν δὲ καὶ Κουμανῷ καὶ Κέλερι τῷ χιλιάρχῳ πλεῖν ἐπὶ ̔Ρώμης δώσοντας Κλαυδίῳ λόγον ὑπὲρ τῶν γεγενημένων. ταῦτα διαπραξάμενος ἀπὸ Λύδδων ἀνέβαινεν εἰς ̔Ιεροσόλυμα, καὶ καταλαβὼν τὸ πλῆθος ἄγον τὴν τῶν ἀζύμων ἑορτὴν ἀθορύβως εἰς ̓Αντιόχειαν ἐπανῄει.He also ordered that Cumanus [the procurator] and Celer the tribune should sail to Rome, in order to give an account of what had been done to Caesar. When he had finished these matters, he went up from Lydda to Jerusalem, and finding the multitude celebrating their feast of unleavened bread without any tumult, he returned to Antioch.


Κατὰ δὲ τὴν ̔Ρώμην Καῖσαρ ἀκούσας Κουμανοῦ καὶ Σαμαρέων, παρῆν δὲ καὶ ̓Αγρίππας ἐκθύμως ὑπεραγωνιζόμενος ̓Ιουδαίων ἐπειδὴ καὶ Κουμανῷ πολλοὶ τῶν δυνατῶν παρίσταντο, Σαμαρέων μὲν καταγνοὺς τρεῖς ἀνελεῖν προσέταξεν τοὺς δυνατωτάτους, Κουμανὸν δὲ ἐφυγάδευσεν.7. Now when Caesar at Rome had heard what Cumanus and the Samaritans had to say (where it was done in the hearing of Agrippa, who zealously espoused the cause of the Jews, as in like manner many of the great men stood by Cumanus), he condemned the Samaritans, and commanded that three of the most powerful men among them should be put to death; he banished Cumanus


Κέλερα δὲ δεσμώτην ἀναπέμψας εἰς ̔Ιεροσόλυμα παραδοθῆναι ̓Ιουδαίοις πρὸς αἰκίαν ἐκέλευσεν καὶ περισυρέντα τὴν πόλιν οὕτω τὴν κεφαλὴν ἀποκοπῆναι.and sent Celer bound to Jerusalem, to be delivered over to the Jews to be tormented; that he should be drawn round the city, and then beheaded.


Μετὰ ταῦτα ̓Ιουδαίας μὲν ἐπίτροπον Φήλικα τὸν Πάλλαντος ἀδελφὸν ἐκπέμπει τῆς τε Σαμαρείας καὶ Γαλιλαίας καὶ Περαίας, ἐκ δὲ τῆς Χαλκίδος ̓Αγρίππαν εἰς μείζονα βασιλείαν μετατίθησιν, δοὺς αὐτῷ τήν τε Φιλίππου γενομένην ἐπαρχίαν, αὕτη δ' ἦν Τραχωνῖτις καὶ Βατανέα καὶ Γαυλανῖτις, προσέθηκεν δὲ τήν τε Λυσανίου βασιλείαν καὶ τὴν Οὐάρου γενομένην τετραρχίαν.8. After this Caesar sent Felix, the brother of Pallas, to be procurator of Galilee, and Samaria, and Perea, and removed Agrippa from Chalcis unto a greater kingdom; for he gave him the tetrarchy which had belonged to Philip, which contained Batanea, Trachonitis, and Gaulonitis: he added to it the kingdom of Lysanias, and that province [Abilene] which Varus had governed.


αὐτὸς δὲ διοικήσας τὴν ἡγεμονίαν ἔτεσι τρισκαίδεκα, πρὸς δὲ μησὶν ὀκτὼ καὶ εἴκοσιν ἡμέραις τελευτᾷ καταλιπὼν Νέρωνα τῆς ἀρχῆς διάδοχονBut Claudius himself, when he had administered the government thirteen years, eight months, and twenty days, died, and left Nero to be his successor in the empire, whom he had adopted by his Wife Agrippina’s delusions, in order to be his successor, although he had a son of his own, whose name was Britannicus, by Messalina his former wife, and a daughter whose name was Octavia


ὃν ταῖς ̓Αγριππίνης τῆς γυναικὸς ἀπάταις ἐπὶ κληρονομίᾳ τῆς ἀρχῆς εἰσεποιήσατο καίπερ υἱὸν ἔχων γνήσιον Βρεττανικὸν ἐκ Μεσσαλίνης τῆς προτέρας γυναικὸς καὶ ̓Οκταουίαν θυγατέρα τὴν ὑπ' αὐτοῦ ζευχθεῖσαν Νέρωνι: γεγόνει δ' αὐτῷ καὶ ἐκ Παιτίνης ̓Αντωνία.whom he had married to Nero; he had also another daughter by Petina, whose name was Antonia.
NaN


καὶ ὡς τελευταῖον ὑπὸ φρενοβλαβείας ἐξώκειλεν εἰς σκηνὴν καὶ θέατρον, ἐπειδὴ δι' ὄχλου πᾶσίν ἐστιν, παραλείψω, τρέψομαι δὲ ἐπὶ τὰ ̓Ιουδαίοις κατ' αὐτὸν γενόμενα.and how, at last, he was so distracted that he became an actor in the scenes, and upon the theater,—I omit to say any more about them, because there are writers enough upon those subjects everywhere; but I shall turn myself to those actions of his time in which the Jews were concerned.


Τὴν μὲν οὖν μικρὰν ̓Αρμενίαν δίδωσιν βασιλεύειν ̓Αριστοβούλῳ τῷ ̔Ηρώδου, τῇ δ' ̓Αγρίππα βασιλείᾳ τέσσαρας πόλεις προστίθησιν σὺν ταῖς τοπαρχίαις, ̓́Αβελα μὲν καὶ ̓Ιουλιάδα κατὰ τὴν Περαίαν, Ταριχέας δὲ καὶ Τιβεριάδα τῆς Γαλιλαίας, εἰς δὲ τὴν λοιπὴν ̓Ιουδαίαν Φήλικα κατέστησεν ἐπίτροπον.2. Nero therefore bestowed the kingdom of the Lesser Armenia upon Aristobulus, Herod’s son, and he added to Agrippa’s kingdom four cities, with the toparchies to them belonging; I mean Abila, and that Julias which is in Perea, Taricheae also, and Tiberias of Galilee; but over the rest of Judea he made Felix procurator.


οὗτος τόν τε ἀρχιλῃστὴν ̓Ελεάζαρον ἔτεσιν εἴκοσι τὴν χώραν λῃσάμενον καὶ πολλοὺς τῶν σὺν αὐτῷ ζωγρήσας ἀνέπεμψεν εἰς ̔Ρώμην: τῶν δ' ἀνασταυρωθέντων ὑπ' αὐτοῦ λῃστῶν καὶ τῶν ἐπὶ κοινωνίᾳ φωραθέντων δημοτῶν οὓς ἐκόλασεν, ἄπειρόν τι πλῆθος ἦν.This Felix took Eleazar the arch-robber, and many that were with him, alive, when they had ravaged the country for twenty years together, and sent them to Rome; but as to the number of robbers whom he caused to be crucified, and of those who were caught among them, and whom he brought to punishment, they were a multitude not to be enumerated.


Καθαρθείσης δὲ τῆς χώρας ἕτερον εἶδος λῃστῶν ἐν ̔Ιεροσολύμοις ἐπεφύετο, οἱ καλούμενοι σικάριοι, μεθ' ἡμέραν καὶ ἐν μέσῃ τῇ πόλει φονεύοντες ἀνθρώπους3. When the country was purged of these, there sprang up another sort of robbers in Jerusalem, which were called Sicarii, who slew men in the daytime, and in the midst of the city;


μάλιστα [δὲ] ἐν ταῖς ἑορταῖς μισγόμενοι τῷ πλήθει καὶ ταῖς ἐσθῆσιν ὑποκρύπτοντες μικρὰ ξιφίδια, τούτοις ἔνυττον τοὺς διαφόρους, ἔπειτα πεσόντων μέρος ἐγίνοντο τῶν ἐπαγανακτούντων οἱ πεφονευκότες, διὸ καὶ παντάπασιν ὑπὸ ἀξιοπιστίας ἦσαν ἀνεύρετοι.this they did chiefly at the festivals, when they mingled themselves among the multitude, and concealed daggers under their garments, with which they stabbed those that were their enemies; and when any fell down dead, the murderers became a part of those that had indignation against them; by which means they appeared persons of such reputation, that they could by no means be discovered.


πρῶτος μὲν οὖν ὑπ' αὐτῶν ̓Ιωνάθης ὁ ἀρχιερεὺς ἀποσφάττεται, μετὰ δ' αὐτὸν καθ' ἡμέραν ἀνῃροῦντο πολλοί: καὶ τῶν συμφορῶν ὁ φόβος ἦν χαλεπώτερος, ἑκάστου καθάπερ ἐν πολέμῳ καθ' ὥραν τὸν θάνατον προσδεχομένου.The first man who was slain by them was Jonathan the high priest, after whose death many were slain every day, while the fear men were in of being so served was more afflicting than the calamity itself;


προεσκοποῦντο δὲ πόρρωθεν τοὺς διαφόρους, καὶ οὐδὲ τοῖς φίλοις προσιοῦσιν πίστις ἦν, ἐν μέσαις δὲ ταῖς ὑπονοίαις καὶ ταῖς φυλακαῖς ἀνῃροῦντο: τοσοῦτον τῶν ἐπιβουλευόντων τὸ τάχος ἦν καὶ τοῦ λαθεῖν ἡ τέχνη.and while everybody expected death every hour, as men do in war, so men were obliged to look before them, and to take notice of their enemies at a great distance; nor, if their friends were coming to them, durst they trust them any longer; but, in the midst of their suspicions and guarding of themselves, they were slain. Such was the celerity of the plotters against them, and so cunning was their contrivance.


Συνέστη δὲ πρὸς τούτοις στῖφος ἕτερον πονηρῶν χειρὶ μὲν καθαρώτερον, ταῖς γνώμαις δὲ ἀσεβέστερον, ὅπερ οὐδὲν ἧττον τῶν σφαγέων τὴν εὐδαιμονίαν τῆς πόλεως ἐλυμήνατο.4. There was also another body of wicked men gotten together, not so impure in their actions, but more wicked in their intentions, which laid waste the happy state of the city no less than did these murderers.


πλάνοι γὰρ ἄνθρωποι καὶ ἀπατεῶνες προσχήματι θειασμοῦ νεωτερισμοὺς καὶ μεταβολὰς πραγματευόμενοι δαιμονᾶν τὸ πλῆθος ἔπειθον καὶ προῆγον εἰς τὴν ἐρημίαν ὡς ἐκεῖ τοῦ θεοῦ δείξοντος αὐτοῖς σημεῖα ἐλευθερίας.These were such men as deceived and deluded the people under pretense of Divine inspiration, but were for procuring innovations and changes of the government; and these prevailed with the multitude to act like madmen, and went before them into the wilderness, as pretending that God would there show them the signals of liberty.


nanBut Felix thought this procedure was to be the beginning of a revolt; so he sent some horsemen and footmen both armed, who destroyed a great number of them.


Μείζονι δὲ τούτου πληγῇ ̓Ιουδαίους ἐκάκωσεν ὁ Αἰγύπτιος ψευδοπροφήτης: παραγενόμενος γὰρ εἰς τὴν χώραν ἄνθρωπος γόης καὶ προφήτου πίστιν ἐπιθεὶς ἑαυτῷ περὶ τρισμυρίους μὲν ἀθροίζει τῶν ἠπατημένων5. But there was an Egyptian false prophet that did the Jews more mischief than the former; for he was a cheat, and pretended to be a prophet also, and got together thirty thousand men that were deluded by him;


περιαγαγὼν δὲ αὐτοὺς ἐκ τῆς ἐρημίας εἰς τὸ ἐλαιῶν καλούμενον ὄρος ἐκεῖθεν οἷός τε ἦν εἰς ̔Ιεροσόλυμα παρελθεῖν βιάζεσθαι καὶ κρατήσας τῆς τε ̔Ρωμαϊκῆς φρουρᾶς καὶ τοῦ δήμου τυραννεῖν χρώμενος τοῖς συνεισπεσοῦσιν δορυφόροις.these he led round about from the wilderness to the mount which was called the Mount of Olives, and was ready to break into Jerusalem by force from that place; and if he could but once conquer the Roman garrison and the people, he intended to domineer over them by the assistance of those guards of his that were to break into the city with him.


φθάνει δ' αὐτοῦ τὴν ὁρμὴν Φῆλιξ ὑπαντήσας μετὰ τῶν ̔Ρωμαϊκῶν ὁπλιτῶν, καὶ πᾶς ὁ δῆμος συνεφήψατο τῆς ἀμύνης, ὥστε συμβολῆς γενομένης τὸν μὲν Αἰγύπτιον φυγεῖν μετ' ὀλίγων, διαφθαρῆναι δὲ καὶ ζωγρηθῆναι πλείστους τῶν σὺν αὐτῷ, τὸ δὲ λοιπὸν πλῆθος σκεδασθὲν ἐπὶ τὴν ἑαυτῶν ἕκαστον διαλαθεῖν.But Felix prevented his attempt, and met him with his Roman soldiers, while all the people assisted him in his attack upon them, insomuch that when it came to a battle, the Egyptian ran away, with a few others, while the greatest part of those that were with him were either destroyed or taken alive; but the rest of the multitude were dispersed every one to their own homes, and there concealed themselves.


Κατεσταλμένων δὲ καὶ τούτων ὥσπερ ἐν νοσοῦντι σώματι πάλιν ἕτερον μέρος ἐφλέγμαινεν. οἱ γὰρ γόητες καὶ λῃστρικοὶ συναχθέντες πολλοὺς εἰς ἀπόστασιν ἐνῆγον καὶ πρὸς ἐλευθερίαν παρεκρότουν θάνατον ἐπιτιμῶντες τοῖς πειθαρχοῦσιν τῇ ̔Ρωμαίων ἡγεμονίᾳ καὶ πρὸς βίαν ἀφαιρήσεσθαι λέγοντες τοὺς ἑκουσίως δουλεύειν προαιρουμένους.6. Now, when these were quieted, it happened, as it does in a diseased body, that another part was subject to an inflammation; for a company of deceivers and robbers got together, and persuaded the Jews to revolt, and exhorted them to assert their liberty, inflicting death on those that continued in obedience to the Roman government, and saying, that such as willingly chose slavery ought to be forced from such their desired inclinations;


μεριζόμενοι δὲ εἰς τὴν χώραν κατὰ λόχους διήρπαζόν τε τὰς τῶν δυνατῶν οἰκίας καὶ αὐτοὺς ἀνῄρουν καὶ τὰς κώμας ἐνεπίμπρασαν, ὥστε τῆς ἀπονοίας αὐτῶν πᾶσαν τὴν ̓Ιουδαίαν ἀναπίμπλασθαι. καὶ οὗτος μὲν ὁ πόλεμος καθ' ἡμέραν ἀνερριπίζετο.for they parted themselves into different bodies, and lay in wait up and down the country, and plundered the houses of the great men, and slew the men themselves, and set the villages on fire; and this till all Judea was filled with the effects of their madness. And thus the flame was every day more and more blown up, till it came to a direct war.


̔Ετέρα δὲ ταραχὴ συνίσταται περὶ Καισάρειαν τῶν ἀναμεμιγμένων ̓Ιουδαίων πρὸς τοὺς ἐν αὐτῇ Σύρους στασιασάντων. οἱ μὲν γὰρ ἠξίουν σφετέραν εἶναι τὴν πόλιν ̓Ιουδαῖον γεγονέναι τὸν κτίστην αὐτῆς λέγοντες: ἦν δὲ ̔Ηρώδης ὁ βασιλεύς: οἱ δὲ ἕτεροι τὸν οἰκιστὴν μὲν προσωμολόγουν ̓Ιουδαῖον, αὐτὴν μέντοι γε τὴν πόλιν ̔Ελλήνων ἔφασαν: οὐ γὰρ ἂν ἀνδριάντας καὶ ναοὺς ἐγκαθιδρῦσαι ̓Ιουδαίοις αὐτὴν ἀνατιθέντα.7. There was also another disturbance at Caesarea:—those Jews who were mixed with the Syrians that lived there, raising a tumult against them. The Jews pretended that the city was theirs, and said that he who built it was a Jew, meaning king Herod. The Syrians confessed also that its builder was a Jew; but they still said, however, that the city was a Grecian city; for that he who set up statues and temples in it could not design it for Jews.


διὰ ταῦτα δὲ ἠμφισβήτουν ἑκάτεροι: προῄει δ' αὐτοῖς τὸ φιλόνεικον εἰς ὅπλα καὶ καθ' ἡμέραν οἱ θρασύτεροι παρ' ἀμφοῖν προεπήδων ἐπὶ μάχην: οὔτε γὰρ ̓Ιουδαίων οἱ γεραιοὶ τοὺς ἰδίους στασιαστὰς κατέχειν οἷοί τε ἦσαν καὶ τοῖς ̔́Ελλησιν αἶσχος ἐδόκει ̓Ιουδαίων ἐλαττοῦσθαι.On which account both parties had a contest with one another; and this contest increased so much, that it came at last to arms, and the bolder sort of them marched out to fight; for the elders of the Jews were not able to put a stop to their own people that were disposed to be tumultuous, and the Greeks thought it a shame for them to be overcome by the Jews.


προεῖχον δ' οἱ μὲν πλούτῳ καὶ σωμάτων ἀλκῇ, τὸ δὲ ̔Ελληνικὸν τῇ παρὰ τῶν στρατιωτῶν ἀμύνῃ: τὸ γὰρ πλέον ̔Ρωμαίοις τῆς ἐκεῖ δυνάμεως ἐκ Συρίας ἦν κατειλεγμένον καὶ καθάπερ συγγενεῖς ἦσαν πρὸς τὰς βοηθείας ἕτοιμοι.Now these Jews exceeded the others in riches and strength of body; but the Grecian part had the advantage of assistance from the soldiery; for the greatest part of the Roman garrison was raised out of Syria; and being thus related to the Syrian part, they were ready to assist it.


τοῖς γε μὴν ἐπάρχοις φροντὶς ἦν ἀναστέλλειν τὴν ταραχὴν καὶ τοὺς μαχιμωτέρους ἀεὶ συλλαμβάνοντες ἐκόλαζον μάστιξι καὶ δεσμοῖς. οὐ μὴν τὰ πάθη τῶν συλλαμβανομένων ἐνεποίει τοῖς καταλειπομένοις ἀνακοπὴν ἢ δέος, ἀλλ' ἔτι μᾶλλον παρωξύνοντο πρὸς τὴν στάσιν.However, the governors of the city were concerned to keep all quiet, and whenever they caught those that were most for fighting on either side, they punished them with stripes and bonds. Yet did not the sufferings of those that were caught affright the remainder, or make them desist; but they were still more and more exasperated, and deeper engaged in the sedition.


nanAnd as Felix came once into the marketplace, and commanded the Jews, when they had beaten the Syrians, to go their ways, and threatened them if they would not, and they would not obey him, he sent his soldiers out upon them, and slew a great many of them, upon which it fell out that what they had was plundered. And as the sedition still continued, he chose out the most eminent men on both sides as ambassadors to Nero, to argue about their several privileges.


Διαδεξάμενος δὲ παρὰ τούτου τὴν ἐπιτροπὴν ὁ Φῆστος τὸ μάλιστα λυμαινόμενον τὴν χώραν ἐπεξῄει: τῶν γοῦν λῃστῶν συνέλαβέν τε πλείστους καὶ διέφθειρεν οὐκ ὀλίγους.1. Now it was that Festus succeeded Felix as procurator, and made it his business to correct those that made disturbances in the country. So he caught the greatest part of the robbers, and destroyed a great many of them.


ἀλλ' οὐχ ὁ μετὰ Φῆστον ̓Αλβῖνος τὸν αὐτὸν τρόπον ἐξηγήσατο τῶν πραγμάτων, οὐκ ἔστιν δὲ ἥντινα κακουργίας ἰδέαν παρέλειπεν.But then Albinus, who succeeded Festus, did not execute his office as the other had done; nor was there any sort of wickedness that could be named but he had a hand in it.


οὐ μόνον γοῦν ἐν τοῖς πολιτικοῖς πράγμασιν ἔκλεπτεν καὶ διήρπαζεν τὰς ἑκάστων οὐσίας, οὐδὲ τὸ πᾶν ἔθνος ἐβάρει ταῖς εἰσφοραῖς, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἐπὶ λῃστείᾳ δεδεμένους ὑπὸ τῆς παρ' ἑκάστοις βουλῆς ἢ τῶν προτέρων ἐπιτρόπων ἀπελύτρου τοῖς συγγενέσιν, καὶ μόνος ὁ μὴ δοὺς τοῖς δεσμωτηρίοις ὡς πονηρὸς ἐγκατελείπετο.Accordingly, he did not only, in his political capacity, steal and plunder every one’s substance, nor did he only burden the whole nation with taxes, but he permitted the relations of such as were in prison for robbery, and had been laid there, either by the senate of every city, or by the former procurators, to redeem them for money; and nobody remained in the prisons as a malefactor but he who gave him nothing.


τηνικαῦτα καὶ τῶν νεωτερίζειν βουλομένων ἐν ̔Ιεροσολύμοις ἐθάρσησαν αἱ τόλμαι, καὶ χρήμασιν μὲν οἱ δυνατοὶ τὸν ̓Αλβῖνον προσελάμβανον ὥστε τοῦ στασιάζειν αὐτοῖς παρέχειν ἄδειαν, τοῦ δημοτικοῦ δὲ τὸ μὴ χαῖρον ἡσυχίᾳ πρὸς τοὺς ̓Αλβίνου κοινωνοὺς ἀπέκλινεν.At this time it was that the enterprises of the seditious at Jerusalem were very formidable; the principal men among them purchasing leave of Albinus to go on with their seditious practices; while that part of the people who delighted in disturbances joined themselves to such as had fellowship with Albinus;


ἕκαστος δὲ τῶν πονηρῶν ἴδιον στῖφος ὑπεζωσμένος αὐτὸς μὲν ὥσπερ ἀρχιλῃστὴς ἢ τύραννος προανεῖχεν ἐκ τοῦ λόχου, τοῖς δορυφοροῦσι δὲ πρὸς ἁρπαγὰς τῶν μετρίων κατεχρῆτο.and everyone of these wicked wretches were encompassed with his own band of robbers, while he himself, like an arch-robber, or a tyrant, made a figure among his company, and abused his authority over those about him, in order to plunder those that lived quietly.


συνέβαινεν δὲ τοὺς μὲν ἀφῃρημένους ὑπὲρ ὧν ἀγανακτεῖν ἐχρῆν σιωπᾶν, τοὺς ἄπληγας δὲ δέει τοῦ μὴ τὰ αὐτὰ παθεῖν καὶ κολακεύειν τὸν ἄξιον κολάσεως. καθόλου δὲ ἡ μὲν παρρησία πάντων περικέκοπτο, τυραννὶς δ' ἦν διὰ πλειόνων, καὶ τὰ σπέρματα τῆς μελλούσης ἁλώσεως ἔκτοτε τῇ πόλει κατεβάλλετο.The effect of which was this, that those who lost their goods were forced to hold their peace, when they had reason to show great indignation at what they had suffered; but those who had escaped were forced to flatter him that deserved to be punished, out of the fear they were in of suffering equally with the others. Upon the whole, nobody durst speak their minds, but tyranny was generally tolerated; and at this time were those seeds sown which brought the city to destruction.


Τοιοῦτον δ' ὄντα τὸν ̓Αλβῖνον ἀπέδειξεν ὁ μετ' αὐτὸν ἐλθὼν Γέσσιος Φλῶρος ἀγαθώτατον κατὰ σύγκρισιν. ὁ μέν γε λάθρα τὰ πολλὰ καὶ μεθ' ὑποστολῆς ἐκακούργησεν, Γέσσιος δὲ τὰς εἰς τὸ ἔθνος παρανομίας ἐπόμπευσεν καὶ ὥσπερ ἐπὶ τιμωρίᾳ κατακρίτων πεμφθεὶς δήμιος οὔτε ἁρπαγῆς τινα τρόπον οὔτε αἰκίας παρέλιπεν.2. And although such was the character of Albinus, yet did Gessius Florus who succeeded him, demonstrate him to have been a most excellent person, upon the comparison; for the former did the greatest part of his rogueries in private, and with a sort of dissimulation; but Gessius did his unjust actions to the harm of the nation after a pompous manner; and as though he had been sent as an executioner to punish condemned malefactors, he omitted no sort of rapine, or of vexation;


ἦν δὲ ἐν μὲν τοῖς ἐλεεινοῖς ὠμότατος, ἐν δὲ τοῖς αἰσχροῖς ἀναιδέστατος. οὔτε δὲ πλείω τις ἀπιστίαν τῆς ἀληθείας κατέχεεν οὔτε ἐν τῷ πανουργεῖν δολιωτέρας ὁδοὺς ἐπενόησεν. ᾧ τὸ μὲν κατ' ἄνδρα κερδαίνειν μικρὸν ἐδόκει, πόλεις δ' ὅλας ἐξεδίδυσκε καὶ δήμους ἀθρόους ἐλυμαίνετο καὶ μόνον οὐκ ἐκήρυξεν ἀνὰ τὴν χώραν πᾶσιν ἐξεῖναι λῃστεύειν ἐφ' ᾧ μέρος αὐτὸς λήψεται τῶν λαφύρων.where the case was really pitiable, he was most barbarous, and in things of the greatest turpitude he was most impudent. Nor could anyone outdo him in disguising the truth; nor could anyone contrive more subtle ways of deceit than he did. He indeed thought it but a petty offense to get money out of single persons; so he spoiled whole cities, and ruined entire bodies of men at once, and did almost publicly proclaim it all the country over, that they had liberty given them to turn robbers, upon this condition, that he might go shares with them in the spoils they got.


διὰ γοῦν τὴν ἐκείνου πλεονεξίαν πάσας ἐρημωθῆναι συνέβη τὰς πόλεις καὶ πολλοὺς τῶν πατρίων ἠθῶν ἐξαναστάντας φυγεῖν εἰς τὰς ἀλλοφύλους ἐπαρχίας.Accordingly, this his greediness of gain was the occasion that entire toparchies were brought to desolation, and a great many of the people left their own country, and fled into foreign provinces.


nan3. And truly, while Cestius Gallus was president of the province of Syria, nobody durst do so much as send an embassage to him against Florus; but when he was come to Jerusalem, upon the approach of the feast of unleavened bread, the people came about him not fewer in number than three millions: these besought him to commiserate the calamities of their nation, and cried out upon Florus as the bane of their country.


ὁ δὲ παρὼν καὶ τῷ Κεστίῳ παρεστὼς διεχλεύαζεν τὰς φωνάς. ὅ γε μὴν Κέστιος τὴν ὁρμὴν τοῦ πλήθους καταστείλας καὶ δοὺς ἔμφασιν ὡς πρὸς τὸ μέλλον αὐτοῖς τὸν Φλῶρον κατασκευάσειεν μετριώτερον, ὑπέστρεφεν εἰς ̓Αντιόχειαν.But as he was present, and stood by Cestius, he laughed at their words. However, Cestius, when he had quieted the multitude, and had assured them that he would take care that Florus should hereafter treat them in a more gentle manner, returned to Antioch.


προέπεμπε δὲ αὐτὸν μέχρι Καισαρείας Φλῶρος ἐξαπατῶν καὶ πόλεμον ἤδη τῷ ἔθνει σκοπούμενος, ᾧ μόνῳ συγκρύψειν τὰς ἑαυτοῦ παρανομίας ὑπελάμβανεν:Florus also conducted him as far as Caesarea, and deluded him, though he had at that very time the purpose of showing his anger at the nation, and procuring a war upon them, by which means alone it was that he supposed he might conceal his enormities;


εἰρήνης μὲν γὰρ οὔσης κατηγόρους ἕξειν ἐπὶ Καίσαρος ̓Ιουδαίους προσεδόκα, πραγματευσάμενος δὲ ἀπόστασιν αὐτῶν τῷ μείζονι κακῷ περισπάσειν τὸν ἔλεγχον ἀπὸ τῶν μετριωτέρων. ὁ μὲν οὖν, ὡς ἂν ἀπορραγείη τὸ ἔθνος, καθ' ἡμέραν ἐπέτεινεν αὐτοῖς τὰς συμφοράς.for he expected that if the peace continued, he should have the Jews for his accusers before Caesar; but that if he could procure them to make a revolt, he should divert their laying lesser crimes to his charge, by a misery that was so much greater; he therefore did every day augment their calamities, in order to induce them to a rebellion.


̓Εν δὲ τούτῳ καὶ οἱ Καισαρέων ̔́Ελληνες νικήσαντες παρὰ Νέρωνι τῆς πόλεως ἄρχειν τὰ τῆς κρίσεως ἐκόμισαν γράμματα, καὶ προσελάμβανεν τὴν ἀρχὴν ὁ πόλεμος δωδεκάτῳ μὲν ἔτει τῆς Νέρωνος ἡγεμονίας, ἑπτακαιδεκάτῳ δὲ τῆς ̓Αγρίππα βασιλείας, ̓Αρτεμισίου μηνός.4. Now at this time it happened that the Grecians at Caesarea had been too hard for the Jews, and had obtained of Nero the government of the city, and had brought the judicial determination: at the same time began the war, in the twelfth year of the reign of Nero, and the seventeenth of the reign of Agrippa, in the month of Artemisius [Jyar].


πρὸς δὲ τὸ μέγεθος τῶν ἐξ αὐτοῦ συμφορῶν οὐκ ἀξίαν ἔσχεν πρόφασιν: οἱ γὰρ ἐν Καισαρείᾳ ̓Ιουδαῖοι, συναγωγὴν ἔχοντες παρὰ χωρίον, οὗ δεσπότης ἦν τις ̔́Ελλην Καισαρεύς, πολλάκις μὲν κτήσασθαι τὸν τόπον ἐσπούδασαν τιμὴν πολλαπλασίονα τῆς ἀξίας διδόντες:Now the occasion of this war was by no means proportionable to those heavy calamities which it brought upon us. For the Jews that dwelt at Caesarea had a synagogue near the place, whose owner was a certain Cesarean Greek: the Jews had endeavored frequently to have purchased the possession of the place, and had offered many times its value for its price;


ὡς δ' ὑπερορῶν τὰς δεήσεις πρὸς ἐπήρειαν ἔτι καὶ παρῳκοδόμει τὸ χωρίον ἐκεῖνος ἐργαστήρια κατασκευαζόμενος στενήν τε καὶ παντάπασιν βιαίαν πάροδον ἀπέλειπεν αὐτοῖς, τὸ μὲν πρῶτον οἱ θερμότεροι τῶν νέων προπηδῶντες οἰκοδομεῖν ἐκώλυον.but as the owner overlooked their offers, so did he raise other buildings upon the place, in way of affront to them, and made workingshops of them, and left them but a narrow passage, and such as was very troublesome for them to go along to their synagogue. Whereupon the warmer part of the Jewish youth went hastily to the workmen, and forbade them to build there;


ὡς δὲ τούτους εἶργεν τῆς βίας Φλῶρος, ἀμηχανοῦντες οἱ δυνατοὶ τῶν ̓Ιουδαίων, σὺν οἷς ̓Ιωάννης ὁ τελώνης. πείθουσι τὸν Φλῶρον ἀργυρίου ταλάντοις ὀκτὼ διακωλῦσαι τὸ ἔργον.but as Florus would not permit them to use force, the great men of the Jews, with John the publican, being in the utmost distress what to do, persuaded Florus, with the offer of eight talents, to hinder the work.


ὁ δὲ πρὸς μόνον τὸ λαβεῖν ὑποσχόμενος πάντα συμπράξειν, λαβὼν ἔξεισιν τῆς Καισαρείας εἰς Σεβαστὴν καὶ καταλείπει τὴν στάσιν αὐτεξούσιον, ὥσπερ ἄδειαν πεπρακὼς ̓Ιουδαίοις τοῦ μάχεσθαι.He then, being intent upon nothing but getting money, promised he would do for them all they desired of him, and then went away from Caesarea to Sebaste, and left the sedition to take its full course, as if he had sold a license to the Jews to fight it out.


Τῆς δ' ἐπιούσης ἡμέρας ἑβδομάδος οὔσης τῶν ̓Ιουδαίων εἰς τὴν συναγωγὴν συναθροισθέντων στασιαστής τις Καισαρεὺς γάστραν καταστρέψας καὶ παρὰ τὴν εἴσοδον αὐτῶν θέμενος ἐπέθυεν ὄρνεις. τοῦτο τοὺς ̓Ιουδαίους ἀνηκέστως παρώξυνεν ὡς ὑβρισμένων μὲν αὐτοῖς τῶν νόμων, μεμιασμένου δὲ τοῦ χωρίου.5. Now on the next day, which was the seventh day of the week, when the Jews were crowding apace to their synagogue, a certain man of Caesarea, of a seditious temper, got an earthen vessel, and set it with the bottom upward, at the entrance of that synagogue, and sacrificed birds. This thing provoked the Jews to an incurable degree, because their laws were affronted, and the place was polluted.
NaN


προσελθὼν δὲ ̓Ιούκουνδος ὁ διακωλύειν τεταγμένος ἱππάρχης τήν τε γάστραν αἴρει καὶ καταπαύειν ἐπειρᾶτο τὴν στάσιν. ἡττωμένου δ' αὐτοῦ τῆς τῶν Καισαρέων βίας ̓Ιουδαῖοι τοὺς νόμους ἁρπάσαντες ἀνεχώρησαν εἰς Νάρβατα: χώρα τις αὐτῶν οὕτω καλεῖται σταδίους ἑξήκοντα διέχουσα τῆς Καισαρείας:Hereupon Jucundus, the master of the horse, who was ordered to prevent the fight, came thither, and took away the earthen vessel, and endeavored to put a stop to the sedition; but when he was overcome by the violence of the people of Caesarea, the Jews caught up their books of the law, and retired to Narbata, which was a place to them belonging, distant from Caesarea sixty furlongs.


οἱ δὲ περὶ τὸν ̓Ιωάννην δυνατοὶ δώδεκα πρὸς Φλῶρον ἐλθόντες εἰς Σεβαστὴν ἀπωδύροντο περὶ τῶν πεπραγμένων καὶ βοηθεῖν ἱκέτευον, αἰδημόνως ὑπομιμνήσκοντες τῶν ὀκτὼ ταλάντων. ὁ δὲ καὶ συλλαβὼν ἔδησεν τοὺς ἄνδρας αἰτιώμενος ὑπὲρ τοῦ τοὺς νόμους ἐξενεγκεῖν τῆς Καισαρείας.But John, and twelve of the principal men with him, went to Florus, to Sebaste, and made a lamentable complaint of their case, and besought him to help them; and with all possible decency, put him in mind of the eight talents they had given him; but he had the men seized upon and put in prison, and accused them for carrying the books of the law out of Caesarea.


Πρὸς τοῦτο τῶν ἐν ̔Ιεροσολύμοις ἀγανάκτησις ἦν, ἔτι μέντοι τοὺς θυμοὺς κατεῖχον. ὁ δὲ Φλῶρος ὥσπερ ἠργολαβηκὼς ἐκριπίζειν τὸν πόλεμον, πέμψας εἰς τὸν ἱερὸν θησαυρὸν ἐξαιρεῖ δεκαεπτὰ τάλαντα σκηψάμενος εἰς τὰς Καίσαρος χρείας.6. Moreover, as to the citizens of Jerusalem, although they took this matter very ill, yet did they restrain their passion; but Florus acted herein as if he had been hired, and blew up the war into a flame, and sent some to take seventeen talents out of the sacred treasure, and pretended that Caesar wanted them.


σύγχυσις δ' εὐθέως εἶχεν τὸν δῆμον, καὶ συνδραμόντες εἰς τὸ ἱερὸν βοαῖς διαπρυσίοις τὸ Καίσαρος ἀνεκάλουν ὄνομα καὶ τῆς Φλώρου τυραννίδος ἐλευθεροῦν σφᾶς ἱκέτευον.At this the people were in confusion immediately, and ran together to the temple, with prodigious clamors, and called upon Caesar by name, and besought him to free them from the tyranny of Florus.


ἔνιοι δὲ τῶν στασιαστῶν λοιδορίας αἰσχίστους εἰς τὸν Φλῶρον ἐκεκράγεσαν καὶ κανοῦν περιφέροντες ἀπῄτουν αὐτῷ κέρματα καθάπερ ἀκλήρῳ καὶ ταλαιπώρῳ. τούτοις οὐκ ἀνετράπη τὴν φιλαργυρίαν, ἀλλ' ἐπὶ τὸ μᾶλλον χρηματίσασθαι παρωργίσθη.Some also of the seditious cried out upon Florus, and cast the greatest reproaches upon him, and carried a basket about, and begged some spills of money for him, as for one that was destitute of possessions, and in a miserable condition. Yet was not he made ashamed hereby of his love of money, but was more enraged, and provoked to get still more;


δέον γοῦν εἰς Καισάρειαν ἐλθόντα σβέσαι τὸ τοῦ πολέμου πῦρ ἐκεῖθεν ἀρχόμενον καὶ τῆς ταραχῆς ἀνελεῖν τὰς αἰτίας, ἐφ' ᾧ καὶ μισθὸν ἔλαβεν, ὁ δὲ μετὰ στρατιᾶς ἱππικῆς τε καὶ πεζικῆς ἐπὶ ̔Ιεροσολύμων ὥρμησεν, ἵνα τοῖς ̔Ρωμαίων ὅπλοις * ἐργάσηται καὶ τῷ δέει καὶ ταῖς ἀπειλαῖς περιδύσῃ τὴν πόλιν.and instead of coming to Caesarea, as he ought to have done, and quenching the flame of war, which was beginning thence, and so taking away the occasion of any disturbances, on which account it was that he had received a reward [of eight talents], he marched hastily with an army of horsemen and footmen against Jerusalem, that he might gain his will by the arms of the Romans, and might, by his terror, and by his threatenings, bring the city into subjection.


̔Ο δὲ δῆμος προδυσωπῆσαι τὴν ὁρμὴν αὐτοῦ βουλόμενος ὑπαντᾷ τοῖς στρατιώταις μετ' εὐφημίας καὶ τὸν Φλῶρον θεραπευτικῶς ἐκδέχεσθαι παρεσκευάσατο.7. But the people were desirous of making Florus ashamed of his attempt, and met his soldiers with acclamations, and put themselves in order to receive him very submissively.


κἀκεῖνος προπέμψας σὺν ἱππεῦσιν πεντήκοντα Καπίτωνα ἑκατοντάρχην ἀναχωρεῖν αὐτοὺς ἐκέλευσεν καὶ μὴ πρὸς ὃν οὕτως ἐλοιδόρησαν αἰσχρῶς εἰρωνεύεσθαι τὰς νῦν φιλοφρονήσεις:But he sent Capito, a centurion, beforehand, with fifty soldiers, to bid them go back, and not now make a show of receiving him in an obliging manner, whom they had so foully reproached before;


δεῖν γὰρ αὐτούς, εἴπερ γενναῖοί εἰσιν καὶ παρρησιασταί, σκώπτειν μὲν αὐτὸν καὶ παρόντα, φαίνεσθαι δὲ μὴ μόνον ἐν τοῖς λόγοις, ἀλλὰ κἀν τοῖς ὅπλοις φιλελευθέρους.and said that it was incumbent on them, in case they had generous souls, and were free speakers, to jest upon him to his face, and appear to be lovers of liberty, not only in words, but with their weapons also.


nanWith this message was the multitude amazed; and upon the coming of Capito’s horsemen into the midst of them, they were dispersed before they could salute Florus, or manifest their submissive behavior to him. Accordingly, they retired to their own houses, and spent that night in fear and confusion of face.


