Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database7234
Josephus Flavius, Jewish Antiquities, 8.295-8.297


̓́Ασανος μὲν οὖν καὶ ἡ παρ' αὐτῷ στρατιὰ τοιαύτην παρὰ τοῦ θεοῦ νίκην λαβόντες καὶ ὠφέλειαν ἀνέστρεφον εἰς ̔Ιεροσόλυμα, παραγενομένοις δὲ αὐτοῖς ἀπήντησε κατὰ τὴν ὁδὸν προφήτης ̓Αζαρίας ὄνομα. οὗτος ἐπισχεῖν κελεύσας τῆς ὁδοιπορίας ἤρξατο λέγειν πρὸς αὐτούς, ὅτι ταύτης εἶεν τῆς νίκης παρὰ τοῦ θεοῦ τετυχηκότες, ὅτι δικαίους καὶ ὁσίους ἑαυτοὺς παρέσχον καὶ πάντα κατὰ βούλησιν θεοῦ πεποιηκότας.Accordingly, when Asa and his army had obtained such a victory, and such wealth from God, they returned to Jerusalem. Now as they were coming, a prophet, whose name was Azariah, met them on the road, and bade them stop their journey a little; and began to say to them thus: That the reason why they had obtained this victory from God was this, that they had showed themselves righteous and religious men, and had done every thing according to the will of God;


ἐπιμένουσι μὲν οὖν ἔφασκεν ἀεὶ κρατεῖν αὐτοὺς τῶν ἐχθρῶν καὶ τὸ ζῆν μετ' εὐδαιμονίας παρέξειν τὸν θεόν, ἀπολιποῦσι δὲ τὴν θρησκείαν ἅπαντα τούτων ἐναντία συμβήσεσθαι καὶ γενήσεσθαι χρόνον ἐκεῖνον, ἐν ᾧ μηδεὶς ἀληθὴς εὑρεθήσεται προφήτης ἐν τῷ ὑμετέρῳ ὄχλῳ οὐδὲ ἱερεὺς τὰ δίκαια χρηματίζωνthat therefore, he said, if they persevered therein, God would grant that they should always overcome their enemies, and live happily; but that if they left off his worship, all things shall fall out on the contrary; and a time should come, wherein no true prophet shall be left in your whole multitude, nor a priest who shall deliver you a true answer from the oracle;


ἀλλὰ καὶ αἱ πόλεις ἀνάστατοι γενήσονται καὶ τὸ ἔθνος κατὰ πάσης σπαρήσεται γῆς ἔπηλυν βίον καὶ ἀλήτην βιωσόμενον. καιρὸν δ' αὐτοῖς ἔχουσι συνεβούλευεν ἀγαθοῖς γίνεσθαι καὶ μὴ φθονῆσαι τῆς εὐμενείας αὑτοῖς τοῦ θεοῦ. ταῦτ' ἀκούσας ὁ βασιλεὺς καὶ ὁ λαὸς ἐχάρησαν καὶ πολλὴν πρόνοιαν ἐποιοῦντο κοινῇ τε πάντες καὶ κατ' ἰδίαν τοῦ δικαίου: διέπεμψε δ' ὁ βασιλεὺς καὶ τοὺς ἐν τῇ χώρᾳ τῶν νομίμων ἐπιμελησομένους.but your cities shall be overthrown, and your nation scattered over the whole earth, and live the life of strangers and wanderers. So he advised them, while they had time, to be good, and not to deprive themselves of the favor of God. When the king and the people heard this, they rejoiced; and all in common, and every one in particular, took great care to behave themselves righteously. The king also sent some to take care that those in the country should observe the laws also.


