Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database7235
Josephus Flavius, Jewish War, 2.1-2.43


̓Αρχελάῳ δὲ νέων ἦρξε θορύβων ἡ τῆς ἐπὶ ̔Ρώμην ἀποδημίας ἀνάγκη. πενθήσας γὰρ ἡμέρας ἑπτὰ τὸν πατέρα καὶ τὴν ἐπιτάφιον ἑστίασιν πολυτελῆ τῷ πλήθει παρασχών: ἔθος δὲ τοῦτο παρὰ ̓Ιουδαίοις πολλοῖς πενίας αἴτιον διὰ τὸ πλῆθος ἑστιᾶν οὐκ ἄνευ ἀνάγκης: εἰ γὰρ παραλείποι τις, οὐχ ὅσιος: μεταλαμβάνει μὲν ἐσθῆτα λευκήν, πρόεισι δὲ εἰς τὸ ἱερόν, ἔνθα ποικίλαις αὐτὸν εὐφημίαις ὁ λαὸς ἐκδέχεται.1. Now the necessity which Archelaus was under of taking a journey to Rome was the occasion of new disturbances; for when he had mourned for his father seven days, and had given a very expensive funeral feast to the multitude (which custom is the occasion of poverty to many of the Jews, because they are forced to feast the multitude; for if anyone omits it, he is not esteemed a holy person), he put on a white garment, and went up to the temple


καὶ δὴ τῆς τῶν ἀζύμων ἐνστάσης ἑορτῆς, ἣ πάσχα παρὰ ̓Ιουδαίοις καλεῖται πολύ τι θυμάτων πλῆθος ἐκδεχομένη, κάτεισι μὲν ἐκ τῆς χώρας λαὸς ἄπειρος ἐπὶ τὴν θρησκείαν, οἱ δὲ τοὺς σοφιστὰς πενθοῦντες ἐν τῷ ἱερῷ συνειστήκεσαν τροφὴν τῇ στάσει ποριζόμενοι.1. Now the necessity which Archelaus was under of taking a journey to Rome was the occasion of new disturbances; for when he had mourned for his father seven days, and had given a very expensive funeral feast to the multitude (which custom is the occasion of poverty to many of the Jews, because they are forced to feast the multitude; for if anyone omits it, he is not esteemed a holy person), he put on a white garment, and went up to the temple


μετὰ δὲ τὸν οἶκον ἐπιδιένειμεν αὐτοῖς τὴν ἑαυτῷ καταλειφθεῖσαν ὑφ' ̔Ηρώδου δωρεὰν οὖσαν χιλίων ταλάντων, εὐτελῆ τινα τῶν κειμηλίων εἰς τὴν τοῦ κατοιχομένου τιμὴν ἐξελόμενος.1. Now the necessity which Archelaus was under of taking a journey to Rome was the occasion of new disturbances; for when he had mourned for his father seven days, and had given a very expensive funeral feast to the multitude (which custom is the occasion of poverty to many of the Jews, because they are forced to feast the multitude; for if anyone omits it, he is not esteemed a holy person), he put on a white garment, and went up to the temple


nanAnd, indeed, at the feast of unleavened bread, which was now at hand, and is by the Jews called the Passover, and used to be celebrated with a great number of sacrifices, an innumerable multitude of the people came out of the country to worship; some of these stood in the temple bewailing the Rabbins [that had been put to death], and procured their sustenance by begging, in order to support their sedition.


πρὸς ὃ δείσας ̓Αρχέλαος πρὶν δι' ὅλου τοῦ πλήθους διαδραμεῖν τὴν νόσον ὑποπέμπει μετὰ σπείρας χιλίαρχον προστάξας βίᾳ τοὺς ἐξάρχοντας τῆς στάσεως κατασχεῖν. πρὸς οὓς τὸ πλῆθος ἅπαν παροξύνεται καὶ τοὺς μὲν πολλοὺς τῆς σπείρας βάλλοντες λίθοις διέφθειρον, ὁ δὲ χιλίαρχος ἐκφεύγει τραυματίας μόλις.At this Archelaus was affrighted, and privately sent a tribune, with his cohort of soldiers, upon them, before the disease should spread over the whole multitude, and gave orders that they should constrain those that began the tumult, by force, to be quiet. At these the whole multitude were irritated, and threw stones at many of the soldiers, and killed them; but the tribune fled away wounded, and had much ado to escape so.


γελάσας δὲ Καῖσαρ ἐπὶ τούτοις τὸν μὲν ψευδαλέξανδρον δι' εὐεξίαν σώματος ἐγκατέταξεν τοῖς ἐρέταις, τὸν ἀναπείσαντα δὲ ἐκέλευσεν ἀναιρεθῆναι: Μηλίοις δ' ἤρκεσεν ἐπιτίμιον τῆς ἀνοίας τὰ ἀναλώματα.At this Archelaus was affrighted, and privately sent a tribune, with his cohort of soldiers, upon them, before the disease should spread over the whole multitude, and gave orders that they should constrain those that began the tumult, by force, to be quiet. At these the whole multitude were irritated, and threw stones at many of the soldiers, and killed them; but the tribune fled away wounded, and had much ado to escape so.


ἔπειθ' οἱ μὲν ὡς μηδενὸς δεινοῦ γεγονότος ἐτρέποντο πρὸς θυσίαν: οὐ μὴν ̓Αρχελάῳ δίχα φόνου καθεκτὸν ἔτι τὸ πλῆθος ἐφαίνετο, τὴν δὲ στρατιὰν ἐπαφίησιν αὐτοῖς ὅλην, τοὺς μὲν πεζοὺς διὰ τῆς πόλεως ἀθρόους, τοὺς δὲ ἱππεῖς ἀνὰ τὸ πεδίον:After which they betook themselves to their sacrifices, as if they had done no mischief; nor did it appear to Archelaus that the multitude could be restrained without bloodshed; so he sent his whole army upon them, the footmen in great multitudes, by the way of the city, and the horsemen by the way of the plain


οὗτοι τὰς μὲν ἡδονὰς ὡς κακίαν ἀποστρέφονται, τὴν δὲ ἐγκράτειαν καὶ τὸ μὴ τοῖς πάθεσιν ὑποπίπτειν ἀρετὴν ὑπολαμβάνουσιν. καὶ γάμου μὲν παρ' αὐτοῖς ὑπεροψία, τοὺς δ' ἀλλοτρίους παῖδας ἐκλαμβάνοντες ἁπαλοὺς ἔτι πρὸς τὰ μαθήματα συγγενεῖς ἡγοῦνται καὶ τοῖς ἤθεσιν αὐτῶν ἐντυποῦσιAfter which they betook themselves to their sacrifices, as if they had done no mischief; nor did it appear to Archelaus that the multitude could be restrained without bloodshed; so he sent his whole army upon them, the footmen in great multitudes, by the way of the city, and the horsemen by the way of the plain


οἳ θύουσιν ἑκάστοις ἐξαίφνης προσπεσόντες διαφθείρουσι μὲν περὶ τρισχιλίους, τὸ δὲ λοιπὸν πλῆθος εἰς τὰ πλησίον ὄρη διεσκέδασαν. εἵποντο δὲ ̓Αρχελάου κήρυκες κελεύοντες ἕκαστον ἀναχωρεῖν ἐπ' οἴκου, καὶ πάντες ᾤχοντο τὴν ἑορτὴν ἀπολιπόντες.who, falling upon them on the sudden, as they were offering their sacrifices, destroyed about three thousand of them; but the rest of the multitude were dispersed upon the adjoining mountains: these were followed by Archelaus’s heralds, who commanded every one to retire to their own homes, whither they all went, and left the festival.


καὶ καθισάντων μεθ' ἡσυχίας ὁ μὲν σιτοποιὸς ἐν τάξει παρατίθησι τοὺς ἄρτους, ὁ δὲ μάγειρος ἓν ἀγγεῖον ἐξ ἑνὸς ἐδέσματος ἑκάστῳ παρατίθησιν.who, falling upon them on the sudden, as they were offering their sacrifices, destroyed about three thousand of them; but the rest of the multitude were dispersed upon the adjoining mountains: these were followed by Archelaus’s heralds, who commanded every one to retire to their own homes, whither they all went, and left the festival.


Αὐτὸς δὲ μετὰ τῆς μητρὸς καὶ τῶν φίλων Ποπλᾶ καὶ Πτολεμαίου καὶ Νικολάου κατῄει πρὸς θάλασσαν καταλιπὼν ἐπίτροπόν τε τῶν βασιλείων καὶ κηδεμόνα τῶν οἰκείων Φίλιππον.1. Archelaus went down now to the seaside, with his mother and his friends, Poplas, and Ptolemy, and Nicolaus, and left behind him Philip, to be his steward in the palace, and to take care of his domestic affairs.


τὸ πιστὸν ἀεὶ πᾶσιν παρέξειν, μάλιστα δὲ τοῖς κρατοῦσιν: οὐ γὰρ δίχα θεοῦ περιγενέσθαι τινὶ τὸ ἄρχειν: κἂν αὐτὸς ἄρχῃ, μηδέποτε ἐξυβρίσειν εἰς τὴν ἐξουσίαν μηδ' ἐσθῆτί τινι ἢ πλείονι κόσμῳ τοὺς ὑποτεταγμένους ὑπερλαμπρύνεσθαι.1. Archelaus went down now to the seaside, with his mother and his friends, Poplas, and Ptolemy, and Nicolaus, and left behind him Philip, to be his steward in the palace, and to take care of his domestic affairs.


συνεξῄει δ' ἅμα τοῖς τέκνοις Σαλώμη καὶ τοῦ βασιλέως ἀδελφιδοῖ τε καὶ γαμβροί, τῷ μὲν δοκεῖν συναγωνιούμενοι περὶ τῆς διαδοχῆς ̓Αρχελάῳ, τὸ δ' ἀληθὲς κατηγορήσοντες περὶ τῶν κατὰ τὸ ἱερὸν παρανομηθέντων.Salome went also along with him with her sons, as did also the king’s brethren and sons-in-law. These, in appearance, went to give him all the assistance they were able, in order to secure his succession, but in reality to accuse him for his breach of the laws by what he had done at the temple.


Διῄρηνται δὲ κατὰ χρόνον τῆς ἀσκήσεως εἰς μοίρας τέσσαρας, καὶ τοσοῦτον οἱ μεταγενέστεροι τῶν προγενεστέρων ἐλαττοῦνται, ὥστ' εἰ ψαύσειαν αὐτῶν, ἐκείνους ἀπολούεσθαι καθάπερ ἀλλοφύλῳ συμφυρέντας.Salome went also along with him with her sons, as did also the king’s brethren and sons-in-law. These, in appearance, went to give him all the assistance they were able, in order to secure his succession, but in reality to accuse him for his breach of the laws by what he had done at the temple.


Συναντᾷ δ' αὐτοῖς κατὰ τὴν Καισάρειαν Σαβῖνος ὁ τῆς Συρίας ἐπίτροπος εἰς ̓Ιουδαίαν ἀνιὼν ἐπὶ φυλακῇ τῶν ̔Ηρώδου χρημάτων. τοῦτον ἐπέσχεν προσωτέρω χωρεῖν ἐπελθὼν Οὔαρος, ὃν διὰ Πτολεμαίου πολλὰ δεηθεὶς ̓Αρχέλαος μετεπέμψατο.2. But as they were come to Caesarea, Sabinus, the procurator of Syria, met them; he was going up to Judea, to secure Herod’s effects; but Varus, [president of Syria,] who was come thither, restrained him from going any farther. This Varus Archelaus had sent for, by the earnest entreaty of Ptolemy.


̓́Εστιν δὲ καὶ ἕτερον ̓Εσσηνῶν τάγμα, δίαιταν μὲν καὶ ἔθη καὶ νόμιμα τοῖς ἄλλοις ὁμοφρονοῦν, διεστὼς δὲ τῇ κατὰ γάμον δόξῃ: μέγιστον γὰρ ἀποκόπτειν οἴονται τοῦ βίου μέρος, τὴν διαδοχήν, τοὺς μὴ γαμοῦντας, μᾶλλον δέ, εἰ πάντες τὸ αὐτὸ φρονήσειαν, ἐκλιπεῖν ἂν τὸ γένος τάχιστα.2. But as they were come to Caesarea, Sabinus, the procurator of Syria, met them; he was going up to Judea, to secure Herod’s effects; but Varus, [president of Syria,] who was come thither, restrained him from going any farther. This Varus Archelaus had sent for, by the earnest entreaty of Ptolemy.


τότε μὲν οὖν Σαβῖνος Οὐάρῳ χαριζόμενος οὔτ' ἐπὶ τὰς ἄκρας ἔσπευσεν οὔτε τὰ ταμιεῖα τῶν πατρῴων χρημάτων ἀπέκλεισεν ̓Αρχελάῳ, μέχρι δὲ τῆς Καίσαρος διαγνώσεως ἠρεμήσειν ὑπέσχετο καὶ διέτριβεν ἐπὶ τῆς Καισαρείας.At this time, indeed, Sabinus, to gratify Varus, neither went to the citadels, nor did he shut up the treasuries where his father’s money was laid up, but promised that he would lie still, until Caesar should have taken cognizance of the affair. So he abode at Caesarea;


τοῦτο μεθ' ἡμέραν μεγίστην ταραχὴν ἤγειρεν ̓Ιουδαίοις: οἵ τε γὰρ ἐγγὺς πρὸς τὴν ὄψιν ἐξεπλάγησαν ὡς πεπατημένων αὐτοῖς τῶν νόμων, οὐδὲν γὰρ ἀξιοῦσιν ἐν τῇ πόλει δείκηλον τίθεσθαι, καὶ πρὸς τὴν ἀγανάκτησιν τῶν κατὰ τὴν πόλιν ἄθρους ὁ ἐκ τῆς χώρας λαὸς συνέρρευσεν.At this time, indeed, Sabinus, to gratify Varus, neither went to the citadels, nor did he shut up the treasuries where his father’s money was laid up, but promised that he would lie still, until Caesar should have taken cognizance of the affair. So he abode at Caesarea;


ὡς δὲ τῶν ἐμποδιζόντων ὁ μὲν εἰς ̓Αντιόχειαν ἀπῆρεν, ̓Αρχέλαος δὲ εἰς ̔Ρώμην ἀνήχθη, διὰ τάχους ἐπὶ ̔Ιεροσολύμων ὁρμήσας παραλαμβάνει τὰ βασίλεια καὶ μεταπεμπόμενος τούς τε φρουράρχους καὶ διοικητὰς ἐπειρᾶτο διερευνᾶν τοὺς τῶν χρημάτων ἀναλογισμοὺς τάς τε ἄκρας παραλαμβάνειν.but as soon as those that were his hinderance were gone, when Varus was gone to Antioch, and Archelaus was sailed to Rome, he immediately went on to Jerusalem, and seized upon the palace. And when he had called for the governors of the citadels, and the stewards [of the king’s private affairs], he tried to sift out the accounts of the money, and to take possession of the citadels.


ὡς δὲ τῶν ἐμποδιζόντων ὁ μὲν εἰς ̓Αντιόχειαν ἀπῆρεν, ̓Αρχέλαος δὲ εἰς ̔Ρώμην ἀνήχθη, διὰ τάχους ἐπὶ ̔Ιεροσολύμων ὁρμήσας παραλαμβάνει τὰ βασίλεια καὶ μεταπεμπόμενος τούς τε φρουράρχους καὶ διοικητὰς ἐπειρᾶτο διερευνᾶν τοὺς τῶν χρημάτων ἀναλογισμοὺς τάς τε ἄκρας παραλαμβάνειν.This was told to Tiberius by one of Agrippa’s domestics, who thereupon was very angry, and ordered Agrippa to be bound, and had him very ill-treated in the prison for six months, until Tiberius died, after he had reigned twenty-two years, six months, and three days.


τοῦτό τις τῶν οἰκετῶν αὐτοῦ διαγγέλλει τῷ Τιβερίῳ, καὶ ὃς ἀγανακτήσας εἵργνυσιν τὸν ̓Αγρίππαν καὶ μετ' αἰκίας εἶχεν αὐτὸν ἐπὶ μῆνας ἓξ ἐν δεσμωτηρίῳ, μέχρις αὐτὸς ἐτελεύτησεν ἡγεμονεύσας ἔτη δύο πρὸς τοῖς εἴκοσι καὶ τρεῖς ἡμέρας ἐπὶ μησὶν ἕξ.but as soon as those that were his hinderance were gone, when Varus was gone to Antioch, and Archelaus was sailed to Rome, he immediately went on to Jerusalem, and seized upon the palace. And when he had called for the governors of the citadels, and the stewards [of the king’s private affairs], he tried to sift out the accounts of the money, and to take possession of the citadels.


τοῦτό τις τῶν οἰκετῶν αὐτοῦ διαγγέλλει τῷ Τιβερίῳ, καὶ ὃς ἀγανακτήσας εἵργνυσιν τὸν ̓Αγρίππαν καὶ μετ' αἰκίας εἶχεν αὐτὸν ἐπὶ μῆνας ἓξ ἐν δεσμωτηρίῳ, μέχρις αὐτὸς ἐτελεύτησεν ἡγεμονεύσας ἔτη δύο πρὸς τοῖς εἴκοσι καὶ τρεῖς ἡμέρας ἐπὶ μησὶν ἕξ.This was told to Tiberius by one of Agrippa’s domestics, who thereupon was very angry, and ordered Agrippa to be bound, and had him very ill-treated in the prison for six months, until Tiberius died, after he had reigned twenty-two years, six months, and three days.


οὐ μὴν οἱ φύλακες τῶν ̓Αρχελάου κατημέλουν ἐντολῶν, ἔμενον δὲ φρουροῦντες ἕκαστα καὶ τὴν φρουρὰν ἀνατιθέντες Καίσαρι μᾶλλον ἢ ̓Αρχελάῳ.But the governors of those citadels were not unmindful of the commands laid upon them by Archelaus, and continued to guard them, and said the custody of them rather belonged to Caesar than to Archelaus.


κυκλοτερὴς μὲν γάρ ἐστιν καὶ κοῖλος, ἀναδίδωσιν δὲ τὴν ὑελίνην ψάμμον, ἣν ὅταν ἐκκενώσῃ πολλὰ πλοῖα προσσχόντα, πάλιν ἀντιπληροῦται τὸ χωρίον, κατασυρόντων μὲν ὥσπερ ἐπίτηδες τότε τῶν ἀνέμων εἰς αὐτὸ τὴν ἔξωθεν ἀργὴν ψάμμον, τοῦ δὲ μετάλλου πᾶσαν εὐθέως μεταβάλλοντος εἰς ὕελον.But the governors of those citadels were not unmindful of the commands laid upon them by Archelaus, and continued to guard them, and said the custody of them rather belonged to Caesar than to Archelaus.


κἀκεῖνος τὸ πλῆθος ἀφ' ὑψηλοῦ βήματος καὶ χρυσοῦ θρόνου δεξιωσάμενος τῆς τε σπουδῆς, ἣν ἐνεδείξαντο περὶ τὴν κηδείαν τοῦ πατρός, εὐχαριστεῖ καὶ τῆς πρὸς αὐτὸν θεραπείας ὡς πρὸς βέβαιον ἤδη βασιλέα: φείδεσθαί γε μὴν οὐ μόνον ἔφη τῆς ἐξουσίας ἐπὶ τοῦ παρόντος, ἀλλὰ καὶ τῶν ὀνομάτων, ἕως ἂν αὐτῷ Καῖσαρ ἐπικυρώσῃ τὴν διαδοχήν, ὁ καὶ κατὰ τὰς διαθήκας τῶν ὅλων δεσπότης:where the people accosted him with various acclamations. He also spoke kindly to the multitude from an elevated seat and a throne of gold, and returned them thanks for the zeal they had shown about his father’s funeral, and the submission they had made to him, as if he were already settled in the kingdom; but he told them withal, that he would not at present take upon him either the authority of a king, or the names thereto belonging, until Caesar, who is made lord of this whole affair by the testament, confirm the succession;


Κἀν τούτῳ πάλιν ̓Αντίπας ἀμφισβητῶν περὶ τῆς βασιλείας ἐπέξεισιν ἀξιῶν τῆς ἐπιδιαθήκης κυριωτέραν εἶναι τὴν διαθήκην, ἐν ᾗ βασιλεὺς αὐτὸς ἐγέγραπτο. συλλήψεσθαι δ' αὐτῷ προϋπέσχετο Σαλώμη καὶ πολλοὶ τῶν σὺν ̓Αρχελάῳ πλεόντων συγγενῶν.where the people accosted him with various acclamations. He also spoke kindly to the multitude from an elevated seat and a throne of gold, and returned them thanks for the zeal they had shown about his father’s funeral, and the submission they had made to him, as if he were already settled in the kingdom; but he told them withal, that he would not at present take upon him either the authority of a king, or the names thereto belonging, until Caesar, who is made lord of this whole affair by the testament, confirm the succession;


πρὸς δὲ μηδεμίαν πεῖραν ἐνδιδόντων ὡς ἑώρα καὶ τὴν χώραν κινδυνεύουσαν ἄσπορον μεῖναι, κατὰ γὰρ ὥραν σπόρου πεντήκοντα ἡμέρας ἀργὰ προσδιέτριβεν αὐτῷ τὰ πλήθη, τελευταῖον ἀθροίσας αὐτοὺς καὶ “παρακινδυνευτέον ἐμοὶ μᾶλλονwhere the people accosted him with various acclamations. He also spoke kindly to the multitude from an elevated seat and a throne of gold, and returned them thanks for the zeal they had shown about his father’s funeral, and the submission they had made to him, as if he were already settled in the kingdom; but he told them withal, that he would not at present take upon him either the authority of a king, or the names thereto belonging, until Caesar, who is made lord of this whole affair by the testament, confirm the succession;


nan3. In the meantime, Antipas went also to Rome, to strive for the kingdom, and to insist that the former testament, wherein he was named to be king, was valid before the latter testament. Salome had also promised to assist him, as had many of Archelaus’s kindred, who sailed along with Archelaus himself also.


ἐπήγετο δὲ τὴν μητέρα καὶ τὸν ἀδελφὸν Νικολάου Πτολεμαῖον ῥοπὴν εἶναι δοκοῦντα διὰ τὴν παρὰ ̔Ηρώδῃ πίστιν: γεγόνει γὰρ δὴ τῶν φίλων ἐκείνου τιμιώτατος: πλεῖστον μέντοι πεποίθει διὰ δεινότητα λόγων Εἰρηναίῳ τῷ ῥήτορι, διὸ καὶ τοὺς νουθετοῦντας εἴκειν ̓Αρχελάῳ κατὰ τὸ πρεσβεῖον καὶ τὰς ἐπιδιαθήκας διεκρούσατο.He also carried along with him his mother, and Ptolemy, the brother of Nicolaus, who seemed one of great weight, on account of the great trust Herod put in him, he having been one of his most honored friends. However, Antipas depended chiefly upon Ireneus, the orator; upon whose authority he had rejected such as advised him to yield to Archelaus, because he was his elder brother, and because the second testament gave the kingdom to him.


δεῖν μέντοι προαποδειχθῆναι τῷ πολέμῳ χωρίον ἔξω τῆς πόλεως: οὐ γὰρ ὅσιον διὰ τὴν αὐτῶν κακοβουλίαν ὁμοφύλῳ φόνῳ μιαίνεσθαι τὰ τεμένη τῆς πατρίδος. ὁ μὲν οὖν ἀκούσας ταῦτα τοῖς βουλευταῖς ἀπήγγειλεν.He also carried along with him his mother, and Ptolemy, the brother of Nicolaus, who seemed one of great weight, on account of the great trust Herod put in him, he having been one of his most honored friends. However, Antipas depended chiefly upon Ireneus, the orator; upon whose authority he had rejected such as advised him to yield to Archelaus, because he was his elder brother, and because the second testament gave the kingdom to him.