Φλῶρος δὲ τότε μὲν ἐν τοῖς βασιλείοις αὐλίζεται, τῇ δ' ὑστεραίᾳ βῆμα πρὸ αὐτῶν θέμενος καθέζεται, καὶ προσελθόντες οἵ τε ἀρχιερεῖς καὶ δυνατοὶ τό τε γνωριμώτατον τῆς πόλεως παρέστησαν τῷ βήματι.8. Now at this time Florus took up his quarters at the palace; and on the next day he had his tribunal set before it, and sat upon it, when the high priests, and the men of power, and those of the greatest eminence in the city, came all before that tribunal;


τούτοις ὁ Φλῶρος ἐκέλευσεν τοὺς λοιδορήσαντας αὐτὸν ἐκδοῦναι, φάμενος αὐτοὺς ἀπολαύσειν τῆς ἀμύνης, εἰ μὴ προάγοιεν τοὺς αἰτίους. οἱ δὲ τὸν μὲν δῆμον ἀπέφηναν εἰρηνικὰ φρονοῦντα, τοῖς δὲ παραφθεγξαμένοις ᾐτοῦντο συγγνώμην:upon which Florus commanded them to deliver up to him those that had reproached him, and told them that they should themselves partake of the vengeance to them belonging, if they did not produce the criminals; but these demonstrated that the people were peaceably disposed, and they begged forgiveness for those that had spoken amiss;


ἐν γὰρ τοσούτῳ πλήθει θαυμαστὸν μὲν οὐδὲν εἶναί τινας θρασυτέρους καὶ δι' ἡλικίαν ἄφρονας, ἀμήχανον δὲ τῶν ἡμαρτηκότων τὴν διάκρισιν ἑκάστου μετανοοῦντος καὶ δι' ἃ δέδρακεν ἀρνουμένου.for that it was no wonder at all that in so great a multitude there should be some more daring than they ought to be, and, by reason of their younger age, foolish also; and that it was impossible to distinguish those that offended from the rest, while every one was sorry for what he had done, and denied it out of fear of what would follow:


δεῖν μέντοι γε ἐκεῖνον, εἰ προνοεῖ τῆς κατὰ τὸ ἔθνος εἰρήνης καὶ βούλεται ̔Ρωμαίοις περισώζειν τὴν πόλιν, μᾶλλον διὰ τοὺς πολλοὺς ἀκαταιτιάτους συγγνῶναι καὶ τοῖς ὀλίγοις πλημμελήσασιν ἢ δι' ὀλίγους πονηροὺς ταράξαι δῆμον ἀγαθὸν τοσοῦτον.that he ought, however, to provide for the peace of the nation, and to take such counsels as might preserve the city for the Romans, and rather for the sake of a great number of innocent people to forgive a few that were guilty, than for the sake of a few of the wicked to put so large and good a body of men into disorder.


Πρὸς ταῦτα μᾶλλον παροξυνθεὶς ἐμβοᾷ τοῖς στρατιώταις διαρπάζειν τὴν ἄνω καλουμένην ἀγορὰν καὶ κτείνειν τοὺς ἐντυγχάνοντας. οἱ δ' ἐπιθυμίᾳ κέρδους προσλαβόντες ἡγεμονικὴν παρακέλευσιν οὐ μόνον ἐφ' ὃν ἐπέμφθησαν τόπον ἥρπαζον, ἀλλ' εἰς πάσας ἐμπηδῶντες τὰς οἰκίας ἔσφαζον τοὺς οἰκήτορας.9. Florus was more provoked at this, and called out aloud to the soldiers to plunder that which was called the Upper Market-place, and to slay such as they met with. So the soldiers, taking this exhortation of their commander in a sense agreeable to their desire of gain, did not only plunder the place they were sent to, but forcing themselves into every house, they slew its inhabitants;


φυγὴ δ' ἦν ἐκ τῶν στενωπῶν καὶ φόνος τῶν καταλαμβανομένων, τρόπος τε ἁρπαγῆς οὐδεὶς παρελείπετο, καὶ πολλοὺς τῶν μετρίων συλλαβόντες ἐπὶ τὸν Φλῶρον ἀνῆγον: οὓς μάστιξιν προαικισάμενος ἀνεσταύρωσεν.o the citizens fled along the narrow lanes, and the soldiers slew those that they caught, and no method of plunder was omitted; they also caught many of the quiet people, and brought them before Florus, whom he first chastised with stripes, and then crucified.


ὁ δὲ σύμπας τῶν ἐκείνης ἀπολομένων τῆς ἡμέρας ἀριθμὸς σὺν γυναιξὶν καὶ τέκνοις, οὐδὲ γὰρ νηπίων ἀπέσχοντο, περὶ τριάκοντα καὶ ἑξακοσίους συνήχθη.Accordingly, the whole number of those that were destroyed that day, with their wives and children (for they did not spare even the infants themselves), was about three thousand and six hundred.


βαρυτέραν τε ἐποίει τὴν συμφορὰν τὸ καινὸν τῆς ̔Ρωμαίων ὠμότητος: ὃ γὰρ μηδεὶς πρότερον τότε Φλῶρος ἐτόλμησεν, ἄνδρας ἱππικοῦ τάγματος μαστιγῶσαί τε πρὸ τοῦ βήματος καὶ σταυρῷ προσηλῶσαι, ὧν εἰ καὶ τὸ γένος ̓Ιουδαίων ἀλλὰ γοῦν τὸ ἀξίωμα ̔Ρωμαϊκὸν ἦν.And what made this calamity the heavier was this new method of Roman barbarity; for Florus ventured then to do what no one had done before, that is, to have men of the equestrian order whipped and nailed to the cross before his tribunal; who, although they were by birth Jews, yet were they of Roman dignity notwithstanding.


Κατὰ τοῦτον τὸν καιρὸν ὁ μὲν βασιλεὺς ̓Αγρίππας ἔτυχεν εἰς τὴν ̓Αλεξάνδρειαν πεπορευμένος, ὅπως ̓Αλεξάνδρῳ συνησθείη πεπιστευμένῳ τὴν Αἴγυπτον ὑπὸ Νέρωνος καὶ πεμφθέντι διέπειν.1. About this very time king Agrippa was going to Alexandria, to congratulate Alexander upon his having obtained the government of Egypt from Nero;
NaN


καὶ ὁ μὲν οὔτε εἰς τὸ πλῆθος τῶν ἀναιρουμένων οὔτε εἰς τὴν εὐγένειαν τῆς παρακαλούσης, ἀλλ' εἰς μόνον τὸ λυσιτελὲς τὸ ἐκ τῶν ἁρπαγῶν ἀποβλέπων παρήκουσεν.but he would not comply with her request, nor have any regard either to the multitude of those already slain, or to the nobility of her that interceded, but only to the advantage he should make by this plundering;


ἡ δ' ὁρμὴ τῶν στρατιωτῶν ἐλύσσησεν καὶ κατὰ τῆς βασιλίδος: οὐ μόνον γοῦν ἐν ὄμμασιν αὐτῆς ᾐκίζοντο τοὺς ἁλισκομένους καὶ διέφθειρον, ἀλλὰ κἂν αὐτὴν ἀνεῖλον, εἰ μὴ καταφυγεῖν εἰς τὴν βασιλικὴν αὐλὴν ἔφθη, κἀκεῖ διενυκτέρευσεν μετὰ φυλακῆς δεδοικυῖα τὴν τῶν στρατιωτῶν ἔφοδον.nay, this violence of the soldiers broke out to such a degree of madness, that it spent itself on the queen herself; for they did not only torment and destroy those whom they had caught under her very eyes, but indeed had killed herself also, unless she had prevented them by flying to the palace, and had staid there all night with her guards, which she had about her for fear of an insult from the soldiers.


ἐπεδήμει δ' ἐν τοῖς ̔Ιεροσολύμοις εὐχὴν ἐκτελοῦσα τῷ θεῷ: τοὺς γὰρ ἢ νόσῳ καταπονουμένους ἤ τισιν ἄλλαις ἀνάγκαις ἔθος εὔχεσθαι πρὸ τριάκοντα ἡμερῶν ἧς ἀποδώσειν μέλλοιεν θυσίας οἴνου τε ἀφέξεσθαι καὶ ξυρήσεσθαι τὰς κόμας.Now she dwelt then at Jerusalem, in order to perform a vow which she had made to God; for it is usual with those that had been either afflicted with a distemper, or with any other distresses, to make vows; and for thirty days before they are to offer their sacrifices, to abstain from wine, and to shave the hair of their head.


ἃ δὴ καὶ τότε τελοῦσα Βερνίκη γυμνόπους τε πρὸ τοῦ βήματος ἱκέτευε τὸν Φλῶρον καὶ πρὸς τῷ μὴ τυχεῖν αἰδοῦς αὐτὴν τὸν περὶ τοῦ ζῆν κίνδυνον ἐπείρασεν.Which things Bernice was now performing, and stood barefoot before Florus’s tribunal, and besought him [to spare the Jews]. Yet could she neither have any reverence paid to her, nor could she escape without some danger of being slain herself.


Ταῦτα μὲν οὖν ἑξκαιδεκάτῃ μηνὸς ̓Αρτεμισίου συνηνέχθη, τῇ δ' ἐπιούσῃ τὸ μὲν πλῆθος ὑπερπαθῆσαν εἰς τὴν ἄνω συνέρρευσεν ἀγορὰν καὶ βοαῖς ἐξαισίοις περὶ τῶν ἀπολωλότων ἀνωδύρετο: τὸ πλέον δὲ ἦσαν εἰς τὸν Φλῶρον ἐπίφθονοι φωναί.2. This happened upon the sixteenth day of the month Artemisius [Jyar]. Now, on the next day, the multitude, who were in a great agony, ran together to the Upper Marketplace, and made the loudest lamentations for those that had perished; and the greatest part of the cries were such as reflected on Florus;


πρὸς ὃ δείσαντες οἱ δυνατοὶ σὺν τοῖς ἀρχιερεῦσιν τὰς ἐσθῆτας περιερρήξαντο καὶ προσπίπτοντες ἕκαστος ἐδέοντο παύσασθαι καὶ μὴ πρὸς οἷς πεπόνθασιν εἰς ἀνήκεστόν τι τὸν Φλῶρον ἐρεθίζειν.at which the men of power were affrighted, together with the high priests, and rent their garments, and fell down before each of them, and besought them to leave off, and not to provoke Florus to some incurable procedure, besides what they had already suffered.


ἐπείσθη δὲ τὸ πλῆθος ταχέως αἰδοῖ τε τῶν παρακαλούντων καὶ κατ' ἐλπίδα τοῦ μηδὲν ἔτι τὸν Φλῶρον εἰς αὐτοὺς παρανομήσειν.Accordingly, the multitude complied immediately, out of reverence to those that had desired it of them, and out of the hope they had that Florus would do them no more injuries.


̔Ο δὲ σβεσθείσης τῆς ταραχῆς ἤχθετο καὶ πάλιν αὐτὴν ἀνάψαι πραγματευόμενος τούς τε ἀρχιερεῖς σὺν τοῖς γνωρίμοις μεταπέμπεται καὶ μόνον ἔφη τεκμήριον ἔσεσθαι τοῦ μηδὲν ἔτι τὸν δῆμον νεωτερίσειν, εἰ προελθόντες ὑπαντήσουσιν τοῖς ἀπὸ Καισαρείας ἀνιοῦσιν στρατιώταις: παρεγίνοντο δὲ δύο σπεῖραι.3. So Florus was troubled that the disturbances were over, and endeavored to kindle that flame again, and sent for the high priests, with the other eminent persons, and said, the only demonstration that the people would not make any other innovations should be this,—that they must go out and meet the soldiers that were ascending from Caesarea, whence two cohorts were coming;


τῶν δ' ἔτι συγκαλούντων τὸ πλῆθος προπέμψας διεδήλου τοῖς τῶν σπειρῶν ἑκατοντάρχοις, ὅπως παραγγείλωσιν τοῖς ὑφ' ἑαυτοὺς μήτε ἀντασπάσασθαι τοὺς ̓Ιουδαίους κἄν τι κατ' αὐτοῦ φθέγξωνται, χρήσασθαι τοῖς ὅπλοις.and while these men were exhorting the multitude so to do, he sent beforehand, and gave directions to the centurions of the cohorts, that they should give notice to those that were under them not to return the Jews’ salutations; and that if they made any reply to his disadvantage, they should make use of their weapons.


nanNow the high priests assembled the multitude in the temple, and desired them to go and meet the Romans, and to salute the cohorts very civilly, before their miserable case should become incurable. Now the seditious part would not comply with these persuasions; but the consideration of those that had been destroyed made them incline to those that were the boldest for action.


̓́Ενθα δὴ πᾶς μὲν ἱερεὺς πᾶς δ' ὑπηρέτης τοῦ θεοῦ τὰ ἅγια σκεύη προκομίσαντες καὶ τὸν κόσμον, ἐν ᾧ λειτουργεῖν ἔθος ἦν αὐτοῖς, ἀναλαβόντες κιθαρισταί τε καὶ ὑμνῳδοὶ μετὰ τῶν ὀργάνων προσέπιπτον καὶ κατηντιβόλουν φυλάξαι τὸν ἱερὸν κόσμον αὐτοῖς καὶ μὴ πρὸς ἁρπαγὴν τῶν θείων κειμηλίων ̔Ρωμαίους ἐρεθίσαι.4. At this time it was that every priest, and every servant of God, brought out the holy vessels, and the ornamental garments wherein they used to minister in sacred things.—The harpers also, and the singers of hymns, came out with their instruments of music, and fell down before the multitude, and begged of them that they would preserve those holy ornaments to them, and not provoke the Romans to carry off those sacred treasures.


τοὺς δ' ἀρχιερεῖς αὐτοὺς ἦν ἰδεῖν καταμωμένους μὲν τὴν κεφαλὴν κόνει, γυμνοὺς δὲ τὰ στέρνα τῶν ἐσθήτων διερρηγμένων. ὀνομαστὶ δ' ἕκαστον τῶν γνωρίμων καὶ κοινῇ τὸ πλῆθος ἱκέτευον μὴ δι' ἐλαχίστης πλημμελείας προδοῦναι τὴν πατρίδα τοῖς ἐπιθυμοῦσιν πορθῆσαι:You might also see then the high priests themselves, with dust sprinkled in great plenty upon their heads, with bosoms deprived of any covering but what was rent; these besought every one of the eminent men by name, and the multitude in common, that they would not for a small offense betray their country to those that were desirous to have it laid waste;


τίνα γὰρ ἢ τοῖς στρατιώταις φέρειν ὠφέλειαν τὸν ἀπὸ ̓Ιουδαίων ἀσπασμὸν ἢ διόρθωσιν αὐτοῖς τῶν συμβεβηκότων τὸ μὴ νῦν προελθεῖν;aying, “What benefit will it bring to the soldiers to have a salutation from the Jews? or what amendment of your affairs will it bring you, if you do not now go out to meet them?


εἰ δὲ δὴ δεξιώσαιντο τοὺς προσιόντας ὡς ἔθος, Φλώρῳ μὲν ἀποκοπήσεσθαι τὴν ἀφορμὴν τοῦ πολέμου, κερδήσειν δ' αὐτοὺς τὴν πατρίδα καὶ τὸ μηδὲν παθεῖν πλέον. ἄλλως τε καὶ τὸ πείθεσθαι στασιάζουσιν ὀλίγοις, δέον αὐτοὺς δῆμον ὄντας τοσοῦτον συναναγκάζειν κἀκείνους συνευγνωμονεῖν, δεινῆς ἀκρασίας εἶναι.and that if they saluted them civilly, all handle would be cut off from Florus to begin a war; that they should thereby gain their country, and freedom from all further sufferings; and that, besides, it would be a sign of great want of command of themselves, if they should yield to a few seditious persons, while it was fitter for them who were so great a people to force the others to act soberly.”


Τούτοις μειλισσόμενοι τὸ πλῆθος ἅμα καὶ τῶν στασιαστῶν οὓς μὲν ἀπειλαῖς οὓς δὲ αἰδοῖ κατέστειλαν. ἔπειτα ἐξηγούμενοι μεθ' ἡσυχίας τε καὶ κόσμου τοῖς στρατιώταις ὑπήντων καὶ πλησίον γενομένους ἠσπάσαντο: τῶν δὲ μηδὲν ἀποκριναμένων οἱ στασιασταὶ Φλώρου κατεβόων.5. By these persuasions, which they used to the multitude and to the seditious, they restrained some by threatenings, and others by the reverence that was paid them. After this they led them out, and they met the soldiers quietly, and after a composed manner, and when they were come up with them, they saluted them; but when they made no answer, the seditious exclaimed against Florus, which was the signal given for falling upon them.


τοῦτο ἦν σύνθημα κατ' αὐτῶν δεδομένον: αὐτίκα γοῦν οἱ στρατιῶται περισχόντες αὐτοὺς ἔπαιον ξύλοις, καὶ φεύγοντας οἱ ἱππεῖς καταδιώκοντες συνεπάτουν. ἔπιπτον δὲ πολλοὶ μὲν ὑπὸ ̔Ρωμαίων τυπτόμενοι, πλείους δ' ὑπ' ἀλλήλων βιαζόμενοι.The soldiers therefore encompassed them presently, and struck them with their clubs; and as they fled away, the horsemen trampled them down, so that a great many fell down dead by the strokes of the Romans, and more by their own violence in crushing one another.


δεινὸς δὲ περὶ τὰς πύλας ὠθισμὸς ἦν, καὶ φθάνειν ἑκάστου σπεύδοντος βραδυτέρα μὲν ἡ φυγὴ πᾶσιν ἐγίνετο, τῶν δὲ σφαλέντων ἀπώλεια δεινή: πνιγόμενοι γὰρ καὶ κλώμενοι πλήθει τῶν ἐπιβαινόντων ἠφανίζοντο, καὶ οὐδὲ πρὸς ταφήν τις γνώριμος τοῖς ἰδίοις κατελείπετο.Now there was a terrible crowding about the gates, and while everybody was making haste to get before another, the flight of them all was retarded, and a terrible destruction there was among those that fell down, for they were suffocated, and broken to pieces by the multitude of those that were uppermost; nor could any of them be distinguished by his relations in order to the care of his funeral;


συνέπιπτον δὲ καὶ στρατιῶται παίοντες ἀνέδην τοὺς καταλαμβανομένους καὶ διὰ τῆς Βεθεζὰ καλουμένης ἀνεώθουν τὸ πλῆθος βιαζόμενοι παρελθεῖν καὶ κρατῆσαι τοῦ τε ἱεροῦ καὶ τῆς ̓Αντωνίας: ὧν καὶ Φλῶρος ἐφιέμενος ἐξῆγε τῆς βασιλικῆς αὐλῆς τοὺς σὺν αὐτῷ καὶ πρὸς τὸ φρούριον ἐλθεῖν ἠγωνίζετο.the soldiers also who beat them, fell upon those whom they overtook, without showing them any mercy, and thrust the multitude through the place called Bezetha, as they forced their way, in order to get in and seize upon the temple, and the tower Antonia. Florus also being desirous to get those places into his possession, brought such as were with him out of the king’s palace, and would have compelled them to get as far as the citadel [Antonia];


διήμαρτέν γε μὴν τῆς ἐπιβολῆς: ὁ γὰρ δῆμος ἄντικρυς ἐπιστραφεὶς εἶργεν τῆς ὁρμῆς, καὶ διαστάντες ἐπὶ τῶν τεγῶν τοὺς ̔Ρωμαίους ἔβαλλον. καταπονούμενοι δὲ τοῖς ὕπερθεν βέλεσιν καὶ διακόψαι τὸ τοὺς στενωποὺς ἐμφράξαν πλῆθος ἀσθενήσαντες ἀνεχώρουν εἰς τὸ πρὸς τοῖς βασιλείοις στρατόπεδον.but his attempt failed, for the people immediately turned back upon him, and stopped the violence of his attempt; and as they stood upon the tops of their houses, they threw their darts at the Romans, who, as they were sorely galled thereby, because those weapons came from above, and they were not able to make a passage through the multitude, which stopped up the narrow passages, they retired to the camp which was at the palace.
NaN


τοῦτ' ἔψυξεν τὴν Φλώρου πλεονεξίαν: τῶν γὰρ τοῦ θεοῦ θησαυρῶν ἐφιέμενος καὶ διὰ τοῦτο παρελθεῖν ἐπιθυμῶν εἰς τὴν ̓Αντωνίαν, ὡς ἀπερράγησαν αἱ στοαί, τὴν ὁρμὴν ἀνετράπη, καὶ μεταπεμψάμενος τούς τε ἀρχιερεῖς καὶ τὴν βουλὴν αὐτὸς μὲν ἐξιέναι τῆς πόλεως ἔφη, φρουρὰν δ' ἐγκαταλείψειν αὐτοῖς ὅσην ἂν ἀξιώσωσιν.This cooled the avarice of Florus; for whereas he was eager to obtain the treasures of God [in the temple], and on that account was desirous of getting into Antonia, as soon as the cloisters were broken down, he left off his attempt; he then sent for the high priests and the Sanhedrin, and told them that he was indeed himself going out of the city, but that he would leave them as large a garrison as they should desire.


τῶν δὲ πάντα περὶ ἀσφαλείας καὶ τοῦ μηδὲν νεωτερίσειν ὑποσχομένων, εἰ μίαν αὐτοῖς καταλείποι σπεῖραν, μὴ μέντοι τὴν μαχεσαμένην: πρὸς γὰρ ταύτην ἀπεχθῶς δι' ἃ πέπονθεν ἔχειν τὸ πλῆθος: ἀλλάξας τὴν σπεῖραν, ὡς ἠξίουν, μετὰ τῆς λοιπῆς δυνάμεως ὑπέστρεψεν εἰς Καισάρειαν.Hereupon they promised that they would make no innovations, in case he would leave them one band; but not that which had fought with the Jews, because the multitude bore ill will against that band on account of what they had suffered from it; so he changed the band as they desired, and, with the rest of his forces, returned to Caesarea.


̔Ετέραν δὲ ἐπιβολὴν τῷ πολέμῳ ποριζόμενος ἐπέστελλεν Κεστίῳ ̓Ιουδαίων ἀπόστασιν καταψευδόμενος τήν τε ἀρχὴν τῆς μάχης περιθεὶς αὐτοῖς καὶ δρᾶσαι λέγων ἐκείνους ἃ πεπόνθεσαν. οὐ μὴν οὐδ' οἱ τῶν ̔Ιεροσολύμων ἄρχοντες ἐσίγησαν, ἀλλ' αὐτοί τε καὶ Βερνίκη τῷ Κεστίῳ περὶ ὧν Φλῶρος εἰς τὴν πόλιν παρηνόμησεν ἔγραφον.1. However, Florus contrived another way to oblige the Jews to begin the war, and sent to Cestius, and accused the Jews falsely of revolting [from the Roman government], and imputed the beginning of the former fight to them, and pretended they had been the authors of that disturbance, wherein they were only the sufferers. Yet were not the governors of Jerusalem silent upon this occasion, but did themselves write to Cestius, as did Bernice also, about the illegal practices of which Florus had been guilty against the city;


ὁ δὲ τὰ παρ' ἀμφοῖν ἀναγνοὺς μετὰ τῶν ἡγεμόνων ἐβουλεύετο. τοῖς μὲν οὖν αὐτὸν ἐδόκει Κέστιον μετὰ στρατιᾶς ἀναβαίνειν ἢ τιμωρησόμενον τὴν ἀπόστασιν, εἰ γέγονεν, ἢ βεβαιοτέρους καταστήσοντα ̓Ιουδαίους καὶ συμμένοντας, αὐτῷ δὲ προπέμψαι τῶν ἑταίρων τὸν κατασκεψόμενον τὰ πράγματα καὶ τὰ φρονήματα τῶν ̓Ιουδαίων πιστῶς ἀναγγελοῦντα.who, upon reading both accounts, consulted with his captains [what he should do]. Now some of them thought it best for Cestius to go up with his army, either to punish the revolt, if it was real, or to settle the Roman affairs on a surer foundation, if the Jews continued quiet under them; but he thought it best himself to send one of his intimate friends beforehand, to see the state of affairs, and to give him a faithful account of the intentions of the Jews.


πέμπει δή τινα τῶν χιλιάρχων Νεαπολιτανόν, ὃς ἀπὸ τῆς ̓Αλεξανδρείας ὑποστρέφοντι περιτυχὼν ̓Αγρίππᾳ τῷ βασιλεῖ κατὰ ̓Ιάμνειαν τόν τε πέμψαντα καὶ τὰς αἰτίας ἐδήλωσεν.Accordingly, he sent one of his tribunes, whose name was Neopolitanus, who met with king Agrippa as he was returning from Alexandria, at Jamnia, and told him who it was that sent him, and on what errand he was sent.


̓́Ενθα καὶ ̓Ιουδαίων οἵ τε ἀρχιερεῖς ἅμα τοῖς δυνατοῖς καὶ ἡ βουλὴ παρῆν δεξιουμένη τὸν βασιλέα. μετὰ δὲ τὴν εἰς ἐκεῖνον θεραπείαν ἀπωδύροντο τὰς ἑαυτῶν συμφορὰς καὶ τὴν Φλώρου διεξῄεσαν ὠμότητα.2. And here it was that the high priests, and men of power among the Jews, as well as the Sanhedrin, came to congratulate the king [upon his safe return]; and after they had paid him their respects, they lamented their own calamities, and related to him what barbarous treatment they had met with from Florus.


πρὸς ἣν ἠγανάκτει μὲν ̓Αγρίππας, στρατηγικῶς δὲ τὴν ὀργὴν εἰς οὓς ἠλέει ̓Ιουδαίους μετέφερεν, ταπεινοῦν αὐτῶν βουλόμενος τὰ φρονήματα καὶ τῷ μὴ δοκεῖν ἀδίκως τι παθεῖν τῆς ἀμύνης ἀποτρέπων.At which barbarity Agrippa had great indignation, but transferred, after a subtle manner, his anger towards those Jews whom he really pitied, that he might beat down their high thoughts of themselves, and would have them believe that they had not been so unjustly treated, in order to dissuade them from avenging themselves.


οἱ μὲν οὖν, ὡς ἂν ὄντες ἔκκριτοι καὶ διὰ τὰς ἑαυτῶν κτήσεις ἐπιθυμοῦντες εἰρήνης, συνίεσαν εὐνοϊκὴν τὴν ἐπίπληξιν τοῦ βασιλέως: ὁ δὲ δῆμος ἐκ τῶν ̔Ιεροσολύμων ἐπὶ ἑξήκοντα προελθὼν σταδίους ἐδεξιοῦτο τὸν ̓Αγρίππαν καὶ τὸν Νεαπολιτανόν.So these great men, as of better understanding than the rest, and desirous of peace, because of the possessions they had, understood that this rebuke which the king gave them was intended for their good; but as to the people, they came sixty furlongs out of Jerusalem, and congratulated both Agrippa and Neopolitanus;


ἐκώκυον δὲ καὶ τῶν ἀπεσφαγμένων αἱ γυναῖκες προεκθέουσαι, καὶ πρὸς τὴν τούτων οἰμωγὴν ὁ δῆμος εἰς ὀλοφυρμοὺς τραπόμενος ἐπικουρεῖν τὸν ̓Αγρίππαν ἱκέτευεν, τοῦ τε Νεαπολιτανοῦ κατεβόων ὅσα πάθοιεν ὑπὸ Φλώρου καὶ παρελθοῦσιν εἰς τὴν πόλιν τήν τε ἀγορὰν ἠρημωμένην ἐπεδείκνυσαν καὶ πεπορθημένας τὰς οἰκίας.but the wives of those that had been slain came running first of all and lamenting. The people also, when they heard their mourning, fell into lamentations also, and besought Agrippa to assist them: they also cried out to Neopolitanus, and complained of the many miseries they had endured under Florus; and they showed them, when they were come into the city, how the marketplace was made desolate, and the houses plundered.


nanThey then persuaded Neopolitanus, by the means of Agrippa, that he would walk round the city, with one only servant, as far as Siloam, that he might inform himself that the Jews submitted to all the rest of the Romans, and were only displeased at Florus, by reason of his exceeding barbarity to them. So he walked round, and had sufficient experience of the good temper the people were in, and then went up to the temple


ἔνθα συγκαλέσας τὸ πλῆθος, καὶ πολλὰ μὲν εἰς πίστιν αὐτοὺς τὴν πρὸς ̔Ρωμαίους ἐπαινέσας, πολλὰ δὲ εἰς τὸ τηρεῖν τὴν εἰρήνην προτρεψάμενος καὶ τοῦ θεοῦ προσκυνήσας ὅθεν ἐξῆν τὰ ἅγια πρὸς Κέστιον ἐπανῄει.where he called the multitude together, and highly commended them for their fidelity to the Romans, and earnestly exhorted them to keep the peace; and having performed such parts of Divine worship at the temple as he was allowed to do, he returned to Cestius.


Τὸ δὲ πλῆθος τῶν ̓Ιουδαίων ἐπί τε τὸν βασιλέα καὶ τοὺς ἀρχιερεῖς τραπόμενον πέμπειν κατὰ Φλώρου πρέσβεις ἠξίου πρὸς Νέρωνα καὶ μὴ σιωπῶντας ἐπὶ τοσούτῳ φόνῳ καταλιπεῖν ἑαυτοῖς ὑπόνοιαν ἀποστάσεως: δόξειν γὰρ αὐτοὶ κατάρξαι τῶν ὅπλων, εἰ μὴ φθάσαντες ἐνδείξαιντο τὸν κατάρξαντα:3. But as for the multitude of the Jews, they addressed themselves to the king, and to the high priests, and desired they might have leave to send ambassadors to Nero against Florus, and not by their silence afford a suspicion that they had been the occasion of such great slaughters as had been made, and were disposed to revolt, alleging that they should seem to have been the first beginners of the war, if they did not prevent the report by showing who it was that began it;


φανεροὶ δ' ἦσαν οὐκ ἠρεμήσοντες, εἰ τὴν πρεσβείαν τις ἀποκωλύει. ̓Αγρίππᾳ δὲ τὸ μὲν χειροτονεῖν Φλώρου κατηγόρους ἐπίφθονον, τὸ περιιδεῖν δὲ ̓Ιουδαίους εἰς πόλεμον ἐκριπισθέντας οὐδὲ αὐτῷ λυσιτελὲς κατεφαίνετο.and it appeared openly that they would not be quiet, if anybody should hinder them from sending such an embassage. But Agrippa, although he thought it too dangerous a thing for them to appoint men to go as the accusers of Florus, yet did he not think it fit for him to overlook them, as they were in a disposition for war.


προσκαλεσάμενος δὲ εἰς τὸν ξυστὸν τὸ πλῆθος καὶ παραστησάμενος ἐν περιόπτῳ τὴν ἀδελφὴν Βερνίκην ἐπὶ τῆς ̓Ασαμωναίων οἰκίας, αὕτη γὰρ ἦν ἐπάνω τοῦ ξυστοῦ πρὸς τὸ πέραν τῆς ἄνω πόλεως, καὶ γέφυρα τῷ ξυστῷ τὸ ἱερὸν συνῆπτεν, ̓Αγρίππας ἔλεξεν τοιάδε.He therefore called the multitude together into a large gallery, and placed his sister Bernice in the house of the Asamoneans, that she might be seen by them (which house was over the gallery, at the passage to the upper city, where the bridge joined the temple to the gallery), and spake to them as follows:—


“Εἰ μὲν ἑώρων πάντας ὑμᾶς πολεμεῖν ̔Ρωμαίοις ὡρμημένους καὶ μὴ τοῦ δήμου τὸ καθαρώτατον καὶ εἰλικρινέστατον εἰρήνην ἄγειν προῃρημένους, οὔτ' ἂν παρῆλθον εἰς ὑμᾶς οὔτε συμβουλεύειν ἐθάρρησα: περισσὸς γὰρ ὑπὲρ τοῦ τὰ δέοντα ποιεῖν πᾶς λόγος, ὅταν ᾖ τῶν ἀκουόντων πάντων [ἡ] πρὸς τὸ χεῖρον ὁμόνοια.4. “Had I perceived that you were all zealously disposed to go to war with the Romans, and that the purer and more sincere part of the people did not propose to live in peace, I had not come out to you, nor been so bold as to give you counsel; for all discourses that tend to persuade men to do what they ought to do are superfluous, when the hearers are agreed to do the contrary.


ἐπεὶ δὲ τινὰς μὲν ἡλικία τῶν ἐν πολέμῳ κακῶν ἄπειρος, τινὰς δὲ ἐλπὶς ἀλόγιστος ἐλευθερίας, ἐνίους δὲ πλεονεξία τις παροξύνει καὶ τὸ παρὰ τῶν ἀσθενεστέρων, ἐὰν τὰ πράγματα συγχυθῇ, κέρδος, ὅπως αὐτοί τε σωφρονισθέντες μεταβάλωνται καὶ μὴ τῆς ἐνίων κακοβουλίας οἱ ἀγαθοὶ παραπολαύσωσιν, ᾠήθην δεῖν ἐπὶ τὸ αὐτὸ πάντας ὑμᾶς συναγαγὼν εἰπεῖν ἃ νομίζω συμφέρειν.But because some are earnest to go to war because they are young, and without experience of the miseries it brings, and because some are for it out of an unreasonable expectation of regaining their liberty, and because others hope to get by it, and are therefore earnestly bent upon it, that in the confusion of your affairs they may gain what belongs to those that are too weak to resist them, I have thought it proper to get you all together, and to say to you what I think to be for your advantage; that so the former may grow wiser, and change their minds, and that the best men may come to no harm by the ill conduct of some others.


θορυβήσῃ δέ μοι μηδείς, ἐὰν μὴ τὰ πρὸς ἡδονὴν ἀκούῃ: τοῖς μὲν γὰρ ἀνηκέστως ἐπὶ τὴν ἀπόστασιν ὡρμημένοις ἔνεστι καὶ μετὰ τὴν ἐμὴν παραίνεσιν ταῦτα φρονεῖν, ἐμοὶ δὲ διαπίπτει καὶ πρὸς τοὺς ἀκούειν ἐθέλοντας ὁ λόγος, ἐὰν μὴ παρὰ πάντων ἡσυχία γένηται.And let not anyone be tumultuous against me, in case what they hear me say does not please them; for as to those that admit of no cure, but are resolved upon a revolt, it will still be in their power to retain the same sentiments after my exhortation is over; but still my discourse will fall to the ground, even with a relation to those that have a mind to hear me, unless you will all keep silence.


οἶδα μὲν οὖν ὅτι πολλοὶ τὰς ἐκ τῶν ἐπιτρόπων ὕβρεις καὶ τὰ τῆς ἐλευθερίας ἐγκώμια τραγῳδοῦσιν, ἐγὼ δὲ πρὶν ἐξετάζειν τίνες ὄντες καὶ τίσιν ἐπιχειρεῖτε πολεμεῖν, πρῶτον διαζεύξω τὴν συμπλοκὴν τῶν προφάσεων.I am well aware that many make a tragical exclamation concerning the injuries that have been offered you by your procurators, and concerning the glorious advantages of liberty; but before I begin the inquiry, who you are that must go to war, and who they are against whom you must fight,—I shall first separate those pretenses that are by some connected together;


εἰ μὲν γὰρ ἀμύνεσθε τοὺς ἀδικοῦντας, τί σεμνύνετε τὴν ἐλευθερίαν; εἰ δὲ τὸ δουλεύειν ἀφόρητον ἡγεῖσθε, περισσὴ πρὸς τοὺς ἡγεμόνας ἡ μέμψις: καὶ γὰρ ἐκείνων μετριαζόντων αἰσχρὸν ὁμοίως τὸ δουλεύειν.for if you aim at avenging yourselves on those that have done you injury, why do you pretend this to be a war for recovering your liberty? but if you think all servitude intolerable, to what purpose serve your complaints against your particular governors? for if they treated you with moderation, it would still be equally an unworthy thing to be in servitude.


nanConsider now the several cases that may be supposed, how little occasion there is for your going to war. Your first occasion is the accusations you have to make against your procurators; now here you ought to be submissive to those in authority, and not give them any provocation;


ὅταν δὲ τῶν μικρῶν ἁμαρτημάτων τοὺς ἐξονειδισμοὺς ποιῆσθε μεγάλους, καθ' ἑαυτῶν τοὺς ὀνειδιζομένους ἀπελέγχετε, καὶ παρέντες τὸ λάθρα καὶ μετ' αἰδοῦς ὑμᾶς βλάπτειν πορθοῦσι φανερῶς. οὐδὲν δὲ οὕτως τὰς πληγὰς ὡς τὸ φέρειν ἀναστέλλει, καὶ τὸ τῶν ἀδικουμένων ἡσύχιον τοῖς ἀδικοῦσι γίνεται διατροπή.but when you reproach men greatly for small offenses, you excite those whom you reproach to be your adversaries; for this will only make them leave off hurting you privately, and with some degree of modesty, and to lay what you have waste openly.


φέρε δ' εἶναι τοὺς ̔Ρωμαίων ὑπηρέτας ἀνηκέστως χαλεπούς: οὔπω ̔Ρωμαῖοι πάντες ἀδικοῦσιν ὑμᾶς οὐδὲ Καῖσαρ, πρὸς οὓς αἱρεῖσθε τὸν πόλεμον: οὐδὲ γὰρ ἐξ ἐντολῆς ἥκει τις πονηρὸς ἀπ' ἐκείνων, οὐδέ γε τοὺς ὑπὸ τὴν ἀνατολὴν οἱ ἀφ' ἑσπέρας ἐπιβλέπουσιν: ἀλλ' οὐδὲ ἀκούειν ταχέως τὰ ἐντεῦθεν ἐκεῖ ῥᾴδιον.Now nothing so much damps the force of strokes as bearing them with patience; and the quietness of those who are injured diverts the injurious persons from afflicting. But let us take it for granted that the Roman ministers are injurious to you, and are incurably severe; yet are they not all the Romans who thus injure you; nor hath Caesar, against whom you are going to make war, injured you: it is not by their command that any wicked governor is sent to you; for they who are in the west cannot see those that are in the east; nor indeed is it easy for them there even to hear what is done in these parts.


ἄτοπον δὲ καὶ δι' ἕνα πολλοῖς καὶ διὰ μικρὰς αἰτίας τηλικούτοις καὶ μηδὲ γινώσκουσιν ἃ μεμφόμεθα πολεμεῖν.Now it is absurd to make war with a great many for the sake of one: to do so with such mighty people for a small cause; and this when these people are not able to know of what you complain:


καὶ τῶν μὲν ἡμετέρων ἐγκλημάτων ταχεῖα γένοιτ' ἂν διόρθωσις: οὔτε γὰρ ὁ αὐτὸς ἐπίτροπος μένει διὰ παντός, καὶ τοὺς διαδεξομένους εἰκὸς ἐλεύσεσθαι μετριωτέρους: κινηθέντα δ' ἅπαξ τὸν πόλεμον οὔτε ἀποθέσθαι ῥᾴδιον δίχα συμφορῶν οὔτε βαστάζειν.nay, such crimes as we complain of may soon be corrected, for the same procurator will not continue forever; and probable it is that the successors will come with more moderate inclinations. But as for war, if it be once begun, it is not easily laid down again, nor borne without calamities coming therewith.


ἀλλὰ μὴν τό γε νῦν ἐλευθερίας ἐπιθυμεῖν ἄωρον, δέον ὑπὲρ τοῦ μηδὲ ἀποβαλεῖν αὐτὴν ἀγωνίζεσθαι πρότερον: ἡ γὰρ πεῖρα τῆς δουλείας χαλεπή, καὶ περὶ τοῦ μηδ' ἄρξασθαι ταύτης ὁ ἀγὼν δίκαιος.However, as to the desire of recovering your liberty, it is unseasonable to indulge it so late; whereas you ought to have labored earnestly in old time that you might never have lost it; for the first experience of slavery was hard to be endured, and the struggle that you might never have been subject to it would have been just;


ὁ δ' ἅπαξ χειρωθείς, ἔπειτα ἀφιστάμενος, αὐθάδης δοῦλός ἐστιν, οὐ φιλελεύθερος. τότε τοιγαροῦν ἐχρῆν πάνθ' ὑπὲρ τοῦ μὴ δέξασθαι ̔Ρωμαίους ποιεῖν, ὅτε ἐπέβαινεν τῆς χώρας Πομπήιος.but that slave who hath been once brought into subjection, and then runs away, is rather a refractory slave than a lover of liberty; for it was then the proper time for doing all that was possible, that you might never have admitted the Romans [into your city], when Pompey came first into the country.


ἀλλ' οἱ μὲν ἡμέτεροι πρόγονοι καὶ οἱ βασιλεῖς αὐτῶν καὶ χρήμασιν καὶ σώμασιν καὶ ψυχαῖς ἄμεινον ὑμῶν πολλῷ διακείμενοι πρὸς μοῖραν ὀλίγην τῆς ̔Ρωμαίων δυνάμεως οὐκ ἀντέσχον: ὑμεῖς δὲ οἱ τὸ μὲν ὑπακούειν ἐκ διαδοχῆς παρειληφότες, τοῖς πράγμασιν δὲ τῶν πρώτων ὑπακουσάντων τοσοῦτον ἐλαττούμενοι, πρὸς ὅλην ἀνθίστασθε τὴν ̔Ρωμαίων ἡγεμονίαν;But so it was, that our ancestors and their kings, who were in much better circumstances than we are, both as to money, and [strong] bodies, and [valiant] souls, did not bear the onset of a small body of the Roman army. And yet you, who have now accustomed yourselves to obedience from one generation to another, and who are so much inferior to those who first submitted, in your circumstances will venture to oppose the entire empire of the Romans.


