Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database7234
Josephus Flavius, Jewish Antiquities, 4.41-4.50


σὲ γὰρ οὔτε πραττόμενον οὔτε νοηθὲν λανθάνει, ὥστ' οὐδὲ φθονήσεις μοι τῆς ἀληθείας τὴν τούτων ἀχαριστίαν ἐπίπροσθεν θέμενος. τὰ μὲν οὖν πρεσβύτερα τῆς ἐμῆς γενέσεως αὐτὸς οἶσθ' ἀκριβέστερον οὐκ ἀκοῇ μαθὼν ὄψει δὲ τότ' αὐτοῖς παρὼν γινομένοις, ἃ δὲ ἐπὶ τούτοις καίπερ ἐπιστάμενοι σαφῶς ἀδίκως ὑπονοοῦσι τούτων μοι γενοῦ μάρτυς.for no action or thought escapes thy knowledge; so that thou wilt not disdain to speak what is true, for my vindication, without any regard to the ungrateful imputations of these men. As for what was done before I was born, thou knowest best, as not learning them by report, but seeing them, and being present with them when they were done; but for what has been done of late, and which these men, although they know them well enough, unjustly pretend to suspect, be thou my witness.


ἐγὼ βίον ἀπράγμονα καταστησάμενος ἀνδραγαθίᾳ μὲν ἐμῇ σῇ δὲ βουλῇ, καὶ τοῦτον ̔Ραγουήλου μοι τοῦ πενθεροῦ καταλιπόντος ἀφεὶς τὴν ἐκείνων ἀπόλαυσιν τῶν ἀγαθῶν ἐμαυτὸν ἐπέδωκα ταῖς ὑπὲρ τούτων ταλαιπωρίαις. καὶ πρότερον μὲν ὑπὲρ τῆς ἐλευθερίας αὐτῶν, νῦν δ' ὑπὲρ τῆς σωτηρίας μεγάλους ὑπέστην πόνους καὶ παντὶ δεινῷ τοὐμὸν ἀντιτάξας πρόθυμον.When I lived a private quiet life, I left those good things which, by my own diligence, and by thy counsel, I enjoyed with Raguel my father-in-law; and I gave myself up to this people, and underwent many miseries on their account. I also bore great labors at first, in order to obtain liberty for them, and now in order to their preservation; and have always showed myself ready to assist them in every distress of theirs.


νῦν οὖν ἐπεὶ κακουργεῖν ὑποπτεύομαι παρ' ἀνδράσιν, οἷς ἐκ τῶν ἐμῶν καμάτων ὑπῆρχε τὸ περιεῖναι, εἰκότως ἂν αὐτός, ὁ τὸ πῦρ ἐκεῖνό μοι φήνας κατὰ τὸ Σιναῖον καὶ τῆς σαυτοῦ φωνῆς ἀκροατὴν τότε καταστήσας καὶ θεατὴν τεράτων ὅσα μοι παρέσχεν ἰδεῖν ἐκεῖνος ὁ τόπος ποιήσας, ὁ κελεύσας ἐπ' Αἰγύπτου σταλῆναι καὶ τὴν σὴν γνώμην τούτοις ἐμφανίσαιNow, therefore, since I am suspected by those very men whose being is owing to my labors, come thou, as it is reasonable to hope thou wilt; thou, I say, who showedst me that fire at mount Sinai, and madest me to hear its voice, and to see the several wonders which that place afforded thou who commandedst me to go to Egypt, and declare thy will to this people;


ὁ τὴν Αἰγυπτίων εὐδαιμονίαν σείσας καὶ τῆς ὑπ' αὐτοὺς δουλείας δρασμὸν ἡμῖν παρασχὼν καὶ μικροτέραν ἐμοῦ τὴν Φαραώθου ποιήσας ἡγεμονίαν, ὁ γῆν ἡμῖν ἀμαθῶς ἔχουσι τῶν ὁδῶν ποιήσας τὸ πέλαγος καὶ τὴν ἀνακεκομμένην θάλασσαν τοῖς Αἰγυπτίων ἐπικυμήνας ὀλέθροις, ὁ γυμνοῖς οὖσι τὴν ἐξ ὅπλων ἀσφάλειαν χαρισάμενοςthou who disturbest the happy estate of the Egyptians, and gavest us the opportunity of flying away from our under them, and madest the dominion of Pharaoh inferior to my dominion; thou who didst make the sea dry land for us, when we knew not whither to go, and didst overwhelm the Egyptians with those destructive waves which had been divided for us; thou who didst bestow upon us the security of weapons when we were naked;


ὁ ποτίμους ἡμῖν διεφθαρμένας πηγὰς ῥεῦσαι παρασκευάσας καὶ τελέως ἀποροῦσιν ἐκ πετρῶν ἐλθεῖν ἡμῖν ποτὸν μηχανησάμενος, ὁ τῶν γῆθεν ἀπορουμένους εἰς τροφὴν διασώσας τοῖς ἀπὸ θαλάσσης, ὁ καὶ ἀπ' οὐρανοῦ τροφὴν καταπέμψας οὐ πρότερον ἱστορηθεῖσαν, ὁ νόμων ἡμῖν ἐπίνοιαν ὑποθέμενος καὶ διάταξιν πολιτείας:thou who didst make the fountains that were corrupted to flow, so as to be fit for drinking, and didst furnish us with water that came out of the rocks, when we were in the greatest want of it; thou who didst preserve our lives with [quails, which was] food from the sea, when the fruits of the ground failed us; thou who didst send us such food from heaven as had never been seen before; thou who didst suggest to us the knowledge of thy laws, and appoint to us a form of government,—


ἐλθέ, δέσποτα τῶν ὅλων, δικαστής μου καὶ μάρτυς ἀδωροδόκητος, ὡς οὔτε δωρεὰν ἐγὼ παρ' ̔Εβραίων τινὸς κατὰ τοῦ δικαίου προσηκάμην οὔτε πλούτῳ κατέκρινα πενίαν νικᾶν δυναμένην οὔτε ἐπὶ βλάβῃ τοῦ κοινοῦ πολιτευσάμενος εἰς ἀλλοτριωτάτας τῶν ἐμῶν ἐπιτηδευμάτων ἐπινοίας πάρειμι, ὡς οὐχὶ σοῦ κελεύσαντος ̓Ααρῶνι δοὺς τὴν ἱερωσύνην ἀλλὰ κατ' ἐμὴν χάριν.come thou, I say, O Lord of the whole world, and that as such a Judge and a Witness to me as cannot be bribed, and show how I have never admitted of any gift against justice from any of the Hebrews; and have never condemned a poor man that ought to have been acquitted, on account of one that was rich; and have never attempted to hurt this commonwealth. I am now here present, and am suspected of a thing the remotest from my intentions, as if I had given the priesthood to Aaron, not at thy command, but out of my own favor to him;


παράστησον δὲ καὶ νῦν, ὅτι πάντα σῇ προνοίᾳ διοικεῖται καὶ μηδὲν αὐτομάτως ἀλλὰ κατὰ βούλησιν βραβευόμενον τὴν σὴν εἰς τέλος ἔρχεται, ὅτι δὲ φροντίζεις τῶν ̔Εβραίους ὀνησόντων, μετελθὼν ̓Αβίραμον καὶ Δαθάμην, οἵ σου καταδικάζουσιν ἀναισθησίαν ὡς ὑπ' ἐμῆς τέχνης νικωμένου.do thou at this time demonstrate that all things are administered by thy providence and that nothing happens by chance, but is governed by thy will, and thereby attains its end: as also demonstrate that thou takest care of those that have done good to the Hebrews; demonstrate this, I say, by the punishment of Abiram and Dathan, who condemn thee as an insensible Being, and one overcome by my contrivances.


