Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database7235
Josephus Flavius, Jewish War, 1.574-1.644


̓́Επλευσεν δὲ καὶ Συλλαῖος ὁ ̓́Αραψ ἐπὶ ̔Ρώμης, ἠμεληκὼς μὲν τῶν Καίσαρος προσταγμάτων, ἀνταγωνιούμενος δὲ πρὸς ̓Αντίπατρον περὶ ὧν δεδίκαστο Νικολάῳ τάχιον. οὐ μικρὸς δ' αὐτῷ καὶ πρὸς ̓Αρέταν ἦν ἀγὼν τὸν ἑαυτοῦ βασιλέα: τούτου γὰρ ἄλλους τε φίλους ἀνῃρήκει καὶ Σόαιμον τῶν ἐν Πέτρᾳ δυνατωτάτων.3. Sylleus also, the Arabian, sailed to Rome, without any regard to Caesar’s injunctions, and this in order to oppose Antipater with all his might, as to that lawsuit which Nicolaus had with him before. This Sylleus had also a great contest with Aretas his own king; for he had slain many others of Aretas’s friends, and particularly Sohemus, the most potent man in the city Petra.


πείσας δὲ πολλοῖς χρήμασιν Φάβατον τὸν Καίσαρος διοικητὴν ἐχρῆτο βοηθῷ καὶ καθ' ̔Ηρώδου. πλείονα δὲ δοὺς ̔Ηρώδης ἀφίστησίν τε ἀπὸ Συλλαίου Φάβατον καὶ δι' αὐτοῦ τὰ κελευσθέντα ὑπὸ Καίσαρος εἰσέπραττεν. ὁ δὲ μηδὲν ἀποδοὺς ἔτι καὶ κατηγόρει Φαβάτου παρὰ Καίσαρι, διοικητὴν εἶναι λέγων οὐ τῶν ἐκείνῳ, τῶν δὲ ̔Ηρώδῃ συμφερόντων.Moreover, he had prevailed with Phabatus, who was Herod’s steward, by giving him a great sum of money, to assist him against Herod; but when Herod gave him more, he induced him to leave Sylleus, and by this means he demanded of him all that Caesar had required of him to pay. But when Sylleus paid nothing of what he was to pay, and did also accuse Phabatus to Caesar, and said that he was not a steward for Caesar’s advantage, but for Herod’s


ἐφ' οἷς ὀργισθεὶς Φάβατος, ἦν δ' ἔτι παρὰ ̔Ηρώδῃ μάλιστα τιμώμενος, γίνεται προδότης Συλλαίου τῶν ἀπορρήτων τῷ τε βασιλεῖ φησιν, ὅτι Συλλαῖος διαφθείρειεν αὐτοῦ τὸν σωματοφύλακα Κόρινθον χρήμασιν, ὃν δεῖ φυλάττεσθαι. πείθεται δ' ὁ βασιλεύς: καὶ γὰρ τέθραπτο μὲν ὁ Κόρινθος ἐν τῇ βασιλείᾳ, γένος δ' ἦν ̓́Αραψ.Phabatus was angry at him on that account, but was still in very great esteem with Herod, and discovered Sylleus’s grand secrets, and told the king that Sylleus had corrupted Corinthus, one of the guards of his body, by bribing him, and of whom he must therefore have a care. Accordingly, the king complied; for this Corinthus, though he was brought up in Herod’s kingdom, yet was by birth an Arabian;


συλλαμβάνει δ' εὐθέως οὐκ αὐτὸν μόνον ἀλλὰ καὶ δύο ἑτέρους ̓́Αραβας εὑρὼν παρ' αὐτῷ, τὸν μὲν φίλον Συλλαίου τὸν δὲ φύλαρχον. οἱ δὲ βασανιζόμενοι πεῖσαι Κόρινθον ὡμολόγησαν ἐπὶ πολλοῖς χρήμασιν ̔Ηρώδην ἀνελεῖν. οὗτοι μὲν οὖν ἀνακριθέντες καὶ παρὰ Σατορνίνῳ τῷ διέποντι τὴν Συρίαν ἀνεπέμφθησαν εἰς ̔Ρώμην.o the king ordered him to be taken up immediately, and not only him, but two other Arabians, who were caught with him; the one of them was Sylleus’s friend, the other the head of a tribe. These last, being put to the torture, confessed that they had prevailed with Corinthus, for a large sum of money, to kill Herod; and when they had been further examined before Saturninus, the president of Syria, they were sent to Rome.


̔Ηρώδης δὲ οὐκ ἀνίει Φερώραν βιαζόμενος ἀπαλλαγῆναι τῆς γυναικὸς οὐδ' ἐπενόει μηχανὴν δι' ἧς ἂν τιμωρήσαιτο τὴν ἄνθρωπον πολλὰς τοῦ μίσους ἔχων αἰτίας, ἕως ὑπεραγανακτήσας σὺν αὐτῇ καὶ τὸν ἀδελφὸν ἐκβάλλει.4. However, Herod did not leave off importuning Pheroras, but proceeded to force him to put away his wife; yet could he not devise any way by which he could bring the woman herself to punishment, although he had many causes of hatred to her; till at length he was in such great uneasiness at her, that he cast both her and his brother out of his kingdom.


Φερώρας δὲ ἀγαπήσας τὴν ὕβριν ἀπαλλάσσεται μὲν εἰς τὴν ἑαυτοῦ τετραρχίαν ὀμόσας ὅρον ἕξειν ἕνα τῆς φυγῆς τὸν ̔Ηρώδου θάνατον καὶ μηδέποτε πρὸς ζῶντα ὑποστρέψειν, ἐπανῆλθεν δὲ οὐδὲ πρὸς νοσοῦντα τὸν ἀδελφὸν καίτοι λιπαρῶς μεταπεμπόμενον: ἐβούλετο γὰρ αὐτῷ τινας ἐντολὰς καταλείψειν ὡς τεθνηξόμενος.Pheroras took this injury very patiently, and went away into his own tetrarchy, [Perea beyond Jordan,] and sware that there should be but one end put to his flight, and that should be Herod’s death; and that he would never return while he was alive. Nor indeed would he return when his brother was sick, although he earnestly sent for him to come to him, because he had a mind to leave some injunctions with him before he died;


nanbut Herod unexpectedly recovered. A little afterward Pheroras himself fell sick, when Herod showed great moderation; for he came to him, and pitied his case, and took care of him; but his affection for him did him no good, for Pheroras died a little afterward.


ὃν καίπερ ἀγαπήσας ̔Ηρώδης μέχρι τελευταίας ἡμέρας ὅμως καὶ αὐτὸν ἀνελεῖν ἐφημίσθη φαρμάκῳ. τόν γε μὴν νεκρὸν εἰς ̔Ιεροσόλυμα κομίσας πένθος τε μέγιστον ὅλῳ τῷ ἔθνει κατήγγειλεν καὶ κηδείας ἠξίωσεν λαμπροτάτης. ἕνα μὲν δὴ τῶν ̓Αλεξάνδρου καὶ ̓Αριστοβούλου φονέων τοιοῦτον περιέρχεται τέλος.Now, though Herod had so great an affection for him to the last day of his life, yet was a report spread abroad that he had killed him by poison. However, he took care to have his dead body carried to Jerusalem, and appointed a very great mourning to the whole nation for him, and bestowed a most pompous funeral upon him. And this was the end that one of Alexander’s and Aristobulus’s murderers came to.


Μετέβαινεν δ' ἐπὶ τὸν αὐθέντην ̓Αντίπατρον ἡ ποινὴ τὸν Φερώρα θάνατον ἀρχὴν λαβοῦσα. τῶν τούτου γάρ τινες ἀπελευθέρων κατηφεῖς τῷ βασιλεῖ προσελθόντες τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ διεφθάρθαι φαρμάκοις ἔλεγον: προσενεγκεῖν μὲν γὰρ αὐτῷ τι τὴν γυναῖκα τῶν οὐ συνήθως ἐσκευασμένων, φαγόντα δ' εὐθέως εἰς τὴν νόσον καταπεσεῖν.1. But now the punishment was transferred unto the original author, Antipater, and took its rise from the death of Pheroras; for certain of his freedmen came with a sad countenance to the king, and told him that his brother had been destroyed by poison, and that his wife had brought him somewhat that was prepared after an unusual manner, and that, upon his eating it, he presently fell into his distemper;


ἀγηοχέναι τε πρὸ δυοῖν ἡμερῶν τὴν μητέρα αὐτῆς καὶ τὴν ἀδελφὴν γύναιον ἐκ τῆς ̓Αραβίας φαρμάκων ἔμπειρον, ὅπως φίλτρον σκευάσῃ τῷ Φερώρᾳ, δεδωκέναι δὲ ἀντὶ τούτου θανάσιμον Συλλαίου πραγματευσαμένου: τούτῳ γὰρ ἦν γνώριμον.that Antipater’s mother and sister, two days before, brought a woman out of Arabia that was skillful in mixing such drugs, that she might prepare a love potion for Pheroras; and that instead of a love potion, she had given him deadly poison; and that this was done by the management of Sylleus, who was acquainted with that woman.


Πληγεὶς οὖν ὁ βασιλεὺς ὑποψίαις πλείοσιν θεραπαίνας τε καί τινας τῶν ἐλευθέρων ἐβασάνιζεν. ἐβόα δέ τις ἐν ταῖς ἀλγηδόσιν “θεὸς ὁ γῆν καὶ οὐρανὸν διέπων μετέλθοι τὴν τούτων ἡμῖν τῶν κακῶν αἰτίαν, τὴν ̓Αντιπάτρου μητέρα.” ταύτης τῆς ἀρχῆς ὁ βασιλεὺς λαβόμενος ἐπεξῄει πρόσω τὴν ἀλήθειαν.2. The king was deeply affected with so many suspicions, and had the maidservants and some of the free women also tortured; one of which cried out in her agonies, “May that God that governs the earth and the heaven punish the author of all these our miseries, Antipater’s mother!” The king took a handle from this confession, and proceeded to inquire further into the truth of the matter.


ἡ δὲ γυνὴ τήν τε φιλίαν τῆς ̓Αντιπάτρου μητρὸς πρὸς Φερώραν καὶ τὰς ἐκείνου γυναῖκας ἐδήλου καὶ τὰς λαθραίας αὐτῶν συνόδους, ὅτι τε Φερώρας καὶ ̓Αντίπατρος σὺν ἐκείναις πίνοιεν ὑποστρέφοντες ἀπὸ τοῦ βασιλέως δι' ὅλης νυκτὸς μηδένα μήτε οἰκέτην μήτε θεράπαιναν ἐῶντες παρατυγχάνειν. μία δὴ τῶν ἐλευθέρων ταῦτα μηνύει.So this woman discovered the friendship of Antipater’s mother to Pheroras, and Antipater’s women, as also their secret meetings, and that Pheroras and Antipater had drank with them for a whole night together as they returned from the king, and would not suffer any body, either manservant or maidservant, to be there; while one of the free women discovered the matter.


Τὰς δὲ δούλας χωρὶς ἑκάστην ̔Ηρώδης ἐβασάνιζεν. ἐρρήθη δὲ παρὰ πάσαις τὰ προειρημένα σύμφωνα, καὶ διότι κατὰ συνθήκην ̓Αντίπατρος μὲν εἰς ̔Ρώμην, Φερώρας δ' ὑποχωρήσειεν εἰς τὴν Περαίαν: πολλάκις γὰρ αὐτοὺς διαλαλεῖν, ὡς μετ' ̓Αλέξανδρον καὶ ̓Αριστόβουλον ἐπ' αὐτοὺς ̔Ηρώδης μεταβήσεται καὶ τὰς ἑαυτῶν γυναῖκας. οὐ γὰρ φείσεσθαι μετὰ Μαριάμμην καὶ τοὺς ἐξ ἐκείνης ἑτέρου τινός, ὥστε ἄμεινον εἶναι φεύγειν ὡς πορρωτάτω τοῦ θηρίου.3. Upon this Herod tortured the maidservants every one by themselves separately, who all unanimously agreed in the foregoing discoveries, and that accordingly by agreement they went away, Antipater to Rome, and Pheroras to Perea; for that they oftentimes talked to one another thus: That after Herod had slain Alexander and Aristobulus, he would fall upon them, and upon their wives, because, after he had not spared Mariamne and her children, he would spare nobody; and that for this reason it was best to get as far off the wild beast as they were able:—


πολλάκις δὲ ἀποδυρόμενον πρὸς τὴν μητέρα τὸν ̓Αντίπατρον εἰπεῖν, ὡς αὐτὸς μὲν εἴη πολιὸς ἤδη, νεάζοι δὲ καθ' ἡμέραν ὁ πατήρ, φθάσαι δ' ἂν τάχα καὶ τελευτήσας πρὶν ἄρξασθαι βασιλείας ἀληθοῦς. εἰ δὲ καί ποτε ἐκεῖνος τελευτήσειεν: πότε δ' ἂν γένοιτο τοῦτο; παντάπασιν αὐτῷ τὴν ἀπόλαυσιν τῆς διαδοχῆς γίνεσθαι σύντομον.and that Antipater oftentimes lamented his own case before his mother, and said to her, that he had already gray hairs upon his head, and that his father grew younger again every day, and that perhaps death would overtake him before he should begin to be a king in earnest; and that in case Herod should die, which yet nobody knew when it would be, the enjoyment of the succession could certainly be but for a little time;


ὑποβλαστάνειν δὲ τὰς τῆς ὕδρας κεφαλάς, τοὺς ̓Αριστοβούλου καὶ ̓Αλεξάνδρου παῖδας. ἀφῃρῆσθαι δ' αὐτὸν ὑπὸ τοῦ πατρὸς καὶ τὴν ἐπὶ τέκνοις ἐλπίδα: διάδοχον γὰρ οὐ τῶν αὐτοῦ τινα παίδων μετὰ τὴν τελευτήν, ἀλλὰ τὸν ἐκ Μαριάμμης ̔Ηρώδην γεγραφέναι. καὶ κατὰ τοῦτό γε παντάπασιν παραγηρᾶν οἰόμενον αὐτοῦ καὶ διαθήκας μενεῖν κυρίας: αὐτὸν γὰρ προνοήσειν μηδένα τῆς γενεᾶς ἀπολιπεῖν.for that these heads of Hydra, the sons of Alexander and Aristobulus, were growing up: that he was deprived by his father of the hopes of being succeeded by his children, for that his successor after his death was not to be anyone of his own sons, but Herod the son of Mariamne: that in this point Herod was plainly distracted, to think that his testament should therein take place; for he would take care that not one of his posterity should remain


ὄντα γε μὴν τῶν πώποτε πατέρων μισοτεκνότατον ̔Ηρώδην πολὺ μᾶλλον εἶναι μισάδελφον: δοῦναι γοῦν αὐτῷ πρῴην ἑκατὸν τάλαντα ἐπὶ τῷ μὴ διαλέγεσθαι Φερώρᾳ. τοῦ δὲ εἰπόντος “τί γὰρ αὐτὸν ἐβλάπτομεν;” ἀποκρίνασθαι τὸν ̓Αντίπατρον “εἴθε πάντα ἡμᾶς ἀφελόμενος γυμνοὺς ἐάσειεν ζῶντας. ἀλλ' ἀμήχανον ἐκφυγεῖν οὕτω φονικὸν θηρίον, παρ' ᾧ μηδὲ φιλεῖν τινας ἔξεστι φανερῶς. λάθρα γοῦν νῦν ἀλλήλοις σύνεσμεν, ἐξέσται δὲ φανερῶς, ἐὰν σχῶμέν ποτε ἀνδρῶν φρόνημα καὶ χεῖρας.”because he was of all fathers the greatest hater of his children. Yet does he hate his brother still worse; whence it was that he a while ago gave himself a hundred talents, that he should not have any intercourse with Pheroras. And when Pheroras said, Wherein have we done him any harm? Antipater replied, “I wish he would but deprive us of all we have, and leave us naked and alive only; but it is indeed impossible to escape this wild beast, who is thus given to murder, who will not permit us to love any person openly, although we be together privately; yet may we be so openly too, if we have but the courage and the hands of men.”


nan4. These things were said by the women upon the torture; as also that Pheroras resolved to fly with them to Perea. Now Herod gave credit to all they said, on account of the affair of the hundred talents; for he had no discourse with any body about them, but only with Antipater. So he vented his anger first of all against Antipater’s mother, and took away from her all the ornaments which he had given her, which cost a great many talents, and cast her out of the palace a second time.


τὰς δὲ Φερώρου γυναῖκας ἀπὸ τῶν βασάνων ἐτημέλει διηλλαγμένος. ἐπτόητο δὲ τῷ φόβῳ καὶ πρὸς πᾶσαν ὑπόνοιαν ἐξερριπίζετο πολλούς τε τῶν οὐκ αἰτίων εἷλκεν εἰς βασάνους δεδοικώς, μή τινα τῶν αἰτίων παραλίπῃ.He also took care of Pheroras’s women after their tortures, as being now reconciled to them; but he was in great consternation himself, and inflamed upon every suspicion, and had many innocent persons led to the torture, out of his fear lest he should leave any guilty person untortured.


Κἀν τούτῳ τρέπεται πρὸς τὸν Σαμαρείτην ̓Αντίπατρον, ὃς ἦν ἐπίτροπος ̓Αντιπάτρου. βασανίζων δὲ αὐτὸν ἤκουσεν ὅτι μετεπέμψατο μὲν ̓Αντίπατρος ἐξ Αἰγύπτου δηλητήριον φάρμακον ἐπ' αὐτὸν διά τινος τῶν ἑταίρων ̓Αντιφίλου, λάβοι δὲ παρ' ἐκείνου Θευδίων ὁ θεῖος ̓Αντιπάτρου καὶ παραδοίη Φερώρᾳ: τούτῳ γὰρ ἐντείλασθαι τὸν ̓Αντίπατρον ̔Ηρώδην ἀνελεῖν ἕως αὐτός ἐστιν ἐν ̔Ρώμῃ τῆς ὑπονοίας κεχωρισμένος: Φερώραν δὲ τῇ γυναικὶ παραθέσθαι τὸ φάρμακον.5. And now it was that he betook himself to examine Antipater of Samaria, who was the steward of [his son] Antipater; and upon torturing him, he learned that Antipater had sent for a potion of deadly poison for him out of Egypt, by Antiphilus, a companion of his; that Theudio, the uncle of Antipater, had it from him, and delivered it to Pheroras; for that Antipater had charged him to take his father off while he was at Rome, and so free him from the suspicion of doing it himself: that Pheroras also committed this potion to his wife.


ταύτην ὁ βασιλεὺς μεταπεμψάμενος αὐτίκα τὸ ληφθὲν ἐκέλευσεν κομίζειν. ἡ δ' ἔξεισι μὲν ὡς κομιοῦσα, ῥίπτει δ' ἑαυτὴν ἀπὸ τοῦ τέγους τόν τε ἔλεγχον καὶ τὴν ἐκ τοῦ βασιλέως αἰκίαν φθάνουσα: προνοίᾳ δ', ὡς ἔοικεν, θεοῦ μετιόντος ̓Αντίπατρον οὐκ ἐπὶ κεφαλὴν ἀλλ' ἐπὶ θάτερα πεσοῦσα διασώζεται.Then did the king send for her, and bid her bring to him what she had received immediately. So she came out of her house as if she would bring it with her, but threw herself down from the top of the house, in order to prevent any examination and torture from the king. However, it came to pass, as it seems by the providence of God, when he intended to bring Antipater to punishment, that she fell not upon her head, but upon other parts of her body, and escaped.


κομισθεῖσαν δ' αὐτὴν ὁ βασιλεὺς ἀνακτησάμενος, κεκάρωτο γὰρ ἀπὸ τοῦ πτώματος, ἠρώτα δι' ἣν αἰτίαν ῥίψειεν ἑαυτήν, εἰ μὲν εἴποι τἀληθές, ἀφήσειν πάσης τιμωρίας ἐπομνύμενος, εἰ δ' ὑποστείλαιτο, δαπανήσειν αὐτῆς ἐν βασάνοις τὸ σῶμα καὶ μηδὲ τάφῳ καταλείψειν.The king, when she was brought to him, took care of her (for she was at first quite senseless upon her fall), and asked her why she had thrown herself down; and gave her his oath, that if she would speak the real truth, he would excuse her from punishment; but that if she concealed any thing, he would have her body torn to pieces by torments, and leave no part of it to be buried.


Πρὸς ταῦθ' ἡ γυνὴ μικρὸν διαλιποῦσα “καὶ τί γάρ, εἶπεν, ἔτι φείδομαι τῶν ἀπορρήτων Φερώρα τεθνεῶτος ἢ σώζουσα τὸν ἀπολέσαντα πάντας ἡμᾶς ̓Αντίπατρον; ἄκουε, βασιλεῦ, καὶ μετὰ σοῦ θεὸς ὁ μάρτυς ἐμοὶ τῆς ἀληθείας πλανηθῆναι μὴ δυνάμενος:6. Upon this the woman paused a little, and then said, “Why do I spare to speak of these grand secrets, now Pheroras is dead? that would only tend to save Antipater, who is all our destruction. Hear then, O king, and be thou, and God himself, who cannot be deceived, witnesses to the truth of what I am going to say.


ὅτε ἀποθνήσκοντι Φερώρᾳ παρεκαθέζου δεδακρυμένος, τότε με προσκαλεσάμενος ἐκεῖνος “ἦ πολύ γε, ἔφη, ὦ γύναι, τῆς εἰς ἐμαυτὸν διανοίας τοῦ ἀδελφοῦ διήμαρτον, τὸν οὕτως στέργοντα μισήσας καὶ κτεῖναι βουλευσάμενος τὸν οὕτως ἐπ' ἐμοὶ μηδὲ τεθνεῶτί πω συγχεόμενον. ἀλλ' ἐγὼ μὲν ἀπέχω τῆς ἀσεβείας τὸ ἐπιτίμιον, σὺ δ' ὃ φυλάσσεις κατ' αὐτοῦ φάρμακον ὑπ' ̓Αντιπάτρου καταλειφθὲν ἡμῖν φέρε καὶ βλέποντός μου ταχέως ἀφάνισον, ἵνα μὴ καὶ καθ'When thou didst sit weeping by Pheroras as he was dying, then it was that he called me to him, and said, ‘My dear wife, I have been greatly mistaken as to the disposition of my brother towards me, and have hated him that is so affectionate to me, and have contrived to kill him who is in such disorder for me before I am dead. As for myself, I receive the recompense of my impiety; but do thou bring what poison was left with us by Antipater, and which thou keepest, in order to destroy him, and consume it immediately in the fire in my sight, that I may not be liable to the avenger in the invisible world.’


ᾅδου φέροιμι τὸν ἀλάστορα.” καὶ κελεύσαντος ἐκόμισα καὶ πλεῖστον μὲν εἰς τὸ πῦρ ὁρῶντος αὐτοῦ κατεκένωσα, βραχὺ δὲ ἐμαυτῇ πρὸς τὰ ἄδηλα καὶ τὸν ἐκ σοῦ φόβον ἐτήρησα.”This I brought as he bid me, and emptied the greatest part of it into the fire, but reserved a little of it for my own use against uncertain futurity, and out of my fear of thee.”