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

5 results
1. Philo of Alexandria, On The Embassy To Gaius, 187-348, 186 (1st cent. BCE - 1st cent. CE)

186. And while we were anxiously considering his intentions, for we were continually expecting to be summoned, a man arrived, with blood-shot eyes, and looking very much troubled, out of breath and palpitating, and leading us away to a little distance from the rest (for there were several persons near), he said, "Have you heard the news?" And then when he was about to tell us what it was he stopped, because of the abundance of tears that rose up to choke his utterance.
2. Josephus Flavius, Jewish Antiquities, 8.234, 8.236, 8.241, 8.245, 8.262, 8.274-8.282, 8.288, 8.296-8.297, 20.167-20.172 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

8.234. So the king understood that he was a man of veracity, and had a divine foreknowledge; and entreated him to pray to God that he would restore his right hand. Accordingly the prophet did pray to God to grant him that request. So the king, having his hand recovered to its natural state, rejoiced at it, and invited the prophet to sup with him; 8.236. 1. Now there was a certain wicked man in that city, who was a false prophet, whom Jeroboam had in great esteem, but was deceived by him and his flattering words. This man was bedrid, by reason or the infirmities of old age: however, he was informed by his sons concerning the prophet that was come from Jerusalem, and concerning the signs done by him; 8.241. which things came to pass, as I suppose, according to the will of God, that so Jeroboam might not give heed to the words of Jadon as of one that had been convicted of lying. However, as Jadon was again going to Jerusalem, a lion assaulted him, and pulled him off the beast he rode on, and slew him; yet did he not at all hurt the ass, but sat by him, and kept him, as also the prophet’s body. This continued till some travelers that saw it came and told it in the city to the false prophet 8.245. When he had thus spoken, he persuaded the king, and entirely alienated his mind from God, and from doing works that were righteous and holy, and encouraged him to go on in his impious practices and accordingly he was to that degree injurious to God, and so great a transgressor, that he sought for nothing else every day but how he might be guilty of some new instances of wickedness, and such as should be more detestable than what he had been so insolent as to do before. And so much shall at present suffice to have said concerning Jeroboam. 8.262. He says withal that the Ethiopians learned to circumcise their privy parts from the Egyptians, with this addition, that the Phoenicians and Syrians that live in Palestine confess that they learned it of the Egyptians. Yet it is evident that no other of the Syrians that live in Palestine, besides us alone, are circumcised. But as to such matters, let every one speak what is agreeable to his own opinion. 8.274. 2. Yet did not Jeroboam lay any of these things to heart, but he brought together a very numerous army, and made a warlike expedition against Abijah, the son of Rehoboam, who had succeeded his father in the kingdom of the two tribes; for he despised him because of his age. But when he heard of the expedition of Jeroboam, he was not affrighted at it, but proved of a courageous temper of mind, superior both to his youth and to the hopes of his enemy; so he chose him an army out of the two tribes, and met Jeroboam at a place called Mount Zemaraim, and pitched his camp near the other, and prepared everything necessary for the fight. 8.275. His army consisted of four hundred thousand, but the army of Jeroboam was double to it. Now as the armies stood in array, ready for action and dangers, and were just going to fight, Abijah stood upon an elevated place, and beckoning with his hand, he desired the multitude and Jeroboam himself to hear first with silence what he had to say. 8.276. And when silence was made, he began to speak, and told them,—“God had consented that David and his posterity should be their rulers for all time to come, and this you yourselves are not unacquainted with; but I cannot but wonder how you should forsake my father, and join yourselves to his servant Jeroboam, and are now here with him to fight against those who, by God’s own determination, are to reign, and to deprive them of that dominion which they have still retained; for as to the greater part of it, Jeroboam is unjustly in possession of it. 8.277. However, I do not suppose he will enjoy it any longer; but when he hath suffered that punishment which God thinks due to him for what is past, he will leave off the transgressions he hath been guilty of, and the injuries he hath offered to him, and which he hath still continued to offer and hath persuaded you to do the same: yet when you were not any further unjustly treated by my father, than that he did not speak to you so as to please you, and this only in compliance with the advice of wicked men, you in anger forsook him, as you pretended, but, in reality, you withdrew yourselves from God, and from his laws 8.278. although it had been right for you to have forgiven a man that was young in age, and not used to govern people, not only some disagreeable words, but if his youth and unskilfulness in affairs had led him into some unfortunate actions, and that for the sake of his father Solomon, and the benefits you received from him; for men ought to excuse the sins of posterity on account of the benefactions of parent; 8.279. but you considered nothing of all this then, neither do you consider it now, but come with so great an army against us. And what is it you depend upon for victory? Is it upon these golden heifers, and the altars that you have on high places, which are demonstrations of your impiety, and not of religious worship? Or is it the exceeding multitude of your army which gives you such good hopes? 8.281. I therefore give you counsel even now to repent, and to take better advice, and to leave off the prosecution of the war; to call to mind the laws of your country, and to reflect what it hath been that hath advanced you to so happy a state as you are now in.” 8.282. 3. This was the speech which Abijah made to the multitude. But while he was still speaking Jeroboam sent some of his soldiers privately to encompass Abijab round about, on certain parts of the camp that were not taken notice of; and when he was thus within the compass of the enemy, his army was affrighted, and their courage failed them; but Abijah encouraged them, and exhorted them to place their hopes on God, for that he was not encompassed by the enemy. 8.288. In these two years he made an expedition against Gibbethon, a city of the Philistines, and continued the siege in order to take it; but he was conspired against while he was there by a friend of his, whose name was Baasha, the son of Ahijah, and was slain; which Baasha took the kingdom after the other’s death, and destroyed the whole house of Jeroboam. 8.296. that therefore, he said, if they persevered therein, God would grant that they should always overcome their enemies, and live happily; but that if they left off his worship, all things shall fall out on the contrary; and a time should come, wherein no true prophet shall be left in your whole multitude, nor a priest who shall deliver you a true answer from the oracle; 8.297. but your cities shall be overthrown, and your nation scattered over the whole earth, and live the life of strangers and wanderers. So he advised them, while they had time, to be good, and not to deprive themselves of the favor of God. When the king and the people heard this, they rejoiced; and all in common, and every one in particular, took great care to behave themselves righteously. The king also sent some to take care that those in the country should observe the laws also. 20.167. 6. These works, that were done by the robbers, filled the city with all sorts of impiety. And now these impostors and deceivers persuaded the multitude to follow them into the wilderness 20.168. and pretended that they would exhibit manifest wonders and signs, that should be performed by the providence of God. And many that were prevailed on by them suffered the punishments of their folly; for Felix brought them back, and then punished them. 20.169. Moreover, there came out of Egypt about this time to Jerusalem one that said he was a prophet, and advised the multitude of the common people to go along with him to the Mount of Olives, as it was called, which lay over against the city, and at the distance of five furlongs. 20.171. Now when Felix was informed of these things, he ordered his soldiers to take their weapons, and came against them with a great number of horsemen and footmen from Jerusalem, and attacked the Egyptian and the people that were with him. He also slew four hundred of them, and took two hundred alive. 20.172. But the Egyptian himself escaped out of the fight, but did not appear any more. And again the robbers stirred up the people to make war with the Romans, and said they ought not to obey them at all; and when any persons would not comply with them, they set fire to their villages, and plundered them.
3. Josephus Flavius, Jewish War, 2.184-2.203, 2.258-2.263, 6.285-6.287 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