μεθίστατο δὲ ἐν ̔Ρώμῃ πάντων πρὸς αὐτὸν ἡ σπουδὴ τῶν συγγενῶν, οἷς διὰ μίσους ἦν ̓Αρχέλαος, καὶ προηγουμένως ἕκαστος αὐτονομίας ἐπεθύμει στρατηγῷ ̔Ρωμαίων διοικουμένης, εἰ δὲ τοῦτο διαμαρτάνοι, βασιλεύειν ̓Αντίπαν ἤθελεν.The inclinations also of all Archelaus’s kindred, who hated him, were removed to Antipas, when they came to Rome; although in the first place every one rather desired to live under their own laws [without a king], and to be under a Roman governor; but if they should fail in that point, these desired that Antipas might be their king.


καταλείπει δὲ τρεῖς μὲν θυγατέρας ἐκ Κύπρου γεγενημένας, Βερνίκην καὶ Μαριάμμην καὶ Δρουσίλλαν, υἱὸν δὲ ἐκ τῆς αὐτῆς ̓Αγρίππαν. οὗ παντάπασιν ὄντος νηπίου πάλιν τὰς βασιλείας Κλαύδιος ἐπαρχίαν ποιήσας ἐπίτροπον πέμπει Κούσπιον Φᾶδον, ἔπειτα Τιβέριον ̓Αλέξανδρον, οἳ μηδὲν παρακινοῦντες τῶν ἐπιχωρίων ἐθῶν ἐν εἰρήνῃ τὸ ἔθνος διεφύλαξαν.The inclinations also of all Archelaus’s kindred, who hated him, were removed to Antipas, when they came to Rome; although in the first place every one rather desired to live under their own laws [without a king], and to be under a Roman governor; but if they should fail in that point, these desired that Antipas might be their king.


Συνήργει δ' αὐτοῖς εἰς τοῦτο καὶ Σαβῖνος δι' ἐπιστολῶν κατηγορήσας μὲν ̓Αρχελάου παρὰ Καίσαρι, πολλὰ δ' ἐπαινέσας ̓Αντίπαν.4. Sabinus did also afford these his assistance to the same purpose, by letters he sent, wherein he accused Archelaus before Caesar, and highly commended Antipas.


̓Ιουδαῖοι δὲ ὡς ὅλης αὐτοῖς τῆς χώρας καταφλεγείσης συνεχύθησαν, καὶ καθάπερ ὀργάνῳ τινὶ τῇ δεισιδαιμονίᾳ συνελκόμενοι πρὸς ἓν κήρυγμα πάντες εἰς Καισάρειαν ἐπὶ Κουμανὸν συνέδραμον ἱκετεύοντες τὸν οὕτως εἰς τὸν θεὸν καὶ τὸν νόμον αὐτῶν ἐξυβρίσαντα μὴ περιιδεῖν ἀτιμώρητον.4. Sabinus did also afford these his assistance to the same purpose, by letters he sent, wherein he accused Archelaus before Caesar, and highly commended Antipas.


συντάξαντες δὲ τὰ ἐγκλήματα οἱ περὶ Σαλώμην ἐνεχείρισαν Καίσαρι, καὶ μετὰ τούτους ̓Αρχέλαος τά τε κεφάλαια τῶν ἑαυτοῦ δικαίων γράψας καὶ τὸν δακτύλιον τοῦ πατρὸς καὶ τοὺς λόγους εἰσπέμπει διὰ Πτολεμαίου.Salome also, and those with her, put the crimes which they accused Archelaus of in order, and put them into Caesar’s hands; and after they had done that, Archelaus wrote down the reasons of his claim, and, by Ptolemy, sent in his father’s ring, and his father’s accounts.


παρόντες δὲ καὶ οἱ γνώριμοι τῶν ̓Ιουδαίων καὶ ὁ ἀρχιερεὺς ̓Ιωνάθης υἱὸς ̓Ανάνου κατάρξαι μὲν ἔλεγον τῆς ταραχῆς Σαμαρέας διὰ τὸν φόνον, αἴτιον δὲ τῶν ἀποβεβηκότων Κουμανὸν γεγονέναι μὴ θελήσαντα τοὺς αὐθέντας τοῦ σφαγέντος ἐπεξελθεῖν.Salome also, and those with her, put the crimes which they accused Archelaus of in order, and put them into Caesar’s hands; and after they had done that, Archelaus wrote down the reasons of his claim, and, by Ptolemy, sent in his father’s ring, and his father’s accounts.


προσκεψάμενος δὲ ὁ Καῖσαρ τὰ παρ' ἀμφοῖν κατ' ἰδίαν τό τε μέγεθος τῆς βασιλείας καὶ τὸ πλῆθος τῆς προσόδου, πρὸς οἷς τὸν ἀριθμὸν τῆς ̔Ηρώδου γενεᾶς, προαναγνοὺς δὲ καὶ τὰ παρὰ Οὐάρου καὶ Σαβίνου περὶ τούτων ἐπεσταλμένα, συνέδριον μὲν ἀθροίζει τῶν ἐν τέλει ̔Ρωμαίων, ἐν ᾧ καὶ τὸν ἐξ ̓Αγρίππα καὶ ̓Ιουλίας τῆς θυγατρὸς θετὸν παῖδα Γάιον πρώτως ἐκάθισεν, ἀποδίδωσι δὲ λόγον αὐτοῖς.And when Caesar had maturely weighed by himself what both had to allege for themselves, as also had considered of the great burden of the kingdom, and largeness of the revenues, and withal the number of the children Herod had left behind him, and had moreover read the letters he had received from Varus and Sabinus on this occasion, he assembled the principal persons among the Romans together (in which assembly Caius, the son of Agrippa, and his daughter Julias, but by himself adopted for his own son, sat in the first seat) and gave the pleaders leave to speak.


προσκεψάμενος δὲ ὁ Καῖσαρ τὰ παρ' ἀμφοῖν κατ' ἰδίαν τό τε μέγεθος τῆς βασιλείας καὶ τὸ πλῆθος τῆς προσόδου, πρὸς οἷς τὸν ἀριθμὸν τῆς ̔Ηρώδου γενεᾶς, προαναγνοὺς δὲ καὶ τὰ παρὰ Οὐάρου καὶ Σαβίνου περὶ τούτων ἐπεσταλμένα, συνέδριον μὲν ἀθροίζει τῶν ἐν τέλει ̔Ρωμαίων, ἐν ᾧ καὶ τὸν ἐξ ̓Αγρίππα καὶ ̓Ιουλίας τῆς θυγατρὸς θετὸν παῖδα Γάιον πρώτως ἐκάθισεν, ἀποδίδωσι δὲ λόγον αὐτοῖς.1. Now as to the many things in which Nero acted like a madman, out of the extravagant degree of the felicity and riches which he enjoyed, and by that means used his good fortune to the injury of others; and after what manner he slew his brother, and wife, and mother, from whom his barbarity spread itself to others that were most nearly related to him;


̔́Οσα μὲν οὖν Νέρων δι' ὑπερβολὴν εὐδαιμονίας τε καὶ πλούτου παραφρονήσας ἐξύβρισεν εἰς τὴν τύχην, ἢ τίνα τρόπον τόν τε ἀδελφὸν καὶ τὴν γυναῖκα καὶ τὴν μητέρα διεξῆλθεν, ἀφ' ὧν ἐπὶ τοὺς εὐγενεστάτους μετήνεγκεν τὴν ὠμότηταAnd when Caesar had maturely weighed by himself what both had to allege for themselves, as also had considered of the great burden of the kingdom, and largeness of the revenues, and withal the number of the children Herod had left behind him, and had moreover read the letters he had received from Varus and Sabinus on this occasion, he assembled the principal persons among the Romans together (in which assembly Caius, the son of Agrippa, and his daughter Julias, but by himself adopted for his own son, sat in the first seat) and gave the pleaders leave to speak.


̔́Οσα μὲν οὖν Νέρων δι' ὑπερβολὴν εὐδαιμονίας τε καὶ πλούτου παραφρονήσας ἐξύβρισεν εἰς τὴν τύχην, ἢ τίνα τρόπον τόν τε ἀδελφὸν καὶ τὴν γυναῖκα καὶ τὴν μητέρα διεξῆλθεν, ἀφ' ὧν ἐπὶ τοὺς εὐγενεστάτους μετήνεγκεν τὴν ὠμότητα1. Now as to the many things in which Nero acted like a madman, out of the extravagant degree of the felicity and riches which he enjoyed, and by that means used his good fortune to the injury of others; and after what manner he slew his brother, and wife, and mother, from whom his barbarity spread itself to others that were most nearly related to him;


̓́Ενθα καταστὰς ὁ Σαλώμης υἱὸς ̓Αντίπατρος, ἦν δὲ τῶν ἐναντιουμένων ̓Αρχελάῳ δεινότατος εἰπεῖν, κατηγόρει φάσκων τοῖς μὲν λόγοις ἀμφισβητεῖν ἄρτι βασιλείας ̓Αρχέλαον, τοῖς δ' ἔργοις πάλαι γεγονέναι βασιλέα, κατειρωνεύεσθαι δὲ νῦν τῶν Καίσαρος ἀκοῶν5. Then stood up Salome’s son, Antipater (who of all Archelaus’s antagonists was the shrewdest pleader), and accused him in the following speech: That Archelaus did in words contend for the kingdom, but that in deeds he had long exercised royal authority, and so did but insult Caesar in desiring to be now heard on that account, since he had not staid for his determination about the succession


ἐπὶ τούτοις Φῆλιξ, ἐδόκει γὰρ ἀποστάσεως εἶναι καταβολή, πέμψας ἱππεῖς καὶ πεζοὺς ὁπλίτας πολὺ πλῆθος διέφθειρεν.5. Then stood up Salome’s son, Antipater (who of all Archelaus’s antagonists was the shrewdest pleader), and accused him in the following speech: That Archelaus did in words contend for the kingdom, but that in deeds he had long exercised royal authority, and so did but insult Caesar in desiring to be now heard on that account, since he had not staid for his determination about the succession


ὃν δικαστὴν τῆς διαδοχῆς οὐ περιέμεινεν, εἴ γε μετὰ τὴν ̔Ηρώδου τελευτὴν ἐγκαθέτους μὲν ὑποπέμψας τοὺς περιθήσοντας αὐτῷ τὸ διάδημα, προκαθίσας δ' ἐπὶ τοῦ θρόνου καὶ χρηματίσας βασιλεὺς τάξεις τε τῆς στρατιᾶς ἀμείψας καὶ προκοπὰς χαρισάμενοςand since he had suborned certain persons, after Herod’s death, to move for putting the diadem upon his head; since he had set himself down in the throne, and given answers as a king, and altered the disposition of the army, and granted to some higher dignities;


νικῶντας δέ ποτε τοὺς ̓Ιουδαίους προελθὼν εἰς τὴν ἀγορὰν ὁ Φῆλιξ μετ' ἀπειλῆς ἐκέλευσεν ἀναχωρεῖν. τῶν δὲ μὴ πειθομένων ἐπιπέμψας τοὺς στρατιώτας ἀναιρεῖ συχνούς, ὧν διαρπαγῆναι συνέβη καὶ τὰς οὐσίας. μενούσης δὲ τῆς στάσεως ἐπιλέξας ἑκατέρωθεν τοὺς γνωρίμους ἔπεμψεν πρέσβεις ἐπὶ Νέρωνα διαλεξομένους περὶ τῶν δικαίων.and since he had suborned certain persons, after Herod’s death, to move for putting the diadem upon his head; since he had set himself down in the throne, and given answers as a king, and altered the disposition of the army, and granted to some higher dignities;


ἔτι δὲ τῷ δήμῳ πάντα κατανεύσας ὅσων ὡς παρὰ βασιλέως τυχεῖν ἠξίουν καὶ τοὺς ἐπὶ μεγίσταις αἰτίαις παρὰ τοῦ πατρὸς δεδεμένους λύσας, νῦν ἥκει παρὰ τοῦ δεσπότου σκιὰν αἰτησόμενος βασιλείας, ἧς ἥρπασεν ἑαυτῷ τὸ σῶμα, καὶ ποιῶν οὐ τῶν πραγμάτων ἀλλὰ τῶν ὀνομάτων κύριον Καίσαρα.that he had also complied in all things with the people in the requests they had made to him as to their king, and had also dismissed those that had been put into bonds by his father for most important reasons. Now, after all this, he desires the shadow of that royal authority, whose substance he had already seized to himself, and so hath made Caesar lord, not of things, but of words.


Μέχρι μὲν οὖν ἐν Συρίᾳ Κέστιος Γάλλος ἦν διέπων τὴν ἐπαρχίαν, οὐδὲ πρεσβεύσασθαί τις πρὸς αὐτὸν ἐτόλμησεν κατὰ τοῦ Φλώρου: παραγενόμενον δὲ εἰς ̔Ιεροσόλυμα τῆς τῶν ἀζύμων ἑορτῆς ἐνεστώσης περιστὰς ὁ δῆμος οὐκ ἐλάττους τριακοσίων μυριάδων ἱκέτευον ἐλεῆσαι τὰς τοῦ ἔθνους συμφορὰς καὶ τὸν λυμεῶνα τῆς χώρας Φλῶρον ἐκεκράγεσαν:that he had also complied in all things with the people in the requests they had made to him as to their king, and had also dismissed those that had been put into bonds by his father for most important reasons. Now, after all this, he desires the shadow of that royal authority, whose substance he had already seized to himself, and so hath made Caesar lord, not of things, but of words.


προσωνείδιζεν δ' ὡς καὶ τὸ πένθος κατειρωνεύσατο τοῦ πατρός, μεθ' ἡμέραν μὲν ἐπισχηματίζων τὸ πρόσωπον εἰς λύπην, νύκτωρ δὲ μέχρις κώμων μεθυσκόμενος, ἐν ᾧ καὶ τὴν ταραχὴν τοῦ πλήθους ἐκ τῆς ἐπὶ τούτοις ἀγανακτήσεως ἔλεγεν γεγονέναι.He also reproached him further, that his mourning for his father was only pretended, while he put on a sad countenance in the daytime, but drank to great excess in the night; from which behavior, he said, the late disturbance among the multitude came, while they had an indignation thereat.


προσωνείδιζεν δ' ὡς καὶ τὸ πένθος κατειρωνεύσατο τοῦ πατρός, μεθ' ἡμέραν μὲν ἐπισχηματίζων τὸ πρόσωπον εἰς λύπην, νύκτωρ δὲ μέχρις κώμων μεθυσκόμενος, ἐν ᾧ καὶ τὴν ταραχὴν τοῦ πλήθους ἐκ τῆς ἐπὶ τούτοις ἀγανακτήσεως ἔλεγεν γεγονέναι.Whereupon the sober and moderate part of the Jews thought it proper to have recourse to their governors again, while the seditious part, and such as were in the fervor of their youth, were vehemently inflamed to fight. The seditious also among [the Gentiles of] Caesarea stood ready for the same purpose; for they had, by agreement, sent the man to sacrifice beforehand [as ready to support him] so that it soon came to blows.


τὸ μὲν οὖν εὐσταθὲς καὶ πρᾷον ἐπὶ τοὺς ἡγεμόνας ἀναφεύγειν ᾤετο χρῆναι, τὸ στασιῶδες δὲ καὶ ἐν νεότητι φλεγμαῖνον ἐξεκαίετο πρὸς μάχην. παρεσκευασμένοι δὲ εἱστήκεσαν οἱ τῶν Καισαρέων στασιασταί, τὸν γὰρ ἐπιθύσοντα προπεπόμφεσαν ἐκ συντάγματος, καὶ ταχέως ἐγένετο συμβολή.He also reproached him further, that his mourning for his father was only pretended, while he put on a sad countenance in the daytime, but drank to great excess in the night; from which behavior, he said, the late disturbance among the multitude came, while they had an indignation thereat.


τὸ μὲν οὖν εὐσταθὲς καὶ πρᾷον ἐπὶ τοὺς ἡγεμόνας ἀναφεύγειν ᾤετο χρῆναι, τὸ στασιῶδες δὲ καὶ ἐν νεότητι φλεγμαῖνον ἐξεκαίετο πρὸς μάχην. παρεσκευασμένοι δὲ εἱστήκεσαν οἱ τῶν Καισαρέων στασιασταί, τὸν γὰρ ἐπιθύσοντα προπεπόμφεσαν ἐκ συντάγματος, καὶ ταχέως ἐγένετο συμβολή.Whereupon the sober and moderate part of the Jews thought it proper to have recourse to their governors again, while the seditious part, and such as were in the fervor of their youth, were vehemently inflamed to fight. The seditious also among [the Gentiles of] Caesarea stood ready for the same purpose; for they had, by agreement, sent the man to sacrifice beforehand [as ready to support him] so that it soon came to blows.


οὐδὲ γὰρ ἐν ̔Ιεριχοῦντι τῆς στρατιᾶς τὸ διάδημα περιαπτούσης αὐτῷ δεδέχθαι: τοῦ μέντοι προθύμου καὶ τῆς εὐνοίας ὥσπερ τοῖς στρατιώταις οὕτω καὶ τῷ δήμῳ πλήρεις ἀποδώσειν τὰς ἀμοιβάς, ὁπόταν ὑπὸ τῶν κρατούντων βασιλεὺς ἀποδειχθῇ βέβαιος: σπουδάσειν γὰρ ἐν πᾶσιν πρὸς αὐτοὺς φανῆναι τοῦ πατρὸς ἀμείνων.for that when the soldiers would have set the diadem on his head at Jericho, he would not accept of it; but that he would make abundant requitals, not to the soldiers only, but to the people, for their alacrity and goodwill to him, when the superior lords [the Romans] should have given him a complete title to the kingdom; for that it should be his study to appear in all things better than his father.


καὶ τὸν ἀγῶνα τοῦ λόγου παντὸς ἐναπηρείσατο τῷ πλήθει τῶν περὶ τὸν ναὸν φονευθέντων, οὓς ἐληλυθέναι μὲν ἐφ' ἑορτήν, παρὰ δὲ ταῖς ἰδίαις θυσίαις ὠμῶς ἀπεσφάχθαι: καὶ τοσοῦτον ἐν τῷ ἱερῷ σεσωρεῦσθαι νεκρῶν πλῆθος, ὅσον οὐδ' ἂν ἀλλόφυλος ἐσώρευσεν πόλεμος ἐπελθὼν ἀκήρυκτος.for that when the soldiers would have set the diadem on his head at Jericho, he would not accept of it; but that he would make abundant requitals, not to the soldiers only, but to the people, for their alacrity and goodwill to him, when the superior lords [the Romans] should have given him a complete title to the kingdom; for that it should be his study to appear in all things better than his father.


τούτοις καταπλαγὲν τὸ πλῆθος, ἅμα καὶ τῶν περὶ Καπίτωνα ἱππέων εἰς μέσον φερομένων, διεσκεδάσθη πρὶν ἀσπάσασθαι τὸν Φλῶρον ἢ τοῖς στρατιώταις φανερὸν ποιῆσαι τὸ πειθήνιον. ἀναχωρήσαντες δὲ εἰς τὰς οἰκίας μετὰ δέους καὶ ταπεινότητος ἐνυκτέρευσαν.for that when the soldiers would have set the diadem on his head at Jericho, he would not accept of it; but that he would make abundant requitals, not to the soldiers only, but to the people, for their alacrity and goodwill to him, when the superior lords [the Romans] should have given him a complete title to the kingdom; for that it should be his study to appear in all things better than his father.


nanAnd indeed the purport of his whole discourse was to aggravate Archelaus’s crime in slaying such a multitude about the temple, which multitude came to the festival, but were barbarously slain in the midst of their own sacrifices; and he said there was such a vast number of dead bodies heaped together in the temple, as even a foreign war, that should come upon them [suddenly], before it was denounced, could not have heaped together.


ταύτην μέντοι τὴν ὠμότητα προσκεψάμενον αὐτοῦ καὶ τὸν πατέρα μηδ' ἐλπίδος αὐτόν ποτε ἀξιῶσαι βασιλικῆς ἢ ὅτε χεῖρον τὴν ψυχὴν κάμνων τοῦ σώματος ἀκρατὴς ἦν ὑγιαίνοντος λογισμοῦ καὶ οὐδ' ὃν ἔγραφεν ἐν ταῖς ἐπιδιαθήκαις ᾔδει διάδοχον, καὶ ταῦτα μηδὲν τὸν ἐν ταῖς διαθήκαις μέμψασθαι δυνάμενος, ἃς ἔγραψεν ὑγιαίνων μὲν τὸ σῶμα, καθαρὰν δὲ τὴν ψυχὴν ἔχων πάθους παντός.And he added, that it was the foresight his father had of that his barbarity, which made him never give him any hopes of the kingdom, but when his mind was more infirm than his body, and he was not able to reason soundly, and did not well know what was the character of that son, whom in his second testament he made his successor; and this was done by him at a time when he had no complaints to make of him whom he had named before, when he was sound in body, and when his mind was free from all passion.


ταύτην μέντοι τὴν ὠμότητα προσκεψάμενον αὐτοῦ καὶ τὸν πατέρα μηδ' ἐλπίδος αὐτόν ποτε ἀξιῶσαι βασιλικῆς ἢ ὅτε χεῖρον τὴν ψυχὴν κάμνων τοῦ σώματος ἀκρατὴς ἦν ὑγιαίνοντος λογισμοῦ καὶ οὐδ' ὃν ἔγραφεν ἐν ταῖς ἐπιδιαθήκαις ᾔδει διάδοχον, καὶ ταῦτα μηδὲν τὸν ἐν ταῖς διαθήκαις μέμψασθαι δυνάμενος, ἃς ἔγραψεν ὑγιαίνων μὲν τὸ σῶμα, καθαρὰν δὲ τὴν ψυχὴν ἔχων πάθους παντός.but as his sister Bernice was come to Jerusalem, and saw the wicked practices of the soldiers, she was sorely affected at it, and frequently sent the masters of her horse and her guards to Florus, and begged of him to leave off these slaughters;


τὴν ἀδελφὴν δὲ αὐτοῦ Βερνίκην παροῦσαν ἐν ̔Ιεροσολύμοις καὶ τὴν παρανομίαν τῶν στρατιωτῶν θεωμένην δεινὸν εἰσῄει πάθος, καὶ πολλάκις τούς τε ἱππάρχους ἑαυτῆς καὶ σωματοφύλακας πέμπουσα πρὸς Φλῶρον ἐδέετο παύσασθαι τοῦ φόνου.And he added, that it was the foresight his father had of that his barbarity, which made him never give him any hopes of the kingdom, but when his mind was more infirm than his body, and he was not able to reason soundly, and did not well know what was the character of that son, whom in his second testament he made his successor; and this was done by him at a time when he had no complaints to make of him whom he had named before, when he was sound in body, and when his mind was free from all passion.