ποιήσεις δὲ φανερὰν τὴν ἐπ' αὐτοῖς δίκην οὕτως μεμηνότων κατὰ τῆς σῆς δόξης, μὴ κοινῶς ἐκ τοῦ ζῆν αὐτοὺς μεταστήσας μηδ' ὡς ἀποθανόντας κατ' ἀνθρώπινον ἐξεληλυθότας τοῦ βίου φανέντας νόμον, ἀλλὰ χάνοι περὶ αὐτοὺς ἅμα τῇ γενεᾷ καὶ τοῖς ὑπάρχουσιν ἣν πατοῦσι γῆν:This wilt thou do by inflicting such an open punishment on these men who so madly fly in the face of thy glory, as will take them out of the world, not in an ordinary manner, but so that it may appear they do not die after the manner of other men: let that ground which they tread upon open about them and consume them, with their families and goods.


τοῦτο γὰρ σῆς ἐπίδειξις ἂν ἰσχύος ἅπασι γένοιτο καὶ διδασκαλία σωφροσύνης δὲ εἰς τοὺς ταῦτα πείσεσθαι περὶ σοῦ δοξάζοντας οὐχ ὅσια: εὑρεθείην γὰρ ἂν οὕτως ἀγαθὸς ὑπηρέτης ὧν σὺ προστάσσεις.This will be a demonstration of thy power to all men: and this method of their sufferings will be an instruction of wisdom for those that entertain profane sentiments of thee. By this means I shall be found a good servant, in the precepts thou hast given by me.


nanBut if the calumnies they have raised against me be true, mayest thou preserve these men from every evil accident, and bring all that destruction on me which I have imprecated upon them. And when thou hast inflicted punishment on those that have endeavored to deal unjustly with this people, bestow upon them concord and peace. Save this multitude that follow thy commandments, and preserve them free from harm, and let them not partake of the punishment of those that have sinned; for thou knowest thyself it is not just, that for the wickedness of those men the whole body of the Israelites should suffer punishment.”


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

15 results
1. Hebrew Bible, Deuteronomy, 32.4 (9th cent. BCE - 3rd cent. BCE)

32.4. כִּי־אֶשָּׂא אֶל־שָׁמַיִם יָדִי וְאָמַרְתִּי חַי אָנֹכִי לְעֹלָם׃ 32.4. הַצּוּר תָּמִים פָּעֳלוֹ כִּי כָל־דְּרָכָיו מִשְׁפָּט אֵל אֱמוּנָה וְאֵין עָוֶל צַדִּיק וְיָשָׁר הוּא׃ 32.4. The Rock, His work is perfect; For all His ways are justice; A God of faithfulness and without iniquity, Just and right is He. ."
2. Hebrew Bible, Leviticus, 25.32-25.34, 27.30-27.33 (9th cent. BCE - 3rd cent. BCE)

25.32. וְעָרֵי הַלְוִיִּם בָּתֵּי עָרֵי אֲחֻזָּתָם גְּאֻלַּת עוֹלָם תִּהְיֶה לַלְוִיִּם׃ 25.33. וַאֲשֶׁר יִגְאַל מִן־הַלְוִיִּם וְיָצָא מִמְכַּר־בַּיִת וְעִיר אֲחֻזָּתוֹ בַּיֹּבֵל כִּי בָתֵּי עָרֵי הַלְוִיִּם הִוא אֲחֻזָּתָם בְּתוֹךְ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל׃ 25.34. וּשְׂדֵה מִגְרַשׁ עָרֵיהֶם לֹא יִמָּכֵר כִּי־אֲחֻזַּת עוֹלָם הוּא לָהֶם׃ 27.31. וְאִם־גָּאֹל יִגְאַל אִישׁ מִמַּעַשְׂרוֹ חֲמִשִׁיתוֹ יֹסֵף עָלָיו׃ 27.32. וְכָל־מַעְשַׂר בָּקָר וָצֹאן כֹּל אֲשֶׁר־יַעֲבֹר תַּחַת הַשָּׁבֶט הָעֲשִׂירִי יִהְיֶה־קֹּדֶשׁ לַיהוָה׃ 27.33. לֹא יְבַקֵּר בֵּין־טוֹב לָרַע וְלֹא יְמִירֶנּוּ וְאִם־הָמֵר יְמִירֶנּוּ וְהָיָה־הוּא וּתְמוּרָתוֹ יִהְיֶה־קֹדֶשׁ לֹא יִגָּאֵל׃ 25.32. But as for the cities of the Levites, the houses of the cities of their possession, the Levites shall have a perpetual right of redemption." 25.33. And if a man purchase of the Levites, then the house that was sold in the city of his possession, shall go out in the jubilee; for the houses of the cities of the Levites are their possession among the children of Israel." 25.34. But the fields of the open land about their cities may not be sold; for that is their perpetual possession." 27.30. And all the tithe of the land, whether of the seed of the land, or of the fruit of the tree, is the LORD’S; it is holy unto the LORD." 27.31. And if a man will redeem aught of his tithe, he shall add unto it the fifth part thereof." 27.32. And all the tithe of the herd or the flock, whatsoever passeth under the rod, the tenth shall be holy unto the LORD." 27.33. He shall not inquire whether it be good or bad, neither shall he change it; and if he change it at all, then both it and that for which it is changed shall be holy; it shall not be redeemed."
3. Hebrew Bible, Numbers, 16.1-16.35 (9th cent. BCE - 3rd cent. BCE)