καὶ ̓Αθηναῖοι μὲν οἱ περὶ τῆς τῶν ̔Ελλήνων ἐλευθερίας παραδόντες ποτὲ καὶ πυρὶ τὴν πόλιν, οἱ τὸν ὑπερήφανον Ξέρξην διὰ γῆς πλεύσαντα καὶ διὰ θαλάσσης ὁδεύσαντα καὶ μὴ χωρούμενον μὲν τοῖς πελάγεσιν, πλατυτέραν δὲ τῆς Εὐρώπης τὴν στρατιὰν ἄγοντα, οἷα δραπέτην ἐπὶ μιᾶς νηὸς διώξαντες, περὶ δὲ τῇ μικρᾷ Σαλαμῖνι τὴν τοσαύτην ̓Ασίαν κλάσαντες νῦν δουλεύουσιν ̔Ρωμαίοις, καὶ τὴν ἡγεμονίδα τῆς ̔Ελλάδος πόλιν διοικεῖ τὰ ἀπὸ τῆς ̓Ιταλίας προστάγματα.While those Athenians, who, in order to preserve the liberty of Greece, did once set fire to their own city; who pursued Xerxes, that proud prince, when he sailed upon the land, and walked upon the sea, and could not be contained by the seas, but conducted such an army as was too broad for Europe; and made him run away like a fugitive in a single ship, and brake so great a part of Asia as the Lesser Salamis; are yet at this time servants to the Romans; and those injunctions which are sent from Italy become laws to the principal governing city of Greece.


Λακεδαιμόνιοι δὲ μετὰ Θερμοπύλας καὶ Πλαταιὰς καὶ τὸν ἐρευνήσαντα τὴν ̓Ασίαν ̓Αγησίλαον ἀγαπῶσιν τοὺς αὐτοὺς δεσπόταςThose Lacedemonians also who got the great victories at Thermopylae and Platea, and had Agesilaus [for their king], and searched every corner of Asia, are contented to admit the same lords.


nanThese Macedonians, also, who still fancy what great men their Philip and Alexander were, and see that the latter had promised them the empire over the world, these bear so great a change, and pay their obedience to those whom fortune hath advanced in their stead.


ἄλλα τε ἔθνη μυρία πλείονος γέμοντα πρὸς ἐλευθερίαν παρρησίας εἴκει: μόνοι δ' ὑμεῖς ἀδοξεῖτε δουλεύειν οἷς ὑποτέτακται τὰ πάντα. ποίᾳ στρατιᾷ ποίοις πεποιθότες ὅπλοις; ποῦ μὲν ὁ στόλος ὑμῖν διαληψόμενος τὰς ̔Ρωμαίων θαλάσσας; ποῦ δ' οἱ ταῖς ἐπιβολαῖς ἐξαρκέσοντες θησαυροί;Moreover, ten thousand other nations there are who had greater reason than we to claim their entire liberty, and yet do submit. You are the only people who think it a disgrace to be servants to those to whom all the world hath submitted. What sort of an army do you rely on? What are the arms you depend on? Where is your fleet, that may seize upon the Roman seas? and where are those treasures which may be sufficient for your undertakings?


πρὸς Αἰγυπτίους ἄρα καὶ πρὸς ̓́Αραβας οἴεσθε κινεῖν τὸν πόλεμον; οὐ περισκέψεσθε τὴν ̔Ρωμαίων ἡγεμονίαν; οὐ μετρήσετε τὴν ἑαυτῶν ἀσθένειαν; οὐ τὰ μὲν ἡμέτερα καὶ τῶν προσοίκων ἐθνῶν ἡττήθη πολλάκις, ἡ δὲ ἐκείνων ἰσχὺς διὰ τῆς οἰκουμένης ἀνίκητος;Do you suppose, I pray you, that you are to make war with the Egyptians, and with the Arabians? Will you not carefully reflect upon the Roman empire? Will you not estimate your own weakness? Hath not your army been often beaten even by your neighboring nations, while the power of the Romans is invincible in all parts of the habitable earth?


μᾶλλον δὲ καὶ ταύτης ἐζήτησάν τι πλέον: οὐ γὰρ ἐξήρκεσεν αὐτοῖς ὅλος Εὐφράτης ὑπὸ τὴν ἀνατολὴν οὐδὲ τῶν προσαρκτίων ὁ ̓́Ιστρος ἥ τε μεσημβρινὴ μέχρι τῶν ἀοικήτων ἐρευνηθεῖσα Λιβύη καὶ Γάδειρα πρὸς ἑσπέραν, ἀλλ' ὑπὲρ ὠκεανὸν ἑτέραν ἐζήτησαν οἰκουμένην καὶ μέχρι τῶν ἀνιστορήτων πρότερον Βρεττανῶν διήνεγκαν τὰ ὅπλα.nay, rather they seek for somewhat still beyond that; for all Euphrates is not a sufficient boundary for them on the east side, nor the Danube on the north; and for their southern limit, Libya hath been searched over by them, as far as countries uninhabited, as is Cadiz their limit on the west; nay, indeed, they have sought for another habitable earth beyond the ocean, and have carried their arms as far as such British islands as were never known before.


τί οὖν; ὑμεῖς πλουσιώτεροι Γαλατῶν, ἰσχυρότεροι Γερμανῶν, ̔Ελλήνων συνετώτεροι, πλείους τῶν κατὰ τὴν οἰκουμένην ἐστὲ πάντων; τί τὸ πεποιθὸς ὑμᾶς κατὰ ̔Ρωμαίων ἐπαίρει; χαλεπὸν τὸ δουλεύειν, ἐρεῖ τις.What therefore do you pretend to? Are you richer than the Gauls, stronger than the Germans, wiser than the Greeks, more numerous than all men upon the habitable earth? What confidence is it that elevates you to oppose the Romans?


πόσῳ μᾶλλον ̔́Ελλησιν, οἳ τῶν ὑφ' ἡλίῳ πάντων προύχοντες εὐγενείᾳ καὶ τοσαύτην νεμόμενοι χώραν ἓξ ̔Ρωμαίων ὑπείκουσιν ῥάβδοις, τοσαύταις δὲ καὶ Μακεδόνες οἱ δικαιότερον ὑμῶν ὀφείλοντες ἐλευθερίας ἀντιποιεῖσθαι.Perhaps it will be said, It is hard to endure slavery. Yes; but how much harder is this to the Greeks, who were esteemed the noblest of all people under the sun! These, though they inhabit in a large country, are in subjection to six bundles of Roman rods. It is the same case with the Macedonians, who have juster reason to claim their liberty than you have.


τί δ' αἱ πεντακόσιαι τῆς ̓Ασίας πόλεις; οὐ δίχα φρουρᾶς ἕνα προσκυνοῦσιν ἡγεμόνα καὶ τὰς ὑπατικὰς ῥάβδους; τί χρὴ λέγειν ̔Ηνιόχους τε καὶ Κόλχους καὶ τὸ τῶν Ταύρων φῦλον, Βοσπορανούς τε καὶ τὰ περίοικα τοῦ Πόντου καὶ τῆς Μαιώτιδος ἔθνη;What is the case of five hundred cities of Asia? Do they not submit to a single governor, and to the consular bundle of rods? What need I speak of the Heniochi, and Colchi and the nation of Tauri, those that inhabit the Bosphorus, and the nations about Pontus, and Meotis


παρ' οἷς πρὶν μὲν οὐδ' οἰκεῖος ἐγιγνώσκετο δεσπότης, νῦν δὲ τρισχιλίοις ὁπλίταις ὑποτάσσεται, καὶ τεσσαράκοντα ναῦς μακραὶ τὴν πρὶν ἄπλωτον καὶ ἀγρίαν εἰρηνεύουσι θάλασσαν.who formerly knew not so much as a lord of their own, but are now subject to three thousand armed men, and where forty long ships keep the sea in peace, which before was not navigable, and very tempestuous?


πόσα Βιθυνία καὶ Καππαδοκία καὶ τὸ Παμφύλιον ἔθνος Λύκιοί τε καὶ Κίλικες ὑπὲρ ἐλευθερίας ἔχοντες εἰπεῖν χωρὶς ὅπλων φορολογοῦνται; τί δαί; Θρᾷκες οἱ πέντε μὲν εὖρος ἑπτὰ δὲ μῆκος ἡμερῶν χώραν διειληφότες, τραχυτέραν τε καὶ πολλῷ τῆς ὑμετέρας ὀχυρωτέραν καὶ βαθεῖ κρυμῷ τοὺς ἐπιστρατεύσοντας ἀνακόπτουσαν, οὐχὶ δισχιλίοις ̔Ρωμαίων ὑπακούουσιν φρουροῖς;How strong a plea may Bithynia, and Cappadocia, and the people of Pamphylia, the Lycians, and Cilicians, put in for liberty! But they are made tributary without an army. What are the circumstances of the Thracians, whose country extends in breadth five days’ journey, and in length seven, and is of a much more harsh constitution, and much more defensible, than yours, and by the rigor of its cold sufficient to keep off armies from attacking them? do not they submit to two thousand men of the Roman garrisons?


οἱ δ' ἀπὸ τούτων ̓Ιλλυριοὶ τὴν μέχρι Δαλματίας ἀποτεμνομένην ̓́Ιστρῳ κατοικοῦντες, οὐ δυσὶν μόνοις τάγμασιν ὑπείκουσιν, μεθ' ὧν αὐτοὶ τὰς Δακῶν ἀνακόπτουσιν ὁρμάς;Are not the Illyrians, who inhabit the country adjoining, as far as Dalmatia and the Danube, governed by barely two legions? by which also they put a stop to the incursions of the Dacians. And for the


nanDalmatians, who have made such frequent insurrections in order to regain their liberty, and who could never before be so thoroughly subdued, but that they always gathered their forces together again, and revolted, yet are they now very quiet under one Roman legion.


ἀλλὰ μὴν εἴ γέ τινας εἰς ἀπόστασιν ὤφειλον ἀφορμαὶ μεγάλαι παροξύνειν, μάλιστα Γαλάτας ἐχρῆν τοὺς οὕτως ὑπὸ τῆς φύσεως τετειχισμένους, ἐξ ἀνατολῆς μὲν ταῖς ̓́Αλπεσιν πρὸς ἄρκτῳ δὲ ̔Ρήνῳ ποταμῷ, μεσημβρινοῖς δὲ τοῖς Πυρηναίοις ὄρεσιν, ὠκεανῷ δὲ πρὸς δυσμῶν.Moreover, if great advantages might provoke any people to revolt, the Gauls might do it best of all, as being so thoroughly walled round by nature; on the east side by the Alps, on the north by the river Rhine, on the south by the Pyrenean mountains, and on the west by the ocean.


ἀλλὰ καίτοι τηλικαῦτα μὲν ἕρκη περιβεβλημένοι, πέντε δὲ καὶ τριακοσίοις πληθύοντες ἔθνεσιν, τὰς δὲ πηγάς, ὡς ἄν τις εἴποι, τῆς εὐδαιμονίας ἐπιχωρίους ἔχοντες καὶ τοῖς ἀγαθοῖς σχεδὸν ὅλην ἐπικλύζοντες τὴν οἰκουμένην, ἀνέχονται ̔Ρωμαίων πρόσοδος ὄντες καὶ ταμιευόμενοι παρ' αὐτῶν τὴν οἰκείαν εὐδαιμονίαν.Now, although these Gauls have such obstacles before them to prevent any attack upon them, and have no fewer than three hundred and five nations among them, nay have, as one may say, the fountains of domestic happiness within themselves, and send out plentiful streams of happiness over almost the whole world, these bear to be tributary to the Romans, and derive their prosperous condition from them;


καὶ τοῦθ' ὑπομένουσιν οὐ διὰ φρονημάτων μαλακίαν οὐδὲ δι' ἀγένειαν, οἵ γε διήνεγκαν ὀγδοήκοντα ἔτη πόλεμον ὑπὲρ τῆς ἐλευθερίας, ἀλλὰ μετὰ τῆς δυνάμεως ̔Ρωμαίων καὶ τὴν τύχην καταπλαγέντες, ἥτις αὐτοῖς κατορθοῖ πλείονα τῶν ὅπλων. τοιγαροῦν ὑπὸ χιλίοις καὶ διακοσίοις στρατιώταις δουλεύουσιν, ὧν ὀλίγου δεῖν πλείους ἔχουσι πόλεις.and they undergo this, not because they are of effeminate minds, or because they are of an ignoble stock, as having borne a war of eighty years in order to preserve their liberty; but by reason of the great regard they have to the power of the Romans, and their good fortune, which is of greater efficacy than their arms. These Gauls, therefore, are kept in servitude by twelve hundred soldiers, which are hardly so many as are their cities;


οὐδὲ ̓́Ιβηρσιν ὁ γεωργούμενος χρυσὸς εἰς τὸν ὑπὲρ τῆς ἐλευθερίας ἐξήρκεσεν πόλεμον οὐδὲ τὸ τοσοῦτον ἀπὸ ̔Ρωμαίων γῆς καὶ θαλάσσης διάστημα φῦλά τε Λουσιτανῶν καὶ Καντάβρων ἀρειμάνια οὐδὲ γείτων ὠκεανὸς φοβερὰν καὶ τοῖς ἐπιχωρίοις ἄμπωτιν ἐπάγωνnor hath the gold dug out of the mines of Spain been sufficient for the support of a war to preserve their liberty, nor could their vast distance from the Romans by land and by sea do it; nor could the martial tribes of the Lusitanians and Spaniards escape; no more could the ocean, with its tide, which yet was terrible to the ancient inhabitants.


ἀλλ' ὑπὲρ τὰς ̔Ηρακλείους στήλας ἐκτείναντες τὰ ὅπλα καὶ διὰ νεφῶν ὁδεύσαντες τὰ Πυρηναῖα ὄρη καὶ τούτους ἐδουλώσαντο ̔Ρωμαῖοι: φρουρὰ δ' ἤρκεσεν τῶν οὕτως δυσμάχων καὶ τοσοῦτον ἀπῳκισμένων ἓν τάγμα.Nay, the Romans have extended their arms beyond the pillars of Hercules, and have walked among the clouds, upon the Pyrenean mountains, and have subdued these nations. And one legion is a sufficient guard for these people, although they were so hard to be conquered, and at a distance so remote from Rome.


τίς ὑμῶν οὐκ ἀκοῇ παρείληφεν τὸ Γερμανῶν πλῆθος; ἀλκὴν μὲν γὰρ καὶ μεγέθη σωμάτων εἴδετε δήπου πολλάκις, ἐπεὶ πανταχοῦ ̔Ρωμαῖοι τοὺς τούτων αἰχμαλώτους ἔχουσιν.Who is there among you that hath not heard of the great number of the Germans? You have, to be sure, yourselves seen them to be strong and tall, and that frequently, since the Romans have them among their captives everywhere;


ἀλλ' οὗτοι γῆν μὲν ἄπειρον νεμόμενοι, μείζω δὲ τῶν σωμάτων ἔχοντες τὰ φρονήματα καὶ τὴν μὲν ψυχὴν θανάτου καταφρονοῦσαν, τοὺς δὲ θυμοὺς τῶν ἀγριωτάτων θηρίων σφοδροτέρους, ̔Ρῆνον τῆς ὁρμῆς ὅρον ἔχουσιν καὶ ̔Ρωμαίων ὀκτὼ τάγμασιν δαμαζόμενοι δουλεύουσιν μὲν ἁλόντες, τὸ δ' ὅλον αὐτῶν ἔθνος φυγῇ διασώζεται.yet these Germans, who dwell in an immense country, who have minds greater than their bodies, and a soul that despises death, and who are in a rage more fierce than wild beasts, have the Rhine for the boundary of their enterprises, and are tamed by eight Roman legions. Such of them as were taken captive became their servants; and the rest of the entire nation were obliged to save themselves by flight.


σκέψασθε δὲ καὶ τὸ Βρεττανῶν τεῖχος οἱ τοῖς ̔Ιεροσολύμων τείχεσιν πεποιθότες: καὶ γὰρ ἐκείνους περιβεβλημένους ὠκεανὸν καὶ τῆς καθ' ἡμᾶς οἰκουμένης οὐκ ἐλάσσονα νῆσον οἰκοῦντας πλεύσαντες ἐδουλώσαντο ̔Ρωμαῖοι, τέσσαρα δὲ τάγματα τὴν τοσαύτην νῆσον φυλάσσει.Do you also, who depend on the walls of Jerusalem, consider what a wall the Britons had; for the Romans sailed away to them, and subdued them while they were encompassed by the ocean, and inhabited an island that is not less than [the continent of] this habitable earth; and four legions are a sufficient guard to so large an island:


καὶ τί δεῖ πολλὰ λέγειν, ὅπου καὶ Πάρθοι, τὸ πολεμικώτατον φῦλον, τοσούτων ἄρχοντες ἐθνῶν καὶ τηλικαύτην περιβεβλημένοι δύναμιν ὁμήρους πέμπουσιν ̔Ρωμαίοις, καὶ ἔστιν ἐπὶ τῆς ̓Ιταλίας ἰδεῖν ἐν εἰρήνης προφάσει δουλεύουσαν τὴν ἀπὸ τῆς ἀνατολῆς εὐγένειαν.And why should I speak much more about this matter, while the Parthians, that most warlike body of men, and lords of so many nations, and encompassed with such mighty forces, send hostages to the Romans? whereby you may see, if you please, even in Italy, the noblest nation of the East, under the notion of peace, submitting to serve them.


nanNow, when almost all people under the sun submit to the Roman arms, will you be the only people that make war against them? and this without regarding the fate of the Carthaginians, who, in the midst of their brags of the great Hannibal, and the nobility of their Phoenician original, fell by the hand of Scipio.


οὔτε δὲ Κυρηναῖοι, τὸ Λακώνων γένος, οὔτε Μαρμαρίδαι, τὸ μέχρι τῆς διψάδος ἐκτεταμένον φῦλον, οὔθ' αἱ φοβεραὶ καὶ τοῖς ἀκούουσιν Σύρτεις Νασαμῶνές τε καὶ Μαῦροι καὶ τὸ Νομάδων ἄπειρον πλῆθος τὰς ̔Ρωμαίων ἀνέκοψαν ἀρετάς.Nor indeed have the Cyrenians, derived from the Lacedemonians, nor the Marmaridae, a nation extended as far as the regions uninhabitable for want of water, nor have the Syrtes, a place terrible to such as barely hear it described, the Nasamons and Moors, and the immense multitude of the Numidians, been able to put a stop to the Roman valor.


τὴν δὲ τρίτην τῆς οἰκουμένης μοῖραν, ἧς οὐδὲ ἐξαριθμήσασθαι τὰ ἔθνη ῥᾴδιον, ὁριζομένην ̓Ατλαντικῷ τε πελάγει καὶ στήλαις ̔Ηρακλείοις καὶ μέχρι τῆς ̓Ερυθρᾶς θαλάσσης τοὺς ἀπείρους νέμουσαν Αἰθίοπας ἐχειρώσαντο μὲν ὅληνAnd as for the third part of the habitable earth [Africa], whose nations are so many that it is not easy to number them, and which is bounded by the Atlantic Sea and the pillars of Hercules, and feeds an innumerable multitude of Ethiopians, as far as the Red Sea, these have the Romans subdued entirely.


χωρὶς δὲ τῶν ἐτησίων καρπῶν, οἳ μησὶν ὀκτὼ τὸ κατὰ τὴν ̔Ρώμην πλῆθος τρέφουσιν, καὶ ἔξωθεν παντοίως φορολογοῦνται καὶ ταῖς χρείαις τῆς ἡγεμονίας παρέχουσιν ἑτοίμους τὰς εἰσφοράς, οὐδὲν τῶν ἐπιταγμάτων ὥσπερ ὑμεῖς ὕβριν ἡγούμενοι καίπερ ἑνὸς τάγματος αὐτοῖς παραμένοντος.And besides the annual fruits of the earth, which maintain the multitude of the Romans for eight months in the year, this, over and above, pays all sorts of tribute, and affords revenues suitable to the necessities of the government. Nor do they, like you, esteem such injunctions a disgrace to them, although they have but one Roman legion that abides among them.


καὶ τί δεῖ πόρρωθεν ὑμῖν τὴν ̔Ρωμαίων ὑποδεικνύναι δύναμιν παρὸν ἐξ Αἰγύπτου τῆς γειτνιώσηςAnd indeed what occasion is there for showing you the power of the Romans over remote countries, when it is so easy to learn it from Egypt, in your neighborhood?


ἥτις ἐκτεινομένη μέχρις Αἰθιόπων καὶ τῆς εὐδαίμονος ̓Αραβίας ὅρμος τε οὖσα τῆς ̓Ινδικῆς, πεντήκοντα πρὸς ταῖς ἑπτακοσίαις ἔχουσα μυριάδας ἀνθρώπων δίχα τῶν ̓Αλεξάνδρειαν κατοικούντων, ὡς ἔνεστιν ἐκ τῆς καθ' ἑκάστην κεφαλὴν εἰσφορᾶς τεκμήρασθαι, τὴν ̔Ρωμαίων ἡγεμονίαν οὐκ ἀδοξεῖ, καίτοι πηλίκον ἀποστάσεως κέντρον ἔχουσα τὴν ̓Αλεξάνδρειαν πλήθους τε ἀνδρῶν ἕνεκα καὶ πλούτου πρὸς δὲ μεγέθους:This country is extended as far as the Ethiopians, and Arabia the Happy, and borders upon India; it hath seven million five hundred thousand men, besides the inhabitants of Alexandria, as may be learned from the revenue of the poll tax; yet it is not ashamed to submit to the Roman government, although it hath Alexandria as a grand temptation to a revolt, by reason it is so full of people and of riches, and is besides exceeding large


μῆκος μέν γε αὐτῆς τριάκοντα σταδίων, εὖρος δ' οὐκ ἔλαττον δέκα, τοῦ δὲ ἐνιαυσιαίου παρ' ὑμῶν φόρου καθ' ἕνα μῆνα πλέον ̔Ρωμαίοις παρέχει καὶ τῶν χρημάτων ἔξωθεν τῇ ̔Ρώμῃ σῖτον μηνῶν τεσσάρων: τετείχισται δὲ πάντοθεν ἢ δυσβάτοις ἐρημίαις ἢ θαλάσσαις ἀλιμένοις ἢ ποταμοῖς ἢ ἕλεσιν.its length being thirty furlongs, and its breadth no less than ten; and it pays more tribute to the Romans in one month than you do in a year; nay, besides what it pays in money, it sends corn to Rome that supports it for four months [in the year]: it is also walled round on all sides, either by almost impassable deserts, or seas that have no havens, or by rivers, or by lakes;


ἀλλ' οὐδὲν τούτων ἰσχυρότερον εὑρέθη τῆς ̔Ρωμαίων τύχης, δύο δ' ἐγκαθήμενα τῇ πόλει τάγματα τὴν βαθεῖαν Αἴγυπτον ἅμα τῇ Μακεδόνων εὐγενείᾳ χαλινοῖ.yet have none of these things been found too strong for the Roman good fortune; however, two legions that lie in that city are a bridle both for the remoter parts of Egypt, and for the parts inhabited by the more noble Macedonians.


τίνας οὖν ἐπὶ τὸν πόλεμον ἐκ τῆς ἀοικήτου παραλήψεσθε συμμάχους; οἱ μὲν γὰρ ἐπὶ τῆς οἰκουμένης πάντες εἰσὶν ̔Ρωμαῖοι, εἰ μή τις ὑπὲρ Εὐφράτην ἐκτείνει τὰς ἐλπίδας καὶ τοὺς ἐκ τῆς ̓Αδιαβηνῆς ὁμοφύλους οἴεται προσαμυνεῖνWhere then are those people whom you are to have for your auxiliaries? Must they come from the parts of the world that are uninhabited? for all that are in the habitable earth are [under the] Romans. Unless any of you extend his hopes as far as beyond the Euphrates, and suppose that those of your own nation that dwell in Adiabene will come to your assistance


οἱ δ' οὔτε δι' αἰτίαν ἄλογον τηλικούτῳ πολέμῳ συνεμπλέξουσιν ἑαυτούς, οὔτε βουλευσαμένοις κακῶς ὁ Πάρθος ἐπιτρέψει: πρόνοια γὰρ αὐτῷ τῆς πρὸς ̔Ρωμαίους ἐκεχειρίας, καὶ παραβαίνειν οἰήσεται τὰς σπονδάς, ἄν τις τῶν ὑπ' αὐτὸν ἐπὶ ̔Ρωμαίους ἴῃ.(but certainly these will not embarrass themselves with an unjustifiable war, nor, if they should follow such ill advice, will the Parthians permit them so to do); for it is their concern to maintain the truce that is between them and the Romans, and they will be supposed to break the covenants between them, if any under their government march against the Romans.


nanWhat remains, therefore, is this, that you have recourse to Divine assistance; but this is already on the side of the Romans; for it is impossible that so vast an empire should be settled without God’s providence.


σκέψασθε δ' ὡς ὑμῖν τὸ τῆς θρησκείας ἄκρατον, εἰ καὶ πρὸς εὐχειρώτους πολεμοίητε, δυσδιοίκητον, καὶ δι' ἃ μᾶλλον τὸν θεὸν ἐλπίζετε σύμμαχον, ταῦτ' ἀναγκαζόμενοι παραβαίνειν ἀποστρέψετε.Reflect upon it, how impossible it is for your zealous observation of your religious customs to be here preserved, which are hard to be observed even when you fight with those whom you are able to conquer; and how can you then most of all hope for God’s assistance, when, by being forced to transgress his law, you will make him turn his face from you?


τηροῦντές γε μὴν τὰ τῶν ἑβδομάδων ἔθη καὶ πρὸς μηδεμίαν πρᾶξιν κινούμενοι ῥᾳδίως ἁλώσεσθε, καθάπερ οἱ πρόγονοι Πομπηίῳ ταύτας μάλιστα τὰς ἡμέρας ἐνεργοὺς ποιησαμένῳ τῆς πολιορκίας, ἐν αἷς ἤργουν οἱ πολιορκούμενοι:and if you do observe the custom of the Sabbath days, and will not be prevailed on to do anything thereon, you will easily be taken, as were your forefathers by Pompey, who was the busiest in his siege on those days on which the besieged rested.


παραβαίνοντες δὲ ἐν τῷ πολέμῳ τὸν πάτριον νόμον οὐκ οἶδ' ὑπὲρ ὅτου λοιπὸν ποιήσεσθε τὸν ἀγῶνα: σπουδὴ γὰρ ὑμῖν μία τὸ μὴ τῶν πατρίων τι καταλῦσαι.But if in time of war you transgress the law of your country, I cannot tell on whose account you will afterward go to war; for your concern is but one, that you do nothing against any of your forefathers;


πῶς δὲ ἐπικαλέσεσθε τὸ θεῖον πρὸς τὴν ἄμυναν οἱ παραβάντες ἑκουσίως τὴν εἰς αὐτὸ θεραπείαν; ἐπαναιροῦνται δὲ ἕκαστοι πόλεμον ἢ θείᾳ πεποιθότες ἢ ἀνθρωπίνῃ βοηθείᾳ: ὅταν δὲ τὴν παρ' ἀμφοῖν τὸ εἰκὸς ἀποκόπτῃ, φανερὰν ἅλωσιν οἱ πολεμοῦντες αἱροῦνται.and how will you call upon God to assist you, when you are voluntarily transgressing against his religion? Now, all men that go to war do it either as depending on Divine or on human assistance; but since your going to war will cut off both those assistances, those that are for going to war choose evident destruction.


τί δὴ κωλύει ταῖς ἑαυτῶν χερσὶν διαχρήσασθαι τέκνα καὶ γυναῖκας καὶ τὴν περικαλλεστάτην πατρίδα ταύτην καταφλέξαι; μανέντες γὰρ οὕτως τό γε τῆς ἥττης ὄνειδος κερδήσετε. καλόνWhat hinders you from slaying your children and wives with your own hands, and burning this most excellent native city of yours? for by this mad prank you will, however, escape the reproach of being beaten.


ὦ φίλοι, καλόν, ἕως ἔτι ἐν ὅρμῳ τὸ σκάφος προσκέπτεσθαι τὸν μέλλοντα χειμῶνα μηδ' εἰς μέσας τὰς θυέλλας ἀπολουμένους ἀναχθῆναι: τοῖς μὲν γὰρ ἐξ ἀδήλων ἐπιπεσοῦσιν δεινοῖς τὸ γοῦν ἐλεεῖσθαι περίεστιν, ὁ δ' εἰς πρόδηλον ἀπώλειαν ὁρμήσας καὶ προσονειδίζεται.But it were best, O my friends, it were best, while the vessel is still in the haven, to foresee the impending storm, and not to set sail out of the port into the middle of the hurricanes; for we justly pity those who fall into great misfortunes without foreseeing them; but for him who rushes into manifest ruin, he gains reproaches [instead of commiseration].


πλὴν εἰ μή τις ὑπολαμβάνει κατὰ συνθήκας πολεμήσειν καὶ ̔Ρωμαίους κρατήσαντας ὑμῶν μετριάσειν, ἀλλ' οὐκ εἰς ὑπόδειγμα τῶν ἄλλων ἐθνῶν καταφλέξειν μὲν τὴν ἱερὰν πόλιν, ἀναιρήσειν δὲ πᾶν ὑμῶν τὸ φῦλον: οὐδὲ γὰρ περιλειφθέντες φυγῆς εὑρήσετε τόπον ἁπάντων ἐχόντων ̔Ρωμαίους δεσπότας ἢ δεδοικότων σχεῖν.But certainly no one can imagine that you can enter into a war as by an agreement, or that when the Romans have got you under their power, they will use you with moderation, or will not rather, for an example to other nations, burn your holy city, and utterly destroy your whole nation; for those of you who shall survive the war will not be able to find a place whither to flee, since all men have the Romans for their lords already, or are afraid they shall have hereafter.


ὁ δὲ κίνδυνος οὐ τῶν ἐνθάδε μόνον, ἀλλὰ καὶ τῶν κατὰ τὰς ἄλλας κατοικούντων πόλεις: οὐ γὰρ ἔστιν ἐπὶ τῆς οἰκουμένης δῆμος ὁ μὴ μοῖραν ἡμετέραν ἔχων.Nay, indeed, the danger concerns not those Jews that dwell here only, but those of them which dwell in other cities also; for there is no people upon the habitable earth which have not some portion of you among them


οὓς ἅπαντας πολεμησάντων ὑμῶν κατασφάξουσιν οἱ διάφοροι, καὶ δι' ὀλίγων ἀνδρῶν κακοβουλίαν πᾶσα πλησθήσεται πόλις ̓Ιουδαϊκοῦ φόνου. καὶ συγγνώμη μὲν τοῖς τοῦτο πράξασιν: ἂν δὲ μὴ πραχθῇ, λογίσασθε, πῶς πρὸς οὕτω φιλανθρώπους ὅπλα κινεῖν ἀνόσιον.whom your enemies will slay, in case you go to war, and on that account also; and so every city which hath Jews in it will be filled with slaughter for the sake only of a few men, and they who slay them will be pardoned; but if that slaughter be not made by them, consider how wicked a thing it is to take arms against those that are so kind to you.


nanHave pity, therefore, if not on your children and wives, yet upon this your metropolis, and its sacred walls; spare the temple, and preserve the holy house, with its holy furniture, for yourselves; for if the Romans get you under their power, they will no longer abstain from them, when their former abstinence shall have been so ungratefully requited.


μαρτύρομαι δὲ ἐγὼ μὲν ὑμῶν τὰ ἅγια καὶ τοὺς ἱεροὺς ἀγγέλους τοῦ θεοῦ καὶ πατρίδα τὴν κοινήν, ὡς οὐδὲν τῶν σωτηρίων ὑμῖν καθυφηκάμην, ὑμεῖς δὲ βουλευσάμενοι μὲν τὰ δέοντα κοινὴν σὺν ἐμοὶ τὴν εἰρήνην ἕξετε, προαχθέντες δὲ τοῖς θυμοῖς χωρὶς ἐμοῦ κινδυνεύσετε.”I call to witness your sanctuary, and the holy angels of God, and this country common to us all, that I have not kept back anything that is for your preservation; and if you will follow that advice which you ought to do, you will have that peace which will be common to you and to me; but if you indulge your passions, you will run those hazards which I shall be free from.”


Τοσαῦτα εἰπὼν ἐπεδάκρυσέν τε μετὰ τῆς ἀδελφῆς καὶ πολὺ τῆς ὁρμῆς αὐτῶν ἔπαυσεν τοῖς δακρύοις. ἀνεβόων δὲ οὐ ̔Ρωμαίοις, ἀλλὰ Φλώρῳ δι' ἃ πεπόνθασιν πολεμεῖν.5. When Agrippa had spoken thus, both he and his sister wept, and by their tears repressed a great deal of the violence of the people; but still they cried out, that they would not fight against the Romans, but against Florus, on account of what they had suffered by his means.


πρὸς τοῦτο βασιλεὺς ̓Αγρίππας “ἀλλὰ τὰ ἔργα, ἔφη, ̔Ρωμαίοις ἤδη πολεμούντων ἐστίν: οὔτε γὰρ Καίσαρι δεδώκατε τὸν φόρον καὶ τὰς στοὰς ἀπεκόψατε τῆς ̓Αντωνίας.To which Agrippa replied, that what they had already done was like such as make war against the Romans; “for you have not paid the tribute which is due to Caesar and you have cut off the cloisters [of the temple] from joining to the tower Antonia.


ἀποσκευάσαισθε δ' ἂν τὴν αἰτίαν τῆς ἀποστάσεως, εἰ ταύτας τε συνάψετε πάλιν καὶ τελέσετε τὴν εἰσφοράν: οὐ γὰρ δή γε Φλώρου τὸ φρούριόν ἐστιν ἢ Φλώρῳ τὰ χρήματα δώσετε.”You will therefore prevent any occasion of revolt if you will but join these together again, and if you will but pay your tribute; for the citadel does not now belong to Florus, nor are you to pay the tribute money to Florus.”


Τούτοις ὁ δῆμος ἐπείθετο, καὶ μετὰ τοῦ βασιλέως τῆς τε Βερνίκης ἀναβάντες εἰς τὸ ἱερὸν κατήρξαντο τῆς τῶν στοῶν δομήσεως, εἰς δὲ τὰς κώμας οἵ τε ἄρχοντες καὶ βουλευταὶ μερισθέντες τοὺς φόρους συνέλεγον. ταχέως δὲ τὰ τεσσαράκοντα τάλαντα, τοσοῦτον γὰρ ἔλειπεν, ἠθροίσθη.1. This advice the people hearkened to, and went up into the temple with the king and Bernice, and began to rebuild the cloisters; the rulers also and senators divided themselves into the villages, and collected the tributes, and soon got together forty talents, which was the sum that was deficient.


καὶ τοῦ μὲν πολέμου τότε οὕτω τὴν ἀπειλὴν κατεῖχεν ̓Αγρίππας, αὖθις δὲ ἐπειρᾶτο πείθειν τὸ πλῆθος ὑπακούειν Φλώρῳ, μέχρις ἀντ' αὐτοῦ πέμψει Καῖσαρ διάδοχον: πρὸς ὃ παροξυνθέντες ἐβλασφήμουν εἰς τὸν βασιλέα καὶ τῆς πόλεως αὐτὸν ἐξεκήρυσσον, ἐτόλμων δέ τινες τῶν στασιαστῶν καὶ λίθους ἐπ' αὐτὸν βάλλειν.And thus did Agrippa then put a stop to that war which was threatened. Moreover, he attempted to persuade the multitude to obey Florus, until Caesar should send one to succeed him; but they were hereby more provoked, and cast reproaches upon the king, and got him excluded out of the city; nay, some of the seditious had the impudence to throw stones at him.


ὁ δὲ βασιλεὺς ἰδὼν τὴν ὁρμὴν ἤδη τῶν νεωτεριζόντων ἀκατάσχετον καὶ χαλεπήνας ἐφ' οἷς προπεπηλάκισται, τοὺς μὲν ἄρχοντας αὐτῶν ἅμα τοῖς δυνατοῖς ἔπεμπε πρὸς Φλῶρον εἰς Καισάρειαν, ἵν' ἐκεῖνος ἐξ αὐτῶν ἀποδείξῃ τοὺς τὴν χώραν φορολογήσοντας, αὐτὸς δὲ ἀνεχώρησεν εἰς τὴν βασιλείαν.So when the king saw that the violence of those that were for innovations was not to be restrained, and being very angry at the contumelies he had received, he sent their rulers, together with their men of power, to Florus, to Caesarea, that he might appoint whom he thought fit to collect the tribute in the country, while he retired into his own kingdom.


Κἀν τούτῳ τινὲς τῶν μάλιστα κινούντων τὸν πόλεμον συνελθόντες ὥρμησαν ἐπὶ φρούριόν τι καλούμενον Μασάδαν, καὶ καταλαβόντες αὐτὸ λάθρα τοὺς μὲν ̔Ρωμαίων φρουροὺς ἀπέσφαξαν, ἑτέρους δ' ἐγκατέστησαν ἰδίους.2. And at this time it was that some of those that principally excited the people to go to war made an assault upon a certain fortress called Masada. They took it by treachery, and slew the Romans that were there, and put others of their own party to keep it.


