Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database7234
Josephus Flavius, Jewish Antiquities, 4.196-4.302


Βούλομαι δὲ τὴν πολιτείαν πρότερον εἰπὼν τῷ τε Μωυσέος ἀξιώματι τῆς ἀρετῆς ἀναλογοῦσαν καὶ μαθεῖν παρέξων δι' αὐτῆς τοῖς ἐντευξομένοις. οἷα τὰ καθ' ἡμᾶς ἀρχῆθεν ἦν, ἐπὶ τὴν τῶν ἄλλων τραπέσθαι διήγησιν. γέγραπται δὲ πάνθ' ὡς ἐκεῖνος κατέλιπεν οὐδὲν ἡμῶν ἐπὶ καλλωπισμῷ προσθέντων οὐδ' ὅτι μὴ κατελέλοιπε Μωυσῆς.4. Accordingly, I shall now first describe this form of government which was agreeable to the dignity and virtue of Moses; and shall thereby inform those that read these Antiquities, what our original settlements were, and shall then proceed to the remaining histories. Now those settlements are all still in writing, as he left them; and we shall add nothing by way of ornament, nor any thing besides what Moses left us;


νενεωτέρισται δ' ἡμῖν τὸ κατὰ γένος ἕκαστα τάξαι: σποράδην γὰρ ὑπ' ἐκείνου κατελείφθη γραφέντα καὶ ὡς ἕκαστόν τι παρὰ τοῦ θεοῦ πύθοιτο. τούτου χάριν ἀναγκαῖον ἡγησάμην προδιαστείλασθαι, μὴ καί τις ἡμῖν παρὰ τῶν ὁμοφύλων ἐντυχόντων τῇ γραφῇ μέμψις ὡς διημαρτηκόσι γένηται.only we shall so far innovate, as to digest the several kinds of laws into a regular system; for they were by him left in writing as they were accidentally scattered in their delivery, and as he upon inquiry had learned them of God. On which account I have thought it necessary to premise this observation beforehand, lest any of my own countrymen should blame me, as having been guilty of an offense herein.


ἔχει δὲ οὕτως ἡ διάταξις ἡμῶν τῶν νόμων τῶν ἀνηκόντων εἰς τὴν πολιτείαν. οὓς δὲ κοινοὺς ἡμῖν καὶ πρὸς ἀλλήλους κατέλιπε τούτους ὑπερεθέμην εἰς τὴν περὶ ἐθῶν καὶ αἰτιῶν ἀπόδοσιν, ἣν συλλαμβανομένου τοῦ θεοῦ μετὰ ταύτην ἡμῖν τὴν πραγματείαν συντάξασθαι πρόκειται.Now part of our constitution will include the laws that belong to our political state. As for those laws which Moses left concerning our common conversation and intercourse one with another, I have reserved that for a discourse concerning our manner of life, and the occasions of those laws; which I propose to myself, with God’s assistance, to write, after I have finished the work I am now upon.


̓Επειδὰν τὴν Χαναναίων γῆν κτησάμενοι καὶ σχολὴν ἐν χρήσει τῶν ἀγαθῶν ἔχοντες πόλεις τὸ λοιπὸν ἤδη κτίζειν προαιρῆσθε, ταῦτα ποιοῦντες τῷ θεῷ φίλα πράξετε καὶ τὴν εὐδαιμονίαν βεβαίαν ἕξετε:5. When you have possessed yourselves of the land of Canaan, and have leisure to enjoy the good things of it, and when you have afterward determined to build cities, if you will do what is pleasing to God, you will have a secure state of happiness.


nanLet there be then one city of the land of Canaan, and this situate in the most agreeable place for its goodness, and very eminent in itself, and let it be that which God shall choose for himself by prophetic revelation. Let there also be one temple therein, and one altar, not reared of hewn stones, but of such as you gather together at random; which stones, when they are whited over with mortar, will have a handsome appearance, and be beautiful to the sight.


ἡ δ' ἐπὶ τοῦτον πρόσβασις ἔστω μὴ διὰ βαθμίδων, ἀλλὰ προσχώσεως αὐτῷ καταπρανοῦς γενομένης. ἐν ἑτέρᾳ δὲ πόλει μήτε βωμὸς μήτε νεὼς ἔστω: θεὸς γὰρ εἷς καὶ τὸ ̔Εβραίων γένος ἕν.Let the ascent to it be not by steps but by an acclivity of raised earth. And let there be neither an altar nor a temple in any other city; for God is but one, and the nation of the Hebrews is but one.


̔Ο δὲ βλασφημήσας θεὸν καταλευσθεὶς κρεμάσθω δι' ἡμέρας καὶ ἀτίμως καὶ ἀφανῶς θαπτέσθω.6. He that blasphemeth God, let him be stoned; and let him hang upon a tree all that day, and then let him be buried in an ignominious and obscure manner.


Συνερχέσθωσαν δὲ εἰς ἣν ἀποφήνωσι πόλιν τὸν νεὼν τρὶς τοῦ ἔτους οἱ ἐκ τῶν περάτων τῆς γῆς, ἧς ἂν ̔Εβραῖοι κρατῶσιν, ὅπως τῷ θεῷ τῶν μὲν ὑπηργμένων εὐχαριστῶσι καὶ περὶ τῶν εἰς τὸ μέλλον παρακαλῶσι καὶ συνιόντες ἀλλήλοις καὶ συνευωχούμενοι προσφιλεῖς ὦσι:7. Let those that live as remote as the bounds of the land which the Hebrews shall possess, come to that city where the temple shall be, and this three times in a year, that they may give thanks to God for his former benefits, and may entreat him for those they shall want hereafter; and let them, by this means, maintain a friendly correspondence with one another by such meetings and feastings together


καλὸν γὰρ εἶναι μὴ ἀγνοεῖν ἀλλήλους ὁμοφύλους τε ὄντας καὶ τῶν αὐτῶν κοινωνοῦντας ἐπιτηδευμάτων, τοῦτο δὲ ἐκ μὲν τῆς αὐτῆς ἐπιμιξίας αὐτοῖς ὑπάρξειν, τῇ τε ὄψει καὶ τῇ ὁμιλίᾳ μνήμην αὐτῶν ἐντιθέντας: ἀνεπιμίκτους γὰρ ἀλλήλοις μένοντας ἀλλοτριωτάτους αὑτοῖς νομισθήσεσθαι.for it is a good thing for those that are of the same stock, and under the same institution of laws, not to be unacquainted with each other; which acquaintance will be maintained by thus conversing together, and by seeing and talking with one another, and so renewing the memorials of this union; for if they do not thus converse together continually, they will appear like mere strangers to one another.


̓́Εστω δὲ καὶ δεκάτη τῶν καρπῶν ἐξαίρεσις ὑμῖν χωρὶς ἧς διετάξατε τοῖς ἱερεῦσι καὶ Λευίταις δεδόσθαι, ἣ πιπρασκέσθω μὲν ἐπὶ τῶν πατρίδων, εἰς δὲ τὰς εὐωχίας ὑπηρετείτω καὶ τὰς θυσίας τὰς ἐν τῇ ἱερᾷ πόλει: δίκαιον γὰρ εἶναι τῶν ἐκ τῆς γῆς ἀναδιδομένων, ἣν ὁ θεὸς αὐτοῖς κτήσασθαι παρέσχεν, ἐπὶ τιμῇ τοῦ δεδωκότος ἀπολαύειν.8. Let there be taken out of your fruits a tenth, besides that which you have allotted to give to the priests and Levites. This you may indeed sell in the country, but it is to be used in those feasts and sacrifices that are to be celebrated in the holy city; for it is fit that you should enjoy those fruits of the earth which God gives you to possess, so as may be to the honor of the donor.