16.1. וַיִּקַּח קֹרַח בֶּן־יִצְהָר בֶּן־קְהָת בֶּן־לֵוִי וְדָתָן וַאֲבִירָם בְּנֵי אֱלִיאָב וְאוֹן בֶּן־פֶּלֶת בְּנֵי רְאוּבֵן׃ 16.1. וַיַּקְרֵב אֹתְךָ וְאֶת־כָּל־אַחֶיךָ בְנֵי־לֵוִי אִתָּךְ וּבִקַּשְׁתֶּם גַּם־כְּהֻנָּה׃ 16.2. וַיָּקֻמוּ לִפְנֵי מֹשֶׁה וַאֲנָשִׁים מִבְּנֵי־יִשְׂרָאֵל חֲמִשִּׁים וּמָאתָיִם נְשִׂיאֵי עֵדָה קְרִאֵי מוֹעֵד אַנְשֵׁי־שֵׁם׃ 16.2. וַיְדַבֵּר יְהוָה אֶל־מֹשֶׁה וְאֶל־אַהֲרֹן לֵאמֹר׃ 16.3. וְאִם־בְּרִיאָה יִבְרָא יְהוָה וּפָצְתָה הָאֲדָמָה אֶת־פִּיהָ וּבָלְעָה אֹתָם וְאֶת־כָּל־אֲשֶׁר לָהֶם וְיָרְדוּ חַיִּים שְׁאֹלָה וִידַעְתֶּם כִּי נִאֲצוּ הָאֲנָשִׁים הָאֵלֶּה אֶת־יְהוָה׃ 16.3. וַיִּקָּהֲלוּ עַל־מֹשֶׁה וְעַל־אַהֲרֹן וַיֹּאמְרוּ אֲלֵהֶם רַב־לָכֶם כִּי כָל־הָעֵדָה כֻּלָּם קְדֹשִׁים וּבְתוֹכָם יְהוָה וּמַדּוּעַ תִּתְנַשְּׂאוּ עַל־קְהַל יְהוָה׃ 16.4. וַיִּשְׁמַע מֹשֶׁה וַיִּפֹּל עַל־פָּנָיו׃ 16.5. וַיְדַבֵּר אֶל־קֹרַח וְאֶל־כָּל־עֲדָתוֹ לֵאמֹר בֹּקֶר וְיֹדַע יְהוָה אֶת־אֲשֶׁר־לוֹ וְאֶת־הַקָּדוֹשׁ וְהִקְרִיב אֵלָיו וְאֵת אֲשֶׁר יִבְחַר־בּוֹ יַקְרִיב אֵלָיו׃ 16.6. זֹאת עֲשׂוּ קְחוּ־לָכֶם מַחְתּוֹת קֹרַח וְכָל־עֲדָתוֹ׃ 16.7. וּתְנוּ בָהֵן אֵשׁ וְשִׂימוּ עֲלֵיהֶן קְטֹרֶת לִפְנֵי יְהוָה מָחָר וְהָיָה הָאִישׁ אֲשֶׁר־יִבְחַר יְהוָה הוּא הַקָּדוֹשׁ רַב־לָכֶם בְּנֵי לֵוִי׃ 16.8. וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה אֶל־קֹרַח שִׁמְעוּ־נָא בְּנֵי לֵוִי׃ 16.9. הַמְעַט מִכֶּם כִּי־הִבְדִּיל אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל אֶתְכֶם מֵעֲדַת יִשְׂרָאֵל לְהַקְרִיב אֶתְכֶם אֵלָיו לַעֲבֹד אֶת־עֲבֹדַת מִשְׁכַּן יְהוָה וְלַעֲמֹד לִפְנֵי הָעֵדָה לְשָׁרְתָם׃ 16.11. לָכֵן אַתָּה וְכָל־עֲדָתְךָ הַנֹּעָדִים עַל־יְהוָה וְאַהֲרֹן מַה־הוּא כִּי תלונו [תַלִּינוּ] עָלָיו׃ 16.12. וַיִּשְׁלַח מֹשֶׁה לִקְרֹא לְדָתָן וְלַאֲבִירָם בְּנֵי אֱלִיאָב וַיֹּאמְרוּ לֹא נַעֲלֶה׃ 16.13. הַמְעַט כִּי הֶעֱלִיתָנוּ מֵאֶרֶץ זָבַת חָלָב וּדְבַשׁ לַהֲמִיתֵנוּ בַּמִּדְבָּר כִּי־תִשְׂתָּרֵר עָלֵינוּ גַּם־הִשְׂתָּרֵר׃ 16.14. אַף לֹא אֶל־אֶרֶץ זָבַת חָלָב וּדְבַשׁ הֲבִיאֹתָנוּ וַתִּתֶּן־לָנוּ נַחֲלַת שָׂדֶה וָכָרֶם הַעֵינֵי הָאֲנָשִׁים הָהֵם תְּנַקֵּר לֹא נַעֲלֶה׃ 16.15. וַיִּחַר לְמֹשֶׁה מְאֹד וַיֹּאמֶר אֶל־יְהוָה אַל־תֵּפֶן אֶל־מִנְחָתָם לֹא חֲמוֹר אֶחָד מֵהֶם נָשָׂאתִי וְלֹא הֲרֵעֹתִי אֶת־אַחַד מֵהֶם׃ 16.16. וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה אֶל־קֹרַח אַתָּה וְכָל־עֲדָתְךָ הֱיוּ לִפְנֵי יְהוָה אַתָּה וָהֵם וְאַהֲרֹן מָחָר׃ 16.17. וּקְחוּ אִישׁ מַחְתָּתוֹ וּנְתַתֶּם עֲלֵיהֶם קְטֹרֶת וְהִקְרַבְתֶּם לִפְנֵי יְהוָה אִישׁ מַחְתָּתוֹ חֲמִשִּׁים וּמָאתַיִם מַחְתֹּת וְאַתָּה וְאַהֲרֹן אִישׁ מַחְתָּתוֹ׃ 16.18. וַיִּקְחוּ אִישׁ מַחְתָּתוֹ וַיִּתְּנוּ עֲלֵיהֶם אֵשׁ וַיָּשִׂימוּ עֲלֵיהֶם קְטֹרֶת וַיַּעַמְדוּ פֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד וּמֹשֶׁה וְאַהֲרֹן׃ 16.19. וַיַּקְהֵל עֲלֵיהֶם קֹרַח אֶת־כָּל־הָעֵדָה אֶל־פֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד וַיֵּרָא כְבוֹד־יְהוָה אֶל־כָּל־הָעֵדָה׃ 16.21. הִבָּדְלוּ מִתּוֹךְ הָעֵדָה הַזֹּאת וַאַכַלֶּה אֹתָם כְּרָגַע׃ 16.22. וַיִּפְּלוּ עַל־פְּנֵיהֶם וַיֹּאמְרוּ אֵל אֱלֹהֵי הָרוּחֹת לְכָל־בָּשָׂר הָאִישׁ אֶחָד יֶחֱטָא וְעַל כָּל־הָעֵדָה תִּקְצֹף׃ 16.23. וַיְדַבֵּר יְהוָה אֶל־מֹשֶׁה לֵּאמֹר׃ 16.24. דַּבֵּר אֶל־הָעֵדָה לֵאמֹר הֵעָלוּ מִסָּבִיב לְמִשְׁכַּן־קֹרַח דָּתָן וַאֲבִירָם׃ 16.25. וַיָּקָם מֹשֶׁה וַיֵּלֶךְ אֶל־דָּתָן וַאֲבִירָם וַיֵּלְכוּ אַחֲרָיו זִקְנֵי יִשְׂרָאֵל׃ 16.26. וַיְדַבֵּר אֶל־הָעֵדָה לֵאמֹר סוּרוּ נָא מֵעַל אָהֳלֵי הָאֲנָשִׁים הָרְשָׁעִים הָאֵלֶּה וְאַל־תִּגְּעוּ בְּכָל־אֲשֶׁר לָהֶם פֶּן־תִּסָּפוּ בְּכָל־חַטֹּאתָם׃ 16.27. וַיֵּעָלוּ מֵעַל מִשְׁכַּן־קֹרֶח דָּתָן וַאֲבִירָם מִסָּבִיב וְדָתָן וַאֲבִירָם יָצְאוּ נִצָּבִים פֶּתַח אָהֳלֵיהֶם וּנְשֵׁיהֶם וּבְנֵיהֶם וְטַפָּם׃ 16.28. וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה בְּזֹאת תֵּדְעוּן כִּי־יְהוָה שְׁלָחַנִי לַעֲשׂוֹת אֵת כָּל־הַמַּעֲשִׂים הָאֵלֶּה כִּי־לֹא מִלִּבִּי׃ 16.29. אִם־כְּמוֹת כָּל־הָאָדָם יְמֻתוּן אֵלֶּה וּפְקֻדַּת כָּל־הָאָדָם יִפָּקֵד עֲלֵיהֶם לֹא יְהוָה שְׁלָחָנִי׃ 16.31. וַיְהִי כְּכַלֹּתוֹ לְדַבֵּר אֵת כָּל־הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה וַתִּבָּקַע הָאֲדָמָה אֲשֶׁר תַּחְתֵּיהֶם׃ 16.32. וַתִּפְתַּח הָאָרֶץ אֶת־פִּיהָ וַתִּבְלַע אֹתָם וְאֶת־בָּתֵּיהֶם וְאֵת כָּל־הָאָדָם אֲשֶׁר לְקֹרַח וְאֵת כָּל־הָרֲכוּשׁ׃ 16.33. וַיֵּרְדוּ הֵם וְכָל־אֲשֶׁר לָהֶם חַיִּים שְׁאֹלָה וַתְּכַס עֲלֵיהֶם הָאָרֶץ וַיֹּאבְדוּ מִתּוֹךְ הַקָּהָל׃ 16.34. וְכָל־יִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר סְבִיבֹתֵיהֶם נָסוּ לְקֹלָם כִּי אָמְרוּ פֶּן־תִּבְלָעֵנוּ הָאָרֶץ׃ 16.35. וְאֵשׁ יָצְאָה מֵאֵת יְהוָה וַתֹּאכַל אֵת הַחֲמִשִּׁים וּמָאתַיִם אִישׁ מַקְרִיבֵי הַקְּטֹרֶת׃ 16.1. Now Korah, the son of Izhar, the son of Kohath, the son of Levi, with Dathan and Abiram, the sons of Eliab, and On, the son of Peleth, sons of Reuben, took men;" 16.2. and they rose up in face of Moses, with certain of the children of Israel, two hundred and fifty men; they were princes of the congregation, the elect men of the assembly, men of renown;" 16.3. and they assembled themselves together against Moses and against Aaron, and said unto them: ‘Ye take too much upon you, seeing all the congregation are holy, every one of them, and the LORD is among them; wherefore then lift ye up yourselves above the assembly of the LORD?’" 16.4. And when Moses heard it, he fell upon his face." 16.5. And he spoke unto Korah and unto all his company, saying: ‘In the morning the LORD will show who are His, and who is holy, and will cause him to come near unto Him; even him whom He may choose will He cause to come near unto Him. ." 16.6. This do: take you censers, Korah, and all his company;" 16.7. and put fire therein, and put incense upon them before the LORD to-morrow; and it shall be that the man whom the LORD doth choose, he shall be holy; ye take too much upon you, ye sons of Levi.’" 16.8. And Moses said unto Korah: ‘Hear now, ye sons of Levi:" 16.9. is it but a small thing unto you, that the God of Israel hath separated you from the congregation of Israel, to bring you near to Himself, to do the service of the tabernacle of the LORD, and to stand before the congregation to minister unto them;" 16.10. and that He hath brought thee near, and all thy brethren the sons of Levi with thee? and will ye seek the priesthood also?" 16.11. Therefore thou and all thy company that are gathered together against the LORD—; and as to Aaron, what is he that ye murmur against him?’" 16.12. And Moses sent to call Dathan and Abiram, the sons of Eliab; and they said: ‘We will not come up;" 16.13. is it a small thing that thou hast brought us up out of a land flowing with milk and honey, to kill us in the wilderness, but thou must needs make thyself also a prince over us?" 16.14. Moreover thou hast not brought us into a land flowing with milk and honey, nor given us inheritance of fields and vineyards; wilt thou put out the eyes of these men? we will not come up.’" 16.15. And Moses was very wroth, and said unto the LORD: ‘Respect not thou their offering; I have not taken one ass from them, neither have I hurt one of them.’" 16.16. And Moses said unto Korah: ‘Be thou and all thy congregation before the LORD, thou, and they, and Aaron, to-morrow;" 16.17. and take ye every man his fire-pan, and put incense upon them, and bring ye before the LORD every man his fire-pan, two hundred and fifty fire-pans; thou also, and Aaron, each his fire-pan.’" 16.18. And they took every man his fire-pan, and put fire in them, and laid incense thereon, and stood at the door of the tent of meeting with Moses and Aaron." 16.19. And Korah assembled all the congregation against them unto the door of the tent of meeting; and the glory of the LORD appeared unto all the congregation." 16.20. And the LORD spoke unto Moses and unto Aaron, saying:" 16.21. ’Separate yourselves from among this congregation, that I may consume them in a moment.’" 16.22. And they fell upon their faces, and said: ‘O God, the God of the spirits of all flesh, shall one man sin, and wilt Thou be wroth with all the congregation?’" 16.23. And the LORD spoke unto Moses, saying:" 16.24. ’Speak unto the congregation, saying: Get you up from about the dwelling of Korah, Dathan, and Abiram.’" 16.25. And Moses rose up and went unto Dathan and Abiram; and the elders of Israel followed him." 16.26. And he spoke unto the congregation, saying: ‘Depart, I pray you, from the tents of these wicked men, and touch nothing of theirs, lest ye be swept away in all their sins.’" 16.27. So they got them up from the dwelling of Korah, Dathan, and Abiram, on every side; and Dathan and Abiram came out, and stood at the door of their tents, with their wives, and their sons, and their little ones." 16.28. And Moses said: ‘Hereby ye shall know that the LORD hath sent me to do all these works, and that I have not done them of mine own mind." 16.29. If these men die the common death of all men, and be visited after the visitation of all men, then the LORD hath not sent Me." 16.30. But if the LORD make a new thing, and the ground open her mouth, and swallow them up, with all that appertain unto them, and they go down alive into the pit, then ye shall understand that these men have despised the LORD.’" 16.31. And it came to pass, as he made an end of speaking all these words, that the ground did cleave asunder that was under them." 16.32. And the earth opened her mouth and swallowed them up, and their households, and all the men that appertained unto Korah, and all their goods." 16.33. So they, and all that appertained to them, went down alive into the pit; and the earth closed upon them, and they perished from among the assembly." 16.34. And all Israel that were round about them fled at the cry of them; for they said: ‘Lest the earth swallow us up.’" 16.35. And fire came forth from the LORD, and devoured the two hundred and fifty men that offered the incense."
4. Hebrew Bible, Psalms, 45.1 (9th cent. BCE - 3rd cent. BCE)