Ταῦτ' εἰποῦσα προκομίζει τὴν πυξίδα παντάπασιν ἔχουσαν τοῦ φαρμάκου βραχύ. βασιλεὺς δ' ἐπὶ τὴν μητέρα τὴν ̓Αντιφίλου καὶ τὸν ἀδελφὸν τὰς βασάνους μετέφερεν, κἀκεῖνοι τὸν ̓Αντίφιλον κομίσαι τε ἀπ' Αἰγύπτου τὴν πυξίδα ὡμολόγουν καὶ λαβεῖν παρ' ἀδελφοῦ τὸ φάρμακον ἔφασκον ἰατρεύοντος ἐν ̓Αλεξανδρείᾳ.7. When she had said this, she brought the box, which had a small quantity of this potion in it: but the king let her alone, and transferred the tortures to Antiphilus’s mother and brother; who both confessed that Antiphilus brought the box out of Egypt, and that they had received the potion from a brother of his, who was a physician at Alexandria.


περιιόντες δὲ οἱ ̓Αλεξάνδρου καὶ ̓Αριστοβούλου δαίμονες ἅπαν τὸ βασίλειον ἐρευνηταί τε καὶ μηνυταὶ τῶν ἀδήλων ἐγίνοντο τούς τε πορρωτάτω τῆς ὑποψίας ὄντας ἔσυρον εἰς τοὺς ἐλέγχους. εὑρίσκεται γοῦν καὶ ἡ τοῦ ἀρχιερέως θυγάτηρ Μαριάμμη τῆς ἐπιβουλῆς συνίστωρ:Then did the ghosts of Alexander and Aristobulus go round all the palace, and became the inquisitors and discoverers of what could not otherwise have been found out and brought such as were the freest from suspicion to be examined; whereby it was discovered that Mariamne, the high priest’s daughter, was conscious of this plot; and her very brothers, when they were tortured, declared it so to be.


nanWhereupon the king avenged this insolent attempt of the mother upon her son, and blotted Herod, whom he had by her, out of his testament, who had been before named therein as successor to Antipater.


̓Επὶ τούτοις καὶ Βάθυλλος εἰς τοὺς ἐλέγχους συνέδραμεν, ἡ τελευταία πίστις τῶν ̓Αντιπάτρῳ βεβουλευμένων: ἦν μὲν γὰρ ἀπελεύθερος αὐτοῦ, κομίζων δ' ἧκεν ἄλλο δηλητήριον ἰοὺς ἀσπίδων καὶ χυλοὺς ἑτέρων ἑρπετῶν, ἵνα εἰ τὸ πρῶτον ἀσθενήσει φάρμακον, τούτῳ Φερώρας μετὰ τῆς γυναικὸς ὁπλίσαιτο κατὰ τοῦ βασιλέως.1. After these things were over, Bathyllus came under examination, in order to convict Antipater, who proved the concluding attestation to Antipater’s designs; for indeed he was no other than his freedman. This man came, and brought another deadly potion, the poison of asps, and the juices of other serpents, that if the first potion did not do the business, Pheroras and his wife might be armed with this also to destroy the king.


πάρεργον δὲ τῆς ἐπὶ τὸν πατέρα τόλμης ἐκόμιζεν τὰς κατὰ τῶν ἀδελφῶν ἐσκευωρημένας ἐπιστολὰς ὑπ' ̓Αντιπάτρου: ἦσαν γὰρ ̓Αρχέλαος καὶ Φίλιππος βασιλέως παῖδες ἐπὶ ̔Ρώμης παιδευόμενοι μειράκιά τε ἤδη καὶ φρονήματος μεστοί.He brought also an addition to Antipater’s insolent attempt against his father, which was the letters which he wrote against his brethren, Archelaus and Philip, which were the king’s sons, and educated at Rome, being yet youths, but of generous dispositions.


τούτους ἐπανακύπτοντας αὐτοῦ ταῖς ἐλπίσιν ἀποσκευάσασθαι σπεύδων ̓Αντίπατρος ἃς μὲν πλάττεται κατ' αὐτῶν ἐπιστολὰς ἐξ ὀνόματος τῶν ἐπὶ ̔Ρώμης φίλων, οὓς δὲ ἔπειθεν γράψαι διαφθείρας χρήμασιν, ὡς πολλὰ μὲν βλασφημοῖεν τὸν πατέρα, φανερῶς δὲ ̓Αλέξανδρον καὶ ̓Αριστόβουλον ὀδύροιντο, πρὸς δὲ τὴν μετάκλησιν ἀγανακτοῖεν: ἤδη δ' αὐτοὺς ὁ πατὴρ μετεπέμπετο, καὶ τοῦτο ἦν τὸ μάλιστα ταράσσον ̓Αντίπατρον.Antipater set himself to get rid of these as soon as he could, that they might not be prejudicial to his hopes; and to that end he forged letters against them in the name of his friends at Rome. Some of these he corrupted by bribes to write how they grossly reproached their father, and did openly bewail Alexander and Aristobulus, and were uneasy at their being recalled; for their father had already sent for them, which was the very thing that troubled Antipater.


̓́Ετι δὲ καὶ πρὸ τῆς ἀποδημίας ἐν ̓Ιουδαίᾳ μένων τοιαύτας κατ' αὐτῶν ἐπὶ ̔Ρώμης ἠγόραζεν ἐπιστολὰς προσιών τε ὡς ἀνύποπτος εἴη τῷ πατρὶ περὶ τῶν ἀδελφῶν ἀπελογεῖτο, τὰ μὲν ψευδῆ λέγων εἶναι τῶν γραφομένων, ἃ δὲ νεότητος ἁμαρτήματα.2. Nay, indeed, while Antipater was in Judea, and before he was upon his journey to Rome, he gave money to have the like letters against them sent from Rome, and then came to his father, who as yet had no suspicion of him, and apologized for his brethren, and alleged on their behalf that some of the things contained in those letters were false, and others of them were only youthful errors.


τηνικαῦτά γε μὴν τοῖς γράφουσιν κατὰ τῶν ἀδελφῶν πλεῖστα δοὺς χρήματα συμφύρειν ἐπειρᾶτο τὸν ἔλεγχον, ἐσθῆτάς τε πολυτελεῖς καὶ στρωμνὰς ποικίλας ἐκπώματά τε ἀργυρᾶ καὶ χρυσᾶ συνωνούμενος ἄλλα τε πολλὰ τῶν κειμηλίων, ἵνα τῷ πλήθει τῆς εἰς ταῦτα δαπάνης τοὺς εἰς ἐκεῖνα μισθοὺς ἐγκαταγράψῃ: διακόσια γοῦν ἀναλώματος ἀνήνεγκεν τάλαντα, καὶ τούτων μεγίστη πρόφασις ἦν ἡ πρὸς Συλλαῖον δίκη.Yet at the same time that he expended a great deal of his money, by making presents to such as wrote against his brethren, did he aim to bring his accounts into confusion, by buying costly garments, and carpets of various contextures, with silver and gold cups, and a great many more curious things, that so, among the very great expenses laid out upon such furniture, he might conceal the money he had used in hiring men [to write the letters]; for he brought in an account of his expenses, amounting to two hundred talents, his main pretense for which, was the lawsuit that he had been in with Sylleus.


πάντων δ' αὐτοῦ τότε καὶ τῶν βραχυτέρων ἐν τῷ μείζονι κακῷ διακαλυφθέντων, ὅθ' αἱ μὲν βάσανοι πᾶσαι τὴν πατροκτονίαν, αἱ δ' ἐπιστολαὶ δευτέρας ἀδελφοκτονίας κεκράγεσαν, ὅμως οὐδεὶς τῶν εἰς ̔Ρώμην ἀφικνουμένων ἀπήγγειλεν αὐτῷ τὰς ἐν ̓Ιουδαίᾳ τύχας καίτοι μεταξὺ τῶν ἐλέγχων καὶ τῆς ἐπανόδου διελθόντων ἑπτὰ μηνῶν: τοσοῦτον πρὸς αὐτὸν ἐκ πάντων μῖσος ἦν.So while all his rogueries, even those of a lesser sort also, were covered by his greater villainy, while all the examinations by torture proclaimed his attempt to murder his father, and the letters proclaimed his second attempt to murder his brethren,—yet did no one of those that came to Rome inform him of his misfortunes in Judea, although seven months had intervened between his conviction and his return,—so great was the hatred which they all bore to him.


τάχα καὶ τοὺς ἀπαγγέλλειν προῃρημένους οἱ τῶν ἀνῃρημένων δαίμονες ἀδελφῶν ἐφίμουν: γράφει γοῦν ἀπὸ ̔Ρώμης ἄφιξιν ἑαυτοῦ ταχεῖαν εὐαγγελιζόμενος, καὶ ὡς ὑπὸ Καίσαρος μετὰ τιμῆς ἀπολυθείη.And perhaps they were the ghosts of those brethren of his that had been murdered that stopped the mouths of those that intended to have told him. He then wrote from Rome, and informed his [friends] that he would soon come to them, and how he was dismissed with honor by Caesar.


̔Ο βασιλεὺς δὲ εἰς χεῖρας λαβεῖν σπεύδων τὸν ἐπίβουλον καὶ δεδοικὼς μή ποτε προγνοὺς φυλάξηται, δι' ἐπιστολῆς ἀνθυπεκρίνετο τά τε ἄλλα φιλοφρονούμενος καὶ σπεύδειν παρακαλῶν: θήσεσθαι γὰρ αὐτοῦ καὶ τὰς πρὸς τὴν μητέρα μέμψεις ἐπειχθέντος: οὐ γὰρ ἠγνόει τὴν ἐκβολὴν τῆς μητρὸς ̓Αντίπατρος.3. Now the king, being desirous to get this plotter against him into his hands, and being also afraid lest he should some way come to the knowledge how his affairs stood, and be upon his guard, he dissembled his anger in his epistle to him, as in other points he wrote kindly to him, and desired him to make haste, because if he came quickly, he would then lay aside the complaints he had against his mother; for Antipater was not ignorant that his mother had been expelled out of the palace.


πρότερον μὲν οὖν εἰλήφει τὴν περὶ τῆς Φερώρα τελευτῆς ἐπιστολὴν ἐν Τάραντι καὶ μέγιστον ἐποιήσατο πένθος, ὅ τινες ὡς ἐπὶ θείῳ καθύμνουν, ἦν δ', ὡς ἔοικεν, ἐπὶ διαμαρτίᾳ τῆς ἐπιβουλῆς ἡ σύγχυσις καὶ οὐ Φερώραν κλαίοντος, ἀλλὰ τὸν ὑπηρέτην: ἤδη δὲ καὶ φόβος ἐπῄει τις αὐτὸν τῶν τετελεσμένων, μή ποτε φωραθείη τὸ φάρμακον.However, he had before received a letter, which contained an account of the death of Pheroras, at Tarentum,—and made great lamentations at it; for which some commended him, as being for his own uncle; though probably this confusion arose on account of his having thereby failed in his plot [on his father’s life]; and his tears were more for the loss of him that was to have been subservient therein, than for [an uncle] Pheroras: moreover, a sort of fear came upon him as to his designs, lest the poison should have been discovered.


nanHowever, when he was in Cilicia, he received the forementioned epistle from his father, and made great haste accordingly. But when he had sailed to Celenderis, a suspicion came into his mind relating to his mother’s misfortunes; as if his soul foreboded some mischief to itself.


οἱ μὲν οὖν προμηθέστεροι τῶν φίλων συνεβούλευον μὴ πρότερον ἐμπίπτειν τῷ πατρὶ πρὶν πυθέσθαι σαφῶς δι' ἃς αἰτίας ἐξέβαλεν αὐτοῦ τὴν μητέρα: δεδιέναι γάρ, μή ποτε προσθήκη γένοιτο τῶν κατ' ἐκείνης διαβολῶν.Those therefore of his friends which were the most considerate advised him not rashly to go to his father, till he had learned what were the occasions why his mother had been ejected, because they were afraid that he might be involved in the calumnies that had been cast upon his mother:


οἱ δὲ ἀσκεπτότεροι καὶ τὴν πατρίδα σπεύδοντες ἰδεῖν μᾶλλον ἢ τὸ συμφέρον ̓Αντιπάτρῳ σκοποῦντες, ἐπείγεσθαι παρῄνουν καὶ μὴ τῇ μελλήσει παρασχεῖν τῷ πατρὶ μὲν ὑποψίαν φαύλην, τοῖς διαβάλλουσι δὲ ἀφορμήν: καὶ γὰρ νῦν, εἴ τι κεκίνηται κατ' αὐτοῦ, παρὰ τὴν ἀπουσίαν γέγονεν: μηδὲ γὰρ ἂν τολμῆσαι παρόντος: ἄτοπον δ' εἶναι δι' ἀδήλους ὑποψίας προδήλων ἀγαθῶν στερίσκεσθαι, καὶ μὴ θᾶττον ἀποδοῦναι μὲν ἑαυτὸν τῷ πατρί, κομίσασθαι δὲ τὴν βασιλείαν ἐπ' αὐτῷ μόνῳ σαλεύουσαν.but those that were less considerate, and had more regard to their own desires of seeing their native country, than to Antipater’s safety, persuaded him to make haste home, and not, by delaying his journey, afford his father ground for an ill suspicion, and give a handle to those that raised stories against him; for that in case anything had been moved to his disadvantage, it was owing to his absence, which durst not have been done had he been present. And they said it was absurd to deprive himself of certain happiness, for the sake of an uncertain suspicion, and not rather to return to his father, and take the royal authority upon him, which was in a state of fluctuation on his account only.


πείθεται τούτοις, ἐνῆγεν γὰρ τὸ δαιμόνιον, καὶ διαπεράσας εἰς τὸν Σεβαστὸν λιμένα τῆς Καισαρείας κατάγεται.Antipater complied with this last advice, for Providence hurried him on [to his destruction]. So he passed over the sea, and landed at Sebastus, the haven of Caesarea.


Παρυπήντησεν δ' αὐτῷ παρὰ δόξαν ἐρημία πολλὴ πάντων ἐκτρεπομένων καὶ μηδενὸς προσιέναι τολμῶντος: ἐμισεῖτο μὲν γὰρ ἐπίσης, καὶ τότε φανῆναι τὸ μῖσος ἔσχεν παρρησίαν, πολλοὺς δὲ ὁ ἐκ τοῦ βασιλέως φόβος ἀπέστρεψεν, ἐπειδὴ πᾶσα πόλις ἤδη τῆς κατ' ̓Αντιπάτρου φήμης πεπλήρωτο καὶ μόνος ἠγνόει τὰ κατ' αὐτὸν ̓Αντίπατρος: οὔτε δὲ προεπέμφθη λαμπρότερόν τις ἐκείνου πλέοντος ἐπὶ ̔Ρώμης οὔτε ἀτιμότερον ὑπεδέχθη.4. And here he found a perfect and unexpected solitude, while everybody avoided him, and nobody durst come at him; for he was equally hated by all men; and now that hatred had liberty to show itself, and the dread men were in at the king’s anger made men keep from him; for the whole city [of Jerusalem] was filled with the rumors about Antipater, and Antipater himself was the only person who was ignorant of them; for as no man was dismissed more magnificently when he began his voyage to Rome so was no man now received back with greater ignominy.


ὁ δὲ ἤδη μὲν ἐνενόει τὰς οἴκοι συμφοράς, ἔτι δὲ ἐκ πανουργίας ὑπεκρύπτετο καὶ τῷ δέει τεθνηκὼς ἔνδοθεν σοβαρὸς εἶναι τὸ πρόσωπον ἐβιάζετο.And indeed he began already to suspect what misfortunes there were in Herod’s family; yet did he cunningly conceal his suspicion; and while he was inwardly ready to die for fear, he put on a forced boldness of countenance.


φυγὴ δ' οὐκέτι ἦν οὐδ' ἐκ τῶν περιεχόντων ἀνάδυσις, καὶ σαφὲς μὲν οὐδὲ ἐκεῖ τι τῶν οἴκοθεν ἀπηγγέλλετο διὰ τὴν ἐκ τοῦ βασιλέως ἀπειλήν, ὑπελείπετο δὲ ἐλπὶς ἱλαρωτέρα, τάχα μὲν μηδὲν πεφωρᾶσθαι, τάχα δ', εἴ τι καὶ πεφώραται, διασκευάσειν ἀναιδείᾳ καὶ δόλοις, ἅπερ ἦν αὐτῷ μόνα τὰ τῆς σωτηρίας ἐφόδια.Nor could he now fly any whither, nor had he any way of emerging out of the difficulties which encompassed him; nor indeed had he even there any certain intelligence of the affairs of the royal family, by reason of the threats the king had given out: yet had he some small hopes of better tidings; for perhaps nothing had been discovered; or if any discovery had been made, perhaps he should be able to clear himself by impudence and artful tricks, which were the only things he relied upon for his deliverance.


Φραξάμενος οὖν αὐτοῖς ἧκεν εἰς τὸ βασίλειον δίχα τῶν φίλων: οὗτοι γὰρ ὑβρισθέντες ἐπὶ τοῦ πρώτου πυλῶνος εἴρχθησαν: ἔτυχεν δ' ἔνδον ὢν Οὔαρος ὁ τῆς Συρίας ἡγεμών. ὁ δὲ εἴσεισι πρὸς τὸν πατέρα καὶ τῇ τόλμῃ παρακροτήσας ἑαυτὸν ἤγγιζεν ὡς ἀσπασόμενος.5. And with these hopes did he screen himself, till he came to the palace, without any friends with him; for these were affronted, and shut out at the first gate. Now Varus, the president of Syria, happened to be in the palace [at this juncture]; so Antipater went in to his father, and, putting on a bold face, he came near to salute him.


κἀκεῖνος τὰς χεῖρας προβαλὼν καὶ τὴν κεφαλὴν παρακλίνας, “ἔστιν, ἐξεβόησεν, καὶ τοῦτο πατροκτόνου τὸ περιπλέκεσθαί μοι θέλειν ἐν τηλικαύταις αἰτίαις ὄντα. φθείρου, δυσσεβεστάτη κεφαλή, μηδέ μου ψαύσῃς πρὶν ἀποσκευάσασθαι τὰ ἐγκλήματα. δίδωμι δέ σοι δικαστήριον καὶ δικαστὴν εὐκαίρως ἥκοντα Οὔαρον. ἴθι καὶ σκέπτου τὴν ἀπολογίαν εἰς αὔριον: παρέχω γάρ σου καιρὸνBut Herod Stretched out his hands, and turned his head away from him, and cried out, “Even this is an indication of a parricide, to be desirous to get me into his arms, when he is under such heinous accusations. God confound thee, thou vile wretch; do not thou touch me, till thou hast cleared thyself of these crimes that are charged upon thee. I appoint thee a court where thou art to be judged, and this Varus, who is very seasonably here, to be thy judge; and get thou thy defense ready against tomorrow, for I give thee so much time to prepare suitable excuses for thyself.”


τοῖς πανουργεύμασιν.” πρὸς ταῦτα μηδὲν ὑπ' ἐκπλήξεως ἀποκρίνασθαι δυνηθεὶς αὐτὸς ὑπέστρεψεν, παραγενόμεναι δὲ πρὸς αὐτὸν ἐκδιηγήσαντο πάντας τοὺς ἐλέγχους ἥ τε μήτηρ καὶ ἡ γυνή. καὶ τότε μὲν ἀνανήψας ἐν σκέψει τῆς ἀπολογίας ἦν.And as Antipater was so confounded, that he was able to make no answer to this charge, he went away; but his mother and wife came to him, and told him of all the evidence they had gotten against him. Hereupon he recollected himself, and considered what defense he should make against the accusations.


nan1. Now the day following the king assembled a court of his kinsmen and friends, and called in Antipater’s friends also. Herod himself, with Varus, were the presidents; and Herod called for all the witnesses, and ordered them to be brought in; among whom some of the domestic servants of Antipater’s mother were brought in also, who had but a little while before been caught, as they were carrying the following letter from her to her son:—“Since all those things have been already discovered to thy father, do not thou come to him, unless thou canst procure some assistance from Caesar.”


δύναμιν.” τούτων σὺν τοῖς ἄλλοις εἰσηγμένων ̓Αντίπατρος εἰσέρχεται καὶ πεσὼν πρηνὴς πρὸ τῶν ποδῶν τοῦ πατρός, “ἱκετεύω, πάτερ, ἔφη, μηδέν μου προκατεγνωκέναι, παρασχεῖν δέ μοι τὰς ἀκοὰς ἀκεραίους εἰς τὴν ἀπολογίαν: ἀποδείξω γὰρ ἐμαυτὸν καθαρόν, ἂν σὺ θέλῃς.”When this and the other witnesses were introduced, Antipater came in, and falling on his face before his father’s feet, he said, “Father, I beseech thee, do notcondemn me beforehand, but let thy ears be unbiassed, and attend to my defense; for if thou wilt give me leave, I will demonstrate that I am innocent.”


̔Ο δ' αὐτῷ σιγᾶν ἐγκραγὼν πρὸς τὸν Οὔαρον εἶπεν: “ἀλλ' ὅτι μὲν καὶ σύ, Οὔαρε, καὶ πᾶς δικαστὴς ὅσιος ̓Αντίπατρον ἐξώλη κρινεῖ, πέπεισμαι. δέδοικα δέ, μὴ κἀμοῦ μισήσῃς τὴν τύχην κἀμὲ κρίνῃς πάσης ἄξιον συμφορᾶς τοιούτους υἱοὺς γεγεννηκότα. χρὴ δέ με διὰ τοῦτο ἐλεεῖσθαι πλέον, ὅτι πρὸς οὕτω μιαροὺς καὶ φιλοστοργότατος πατὴρ ἐγενόμην.2. Hereupon Herod cried out to him to hold his peace, and spake thus to Varus:—“I cannot but think that thou, Varus, and every other upright judge, will determine that Antipater is a vile wretch. I am also afraid that thou wilt abhor my ill fortune, and judge me also myself worthy of all sorts of calamity for begetting such children; while yet I ought rather to be pitied, who have been so affectionate a father to such wretched sons;


τοὺς μὲν γὰρ προτέρους βασιλείας τε ἔτι νέους ἀξιώσας καὶ πρὸς τοῖς ἐν ̔Ρώμῃ τροφείοις φίλους Καίσαρος, ζηλωτοὺς δὲ ποιήσας βασιλεῦσιν ἑτέροις, εὗρον ἐπιβούλους, οἳ τεθνήκασι τὸ πλέον ̓Αντιπάτρῳ: νέῳ γὰρ ὄντι καὶ διαδόχῳ τούτῳ μάλιστα τὴν ἀσφάλειαν ἐποριζόμην.for when I had settled the kingdom on my former sons, even when they were young, and when, besides the charges of their education at Rome, I had made them the friends of Caesar, and made them envied by other kings, I found them plotting against me. These have been put to death, and that, in great measure, for the sake of Antipater; for as he was then young, and appointed to be my successor, I took care chiefly to secure him from danger:


τὸ δὲ μιαρὸν τοῦτο θηρίον τῆς ἐμῆς ὑπερεμπλησθὲν ἀνεξικακίας ἤνεγκεν κατ' ἐμοῦ τὸν κόρον: ἔδοξα γὰρ αὐτῷ πολὺν ζῆν χρόνον, καὶ τὸ ἐμὸν γῆρας ἐβαρύνθη βασιλεύς τε οὐχ ὑπέμεινεν εἰ μὴ διὰ πατροκτονίας γενέσθαι, δίκαια γοῦν βουλευσάμενος, ὅτι καταγαγὼν αὐτὸν ἀπὸ τῆς χώρας ἀπερριμμένον καὶ παρωσάμενος τοὺς ἐκ βασιλίδος μοι γεγενημένους ἀπέδειξα τῆς ἀρχῆς διάδοχον.but this profligate wild beast, when he had been over and above satiated with that patience which I showed him, he made use of that abundance I had given him against myself; for I seemed to him to live too long, and he was very uneasy at the old age I was arrived at; nor could he stay any longer, but would be a king by parricide. And justly I am served by him for bringing him back out of the country to court, when he was of no esteem before, and for thrusting out those sons of mine that were born of the queen, and for making him a successor to my dominions.