̓Εκ μισθοῦ γυναικὸς ἡταιρημένης θυσίας μὴ τελεῖν: ἥδεσθαι γὰρ μηδενὶ τῶν ἀφ' ὕβρεως τὸ θεῖον, χείρων δ' οὐκ ἂν εἴη τῆς ἐπὶ τοῖς σώμασιν αἰσχύνης: ὁμοίως μηδ' ἂν ἐπ' ὀχεύσει κυνὸς ἤτοι θηρευτικοῦ ἢ ποιμνίων φύλακος λάβῃ τις μισθόν, ἐκ τούτου θύειν τῷ θεῷ.9. You are not to offer sacrifices out of the hire of a woman who is a harlot for the Deity is not pleased with any thing that arises from such abuses of nature; of which sort none can be worse than this prostitution of the body. In like manner no one may take the price of the covering of a bitch, either of one that is used in hunting, or in keeping of sheep, and thence sacrifice to God.


Βλασφημείτω δὲ μηδεὶς θεοὺς οὓς πόλεις ἄλλαι νομίζουσι. μηδὲ συλᾶν ἱερὰ ξενικά, μηδ' ἂν ἐπωνομασμένον ᾖ τινι θεῷ κειμήλιον λαμβάνειν.10. Let no one blaspheme those gods which other cities esteem such; nor may any one steal what belongs to strange temples, nor take away the gifts that are dedicated to any god.


Μηδεὶς δ' ἐξ ὑμῶν κλωστὴν ἐξ ἐρίου καὶ λίνου στολὴν φορείτω: τοῖς γὰρ ἱερεῦσι μόνοις ταύτην ἀποδεδεῖχθαι.11. Let not any one of you wear a garment made of woolen and linen, for that is appointed to be for the priests alone.


Συνελθόντος δὲ τοῦ πλήθους εἰς τὴν ἱερὰν πόλιν ἐπὶ ταῖς θυσίαις δι' ἐτῶν ἑπτὰ τῆς σκηνοπηγίας ἑορτῆς ἐνστάσης ὁ ἀρχιερεὺς ἐπὶ βήματος ὑψηλοῦ σταθείς, ἀφ' οὗ γένοιτο ἐξάκουστος, ἀναγινωσκέτω τοὺς νόμους ἅπασι, καὶ μήτε γυνὴ μήτε παῖδες εἰργέσθωσαν τοῦ ἀκούειν, ἀλλὰ μηδὲ οἱ δοῦλοι:12. When the multitude are assembled together unto the holy city for sacrificing every seventh year, at the feast of tabernacles, let the high priest stand upon a high desk, whence he may be heard, and let him read the laws to all the people; and let neither the women nor the children be hindered from hearing, no, nor the servants neither;


nanfor it is a good thing that those laws should be engraven in their souls, and preserved in their memories, that so it may not be possible to blot them out; for by this means they will not be guilty of sin, when they cannot plead ignorance of what the laws have enjoined them. The laws also will have a greater authority among them, as foretelling what they will suffer if they break them; and imprinting in their souls by this hearing what they command them to do


ὥστ' εἶναι διὰ παντὸς ἔνδον αὐτοῖς τὴν προαίρεσιν αὐτῶν ἧς ὀλιγωρήσαντες ἠδίκησαν καὶ τῆς ζημίας αὑτοῖς αἴτιοι γεγόνασι. μανθανέτωσαν δὲ καὶ οἱ παῖδες πρῶτον τοὺς νόμους μάθημα κάλλιστον καὶ τῆς εὐδαιμονίας αἴτιον.that so there may always be within their minds that intention of the laws which they have despised and broken, and have thereby been the causes of their own mischief. Let the children also learn the laws, as the first thing they are taught, which will be the best thing they can be taught, and will be the cause of their future felicity.


Δίς τε ἑκάστης ἡμέρας ἀρχομένης τε αὐτῆς καὶ ὁπότε πρὸς ὕπνον ὥρα τρέπεσθαι μαρτυρεῖν τῷ θεῷ τὰς δωρεάς, ἃς ἀπαλλαγεῖσιν αὐτοῖς ἐκ τῆς Αἰγυπτίων γῆς παρέσχε, δικαίας οὔσης φύσει τῆς εὐχαριστίας καὶ γενομένης ἐπ' ἀμοιβῇ μὲν τῶν ἤδη γεγονότων ἐπὶ δὲ προτροπῇ τῶν ἐσομένων:13. Let every one commemorate before God the benefits which he bestowed upon them at their deliverance out of the land of Egypt, and this twice every day, both when the day begins and when the hour of sleep comes on, gratitude being in its own nature a just thing, and serving not only by way of return for past, but also by way of invitation of future favors.


ἐπιγράφειν δὲ καὶ τοῖς θυρώμασιν αὐτῶν τὰ μέγιστα ὧν εὐεργέτησεν αὐτοὺς ὁ θεὸς ἔν τε βραχίοσιν ἕκαστον διαφαίνειν, ὅσα τε τὴν ἰσχὺν ἀποσημαίνειν δύναται τοῦ θεοῦ καὶ τὴν πρὸς αὐτοὺς εὔνοιαν φέρειν ἐγγεγραμμένα ἐπὶ τῆς κεφαλῆς καὶ τοῦ βραχίονος, ὡς περίβλεπτον πανταχόθεν τὸ περὶ αὐτοὺς πρόθυμον τοῦ θεοῦ.They are also to inscribe the principal blessings they have received from God upon their doors, and show the same remembrance of them upon their arms; as also they are to bear on their forehead and their arm those wonders which declare the power of God, and his good-will towards them, that God’s readiness to bless them may appear every where conspicuous about them.


̓Αρχέτωσαν δὲ καθ' ἑκάστην πόλιν ἄνδρες ἑπτὰ οἱ καὶ τὴν ἀρετὴν καὶ τὴν περὶ τὸ δίκαιον σπουδὴν προησκηκότες: ἑκάστῃ δὲ ἀρχῇ δύο ἄνδρες ὑπηρέται διδόσθωσαν ἐκ τῆς τῶν Λευιτῶν φυλῆς.14. Let there be seven men to judge in every city, and these such as have been before most zealous in the exercise of virtue and righteousness. Let every judge have two officers allotted him out of the tribe of Levi.


ἔστωσαν δὲ καὶ οἱ δικάζειν λαχόντες ταῖς πόλεσιν ἐν πάσῃ τιμῇ, ὡς μήτε βλασφημεῖν ἐκείνων παρόντων μήτε θρασύνεσθαί τισιν ἐξεῖναι τῆς πρὸς τοὺς ἐν ἀξιώματι τῶν ἀνθρώπων αἰδοῦς αὐτῶν εὐλαβεστέρους, ὥστε τοῦ θεοῦ μὴ καταφρονεῖν, ἀπεργαζομένης.Let those that are chosen to judge in the several cities be had in great honor; and let none be permitted to revile any others when these are present, nor to carry themselves in an insolent manner to them; it being natural that reverence towards those in high offices among men should procure men’s fear and reverence towards God.