45.1. בְּנוֹת מְלָכִים בְּיִקְּרוֹתֶיךָ נִצְּבָה שֵׁגַל לִימִינְךָ בְּכֶתֶם אוֹפִיר׃ 45.1. לַמְנַצֵּחַ עַל־שֹׁשַׁנִּים לִבְנֵי־קֹרַח מַשְׂכִּיל שִׁיר יְדִידֹת׃ 45.1. For the Leader; upon Shoshannim; [a Psalm] of the sons of Korah. Maschil. A Song of loves."
5. Hebrew Bible, Ezekiel, 44.10-44.14 (6th cent. BCE - 5th cent. BCE)

44.11. וְהָיוּ בְמִקְדָּשִׁי מְשָׁרְתִים פְּקֻדּוֹת אֶל־שַׁעֲרֵי הַבַּיִת וּמְשָׁרְתִים אֶת־הַבָּיִת הֵמָּה יִשְׁחֲטוּ אֶת־הָעֹלָה וְאֶת־הַזֶּבַח לָעָם וְהֵמָּה יַעַמְדוּ לִפְנֵיהֶם לְשָׁרְתָם׃ 44.12. יַעַן אֲשֶׁר יְשָׁרְתוּ אוֹתָם לִפְנֵי גִלּוּלֵיהֶם וְהָיוּ לְבֵית־יִשְׂרָאֵל לְמִכְשׁוֹל עָוֺן עַל־כֵּן נָשָׂאתִי יָדִי עֲלֵיהֶם נְאֻם אֲדֹנָי יְהוִה וְנָשְׂאוּ עֲוֺנָם׃ 44.13. וְלֹא־יִגְּשׁוּ אֵלַי לְכַהֵן לִי וְלָגֶשֶׁת עַל־כָּל־קָדָשַׁי אֶל־קָדְשֵׁי הַקְּדָשִׁים וְנָשְׂאוּ כְּלִמָּתָם וְתוֹעֲבוֹתָם אֲשֶׁר עָשׂוּ׃ 44.14. וְנָתַתִּי אוֹתָם שֹׁמְרֵי מִשְׁמֶרֶת הַבָּיִת לְכֹל עֲבֹדָתוֹ וּלְכֹל אֲשֶׁר יֵעָשֶׂה בּוֹ׃ 44.10. But the Levites, that went far from Me, when Israel went astray, that went astray from Me after their idols, they shall bear their iniquity;" 44.11. and they shall be ministers in My sanctuary, having charge at the gates of the house, and ministering in the house: they shall slay the burnt-offering and the sacrifice for the people, and they shall stand before them to minister unto them." 44.12. Because they ministered unto them before their idols, and became a stumblingblock of iniquity unto the house of Israel; therefore have I lifted up My hand against them, saith the Lord GOD, and they shall bear their iniquity." 44.13. And they shall not come near unto Me, to minister unto Me in the priest’s office, nor to come near to any of My holy things, unto the things that are most holy; but they shall bear their shame, and their abominations which they have committed." 44.14. And I will make them keepers of the charge of the house, for all the service thereof, and for all that shall be done therein."
6. Hebrew Bible, 1 Chronicles, 16, 15 (5th cent. BCE - 3rd cent. BCE)

7. Cicero, On The Nature of The Gods, 2.75 (2nd cent. BCE - 1st cent. BCE)

2.75. I therefore declare that the world and all its parts were set in order at the beginning and have been governed for all time by converse providence: a thesis which our school usually divides into three sections. The first is based on the argument proving that the gods exist; if this be granted, it must be admitted that the world is governed by their wisdom. The second proves that all things are under the sway of sentient nature, and that by it the universe is carried on in the most beautiful manner; and this proved, it follows that the universe was generated from living first causes. The third topic is the argument from the wonder that we feel at the marvel of creation, celestial and terrestrial.
8. Philo of Alexandria, On The Life of Moses, 2.174-2.186, 2.275-2.287 (1st cent. BCE - 1st cent. CE)