2.184. 1. Now Caius Caesar did so grossly abuse the fortune he had arrived at, as to take himself to be a god, and to desire to be so called also, and to cut off those of the greatest nobility out of his country. He also extended his impiety as far as the Jews. 2.185. Accordingly, he sent Petronius with an army to Jerusalem, to place his statues in the temple, and commanded him that, in case the Jews would not admit of them, he should slay those that opposed it, and carry all the rest of the nation into captivity: 2.186. but God concerned himself with these his commands. However, Petronius marched out of Antioch into Judea, with three legions, and many Syrian auxiliaries. 2.187. Now as to the Jews, some of them could not believe the stories that spake of a war; but those that did believe them were in the utmost distress how to defend themselves, and the terror diffused itself presently through them all; for the army was already come to Ptolemais. 2.188. 2. This Ptolemais is a maritime city of Galilee, built in the great plain. It is encompassed with mountains: that on the east side, sixty furlongs off, belongs to Galilee; but that on the south belongs to Carmel, which is distant from it a hundred and twenty furlongs; and that on the north is the highest of them all, and is called by the people of the country, The Ladder of the Tyrians, which is at the distance of a hundred furlongs. 2.189. The very small river Belus runs by it, at the distance of two furlongs; near which there is Memnon’s monument, and hath near it a place no larger than a hundred cubits, which deserves admiration; 2.191. And what is to me still more wonderful, that glassy sand which is superfluous, and is once removed out of the place, becomes bare common sand again. And this is the nature of the place we are speaking of. 2.192. 3. But now the Jews got together in great numbers, with their wives and children, into that plain that was by Ptolemais, and made supplication to Petronius, first for their laws, and, in the next place, for themselves. So he was prevailed upon by the multitude of the supplicants, and by their supplications, and left his army and statues at Ptolemais 2.193. and then went forward into Galilee, and called together the multitude and all the men of note to Tiberias, and showed them the power of the Romans, and the threatenings of Caesar; and, besides this, proved that their petition was unreasonable, because 2.194. while all the nations in subjection to them had placed the images of Caesar in their several cities, among the rest of their gods,—for them alone to oppose it, was almost like the behavior of revolters, and was injurious to Caesar. 2.195. 4. And when they insisted on their law, and the custom of their country, and how it was not only not permitted them to make either an image of God, or indeed of a man, and to put it in any despicable part of their country, much less in the temple itself, Petronius replied, “And am not I also,” said he, “bound to keep the law of my own lord? For if I transgress it, and spare you, it is but just that I perish; while he that sent me, and not I, will commence a war against you; for I am under command as well as you.” 2.196. Hereupon the whole multitude cried out that they were ready to suffer for their law. Petronius then quieted them, and said to them, “Will you then make war against Caesar?” 2.197. The Jews said, “We offer sacrifices twice every day for Caesar, and for the Roman people;” but that if he would place the images among them, he must first sacrifice the whole Jewish nation; and that they were ready to expose themselves, together with their children and wives, to be slain. 2.198. At this Petronius was astonished, and pitied them, on account of the inexpressible sense of religion the men were under, and that courage of theirs which made them ready to die for it; so they were dismissed without success. 2.199. 5. But on the following days he got together the men of power privately, and the multitude publicly, and sometimes he used persuasions to them, and sometimes he gave them his advice; but he chiefly made use of threatenings to them, and insisted upon the power of the Romans, and the anger of Caius; and besides, upon the necessity he was himself under [to do as he was enjoined]. 2.201. and told them that it was best for him to run some hazard himself; “for either, by the Divine assistance, I shall prevail with Caesar, and shall myself escape the danger as well as you, which will be a matter of joy to us both; or, in case Caesar continue in his rage, I will be ready to expose my own life for such a great number as you are.” Whereupon he dismissed the multitude, who prayed greatly for his prosperity; and he took the army out of Ptolemais, and returned to Antioch; 2.202. from whence he presently sent an epistle to Caesar, and informed him of the irruption he had made into Judea, and of the supplications of the nation; and that unless he had a mind to lose both the country and the men in it, he must permit them to keep their law, and must countermand his former injunction. 2.203. Caius answered that epistle in a violent-way, and threatened to have Petronius put to death for his being so tardy in the execution of what he had commanded. But it happened that those who brought Caius’s epistle were tossed by a storm, and were detained on the sea for three months, while others that brought the news of Caius’s death had a good voyage. Accordingly, Petronius received the epistle concerning Caius seven and twenty days before he received that which was against himself. 2.258. 4. There was also another body of wicked men gotten together, not so impure in their actions, but more wicked in their intentions, which laid waste the happy state of the city no less than did these murderers. 2.259. These were such men as deceived and deluded the people under pretense of Divine inspiration, but were for procuring innovations and changes of the government; and these prevailed with the multitude to act like madmen, and went before them into the wilderness, as pretending that God would there show them the signals of liberty. 2.261. 5. But there was an Egyptian false prophet that did the Jews more mischief than the former; for he was a cheat, and pretended to be a prophet also, and got together thirty thousand men that were deluded by him; 2.262. these he led round about from the wilderness to the mount which was called the Mount of Olives, and was ready to break into Jerusalem by force from that place; and if he could but once conquer the Roman garrison and the people, he intended to domineer over them by the assistance of those guards of his that were to break into the city with him. 2.263. But Felix prevented his attempt, and met him with his Roman soldiers, while all the people assisted him in his attack upon them, insomuch that when it came to a battle, the Egyptian ran away, with a few others, while the greatest part of those that were with him were either destroyed or taken alive; but the rest of the multitude were dispersed every one to their own homes, and there concealed themselves. 6.285. A false prophet was the occasion of these people’s destruction, who had made a public proclamation in the city that very day, that God commanded them to get up upon the temple, and that there they should receive miraculous signs of their deliverance. 6.286. Now, there was then a great number of false prophets suborned by the tyrants to impose on the people, who denounced this to them, that they should wait for deliverance from God; and this was in order to keep them from deserting, and that they might be buoyed up above fear and care by such hopes. 6.287. Now, a man that is in adversity does easily comply with such promises; for whensuch a seducer makes him believe that he shall be delivered from those miseries which oppress him, then it is that the patient is full of hopes of such his deliverance.
4. Josephus Flavius, Against Apion, 2.169-2.178 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