ἐξομολογοῦμαί σοι, Οὔαρε, τὴν ἐμαυτοῦ φρενοβλάβειαν: ἐγὼ τοὺς υἱοὺς ἐκείνους κατ' ἐμαυτοῦ παρώξυνα δικαίας αὐτῶν ἀποκόψας ἐλπίδας δι' ̓Αντίπατρον. καὶ τί μὲν ἐκείνους εὐεργέτησα τηλικοῦτον, ἡλίκον τοῦτον; ᾧ γε ζῶν μὲν ὀλίγου δεῖν παρεχώρησα τῆς ἐξουσίας, φανερῶς δὲ ταῖς διαθήκαις ἐνέγραψα τῆς ἀρχῆς διάδοχον καὶ πρόσοδον μὲν ἰδίᾳ πεντήκοντα ταλάντων ἔνειμα, τῶν δ' ἐμῶν ἐχορήγησα χρημάτων ἀνέδην, πλέοντι δὲ νῦν εἰς ̔Ρώμην ἔδωκα τριακόσια τάλαντα, Καίσαρι δ' ἐξ ὅλης τῆς γενεᾶς μόνον ὡς σωτῆρα τοῦ πατρὸς παρεθέμην.I confess to thee, O Varus, the great folly I was guilty of; for I provoked those sons of mine to act against me, and cut off their just expectations for the sake of Antipater; and indeed what kindness did I do to them; that could equal what I have done to Antipater? to whom I have, in a manner, yielded up my royal authority while I am alive, and whom I have openly named for the successor to my dominions in my testament, and given him a yearly revenue of his own of fifty talents, and supplied him with money to an extravagant degree out of my own revenue; and when he was about to sail to Rome, I gave him three hundred talents, and recommended him, and him alone of all my children, to Caesar, as his father’s deliverer.


τί δ' ἐκεῖνοι τοιοῦτον ἠσέβησαν, οἷον ̓Αντίπατρος; ἢ τίς ἔλεγχος ἠνέχθη κατ' αὐτῶν, ἡλίκος ἀποδείκνυσιν τοῦτον ἐπίβουλον;Now what crimes were those other sons of mine guilty of like these of Antipater? and what evidence was there brought against them so strong as there is to demonstrate this son to have plotted against me?


ἀλλὰ φθέγγεσθαί τι τετόλμηκεν ὁ πατροκτόνος καὶ πάλιν δόλοις τὴν ἀλήθειαν ἐπικαλύψειν ἐλπίζει. Οὔαρε, σοὶ φυλακτέον: ἐγὼ γὰρ οἶδα τὸ θηρίον καὶ προορῶμαι τὴν μέλλουσαν ἀξιοπιστίαν καὶ τὸν ἐπίπλαστον ὀλοφυρμόν: οὗτός ἐστιν ὁ παραινῶν ἐμοί ποτε φυλάττεσθαι ζῶντα ̓Αλέξανδρον καὶ μὴ πᾶσιν πιστεύειν τὸ σῶμα: οὗτος ὁ μέχρι τῆς κοίτης εἰσάγων καὶ μή μέ τις ἐνεδρεύοι περιβλέπων: οὗτος ὁ ταμίας τῶν ὕπνων καὶ χορηγὸς τῆς ἀμεριμνίας, ὁ παραμυθούμενος τὴν ἐπὶ τοῖς ἀνῃρημένοις λύπην καὶ διακρίνων τὴν τῶν ζώντων εὔνοιαν ἀδελφῶν, ὁ ὑπερασπιστὴς ὁ ἐμός, ὁ σωματοφύλαξ.Yet does this parricide presume to speak for himself, and hopes to obscure the truth by his cunning tricks. Thou, O Varus, must guard thyself against him; for I know the wild beast, and I foresee how plausibly he will talk, and his counterfeit lamentation. This was he who exhorted me to have a care of Alexander when he was alive, and not to entrust my body with all men! This was he who came to my very bed, and looked about, lest anyone should lay snares for me! This was he who took care of my sleep, and secured me fromfear of danger, who comforted me under the trouble I was in upon the slaughter of my sons, and looked to see what affection my surviving brethren bore me! This was my protector, and the guardian of my body!


ὅταν ἀναμνησθῶ, Οὔαρε, τὸ πανοῦργον ἐν ἑκάστῳ καὶ τὴν ὑπόκρισιν, ἀπιστία με τοῦ ζῆν εἰσέρχεται καὶ θαυμάζω, πῶς βαρὺν οὕτως ἐπίβουλον διέφυγον. ἀλλ' ἐπεὶ δαίμων τις ἐξερημοῖ τὸν ἐμὸν οἶκον καί μοι τοὺς φιλτάτους ἐπανίστησιν ἀεί, κλαύσομαι μὲν ἐγὼ τὴν ἄδικον εἱμαρμένην καὶ κατ' ἐμαυτὸν στενάξω τὴν ἐρημίαν, διαφεύξεται δ' οὐδεὶς διψήσας τοὐμὸν αἷμα, κἂν διὰ πάντων μου τῶν τέκνων ὁ ἔλεγχος ἔλθῃ.”And when I call to mind, O Varus, his craftiness upon every occasion, and his art of dissembling, I can hardly believe that I am still alive, and I wonder how I have escaped such a deep plotter of mischief. However, since some fate or other makes my house desolate, and perpetually raises up those that are dearest to me against me, I will, with tears, lament my hard fortune, and privately groan under my lonesome condition; yet am I resolved that no one who thirsts after my blood shall escape punishment, although the evidence should extend itself to all my sons.”


Τοιαῦτα λέγων αὐτὸς μὲν ὑπὸ συγχύσεως ἐνεκόπη, Νικολάῳ δ' ἑνὶ τῶν φίλων λέγειν τὰς ἀποδείξεις ἔνευσεν. μεταξὺ δ' ὁ ̓Αντίπατρος ἐπάρας τὴν κεφαλήν, ἔμενεν γὰρ δὴ βεβλημένος πρὸ τῶν ποδῶν τοῦ πατρός, ἐκβοᾷ:3. Upon Herod’s saying this, he was interrupted by the confusion he was in; but ordered Nicolaus, one of his friends, to produce the evidence against Antipater. But in the meantime Antipater lifted up his head (for he lay on the ground before his father’s feet) and cried out aloud


nan“Thou, O father, hast made my apology for me; for how can I be a parricide, whom thou thyself confessest to have always had for thy guardian? Thou callest my filial affection prodigious lies and hypocrisy! how then could it be that I, who was so subtle in other matters, should here be so mad as not to understand that it was not easy that he who committed so horrid a crime should be concealed from men, but impossible that he should be concealed from the Judge of heaven, who sees all things, and is present everywhere?


ἢ τὸ τῶν ἀδελφῶν τέλος ἠγνόουν, οὓς ὁ θεὸς οὕτως μετῆλθε τῆς εἰς σὲ κακοβουλίας; τί δέ με καὶ παρώξυνεν κατὰ σοῦ; βασιλείας ἐλπίς; ἀλλ' ἐβασίλευον. ὑπόνοια μίσους; οὐ γὰρ ἐστεργόμην; φόβος ἐκ σοῦ τις ἄλλος: ἀλλὰ μὴν σὲ τηρῶν ἑτέροις φοβερὸς ἤμην. ἔνδεια χρημάτων;or did not I know what end my brethren came to, on whom God inflicted so great a punishment for their evil designs against thee? And indeed what was there that could possibly provoke me against thee? Could the hope of being king do it? I was a king already. Could I suspect hatred from thee? No. Was not I beloved by thee? And what other fear could I have? Nay, by preserving thee safe, I was a terror to others.


καὶ τίνι μᾶλλον ἐξῆν ἀναλίσκειν; εἰ γὰρ ἐξωλέστατος πάντων ἀνθρώπων ἐγενόμην καὶ θηρίου ψυχὴν εἶχον ἀνημέρου, πάτερ, οὐκ ἂν ταῖς σαῖς εὐεργεσίαις ἐνικήθην, ὃν κατήγαγες μέν, ὡς ἔφης αὐτός, προέκρινας δὲ τοσούτων τέκνων, ἀπέδειξας δὲ ζῶν βασιλέα, δι' ὑπερβολὴν δὲ τῶν ἄλλων ἀγαθῶν ἐποίησας ἐπίφθονον;Did I want money? No; for who was able to expend so much as myself? Indeed, father, had I been the most execrable of all mankind, and had I had the soul of the most cruel wild beast, must I not have been overcome with the benefits thou hadst bestowed upon me? whom, as thou thyself sayest, thou broughtest [into the palace]; whom thou didst prefer before so many of thy sons; whom thou madest a king in thine own lifetime, and, by the vast magnitude of the other advantages thou bestowest on me, thou madest me an object of envy.


ὢ τάλας ἐγὼ τῆς πικρᾶς ἀποδημίας, ὡς πολὺν ἔδωκα καιρὸν τῷ φθόνῳ καὶ μακρὰν τοῖς ἐπιβουλεύουσι διωρίαν. σοὶ δέ, πάτερ, καὶ τοῖς σοῖς ἀγῶσιν ἀπεδήμουν, ἵνα μὴ Συλλαῖος τοῦ σοῦ γήρως καταφρονήσῃ. ̔Ρώμη μοι μάρτυς τῆς εὐσεβείας καὶ ὁ τῆς οἰκουμένης προστάτης Καῖσαρ, ὁ φιλοπάτορα πολλάκις με εἰπών. λάβε, πάτερ, τὰ παρ' αὐτοῦ γράμματα. ταῦτα τῶν ἐνθάδε διαβολῶν πιστότερα, ταῦτα ἀπολογία μοι μόνη, τούτοις τῆς εἰς σὲ φιλοστοργίας τεκμηρίοις χρῶμαι.O miserable man! that thou shouldst undergo this bitter absence, and thereby afford a great opportunity for envy to arise against thee, and a long space for such as were laying designs against thee! Yet was I absent, father, on thy affairs, that Sylleus might not treat thee with contempt in thine old age. Rome is a witness to my filial affection, and so is Caesar, the ruler of the habitable earth, who oftentimes called me Philopater. Take here the letters he hath sent thee, they are more to be believed than the calumnies raised here; these letters are my only apology; these I use as the demonstration of that natural affection I have to thee.


μέμνησο δὲ ὡς οὐχ ἑκὼν ἔπλεον ἐπιστάμενος τὴν ἐμφωλεύουσαν τῇ βασιλείᾳ κατ' ἐμοῦ δυσμένειαν. σὺ δέ με, πάτερ, ἄκων ἀπώλεσας, ἀναγκάσας καιρὸν διαβολῆς δοῦναι τῷ φθόνῳ. πάρειμι δὲ ἐπὶ τοὺς ἐλέγχους, πάρειμι διὰ γῆς καὶ θαλάσσης οὐδὲν οὐδαμοῦ παθὼν ὁ πατροκτόνος.Remember that it was against my own choice that I sailed [to Rome], as knowing the latent hatred that was in the kingdom against me. It was thou, O father, however unwillingly, who hast been my ruin, by forcing me to allow time for calumnies against me, and envy at me. However, I am come hither, and am ready to hear the evidence there is against me. If I be a parricide, I have passed by land and by sea, without suffering any misfortune on either of them:


ἀλλὰ μήπω με τούτῳ φίλει τῷ τεκμηρίῳ: κατέγνωσμαι γὰρ καὶ παρὰ θεῷ καὶ παρὰ σοί, πάτερ. κατεγνωσμένος δὲ δέομαι μὴ ταῖς ἄλλων βασάνοις πιστεύειν, ἀλλὰ κατ' ἐμοῦ φερέσθω τὸ πῦρ, ὁδευέτω διὰ τῶν ἐμῶν σπλάγχνων τὰ ὄργανα, μὴ φειδέσθω ὀλοφυρμὸς τοῦ μιαροῦ σώματος: εἰ γὰρ εἰμὶ πατροκτόνοςbut this method of trial is no advantage to me; for it seems, O father, that I am already condemned, both before God and before thee; and as I am already condemned, I beg that thou wilt not believe the others that have been tortured, but let fire be brought to torment me; let the racks march through my bowels; have no regard to any lamentations that this polluted body can make; for if I be a parricide, I ought not to die without torture.”


οὐκ ὀφείλω θνήσκειν ἀβασάνιστος.” τοιαῦτα μετ' ὀλοφυρμοῦ καὶ δακρύων ἐκβοῶν τούς τε ἄλλους ἅπαντας καὶ τὸν Οὔαρον εἰς οἶκτον προυκαλέσατο, μόνον δὲ ὁ θυμὸς ̔Ηρώδην ἄδακρυν διεκράτει τοὺς ἐλέγχους ἀληθεῖς ἐπιστάμενον.Thus did Antipater cry out with lamentation and weeping, and moved all the rest, and Varus in particular, to commiserate his case. Herod was the only person whose passion was too strong to permit him to weep, as knowing that the testimonies against him were true.


̓Εν τούτῳ Νικόλαος τοῦ βασιλέως κελεύσαντος πολλὰ πρὸς τὸ πανοῦργον τὸ ̓Αντιπάτρου προειπὼν καὶ τὸν ἐπ' αὐτῷ διαχέας ἔλεον, ἔπειτα πικρὰν κατηγορίαν κατετείνατο, πάντα μὲν τὰ κατὰ τὴν βασιλείαν κακουργήματα περιτιθεὶς αὐτῷ, μάλιστα δὲ τὴν ἀναίρεσιν τῶν ἀδελφῶν, ἀποδεικνὺς ταῖς ἐκείνου διαβολαῖς ἀπολωλότας. ἐπιβουλεύειν δὲ αὐτὸν ἔλεγεν καὶ τοῖς περιοῦσιν ὡς ἐφέδροις τῆς διαδοχῆς: τὸν γὰρ παρασκευάσαντα πατρὶ φάρμακον ἦ πού γ' ἂν ἀδελφῶν ἀποσχέσθαι.4. And now it was that, at the king’s command, Nicolaus, when he had premised a great deal about the craftiness of Antipater, and had prevented the effects of their commiseration to him, afterwards brought in a bitter and large accusation against him, ascribing all the wickedness that had been in the kingdom to him, and especially the murder of his brethren; and demonstrated that they had perished by the calumnies he had raised against them. He also said that he had laid designs against them that were still alive, as if they were laying plots for the succession; and (said he) how can it be supposed that he who prepared poison for his father should abstain from mischief as to his brethren?


προελθὼν δ' ἐπὶ τὸν ἔλεγχον τῆς φαρμακείας τάς τε μηνύσεις [ἑξῆς] ἐπεδείκνυεν καὶ περὶ Φερώρα κατεσχετλίαζεν, ὅτι κἀκεῖνον ̓Αντίπατρος ποιήσειεν ἀδελφοκτόνον καὶ τοὺς φιλτάτους τῷ βασιλεῖ διαφθείρας ὅλον τοῦ μύσους ἀναπλήσειεν τὸν οἶκον, ἄλλα τε πολλὰ πρὸς τούτοις εἰπὼν καὶ ἀποδείξας καταπαύει τὸν λόγον.He then proceeded to convict him of the attempt to poison Herod, and gave an account in order of the several discoveries that had been made; and had great indignation as to the affair of Pheroras, because Antipater had been for making him murder his brother, and had corrupted those that were dearest to the king, and filled the whole palace with wickedness; and when he had insisted on many other accusations, and the proofs of them, he left off.


Οὔαρος δὲ ἀπολογεῖσθαι κελεύσας τὸν ̓Αντίπατρον, ὡς οὐδὲν πλέον εἰπὼν ἢ “θεός ἐστίν μοι τοῦ μηδὲν ἀδικεῖν μάρτυς” ἔκειτο σιγῶν, αἰτήσας τὸ φάρμακον δίδωσί τινι τῶν ἐπὶ θανάτῳ κατακρίτων δεσμώτῃ πιεῖν.5. Then Varus bid Antipater make his defense; but he lay in silence, and said no more but this:—“God is my witness that I am entirely innocent.” So Varus asked for the potion, and gave it to be drunk by a condemned malefactor, who was then in prison, who died upon the spot.


nanSo Varus, when he had had a very private discourse with Herod, and had written an account of this assembly to Caesar, went away, after a day’s stay. The king also bound Antipater, and sent away to inform Caesar of his misfortunes.


Μετὰ δὲ ταῦτα καὶ κατὰ Σαλώμης ἐπίβουλος ̓Αντίπατρος εὑρίσκεται: τῶν γὰρ ̓Αντιφίλου τις οἰκετῶν ἧκεν ἐπιστολὰς κομίζων ἀπὸ ̔Ρώμης παρὰ Λιουίας θεραπαινίδος ̓Ακμῆς τοὔνομα. καὶ παρὰ μὲν ταύτης ἐπέσταλτο βασιλεῖ τὰς παρὰ Σαλώμης ἐπιστολὰς ἐν τοῖς Λιουίας εὑρηκέναι γράμμασιν, πεπομφέναι δὲ αὐτῷ λάθρα δι' εὔνοιαν.6. Now after this it was discovered that Antipater had laid a plot against Salome also; for one of Antiphilus’s domestic servants came, and brought letters from Rome, from a maidservant of Julia [Caesar’s wife], whose name was Acme. By her a message was sent to the king, that she had found a letter written by Salome, among Julia’s papers, and had sent it to him privately, out of her goodwill to him.


αἱ δὲ τῆς Σαλώμης λοιδορίας τε τοῦ βασιλέως περιεῖχον πικροτάτας καὶ κατηγορίαν μεγίστην. ταύτας δὲ πλάσας ̓Αντίπατρος καὶ τὴν ̓Ακμὴν διαφθείρας ἔπεισεν ̔Ηρώδῃ πέμψαι.This letter of Salome contained the most bitter reproaches of the king, and the highest accusations against him. Antipater had forged this letter, and had corrupted Acme, and persuaded her to send it to Herod.


διηλέγχθη δὲ ἐκ τῆς πρὸς αὐτὸν ἐπιστολῆς: καὶ γὰρ ἐκείνῳ τὸ γύναιον ἔγραψεν: “ὡς ἐβουλήθης, ἔγραψά σου τῷ πατρὶ καὶ τὰς ἐπιστολὰς ἐκείνας ἔπεμψα πεπεισμένη τὸν βασιλέα μὴ φείσεσθαι τῆς ἀδελφῆς, ὅταν ἀναγνῷ. καλῶς δὲ ποιήσεις, ἐπειδὰν ἀπαρτισθῇ πάντα, μνημονεύσας ὧν ὑπέσχου.”This was proved by her letter to Antipater, for thus did this woman write to him:—“As thou desirest, I have written a letter to thy father, and have sent that letter, and am persuaded that the king will not spare his sister when he reads it. Thou wilt do well to remember what thou hast promised, when all is accomplished.”


Ταύτης φωραθείσης τῆς ἐπιστολῆς καὶ τῶν κατὰ Σαλώμης ἐνσκευασθεισῶν ἔννοια μὲν ἐμπίπτει τῷ βασιλεῖ τάχα καὶ κατ' ̓Αλεξάνδρου πλασθῆναι γράμματα, περιαλγὴς δ' ἦν ὑπὸ τοῦ πάθους ὡς παρ' ὀλίγον καὶ τὴν ἀδελφὴν ἀποκτείνας δι' ̓Αντίπατρον:7. When this epistle was discovered, and what the epistle forged against Salome contained, a suspicion came into the king’s mind, that perhaps the letters against Alexander were also forged: he was moreover greatly disturbed, and in a passion, because he had almost slain his sister on Antipater’s account. He did no longer delay therefore to bring him to punishment for all his crimes;


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

4 results
1. Strabo, Geography, 16.4.23-16.4.24 (1st cent. BCE - 1st cent. BCE)

16.4.23. Upon these inducements Gallus set out on the expedition. But he was deceived by Syllaeus, the [king's] minister of the Nabataeans, who had promised to be his guide on the march, and to assist him in the execution of his design. Syllaeus was however treacherous throughout; for he neither guided them by a safe course by sea along the coast, nor by a safe road for the army, as he promised, but exposed both the fleet and the army to danger, by directing them where there was no road, or the road was impracticable, where they were obliged to make long circuits, or to pass through tracts of country destitute of everything ; he led the fleet along a rocky coast without harbours, or to places abounding with rocks concealed under water, or with shallows. In places of this description particularly, the flowing and ebbing of the tide did them the most harm.The first mistake consisted in building long vessels [of war] at a time when there was no war, nor any likely to occur by sea. For the Arabians, being mostly engaged in traffic and commerce, are not a very warlike people even on land, much less so at sea. Gallus, notwithstanding, built not less than eighty biremes and triremes and galleys (phaseli) at Cleopatris, near the old canal which leads from the Nile. When he discovered his mistake, he constructed a hundred and thirty vessels of burden, in which he embarked with about ten thousand infantry, collected from Egypt, consisting of Romans and allies, among whom were five hundred Jews and a thousand Nabataeans, under the command of Syllaeus. After enduring great hardships and distress, he arrived on the fifteenth day at Leuce Kome, a large mart in the territory of the Nabataeans, with the loss of many of his vessels, some with all their crews, in consequence of the difficulty of the navigation, but by no opposition from an enemy. These misfortunes were occasioned by the perfidy of Syllaeus, who insisted that there was no road for an army by land to Leuce Come, to which and from which place the camel-traders travel with ease and in safety from Petra, and back to Petra, with so large a body of men and camels as to differ in no respect from an army. 16.4.24. Another cause of the failure of the expedition was the fact of king Obodas not paying much attention to public affairs, and especially to those relative to war (as is the custom with all Arabian kings), but placed everything in the power of Syllaeus the minister. His whole conduct in command of the army was perfidious, and his object was, as I suppose, to examine as a spy the state of the country, and to destroy, in concert with the Romans, certain cities and tribes; and when the Romans should be consumed by famine, fatigue, and disease, and by all the evils which he had treacherously contrived, to declare himself master of the whole country.Gallus however arrived at Leuce Come, with the army labouring under stomacacce and scelotyrbe, diseases of the country, the former affecting the mouth, the other the legs, with a kind of paralysis, caused by the water and the plants [which the soldiers had used in their food]. He was therefore compelled to pass the summer and the winter there, for the recovery of the sick.Merchandise is conveyed from Leuce-Come to Petra, thence to Rhinocolura in Phoenicia, near Egypt, and thence to other nations. But at present the greater part is transported by the Nile to Alexandreia. It is brought down from Arabia and India to Myus Hormus, it is then conveyed on camels to Coptus of the Thebais, situated on a canal of the Nile, and to Alexandreia. Gallus, setting out again from Leuce-Come on his return with his army, and through the treachery of his guide, traversed such tracts of country, that the army was obliged to carry water with them upon camels. After a march of many days, therefore, he came to the territory of Aretas, who was related to Obodas. Aretas received him in a friendly manner, and offered presents. But by the treachery of Syllaeus, Gallus was conducted by a difficult road through the country ; for he occupied thirty days in passing through it. It afforded barley, a few palm trees, and butter instead of oil.The next country to which he came belonged to Nomades, and was in great part a complete desert. It was called Ararene. The king of the country was Sabos. Gallus spent fifty days in passing through this territory, for want of roads, and came to a city of the Negrani, and to a fertile country peacefully disposed. The king had fled, and the city was taken at the first onset. After a march of six days from thence, he came to the river. Here the barbarians attacked the Romans, and lost about ten thousand men; the Romans lost only two men. For the barbarians were entirely inexperienced in war, and used their weapons unskilfully, which were bows, spears, swords, and slings; but the greater part of them wielded a double-edged axe. Immediately afterwards he took the city called Asca, which had been abandoned by the king. He thence came to a city Athrula, and took it without resistance; having placed a garrison there, and collected provisions for the march, consisting of corn and dates, he proceeded to a city Marsiaba, belonging to the nation of the Rhammanitae, who were subjects of Ilasarus. He assaulted and besieged it for six days, but raised the siege in consequence of a scarcity of water. He was two days' march from the aromatic region, as he was informed by his prisoners. He occupied in his marches a period of six months, in consequence of the treachery of his guides. This he discovered when he was returning; and although he was late in discovering the design against him, he had time to take another road back; for he arrived in nine days at Negrana, where the battle was fought, and thence in eleven days he came to the 'Seven Wells,' as the place is called from the fact of their existing there. Thence he marched through a desert country, and came to Chaalla a village, and then to another called Malothas, situated on a river. His road then lay through a desert country, which had only a few watering-places, as far as Egra a village. It belongs to the territory of Obodas, and is situated upon the sea. He accomplished on his return the whole distance in sixty days, in which, on his first journey, he had consumed six months. From there he conducted his army in eleven days to Myus Hormus; thence across the country to Coptus, and arrived at Alexandreia with so much of his army as could be saved. The remainder he lost, not by the enemy, but by disease, fatigue, famine, and marches through bad roads ; for seven men only perished in battle. For these reasons this expedition contributed little in extending our knowledge of the country. It was however of some small service.Syllaeus, the author of these disasters, was punished for his treachery at Rome. He affected friendship, but he was convicted of other offences, besides perfidy in this instance, and was beheaded.
2. Josephus Flavius, Jewish Antiquities, 14.8, 14.11, 14.14, 14.133-14.139, 14.161-14.162, 14.274, 14.283, 15.360, 16.225, 16.285 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