τὴν ἀδελφὴν δὲ αὐτοῦ Βερνίκην παροῦσαν ἐν ̔Ιεροσολύμοις καὶ τὴν παρανομίαν τῶν στρατιωτῶν θεωμένην δεινὸν εἰσῄει πάθος, καὶ πολλάκις τούς τε ἱππάρχους ἑαυτῆς καὶ σωματοφύλακας πέμπουσα πρὸς Φλῶρον ἐδέετο παύσασθαι τοῦ φόνου.but as his sister Bernice was come to Jerusalem, and saw the wicked practices of the soldiers, she was sorely affected at it, and frequently sent the masters of her horse and her guards to Florus, and begged of him to leave off these slaughters;


εἰ μέντοι καὶ κυριωτέραν τὴν τοῦ κάμνοντος κρίσιν τιθείη τις, ἀποκεχειροτονῆσθαι βασιλείας ̓Αρχέλαον ὑφ' ἑαυτοῦ τοῖς εἰς αὐτὴν παρανομηθεῖσιν: ποταπὸν γὰρ ἂν γενέσθαι λαβόντα τὴν ἀρχὴν παρὰ Καίσαρος τὸν πρὶν λαβεῖν τοσούτους ἀνῃρηκότα;That, however, if anyone should suppose Herod’s judgment, when he was sick, was superior to that at another time, yet had Archelaus forfeited his kingdom by his own behavior, and those his actions, which were contrary to the law, and to its disadvantage. Or what sort of a king will this man be, when he hath obtained the government from Caesar, who hath slain so many before he hath obtained it!


οἱ δ' ἀρχιερεῖς εἰς τὸ ἱερὸν τὴν πληθὺν συναγαγόντες ὑπαντᾶν τοῖς ̔Ρωμαίοις παρεκάλουν καὶ πρὸ ἀνηκέστου πάθους τὰς σπείρας δεξιοῦσθαι. τούτοις τὸ στασιῶδες ἠπείθει, καὶ διὰ τοὺς ἀπολωλότας τὸ πλῆθος ἔρρεπεν πρὸς τοὺς θρασυτέρους.That, however, if anyone should suppose Herod’s judgment, when he was sick, was superior to that at another time, yet had Archelaus forfeited his kingdom by his own behavior, and those his actions, which were contrary to the law, and to its disadvantage. Or what sort of a king will this man be, when he hath obtained the government from Caesar, who hath slain so many before he hath obtained it!


Πολλὰ τοιαῦτα διεξελθὼν ̓Αντίπατρος καὶ τοὺς πλείστους τῶν συγγενῶν παραστησάμενος ἐφ' ἑκάστῳ τῶν κατηγορημένων μάρτυρας καταπαύει τὸν λόγον.6. When Antipater had spoken largely to this purpose, and had produced a great number of Archelaus’s kindred as witnesses, to prove every part of the accusation, he ended his discourse.


Πολλὰ τοιαῦτα διεξελθὼν ̓Αντίπατρος καὶ τοὺς πλείστους τῶν συγγενῶν παραστησάμενος ἐφ' ἑκάστῳ τῶν κατηγορημένων μάρτυρας καταπαύει τὸν λόγον.6. But for the seditious, they were afraid lest Florus should come again, and get possession of the temple, through Antonia; so they got immediately upon those cloisters of the temple that joined to Antonia, and cut them down.


Οἱ δὲ στασιασταὶ δείσαντες μὴ πάλιν ἐπελθὼν ὁ Φλῶρος κρατήσῃ τοῦ ἱεροῦ διὰ τῆς ̓Αντωνίας, ἀναβάντες εὐθέως τὰς συνεχεῖς στοὰς τοῦ ἱεροῦ πρὸς τὴν ̓Αντωνίαν διέκοψαν.6. When Antipater had spoken largely to this purpose, and had produced a great number of Archelaus’s kindred as witnesses, to prove every part of the accusation, he ended his discourse.


Οἱ δὲ στασιασταὶ δείσαντες μὴ πάλιν ἐπελθὼν ὁ Φλῶρος κρατήσῃ τοῦ ἱεροῦ διὰ τῆς ̓Αντωνίας, ἀναβάντες εὐθέως τὰς συνεχεῖς στοὰς τοῦ ἱεροῦ πρὸς τὴν ̓Αντωνίαν διέκοψαν.6. But for the seditious, they were afraid lest Florus should come again, and get possession of the temple, through Antonia; so they got immediately upon those cloisters of the temple that joined to Antonia, and cut them down.


ἀνίσταται δὲ Νικόλαος ὑπὲρ ̓Αρχελάου, καὶ τὸν μὲν ἐν τῷ ἱερῷ φόνον ἀναγκαῖον ἀπέφηνεν: πολεμίους γὰρ γεγονέναι τοὺς ἀνῃρημένους οὐ τῆς βασιλείας μόνον ἀλλὰ καὶ τοῦ δικάζοντος αὐτὴν Καίσαρος.Then stood up Nicolaus to plead for Archelaus. He alleged that the slaughter in the temple could not be avoided; that those that were slain were become enemies not to Archelaus’s kingdom only, but to Caesar, who was to determine about him.


ἔπειτα δι' ̓Αγρίππα πείθουσι τὸν Νεαπολιτανὸν σὺν ἑνὶ θεράποντι περιελθεῖν μέχρι τοῦ Σιλωᾶ τὴν πόλιν, ἵνα γνῷ ̓Ιουδαίους τοῖς μὲν ἄλλοις ̔Ρωμαίοις ἅπασιν εἴκοντας, μόνῳ δ' ἀπεχθανομένους Φλώρῳ δι' ὑπερβολὴν τῆς εἰς αὐτοὺς ὠμότητος. ὁ δὲ ὡς διοδεύσας πεῖραν ἱκανὴν ἔλαβεν τῆς πραότητος αὐτῶν, εἰς τὸ ἱερὸν ἀναβαίνει.Then stood up Nicolaus to plead for Archelaus. He alleged that the slaughter in the temple could not be avoided; that those that were slain were become enemies not to Archelaus’s kingdom only, but to Caesar, who was to determine about him.


τῶν δ' ἄλλων ἐγκλημάτων συμβούλους ἀπεδείκνυεν αὐτοὺς τοὺς κατηγόρους γεγονέναι. τήν γε μὴν ἐπιδιαθήκην ἠξίου διὰ τοῦτο μάλιστα εἶναι κυρίαν, ὅτι βεβαιωτὴν ἐν αὐτῇ Καίσαρα καθίστατο τοῦ διαδόχου:He also demonstrated that Archelaus’s accusers had advised him to perpetrate other things of which he might have been accused. But he insisted that the latter testament should, for this reason, above all others, be esteemed valid, because Herod had therein appointed Caesar to be the person who should confirm the succession;


σκοπεῖτε δὲ καὶ καθ' ἕκαστον τούτων ὡς ἔστιν μικρὰ τοῦ πολεμεῖν ἡ ὑπόθεσις, καὶ πρῶτά γε τὰ τῶν ἐπιτρόπων ἐγκλήματα: θεραπεύειν γάρ, οὐκ ἐρεθίζειν χρὴ τὰς ἐξουσίας:He also demonstrated that Archelaus’s accusers had advised him to perpetrate other things of which he might have been accused. But he insisted that the latter testament should, for this reason, above all others, be esteemed valid, because Herod had therein appointed Caesar to be the person who should confirm the succession;


ὁ γὰρ σωφρονῶν ὥστε τῷ δεσπότῃ τῶν ὅλων παραχωρεῖν τῆς ἐξουσίας οὐ δή που περὶ κληρονόμου κρίσιν ἐσφάλλετο, σωφρονῶν δ' ᾑρεῖτο καὶ τὸν καθιστάμενον ὁ γινώσκων τὸν καθιστάντα.for he who showed such prudence as to recede from his own power, and yield it up to the lord of the world, cannot be supposed mistaken in his judgment about him that was to be his heir; and he that so well knew whom to choose for arbitrator of the succession could not be unacquainted with him whom he chose for his successor.


καὶ Μακεδόνες ἔτι φανταζόμενοι Φίλιππον καὶ τὴν σὺν ̓Αλεξάνδρῳ παρασπείρουσαν αὐτοῖς τὴν τῆς οἰκουμένης ἡγεμονίαν ὁρῶντες, φέρουσιν τὴν τοσαύτην μεταβολὴν καὶ πρὸς οὓς μεταβέβηκεν ἡ τύχη προσκυνοῦσιν.for he who showed such prudence as to recede from his own power, and yield it up to the lord of the world, cannot be supposed mistaken in his judgment about him that was to be his heir; and he that so well knew whom to choose for arbitrator of the succession could not be unacquainted with him whom he chose for his successor.


Διεξελθόντος δὲ πάντα καὶ Νικολάου παρελθὼν ̓Αρχέλαος προπίπτει τῶν Καίσαρος γονάτων ἡσυχῆ. κἀκεῖνος αὐτὸν μάλα φιλοφρόνως ἀναστήσας ἐνέφηνεν μὲν ὡς ἄξιος εἴη τῆς πατρῴας διαδοχῆς, οὐ μήν τι βέβαιον ἀπεφήνατο.7. When Nicolaus had gone through all he had to say, Archelaus came, and fell down before Caesar’s knees, without any noise;—upon which he raised him up, after a very obliging manner, and declared that truly he was worthy to succeed his father. However, he still made no firm determination in his case;


οἱ δὲ τοσαυτάκις πρὸς ἐλευθερίαν ἀναχαιτίσαντες Δαλμάται καὶ πρὸς τὸ μόνον ἀεὶ χειρωθέντες τότε συλλεξάμενοι τὴν ἰσχὺν πάλιν ἀποστῆναι, νῦν οὐχ ὑφ' ἑνὶ τάγματι ̔Ρωμαίων ἡσυχίαν ἄγουσιν;7. When Nicolaus had gone through all he had to say, Archelaus came, and fell down before Caesar’s knees, without any noise;—upon which he raised him up, after a very obliging manner, and declared that truly he was worthy to succeed his father. However, he still made no firm determination in his case;


διαλύσας δὲ τοὺς συνέδρους ἐκείνης τῆς ἡμέρας καθ' ἑαυτὸν περὶ ὧν διήκουσεν ἐσκέπτετο, εἴτε χρὴ τῶν ἐν ταῖς διαθήκαις καταστῆσαί τινα διάδοχον, εἴτε καὶ πάσῃ τῇ γενεᾷ διανεῖμαι τὴν ἀρχήν: ἐδόκει γὰρ ἐπικουρίας τὸ πλῆθος τῶν προσώπων χρῄζειν.but when he had dismissed those assessors that had been with him that day, he deliberated by himself about the allegations which he had heard, whether it were fit to constitute any of those named in the testaments for Herod’s successor, or whether the government should be parted among all his posterity, and this because of the number of those that seemed to stand in need of support therefrom.


πάντων δὴ σχεδὸν τῶν ὑφ' ἡλίῳ τὰ ̔Ρωμαίων ὅπλα προσκυνούντων ὑμεῖς μόνοι πολεμήσετε μηδὲ τὸ Καρχηδονίων τέλος σκοποῦντες, οἳ τὸν μέγαν αὐχοῦντες ̓Αννίβαν καὶ τὴν ἀπὸ Φοινίκων εὐγένειαν ὑπὸ τὴν Σκιπίωνος δεξιὰν ἔπεσον;but when he had dismissed those assessors that had been with him that day, he deliberated by himself about the allegations which he had heard, whether it were fit to constitute any of those named in the testaments for Herod’s successor, or whether the government should be parted among all his posterity, and this because of the number of those that seemed to stand in need of support therefrom.


Πρὶν δὲ ὁρίσαι τι περὶ τούτων Καίσαρα τελευτᾷ μὲν ἡ ̓Αρχελάου μήτηρ Μαλθακὴ νοσήσασα, παρὰ Οὐάρου δ' ἐκομίσθησαν ἐκ Συρίας ἐπιστολαὶ περὶ τῆς ̓Ιουδαίων ἀποστάσεως1. Now before Caesar had determined anything about these affairs, Malthace, Archelaus’s mother, fell sick and died. Letters also were brought out of Syria from Varus, about a revolt of the Jews.


λοιπὸν οὖν ἐπὶ τὴν τοῦ θεοῦ συμμαχίαν καταφευκτέον. ἀλλὰ καὶ τοῦτο παρὰ ̔Ρωμαίοις τέτακται: δίχα γὰρ θεοῦ συστῆναι τηλικαύτην ἡγεμονίαν ἀδύνατον.1. Now before Caesar had determined anything about these affairs, Malthace, Archelaus’s mother, fell sick and died. Letters also were brought out of Syria from Varus, about a revolt of the Jews.


̓Επὶ τούτοις ἡδόμενον τὸ πλῆθος εὐθέως ἀπεπειρᾶτο τῆς διανοίας αὐτοῦ μεγάλοις αἰτήμασιν: οἱ μὲν γὰρ ἐβόων ἐπικουφίζειν τὰς εἰσφοράς, οἱ δὲ ἀναιρεῖν τὰ τέλη, τινὲς δὲ ἀπολύειν τοὺς δεσμώτας. ἐπένευσε δ' ἑτοίμως ἅπασι θεραπεύων τὸ πλῆθος.2. Upon this the multitude were pleased, and presently made a trial of what he intended, by asking great things of him; for some made a clamor that he would ease them in their taxes; others, that he would take off the duties upon commodities; and some, that he would loose those that were in prison; in all which cases he answered readily to their satisfaction, in order to get the goodwill of the multitude; after which he offered [the proper] sacrifices, and feasted with his friends.


ἣν προϊδόμενος ὁ Οὔαρος, ἀνέβη γὰρ μετὰ τὸν ̓Αρχελάου πλοῦν εἰς ̔Ιεροσόλυμα τοὺς παρακινοῦντας καθέξων, ἐπειδὴ πρόδηλον ἦν τὸ πλῆθος οὐκ ἠρεμῆσον, ἓν τῶν τριῶν ἀπὸ Συρίας ταγμάτων, ὅπερ ἄγων ἧκεν, ἐν τῇ πόλει καταλείπει.2. Upon this the multitude were pleased, and presently made a trial of what he intended, by asking great things of him; for some made a clamor that he would ease them in their taxes; others, that he would take off the duties upon commodities; and some, that he would loose those that were in prison; in all which cases he answered readily to their satisfaction, in order to get the goodwill of the multitude; after which he offered [the proper] sacrifices, and feasted with his friends.


εἰσελθέτω δ' οἶκτος ὑμᾶς εἰ καὶ μὴ τέκνων καὶ γυναικῶν, ἀλλὰ τῆς γε μητροπόλεως ταύτης καὶ τῶν ἱερῶν περιβόλων. φείσασθε τοῦ ἱεροῦ καὶ τὸν ναὸν ἑαυτοῖς μετὰ τῶν ἁγίων τηρήσατε: ἀφέξονται γὰρ οὐκέτι ̔Ρωμαῖοι τούτων κρατήσαντες, ὧν φεισάμενοι πρότερον ἠχαρίστηνται.2. Upon this the multitude were pleased, and presently made a trial of what he intended, by asking great things of him; for some made a clamor that he would ease them in their taxes; others, that he would take off the duties upon commodities; and some, that he would loose those that were in prison; in all which cases he answered readily to their satisfaction, in order to get the goodwill of the multitude; after which he offered [the proper] sacrifices, and feasted with his friends.


nanThis was foreseen by Varus, who accordingly, after Archelaus was sailed, went up to Jerusalem to restrain the promoters of the sedition, since it was manifest that the nation would not be at rest; so he left one of those legions which he brought with him out of Syria in the city


καὶ αὐτὸς μὲν ὑπέστρεψεν εἰς ̓Αντιόχειαν, ἐπελθὼν δὲ ὁ Σαβῖνος ἀφορμὴν αὐτοῖς παρέσχεν νεωτεροποιίας: τούς τε γὰρ φρουροὺς παραδιδόναι τὰς ἄκρας ἐβιάζετο καὶ πικρῶς τὰ βασιλικὰ χρήματα διηρεύνα, πεποιθὼς οὐ μόνον τοῖς ὑπὸ Οὐάρου καταλειφθεῖσι στρατιώταις, ἀλλὰ καὶ πλήθει δούλων ἰδίων, οὓς ἅπαντας ὁπλίσας ὑπηρέταις ἐχρῆτο τῆς πλεονεξίας.and went himself to Antioch. But Sabinus came, after he was gone, and gave them an occasion of making innovations; for he compelled the keepers of the citadels to deliver them up to him, and made a bitter search after the king’s money, as depending not only on the soldiers which were left by Varus, but on the multitude of his own servants, all which he armed and used as the instruments of his covetousness.


καὶ πολλὰ τῶν τε ἀρχιερέων καὶ τῶν γνωρίμων παρακαλούντων μὴ παραλιπεῖν τὸ ὑπὲρ τῶν ἡγεμόνων ἔθος οὐκ ἐνέδοσαν, πολὺ μὲν καὶ τῷ σφετέρῳ πλήθει πεποιθότες, καὶ γὰρ τὸ ἀκμαιότατον τῶν νεωτεριζόντων συνήργει, μάλιστα δ' ἀφορῶντες εἰς τὸν ̓Ελεάζαρον στρατηγοῦντα.and went himself to Antioch. But Sabinus came, after he was gone, and gave them an occasion of making innovations; for he compelled the keepers of the citadels to deliver them up to him, and made a bitter search after the king’s money, as depending not only on the soldiers which were left by Varus, but on the multitude of his own servants, all which he armed and used as the instruments of his covetousness.


ἐνστάσης δὲ τῆς πεντηκοστῆς, οὕτω καλοῦσίν τινα ἑορτὴν ̓Ιουδαῖοι παρ' ἑπτὰ γινομένην ἑβδομάδας καὶ τὸν ἀριθμὸν τῶν ἡμερῶν προσηγορίαν ἔχουσαν, οὐχ ἡ συνήθης θρησκεία συνήγαγεν τὸν δῆμον, ἀλλ' ἡ ἀγανάκτησις.Now when that feast, which was observed after seven weeks, and which the Jews called Pentecost (i.e. the 50th day) was at hand, its name being taken from the number of the days [after the passover], the people got together, but not on account of the accustomed Divine worship, but of the indignation they had [at the present state of affairs].


Φλώρῳ μὲν οὖν δεινὸν εὐαγγέλιον ἦν, καὶ προῃρημένος ἐξάπτειν τὸν πόλεμον οὐδὲν ἀπεκρίνατο τοῖς πρεσβευταῖς:Now when that feast, which was observed after seven weeks, and which the Jews called Pentecost (i.e. the 50th day) was at hand, its name being taken from the number of the days [after the passover], the people got together, but not on account of the accustomed Divine worship, but of the indignation they had [at the present state of affairs].


συνέδραμεν γοῦν πλῆθος ἄπειρον ἔκ τε τῆς Γαλιλαίας καὶ ἐκ τῆς ̓Ιδουμαίας ̔Ιεριχοῦντός τε καὶ τῆς ὑπὲρ ̓Ιορδάνην Περαίας, ὑπερεῖχεν δὲ πλήθει καὶ προθυμίαις ἀνδρῶν ὁ γνήσιος ἐξ αὐτῆς ̓Ιουδαίας λαός.Wherefore an immense multitude ran together, out of Galilee, and Idumea, and Jericho, and Perea, that was beyond Jordan; but the people that naturally belonged to Judea itself were above the rest, both in number, and in the alacrity of the men.


Τῇ δ' ἑξῆς, πεντεκαιδεκάτη δ' ἦν Λώου μηνός, ὥρμησαν ἐπὶ τὴν ̓Αντωνίαν καὶ τοὺς ἐν αὐτῇ φρουροὺς δυσὶν ἡμέραις πολιορκήσαντες αὐτούς τε εἷλον καὶ κατέσφαξαν καὶ τὸ φρούριον ἐνέπρησαν.Wherefore an immense multitude ran together, out of Galilee, and Idumea, and Jericho, and Perea, that was beyond Jordan; but the people that naturally belonged to Judea itself were above the rest, both in number, and in the alacrity of the men.


ἔπειτα θύσας ἐν εὐωχίᾳ μετὰ τῶν φίλων ἦν. ἔνθα δὴ περὶ δείλην ἀθροισθέντες οὐκ ὀλίγοι τῶν νεωτερίζειν προῃρημένων ἤρξαντο ἰδίου πένθους, ὅτε τὸ κοινὸν ἐπὶ τῷ βασιλεῖ πέπαυτο, κατολοφυρόμενοι τοὺς κολασθέντας ὑπὸ ̔Ηρώδου διὰ τὸν ἐκκοπέντα χρυσοῦν ἀετὸν τῆς πύλης τοῦ ναοῦ.And here it was that a great many of those that desired innovations came in crowds towards the evening, and began then to mourn on their own account, when the public mourning for the king was over. These lamented those that were put to death by Herod, because they had cut down the golden eagle that had been over the gate of the temple.


ὅσοι δὲ καθερπύσαντες ἀπὸ τῶν τειχῶν ᾖξαν εἰς τοὺς ̔Ρωμαίους εὐμεταχείριστοι διὰ τὴν ἔκπληξιν ἦσαν. καὶ τῶν μὲν ἀπολωλότων, τῶν δ' ὑπὸ τοῦ δέους σκεδασθέντων ἐρήμῳ τῷ τοῦ θεοῦ θησαυρῷ προσπεσόντες οἱ στρατιῶται περὶ τετρακόσια τάλαντα διήρπασαν, ὧν ὅσα μὴ διεκλάπη Σαβῖνος ἤθροισεν.And here it was that a great many of those that desired innovations came in crowds towards the evening, and began then to mourn on their own account, when the public mourning for the king was over. These lamented those that were put to death by Herod, because they had cut down the golden eagle that had been over the gate of the temple.


ἀναλαβὼν δὲ ἀπὸ τῆς ̓Αντιοχείας τὸ μὲν δωδέκατον τάγμα πλῆρες, ἀπὸ δὲ τῶν λοιπῶν ἀνὰ δισχιλίους ἐπιλέκτους, πεζῶν τε ἓξ σπείρας καὶ τέσσαρας ἴλας ἱππέων, πρὸς αἷς τὰς παρὰ τῶν βασιλέων συμμαχίας, ̓Αντιόχου μὲν δισχιλίους ἱππεῖς καὶ πεζοὺς τρισχιλίους τοξότας πάντας, ̓Αγρίππα δὲ πεζοὺς μὲν τοὺς ἴσους ἱππεῖς δὲ δισχιλίων ἐλάττουςAnd here it was that a great many of those that desired innovations came in crowds towards the evening, and began then to mourn on their own account, when the public mourning for the king was over. These lamented those that were put to death by Herod, because they had cut down the golden eagle that had been over the gate of the temple.


ἦν δὲ τὸ πένθος οὐχ ὑπεσταλμένον, ἀλλ' οἰμωγαὶ διαπρύσιοι καὶ θρῆνος ἐγκέλευστος κοπετοί τε περιηχοῦντες ὅλην τὴν πόλιν ὡς ἂν ἐπ' ἀνδράσιν, οὓς ἔφασκον ὑπὲρ τῶν πατρίων νόμων καὶ τοῦ ναοῦ πυρὶ παραπολέσθαι.Nor was this mourning of a private nature, but the lamentations were very great, the mourning solemn, and the weeping such as was loudly heard all over the city, as being for those men who had perished for the laws of their country, and for the temple.


Τότε καὶ ποιμήν τις ἀντιποιηθῆναι βασιλείας ἐτόλμησεν: ̓Αθρογγαῖος ἐκαλεῖτο, προυξένει δ' αὐτῷ τὴν ἐλπίδα σώματος ἰσχὺς καὶ ψυχὴ θανάτου καταφρονοῦσα, πρὸς δὲ τούτοις ἀδελφοὶ τέσσαρες ὅμοιοι.Nor was this mourning of a private nature, but the lamentations were very great, the mourning solemn, and the weeping such as was loudly heard all over the city, as being for those men who had perished for the laws of their country, and for the temple.