2.169. yet durst not these men disclose those true notions to more than a few, because the body of the people were prejudiced with other opinions beforehand. But our legislator, who made his actions agree to his laws, did not only prevail with those that were his contemporaries to agree with these his notions, but so firmly imprinted this faith in God upon all their posterity, that it never could be removed. 2.171. for all our actions and studies, and all our words [in Moses’s settlement] have a reference to piety towards God; for he hath left none of these in suspense, or undetermined; for there are two ways of coming at any sort of learning and a moral conduct of life; the one is by instruction in words, the other by practical exercises. 2.172. Now, other lawgivers have separated these two ways in their opinions, and choosing one of those ways of instruction, or that which best pleased every one of them, neglected the other. Thus did the Lacedemonians and the Cretans teach by practical exercises, but not by words: while the Athenians, and almost all the other Grecians, made laws about what was to be done, or left undone, but had no regard to the exercising them thereto in practice. /p 2.173. 18. But for our legislator, he very carefully joined these two methods of instruction together; for he neither left these practical exercises to go on without verbal instruction, nor did he permit the hearing of the law to proceed without the exercises for practice; but beginning immediately from the earliest infancy, and the appointment of every one’s diet, he left nothing of the very smallest consequence to be done at the pleasure and disposal of the person himself. 2.174. Accordingly, he made a fixed rule of law what sorts of food they should abstain from, and what sorts they should make use of; as also, what communion they should have with others, what great diligence they should use in their occupations, and what times of rest should be interposed, that, by living under that law as under a father and a master, we might be guilty of no sin, neither voluntary nor out of ignorance; 2.175. for he did not suffer the guilt of ignorance to go on without punishment, but demonstrated the law to be the best and the most necessary instruction of all others, permitting the people to leave off their other employments, and to assemble together for the hearing of the law, and learning it exactly, and this not once or twice, or oftener, but every week; which thing all the other legislators seem to have neglected. /p 2.176. 19. And indeed, the greatest part of mankind are so far from living according to their own laws, that they hardly know them; but when they have sinned they learn from others that they have transgressed the law. 2.177. Those also who are in the highest and principal posts of the government, confess they are not acquainted with those laws, and are obliged to take such persons for their assessors in public administrations as profess to have skill in those laws; 2.178. but for our people, if any body do but ask any one of them about our laws, he will more readily tell them all than he will tell his own name, and this in consequence of our having learned them immediately as soon as ever we became sensible of any thing, and of our having them, as it were engraven on our souls. Our transgressors of them are but few; and it is impossible, when any do offend, to escape punishment. /p
5. Tacitus, Histories, 5.9 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