14.8. 3. But there was a certain friend of Hyrcanus, an Idumean, called Antipater, who was very rich, and in his nature an active and a seditious man; who was at enmity with Aristobulus, and had differences with him on account of his good-will to Hyrcanus. 14.8. 1. Scaurus made now an expedition against Petrea, in Arabia, and set on fire all the places round about it, because of the great difficulty of access to it. And as his army was pinched by famine, Antipater furnished him with corn out of Judea, and with whatever else he wanted, and this at the command of Hyrcanus. 14.11. But now this younger Antipater was suspicious of the power of Aristobulus, and was afraid of some mischief he might do him, because of his hatred to him; so he stirred up the most powerful of the Jews, and talked against him to them privately; and said that it was unjust to overlook the conduct of Aristobulus, who had gotten the government unrighteously, and ejected his brother out of it, who was the elder, and ought to retain what belonged to him by prerogative of his birth. 14.11. 2. And let no one wonder that there was so much wealth in our temple, since all the Jews throughout the habitable earth, and those that worshipped God, nay, even those of Asia and Europe, sent their contributions to it, and this from very ancient times. 14.14. 4. Since therefore Antipater saw that Hyrcanus did not attend to what he said, he never ceased, day by day, to charge reigned crimes upon Aristobulus, and to calumniate him before him, as if he had a mind to kill him; and so, by urging him perpetually, he advised him, and persuaded him to fly to Aretas, the king of Arabia; and promised, that if he would comply with his advice, he would also himself assist himand go with him. 14.14. 4. But Antigonus, the son of Aristobulus, came at this time to Caesar, and lamented his father’s fate; and complained, that it was by Antipater’s means that Aristobulus was taken off by poison, and his brother was beheaded by Scipio, and desired that he would take pity of him who had been ejected out of that principality which was due to him. He also accused Hyrcanus and Antipater as governing the nation by violence, and offering injuries to himself. 14.133. 2. And when Mithridates had gone over all Delta, as the place is called, he came to a pitched battle with the enemy, near the place called the Jewish Camp. Now Mithridates had the right wing, and Antipater the left; 14.134. and when it came to a fight, that wing where Mithridates was gave way, and was likely to suffer extremely, unless Antipater had come running to him with his own soldiers along the shore, when he had already beaten the enemy that opposed him; so he delivered Mithridates, and put those Egyptians who had been too hard for him to flight. 14.135. He also took their camp, and continued in the pursuit of them. He also recalled Mithridates, who had been worsted, and was retired a great way off; of whose soldiers eight hundred fell, but of Antipater’s fifty. 14.136. So Mithridates sent an account of this battle to Caesar, and openly declared that Antipater was the author of this victory, and of his own preservation, insomuch that Caesar commended Antipater then, and made use of him all the rest of that war in the most hazardous undertakings; he happened also to be wounded in one of those engagements. 14.137. 3. However, when Caesar, after some time, had finished that war, and was sailed away for Syria, he honored Antipater greatly, and confirmed Hyrcanus in the high priesthood; and bestowed on Antipater the privilege of a citizen of Rome, and a freedom from taxes every where; 14.138. and it is reported by many, that Hyrcanus went along with Antipater in this expedition, and came himself into Egypt. And Strabo of Cappadocia bears witness to this, when he says thus, in the name of Asinius: “After Mithridates had invaded Egypt, and with him Hyrcanus the high priest of the Jews.” 14.139. Nay, the same Strabo says thus again, in another place, in the name of Hypsicrates, that “Mithridates at first went out alone; but that Antipater, who had the care of the Jewish affairs, was called by him to Askelon, and that he had gotten ready three thousand soldiers to go along with him, and encouraged other governors of the country to go along with him also; and that Hyrcanus the high priest was also present in this expedition.” This is what Strabo says. 14.161. Now Phasaelus, Herod’s brother, was moved with emulation at his actions, and envied the fame he had thereby gotten, and became ambitious not to be behindhand with him in deserving it. So he made the inhabitants of Jerusalem bear him the greatest good-will while he held the city himself, but did neither manage its affairs improperly, nor abuse his authority therein. 14.162. This conduct procured from the nation to Antipater such respect as is due to kings, and such honors as he might partake of if he were an absolute lord of the country. Yet did not this splendor of his, as frequently happens, in the least diminish in him that kindness and fidelity which he owed to Hyrcanus. 14.274. And because Herod did exact what is required of him from Galilee before others, he was in the greatest favor with Cassius; for he thought it a part of prudence to cultivate a friendship with the Romans, and to gain their goodwill at the expense of others; 14.283. And thus died Antipater, a man that had distinguished himself for piety and justice, and love to his country. And whereas one of his sons, Herod, resolved immediately to revenge their father’s death, and was coming upon Malichus with an army for that purpose, the elder of his sons, Phasaelus, thought it best rather to get this man into their hands by policy, lest they should appear to begin a civil war in the country; 16.225. Accordingly, when Herod discoursed with his sister about it, and asked her whether she were disposed to this match, she immediately agreed to it. But when Sylleus was desired to come over to the Jewish religion, and then he should marry her, and that it was impossible to do it on any other terms, he could not bear that proposal, and went his way; for he said, that if he should do so, he should be stoned by the Arabs. 16.285. So when he had brought these to punishment, he placed three thousand Idumeans in Trachonitis, and thereby restrained the robbers that were there. He also sent an account to the captains that were about Phoenicia, and demonstrated that he had done nothing but what he ought to do, in punishing the refractory Arabians, which, upon an exact inquiry, they found to be no more than what was true.
3. Josephus Flavius, Jewish War, 1.181-1.182, 1.194, 1.203-1.225, 1.227-1.242, 1.244, 1.248-1.287, 1.290-1.358, 1.360-1.362, 1.364-1.365, 1.367, 1.370-1.371, 1.373-1.378, 1.380-1.446, 1.460, 1.462, 1.467, 1.471, 1.475, 1.477, 1.479, 1.483, 1.485-1.487, 1.498, 1.512-1.513, 1.524, 1.528-1.531, 1.534-1.535, 1.537, 1.543, 1.549, 1.552-1.553, 1.562, 1.571, 1.575-1.644, 1.646, 1.648-1.660, 1.665-1.673, 2.218-2.219 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.181. Now this Antipater married a wife of an eminent family among the Arabians, whose name was Cypros, and had four sons born to him by her, Phasaelus and Herod, who was afterwards king, and, besides these, Joseph and Pheroras; and he had a daughter whose name was Salome. Now, as he made himself friends among the men of power everywhere, by the kind offices he did them, and the hospitable manner that he treated them; so did he contract the greatest friendship with the king of Arabia, by marrying his relation; insomuch that when he made war with Aristobulus, he sent and intrusted his children with him. 1.182. So when Cassius had forced Alexander to come to terms and to be quiet, he returned to Euphrates, in order to prevent the Parthians from repassing it; concerning which matter we shall speak elsewhere. 1.194. And when Caesar had settled the affairs of Egypt, and was returning into Syria again, he gave him the privilege of a Roman citizen, and freedom from taxes, and rendered him an object of admiration by the honors and marks of friendship he bestowed upon him. On this account it was that he also confirmed Hyrcanus in the high priesthood. 1.203. And at the same time that he said this, he settled the affairs of the country by himself, because he saw that Hyrcanus was inactive, and not fit to manage the affairs of the kingdom. So he constituted his eldest son, Phasaelus, governor of Jerusalem, and of the parts about it; he also sent his next son, Herod, who was very young, with equal authority into Galilee. 1.204. 5. Now Herod was an active man, and soon found proper materials for his active spirit to work upon. As therefore he found that Hezekias, the head of the robbers, ran over the neighboring parts of Syria with a great band of men, he caught him and slew him, and many more of the robbers with him; 1.205. which exploit was chiefly grateful to the Syrians, insomuch that hymns were sung in Herod’s commendation, both in the villages and in the cities, as having procured their quietness, and having preserved what they possessed to them; on which occasion he became acquainted with Sextus Caesar, a kinsman of the great Caesar, and president of Syria. 1.206. A just emulation of his glorious actions excited Phasaelus also to imitate him. Accordingly, he procured the goodwill of the inhabitants of Jerusalem, by his own management of the city affairs, and did not abuse his power in any disagreeable manner; 1.207. whence it came to pass that the nation paid Antipater the respects that were due only to a king, and the honors they all yielded him were equal to the honors due to an absolute lord; yet did he not abate any part of that goodwill or fidelity which he owed to Hyrcanus. 1.208. 6. However, he found it impossible to escape envy in such his prosperity; for the glory of these young men affected even Hyrcanus himself already privately, though he said nothing of it to anybody; but what he principally was grieved at was the great actions of Herod, and that so many messengers came one before another, and informed him of the great reputation he got in all his undertakings. There were also many people in the royal palace itself who inflamed his envy at him; those, I mean, who were obstructed in their designs by the prudence either of the young men, or of Antipater. 1.209. These men said, that by committing the public affairs to the management of Antipater and of his sons, he sat down with nothing but the bare name of a king, without any of its authority; and they asked him how long he would so far mistake himself, as to breed up kings against his own interest; for that they did not now conceal their government of affairs any longer, but were plainly lords of the nation, and had thrust him out of his authority; that this was the case when Herod slew so many men without his giving him any command to do it, either by word of mouth, or by his letter, and this in contradiction to the law of the Jews; who therefore, in case he be not a king, but a private man, still ought to come to his trial, and answer it to him, and to the laws of his country, which do not permit anyone to be killed till he had been condemned in judgment. 1.211. However, Sextus Caesar was in fear for the young man, lest he should be taken by his enemies, and brought to punishment; so he sent some to denounce expressly to Hyrcanus that he should acquit Herod of the capital charge against him; who acquitted him accordingly, as being otherwise inclined also so to do, for he loved Herod. 1.212. 8. But Herod, supposing that he had escaped punishment without the consent of the king, retired to Sextus, to Damascus, and got everything ready, in order not to obey him if he should summon him again; whereupon those that were evil-disposed irritated Hyrcanus, and told him that Herod was gone away in anger, and was prepared to make war upon him; and as the king believed what they said, he knew not what to do, since he saw his antagonist was stronger than he was himself. 1.213. And now, since Herod was made general of Celesyria and Samaria by Sextus Caesar, he was formidable, not only from the goodwill which the nation bore him, but by the power he himself had; insomuch that Hyrcanus fell into the utmost degree of terror, and expected he would presently march against him with his army. 1.214. 9. Nor was he mistaken in the conjecture he made; for Herod got his army together, out of the anger he bare him for his threatening him with the accusation in a public court, and led it to Jerusalem, in order to throw Hyrcanus down from his kingdom; and this he had soon done, unless his father and brother had gone out together and broken the force of his fury, and this by exhorting him to carry his revenge no further than to threatening and affrighting, but to spare the king, under whom he had been advanced to such a degree of power; and that he ought not to be so much provoked at his being tried, as to forget to be thankful that he was acquitted; nor so long to think upon what was of a melancholy nature, as to be ungrateful for his deliverance; 1.215. and if we ought to reckon that God is the arbitrator of success in war, an unjust cause is of more disadvantage than an army can be of advantage; and that therefore he ought not to be entirely confident of success in a case where he is to fight against his king, his supporter, and one that had often been his benefactor, and that had never been severe to him, any otherwise than as he had hearkened to evil counselors, and this no further than by bringing a shadow of injustice upon him. So Herod was prevailed upon by these arguments, and supposed that what he had already done was sufficient for his future hopes, and that he had enough shown his power to the nation. 1.216. 10. In the meantime, there was a disturbance among the Romans about Apamia, and a civil war occasioned by the treacherous slaughter of Sextus Caesar, by Cecilius Bassus, which he perpetrated out of his goodwill to Pompey; he also took the authority over his forces; but as the rest of Caesar’s commanders attacked Bassus with their whole army, in order to punish him for the murder of Caesar 1.217. Antipater also sent them assistance by his sons, both on account of him that was murdered, and on account of that Caesar who was still alive, both of which were their friends; and as this war grew to be of a considerable length, Marcus came out of Italy as successor to Sextus. 1.218. 1. There was at this time a mighty war raised among the Romans upon the sudden and treacherous slaughter of Caesar by Cassius and Brutus, after he had held the government for three years and seven months. Upon this murder there were very great agitations, and the great men were mightily at difference one with another, and everyone betook himself to that party where they had the greatest hopes of their own, of advancing themselves. Accordingly, Cassius came into Syria, in order to receive the forces that were at Apamia 1.219. where he procured a reconciliation between Bassus and Marcus, and the legions which were at difference with him; so he raised the siege of Apamia, and took upon him the command of the army, and went about exacting tribute of the cities, and demanding their money to such a degree as they were not able to bear. 1.221. Now Herod, in the first place, mitigated the passion of Cassius, by bringing his share out of Galilee, which was a hundred talents, on which account he was in the highest favor with him; and when he reproached the rest for being tardy, he was angry at the cities themselves; 1.222. o he made slaves of Gophna and Emmaus, and two others of less note; nay, he proceeded as if he would kill Malichus, because he had not made greater haste in exacting his tribute; but Antipater prevented the ruin of this man, and of the other cities, and got into Cassius’s favor by bringing in a hundred talents immediately. 1.223. 3. However, when Cassius was gone, Malichus forgot the kindness that Antipater had done him, and laid frequent plots against him that had saved him, as making haste to get him out of the way, who was an obstacle to his wicked practices; but Antipater was so much afraid of the power and cunning of the man, that he went beyond Jordan, in order to get an army to guard himself against his treacherous designs; 1.224. but when Malichus was caught in his plot, he put upon Antipater’s sons by his impudence, for he thoroughly deluded Phasaelus, who was the guardian of Jerusalem, and Herod who was entrusted with the weapons of war, and this by a great many excuses and oaths, and persuaded them to procure his reconciliation to his father. Thus was he preserved again by Antipater, who dissuaded Marcus, the then president of Syria, from his resolution of killing Malichus, on account of his attempts for innovation. 1.225. 4. Upon the war between Cassius and Brutus on one side, against the younger Caesar [Augustus] and Antony on the other, Cassius and Marcus got together an army out of Syria; and because Herod was likely to have a great share in providing necessaries, they then made him procurator of all Syria, and gave him an army of foot and horse. Cassius promised him also, that after the war was over, he would make him king of Judea. 1.227. 5. However, Malichus, when he was suspected of poisoning Antipater, and when the multitude was angry with him for it, denied it, and made the people believe he was not guilty. He also prepared to make a greater figure, and raised soldiers; for he did not suppose that Herod would be quiet, who indeed came upon him with an army presently, in order to revenge his father’s death; 1.228. but, upon hearing the advice of his brother Phasaelus, not to punish him in an open manner, lest the multitude should fall into a sedition, he admitted of Malichus’s apology, and professed that he cleared him of that suspicion; he also made a pompous funeral for his father. 1.229. 6. So Herod went to Samaria, which was then in a tumult, and settled the city in peace; after which at the [Pentecost] festival, he returned to Jerusalem, having his armed men with him: hereupon Hyrcanus, at the request of Malichus, who feared his approach, forbade them to introduce foreigners to mix themselves with the people of the country while they were purifying themselves; but Herod despised the pretense, and him that gave that command, and came in by night. 1.231. 7. And because, upon the taking of Laodicea by Cassius, the men of power were gotten together from all quarters, with presents and crowns in their hands, Herod allotted this time for the punishment of Malichus. When Malichus suspected that, and was at Tyre, he resolved to withdraw his son privately from among the Tyrians, who was a hostage there, while he got ready to fly away into Judea; 1.232. the despair he was in of escaping excited him to think of greater things; for he hoped that he should raise the nation to a revolt from the Romans, while Cassius was busy about the war against Antony, and that he should easily depose Hyrcanus, and get the crown for himself. 1.233. 8. But fate laughed at the hopes he had; for Herod foresaw what he was so zealous about, and invited both Hyrcanus and him to supper; but calling one of the principal servants that stood by him to him, he sent him out, as though it were to get things ready for supper, but in reality to give notice beforehand about the plot that was laid against him; 1.234. accordingly they called to mind what orders Cassius had given them, and went out of the city with their swords in their hands upon the seashore, where they encompassed Malichus round about, and killed him with many wounds. Upon which Hyrcanus was immediately affrighted, till he swooned away and fell down at the surprise he was in; and it was with difficulty that he was recovered, when he asked who it was that had killed Malichus. 1.235. And when one of the tribunes replied that it was done by the command of Cassius, “Then,” said he, “Cassius hath saved both me and my country, by cutting off one that was laying plots against them both.” Whether he spoke according to his own sentiments, or whether his fear was such that he was obliged to commend the action by saying so, is uncertain; however, by this method Herod inflicted punishment upon Malichus. 1.236. 1. When Cassius was gone out of Syria, another sedition arose at Jerusalem, wherein Felix assaulted Phasaelus with an army, that he might revenge the death of Malichus upon Herod, by falling upon his brother. Now Herod happened then to be with Fabius, the governor of Damascus, and as he was going to his brother’s assistance, he was detained by sickness; 1.237. in the meantime, Phasaelus was by himself too hard for Felix, and reproached Hyrcanus on account of his ingratitude, both for what assistance he had afforded Malichus, and for overlooking Malichus’s brother, when he possessed himself of the fortresses; for he had gotten a great many of them already, and among them the strongest of them all, Masada. 1.238. 2. However, nothing could be sufficient for him against the force of Herod, who, as soon as he was recovered, took the other fortresses again, and drove him out of Masada in the posture of a supplicant; he also drove away Marion, the tyrant of the Tyrians, out of Galilee, when he had already possessed himself of three fortified places; but as to those Tyrians whom he had caught, he preserved them all alive; nay, some of them he gave presents to, and so sent them away, and thereby procured goodwill to himself from the city, and hatred to the tyrant. 1.239. Marion had, indeed, obtained that tyrannical power of Cassius, who set tyrants over all Syria and out of hatred to Herod it was that he assisted Antigonus, the son of Aristobulus, and principally on Fabius’s account, whom Antigonus had made his assistant by money, and had him accordingly on his side when he made his descent; but it was Ptolemy, the kinsman of Antigonus, that supplied all that he wanted. 1.241. for as he had formerly married a wife out of his own country of no ignoble blood, who was called Doris, of whom he begat Antipater; so did he now marry Mariamne, the daughter of Alexander, the son of Aristobulus, and the granddaughter of Hyrcanus, and was become thereby a relation of the king. 1.242. 4. But when Caesar and Antony had slain Cassius near Philippi, and Caesar was gone to Italy, and Antony to Asia, amongst the rest of the cities which sent ambassadors to Antony unto Bithynia, the great men of the Jews came also, and accused Phasaelus and Herod, that they kept the government by force, and that Hyrcanus had no more than an honorable name. Herod appeared ready to answer this accusation; and having made Antony his friend by the large sums of money which he gave him, he brought him to such a temper as not to hear the others speak against him; and thus did they part at this time. 1.244. When Antony had heard both sides, he asked Hyrcanus which party was the fittest to govern, who replied that Herod and his party were the fittest. Antony was glad of that answer, for he had been formerly treated in an hospitable and obliging manner by his father Antipater, when he marched into Judea with Gabinius; so he constituted the brethren tetrarchs, and committed to them the government of Judea. 1.248. 1. Now two years afterward, when Barzapharnes, a governor among the Parthians, and Pacorus, the king’s son, had possessed themselves of Syria, and when Lysanias had already succeeded, upon the death of his father Ptolemy, the son of Menneus, in the government [of Chalcis], he prevailed with the governor, by a promise of a thousand talents, and five hundred women, to bring back Antigonus to his kingdom, and to turn Hyrcanus out of it. 1.249. Pacorus was by these means induced so to do, and marched along the seacoast, while he ordered Barzapharnes to fall upon the Jews as he went along the Mediterranean part of the country; but of the maritime people, the Tyrians would not receive Pacorus, although those of Ptolemais and Sidon had received him; so he committed a troop of his horse to a certain cupbearer belonging to the royal family, of his own name [Pacorus], and gave him orders to march into Judea, in order to learn the state of affairs among their enemies, and to help Antigonus when he should want his assistance. 1.251. but as Hyrcanus and Phasaelus received them with a strong body of men, there happened a battle in the marketplace, in which Herod’s party beat the enemy, and shut them up in the temple, and set sixty men in the houses adjoining as a guard to them. 1.252. But the people that were tumultuous against the brethren came in, and burnt those men; while Herod, in his rage for killing them, attacked and slew many of the people, till one party made incursions on the other by turns, day by day, in the way of ambushes, and slaughters were made continually among them. 1.253. 3. Now, when that festival which we call Pentecost was at hand, all the places about the temple, and the whole city, was full of a multitude of people that were come out of the country, and which were the greatest part of them armed also, at which time Phasaelus guarded the wall, and Herod, with a few, guarded the royal palace; and when he made an assault upon his enemies, as they were out of their ranks, on the north quarter of the city, he slew a very great number of them, and put them all to flight; and some of them he shut up within the city, and others within the outward rampart. 1.254. In the meantime, Antigonus desired that Pacorus might be admitted to be a reconciler between them; and Phasaelus was prevailed upon to admit the Parthian into the city with five hundred horse, and to treat him in an hospitable manner, who pretended that he came to quell the tumult, but in reality he came to assist Antigonus; 1.255. however, he laid a plot for Phasaelus, and persuaded him to go as an ambassador to Barzapharnes, in order to put an end to the war, although Herod was very earnest with him to the contrary, and exhorted him to kill the plotter, but not expose himself to the snares he had laid for him, because the barbarians are naturally perfidious. However, Pacorus went out and took Hyrcanus with him, that he might be the less suspected; he also left some of the horsemen, called the Freemen, with Herod, and conducted Phasaelus with the rest. 1.256. 4. But now, when they were come to Galilee, they found that the people of that country had revolted, and were in arms, who came very cunningly to their leader, and besought him to conceal his treacherous intentions by an obliging behavior to them; accordingly, he at first made them presents; and afterward, as they went away, laid ambushes for them; 1.257. and when they were come to one of the maritime cities called Ecdippon, they perceived that a plot was laid for them; for they were there informed of the promise of a thousand talents, and how Antigonus had devoted the greatest number of the women that were there with them, among the five hundred, to the Parthians; 1.258. they also perceived that an ambush was always laid for them by the barbarians in the nighttime; they had also been seized on before this, unless they had waited for the seizure of Herod first at Jerusalem, because if he were once informed of this treachery of theirs, he would take care of himself; nor was this a mere report, but they saw the guards already not far off them. 1.259. 5. Nor would Phasaelus think of forsaking Hyrcanus and flying away, although Ophellius earnestly persuaded him to it; for this man had learned the whole scheme of the plot from Saramalla, the richest of all the Syrians. But Phasaelus went up to the Parthian governor, and reproached him to his face for laying this treacherous plot against them, and chiefly because he had done it for money; and he promised him that he would give him more money for their preservation, than Antigonus had promised to give for the kingdom. 1.261. 6. In the meantime, the cup-bearer was sent [back], and laid a plot how to seize upon Herod, by deluding him, and getting him out of the city, as he was commanded to do. But Herod suspected the barbarians from the beginning; and having then received intelligence that a messenger, who was to bring him the letters that informed him of the treachery intended, had fallen among the enemy, he would not go out of the city; though Pacorus said very positively that he ought to go out, and meet the messengers that brought the letters, for that the enemy had not taken them, and that the contents of them were not accounts of any plots upon them, but of what Phasaelus had done; 1.262. yet had he heard from others that his brother was seized; and Alexandra the shrewdest woman in the world, Hyrcanus’s daughter, begged of him that he would not go out, nor trust himself to those barbarians, who now were come to make an attempt upon him openly. 1.263. 7. Now, as Pacorus and his friends were considering how they might bring their plot to bear privately, because it was not possible to circumvent a man of so great prudence by openly attacking him, Herod prevented them, and went off with the persons that were the most nearly related to him by night, and this without their enemies being apprised of it. 1.264. But as soon as the Parthians perceived it, they pursued after them; and as he gave orders for his mother, and sister, and the young woman who was betrothed to him, with her mother, and his youngest brother, to make the best of their way, he himself, with his servants, took all the care they could to keep off the barbarians; and when at every assault he had slain a great many of them, he came to the stronghold of Masada. 1.265. 8. Nay, he found by experience that the Jews fell more heavily upon him than did the Parthians, and created him troubles perpetually, and this ever since he was gotten sixty furlongs from the city; these sometimes brought it to a sort of a regular battle. Now, in the place where Herod beat them, and killed a great number of them, there he afterward built a citadel, in memory of the great actions he did there, and adorned it with the most costly palaces, and erected very strong fortifications, and called it, from his own name, Herodium. 1.266. Now, as they were in their flight, many joined themselves to him every day; and at a place called Thressa of Idumea his brother Joseph met him, and advised him to ease himself of a great number of his followers, because Masada would not contain so great a multitude, which were above nine thousand. 1.267. Herod complied with this advice, and sent away the most cumbersome part of his retinue, that they might go into Idumea, and gave them provisions for their journey; but he got safe to the fortress with his nearest relations, and retained with him only the stoutest of his followers; and there it was that he left eight hundred of his men as a guard for the women, and provisions sufficient for a siege; but he made haste himself to Petra of Arabia. 1.268. 9. As for the Parthians in Jerusalem, they betook themselves to plundering, and fell upon the houses of those that were fled, and upon the king’s palace, and spared nothing but Hyrcanus’s money, which was not above three hundred talents. They lighted on other men’s money also, but not so much as they hoped for; for Herod having a long while had a suspicion of the perfidiousness of the barbarians, had taken care to have what was most splendid among his treasures conveyed into Idumea, as every one belonging to him had in like manner done also. 1.269. But the Parthians proceeded to that degree of injustice, as to fill all the country with war without denouncing it, and to demolish the city Marissa, and not only to set up Antigonus for king, but to deliver Phasaelus and Hyrcanus bound into his hands, in order to their being tormented by him. 1.271. 10. However, he failed in his purpose of abusing Phasaelus, by reason of his courage; for though he neither had the command of his sword nor of his hands, he prevented all abuses by dashing his head against a stone; so he demonstrated himself to be Herod’s own brother, and Hyrcanus a most degenerate relation, and died with great bravery, and made the end of his life agreeable to the actions of it. 1.272. There is also another report about his end, viz. that he recovered of that stroke, and that a surgeon, who was sent by Antigonus to heal him, filled the wound with poisonous ingredients, and so killed him; whichsoever of these deaths he came to, the beginning of it was glorious. It is also reported that before he expired he was informed by a certain poor woman how Herod had escaped out of their hands, and that he said thereupon, “I now die with comfort, since I leave behind me one alive that will avenge me of mine enemies.” 1.273. 11. This was the death of Phasaelus; but the Parthians, although they had failed of the women they chiefly desired, yet did they put the government of Jerusalem into the hands of Antigonus, and took away Hyrcanus, and bound him, and carried him to Parthia. 1.274. 1. Now Herod did the more zealously pursue his journey into Arabia, as making haste to get money of the king, while his brother was yet alive; by which money alone it was that he hoped to prevail upon the covetous temper of the barbarians to spare Phasaelus; for he reasoned thus with himself:—that if the Arabian king was too forgetful of his father’s friendship with him, and was too covetous to make him a free gift, he would however borrow of him as much as might redeem his brother, and put into his hands, as a pledge, the son of him that was to be redeemed. 1.275. Accordingly he led his brother’s son along with him, who was of the age of seven years. Now he was ready to give three hundred talents for his brother, and intended to desire the intercession of the Tyrians, to get them accepted; however, fate had been too quick for his diligence; and since Phasaelus was dead, Herod’s brotherly love was now in vain. Moreover, he was not able to find any lasting friendship among the Arabians; 1.276. for their king, Malichus, sent to him immediately, and commanded him to return back out of his country, and used the name of the Parthians as a pretense for so doing, as though these had denounced to him by their ambassadors to cast Herod out of Arabia; while in reality they had a mind to keep back what they owed to Antipater, and not be obliged to make requitals to his sons for the free gifts the father had made them. He also took the imprudent advice of those who, equally with himself, were willing to deprive Herod of what Antipater had deposited among them; and these men were the most potent of all whom he had in his kingdom. 1.277. 