οἱ δὲ δικασταὶ ἀποφήνασθαι κύριοι περὶ τοῦ δόξαντος αὐτοῖς ἔστωσαν, πλὴν εἰ μή τι χρήματα λαβόντας τις αὐτοὺς ἐπὶ διαφθορᾷ τοῦ δικαίου ἐνδείξαιτ' ἢ ἄλλην τινὰ αἰτίαν προφέροι, καθ' ἣν οὐ καλῶς ἐλέγχει αὐτοὺς ἀποφηναμένους: οὔτε γὰρ κέρδει χαριζομένους οὔτ' ἀξιώματι προσῆκε φανερὰς ποιεῖσθαι τὰς κρίσεις, ἀλλὰ τὸ δίκαιον ἐπάνω πάντων τιθεμένους.Let those that judge be permitted to determine according as they think to be right, unless any one can show that they have taken bribes, to the perversion of justice, or can allege any other accusation against them, whereby it may appear that they have passed an unjust sentence; for it is not fit that causes should be openly determined out of regard to gain, or to the dignity of the suitors, but that the judges should esteem what is right before all other things


ὁ γὰρ θεὸς ἂν οὕτως δόξειε καταφρονεῖσθαι καὶ ἀσθενέστερος ἐκείνων οἷς ἄν τις κατὰ φόβον ἰσχύος προσνέμοι τὴν ψῆφον κεκρίσθαι: τοῦ θεοῦ γὰρ ἰσχύς ἐστι τὸ δίκαιον. ὃ τοῖς ἐν ἀξιώμασι τυγχάνουσι καταχαριζόμενός τις ἐκείνους τοῦ θεοῦ δυνατωτέρους ποιεῖ.otherwise God will by that means be despised, and esteemed inferior to those, the dread of whose power has occasioned the unjust sentence; for justice is the power of God. He therefore that gratifies those in great dignity, supposes them more potent than God himself.


ἂν δ' οἱ δικασταὶ μὴ νοῶσι περὶ τῶν ἐπ' αὐτοὺς παρατεταγμένων ἀποφήνασθαι, συμβαίνει δὲ πολλὰ τοιαῦτα τοῖς ἀνθρώποις, ἀναπεμπέτωσαν τὴν δίκην εἰς τὴν ἱερὰν πόλιν, καὶ συνελθόντες ὅ τε ἀρχιερεὺς καὶ ὁ προφήτης καὶ ἡ γερουσία τὸ δοκοῦν ἀποφαινέσθωσαν.But if these judges be unable to give a just sentence about the causes that come before them, (which case is not unfrequent in human affairs,) let them send the cause undetermined to the holy city, and there let the high priest, the prophet, and the sanhedrim, determine as it shall seem good to them.


Εἷς δὲ μὴ πιστευέσθω μάρτυς, ἀλλὰ τρεῖς ἢ τὸ τελευταῖον δύο, ὧν τὴν μαρτυρίαν ἀληθῆ ποιήσει τὰ προβεβιωμένα. γυναικῶν δὲ μὴ ἔστω μαρτυρία διὰ κουφότητα καὶ θράσος τοῦ γένους αὐτῶν: μαρτυρείτωσαν δὲ μηδὲ δοῦλοι διὰ τὴν τῆς ψυχῆς ἀγένειαν, οὓς ἢ διὰ κέρδος εἰκὸς ἢ διὰ φόβον μὴ τἀληθῆ μαρτυρῆσαι. ἂν δέ τις ψευδομαρτυρήσας πιστευθῇ, πασχέτω ταῦτ' ἐλεγχθεὶς ὅσα ὁ καταμαρτυρηθεὶς πάσχειν ἔμελλεν.15. But let not a single witness be credited, but three, or two at the least, and those such whose testimony is confirmed by their good lives. But let not the testimony of women be admitted, on account of the levity and boldness of their sex Nor let servants be admitted to give testimony, on account of the ignobility of their soul; since it is probable that they may not speak truth, either out of hope of gain, or fear of punishment. But if any one be believed to have borne false witness, let him, when he is convicted, suffer all the very same punishments which he against whom he bore witness was to have suffered.


nan16. If a murder be committed in any place, and he that did it be not found, nor is there any suspicion upon one as if he had hated the man, and so had killed him, let there be a very diligent inquiry made after the man, and rewards proposed to any one who will discover him; but if still no information can be procured, let the magistrates and senate of those cities that lie near the place in which the murder was committed, assemble together, and measure the distance from the place where the dead body lies;


ἣ δ' ἂν ᾖ πλησιαιτάτη πόλις, οἱ ἐν αὐτῇ δημόσιοι πριάμενοι δάμαλιν καὶ κομίσαντες εἰς φάραγγα καὶ ἀνεπιτήδειον ἀρότρῳ καὶ φυτοῖς χωρίον τοὺς τένοντας κοψάτωσαν τῆς βοόςthen let the magistrates of the nearest city thereto purchase a heifer, and bring it to a valley, and to a place therein where there is no land ploughed or trees planted, and let them cut the sinews of the heifer;


καὶ χέρνιβας ἑλόμενοι ὑπὲρ κεφαλῆς τῆς βοὸς οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ Λευῖται καὶ ἡ γερουσία τῆς πόλεως ἐκείνης καθαρὰς ἀναβοησάτωσαν τὰς χεῖρας ἔχειν ἀπὸ τοῦ φόνου καὶ μήτε δρᾶσαι μήτε δρωμένῳ παρατυχεῖν, ἐπικαλεῖσθαι δὲ ἵλεω τὸν θεὸν καὶ μηκέτι τοιοῦτον δεινὸν συμβῆναι τῇ γῇ πάθος.then the priests and Levites, and the senate of that city, shall take water and wash their hands over the head of the heifer; and they shall openly declare that their hands are innocent of this murder, and that they have neither done it themselves, nor been assisting to any that did it. They shall also beseech God to be merciful to them, that no such horrid act may any more be done in that land.


̓Αριστοκρατία μὲν οὖν κράτιστον καὶ ὁ κατ' αὐτὴν βίος, καὶ μὴ λάβῃ πόθος ὑμᾶς ἄλλης πολιτείας, ἀλλὰ ταύτην στέργοιτε καὶ τοὺς νόμους ἔχοντες δεσπότας κατ' αὐτοὺς ἕκαστα πράττετε: ἀρκεῖ γὰρ ὁ θεὸς ἡγεμὼν εἶναι. βασιλέως δ' εἰ γένοιτο ἔρως ὑμῖν, ἔστω μὲν οὗτος ὁμόφυλος, πρόνοια δ' αὐτῷ δικαιοσύνης καὶ τῆς ἄλλης ἀρετῆς διὰ παντὸς ἔστω.17. Aristocracy, and the way of living under it, is the best constitution: and may you never have any inclination to any other form of government; and may you always love that form, and have the laws for your governors, and govern all your actions according to them; for you need no supreme governor but God. But if you shall desire a king, let him be one of your own nation; let him be always careful of justice and other virtues perpetually;


παραχωροίη δὲ οὗτος τοῖς μὲν νόμοις καὶ τῷ θεῷ τὰ πλείονα τοῦ φρονεῖν, πρασσέτω δὲ μηδὲν δίχα τοῦ ἀρχιερέως καὶ τῆς τῶν γερουσιαστῶν γνώμης γάμοις τε μὴ πολλοῖς χρώμενος μηδὲ πλῆθος διώκων χρημάτων μηδ' ἵππων, ὧν αὐτῷ παραγενομένων ὑπερήφανος ἂν τῶν νόμων ἔσοιτο. κωλυέσθω δ', εἰ τούτων τι διὰ σπουδῆς ἔχοι, γίγνεσθαι τοῦ συμφέροντος ὑμῖν δυνατώτερος.let him submit to the laws, and esteem God’s commands to be his highest wisdom; but let him do nothing without the high priest and the votes of the senators: let him not have a great number of wives, nor pursue after abundance of riches, nor a multitude of horses, whereby he may grow too proud to submit to the laws. And if he affect any such things, let him be restrained, lest he become so potent that his state be inconsistent with your welfare.