2.174. But, since there is not one order only of consecrated priests, but since to some of them the charge is committed of attending to all the prayers, and sacrifices, and other most sacred ceremonies, being allowed to enter into the inmost and most holy shrine; while others are not permitted to do any of these things, but have the duty of taking care of and guarding the temple and all that is therein, both day and night, whom some call keepers of the temple; a sedition arose respecting the precedency in honour, which was to many persons in many ways the cause of infinite evils, and it broke out now from the keepers of the temple attacking the priests, and endeavouring to deprive them of the honour which belonged to them; and they thought that they should be able easily to succeed in their object, since they were many times more numerous than the others. 2.175. But for the sake of not appearing to be planning any innovations of their own heads, they persuaded also the eldest of the twelve tribes to embrace their opinions, which last tribe was followed by many of the more fickle of the populace, as thinking it entitled to the precedence and to the principal share of authority over the whole host. 2.176. Moses now knew that a great plot was in agitation against him; for he had appointed his brother high priest in accordance with the will of God, which had been declared to him. And now false accusations were brought against him, as if he had falsified the oracles of God, and as if he had done so and made the appointment by reason of his family affection and goodwill towards his brother. 2.177. And he, being very naturally grieved at this, inasmuch as he was not only distrusted by such accusations while exhibiting his own good faith in a most genuine manner, but he was also grieved at those actions of his being calumniated which had for their object the honour of God, and which were of such a nature as to deserve by themselves that even such a man who had in other respects shown an insincere disposition should be looked upon as behaving in this case with truth; for truth is the invariable attendant of God. But he did not think fit to give any explanation by words respecting his appointment of his brother, knowing that it was difficult to endeavour to persuade those who were previously possessed by contrary opinions to change their minds; but he besought God to give the people a visible demonstration that he had in no respect behaved with dishonesty respecting the appointment to the priesthood. 2.178. And he, therefore, commanded that twelve rods should be taken, so as to be equal in number to the tribes of the nation; and he commanded further that the names of the other patriarchs of the tribes should be written on eleven of the rods, but on the remaining one the name of his brother, the high priest, and then that they should all be carried into the temple as far as the inmost shrine; and the officer who did what he had been commanded waited in expectation to see the result. 2.179. And on the next day, in obedience to a command from God, he went into the temple, while all the people were standing around, and brought out the rods, the others differing in no respect from the state in which they were when they were put in; but the one on which the name of his brother was written had undergone a miraculous change; for like a fine plant it suddenly put forth shoots all over, and was weighed down with the abundance of its crop of fruit. 2.180. And the fruit were almonds, which is a fruit of a different character from any other. For in most fruit, such as grapes, olives, and apples, the seed and the eatable part differ from one another, and being different are separated as to their position, for the eatable part is outside, and the seed is shut up within; but in the case of this fruit the seed and the eatable part are the same, both of them being comprised in one species, and their position is one and the same, being without strongly protected and fortified with a twofold fence, consisting partly of a very thick bark, and partly of what appears in no respect short of a wooden case 2.181. by which perfect virtue is figuratively indicated. For as in the almond the beginning and the end are the same, the beginning as far as it is seed, and the end as far as it is fruit; so also is it the case with the virtues; for each one of them is at the same time both beginning and end, a beginning, because it proceeds not from any other power, but from itself; and an end, because the life in accordance with nature hastens towards it. 2.182. This is one reason; and another is also mentioned, more clear and emphatic than the former; for the part of the almond which looks like bark is bitter, but that which lies inside the bark, like a wooden case, is very hard and impenetrable, so that the fruit, being enclosed in these two coverings, is not very easily to be got at. 2.183. This is an emblem of the soul which is inclined to the practice of meditation, from which he thinks it is proper to turn it to virtue by showing it that it is necessary first of all to encounter danger. But labour is a bitter, and distasteful, and harsh thing, from which good is produced, for the sake of which one must not yield to effeminate indolence; 2.184. for he who seeks to avoid labour is also avoiding good. And he, again, who encounters what is disagreeable to be borne with fortitude and manly perseverance, is taking the best road to happiness; for it is not the nature of virtue to abide with those who are given up to delicacy and luxury, and who have become effeminate in their souls, and whose bodies are enervated by the incessant luxury which they practise every day; but it is subdued by such conduct, and determined to change its abode, having first of all arranged its departure so as to depart to, and abide with, the ruler of right reason. 2.185. But, if I must tell the truth, the most sacred company of prudence, and temperance, and courage, and justice seeks the society of those who practise virtue, and of those who admire a life of austerity and rigid duty, devoting themselves to fortitude and self-denial, with wise economy and abstinence; by means of which virtues the most powerful of all the principles within us, namely, reason, improves and attains to a state of perfect health and vigour, overthrowing the violent attacks of the body, which the moderate use of wine, and epicurism, and licentiousness, and other insatiable appetites excite against it, engendering a fulness of flesh which is the direct enemy of shrewdness and wisdom. 2.186. Moreover, it is said, that of all the trees that are accustomed to blossom in the spring, the almond is the first to flourish, bringing as it were good tidings of abundance of fruit; and that afterwards it is the last to lose its leaves, extending the yearly old age of its verdure to the longest period; in each of which particulars it is an emblem of the tribe of the priesthood, as Moses intimates under the figure of this tree that this tribe shall be the first of the whole human race to flourish, and likewise the last; as long as it shall please God to liken our life to the revolutions of the spring, destroying covetousness that most treacherous of passions, and the fountain of all unhappiness. 2.275. I have also another still more marvellous and prodigy-like oracle to report, which indeed I have mentioned before, when I was relating the circumstances of the high priesthood of the prophet, one which he himself uttered when fully inspired by the divine spirit, and which received its accomplishment at no long period afterwards, but at the very moment that it was delivered. 2.276. There were two classes of ministrations concerning the temple; the higher one belonging to the priests, and the lower one to the keepers of the temple; and there were at this time three priests, but many thousand keepers of the temple. 2.277. These men, being puffed up at the exceeding greatness of their own numbers, despised the scanty numbers of the priests; and so they concerted two impious attempts at the same time, the one of which was the destruction of those who were superior to them, and the other was the promotion of the inferior body, the subjects as it were attacking the leaders, to the confusion and overthrow of that most excellent and most beneficial thing for the people, namely order. 2.278. Then, joining together and assembling in one place, they cried out upon the prophet as if he had given the priesthood to his brother, and to his nephews, out of consideration for their relationship to him, and had given a false account of their appointment, as if it had not taken place under the direction of divine providence, as we have represented. 2.279. And Moses, being vexed and grieved beyond measure at these things, although he was the meekest and mildest of men, was not so excited to a just anger by his disposition, which hated iniquity, that he besought God to reject their sacrifice. Not because there was any chance of that most righteous Judge receiving the unholy offerings of wicked men, but because the soul of the man who loved God could not be silent for his part, so eager was it that the wicked should not prosper, but should always fail in their purpose; 2.280. and while he was still boiling over and inflamed with anger by this lawful indignation he became inspired, and changed into a prophet, and uttered the following oracles. "Apostacy is an evil thing, but these faithless men shall be taught, not only by words but also by actions; they shall, by personal suffering, learn my truth and good faith, since they would not learn it by ordinary instruction; 2.281. and this shall be discerned in the end of their life: for it they receive the ordinary death according to nature, then I have invented these oracles; but if they experience a new and unprecedented destruction, then my truth will be testified to; for I see chasms of the earth opening against them, and widened to the greatest extent, and numbers of men perishing in them, dragged down into the gulf with all their kindred, and their very houses swallowed up, and the men going down alive into hell. 2.282. And when he ceased speaking the earth was cloven asunder, being shaken by an earthquake, and it was burst open, especially where the tents of those wicked men were so that they were all swallowed up together, and so hidden from sight. For the parts which were rent asunder came together again as soon as the purpose for which they had been divided was accomplished. 2.283. And a little after this thunderbolts fell on a sudden from heaven, and slew two hundred men, the leaders of this sedition, and destroyed them all together, not leaving any portion of their bodies to receive burial. 2.284. And the rapid and unintermittent character of the punishment, and the magnitude of each infliction, rendered the piety of the prophet conspicuous and universally celebrated, as he thus brought God forward as a witness of the truth of his oracular denunciations. 2.285. We must also not overlook this circumstance, that both earth and heaven, which are the first principles of the universe, bore their share in the punishment of these wicked men, for they had rooted their wickedness in the earth, and extended it up to the sky, raising it to that vast height 2.286. on which account each of the elements contributed its part to their chastisement, the earth, so as to drag down and swallow up those who were at that time weighing it down, bursting asunder and dividing; and the heaven, by tearing up and destroying them, raining down a mighty storm of much fire, a most novel kind of rain, and the end was the same 2.287. both to those who were swallowed up by the earth and to those who were destroyed by the thunderbolts, for neither of them were seen any more; the one body being concealed by the earth, the chasm being united again and meeting as before, so as to make solid ground; and the other people being consumed entirely by the fire of the thunderbolts.
9. Anon., Didache, 10.6 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