2. So when Herod had found that the Arabians were his enemies, and this for those very reasons whence he hoped they would have been the most friendly, and had given them such an answer as his passion suggested, he returned back, and went for Egypt. Now he lodged the first evening at one of the temples of that country, in order to meet with those whom he left behind; but on the next day word was brought him, as he was going to Rhinocurura, that his brother was dead, and how he came by his death; 1.278. and when he had lamented him as much as his present circumstances could bear, he soon laid aside such cares, and proceeded on his journey. But now, after some time, the king of Arabia repented of what he had done, and sent presently away messengers to call him back: Herod had prevented them, and was come to Pelusium, where he could not obtain a passage from those that lay with the fleet, so he besought their captains to let him go by them; accordingly, out of the reverence they bore to the fame and dignity of the man, they conducted him to Alexandria; 1.279. and when he came into the city, he was received by Cleopatra with great splendor,—who hoped he might be persuaded to be commander of her forces in the expedition she was now about; but he rejected the queen’s solicitations, and being neither affrighted at the height of that storm which then happened, nor at the tumults that were now in Italy, he sailed for Rome. 1.281. wherein he and his friends sailed to Brundusium, and went thence to Rome with all speed; where he first of all went to Antony, on account of the friendship his father had with him, and laid before him the calamities of himself and his family; and that he had left his nearest relations besieged in a fortress, and had sailed to him through a storm, to make supplication to him for assistance. 1.282. 4. Hereupon Antony was moved to compassion at the change that had been made in Herod’s affairs, and this both upon his calling to mind how hospitably he had been treated by Antipater, but more especially on account of Herod’s own virtue; so he then resolved to get him made king of the Jews, whom he had himself formerly made tetrarch. The contest also that he had with Antigonus was another inducement, and that of no less weight than the great regard he had for Herod; for he looked upon Antigonus as a seditious person, and an enemy of the Romans; 1.283. and as for Caesar, Herod found him better prepared than Antony, as remembering very fresh the wars he had gone through together with his father, the hospitable treatment he had met with from him, and the entire goodwill he had showed to him; besides the activity which he saw in Herod himself. 1.284. So he called the senate together, wherein Messalas, and after him Atratinus, produced Herod before them, and gave a full account of the merits of his father, and his own goodwill to the Romans. At the same time they demonstrated that Antigonus was their enemy, not only because he soon quarreled with them, but because he now overlooked the Romans, and took the government by the means of the Parthians. These reasons greatly moved the senate; at which juncture Antony came in, and told them that it was for their advantage in the Parthian war that Herod should be king; so they all gave their votes for it. 1.285. And when the senate was separated, Antony and Caesar went out, with Herod between them; while the consul and the rest of the magistrates went before them, in order to offer sacrifices, and to lay the decree in the Capitol. Antony also made a feast for Herod on the first day of his reign. 1.286. 1. Now during this time Antigonus besieged those that were in Masada, who had all other necessaries in sufficient quantity, but were in want of water; on which account Joseph, Herod’s brother, was disposed to run away to the Arabians, with two hundred of his own friends, because he had heard that Malichus repented of his offenses with regard to Herod; 1.287. and he had been so quick as to have been gone out of the fortress already, unless, on that very night when he was going away, there had fallen a great deal of rain, insomuch that his reservoirs were full of water, and so he was under no necessity of running away. After which, therefore, they made an irruption upon Antigonus’s party, and slew a great many of them, some in open battles, and some in private ambush; nor had they always success in their attempts, for sometimes they were beaten, and ran away. 1.291. Now Ventidius was at this time among the cities, and composing the disturbances which had happened by means of the Parthians, as was Silo in Judea corrupted by the bribes that Antigonus had given him; yet was not Herod himself destitute of power, but the number of his forces increased every day as he went along, and all Galilee, with few exceptions, joined themselves to him. 1.292. So he proposed to himself to set about his most necessary enterprise, and that was Masada, in order to deliver his relations from the siege they endured. But still Joppa stood in his way, and hindered his going thither; for it was necessary to take that city first, which was in the enemies’ hands, that when he should go to Jerusalem, no fortress might be left in the enemies’ power behind him. Silo also willingly joined him, as having now a plausible occasion of drawing off his forces [from Jerusalem]; and when the Jews pursued him, and pressed upon him [in his retreat], Herod made an excursion upon them with a small body of his men, and soon put them to flight, and saved Silo when he was in distress. 1.293. 4. After this Herod took Joppa, and then made haste to Masada to free his relations. Now, as he was marching, many came in to him; some induced by their friendship to his father, some by the reputation he had already gained himself, and some in order to repay the benefits they had received from them both; but still what engaged the greatest number on his side, was the hopes from him, when he should be established in his kingdom; so that he had gotten together already an army hard to be conquered. 1.294. But Antigonus laid an ambush for him as he marched out, in which he did little or no harm to his enemies. However, he easily recovered his relations again that were in Masada, as well as the fortress Ressa, and then marched to Jerusalem, where the soldiers that were with Silo joined themselves to his own, as did many out of the city, from a dread of his power. 1.295. 5. Now, when he had pitched his camp on the west side of the city, the guards who were there shot their arrows and threw their darts at them, while others ran out in companies, and attacked those in the forefront; but Herod commanded proclamation to be made at the wall, that he was come for the good of the people and the preservation of the city, without any design to be revenged on his open enemies, but to grant oblivion to them, though they had been the most obstinate against him. 1.296. Now the soldiers that were for Antigonus made a contrary clamor, and did neither permit any body to hear that proclamation, nor to change their party; so Antigonus gave order to his forces to beat the enemy from the walls; accordingly, they soon threw their darts at them from the towers, and put them to flight. 1.297. 6. And here it was that Silo discovered he had taken bribes; for he set many of the soldiers to clamor about their want of necessaries, and to require their pay, in order to buy themselves food, and to demand that he would lead them into places convenient for their winter quarters; because all the parts about the city were laid waste by the means of Antigonus’s army, which had taken all things away. By this he moved the army, and attempted to get them off the siege; 1.298. but Herod went to the captains that were under Silo, and to a great many of the soldiers, and begged of them not to leave him, who was sent thither by Caesar, and Antony, and the senate; for that he would take care to have their wants supplied that very day. 1.299. After the making of which entreaty, he went hastily into the country, and brought thither so great an abundance of necessaries, that he cut off all Silo’s pretenses; and in order to provide that for the following days they should not want supplies, he sent to the people that were about Samaria (which city had joined itself to him) to bring corn, and wine, and oil, and cattle to Jericho. 1.301. Yet was Herod not idle, but took with him ten cohorts, five of them were Romans, and five were Jewish cohorts, together with some mercenary troops intermixed among them, and besides those a few horsemen, and came to Jericho; and when he came, he found the city deserted, but that there were five hundred men, with their wives and children, who had taken possession of the tops of the mountains; these he took, and dismissed them 1.302. while the Romans fell upon the rest of the city, and plundered it, having found the houses full of all sorts of good things. So the king left a garrison at Jericho, and came back, and sent the Roman army into those cities which were come over to him, to take their winter quarters there, viz., into Judea [or Idumea], and Galilee, and Samaria. Antigonus also, by bribes, obtained of Silo to let a part of his army be received at Lydda, as a compliment to Antonius. 1.303. 1. So the Romans lived in plenty of all things, and rested from war. However, Herod did not lie at rest, but seized upon Idumea, and kept it, with two thousand footmen, and four hundred horsemen; and this he did by sending his brother Joseph thither, that no innovation might be made by Antigonus. He also removed his mother, and all his relations, who had been in Masada, to Samaria; and when he had settled them securely, he marched to take the remaining parts of Galilee, and to drive away the garrisons placed there by Antigonus. 1.304. 2. But when Herod had reached Sepphoris, in a very great snow, he took the city without any difficulty; the guards that should have kept it flying away before it was assaulted; where he gave an opportunity to his followers that had been in distress to refresh themselves, there being in that city a great abundance of necessaries. After which he hasted away to the robbers that were in the caves, who overran a great part of the country, and did as great mischief to its inhabitants as a war itself could have done. 1.305. Accordingly, he sent beforehand three cohorts of footmen, and one troop of horsemen, to the village Arbela, and came himself forty days afterwards with the rest of his forces. Yet were not the enemy affrighted at his assault but met him in arms; for their skill was that of warriors, but their boldness was the boldness of robbers: 1.306. when therefore it came to a pitched battle, they put to flight Herod’s left wing with their right one; but Herod, wheeling about on the sudden from his own right wing, came to their assistance, and both made his own left wing return back from its flight, and fell upon the pursuers, and cooled their courage, till they could not bear the attempts that were made directly upon them, and so turned back and ran away. 1.307. 3. But Herod followed them, and slew them as he followed them, and destroyed a great part of them, till those that remained were scattered beyond the river [Jordan]; and Galilee was freed from the terrors they had been under, excepting from those that remained, and lay concealed in caves, which required longer time ere they could be conquered. 1.308. In order to which Herod, in the first place, distributed the fruits of their former labors to the soldiers, and gave every one of them a hundred and fifty drachmae of silver, and a great deal more to their commanders, and sent them into their winter quarters. He also sent to his youngest brother Pheroras, to take care of a good market for them, where they might buy themselves provisions, and to build a wall about Alexandrium; who took care of both those injunctions accordingly. 1.309. 4. In the meantime Antony abode at Athens, while Ventidius called for Silo and Herod to come to the war against the Parthians, but ordered them first to settle the affairs of Judea; so Herod willingly dismissed Silo to go to Ventidius, but he made an expedition himself against those that lay in the caves. 1.311. for he let down the most hardy of his men in chests, and set them at the mouths of the dens. Now these men slew the robbers and their families, and when they made resistance, they sent in fire upon them [and burnt them]; and as Herod was desirous of saving some of them, he had proclamation made, that they should come and deliver themselves up to him; but not one of them came willingly to him; and of those that were compelled to come, many preferred death to captivity. 1.312. And here a certain old man, the father of seven children, whose children, together with their mother, desired him to give them leave to go out, upon the assurance and right hand that was offered them, slew them after the following manner: He ordered every one of them to go out, while he stood himself at the cave’s mouth, and slew that son of his perpetually who went out. Herod was near enough to see this sight, and his bowels of compassion were moved at it, and he stretched out his right hand to the old man, and besought him to spare his children; 1.313. yet did not he relent at all upon what he said, but over and above reproached Herod on the lowness of his descent, and slew his wife as well as his children; and when he had thrown their dead bodies down the precipice, he at last threw himself down after them. 1.314. 5. By this means Herod subdued these caves, and the robbers that were in them. He then left there a part of his army, as many as he thought sufficient to prevent any sedition, and made Ptolemy their general, and returned to Samaria; he led also with him three thousand armed footmen, and six hundred horsemen, against Antigonus. 1.315. Now here those that used to raise tumults in Galilee, having liberty so to do upon his departure, fell unexpectedly upon Ptolemy, the general of his forces, and slew him; they also laid the country waste, and then retired to the bogs, and to places not easily to be found. 1.316. But when Herod was informed of this insurrection, he came to the assistance of the country immediately, and destroyed a great number of the seditious, and raised the sieges of all those fortresses they had besieged; he also exacted the tribute of a hundred talents of his enemies, as a penalty for the mutations they had made in the country. 1.317. 6. By this time(the Parthians being already driven out of the country, and Pacorus slain) Ventidius, by Antony’s command, sent a thousand horsemen, and two legions, as auxiliaries to Herod, against Antigonus. Now Antigonus besought Macheras, who was their general, by letter, to come to his assistance, and made a great many mournful complaints about Herod’s violence, and about the injuries he did to the kingdom; and promised to give him money for such his assistance; 1.318. but he complied not with his invitation to betray his trust, for he did not condemn him that sent him, especially while Herod gave him more money [than the other offered]. So he pretended friendship to Antigonus, but came as a spy to discover his affairs; although he did not herein comply with Herod, who dissuaded him from so doing. 1.319. But Antigonus perceived what his intentions were beforehand, and excluded him out of the city, and defended himself against him as against an enemy, from the walls; till Macheras was ashamed of what he had done, and retired to Emmaus to Herod; and, as he was in a rage at his disappointment, he slew all the Jews whom he met with, without sparing those that were for Herod, but using them all as if they were for Antigonus. 1.321. However, Herod did not desist from his resolution of going to Antony; but when he heard that he was besieging Samosata with a great army, which is a strong city near to Euphrates, he made the greater haste; as observing that this was a proper opportunity for showing at once his courage, and for doing what would greatly oblige Antony. 1.322. Indeed, when he came, he soon made an end of that siege, and slew a great number of the barbarians, and took from them a large prey; insomuch that Antony, who admired his courage formerly, did now admire it still more. Accordingly, he heaped many more honors upon him, and gave him more assured hopes that he should gain his kingdom; and now king Antiochus was forced to deliver up Samosata. 1.323. 1. In the meantime, Herod’s affairs in Judea were in an ill state. He had left his brother Joseph with full power, but had charged him to make no attempts against Antigonus till his return; for that Macheras would not be such an assistant as he could depend on, as it appeared by what he had done already; but as soon as Joseph heard that his brother was at a very great distance, he neglected the charge he had received, and marched towards Jericho with five cohorts, which Macheras sent with him. This movement was intended for seizing on the corn, as it was now in the midst of summer; 1.324. but when his enemies attacked him in the mountains, and in places which were difficult to pass, he was both killed himself, as he was very bravely fighting in the battle, and the entire Roman cohorts were destroyed; for these cohorts were new-raised men, gathered out of Syria, and there was no mixture of those called veteran soldiers among them, who might have supported those that were unskillful in war. 1.325. 2. This victory was not sufficient for Antigonus; but he proceeded to that degree of rage, as to treat the dead body of Joseph barbarously; for when he had gotten possession of the bodies of those that were slain, he cut off his head, although his brother Pheroras would have given fifty talents as a price of redemption for it. 1.326. And now the affairs of Galilee were put in such disorder after this victory of Antigonus, that those of Antigonus’s party brought the principal men that were on Herod’s side to the lake, and there drowned them. There was a great change made also in Idumea, where Macheras was building a wall about one of the fortresses, which was called Gittha. 1.327. But Herod had not yet been informed of these things; for after the taking of Samosata, and when Antony had set Sosius over the affairs of Syria, and had given him orders to assist Herod against Antigonus, he departed into Egypt. But Sosius sent two legions before him into Judea, to assist Herod, and followed himself soon after with the rest of his army. 1.328. 3. Now when Herod was at Daphne, by Antioch, he had some dreams which clearly foreboded his brother’s death; and as he leaped out of his bed in a disturbed manner, there came messengers that acquainted him with that calamity. So when he had lamented this misfortune for a while, he put off the main part of his mourning, and made haste to march against his enemies; 1.329. and when he had performed a march that was above his strength, and was gone as far as Libanus, he got eight hundred men of those that lived near to that mountain as his assistants, and joined with them one Roman legion, with which, before it was day, he made an irruption into Galilee, and met his enemies, and drove them back to the place which they had left. 1.331. 4. After this he marched through Jericho, as making what haste he could to be avenged on his brother’s murderers; where happened to him a providential sign, out of which, when he had unexpectedly escaped, he had the reputation of being very dear to God; for that evening there feasted with him many of the principal men; and after that feast was over, and all the guests were gone out, the house fell down immediately. 1.332. And as he judged this to be a common signal of what dangers he should undergo, and how he should escape them in the war that he was going about, he, in the morning, set forward with his army, when about six thousand of his enemies came running down from the mountains, and began to fight with those in his forefront; yet durst they not be so very bold as to engage the Romans hand to hand, but threw stones and darts at them at a distance; by which means they wounded a considerable number; in which action Herod’s own side was wounded with a dart. 1.333. 5. Now as Antigonus had a mind to appear to exceed Herod, not only in the courage, but in the number of his men, he sent Pappus, one of his companions, with an army against Samaria 1.334. whose fortune it was to oppose Macheras; but Herod overran the enemy’s country, and demolished five little cities, and destroyed two thousand men that were in them, and burned their houses, and then returned to his camp; but his headquarters were at the village called Cana. 1.335. 6. Now a great multitude of Jews resorted to him every day, both out of Jericho and the other parts of the country. Some were moved so to do out of their hatred to Antigonus, and some out of regard to the glorious actions Herod had done; but others were led on by an unreasonable desire of change; so he fell upon them immediately. As for Pappus and his party, they were not terrified either at their number or at their zeal, but marched out with great alacrity to fight them; and it came to a close fight. 1.336. Now other parts of their army made resistance for a while; but Herod, running the utmost hazard, out of the rage he was in at the murder of his brother, that he might be avenged on those that had been the authors of it, soon beat those that opposed him; and after he had beaten them, he always turned his force against those that stood to it still, and pursued them all; 1.337. o that a great slaughter was made, while some were forced back into that village whence they came out; he also pressed hard upon the hindermost, and slew a vast number of them; he also fell into the village with the enemy, where every house was filled with armed men, and the upper rooms were crowded above with soldiers for their defense; 1.338. and when he had beaten those that were on the outside, he pulled the houses to pieces, and plucked out those that were within; upon many he had the roofs shaken down, whereby they perished by heaps; and as for those that fled out of the ruins, the soldiers received them with their swords in their hands; and the multitude of those slain and lying in heaps was so great, that the conquerors could not pass along the roads. 1.339. Now the enemy could not bear this blow, so that when the multitude of them which was gathered together saw that those in the village were slain, they dispersed themselves and fled away; upon the confidence of which victory, Herod had marched immediately to Jerusalem, unless he had been hindered by the depth of winter’s [coming on]. This was the impediment that lay in the way of this his entire glorious progress, and was what hindered Antigonus from being now conquered, who was already disposed to forsake the city. 1.341. these were men who had run away out of the battle into the bath in their armor, and they had lain there for some time in, great terror, and in privacy; and when they saw the king, they trembled for fear, and ran by him in a fright, although he was naked, and endeavored to get off into the public road. Now there was by chance nobody else at hand that might seize upon these men; and for Herod, he was contented to have come to no harm himself, so that they all got away in safety. 1.342. 8. But on the next day Herod had Pappus’s head cut off, who was the general for Antigonus, and was slain in the battle, and sent it to his brother Pheroras, by way of punishment for their slain brother; for he was the man that slew Joseph. 1.343. Now as winter was going off, Herod marched to Jerusalem, and brought his army to the wall of it; this was the third year since he had been made king at Rome; so he pitched his camp before the temple, for on that side it might be besieged, and there it was that Pompey took the city. 1.344. So he parted the work among the army, and demolished the suburbs, and raised three banks, and gave orders to have towers built upon those banks, and left the most laborious of his acquaintance at the works. But he went himself to Samaria, to take the daughter of Alexander, the son of Aristobulus, to wife, who had been betrothed to him before, as we have already said; and thus he accomplished this by the bye, during the siege of the city, for he had his enemies in great contempt already. 1.345. 9. When he had thus married Mariamne, he came back to Jerusalem with a greater army. Sosius also joined him with a large army, both of horsemen and footmen, which he sent before him through the midland parts, while he marched himself along Phoenicia; 1.346. and when the whole army was gotten together, which were eleven regiments of footmen, and six thousand horsemen, besides the Syrian auxiliaries, which were no small part of the army, they pitched their camp near to the north wall. Herod’s dependence was upon the decree of the senate, by which he was made king; and Sosius relied upon Antony, who sent the army that was under him to Herod’s assistance. 1.347. 1. Now the multitude of the Jews that were in the city were divided into several factions; for the people that crowded about the temple, being the weaker part of them, gave it out that, as the times were, he was the happiest and most religious man who should die first. But as to the more bold and hardy men, they got together in bodies, and fell a robbing others after various manners, and these particularly plundered the places that were about the city, and this because there was no food left either for the horses or the men; 1.348. yet some of the warlike men, who were used to fight regularly, were appointed to defend the city during the siege, and these drove those that raised the banks away from the wall; and these were always inventing one engine or another to be a hinderance to the engines of the enemy; nor had they so much success any way as in the mines underground. 1.349. 2. Now, as for the robberies which were committed, the king contrived that ambushes should be so laid, that they might restrain their excursions; and as for the want of provisions, he provided that they should be brought to them from great distances. He was also too hard for the Jews, by the Romans’ skill in the art of war; 1.351. Indeed, though they had so great an army lying round about them, they bore a siege of five months, till some of Herod’s chosen men ventured to get upon the wall, and fell into the city, as did Sosius’s centurions after them; and now they first of all seized upon what was about the temple; and upon the pouring in of the army, there was slaughter of vast multitudes everywhere, by reason of the rage the Romans were in at the length of the siege, and by reason that the Jews who were about Herod earnestly endeavored that none of their adversaries might remain; 1.352. o they were cut to pieces by great multitudes, as they were crowded together in narrow streets, and in houses, or were running away to the temple; nor was there any mercy showed either to infants, or to the aged, or to the weaker sex; insomuch that although the king sent about and desired them to spare the people, nobody could be persuaded to withhold their right hand from slaughter, but they slew people of all ages, like madmen. 1.353. Then it was that Antigonus, without any regard to his former or to his present fortune, came down from the citadel and fell at Sosius’s feet, who, without pitying him at all, upon the change of his condition, laughed at him beyond measure, and called him Antigona. Yet did he not treat him like a woman, or let him go free, but put him into bonds, and kept him in custody. 1.354. 3. But Herod’s concern at present, now he had gotten his enemies under his power, was to restrain the zeal of his foreign auxiliaries; for the multitude of the strange people were very eager to see the temple, and what was sacred in the holy house itself; but the king endeavored to restrain them, partly by his exhortations, partly by his threatenings, nay, partly by force, as thinking the victory worse than a defeat to him, if anything that ought not to be seen were seen by them. 1.355. He also forbade, at the same time, the spoiling of the city, asking Sosius in the most earnest manner, whether the Romans, by thus emptying the city of money and men, had a mind to leave him king of a desert,—and told him that he judged the dominion of the habitable earth too small a compensation for the slaughter of so many citizens. 1.356. And when Sosius said that it was but just to allow the soldiers this plunder as a reward for what they suffered during the siege, Herod made answer, that he would give every one of the soldiers a reward out of his own money. So he purchased the deliverance of his country, and performed his promises to them, and made presents after a magnificent manner to each soldier, and proportionably to their commanders, and with a most royal bounty to Sosius himself, whereby nobody went away but in a wealthy condition. 1.357. Hereupon Sosius dedicated a crown of gold to God, and then went away from Jerusalem, leading Antigonus away in bonds to Antony; then did the axe bring him to his end, who still had a fond desire of life, and some frigid hopes of it to the last, but by his cowardly behavior well deserved to die by it. 1.358. 4. Hereupon king Herod distinguished the multitude that was in the city; and for those that were of his side, he made them still more his friends by the honors he conferred on them; but for those of Antigonus’s party, he slew them; and as his money ran low, he turned all the ornaments he had into money, and sent it to Antony, and to those about him. 1.361. 5. Now as to these her injunctions to Antony, he complied in part; for though he esteemed it too abominable a thing to kill such good and great kings, yet was he thereby alienated from the friendship he had for them. He also took away a great deal of their country; nay, even the plantation of palm trees at Jericho, where also grows the balsam tree, and bestowed them upon her; as also all the cities on this side the river Eleutherus, Tyre and Sidon excepted. 1.362. And when she was become mistress of these, and had conducted Antony in his expedition against the Parthians as far as Euphrates, she came by Apamia and Damascus into Judea and there did Herod pacify her indignation at him by large presents. He also hired of her those places that had been torn away from his kingdom, at the yearly rent of two hundred talents. He conducted her also as far as Pelusium, and paid her all the respects possible. 1.364. 1. Now when the war about Actium was begun, Herod prepared to come to the assistance of Antony, as being already freed from his troubles in Judea, and having gained Hyrcania, which was a place that was held by Antigonus’s sister. 1.365. However, he was cunningly hindered from partaking of the hazards that Antony went through by Cleopatra; for since, as we have already noted, she had laid a plot against the kings [of Judea and Arabia], she prevailed with Antony to commit the war against the Arabians to Herod; that so, if he got the better, she might become mistress of Arabia, or, if he were worsted, of Judea; and that she might destroy one of those kings by the other. 1.367. And when Herod was come thither, he tried to manage this war with particular prudence, and gave orders that they should build a wall about their camp; yet did not the multitude comply with those orders, but were so emboldened by their foregoing victory, that they presently attacked the Arabians, and beat them at the first onset, and then pursued them; yet were there snares laid for Herod in that pursuit; while Athenio, who was one of Cleopatra’s generals, and always an antagonist to Herod, sent out of Kanatha the men of that country against him; 1.371. In the meantime, the fame of this earthquake elevated the Arabians to greater courage, and this by augmenting it to a fabulous height, as is constantly the case in melancholy accidents, and pretending that all Judea was overthrown. Upon this supposal, therefore, that they should easily get a land that was destitute of inhabitants into their power, they first sacrificed those ambassadors who were come to them from the Jews, and then marched into Judea immediately. 1.373. 4. “The present dread you are under seems to me to have seized upon you very unreasonably. It is true, you might justly be dismayed at that providential chastisement which hath befallen you; but to suffer yourselves to be equally terrified at the invasion of men is unmanly. As for myself, I am so far from being affrighted at our enemies after this earthquake, that I imagine that God hath thereby laid a bait for the Arabians, that we may be avenged on them; for their present invasion proceeds more from our accidental misfortunes, than that they have any great dependence on their weapons, or their own fitness for action. Now that hope which depends not on men’s own power, but on others’ ill success, is a very ticklish thing; for there is no certainty among men, either in their bad or good fortunes; 1.374. but we may easily observe that fortune is mutable, and goes from one side to another; and this you may readily learn from examples among yourselves; for when you were once victors in the former fight, your enemies overcame you at last; and very likely it will now happen so, that these who think themselves sure of beating you will themselves be beaten. For when men are very confident, they are not upon their guard, while fear teaches men to act with caution; insomuch that I venture to prove from your very timorousness that you ought to take courage; 1.375. for when you were more bold than you ought to have been, and than I would have had you, and marched on, Athenio’s treachery took place; but your present slowness and seeming dejection of mind is to me a pledge and assurance of victory. 1.376. And indeed it is proper beforehand to be thus provident; but when we come to action, we ought to erect our minds, and to make our enemies, be they ever so wicked, believe that neither any human, no, nor any providential misfortune, can ever depress the courage of Jews while they are alive; nor will any of them ever overlook an Arabian, or suffer such a one to become lord of his good things, whom he has in a manner taken captive, and that many times also.And 1.377. do not you disturb yourselves at the quaking of iimate creatures, nor do you imagine that this earthquake is a sign of another calamity; for such affections of the elements are according to the course of nature, nor does it import anything further to men, than what mischief it does immediately of itself. Perhaps there may come some short sign beforehand in the case of pestilences, and famines, and earthquakes; but these calamities themselves have their force limited by themselves [without foreboding any other calamity]. And indeed what greater mischief can the war, though it should be a violent one, do to us than the earthquake hath done? 1.378. Nay, there is a signal of our enemies’ destruction visible, and that a very great one also; and this is not a natural one, nor derived from the hand of foreigners neither, but it is this, that they have barbarously murdered our ambassadors, contrary to the common law of mankind; and they have destroyed so many, as if they esteemed them sacrifices for God, in relation to this war. But they will not avoid his great eye, nor his invincible right hand; and we shall be revenged of them presently, in case we still retain any of the courage of our forefathers, and rise up boldly to punish these covet-breakers. 