5.9.  The first Roman to subdue the Jews and set foot in their temple by right of conquest was Gnaeus Pompey; thereafter it was a matter of common knowledge that there were no representations of the gods within, but that the place was empty and the secret shrine contained nothing. The walls of Jerusalem were razed, but the temple remained standing. Later, in the time of our civil wars, when these eastern provinces had fallen into the hands of Mark Antony, the Parthian prince, Pacorus, seized Judea, but he was slain by Publius Ventidius, and the Parthians were thrown back across the Euphrates: the Jews were subdued by Gaius Sosius. Antony gave the throne to Herod, and Augustus, after his victory, increased his power. After Herod's death, a certain Simon assumed the name of king without waiting for Caesar's decision. He, however, was put to death by Quintilius Varus, governor of Syria; the Jews were repressed; and the kingdom was divided into three parts and given to Herod's sons. Under Tiberius all was quiet. Then, when Caligula ordered the Jews to set up his statue in their temple, they chose rather to resort to arms, but the emperor's death put an end to their uprising. The princes now being dead or reduced to insignificance, Claudius made Judea a province and entrusted it to Roman knights or to freedmen; one of the latter, Antonius Felix, practised every kind of cruelty and lust, wielding the power of king with all the instincts of a slave; he had married Drusilla, the grand-daughter of Cleopatra and Antony, and so was Antony's grandson-in‑law, while Claudius was Antony's grandson.