οἱ μὲν οὖν φίλοι καὶ σωματοφύλακες τοῦ ̓Ιωσήπου καταπλαγέντες τὴν ὁρμὴν τοῦ πλήθους ἔφυγον πλὴν τεσσάρων πάντες, αὐτὸς δὲ κοιμώμενος ἤδη προσφερομένου τοῦ πυρὸς διανίσταταιNor was this mourning of a private nature, but the lamentations were very great, the mourning solemn, and the weeping such as was loudly heard all over the city, as being for those men who had perished for the laws of their country, and for the temple.


τιμωρεῖν δ' αὐτοῖς ἀνεβόων ἐκ τῶν ὑφ' ̔Ηρώδου τετιμημένων χρῆναι καὶ πρῶτον τὸν ὑπ' ἐκείνου κατασταθέντα παύειν ἀρχιερέα: προσήκειν γὰρ αὐτοῖς εὐσεβέστερον αἱρεῖσθαι καὶ καθαρώτερον.They cried out that a punishment ought to be inflicted for these men upon those that were honored by Herod; and that, in the first place, the man whom he had made high priest should be deprived; and that it was fit to choose a person of greater piety and purity than he was.


ἔνθεν εἰς Σαπφὼ πρόεισιν κώμην ἑτέραν ἐρυμνήν, ἣν ὁμοίως διήρπασαν τάς τε προσόρους πάσας ὅσαις ἐπετύγχανον. πυρὸς δὲ καὶ φόνου πεπλήρωτο πάντα καὶ πρὸς τὰς ἁρπαγὰς τῶν ̓Αράβων οὐδὲν ἀντεῖχεν.They cried out that a punishment ought to be inflicted for these men upon those that were honored by Herod; and that, in the first place, the man whom he had made high priest should be deprived; and that it was fit to choose a person of greater piety and purity than he was.


Πρὸς ἃ παρωξύνετο μὲν ̓Αρχέλαος, ἐπεῖχε δὲ τὴν ἄμυναν ὑπὸ τῆς περὶ τὴν ἔξοδον ἐπείξεως, δεδοικὼς μή ποτε τὸ πλῆθος ἐκπολεμώσας κατασχεθείη τῷ κινήματι. διὸ πειθοῖ μᾶλλον ἢ βίᾳ καταστέλλειν ἐπειρᾶτο τοὺς νεωτερίζοντας καὶ τὸν στρατηγὸν ὑποπέμψας παύσασθαι παρεκάλει.3. At these clamors Archelaus was provoked, but restrained himself from taking vengeance on the authors, on account of the haste he was in of going to Rome, as fearing lest, upon his making war on the multitude, such an action might detain him at home. Accordingly, he made trial to quiet the innovators by persuasion, rather than by force, and sent his general in a private way to them, and by him exhorted them to be quiet.


̓Αρχελάῳ δ' ἐπὶ ̔Ρώμης πάλιν ἄλλη συνίσταται δίκη πρὸς ̓Ιουδαίους, οἳ πρὸ τῆς ἀποστάσεως ἐπιτρέψαντος Οὐάρου πρέσβεις ἐξεληλύθεσαν περὶ τῆς τοῦ ἔθνους αὐτονομίας: ἦσαν δὲ πεντήκοντα μὲν οἱ παρόντες, συμπαρίσταντο δὲ αὐτοῖς τῶν ἐπὶ ̔Ρώμης ̓Ιουδαίων ὑπὲρ ὀκτακισχιλίους.3. At these clamors Archelaus was provoked, but restrained himself from taking vengeance on the authors, on account of the haste he was in of going to Rome, as fearing lest, upon his making war on the multitude, such an action might detain him at home. Accordingly, he made trial to quiet the innovators by persuasion, rather than by force, and sent his general in a private way to them, and by him exhorted them to be quiet.


τοῦτον εἰς τὸ ἱερὸν παρελθόντα πρὶν φθέγξασθαί τι λίθοις ἀπήλαυνον οἱ στασιασταὶ καὶ τοὺς μετ' αὐτοῦ ἐπὶ σωφρονισμῷ προσιόντας, ἐνίει δὲ πολλοὺς ὁ ̓Αρχέλαος, καὶ πάντα πρὸς ὀργὴν ἀπεκρίναντο δῆλοί τε ἦσαν οὐκ ἠρεμήσοντες εἰ πλήθους ἐπιλάβοιντο.But the seditious threw stones at him, and drove him away, as he came into the temple, and before he could say anything to them. The like treatment they showed to others, who came to them after him, many of which were sent by Archelaus, in order to reduce them to sobriety, and these answered still on all occasions after a passionate manner; and it openly appeared that they would not be quiet, if their numbers were but considerable.


τοὺς μέντοι περιλειφθέντας ἐκ τοσούτων κακῶν εἰκότως ἐπεστράφθαι ποτὲ ἤδη πρὸς τὰς συμφορὰς καὶ πολέμου νόμῳ τὰς πληγὰς ἐθέλειν κατὰ πρόσωπον δέχεσθαι, δεῖσθαι δὲ ̔Ρωμαίων ἐλεῆσαι τά τε τῆς ̓Ιουδαίας λείψανα καὶ μὴ τὸ περισσὸν αὐτῆς ὑπορρῖψαι τοῖς ὠμῶς σπαράττουσινBut the seditious threw stones at him, and drove him away, as he came into the temple, and before he could say anything to them. The like treatment they showed to others, who came to them after him, many of which were sent by Archelaus, in order to reduce them to sobriety, and these answered still on all occasions after a passionate manner; and it openly appeared that they would not be quiet, if their numbers were but considerable.


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

24 results
1. Hebrew Bible, Deuteronomy, 5.33, 12.10, 17.11, 25.19, 34.8 (9th cent. BCE - 3rd cent. BCE)

17.11. עַל־פִּי הַתּוֹרָה אֲשֶׁר יוֹרוּךָ וְעַל־הַמִּשְׁפָּט אֲשֶׁר־יֹאמְרוּ לְךָ תַּעֲשֶׂה לֹא תָסוּר מִן־הַדָּבָר אֲשֶׁר־יַגִּידוּ לְךָ יָמִין וּשְׂמֹאל׃ 25.19. וְהָיָה בְּהָנִיחַ יְהוָה אֱלֹהֶיךָ לְךָ מִכָּל־אֹיְבֶיךָ מִסָּבִיב בָּאָרֶץ אֲשֶׁר יְהוָה־אֱלֹהֶיךָ נֹתֵן לְךָ נַחֲלָה לְרִשְׁתָּהּ תִּמְחֶה אֶת־זֵכֶר עֲמָלֵק מִתַּחַת הַשָּׁמָיִם לֹא תִּשְׁכָּח׃ 34.8. וַיִּבְכּוּ בְנֵי יִשְׂרָאֵל אֶת־מֹשֶׁה בְּעַרְבֹת מוֹאָב שְׁלֹשִׁים יוֹם וַיִּתְּמוּ יְמֵי בְכִי אֵבֶל מֹשֶׁה׃ 12.10. But when ye go over the Jordan, and dwell in the land which the LORD your God causeth you to inherit, and He giveth you rest from all your enemies round about, so that ye dwell in safety;" 17.11. According to the law which they shall teach thee, and according to the judgment which they shall tell thee, thou shalt do; thou shalt not turn aside from the sentence which they shall declare unto thee, to the right hand, nor to the left." 25.19. Therefore it shall be, when the LORD thy God hath given thee rest from all thine enemies round about, in the land which the LORD thy God giveth thee for an inheritance to possess it, that thou shalt blot out the remembrance of Amalek from under heaven; thou shalt not forget." 34.8. And the children of Israel wept for Moses in the plains of Moab thirty days; so the days of weeping in the mourning for Moses were ended."
2. Hebrew Bible, Exodus, 20.11, 31.18 (9th cent. BCE - 3rd cent. BCE)

20.11. כִּי שֵׁשֶׁת־יָמִים עָשָׂה יְהוָה אֶת־הַשָּׁמַיִם וְאֶת־הָאָרֶץ אֶת־הַיָּם וְאֶת־כָּל־אֲשֶׁר־בָּם וַיָּנַח בַּיּוֹם הַשְּׁבִיעִי עַל־כֵּן בֵּרַךְ יְהוָה אֶת־יוֹם הַשַּׁבָּת וַיְקַדְּשֵׁהוּ׃ 31.18. וַיִּתֵּן אֶל־מֹשֶׁה כְּכַלֹּתוֹ לְדַבֵּר אִתּוֹ בְּהַר סִינַי שְׁנֵי לֻחֹת הָעֵדֻת לֻחֹת אֶבֶן כְּתֻבִים בְּאֶצְבַּע אֱלֹהִים׃ 20.11. for in six days the LORD made heaven and earth, the sea, and all that in them is, and rested on the seventh day; wherefore the LORD blessed the sabbath day, and hallowed it." 31.18. And He gave unto Moses, when He had made an end of speaking with him upon mount Sinai, the two tables of the testimony, tables of stone, written with the finger of God."
3. Hebrew Bible, Genesis, 2.2-2.3, 3.16-3.17, 37.34, 49.33, 50.10 (9th cent. BCE - 3rd cent. BCE)

2.2. וַיְכַל אֱלֹהִים בַּיּוֹם הַשְּׁבִיעִי מְלַאכְתּוֹ אֲשֶׁר עָשָׂה וַיִּשְׁבֹּת בַּיּוֹם הַשְּׁבִיעִי מִכָּל־מְלַאכְתּוֹ אֲשֶׁר עָשָׂה׃ 2.2. וַיִּקְרָא הָאָדָם שֵׁמוֹת לְכָל־הַבְּהֵמָה וּלְעוֹף הַשָּׁמַיִם וּלְכֹל חַיַּת הַשָּׂדֶה וּלְאָדָם לֹא־מָצָא עֵזֶר כְּנֶגְדּוֹ׃ 2.3. וַיְבָרֶךְ אֱלֹהִים אֶת־יוֹם הַשְּׁבִיעִי וַיְקַדֵּשׁ אֹתוֹ כִּי בוֹ שָׁבַת מִכָּל־מְלַאכְתּוֹ אֲשֶׁר־בָּרָא אֱלֹהִים לַעֲשׂוֹת׃ 3.16. אֶל־הָאִשָּׁה אָמַר הַרְבָּה אַרְבֶּה עִצְּבוֹנֵךְ וְהֵרֹנֵךְ בְּעֶצֶב תֵּלְדִי בָנִים וְאֶל־אִישֵׁךְ תְּשׁוּקָתֵךְ וְהוּא יִמְשָׁל־בָּךְ׃ 3.17. וּלְאָדָם אָמַר כִּי־שָׁמַעְתָּ לְקוֹל אִשְׁתֶּךָ וַתֹּאכַל מִן־הָעֵץ אֲשֶׁר צִוִּיתִיךָ לֵאמֹר לֹא תֹאכַל מִמֶּנּוּ אֲרוּרָה הָאֲדָמָה בַּעֲבוּרֶךָ בְּעִצָּבוֹן תֹּאכֲלֶנָּה כֹּל יְמֵי חַיֶּיךָ׃ 37.34. וַיִּקְרַע יַעֲקֹב שִׂמְלֹתָיו וַיָּשֶׂם שַׂק בְּמָתְנָיו וַיִּתְאַבֵּל עַל־בְּנוֹ יָמִים רַבִּים׃ 49.33. וַיְכַל יַעֲקֹב לְצַוֺּת אֶת־בָּנָיו וַיֶּאֱסֹף רַגְלָיו אֶל־הַמִּטָּה וַיִּגְוַע וַיֵּאָסֶף אֶל־עַמָּיו׃ 2.2. And on the seventh day God finished His work which He had made; and He rested on the seventh day from all His work which He had made." 2.3. And God blessed the seventh day, and hallowed it; because that in it He rested from all His work which God in creating had made." 3.16. Unto the woman He said: ‘I will greatly multiply thy pain and thy travail; in pain thou shalt bring forth children; and thy desire shall be to thy husband, and he shall rule over thee.’" 3.17. And unto Adam He said: ‘Because thou hast hearkened unto the voice of thy wife, and hast eaten of the tree, of which I commanded thee, saying: Thou shalt not eat of it; cursed is the ground for thy sake; in toil shalt thou eat of it all the days of thy life." 37.34. And Jacob rent his garments, and put sackcloth upon his loins, and mourned for his son many days." 49.33. And when Jacob made an end of charging his sons, he gathered up his feet into the bed, and expired, and was gathered unto his people." 50.10. And they came to the threshing-floor of Atad, which is beyond the Jordan, and there they wailed with a very great and sore wailing; and he made a mourning for his father seven days."
4. Hebrew Bible, Micah, 1.8 (9th cent. BCE - 3rd cent. BCE)

1.8. עַל־זֹאת אֶסְפְּדָה וְאֵילִילָה אֵילְכָה שילל [שׁוֹלָל] וְעָרוֹם אֶעֱשֶׂה מִסְפֵּד כַּתַּנִּים וְאֵבֶל כִּבְנוֹת יַעֲנָה׃ 1.8. For this will I wail and howl, I will go stripped and naked; I will make a wailing like the jackals, And a mourning like the ostriches."
5. Hebrew Bible, Numbers, 6.13 (9th cent. BCE - 3rd cent. BCE)

6.13. וְזֹאת תּוֹרַת הַנָּזִיר בְּיוֹם מְלֹאת יְמֵי נִזְרוֹ יָבִיא אֹתוֹ אֶל־פֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד׃ 6.13. And this is the law of the Nazirite, when the days of his consecration are fulfilled: he shall abring it unto the door of the tent of meeting;"
6. Hebrew Bible, 1 Samuel, 31.13 (8th cent. BCE - 5th cent. BCE)

31.13. וַיִּקְחוּ אֶת־עַצְמֹתֵיהֶם וַיִּקְבְּרוּ תַחַת־הָאֶשֶׁל בְּיָבֵשָׁה וַיָּצֻמוּ שִׁבְעַת יָמִים׃ 31.13. And they took their bones, and buried them under a tamarisk tree at Yavesh, and fasted seven days."
7. Hebrew Bible, Amos, 8.8 (8th cent. BCE - 6th cent. BCE)

8.8. הַעַל זֹאת לֹא־תִרְגַּז הָאָרֶץ וְאָבַל כָּל־יוֹשֵׁב בָּהּ וְעָלְתָה כָאֹר כֻּלָּהּ וְנִגְרְשָׁה ונשקה [וְנִשְׁקְעָה] כִּיאוֹר מִצְרָיִם׃ 8.8. Shall not the land tremble for this, And every one mourn that dwelleth therein? Yea, it shall rise up wholly like the River; And it shall be troubled and sink again, like the River of Egypt."
8. Hebrew Bible, Isaiah, 8.20, 61.3 (8th cent. BCE - 5th cent. BCE)

61.3. לָשׂוּם לַאֲבֵלֵי צִיּוֹן לָתֵת לָהֶם פְּאֵר תַּחַת אֵפֶר שֶׁמֶן שָׂשׂוֹן תַּחַת אֵבֶל מַעֲטֵה תְהִלָּה תַּחַת רוּחַ כֵּהָה וְקֹרָא לָהֶם אֵילֵי הַצֶּדֶק מַטַּע יְהוָה לְהִתְפָּאֵר׃ 8.20. for instruction and for testimony?’—Surely they will speak according to this word, wherein there is no light.—" 61.3. To appoint unto them that mourn in Zion, To give unto them a garland for ashes, The oil of joy for mourning, The mantle of praise for the spirit of heaviness; That they might be called terebinths of righteousness, The planting of the LORD, wherein He might glory."
9. Hebrew Bible, Jeremiah, 6.26 (8th cent. BCE - 5th cent. BCE)

6.26. בַּת־עַמִּי חִגְרִי־שָׂק וְהִתְפַּלְּשִׁי בָאֵפֶר אֵבֶל יָחִיד עֲשִׂי לָךְ מִסְפַּד תַּמְרוּרִים כִּי פִתְאֹם יָבֹא הַשֹּׁדֵד עָלֵינוּ׃ 6.26. O daughter of my people, gird thee with sackcloth, And wallow thyself in ashes; Make thee mourning, as for an only son, Most bitter lamentation; For the spoiler shall suddenly come upon us."
10. Hebrew Bible, Joshua, 1.13 (8th cent. BCE - 5th cent. BCE)

1.13. זָכוֹר אֶת־הַדָּבָר אֲשֶׁר צִוָּה אֶתְכֶם מֹשֶׁה עֶבֶד־יְהוָה לֵאמֹר יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם מֵנִיחַ לָכֶם וְנָתַן לָכֶם אֶת־הָאָרֶץ הַזֹּאת׃ 1.13. ’Remember the word which Moses the servant of the LORD commanded, you, saying: The LORD your God giveth you rest, and will give you this land."
11. Hebrew Bible, Lamentations, 1.4 (8th cent. BCE - 5th cent. BCE)

1.4. דַּרְכֵי צִיּוֹן אֲבֵלוֹת מִבְּלִי בָּאֵי מוֹעֵד כָּל־שְׁעָרֶיהָ שׁוֹמֵמִין כֹּהֲנֶיהָ נֶאֱנָחִים בְּתוּלֹתֶיהָ נּוּגוֹת וְהִיא מַר־לָהּ׃ 1.4. The roads of Zion are mournful because no one comes to the appointed season; all her gates are desolate, her priests moan; her maidens grieve while she herself suffers bitterly."
12. Hebrew Bible, 1 Chronicles, 10.12 (5th cent. BCE - 3rd cent. BCE)

10.12. וַיָּקוּמוּ כָּל־אִישׁ חַיִל וַיִּשְׂאוּ אֶת־גּוּפַת שָׁאוּל וְאֵת גּוּפֹת בָּנָיו וַיְבִיאוּם יָבֵישָׁה וַיִּקְבְּרוּ אֶת־עַצְמוֹתֵיהֶם תַּחַת הָאֵלָה בְּיָבֵשׁ וַיָּצוּמוּ שִׁבְעַת יָמִים׃ 10.12. all the valiant men arose, and took away the body of Saul, and the bodies of his sons, and brought them to Jabesh, and buried their bones under the terebinth in Jabesh, and fasted seven days."
13. Septuagint, 1 Maccabees, 2.1-2.2 (2nd cent. BCE - 2nd cent. BCE)

2.1. In those days Mattathias the son of John, son of Simeon, a priest of the sons of Joarib, moved from Jerusalem and settled in Modein. 2.2. He had five sons, John surnamed Gaddi
14. Septuagint, Ecclesiasticus (Siracides), 22.12, 38.17 (2nd cent. BCE - 2nd cent. BCE)

22.12. Mourning for the dead lasts seven days,but for a fool or an ungodly man it lasts all his life. 22.12. There is an utterance which is comparable to death;may it never be found in the inheritance of Jacob!For all these errors will be far from the godly,and they will not wallow in sins. 38.17. Let your weeping be bitter and your wailing fervent;observe the mourning according to his merit,for one day, or two, to avoid criticism;then be comforted for your sorrow.
15. Septuagint, Judith, 16.23-16.24 (2nd cent. BCE - 0th cent. CE)

16.23. She became more and more famous, and grew old in her husband's house, until she was one hundred and five years old. She set her maid free. She died in Bethulia, and they buried her in the cave of her husband Manasseh 16.24. and the house of Israel mourned for her seven days. Before she died she distributed her property to all those who were next of kin to her husband Manasseh, and to her own nearest kindred.
16. Philo of Alexandria, Allegorical Interpretation, 3.43 (1st cent. BCE - 1st cent. CE)

17. Anon., The Life of Adam And Eve, 13.3, 37.5, 39.2 (1st cent. CE - 5th cent. CE)

18. Josephus Flavius, Jewish Antiquities, 2.327, 7.156, 8.146, 15.3, 16.61, 17.146, 17.200, 17.204-17.205, 17.214, 17.219-17.239, 17.246, 17.248-17.249, 17.254-17.255, 17.264-17.265, 17.270-17.289, 17.297, 17.299-17.301, 17.304, 17.306-17.308, 17.317-17.323, 20.185, 20.197, 20.215 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