̔́Ορους γῆς μὴ ἐξέστω κινεῖν μήτε οἰκείας μήτ' ἀλλοτρίας πρὸς οὕς ἐστιν ὑμῖν εἰρήνη, φυλαττέσθω δ' ὥσπερ θεοῦ ψῆφον βεβαίαν εἰς αἰῶνα κειμένην ἀναιρεῖν, ὡς πολέμων ἐντεῦθεν καὶ στάσεων γινομένων ἐκ τοῦ πλεονεκτοῦντας προσωτέρω χωρεῖν βούλεσθαι τῶν ὅρων: μὴ γὰρ μακρὰν εἶναι τοῦ καὶ τοὺς νόμους ὑπερβαίνειν τοὺς τὸν ὅρον μετακινοῦντας.18. Let it not be esteemed lawful to remove boundaries, neither our own, nor of those with whom we are at peace. Have a care you do not take those landmarks away which are, as it were, a divine and unshaken limitation of rights made by God himself, to last for ever; since this going beyond limits, and gaining ground upon others, is the occasion of wars and seditions; for those that remove boundaries are not far off an attempt to subvert the laws.


Γῆν ὁ φυτεύσας, πρὸ ἐτῶν τεσσάρων ἂν καρπὸν προβάλῃ τὰ φυτά, μήτε τῷ θεῷ ἀπαρχὰς ἐντεῦθεν ἀποφερέτω μήτ' αὐτὸς χρήσθω: οὐ γὰρ κατὰ καιρὸν τοῦτον ὑπ' αὐτῶν ἐνεχθῆναι, βιασαμένης δὲ τῆς φύσεως ἀώρως μήτε τῷ θεῷ ἁρμόζειν μήτ' αὐτῷ τῷ δεσπότῃ χρῆσθαι.19. He that plants a piece of land, the trees of which produce fruits before the fourth year, is not to bring thence any first-fruits to God, nor is he to make use of that fruit himself, for it is not produced in its proper season; for when nature has a force put upon her at an unseasonable time, the fruit is not proper for God, nor for the master’s use;


τῷ δὲ τετάρτῳ τρυγάτω πᾶν τὸ γενόμενον, τότε γὰρ ὥριον εἶναι, καὶ συναγαγὼν εἰς τὴν ἱερὰν πόλιν κομιζέτω, καὶ σὺν τῇ δεκάτῃ τοῦ ἄλλου καρποῦ μετὰ τῶν φίλων εὐωχούμενος ἀναλισκέτω καὶ μετ' ὀρφανῶν καὶ χηρευουσῶν γυναικῶν. πέμπτου δὲ ἔτους κύριος ἔστω τὰ φυτὰ καρποῦσθαι.but let the owner gather all that is grown on the fourth year, for then it is in its proper season. And let him that has gathered it carry it to the holy city, and spend that, together with the tithe of his other fruits, in feasting with his friends, with the orphans, and the widows. But on the fifth year the fruit is his own, and he may use it as he pleases.


Τὴν ἀμπέλοις κατάφυτον γῆν μὴ σπείρειν: ἀρκεῖσθαι γὰρ αὐτὴν τρέφειν τοῦτο τὸ φυτὸν καὶ τῶν ἐξ ἀρότρου πόνων ἀπηλλάχθαι. βουσὶν ἀροῦν τὴν γῆν, καὶ μηδὲν τῶν ἑτέρων ζῴων σὺν αὐτοῖς ὑπὸ ζεύγλην ἄγοντας, ἀλλὰ κατ' οἰκεῖα γένη κἀκείνοις ποιεῖσθαι τὸν ἄροτον. εἶναι δὲ καθαρὰ τὰ σπέρματα καὶ ἀνεπίμικτα, καὶ μὴ σύνδυο καὶ τρία σπείρειν: οὐ γὰρ τῇ τῶν ἀνομοίων κοινωνίᾳ χαίρειν τὴν φύσιν.20. You are not to sow with seed a piece of land which is planted with vines, for it is enough that it supply nourishment to that plant, and be not harassed by ploughing also. You are to plough your land with oxen, and not to oblige other animals to come under the same yoke with them; but to till your land with those beasts that are of the same kind with each other. The seeds are also to be pure, and without mixture, and not to be compounded of two or three sorts, since nature does not rejoice in the union of things that are not in their own nature alike;


μηδὲ κτήνεσιν ἐπάγειν ὅσα μὴ συγγενῆ: δέος γὰρ ἐκ τούτου μὴ διαβῇ καὶ μέχρι τῶν ἀνθρωπείων ἡ πρὸς τὸ ὁμόφυλον ἀτιμία τὴν ἀρχὴν ἀπὸ τῶν περὶ τὰ μικρὰ καὶ τὰ φαῦλα πρότερον λαβοῦσα.nor are you to permit beasts of different kinds to gender together, for there is reason to fear that this unnatural abuse may extend from beasts of different kinds to men, though it takes its first rise from evil practices about such smaller things.


nanNor is any thing to be allowed, by imitation whereof any degree of subversion may creep into the constitution. Nor do the laws neglect small matters, but provide that even those may be managed after an unblamable manner.


̓Αμῶντας δὲ καὶ συναιροῦντας τὰ θέρη μὴ καλαμᾶσθαι, καταλιπεῖν δέ τινα καὶ τῶν δραγμάτων τοῖς βίου σπανίζουσιν ἕρμαιον εἶναι τούτοις πρὸς διατροφήν: ὁμοίως δὲ καὶ τῆς τρύγης ἀπολιπεῖν τὰς ἐπιφυλλίδας τοῖς πένησι καὶ τῶν ἐλαιῶν παρεῖναί τι τοῦ καρποῦ πρὸς συλλογὴν τοῖς ἐξ ἰδίων οὐκ ἔχουσι μεταλαβεῖν:21. Let not those that reap, and gather in the corn that is reaped, gather in the gleanings also; but let them rather leave some handfuls for those that are in want of the necessaries of life, that it may be a support and a supply to them, in order to their subsistence. In like manner when they gather their grapes, let them leave some smaller bunches for the poor, and let them pass over some of the fruits of the olive-trees, when they gather them, and leave them to be partaken of by those that have none of their own;


οὐ τοσαύτη γὰρ ἂν ἐκ τῆς ἐπ' ἀκριβὲς αὐτῶν συλλογῆς εὐπορία τοῖς δεσπόταις γένοιτο, ὅση χάρις ἐκ τῶν δεομένων ἔλθοι, τό τε θεῖον τὴν γῆν προθυμοτέραν εἰς τὴν ἐκτροφὴν τῶν καρπῶν ἀπεργάσεται μὴ τοῦ κατ' αὐτοὺς προνοουμένων λυσιτελοῦς, ἀλλὰ καὶ τῆς τῶν ἄλλων διατροφῆς λόγον ἐχόντων.for the advantage arising from the exact collection of all, will not be so considerable to the owners as will arise from the gratitude of the poor. And God will provide that the land shall more willingly produce what shall be for the nourishment of its fruits, in case you do not merely take care of your own advantage, but have regard to the support of others also.


μηδὲ βοῶν ὁπότε τρίβοιεν τοὺς στάχυας ἀποδεῖν τὰ στόματα ἐπὶ τῆς ἅλωος: οὐ γὰρ εἶναι δίκαιον εἴργειν τοὺς συνειργασμένους τοῦ καρποῦ καὶ περὶ τὴν γένεσιν αὐτοῦ πονήσαντας.Nor are you to muzzle the mouths of the oxen when they tread the ears of corn in the thrashing-floor; for it is not just to restrain our fellow-laboring animals, and those that work in order to its production, of this fruit of their labors.