ἅμα δὲ καὶ κατὰ τὸ ἱερὸν ̓Ελεάζαρος υἱὸς ̓Ανανία τοῦ ἀρχιερέως, νεανίας θρασύτατος, στρατηγῶν τότε τοὺς κατὰ τὴν λατρείαν λειτουργοῦντας ἀναπείθει μηδενὸς ἀλλοτρίου δῶρον ἢ θυσίαν προσδέχεσθαι. τοῦτο δ' ἦν τοῦ πρὸς ̔Ρωμαίους πολέμου καταβολή: τὴν γὰρ ὑπὲρ τούτων θυσίαν Καίσαρος ἀπέρριψαν.At the same time Eleazar, the son of Ananias the high priest, a very bold youth, who was at that time governor of the temple, persuaded those that officiated in the Divine service to receive no gift or sacrifice for any foreigner. And this was the true beginning of our war with the Romans; for they rejected the sacrifice of Caesar on this account;


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

33 results
1. Hebrew Bible, Genesis, 22.2 (9th cent. BCE - 3rd cent. BCE)

22.2. וַיֹּאמֶר קַח־נָא אֶת־בִּנְךָ אֶת־יְחִידְךָ אֲשֶׁר־אָהַבְתָּ אֶת־יִצְחָק וְלֶךְ־לְךָ אֶל־אֶרֶץ הַמֹּרִיָּה וְהַעֲלֵהוּ שָׁם לְעֹלָה עַל אַחַד הֶהָרִים אֲשֶׁר אֹמַר אֵלֶיךָ׃ 22.2. וַיְהִי אַחֲרֵי הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה וַיֻּגַּד לְאַבְרָהָם לֵאמֹר הִנֵּה יָלְדָה מִלְכָּה גַם־הִוא בָּנִים לְנָחוֹר אָחִיךָ׃ 22.2. And He said: ‘Take now thy son, thine only son, whom thou lovest, even Isaac, and get thee into the land of Moriah; and offer him there for a burnt-offering upon one of the mountains which I will tell thee of.’"
2. Hebrew Bible, Proverbs, 8.22-8.26 (9th cent. BCE - 3rd cent. BCE)

8.22. יְהוָה קָנָנִי רֵאשִׁית דַּרְכּוֹ קֶדֶם מִפְעָלָיו מֵאָז׃ 8.23. מֵעוֹלָם נִסַּכְתִּי מֵרֹאשׁ מִקַּדְמֵי־אָרֶץ׃ 8.24. בְּאֵין־תְּהֹמוֹת חוֹלָלְתִּי בְּאֵין מַעְיָנוֹת נִכְבַּדֵּי־מָיִם׃ 8.25. בְּטֶרֶם הָרִים הָטְבָּעוּ לִפְנֵי גְבָעוֹת חוֹלָלְתִּי׃ 8.26. עַד־לֹא עָשָׂה אֶרֶץ וְחוּצוֹת וְרֹאשׁ עָפְרוֹת תֵּבֵל׃ 8.22. The LORD made me as the beginning of His way, The first of His works of old." 8.23. I was set up from everlasting, from the beginning, Or ever the earth was." 8.24. When there were no depths, I was brought forth; When there were no fountains abounding with water." 8.25. Before the mountains were settled, Before the hills was I brought forth;" 8.26. While as yet He had not made the earth, nor the fields, Nor the beginning of the dust of the world."
3. Hebrew Bible, Isaiah, 28.16 (8th cent. BCE - 5th cent. BCE)

28.16. לָכֵן כֹּה אָמַר אֲדֹנָי יְהוִה הִנְנִי יִסַּד בְּצִיּוֹן אָבֶן אֶבֶן בֹּחַן פִּנַּת יִקְרַת מוּסָד מוּסָּד הַמַּאֲמִין לֹא יָחִישׁ׃ 28.16. Therefore thus saith the Lord GOD: Behold, I lay in Zion for a foundation a stone, A tried stone, a costly corner-stone of sure foundation; He that believeth shall not make haste."
4. Hebrew Bible, 2 Chronicles, 3.1 (5th cent. BCE - 3rd cent. BCE)

3.1. וַיָּחֶל שְׁלֹמֹה לִבְנוֹת אֶת־בֵּית־יְהוָה בִּירוּשָׁלִַם בְּהַר הַמּוֹרִיָּה אֲשֶׁר נִרְאָה לְדָוִיד אָבִיהוּ אֲשֶׁר הֵכִין בִּמְקוֹם דָּוִיד בְּגֹרֶן אָרְנָן הַיְבוּסִי׃ 3.1. וַיַּעַשׂ בְּבֵית־קֹדֶשׁ הַקֳּדָשִׁים כְּרוּבִים שְׁנַיִם מַעֲשֵׂה צַעֲצֻעִים וַיְצַפּוּ אֹתָם זָהָב׃ 3.1. Then Solomon began to build the house of the LORD at Jerusalem in mount Moriah, where [the LORD] appeared unto David his father; for which provision had been made in the Place of David, in the threshingfloor of Or the Jebusite."
5. Anon., Jubilees, 30.5 (2nd cent. BCE - 2nd cent. BCE)

30.5. And Simeon and Levi came unexpectedly to Shechem and executed judgment on all the men of Shechem, and slew all the men whom they found in it, and left not a single one remaining in it:
6. Anon., Testament of Levi, 5.3, 7.2 (2nd cent. BCE - 2nd cent. CE)

5.3. Then the angel brought me down to the earth, and gave me a shield and a sword, and said to me: Execute vengeance on Shechem because of Dinah, thy sister, and I will be with thee because the Lord hath sent me. 7.2. For from this day forward shall Shechem be called a city of imbeciles; for as a man mocketh a fool, so did we mock them.
7. Septuagint, Judith, 2.24, 3.6 (2nd cent. BCE - 0th cent. CE)

2.24. Then he followed the Euphrates and passed through Mesopotamia and destroyed all the hilltop cities along the brook Abron, as far as the sea. 3.6. Then he went down to the seacoast with his army and stationed garrisons in the hilltop cities and took picked men from them as his allies.
8. Philo of Alexandria, On The Life of Moses, 1.2, 1.21, 1.166 (1st cent. BCE - 1st cent. CE)

1.2. for the glory of the laws which he left behind him has reached over the whole world, and has penetrated to the very furthest limits of the universe; and those who do really and truly understand him are not many, perhaps partly out of envy, or else from the disposition so common to many persons of resisting the commands which are delivered by lawgivers in different states, since the historians who have flourished among the Greeks have not chosen to think him worthy of mention 1.21. And immediately he had all kinds of masters, one after another, some coming of their own accord from the neighbouring countries and the different districts of Egypt, and some being even procured from Greece by the temptation of large presents. But in a short time he surpassed all their knowledge, anticipating all their lessons by the excellent natural endowments of his own genius; so that everything in his case appeared to be a ecollecting rather than a learning, while he himself also, without any teacher, comprehended by his instinctive genius many difficult subjects; 1.166. for a cloud, fashioned into the form of a vast pillar, went before the multitude by day, giving forth a light like that of the sun, but by night it displayed a fiery blaze, in order that the Hebrews might not wander on their journey, but might follow the guidance of their leader along the road, without any deviation. Perhaps, indeed, this was one of the ministers of the mighty King, an unseen messenger, a guide of the way enveloped in this cloud, whom it was not lawful for men to behold with the eyes of the body.
9. Philo of Alexandria, On The Embassy To Gaius, 202-373, 201 (1st cent. BCE - 1st cent. CE)