2.327. So they laid the blame on Moses, and forgot all the signs that had been wrought by God for the recovery of their freedom; and this so far, that their incredulity prompted them to throw stones at the prophet, while he encouraged them and promised them deliverance; and they resolved that they would deliver themselves up to the Egyptians. 7.156. but when the king perceived that his servants were in disorder, and seemed to be affected, as those who are very desirous to conceal something, he understood that the child was dead; and when he had called one of his servants to him, and discovered that so it was, he arose up and washed himself, and took a white garment, and came into the tabernacle of God. 8.146. and when he had pulled down the ancient temples, he both built the temple of Hercules and that of Astarte; and he first set up the temple of Hercules in the month Peritius; he also made an expedition against the Euchii, or Titii, who did not pay their tribute, and when he had subdued them to himself he returned. Under this king there was Abdemon, a very youth in age, who always conquered the difficult problems which Solomon, king of Jerusalem, commanded him to explain. Dius also makes mention of him, where he says thus: 15.3. But Pollio the Pharisee, and Sameas, a disciple of his, were honored by him above all the rest; for when Jerusalem was besieged, they advised the citizens to receive Herod, for which advice they were well requited. 15.3. He therefore wrote back to him, that if this boy should only go out of the country, all would be in a state of war and uproar, because the Jews were in hopes of a change in the government, and to have another king over them. 15.3. for, in the first place, there were perpetual droughts, and for that reason the ground was barren, and did not bring forth the same quantity of fruits that it used to produce; and after this barrenness of the soil, that change of food which the want of corn occasioned produced distempers in the bodies of men, and a pestilential disease prevailed, one misery following upon the back of another; 16.61. upon which Herod stood up and saluted him, and gave him thanks for the kind disposition he showed to them. Agrippa also took this in a very obliging manner, and saluted him again, and embraced him in his arms; 17.146. 1. Now Herod’s ambassadors made haste to Rome; but sent, as instructed beforehand, what answers they were to make to the questions put to them. They also carried the epistles with them. But Herod now fell into a distemper, and made his will, and bequeathed his kingdom to [Antipas], his youngest son; and this out of that hatred to Archelaus and Philip, which the calumnies of Antipater had raised against them. He also bequeathed a thousand talents to Caesar, and five hundred to Julia, Caesar’s wife, to Caesar’s children, and friends and freed-men. 17.204. Whereupon the multitude, as it is usual with them, supposed that the first days of those that enter upon such governments declare the intentions of those that accept them; and so by how much Archelaus spake the more gently and civilly to them, by so much did they more highly commend him, and made application to him for the grant of what they desired. Some made a clamor that he would ease them of some of their annual payments; but others desired him to release those that were put into prison by Herod, who were many, and had been put there at several times; 17.205. others of them required that he would take away those taxes which had been severely laid upon what was publicly sold and bought. So Archelaus contradicted them in nothing, since he pretended to do all things so as to get the good-will of the multitude to him, as looking upon that good-will to be a great step towards his preservation of the government. Hereupon he went and offered sacrifice to God, and then betook himself to feast with his friends. 17.214. and when an innumerable multitude came thither out of the country, nay, from beyond its limits also, in order to worship God, the seditious lamented Judas and Matthias, those teachers of the laws, and kept together in the temple, and had plenty of food, because these seditious persons were not ashamed to beg it. 17.219. So Archelaus went down to the sea with his mother, and took with him Nicolaus and Ptolemy, and many others of his friends, and left Philip his brother as governor of all things belonging both to his own family and to the public. 17.221. But Sabinus, Caesar’s steward for Syrian affairs, as he was making haste into Judea to preserve Herod’s effects, met with Archelaus at Caesarea; but Varus (president of Syria) came at that time, and restrained him from meddling with them, for he was there as sent for by Archceaus, by the means of Ptolemy. 17.222. And Sabinus, out of regard to Varus, did neither seize upon any of the castles that were among the Jews, nor did he seal up the treasures in them, but permitted Archelaus to have them, until Caesar should declare his resolution about them; so that, upon this his promise, he tarried still at Caesarea. But after Archelaus was sailed for Rome, and Varus was removed to Antioch, Sabinus went to Jerusalem, and seized on the king’s palace. 17.223. He also sent for the keepers of the garrisons, and for all those that had the charge of Herod’s effects, and declared publicly that he should require them to give an account of what they had; and he disposed of the castles in the manner he pleased; but those who kept them did not neglect what Archelaus had given them in command, but continued to keep all things in the manner that had been enjoined them; and their pretense was, that they kept them all for Caesar. 17.224. 4. At the same time also did Antipas, another of Herod’s sons, sail to Rome, in order to gain the government; being buoyed up by Salome with promises that he should take that government; and that he was a much honester and fitter man than Archelaus for that authority, since Herod had, in his former testament, deemed him the worthiest to be made king, which ought to be esteemed more valid than his latter testament. 17.225. Antipas also brought with him his mother, and Ptolemy the brother of Nicolaus, one that had been Herod’s most honored friend, and was now zealous for Antipas; 17.226. but it was Ireneus the orator, and one who, on account of his reputation for sagacity, was intrusted with the affairs of the kingdom, who most of all encouraged him to attempt to gain the kingdom; by whose means it was, that when some advised him to yield to Archelaus, as to his elder brother, and who had been declared king by their father’s last will, he would not submit so to do. 17.227. And when he was come to Rome, all his relations revolted to him; not out of their good-will to him, but out of their hatred to Archelaus; though indeed they were most of all desirous of gaining their liberty, and to be put under a Roman governor; but if there were too great an opposition made to that, they thought Antipas preferable to Archelaus, and so joined with him, in order to procure the kingdom for him. Sabinus also, by letters, accused Archelaus to Caesar. 17.228. 5. Now when Archelaus had sent in his papers to Caesar, wherein he pleaded his right to the kingdom, and his father’s testament, with the accounts of Herod’s money, and with Ptolemy, who brought Herod’s seal, he so expected the event; 17.229. but when Caesar had read these papers, and Varus’s and Sabinus’s letters, with the accounts of the money, and what were the annual incomes of the kingdom, and understood that Antipas had also sent letters to lay claim to the kingdom, he summoned his friends together, to know their opinions, and with them Caius, the son of Agrippa, and of Julia his daughter, whom he had adopted, and took him, and made him sit first of all, and desired such as pleased to speak their minds about the affairs now before them. 17.237. And what he most aggravated in his pleading was the slaughter of those about the temple, and the impiety of it, as done at the festival; and how they were slain like sacrifices themselves, some of whom were foreigners, and others of their own country, till the temple was full of dead bodies: and all this was done, not by an alien, but by one who pretended to the lawful title of a king, that he might complete the wicked tyranny which his nature prompted him to, and which is hated by all men. 17.246. Caesar will not therefore disannul the testament of a man whom he had entirely supported, of his friend and confederate, and that which is committed to him in trust to ratify; nor will Caesar’s virtuous and upright disposition, which is known and uncontested through all the habitable world 17.248. 7. Now when Nicolaus had laid these things before Caesar, he ended his plea; whereupon Caesar was so obliging to Archelaus, that he raised him up when he had cast himself down at his feet, and said that he well deserved the kingdom; and he soon let them know that he was so far moved in his favor, that he would not act otherwise than his father’s testament directed, and than was for the advantage of Archelaus. 17.249. However, while he gave this encouragement to Archelaus to depend on him securely, he made no full determination about him; and when the assembly was broken up, he considered by himself whether he should confirm the kingdom to Archelaus, or whether he should part it among all Herod’s posterity; and this because they all stood in need of much assistance to support them. 17.254. 2. But on the approach of pentecost, which is a festival of ours, so called from the days of our forefathers, a great many ten thousands of men got together; nor did they come only to celebrate the festival, but out of their indignation at the madness of Sabinus, and at the injuries he offered them. A great number there was of Galileans, and Idumeans, and many men from Jericho, and others who had passed over the river Jordan, and inhabited those parts. This whole multitude joined themselves to all the rest, and were more zealous than the others in making an assault on Sabinus, in order to be avenged on him; 17.255. o they parted themselves into three bands, and encamped themselves in the places following:—some of them seized on the hippodrome and of the other two bands, one pitched themselves from the northern part of the temple to the southern, on the east quarter; but the third band held the western part of the city, where the king’s palace was. Their work tended entirely to besiege the Romans, and to enclose them on all sides. 17.264. insomuch that of those that went up to the top of the roof, not one escaped. The Romans also rushed through the fire, where it gave them room so to do, and seized on that treasure where the sacred money was reposited; a great part of which was stolen by the soldiers, and Sabinus got openly four hundred talents. 17.265. 3. But this calamity of the Jews’ friends, who fell in this battle, grieved them, as did also this plundering of the money dedicated to God in the temple. Accordingly, that body of them which continued best together, and was the most warlike, encompassed the palace, and threatened to set fire to it, and kill all that were in it. Yet still they commanded them to go out presently, and promised, that if they would do so, they would not hurt them, nor Sabinus neither; 17.271. 5. There was also Judas, the son of that Ezekias who had been head of the robbers; which Ezekias was a very strong man, and had with great difficulty been caught by Herod. This Judas, having gotten together a multitude of men of a profligate character about Sepphoris in Galilee, made an assault upon the palace [there,] and seized upon all the weapons that were laid up in it, and with them armed every one of those that were with him, and carried away what money was left there; 17.272. and he became terrible to all men, by tearing and rending those that came near him; and all this in order to raise himself, and out of an ambitious desire of the royal dignity; and he hoped to obtain that as the reward not of his virtuous skill in war, but of his extravagance in doing injuries. 17.273. 6. There was also Simon, who had been a slave of Herod the king, but in other respects a comely person, of a tall and robust body; he was one that was much superior to others of his order, and had had great things committed to his care. This man was elevated at the disorderly state of things, and was so bold as to put a diadem on his head 17.274. while a certain number of the people stood by him, and by them he was declared to be a king, and thought himself more worthy of that dignity than any one else. He burnt down the royal palace at Jericho, and plundered what was left in it. He also set fire to many other of the king’s houses in several places of the country, and utterly destroyed them, and permitted those that were with him to take what was left in them for a prey; 17.275. and he would have done greater things, unless care had been taken to repress him immediately; for Gratus, when he had joined himself to some Roman soldiers, took the forces he had with him, and met Simon 17.276. and after a great and a long fight, no small part of those that came from Perea, who were a disordered body of men, and fought rather in a bold than in a skillful manner, were destroyed; and although Simon had saved himself by flying away through a certain valley, yet Gratus overtook him, and cut off his head. 17.277. The royal palace also at Amathus, by the river Jordan, was burnt down by a party of men that were got together, as were those belonging to Simon. And thus did a great and wild fury spread itself over the nation, because they had no king to keep the multitude in good order, and because those foreigners who came to reduce the seditious to sobriety did, on the contrary, set them more in a flame, because of the injuries they offered them, and the avaricious management of their affairs. 17.278. 7. But because Athronges, a person neither eminent by the dignity of his progenitors, nor for any great wealth he was possessed of, but one that had in all respects been a shepherd only, and was not known by any body; yet because he was a tall man, and excelled others in the strength of his hands, he was so bold as to set up for king. This man thought it so sweet a thing to do more than ordinary injuries to others, that although he should be killed, he did not much care if he lost his life in so great a design. 17.279. He had also four brethren, who were tall men themselves, and were believed to be superior to others in the strength of their hands, and thereby were encouraged to aim at great things, and thought that strength of theirs would support them in retaining the kingdom. Each of these ruled over a band of men of their own; for those that got together to them were very numerous. 17.281. And this man retained his power a great while; he was also called king, and had nothing to hinder him from doing what he pleased. He also, as well as his brethren, slew a great many both of the Romans and of the king’s forces, an managed matters with the like hatred to each of them. The king’s forces they fell upon, because of the licentious conduct they had been allowed under Herod’s government; and they fell upon the Romans, because of the injuries they had so lately received from them. 17.282. But in process of time they grew more cruel to all sorts of men, nor could any one escape from one or other of these seditions, since they slew some out of the hopes of gain, and others from a mere custom of slaying men. They once attacked a company of Romans at Emmaus, who were bringing corn and weapons to the army, and fell upon Arius, the centurion, who commanded the company, and shot forty of the best of his foot soldiers; 17.283. but the rest of them were affrighted at their slaughter, and left their dead behind them, but saved themselves by the means of Gratus, who came with the king’s troops that were about him to their assistance. Now these four brethren continued the war a long while by such sort of expeditions, and much grieved the Romans; but did their own nation also a great deal of mischief. 17.284. Yet were they afterwards subdued; one of them in a fight with Gratus, another with Ptolemy; Archelaus also took the eldest of them prisoner; while the last of them was so dejected at the other’s misfortune, and saw so plainly that he had no way now left to save himself, his army being worn away with sickness and continual labors, that he also delivered himself up to Archelaus, upon his promise and oath to God [to preserve his life.] But these things came to pass a good while afterward. 17.286. 9. As soon as Varus was once informed of the state of Judea by Sabinus’s writing to him, he was afraid for the legion he had left there; so he took the two other legions, (for there were three legions in all belonging to Syria,) and four troops of horsemen, with the several auxiliary forces which either the kings or certain of the tetrarchs afforded him, and made what haste he could to assist those that were then besieged in Judea. 17.288. and when he had now collected all his forces together, he committed part of them to his son, and to a friend of his, and sent them upon an expedition into Galilee, which lies in the neighborhood of Ptolemais; 17.289. who made an attack upon the enemy, and put them to flight, and took Sepphoris, and made its inhabitants slaves, and burnt the city. But Varus himself pursued his march for Samaria with his whole army; yet did not he meddle with the city of that name, because it had not at all joined with the seditious; but pitched his camp at a certain village that belonged to Ptolemy, whose name was Arus 17.297. As for himself, when he was informed that ten thousand Jews had gotten together, he made haste to catch them; but they did not proceed so far as to fight him, but, by the advice of Achiabus, they came together, and delivered themselves up to him: hereupon Varus forgave the crime of revolting to the multitude, but sent their several commanders to Caesar 17.299. 1. So when Varus had settled these affairs, and had placed the former legion at Jerusalem, he returned back to Antioch; but as for Archelaus, he had new sources of trouble come upon him at Rome, on the occasions following: 17.301. Hereupon Caesar assembled his friends, and the chief men among the Romans, in the temple of Apollo, which he had built at a vast charge; whither the ambassadors came, and a multitude of the Jews that were there already came with them, as did also Archelaus and his friends; 17.304. 2. Now upon the liberty that was given to the Jewish ambassadors to speak, they who hoped to obtain a dissolution of kingly government betook themselves to accuse Herod of his iniquities; and they declared that he was indeed in name a king, but that he had taken to himself that uncontrollable authority which tyrants exercise over their subjects, and had made use of that authority for the destruction of the Jews, and did not abstain from making many innovations among them besides, according to his own inclinations; 17.306. That he did never leave off adorning these cities that lay in their neighborhood, but were inhabited by foreigners; but so that the cities belonging to his own government were ruined, and utterly destroyed; 17.307. that whereas, when he took the kingdom, it was in an extraordinary flourishing condition, he had filled the nation with the utmost degree of poverty; and when, upon unjust pretenses, he had slain any of the nobility, he took away their estates; and when he permitted any of them to live, he condemned them to the forfeiture of what they possessed. 17.308. And besides the annual impositions which he laid upon every one of them, they were to make liberal presents to himself, to his domestics and friends, and to such of his slaves as were vouchsafed the favor of being his tax-gatherers, because there was no way of obtaining a freedom from unjust violence without giving either gold or silver for it. 17.317. 4. When Caesar had heard these pleadings, he dissolved the assembly; but a few days afterwards he appointed Archelaus, not indeed to be king of the whole country, but ethnarch of the one half of that which had been subject to Herod, and promised to give him the royal dignity hereafter, if he governed his part virtuously. 17.318. But as for the other half, he divided it into two parts, and gave it to two other of Herod’s sons, to Philip and to Antipas, that Antipas who disputed with Archelaus for the whole kingdom. Now to him it was that Perea and Galilee paid their tribute, which amounted annually to two hundred talents 17.319. while Batanea, with Trachonitis, as well as Auranitis, with a certain part of what was called the House of Zenodorus, paid the tribute of one hundred talents to Philip; but Idumea, and Judea, and the country of Samaria paid tribute to Archelaus, but had now a fourth part of that tribute taken off by the order of Caesar, who decreed them that mitigation, because they did not join in this revolt with the rest of the multitude. 17.321. 5. And so much came to Herod’s sons from their father’s inheritance. But Salome, besides what her brother left her by his testament, which were Jamnia, and Ashdod, and Phasaelis, and five hundred thousand [drachmae] of coined silver, Caesar made her a present of a royal habitation at Askelo; in all, her revenues amounted to sixty talents by the year, and her dwelling-house was within Archelaus’s government. 17.322. The rest also of the king’s relations received what his testament allotted them. Moreover, Caesar made a present to each of Herod’s two virgin daughters, besides what their father left them, of two hundred and fifty thousand [drachmae] of silver, and married them to Pheroras’s sons: 17.323. he also granted all that was bequeathed to himself to the king’s sons, which was one thousand five hundred talents, excepting a few of the vessels, which he reserved for himself; and they were acceptable to him, not so much for the great value they were of, as because they were memorials of the king to him. 20.185. 10. Upon Festus’s coming into Judea, it happened that Judea was afflicted by the robbers, while all the villages were set on fire, and plundered by them. 20.197. 1. And now Caesar, upon hearing the death of Festus, sent Albinus into Judea, as procurator. But the king deprived Joseph of the high priesthood, and bestowed the succession to that dignity on the son of Aus, who was also himself called Aus. 20.215. 5. But when Albinus heard that Gessius Florus was coming to succeed him, he was desirous to appear to do somewhat that might be grateful to the people of Jerusalem; so he brought out all those prisoners who seemed to him to be the most plainly worthy of death, and ordered them to be put to death accordingly. But as to those who had been put into prison on some trifling occasions, he took money of them, and dismissed them; by which means the prisons were indeed emptied, but the country was filled with robbers.
19. Josephus Flavius, Jewish War, 1.1, 1.646, 2.2-2.161, 2.433, 2.454, 2.456-2.457, 7.253 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.1. 1. Whereas the war which the Jews made with the Romans hath been the greatest of all those, not only that have been in our times, but, in a manner, of those that ever were heard of; both of those wherein cities have fought against cities, or nations against nations; while some men who were not concerned in the affairs themselves have gotten together vain and contradictory stories by hearsay, and have written them down after a sophistical manner; 1.1. For that it was a seditious temper of our own that destroyed it; and that they were the tyrants among the Jews who brought the Roman power upon us, who unwillingly attacked us, and occasioned the burning of our holy temple; Titus Caesar, who destroyed it, is himself a witness, who, during the entire war, pitied the people who were kept under by the seditious, and did often voluntarily delay the taking of the city, and allowed time to the siege, in order to let the authors have opportunity for repentance. 1.1. But still he was not able to exclude Antiochus, for he burnt the towers, and filled up the trenches, and marched on with his army. And as he looked upon taking his revenge on Alexander, for endeavoring to stop him, as a thing of less consequence, he marched directly against the Arabians 1.646. he sent also for his testament, and altered it, and therein made Antipas king, as taking no care of Archelaus and Philip, because Antipater had blasted their reputations with him; but he bequeathed to Caesar, besides other presents that he gave him, a thousand talents; as also to his wife, and children, and friends, and freedmen about five hundred: he also bequeathed to all others a great quantity of land, and of money, and showed his respects to Salome his sister, by giving her most splendid gifts. And this was what was contained in his testament, as it was now altered. 2.2. where the people accosted him with various acclamations. He also spoke kindly to the multitude from an elevated seat and a throne of gold, and returned them thanks for the zeal they had shown about his father’s funeral, and the submission they had made to him, as if he were already settled in the kingdom; but he told them withal, that he would not at present take upon him either the authority of a king, or the names thereto belonging, until Caesar, who is made lord of this whole affair by the testament, confirm the succession; 2.2. 3. In the meantime, Antipas went also to Rome, to strive for the kingdom, and to insist that the former testament, wherein he was named to be king, was valid before the latter testament. Salome had also promised to assist him, as had many of Archelaus’s kindred, who sailed along with Archelaus himself also. 2.2. But as they could be no way prevailed upon, and he saw that the country was in danger of lying without tillage (for it was about seedtime that the multitude continued for fifty days together idle); so he at last got them together 2.3. for that when the soldiers would have set the diadem on his head at Jericho, he would not accept of it; but that he would make abundant requitals, not to the soldiers only, but to the people, for their alacrity and goodwill to him, when the superior lords [the Romans] should have given him a complete title to the kingdom; for that it should be his study to appear in all things better than his father. 2.3. And indeed the purport of his whole discourse was to aggravate Archelaus’s crime in slaying such a multitude about the temple, which multitude came to the festival, but were barbarously slain in the midst of their own sacrifices; and he said there was such a vast number of dead bodies heaped together in the temple, as even a foreign war, that should come upon them [suddenly], before it was denounced, could not have heaped together. 2.3. With this message was the multitude amazed; and upon the coming of Capito’s horsemen into the midst of them, they were dispersed before they could salute Florus, or manifest their submissive behavior to him. Accordingly, they retired to their own houses, and spent that night in fear and confusion of face. 2.4. 2. Upon this the multitude were pleased, and presently made a trial of what he intended, by asking great things of him; for some made a clamor that he would ease them in their taxes; others, that he would take off the duties upon commodities; and some, that he would loose those that were in prison; in all which cases he answered readily to their satisfaction, in order to get the goodwill of the multitude; after which he offered [the proper] sacrifices, and feasted with his friends. 2.4. Have pity, therefore, if not on your children and wives, yet upon this your metropolis, and its sacred walls; spare the temple, and preserve the holy house, with its holy furniture, for yourselves; for if the Romans get you under their power, they will no longer abstain from them, when their former abstinence shall have been so ungratefully requited. 2.4. This was foreseen by Varus, who accordingly, after Archelaus was sailed, went up to Jerusalem to restrain the promoters of the sedition, since it was manifest that the nation would not be at rest; so he left one of those legions which he brought with him out of Syria in the city 2.5. And here it was that a great many of those that desired innovations came in crowds towards the evening, and began then to mourn on their own account, when the public mourning for the king was over. These lamented those that were put to death by Herod, because they had cut down the golden eagle that had been over the gate of the temple. 2.5. but so many of them as crept out from the walls, and came upon the Romans, were easily mastered by them, by reason of the astonishment they were under; until at last some of the Jews being destroyed, and others dispersed by the terror they were in, the soldiers fell upon the treasure of God, which was now deserted, and plundered about four hundred talents, of which sum Sabinus got together all that was not carried away by the soldiers. 2.5. o he took out of Antioch the twelfth legion entire, and out of each of the rest he selected two thousand, with six cohorts of footmen, and four troops of horsemen, besides those auxiliaries which were sent by the kings; of which Antiochus sent two thousand horsemen, and three thousand footmen, with as many archers; and Agrippa sent the same number of footmen, and one thousand of horsemen; 2.6. Nor was this mourning of a private nature, but the lamentations were very great, the mourning solemn, and the weeping such as was loudly heard all over the city, as being for those men who had perished for the laws of their country, and for the temple. 2.6. 3. At this time it was that a certain shepherd ventured to set himself up for a king; he was called Athrongeus. It was his strength of body that made him expect such a dignity, as well as his soul, which despised death; and besides these qualifications, he had four brethren like himself. 2.6. Then it was that Josephus’s friends, and the guards of his body, were so affrighted at this violent assault of the multitude, that they all fled away but four; and as he was asleep, they awakened him, as the people were going to set fire to the house. 2.7. They cried out that a punishment ought to be inflicted for these men upon those that were honored by Herod; and that, in the first place, the man whom he had made high priest should be deprived; and that it was fit to choose a person of greater piety and purity than he was. 2.7. He thence marched on to the village Sampho, another fortified place, which they plundered, as they had done the other. As they carried off all the money they lighted upon belonging to the public revenues, all was now full of fire and bloodshed, and nothing could resist the plunders of the Arabians. 2.8. 3. At these clamors Archelaus was provoked, but restrained himself from taking vengeance on the authors, on account of the haste he was in of going to Rome, as fearing lest, upon his making war on the multitude, such an action might detain him at home. Accordingly, he made trial to quiet the innovators by persuasion, rather than by force, and sent his general in a private way to them, and by him exhorted them to be quiet. 2.8. 1. But now came another accusation from the Jews against Archelaus at Rome, which he was to answer to. It was made by those ambassadors who, before the revolt, had come, by Varus’s permission, to plead for the liberty of their country; those that came were fifty in number, but there were more than eight thousand of the Jews at Rome who supported them. 2.9. But the seditious threw stones at him, and drove him away, as he came into the temple, and before he could say anything to them. The like treatment they showed to others, who came to them after him, many of which were sent by Archelaus, in order to reduce them to sobriety, and these answered still on all occasions after a passionate manner; and it openly appeared that they would not be quiet, if their numbers were but considerable. 2.9. that, however, those that were left after so many miseries, had just reason to consider now at last the calamities they had undergone, and to oppose themselves, like soldiers in war, to receive those stripes upon their faces [but not upon their backs, as hitherto]. Whereupon they prayed that the Romans would have compassion upon the [poor] remains of Judea, and not expose what was left of them to such as barbarously tore them to pieces 2.11. At this Archelaus was affrighted, and privately sent a tribune, with his cohort of soldiers, upon them, before the disease should spread over the whole multitude, and gave orders that they should constrain those that began the tumult, by force, to be quiet. At these the whole multitude were irritated, and threw stones at many of the soldiers, and killed them; but the tribune fled away wounded, and had much ado to escape so. 2.11. Caesar laughed at the contrivance, and put this spurious Alexander among his rowers, on account of the strength of his body, but ordered him that persuaded him to be put to death. But for the people of Melos, they had been sufficiently punished for their folly, by the expenses they had been at on his account. 2.12. After which they betook themselves to their sacrifices, as if they had done no mischief; nor did it appear to Archelaus that the multitude could be restrained without bloodshed; so he sent his whole army upon them, the footmen in great multitudes, by the way of the city, and the horsemen by the way of the plain 2.12. These Essenes reject pleasures as an evil, but esteem continence, and the conquest over our passions, to be virtue. They neglect wedlock, but choose out other persons’ children, while they are pliable, and fit for learning, and esteem them to be of their kindred, and form them according to their own manners. 2.13. who, falling upon them on the sudden, as they were offering their sacrifices, destroyed about three thousand of them; but the rest of the multitude were dispersed upon the adjoining mountains: these were followed by Archelaus’s heralds, who commanded every one to retire to their own homes, whither they all went, and left the festival. 2.13. and quietly set themselves down; upon which the baker lays them loaves in order; the cook also brings a single plate of one sort of food, and sets it before every one of them; 2.14. that he will ever show fidelity to all men, and especially to those in authority, because no one obtains the government without God’s assistance; and that if he be in authority, he will at no time whatever abuse his authority, nor endeavor to outshine his subjects either in his garments, or any other finery; 2.14. 1. Archelaus went down now to the seaside, with his mother and his friends, Poplas, and Ptolemy, and Nicolaus, and left behind him Philip, to be his steward in the palace, and to take care of his domestic affairs. 2.15. 10. Now after the time of their preparatory trial is over, they are parted into four classes; and so far are the juniors inferior to the seniors, that if the seniors should be touched by the juniors, they must wash themselves, as if they had intermixed themselves with the company of a foreigner. 2.15. Salome went also along with him with her sons, as did also the king’s brethren and sons-in-law. These, in appearance, went to give him all the assistance they were able, in order to secure his succession, but in reality to accuse him for his breach of the laws by what he had done at the temple. 2.16. 13. Moreover, there is another order of Essenes, who agree with the rest as to their way of living, and customs, and laws, but differ from them in the point of marriage, as thinking that by not marrying they cut off the principal part of human life, which is the prospect of succession; nay, rather, that if all men should be of the same opinion, the whole race of mankind would fail. 2.16. 2. But as they were come to Caesarea, Sabinus, the procurator of Syria, met them; he was going up to Judea, to secure Herod’s effects; but Varus, [president of Syria,] who was come thither, restrained him from going any farther. This Varus Archelaus had sent for, by the earnest entreaty of Ptolemy. 2.17. At this time, indeed, Sabinus, to gratify Varus, neither went to the citadels, nor did he shut up the treasuries where his father’s money was laid up, but promised that he would lie still, until Caesar should have taken cognizance of the affair. So he abode at Caesarea; 2.17. This excited a very great tumult among the Jews when it was day; for those that were near them were astonished at the sight of them, as indications that their laws were trodden underfoot: for those laws do not permit any sort of image to be brought into the city. Nay, besides the indignation which the citizens had themselves at this procedure, a vast number of people came running out of the country. 2.18. but as soon as those that were his hinderance were gone, when Varus was gone to Antioch, and Archelaus was sailed to Rome, he immediately went on to Jerusalem, and seized upon the palace. And when he had called for the governors of the citadels, and the stewards [of the king’s private affairs], he tried to sift out the accounts of the money, and to take possession of the citadels. 2.18. This was told to Tiberius by one of Agrippa’s domestics, who thereupon was very angry, and ordered Agrippa to be bound, and had him very ill-treated in the prison for six months, until Tiberius died, after he had reigned twenty-two years, six months, and three days. 2.19. But the governors of those citadels were not unmindful of the commands laid upon them by Archelaus, and continued to guard them, and said the custody of them rather belonged to Caesar than to Archelaus. 2.19. for the place is round and hollow, and affords such sand as glass is made of; which place, when it hath been emptied by the many ships there loaded, it is filled again by the winds, which bring into it, as it were on purpose, that sand which lay remote, and was no more than bare common sand, while this mine presently turns it into glassy sand. 2.21. He also carried along with him his mother, and Ptolemy, the brother of Nicolaus, who seemed one of great weight, on account of the great trust Herod put in him, he having been one of his most honored friends. However, Antipas depended chiefly upon Ireneus, the orator; upon whose authority he had rejected such as advised him to yield to Archelaus, because he was his elder brother, and because the second testament gave the kingdom to him. 2.21. that, however, [if it must come to that,] it was proper to choose a place without the city for the war, because it was not agreeable to piety to pollute the temples of their own city with the blood of their own countrymen, and this only on occasion of their imprudent conduct. And when Agrippa had heard this message, he delivered it to the senators. 2.22. The inclinations also of all Archelaus’s kindred, who hated him, were removed to Antipas, when they came to Rome; although in the first place every one rather desired to live under their own laws [without a king], and to be under a Roman governor; but if they should fail in that point, these desired that Antipas might be their king. 2.22. He left behind him three daughters, born to him by Cypros, Bernice, Mariamne, and Drusilla, and a son born of the same mother, whose name was Agrippa: he was left a very young child, so that Claudius made the country a Roman province, and sent Cuspius Fadus to be its procurator, and after him Tiberius Alexander, who, making no alterations of the ancient laws, kept the nation in tranquility. 2.23. 4. Sabinus did also afford these his assistance to the same purpose, by letters he sent, wherein he accused Archelaus before Caesar, and highly commended Antipas. 2.23. Hereupon the Jews were in great disorder, as if their whole country were in a flame, and assembled themselves so many of them by their zeal for their religion, as by an engine, and ran together with united clamor to Caesarea, to Cumanus, and made supplication to him that he would not overlook this man, who had offered such an affront to God, and to his law; but punish him for what he had done. 2.24. Salome also, and those with her, put the crimes which they accused Archelaus of in order, and put them into Caesar’s hands; and after they had done that, Archelaus wrote down the reasons of his claim, and, by Ptolemy, sent in his father’s ring, and his father’s accounts. 2.24. the great men also of the Jews, and Jonathan the son of Aus the high priest, came thither, and said that the Samaritans were the beginners of the disturbance, on account of that murder they had committed; and that Cumanus had given occasion to what had happened, by his unwillingness to punish the original authors of that murder. 2.25. And when Caesar had maturely weighed by himself what both had to allege for themselves, as also had considered of the great burden of the kingdom, and largeness of the revenues, and withal the number of the children Herod had left behind him, and had moreover read the letters he had received from Varus and Sabinus on this occasion, he assembled the principal persons among the Romans together (in which assembly Caius, the son of Agrippa, and his daughter Julias, but by himself adopted for his own son, sat in the first seat) and gave the pleaders leave to speak. 2.25. 1. Now as to the many things in which Nero acted like a madman, out of the extravagant degree of the felicity and riches which he enjoyed, and by that means used his good fortune to the injury of others; and after what manner he slew his brother, and wife, and mother, from whom his barbarity spread itself to others that were most nearly related to him; 2.26. 5. Then stood up Salome’s son, Antipater (who of all Archelaus’s antagonists was the shrewdest pleader), and accused him in the following speech: That Archelaus did in words contend for the kingdom, but that in deeds he had long exercised royal authority, and so did but insult Caesar in desiring to be now heard on that account, since he had not staid for his determination about the succession 2.26. But Felix thought this procedure was to be the beginning of a revolt; so he sent some horsemen and footmen both armed, who destroyed a great number of them. 2.27. and since he had suborned certain persons, after Herod’s death, to move for putting the diadem upon his head; since he had set himself down in the throne, and given answers as a king, and altered the disposition of the army, and granted to some higher dignities; 2.27. And as Felix came once into the marketplace, and commanded the Jews, when they had beaten the Syrians, to go their ways, and threatened them if they would not, and they would not obey him, he sent his soldiers out upon them, and slew a great many of them, upon which it fell out that what they had was plundered. And as the sedition still continued, he chose out the most eminent men on both sides as ambassadors to Nero, to argue about their several privileges. 2.28. that he had also complied in all things with the people in the requests they had made to him as to their king, and had also dismissed those that had been put into bonds by his father for most important reasons. Now, after all this, he desires the shadow of that royal authority, whose substance he had already seized to himself, and so hath made Caesar lord, not of things, but of words. 2.28. 3. And truly, while Cestius Gallus was president of the province of Syria, nobody durst do so much as send an embassage to him against Florus; but when he was come to Jerusalem, upon the approach of the feast of unleavened bread, the people came about him not fewer in number than three millions: these besought him to commiserate the calamities of their nation, and cried out upon Florus as the bane of their country. 2.29. He also reproached him further, that his mourning for his father was only pretended, while he put on a sad countece in the daytime, but drank to great excess in the night; from which behavior, he said, the late disturbance among the multitude came, while they had an indignation thereat. 2.29. Whereupon the sober and moderate part of the Jews thought it proper to have recourse to their governors again, while the seditious part, and such as were in the fervor of their youth, were vehemently inflamed to fight. The seditious also among [the Gentiles of] Caesarea stood ready for the same purpose; for they had, by agreement, sent the man to sacrifice beforehand [as ready to support him] so that it soon came to blows. 2.31. And he added, that it was the foresight his father had of that his barbarity, which made him never give him any hopes of the kingdom, but when his mind was more infirm than his body, and he was not able to reason soundly, and did not well know what was the character of that son, whom in his second testament he made his successor; and this was done by him at a time when he had no complaints to make of him whom he had named before, when he was sound in body, and when his mind was free from all passion. 2.31. but as his sister Bernice was come to Jerusalem, and saw the wicked practices of the soldiers, she was sorely affected at it, and frequently sent the masters of her horse and her guards to Florus, and begged of him to leave off these slaughters; 2.32. That, however, if anyone should suppose Herod’s judgment, when he was sick, was superior to that at another time, yet had Archelaus forfeited his kingdom by his own behavior, and those his actions, which were contrary to the law, and to its disadvantage. Or what sort of a king will this man be, when he hath obtained the government from Caesar, who hath slain so many before he hath obtained it! 2.32. Now the high priests assembled the multitude in the temple, and desired them to go and meet the Romans, and to salute the cohorts very civilly, before their miserable case should become incurable. Now the seditious part would not comply with these persuasions; but the consideration of those that had been destroyed made them incline to those that were the boldest for action. 2.33. 6. When Antipater had spoken largely to this purpose, and had produced a great number of Archelaus’s kindred as witnesses, to prove every part of the accusation, he ended his discourse. 2.33. 