1.381. for some of them had been sent beforehand to seize upon that fortification: but the king sent some who immediately beat them out of the fortification, while he himself went in the forefront of the army, which he put in battle-array every day, and invited the Arabians to fight. But as none of them came out of their camp, for they were in a terrible fright, and their general, Ethemus, was not able to say a word for fear,—so Herod came upon them, and pulled their fortification to pieces 1.382. by which means they were compelled to come out to fight, which they did in disorder, and so that the horsemen and footmen were mixed together. They were indeed superior to the Jews in number, but inferior in their alacrity, although they were obliged to expose themselves to danger by their very despair of victory. 1.383. 6. Now while they made opposition, they had not a great number slain; but as soon as they turned their backs, a great many were trodden to pieces by the Jews, and a great many by themselves, and so perished, till five thousand were fallen down dead in their flight, while the rest of the multitude prevented their immediate death, by crowding into the fortification. Herod encompassed these around, and besieged them; and while they were ready to be taken by their enemies in arms, they had another additional distress upon them, which was thirst and want of water; 1.384. for the king was above hearkening to their ambassadors; and when they offered five hundred talents, as the price of their redemption, he pressed still harder upon them. And as they were burnt up by their thirst, they came out and voluntarily delivered themselves up by multitudes to the Jews, till in five days’ time four thousand of them were put into bonds; and on the sixth day the multitude that were left despaired of saving themselves, and came out to fight: with these Herod fought, and slew again about seven thousand 1.385. insomuch that he punished Arabia so severely, and so far extinguished the spirits of the men, that he was chosen by the nation for their ruler. 1.386. 1. But now Herod was under immediate concern about a most important affair, on account of his friendship with Antony, who was already overcome at Actium by Caesar; yet he was more afraid than hurt; for Caesar did not think he had quite undone Antony, while Herod continued his assistance to him. 1.387. However, the king resolved to expose himself to dangers: accordingly he sailed to Rhodes, where Caesar then abode, and came to him without his diadem, and in the habit and appearance of a private person, but in his behavior as a king. So he concealed nothing of the truth, but spoke thus before his face:— 1.388. “O Caesar, as I was made king of the Jews by Antony, so do I profess that I have used my royal authority in the best manner, and entirely for his advantage; nor will I conceal this further, that thou hadst certainly found me in arms, and an inseparable companion of his, had not the Arabians hindered me. However, I sent him as many auxiliaries as I was able, and many ten thousand [cori] of corn. Nay, indeed, I did not desert my benefactor after the blow that was given him at Actium; but I gave him the best advice I was able 1.389. when I was no longer able to assist him in the war; and I told him that there was but one way of recovering his affairs, and that was to kill Cleopatra; and I promised him, that if she were once dead, I would afford him money and walls for his security, with an army and myself to assist him in his war against thee: 1.391. 2. Caesar replied to him thus:—“Nay, thou shalt not only be in safety, but thou shalt be a king; and that more firmly than thou wast before; for thou art worthy to reign over a great many subjects, by reason of the fastness of thy friendship; and do thou endeavor to be equally constant in thy friendship to me, upon my good success, which is what I depend upon from the generosity of thy disposition. However, Antony hath done well in preferring Cleopatra to thee; for by this means we have gained thee by her madness 1.392. and thus thou hast begun to be my friend before I began to be thine; on which account Quintus Didius hath written to me that thou sentest him assistance against the gladiators. I do therefore assure thee that I will confirm the kingdom to thee by decree: I shall also endeavor to do thee some further kindness hereafter, that thou mayst find no loss in the want of Antony.” 1.393. 3. When Caesar had spoken such obliging things to the king, and had put the diadem again about his head, he proclaimed what he had bestowed on him by a decree, in which he enlarged in the commendation of the man after a magnificent manner. Whereupon Herod obliged him to be kind to him by the presents he gave him, and he desired him to forgive Alexander, one of Antony’s friends, who was become a supplicant to him. But Caesar’s anger against him prevailed, and he complained of the many and very great offenses the man whom he petitioned for had been guilty of; and by that means he rejected his petition. 1.394. After this, Caesar went for Egypt through Syria, when Herod received him with royal and rich entertainments; and then did he first of all ride along with Caesar, as he was reviewing his army about Ptolemais, and feasted him with all his friends, and then distributed among the rest of the army what was necessary to feast them withal. 1.395. He also made a plentiful provision of water for them, when they were to march as far as Pelusium, through a dry country, which he did also in like manner at their return thence; nor were there any necessaries wanting to that army. It was therefore the opinion, both of Caesar and of his soldiers, that Herod’s kingdom was too small for those generous presents he made them; 1.396. for which reason, when Caesar was come into Egypt, and Cleopatra and Antony were dead, he did not only bestow other marks of honor upon him, but made an addition to his kingdom, by giving him not only the country which had been taken from him by Cleopatra, but besides that, Gadara, and Hippos, and Samaria; and moreover, of the maritime cities, Gaza and Anthedon, and Joppa, and Strato’s Tower. 1.397. He also made him a present of four hundred Galls [Galatians] as a guard for his body, which they had been to Cleopatra before. Nor did anything so strongly induce Caesar to make these presents as the generosity of him that received them. 1.398. 4. Moreover, after the first games at Actium, he added to his kingdom both the region called Trachonitis, and what lay in its neighborhood, Batanea, and the country of Auranitis; and that on the following occasion: Zenodorus, who had hired the house of Lysanias, had all along sent robbers out of Trachonitis among the Damascens; who thereupon had recourse to Varro, the president of Syria, and desired of him that he would represent the calamity they were in to Caesar. When Caesar was acquainted with it, he sent back orders that this nest of robbers should be destroyed. 1.399. Varro therefore made an expedition against them, and cleared the land of those men, and took it away from Zenodorus. Caesar did also afterward bestow it on Herod, that it might not again become a receptacle for those robbers that had come against Damascus. He also made him a procurator of all Syria, and this on the tenth year afterward, when he came again into that province; and this was so established, that the other procurators could not do anything in the administration without his advice: 1.401. 1. Accordingly, in the fifteenth year of his reign, Herod rebuilt the temple, and encompassed a piece of land about it with a wall, which land was twice as large as that before enclosed. The expenses he laid out upon it were vastly large also, and the riches about it were unspeakable. A sign of which you have in the great cloisters that were erected about the temple, and the citadel which was on its north side. The cloisters he built from the foundation, but the citadel he repaired at a vast expense; nor was it other than a royal palace, which he called Antonia, in honor of Antony. 1.402. He also built himself a palace in the Upper city, containing two very large and most beautiful apartments; to which the holy house itself could not be compared [in largeness]. The one apartment he named Caesareum, and the other Agrippium, from his [two great] friends. 1.403. 2. Yet did he not preserve their memory by particular buildings only, with their names given them, but his generosity went as far as entire cities; for when he had built a most beautiful wall round a country in Samaria, twenty furlongs long, and had brought six thousand inhabitants into it, and had allotted to it a most fruitful piece of land, and in the midst of this city, thus built, had erected a very large temple to Caesar, and had laid round about it a portion of sacred land of three furlongs and a half, he called the city Sebaste, from Sebastus, or Augustus, and settled the affairs of the city after a most regular manner. 1.404. 3. And when Caesar had further bestowed upon him another additional country, he built there also a temple of white marble, hard by the fountains of Jordan: the place is called Panium 1.405. where is a top of a mountain that is raised to an immense height, and at its side, beneath, or at its bottom, a dark cave opens itself; within which there is a horrible precipice, that descends abruptly to a vast depth; it contains a mighty quantity of water, which is immovable; and when anybody lets down anything to measure the depth of the earth beneath the water, no length of cord is sufficient to reach it. 1.406. Now the fountains of Jordan rise at the roots of this cavity outwardly; and, as some think, this is the utmost origin of Jordan: but we shall speak of that matter more accurately in our following history. 1.407. 4. But the king erected other places at Jericho also, between the citadel Cypros and the former palace, such as were better and more useful than the former for travelers, and named them from the same friends of his. To say all at once, there was not any place of his kingdom fit for the purpose that was permitted to be without somewhat that was for Caesar’s honor; and when he had filled his own country with temples, he poured out the like plentiful marks of his esteem into his province, and built many cities which he called Cesareas. 1.408. 5. And when he observed that there was a city by the seaside that was much decayed (its name was Strato’s Tower) but that the place, by the happiness of its situation, was capable of great improvements from his liberality, he rebuilt it all with white stone, and adorned it with several most splendid palaces, wherein he especially demonstrated his magimity; 1.409. for the case was this, that all the seashore between Dora and Joppa, in the middle, between which this city is situated, had no good haven, insomuch that every one that sailed from Phoenicia for Egypt was obliged to lie in the stormy sea, by reason of the south winds that threatened them; which wind, if it blew but a little fresh, such vast waves are raised, and dash upon the rocks, that upon their retreat the sea is in a great ferment for a long way. 1.411. 6. Now, although the place where he built was greatly opposite to his purposes, yet did he so fully struggle with that difficulty, that the firmness of his building could not easily be conquered by the sea; and the beauty and ornament of the works were such, as though he had not had any difficulty in the operation; for when he had measured out as large a space as we have before mentioned, he let down stones into twentyfathom water, the greatest part of which were fifty feet in length, and nine in depth, and ten in breadth, and some still larger. 1.412. But when the haven was filled up to that depth, he enlarged that wall which was thus already extant above the sea, till it was two hundred feet wide; one hundred of which had buildings before it, in order to break the force of the waves, whence it was called Procumatia, or the first breaker of the waves; but the rest of the space was under a stone wall that ran round it. On this wall were very large towers, the principal and most beautiful of which was called Drusium, from Drusus, who was son-in-law to Caesar. 1.413. 7. There were also a great number of arches, where the mariners dwelt; and all the places before them round about was a large valley, or walk, for a quay [or landing-place] to those that came on shore; but the entrance was on the north, because the north wind was there the most gentle of all the winds. At the mouth of the haven were on each side three great Colossi, supported by pillars, where those Colossi that are on your left hand as you sail into the port are supported by a solid tower; but those on the right hand are supported by two upright stones joined together, which stones were larger than that tower which was on the other side of the entrance. 1.414. Now there were continual edifices joined to the haven, which were also themselves of white stone; and to this haven did the narrow streets of the city lead, and were built at equal distances one from another. And over against the mouth of the haven, upon an elevation, there was a temple for Caesar, which was excellent both in beauty and largeness; and therein was a Colossus of Caesar, not less than that of Jupiter Olympius, which it was made to resemble. The other Colossus of Rome was equal to that of Juno at Argos. So he dedicated the city to the province, and the haven to the sailors there; but the honor of the building he ascribed to Caesar, and named it Caesarea accordingly. 1.415. 8. He also built the other edifices, the amphitheater, and theater, and marketplace, in a manner agreeable to that denomination; and appointed games every fifth year, and called them, in like manner, Caesar’s Games; and he first himself proposed the largest prizes upon the hundred ninety-second olympiad; in which not only the victors themselves, but those that came next to them, and even those that came in the third place, were partakers of his royal bounty. 1.416. He also rebuilt Anthedon, a city that lay on the coast, and had been demolished in the wars, and named it Agrippeum. Moreover, he had so very great a kindness for his friend Agrippa, that he had his name engraved upon that gate which he had himself erected in the temple. 1.417. 9. Herod was also a lover of his father, if any other person ever was so; for he made a monument for his father, even that city which he built in the finest plain that was in his kingdom, and which had rivers and trees in abundance, and named it Antipatris. He also built a wall about a citadel that lay above Jericho, and was a very strong and very fine building, and dedicated it to his mother, and called it Cypros. 1.418. Moreover, he dedicated a tower that was at Jerusalem, and called it by the name of his brother Phasaelus, whose structure, largeness, and magnificence we shall describe hereafter. He also built another city in the valley that leads northward from Jericho, and named it Phasaelis. 1.419. 10. And as he transmitted to eternity his family and friends, so did he not neglect a memorial for himself, but built a fortress upon a mountain towards Arabia, and named it from himself, Herodium; and he called that hill that was of the shape of a woman’s breast, and was sixty furlongs distant from Jerusalem, by the same name. He also bestowed much curious art upon it, with great ambition 1.421. He also built other palaces about the roots of the hill, sufficient to receive the furniture that was put into them, with his friends also, insomuch that, on account of its containing all necessaries, the fortress might seem to be a city, but, by the bounds it had, a palace only. 1.422. 11. And when he had built so much, he showed the greatness of his soul to no small number of foreign cities. He built palaces for exercise at Tripoli, and Damascus, and Ptolemais; he built a wall about Byblus, as also large rooms, and cloisters, and temples, and marketplaces at Berytus and Tyre, with theaters at Sidon and Damascus. He also built aqueducts for those Laodiceans who lived by the seaside; and for those of Ascalon he built baths and costly fountains, as also cloisters round a court, that were admirable both for their workmanship and largeness. Moreover, he dedicated groves and meadows to some people; 1.423. nay, not a few cities there were who had lands of his donation, as if they were parts of his own kingdom. 1.424. He also bestowed annual revenues, and those forever also, on the settlements for exercises, and appointed for them, as well as for the people of Cos, that such rewards should never be wanting. He also gave corn to all such as wanted it, and conferred upon Rhodes large sums of money for building ships; and this he did in many places, and frequently also. And when Apollo’s temple had been burnt down, he rebuilt it at his own charges, after a better manner than it was before. 1.425. What need I speak of the presents he made to the Lycians and Samnians? or of his great liberality through all Ionia? and that according to everybody’s wants of them. And are not the Athenians, and Lacedemonians, and Nicopolitans, and that Pergamus which is in Mysia, full of donations that Herod presented them withal? And as for that large open place belonging to Antioch in Syria, did not he pave it with polished marble, though it were twenty furlongs long? and this when it was shunned by all men before, because it was full of dirt and filthiness, when he besides adorned the same place with a cloister of the same length. 1.426. 12. It is true, a man may say, these were favors peculiar to those particular places on which he bestowed his benefits; but then what favors he bestowed on the Eleans was a donation not only in common to all Greece, but to all the habitable earth, as far as the glory of the Olympic games reached. 1.427. For when he perceived that they were come to nothing, for want of money, and that the only remains of ancient Greece were in a manner gone, he not only became one of the combatants in that return of the fifth-year games, which in his sailing to Rome he happened to be present at, but he settled upon them revenues of money for perpetuity, insomuch that his memorial as a combatant there can never fail. 1.428. It would be an infinite task if I should go over his payments of people’s debts, or tributes, for them, as he eased the people of Phasaelus, of Batanea, and of the small cities about Cilicia, of those annual pensions they before paid. However, the fear he was in much disturbed the greatness of his soul, lest he should be exposed to envy, or seem to hunt after greater things than he ought, while he bestowed more liberal gifts upon these cities than did their owners themselves. 1.429. 13. Now Herod had a body suited to his soul, and was ever a most excellent hunter, where he generally had good success, by means of his great skill in riding horses; for in one day he caught forty wild beasts: that country breeds also bears, and the greatest part of it is replenished with stags and wild asses. 1.432. For when he came to the government, he sent away her whom he had before married when he was a private person, and who was born at Jerusalem, whose name was Doris, and married Mariamne, the daughter of Alexander, the son of Aristobulus; on whose account disturbances arose in his family, and that in part very soon, but chiefly after his return from Rome. 1.433. For first of all, he expelled Antipater the son of Doris, for the sake of his sons by Mariamne, out of the city, and permitted him to come thither at no other times than at the festivals. After this he slew his wife’s grandfather, Hyrcanus, when he was returned out of Parthia to him, under this pretense, that he suspected him of plotting against him. Now this Hyrcanus had been carried captive to Barzapharnes, when he overran Syria; but those of his own country beyond Euphrates were desirous he would stay with them, and this out of the commiseration they had for his condition; 1.434. and had he complied with their desires, when they exhorted him not to go over the river to Herod, he had not perished: but the marriage of his granddaughter [to Herod] was his temptation; for as he relied upon him, and was overfond of his own country, he came back to it. Herod’s provocation was this:—not that Hyrcanus made any attempt to gain the kingdom, but that it was fitter for him to be their king than for Herod. 1.435. 2. Now of the five children which Herod had by Mariamne, two of them were daughters, and three were sons; and the youngest of these sons was educated at Rome, and there died; but the two eldest he treated as those of royal blood, on account of the nobility of their mother, and because they were not born till he was king. 1.436. But then what was stronger than all this was the love that he bare to Mariamne, and which inflamed him every day to a great degree, and so far conspired with the other motives, that he felt no other troubles, on account of her he loved so entirely. But Mariamne’s hatred to him was not inferior to his love to her. 1.437. She had indeed but too just a cause of indignation from what he had done, while her boldness proceeded from his affection to her; so she openly reproached him with what he had done to her grandfather Hyrcanus, and to her brother Aristobulus; for he had not spared this Aristobulus, though he were but a child; for when he had given him the high priesthood at the age of seventeen, he slew him quickly after he had conferred that dignity upon him; but when Aristobulus had put on the holy vestments, and had approached to the altar at a festival, the multitude, in great crowds, fell into tears; whereupon the child was sent by night to Jericho, and was there dipped by the Galls, at Herod’s command, in a pool till he was drowned. 1.438. 3. For these reasons Mariamne reproached Herod, and his sister and mother, after a most contumelious manner, while he was dumb on account of his affection for her; yet had the women great indignation at her, and raised a calumny against her, that she was false to his bed; which thing they thought most likely to move Herod to anger. 1.439. They also contrived to have many other circumstances believed, in order to make the thing more credible, and accused her of having sent her picture into Egypt to Antony, and that her lust was so extravagant, as to have thus showed herself, though she was absent, to a man that ran mad after women, and to a man that had it in his power to use violence to her. 1.441. 4. When therefore he was about to take a journey abroad, he committed his wife to Joseph, his sister Salome’s husband, as to one who would be faithful to him, and bare him goodwill on account of their kindred; he also gave him a secret injunction, that if Antony slew him, he should slay her. But Joseph, without any ill design, and only in order to demonstrate the king’s love to his wife, how he could not bear to think of being separated from her, even by death itself, discovered this grand secret to her; 1.442. upon which, when Herod was come back, and as they talked together, and he confirmed his love to her by many oaths, and assured her that he had never such an affection for any other woman as he had for her—“Yes,” says she, “thou didst, to be sure, demonstrate thy love to me by the injunctions thou gavest Joseph, when thou commandedest him to kill me.” 1.443. 5. When he heard that this grand secret was discovered, he was like a distracted man, and said that Joseph would never have disclosed that injunction of his, unless he had debauched her. His passion also made him stark mad, and leaping out of his bed, he ran about the palace after a wild manner; at which time his sister Salome took the opportunity also to blast her reputation, and confirmed his suspicion about Joseph; whereupon, out of his ungovernable jealousy and rage, he commanded both of them to be slain immediately; 1.444. but as soon as ever his passion was over, he repented of what he had done, and as soon as his anger was worn off, his affections were kindled again. And indeed the flame of his desires for her was so ardent, that he could not think she was dead, but would appear, under his disorders, to speak to her as if she were still alive, till he were better instructed by time, when his grief and trouble, now she was dead, appeared as great as his affection had been for her while she was living. 1.445. 1. Now Mariamne’s sons were heirs to that hatred which had been borne their mother; and when they considered the greatness of Herod’s crime towards her, they were suspicious of him as of an enemy of theirs; and this first while they were educated at Rome, but still more when they were returned to Judea. This temper of theirs increased upon them as they grew up to be men; 1.446. and when they were Come to an age fit for marriage, the one of them married their aunt Salome’s daughter, which Salome had been the accuser of their mother; the other married the daughter of Archelaus, king of Cappadocia. And now they used boldness in speaking, as well as bore hatred in their minds. 1.462. And let everyone consider what age I am of, how I have conducted my life, and what piety I have exercised; for my age is not so great that men may soon expect the end of my life; nor have I indulged such a luxurious way of living as cuts men off when they are young; and we have been so religious towards God, that we [have reason to hope we] may arrive at a very great age. 1.467. 1. But now the quarrel that was between them still accompanied these brethren when they parted, and the suspicions they had one of the other grew worse. Alexander and Aristobulus were much grieved that the privilege of the firstborn was confirmed to Antipater; as was Antipater very angry at his brethren that they were to succeed him. 1.471. Thus did he act a part very cunningly in all points, and wrought himself a passage by his calumnies with the greatest shrewdness; while he put on a face as if he were a kind brother to Alexander and Aristobulus, but suborned other men to inform of what they did to Herod. And when anything was told against Alexander, he would come in, and pretend [to be of his side], and would begin to contradict what was said; but would afterward contrive matters so privately, that the king should have an indignation at him. 1.477. She also frequently reproached Herod’s sister and wives with the ignobility of their descent; and that they were every one chosen by him for their beauty, but not for their family. Now those wives of his were not a few; it being of old permitted to the Jews to marry many wives,—and this king delighting in many; all which hated Alexander, on account of Glaphyra’s boasting and reproaches. 1.479. At this Salome’s daughter wept, and told it her with this addition, that Alexander threatened the mothers of his other brethren, that when he should come to the crown, he would make them weave with their maidens, and would make those brothers of his country schoolmasters; and brake this jest upon them, that they had been very carefully instructed, to fit them for such an employment. Hereupon Salome could not contain her anger, but told all to Herod; nor could her testimony be suspected, since it was against her own son-in-law. 1.483. 5. When they had thus soon pacified him, as being their father, they got clear of the present fear they were in. Yet did they see occasion for sorrow in some time afterwards; for they knew that Salome, as well as their uncle Pheroras, were their enemies; who were both of them heavy and severe persons, and especially Pheroras, who was a partner with Herod in all the affairs of the kingdom, excepting his diadem. He had also a hundred talents of his own revenue, and enjoyed the advantage of all the land beyond Jordan, which he had received as a gift from his brother, who had asked of Caesar to make him a tetrarch, as he was made accordingly. Herod had also given him a wife out of the royal family, who was no other than his own wife’s sister, and after her death had solemnly espoused to him his own eldest daughter, with a dowry of three hundred talents; 1.486. none of whom did openly confess the crime, but they owned that he had made preparation to take her whom he loved, and run away to the Parthians. Costobarus also, the husband of Salome, to whom the king had given her in marriage, after her former husband had been put to death for adultery, was instrumental in bringing about this contrivance and flight of his. 1.487. Nor did Salome escape all calumny upon herself; for her brother Pheroras accused her that she had made an agreement to marry Silleus, the procurator of Obodas, king of Arabia, who was at bitter enmity with Herod; but when she was convicted of this, and of all that Pheroras had accused her of, she obtained her pardon. The king also pardoned Pheroras himself the crimes he had been accused of. 1.512. In like manner did all the king’s kindred, by his command, make glorious presents to Archelaus; and so he was conducted on his way by Herod and his nobility as far as Antioch. 1.513. 1. Now a little afterward there came into Judea a man that was much superior to Archelaus’s stratagems, who did not only overturn that reconciliation that had been so wisely made with Alexander, but proved the occasion of his ruin. He was a Lacedemonian, and his name was Eurycles. He was so corrupt a man, that out of the desire of getting money, he chose to live under a king, for Greece could not suffice his luxury. 1.524. for that he shall not appear then before him with that dread he used to do when his father was there to terrify him; and that he will not then produce the accusations that concerned himself alone, but would, in the first place, openly insist on the calamities of their nation, and how they are taxed to death, and in what ways of luxury and wicked practices that wealth is spent which was gotten by bloodshed; what sort of persons they are that get our riches, and to whom those cities belong upon whom he bestows his favors; 1.528. yet did not they confess anything of what the king had been informed; but a certain letter was produced, as written by Alexander to the governor of a castle, to desire him to receive him and Aristobulus into the castle when he had killed his father, and to give them weapons, and what other assistance he could, upon that occasion. 1.529. Alexander said that this letter was a forgery of Diophantus. This Diophantus was the king’s secretary, a bold man, and cunning in counterfeiting anyone’s hand; and after he had counterfeited a great number, he was at last put to death for it. Herod did also order the governor of the castle to be tortured, but got nothing out of him of what the accusations suggested. 1.531. He thence passed over into Greece, and used what he had thus wickedly gotten to the like wicked purposes. Accordingly, he was twice accused before Caesar, that he had filled Achaia with sedition, and had plundered its cities; and so he was sent into banishment. And thus was he punished for what wicked actions he had been guilty of about Aristobulus and Alexander. 1.534. 1. Moreover, Salome exasperated Herod’s cruelty against his sons; for Aristobulus was desirous to bring her, who was his mother-in-law and his aunt, into the like dangers with themselves; so he sent her to take care of her own safety, and told her that the king was preparing to put her to death, on account of the accusation that was laid against her, as if when she formerly endeavored to marry herself to Sylleus the Arabian, she had discovered the king’s grand secrets to him, who was the king’s enemy; 1.535. and this it was that came as the last storm, and entirely sunk the young men when they were in great danger before. For Salome came running to the king, and informed him of what admonition had been given her; whereupon he could bear no longer, but commanded both the young men to be bound, and kept the one asunder from the other. He also sent Volumnius, the general of his army, to Caesar immediately, as also his friend Olympus with him, who carried the informations in writing along with them. 1.537. o he wrote back to him, and appointed him to have the power over his sons; but said withal, that he would do well to make an examination into this matter of the plot against him in a public court, and to take for his assessors his own kindred, and the governors of the province. And if those sons be found guilty, to put them to death; but if they appear to have thought of no more than flying away from him, that he should moderate their punishment. 1.543. And now all Syria and Judea was in great expectation, and waited for the last act of this tragedy; yet did nobody, suppose that Herod would be so barbarous as to murder his children: however, he carried them away to Tyre, and thence sailed to Caesarea, and deliberated with himself what sort of death the young men should suffer. 1.549. but his son, out of pity to his father, promised to discover the whole to the king, if he would grant [that his father should be no longer tortured]. When he had agreed to this, he said that his father, at the persuasion of Alexander, had an intention to kill him. Now some said this was forged, in order to free his father from his torments; and some said it was true. 1.552. 1. But an intolerable hatred fell upon Antipater from the nation, though he had now an indisputable title to the succession, because they all knew that he was the person who contrived all the calumnies against his brethren. However, he began to be in a terrible fear, as he saw the posterity of those that had been slain growing up; for Alexander had two sons by Glaphyra, Tygranes and Alexander; and Aristobulus had Herod, and Agrippa, and Aristobulus, his sons, with Herodias and Mariamne, his daughters 1.553. and all by Bernice, Salome’s daughter. As for Glaphyra, Herod, as soon as he had killed Alexander, sent her back, together with her portion, to Cappadocia. He married Bernice, Aristobulus’s daughter, to Antipater’s uncle by his mother, and it was Antipater who, in order to reconcile her to him, when she had been at variance with him, contrived this match; 1.562. and he besought him earnestly, since there were so many of the royal family alive, that he would change those [intended] marriages. Now the king had nine wives, and children by seven of them; Antipater was himself born of Doris, and Herod [Philip] of Mariamne, the high priest’s daughter; Antipas also and Archelaus were by Malthace, the Samaritan, as was his daughter Olympias, which his brother Joseph’s son had married. By Cleopatra of Jerusalem he had Herod and Philip; and by Pallas, Phasaelus; 1.571. 2. But he was inflamed with anger at them, and chiefly at Pheroras’s wife; for Salome had principally accused her. So he got an assembly of his friends and kindred together, and there accused this woman of many things, and particularly of the affronts she had offered his daughters; and that she had supplied the Pharisees with money, by way of rewards for what they had done against him, and had procured his brother to become his enemy, by giving him love potions. 