201. These men hearing from travellers who visit the city how exceedingly eager and earnest Gaius is about his own deification, and how disposed he is to look unfavourably upon the whole race of Judaea, thinking that they have now an admirable opportunity for attacking them themselves, have erected an extemporaneous altar of the most contemptible materials, having made clay into bricks for the sole purpose of plotting against their fellow citizens; for they knew well that they would never endure to see their customs transgressed; as was indeed the case.
10. Josephus Flavius, Jewish Antiquities, 1.226, 9.291, 11.87-11.103, 11.107-11.108, 11.111-11.116, 12.156, 13.74-13.79, 14.71-14.73, 14.105-14.109, 14.272-14.274, 17.252-17.268, 18.4-18.10, 18.23-18.25, 18.29-18.30, 18.90-18.95, 18.261-18.309, 20.6-20.14, 20.97-20.149, 20.157-20.215 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.226. Now the two servants went along with him two days; but on the third day, as soon as he saw the mountain, he left those servants that were with him till then in the plain, and, having his son alone with him, he came to the mountain. It was that mountain upon which king David afterwards built the temple. 9.291. And when they see the Jews in prosperity, they pretend that they are changed, and allied to them, and call them kinsmen, as though they were derived from Joseph, and had by that means an original alliance with them; but when they see them falling into a low condition, they say they are no way related to them, and that the Jews have no right to expect any kindness or marks of kindred from them, but they declare that they are sojourners, that come from other countries. But of these we shall have a more seasonable opportunity to discourse hereafter. 11.87. although it was indeed lawful for them to come and worship there if they pleased, and that they could allow them nothing but that in common with them, which was common to them with all other men, to come to their temple and worship God there. 11.88. 4. When the Cuthearts heard this, for the Samaritans have that appellation, they had indignation at it, and persuaded the nations of Syria to desire of the governors, in the same manner as they had done formerly in the days of Cyrus, and again in the days of Cambyses afterwards, to put a stop to the building of the temple, and to endeavor to delay and protract the Jews in their zeal about it. 11.89. Now at this time Sisinnes, the governor of Syria and Phoenicia, and Sathrabuzanes, with certain others, came up to Jerusalem, and asked the rulers of the Jews, by whose grant it was that they built the temple in this manner, since it was more like to a citadel than a temple? and for what reason it was that they built cloisters and walls, and those strong ones too, about the city? 11.91. but that because of their fathers’ impiety towards God, Nebuchadnezzar, king of the Babylonians and of the Chaldeans, took their city by force, and destroyed it, and pillaged the temple, and burnt it down, and transplanted the people whom he had made captives, and removed them to Babylon; 11.92. that Cyrus, who, after him, was king of Babylonia and Persia, wrote to them to build the temple, and committed the gifts and vessels, and whatsoever Nebuchadnezzar had carried out of it, to Zorobabel, and Mithridates the treasurer; and gave order to have them carried to Jerusalem, and to have them restored to their own temple, when it was built; 11.93. for he had sent to them to have that done speedily, and commanded Sanabassar to go up to Jerusalem, and to take care of the building of the temple; who, upon receiving that epistle from Cyrus, came, and immediately laid its foundations; “and although it hath been in building from that time to this, it hath not yet been finished, by reason of the malignity of our enemies. 11.94. If therefore you have a mind, and think it proper, write this account to Darius, that when he hath consulted the records of the kings, he may find that we have told you nothing that is false about this matter.” 11.95. 5. When Zorobabel and the high priest had made this answer, Sisinnes, and those that were with him, did not resolve to hinder the building, until they had informed king Darius of all this. So they immediately wrote to him about these affairs; 11.96. but as the Jews were now under terror, and afraid lest the king should change his resolutions as to the building of Jerusalem and of the temple, there were two prophets at that time among them, Haggai and Zechariah, who encouraged them, and bid them be of good cheer, and to suspect no discouragement from the Persians, for that God foretold this to them. So, in dependence on those prophets, they applied themselves earnestly to building, and did not intermit one day. 11.97. 6. Now Darius, when the Samaritans had written to him, and in their epistle had accused the Jews, how they fortified the city, and built the temple more like to a citadel than to a temple; and said, that their doings were not expedient for the king’s affairs; and besides, they showed the epistle of Cambyses, wherein he forbade them to build the temple: 11.98. and when Darius thereby understood that the restoration of Jerusalem was not expedient for his affairs, and when he had read the epistle that was brought him from Sisinnes, and those that were with him, he gave order that what concerned these matters should be sought for among the royal records. 11.99. Whereupon a book was found at Ecbatana, in the tower that was in Media, wherein was written as follows: “Cyrus the king, in the first year of his reign, commanded that the temple should be built in Jerusalem; and the altar in height threescore cubits, and its breadth of the same, with three edifices of polished stone, and one edifice of stone of their own country; 11.101. and that the care of these things should belong to Sanabassar, the governor and president of Syria and Phoenicia, and to his associates, that they may not meddle with that place, but may permit the servants of God, the Jews and their rulers, to build the temple. 11.102. He also ordained that they should assist them in the work; and that they should pay to the Jews, out of the tribute of the country where they were governors, on account of the sacrifices, bulls, and rams, and lambs, and kids of the goats, and fine flour, and oil, and wine, and all other things that the priests should suggest to them; and that they should pray for the preservation of the king, and of the Persians; 11.103. and that for such as transgressed any of these orders thus sent to them, he commanded that they should be caught, and hung upon a cross, and their substance confiscated to the king’s use. He also prayed to God against them, that if any one attempted to hinder the building of the temple, God would strike him dead, and thereby restrain his wickedness.” 11.107. And in the ninth year of the reign of Darius, on the twenty-third day of the twelfth month, which is by us called Adar, but by the Macedonians Dystrus, the priests, and Levites, and the other multitude of the Israelites, offered sacrifices, as the renovation of their former prosperity after their captivity, and because they had now the temple rebuilt, a hundred bulls, two hundred rains, four hundred lambs, and twelve kids of the goats, according to the number of their tribes, (for so many are the tribes of the Israelites,) and this last for the sins of every tribe. 11.108. The priests also and the Levites set the porters at every gate, according to the laws of Moses. The Jews also built the cloisters of the inner temple that were round about the temple itself. 11.111. So these men offered the largest sacrifices on these accounts, and used great magnificence in the worship of God, and dwelt in Jerusalem, and made use of a form of government that was aristocratical, but mixed with an oligarchy, for the high priests were at the head of their affairs, until the posterity of the Asamoneans set up kingly government; 11.112. for before their captivity, and the dissolution of their polity, they at first had kingly government from Saul and David for five hundred and thirty-two years, six months, and ten days; but before those kings, such rulers governed them as were called judges and monarchs. Under this form of government they continued for more than five hundred years after the death of Moses, and of Joshua their commander. 11.113. And this is the account I had to give of the Jews who had been carried into captivity, but were delivered from it in the times of Cyrus and Darius. 11.114. 9. But the Samaritans, being evil and enviously disposed to the Jews, wrought them many mischiefs, by reliance on their riches, and by their pretense that they were allied to the Persians, on account that thence they came; 11.115. and whatsoever it was that they were enjoined to pay the Jews by the king’s order out of their tributes for the sacrifices, they would not pay it. They had also the governors favorable to them, and assisting them for that purpose; nor did they spare to hurt them, either by themselves or by others, as far as they were able. 11.116. So the Jews determined to send an embassage to king Darius, in favor of the people of Jerusalem, and in order to accuse the Samaritans. The ambassadors were Zorobabel, and four others of the rulers; 12.156. Now at this time the Samaritans were in a flourishing condition, and much distressed the Jews, cutting off parts of their land, and carrying off slaves. This happened when Onias was high priest; 13.74. 4. Now it came to pass that the Alexandrian Jews, and those Samaritans who paid their worship to the temple that was built in the days of Alexander at Mount Gerizzim, did now make a sedition one against another, and disputed about their temples before Ptolemy himself; the Jews saying that, according to the laws of Moses, the temple was to be built at Jerusalem; and the Samaritans saying that it was to be built at Gerizzim. 13.75. They desired therefore the king to sit with his friends, and hear the debates about these matters, and punish those with death who were baffled. Now Sabbeus and Theodosius managed the argument for the Samaritans, and Andronicus, the son of Messalamus, for the people of Jerusalem; 13.76. and they took an oath by God and the king to make their demonstrations according to the law; and they desired of Ptolemy, that whomsoever he should find that transgressed what they had sworn to, he would put him to death. Accordingly, the king took several of his friends into the council, and sat down, in order to hear what the pleaders said. 13.77. Now the Jews that were at Alexandria were in great concern for those men, whose lot it was to contend for the temple at Jerusalem; for they took it very ill that any should take away the reputation of that temple, which was so ancient and so celebrated all over the habitable earth. 13.78. Now when Sabbeus and Tlteodosius had given leave to Andronicus to speak first, he began to demonstrate out of the law, and out of the successions of the high priests, how they every one in succession from his father had received that dignity, and ruled over the temple; and how all the kings of Asia had honored that temple with their donations, and with the most splendid gifts dedicated thereto. But as for that at Gerizzm, he made no account of it, and regarded it as if it had never had a being. 13.79. By this speech, and other arguments, Andronicus persuaded the king to determine that the temple at Jerusalem was built according to the laws of Moses, and to put Sabbeus and Theodosius to death. And these were the events that befell the Jews at Alexandria in the days of Ptolemy Philometor. 14.71. of the Jews there fell twelve thousand, but of the Romans very few. Absalom, who was at once both uncle and father-in-law to Aristobulus, was taken captive; and no small enormities were committed about the temple itself, which, in former ages, had been inaccessible, and seen by none; 14.72. for Pompey went into it, and not a few of those that were with him also, and saw all that which it was unlawful for any other men to see but only for the high priests. There were in that temple the golden table, the holy candlestick, and the pouring vessels, and a great quantity of spices; and besides these there were among the treasures two thousand talents of sacred money: yet did Pompey touch nothing of all this, on account of his regard to religion; and in this point also he acted in a manner that was worthy of his virtue. 14.73. The next day he gave order to those that had the charge of the temple to cleanse it, and to bring what offerings the law required to God; and restored the high priesthood to Hyrcanus, both because he had been useful to him in other respects, and because he hindered the Jews in the country from giving Aristobulus any assistance in his war against him. He also cut off those that had been the authors of that war; and bestowed proper rewards on Faustus, and those others that mounted the wall with such alacrity; 14.105. 1. Now Crassus, as he was going upon his expedition against the Parthians, came into Judea, and carried off the money that was in the temple, which Pompey had left, being two thousand talents, and was disposed to spoil it of all the gold belonging to it, which was eight thousand talents. 14.106. He also took a beam, which was made of solid beaten gold, of the weight of three hundred minae, each of which weighed two pounds and a half. It was the priest who was guardian of the sacred treasures, and whose name was Eleazar, that gave him this beam, not out of a wicked design 14.107. for he was a good and a righteous man; but being intrusted with the custody of the veils belonging to the temple, which were of admirable beauty, and of very costly workmanship, and hung down from this beam, when he saw that Crassus was busy in gathering money, and was in fear for the entire ornaments of the temple, he gave him this beam of gold as a ransom for the whole 14.108. but this not till he had given his oath that he would remove nothing else out of the temple, but be satisfied with this only, which he should give him, being worth many ten thousand [shekels]. Now this beam was contained in a wooden beam that was hollow, but was known to no others; but Eleazar alone knew it; 14.109. yet did Crassus take away this beam, upon the condition of touching nothing else that belonged to the temple, and then brake his oath, and carried away all the gold that was in the temple. 14.272. and having raised the siege, he brought over both Bassus and Marcus to his party. He then went over the cities, and got together weapons and soldiers, and laid great taxes upon those cities; and he chiefly oppressed Judea, and exacted of it seven hundred talents: 14.273. but Antipater, when he saw the state to be in so great consternation and disorder, he divided the collection of that sum, and appointed his two sons to gather it; and so that part of it was to be exacted by Malichus, who was ill-disposed to him, and part by others. 14.274. And because Herod did exact what is required of him from Galilee before others, he was in the greatest favor with Cassius; for he thought it a part of prudence to cultivate a friendship with the Romans, and to gain their goodwill at the expense of others; 17.252. Yet did not this at all avail to put an end to that their sedition; for after Varus was gone away, Sabinus, Caesar’s procurator, staid behind, and greatly distressed the Jews, relying on the forces that were left there that they would by their multitude protect him; 17.253. for he made use of them, and armed them as his guards, thereby so oppressing the Jews, and giving them so great disturbance, that at length they rebelled; for he used force in seizing the citadels, and zealously pressed on the search after the king’s money, in order to seize upon it by force, on account of his love of gain and his extraordinary covetousness. 17.254. 2. But on the approach of pentecost, which is a festival of ours, so called from the days of our forefathers, a great many ten thousands of men got together; nor did they come only to celebrate the festival, but out of their indignation at the madness of Sabinus, and at the injuries he offered them. A great number there was of Galileans, and Idumeans, and many men from Jericho, and others who had passed over the river Jordan, and inhabited those parts. This whole multitude joined themselves to all the rest, and were more zealous than the others in making an assault on Sabinus, in order to be avenged on him; 17.255. o they parted themselves into three bands, and encamped themselves in the places following:—some of them seized on the hippodrome and of the other two bands, one pitched themselves from the northern part of the temple to the southern, on the east quarter; but the third band held the western part of the city, where the king’s palace was. Their work tended entirely to besiege the Romans, and to enclose them on all sides. 17.256. Now Sabinus was afraid of these men’s number, and of their resolution, who had little regard to their lives, but were very desirous not to be overcome, while they thought it a point of puissance to overcome their enemies; so he sent immediately a letter to Varus, and, as he used to do, was very pressing with him, and entreated him to come quickly to his assistance, because the forces he had left were in imminent danger, and would probably, in no long time, be seized upon, and cut to pieces; 17.257. while he did himself get up to the highest tower of the fortress Phasaelus, which had been built in honor of Phasaelus, king Herod’s brother, and called so when the Parthians had brought him to his death. So Sabinus gave thence a signal to the Romans to fall upon the Jews, although he did not himself venture so much as to come down to his friends, and thought he might expect that the others should expose themselves first to die on account of his avarice. 17.258. However, the Romans ventured to make a sally out of the place, and a terrible battle ensued; wherein, though it is true the Romans beat their adversaries, yet were not the Jews daunted in their resolutions, even when they had the sight of that terrible slaughter that was made of them; 17.259. but they went round about, and got upon those cloisters which encompassed the outer court of the temple, where a great fight was still continued, and they cast stones at the Romans, partly with their hands, and partly with slings, as being much used to those exercises. 17.261. till at last the Romans, who were greatly distressed by what was done, set fire to the cloisters so privately, that those that were gotten upon them did not perceive it. This fire being fed by a great deal of combustible matter, caught hold immediately on the roof of the cloisters; 17.262. o the wood, which was full of pitch and wax, and whose gold was laid on it with wax, yielded to the flame presently, and those vast works, which were of the highest value and esteem, were destroyed utterly, while those that were on the roof unexpectedly perished at the same time; for as the roof tumbled down, some of these men tumbled down with it, and others of them were killed by their enemies who encompassed them. 17.263. There was a great number more, who, out of despair of saving their lives, and out of astonishment at the misery that surrounded them, did either cast themselves into the fire, or threw themselves upon their own swords, and so got out of their misery. But as to those that retired behind the same way by which they ascended, and thereby escaped, they were all killed by the Romans, as being unarmed men, and their courage failing them; their wild fury being now not able to help them, because they were destitute of armor 17.264. insomuch that of those that went up to the top of the roof, not one escaped. The Romans also rushed through the fire, where it gave them room so to do, and seized on that treasure where the sacred money was reposited; a great part of which was stolen by the soldiers, and Sabinus got openly four hundred talents. 17.265. 3. But this calamity of the Jews’ friends, who fell in this battle, grieved them, as did also this plundering of the money dedicated to God in the temple. Accordingly, that body of them which continued best together, and was the most warlike, encompassed the palace, and threatened to set fire to it, and kill all that were in it. Yet still they commanded them to go out presently, and promised, that if they would do so, they would not hurt them, nor Sabinus neither; 17.266. at which time the greatest part of the king’s troops deserted to them, while Rufus and Gratus, who had three thousand of the most warlike of Herod’s army with them, who were men of active bodies, went over to the Romans. There was also a band of horsemen under the command of Ruffis, which itself went over to the Romans also. 17.267. However, the Jews went on with the siege, and dug mines under the palace walls, and besought those that were gone over to the other side not to be their hinderance, now they had such a proper opportunity for the recovery of their country’s ancient liberty; 17.268. and for Sabinus, truly he was desirous of going away with his soldiers, but was not able to trust himself with the enemy, on account of what mischief he had already done them; and he took this great [pretended] lenity of theirs for an argument why he should not comply with them; and so, because he expected that Varus was coming, he still bore the siege. 18.4. Yet was there one Judas, a Gaulonite, of a city whose name was Gamala, who, taking with him Sadduc, a Pharisee, became zealous to draw them to a revolt, who both said that this taxation was no better than an introduction to slavery, and exhorted the nation to assert their liberty; 18.4. When Phraates had had legitimate sons of his own, he had also an Italian maid-servant, whose name was Thermusa, who had been formerly sent to him by Julius Caesar, among other presents. He first made her his concubine; but he being a great admirer of her beauty, in process of time having a son by her, whose name was Phraataces, he made her his legitimate wife, and had a great respect for her. 18.5. as if they could procure them happiness and security for what they possessed, and an assured enjoyment of a still greater good, which was that of the honor and glory they would thereby acquire for magimity. They also said that God would not otherwise be assisting to them, than upon their joining with one another in such councils as might be successful, and for their own advantage; and this especially, if they would set about great exploits, and not grow weary in executing the same; 18.5. But Vonones fled away to Armenia; and as soon as he came thither, he had an inclination to have the government of the country given him, and sent ambassadors to Rome [for that purpose]. 18.6. o men received what they said with pleasure, and this bold attempt proceeded to a great height. All sorts of misfortunes also sprang from these men, and the nation was infected with this doctrine to an incredible degree; 18.6. 2. But Pilate undertook to bring a current of water to Jerusalem, and did it with the sacred money, and derived the origin of the stream from the distance of two hundred furlongs. However, the Jews were not pleased with what had been done about this water; and many ten thousands of the people got together, and made a clamor against him, and insisted that he should leave off that design. Some of them also used reproaches, and abused the man, as crowds of such people usually do. 18.7. one violent war came upon us after another, and we lost our friends which used to alleviate our pains; there were also very great robberies and murder of our principal men. This was done in pretense indeed for the public welfare, but in reality for the hopes of gain to themselves; 18.7. and when he joyfully hearkened to her entreaty, she said she wanted no more than fifty thousand drachmae for the entrapping of the woman. So when she had encouraged the young man, and gotten as much money as she required, she did not take the same methods as had been taken before, because she perceived that the woman was by no means to be tempted by money; but as she knew that she was very much given to the worship of the goddess Isis, she devised the following stratagem: 18.8. whence arose seditions, and from them murders of men, which sometimes fell on those of their own people, (by the madness of these men towards one another, while their desire was that none of the adverse party might be left,) and sometimes on their enemies; a famine also coming upon us, reduced us to the last degree of despair, as did also the taking and demolishing of cities; nay, the sedition at last increased so high, that the very temple of God was burnt down by their enemies’ fire. 18.8. while he only banished Mundus, but did no more to him, because he supposed that what crime he had committed was done out of the passion of love. And these were the circumstances which concerned the temple of Isis, and the injuries occasioned by her priests. I now return to the relation of what happened about this time to the Jews at Rome, as I formerly told you I would. 18.9. Such were the consequences of this, that the customs of our fathers were altered, and such a change was made, as added a mighty weight toward bringing all to destruction, which these men occasioned by their thus conspiring together; for Judas and Sadduc, who excited a fourth philosophic sect among us, and had a great many followers therein, filled our civil government with tumults at present, and laid the foundations of our future miseries, by this system of philosophy, which we were before unacquainted withal 18.9. 3. But Vitellius came into Judea, and went up to Jerusalem; it was at the time of that festival which is called the Passover. Vitellius was there magnificently received, and released the inhabitants of Jerusalem from all the taxes upon the fruits that were bought and sold, and gave them leave to have the care of the high priest’s vestments, with all their ornaments, and to have them under the custody of the priests in the temple, which power they used to have formerly 18.23. 6. But of the fourth sect of Jewish philosophy, Judas the Galilean was the author. These men agree in all other things with the Pharisaic notions; but they have an inviolable attachment to liberty, and say that God is to be their only Ruler and Lord. They also do not value dying any kinds of death, nor indeed do they heed the deaths of their relations and friends, nor can any such fear make them call any man lord. 18.23. Now the centurion who was set to keep Agrippa, when he saw with what haste Marsyas came, and what joy Agrippa had from what he said, he had a suspicion that his words implied some great innovation of affairs, and he asked them about what was said. 18.24. And since this immovable resolution of theirs is well known to a great many, I shall speak no further about that matter; nor am I afraid that any thing I have said of them should be disbelieved, but rather fear, that what I have said is beneath the resolution they show when they undergo pain. 18.24. 1. But Herodias, Agrippa’s sister, who now lived as wife to that Herod who was tetrarch of Galilee and Perea, took this authority of her brother in an envious manner, particularly when she saw that he had a greater dignity bestowed on him than her husband had; since, when he ran away, it was because he was not able to pay his debts; and now he was come back, it was because he was in a way of dignity, and of great good fortune. 18.25. And it was in Gessius Florus’s time that the nation began to grow mad with this distemper, who was our procurator, and who occasioned the Jews to go wild with it by the abuse of his authority, and to make them revolt from the Romans. And these are the sects of Jewish philosophy. 18.25. Now Caius saluted Herod, for he first met with him, and then looked upon the letters which Agrippa had sent him, and which were written in order to accuse Herod; wherein he accused him, that he had been in confederacy with Sejanus against Tiberius’s and that he was now confederate with Artabanus, the king of Parthia, in opposition to the government of Caius; 18.29. nay, it was so far from the ability of others, that Caius himself could never equal, much less exceed it (such care had he taken beforehand to exceed all men, and particularly to make all agreeable to Caesar); 18.29. 2. As Coponius, who we told you was sent along with Cyrenius, was exercising his office of procurator, and governing Judea, the following accidents happened. As the Jews were celebrating the feast of unleavened bread, which we call the Passover, it was customary for the priests to open the temple-gates just after midnight. 18.91. although at this time they were laid up in the tower of Antonia, the citadel so called, and that on the occasion following: There was one of the [high] priests, named Hyrcanus; and as there were many of that name, he was the first of them; this man built a tower near the temple, and when he had so done, he generally dwelt in it, and had these vestments with him, because it was lawful for him alone to put them on, and he had them there reposited when he went down into the city, and took his ordinary garments; 18.92. the same things were continued to be done by his sons, and by their sons after them. But when Herod came to be king, he rebuilt this tower, which was very conveniently situated, in a magnificent manner; and because he was a friend to Antonius, he called it by the name of Antonia. And as he found these vestments lying there, he retained them in the same place, as believing, that while he had them in his custody, the people would make no innovations against him. 18.93. The like to what Herod did was done by his son Archelaus, who was made king after him; after whom the Romans, when they entered on the government, took possession of these vestments of the high priest, and had them reposited in a stone-chamber, under the seal of the priests, and of the keepers of the temple, the captain of the guard lighting a lamp there every day; 18.94. and seven days before a festival they were delivered to them by the captain of the guard, when the high priest having purified them, and made use of them, laid them up again in the same chamber where they had been laid up before, and this the very next day after the feast was over. This was the practice at the three yearly festivals, and on the fast day; 18.95. but Vitellius put those garments into our own power, as in the days of our forefathers, and ordered the captain of the guard not to trouble himself to inquire where they were laid, or when they were to be used; and this he did as an act of kindness, to oblige the nation to him. Besides which, he also deprived Joseph, who was also called Caiaphas, of the high priesthood, and appointed Jonathan the son of Aus, the former high priest, to succeed him. After which, he took his journey back to Antioch. 18.261. 2. Hereupon Caius, taking it very heinously that he should be thus despised by the Jews alone, sent Petronius to be president of Syria, and successor in the government to Vitellius, and gave him order to make an invasion into Judea, with a great body of troops; and if they would admit of his statue willingly, to erect it in the temple of God; but if they were obstinate, to conquer them by war, and then to do it. 18.262. Accordingly, Petronius took the government of Syria, and made haste to obey Caesar’s epistle. He got together as great a number of auxiliaries as he possibly could, and took with him two legions of the Roman army, and came to Ptolemais, and there wintered, as intending to set about the war in the spring. He also wrote word to Caius what he had resolved to do, who commended him for his alacrity, and ordered him to go on, and to make war with them, in case they would not obey his commands. 18.263. But there came many ten thousands of the Jews to Petronius, to Ptolemais, to offer their petitions to him, that he would not compel them to transgress and violate the law of their forefathers; 18.264. “but if,” said they, “thou art entirely resolved to bring this statue, and erect it, do thou first kill us, and then do what thou hast resolved on; for while we are alive we cannot permit such things as are forbidden us to be done by the authority of our legislator, and by our forefathers’ determination that such prohibitions are instances of virtue.” 18.265. But Petronius was angry at them, and said, “If indeed I were myself emperor, and were at liberty to follow my own inclination, and then had designed to act thus, these your words would be justly spoken to me; but now Caesar hath sent to me, I am under the necessity of being subservient to his decrees, because a disobedience to them will bring upon me inevitable destruction.” 18.266. Then the Jews replied, “Since, therefore, thou art so disposed, O Petronius! that thou wilt not disobey Caius’s epistles, neither will we transgress the commands of our law; and as we depend upon the excellency of our laws, and, by the labors of our ancestors, have continued hitherto without suffering them to be transgressed, we dare not by any means suffer ourselves to be so timorous as to transgress those laws out of the fear of death 18.267. which God hath determined are for our advantage; and if we fall into misfortunes, we will bear them, in order to preserve our laws, as knowing that those who expose themselves to dangers have good hope of escaping them, because God will stand on our side, when, out of regard to him, we undergo afflictions, and sustain the uncertain turns of fortune. 18.268. But if we should submit to thee, we should be greatly reproached for our cowardice, as thereby showing ourselves ready to transgress our law; and we should incur the great anger of God also, who, even thyself being judge, is superior to Caius.” 18.269. 3. When Petronius saw by their words that their determination was hard to be removed, and that, without a war, he should not be able to be subservient to Caius in the dedication of his statue, and that there must be a great deal of bloodshed, he took his friends, and the servants that were about him, and hasted to Tiberias, as wanting to know in what posture the affairs of the Jews were; 18.271. and made supplication to him, that he would by no means reduce them to such distresses, nor defile their city with the dedication of the statue. Then Petronius said to them, “Will you then make war with Caesar, without considering his great preparations for war, and your own weakness?” They replied, “We will not by any means make war with him, but still we will die before we see our laws transgressed.” So they threw themselves down upon their faces, and stretched out their throats, and said they were ready to be slain; 18.272. and this they did for forty days together, and in the mean time left off the tilling of their ground, and that while the season of the year required them to sow it. Thus they continued firm in their resolution, and proposed to themselves to die willingly, rather than to see the dedication of the statue. 18.273. 4. When matters were in this state, Aristobulus, king Agrippa’s brother, and Helcias the Great, and the other principal men of that family with them, went in unto Petronius, and besought him 18.274. that since he saw the resolution of the multitude, he would not make any alteration, and thereby drive them to despair; but would write to Caius, that the Jews had an insuperable aversion to the reception of the statue, and how they continued with him, and left off the tillage of their ground: that they were not willing to go to war with him, because they were not able to do it, but were ready to die with pleasure, rather than suffer their laws to be transgressed: and how, upon the land’s continuing unsown, robberies would grow up, on the inability they would be under of paying their tributes; 18.275. and that perhaps Caius might be thereby moved to pity, and not order any barbarous action to be done to them, nor think of destroying the nation: that if he continues inflexible in his former opinion to bring a war upon them, he may then set about it himself. 18.276. And thus did Aristobulus, and the rest with him, supplicate Petronius. So Petronius, partly on account of the pressing instances which Aristobulus and the rest with him made, and because of the great consequence of what they desired, and the earnestness wherewith they made their supplication,— 18.277. partly on account of the firmness of the opposition made by the Jews, which he saw, while he thought it a horrible thing for him to be such a slave to the madness of Caius, as to slay so many ten thousand men, only because of their religious disposition towards God, and after that to pass his life in expectation of punishment; Petronius, I say, thought it much better to send to Caius, and to let him know how intolerable it was to him to bear the anger he might have against him for not serving him sooner, in obedience to his epistle 18.278. for that perhaps he might persuade him; and that if this mad resolution continued, he might then begin the war against them; nay, that in case he should turn his hatred against himself, it was fit for virtuous persons even to die for the sake of such vast multitudes of men. Accordingly, he determined to hearken to the petitioners in this matter. 18.279. 5. He then called the Jews together to Tiberias, who came many ten thousands in number; he also placed that army he now had with him opposite to them; but did not discover his own meaning, but the commands of the emperor, and told them that his wrath would, without delay, be executed on such as had the courage to disobey what he had commanded, and this immediately; and that it was fit for him, who had obtained so great a dignity by his grant, not to contradict him in any thing:— 18.281. I will, therefore, send to Caius, and let him know what your resolutions are, and will assist your suit as far as I am able, that you may not be exposed to suffer on account of the honest designs you have proposed to yourselves; and may God be your assistant, for his authority is beyond all the contrivance and power of men; and may he procure you the preservation of your ancient laws, and may not he be deprived, though without your consent, of his accustomed honors. 18.282. But if Caius be irritated, and turn the violence of his rage upon me, I will rather undergo all that danger and that affliction that may come either on my body or my soul, than see so many of you to perish, while you are acting in so excellent a manner. 18.283. Do you, therefore, every one of you, go your way about your own occupations, and fall to the cultivation of your ground; I will myself send to Rome, and will not refuse to serve you in all things, both by myself and by my friends.” 18.284. 6. When Petronius had said this, and had dismissed the assembly of the Jews, he desired the principal of them to take care of their husbandry, and to speak kindly to the people, and encourage them to have good hope of their affairs. Thus did he readily bring the multitude to be cheerful again. And now did God show his presence to Petronius, and signify to him that he would afford him his assistance in his whole design; 18.285. for he had no sooner finished the speech that he made to the Jews, but God sent down great showers of rain, contrary to human expectation; for that day was a clear day, and gave no sign, by the appearance of the sky, of any rain; nay, the whole year had been subject to a great drought, and made men despair of any water from above, even when at any time they saw the heavens overcast with clouds; 18.286. insomuch that when such a great quantity of rain came, and that in an unusual manner, and without any other expectation of it, the Jews hoped that Petronius would by no means fail in his petition for them. But as to Petronius, he was mightily surprised when he perceived that God evidently took care of the Jews, and gave very plain signs of his appearance, and this to such a degree, that those that were in earnest much inclined to the contrary had no power left to contradict it. 18.287. This was also among those other particulars which he wrote to Caius, which all tended to dissuade him, and by all means to entreat him not to make so many ten thousands of these men go distracted; whom, if he should slay, (for without war they would by no means suffer the laws of their worship to be set aside,) he would lose the revenue they paid him, and would be publicly cursed by them for all future ages. 18.288. Moreover, that God, who was their Governor, had shown his power most evidently on their account, and that such a power of his as left no room for doubt about it. And this was the business that Petronius was now engaged in. 18.289. 7. But king Agrippa, who now lived at Rome, was more and more in the favor of Caius; and when he had once made him a supper, and was careful to exceed all others, both in expenses and in such preparations as might contribute most to his pleasure; 18.291. hereupon Caius admired his understanding and magnificence, that he should force himself to do all to please him, even beyond such expenses as he could bear, and was desirous not to be behind Agrippa in that generosity which he exerted in order to please him. So Caius, when he had drank wine plentifully, and was merrier than ordinary, said thus during the feast, when Agrippa had drunk to him: 18.292. “I knew before now how great a respect thou hast had for me, and how great kindness thou hast shown me, though with those hazards to thyself, which thou underwentest under Tiberius on that account; nor hast thou omitted any thing to show thy good-will towards us, even beyond thy ability; whence it would be a base thing for me to be conquered by thy affection. I am therefore desirous to make thee amends for every thing in which I have been formerly deficient; 18.293. for all that I have bestowed on thee, that may be called my gifts, is but little. Everything that may contribute to thy happiness shall be at thy service, and that cheerfully, and so far as my ability will reach.” And this was what Caius said to Agrippa, thinking he would ask for some large country, or the revenues of certain cities. 18.294. But although he had prepared beforehand what he would ask, yet had he not discovered his intentions, but made this answer to Caius immediately: That it was not out of any expectation of gain that he formerly paid his respects to him, contrary to the commands of Tiberius, nor did he now do any thing relating to him out of regard to his own advantage, and in order to receive any thing from him; 18.295. that the gifts he had already bestowed upon him were great, and beyond the hopes of even a craving man; for although they may be beneath thy power, [who art the donor,] yet are they greater than my inclination and dignity, who am the receiver. 18.296. And as Caius was astonished at Agrippa’s inclinations, and still the more pressed him to make his request for somewhat which he might gratify him with, Agrippa replied, “Since thou, O my lord! declarest such is thy readiness to grant, that I am worthy of thy gifts, I will ask nothing relating to my own felicity; for what thou hast already bestowed on me has made me excel therein; 18.297. but I desire somewhat which may make thee glorious for piety, and render the Divinity assistant to thy designs, and may be for an honor to me among those that inquire about it, as showing that I never once fail of obtaining what I desire of thee; for my petition is this, that thou wilt no longer think of the dedication of that statue which thou hast ordered to be set up in the Jewish temple by Petronius.” 18.298. 8. And thus did Agrippa venture to cast the die upon this occasion, so great was the affair in his opinion, and in reality, though he knew how dangerous a thing it was so to speak; for had not Caius approved of it, it had tended to no less than the loss of his life. 18.299. So Caius, who was mightily taken with Agrippa’s obliging behavior, and on other accounts thinking it a dishonorable thing to be guilty of falsehood before so many witnesses, in points wherein he had with such alacrity forced Agrippa to become a petitioner, and that it would look as if he had already repented of what he had said 18.301. “If therefore,” said’ he, “thou hast already erected my statue, let it stand; but if thou hast not yet dedicated it, do not trouble thyself further about it, but dismiss thy army, go back, and take care of those affairs which I sent thee about at first, for I have now no occasion for the erection of that statue. This I have granted as a favor to Agrippa, a man whom I honor so very greatly, that I am not able to contradict what he would have, or what he desired me to do for him.” 18.302. And this was what Caius wrote to Petronius, which was before he received his letter, informing him that the Jews were very ready to revolt about the statue, and that they seemed resolved to threaten war against the Romans, and nothing else. 18.303. When therefore Caius was much displeased that any attempt should be made against his government as he was a slave to base and vicious actions on all occasions, and had no regard to What was virtuous and honorable, and against whomsoever he resolved to show his anger, and that for any cause whatsoever, he suffered not himself to be restrained by any admonition, but thought the indulging his anger to be a real pleasure, he wrote thus to Petronius: 18.304. “Seeing thou esteemest the presents made thee by the Jews to be of greater value than my commands, and art grown insolent enough to be subservient to their pleasure, I charge thee to become thy own judge, and to consider what thou art to do, now thou art under my displeasure; for I will make thee an example to the present and to all future ages, that they. may not dare to contradict the commands of their emperor.” 18.305. 9. This was the epistle which Caius wrote to. Petronius; but Petronius did not receive it while Caius was alive, that ship which carried it sailing so slow, that other letters came to Petronius before this, by which he understood that Caius was dead; 18.306. for God would not forget the dangers Petronius had undertaken on account of the Jews, and of his own honor. But when he had taken Caius away, out of his indignation of what he had so insolently attempted in assuming to himself divine worship, both Rome and all that dominion conspired with Petronius, especially those that were of the senatorian order, to give Caius his due reward, because he had been unmercifully severe to them; 18.307. for he died not long after he had written to Petronius that epistle which threatened him with death. But as for the occasion of his death, and the nature of the plot against him, I shall relate them in the progress of this narration. 18.308. Now that epistle which informed Petronius of Caius’s death came first, and a little afterward came that which commanded him to kill himself with his own hands. Whereupon he rejoiced at this coincidence as to the death of Caius 18.309. and admired God’s providence, who, without the least delay, and immediately, gave him a reward for the regard he had to the temple, and the assistance he afforded the Jews for avoiding the dangers they were in. And by this means Petronius escaped that danger of death, which he could not foresee. 20.6. He also at this time sent for the high priests and the principal citizens of Jerusalem, and this at the command of the emperor, and admonished them that they should lay up the long garment and the sacred vestment, which it is customary for nobody but the high priest to wear, in the tower of Antonia, that it might be under the power of the Romans, as it had been formerly. 20.6. 2. When he had said this, he set Artabanus upon his horse, and followed him on foot, in honor of a king whom he owned as greater than himself; which, when Artabanus saw, he was very uneasy at it, and sware by his present fortune and honor that he would get down from his horse, unless Izates would get upon his horse again, and go before him. 20.7. Now the Jews durst not contradict what he had said, but desired Fadus, however, and Longinus, (which last was come to Jerusalem, and had brought a great army with him, out of a fear that the [rigid] injunctions of Fadus should force the Jews to rebel,) that they might, in the first place, have leave to send ambassadors to Caesar, to petition him that they may have the holy vestments under their own power; and that, in the next place, they would tarry till they knew what answer Claudius would give to that their request. 20.7. but he could not prevail with him. For Izates so well knew the strength and good fortune of the Romans, that he took Bardanes to attempt what was impossible to be done; 20.8. So they replied, that they would give them leave to send their ambassadors, provided they would give them their sons as pledges [for their peaceable behavior]. And when they had agreed so to do, and had given them the pledges they desired, the ambassadors were sent accordingly. 20.8. and forced all the rest to betake themselves to flight. He also pursued their king, and drove him into a fortress called Arsamus, and following on the siege vigorously, he took that fortress. And when he had plundered it of all the prey that was in it, which was not small, he returned to Adiabene; yet did not he take Abia alive, because, when he found himself encompassed on every side, he slew himself. 20.9. But when, upon their coming to Rome, Agrippa, junior, the son of the deceased, understood the reason why they came, (for he dwelt with Claudius Caesar, as we said before,) he besought Caesar to grant the Jews their request about the holy vestments, and to send a message to Fadus accordingly. 20.9. “O Lord and Governor, if I have not in vain committed myself to thy goodness, but have justly determined that thou only art the Lord and principal of all beings, come now to my assistance, and defend me from my enemies, not only on my own account, but on account of their insolent behavior with regard to thy power, while they have not feared to lift up their proud and arrogant tongue against thee.” 20.11. “Claudius Caesar Germanicus, tribune of the people the fifth time, and designed consul the fourth time, and imperator the tenth time, the father of his country, to the magistrates, senate, and people, and the whole nation of the Jews, sendeth greeting. 20.11. But when he could not induce them to be quiet for they still went on in their reproaches to him, he gave order that the whole army should take their entire armor, and come to Antonia, which was a fortress, as we have said already, which overlooked the temple; 20.12. Upon the presentation of your ambassadors to me by Agrippa, my friend, whom I have brought up, and have now with me, and who is a person of very great piety, who are come to give me thanks for the care I have taken of your nation, and to entreat me, in an earnest and obliging manner, that they may have the holy vestments, with the crown belonging to them, under their power,—I grant their request, as that excellent person Vitellius, who is very dear to me, had done before me. 20.12. upon which the Galileans were much displeased, and persuaded the multitude of the Jews to betake themselves to arms, and to regain their liberty, saying that slavery was in itself a bitter thing, but that when it was joined with direct injuries, it was perfectly intolerable 20.13. And I have complied with your desire, in the first place, out of regard to that piety which I profess, and because I would have every one worship God according to the laws of their own country; and this I do also because I shall hereby highly gratify king Herod, and Agrippa, junior, whose sacred regards to me, and earnest good-will to you, I am well acquainted with, and with whom I have the greatest friendship, and whom I highly esteem, and look on as persons of the best character. 20.13. From whence he came to a certain village called Lydda, which was not less than a city in largeness, and there heard the Samaritan cause a second time before his tribunal, and there learned from a certain Samaritan that one of the chief of the Jews, whose name was Dortus, and some other innovators with him, four in number, persuaded the multitude to a revolt from the Romans; 20.14. Now I have written about these affairs to Cuspius Fadus, my procurator. The names of those that brought me your letter are Cornelius, the son of Cero, Trypho, the son of Theudio, Dorotheus, the son of Nathaniel, and John, the son of Jotre. This letter is dated before the fourth of the calends of July, when Rufus and Pompeius Sylvanus are consuls.” 20.14. He also gave Mariamne in marriage to Archelaus, the son of Helcias, to whom she had formerly been betrothed by Agrippa her father; from which marriage was derived a daughter, whose name was Bernice. 20.97. 1. Now it came to pass, while Fadus was procurator of Judea, that a certain magician, whose name was Theudas, persuaded a great part of the people to take their effects with them, and follow him to the river Jordan; for he told them he was a prophet, and that he would, by his own command, divide the river, and afford them an easy passage over it; 20.98. and many were deluded by his words. However, Fadus did not permit them to make any advantage of his wild attempt, but sent a troop of horsemen out against them; who, falling upon them unexpectedly, slew many of them, and took many of them alive. They also took Theudas alive, and cut off his head, and carried it to Jerusalem. 20.99. This was what befell the Jews in the time of Cuspius Fadus’s government. 20.101. Under these procurators that great famine happened in Judea, in which queen Helena bought corn in Egypt at a great expense, and distributed it to those that were in want, as I have related already. 20.102. And besides this, the sons of Judas of Galilee were now slain; I mean of that Judas who caused the people to revolt, when Cyrenius came to take an account of the estates of the Jews, as we have showed in a foregoing book. The names of those sons were James and Simon, whom Alexander commanded to be crucified. 20.103. But now Herod, king of Chalcis, removed Joseph, the son of Camydus, from the high priesthood, and made Aias, the son of Nebedeu, his successor. And now it was that Cumanus came as successor to Tiberius Alexander; 20.105. 3. Now while the Jewish affairs were under the administration of Cureanus, there happened a great tumult at the city of Jerusalem, and many of the Jews perished therein. But I shall first explain the occasion whence it was derived. 20.106. When that feast which is called the passover was at hand, at which time our custom is to use unleavened bread, and a great multitude was gathered together from all parts to that feast, Cumanus was afraid lest some attempt of innovation should then be made by them; so he ordered that one regiment of the army should take their arms, and stand in the temple cloisters, to repress any attempts of innovation, if perchance any such should begin; 20.107. and this was no more than what the former procurators of Judea did at such festivals. 20.108. But on the fourth day of the feast, a certain soldier let down his breeches, and exposed his privy members to the multitude, which put those that saw him into a furious rage, and made them cry out that this impious action was not done to reproach them, but God himself; nay, some of them reproached Cumanus, and pretended that the soldier was set on by him 20.109. which, when Cumanus heard, he was also himself not a little provoked at such reproaches laid upon him; yet did he exhort them to leave off such seditious attempts, and not to raise a tumult at the festival. 20.111. but when the multitude saw the soldiers there, they were affrighted at them, and ran away hastily; but as the passages out were but narrow, and as they thought their enemies followed them, they were crowded together in their flight, and a great number were pressed to death in those narrow passages; 20.112. nor indeed was the number fewer than twenty thousand that perished in this tumult. So instead of a festival, they had at last a mournful day of it; and they all of them forgot their prayers and sacrifices, and betook themselves to lamentation and weeping; so great an affliction did the impudent obsceneness of a single soldier bring upon them. 20.113. 4. Now before this their first mourning was over, another mischief befell them also; for some of those that raised the foregoing tumult, when they were traveling along the public road, about a hundred furlongs from the city, robbed Stephanus, a servant of Caesar, as he was journeying, and plundered him of all that he had with him; 20.114. which things when Cureanus heard of, he sent soldiers immediately, and ordered them to plunder the neighboring villages, and to bring the most eminent persons among them in bonds to him. 20.115. Now as this devastation was making, one of the soldiers seized the laws of Moses that lay in one of those villages, and brought them out before the eyes of all present, and tore them to pieces; and this was done with reproachful language, and much scurrility; 20.116. which things when the Jews heard of, they ran together, and that in great numbers, and came down to Caesarea, where Cumanus then was, and besought him that he would avenge, not themselves, but God himself, whose laws had been affronted; for that they could not bear to live any longer, if the laws of their forefathers must be affronted after this manner. 20.117. Accordingly Cumanus, out of fear lest the multitude should go into a sedition, and by the advice of his friends also, took care that the soldier who had offered the affront to the laws should be beheaded, and thereby put a stop to the sedition which was ready to be kindled a second time. 20.118. 1. Now there arose a quarrel between the Samaritans and the Jews on the occasion following: It was the custom of the Galileans, when they came to the holy city at the festivals, to take their journeys through the country of the Samaritans; and at this time there lay, in the road they took, a village that was called Ginea, which was situated in the limits of Samaria and the great plain, where certain persons thereto belonging fought with the Galileans, and killed a great many of them. 20.119. But when the principal of the Galileans were informed of what had been done, they came to Cumanus, and desired him to avenge the murder of those that were killed; but he was induced by the Samaritans, with money, to do nothing in the matter; 20.121. And when their principal men endeavored to pacify them, and promised to endeavor to persuade Cureanus to avenge those that were killed, they would not hearken to them, but took their weapons, and entreated the assistance of Eleazar, the son of Dineus, a robber, who had many years made his abode in the mountains, with which assistance they plundered many villages of the Samaritans. 20.122. When Cumanus heard of this action of theirs, he took the band of Sebaste, with four regiments of footmen, and armed the Samaritans, and marched out against the Jews, and caught them, and slew many of them, and took a great number of them alive; 20.123. whereupon those that were the most eminent persons at Jerusalem, and that both in regard to the respect that was paid them, and the families they were of, as soon as they saw to what a height things were gone, put on sackcloth, and heaped ashes upon their heads, and by all possible means besought the seditious, and persuaded them that they would set before their eyes the utter subversion of their country, the conflagration of their temple, and the slavery of themselves, their wives, and children, which would be the consequences of what they were doing; and would alter their minds, would cast away their weapons, and for the future be quiet, and return to their own homes. These persuasions of theirs prevailed upon them. 20.124. So the people dispersed themselves, and the robbers went away again to their places of strength; and after this time all Judea was overrun with robberies. 20.125. 2. But the principal of the Samaritans went to Ummidius Quadratus, the president of Syria, who at that time was at Tyre, and accused the Jews of setting their villages on fire, and plundering them; 20.126. and said withal, that they were not so much displeased at what they had suffered, as they were at the contempt thereby shown to the Romans; while if they had received any injury, they ought to have made them the judges of what had been done, and not presently to make such devastation, as if they had not the Romans for their governors; 20.127. on which account they came to him, in order to obtain that vengeance they wanted. This was the accusation which the Samaritans brought against the Jews. But the Jews affirmed that the Samaritans were the authors of this tumult and fighting, and that, in the first place, Cumanus had been corrupted by their gifts, and passed over the murder of those that were slain in silence;— 20.128. which allegations when Quadratus heard, he put off the hearing of the cause, and promised that he would give sentence when he should come into Judea, and should have a more exact knowledge of the truth of that matter. 20.129. So these men went away without success. Yet was it not long ere Quadratus came to Samaria, where, upon hearing the cause, he supposed that the Samaritans were the authors of that disturbance. But when he was informed that certain of the Jews were making innovations, he ordered those to be crucified whom Cumanus had taken captives. 20.131. whom Quadratus ordered to be put to death: but still he sent away Aias the high priest, and Aus the commander [of the temple], in bonds to Rome, to give an account of what they had done to Claudius Caesar. 20.132. He also ordered the principal men, both of the Samaritans and of the Jews, as also Cumanus the procurator, and Ceier the tribune, to go to Italy to the emperor, that he might hear their cause, and determine their differences one with another. 20.133. But he came again to the city of Jerusalem, out of his fear that the multitude of the Jews should attempt some innovations; but he found the city in a peaceable state, and celebrating one of the usual festivals of their country to God. So he believed that they would not attempt any innovations, and left them at the celebration of the festival, and returned to Antioch. 20.134. 3. Now Cumanus, and the principal of the Samaritans, who were sent to Rome, had a day appointed them by the emperor whereon they were to have pleaded their cause about the quarrels they had one with another. 20.135. But now Caesar’s freed-men and his friends were very zealous on the behalf of Cumanus and the Samaritans; and they had prevailed over the Jews, unless Agrippa, junior, who was then at Rome, had seen the principal of the Jews hard set, and had earnestly entreated Agrippina, the emperor’s wife, to persuade her husband to hear the cause, so as was agreeable to his justice, and to condemn those to be punished who were really the authors of this revolt from the Roman government:— 20.136. whereupon Claudius was so well disposed beforehand, that when he had heard the cause, and found that the Samaritans had been the ringleaders in those mischievous doings, he gave order that those who came up to him should be slain, and that Cureanus should be banished. He also gave order that Celer the tribune should be carried back to Jerusalem, and should be drawn through the city in the sight of all the people, and then should be slain. 20.137. 1. So Claudius sent Felix, the brother of Pallas, to take care of the affairs of Judea; 20.138. and when he had already completed the twelfth year of his reign, he bestowed upon Agrippa the tetrarchy of Philip and Batanea, and added thereto Trachonites, with Abila; which last had been the tetrarchy of Lysanias; but he took from him Chalcis, when he had been governor thereof four years. 20.139. And when Agrippa had received these countries as the gift of Caesar, he gave his sister Drusilla in marriage to Azizus, king of Emesa, upon his consent to be circumcised; for Epiphanes, the son of king Antiochus, had refused to marry her, because, after he had promised her father formerly to come over to the Jewish religion, he would not now perform that promise. 20.141. 2. But for the marriage of Drusilla with Azizus, it was in no long time afterward dissolved upon the following occasion: 20.142. While Felix was procurator of Judea, he saw this Drusilla, and fell in love with her; for she did indeed exceed all other women in beauty; and he sent to her a person whose name was Simon one of his friends; a Jew he was, and by birth a Cypriot, and one who pretended to be a magician, and endeavored to persuade her to forsake her present husband, and marry him; and promised, that if she would not refuse him, he would make her a happy woman. 20.143. Accordingly she acted ill, and because she was desirous to avoid her sister Bernice’s envy, for she was very ill treated by her on account of her beauty, was prevailed upon to transgress the laws of her forefathers, and to marry Felix; and when he had had a son by her, he named him Agrippa. 20.144. But after what manner that young man, with his wife, perished at the conflagration of the mountain Vesuvius, in the days of Titus Caesar, shall be related hereafter. 20.145. 3. But as for Bernice, she lived a widow a long while after the death of Herod [king of Chalcis], who was both her husband and her uncle; but when the report went that she had criminal conversation with her brother, [Agrippa, junior,] she persuaded Poleme, who was king of Cilicia, to be circumcised, and to marry her, as supposing that by this means she should prove those calumnies upon her to be false; 20.146. and Poleme was prevailed upon, and that chiefly on account of her riches. Yet did not this matrimony endure long; but Bernice left Poleme, and, as was said, with impure intentions. So he forsook at once this matrimony, and the Jewish religion; 20.147. and, at the same time, Mariamne put away Archelaus, and was married to Demetrius, the principal man among the Alexandrian Jews, both for his family and his wealth; and indeed he was then their alabarch. So she named her son whom she had by him Agrippinus. But of all these particulars we shall hereafter treat more exactly. 20.148. 1. Now Claudius Caesar died when he had reigned thirteen years, eight months, and twenty days; and a report went about that he was poisoned by his wife Agrippina. Her father was Germanicus, the brother of Caesar. Her husband was Domitius Aenobarbus, one of the most illustrious persons that was in the city of Rome; 20.157. but as to ourselves, who have made truth our direct aim, we shall briefly touch upon what only belongs remotely to this undertaking, but shall relate what hath happened to us Jews with great accuracy, and shall not grudge our pains in giving an account both of the calamities we have suffered, and of the crimes we have been guilty of. I will now therefore return to the relation of our own affairs. 20.158. 4. For in the first year of the reign of Nero, upon the death of Azizus, king of Emesa, Soemus, his brother, succeeded in his kingdom, and Aristobulus, the son of Herod, king of Chalcis, was intrusted by Nero with the government of the Lesser Armenia. 20.159. Caesar also bestowed on Agrippa a certain part of Galilee, Tiberias, and Tarichae, and ordered them to submit to his jurisdiction. He gave him also Julias, a city of Perea, with fourteen villages that lay about it. 20.161. Yet did Felix catch and put to death many of those impostors every day, together with the robbers. He also caught Eleazar, the son of Dineas, who had gotten together a company of robbers; and this he did by treachery; for he gave him assurance that he should suffer no harm, and thereby persuaded him to come to him; but when he came, he bound him, and sent him to Rome. 20.162. Felix also bore an ill-will to Jonathan, the high priest, because he frequently gave him admonitions about governing the Jewish affairs better than he did, lest he should himself have complaints made of him by the multitude, since he it was who had desired Caesar to send him as procurator of Judea. So Felix contrived a method whereby he might get rid of him, now he was become so continually troublesome to him; for such continual admonitions are grievous to those who are disposed to act unjustly. 20.163. Wherefore Felix persuaded one of Jonathan’s most faithful friends, a citizen of Jerusalem, whose name was Doras, to bring the robbers upon Jonathan, in order to kill him; and this he did by promising to give him a great deal of money for so doing. Doras complied with the proposal, and contrived matters so, that the robbers might murder him after the following manner: 20.164. Certain of those robbers went up to the city, as if they were going to worship God, while they had daggers under their garments, and by thus mingling themselves among the multitude they slew Jonathan 20.165. and as this murder was never avenged, the robbers went up with the greatest security at the festivals after this time; and having weapons concealed in like manner as before, and mingling themselves among the multitude, they slew certain of their own enemies, and were subservient to other men for money; and slew others, not only in remote parts of the city, but in the temple itself also; for they had the boldness to murder men there, without thinking of the impiety of which they were guilty. 20.166. And this seems to me to have been the reason why God, out of his hatred of these men’s wickedness, rejected our city; and as for the temple, he no longer esteemed it sufficiently pure for him to inhabit therein, but brought the Romans upon us, and threw a fire upon the city to purge it; and brought upon us, our wives, and children, slavery, as desirous to make us wiser by our calamities. 20.167. 6. These works, that were done by the robbers, filled the city with all sorts of impiety. And now these impostors and deceivers persuaded the multitude to follow them into the wilderness 20.168. and pretended that they would exhibit manifest wonders and signs, that should be performed by the providence of God. And many that were prevailed on by them suffered the punishments of their folly; for Felix brought them back, and then punished them. 20.169. Moreover, there came out of Egypt about this time to Jerusalem one that said he was a prophet, and advised the multitude of the common people to go along with him to the Mount of Olives, as it was called, which lay over against the city, and at the distance of five furlongs. 20.171. Now when Felix was informed of these things, he ordered his soldiers to take their weapons, and came against them with a great number of horsemen and footmen from Jerusalem, and attacked the Egyptian and the people that were with him. He also slew four hundred of them, and took two hundred alive. 20.172. But the Egyptian himself escaped out of the fight, but did not appear any more. And again the robbers stirred up the people to make war with the Romans, and said they ought not to obey them at all; and when any persons would not comply with them, they set fire to their villages, and plundered them. 20.173. 7. And now it was that a great sedition arose between the Jews that inhabited Caesarea, and the Syrians who dwelt there also, concerning their equal right to the privileges belonging to citizens; for the Jews claimed the pre-eminence, because Herod their king was the builder of Caesarea, and because he was by birth a Jew. Now the Syrians did not deny what was alleged about Herod; but they said that Caesarea was formerly called Strato’s Tower, and that then there was not one Jewish inhabitant. 20.174. When the presidents of that country heard of these disorders, they caught the authors of them on both sides, and tormented them with stripes, and by that means put a stop to the disturbance for a time. 20.175. But the Jewish citizens depending on their wealth, and on that account despising the Syrians, reproached them again, and hoped to provoke them by such reproaches. 20.176. However, the Syrians, though they were inferior in wealth, yet valuing themselves highly on this account, that the greatest part of the Roman soldiers that were there were either of Caesarea or Sebaste, they also for some time used reproachful language to the Jews also; and thus it was, till at length they came to throwing stones at one another, and several were wounded, and fell on both sides, though still the Jews were the conquerors. 20.177. But when Felix saw that this quarrel was become a kind of war, he came upon them on the sudden, and desired the Jews to desist; and when they refused so to do, he armed his soldiers, and sent them out upon them, and slew many of them, and took more of them alive, and permitted his soldiers to plunder some of the houses of the citizens, which were full of riches. 20.178. Now those Jews that were more moderate, and of principal dignity among them, were afraid of themselves, and desired of Felix that he would sound a retreat to his soldiers, and spare them for the future, and afford them room for repentance for what they had done; and Felix was prevailed upon to do so. 20.179. 8. About this time king Agrippa gave the high priesthood to Ismael, who was the son of Fabi. 20.181. And such was the impudence and boldness that had seized on the high priests, that they had the hardiness to send their servants into the threshing-floors, to take away those tithes that were due to the priests, insomuch that it so fell out that the poorest sort of the priests died for want. To this degree did the violence of the seditious prevail over all right and justice. 20.182. 9. Now when Porcius Festus was sent as successor to Felix by Nero, the principal of the Jewish inhabitants of Caesarea went up to Rome to accuse Felix; and he had certainly been brought to punishment, unless Nero had yielded to the importunate solicitations of his brother Pallas, who was at that time had in the greatest honor by him. 20.183. Two of the principal Syrians in Caesarea persuaded Burrhus, who was Nero’s tutor, and secretary for his Greek epistles, by giving him a great sum of money, to disannul that equality of the Jewish privileges of citizens which they hitherto enjoyed. 20.184. So Burrhus, by his solicitations, obtained leave of the emperor that an epistle should be written to that purpose. This epistle became the occasion of the following miseries that befell our nation; for when the Jews of Caesarea were informed of the contents of this epistle to the Syrians, they were more disorderly than before, till a war was kindled. 20.185. 10. Upon Festus’s coming into Judea, it happened that Judea was afflicted by the robbers, while all the villages were set on fire, and plundered by them. 20.186. And then it was that the sicarii, as they were called, who were robbers, grew numerous. They made use of small swords, not much different in length from the Persian acinacae, but somewhat crooked, and like the Roman sicae, [or sickles,] as they were called; and from these weapons these robbers got their denomination; and with these weapons they slew a great many; 20.187. for they mingled themselves among the multitude at their festivals, when they were come up in crowds from all parts to the city to worship God, as we said before, and easily slew those that they had a mind to slay. They also came frequently upon the villages belonging to their enemies, with their weapons, and plundered them, and set them on fire. 20.188. So Festus sent forces, both horsemen and footmen, to fall upon those that had been seduced by a certain impostor, who promised them deliverance and freedom from the miseries they were under, if they would but follow him as far as the wilderness. Accordingly, those forces that were sent destroyed both him that had deluded them, and those that were his followers also. 20.189. 11. About the same time king Agrippa built himself a very large dining-room in the royal palace at Jerusalem, near to the portico. 20.191. which thing, when the chief men of Jerusalem saw they were very much displeased at it; for it was not agreeable to the institutions of our country or law that what was done in the temple should be viewed by others, especially what belonged to the sacrifices. They therefore erected a wall upon the uppermost building which belonged to the inner court of the temple towards the west 20.192. which wall when it was built, did not only intercept the prospect of the dining-room in the palace, but also of the western cloisters that belonged to the outer court of the temple also, where it was that the Romans kept guards for the temple at the festivals. 20.193. At these doings both king Agrippa, and principally Festus the procurator, were much displeased; and Festus ordered them to pull the wall down again: but the Jews petitioned him to give them leave to send an embassage about this matter to Nero; for they said they could not endure to live if any part of the temple should be demolished; 20.194. and when Festus had given them leave so to do, they sent ten of their principal men to Nero, as also Ismael the high priest, and Helcias, the keeper of the sacred treasure. 20.195. And when Nero had heard what they had to say, he not only forgave them what they had already done, but also gave them leave to let the wall they had built stand. This was granted them in order to gratify Poppea, Nero’s wife, who was a religious woman, and had requested these favors of Nero, and who gave order to the ten ambassadors to go their way home; but retained Helcias and Ismael as hostages with herself. 20.196. As soon as the king heard this news, he gave the high priesthood to Joseph, who was called Cabi, the son of Simon, formerly high priest. 20.197. 1. And now Caesar, upon hearing the death of Festus, sent Albinus into Judea, as procurator. But the king deprived Joseph of the high priesthood, and bestowed the succession to that dignity on the son of Aus, who was also himself called Aus. 20.198. Now the report goes that this eldest Aus proved a most fortunate man; for he had five sons who had all performed the office of a high priest to God, and who had himself enjoyed that dignity a long time formerly, which had never happened to any other of our high priests. 20.199. But this younger Aus, who, as we have told you already, took the high priesthood, was a bold man in his temper, and very insolent; he was also of the sect of the Sadducees, who are very rigid in judging offenders, above all the rest of the Jews, as we have already observed; 20.201. but as for those who seemed the most equitable of the citizens, and such as were the most uneasy at the breach of the laws, they disliked what was done; they also sent to the king [Agrippa], desiring him to send to Aus that he should act so no more, for that what he had already done was not to be justified; 20.202. nay, some of them went also to meet Albinus, as he was upon his journey from Alexandria, and informed him that it was not lawful for Aus to assemble a sanhedrim without his consent. 20.203. Whereupon Albinus complied with what they said, and wrote in anger to Aus, and threatened that he would bring him to punishment for what he had done; on which king Agrippa took the high priesthood from him, when he had ruled but three months, and made Jesus, the son of Damneus, high priest. 20.204. 2. Now as soon as Albinus was come to the city of Jerusalem, he used all his endeavors and care that the country might be kept in peace, and this by destroying many of the Sicarii. 20.205. But as for the high priest, Aias he increased in glory every day, and this to a great degree, and had obtained the favor and esteem of the citizens in a signal manner; for he was a great hoarder up of money: he therefore cultivated the friendship of Albinus, and of the high priest [Jesus], by making them presents; 20.206. he also had servants who were very wicked, who joined themselves to the boldest sort of the people, and went to the thrashing-floors, and took away the tithes that belonged to the priests by violence, and did not refrain from beating such as would not give these tithes to them. 20.207. So the other high priests acted in the like manner, as did those his servants, without any one being able to prohibit them; so that [some of the] priests, that of old were wont to be supported with those tithes, died for want of food. 20.208. 3. But now the Sicarii went into the city by night, just before the festival, which was now at hand, and took the scribe belonging to the governor of the temple, whose name was Eleazar, who was the son of Aus [Aias] the high priest, and bound him, and carried him away with them; 20.209. after which they sent to Aias, and said that they would send the scribe to him, if he would persuade Albinus to release ten of those prisoners which he had caught of their party; so Aias was plainly forced to persuade Albinus, and gained his request of him. 20.211. 4. About this time it was that king Agrippa built Caesarea Philippi larger than it was before, and, in honor of Nero, named it Neronias. And when he had built a theater at Berytus, with vast expenses, he bestowed on them shows, to be exhibited every year, and spent therein many ten thousand [drachmae]; 20.212. he also gave the people a largess of corn, and distributed oil among them, and adorned the entire city with statues of his own donation, and with original images made by ancient hands; nay, he almost transferred all that was most ornamental in his own kingdom thither. This made him more than ordinarily hated by his subjects, because he took those things away that belonged to them to adorn a foreign city. 20.213. And now Jesus, the son of Gamaliel, became the successor of Jesus, the son of Damneus, in the high priesthood, which the king had taken from the other; on which account a sedition arose between the high priests, with regard to one another; for they got together bodies of the boldest sort of the people, and frequently came, from reproaches, to throwing of stones at each other. But Aias was too hard for the rest, by his riches, which enabled him to gain those that were most ready to receive. 20.214. Costobarus also, and Saulus, did themselves get together a multitude of wicked wretches, and this because they were of the royal family; and so they obtained favor among them, because of their kindred to Agrippa; but still they used violence with the people, and were very ready to plunder those that were weaker than themselves. And from that time it principally came to pass that our city was greatly disordered, and that all things grew worse and worse among us. 20.215. 5. But when Albinus heard that Gessius Florus was coming to succeed him, he was desirous to appear to do somewhat that might be grateful to the people of Jerusalem; so he brought out all those prisoners who seemed to him to be the most plainly worthy of death, and ordered them to be put to death accordingly. But as to those who had been put into prison on some trifling occasions, he took money of them, and dismissed them; by which means the prisons were indeed emptied, but the country was filled with robbers.