6. But for the seditious, they were afraid lest Florus should come again, and get possession of the temple, through Antonia; so they got immediately upon those cloisters of the temple that joined to Antonia, and cut them down. 2.34. Then stood up Nicolaus to plead for Archelaus. He alleged that the slaughter in the temple could not be avoided; that those that were slain were become enemies not to Archelaus’s kingdom only, but to Caesar, who was to determine about him. 2.34. They then persuaded Neopolitanus, by the means of Agrippa, that he would walk round the city, with one only servant, as far as Siloam, that he might inform himself that the Jews submitted to all the rest of the Romans, and were only displeased at Florus, by reason of his exceeding barbarity to them. So he walked round, and had sufficient experience of the good temper the people were in, and then went up to the temple 2.35. He also demonstrated that Archelaus’s accusers had advised him to perpetrate other things of which he might have been accused. But he insisted that the latter testament should, for this reason, above all others, be esteemed valid, because Herod had therein appointed Caesar to be the person who should confirm the succession; 2.35. Consider now the several cases that may be supposed, how little occasion there is for your going to war. Your first occasion is the accusations you have to make against your procurators; now here you ought to be submissive to those in authority, and not give them any provocation; 2.36. for he who showed such prudence as to recede from his own power, and yield it up to the lord of the world, cannot be supposed mistaken in his judgment about him that was to be his heir; and he that so well knew whom to choose for arbitrator of the succession could not be unacquainted with him whom he chose for his successor. 2.36. These Macedonians, also, who still fancy what great men their Philip and Alexander were, and see that the latter had promised them the empire over the world, these bear so great a change, and pay their obedience to those whom fortune hath advanced in their stead. 2.37. 7. When Nicolaus had gone through all he had to say, Archelaus came, and fell down before Caesar’s knees, without any noise;—upon which he raised him up, after a very obliging manner, and declared that truly he was worthy to succeed his father. However, he still made no firm determination in his case; 2.37. Dalmatians, who have made such frequent insurrections in order to regain their liberty, and who could never before be so thoroughly subdued, but that they always gathered their forces together again, and revolted, yet are they now very quiet under one Roman legion. 2.38. but when he had dismissed those assessors that had been with him that day, he deliberated by himself about the allegations which he had heard, whether it were fit to constitute any of those named in the testaments for Herod’s successor, or whether the government should be parted among all his posterity, and this because of the number of those that seemed to stand in need of support therefrom. 2.38. Now, when almost all people under the sun submit to the Roman arms, will you be the only people that make war against them? and this without regarding the fate of the Carthaginians, who, in the midst of their brags of the great Hannibal, and the nobility of their Phoenician original, fell by the hand of Scipio. 2.39. What remains, therefore, is this, that you have recourse to Divine assistance; but this is already on the side of the Romans; for it is impossible that so vast an empire should be settled without God’s providence. 2.39. 1. Now before Caesar had determined anything about these affairs, Malthace, Archelaus’s mother, fell sick and died. Letters also were brought out of Syria from Varus, about a revolt of the Jews. 2.41. and went himself to Antioch. But Sabinus came, after he was gone, and gave them an occasion of making innovations; for he compelled the keepers of the citadels to deliver them up to him, and made a bitter search after the king’s money, as depending not only on the soldiers which were left by Varus, but on the multitude of his own servants, all which he armed and used as the instruments of his covetousness. 2.41. and when many of the high priests and principal men besought them not to omit the sacrifice, which it was customary for them to offer for their princes, they would not be prevailed upon. These relied much upon their multitude, for the most flourishing part of the innovators assisted them; but they had the chief regard to Eleazar, the governor of the temple. 2.42. Now when that feast, which was observed after seven weeks, and which the Jews called Pentecost (i.e. the 50th day) was at hand, its name being taken from the number of the days [after the passover], the people got together, but not on account of the accustomed Divine worship, but of the indignation they had [at the present state of affairs]. 2.42. Now this terrible message was good news to Florus; and because his design was to have a war kindled, he gave the ambassadors no answer at all. 2.43. Wherefore an immense multitude ran together, out of Galilee, and Idumea, and Jericho, and Perea, that was beyond Jordan; but the people that naturally belonged to Judea itself were above the rest, both in number, and in the alacrity of the men. 2.43. 7. But on the next day, which was the fifteenth of the month Lous, [Ab,] they made an assault upon Antonia, and besieged the garrison which was in it two days, and then took the garrison, and slew them, and set the citadel on fire; 2.44. So they distributed themselves into three parts, and pitched their camps in three places; one at the north side of the temple, another at the south side, by the Hippodrome, and the third part were at the palace on the west. So they lay round about the Romans on every side, and besieged them. 2.44. But Manahem and his party fell upon the place whence the soldiers were fled, and slew as many of them as they could catch, before they got up to the towers, and plundered what they left behind them, and set fire to their camp. This was executed on the sixth day of the month Gorpieus [Elul]. 2.45. 2. Now Sabinus was affrighted, both at their multitude, and at their courage, and sent messengers to Varus continually, and besought him to come to his succor quickly; for that if he delayed, his legion would be cut to pieces. 2.45. It is true, that when the people earnestly desired that they would leave off besieging the soldiers, they were the more earnest in pressing it forward, and this till Metilius, who was the Roman general, sent to Eleazar, and desired that they would give them security to spare their lives only; but agreed to deliver up their arms, and what else they had with them. 2.46. As for Sabinus himself, he got up to the highest tower of the fortress, which was called Phasaelus; it is of the same name with Herod’s brother, who was destroyed by the Parthians; and then he made signs to the soldiers of that legion to attack the enemy; for his astonishment was so great, that he durst not go down to his own men. 2.46. nor was either Sabaste (Samaria) or Askelon able to oppose the violence with which they were attacked; and when they had burnt these to the ground; they entirely demolished Anthedon and Gaza; many also of the villages that were about every one of those cities were plundered, and an immense slaughter was made of the men who were caught in them. 2.47. Hereupon the soldiers were prevailed upon, and leaped out into the temple, and fought a terrible battle with the Jews; in which, while there were none over their heads to distress them, they were too hard for them, by their skill, and the others’ want of skill, in war; 2.47. for he came every day and slew a great many of the Jews of Scythopolis, and he frequently put them to flight, and became himself alone the cause of his army’s conquering. 2.48. but when once many of the Jews had gotten up to the top of the cloisters, and threw their darts downwards, upon the heads of the Romans, there were a great many of them destroyed. Nor was it easy to avenge themselves upon those that threw their weapons from on high, nor was it more easy for them to sustain those who came to fight them hand to hand. 2.48. As for the Gerasens, they did no harm to those that abode with them; and for those who had a mind to go away, they conducted them as far as their borders reached. 2.49. 3. Since therefore the Romans were sorely afflicted by both these circumstances, they set fire to the cloisters, which were works to be admired, both on account of their magnitude and costliness. Whereupon those that were above them were presently encompassed with the flame, and many of them perished therein; as many of them also were destroyed by the enemy, who came suddenly upon them; some of them also threw themselves down from the walls backward, and some there were who, from the desperate condition they were in, prevented the fire, by killing themselves with their own swords; 2.49. but at this time especially, when there were tumults in other places also, the disorders among them were put into a greater flame; for when the Alexandrians had once a public assembly, to deliberate about an embassage they were sending to Nero, a great number of Jews came flocking to the theater; 2.51. 4. However, this destruction of the works [about the temple], and of the men, occasioned a much greater number, and those of a more warlike sort, to get together, to oppose the Romans. These encompassed the palace round, and threatened to destroy all that were in it, unless they went their ways quickly; for they promised that Sabinus should come to no harm, if he would go out with his legion. 2.51. 11. But Cestius sent Gallus, the commander of the twelfth legion, into Galilee, and delivered to him as many of his forces as he supposed sufficient to subdue that nation. 2.52. There were also a great many of the king’s party who deserted the Romans, and assisted the Jews; yet did the most warlike body of them all, who were three thousand of the men of Sebaste, go over to the Romans. Rufus also, and Gratus, their captains, did the same (Gratus having the foot of the king’s party under him, and Rufus the horse) each of whom, even without the forces under them, were of great weight, on account of their strength and wisdom, which turn the scales in war. 2.52. of whom the most valiant were the kinsmen of Monobazus, king of Adiabene, and their names were Monobazus and Kenedeus; and next to them were Niger of Perea, and Silas of Babylon, who had deserted from king Agrippa to the Jews; for he had formerly served in his army. 2.53. Now the Jews persevered in the siege, and tried to break downthe walls of the fortress, and cried out to Sabinus and his party, that they should go their ways, and not prove a hinderance to them, now they hoped, after a long time, to recover that ancient liberty which their forefathers had enjoyed. 2.53. But when Cestius was come into the city, he set the part called Bezetha, which is also called Cenopolis, [or the new city,] on fire; as he did also to the timber market; after which he came into the upper city, and pitched his camp over against the royal palace; 2.54. Sabinus indeed was well contented to get out of the danger he was in, but he distrusted the assurances the Jews gave him, and suspected such gentle treatment was but a bait laid as a snare for them: this consideration, together with the hopes he had of succor from Varus, made him bear the siege still longer. 2.54. 7. It then happened that Cestius was not conscious either how the besieged despaired of success, nor how courageous the people were for him; and so he recalled his soldiers from the place, and by despairing of any expectation of taking it, without having received any disgrace, he retired from the city, without any reason in the world. 2.55. Indeed, things were come to such a pass, that the Jews had almost taken Cestius’s entire army prisoners, had not the night come on, when the Romans fled to Bethoron, and the Jews seized upon all the places round about them, and watched for their coming out [in the morning]. 2.55. 1. At this time there were great disturbances in the country, and that in many places; and the opportunity that now offered itself induced a great many to set up for kings. And indeed in Idumea two thousand of Herod’s veteran soldiers got together, and armedthemselves, and fought against those of the king’s party; against whom Achiabus, the king’s first cousin, fought, and that out of some of the places that were the most strongly fortified; but so as to avoid a direct conflict with them in the plains. 2.56. In Sepphoris also, a city of Galilee, there was one Judas (the son of that arch-robber Hezekias, who formerly overran the country, and had been subdued by king Herod); this man got no small multitude together, and broke open the place where the royal armor was laid up, and armed those about him, and attacked those that were so earnest to gain the dominion. 2.56. and as they had them already cooped up together in the place of public exercises, which they had done out of the suspicion they had of them, they thought they should meet with no difficulty in the attempt; yet did they distrust their own wives, which were almost all of them addicted to the Jewish religion; 2.57. 2. In Perea also, Simon, one of the servants to the king, relying upon the handsome appearance and tallness of his body, put a diadem upon his own head also; he also went about with a company of robbers that he had gotten together, and burnt down the royal palace that was at Jericho, and many other costly edifices besides, and procured himself very easily spoils by rapine, as snatching them out of the fire. 2.57. And being conscious to himself that if he communicated part of his power to the great men, he should make them his fast friends; and that he should gain the same favor from the multitude, if he executed his commands by persons of their own country, and with whom they were well acquainted; he chose out seventy of the most prudent men, and those elders in age, and appointed them to be rulers of all Galilee 2.58. And he had soon burnt down all the fine edifices, if Gratus, the captain of the foot of the king’s party, had not taken the Trachonite archers, and the most warlike of Sebaste, and met the man. 2.58. He also continually instructed them in what concerned the courage of the soul, and the hardiness of the body; and, above all, he exercised them for war, by declaring to them distinctly the good order of the Romans, and that they were to fight with men who, both by the strength of their bodies and courage of their souls, had conquered in a manner the whole habitable earth. 2.59. His footmen were slain in the battle in abundance; Gratus also cut to pieces Simon himself, as he was flying along a strait valley, when he gave him an oblique stroke upon his neck, as he ran away, and broke it. The royal palaces that were near Jordan at Betharamptha were also burnt down by some other of the seditious that came out of Perea. 2.59. 2. However, John’s want of money had hitherto restrained him in his ambition after command, and in his attempts to advance himself. But when he saw that Josephus was highly pleased with the activity of his temper, he persuaded him, in the first place, to intrust him with the repairing of the walls of his native city, [Gischala,] in which work he got a great deal of money from the rich citizens. 2.61. He put a troop of armed men under each of these his brethren, and made use of them as his generals and commanders, when he made his incursions, while he did himself act like a king, and meddled only with the more important affairs; 2.61. 5. Hereupon the rest of the multitude that had been deluded retired; but yet so that they went away angry, and two thousand of them made an assault upon him in their armor; and as he was already gone to his own house, they stood without and threatened him. 2.62. and at this time he put a diadem about his head, and continued after that to overrun the country for no little time with his brethren, and became their leader in killing both the Romans and those of the king’s party; nor did any Jew escape him, if any gain could accrue to him thereby. 2.62. 7. But now the soldiers he had with him took up their arms immediately, and marched against the plotters; but Josephus was afraid lest a civil war should be raised by the envy of a few men, and bring the city to ruin; so he sent some of his party to tell them, that they should do no more than provide for their own safety; that they should not kill any body, nor accuse any for the occasion they had afforded [of disorder]. 2.63. He once ventured to encompass a whole troop of Romans at Emmaus, who were carrying corn and weapons to their legion; his men therefore shot their arrows and darts, and thereby slew their centurion Arius, and forty of the stoutest of his men, while the rest of them, who were in danger of the same fate, upon the coming of Gratus, with those of Sebaste, to their assistance, escaped. 2.63. Yet did he recover these cities without war; and when he had routed those four commanders by stratagems, and had taken the most potent of their warriors, he sent them to Jerusalem; 2.64. And when these men had thus served both their own countrymen and foreigners, and that through this whole war, three of them were, after some time, subdued; the eldest by Archelaus, the two next by falling into the hands of Gratus and Ptolemus; but the fourth delivered himself up to Archelaus, upon his giving him his right hand for his security. 2.64. After which, under one new pretense or another, he called forth others, one after another, to make the leagues between them. 2.65. However, this their end was not till afterward, while at present they filled all Judea with a piratic war. 2.65. There were also such omens observed as were understood to be forerunners of evils by such as loved peace, but were by those that kindled the war interpreted so as to suit their own inclinations; and the very state of the city, even before the Romans came against it, was that of a place doomed to destruction. 2.66. 1. Upon Varus’s reception of the letters that were written by Sabinus and the captains, he could not avoid being afraid for the whole legion [he had left there]. So he made haste to their relief 2.67. and took with him the other two legions, with the four troops of horsemen to them belonging, and marched to Ptolemais,—having given orders for the auxiliaries that were sent by the kings and governors of cities to meet him there. Moreover, he received from the people of Berytus, as he passed through their city, fifteen hundred armed men. 2.68. Now as soon as the other body of auxiliaries were come to Ptolemais, as well as Aretas the Arabian (who, out of the hatred he bore to Herod, brought a great army of horse and foot), Varus sent a part of his army presently to Galilee, which lay near to Ptolemais, and Caius, one of his friends, for their captain. This Caius put those that met him to flight, and took the city Sepphoris, and burnt it, and made slaves of its inhabitants; 2.69. but as for Varus himself, he marched to Samaria with his whole army, where he did not meddle with the city itself, because he found that it had made no commotion during these troubles, but pitched his camp about a certain village which was called Arus. It belonged to Ptolemy, and on that account was plundered by the Arabians, who were very angry even at Herod’s friends also. 2.71. Emmaus was also burnt, upon the flight of its inhabitants, and this at the command of Varus, out of his rage at the slaughter of those that were about Arius. 2.72. 2. Thence he marched on to Jerusalem, and as soon as he was but seen by the Jews, he made their camps disperse themselves; 2.73. they also went away, and fled up and down the country. But the citizens received him, and cleared themselves of having any hand in this revolt, and said that they had raised no commotions, but had only been forced to admit the multitude, because of the festival, and that they were rather besieged together with the Romans, than assisted those that had revolted. 2.74. There had before this met him Joseph, the first cousin of Archelaus, and Gratus, together with Rufus, who led those of Sebaste, as well as the king’s army: there also met him those of the Roman legion, armed after their accustomed manner; for as to Sabinus, he durst not come into Varus’s sight, but was gone out of the city before this, to the seaside. 2.75. But Varus sent a part of his army into the country, against those that had been the authors of this commotion, and as they caught great numbers of them, those that appeared to have been the least concerned in these tumults he put into custody, but such as were the most guilty he crucified; these were in number about two thousand. 2.76. 3. He was also informed that there continued in Idumea ten thousand men still in arms; but when he found that the Arabians did not act like auxiliaries, but managed the war according to their own passions, and did mischief to the country otherwise than he intended, and this out of their hatred to Herod, he sent them away, but made haste, with his own legions, to march against those that had revolted; 2.77. but these, by the advice of Achiabus, delivered themselves up to him before it came to a battle. Then did Varus forgive the multitude their offenses, but sent their captains to Caesar to be examined by him. 2.78. Now Caesar forgave the rest, but gave orders that certain of the king’s relations (for some of those that were among them were Herod’s kinsmen) should be put to death, because they had engaged in a war against a king of their own family. 2.79. When therefore Varus had settled matters at Jerusalem after this manner, and had left the former legion there as a garrison, he returned to Antioch. 2.81. And when Caesar had assembled a council of the principal Romans in Apollo’s temple, that was in the palace (this was what he had himself built and adorned, at a vast expense), the multitude of the Jews stood with the ambassadors, and on the other side stood Archelaus, with his friends; 2.82. but as for the kindred of Archelaus, they stood on neither side; for to stand on Archelaus’s side, their hatred to him, and envy at him, would not give them leave, while yet they were afraid to be seen by Caesar with his accusers. 2.83. Besides these, there were present Archelaus’ brother Philip, being sent thither beforehand, out of kindness by Varus, for two reasons: the one was this, that he might be assisting to Archelaus; and the other was this, that in case Caesar should make a distribution of what Herod possessed among his posterity, he might obtain some share of it. 2.84. 2. And now, upon the permission that was given the accusers to speak, they, in the first place, went over Herod’s breaches of their law, and said that he was not a king, but the most barbarous of all tyrants, and that they had found him to be such by the sufferings they underwent from him; that when a very great number had been slain by him, those that were left had endured such miseries, that they called those that were dead happy men; 2.85. that he had not only tortured the bodies of his subjects, but entire cities, and had done much harm to the cities of his own country, while he adorned those that belonged to foreigners; and he shed the blood of Jews, in order to do kindnesses to those people who were out of their bounds; 2.86. that he had filled the nation full of poverty, and of the greatest iniquity, instead of that happiness and those laws which they had anciently enjoyed; that, in short, the Jews had borne more calamities from Herod, in a few years, than had their forefathers during all that interval of time that had passed since they had come out of Babylon, and returned home, in the reign of Xerxes: 2.87. that, however, the nation was come to so low a condition, by being inured to hardships, that they submitted to his successor of their own accord, though he brought them into bitter slavery; 2.88. that accordingly they readily called Archelaus, though he was the son of so great a tyrant, king, after the decease of his father, and joined with him in mourning for the death of Herod, and in wishing him good success in that his succession; 2.89. while yet this Archelaus, lest he should be in danger of not being thought the genuine son of Herod, began his reign with the murder of three thousand citizens; as if he had a mind to offer so many bloody sacrifices to God for his government, and to fill the temple with the like number of dead bodies at that festival: 2.91. and that they would join their country to Syria, and administer the government by their own commanders, whereby it would [soon] be demonstrated that those who are now under the calumny of seditious persons, and lovers of war, know how to bear governors that are set over them, if they be but tolerable ones. 2.92. So the Jews concluded their accusation with this request. Then rose up Nicolaus, and confuted the accusations which were brought against the kings, and himself accused the Jewish nation, as hard to be ruled, and as naturally disobedient to kings. He also reproached all those kinsmen of Archelaus who had left him, and were gone over to his accusers. 2.93. 3. So Caesar, after he had heard both sides, dissolved the assembly for that time; but a few days afterward, he gave the one half of Herod’s kingdom to Archelaus, by the name of Ethnarch, and promised to make him king also afterward, if he rendered himself worthy of that dignity. 2.94. But as to the other half, he divided it into two tetrarchies, and gave them to two other sons of Herod, the one of them to Philip, and the other to that Antipas who contested the kingdom with Archelaus. 2.95. Under this last was Perea and Galilee, with a revenue of two hundred talents; but Batanea, and Trachonitis, and Auranitis, and certain parts of Zeno’s house about Jamnia, with a revenue of a hundred talents, were made subject to Philip; 2.96. while Idumea, and all Judea, and Samaria were parts of the ethnarchy of Archelaus, although Samaria was eased of one quarter of its taxes, out of regard to their not having revolted with the rest of the nation. 2.97. He also made subject to him the following cities, viz. Strato’s Tower, and Sebaste, and Joppa, and Jerusalem; but as to the Grecian cities, Gaza, and Gadara, and Hippos, he cut them off from the kingdom, and added them to Syria. Now the revenue of the country that was given to Archelaus was four hundred talents. 2.98. Salome also, besides what the king had left her in his testaments, was now made mistress of Jamnia, and Ashdod, and Phasaelis. Caesar did moreover bestow upon her the royal palace of Ascalon; by all which she got together a revenue of sixty talents; but he put her house under the ethnarchy of Archelaus. 2.99. And for the rest of Herod’s offspring, they received what was bequeathed to them in his testaments; but, besides that, Caesar granted to Herod’s two virgin daughters five hundred thousand [drachmae] of silver, and gave them in marriage to the sons of Pheroras: 2.101. 1. In the meantime, there was a man, who was by birth a Jew, but brought up at Sidon with one of the Roman freedmen, who falsely pretended, on account of the resemblance of their counteces, that he was that Alexander who was slain by Herod. This man came to Rome, in hopes of not being detected. 2.102. He had one who was his assistant, of his own nation, and who knew all the affairs of the kingdom, and instructed him to say how those that were sent to kill him and Aristobulus had pity upon them, and stole them away, by putting bodies that were like theirs in their places. 2.103. This man deceived the Jews that were at Crete, and got a great deal of money of them for traveling in splendor; and thence sailed to Melos, where he was thought so certainly genuine, that he got a great deal more money, and prevailed with those that had treated him to sail along with him to Rome. 2.104. So he landed at Dicearchia, [Puteoli,] and got very large presents from the Jews who dwelt there, and was conducted by his father’s friends as if he were a king; nay, the resemblance in his countece procured him so much credit, that those who had seen Alexander, and had known him very well, would take their oaths that he was the very same person. 2.105. Accordingly, the whole body of the Jews that were at Rome ran out in crowds to see him, and an innumerable multitude there was which stood in the narrow places through which he was carried; for those of Melos were so far distracted, that they carried him in a sedan, and maintained a royal attendance for him at their own proper charges. 2.106. 2. But Caesar, who knew perfectly well the lineaments of Alexander’s face, because he had been accused by Herod before him, discerned the fallacy in his countece, even before he saw the man. However, he suffered the agreeable fame that went of him to have some weight with him, and sent Celadus, one who well knew Alexander, and ordered him to bring the young man to him. 2.107. But when Caesar saw him, he immediately discerned a difference in his countece; and when he had discovered that his whole body was of a more robust texture, and like that of a slave, he understood the whole was a contrivance. 2.108. But the impudence of what he said greatly provoked him to be angry at him; for when he was asked about Aristobulus, he said that he was also preserved alive, and was left on purpose in Cyprus, for fear of treachery, because it would be harder for plotters to get them both into their power while they were separate. 2.109. Then did Caesar take him by himself privately, and said to him,—“I will give thee thy life, if thou wilt discover who it was that persuaded thee to forge such stories.” So he said that he would discover him, and followed Caesar, and pointed to that Jew who abused the resemblance of his face to get money; for that he had received more presents in every city than ever Alexander did when he was alive. 2.111. 3. And now Archelaus took possession of his ethnarchy, and used not the Jews only, but the Samaritans also, barbarously; and this out of his resentment of their old quarrels with him. Whereupon they both of them sent ambassadors against him to Caesar; and in the ninth year of his government he was banished to Vienna, a city of Gaul, and his effects were put into Caesar’s treasury. 2.112. But the report goes, that before he was sent for by Caesar, he seemed to see nine ears of corn, full and large, but devoured by oxen. When, therefore, he had sent for the diviners, and some of the Chaldeans, and inquired of them what they thought it portended; 2.113. and when one of them had one interpretation, and another had another, Simon, one of the sect of Essenes, said that he thought the ears of corn denoted years, and the oxen denoted a mutation of things, because by their ploughing they made an alteration of the country. That therefore he should reign as many years as there were ears of corn; and after he had passed through various alterations of fortune, should die. Now five days after Archelaus had heard this interpretation he was called to his trial. 2.114. 4. I cannot also but think it worthy to be recorded what dream Glaphyra, the daughter of Archelaus, king of Cappadocia, had, who had at first been wife to Alexander, who was the brother of Archelaus, concerning whom we have been discoursing. This Alexander was the son of Herod the king, by whom he was put to death, as we have already related. 2.115. This Glaphyra was married, after his death, to Juba, king of Libya; and, after his death, was returned home, and lived a widow with her father. Then it was that Archelaus, the ethnarch, saw her, and fell so deeply in love with her, that he divorced Mariamne, who was then his wife, and married her. 2.116. When, therefore, she was come into Judea, and had been there for a little while, she thought she saw Alexander stand by her, and that he said to her,—“Thy marriage with the king of Libya might have been sufficient for thee; but thou wast not contented with him, but art returned again to my family, to a third husband; and him, thou impudent woman, hast thou chosen for thine husband, who is my brother. However, I shall not overlook the injury thou hast offered me; I shall [soon] have thee again, whether thou wilt or no.” Now Glaphyra hardly survived the narration of this dream of hers two days. 2.117. 1. And now Archelaus’s part of Judea was reduced into a province, and Coponius, one of the equestrian order among the Romans, was sent as a procurator, having the power of [life and] death put into his hands by Caesar. 2.118. Under his administration it was that a certain Galilean, whose name was Judas, prevailed with his countrymen to revolt, and said they were cowards if they would endure to pay a tax to the Romans and would after God submit to mortal men as their lords. This man was a teacher of a peculiar sect of his own, and was not at all like the rest of those their leaders. 2.119. 2. For there are three philosophical sects among the Jews. The followers of the first of which are the Pharisees; of the second, the Sadducees; and the third sect, which pretends to a severer discipline, are called Essenes. These last are Jews by birth, and seem to have a greater affection for one another than the other sects have. 2.121. They do not absolutely deny the fitness of marriage, and the succession of mankind thereby continued; but they guard against the lascivious behavior of women, and are persuaded that none of them preserve their fidelity to one man. 2.122. 3. These men are despisers of riches, and so very communicative as raises our admiration. Nor is there anyone to be found among them who hath more than another; for it is a law among them, that those who come to them must let what they have be common to the whole order,—insomuch that among them all there is no appearance of poverty, or excess of riches, but every one’s possessions are intermingled with every other’s possessions; and so there is, as it were, one patrimony among all the brethren. 2.123. They think that oil is a defilement; and if anyone of them be anointed without his own approbation, it is wiped off his body; for they think to be sweaty is a good thing, as they do also to be clothed in white garments. They also have stewards appointed to take care of their common affairs, who every one of them have no separate business for any, but what is for the use of them all. 2.124. 4. They have no one certain city, but many of them dwell in every city; and if any of their sect come from other places, what they have lies open for them, just as if it were their own; and they go in to such as they never knew before, as if they had been ever so long acquainted with them. 2.125. For which reason they carry nothing at all with them when they travel into remote parts, though still they take their weapons with them, for fear of thieves. Accordingly, there is, in every city where they live, one appointed particularly to take care of strangers, and to provide garments and other necessaries for them. 2.126. But the habit and management of their bodies is such as children use who are in fear of their masters. Nor do they allow of the change of garments, or of shoes, till they be first entirely torn to pieces or worn out by time. 2.127. Nor do they either buy or sell anything to one another; but every one of them gives what he hath to him that wanteth it, and receives from him again in lieu of it what may be convenient for himself; and although there be no requital made, they are fully allowed to take what they want of whomsoever they please. 2.128. 5. And as for their piety towards God, it is very extraordinary; for before sunrising they speak not a word about profane matters, but put up certain prayers which they have received from their forefathers, as if they made a supplication for its rising. 2.129. After this every one of them are sent away by their curators, to exercise some of those arts wherein they are skilled, in which they labor with great diligence till the fifth hour. After which they assemble themselves together again into one place; and when they have clothed themselves in white veils, they then bathe their bodies in cold water. And after this purification is over, they every one meet together in an apartment of their own, into which it is not permitted to any of another sect to enter; while they go, after a pure manner, into the dining-room, as into a certain holy temple 2.131. but a priest says grace before meat; and it is unlawful for anyone to taste of the food before grace be said. The same priest, when he hath dined, says grace again after meat; and when they begin, and when they end, they praise God, as he that bestows their food upon them; after which they lay aside their [white] garments, and betake themselves to their labors again till the evening; 2.132. then they return home to supper, after the same manner; and if there be any strangers there, they sit down with them. Nor is there ever any clamor or disturbance to pollute their house, but they give every one leave to speak in their turn; 2.133. which silence thus kept in their house appears to foreigners like some tremendous mystery; the cause of which is that perpetual sobriety they exercise, and the same settled measure of meat and drink that is allotted to them, and that such as is abundantly sufficient for them. 2.134. 6. And truly, as for other things, they do nothing but according to the injunctions of their curators; only these two things are done among them at everyone’s own free will, which are to assist those that want it, and to show mercy; for they are permitted of their own accord to afford succor to such as deserve it, when they stand in need of it, and to bestow food on those that are in distress; but they cannot give any thing to their kindred without the curators. 2.135. They dispense their anger after a just manner, and restrain their passion. They are eminent for fidelity, and are the ministers of peace; whatsoever they say also is firmer than an oath; but swearing is avoided by them, and they esteem it worse than perjury for they say that he who cannot be believed without [swearing by] God is already condemned. 2.136. They also take great pains in studying the writings of the ancients, and choose out of them what is most for the advantage of their soul and body; and they inquire after such roots and medicinal stones as may cure their distempers. 2.137. 7. But now, if anyone hath a mind to come over to their sect, he is not immediately admitted, but he is prescribed the same method of living which they use, for a year, while he continues excluded; and they give him also a small hatchet, and the fore-mentioned girdle, and the white garment. 2.138. And when he hath given evidence, during that time, that he can observe their continence, he approaches nearer to their way of living, and is made a partaker of the waters of purification; yet is he not even now admitted to live with them; for after this demonstration of his fortitude, his temper is tried two more years; and if he appear to be worthy, they then admit him into their society. 2.139. And before he is allowed to touch their common food, he is obliged to take tremendous oaths, that, in the first place, he will exercise piety towards God, and then that he will observe justice towards men, and that he will do no harm to any one, either of his own accord, or by the command of others; that he will always hate the wicked, and be assistant to the righteous; 2.141. that he will be perpetually a lover of truth, and propose to himself to reprove those that tell lies; that he will keep his hands clear from theft, and his soul from unlawful gains; and that he will neither conceal anything from those of his own sect, nor discover any of their doctrines to others, no, not though anyone should compel him so to do at the hazard of his life. 2.142. Moreover, he swears to communicate their doctrines to no one any otherwise than as he received them himself; that he will abstain from robbery, and will equally preserve the books belonging to their sect, and the names of the angels [or messengers]. These are the oaths by which they secure their proselytes to themselves. 2.143. 8. But for those that are caught in any heinous sins, they cast them out of their society; and he who is thus separated from them does often die after a miserable manner; for as he is bound by the oath he hath taken, and by the customs he hath been engaged in, he is not at liberty to partake of that food that he meets with elsewhere, but is forced to eat grass, and to famish his body with hunger, till he perish; 2.144. for which reason they receive many of them again when they are at their last gasp, out of compassion to them, as thinking the miseries they have endured till they came to the very brink of death to be a sufficient punishment for the sins they had been guilty of. 2.145. 9. But in the judgments they exercise they are most accurate and just, nor do they pass sentence by the votes of a court that is fewer than a hundred. And as to what is once determined by that number, it is unalterable. What they most of all honor, after God himself, is the name of their legislator [Moses], whom, if anyone blaspheme, he is punished capitally. 2.146. They also think it a good thing to obey their elders, and the major part. Accordingly, if ten of them be sitting together, no one of them will speak while the other nine are against it. 2.147. They also avoid spitting in the midst of them, or on the right side. Moreover, they are stricter than any other of the Jews in resting from their labors on the seventh day; for they not only get their food ready the day before, that they may not be obliged to kindle a fire on that day, but they will not remove any vessel out of its place, nor go to stool thereon. 2.148. Nay, on theother days they dig a small pit, a foot deep, with a paddle (which kind of hatchet is given them when they are first admitted among them); and covering themselves round with their garment, that they may not affront the Divine rays of light, they ease themselves into that pit 2.149. after which they put the earth that was dug out again into the pit; and even this they do only in the more lonely places, which they choose out for this purpose; and although this easement of the body be natural, yet it is a rule with them to wash themselves after it, as if it were a defilement to them. 2.151. They are long-lived also, insomuch that many of them live above a hundred years, by means of the simplicity of their diet; nay, as I think, by means of the regular course of life they observe also. They condemn the miseries of life, and are above pain, by the generosity of their mind. And as for death, if it will be for their glory, they esteem it better than living always; 2.152. and indeed our war with the Romans gave abundant evidence what great souls they had in their trials, wherein, although they were tortured and distorted, burnt and torn to pieces, and went through all kinds of instruments of torment, that they might be forced either to blaspheme their legislator, or to eat what was forbidden them, yet could they not be made to do either of them, no, nor once to flatter their tormentors, or to shed a tear; 2.153. but they smiled in their very pains, and laughed those to scorn who inflicted the torments upon them, and resigned up their souls with great alacrity, as expecting to receive them again. 2.154. 11. For their doctrine is this: That bodies are corruptible, and that the matter they are made of is not permanent; but that the souls are immortal, and continue forever; and that they come out of the most subtile air, and are united to their bodies as to prisons, into which they are drawn by a certain natural enticement; 2.155. but that when they are set free from the bonds of the flesh, they then, as released from a long bondage, rejoice and mount upward. And this is like the opinions of the Greeks, that good souls have their habitations beyond the ocean, in a region that is neither oppressed with storms of rain or snow, or with intense heat, but that this place is such as is refreshed by the gentle breathing of a west wind, that is perpetually blowing from the ocean; while they allot to bad souls a dark and tempestuous den, full of never-ceasing punishments. 2.156. And indeed the Greeks seem to me to have followed the same notion, when they allot the islands of the blessed to their brave men, whom they call heroes and demigods; and to the souls of the wicked, the region of the ungodly, in Hades, where their fables relate that certain persons, such as Sisyphus, and Tantalus, and Ixion, and Tityus, are punished; which is built on this first supposition, that souls are immortal; and thence are those exhortations to virtue, and dehortations from wickedness collected; 2.157. whereby good men are bettered in the conduct of their life by the hope they have of reward after their death; and whereby the vehement inclinations of bad men to vice are restrained, by the fear and expectation they are in, that although they should lie concealed in this life, they should suffer immortal punishment after their death. 2.158. These are the Divine doctrines of the Essenes about the soul, which lay an unavoidable bait for such as have once had a taste of their philosophy. 2.159. 12. There are also those among them who undertake to foretell things to come, by reading the holy books, and using several sorts of purifications, and being perpetually conversant in the discourses of the prophets; and it is but seldom that they miss in their predictions. 2.161. However, they try their spouses for three years; and if they find that they have their natural purgations thrice, as trials that they are likely to be fruitful, they then actually marry them. But they do not use to accompany with their wives when they are with child, as a demonstration that they do not marry out of regard to pleasure, but for the sake of posterity. Now the women go into the baths with some of their garments on, as the men do with somewhat girded about them. And these are the customs of this order of Essenes. 2.433. 8. In the meantime, one Manahem, the son of Judas, that was called the Galilean (who was a very cunning sophister, and had formerly reproached the Jews under Cyrenius, that after God they were subject to the Romans) took some of the men of note with him, and retired to Masada 2.454. And thus were all these men barbarously murdered, excepting Metilius; for when he entreated for mercy, and promised that he would turn Jew, and be circumcised, they saved him alive, but none else. This loss to the Romans was but light, there being no more than a few slain out of an immense army; but still it appeared to be a prelude to the Jews’ own destruction 2.456. for indeed it so happened that this murder was perpetrated on the Sabbath day, on which day the Jews have a respite from their works on account of Divine worship. 2.457. 1. Now the people of Caesarea had slain the Jews that were among them on the very same day and hour [when the soldiers were slain], which one would think must have come to pass by the direction of Providence; insomuch that in one hour’s time above twenty thousand Jews were killed, and all Caesarea was emptied of its Jewish inhabitants; for Florus caught such as ran away, and sent them in bonds to the galleys. 7.253. It was one Eleazar, a potent man, and the commander of these Sicarii, that had seized upon it. He was a descendant from that Judas who had persuaded abundance of the Jews, as we have formerly related, not to submit to the taxation when Cyrenius was sent into Judea to make one;
20. Josephus Flavius, Against Apion, 2.205 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