μηδὲ ὀπώρας ἀκμαζούσης κωλύειν ἅπτεσθαι τοὺς ὁδῷ βαδίζοντας, ἀλλ' ὡς ἐξ οἰκείων αὐτοῖς ἐπιτρέπειν ἐμπίπλασθαι, κἂν ἐγχώριοι τυγχάνωσι κἂν ξένοι, χαίροντας ἐπὶ τῷ παρέχειν αὐτοῖς τῶν ὡραίων μεταλαμβάνειν: ἀποφέρεσθαι δ' αὐτοῖς μηδὲν ἐξέστω.Nor are you to prohibit those that pass by at the time when your fruits are ripe to touch them, but to give them leave to fill themselves full of what you have; and this whether they be of your own country or strangers,—as being glad of the opportunity of giving them some part of your fruits when they are ripe; but let it not be esteemed lawful for them to carry any away.


μηδὲ τρυγῶντες ὧν ἂν εἰς τὰς ληνοὺς κομίζωσιν εἰργέτωσαν τοὺς ὑπαντιάζοντας ἐπεσθίειν: ἄδικον γὰρ ἀγαθῶν, ἃ κατὰ βούλησιν θεοῦ παρῆλθεν εἰς τὸν βίον, φθονεῖν τοῖς ἐπιθυμοῦσιν αὐτῶν μεταλαμβάνειν τῆς ὥρας ἐν ἀκμῇ τε οὔσης καὶ σπευδούσης ἀπελθεῖν:Nor let those that gather the grapes, and carry them to the wine-presses, restrain those whom they meet from eating of them; for it is unjust, out of envy, to hinder those that desire it, to partake of the good things that come into the world according to God’s will, and this while the season is at the height, and is hastening away as it pleases God.


ὡς τῷ θεῷ κεχαρισμένον ἂν εἴη, κἂν ὑπ' αἰσχύνης τινὰς ὀκνοῦντας ἅψασθαι λαβεῖν παρακαλῶσιν, ὄντας μὲν ̓Ισραηλίτας ὡς κοινωνοὺς καὶ δεσπότας διὰ τὴν συγγένειαν, ἀφιγμένους δ' ἀλλαχόθεν ἀνθρώπους ξενίων τυχεῖν ἀξιοῦντας ὧν ὁ θεὸς καθ' ὥραν αὐτοῖς παρέσχεν.Nay, if some, out of bashfulness, are unwilling to touch these fruits, let them be encouraged to take of them (I mean, those that are Israelites) as if they were themselves the owners and lords, on account of the kindred there is between them. Nay, let them desire men that come from other countries, to partake of these tokens of friendship which God has given in their proper season;


ἀναλώματα γὰρ οὐχ ἡγητέον ὅσα τις κατὰ χρηστότητα παρίησιν ἀνθρώποις λαμβάνειν, τοῦ θεοῦ τὴν ἀφθονίαν τῶν ἀγαθῶν χορηγοῦντος οὐκ ἐπὶ τῷ καρποῦσθαι μόνοις, ἀλλὰ καὶ τῷ τοῖς ἄλλοις μεταδιδόναι φιλοτίμως, καὶ βουλομένου τῷ τρόπῳ τούτῳ τὴν ἰδίαν περὶ τὸν ̓Ισραηλιτῶν λαὸν εὔνοιαν καὶ τὴν χορηγίαν τῆς εὐδαιμονίας καὶ τοῖς ἄλλοις ἐμφανίζεσθαι ἐκ πολλοῦ τοῦ περιόντος αὐτοῖς κἀκείνοις μεταδιδόντων.for that is not to be deemed as idly spent, which any one out of kindness communicates to another, since God bestows plenty of good things on men, not only for themselves to reap the advantage, but also to give to others in a way of generosity; and he is desirous, by this means, to make known to others his peculiar kindness to the people of Israel, and how freely he communicates happiness to them, while they abundantly communicate out of their great superfluities to even these foreigners also.


ὁ δὲ παρὰ ταῦτα ποιήσας πληγὰς μιᾷ λειπούσας τεσσαράκοντα τῷ δημοσίῳ σκύτει λαβὼν τιμωρίαν ταύτην αἰσχίστην ἐλεύθερος ὑπομενέτω, ὅτι τῷ κέρδει δουλεύσας ὕβρισε τὸ ἀξίωμα:But for him that acts contrary to this law, let him be beaten with forty stripes save one by the public executioner; let him undergo this punishment, which is a most ignominious one for a free-man, and this because he was such a slave to gain as to lay a blot upon his dignity;


καλῶς γὰρ ὑμῖν ἔχει πεπειραμένοις ἐν Αἰγύπτῳ συμφορῶν καὶ κατὰ τὴν ἐρημίαν πρόνοιαν τῶν ἐν τοῖς ὁμοίοις ὑπαρχόντων ποιεῖσθαι, καὶ τυχόντας εὐπορίας ἐξ ἐλέου καὶ προνοίας τοῦ θεοῦ τὴν αὐτὴν ταύτην ἐξ ὁμοίου πάθους ἀπομερίζειν τοῖς δεομένοις.for it is proper for you who have had the experience of the afflictions in Egypt, and of those in the wilderness, to make provision for those that are in the like circumstances; and while you have now obtained plenty yourselves, through the mercy and providence of God, to distribute of the same plenty, by the like sympathy, to such as stand in need of it.


nan22. Besides those two tithes, which I have already said you are to pay every year, the one for the Levites, the other for the festivals, you are to bring every third year a third tithe to be distributed to those that want; to women also that are widows, and to children that are orphans.


τῶν δ' ὡραίων ὅ τι καὶ πρῶτον ἑκάστῳ τύχῃ γενόμενον εἰς τὸ ἱερὸν κομιζέτωσαν, καὶ τὸν θεὸν ὑπὲρ τῆς ἐνεγκαμένης αὐτὸ γῆς, ἣν αὐτοῖς κτήσασθαι παρέσχεν, εὐλογήσαντες θυσίας ἃς ὁ νόμος αὐτοῖς ἐπιφέρειν κελεύει ἐπιτελέσαντες τούτων τὰ προτέλεια τοῖς ἱερεῦσι διδότωσαν.But as to the ripe fruits, let them carry that which is ripe first of all into the temple; and when they have blessed God for that land which bare them, and which he had given them for a possession, when they have also offered those sacrifices which the law has commanded them to bring, let them give the first-fruits to the priests.


ἐπειδὰν δὲ ταῦτά τις ποιήσας καὶ πάντων τὰς δεκάτας ἅμα ταῖς εἰς τοὺς Λευίτας καὶ τὰς εὐωχίας ἀπενηνοχὼς ἀπιέναι μέλλῃ πρὸς αὑτὸν οἴκαδε, στὰς ἀντικρὺ τοῦ τεμενίσματος εὐχαριστησάτω μὲν τῷ θεῷ, ὅτι τῆς ἀπ' Αἰγυπτίων αὐτοὺς ὕβρεως ἀπαλλάξας γῆν αὐτοῖς ἀγαθὴν καὶ πολλὴν ἔδωκε καρποῦσθαιBut when any one hath done this, and hath brought the tithe of all that he hath, together with those first-fruits that are for the Levites, and for the festivals, and when he is about to go home, let him stand before the holy house, and return thanks to God, that he hath delivered them from the injurious treatment they had in Egypt, and hath given them a good land, and a large, and lets them enjoy the fruits thereof; and when he hath openly testified that he hath fully paid the tithes [and other dues] according to the laws of Moses


μαρτυράμενος δὲ ὡς τάς τε δεκάτας κατὰ τοὺς Μωυσέος τελέσειε νόμους αἰτησάσθω τὸν θεὸν εὐμενῆ καὶ ἵλεων αὐτῷ διὰ παντὸς εἶναι καὶ κοινῇ πᾶσιν ̔Εβραίοις διαμένειν, φυλάττοντα μὲν ἃ δέδωκεν αὐτοῖς ἀγαθὰ προσκτήσασθαι δὲ ὅσα δύναται χαρίζεσθαι.let him entreat God that he will be ever merciful and gracious to him, and continue so to be to all the Hebrews, both by preserving the good things which he hath already given them, and by adding what it is still in his power to bestow upon them.