11. Josephus Flavius, Jewish War, 1.152-1.154, 1.179, 1.218-1.222, 2.16-2.19, 2.39-2.54, 2.184-2.232, 2.234-2.409, 2.454, 2.456-2.457, 2.566 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.152. 6. But there was nothing that affected the nation so much, in the calamities they were then under, as that their holy place, which had been hitherto seen by none, should be laid open to strangers; for Pompey, and those that were about him, went into the temple itself whither it was not lawful for any to enter but the high priest, and saw what was reposited therein, the candlestick with its lamps, and the table, and the pouring vessels, and the censers, all made entirely of gold, as also a great quantity of spices heaped together, with two thousand talents of sacred money. 1.153. Yet did not he touch that money, nor any thing else that was there reposited; but he commanded the ministers about the temple, the very next day after he had taken it, to cleanse it, and to perform their accustomed sacrifices. Moreover, he made Hyrcanus high priest, as one that not only in other respects had showed great alacrity, on his side, during the siege, but as he had been the means of hindering the multitude that was in the country from fighting for Aristobulus, which they were otherwise very ready to have done; by which means he acted the part of a good general, and reconciled the people to him more by benevolence than by terror. 1.154. Now, among the captives, Aristobulus’s father-in-law was taken, who was also his uncle: so those that were the most guilty he punished with decollation; but rewarded Faustus, and those with him that had fought so bravely, with glorious presents, and laid a tribute upon the country, and upon Jerusalem itself. 1.179. 8. In the meantime, Crassus came as successor to Gabinius in Syria. He took away all the rest of the gold belonging to the temple of Jerusalem, in order to furnish himself for his expedition against the Parthians. He also took away the two thousand talents which Pompey had not touched; but when he had passed over Euphrates, he perished himself, and his army with him; concerning which affairs this is not a proper time to speak [more largely]. 1.218. 1. There was at this time a mighty war raised among the Romans upon the sudden and treacherous slaughter of Caesar by Cassius and Brutus, after he had held the government for three years and seven months. Upon this murder there were very great agitations, and the great men were mightily at difference one with another, and everyone betook himself to that party where they had the greatest hopes of their own, of advancing themselves. Accordingly, Cassius came into Syria, in order to receive the forces that were at Apamia 1.219. where he procured a reconciliation between Bassus and Marcus, and the legions which were at difference with him; so he raised the siege of Apamia, and took upon him the command of the army, and went about exacting tribute of the cities, and demanding their money to such a degree as they were not able to bear. 1.221. Now Herod, in the first place, mitigated the passion of Cassius, by bringing his share out of Galilee, which was a hundred talents, on which account he was in the highest favor with him; and when he reproached the rest for being tardy, he was angry at the cities themselves; 1.222. o he made slaves of Gophna and Emmaus, and two others of less note; nay, he proceeded as if he would kill Malichus, because he had not made greater haste in exacting his tribute; but Antipater prevented the ruin of this man, and of the other cities, and got into Cassius’s favor by bringing in a hundred talents immediately. 2.16. 13. Moreover, there is another order of Essenes, who agree with the rest as to their way of living, and customs, and laws, but differ from them in the point of marriage, as thinking that by not marrying they cut off the principal part of human life, which is the prospect of succession; nay, rather, that if all men should be of the same opinion, the whole race of mankind would fail. 2.16. 2. But as they were come to Caesarea, Sabinus, the procurator of Syria, met them; he was going up to Judea, to secure Herod’s effects; but Varus, [president of Syria,] who was come thither, restrained him from going any farther. This Varus Archelaus had sent for, by the earnest entreaty of Ptolemy. 2.17. At this time, indeed, Sabinus, to gratify Varus, neither went to the citadels, nor did he shut up the treasuries where his father’s money was laid up, but promised that he would lie still, until Caesar should have taken cognizance of the affair. So he abode at Caesarea; 2.17. This excited a very great tumult among the Jews when it was day; for those that were near them were astonished at the sight of them, as indications that their laws were trodden underfoot: for those laws do not permit any sort of image to be brought into the city. Nay, besides the indignation which the citizens had themselves at this procedure, a vast number of people came running out of the country. 2.18. but as soon as those that were his hinderance were gone, when Varus was gone to Antioch, and Archelaus was sailed to Rome, he immediately went on to Jerusalem, and seized upon the palace. And when he had called for the governors of the citadels, and the stewards [of the king’s private affairs], he tried to sift out the accounts of the money, and to take possession of the citadels. 2.18. This was told to Tiberius by one of Agrippa’s domestics, who thereupon was very angry, and ordered Agrippa to be bound, and had him very ill-treated in the prison for six months, until Tiberius died, after he had reigned twenty-two years, six months, and three days. 2.19. But the governors of those citadels were not unmindful of the commands laid upon them by Archelaus, and continued to guard them, and said the custody of them rather belonged to Caesar than to Archelaus. 2.19. for the place is round and hollow, and affords such sand as glass is made of; which place, when it hath been emptied by the many ships there loaded, it is filled again by the winds, which bring into it, as it were on purpose, that sand which lay remote, and was no more than bare common sand, while this mine presently turns it into glassy sand. 2.39. What remains, therefore, is this, that you have recourse to Divine assistance; but this is already on the side of the Romans; for it is impossible that so vast an empire should be settled without God’s providence. 2.39. 1. Now before Caesar had determined anything about these affairs, Malthace, Archelaus’s mother, fell sick and died. Letters also were brought out of Syria from Varus, about a revolt of the Jews. 2.41. and went himself to Antioch. But Sabinus came, after he was gone, and gave them an occasion of making innovations; for he compelled the keepers of the citadels to deliver them up to him, and made a bitter search after the king’s money, as depending not only on the soldiers which were left by Varus, but on the multitude of his own servants, all which he armed and used as the instruments of his covetousness. 2.41. and when many of the high priests and principal men besought them not to omit the sacrifice, which it was customary for them to offer for their princes, they would not be prevailed upon. These relied much upon their multitude, for the most flourishing part of the innovators assisted them; but they had the chief regard to Eleazar, the governor of the temple. 2.42. Now when that feast, which was observed after seven weeks, and which the Jews called Pentecost (i.e. the 50th day) was at hand, its name being taken from the number of the days [after the passover], the people got together, but not on account of the accustomed Divine worship, but of the indignation they had [at the present state of affairs]. 2.42. Now this terrible message was good news to Florus; and because his design was to have a war kindled, he gave the ambassadors no answer at all. 2.43. Wherefore an immense multitude ran together, out of Galilee, and Idumea, and Jericho, and Perea, that was beyond Jordan; but the people that naturally belonged to Judea itself were above the rest, both in number, and in the alacrity of the men. 2.43. 7. But on the next day, which was the fifteenth of the month Lous, [Ab,] they made an assault upon Antonia, and besieged the garrison which was in it two days, and then took the garrison, and slew them, and set the citadel on fire; 2.44. So they distributed themselves into three parts, and pitched their camps in three places; one at the north side of the temple, another at the south side, by the Hippodrome, and the third part were at the palace on the west. So they lay round about the Romans on every side, and besieged them. 2.44. But Manahem and his party fell upon the place whence the soldiers were fled, and slew as many of them as they could catch, before they got up to the towers, and plundered what they left behind them, and set fire to their camp. This was executed on the sixth day of the month Gorpieus [Elul]. 2.45. 2. Now Sabinus was affrighted, both at their multitude, and at their courage, and sent messengers to Varus continually, and besought him to come to his succor quickly; for that if he delayed, his legion would be cut to pieces. 2.45. It is true, that when the people earnestly desired that they would leave off besieging the soldiers, they were the more earnest in pressing it forward, and this till Metilius, who was the Roman general, sent to Eleazar, and desired that they would give them security to spare their lives only; but agreed to deliver up their arms, and what else they had with them. 2.46. As for Sabinus himself, he got up to the highest tower of the fortress, which was called Phasaelus; it is of the same name with Herod’s brother, who was destroyed by the Parthians; and then he made signs to the soldiers of that legion to attack the enemy; for his astonishment was so great, that he durst not go down to his own men. 2.46. nor was either Sabaste (Samaria) or Askelon able to oppose the violence with which they were attacked; and when they had burnt these to the ground; they entirely demolished Anthedon and Gaza; many also of the villages that were about every one of those cities were plundered, and an immense slaughter was made of the men who were caught in them. 2.47. Hereupon the soldiers were prevailed upon, and leaped out into the temple, and fought a terrible battle with the Jews; in which, while there were none over their heads to distress them, they were too hard for them, by their skill, and the others’ want of skill, in war; 2.47. for he came every day and slew a great many of the Jews of Scythopolis, and he frequently put them to flight, and became himself alone the cause of his army’s conquering. 2.48. but when once many of the Jews had gotten up to the top of the cloisters, and threw their darts downwards, upon the heads of the Romans, there were a great many of them destroyed. Nor was it easy to avenge themselves upon those that threw their weapons from on high, nor was it more easy for them to sustain those who came to fight them hand to hand. 2.48. As for the Gerasens, they did no harm to those that abode with them; and for those who had a mind to go away, they conducted them as far as their borders reached. 2.49. 3. Since therefore the Romans were sorely afflicted by both these circumstances, they set fire to the cloisters, which were works to be admired, both on account of their magnitude and costliness. Whereupon those that were above them were presently encompassed with the flame, and many of them perished therein; as many of them also were destroyed by the enemy, who came suddenly upon them; some of them also threw themselves down from the walls backward, and some there were who, from the desperate condition they were in, prevented the fire, by killing themselves with their own swords; 2.49. but at this time especially, when there were tumults in other places also, the disorders among them were put into a greater flame; for when the Alexandrians had once a public assembly, to deliberate about an embassage they were sending to Nero, a great number of Jews came flocking to the theater; 2.51. 4. However, this destruction of the works [about the temple], and of the men, occasioned a much greater number, and those of a more warlike sort, to get together, to oppose the Romans. These encompassed the palace round, and threatened to destroy all that were in it, unless they went their ways quickly; for they promised that Sabinus should come to no harm, if he would go out with his legion. 2.51. 11. But Cestius sent Gallus, the commander of the twelfth legion, into Galilee, and delivered to him as many of his forces as he supposed sufficient to subdue that nation. 2.52. There were also a great many of the king’s party who deserted the Romans, and assisted the Jews; yet did the most warlike body of them all, who were three thousand of the men of Sebaste, go over to the Romans. Rufus also, and Gratus, their captains, did the same (Gratus having the foot of the king’s party under him, and Rufus the horse) each of whom, even without the forces under them, were of great weight, on account of their strength and wisdom, which turn the scales in war. 2.52. of whom the most valiant were the kinsmen of Monobazus, king of Adiabene, and their names were Monobazus and Kenedeus; and next to them were Niger of Perea, and Silas of Babylon, who had deserted from king Agrippa to the Jews; for he had formerly served in his army. 2.53. Now the Jews persevered in the siege, and tried to break downthe walls of the fortress, and cried out to Sabinus and his party, that they should go their ways, and not prove a hinderance to them, now they hoped, after a long time, to recover that ancient liberty which their forefathers had enjoyed. 2.53. But when Cestius was come into the city, he set the part called Bezetha, which is also called Cenopolis, [or the new city,] on fire; as he did also to the timber market; after which he came into the upper city, and pitched his camp over against the royal palace; 2.54. Sabinus indeed was well contented to get out of the danger he was in, but he distrusted the assurances the Jews gave him, and suspected such gentle treatment was but a bait laid as a snare for them: this consideration, together with the hopes he had of succor from Varus, made him bear the siege still longer. 2.54. 7. It then happened that Cestius was not conscious either how the besieged despaired of success, nor how courageous the people were for him; and so he recalled his soldiers from the place, and by despairing of any expectation of taking it, without having received any disgrace, he retired from the city, without any reason in the world. 2.184. 1. Now Caius Caesar did so grossly abuse the fortune he had arrived at, as to take himself to be a god, and to desire to be so called also, and to cut off those of the greatest nobility out of his country. He also extended his impiety as far as the Jews. 2.185. Accordingly, he sent Petronius with an army to Jerusalem, to place his statues in the temple, and commanded him that, in case the Jews would not admit of them, he should slay those that opposed it, and carry all the rest of the nation into captivity: 2.186. but God concerned himself with these his commands. However, Petronius marched out of Antioch into Judea, with three legions, and many Syrian auxiliaries. 2.187. Now as to the Jews, some of them could not believe the stories that spake of a war; but those that did believe them were in the utmost distress how to defend themselves, and the terror diffused itself presently through them all; for the army was already come to Ptolemais. 2.188. 2. This Ptolemais is a maritime city of Galilee, built in the great plain. It is encompassed with mountains: that on the east side, sixty furlongs off, belongs to Galilee; but that on the south belongs to Carmel, which is distant from it a hundred and twenty furlongs; and that on the north is the highest of them all, and is called by the people of the country, The Ladder of the Tyrians, which is at the distance of a hundred furlongs. 2.189. The very small river Belus runs by it, at the distance of two furlongs; near which there is Memnon’s monument, and hath near it a place no larger than a hundred cubits, which deserves admiration; 2.191. And what is to me still more wonderful, that glassy sand which is superfluous, and is once removed out of the place, becomes bare common sand again. And this is the nature of the place we are speaking of. 2.192. 3. But now the Jews got together in great numbers, with their wives and children, into that plain that was by Ptolemais, and made supplication to Petronius, first for their laws, and, in the next place, for themselves. So he was prevailed upon by the multitude of the supplicants, and by their supplications, and left his army and statues at Ptolemais 2.193. and then went forward into Galilee, and called together the multitude and all the men of note to Tiberias, and showed them the power of the Romans, and the threatenings of Caesar; and, besides this, proved that their petition was unreasonable, because 2.194. while all the nations in subjection to them had placed the images of Caesar in their several cities, among the rest of their gods,—for them alone to oppose it, was almost like the behavior of revolters, and was injurious to Caesar. 2.195. 4. And when they insisted on their law, and the custom of their country, and how it was not only not permitted them to make either an image of God, or indeed of a man, and to put it in any despicable part of their country, much less in the temple itself, Petronius replied, “And am not I also,” said he, “bound to keep the law of my own lord? For if I transgress it, and spare you, it is but just that I perish; while he that sent me, and not I, will commence a war against you; for I am under command as well as you.” 2.196. Hereupon the whole multitude cried out that they were ready to suffer for their law. Petronius then quieted them, and said to them, “Will you then make war against Caesar?” 2.197. The Jews said, “We offer sacrifices twice every day for Caesar, and for the Roman people;” but that if he would place the images among them, he must first sacrifice the whole Jewish nation; and that they were ready to expose themselves, together with their children and wives, to be slain. 2.198. At this Petronius was astonished, and pitied them, on account of the inexpressible sense of religion the men were under, and that courage of theirs which made them ready to die for it; so they were dismissed without success. 2.199. 5. But on the following days he got together the men of power privately, and the multitude publicly, and sometimes he used persuasions to them, and sometimes he gave them his advice; but he chiefly made use of threatenings to them, and insisted upon the power of the Romans, and the anger of Caius; and besides, upon the necessity he was himself under [to do as he was enjoined]. 2.201. and told them that it was best for him to run some hazard himself; “for either, by the Divine assistance, I shall prevail with Caesar, and shall myself escape the danger as well as you, which will be a matter of joy to us both; or, in case Caesar continue in his rage, I will be ready to expose my own life for such a great number as you are.” Whereupon he dismissed the multitude, who prayed greatly for his prosperity; and he took the army out of Ptolemais, and returned to Antioch; 2.202. from whence he presently sent an epistle to Caesar, and informed him of the irruption he had made into Judea, and of the supplications of the nation; and that unless he had a mind to lose both the country and the men in it, he must permit them to keep their law, and must countermand his former injunction. 2.203. Caius answered that epistle in a violent-way, and threatened to have Petronius put to death for his being so tardy in the execution of what he had commanded. But it happened that those who brought Caius’s epistle were tossed by a storm, and were detained on the sea for three months, while others that brought the news of Caius’s death had a good voyage. Accordingly, Petronius received the epistle concerning Caius seven and twenty days before he received that which was against himself. 2.205. but the senate, upon the reference of the consuls, Sentius Saturninus, and Pomponius Secundus, gave orders to the three regiments of soldiers that staid with them to keep the city quiet, and went up into the capitol in great numbers, and resolved to oppose Claudius by force, on account of the barbarous treatment they had met with from Caius; and they determined either to settle the nation under an aristocracy, as they had of old been governed, or at least to choose by vote such a one for emperor as might be worthy of it. 2.208. He added further, that he would administer the government as a good prince, and not like a tyrant; for that he would be satisfied with the honor of being called emperor, but would, in every one of his actions, permit them all to give him their advice; for that although he had not been by nature for moderation, yet would the death of Caius afford him a sufficient demonstration how soberly he ought to act in that station. 2.209. 3. This message was delivered by Agrippa; to which the senate replied, that since they had an army, and the wisest counsels on their side, they would not endure a voluntary slavery. And when Claudius heard what answer the senate had made, he sent Agrippa to them again, with the following message: That he could not bear the thoughts of betraying them that had given their oaths to be true to him; and that he saw he must fight, though unwillingly, against such as he had no mind to fight; 2.211. 4. In the meantime, one of the soldiers belonging to the senate drew his sword, and cried out, “O my fellow soldiers, what is the meaning of this choice of ours, to kill our brethren, and to use violence to our kindred that are with Claudius? while we may have him for our emperor whom no one can blame, and who hath so many just reasons [to lay claim to the government]! and this with regard to those against whom we are going to fight!” 2.212. When he had said this, he marched through the whole senate, and carried all the soldiers along with him. Upon which all the patricians were immediately in a great fright at their being thus deserted. But still, because there appeared no other way whither they could turn themselves for deliverance, they made haste the same way with the soldiers, and went to Claudius. 2.213. But those that had the greatest luck in flattering the good fortune of Claudius betimes met them before the walls with their naked swords, and there was reason to fear that those that came first might have been in danger, before Claudius could know what violence the soldiers were going to offer them, had not Agrippa run before, and told him what a dangerous thing they were going about, and that unless he restrained the violence of these men, who were in a fit of madness against the patricians, he would lose those on whose account it was most desirable to rule, and would be emperor over a desert. 2.214. 5. When Claudius heard this, he restrained the violence of the soldiery, and received the senate into the camp, and treated them after an obliging manner, and went out with them presently to offer their thank-offerings to God, which were proper upon, his first coming to the empire. 2.215. Moreover, he bestowed on Agrippa his whole paternal kingdom immediately, and added to it, besides those countries that had been given by Augustus to Herod, Trachonitis and Auranitis, and still, besides these, that kingdom which was called the kingdom of Lysanias. 2.216. This gift he declared to the people by a decree, but ordered the magistrates to have the donation engraved on tables of brass, and to be set up in the capitol. 2.218. 6. So now riches flowed in to Agrippa by his enjoyment of so large a dominion; nor did he abuse the money he had on small matters, but he began to encompass Jerusalem with such a wall, which, had it been brought to perfection, had made it impracticable for the Romans to take it by siege; 2.219. but his death, which happened at Caesarea, before he had raised the walls to their due height, prevented him. He had then reigned three years, as he had governed his tetrarchies three other years. 2.222. and these, as I have formerly said, were the children of Aristobulus the son of Herod, which Aristobulus and Alexander were born to Herod by Mariamne, and were slain by him. But as for Alexander’s posterity, they reigned in Armenia. 2.223. 1. Now after the death of Herod, king of Chalcis, Claudius set Agrippa, the son of Agrippa, over his uncle’s kingdom, while Cumanus took upon him the office of procurator of the rest, which was a Roman province, and therein he succeeded Alexander; under which Cumanus began the troubles, and the Jews’ ruin came on; 2.224. for when the multitude were come together to Jerusalem, to the feast of unleavened bread, and a Roman cohort stood over the cloisters of the temple(for they always were armed, and kept guard at the festivals, to prevent any innovation which the multitude thus gathered together might make), one of the soldiers pulled back his garment, and cowering down after an indecent manner, turned his breech to the Jews, and spake such words as you might expect upon such a posture. 2.226. Upon which Cumanus was afraid lest all the people should make an assault upon him, and sent to call for more armed men, who, when they came in great numbers into the cloisters, the Jews were in a very great consternation; and being beaten out of the temple, they ran into the city; 2.227. and the violence with which they crowded to get out was so great, that they trod upon each other, and squeezed one another, till ten thousand of them were killed, insomuch that this feast became the cause of mourning to the whole nation, and every family lamented [their own relations]. 2.228. 2. Now there followed after this another calamity, which arose from a tumult made by robbers; for at the public road of Bethhoron, one Stephen, a servant of Caesar, carried some furniture, which the robbers fell upon and seized. 2.229. Upon this Cumanus sent men to go round about to the neighboring villages, and to bring their inhabitants to him bound, as laying it to their charge that they had not pursued after the thieves, and caught them. Now here it was that a certain soldier, finding the sacred book of the law, tore it to pieces, and threw it into the fire. 2.231. Accordingly, he, perceiving that the multitude would not be quiet unless they had a comfortable answer from him, gave order that the soldier should be brought, and drawn through those that required to have him punished, to execution, which being done, the Jews went their ways. 2.232. 3. After this there happened a fight between the Galileans and the Samaritans; it happened at a village called Geman, which is situated in the great plain of Samaria; where, as a great number of Jews were going up to Jerusalem to the feast [of tabernacles,] a certain Galilean was slain; 2.234. 4. But when the affair of this murder came to be told at Jerusalem, it put the multitude into disorder, and they left the feast; and without any generals to conduct them, they marched with great violence to Samaria; nor would they be ruled by any of the magistrates that were set over them 2.235. but they were managed by one Eleazar, the son of Dineus, and by Alexander, in these their thievish and seditious attempts. These men fell upon those that were in the neighborhood of the Acrabatene toparchy, and slew them, without sparing any age, and set the villages on fire. 2.236. 5. But Cumanus took one troop of horsemen, called the troop of Sebaste, out of Caesarea, and came to the assistance of those that were spoiled; he also seized upon a great number of those that followed Eleazar, and slew more of them. 2.237. And as for the rest of the multitude of those that went so zealously to fight with the Samaritans, the rulers of Jerusalem ran out, clothed with sackcloth, and having ashes on their heads, and begged of them to go their ways, lest by their attempt to revenge themselves upon the Samaritans they should provoke the Romans to come against Jerusalem; to have compassion upon their country and temple, their children and their wives, and not bring the utmost dangers of destruction upon them, in order to avenge themselves upon one Galilean only. 2.238. The Jews complied with these persuasions of theirs, and dispersed themselves; but still there were a great number who betook themselves to robbing, in hopes of impunity; and rapines and insurrections of the bolder sort happened over the whole country. 2.239. And the men of power among the Samaritans came to Tyre, to Ummidius Quadratus, the president of Syria, and desired that they that had laid waste the country might be punished: 2.241. 6. But Quadratus put both parties off for that time, and told them, that when he should come to those places, he would make a diligent inquiry after every circumstance. After which he went to Caesarea, and crucified all those whom Cumanus had taken alive; 2.242. and when from thence he was come to the city Lydda, he heard the affair of the Samaritans, and sent for eighteen of the Jews, whom he had learned to have been concerned in that fight, and beheaded them; 2.243. but he sent two others of those that were of the greatest power among them, and both Jonathan and Aias, the high priests, as also Aus the son of this Aias, and certain others that were eminent among the Jews, to Caesar; as he did in like manner by the most illustrious of the Samaritans. 2.244. He also ordered that Cumanus [the procurator] and Celer the tribune should sail to Rome, in order to give an account of what had been done to Caesar. When he had finished these matters, he went up from Lydda to Jerusalem, and finding the multitude celebrating their feast of unleavened bread without any tumult, he returned to Antioch. 2.245. 7. Now when Caesar at Rome had heard what Cumanus and the Samaritans had to say (where it was done in the hearing of Agrippa, who zealously espoused the cause of the Jews, as in like manner many of the great men stood by Cumanus), he condemned the Samaritans, and commanded that three of the most powerful men among them should be put to death; he banished Cumanus 2.246. and sent Celer bound to Jerusalem, to be delivered over to the Jews to be tormented; that he should be drawn round the city, and then beheaded. 2.247. 8. After this Caesar sent Felix, the brother of Pallas, to be procurator of Galilee, and Samaria, and Perea, and removed Agrippa from Chalcis unto a greater kingdom; for he gave him the tetrarchy which had belonged to Philip, which contained Batanea, Trachonitis, and Gaulonitis: he added to it the kingdom of Lysanias, and that province [Abilene] which Varus had governed. 2.248. But Claudius himself, when he had administered the government thirteen years, eight months, and twenty days, died, and left Nero to be his successor in the empire, whom he had adopted by his Wife Agrippina’s delusions, in order to be his successor, although he had a son of his own, whose name was Britannicus, by Messalina his former wife, and a daughter whose name was Octavia 2.249. whom he had married to Nero; he had also another daughter by Petina, whose name was Antonia. 2.252. 2. Nero therefore bestowed the kingdom of the Lesser Armenia upon Aristobulus, Herod’s son, and he added to Agrippa’s kingdom four cities, with the toparchies to them belonging; I mean Abila, and that Julias which is in Perea, Taricheae also, and Tiberias of Galilee; but over the rest of Judea he made Felix procurator. 2.253. This Felix took Eleazar the arch-robber, and many that were with him, alive, when they had ravaged the country for twenty years together, and sent them to Rome; but as to the number of robbers whom he caused to be crucified, and of those who were caught among them, and whom he brought to punishment, they were a multitude not to be enumerated. 2.254. 3. When the country was purged of these, there sprang up another sort of robbers in Jerusalem, which were called Sicarii, who slew men in the daytime, and in the midst of the city; 2.255. this they did chiefly at the festivals, when they mingled themselves among the multitude, and concealed daggers under their garments, with which they stabbed those that were their enemies; and when any fell down dead, the murderers became a part of those that had indignation against them; by which means they appeared persons of such reputation, that they could by no means be discovered. 2.256. The first man who was slain by them was Jonathan the high priest, after whose death many were slain every day, while the fear men were in of being so served was more afflicting than the calamity itself; 2.257. and while everybody expected death every hour, as men do in war, so men were obliged to look before them, and to take notice of their enemies at a great distance; nor, if their friends were coming to them, durst they trust them any longer; but, in the midst of their suspicions and guarding of themselves, they were slain. Such was the celerity of the plotters against them, and so cunning was their contrivance. 2.258. 4. There was also another body of wicked men gotten together, not so impure in their actions, but more wicked in their intentions, which laid waste the happy state of the city no less than did these murderers. 2.259. These were such men as deceived and deluded the people under pretense of Divine inspiration, but were for procuring innovations and changes of the government; and these prevailed with the multitude to act like madmen, and went before them into the wilderness, as pretending that God would there show them the signals of liberty. 2.261. 5. But there was an Egyptian false prophet that did the Jews more mischief than the former; for he was a cheat, and pretended to be a prophet also, and got together thirty thousand men that were deluded by him; 2.262. these he led round about from the wilderness to the mount which was called the Mount of Olives, and was ready to break into Jerusalem by force from that place; and if he could but once conquer the Roman garrison and the people, he intended to domineer over them by the assistance of those guards of his that were to break into the city with him. 2.263. But Felix prevented his attempt, and met him with his Roman soldiers, while all the people assisted him in his attack upon them, insomuch that when it came to a battle, the Egyptian ran away, with a few others, while the greatest part of those that were with him were either destroyed or taken alive; but the rest of the multitude were dispersed every one to their own homes, and there concealed themselves. 2.264. 6. Now, when these were quieted, it happened, as it does in a diseased body, that another part was subject to an inflammation; for a company of deceivers and robbers got together, and persuaded the Jews to revolt, and exhorted them to assert their liberty, inflicting death on those that continued in obedience to the Roman government, and saying, that such as willingly chose slavery ought to be forced from such their desired inclinations; 2.265. for they parted themselves into different bodies, and lay in wait up and down the country, and plundered the houses of the great men, and slew the men themselves, and set the villages on fire; and this till all Judea was filled with the effects of their madness. And thus the flame was every day more and more blown up, till it came to a direct war. 2.266. 7. There was also another disturbance at Caesarea:—those Jews who were mixed with the Syrians that lived there, raising a tumult against them. The Jews pretended that the city was theirs, and said that he who built it was a Jew, meaning king Herod. The Syrians confessed also that its builder was a Jew; but they still said, however, that the city was a Grecian city; for that he who set up statues and temples in it could not design it for Jews. 2.267. On which account both parties had a contest with one another; and this contest increased so much, that it came at last to arms, and the bolder sort of them marched out to fight; for the elders of the Jews were not able to put a stop to their own people that were disposed to be tumultuous, and the Greeks thought it a shame for them to be overcome by the Jews. 2.268. Now these Jews exceeded the others in riches and strength of body; but the Grecian part had the advantage of assistance from the soldiery; for the greatest part of the Roman garrison was raised out of Syria; and being thus related to the Syrian part, they were ready to assist it. 2.269. However, the governors of the city were concerned to keep all quiet, and whenever they caught those that were most for fighting on either side, they punished them with stripes and bonds. Yet did not the sufferings of those that were caught affright the remainder, or make them desist; but they were still more and more exasperated, and deeper engaged in the sedition. 2.271. 1. Now it was that Festus succeeded Felix as procurator, and made it his business to correct those that made disturbances in the country. So he caught the greatest part of the robbers, and destroyed a great many of them. 2.272. But then Albinus, who succeeded Festus, did not execute his office as the other had done; nor was there any sort of wickedness that could be named but he had a hand in it. 2.273. Accordingly, he did not only, in his political capacity, steal and plunder every one’s substance, nor did he only burden the whole nation with taxes, but he permitted the relations of such as were in prison for robbery, and had been laid there, either by the senate of every city, or by the former procurators, to redeem them for money; and nobody remained in the prisons as a malefactor but he who gave him nothing. 2.274. At this time it was that the enterprises of the seditious at Jerusalem were very formidable; the principal men among them purchasing leave of Albinus to go on with their seditious practices; while that part of the people who delighted in disturbances joined themselves to such as had fellowship with Albinus; 2.275. and everyone of these wicked wretches were encompassed with his own band of robbers, while he himself, like an arch-robber, or a tyrant, made a figure among his company, and abused his authority over those about him, in order to plunder those that lived quietly. 2.276. The effect of which was this, that those who lost their goods were forced to hold their peace, when they had reason to show great indignation at what they had suffered; but those who had escaped were forced to flatter him that deserved to be punished, out of the fear they were in of suffering equally with the others. Upon the whole, nobody durst speak their minds, but tyranny was generally tolerated; and at this time were those seeds sown which brought the city to destruction. 2.277. 2. And although such was the character of Albinus, yet did Gessius Florus who succeeded him, demonstrate him to have been a most excellent person, upon the comparison; for the former did the greatest part of his rogueries in private, and with a sort of dissimulation; but Gessius did his unjust actions to the harm of the nation after a pompous manner; and as though he had been sent as an executioner to punish condemned malefactors, he omitted no sort of rapine, or of vexation; 2.278. where the case was really pitiable, he was most barbarous, and in things of the greatest turpitude he was most impudent. Nor could anyone outdo him in disguising the truth; nor could anyone contrive more subtle ways of deceit than he did. He indeed thought it but a petty offense to get money out of single persons; so he spoiled whole cities, and ruined entire bodies of men at once, and did almost publicly proclaim it all the country over, that they had liberty given them to turn robbers, upon this condition, that he might go shares with them in the spoils they got. 2.279. Accordingly, this his greediness of gain was the occasion that entire toparchies were brought to desolation, and a great many of the people left their own country, and fled into foreign provinces. 2.281. But as he was present, and stood by Cestius, he laughed at their words. However, Cestius, when he had quieted the multitude, and had assured them that he would take care that Florus should hereafter treat them in a more gentle manner, returned to Antioch. 2.282. Florus also conducted him as far as Caesarea, and deluded him, though he had at that very time the purpose of showing his anger at the nation, and procuring a war upon them, by which means alone it was that he supposed he might conceal his enormities; 2.283. for he expected that if the peace continued, he should have the Jews for his accusers before Caesar; but that if he could procure them to make a revolt, he should divert their laying lesser crimes to his charge, by a misery that was so much greater; he therefore did every day augment their calamities, in order to induce them to a rebellion. 2.284. 4. Now at this time it happened that the Grecians at Caesarea had been too hard for the Jews, and had obtained of Nero the government of the city, and had brought the judicial determination: at the same time began the war, in the twelfth year of the reign of Nero, and the seventeenth of the reign of Agrippa, in the month of Artemisius [Jyar]. 2.285. Now the occasion of this war was by no means proportionable to those heavy calamities which it brought upon us. For the Jews that dwelt at Caesarea had a synagogue near the place, whose owner was a certain Cesarean Greek: the Jews had endeavored frequently to have purchased the possession of the place, and had offered many times its value for its price; 2.286. but as the owner overlooked their offers, so did he raise other buildings upon the place, in way of affront to them, and made workingshops of them, and left them but a narrow passage, and such as was very troublesome for them to go along to their synagogue. Whereupon the warmer part of the Jewish youth went hastily to the workmen, and forbade them to build there; 2.287. but as Florus would not permit them to use force, the great men of the Jews, with John the publican, being in the utmost distress what to do, persuaded Florus, with the offer of eight talents, to hinder the work. 2.288. He then, being intent upon nothing but getting money, promised he would do for them all they desired of him, and then went away from Caesarea to Sebaste, and left the sedition to take its full course, as if he had sold a license to the Jews to fight it out. 2.289. 5. Now on the next day, which was the seventh day of the week, when the Jews were crowding apace to their synagogue, a certain man of Caesarea, of a seditious temper, got an earthen vessel, and set it with the bottom upward, at the entrance of that synagogue, and sacrificed birds. This thing provoked the Jews to an incurable degree, because their laws were affronted, and the place was polluted. 2.291. Hereupon Jucundus, the master of the horse, who was ordered to prevent the fight, came thither, and took away the earthen vessel, and endeavored to put a stop to the sedition; but when he was overcome by the violence of the people of Caesarea, the Jews caught up their books of the law, and retired to Narbata, which was a place to them belonging, distant from Caesarea sixty furlongs. 2.292. But John, and twelve of the principal men with him, went to Florus, to Sebaste, and made a lamentable complaint of their case, and besought him to help them; and with all possible decency, put him in mind of the eight talents they had given him; but he had the men seized upon and put in prison, and accused them for carrying the books of the law out of Caesarea. 2.293. 6. Moreover, as to the citizens of Jerusalem, although they took this matter very ill, yet did they restrain their passion; but Florus acted herein as if he had been hired, and blew up the war into a flame, and sent some to take seventeen talents out of the sacred treasure, and pretended that Caesar wanted them. 2.294. At this the people were in confusion immediately, and ran together to the temple, with prodigious clamors, and called upon Caesar by name, and besought him to free them from the tyranny of Florus. 2.295. Some also of the seditious cried out upon Florus, and cast the greatest reproaches upon him, and carried a basket about, and begged some spills of money for him, as for one that was destitute of possessions, and in a miserable condition. Yet was not he made ashamed hereby of his love of money, but was more enraged, and provoked to get still more; 2.296. and instead of coming to Caesarea, as he ought to have done, and quenching the flame of war, which was beginning thence, and so taking away the occasion of any disturbances, on which account it was that he had received a reward [of eight talents], he marched hastily with an army of horsemen and footmen against Jerusalem, that he might gain his will by the arms of the Romans, and might, by his terror, and by his threatenings, bring the city into subjection. 2.297. 7. But the people were desirous of making Florus ashamed of his attempt, and met his soldiers with acclamations, and put themselves in order to receive him very submissively. 2.298. But he sent Capito, a centurion, beforehand, with fifty soldiers, to bid them go back, and not now make a show of receiving him in an obliging manner, whom they had so foully reproached before; 2.299. and said that it was incumbent on them, in case they had generous souls, and were free speakers, to jest upon him to his face, and appear to be lovers of liberty, not only in words, but with their weapons also. 2.301. 8. Now at this time Florus took up his quarters at the palace; and on the next day he had his tribunal set before it, and sat upon it, when the high priests, and the men of power, and those of the greatest eminence in the city, came all before that tribunal; 2.302. upon which Florus commanded them to deliver up to him those that had reproached him, and told them that they should themselves partake of the vengeance to them belonging, if they did not produce the criminals; but these demonstrated that the people were peaceably disposed, and they begged forgiveness for those that had spoken amiss; 2.303. for that it was no wonder at all that in so great a multitude there should be some more daring than they ought to be, and, by reason of their younger age, foolish also; and that it was impossible to distinguish those that offended from the rest, while every one was sorry for what he had done, and denied it out of fear of what would follow: 2.304. that he ought, however, to provide for the peace of the nation, and to take such counsels as might preserve the city for the Romans, and rather for the sake of a great number of innocent people to forgive a few that were guilty, than for the sake of a few of the wicked to put so large and good a body of men into disorder. 2.305. 9. Florus was more provoked at this, and called out aloud to the soldiers to plunder that which was called the Upper Market-place, and to slay such as they met with. So the soldiers, taking this exhortation of their commander in a sense agreeable to their desire of gain, did not only plunder the place they were sent to, but forcing themselves into every house, they slew its inhabitants; 2.306. o the citizens fled along the narrow lanes, and the soldiers slew those that they caught, and no method of plunder was omitted; they also caught many of the quiet people, and brought them before Florus, whom he first chastised with stripes, and then crucified. 2.307. Accordingly, the whole number of those that were destroyed that day, with their wives and children (for they did not spare even the infants themselves), was about three thousand and six hundred. 2.308. And what made this calamity the heavier was this new method of Roman barbarity; for Florus ventured then to do what no one had done before, that is, to have men of the equestrian order whipped and nailed to the cross before his tribunal; who, although they were by birth Jews, yet were they of Roman dignity notwithstanding. 2.309. 1. About this very time king Agrippa was going to Alexandria, to congratulate Alexander upon his having obtained the government of Egypt from Nero; 2.311. but he would not comply with her request, nor have any regard either to the multitude of those already slain, or to the nobility of her that interceded, but only to the advantage he should make by this plundering; 2.312. nay, this violence of the soldiers broke out to such a degree of madness, that it spent itself on the queen herself; for they did not only torment and destroy those whom they had caught under her very eyes, but indeed had killed herself also, unless she had prevented them by flying to the palace, and had staid there all night with her guards, which she had about her for fear of an insult from the soldiers. 2.313. Now she dwelt then at Jerusalem, in order to perform a vow which she had made to God; for it is usual with those that had been either afflicted with a distemper, or with any other distresses, to make vows; and for thirty days before they are to offer their sacrifices, to abstain from wine, and to shave the hair of their head. 2.314. Which things Bernice was now performing, and stood barefoot before Florus’s tribunal, and besought him [to spare the Jews]. Yet could she neither have any reverence paid to her, nor could she escape without some danger of being slain herself. 2.315. 2. This happened upon the sixteenth day of the month Artemisius [Jyar]. Now, on the next day, the multitude, who were in a great agony, ran together to the Upper Marketplace, and made the loudest lamentations for those that had perished; and the greatest part of the cries were such as reflected on Florus; 2.316. at which the men of power were affrighted, together with the high priests, and rent their garments, and fell down before each of them, and besought them to leave off, and not to provoke Florus to some incurable procedure, besides what they had already suffered. 2.317. Accordingly, the multitude complied immediately, out of reverence to those that had desired it of them, and out of the hope they had that Florus would do them no more injuries. 2.318. 3. So Florus was troubled that the disturbances were over, and endeavored to kindle that flame again, and sent for the high priests, with the other eminent persons, and said, the only demonstration that the people would not make any other innovations should be this,—that they must go out and meet the soldiers that were ascending from Caesarea, whence two cohorts were coming; 2.319. and while these men were exhorting the multitude so to do, he sent beforehand, and gave directions to the centurions of the cohorts, that they should give notice to those that were under them not to return the Jews’ salutations; and that if they made any reply to his disadvantage, they should make use of their weapons. 2.321. 4. At this time it was that every priest, and every servant of God, brought out the holy vessels, and the ornamental garments wherein they used to minister in sacred things.—The harpers also, and the singers of hymns, came out with their instruments of music, and fell down before the multitude, and begged of them that they would preserve those holy ornaments to them, and not provoke the Romans to carry off those sacred treasures. 2.322. You might also see then the high priests themselves, with dust sprinkled in great plenty upon their heads, with bosoms deprived of any covering but what was rent; these besought every one of the eminent men by name, and the multitude in common, that they would not for a small offense betray their country to those that were desirous to have it laid waste; 2.323. aying, “What benefit will it bring to the soldiers to have a salutation from the Jews? or what amendment of your affairs will it bring you, if you do not now go out to meet them? 2.324. and that if they saluted them civilly, all handle would be cut off from Florus to begin a war; that they should thereby gain their country, and freedom from all further sufferings; and that, besides, it would be a sign of great want of command of themselves, if they should yield to a few seditious persons, while it was fitter for them who were so great a people to force the others to act soberly.” 2.325. 5. By these persuasions, which they used to the multitude and to the seditious, they restrained some by threatenings, and others by the reverence that was paid them. After this they led them out, and they met the soldiers quietly, and after a composed manner, and when they were come up with them, they saluted them; but when they made no answer, the seditious exclaimed against Florus, which was the signal given for falling upon them. 2.326. The soldiers therefore encompassed them presently, and struck them with their clubs; and as they fled away, the horsemen trampled them down, so that a great many fell down dead by the strokes of the Romans, and more by their own violence in crushing one another. 2.327. Now there was a terrible crowding about the gates, and while everybody was making haste to get before another, the flight of them all was retarded, and a terrible destruction there was among those that fell down, for they were suffocated, and broken to pieces by the multitude of those that were uppermost; nor could any of them be distinguished by his relations in order to the care of his funeral; 2.328. the soldiers also who beat them, fell upon those whom they overtook, without showing them any mercy, and thrust the multitude through the place called Bezetha, as they forced their way, in order to get in and seize upon the temple, and the tower Antonia. Florus also being desirous to get those places into his possession, brought such as were with him out of the king’s palace, and would have compelled them to get as far as the citadel [Antonia]; 2.329. but his attempt failed, for the people immediately turned back upon him, and stopped the violence of his attempt; and as they stood upon the tops of their houses, they threw their darts at the Romans, who, as they were sorely galled thereby, because those weapons came from above, and they were not able to make a passage through the multitude, which stopped up the narrow passages, they retired to the camp which was at the palace. 2.331. This cooled the avarice of Florus; for whereas he was eager to obtain the treasures of God [in the temple], and on that account was desirous of getting into Antonia, as soon as the cloisters were broken down, he left off his attempt; he then sent for the high priests and the Sanhedrin, and told them that he was indeed himself going out of the city, but that he would leave them as large a garrison as they should desire. 2.332. Hereupon they promised that they would make no innovations, in case he would leave them one band; but not that which had fought with the Jews, because the multitude bore ill will against that band on account of what they had suffered from it; so he changed the band as they desired, and, with the rest of his forces, returned to Caesarea. 2.333. 1. However, Florus contrived another way to oblige the Jews to begin the war, and sent to Cestius, and accused the Jews falsely of revolting [from the Roman government], and imputed the beginning of the former fight to them, and pretended they had been the authors of that disturbance, wherein they were only the sufferers. Yet were not the governors of Jerusalem silent upon this occasion, but did themselves write to Cestius, as did Bernice also, about the illegal practices of which Florus had been guilty against the city; 2.334. who, upon reading both accounts, consulted with his captains [what he should do]. Now some of them thought it best for Cestius to go up with his army, either to punish the revolt, if it was real, or to settle the Roman affairs on a surer foundation, if the Jews continued quiet under them; but he thought it best himself to send one of his intimate friends beforehand, to see the state of affairs, and to give him a faithful account of the intentions of the Jews. 2.335. Accordingly, he sent one of his tribunes, whose name was Neopolitanus, who met with king Agrippa as he was returning from Alexandria, at Jamnia, and told him who it was that sent him, and on what errand he was sent. 2.336. 2. And here it was that the high priests, and men of power among the Jews, as well as the Sanhedrin, came to congratulate the king [upon his safe return]; and after they had paid him their respects, they lamented their own calamities, and related to him what barbarous treatment they had met with from Florus. 2.337. At which barbarity Agrippa had great indignation, but transferred, after a subtle manner, his anger towards those Jews whom he really pitied, that he might beat down their high thoughts of themselves, and would have them believe that they had not been so unjustly treated, in order to dissuade them from avenging themselves. 2.338. So these great men, as of better understanding than the rest, and desirous of peace, because of the possessions they had, understood that this rebuke which the king gave them was intended for their good; but as to the people, they came sixty furlongs out of Jerusalem, and congratulated both Agrippa and Neopolitanus; 2.339. but the wives of those that had been slain came running first of all and lamenting. The people also, when they heard their mourning, fell into lamentations also, and besought Agrippa to assist them: they also cried out to Neopolitanus, and complained of the many miseries they had endured under Florus; and they showed them, when they were come into the city, how the marketplace was made desolate, and the houses plundered. 2.341. where he called the multitude together, and highly commended them for their fidelity to the Romans, and earnestly exhorted them to keep the peace; and having performed such parts of Divine worship at the temple as he was allowed to do, he returned to Cestius. 2.342. 3. But as for the multitude of the Jews, they addressed themselves to the king, and to the high priests, and desired they might have leave to send ambassadors to Nero against Florus, and not by their silence afford a suspicion that they had been the occasion of such great slaughters as had been made, and were disposed to revolt, alleging that they should seem to have been the first beginners of the war, if they did not prevent the report by showing who it was that began it; 2.343. and it appeared openly that they would not be quiet, if anybody should hinder them from sending such an embassage. But Agrippa, although he thought it too dangerous a thing for them to appoint men to go as the accusers of Florus, yet did he not think it fit for him to overlook them, as they were in a disposition for war. 2.344. He therefore called the multitude together into a large gallery, and placed his sister Bernice in the house of the Asamoneans, that she might be seen by them (which house was over the gallery, at the passage to the upper city, where the bridge joined the temple to the gallery), and spake to them as follows:— 2.345. 4. “Had I perceived that you were all zealously disposed to go to war with the Romans, and that the purer and more sincere part of the people did not propose to live in peace, I had not come out to you, nor been so bold as to give you counsel; for all discourses that tend to persuade men to do what they ought to do are superfluous, when the hearers are agreed to do the contrary. 2.346. But because some are earnest to go to war because they are young, and without experience of the miseries it brings, and because some are for it out of an unreasonable expectation of regaining their liberty, and because others hope to get by it, and are therefore earnestly bent upon it, that in the confusion of your affairs they may gain what belongs to those that are too weak to resist them, I have thought it proper to get you all together, and to say to you what I think to be for your advantage; that so the former may grow wiser, and change their minds, and that the best men may come to no harm by the ill conduct of some others. 2.347. And let not anyone be tumultuous against me, in case what they hear me say does not please them; for as to those that admit of no cure, but are resolved upon a revolt, it will still be in their power to retain the same sentiments after my exhortation is over; but still my discourse will fall to the ground, even with a relation to those that have a mind to hear me, unless you will all keep silence. 2.348. I am well aware that many make a tragical exclamation concerning the injuries that have been offered you by your procurators, and concerning the glorious advantages of liberty; but before I begin the inquiry, who you are that must go to war, and who they are against whom you must fight,—I shall first separate those pretenses that are by some connected together; 2.349. for if you aim at avenging yourselves on those that have done you injury, why do you pretend this to be a war for recovering your liberty? but if you think all servitude intolerable, to what purpose serve your complaints against your particular governors? for if they treated you with moderation, it would still be equally an unworthy thing to be in servitude. 2.351. but when you reproach men greatly for small offenses, you excite those whom you reproach to be your adversaries; for this will only make them leave off hurting you privately, and with some degree of modesty, and to lay what you have waste openly. 2.352. Now nothing so much damps the force of strokes as bearing them with patience; and the quietness of those who are injured diverts the injurious persons from afflicting. But let us take it for granted that the Roman ministers are injurious to you, and are incurably severe; yet are they not all the Romans who thus injure you; nor hath Caesar, against whom you are going to make war, injured you: it is not by their command that any wicked governor is sent to you; for they who are in the west cannot see those that are in the east; nor indeed is it easy for them there even to hear what is done in these parts. 2.353. Now it is absurd to make war with a great many for the sake of one: to do so with such mighty people for a small cause; and this when these people are not able to know of what you complain: 2.354. nay, such crimes as we complain of may soon be corrected, for the same procurator will not continue forever; and probable it is that the successors will come with more moderate inclinations. But as for war, if it be once begun, it is not easily laid down again, nor borne without calamities coming therewith. 2.355. However, as to the desire of recovering your liberty, it is unseasonable to indulge it so late; whereas you ought to have labored earnestly in old time that you might never have lost it; for the first experience of slavery was hard to be endured, and the struggle that you might never have been subject to it would have been just; 2.356. but that slave who hath been once brought into subjection, and then runs away, is rather a refractory slave than a lover of liberty; for it was then the proper time for doing all that was possible, that you might never have admitted the Romans [into your city], when Pompey came first into the country. 2.357. But so it was, that our ancestors and their kings, who were in much better circumstances than we are, both as to money, and [strong] bodies, and [valiant] souls, did not bear the onset of a small body of the Roman army. And yet you, who have now accustomed yourselves to obedience from one generation to another, and who are so much inferior to those who first submitted, in your circumstances will venture to oppose the entire empire of the Romans. 2.358. While those Athenians, who, in order to preserve the liberty of Greece, did once set fire to their own city; who pursued Xerxes, that proud prince, when he sailed upon the land, and walked upon the sea, and could not be contained by the seas, but conducted such an army as was too broad for Europe; and made him run away like a fugitive in a single ship, and brake so great a part of Asia as the Lesser Salamis; are yet at this time servants to the Romans; and those injunctions which are sent from Italy become laws to the principal governing city of Greece. 2.359. Those Lacedemonians also who got the great victories at Thermopylae and Platea, and had Agesilaus [for their king], and searched every corner of Asia, are contented to admit the same lords. 2.361. Moreover, ten thousand other nations there are who had greater reason than we to claim their entire liberty, and yet do submit. You are the only people who think it a disgrace to be servants to those to whom all the world hath submitted. What sort of an army do you rely on? What are the arms you depend on? Where is your fleet, that may seize upon the Roman seas? and where are those treasures which may be sufficient for your undertakings? 2.362. Do you suppose, I pray you, that you are to make war with the Egyptians, and with the Arabians? Will you not carefully reflect upon the Roman empire? Will you not estimate your own weakness? Hath not your army been often beaten even by your neighboring nations, while the power of the Romans is invincible in all parts of the habitable earth? 2.363. nay, rather they seek for somewhat still beyond that; for all Euphrates is not a sufficient boundary for them on the east side, nor the Danube on the north; and for their southern limit, Libya hath been searched over by them, as far as countries uninhabited, as is Cadiz their limit on the west; nay, indeed, they have sought for another habitable earth beyond the ocean, and have carried their arms as far as such British islands as were never known before. 2.364. What therefore do you pretend to? Are you richer than the Gauls, stronger than the Germans, wiser than the Greeks, more numerous than all men upon the habitable earth? What confidence is it that elevates you to oppose the Romans? 2.365. Perhaps it will be said, It is hard to endure slavery. Yes; but how much harder is this to the Greeks, who were esteemed the noblest of all people under the sun! These, though they inhabit in a large country, are in subjection to six bundles of Roman rods. It is the same case with the Macedonians, who have juster reason to claim their liberty than you have. 2.366. What is the case of five hundred cities of Asia? Do they not submit to a single governor, and to the consular bundle of rods? What need I speak of the Heniochi, and Colchi and the nation of Tauri, those that inhabit the Bosphorus, and the nations about Pontus, and Meotis 2.367. who formerly knew not so much as a lord of their own, but are now subject to three thousand armed men, and where forty long ships keep the sea in peace, which before was not navigable, and very tempestuous? 2.368. How strong a plea may Bithynia, and Cappadocia, and the people of Pamphylia, the Lycians, and Cilicians, put in for liberty! But they are made tributary without an army. What are the circumstances of the Thracians, whose country extends in breadth five days’ journey, and in length seven, and is of a much more harsh constitution, and much more defensible, than yours, and by the rigor of its cold sufficient to keep off armies from attacking them? do not they submit to two thousand men of the Roman garrisons? 2.369. Are not the Illyrians, who inhabit the country adjoining, as far as Dalmatia and the Danube, governed by barely two legions? by which also they put a stop to the incursions of the Dacians. And for the 2.371. Moreover, if great advantages might provoke any people to revolt, the Gauls might do it best of all, as being so thoroughly walled round by nature; on the east side by the Alps, on the north by the river Rhine, on the south by the Pyrenean mountains, and on the west by the ocean. 2.372. Now, although these Gauls have such obstacles before them to prevent any attack upon them, and have no fewer than three hundred and five nations among them, nay have, as one may say, the fountains of domestic happiness within themselves, and send out plentiful streams of happiness over almost the whole world, these bear to be tributary to the Romans, and derive their prosperous condition from them; 2.373. and they undergo this, not because they are of effeminate minds, or because they are of an ignoble stock, as having borne a war of eighty years in order to preserve their liberty; but by reason of the great regard they have to the power of the Romans, and their good fortune, which is of greater efficacy than their arms. These Gauls, therefore, are kept in servitude by twelve hundred soldiers, which are hardly so many as are their cities; 2.374. nor hath the gold dug out of the mines of Spain been sufficient for the support of a war to preserve their liberty, nor could their vast distance from the Romans by land and by sea do it; nor could the martial tribes of the Lusitanians and Spaniards escape; no more could the ocean, with its tide, which yet was terrible to the ancient inhabitants. 2.375. Nay, the Romans have extended their arms beyond the pillars of Hercules, and have walked among the clouds, upon the Pyrenean mountains, and have subdued these nations. And one legion is a sufficient guard for these people, although they were so hard to be conquered, and at a distance so remote from Rome. 2.376. Who is there among you that hath not heard of the great number of the Germans? You have, to be sure, yourselves seen them to be strong and tall, and that frequently, since the Romans have them among their captives everywhere; 2.377. yet these Germans, who dwell in an immense country, who have minds greater than their bodies, and a soul that despises death, and who are in a rage more fierce than wild beasts, have the Rhine for the boundary of their enterprises, and are tamed by eight Roman legions. Such of them as were taken captive became their servants; and the rest of the entire nation were obliged to save themselves by flight. 2.378. Do you also, who depend on the walls of Jerusalem, consider what a wall the Britons had; for the Romans sailed away to them, and subdued them while they were encompassed by the ocean, and inhabited an island that is not less than [the continent of] this habitable earth; and four legions are a sufficient guard to so large an island: 2.379. And why should I speak much more about this matter, while the Parthians, that most warlike body of men, and lords of so many nations, and encompassed with such mighty forces, send hostages to the Romans? whereby you may see, if you please, even in Italy, the noblest nation of the East, under the notion of peace, submitting to serve them. 2.381. Nor indeed have the Cyrenians, derived from the Lacedemonians, nor the Marmaridae, a nation extended as far as the regions uninhabitable for want of water, nor have the Syrtes, a place terrible to such as barely hear it described, the Nasamons and Moors, and the immense multitude of the Numidians, been able to put a stop to the Roman valor. 2.382. And as for the third part of the habitable earth [Africa], whose nations are so many that it is not easy to number them, and which is bounded by the Atlantic Sea and the pillars of Hercules, and feeds an innumerable multitude of Ethiopians, as far as the Red Sea, these have the Romans subdued entirely. 2.383. And besides the annual fruits of the earth, which maintain the multitude of the Romans for eight months in the year, this, over and above, pays all sorts of tribute, and affords revenues suitable to the necessities of the government. Nor do they, like you, esteem such injunctions a disgrace to them, although they have but one Roman legion that abides among them. 2.384. And indeed what occasion is there for showing you the power of the Romans over remote countries, when it is so easy to learn it from Egypt, in your neighborhood? 2.385. This country is extended as far as the Ethiopians, and Arabia the Happy, and borders upon India; it hath seven million five hundred thousand men, besides the inhabitants of Alexandria, as may be learned from the revenue of the poll tax; yet it is not ashamed to submit to the Roman government, although it hath Alexandria as a grand temptation to a revolt, by reason it is so full of people and of riches, and is besides exceeding large 2.386. its length being thirty furlongs, and its breadth no less than ten; and it pays more tribute to the Romans in one month than you do in a year; nay, besides what it pays in money, it sends corn to Rome that supports it for four months [in the year]: it is also walled round on all sides, either by almost impassable deserts, or seas that have no havens, or by rivers, or by lakes; 2.387. yet have none of these things been found too strong for the Roman good fortune; however, two legions that lie in that city are a bridle both for the remoter parts of Egypt, and for the parts inhabited by the more noble Macedonians. 2.388. Where then are those people whom you are to have for your auxiliaries? Must they come from the parts of the world that are uninhabited? for all that are in the habitable earth are [under the] Romans. Unless any of you extend his hopes as far as beyond the Euphrates, and suppose that those of your own nation that dwell in Adiabene will come to your assistance 2.389. (but certainly these will not embarrass themselves with an unjustifiable war, nor, if they should follow such ill advice, will the Parthians permit them so to do); for it is their concern to maintain the truce that is between them and the Romans, and they will be supposed to break the covets between them, if any under their government march against the Romans. 2.391. Reflect upon it, how impossible it is for your zealous observation of your religious customs to be here preserved, which are hard to be observed even when you fight with those whom you are able to conquer; and how can you then most of all hope for God’s assistance, when, by being forced to transgress his law, you will make him turn his face from you? 2.392. and if you do observe the custom of the Sabbath days, and will not be prevailed on to do anything thereon, you will easily be taken, as were your forefathers by Pompey, who was the busiest in his siege on those days on which the besieged rested. 2.393. But if in time of war you transgress the law of your country, I cannot tell on whose account you will afterward go to war; for your concern is but one, that you do nothing against any of your forefathers; 2.394. and how will you call upon God to assist you, when you are voluntarily transgressing against his religion? Now, all men that go to war do it either as depending on Divine or on human assistance; but since your going to war will cut off both those assistances, those that are for going to war choose evident destruction. 2.395. What hinders you from slaying your children and wives with your own hands, and burning this most excellent native city of yours? for by this mad prank you will, however, escape the reproach of being beaten. 2.396. But it were best, O my friends, it were best, while the vessel is still in the haven, to foresee the impending storm, and not to set sail out of the port into the middle of the hurricanes; for we justly pity those who fall into great misfortunes without foreseeing them; but for him who rushes into manifest ruin, he gains reproaches [instead of commiseration]. 2.397. But certainly no one can imagine that you can enter into a war as by an agreement, or that when the Romans have got you under their power, they will use you with moderation, or will not rather, for an example to other nations, burn your holy city, and utterly destroy your whole nation; for those of you who shall survive the war will not be able to find a place whither to flee, since all men have the Romans for their lords already, or are afraid they shall have hereafter. 2.398. Nay, indeed, the danger concerns not those Jews that dwell here only, but those of them which dwell in other cities also; for there is no people upon the habitable earth which have not some portion of you among them 2.399. whom your enemies will slay, in case you go to war, and on that account also; and so every city which hath Jews in it will be filled with slaughter for the sake only of a few men, and they who slay them will be pardoned; but if that slaughter be not made by them, consider how wicked a thing it is to take arms against those that are so kind to you. 2.401. I call to witness your sanctuary, and the holy angels of God, and this country common to us all, that I have not kept back anything that is for your preservation; and if you will follow that advice which you ought to do, you will have that peace which will be common to you and to me; but if you indulge your passions, you will run those hazards which I shall be free from.” 2.402. 5. When Agrippa had spoken thus, both he and his sister wept, and by their tears repressed a great deal of the violence of the people; but still they cried out, that they would not fight against the Romans, but against Florus, on account of what they had suffered by his means. 2.403. To which Agrippa replied, that what they had already done was like such as make war against the Romans; “for you have not paid the tribute which is due to Caesar and you have cut off the cloisters [of the temple] from joining to the tower Antonia. 2.404. You will therefore prevent any occasion of revolt if you will but join these together again, and if you will but pay your tribute; for the citadel does not now belong to Florus, nor are you to pay the tribute money to Florus.” 2.405. 1. This advice the people hearkened to, and went up into the temple with the king and Bernice, and began to rebuild the cloisters; the rulers also and senators divided themselves into the villages, and collected the tributes, and soon got together forty talents, which was the sum that was deficient. 2.406. And thus did Agrippa then put a stop to that war which was threatened. Moreover, he attempted to persuade the multitude to obey Florus, until Caesar should send one to succeed him; but they were hereby more provoked, and cast reproaches upon the king, and got him excluded out of the city; nay, some of the seditious had the impudence to throw stones at him. 2.407. So when the king saw that the violence of those that were for innovations was not to be restrained, and being very angry at the contumelies he had received, he sent their rulers, together with their men of power, to Florus, to Caesarea, that he might appoint whom he thought fit to collect the tribute in the country, while he retired into his own kingdom. 2.408. 2. And at this time it was that some of those that principally excited the people to go to war made an assault upon a certain fortress called Masada. They took it by treachery, and slew the Romans that were there, and put others of their own party to keep it. 2.409. At the same time Eleazar, the son of Aias the high priest, a very bold youth, who was at that time governor of the temple, persuaded those that officiated in the Divine service to receive no gift or sacrifice for any foreigner. And this was the true beginning of our war with the Romans; for they rejected the sacrifice of Caesar on this account; 2.454. And thus were all these men barbarously murdered, excepting Metilius; for when he entreated for mercy, and promised that he would turn Jew, and be circumcised, they saved him alive, but none else. This loss to the Romans was but light, there being no more than a few slain out of an immense army; but still it appeared to be a prelude to the Jews’ own destruction 2.456. for indeed it so happened that this murder was perpetrated on the Sabbath day, on which day the Jews have a respite from their works on account of Divine worship. 2.457. 1. Now the people of Caesarea had slain the Jews that were among them on the very same day and hour [when the soldiers were slain], which one would think must have come to pass by the direction of Providence; insomuch that in one hour’s time above twenty thousand Jews were killed, and all Caesarea was emptied of its Jewish inhabitants; for Florus caught such as ran away, and sent them in bonds to the galleys. 2.566. 4. They also chose other generals for Idumea; Jesus, the son of Sapphias, one of the high priests; and Eleazar, the son of Aias, the high priest; they also enjoined Niger, the then governor of Idumea, who was of a family that belonged to Perea, beyond Jordan, and was thence called the Peraite, that he should be obedient to those forenamed commanders.
12. Mishnah, Hulin, 2.7 (1st cent. CE - 3rd cent. CE)