2.205. 27. Our law hath also taken care of the decent burial of the dead, but without any extravagant expenses for their funerals, and without the erection of any illustrious monuments for them; but hath ordered that their nearest relations should perform their obsequies; and hath shown it to be regular, that all who pass by when any one is buried, should accompany the funeral, and join in the lamentation. It also ordains, that the house and its inhabitants should be purified after the funeral is over, that every one may thence learn to keep at a great distance from the thoughts of being pure, if he hath been once guilty of murder. /p
21. Josephus Flavius, Life, 11-12, 10 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

22. Apuleius, The Golden Ass, 11.9-11.10 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)

11.9. Amongst the pleasures and popular delights which wandered hither and thither, you might see the procession of the goddess triumphantly marching forward. The women, attired in white vestments and rejoicing because they wore garlands and flowers upon their heads, bedspread the road with herbs which they bare in their aprons. This marked the path this regal and devout procession would pass. Others carried mirrors on their backs to testify obeisance to the goddess who came after. Other bore combs of ivory and declared by the gesture and motions of their arms that they were ordained and ready to dress the goddess. Others dropped balm and other precious ointments as they went. Then came a great number of men as well as women with candles, torches, and other lights, doing honor to the celestial goddess. After that sounded the musical harmony of instruments. Then came a fair company of youths, appareled in white vestments, singing both meter and verse a comely song which some studious poet had made in honor of the Muses. In the meantime there arrived the blowers of trumpets, who were dedicated to the god Serapis. Before them were officers who prepared room for the goddess to pass.
23. Hippolytus, Refutation of All Heresies, 9.18-9.29 (2nd cent. CE - 3rd cent. CE)