Γαμείτωσαν δὲ ἐν ὥρᾳ γάμου γενόμενοι παρθένους ἐλευθέρας γονέων ἀγαθῶν, ὁ δὲ μὴ μέλλων ἄγεσθαι παρθένον μὴ ζευγνύσθω συνοικοῦσαν ἄλλῳ νοθεύσας μηδὲ λυπῶν τὸν πρότερον αὐτῆς ἄνδρα: δούλας δὲ μὴ γαμεῖσθαι τοῖς ἐλευθέροις, μηδ' ἂν ὑπ' ἔρωτος πρὸς τοῦτό τινες ἐκβιάζωνται, κρατεῖν δὲ τῆς ἐπιθυμίας τὸ εὐπρεπὲς καὶ τοῖς ἀξιώμασι πρόσφορον.23. Let the Hebrews marry, at the age fit for it, virgins that are free, and born of good parents. And he that does not marry a virgin, let him not corrupt another man’s wife, and marry her, nor grieve her former husband. Nor let free men marry slaves, although their affections should strongly bias any of them so to do; for it is decent, and for the dignity of the persons themselves, to govern those their affections.


ἔτι μηδὲ ἡταιρημένης εἶναι γάμον, ἧς δι' ὕβριν τοῦ σώματος τὰς ἐπὶ τῷ γάμῳ θυσίας ὁ θεὸς οὐκ ἂν προσοῖτο: γένοιτο γὰρ ἂν οὕτω τῶν παίδων τὰ φρονήματα ἐλευθέρια καὶ πρὸς ἀρετὴν ὄρθια, εἰ μὴ τύχοιεν ἐκ γάμων φύντες αἰσχρῶν, μηδ' ἐξ ἐπιθυμίας οὐκ ἐλευθερίας συνελθόντων.And further, no one ought to marry a harlot, whose matrimonial oblations, arising from the prostitution of her body, God will not receive; for by these means the dispositions of the children will be liberal and virtuous; I mean, when they are not born of base parents, and of the lustful conjunction of such as marry women that are not free.


εἴ τις ὡς παρθένον μνηστευσάμενος ἔπειτα μὴ τοιαύτην εὕροι, δίκην λαχὼν αὐτὸς μὲν κατηγορείτω χρώμενος εἰς ἀπόδειξιν οἷς ἂν ἔχῃ τεκμηρίοις, ἀπολογείσθω δὲ ὁ τῆς κόρης πατὴρ ἢ ἀδελφὸς ἢ ὃς ἂν μετὰ τούτους ἐγγυτέρω δοκῇ τοῦ γένους.If any one has been espoused to a woman as to a virgin, and does not afterward find her so to be, let him bring his action, and accuse her, and let him make use of such indications to prove his accusation as he is furnished withal; and let the father or the brother of the damsel, or some one that is after them nearest of kin to her, defend her.


καὶ κριθεῖσα μὲν ἡ κόρη μὴ ἀδικεῖν συνοικείτω τῷ κατηγορήσαντι μηδεμίαν ἐξουσίαν ἔχοντος ἐκείνου ἀποπέμπεσθαι αὐτήν, πλὴν εἰ μὴ μεγάλας αἰτίας αὐτῷ παράσχοι καὶ πρὸς ἃς οὐδ' ἀντειπεῖν δυνηθείη.If the damsel obtain a sentence in her favor, that she had not been guilty, let her live with her husband that accused her; and let him not have any further power at all to put her away, unless she give him very great occasions of suspicion, and such as can be no way contradicted.


τοῦ δὲ τολμηρῶς καὶ προπετῶς ἐπενεγκεῖν αἰτίαν καὶ διαβολὴν πρόστιμον ἐκτινύτω πληγὰς τεσσαράκοντα μιᾷ λειπούσας λαμβάνων καὶ πεντήκοντα σίκλους ἀποτινύτω τῷ πατρί. ἂν δ' ἐξελέγξῃ τὴν παιδίσκην ἐφθαρμένην, δημότις μὲν οὖσα τοῦ μὴ σωφρόνως προστῆναι τῆς παρθενίας ἄχρι νομίμων γάμων καταλευέσθω, ἂν δ' ἐξ ἱερέων ᾖ γεγενημένη, καιέσθω ζῶσα.But for him that brings an accusation and calumny against his wife in an impudent and rash manner, let him be punished by receiving forty stripes save one, and let him pay fifty shekels to her father: but if the damsel be convicted, as having been corrupted, and is one of the common people, let her be stoned, because she did not preserve her virginity till she were lawfully married; but if she were the daughter of a priest, let her be burnt alive.


δύο γυναικῶν οὐσῶν τινι, καὶ τῆς μὲν ἑτέρας ἐν τιμῇ σφόδρα καὶ εὐνοίᾳ κειμένης ἢ δι' ἔρωτα καὶ κάλλος ἢ κατ' ἄλλην αἰτίαν, τῆς δ' ἑτέρας ἐν ἐλάττονι μοίρᾳ τυγχανούσης, ἂν ὁ ἐκ τῆς ἀγαπωμένης παῖς γενόμενος νεώτερος ὢν τοῦ ἐκ τῆς ἑτέρας φύντος ἀξιοῖ διὰ τὴν πρὸς τὴν μητέρα τοῦ πατρὸς εὔνοιαν τῶν πρεσβείων τυγχάνειν, ὥστε διπλοῦν τὸ μέρος τῆς πατρῴας οὐσίας ἐκλαμβάνειν, τοῦτο γὰρ ἐν τοῖς νόμοις διεταξάμην, μὴ συγκεχωρήσθω:If any one has two wives, and if he greatly respect and be kind to one of them, either out of his affection to her, or for her beauty, or for some other reason, while the other is of less esteem with him; and if the son of her that is beloved be the younger by birth than another born of the other wife, but endeavors to obtain the right of primogeniture from his father’s kindness to his mother, and would thereby obtain a double portion of his father’s substance, for that double portion is what I have allotted him in the laws,—let not this be permitted;


nanfor it is unjust that he who is the elder by birth should be deprived of what is due to him, on the father’s disposition of his estate, because his mother was not equally regarded by him.


ὁ κόρην ἄλλῳ κατηγγυημένην φθείρας, εἰ μὲν πείσας καὶ πρὸς τὴν φθορὰν συγκάταινον λαβών, ἀποθνησκέτω σὺν αὐτῇ: πονηροὶ γὰρ ὁμοίως ἑκάτεροι, ὁ μὲν τὸ αἴσχιστον πείσας ἑκουσίως ὑπομεῖναι καὶ προτιμῆσαι τοῦτο τοῦ ἐλευθέρου γάμου τὴν κόρην, ἡ δὲ παρασχεῖν ἑαυτὴν πεισθεῖσα δι' ἡδονὴν ἢ διὰ κέρδος πρὸς τὴν ὕβριν:He that hath corrupted a damsel espoused to another man, in case he had her consent, let both him and her be put to death, for they are both equally guilty; the man, because he persuaded the woman willingly to submit to a most impure action, and to prefer it to lawful wedlock; the woman, because she was persuaded to yield herself to be corrupted, either for pleasure or for gain.