2.7. If one slaughtered for a non-Jew, the slaughtering is valid. Rabbi Eliezer declares it invalid. Rabbi Eliezer said: even if one slaughtered a beast with the intention that a non-Jew should eat [only] its liver, the slaughtering is invalid, for the thoughts of a non-Jew are usually directed towards idolatry. Rabbi Yose said: is there not a kal vehomer argument? For if in the case of consecrated animals, where a wrongful intention can render invalid, it is established that everything depends solely upon the intention of him who performs the service, how much more in the case of unconsecrated animals, where a wrongful intention cannot render invalid, is it not logical that everything should depend solely upon the intention of him who slaughters!"
13. New Testament, 1 Corinthians, 11.23, 15.1-15.3 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

11.23. For I received from the Lord that which also I delivered toyou, that the Lord Jesus on the night in which he was betrayed tookbread. 15.1. Now I declare to you, brothers, the gospel which I preachedto you, which also you received, in which you also stand 15.2. bywhich also you are saved, if you hold firmly the word which I preachedto you -- unless you believed in vain. 15.3. For I delivered to youfirst of all that which I also received: that Christ died for our sinsaccording to the Scriptures
14. New Testament, 1 Thessalonians, 2.14-2.16, 4.1 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

2.14. For you, brothers, became imitators of the assemblies of God which are in Judea in Christ Jesus; for you also suffered the same things from your own countrymen, even as they did from the Jews; 2.15. who killed both the Lord Jesus and their own prophets, and drove us out, and didn't please God, and are contrary to all men; 2.16. forbidding us to speak to the Gentiles that they may be saved; to fill up their sins always. But wrath has come on them to the uttermost. 4.1. Finally then, brothers, we beg and exhort you in the Lord Jesus, that as you received from us how you ought to walk and to please God, that you abound more and more.
15. New Testament, 2 Corinthians, 9, 8 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

16. New Testament, Acts, 1.8, 8.25, 10.1-11.18, 15.13, 16, 17, 18, 19, 21, 21.18, 21.28 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

1.8. But you will receive power when the Holy Spirit has come on you. You will be witnesses to me in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the uttermost parts of the earth.
17. New Testament, Galatians, 1.13-1.14, 1.18-1.19, 1.23, 2.7-2.9, 2.11-2.14, 4.29, 5.2, 6.12 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.13. For you have heard of my way ofliving in time past in the Jews' religion, how that beyond measure Ipersecuted the assembly of God, and ravaged it. 1.14. I advanced inthe Jews' religion beyond many of my own age among my countrymen, beingmore exceedingly zealous for the traditions of my fathers. 1.18. Then after three years I went up to Jerusalem tovisit Peter, and stayed with him fifteen days. 1.19. But of the otherapostles I saw no one, except James, the Lord's brother. 1.23. but they only heard: "He who once persecuted us nowpreaches the faith that he once tried to destroy. 2.7. but to the contrary, when they saw that Ihad been entrusted with the gospel for the uncircumcision, even asPeter with the gospel for the circumcision 2.8. (for he who appointedPeter to the apostleship of the circumcision appointed me also to theGentiles); 2.9. and when they perceived the grace that was given tome, James and Cephas and John, they who were reputed to be pillars,gave to me and Barnabas the right hand of fellowship, that we should goto the Gentiles, and they to the circumcision. 2.11. But when Peter came to Antioch, I resisted him to the face,because he stood condemned. 2.12. For before some people came fromJames, he ate with the Gentiles. But when they came, he drew back andseparated himself, fearing those who were of the circumcision. 2.13. And the rest of the Jews joined him in his hypocrisy; so that evenBarnabas was carried away with their hypocrisy. 2.14. But when I sawthat they didn't walk uprightly according to the truth of the gospel, Isaid to Peter before them all, "If you, being a Jew, live as theGentiles do, and not as the Jews do, why do you compel the Gentiles tolive as the Jews do? 4.29. But as then, he who was born according to the flesh persecutedhim who was born according to the Spirit, so also it is now. 5.2. Behold, I, Paul, tell you that if you receive circumcision, Christ willprofit you nothing. 6.12. As many as desire to look good in the flesh, they compel you tobe circumcised; only that they may not be persecuted for the cross ofChrist.
18. New Testament, Philippians, 3.6 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

3.6. concerning zeal, persecuting the assembly; concerning the righteousness which is in the law, found blameless.
19. New Testament, Romans, 15 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

20. New Testament, John, 4.4-4.30, 8.48 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

4.4. He needed to pass through Samaria. 4.5. So he came to a city of Samaria, called Sychar, near the parcel of ground that Jacob gave to his son, Joseph. 4.6. Jacob's well was there. Jesus therefore, being tired from his journey, sat down by the well. It was about the sixth hour. 4.7. A woman of Samaria came to draw water. Jesus said to her, "Give me a drink. 4.8. For his disciples had gone away into the city to buy food. 4.9. The Samaritan woman therefore said to him, "How is it that you, being a Jew, ask for a drink from me, a Samaritan woman?" (For Jews have no dealings with Samaritans.) 4.10. Jesus answered her, "If you knew the gift of God, and who it is who says to you, 'Give me a drink,' you would have asked him, and he would have given you living water. 4.11. The woman said to him, "Sir, you have nothing to draw with, and the well is deep. From where then have you that living water? 4.12. Are you greater than our father, Jacob, who gave us the well, and drank of it himself, as did his sons, and his cattle? 4.13. Jesus answered her, "Everyone who drinks of this water will thirst again 4.14. but whoever drinks of the water that I will give him will never thirst again; but the water that I will give him will become in him a well of water springing up to eternal life. 4.15. The woman said to him, "Sir, give me this water, so that I don't get thirsty, neither come all the way here to draw. 4.16. Jesus said to her, "Go, call your husband, and come here. 4.17. The woman answered, "I have no husband."Jesus said to her, "You said well, 'I have no husband,' 4.18. for you have had five husbands; and he whom you now have is not your husband. This you have said truly. 4.19. The woman said to him, "Sir, I perceive that you are a prophet. 4.20. Our fathers worshiped in this mountain, and you Jews say that in Jerusalem is the place where people ought to worship. 4.21. Jesus said to her, "Woman, believe me, the hour comes, when neither in this mountain, nor in Jerusalem, will you worship the Father. 4.22. You worship that which you don't know. We worship that which we know; for salvation is from the Jews. 4.23. But the hour comes, and now is, when the true worshippers will worship the Father in spirit and truth, for the Father seeks such to be his worshippers. 4.24. God is spirit, and those who worship him must worship in spirit and truth. 4.25. The woman said to him, "I know that Messiah comes," (he who is called Christ). "When he has come, he will declare to us all things. 4.26. Jesus said to her, "I am he, the one who speaks to you. 4.27. At this, his disciples came. They marveled that he was speaking with a woman; yet no one said, "What are you looking for?" or, "Why do you speak with her? 4.28. So the woman left her water pot, and went away into the city, and said to the people 4.29. Come, see a man who told me everything that I did. Can this be the Christ? 4.30. They went out of the city, and were coming to him. 8.48. Then the Jews answered him, "Don't we say well that you are a Samaritan, and have a demon?
21. New Testament, Luke, 9.52-9.56 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

9.52. and sent messengers before his face. They went, and entered into a village of the Samaritans, so as to prepare for him. 9.53. They didn't receive him, because he was traveling with his face set towards Jerusalem. 9.54. When his disciples, James and John, saw this, they said, "Lord, do you want us to command fire to come down from the sky, and destroy them, just as Elijah did? 9.55. But he turned and rebuked them, "You don't know of what kind of spirit you are. 9.56. For the Son of Man didn't come to destroy men's lives, but to save them."They went to another village.
22. New Testament, Matthew, 10.5-10.6 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

10.5. Jesus sent these twelve out, and charged them, saying, "Don't go among the Gentiles, and don't enter into any city of the Samaritans. 10.6. Rather, go to the lost sheep of the house of Israel.
23. Tacitus, Annals, 15.44 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

15.44.  So far, the precautions taken were suggested by human prudence: now means were sought for appeasing deity, and application was made to the Sibylline books; at the injunction of which public prayers were offered to Vulcan, Ceres, and Proserpine, while Juno was propitiated by the matrons, first in the Capitol, then at the nearest point of the sea-shore, where water was drawn for sprinkling the temple and image of the goddess. Ritual banquets and all-night vigils were celebrated by women in the married state. But neither human help, nor imperial munificence, nor all the modes of placating Heaven, could stifle scandal or dispel the belief that the fire had taken place by order. Therefore, to scotch the rumour, Nero substituted as culprits, and punished with the utmost refinements of cruelty, a class of men, loathed for their vices, whom the crowd styled Christians. Christus, the founder of the name, had undergone the death penalty in the reign of Tiberius, by sentence of the procurator Pontius Pilatus, and the pernicious superstition was checked for a moment, only to break out once more, not merely in Judaea, the home of the disease, but in the capital itself, where all things horrible or shameful in the world collect and find a vogue. First, then, the confessed members of the sect were arrested; next, on their disclosures, vast numbers were convicted, not so much on the count of arson as for hatred of the human race. And derision accompanied their end: they were covered with wild beasts' skins and torn to death by dogs; or they were fastened on crosses, and, when daylight failed were burned to serve as lamps by night. Nero had offered his Gardens for the spectacle, and gave an exhibition in his Circus, mixing with the crowd in the habit of a charioteer, or mounted on his car. Hence, in spite of a guilt which had earned the most exemplary punishment, there arose a sentiment of pity, due to the impression that they were being sacrificed not for the welfare of the state but to the ferocity of a single man.
24. Tacitus, Histories, 5.9-5.10 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

5.9.  The first Roman to subdue the Jews and set foot in their temple by right of conquest was Gnaeus Pompey; thereafter it was a matter of common knowledge that there were no representations of the gods within, but that the place was empty and the secret shrine contained nothing. The walls of Jerusalem were razed, but the temple remained standing. Later, in the time of our civil wars, when these eastern provinces had fallen into the hands of Mark Antony, the Parthian prince, Pacorus, seized Judea, but he was slain by Publius Ventidius, and the Parthians were thrown back across the Euphrates: the Jews were subdued by Gaius Sosius. Antony gave the throne to Herod, and Augustus, after his victory, increased his power. After Herod's death, a certain Simon assumed the name of king without waiting for Caesar's decision. He, however, was put to death by Quintilius Varus, governor of Syria; the Jews were repressed; and the kingdom was divided into three parts and given to Herod's sons. Under Tiberius all was quiet. Then, when Caligula ordered the Jews to set up his statue in their temple, they chose rather to resort to arms, but the emperor's death put an end to their uprising. The princes now being dead or reduced to insignificance, Claudius made Judea a province and entrusted it to Roman knights or to freedmen; one of the latter, Antonius Felix, practised every kind of cruelty and lust, wielding the power of king with all the instincts of a slave; he had married Drusilla, the grand-daughter of Cleopatra and Antony, and so was Antony's grandson-in‑law, while Claudius was Antony's grandson. 5.10.  Still the Jews' patience lasted until Gessius Florus became procurator: in his time war began. When Cestius Gallus, governor of Syria, tried to stop it, he suffered varied fortunes and met defeat more often than he gained victory. On his death, whether in the course of nature or from vexation, Nero sent out Vespasian, who, aided by his good fortune and reputation as well as by his excellent subordinates, within two summers occupied with his victorious army the whole of the level country and all the cities except Jerusalem. The next year was taken up with civil war, and thus was passed in inactivity so far as the Jews were concerned. When peace had been secured throughout Italy, foreign troubles began again; and the fact that the Jews alone had failed to surrender increased our resentment; at the same time, having regard to all the possibilities and hazards of a new reign, it seemed expedient for Titus to remain with the army.
25. Tosefta, Menachot, 13.22 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

26. Tosefta, Sanhedrin, 13.2 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

27. Babylonian Talmud, Betzah, None (3rd cent. CE - 6th cent. CE)

16a. כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה ועד יום הכפורים חוץ מהוצאת שבתות והוצאת י"ט והוצאת בניו לתלמוד תורה שאם פחת פוחתין לו ואם הוסיף מוסיפין לו,א"ר אבהו מאי קראה (תהלים פא, ד) תקעו בחדש שופר (בכסא) ליום חגנו איזהו חג שהחדש מתכסה בו הוי אומר זה ראש השנה וכתיב (תהלים פא, ה) כי חק לישראל הוא משפט לאלהי יעקב,מאי משמע דהאי חק לישנא דמזוני הוא דכתיב (בראשית מז, כב) ואכלו את חקם אשר נתן להם פרעה מר זוטרא אמר מהכא (משלי ל, ח) הטריפני לחם חקי,תניא אמרו עליו על שמאי הזקן כל ימיו היה אוכל לכבוד שבת מצא בהמה נאה אומר זו לשבת מצא אחרת נאה הימנה מניח את השניה ואוכל את הראשונה,אבל הלל הזקן מדה אחרת היתה לו שכל מעשיו לשם שמים שנאמר (תהלים סח, כ) ברוך ה' יום יום תניא נמי הכי בית שמאי אומרים מחד שביך לשבתיך ובית הלל אומרים ברוך ה' יום יום,א"ר חמא ברבי חנינא הנותן מתנה לחברו אין צריך להודיעו שנאמר (שמות לד, כט) ומשה לא ידע כי קרן עור פניו,מיתיבי (שמות לא, יג) לדעת כי אני ה' מקדשכם אמר לו הקב"ה למשה משה מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה ואני מבקש ליתנה לישראל לך והודיע אותם מכאן אמר רבן שמעון בן גמליאל הנותן פת לתינוק צריך להודיע לאמו,לא קשיא הא במתנה דעבידא לאגלויי הא במתנה דלא עבידא לאגלויי שבת נמי מתנה דעבידא לאגלויי מתן שכרה לא עבידא לאגלויי:,אמר מר מכאן אמר רשב"ג הנותן פת לתינוק צריך להודיע לאמו מאי עביד ליה שייף ליה משחא ומלי ליה כוחלא והאידנא דחיישינן לכשפים מאי אמר רב פפא שייף ליה מאותו המין,א"ר יוחנן משום ר' שמעון בן יוחי כל מצות שנתן להם הקב"ה לישראל נתן להם בפרהסיא חוץ משבת שנתן להם בצנעא שנאמר (שמות לא, יז) ביני ובין בני ישראל אות היא לעולם,אי הכי לא לענשו נכרים עלה שבת אודועי אודעינהו מתן שכרה לא אודעינהו ואי בעית אימא מתן שכרה נמי אודעינהו נשמה יתירה לא אודעינהו,דאמר ר' שמעון בן לקיש נשמה יתירה נותן הקב"ה באדם ערב שבת ולמוצאי שבת נוטלין אותה הימנו שנאמר (שמות לא, יז) שבת וינפש כיון ששבת ווי אבדה נפש:,עושה אדם תבשיל מערב יום טוב: אמר אביי לא שנו אלא תבשיל אבל פת לא,מאי שנא פת דלא אילימא מידי דמלפת בעינן ופת לא מלפתא והא דייסא נמי דלא מלפתא דאמר ר' זירא הני בבלאי טפשאי דאכלי נהמא בנהמא ואמר רב נחומי בר זכריה משמיה דאביי מערבין בדייסא אלא מידי דלא שכיח בעינן ופת שכיחא ודייסא לא שכיחא,איכא דאמרי אמר אביי לא שנו אלא תבשיל אבל פת לא מאי טעמא אילימא דמידי דלא שכיח בעינן ופת שכיחא והא דייסא לא שכיחא ואמר רב נחומי בר זכריה משמיה דאביי אין מערבין בדייסא אלא מידי דמלפת בעינן ופת לא מלפתא ודייסא נמי לא מלפתא דאמר ר' זירא הני בבלאי טפשאי דאכלי נהמא בנהמא,תני ר' חייא עדשים שבשולי קדרה סומך עליהן משום ערובי תבשילין וה"מ דאית בהו כזית אמר רב יצחק בריה דרב יהודה שמנונית שעל גבי הסכין גוררו וסומך עליו משום ערובי תבשילין והני מילי דאית בהו כזית,אמר רב אסי אמר רב דגים קטנים מלוחים אין בהם משום בשולי נכרים אמר רב יוסף ואם צלאן נכרי סומך עליהם משום ערובי תבשילין ואי עבדינהו נכרי כסא דהרסנא אסור,פשיטא מהו דתימא 16a. bA person’s entire livelihood is allocated to himduring the period bfrom Rosh HaShana to Yom Kippur.During that time, as each individual is judged, it is decreed exactly how much money he will earn for all his expenditures of the coming year, bexcept for expenditures for iShabbatot /i, and expenditures for Festivals, and expenditures forthe school fees of bhis sons’ Torah study.In these areas, no exact amount is determined at the beginning of the year; rather, bif he reducedthe amount he spends for these purposes, bhisincome bis reducedand he earns that much less money in that year, band if he increasedhis expenditures in these areas, bhisincome bis increasedto ensure that he can cover the expense. Therefore, one may borrow for these purposes, since he is guaranteed to have enough income to cover whatever he spends for them., bRabbi Abbahu said: What is the versefrom which this dictum is derived? The source is: b“Blow the ishofarat the New Moon, at the concealedtime bfor our Festival day”(Psalms 81:4). bOn which Festival is the new moon concealed?You bmust saythat bit is Rosh HaShana,which occurs on the first of the month, when the moon is not yet visible, while the moon is visible during the other Festivals, which occur in the middle of the month. bAnd it is writtenin the next verse: b“For it is a statute [ iḥok /i] for Israel, a judgment of the God of Jacob”(Psalms 81:5).,The Gemara explains: bFrom wheremay it bbe inferred that thisword b“statute [ iḥok /i]” is a termrelating bto food? As it is written: “And they ate their allotment [ iḥukkam /i], which Pharaoh gave them”(Genesis 47:22). bMar Zutra said:One can learn that iḥokis referring to food bfrom here: “Feed me with my allotted [ iḥukki /i] bread”(Proverbs 30:8)., bIt is taughtin a ibaraita /i: bThey said about Shammai the Elderthat ball his days he would eat in honor of Shabbat.How so? If bhe found a choice animal, hewould bsay: This is for Shabbat.If bhesubsequently bfound another one choicer than it, hewould bset aside the secondfor Shabbat band eat the first.He would eat the first to leave the better-quality animal for Shabbat, which continually rendered his eating an act of honoring Shabbat., bHowever, Hillel the Elder had a different trait, that all his actions,including those on a weekday, bwere for the sake of Heaven, as it is stated: “Blessed be the Lord, day by day;He bears our burden, our God who is our salvation; Selah” (Psalms 68:20), meaning that God gives a blessing for each and every day. bThat is also taughtin a ibaraitain more general terms: bBeit Shammai say: From the firstday bof the week,Sunday, start preparing already bfor your Shabbat. And Beit Hillel say: “Blessed be the Lord, day by day.” /b,§ Apropos the statements about honoring Shabbat, the Gemara cites another statement on the same topic. bRabbi Ḥama, son of Rabbi Ḥanina, said: One who gives a gift to his friend need not inform himthat he has given it to him, and he need not concern himself that the recipient might not realize who gave it to him. bAs it is stated: “And Moses did not know that the skin of his face was radiant”(Exodus 34:29); Moses received this gift unawares.,The Gemara braises an objectionto this. Isn’t it written: “Nevertheless, you must keep My iShabbatot /i, for this is a sign between Me and you throughout your generations, bthat you may know that I am the Lord Who sanctifies you”(Exodus 31:13), which the Sages expounded as follows: bThe Holy One, Blessed be He, said to Moses: Moses, I have a good gift in My treasury, and its name is Shabbat, and I wish to give it to the Jewish people. Go and inform themof this intention of Mine. bAnd from here Rabban Shimon ben Gamliel said: One who givesa gift of ba piece of bread to a child must inform his motherof his actions, so that the child’s parents will be aware of the giver’s fond feelings for them, thereby enhancing friendly relations and companionship among Jews. This appears to be in direct contradiction to Rabbi Ḥama’s statement.,The Gemara answers: This is bnot difficult; thiscase, where one need not inform the recipient, bis referring to a gift that is likely to be revealed,such as Moses’ shining face, which everyone would point out to him; bthatcase, where one must inform the recipient, bis referring to a gift that is not likely to be revealedin the natural course of events. The Gemara challenges: Isn’t bShabbat also a gift that is likely to be revealed,as the Jews would eventually be instructed with regard to the time and nature of Shabbat? The Gemara answers: Nevertheless, bits reward is not likely to be revealed.Therefore, God told Moses to inform the Jews of the gift of Shabbat and its reward., bThe Master saidearlier that bfrom here Rabban Shimon ben Gamliel said: One who gives a piece of bread to a child must inform his mother.The Gemara asks: bWhat does he do to him;how does he inform the child’s mother? bHe rubs oil on him and paints his eyes blue,so that when the child arrives home his mother will ask him who did this to him and he will reply that it was a person who also gave him a piece of bread. The Gemara comments: bAnd nowadays, when we are concerned about witchcraft,i.e., that painting the child’s eyes might have been performed as an act of sorcery, bwhatshould one do? bRav Pappa said: He rubs onthe child a little bof that same typeof food that he put on the bread, such as butter or cheese, and this will cause the child’s mother to notice that he received a present.,The Gemara cites a further statement with regard to the gift of Shabbat to the Jewish people. bRabbi Yoḥa said in the name of Rabbi Shimon ben Yoḥai: Allthe bmitzvot that the Holy One, Blessed be He, gave to the Jewish people, He gave to them in public [ iparhesya /i] except for Shabbat, which he gave to them in private. As it is stated: “It is a sign between Me and the children of Israel forever”(Exodus 31:17), meaning that in a sense, it is a secret between God and the Jewish people.,The Gemara challenges: bIfit is bsothat it was given in secret so that not everyone knew about it, bthe gentiles should not be punished fornot wanting to accept bit;they are liable to receive punishment for refusing to accept the other mitzvot of the Torah. The Gemara answers: The Holy One, Blessed be He, bdid inform themof the concept of bShabbat,but He bdid not inform themof bthe rewardfor the fulfillment of the mitzva. bAnd if you wish, sayinstead that bHe also informedthe gentiles of bits reward,but about the idea of the badditional soulgiven to each person on Shabbat bHe did not inform them. /b, bAs Rabbi Shimon ben Lakish said: The Holy One, Blessed be He, gives a person an additional soul on Shabbat eve, and at the conclusion of Shabbat removes it from him, as it is stated: “He ceased from work and was refreshed [ ivayinafash /i]”(Exodus 31:17). Rabbi Shimon ben Lakish expounds the verse as follows: bSince he ceased from work,and now Shabbat has concluded and his additional soul is removed from him, bwoe [ ivai /i]for the additional bsoul [ inefesh /i]that is blost. /b,It was taught in the mishna that ba person may prepare a cooked dish on a Festival eveand rely on it for Shabbat for the joining of cooked foods. bAbaye said: They taughtthat the joining of cooked foods allows one to cook on a Festival for Shabbat bonlywhen it is made from ba cooked dish; however,if it is composed of bbreadalone, bno,this is not sufficient.,The Gemara asks: bWhat is differentabout bbread thatmakes it bnotfit for this purpose? bIf we saythat bwe require something that accompaniesbread, band bread does not accompanyitself, the following difficulty arises: bPorridge also does not accompanybread, as bRabbi Zeira said: Those foolish Babylonians eat bread with bread,referring to their custom of eating bread with porridge. This shows that porridge is no better accompaniment to bread than bread itself, bandyet bRav Neḥumi bar Zekharya said in the name of Abaye: One may establish an ieiruvwith porridge. Rather,one must say as follows: bWe require something that is not routine,so that it will be clear that one is setting it aside for the purpose of an ieiruv /i, band bread is routine,whereas bporridge is not routine. /b, bSome saya different version of this discussion: bAbaye said: They taughtthat a joining of cooked foods allows one to cook on a Festival for Shabbat bonlywhen it is made from ba cooked dish; however,if it is composed of bbread, no,that is not sufficient. The Gemara asks: bWhat is the reasonfor this? bIf we say that we require something that is not routine, and bread is routine,the following difficulty arises: bIsn’t porridge notparticularly broutine? Andyet bRav Neḥumi bar Zekharya said in the name of Abaye: One may not establish an ieiruvwith porridge. Rather,one should say as follows: bWe require something that accompaniesbread, band bread does not accompanyitself, band porridge, too, does not accompanybread, bas Rabbi Zeira said: Those foolish Babylonians eat bread with bread,from which it is clear that like bread, porridge does not accompany bread and consequently cannot constitute an ieiruv /i., bRabbi Ḥiyya taught:With regard to blentils thatremain bat the bottom of a poton the eve of a Festival, bone may rely on them forthe bjoining of cooked foods.Although they were not prepared with this purpose in mind, they are nevertheless considered a cooked dish. bAnd this applies onlyif bthere is an olive-bulkof lentils in total. Similarly, bRav Yitzḥak, son of Rav Yehuda, said:With regard to bfatof meat and the like bthat is on a knife, one may scrape itoff the knife band rely on it for the joining of cooked foods; and this applies onlyif bthere is an olive-bulkof fat in total., bRav Asi saidthat bRav said: Small salted fishthat a gentile then cooked bare not considered the cooked food of gentilesbecause cooking does not prepare them to be food any more than they already were, as they can be eaten in their salted state. bRav Yosef said: Andeven bif a gentile roasted them,a Jew may brely on them for the joining of cooked foods,as they are not considered the cooked food of a gentile and are indeed already edible. However, bifthe bgentile made theminto bfish fried with oil and flour [ ikasa deharsena /i], it is prohibitedto eat them. In this case they are considered the cooked food of a gentile, since his actions have made them into noteworthy food.,The Gemara challenges: bIt is obviousthat this is the case; it need not be taught. The Gemara answers: The justification for teaching it is blest you saythat
28. Babylonian Talmud, Sanhedrin, None (3rd cent. CE - 6th cent. CE)

105a. דקאתי מיהודה מואב סיר רחצי זה גחזי שלקה על עסקי רחיצה על אדום אשליך נעלי זה דואג האדומי עלי פלשת התרועעי אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה רבש"ע אם יבא דוד שהרג את הפלשתי והוריש את בניך גת מה אתה עושה לו אמר להן עלי לעשותן ריעים זה לזה,(ירמיהו ח, ה) מדוע שובבה העם הזה ירושלים משובה נצחת וגו' אמר רב תשובה נצחת השיבה כנסת ישראל לנביא אמר להן נביא לישראל חזרו בתשובה אבותיכם שחטאו היכן הם אמרו להן ונביאיכם שלא חטאו היכן הם שנאמר (זכריה א, ה) אבותיכם איה הם והנביאים הלעולם יחיו אמר להן (אבותיכם) חזרו והודו שנאמר (זכריה א, ו) אך דברי וחוקי אשר צויתי את עבדי הנביאים וגו',שמואל אמר באו עשרה בני אדם וישבו לפניו אמר להן חזרו בתשובה אמרו לו עבד שמכרו רבו ואשה שגרשה בעלה כלום יש לזה על זה כלום אמר לו הקב"ה לנביא לך אמור להן (ישעיהו נ, א) איזה ספר כריתות אמכם אשר שלחתיה או מי מנושי אשר מכרתי אתכם לו הן בעונותיכם נמכרתם ובפשעכם שלחה אמכם,והיינו דאמר ריש לקיש מאי דכתיב דוד עבדי (ירמיהו מג, י) נבוכדנצר עבדי גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתידין ישראל לומר כך לפיכך הקדים הקב"ה וקראו עבדו עבד שקנה נכסים עבד למי נכסים למי,(יחזקאל כ, לב) והעולה על רוחכם היה לא תהיה אשר אתם אומרים נהיה כגוים כמשפחות הארצות לשרת עץ ואבן חי אני נאם ה' אלהים אם לא ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחימה שפוכה אמלוך עליכם אמר רב נחמן כל כי האי ריתחא לירתח רחמנא עלן ולפרוקינן,(ישעיהו כח, כו) ויסרו למשפט אלהיו יורנו אמר רבה בר בר חנה אמר להן נביא לישראל חזרו בתשובה אמרו לו אין אנו יכולין יצר הרע שולט בנו אמר להם יסרו יצריכם אמרו לו אלהיו יורנו:,ארבעה הדיוטות בלעם ודואג ואחיתופל וגחזי: בלעם בלא עם דבר אחר בלעם שבלה עם בן בעור שבא על בעיר,תנא הוא בעור הוא כושן רשעתים הוא לבן הארמי בעור שבא על בעיר כושן רשעתים דעבד שתי רשעיות בישראל אחת בימי יעקב ואחת בימי שפוט השופטים ומה שמו לבן הארמי שמו,כתיב (במדבר כב, ה) בן בעור וכתיב (במדבר כד, ג) בנו בעור אמר רבי יוחנן אביו בנו הוא לו בנביאות,בלעם הוא דלא אתי לעלמא דאתי הא אחריני אתו מתניתין מני,רבי יהושע היא דתניא ר"א אומר (תהלים ט, יח) ישובו רשעים לשאולה כל גוים שכחי אלהים ישובו רשעים לשאולה אלו פושעי ישראל כל גוים שכחי אלהים אלו פושעי עובדי כוכבים דברי ר"א אמר לו ר' יהושע וכי נאמר בכל גוים והלא לא נאמר אלא כל גוים שכחי אלהים אלא ישובו רשעים לשאולה מאן נינהו כל גוים שכחי אלהים,ואף אותו רשע נתן סימן בעצמו אמר (במדבר כג, י) תמות נפשי מות ישרים אם תמות נפשי מות ישרים תהא אחריתי כמוהו ואם לאו הנני הולך לעמי,וילכו זקני מואב וזקני מדין תנא מדין ומואב לא היה להם שלום מעולם משל לשני כלבים שהיו בעדר והיו צהובין זה לזה בא זאב על האחד אמר האחד אם איני עוזרו היום הורג אותו ולמחר בא עלי הלכו שניהם והרגו הזאב אמר רב פפא היינו דאמרי אינשי כרכושתא ושונרא עבדו הלולא מתרבא דביש גדא,(במדבר כב, ח) וישבו שרי מואב עם בלעם ושרי מדין להיכן אזול כיון דאמר להו (במדבר כב, ח) לינו פה הלילה והשבותי אתכם דבר אמרו כלום יש אב ששונא את בנו,אמר רב נחמן חוצפא אפילו כלפי שמיא מהני מעיקרא כתיב לא תלך עמהם ולבסוף כתיב קום לך אתם אמר רב ששת חוצפא מלכותא בלא תאגא היא דכתיב (שמואל ב ג, לט) ואנכי היום רך ומשוח מלך והאנשים האלה בני צרויה קשים ממני וגו',א"ר יוחנן בלעם חיגר ברגלו אחת היה שנאמר (במדבר כג, ג) וילך שפי שמשון בשתי רגליו שנאמר (בראשית מט, יז) שפיפון עלי אורח הנושך עקבי סוס בלעם סומא באחת מעיניו היה שנאמר (במדבר כד, ג) שתום העין,קוסם באמתו היה כתיב הכא נופל וגלוי עינים וכתיב התם (אסתר ז, ח) והנה המן נופל על המטה וגו' איתמר מר זוטרא אמר קוסם באמתו היה מר בריה דרבינא אמר שבא על אתונו מ"ד קוסם באמתו היה כדאמרן ומ"ד בא על אתונו היה כתיב הכא (במדבר כד, ט) כרע שכב וכתיב התם (שופטים ה, כז) בין רגליה 105a. bwho comes fromthe tribe of bJudah. “Moab is My washing pot”; thisis referring to bGehazi, who was afflictedwith leprosy bover matters of washing,as he took money from Naaman, who he instructed to immerse in the Jordan River. b“Over Edom I will cast My shoe”; thisis referring to bDoeg the Edomite. “Philistia, cry aloud [ ihitroa’i /i] because of Me”;this is referring to the fact that bthe ministering angels said before the Holy One, Blessed be He: Master of the Universe, if David, who killed the Philistine and bequeathedthe city of bGath to your sons, will comeand complain that You gave a share in the World-to-Come to his enemies Doeg and Ahithophel, bwhat will You do concerning him?Will you accept his complaint? God bsaid tothe ministering angels: bIt is upon me to renderDavid and his enemies bfriends [ ire’im /i] with each other,and even David will agree.,§ With regard to the verse: b“Why is this people of Jerusalem slid back in perpetual backsliding?”(Jeremiah 8:5), bRav says: The congregation of Israel answeredwith ba convincing response to the prophet. The prophet said to the Jewish people: Repent,as byour ancestors sinned,and bwhere are they? They saidto the prophets: bAnd your prophets who did not sin, where are they?They too died, bas it is stated: “Your fathers, where are they, and the prophets; do they live forever?”(Zechariah 1:5). The prophet bsaid tothe Jewish people: bYour ancestors reconsidered and concededthat the admonitions of the prophets were fulfilled, bas it is stated: “By my words and My statutes, which I commanded My servants the prophets,did they not overtake your fathers? And they repented and said: As the Lord of hosts intended to do to us, according to our ways, and according to our doings, so has He dealt with us” (Zechariah 1:6)., bShmuel saysthat this was the convincing answer: bTen people came and sat beforethe prophet Ezekiel. bHe said to them: Repent. They said toEzekiel: In the case of ba slave sold by his ownerto another master, bor a woman divorced by her husband, does thisperson bhave anyclaim bupon thatperson? Since God gave the Jewish people to other masters, the ties that existed between Him and us were severed. bThe Holy One, Blessed be He, said to the prophet: Go say to them: “Where is your mother’s scroll of severance, with which I sent her away? Or to which of My creditors have I sold you? For your iniquities you sold yourselves and for your transgressions was your mother sent away”(Isaiah 50:1). Learn from this that God did not sever His ties to the Jewish people., bAnd that is what Reish Lakish says: Whatis the meaning of that bwhich is written: “David, My slave”(II Samuel 3:18), and: b“Nebuchadnezzar, my slave”(Jeremiah 43:10)? How can the wicked Nebuchadnezzar be depicted as a slave of God in the same manner that David was depicted? Rather, bit is revealed and known before the One Who spoke and the world came into being, that the Jewish people are destined to say thatGod sold them to the nations and they no longer have ties to Him. bTherefore, the Holy One, Blessed be He, preemptively calledNebuchadnezzar bHis slave.With regard to the ihalakhaconcerning ba slave who acquires property, the slavebelongs bto whomand bthe propertybelongs bto whom?They both belong to the master, in this case, the Holy One, Blessed be He.,With regard to the verse: b“And what comes into your mind shall never come to be, that you say: We will be like the nations, like the families of the countries, to serve wood and stone. As I live, says the Lord God, surely with a mighty hand, and an outstretched arm, and with wrath poured out, will I rule over you”(Ezekiel 20:32–33), bRav Naḥman says: Let the Merciful One become wrathful at uswith ball that wrath, and redeem us. /b,With regard to the verse: b“And chastise in judgment; his God will instruct him”(Isaiah 28:26), bRabba bar bar Ḥana saysthat bthe prophet said to the Jewish people: Repent. They said to him: We cannot,since bthe evil inclination dominates us. He said to them: Chastise your inclinations. They said to him: “His God will instruct him,”i.e., God should instruct the evil inclination to allow us to overcome him, as we are incapable of doing so on our own.,§ The mishna teaches that bfourprominent bcommoners, Balaam, Doeg, Ahithophel, and Gehazi,have no share in the World-to-Come. The Gemara elaborates: The name bBalaamis interpreted as a contraction of: bWithout a nation [ ibelo am /i],or one who has no share in the World-to-Come with the Jewish nation. bAlternatively,the name bBalaamis interpreted as one bwho wore down theJewish bpeople [ ibila am /i].He is the bson of Beor,one bwho engaged in bestiality [ ibe’ir /i]. /b,It was btaughtin a ibaraita /i: bHe is Beor,father of Balaam, bhe is Cushan-Rishathaim, he is Laban the Aramean.He was called bBeor because he engaged in bestiality.He was called bCushan-Rishathaim because he performed two evil deeds [ irishiyyot /i] to the Jewish people, one during the time of Jacob,when he pursued him intending to kill him, band one during the time when the judges judged. And what was hisactual bname? His name was Laban the Aramean. /b, bIt is written: “Son of Beor”(Numbers 22:5), band it is writtenelsewhere: b“His son Beor”(Numbers 24:3). bRabbi Yoḥa saysin resolving the apparent contradiction: Balaam’s bfather was his son interms of bprophecy,as Balaam was a much greater prophet.,The Gemara infers from the mishna: bBalaam isthe bone who does not come into the World-to-Come; but othergentiles bcomeinto the World-to-Come. bWhoseopinion is expressed in bthe mishna? /b, bIt isin accordance with the opinion of bRabbi Yehoshua, as it is taughtin a ibaraitathat bRabbi Eliezer says:It is written: b“The wicked shall be turned back to the netherworld, all that nations that forget God”(Psalms 9:18). b“The wicked shall be turned back to the netherworld”; these are the sinners of the Jewish people,as only the sinners are sentenced to the netherworld. b“All the gentiles that forget God”; these are the sinners of the gentiles.From the fact that it is written: “All the gentiles,” it is apparent that none of the gentiles have a share in the World-to-Come. This is bthe statement of Rabbi Eliezer. Rabbi Yehoshua said to him: But is it statedin the verse that the sinners of the Jewish people will be blike all of the gentiles? It is stated only: “All the gentiles that forget God.” Rather, the wicked shall be turned back to the netherworld,and bwho are they?They are ball the gentiles that forget God.Gentiles who fear God do have a share in the World-to-Come., bAnd that wicked person,Balaam, balso provided a sign with regard to himself. He said: “Let me die the death of the righteous,and let my end be like his” (Numbers 23:10). bIf I die the death of the righteous,by natural causes, bmy end will be like his,i.e., I will receive a share in the World-to-Come like the Jewish people. bAnd ifI do bnotdie by natural causes: b“I will go to my people”(Numbers 24:14), i.e., my fate will be that of the rest of the wicked people in my generation, who have no share in the World-to-Come.,With regard to the verse: b“And the elders of Moab and the elders of Midian set outwith their divinations in their hands, and they came to Balaam” (Numbers 22:7), it was btaughtin a ibaraita /i: bMidian and Moabhad previously bnever had peacebetween them, and they were always at war with each other. What led them to make peace at that time? There is ba parable of two dogs that were with the flock, and they were hostile to one another. A wolf cameand attacked bone. Theother bone said: If I do not help him, today he kills him and tomorrow he comes toattack bme. They both went and killed the wolf.Moab and Midian joined together to face the potential common threat, the Jewish people. bRav Pappa saysthat bthisis in accordance with the adage bthat people say: A weasel [ ikarkushta /i] and a cat made a wedding from the fat of the luckless.Despite their hatred of one another, they join together for their mutual benefit at the expense of a third party.,It is written: b“And the princes of Moab stayed with Balaam”(Numbers 22:8). The Gemara asks: bAnd to where did the princes of Midianwho accompanied the princes of Moab bgo?The Gemara answers: bOnceBalaam bsaid to them: “Lodge here this night, and I will bring you wordwhen the Lord speaks to me” (Numbers 22:8), the elders of Midian bsaid:If he seeks permission from the Lord, he will not join us, as bis there any father who hates his son?Certainly the Lord will help the Jewish people., bRav Naḥman says: Impudence is effective even toward Heaven.How so? bInitially, it is writtenthat God said to Balaam: b“You shall not go with them”(Numbers 22:12), band ultimatelyafter Balaam persisted and asked, bit is written: “Rise up and go with them”(Numbers 22:20). bRav Sheshet says: Impudence is monarchy without a crown,as it is an assertion of leadership and lacks only the official coronation as king, bas it is written: “And I am this day weak, though anointed king; and these men the sons of Zeruiah are too hard for me”(II Samuel 3:39). The sons of Zeruiah, due to their impudence, were as formidable as David himself., bRabbi Yoḥa says: Balaam was disabled in one of his legs, as it is statedconcerning him: b“And he went limping [ ishefi /i]”(Numbers 23:3). bSamsonwas disabled bin both his legs, as it is statedwith regard to Samson, who was from the tribe of Dan, in the prophetic blessing of Jacob: “Dan shall be a serpent by the way, ban adder [ ishefifon /i] in the path that bites the horse’s heels”(Genesis 49:17). Rabbi Yoḥa interprets ishefifonas the plural of ishefi /i, indicating disability in both legs. bBalaam was blind in one of his eyes, as it is stated: “Whose eye is open”(Numbers 24:3), indicating that one eye was open and the other was blind.,The Gemara relates: Balaam bwas a diviner byusing bhis penis. It is written here: “Fallen, yet with opened eyes”(Numbers 24:4), band it is written there: “And Haman was fallen upon the divanwhereupon Esther was” (Esther 7:8), indicating that the verb fallen has sexual connotations. bIt was statedthat there is an amoraic dispute with regard to this matter. bMar Zutra says:Balaam bwas a diviner byusing bhis penis. Mar, son of Ravina, says: He engaged in bestiality with his donkey. The one who saysthat he bwas a diviner byusing bhis penisderives it bas we stated. And the one who saysthat bhe engaged in bestiality with his donkeyderives it as follows: bIt is written here: “He crouched, he lay down”(Numbers 24:9), band it is written there: “Between her legs /b
29. Babylonian Talmud, Shabbat, None (3rd cent. CE - 6th cent. CE)