1.575. Moreover, he had prevailed with Phabatus, who was Herod’s steward, by giving him a great sum of money, to assist him against Herod; but when Herod gave him more, he induced him to leave Sylleus, and by this means he demanded of him all that Caesar had required of him to pay. But when Sylleus paid nothing of what he was to pay, and did also accuse Phabatus to Caesar, and said that he was not a steward for Caesar’s advantage, but for Herod’s 1.576. Phabatus was angry at him on that account, but was still in very great esteem with Herod, and discovered Sylleus’s grand secrets, and told the king that Sylleus had corrupted Corinthus, one of the guards of his body, by bribing him, and of whom he must therefore have a care. Accordingly, the king complied; for this Corinthus, though he was brought up in Herod’s kingdom, yet was by birth an Arabian; 1.577. o the king ordered him to be taken up immediately, and not only him, but two other Arabians, who were caught with him; the one of them was Sylleus’s friend, the other the head of a tribe. These last, being put to the torture, confessed that they had prevailed with Corinthus, for a large sum of money, to kill Herod; and when they had been further examined before Saturninus, the president of Syria, they were sent to Rome. 1.578. 4. However, Herod did not leave off importuning Pheroras, but proceeded to force him to put away his wife; yet could he not devise any way by which he could bring the woman herself to punishment, although he had many causes of hatred to her; till at length he was in such great uneasiness at her, that he cast both her and his brother out of his kingdom. 1.579. Pheroras took this injury very patiently, and went away into his own tetrarchy, [Perea beyond Jordan,] and sware that there should be but one end put to his flight, and that should be Herod’s death; and that he would never return while he was alive. Nor indeed would he return when his brother was sick, although he earnestly sent for him to come to him, because he had a mind to leave some injunctions with him before he died; 1.581. Now, though Herod had so great an affection for him to the last day of his life, yet was a report spread abroad that he had killed him by poison. However, he took care to have his dead body carried to Jerusalem, and appointed a very great mourning to the whole nation for him, and bestowed a most pompous funeral upon him. And this was the end that one of Alexander’s and Aristobulus’s murderers came to. 1.582. 1. But now the punishment was transferred unto the original author, Antipater, and took its rise from the death of Pheroras; for certain of his freedmen came with a sad countece to the king, and told him that his brother had been destroyed by poison, and that his wife had brought him somewhat that was prepared after an unusual manner, and that, upon his eating it, he presently fell into his distemper; 1.583. that Antipater’s mother and sister, two days before, brought a woman out of Arabia that was skillful in mixing such drugs, that she might prepare a love potion for Pheroras; and that instead of a love potion, she had given him deadly poison; and that this was done by the management of Sylleus, who was acquainted with that woman. 1.584. 2. The king was deeply affected with so many suspicions, and had the maidservants and some of the free women also tortured; one of which cried out in her agonies, “May that God that governs the earth and the heaven punish the author of all these our miseries, Antipater’s mother!” The king took a handle from this confession, and proceeded to inquire further into the truth of the matter. 1.585. So this woman discovered the friendship of Antipater’s mother to Pheroras, and Antipater’s women, as also their secret meetings, and that Pheroras and Antipater had drank with them for a whole night together as they returned from the king, and would not suffer any body, either manservant or maidservant, to be there; while one of the free women discovered the matter. 1.586. 3. Upon this Herod tortured the maidservants every one by themselves separately, who all uimously agreed in the foregoing discoveries, and that accordingly by agreement they went away, Antipater to Rome, and Pheroras to Perea; for that they oftentimes talked to one another thus: That after Herod had slain Alexander and Aristobulus, he would fall upon them, and upon their wives, because, after he had not spared Mariamne and her children, he would spare nobody; and that for this reason it was best to get as far off the wild beast as they were able:— 1.587. and that Antipater oftentimes lamented his own case before his mother, and said to her, that he had already gray hairs upon his head, and that his father grew younger again every day, and that perhaps death would overtake him before he should begin to be a king in earnest; and that in case Herod should die, which yet nobody knew when it would be, the enjoyment of the succession could certainly be but for a little time; 1.588. for that these heads of Hydra, the sons of Alexander and Aristobulus, were growing up: that he was deprived by his father of the hopes of being succeeded by his children, for that his successor after his death was not to be anyone of his own sons, but Herod the son of Mariamne: that in this point Herod was plainly distracted, to think that his testament should therein take place; for he would take care that not one of his posterity should remain 1.589. because he was of all fathers the greatest hater of his children. Yet does he hate his brother still worse; whence it was that he a while ago gave himself a hundred talents, that he should not have any intercourse with Pheroras. And when Pheroras said, Wherein have we done him any harm? Antipater replied, “I wish he would but deprive us of all we have, and leave us naked and alive only; but it is indeed impossible to escape this wild beast, who is thus given to murder, who will not permit us to love any person openly, although we be together privately; yet may we be so openly too, if we have but the courage and the hands of men.” 1.591. He also took care of Pheroras’s women after their tortures, as being now reconciled to them; but he was in great consternation himself, and inflamed upon every suspicion, and had many innocent persons led to the torture, out of his fear lest he should leave any guilty person untortured. 1.592. 5. And now it was that he betook himself to examine Antipater of Samaria, who was the steward of [his son] Antipater; and upon torturing him, he learned that Antipater had sent for a potion of deadly poison for him out of Egypt, by Antiphilus, a companion of his; that Theudio, the uncle of Antipater, had it from him, and delivered it to Pheroras; for that Antipater had charged him to take his father off while he was at Rome, and so free him from the suspicion of doing it himself: that Pheroras also committed this potion to his wife. 1.593. Then did the king send for her, and bid her bring to him what she had received immediately. So she came out of her house as if she would bring it with her, but threw herself down from the top of the house, in order to prevent any examination and torture from the king. However, it came to pass, as it seems by the providence of God, when he intended to bring Antipater to punishment, that she fell not upon her head, but upon other parts of her body, and escaped. 1.594. The king, when she was brought to him, took care of her (for she was at first quite senseless upon her fall), and asked her why she had thrown herself down; and gave her his oath, that if she would speak the real truth, he would excuse her from punishment; but that if she concealed any thing, he would have her body torn to pieces by torments, and leave no part of it to be buried. 1.595. 6. Upon this the woman paused a little, and then said, “Why do I spare to speak of these grand secrets, now Pheroras is dead? that would only tend to save Antipater, who is all our destruction. Hear then, O king, and be thou, and God himself, who cannot be deceived, witnesses to the truth of what I am going to say. 1.596. When thou didst sit weeping by Pheroras as he was dying, then it was that he called me to him, and said, ‘My dear wife, I have been greatly mistaken as to the disposition of my brother towards me, and have hated him that is so affectionate to me, and have contrived to kill him who is in such disorder for me before I am dead. As for myself, I receive the recompense of my impiety; but do thou bring what poison was left with us by Antipater, and which thou keepest, in order to destroy him, and consume it immediately in the fire in my sight, that I may not be liable to the avenger in the invisible world.’ 1.597. This I brought as he bid me, and emptied the greatest part of it into the fire, but reserved a little of it for my own use against uncertain futurity, and out of my fear of thee.” 1.598. 7. When she had said this, she brought the box, which had a small quantity of this potion in it: but the king let her alone, and transferred the tortures to Antiphilus’s mother and brother; who both confessed that Antiphilus brought the box out of Egypt, and that they had received the potion from a brother of his, who was a physician at Alexandria. 1.599. Then did the ghosts of Alexander and Aristobulus go round all the palace, and became the inquisitors and discoverers of what could not otherwise have been found out and brought such as were the freest from suspicion to be examined; whereby it was discovered that Mariamne, the high priest’s daughter, was conscious of this plot; and her very brothers, when they were tortured, declared it so to be. 1.601. 1. After these things were over, Bathyllus came under examination, in order to convict Antipater, who proved the concluding attestation to Antipater’s designs; for indeed he was no other than his freedman. This man came, and brought another deadly potion, the poison of asps, and the juices of other serpents, that if the first potion did not do the business, Pheroras and his wife might be armed with this also to destroy the king. 1.602. He brought also an addition to Antipater’s insolent attempt against his father, which was the letters which he wrote against his brethren, Archelaus and Philip, which were the king’s sons, and educated at Rome, being yet youths, but of generous dispositions. 1.603. Antipater set himself to get rid of these as soon as he could, that they might not be prejudicial to his hopes; and to that end he forged letters against them in the name of his friends at Rome. Some of these he corrupted by bribes to write how they grossly reproached their father, and did openly bewail Alexander and Aristobulus, and were uneasy at their being recalled; for their father had already sent for them, which was the very thing that troubled Antipater. 1.604. 2. Nay, indeed, while Antipater was in Judea, and before he was upon his journey to Rome, he gave money to have the like letters against them sent from Rome, and then came to his father, who as yet had no suspicion of him, and apologized for his brethren, and alleged on their behalf that some of the things contained in those letters were false, and others of them were only youthful errors. 1.605. Yet at the same time that he expended a great deal of his money, by making presents to such as wrote against his brethren, did he aim to bring his accounts into confusion, by buying costly garments, and carpets of various contextures, with silver and gold cups, and a great many more curious things, that so, among the very great expenses laid out upon such furniture, he might conceal the money he had used in hiring men [to write the letters]; for he brought in an account of his expenses, amounting to two hundred talents, his main pretense for which, was the lawsuit that he had been in with Sylleus. 1.606. So while all his rogueries, even those of a lesser sort also, were covered by his greater villainy, while all the examinations by torture proclaimed his attempt to murder his father, and the letters proclaimed his second attempt to murder his brethren,—yet did no one of those that came to Rome inform him of his misfortunes in Judea, although seven months had intervened between his conviction and his return,—so great was the hatred which they all bore to him. 1.607. And perhaps they were the ghosts of those brethren of his that had been murdered that stopped the mouths of those that intended to have told him. He then wrote from Rome, and informed his [friends] that he would soon come to them, and how he was dismissed with honor by Caesar. 1.608. 3. Now the king, being desirous to get this plotter against him into his hands, and being also afraid lest he should some way come to the knowledge how his affairs stood, and be upon his guard, he dissembled his anger in his epistle to him, as in other points he wrote kindly to him, and desired him to make haste, because if he came quickly, he would then lay aside the complaints he had against his mother; for Antipater was not ignorant that his mother had been expelled out of the palace. 1.609. However, he had before received a letter, which contained an account of the death of Pheroras, at Tarentum,—and made great lamentations at it; for which some commended him, as being for his own uncle; though probably this confusion arose on account of his having thereby failed in his plot [on his father’s life]; and his tears were more for the loss of him that was to have been subservient therein, than for [an uncle] Pheroras: moreover, a sort of fear came upon him as to his designs, lest the poison should have been discovered. 1.611. Those therefore of his friends which were the most considerate advised him not rashly to go to his father, till he had learned what were the occasions why his mother had been ejected, because they were afraid that he might be involved in the calumnies that had been cast upon his mother: 1.612. but those that were less considerate, and had more regard to their own desires of seeing their native country, than to Antipater’s safety, persuaded him to make haste home, and not, by delaying his journey, afford his father ground for an ill suspicion, and give a handle to those that raised stories against him; for that in case anything had been moved to his disadvantage, it was owing to his absence, which durst not have been done had he been present. And they said it was absurd to deprive himself of certain happiness, for the sake of an uncertain suspicion, and not rather to return to his father, and take the royal authority upon him, which was in a state of fluctuation on his account only. 1.613. Antipater complied with this last advice, for Providence hurried him on [to his destruction]. So he passed over the sea, and landed at Sebastus, the haven of Caesarea. 1.614. 4. And here he found a perfect and unexpected solitude, while everybody avoided him, and nobody durst come at him; for he was equally hated by all men; and now that hatred had liberty to show itself, and the dread men were in at the king’s anger made men keep from him; for the whole city [of Jerusalem] was filled with the rumors about Antipater, and Antipater himself was the only person who was ignorant of them; for as no man was dismissed more magnificently when he began his voyage to Rome so was no man now received back with greater ignominy. 1.615. And indeed he began already to suspect what misfortunes there were in Herod’s family; yet did he cunningly conceal his suspicion; and while he was inwardly ready to die for fear, he put on a forced boldness of countece. 1.616. Nor could he now fly any whither, nor had he any way of emerging out of the difficulties which encompassed him; nor indeed had he even there any certain intelligence of the affairs of the royal family, by reason of the threats the king had given out: yet had he some small hopes of better tidings; for perhaps nothing had been discovered; or if any discovery had been made, perhaps he should be able to clear himself by impudence and artful tricks, which were the only things he relied upon for his deliverance. 1.617. 5. And with these hopes did he screen himself, till he came to the palace, without any friends with him; for these were affronted, and shut out at the first gate. Now Varus, the president of Syria, happened to be in the palace [at this juncture]; so Antipater went in to his father, and, putting on a bold face, he came near to salute him. 1.618. But Herod Stretched out his hands, and turned his head away from him, and cried out, “Even this is an indication of a parricide, to be desirous to get me into his arms, when he is under such heinous accusations. God confound thee, thou vile wretch; do not thou touch me, till thou hast cleared thyself of these crimes that are charged upon thee. I appoint thee a court where thou art to be judged, and this Varus, who is very seasonably here, to be thy judge; and get thou thy defense ready against tomorrow, for I give thee so much time to prepare suitable excuses for thyself.” 1.619. And as Antipater was so confounded, that he was able to make no answer to this charge, he went away; but his mother and wife came to him, and told him of all the evidence they had gotten against him. Hereupon he recollected himself, and considered what defense he should make against the accusations. 1.621. When this and the other witnesses were introduced, Antipater came in, and falling on his face before his father’s feet, he said, “Father, I beseech thee, do notcondemn me beforehand, but let thy ears be unbiassed, and attend to my defense; for if thou wilt give me leave, I will demonstrate that I am innocent.” 1.622. 2. Hereupon Herod cried out to him to hold his peace, and spake thus to Varus:—“I cannot but think that thou, Varus, and every other upright judge, will determine that Antipater is a vile wretch. I am also afraid that thou wilt abhor my ill fortune, and judge me also myself worthy of all sorts of calamity for begetting such children; while yet I ought rather to be pitied, who have been so affectionate a father to such wretched sons; 1.623. for when I had settled the kingdom on my former sons, even when they were young, and when, besides the charges of their education at Rome, I had made them the friends of Caesar, and made them envied by other kings, I found them plotting against me. These have been put to death, and that, in great measure, for the sake of Antipater; for as he was then young, and appointed to be my successor, I took care chiefly to secure him from danger: 1.624. but this profligate wild beast, when he had been over and above satiated with that patience which I showed him, he made use of that abundance I had given him against myself; for I seemed to him to live too long, and he was very uneasy at the old age I was arrived at; nor could he stay any longer, but would be a king by parricide. And justly I am served by him for bringing him back out of the country to court, when he was of no esteem before, and for thrusting out those sons of mine that were born of the queen, and for making him a successor to my dominions. 1.625. I confess to thee, O Varus, the great folly I was guilty of; for I provoked those sons of mine to act against me, and cut off their just expectations for the sake of Antipater; and indeed what kindness did I do to them; that could equal what I have done to Antipater? to whom I have, in a manner, yielded up my royal authority while I am alive, and whom I have openly named for the successor to my dominions in my testament, and given him a yearly revenue of his own of fifty talents, and supplied him with money to an extravagant degree out of my own revenue; and when he was about to sail to Rome, I gave him three hundred talents, and recommended him, and him alone of all my children, to Caesar, as his father’s deliverer. 1.626. Now what crimes were those other sons of mine guilty of like these of Antipater? and what evidence was there brought against them so strong as there is to demonstrate this son to have plotted against me? 1.627. Yet does this parricide presume to speak for himself, and hopes to obscure the truth by his cunning tricks. Thou, O Varus, must guard thyself against him; for I know the wild beast, and I foresee how plausibly he will talk, and his counterfeit lamentation. This was he who exhorted me to have a care of Alexander when he was alive, and not to entrust my body with all men! This was he who came to my very bed, and looked about, lest anyone should lay snares for me! This was he who took care of my sleep, and secured me fromfear of danger, who comforted me under the trouble I was in upon the slaughter of my sons, and looked to see what affection my surviving brethren bore me! This was my protector, and the guardian of my body! 1.628. And when I call to mind, O Varus, his craftiness upon every occasion, and his art of dissembling, I can hardly believe that I am still alive, and I wonder how I have escaped such a deep plotter of mischief. However, since some fate or other makes my house desolate, and perpetually raises up those that are dearest to me against me, I will, with tears, lament my hard fortune, and privately groan under my lonesome condition; yet am I resolved that no one who thirsts after my blood shall escape punishment, although the evidence should extend itself to all my sons.” 1.629. 3. Upon Herod’s saying this, he was interrupted by the confusion he was in; but ordered Nicolaus, one of his friends, to produce the evidence against Antipater. But in the meantime Antipater lifted up his head (for he lay on the ground before his father’s feet) and cried out aloud 1.631. or did not I know what end my brethren came to, on whom God inflicted so great a punishment for their evil designs against thee? And indeed what was there that could possibly provoke me against thee? Could the hope of being king do it? I was a king already. Could I suspect hatred from thee? No. Was not I beloved by thee? And what other fear could I have? Nay, by preserving thee safe, I was a terror to others. 1.632. Did I want money? No; for who was able to expend so much as myself? Indeed, father, had I been the most execrable of all mankind, and had I had the soul of the most cruel wild beast, must I not have been overcome with the benefits thou hadst bestowed upon me? whom, as thou thyself sayest, thou broughtest [into the palace]; whom thou didst prefer before so many of thy sons; whom thou madest a king in thine own lifetime, and, by the vast magnitude of the other advantages thou bestowest on me, thou madest me an object of envy. 1.633. O miserable man! that thou shouldst undergo this bitter absence, and thereby afford a great opportunity for envy to arise against thee, and a long space for such as were laying designs against thee! Yet was I absent, father, on thy affairs, that Sylleus might not treat thee with contempt in thine old age. Rome is a witness to my filial affection, and so is Caesar, the ruler of the habitable earth, who oftentimes called me Philopater. Take here the letters he hath sent thee, they are more to be believed than the calumnies raised here; these letters are my only apology; these I use as the demonstration of that natural affection I have to thee. 1.634. Remember that it was against my own choice that I sailed [to Rome], as knowing the latent hatred that was in the kingdom against me. It was thou, O father, however unwillingly, who hast been my ruin, by forcing me to allow time for calumnies against me, and envy at me. However, I am come hither, and am ready to hear the evidence there is against me. If I be a parricide, I have passed by land and by sea, without suffering any misfortune on either of them: 1.635. but this method of trial is no advantage to me; for it seems, O father, that I am already condemned, both before God and before thee; and as I am already condemned, I beg that thou wilt not believe the others that have been tortured, but let fire be brought to torment me; let the racks march through my bowels; have no regard to any lamentations that this polluted body can make; for if I be a parricide, I ought not to die without torture.” 1.636. Thus did Antipater cry out with lamentation and weeping, and moved all the rest, and Varus in particular, to commiserate his case. Herod was the only person whose passion was too strong to permit him to weep, as knowing that the testimonies against him were true. 1.637. 4. And now it was that, at the king’s command, Nicolaus, when he had premised a great deal about the craftiness of Antipater, and had prevented the effects of their commiseration to him, afterwards brought in a bitter and large accusation against him, ascribing all the wickedness that had been in the kingdom to him, and especially the murder of his brethren; and demonstrated that they had perished by the calumnies he had raised against them. He also said that he had laid designs against them that were still alive, as if they were laying plots for the succession; and (said he) how can it be supposed that he who prepared poison for his father should abstain from mischief as to his brethren? 1.638. He then proceeded to convict him of the attempt to poison Herod, and gave an account in order of the several discoveries that had been made; and had great indignation as to the affair of Pheroras, because Antipater had been for making him murder his brother, and had corrupted those that were dearest to the king, and filled the whole palace with wickedness; and when he had insisted on many other accusations, and the proofs of them, he left off. 1.639. 5. Then Varus bid Antipater make his defense; but he lay in silence, and said no more but this:—“God is my witness that I am entirely innocent.” So Varus asked for the potion, and gave it to be drunk by a condemned malefactor, who was then in prison, who died upon the spot. 1.641. 6. Now after this it was discovered that Antipater had laid a plot against Salome also; for one of Antiphilus’s domestic servants came, and brought letters from Rome, from a maidservant of Julia [Caesar’s wife], whose name was Acme. By her a message was sent to the king, that she had found a letter written by Salome, among Julia’s papers, and had sent it to him privately, out of her goodwill to him. 1.642. This letter of Salome contained the most bitter reproaches of the king, and the highest accusations against him. Antipater had forged this letter, and had corrupted Acme, and persuaded her to send it to Herod. 1.643. This was proved by her letter to Antipater, for thus did this woman write to him:—“As thou desirest, I have written a letter to thy father, and have sent that letter, and am persuaded that the king will not spare his sister when he reads it. Thou wilt do well to remember what thou hast promised, when all is accomplished.” 1.644. 7. When this epistle was discovered, and what the epistle forged against Salome contained, a suspicion came into the king’s mind, that perhaps the letters against Alexander were also forged: he was moreover greatly disturbed, and in a passion, because he had almost slain his sister on Antipater’s account. He did no longer delay therefore to bring him to punishment for all his crimes; 1.646. he sent also for his testament, and altered it, and therein made Antipas king, as taking no care of Archelaus and Philip, because Antipater had blasted their reputations with him; but he bequeathed to Caesar, besides other presents that he gave him, a thousand talents; as also to his wife, and children, and friends, and freedmen about five hundred: he also bequeathed to all others a great quantity of land, and of money, and showed his respects to Salome his sister, by giving her most splendid gifts. And this was what was contained in his testament, as it was now altered. 1.648. 2. There also now happened to him, among his other calamities, a certain popular sedition. There were two men of learning in the city [Jerusalem], who were thought the most skillful in the laws of their country, and were on that account held in very great esteem all over the nation; they were, the one Judas, the son of Sepphoris, and the other Matthias, the son of Margalus. 1.649. There was a great concourse of the young men to these men when they expounded the laws, and there got together every day a kind of an army of such as were growing up to be men. Now when these men were informed that the king was wearing away with melancholy, and with a distemper, they dropped words to their acquaintance, how it was now a very proper time to defend the cause of God, and to pull down what had been erected contrary to the laws of their country; 1.651. 3. At the same time that these men made this speech to their disciples, a rumor was spread abroad that the king was dying, which made the young men set about the work with greater boldness; they therefore let themselves down from the top of the temple with thick cords, and this at midday, and while a great number of people were in the temple, and cut down that golden eagle with axes. 1.652. This was presently told to the king’s captain of the temple, who came running with a great body of soldiers, and caught about forty of the young men, and brought them to the king. 1.653. And when he asked them, first of all, whether they had been so hardy as to cut down the golden eagle, they confessed they had done so; and when he asked them by whose command they had done it, they replied, at the command of the law of their country; and when he further asked them how they could be so joyful when they were to be put to death, they replied, because they should enjoy greater happiness after they were dead. 1.654. 4. At this the king was in such an extravagant passion, that he overcame his disease [for the time], and went out and spake to the people; wherein he made a terrible accusation against those men, as being guilty of sacrilege, and as making greater attempts under pretense of their law, and he thought they deserved to be punished as impious persons. 1.655. Whereupon the people were afraid lest a great number should be found guilty and desired that when he had first punished those that put them upon this work, and then those that were caught in it, he would leave off his anger as to the rest. With this the king complied, though not without difficulty, and ordered those that had let themselves down, together with their Rabbins, to be burnt alive, but delivered the rest that were caught to the proper officers to be put to death by them. 1.656. 5. After this, the distemper seized upon his whole body, and greatly disordered all its parts with various symptoms; for there was a gentle fever upon him, and an intolerable itching over all the surface of his body, and continual pains in his colon, and dropsical tumors about his feet, and an inflammation of the abdomen,—and a putrefaction of his privy member, that produced worms. Besides which he had a difficulty of breathing upon him, and could not breathe but when he sat upright, and had a convulsion of all his members, insomuch that the diviners said those diseases were a punishment upon him for what he had done to the Rabbins. 1.657. Yet did he struggle with his numerous disorders, and still had a desire to live, and hoped for recovery, and considered of several methods of cure. Accordingly, he went over Jordan, and made use of those hot baths at Callirrhoe, which ran into the lake Asphaltitis, but are themselves sweet enough to be drunk. And here the physicians thought proper to bathe his whole body in warm oil, by letting it down into a large vessel full of oil; whereupon his eyes failed him, and he came and went as if he was dying; 1.658. and as a tumult was then made by his servants, at their voice he revived again. Yet did he after this despair of recovery, and gave orders that each soldier should have fifty drachmae a piece, and that his commanders and friends should have great sums of money given them. 1.659. 6. He then returned back and came to Jericho, in such a melancholy state of body as almost threatened him with present death, when he proceeded to attempt a horrid wickedness; for he got together the most illustrious men of the whole Jewish nation, out of every village, into a place called the Hippodrome, and there shut them in. 1.666. Now, before the soldiers knew of his death, Salome and her husband came out and dismissed those that were in bonds, whom the king had commanded to be slain, and told them that he had altered his mind, and would have every one of them sent to their own homes. When these men were gone, Salome, told the soldiers [the king was dead], and got them and the rest of the multitude together to an assembly, in the amphitheater at Jericho 1.667. where Ptolemy, who was intrusted by the king with his signet ring, came before them, and spake of the happiness the king had attained, and comforted the multitude, and read the epistle which had been left for the soldiers, wherein he earnestly exhorted them to bear goodwill to his successor; 1.668. and after he had read the epistle, he opened and read his testament, wherein Philip was to inherit Trachonitis, and the neighboring countries, and Antipas was to be tetrarch, as we said before, and Archelaus was made king. 1.669. He had also been commanded to carry Herod’s ring to Caesar, and the settlements he had made, sealed up, because Caesar was to be lord of all the settlements he had made, and was to confirm his testament; and he ordered that the dispositions he had made were to be kept as they were in his former testament. 1.671. and Archelaus omitted nothing of magnificence therein, but brought out all the royal ornaments to augment the pomp of the deceased. There was a bier all of gold, embroidered with precious stones, and a purple bed of various contexture, with the dead body upon it, covered with purple; and a diadem was put upon his head, and a crown of gold above it, and a sceptre in his right hand; 1.672. and near to the bier were Herod’s sons, and a multitude of his kindred; next to which came his guards, and the regiment of Thracians, the Germans also and Gauls, all accoutred as if they were going to war; 1.673. but the rest of the army went foremost, armed, and following their captains and officers in a regular manner; after whom five hundred of his domestic servants and freedmen followed, with sweet spices in their hands: and the body was carried two hundred furlongs, to Herodium, where he had given order to be buried. And this shall suffice for the conclusion of the life of Herod. 2.218. 6. So now riches flowed in to Agrippa by his enjoyment of so large a dominion; nor did he abuse the money he had on small matters, but he began to encompass Jerusalem with such a wall, which, had it been brought to perfection, had made it impracticable for the Romans to take it by siege; 2.219. but his death, which happened at Caesarea, before he had raised the walls to their due height, prevented him. He had then reigned three years, as he had governed his tetrarchies three other years.
4. Tacitus, Histories, 5.12 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