10. Josephus Flavius, Jewish Antiquities, 1.223, 2.161, 2.330, 3.16, 4.14-4.35, 4.40, 4.42-4.50, 4.60, 7.95, 11.231, 11.237 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.223. Abraham also placed his own happiness in this prospect, that, when he should die, he should leave this his son in a safe and secure condition; which accordingly he obtained by the will of God: who being desirous to make an experiment of Abraham’s religious disposition towards himself, appeared to him, and enumerated all the blessings he had bestowed on him; 2.161. “I commend you for your virtue, and your kindness to our brother: I find you better men than I could have expected from what you contrived about me. Indeed, I did all this to try your love to your brother; so I believe you were not wicked by nature in what you did in my case, but that all has happened according to God’s will, who has hereby procured our enjoyment of what good things we have; and, if he continue in a favorable disposition, of what we hope for hereafter. 3.16. He told them, it appeared they were not really good men, either in patience, or in remembering what had been successfully done for them, sometimes by condemning God and his commands, when by those commands they left the land of Egypt; and sometimes by behaving themselves ill towards him who was the servant of God, and this when he had never deceived them, either in what he said, or had ordered them to do by God’s command. 3.16. To the bottom of which garment are hung fringes, in color like pomegranates, with golden bells by a curious and beautiful contrivance; so that between two bells hangs a pomegranate, and between two pomegranates a bell. 4.14. o far indeed that this transgression was already gone through the whole army of the young men, and they fell into a sedition that was much worse than the former, and into danger of the entire abolition of their own institutions; for when once the youth had tasted of these strange customs, they went with insatiable inclinations into them; and even where some of the principal men were illustrious on account of the virtues of their fathers, they also were corrupted together with the rest. 4.14. 2. Corah, a Hebrew of principal account both by his family and by his wealth, one that was also able to speak well, and one that could easily persuade the people by his speeches, saw that Moses was in an exceeding great dignity, and was uneasy at it, and envied him on that account (he was of the same tribe with Moses, and of kin to him), was particularly grieved, because he thought he better deserved that honorable post on account of his great riches, and not inferior to him in his birth. 4.15. 12. Now when Zimri had said these things, about what he and some others had wickedly done, the people held their peace, both out of fear of what might come upon them, and because they saw that their legislator was not willing to bring his insolence before the public any further, or openly to contend with him; 4.15. So he raised a clamor against him among the Levites, who were of the same tribe, and especially among his kindred, saying, “That it was a very sad thing that they should overlook Moses, while he hunted after, and paved the way to glory for himself, and by ill arts should obtain it, under the pretense of God’s command, while, contrary to the laws, he had given the priesthood to Aaron, not by the common suffrage of the multitude, but by his own vote 4.16. as bestowing dignities in a tyrannical way on whom he pleased.” He added, “That this concealed way of imposing on them was harder to be borne than if it had been done by an open force upon them, because he did now not only take away their power without their consent, but even while they were unapprised of his contrivances against them; 4.16. Now the Midianites perceived beforehand how the Hebrews were coming, and would suddenly be upon them: so they assembled their army together, and fortified the entrances into their country, and there awaited the enemy’s coming. 4.17. for whosoever is conscious to himself that he deserves any dignity, aims to get it by persuasion, and not by an arrogant method of violence; but those that believe it impossible to obtain those honors justly, make a show of goodness, and do not introduce force, but by cunning tricks grow wickedly powerful. 4.17. but that they might leave the prey they had gotten in places of safety, and thereby might be more expedite, and ready to undergo difficulties, and to fight battles. They added this also, that when they had built cities, wherein they might preserve their children, and wives, and possessions, if he would bestow them upon them, they would go along with the rest of the army. 4.18. That it was proper for the multitude to punish such men, even while they think themselves concealed in their designs, and not suffer them to gain strength till they have them for their open enemies. For what account,” added he, “is Moses able to give, why he has bestowed the priesthood on Aaron and his sons? 4.18. O children of Israel! there is but one source of happiness for all mankind, the favor of God for he alone is able to give good things to those that deserve them, and to deprive those of them that sin against him; towards whom, if you behave yourselves according to his will, and according to what I, who well understand his mind, do exhort you to, you will both be esteemed blessed, and will be admired by all men; and will never come into misfortunes, nor cease to be happy: you will then preserve the possession of the good things you already have, and will quickly obtain those that you are at present in want of,— 4.19. for if God had determined to bestow that honor on one of the tribe of Levi, I am more worthy of it than he is; I myself being equal to Moses by my family, and superior to him both in riches and in age: but if God had determined to bestow it on the eldest tribe, that of Reuben might have it most justly; and then Dathan, and Abiram, and [On, the son of] Peleth, would have it; for these are the oldest men of that tribe, and potent on account of their great wealth also.” 4.19. Since, when you shall have once proceeded so far by your wealth, as to a contempt and disregard of virtue, you will also forfeit the favor of God; and when you have made him your enemy, you will be beaten in war, and will have the land which you possess taken away again from you by your enemies, and this with great reproaches upon your conduct. You will be scattered over the whole world, and will, as slaves, entirely fill both sea and land; 4.21. and when these words did gradually spread to more of the people, and when the hearers still added to what tended to the scandals that were cast upon Aaron, the whole army was full of them. Now of those that conspired with Corah, there were two hundred and fifty, and those of the principal men also, who were eager to have the priesthood taken away from Moses’s brother, and to bring him into disgrace: 4.21. for it is a good thing that those laws should be engraven in their souls, and preserved in their memories, that so it may not be possible to blot them out; for by this means they will not be guilty of sin, when they cannot plead ignorance of what the laws have enjoined them. The laws also will have a greater authority among them, as foretelling what they will suffer if they break them; and imprinting in their souls by this hearing what they command them to do 4.22. nay, the multitude themselves were provoked to be seditious, and attempted to stone Moses, and gathered themselves together after an indecent manner, with confusion and disorder. And now they all were, in a tumultuous manner, raising a clamour before the tabernacle of God, to prosecute the tyrant, and to relieve the multitude from their slavery under him who, under color of the divine commands, laid violent injunctions upon them; 4.22. 16. If a murder be committed in any place, and he that did it be not found, nor is there any suspicion upon one as if he had hated the man, and so had killed him, let there be a very diligent inquiry made after the man, and rewards proposed to any one who will discover him; but if still no information can be procured, let the magistrates and senate of those cities that lie near the place in which the murder was committed, assemble together, and measure the distance from the place where the dead body lies; 4.23. for that had it been God who chose one that was to perform the office of a priest, he would have raised a worthy person to that dignity, and would not have produced such a one as was inferior to many others, nor have given him that office; and that in case he had judged it fit to bestow it on Aaron, he would have permitted it to the multitude to bestow it, and not have left it to be bestowed by his own brother. 4.23. Nor is any thing to be allowed, by imitation whereof any degree of subversion may creep into the constitution. Nor do the laws neglect small matters, but provide that even those may be managed after an unblamable manner. 4.24. 4. Now although Moses had a great while ago foreseen this calumny of Corah, and had seen that the people were irritated, yet was he not affrighted at it: but being of good courage, because he had given them right advice about their affairs, and knowing that his brother had been made partaker of the priesthood at the command of God, and not by his own favor to him, he came to the assembly; 4.24. 22. Besides those two tithes, which I have already said you are to pay every year, the one for the Levites, the other for the festivals, you are to bring every third year a third tithe to be distributed to those that want; to women also that are widows, and to children that are orphans. 4.25. and, as for the multitude, he said not a word to them, but spake as loud to Corah as he could; and being very skillful in making speeches, and having this natural talent, among others, that he could greatly move the multitude with his discourses, he said, “O Corah, both thou and all these with thee (pointing to the two hundred and fifty men) seem to be worthy of this honor; nor do I pretend but that this whole company may be worthy of the like dignity, although they may not be so rich or so great as you are: 4.25. for it is unjust that he who is the elder by birth should be deprived of what is due to him, on the father’s disposition of his estate, because his mother was not equally regarded by him. 4.26. nor have I taken and given this office to my brother because he excelled others in riches, for thou exceedest us both in the greatness of thy wealth; nor indeed because he was of an eminent family, for God, by giving us the same common ancestor, has made our families equal: nay, nor was it out of brotherly affection, which another might yet have justly done; 4.26. 