ἐὰν δέ που μόνῃ περιπεσὼν βιάσηται μηδενὸς βοηθοῦ παρόντος, μόνος ἀποθνησκέτω. ὁ φθείρας παρθένον μήπω κατηγγυημένην αὐτὸς γαμείτω: ἢν δὲ τῷ πατρὶ τῆς κόρης μὴ δόξῃ συνοικίζειν αὐτῷ, πεντήκοντα σίκλους τιμὴν τῆς ὕβρεως καταβαλλέτω.However, if a man light on a woman when she is alone, and forces her, where nobody was present to come to her assistance, let him only be put to death. Let him that hath corrupted a virgin not yet espoused marry her; but if the father of the damsel be not willing that she should be his wife, let him pay fifty shekels as the price of her prostitution.


γυναικὸς δὲ τῆς συνοικούσης βουλόμενος διαζευχθῆναι καθ' ἁσδηποτοῦν αἰτίας, πολλαὶ δ' ἂν τοῖς ἀνθρώποις τοιαῦται γίγνοιντο, γράμμασι μὲν περὶ τοῦ μηδέποτε συνελθεῖν ἰσχυριζέσθω: λάβοι γὰρ ἂν οὕτως ἐξουσίαν συνοικεῖν ἑτέρῳ, πρότερον γὰρ οὐκ ἐφετέον: εἰ δὲ καὶ πρὸς ἐκεῖνον κακωθείη καὶ τελευτήσαντος αὐτοῦ θελήσειε γαμεῖν ὁ πρότερος, μὴ ἐξεῖναι αὐτῇ ἐπανιέναι.He that desires to be divorced from his wife for any cause whatsoever, (and many such causes happen among men,) let him in writing give assurance that he will never use her as his wife any more; for by this means she may be at liberty to marry another husband, although before this bill of divorce be given, she is not to be permitted so to do: but if she be misused by him also, or if, when he is dead, her first husband would marry her again, it shall not be lawful for her to return to him.


τὴν ἄτεκνον τἀνδρὸς αὐτῇ τετελευτηκότος ὁ ἀδελφὸς ἐκείνου γαμείτω καὶ τὸν παῖδα τὸν γενόμενον τῷ τοῦ τεθνεῶτος καλέσας ὀνόματι τρεφέτω τοῦ κλήρου διάδοχον: τοῦτο γὰρ καὶ τοῖς δημοσίοις λυσιτελήσει γιγνόμενον τῶν οἴκων οὐκ ἐκλειπόντων καὶ τῶν χρημάτων τοῖς συγγενέσι μενόντων, καὶ ταῖς γυναιξὶ κουφισμὸν οἴσει τῆς συμφορᾶς τοῖς ἔγγιστα τῶν προτέρων ἀνδρῶν συνοικούσαις.If a woman’s husband die, and leave her without children, let his brother marry her, and let him call the son that is born to him by his brother’s name, and educate him as the heir of his inheritance, for this procedure will be for the benefit of the public, because thereby families will not fail, and the estate will continue among the kindred; and this will be for the solace of wives under their affliction, that they are to be married to the next relation of their former husbands.


ἐὰν δὲ μὴ βούληται γαμεῖν ὁ ἀδελφός, ἐπὶ τὴν γερουσίαν ἐλθοῦσα ἡ γυνὴ μαρτυράσθω τοῦθ', ὅτι βουλομένην αὐτὴν ἐπὶ τοῦ οἴκου μένειν καὶ τεκνοῦν ἐξ αὐτοῦ μὴ προσδέχοιτο ὑβρίζων τὴν τοῦ τεθνηκότος ἀδελφοῦ μνήμην. ἐρομένης δὲ τῆς γερουσίας, διὰ ποίαν αἰτίαν ἀλλοτρίως ἔχοι πρὸς τὸν γάμον, ἄν τε μικρὰν ἄν τε μείζω λέγῃ, πρὸς ταῦτα ῥεπέτω:But if the brother will not marry her, let the woman come before the senate, and protest openly that this brother will not admit her for his wife, but will injure the memory of his deceased brother, while she is willing to continue in the family, and to hear him children. And when the senate have inquired of him for what reason it is that he is averse to this marriage, whether he gives a bad or a good reason, the matter must come to this issue


ὑπολύσασα δ' αὐτὸν ἡ γυνὴ τἀδελφοῦ τὰ σάνδαλα, καὶ πτύουσα αὐτοῦ εἰς τὸ πρόσωπον τούτων αὐτὸν ἄξιον εἶναι παρ' αὐτῆς λεγέτω τυγχάνειν ὑβρίσαντα τὴν τοῦ κατοιχομένου μνήμην. καὶ ὁ μὲν ἐκ τῆς γερουσίας ἀπίτω τοῦτ' ἔχων ὄνειδος πρὸς ἅπαντα τὸν βίον, ἡ δ' ᾧπερ ἂν βουληθῇ τινι τῶν δεομένων γαμείσθω.That the woman shall loose the sandals of the brother, and shall spit in his face, and say, He deserves this reproachful treatment from her, as having injured the memory of the deceased. And then let him go away out of the senate, and bear this reproach upon him all his life long; and let her marry to whom she pleases, of such as seek her in marriage.


ἂν δ' αἰχμάλωτόν τις λάβῃ παρθένον ἄν τε καὶ γεγαμημένην, βουλομένῳ συνοικεῖν μὴ πρότερον ἐξέστω εὐνῆς ἅψασθαι καὶ κοινωνίας, πρὶν ἢ ξυραμένην αὐτὴν καὶ πένθιμον σχῆμα ἀναλαβοῦσαν ἀποθρηνῆσαι συγγενεῖς καὶ φίλους τοὺς ἀπολωλότας ἐν τῇ μάχῃBut now, if any man take captive, either a virgin, or one that hath been married, and has a mind to marry her, let him not be allowed to bring her to bed to him, or to live with her as his wife, before she hath her head shaven, and hath put on her mourning habit, and lamented her relations and friends that were slain in the battle


ὅπως τὸ ἐπ' αὐτοῖς κορέσασα λυπηρὸν ἔπειθ' οὕτως ἐπ' εὐωχίας τράπηται καὶ γάμους: καλὸν γὰρ εἶναι καὶ δίκαιον παιδοποιὸν παραλαμβάνοντα θεραπεύειν αὐτῆς τὸ βουλητὸν, ἀλλὰ μὴ τὴν ἰδίαν ἡδονὴν διώκοντα μόνον τοῦ κατ' αὐτὴν ἀμελεῖν κεχαρισμένου.that by this means she may give vent to her sorrow for them, and after that may betake herself to feasting and matrimony; for it is good for him that takes a woman, in order to have children by her, to be complaisant to her inclinations, and not merely to pursue his own pleasure, while he hath no regard to what is agreeable to her.