5.12.  The temple was built like a citadel, with walls of its own, which were constructed with more care and effort than any of the rest; the very colonnades about the temple made a splendid defence. Within the enclosure is an ever-flowing spring; in the hills are subterraneous excavations, with pools and cisterns for holding rain-water. The founders of the city had foreseen that there would be many wars because the ways of their people differed so from those of the neighbours: therefore they had built at every point as if they expected a long siege; and after the city had been stormed by Pompey, their fears and experience taught them much. Moreover, profiting by the greed displayed during the reign of Claudius, they had bought the privilege of fortifying the city, and in time of peace had built walls as if for war. The population at this time had been increased by streams of rabble that flowed in from the other captured cities, for the most desperate rebels had taken refuge here, and consequently sedition was the more rife. There were three generals, three armies: the outermost and largest circuit of the walls was held by Simon, the middle of the city by John, and the temple was guarded by Eleazar. John and Simon were strong in numbers and equipment, Eleazar had the advantage of position: between these three there was constant fighting, treachery, and arson, and a great store of grain was consumed. Then John got possession of the temple by sending a party, under pretence of offering sacrifice, to slay Eleazar and his troops. So the citizens were divided into two factions until, at the approach of the Romans, foreign war produced concord.


Subjects of this text:

subject book bibliographic info
antipater Jensen, Herod Antipas in Galilee: The Literary and Archaeological Sources on the Reign of Herod Antipas and Its Socio-Economic Impact on Galilee (2010) 69
genre, and court-tales Edwards, In the Court of the Gentiles: Narrative, Exemplarity, and Scriptural Adaptation in the Court-Tales of Flavius Josephus (2023) 20
genre, and jewish novelistic literature Edwards, In the Court of the Gentiles: Narrative, Exemplarity, and Scriptural Adaptation in the Court-Tales of Flavius Josephus (2023) 20
herod the great, arab territory invaded by Udoh, To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E (2006) 192
herod the great, kingdom of, revenue of Udoh, To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E (2006) 192
herod the great, money-lending ventures of Udoh, To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E (2006) 192
herod the great, personal resources of Udoh, To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E (2006) 192
herod the great, taxation under Udoh, To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E (2006) 192
herod the great, territorial expansion and building projects of Udoh, To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E (2006) 192
herod the great Jensen, Herod Antipas in Galilee: The Literary and Archaeological Sources on the Reign of Herod Antipas and Its Socio-Economic Impact on Galilee (2010) 69
hyrcanos Jensen, Herod Antipas in Galilee: The Literary and Archaeological Sources on the Reign of Herod Antipas and Its Socio-Economic Impact on Galilee (2010) 69
jerusalem Jensen, Herod Antipas in Galilee: The Literary and Archaeological Sources on the Reign of Herod Antipas and Its Socio-Economic Impact on Galilee (2010) 69
josephus, on herod, events after death of Udoh, To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E (2006) 192
josephus Jensen, Herod Antipas in Galilee: The Literary and Archaeological Sources on the Reign of Herod Antipas and Its Socio-Economic Impact on Galilee (2010) 69
taxation, under herod Udoh, To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E (2006) 192
taxes' Jensen, Herod Antipas in Galilee: The Literary and Archaeological Sources on the Reign of Herod Antipas and Its Socio-Economic Impact on Galilee (2010) 69
taxes, stipendium = vectigal certum Udoh, To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E (2006) 192
vectigal, rent on mines and public lands Udoh, To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E (2006) 192