24. As to those young men that despise their parents, and do not pay them honor, but offer them affronts, either because they are ashamed of them or think themselves wiser than they,—in the first place, let their parents admonish them in words, (for they are by nature of authority sufficient for becoming their judges,) 4.27. for certainly, unless I had bestowed this honor out of regard to God, and to his laws, I had not passed by myself, and given it to another, as being nearer of kin to myself than to my brother, and having a closer intimacy with myself than I have with him; for surely it would not be a wise thing for me to expose myself to the dangers of offending, and to bestow the happy employment on this account upon another. 4.27. It is also not lawful to take a millstone, nor any utensil thereto belonging, for a pledge, that the debtor, may not be deprived of instruments to get their food withal, and lest they be undone by their necessity. 4.28. But I am above such base practices: nor would God have overlooked this matter, and seen himself thus despised; nor would he have suffered you to be ignorant of what you were to do, in order to please him; but he hath himself chosen one that is to perform that sacred office to him, and thereby freed us from that care. 4.28. 35. He that maimeth any one, let him undergo the like himself, and be deprived of the same member of which he hath deprived the other, unless he that is maimed will accept of money instead of it for the law makes the sufferer the judge of the value of what he hath suffered, and permits him to estimate it, unless he will be more severe. 4.29. So that it was not a thing that I pretend to give, but only according to the determination of God; I therefore propose it still to be contended for by such as please to put in for it, only desiring that he who has been already preferred, and has already obtained it, may be allowed now also to offer himself for a candidate. 4.29. 40. Let those that have made themselves eunuchs be had in detestation; and do you avoid any conversation with them who have deprived themselves of their manhood, and of that fruit of generation which God has given to men for the increase of their kind: let such be driven away, as if they had killed their children, since they beforehand have lost what should procure them; 4.31. yet would it have been an instance of impiety not to have taken that honorable employment when he offered it; nay, it had been exceedingly unreasonable, when God had thought fit any one should have it for all time to come, and had made it secure and firm to him, to have refused it. However, he himself will judge again who it shall be whom he would have to offer sacrifices to him, and to have the direction of matters of religion; 4.31. That in case any one of their own blood, or any city, should attempt to confound or dissolve their constitution of government, they should take vengeance upon them, both all in general, and each person in particular; and when they had conquered them, should overturn their city to the very foundations, and, if possible, should not leave the least footsteps of such madness: but that if they were not able to take such vengeance, they should still demonstrate that what was done was contrary to their wills. So the multitude bound themselves by oath so to do. 4.32. for it is absurd that Corah, who is ambitious of this honor, should deprive God of the power of giving it to whom he pleases. Put an end, therefore, to your sedition and disturbance on this account; and tomorrow morning do every one of you that desire the priesthood bring a censer from home, and come hither with incense and fire: 4.32. 48. When Moses had spoken thus at the end of his life, and had foretold what would befall to every one of their tribes afterward, with the addition of a blessing to them, the multitude fell into tears, insomuch that even the women, by beating their breasts, made manifest the deep concern they had when he was about to die. The children also lamented still more, as not able to contain their grief; and thereby declared, that even at their age they were sensible of his virtue and mighty deeds; 4.33. and do thou, O Corah, leave the judgment to God, and await to see on which side he will give his determination upon this occasion, but do not thou make thyself greater than God. Do thou also come, that this contest about this honorable employment may receive determination. And I suppose we may admit Aaron without offense, to offer himself to this scrutiny, since he is of the same lineage with thyself, and has done nothing in his priesthood that can be liable to exception. 4.33. So the people mourned for him thirty days: nor did ever any grief so deeply affect the Hebrews as did this upon the death of Moses: 4.34. Come ye therefore together, and offer your incense in public before all the people; and when you offer it, he whose sacrifice God shall accept shall be ordained to the priesthood, and shall be clear of the present calumny on Aaron, as if I had granted him that favor because he was my brother.” 4.35. 1. When Moses had said this, the multitude left off the turbulent behavior they had indulged, and the suspicion they had of Moses, and commended what he had said; for those proposals were good, and were so esteemed of the people. At that time therefore they dissolved the assembly. But on the next day they came to the congregation, in order to be present at the sacrifice, and at the determination that was to be made between the candidates for the priesthood. 4.42. When I lived a private quiet life, I left those good things which, by my own diligence, and by thy counsel, I enjoyed with Raguel my father-in-law; and I gave myself up to this people, and underwent many miseries on their account. I also bore great labors at first, in order to obtain liberty for them, and now in order to their preservation; and have always showed myself ready to assist them in every distress of theirs. 4.43. Now, therefore, since I am suspected by those very men whose being is owing to my labors, come thou, as it is reasonable to hope thou wilt; thou, I say, who showedst me that fire at mount Sinai, and madest me to hear its voice, and to see the several wonders which that place afforded thou who commandedst me to go to Egypt, and declare thy will to this people; 4.44. thou who disturbest the happy estate of the Egyptians, and gavest us the opportunity of flying away from our under them, and madest the dominion of Pharaoh inferior to my dominion; thou who didst make the sea dry land for us, when we knew not whither to go, and didst overwhelm the Egyptians with those destructive waves which had been divided for us; thou who didst bestow upon us the security of weapons when we were naked; 4.45. thou who didst make the fountains that were corrupted to flow, so as to be fit for drinking, and didst furnish us with water that came out of the rocks, when we were in the greatest want of it; thou who didst preserve our lives with [quails, which was] food from the sea, when the fruits of the ground failed us; thou who didst send us such food from heaven as had never been seen before; thou who didst suggest to us the knowledge of thy laws, and appoint to us a form of government,— 4.46. come thou, I say, O Lord of the whole world, and that as such a Judge and a Witness to me as cannot be bribed, and show how I have never admitted of any gift against justice from any of the Hebrews; and have never condemned a poor man that ought to have been acquitted, on account of one that was rich; and have never attempted to hurt this commonwealth. I am now here present, and am suspected of a thing the remotest from my intentions, as if I had given the priesthood to Aaron, not at thy command, but out of my own favor to him; 4.47. do thou at this time demonstrate that all things are administered by thy providence and that nothing happens by chance, but is governed by thy will, and thereby attains its end: as also demonstrate that thou takest care of those that have done good to the Hebrews; demonstrate this, I say, by the punishment of Abiram and Dathan, who condemn thee as an insensible Being, and one overcome by my contrivances. 4.48. This wilt thou do by inflicting such an open punishment on these men who so madly fly in the face of thy glory, as will take them out of the world, not in an ordinary manner, but so that it may appear they do not die after the manner of other men: let that ground which they tread upon open about them and consume them, with their families and goods. 4.49. This will be a demonstration of thy power to all men: and this method of their sufferings will be an instruction of wisdom for those that entertain profane sentiments of thee. By this means I shall be found a good servant, in the precepts thou hast given by me. 7.95. and fell down on his face, and began to adore God, and to return thanks to him for all his benefits, as well for those that he had already bestowed upon him in raising him from a low state, and from the employment of a shepherd, to so great dignity of dominion and glory; as for those also which he had promised to his posterity; and besides, for that providence which he had exercised over the Hebrews in procuring them the liberty they enjoyed. And when he had said thus, and had sung a hymn of praise to God, he went his way. 11.231. The same supplications did the multitude put up, and entreated that God would provide for their deliverance, and free the Israelites that were in all the earth from this calamity which was now coming upon them, for they had it before their eyes, and expected its coming. Accordingly, Esther made supplication to God after the manner of her country, by casting herself down upon the earth, and putting on her mourning garments 11.237. but the king changed his mind, which happened, as I suppose, by the will of God, and was concerned for his wife, lest her fear should bring some very ill thing upon her
11. Josephus Flavius, Against Apion, 2.195-2.197 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