9.18. But to those who wish to become disciples of the sect, they do not immediately deliver their rules, unless they have previously tried them. Now for the space of a year they set before (the candidates) the same food, while the latter continue to live in a different house outside the Essenes' own place of meeting. And they give (to the probationists) a hatchet and the linen girdle, and a white robe. When, at the expiration of this period, one affords proof of self-control, he approaches nearer to the sect's method of living, and he is washed more purely than before. Not as yet, however, does he partake of food along with the Essenes. For, after having furnished evidence as to whether he is able to acquire self-control - but for two years the habit of a person of this description is on trial - and when he has appeared deserving, he is thus reckoned among the members of the sect. Previous, however, to his being allowed to partake of a repast along with them, he is bound under fearful oaths. First, that he will worship the Divinity; next, that he will observe just dealings with men, and that he will in no way injure any one, and that he will not hate a person who injures him, or is hostile to him, but pray for them. He likewise swears that he will always aid the just, and keep faith with all, especially those who are rulers. For, they argue, a position of authority does not happen to any one without God. And if the Essene himself be a ruler, he swears that he will not conduct himself at any time arrogantly in the exercise of power, nor be prodigal, nor resort to any adornment, or a greater state of magnificence than the usage permits. He likewise swears, however, to be a lover of truth, and to reprove him that is guilty of falsehood, neither to steal, nor pollute his conscience for the sake of iniquitous gain, nor conceal anything from those that are members of his sect, and to divulge nothing to others, though one should be tortured even unto death. And in addition to the foregoing promises, he swears to impart to no one a knowledge of the doctrines in a different manner from that in which he has received them himself. 9.19. With oaths, then, of this description, they bind those who come forward. If, however, any one may be condemned for any sin, he is expelled from the order; but one that has been thus excommunicated sometimes perishes by an awful death. For, inasmuch as he is bound by the oaths and rites of the sect, he is not able to partake of the food in use among other people. Those that are excommunicated, occasionally, therefore, utterly destroy the body through starvation. And so it is, that when it comes to the last the Essenes sometimes pity many of them who are at the point of dissolution, inasmuch as they deem a punishment even unto death, thus inflicted upon these culprits, a sufficient penalty. 9.20. But as regards judicial decisions, the Essenes are most accurate and impartial. And they deliver their judgments when they have assembled together, numbering at the very least one hundred; and the sentence delivered by them is irreversible. And they honour the legislator next after God; and if any one is guilty of blasphemy against this framer of laws, he is punished. And they are taught to yield obedience to rulers and elders; and if ten occupy seats in the same room, one of them will not speak unless it will appear expedient to the nine. And they are careful not to spit out into the midst of persons present, and to the right hand. They are more solicitous, however, about abstaining from work on the Sabbath day than all other Jews. For not only do they prepare their victuals for themselves one day previously, so as not (on the Sabbath) to kindle a fire, but not even would they move a utensil from one place to another (on that day), nor ease nature; nay, some would not even rise from a couch. On other days, however, when they wish to relieve nature, they dig a hole a foot long with the mattock - for of this description is the hatchet, which the president in the first instance gives those who come forward to gain admission as disciples - and cover (this cavity) on all sides with their garment, alleging that they do not necessarily insult the sunbeams. They then replace the upturned soil into the pit; and this is their practice, choosing the more lonely spots. But after they have performed this operation, immediately they undergo ablution, as if the excrement pollutes them. 9.21. The Essenes have, however, in the lapse of time, undergone divisions, and they do not preserve their system of training after a similar manner, inasmuch as they have been split up into four parties. For some of them discipline themselves above the requisite rules of the order, so that even they would not handle a current coin of the country, saying that they ought not either to carry, or behold, or fashion an image: wherefore no one of those goes into a city, lest (by so doing) he should enter through a gate at which statues are erected, regarding it a violation of law to pass beneath images. But the adherents of another party, if they happen to hear any one maintaining a discussion concerning God and His laws- supposing such to be an uncircumcised person, they will closely watch him and when they meet a person of this description in any place alone, they will threaten to slay him if he refuses to undergo the rite of circumcision. Now, if the latter does not wish to comply with this request, an Essene spares not, but even slaughters. And it is from this occurrence that they have received their appellation, being denominated (by some) Zelotae, but by others Sicarii. And the adherents of another party call no one Lord except the Deity, even though one should put them to the torture, or even kill them. But there are others of a later period, who have to such an extent declined from the discipline (of the order), that, as far as those are concerned who continue in the primitive customs, they would not even touch these. And if they happen to come in contact with them, they immediately resort to ablution, as if they had touched one belonging to an alien tribe. But here also there are very many of them of so great longevity, as even to live longer than a hundred years. They assert, therefore, that a cause of this arises from their extreme devotion to religion, and their condemnation of all excess in regard of what is served up (as food), and from their being temperate and incapable of anger. And so it is that they despise death, rejoicing when they can finish their course with a good conscience. If, however, any one would even put to the torture persons of this description, in order to induce any among them either to speak evil of the law, or eat what is offered in sacrifice to an idol, he will not effect his purpose; for one of this party submits to death and endures torment rather than violate his conscience. 9.22. Now the doctrine of the resurrection has also derived support among these; for they acknowledge both that the flesh will rise again, and that it will be immortal, in the same manner as the soul is already imperishable. And they maintain that the soul, when separated in the present life, (departs) into one place, which is well ventilated and lightsome, where, they say, it rests until judgment. And this locality the Greeks were acquainted with by hearsay, and called it Isles of the Blessed. And there are other tenets of these which many of the Greeks have appropriated, and thus have from time to time formed their own opinions. For the disciplinary system in regard of the Divinity, according to these (Jewish sects), is of greater antiquity than that of all nations. And so it is that the proof is at hand, that all those (Greeks) who ventured to make assertions concerning God, or concerning the creation of existing things, derived their principles from no other source than from Jewish legislation. And among these may be particularized Pythagoras especially, and the Stoics, who derived (their systems) while resident among the Egyptians, by having become disciples of these Jews. Now they affirm that there will be both a judgment and a conflagration of the universe, and that the wicked will be eternally punished. And among them is cultivated the practice of prophecy, and the prediction of future events. 9.23. There is then another order of the Essenes who use the same customs and prescribed method of living with the foregoing sects, but make an alteration from these in one respect, viz., marriage. Now they maintain that those who have abrogated matrimony commit some terrible offense, which is for the destruction of life, and that they ought not to cut off the succession of children; for, that if all entertained this opinion, the entire race of men would easily be exterminated. However, they make a trial of their betrothed women for a period of three years; and when they have been three times purified, with a view of proving their ability of bringing forth children, so then they wed. They do not, however, cohabit with pregt women, evincing that they marry not from sensual motives, but from the advantage of children. And the women likewise undergo ablution in a similar manner (with their husbands), and are themselves also arrayed in a linen garment, after the mode in which the men are with their girdles. These things, then, are the statements which I have to make respecting the Esseni. But there are also others who themselves practise the Jewish customs; and these, both in respect of caste and in respect of the laws, are called Pharisees. Now the greatest part of these is to be found in every locality, inasmuch as, though all are styled Jews, yet, on account of the peculiarity of the opinions advanced by them, they have been denominated by titles proper to each. These, then, firmly hold the ancient tradition, and continue to pursue in a disputative spirit a close investigation into the things regarded according to the Law as clean and not clean. And they interpret the regulations of the Law, and put forward teachers, whom they qualify for giving instruction in such things. These Pharisees affirm the existence of fate, and that some things are in our power, whereas others are under the control of destiny. In this way they maintain that some actions depend upon ourselves, whereas others upon fate. But (they assert) that God is a cause of all things, and that nothing is managed or happens without His will. These likewise acknowledge that there is a resurrection of flesh, and that soul is immortal, and that there will be a judgment and conflagration, and that the righteous will be imperishable, but that the wicked will endure everlasting punishment in unqenchable fire. 9.24. These, then, are the opinions even of the Pharisees. The Sadducees, however, are for abolishing fate, and they acknowledge that God does nothing that is wicked, nor exercises providence over (earthly concerns); but they contend that the choice between good and evil lies within the power of men. And they deny that there is a resurrection not only of flesh, but also they suppose that the soul does not continue after death. The soul they consider nothing but mere vitality, and that it is on account of this that man has been created. However, (they maintain) that the notion of the resurrection has been fully realized by the single circumstance, that we close our days after having left children upon earth. But (they still insist) that after death one expects to suffer nothing, either bad or good; for that there will be a dissolution both of soul and body, and that man passes into non-existence, similarly also with the material of the animal creation. But as regards whatever wickedness a man may have committed in life, provided he may have been reconciled to the injured party, he has been a gainer (by transgression), inasmuch as he has escaped the punishment (that otherwise would have been inflicted) by men. And whatever acquisitions a man may have made. and (in whatever respect), by becoming wealthy, he may have acquired distinction, he has so far been a gainer. But (they abide by their assertion), that God has no solicitude about the concerns of an individual here. And while the Pharisees are full of mutual affection, the Sadducees, on the other hand, are actuated by self-love. This sect had its stronghold especially in the region around Samaria. And these also adhere to the customs of the law, saying that one ought so to live, that he may conduct himself virtuously, and leave children behind him on earth. They do not, however, devote attention to prophets, but neither do they to any other sages, except to the law of Moses only, in regard of which, however, they frame no interpretations. These, then, are the opinions which also the Sadducees choose to teach. 9.25. Since, therefore, we have explained even the diversities among the Jews, it seems expedient likewise not to pass over in silence the system of their religion. The doctrine, therefore, among all Jews on the subject of religion is fourfold-theological, natural, moral, and ceremonial. And they affirm that there is one God, and that He is Creator and Lord of the universe: that He has formed all these glorious works which had no previous existence; and this, too, not out of any coeval substance that lay ready at hand, but His Will - the efficient cause- was to create, and He did create. And (they maintain) that there are angels, and that these have been brought into being for ministering unto the creation; but also that there is a sovereign Spirit that always continues beside God, for glory and praise. And that all things in the creation are endued with sensation, and that there is nothing iimate. And they earnestly aim at serious habits and a temperate life, as one may ascertain from their laws. Now these matters have long ago been strictly defined by those who in ancient times have received the divinely-appointed law; so that the reader will find himself astonished at the amount of temperance, and of diligence, lavished on customs legally enacted in reference to man. The ceremonial service, however, which has been adapted to divine worship in a manner befitting the dignity of religion, has been practised among them with the highest degree of elaboration. The superiority of their ritualism it is easy for those who wish it to ascertain, provided they read the book which furnishes information on these points. They will thus perceive how that with solemnity and sanctity the Jewish priests offer unto God the first-fruits of the gifts bestowed by Him for the rise and enjoyment of men; how they fulfil their ministrations with regularity and steadfastness, in obedience to His commandments. There are, however, some (liturgical usages adopted) by these, which the Sadducees refuse to recognise, for they are not disposed to acquiesce in the existence of angels or spirits. Still all parties alike expect Messiah, inasmuch as the Law certainly, and the prophets, preached beforehand that He was about to be present on earth. Inasmuch, however, as the Jews were not cognizant of the period of His advent, there remains the supposition that the declarations (of Scripture) concerning His coming have not been fulfilled. And so it is, that up to this day they continue in anticipation of the future coming of the Christ, - from the fact of their not discerning Him when He was present in the world. And (yet there can be little doubt but) that, on beholding the signs of the times of His having been already among us, the Jews are troubled; and that they are ashamed to confess that He has come, since they have with their own hands put Him to death, because they were stung with indignation in being convicted by Himself of not having obeyed the laws. And they affirm that He who was thus sent forth by God is not this Christ (whom they are looking for); but they confess that another Messiah will come, who as yet has no existence; and that he will usher in some of the signs which the law and the prophets have shown beforehand, whereas, regarding the rest (of these indications), they suppose that they have fallen into error. For they say that his generation will be from the stock of David, but not from a virgin and the Holy Spirit, but from a woman and a man, according as it is a rule for all to be procreated from seed. And they allege that this Messiah will be King over them - a warlike and powerful individual, who, after having gathered together the entire people of the Jews, and having done battle with all the nations, will restore for them Jerusalem the royal city. And into this city He will collect together the entire Hebrew race, and bring it back once more into the ancient customs, that it may fulfil the regal and sacerdotal functions, and dwell in confidence for periods of time of sufficient duration. After this repose, it is their opinion that war would next be waged against them after being thus congregated; that in this conflict Christ would fall by the edge of the sword; and that, after no long time, would next succeed the termination and conflagration of the universe; and that in this way their opinions concerning the resurrection would receive completion, and a recompense be rendered to each man according to his works. 9.26. It now seems to us that the tenets of both all the Greeks and barbarians have been sufficiently explained by us, and that nothing has remained unrefuted either of the points about which philosophy has been busied, or of the allegations advanced by the heretics. And from these very explanations the condemnation of the heretics is obvious, for having either purloined their doctrines, or derived contributions to them from some of those tenets elaborately worked out by the Greeks, and for having advanced (these opinions) as if they originated from God. Since, therefore, we have hurriedly passed through all the systems of these, and with much labour have, in the nine books, proclaimed all their opinions, and have left behind us for all men a small viaticum in life, and to those who are our contemporaries have afforded a desire of learning (with) great joy and delight, we have considered it reasonable, as a crowning stroke to the entire work, to introduce the discourse (already mentioned) concerning the truth, and to furnish our delineation of this in one book, namely the tenth. Our object is, that the reader, not only when made acquainted with the overthrow of those who have presumed to establish heresies, may regard with scorn their idle fancies, but also, when brought to know the power of the truth, may be placed in the way of salvation, by reposing that faith in God which He so worthily deserves.
24. Anon., Semahot, 12.4Subjects of this text:

subject book bibliographic info
adam, condition of Levison, The Greek Life of Adam and Eve (2023) 1061
adam, yearning of Levison, The Greek Life of Adam and Eve (2023) 1061
albinus, lucceius Dijkstra and Raschle, Religious Violence in the Ancient World: From Classical Athens to Late Antiquity (2020) 121
apuleius Taylor and Hay, Philo of Alexandria: On the Contemplative Life: Introduction, Translation and Commentary (2020) 274
archelaos Jensen, Herod Antipas in Galilee: The Literary and Archaeological Sources on the Reign of Herod Antipas and Its Socio-Economic Impact on Galilee (2010) 103
archelaus Taylor and Hay, Philo of Alexandria: On the Contemplative Life: Introduction, Translation and Commentary (2020) 274
archelaus (king of cappadocia) Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 84
athens Hachlili, Jewish Funerary Customs, Practices And Rites In The Second Temple Period (2005) 482
augustus Dijkstra and Raschle, Religious Violence in the Ancient World: From Classical Athens to Late Antiquity (2020) 121; Jensen, Herod Antipas in Galilee: The Literary and Archaeological Sources on the Reign of Herod Antipas and Its Socio-Economic Impact on Galilee (2010) 103
bannus Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 63
bathsheba Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 84
bier Hachlili, Jewish Funerary Customs, Practices And Rites In The Second Temple Period (2005) 482
bones Hachlili, Jewish Funerary Customs, Practices And Rites In The Second Temple Period (2005) 482
caesarea Dijkstra and Raschle, Religious Violence in the Ancient World: From Classical Athens to Late Antiquity (2020) 121
caesarea maritima Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 63
cave Levison, The Greek Life of Adam and Eve (2023) 1059
coffins Hachlili, Jewish Funerary Customs, Practices And Rites In The Second Temple Period (2005) 482
coponius Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 63
day, seven Levison, The Greek Life of Adam and Eve (2023) 1059, 1061
day, seventh Levison, The Greek Life of Adam and Eve (2023) 1059, 1061
day, six Levison, The Greek Life of Adam and Eve (2023) 1061
day, three Levison, The Greek Life of Adam and Eve (2023) 1059
dura europos Hachlili, Jewish Funerary Customs, Practices And Rites In The Second Temple Period (2005) 482
entrance Hachlili, Jewish Funerary Customs, Practices And Rites In The Second Temple Period (2005) 482
eve, ignorance of Levison, The Greek Life of Adam and Eve (2023) 1061
exile Levison, The Greek Life of Adam and Eve (2023) 1059
family Hachlili, Jewish Funerary Customs, Practices And Rites In The Second Temple Period (2005) 482
festus, porcius Dijkstra and Raschle, Religious Violence in the Ancient World: From Classical Athens to Late Antiquity (2020) 121
fire Levison, The Greek Life of Adam and Eve (2023) 1059
florus, gessius Dijkstra and Raschle, Religious Violence in the Ancient World: From Classical Athens to Late Antiquity (2020) 121
fruit, paradise, of Levison, The Greek Life of Adam and Eve (2023) 1061
fruit Levison, The Greek Life of Adam and Eve (2023) 1061
funeral Hachlili, Jewish Funerary Customs, Practices And Rites In The Second Temple Period (2005) 482
herod Hachlili, Jewish Funerary Customs, Practices And Rites In The Second Temple Period (2005) 482
herod antipas Dijkstra and Raschle, Religious Violence in the Ancient World: From Classical Athens to Late Antiquity (2020) 121; Jensen, Herod Antipas in Galilee: The Literary and Archaeological Sources on the Reign of Herod Antipas and Its Socio-Economic Impact on Galilee (2010) 103
herod archelaus Dijkstra and Raschle, Religious Violence in the Ancient World: From Classical Athens to Late Antiquity (2020) 121
herod philip ii Dijkstra and Raschle, Religious Violence in the Ancient World: From Classical Athens to Late Antiquity (2020) 121
herod the great Dijkstra and Raschle, Religious Violence in the Ancient World: From Classical Athens to Late Antiquity (2020) 121; Jensen, Herod Antipas in Galilee: The Literary and Archaeological Sources on the Reign of Herod Antipas and Its Socio-Economic Impact on Galilee (2010) 103; Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 84
herodian dynasty, essenes and Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 63
herodian dynasty Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 63
hippolytus Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 63
inscriptions Hachlili, Jewish Funerary Customs, Practices And Rites In The Second Temple Period (2005) 482
israel Levison, The Greek Life of Adam and Eve (2023) 1059, 1061
jacob Levison, The Greek Life of Adam and Eve (2023) 1059, 1061
jerusalem Dijkstra and Raschle, Religious Violence in the Ancient World: From Classical Athens to Late Antiquity (2020) 121; Levison, The Greek Life of Adam and Eve (2023) 1061
jewish Hachlili, Jewish Funerary Customs, Practices And Rites In The Second Temple Period (2005) 482
jewish law/legal schools, josephus three schools Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 63
jewish revolts against romans (66-73 ce) Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 63
josephus, and judaisms three schools of law Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 63
josephus, and the jewish revolt against rome Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 63
josephus Hachlili, Jewish Funerary Customs, Practices And Rites In The Second Temple Period (2005) 482; Jensen, Herod Antipas in Galilee: The Literary and Archaeological Sources on the Reign of Herod Antipas and Its Socio-Economic Impact on Galilee (2010) 103; Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 63, 84
josephus essenes, and clothing Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 84
josephus essenes, and toilet habits Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 84
josephus essenes, and women Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 84
josephus essenes, appearance of Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 84
josephus essenes, daily routine and meals Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 84
josephus essenes, descriptive terms used by Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 63
josephus essenes, judas, portrayal of Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 63
josephus essenes, marriage and children Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 84
josephus essenes, name of Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 63
josephus essenes, purity and purification rituals Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 84
josephus essenes Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 63, 84
judaea Dijkstra and Raschle, Religious Violence in the Ancient World: From Classical Athens to Late Antiquity (2020) 121
judaean/jewish Dijkstra and Raschle, Religious Violence in the Ancient World: From Classical Athens to Late Antiquity (2020) 121
judas of gamala, the galilean Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 63
judgment Levison, The Greek Life of Adam and Eve (2023) 1059
kin Hachlili, Jewish Funerary Customs, Practices And Rites In The Second Temple Period (2005) 482
loculi Hachlili, Jewish Funerary Customs, Practices And Rites In The Second Temple Period (2005) 482
mason, s. Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 63
michael Levison, The Greek Life of Adam and Eve (2023) 1059
moses Levison, The Greek Life of Adam and Eve (2023) 1061
mourning Hachlili, Jewish Funerary Customs, Practices And Rites In The Second Temple Period (2005) 482; Levison, The Greek Life of Adam and Eve (2023) 1059, 1061
narratives, violent/of violence Dijkstra and Raschle, Religious Violence in the Ancient World: From Classical Athens to Late Antiquity (2020) 121
necropolis Hachlili, Jewish Funerary Customs, Practices And Rites In The Second Temple Period (2005) 482
nero Dijkstra and Raschle, Religious Violence in the Ancient World: From Classical Athens to Late Antiquity (2020) 121
nicholas of damascus Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 63
ossuary, ossuaries Hachlili, Jewish Funerary Customs, Practices And Rites In The Second Temple Period (2005) 482
oxen, adam, of Levison, The Greek Life of Adam and Eve (2023) 1061
pharaoh Levison, The Greek Life of Adam and Eve (2023) 1061
pharisees Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 63
philip the tetrarch Jensen, Herod Antipas in Galilee: The Literary and Archaeological Sources on the Reign of Herod Antipas and Its Socio-Economic Impact on Galilee (2010) 103
pilate, pontius Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 63
polis Dijkstra and Raschle, Religious Violence in the Ancient World: From Classical Athens to Late Antiquity (2020) 121
priest Levison, The Greek Life of Adam and Eve (2023) 1059
prophecy Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 63
purity and purification rituals, in josephus Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 84
relatives Hachlili, Jewish Funerary Customs, Practices And Rites In The Second Temple Period (2005) 482
roman Hachlili, Jewish Funerary Customs, Practices And Rites In The Second Temple Period (2005) 482
rule/ruler Levison, The Greek Life of Adam and Eve (2023) 1059
sackcloth Levison, The Greek Life of Adam and Eve (2023) 1061
sadducees (tsedukim/tseduqim) Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 63
samaria Dijkstra and Raschle, Religious Violence in the Ancient World: From Classical Athens to Late Antiquity (2020) 121
saul Levison, The Greek Life of Adam and Eve (2023) 1059
simon (essene) Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 63
spices' Hachlili, Jewish Funerary Customs, Practices And Rites In The Second Temple Period (2005) 482
syria Dijkstra and Raschle, Religious Violence in the Ancient World: From Classical Athens to Late Antiquity (2020) 121
throne Levison, The Greek Life of Adam and Eve (2023) 1061
torah Levison, The Greek Life of Adam and Eve (2023) 1059
wing Levison, The Greek Life of Adam and Eve (2023) 1061
women, and the essenes Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 84
yearning, adam, of Levison, The Greek Life of Adam and Eve (2023) 1061