13b. ושימש תלמידי חכמים הרבה מפני מה מת בחצי ימיו ולא היה אדם מחזירה דבר פעם אחת נתארחתי אצלה והיתה מסיחה כל אותו מאורע ואמרתי לה בתי בימי נדותך מה הוא אצלך אמרה לי חס ושלום אפי' באצבע קטנה לא נגע [בי] בימי לבוניך מהו אצלך אכל עמי ושתה עמי וישן עמי בקירוב בשר ולא עלתה דעתו על דבר אחר ואמרתי לה ברוך המקום שהרגו שלא נשא פנים לתורה שהרי אמרה תורה (ויקרא יח, יט) ואל אשה בנדת טומאתה לא תקרב כי אתא רב דימי אמר מטה חדא הואי במערבא אמרי אמר רב יצחק בר יוסף סינר מפסיק בינו לבינה:, big strongמתני׳ /strong /big ואלו מן ההלכות שאמרו בעליית חנניה בן חזקיה בן גרון שעלו לבקרו נמנו ורבו ב"ש על ב"ה וי"ח דברים גזרו בו ביום:, big strongגמ׳ /strong /big א"ל אביי לרב יוסף אלו תנן או ואלו תנן ואלו תנן הני דאמרן או אלו תנן דבעינן למימר קמן תא שמע אין פולין לאור הנר ואין קורין לאור הנר ואלו מן ההלכות שאמרו בעליית חנניה בן חזקיה בן גרון ש"מ ואלו תנן ש"מ:,ת"ר מי כתב מגילת תענית אמרו חנניה בן חזקיה וסיעתו שהיו מחבבין את הצרות,אמר רשב"ג אף אנו מחבבין את הצרות אבל מה נעשה שאם באנו לכתוב אין אנו מספיקין,ד"א אין שוטה נפגע,ד"א אין בשר המת מרגיש באיזמל איני והאמר רב יצחק קשה רימה למת כמחט בבשר החי שנא' (איוב יד, כב) אך בשרו עליו יכאב ונפשו עליו תאבל אימא אין בשר המת שבחי מרגיש באיזמל,אמר רב יהודה אמר רב ברם זכור אותו האיש לטוב וחנניה בן חזקיה שמו שאלמלא הוא נגנז ספר יחזקאל שהיו דבריו סותרין דברי תורה מה עשה העלו לו ג' מאות גרבי שמן וישב בעלייה ודרשן:,ושמנה עשר דבר גזרו: מאי נינהו שמנה עשר דבר דתנן אלו פוסלין את התרומה האוכל אוכל ראשון והאוכל אוכל שני והשותה משקין טמאין והבא ראשו ורובו במים שאובין וטהור שנפלו על ראשו ורובו שלשה לוגין מים שאובין והספר והידים והטבול יום והאוכלים והכלים שנטמאו במשקין,מאן תנא האוכל אוכל ראשון והאוכל אוכל שני מפסל פסלי טמויי 13b. band served Torah scholars extensively, why did he die at half his days?Where is the length of days promised him in the verse? bNo one would respond to herastonishment bat all.Eliyahu said: bOne time I was a guest in herhouse, band she was relating that entire eventwith regard to the death of her husband. bAnd I said to her: My daughter, during the period of your menstruation, howdid bheact btoward you? She said to me: Heaven forbid, he did not touch me even withhis blittle finger.And I asked her: bIn the days of your whitegarments, after the menstrual flow ended, and you were just counting clean days, bhow did he act toward youthen? She said to me: bHe ate with me, and drank with me, and slept with me with bodily contact and,however, bit did not enter his mind about something else,i.e., conjugal relations. bAnd I said to her: Blessed is the Omnipresent who killed himfor this sin, basyour husband bdid not show respect to the Torah. The Torah said: “And to a woman in the separation of her impurity you should not approach”(Leviticus 18:19), even mere affectionate contact is prohibited. The Gemara relates that bwhen Rav Dimi camefrom Eretz Yisrael to Babylonia, bhe said:That student did not actually sleep with her with bodily contact; rather, bit wasin bone bedthat they slept without contact. bIn the West,in Eretz Yisrael, bthey saythat bRav Yitzḥak bar Yosef said:When they would sleep together in one bed, she wore ba belt [ isinar /i]from the waist down that bwould separate between him and her.Nevertheless, since the matter is prohibited, that student was punished., strongMISHNA: /strong bAnd these are among the ihalakhotthatthe Sages, bwho went up to visit him, said in the upper story of Ḥaya ben Ḥizkiya ben Garon.The precise nature of these ihalakhotwill be explained in the Gemara. These ihalakhotare considered one unit because they share a distinctive element. Since many Sages were there, among them most of the generation’s Torah scholars in Eretz Yisrael, they engaged in discussion of various ihalakhotof the Torah. It turned out that when the people expressing opinions bwere counted,the students of bBeit Shammai outnumberedthe students of bBeit Hillel, and they issued decreeswith regard to beighteen matters on that dayin accordance with the opinion of Beit Shammai., strongGEMARA: /strong With regard to the language that introduces our mishna, bAbaye said to Rav Yosef: Did we learnin our mishna: bThese areamong the ihalakhot /i, bor did we learnin our mishna: bAnd these areamong the ihalakhot /i? The difference is significant. bDid we learn: And these,and if so, the reference would be to bthose that we saidearlier, i.e., that those ihalakhotare included in the decrees? bOr did we learn: These,and if so the reference would be to bthose that we seek to mention below? Comeand bheara solution to this dilemma from the fact that these matters were taught together in a ibaraita /i: bOne may not shakegarments to rid them of lice bby the light of the lamp and one may not read by the light of the lamp; and these are among the ihalakhotthatthe Sages bsaid in the attic of Ḥaya ben Ḥizkiya ben Garon. Conclude from thisthat bwe learned: And thesein the mishna, and the reference is to the decrees mentioned earlier., bThe Sages taughtin a ibaraitawith regard to iMegillat Ta’anit /i, which is a list of days of redemption that were established as celebrations for generations: bWho wrote iMegillat Ta’anit /i?This scroll was written by bḤaya ben Ḥizkiyaben Garon band his faction, who held dearthe memory of bthe troublesthat befell Israel and their salvation from them., bRabban Shimon ben Gamliel said: We also hold dearthe memory of bthe troublesfrom which Israel was saved, bbut what can we do? If we came to writeall the days of that kind, bwe would not manage todo so, as the troubles that Israel experienced in every generation and era are numerous, and on each day there is an event worthy of commemoration., bAlternatively:Why do we not record the days of salvation from troubles? Just as ba crazy person is not hurt,as he is not aware of the troubles that befall him, so too, we cannot appreciate the magnitude of the calamities that befall us., bAlternatively: The flesh of a dead person does not feel the scalpel[iizemel/b] cutting into him, and we, too, are in such a difficult situation that we no longer feel the pains and troubles. With regard to the last analogy, the Gemara asks: bIs that so? Didn’t Rav Yitzḥak say: Thegnawing of bmaggots is as excruciating to the dead asthe stab of ba needle is to the flesh of the living,as bit is statedwith regard to the dead: b“But his flesh shall hurt him, and his soul mourns over him”(Job 14:22)? Rather, bsayand explain the matter: bThe dead fleshin parts of the body bof the living personthat are insensitive to pain bdoes not feel the scalpelthat cuts him., bRav Yehuda saidthat bRav said: Truly, that man is remembered for the good, and his name is Ḥaya ben Ḥizkiya, as if not for him, the book of Ezekiel would have been suppressed because its contents,in many details, bcontradict matters of Torah.The Sages sought to suppress the book and exclude it from the canon. bWhat did he,Ḥaya ben Ḥizkiya, bdo? They brought him three hundred jugs of oil,for light and food, bupto his upper story, band he satisolated bin the upper storyand did not move from there until bhe homiletically interpretedall of those verses in the book of Ezekiel that seemed contradictory, and resolved the contradictions.,We learned in the mishna that when the Sages went up to the upper story of the house of Ḥaya ben Ḥizkiya ben Garon, they were counted band issued eighteen decreesin accordance with the opinion of Beit Shammai. The Gemara asks: bWhat are those eighteen matters?The Gemara answers: bAs we learnedin a mishna, a list of the decrees that the Sages issued with regard to items whose level of impurity is such that if they come into contact with iterumathey disqualify it. By means of that contact, the iterumaitself becomes impure, but it does not transmit impurity to other items. bThese disqualify iteruma /i: One who eats foodwith bfirstdegree ritual impurity status acquired as a result of contact with a primary source of ritual impurity, e.g., a creeping animal; band one who eats foodwith bseconddegree ritual impurity status acquired as a result of contact with an item with first degree ritual impurity status; band one who drinks impure liquidsof any degree of impurity; band one whose head and most of hisbody bcome into drawn waterafter he immersed himself in a ritual bath to purify himself; band a ritually pure person that three ilog /iof bdrawn water fell on his head and most of hisbody; band a Torah scroll; and the handsof any person who did not purify himself for the purpose of handling iteruma /i; bandone bwho immersed himself during the day,i.e., one who was impure and immersed himself, and until evening he is not considered completely pure; band foods and vessels that became impure bycoming into contact with impure bliquids.Contact with any of these disqualifies the iteruma /i. The Gemara seeks to clarify these matters.,The Gemara asks first: bWho is the itanna /iwho holds that bone who eats foodwith bfirstdegree ritual impurity status, band one who eats foodwith bseconddegree ritual impurity status, bdisqualifythe iteruma,but
30. Babylonian Talmud, Yoma, None (3rd cent. CE - 6th cent. CE)

9b. ששהו את קיניהן מיהא מעלה עליהן הכתוב כאילו שכבום,בזיון קדשים דכתיב (שמואל א ב, טו) גם בטרם יקטירון את החלב ובא נער הכהן ואמר לאיש הזובח תנה בשר לצלות לכהן ולא יקח ממך בשר מבושל כי אם חי ויאמר אליו האיש קטר יקטירון כיום החלב וקח לך כאשר תאוה נפשך ואמר לו כי עתה תתן ואם לא לקחתי בחזקה ותהי חטאת הנערים גדולה מאד את פני ה' כי נאצו האנשים את מנחת ה',מקדש ראשון מפני מה חרב מפני ג' דברים שהיו בו ע"ז וגלוי עריות ושפיכות דמים ע"ז דכתיב (ישעיהו כח, כ) כי קצר המצע מהשתרע,מאי קצר המצע מהשתרע א"ר יונתן קצר מצע זה מהשתרר עליו שני רעים כאחד,(ישעיהו כח, כ) והמסכה צרה כהתכנס א"ר שמואל בר נחמני כי מטי רבי יונתן להאי קרא בכי אמר מאן דכתיב ביה (תהלים לג, ז) כונס כנד מי הים נעשית לו מסכה צרה,גלוי עריות דכתיב (ישעיהו ג, טז) ויאמר ה' יען כי גבהו בנות ציון ותלכנה נטויות גרון ומשקרות עינים הלוך וטפוף תלכנה וברגליהן תעכסנה יען כי גבהו בנות ציון שהיו מהלכות ארוכה בצד קצרה ותלכנה נטויות גרון שהיו מהלכות בקומה זקופה ומשקרות עינים דהוו מליין כוחלא עיניהן הלוך וטפוף תלכנה שהיו מהלכות עקב בצד גודל וברגליהן תעכסנה א"ר יצחק שהיו מביאות מור ואפרסמון ומניחות במנעליהן וכשמגיעות אצל בחורי ישראל בועטות ומתיזות עליהן ומכניסין בהן יצה"ר כארס בכעוס,שפיכות דמים דכתיב (מלכים ב כא, טז) וגם דם נקי שפך מנשה [הרבה מאד] עד אשר מלא את ירושלם פה לפה,אבל מקדש שני שהיו עוסקין בתורה ובמצות וגמילות חסדים מפני מה חרב מפני שהיתה בו שנאת חנם ללמדך ששקולה שנאת חנם כנגד שלש עבירות ע"ז גלוי עריות ושפיכות דמים,רשעים היו אלא שתלו בטחונם בהקב"ה אתאן למקדש ראשון דכתיב (מיכה ג, יא) ראשיה בשוחד ישפוטו וכהניה במחיר יורו ונביאיה בכסף יקסומו ועל ה' ישענו לאמר הלא ה' בקרבנו לא תבוא עלינו רעה לפיכך הביא עליהן הקב"ה ג' גזרות כנגד ג' עבירות שבידם שנאמר (מיכה ג, יב) לכן בגללכם ציון שדה תחרש וירושלים עיין תהיה והר הבית לבמות יער,ובמקדש ראשון לא הוה ביה שנאת חנם והכתיב (יחזקאל כא, יז) מגורי אל חרב היו את עמי לכן ספוק אל ירך וא"ר (אליעזר) אלו בני אדם שאוכלין ושותין זה עם זה ודוקרין זה את זה בחרבות שבלשונם,ההיא בנשיאי ישראל הואי דכתיב (יחזקאל כא, יז) זעק והילל בן אדם כי היא היתה בעמי ותניא זעק והילל בן אדם יכול לכל תלמוד לומר היא בכל נשיאי ישראל,ר' יוחנן ור"א דאמרי תרווייהו ראשונים שנתגלה עונם נתגלה קצם אחרונים שלא נתגלה עונם לא נתגלה קצם,אמר רבי יוחנן טובה צפורנן של ראשונים מכריסו של אחרונים א"ל ריש לקיש אדרבה אחרונים עדיפי אף על גב דאיכא שעבוד מלכיות קא עסקי בתורה אמר ליה בירה תוכיח שחזרה לראשונים ולא חזרה לאחרונים,שאלו את רבי אלעזר ראשונים גדולים או אחרונים גדולים אמר להם תנו עיניכם בבירה איכא דאמרי אמר להם עידיכם בירה,ריש לקיש הוי סחי בירדנא אתא רבה בר בר חנה יהב ליה ידא א"ל אלהא סנינא לכו דכתיב (שיר השירים ח, ט) אם חומה היא נבנה עליה טירת כסף ואם דלת היא נצור עליה לוח ארז אם עשיתם עצמכם כחומה ועליתם כולכם בימי עזרא נמשלתם ככסף שאין רקב שולט בו עכשיו שעליתם כדלתות נמשלתם כארז שהרקב שולט בו,מאי ארז אמר עולא ססמגור מאי ססמגור אמר רבי אבא בת קול כדתניא משמתו נביאים האחרונים חגי זכריה ומלאכי נסתלקה רוח הקדש מישראל ועדיין היו משתמשין בבת קול,וריש לקיש מי משתעי בהדי רבה בר בר חנה ומה רבי (אליעזר) דמרא דארעא דישראל הוה ולא הוה משתעי ר"ל בהדיה דמאן דמשתעי ר"ל בהדיה בשוק יהבו ליה עיסקא בלא סהדי בהדי רבב"ח משתעי,אמר רב פפא שדי גברא בינייהו או ריש לקיש הוה וזעירי או רבה בר בר חנה הוה ור"א כי אתא לקמיה דרבי יוחנן א"ל לאו היינו טעמא א"נ סליקו כולהו בימי עזרא לא הוה שריא שכינה במקדש שני דכתיב (בראשית ט, כז) יפת אלהים ליפת וישכן באהלי שם 9b. bthat they deferredthe sacrifice of btheirbird-offerings by women after childbirth; bnevertheless, the verse ascribes to them as if they laywith bthem.These women came to the Tabernacle to sacrifice doves or pigeons as bird-offerings as part of their purification process, which would permit them to engage in sexual relations with their husbands. Eli’s sons delayed the sacrifice of these offerings and thereby delayed the return of these women to their husbands and their fulfillment of the mitzva of procreation. Even though, according to this opinion, Eli’s sons did not actually engage in sexual relations with these women, the verse attributes that degree of severity to their conduct.,Eli’s sons also sinned in the bdegradation of consecrated items, as it is written: “Before the fat was made burned, the priest’s servant came and said to the man who sacrificed: Hand over some flesh to roast for the priest, for he will not take cooked flesh from you, but raw. And if the man said to him: Let the fat be burnt first and then take as much as you want, then he would say: No, hand it over right now, or I will take it by force. The sin of the young men against the Lord was very great, for the men treated the Lord’s offerings with contempt”(I Samuel 2:15–17).,§ The iToseftacontinues with a discussion of the sins of the Jewish people over the generations: bDue to whatreason bwasthe bFirst Temple destroyed?It was destroyed bdue tothe fact bthat there were three mattersthat existed binthe First Temple: bIdol worship, forbidden sexual relations, and bloodshed. Idol worship, as it is written: “The bed is too short for stretching [ imehistare’a /i],and the cover is too narrow for gathering” (Isaiah 28:20)., bWhat isthe meaning of: b“The bed is too short for stretching?” Rabbi Yonatan said: This bed is too short for two counterparts [ ire’im /i] to dominate [ imehistarer /i]. iMehistare’ais a contraction of imehistarer re’im /i. It is inconceivable that there would be in one Temple both service of God and worship of the idol placed there by King Manasseh., bWhatis the meaning of: bAnd the cover [ ivehamasseikha /i] is too narrow [ itzara /i] for gathering [ ikehitkannes /i]? Rabbi Shmuel bar Naḥmani saidthat bwhen Rabbi Yonatan reached this verse, he weptand bsaid: For He about Whom it is written: “He gathers [ ikones /i] waters of the sea together as a heap”(Psalms 33:7), bthe idol [ imasseikha /i] became a rival [ itzara /i]?In the homiletic interpretation, imasseikhais interpreted as idol and itzarais interpreted as rival, as in the term used to describe the relationship between two women married to the same husband, iisha tzara /i.,With regard to bforbidden sexual relations, it is written: “The Lord says because the daughters of Zion are haughty and walk with outstretched necks and wanton eyes, walking and mincing as they go and making a tinkling with their feet”(Isaiah 3:16). br bBecause the daughters of Zion are haughty,indicates a btallwoman walking balongsidea bshortone so that the tall woman would stand out. br bAnd walk with outstretched necks,indicates bthat they would walk with upright statureand carry themselves in an immodest way. br bAnd wanton eyes,indicates bthat they would fill their eyes with blue eye shadowin order to draw attention to their eyes. br bWalking and mincing as they go,indicates bthat they would walkin small steps, bheel to toe,so onlookers would notice them. br bMaking a tinkling [ ite’akasna /i] with their feet, Rabbi Yitzḥak said:This teaches bthat they would bring myrrh and balsam and placethem bin their shoesand would walk in the marketplaces of Jerusalem. bAnd once they approacheda place where byoung Jewish menwere congregated, bthey would stamptheir feet on the ground band splashthe perfume btoward them and instill the evil inclination into them like venom of a viper [ ike’eres bikhos /i]. /b,With regard to bbloodshed it is written: “Moreover, Manasseh shed innocent blood very much, until he had filled Jerusalem from one end to another”(II Kings 21:16)., bHowever,considering that the people during bthe Second Templeperiod bwere engaged in Torahstudy, observance of bmitzvot, and acts of kindness,and that they did not perform the sinful acts that were performed in the First Temple, bwhy wasthe Second Temple bdestroyed?It was destroyed bdue tothe fact bthat there was wanton hatredduring that period. This comes bto teach you thatthe sin of bwanton hatred is equivalent to the threesevere btransgressions: Idol worship, forbidden sexual relations and bloodshed. /b,The Gemara continues: bThey were wicked; however, they put their faith in the Holy One, Blessed be He.With that statement bwe have come tothe bFirst Templeera, about bwhich it is written: “Her chiefs judge for bribes, her priests give rulings for a fee, and her prophets divine for pay; yet they rely on the Lord, saying: The Lord is in our midst, no tragedy will overtake us”(Micah 3:11). At least the final portion of the verse was to their credit. bTherefore, the Holy One, Blessed be He, brought upon them three decrees corresponding to their three wicked sins, as it is stated: “Therefore, due to you Zion will be plowed as a field, Jerusalem will become heaps of ruins, and the Temple Mount will be a like a shrine in the woods”(Micah 3:12).,The Gemara asks: bAnd in the First Templeera bwas therereally bno baseless hatred? Isn’t it written:“Cry and wail, son of man, for this will befall my people, this will befall all the princes of Israel: bThey will be cast before the sword together with my people, therefore strike the thigh”(Ezekiel 21:17)? bRabbi Eliezerinterpreted this verse and bsaid: These are people who eat and drink with each other, and stab each other with verbal barbs.Apparently, even those who were close were filled with hatred toward one another.,The Gemara answers: bThatbehavior bwasfound only among bthe princes of Israel, as it is written: “Cry and wail, son of man, for this will befall my people”; and it was taughtin a ibaraita /i: b“Cry and wail, son of man,for this will befall my people”; one bmighthave thought that this unsavory trait was common bto all.Therefore, bthe verse states: “This will befall all the princes of Israel.”It was only the leaders of the nation who harbored baseless hatred for each other; the people of the nation as a whole did not hate one another.,§ It was bRabbi Yoḥa and Rabbi Elazar who both said:In the case of bthe former,the people in the First Temple era, bwhose sin was exposedand no attempt was made to disguise their conduct, the bendof btheirpunishment bwas exposed,and the prophet informed them that they would return to their land in seventy years. In the case of bthe latter,the people in the Second Temple era, bwhose sin was not exposed;rather, they attempted to disguise their conduct, the bendof btheirpunishment bwas not exposed. /b, bRabbi Yoḥa said: The fingernails of the former are preferable to the belly of the latter. Reish Lakish said to him: On the contrary, the latter were superior; even though there is subjugation by the kingdoms, they are engaged in Torah study.Rabbi Yoḥa bsaid toReish Lakish: bThe Temple will provethat the former were superior, bas itwas brestored to the former.The Second Temple was constructed after the destruction of the first. However, after the destruction of the Second Temple, bitwas bnot restored to the latter.Apparently, the former were superior to the latter.,Similarly, the Sages basked Rabbi Elazar: Are the former greater or are the latter greater? He said to them: Look to the Templeand see if it has been restored, as it was to our predecessors. bSome saythe exchange was slightly different: bHe said to them: The Temple is your witness.The restoration of the Temple after the destruction of the First Temple, attests to the fact that the former generation was greater., bReish Lakish was swimming in the Jordan Riverwhen bRabba bar bar Ḥana came and gave him a handto help him out. Reish Lakish bsaid to him: My God! I hate youBabylonians, bas it is written: “If she be a wall we will build a silver turret upon her, if she be a door we will cover her with boards of cedar”(Song of Songs 8:9). This is the meaning of the verse as it applies to the Jewish people: bHad you rendered yourselvesa solid bloc blike a wall and all ascendedto Eretz Yisrael bin the days of Ezra, you would have been likened to silver, which rot does not infest,in the sense that you would have merited experiencing the Divine Presence in all its glory. bNow that you ascended like doors,and only some of you came to Eretz Yisrael, byou are likened to cedar, which rot infests,and you merit experiencing only partial revelation of the Divine Presence.,The Gemara asks: bWhatrot infests bcedar? Ulla said: It is isasmagor /i,a type of worm. The Gemara asks: bWhatdoes isasmagor /ihave to do with the Divine Presence during the Second Temple era? bRabbi Abba said:Just as little remains from a cedar tree infested by this worm, similarly, all that remained from the Divine Presence during the Second Temple period was a bDivine Voice, as it was taughtin a ibaraita /i: bAfter the last prophets Haggai, Zechariah, and Malachi died, the Divine Spiritof prophetic revelation bdeparted from the Jewish people, and they were still utilizing a Divine Voice,which they heard as an echo of prophecy.,The Gemara asks: bAnd would Reish Lakish speak with Rabba bar bar Ḥanain public? bJust as Rabbi Elazar, who was the master of Eretz Yisraelin wisdom and character, bandnevertheless, bReish Lakish would not speak with himin public, as Reish Lakish was sparing in his speech and extended friendship to only a select few prominent, righteous people, to the extent that ba person to whom Reish Lakishwas seen bspeaking in the marketplace, one would give hima loan and bdo businesswith him bwithout witnesses;would he bhave spoken with Rabba bar bar Ḥana? /b, bRav Pappa said: Cast a man between them,and say that the incident did not involve Reish Lakish and Rabba bar bar Ḥana. It bwas either Reish Lakishbathing in the river band Ze’iri,the prominent Babylonian Sage, who extended him a hand, borit was bRabba bar bar Ḥanawho was in the river band Rabbi Elazarextended a hand to him. In any event, bwhenthe Sage who heard what Reish Lakish said bcame before Rabbi Yoḥaand related it, Rabbi Yoḥa bsaid to him: That is not the reason; even had they all ascended in the days of Ezra, the Divine Presence would not have rested in the Second Temple, as it is written: “God will enlarge Japheth, and dwell in the tents of Shem”(Genesis 9:27).
31. Anon., 4 Ezra, 7.133

32. Anon., 4 Baruch, 9.5

9.5. And may Michael, archangel of righteousness, who opens the gates to the righteous, be my guardian (?) until he causes the righteous to enter.
33. Anon., Hebrew Apocalypse of Elijah, 5.2-5.5Subjects of this text:

subject book bibliographic info
abimelech/ebed-melech Allison, 4 Baruch (2018) 389
agrippa i Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 377; Weissenrieder, Borders: Terminologies, Ideologies, and Performances (2016) 66
albinus Brighton, Sicarii in Josephus's Judean War: Rhetorical Analysis and Historical Observations (2009) 55
angel Allison, 4 Baruch (2018) 389
antioch Dijkstra and Raschle, Religious Violence in the Ancient World: From Classical Athens to Late Antiquity (2020) 122
antioch (syrian) Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 483
apocalyptic(ism) (see also dualism) Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 216
apostle Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 103, 483
apostolate, (com)mission Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 483
archangel, righteous/righteousness of Allison, 4 Baruch (2018) 389
archangel Allison, 4 Baruch (2018) 389
authority of ~ Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 103
bandit, banditry (λῃστής), and sicarii Brighton, Sicarii in Josephus's Judean War: Rhetorical Analysis and Historical Observations (2009) 55, 56
ben garon Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 289, 377
ben sira, alleged dependence of on greek sources Feldman, Judaism and Hellenism Reconsidered (2006) 25
caesarea Brighton, Sicarii in Josephus's Judean War: Rhetorical Analysis and Historical Observations (2009) 55; Dijkstra and Raschle, Religious Violence in the Ancient World: From Classical Athens to Late Antiquity (2020) 122
caligula Dijkstra and Raschle, Religious Violence in the Ancient World: From Classical Athens to Late Antiquity (2020) 122
cato the censor, deeply hellenized roman author Feldman, Judaism and Hellenism Reconsidered (2006) 25
churches/tradition of paul pauline Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 103
circumcision Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 103, 289
claudius Dijkstra and Raschle, Religious Violence in the Ancient World: From Classical Athens to Late Antiquity (2020) 122; Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 216
clementia Weissenrieder, Borders: Terminologies, Ideologies, and Performances (2016) 66
commandment Weissenrieder, Borders: Terminologies, Ideologies, and Performances (2016) 66
conflict, of jews and christians (parting of the ways) Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 103, 216
cumanus, ventidius Dijkstra and Raschle, Religious Violence in the Ancient World: From Classical Athens to Late Antiquity (2020) 122
cumanus Brighton, Sicarii in Josephus's Judean War: Rhetorical Analysis and Historical Observations (2009) 54; Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 216
decrees, eighteen Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 377
diaspora Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 483
disputes, schools (of shammai and hillel) Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 377
divorce, law/halakha Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 103
eleazar (son of high-priest ananias) Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 289, 377
execution Dijkstra and Raschle, Religious Violence in the Ancient World: From Classical Athens to Late Antiquity (2020) 122
felix Brighton, Sicarii in Josephus's Judean War: Rhetorical Analysis and Historical Observations (2009) 54, 55, 56; Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 103, 289, 377
fence Weissenrieder, Borders: Terminologies, Ideologies, and Performances (2016) 66
festus Brighton, Sicarii in Josephus's Judean War: Rhetorical Analysis and Historical Observations (2009) 55
flavius josephus Weissenrieder, Borders: Terminologies, Ideologies, and Performances (2016) 66
florus Brighton, Sicarii in Josephus's Judean War: Rhetorical Analysis and Historical Observations (2009) 55
foreigner Weissenrieder, Borders: Terminologies, Ideologies, and Performances (2016) 66
fourth philosophy (josephus) Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 216
gallus, c. cestius Dijkstra and Raschle, Religious Violence in the Ancient World: From Classical Athens to Late Antiquity (2020) 122
gentile Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 289, 377
gentile christians / gentile churches Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 103, 483
hananya Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 289
hasmoneans (dynasty, period) Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 289
herod agrippa ii Dijkstra and Raschle, Religious Violence in the Ancient World: From Classical Athens to Late Antiquity (2020) 122
high priest Weissenrieder, Borders: Terminologies, Ideologies, and Performances (2016) 66
hillel, school of Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 377, 483
hillel the elder Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 289, 377
historical tradition Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 103
house v Weissenrieder, Borders: Terminologies, Ideologies, and Performances (2016) 66
idum(a)ean (cf edomite) Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 377
index of subjects, shammaite) Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 377
ioudaios Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 216
james (brother of jesus) Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 103
jerusalem Dijkstra and Raschle, Religious Violence in the Ancient World: From Classical Athens to Late Antiquity (2020) 122; Weissenrieder, Borders: Terminologies, Ideologies, and Performances (2016) 66
jerusalem church Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 103, 377, 483
jesus (christ) (see also yeshu) Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 483
jew Weissenrieder, Borders: Terminologies, Ideologies, and Performances (2016) 66
jewish-christian group, commmunity Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 103
john (disciple) Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 103
jonathan (high priest) Brighton, Sicarii in Josephus's Judean War: Rhetorical Analysis and Historical Observations (2009) 54, 56
josephus Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 103, 289
judaea (roman province; see also yehud) Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 216, 377, 483
judaean/jewish Dijkstra and Raschle, Religious Violence in the Ancient World: From Classical Athens to Late Antiquity (2020) 122
judas the galilean Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 216
judea Weissenrieder, Borders: Terminologies, Ideologies, and Performances (2016) 66
judea (region) Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 377
judean (geographical-political) Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 216
judeans Weissenrieder, Borders: Terminologies, Ideologies, and Performances (2016) 66
land of israel (palestine) Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 103
law in paul Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 103, 377
malalas Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 216
marriage (see also divorce) Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 103
michael Allison, 4 Baruch (2018) 389
midrash Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 377
monotheistic Weissenrieder, Borders: Terminologies, Ideologies, and Performances (2016) 66
moses Allison, 4 Baruch (2018) 389; Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 103
mt. gerizim Weissenrieder, Borders: Terminologies, Ideologies, and Performances (2016) 66
obedience and disobedience Allison, 4 Baruch (2018) 389
observance of law Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 483
order Weissenrieder, Borders: Terminologies, Ideologies, and Performances (2016) 66
passover Dijkstra and Raschle, Religious Violence in the Ancient World: From Classical Athens to Late Antiquity (2020) 122
paul (saul) Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 103, 216, 289, 377, 483
pentateuch Weissenrieder, Borders: Terminologies, Ideologies, and Performances (2016) 66
peter (cephas, simon –) Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 103, 483
petronius, publius Dijkstra and Raschle, Religious Violence in the Ancient World: From Classical Athens to Late Antiquity (2020) 122
pompey Brodd and Reed, Rome and Religion: A Cross-Disciplinary Dialogue on the Imperial Cult (2011) 128
proselyte, proselytism Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 103
quadratus, ummidius Dijkstra and Raschle, Religious Violence in the Ancient World: From Classical Athens to Late Antiquity (2020) 122
quadratus Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 216
quirinius Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 216
r. eliezer shammaite Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 377
repentance Allison, 4 Baruch (2018) 389
revolt/war, under nero (great ~) Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 216, 289, 377, 483
righteousness/the righteous/the just Allison, 4 Baruch (2018) 389
riots Dijkstra and Raschle, Religious Violence in the Ancient World: From Classical Athens to Late Antiquity (2020) 122
roman, empire Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 377
roman, period Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 289
sabbath Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 103, 289, 377
sacrifice Weissenrieder, Borders: Terminologies, Ideologies, and Performances (2016) 66
samaria/samaritans Allison, 4 Baruch (2018) 389
samaria Weissenrieder, Borders: Terminologies, Ideologies, and Performances (2016) 22, 66
samaritan Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 216
samaritans Weissenrieder, Borders: Terminologies, Ideologies, and Performances (2016) 66
shammai, school Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 289, 377, 483
shammai (see also subject index) Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 103, 289, 377
sicarii, and daggers Brighton, Sicarii in Josephus's Judean War: Rhetorical Analysis and Historical Observations (2009) 56
sicarii Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 289
sickness (νόσος) Brighton, Sicarii in Josephus's Judean War: Rhetorical Analysis and Historical Observations (2009) 55, 56
solomons temple Brodd and Reed, Rome and Religion: A Cross-Disciplinary Dialogue on the Imperial Cult (2011) 128
statues Dijkstra and Raschle, Religious Violence in the Ancient World: From Classical Athens to Late Antiquity (2020) 122
synoptic, tradition Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 103
syria Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 216
temple of jerusalem' Brodd and Reed, Rome and Religion: A Cross-Disciplinary Dialogue on the Imperial Cult (2011) 128
temple v Weissenrieder, Borders: Terminologies, Ideologies, and Performances (2016) 22, 66
thessalonika Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 216
tiberius alexander Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 216
torah Dijkstra and Raschle, Religious Violence in the Ancient World: From Classical Athens to Late Antiquity (2020) 122; Weissenrieder, Borders: Terminologies, Ideologies, and Performances (2016) 66
translation Weissenrieder, Borders: Terminologies, Ideologies, and Performances (2016) 22
yoshua, r. Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 377
zeal (for the law) Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 216, 483
zealot, zealots Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 377, 483