Subjects of this text:

subject book bibliographic info
agency Rüpke, The individual in the religions of the ancient Mediterranean (2014) 311
alexander the great Tropper, Simeon the Righteous in Rabbinic Literature: A Legend Reinvented (2013) 210
caligula Tropper, Simeon the Righteous in Rabbinic Literature: A Legend Reinvented (2013) 210
dreams as medium Rüpke, The individual in the religions of the ancient Mediterranean (2014) 311
elitism Rüpke, The individual in the religions of the ancient Mediterranean (2014) 311
hellenistic judaism Rüpke, The individual in the religions of the ancient Mediterranean (2014) 311
hellenistic period Rüpke, The individual in the religions of the ancient Mediterranean (2014) 311
individual Rüpke, The individual in the religions of the ancient Mediterranean (2014) 311
jerusalem' Tropper, Simeon the Righteous in Rabbinic Literature: A Legend Reinvented (2013) 210
josephus Rüpke, The individual in the religions of the ancient Mediterranean (2014) 311
judaea Rüpke, The individual in the religions of the ancient Mediterranean (2014) 311
judaism Rüpke, The individual in the religions of the ancient Mediterranean (2014) 311
moses Rüpke, The individual in the religions of the ancient Mediterranean (2014) 311
priesthood Rüpke, The individual in the religions of the ancient Mediterranean (2014) 311
prophecy, false prophets Rüpke, The individual in the religions of the ancient Mediterranean (2014) 311
prophecy Rüpke, The individual in the religions of the ancient Mediterranean (2014) 311
rabbis, rabbinic movement Rüpke, The individual in the religions of the ancient Mediterranean (2014) 311
revelations Rüpke, The individual in the religions of the ancient Mediterranean (2014) 311
rome Rüpke, The individual in the religions of the ancient Mediterranean (2014) 311
temple, jerusalem temple Rüpke, The individual in the religions of the ancient Mediterranean (2014) 311
torah Rüpke, The individual in the religions of the ancient Mediterranean (2014) 311
vespasian Rüpke, The individual in the religions of the ancient Mediterranean (2014) 311