2.195. When we offer sacrifices to him we do it not in order to surfeit ourselves, or to be drunken; for such excesses are against the will of God, and would be an occasion of injuries and of luxury: but by keeping ourselves sober, orderly, and ready for our other occupations, and being more temperate than others. 2.196. And for our duty at the sacrifices themselves, we ought in the first place to pray for the common welfare of all, and after that our own; for we are made for fellowship one with another; and he who prefers the common good before what is peculiar to himself, is above all acceptable to God. 2.197. And let our prayers and supplications be made humbly to God, not [so much] that he would give us what is good (for he hath already given that of his own accord, and hath proposed the same publicly to all), as that we may duly receive it, and when we have received it, may preserve it.
12. Mishnah, Avot, 1.1 (1st cent. CE - 3rd cent. CE)

1.1. Moses received the torah at Sinai and transmitted it to Joshua, Joshua to the elders, and the elders to the prophets, and the prophets to the Men of the Great Assembly. They said three things: Be patient in [the administration of] justice, raise many disciples and make a fence round the Torah."
13. New Testament, Apocalypse, 22.20 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

22.20. He who testifies these things says, "Yes, I come quickly."Amen! Yes, come, Lord Jesus.
14. New Testament, Matthew, 23.2 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

23.2. saying, "The scribes and the Pharisees sat on Moses' seat.
15. Ps.-Philo, Biblical Antiquities, 16 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)Subjects of this text:

subject book bibliographic info
aaron Jonquière, Prayer in Josephus Ancient Judaism and Early Christianity (2007) 96, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 119
abraham Jonquière, Prayer in Josephus Ancient Judaism and Early Christianity (2007) 116
amram Jonquière, Prayer in Josephus Ancient Judaism and Early Christianity (2007) 113
biblical allusions and language, in the rupture with the pharisees' Noam, Shifting Images of the Hasmoneans: Second Temple Legends and Their Reception in Josephus and Rabbinic Literature (2018) 99
claudius, roman emperor, expulsion of jews from rome by Feldman, Judaism and Hellenism Reconsidered (2006) 428, 480, 534, 557
community Jonquière, Prayer in Josephus Ancient Judaism and Early Christianity (2007) 110
covenant Jonquière, Prayer in Josephus Ancient Judaism and Early Christianity (2007) 114
david Jonquière, Prayer in Josephus Ancient Judaism and Early Christianity (2007) 96
dead sea scrolls (dss), biblical allusions Noam, Shifting Images of the Hasmoneans: Second Temple Legends and Their Reception in Josephus and Rabbinic Literature (2018) 99
esther Jonquière, Prayer in Josephus Ancient Judaism and Early Christianity (2007) 116
function of prayer Jonquière, Prayer in Josephus Ancient Judaism and Early Christianity (2007) 222, 233
god, as creator Jonquière, Prayer in Josephus Ancient Judaism and Early Christianity (2007) 16
god, as judge Jonquière, Prayer in Josephus Ancient Judaism and Early Christianity (2007) 109, 113, 114
god, as master Jonquière, Prayer in Josephus Ancient Judaism and Early Christianity (2007) 16, 108, 109, 113, 114
god, as witness Jonquière, Prayer in Josephus Ancient Judaism and Early Christianity (2007) 108, 109, 113, 114, 116, 233
gods omniscience Jonquière, Prayer in Josephus Ancient Judaism and Early Christianity (2007) 117, 118
gods power Jonquière, Prayer in Josephus Ancient Judaism and Early Christianity (2007) 109, 111, 112, 120
gods will Jonquière, Prayer in Josephus Ancient Judaism and Early Christianity (2007) 96, 112, 115, 116, 117, 119, 120
good things Jonquière, Prayer in Josephus Ancient Judaism and Early Christianity (2007) 108, 250
greek prayer Jonquière, Prayer in Josephus Ancient Judaism and Early Christianity (2007) 16, 114
happiness/happy life Jonquière, Prayer in Josephus Ancient Judaism and Early Christianity (2007) 250
hellenistic world Jonquière, Prayer in Josephus Ancient Judaism and Early Christianity (2007) 16
hymn, invocations Jonquière, Prayer in Josephus Ancient Judaism and Early Christianity (2007) 113, 114, 115, 119
hyrcanus i Noam, Shifting Images of the Hasmoneans: Second Temple Legends and Their Reception in Josephus and Rabbinic Literature (2018) 99
isaac Jonquière, Prayer in Josephus Ancient Judaism and Early Christianity (2007) 16, 250
jacob Jonquière, Prayer in Josephus Ancient Judaism and Early Christianity (2007) 114
joshua, nan Jonquière, Prayer in Josephus Ancient Judaism and Early Christianity (2007) 233
joshua Jonquière, Prayer in Josephus Ancient Judaism and Early Christianity (2007) 16, 120, 222, 233, 250
law Jonquière, Prayer in Josephus Ancient Judaism and Early Christianity (2007) 109, 115, 116
levites, and priests Udoh, To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E (2006) 260
maximus of tyre Jonquière, Prayer in Josephus Ancient Judaism and Early Christianity (2007) 250
mercy Jonquière, Prayer in Josephus Ancient Judaism and Early Christianity (2007) 108, 113
mordecai Jonquière, Prayer in Josephus Ancient Judaism and Early Christianity (2007) 96
moses Jonquière, Prayer in Josephus Ancient Judaism and Early Christianity (2007) 16, 96, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 222, 233, 250
naomi Jonquière, Prayer in Josephus Ancient Judaism and Early Christianity (2007) 250
noah Jonquière, Prayer in Josephus Ancient Judaism and Early Christianity (2007) 250
oral law Noam, Shifting Images of the Hasmoneans: Second Temple Legends and Their Reception in Josephus and Rabbinic Literature (2018) 99
prayer posture/gesture Jonquière, Prayer in Josephus Ancient Judaism and Early Christianity (2007) 112
priest Jonquière, Prayer in Josephus Ancient Judaism and Early Christianity (2007) 96, 110, 111, 119
priests, and levites Udoh, To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E (2006) 260
priests, and tithes Udoh, To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E (2006) 260
providence Jonquière, Prayer in Josephus Ancient Judaism and Early Christianity (2007) 16, 96, 109, 117
sacrifice Jonquière, Prayer in Josephus Ancient Judaism and Early Christianity (2007) 119
samuel Jonquière, Prayer in Josephus Ancient Judaism and Early Christianity (2007) 117, 222
saul Jonquière, Prayer in Josephus Ancient Judaism and Early Christianity (2007) 116, 117
solomon Jonquière, Prayer in Josephus Ancient Judaism and Early Christianity (2007) 16, 113, 117, 250
stoicism Jonquière, Prayer in Josephus Ancient Judaism and Early Christianity (2007) 16, 96, 118
thanksgiving Jonquière, Prayer in Josephus Ancient Judaism and Early Christianity (2007) 250
tithe, given to priests or levites, in early postexilic period Udoh, To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E (2006) 260
tithe, given to priests or levites Udoh, To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E (2006) 260
tithe, in second temple period, to priests and to levites Udoh, To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E (2006) 260
tithe, in second temple period Udoh, To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E (2006) 260
tithe, levites Udoh, To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E (2006) 260
titus Jonquière, Prayer in Josephus Ancient Judaism and Early Christianity (2007) 113
xenophanes Jonquière, Prayer in Josephus Ancient Judaism and Early Christianity (2007) 117
zerubbabel Jonquière, Prayer in Josephus Ancient Judaism and Early Christianity (2007) 222