τριάκοντα δ' ἡμερῶν τῷ πένθει διελθουσῶν, αὐτάρκεις γὰρ ἐπὶ τοῖς δακρύοις αὗται τῶν φιλτάτων ταῖς φρονίμοις, τότε χωρεῖν ἐπὶ τὸν γάμον. εἰ δ' ἐμπλησθεὶς τῆς ἐπιθυμίας ὑπερηφανεύσειεν αὐτὴν γαμετὴν ἔχειν, μηκέτ' ἐξουσίαν ἐχέτω καταδουλοῦν αὐτήν, ἀλλ' ὅπη βούλεται χωρεῖν ἀπίτω τοῦτο ἐλεύθερον ἔχουσα.But when thirty days are past, as the time of mourning, for so many are sufficient to prudent persons for lamenting the dearest friends, then let them proceed to the marriage; but in case when he hath satisfied his lust, he be too proud to retain her for his wife, let him not have it in his power to make her a slave, but let her go away whither she pleases, and have that privilege of a free woman.


nan24. As to those young men that despise their parents, and do not pay them honor, but offer them affronts, either because they are ashamed of them or think themselves wiser than they,—in the first place, let their parents admonish them in words, (for they are by nature of authority sufficient for becoming their judges,)


συνελθεῖν μὲν ἀλλήλοις οὐχ ἡδονῆς ἕνεκα λέγοντες οὐδὲ τῆς τῶν χρημάτων αὐξήσεως κοινῶν τῶν ἑκατέροις ὑπαρχόντων γενομένων, ἀλλ' ὅπως παίδων τύχωσιν, οἳ γηρωκομήσουσιν αὐτοὺς καὶ ὧν ἂν δέωνται παρ' αὐτῶν ἕξουσι, “γενόμενόν τε μετὰ χαρᾶς καὶ τοῦ τῷ θεῷ χάριν εἰδέναι τὴν μεγίστην ἀράμενοι διὰ σπουδῆς ἀνεθρέψαμεν μηδενὸς φειδὼ ποιούμενοι τοῦ καὶ δόξαντος εἰς σωτηρίαν τὴν σὴν καὶ παιδείαν τῶν ἀρίστων εἶναι χρησίμου.and let them say thus to them:—That they cohabited together, not for the sake of pleasure, nor for the augmentation of their riches, by joining both their stocks together, but that they might have children to take care of them in their old age, and might by them have what they then should want. And say further to him, “That when thou wast born, we took thee up with gladness, and gave God the greatest thanks for thee, and brought time up with great care, and spared for nothing that appeared useful for thy preservation, and for thy instruction in what was most excellent.


νῦν δέ, συγγνώμην γὰρ χρὴ νέμειν ἐφ' ἁμαρτήμασι νέων, ἀπόχρη σοι ὅσα τῆς εἰς ἡμᾶς τιμῆς ὠλιγώρησας, καὶ μεταβαλοῦ πρὸς τὸ σωφρονέστερον λογισάμενος καὶ τὸν θεὸν ἐπὶ τοῖς εἰς πατέρας τολμωμένοις χαλεπῶς ἔχειν, ὅτι καὶ αὐτὸς πατὴρ τοῦ παντὸς ἀνθρώπων γένους ἐστὶ καὶ συνατιμοῦσθαι δοκεῖ τοῖς τὴν αὐτὴν αὐτῷ προσηγορίαν ἔχουσιν οὐχ ὧν προσῆκεν αὐτοῖς παρὰ τῶν παίδων τυγχανόντων, καὶ νόμος κολαστὴς γίνεται τῶν τοιούτων ἀπαραίτητος, οὗ σὺ μὴ πειραθείης.”And now, since it is reasonable to forgive the sins of those that are young, let it suffice thee to have given so many indications Of thy contempt of us; reform thyself, and act more wisely for the time to come; considering that God is displeased with those that are insolent towards their parents, because he is himself the Father of the whole race of mankind, and seems to bear part of that dishonor which falls upon those that have the same name, when they do not meet with dire returns from their children. And on such the law inflicts inexorable punishment; of which punishment mayst thou never have the experience.”


κἂν μὲν τούτοις θεραπεύηται τὸ τῶν νέων αὔθαδες, ἀπαλλαττέσθωσαν τῶν ἐπὶ τοῖς ἠγνοημένοις ὀνειδῶν. οὕτως γὰρ ἂν ὅ τε νομοθέτης ἀγαθὸς εἴη καὶ οἱ πατέρες εὐτυχεῖς οὐκ ἐπιδόντες οὔτε υἱὸν κολαζόμενον οὔτε θυγατέρα.Now if the insolence of young men be thus cured, let them escape the reproach which their former errors deserved; for by this means the lawgiver will appear to be good, and parents happy, while they never behold either a son or a daughter brought to punishment.


οὐδ' ἂν οἱ λόγοι καὶ ἡ παρ' αὐτῶν διδασκαλία τοῦ σωφρονεῖν τὸ μηδὲν εἶναι φανῶσιν, ἐχθροὺς δ' ἀσπόνδους αὑτῷ ποιῇ τοὺς νόμους τοῖς συνεχέσι κατὰ τῶν γονέων τολμήμασι, προαχθεὶς ὑπ' αὐτῶν τούτων ἔξω τῆς πόλεως τοῦ πλήθους ἑπομένου καταλευέσθω καὶ μείνας δι' ὅλης τῆς ἡμέρας εἰς θέαν τὴν ἁπάντων θαπτέσθω νυκτός.But if it happen that these words and instructions, conveyed by them in order to reclaim the man, appear to be useless, then the offender renders the laws implacable enemies to the insolence he has offered his parents; let him therefore be brought forth by these very parents out of the city, with a multitude following him, and there let him be stoned; and when he has continued there for one whole day, that all the people may see him, let him be buried in the night.


οὕτως δὲ καὶ οἱ ὁπωσοῦν ὑπὸ τῶν νόμων ἀναιρεθῆναι κατακριθέντες. θαπτέσθωσαν δὲ καὶ οἱ πολέμιοι καὶ νεκρὸς μηδὲ εἷς ἄμοιρος γῆς κείσθω περαιτέρω τοῦ δικαίου τιμωρίαν ἐκτίνων.And thus it is that we bury all whom the laws condemn to die, upon any account whatsoever. Let our enemies that fall in battle be also buried; nor let any one dead body lie above the ground, or suffer a punishment beyond what justice requires.


Δανείζειν δ' ̔Εβραίων ἐπὶ τόκοις ἐξέστω μηδενὶ μήτε βρωτὸν μήτε ποτόν: οὐ γὰρ δίκαιον προσοδεύεσθαι τοῦ ὁμοφύλου τὰς τύχας, ἀλλὰ βοηθήσαντας ταῖς χρείαις αὐτοῦ κέρδος εἶναι νομίζειν τήν τ' ἐκείνων εὐχαριστίαν καὶ τὴν ἀμοιβὴν τὴν παρὰ τοῦ θεοῦ γενησομένην ἐπὶ τῇ χρηστότητι.25. Let no one lend to any one of the Hebrews upon usury, neither usury of what is eaten or what is drunken, for it is not just to make advantage of the misfortunes of one of thy own countrymen; but when thou hast been assistant to his necessities, think it thy gain if thou obtainest their gratitude to thee; and withal that reward which will come to thee from God, for thy humanity towards him.


Οἱ δὲ λαβόντες εἴτε ἀργύρια εἴτε τινὰ τῶν καρπῶν ὑγρὸν ἢ ξηρόν, κατὰ νοῦν αὐτοῖς τῶν παρὰ τοῦ θεοῦ χωρησάντων κομίζοντες μεθ' ἡδονῆς ἀποδιδότωσαν τοῖς δοῦσιν ὥσπερ ἀποθέμενοι εἰς τὰ αὑτῶν καὶ πάλιν εἰ δεηθεῖεν ἕξοντες.26. Those who have borrowed either silver or any sort of fruits, whether dry or wet, (I mean this, when the Jewish affairs shall, by the blessing of God, be to their own mind,) let the borrowers bring them again, and restore them with pleasure to those who lent them, laying them up, as it were, in their own treasuries, and justly expecting to receive them thence, if they shall want them again.


ἂν δὲ ἀναισχυντῶσι περὶ τὴν ἀπόδοσιν, μὴ περὶ τὴν οἰκίαν βαδίσαντας ἐνεχυριάζειν πρὶν ἢ δίκη περὶ τούτου γένηται: τὸ δ' ἐνέχυρον αἰτεῖν ἔξω καὶ τὸν ὀφείλοντα κομίζειν δι' αὐτοῦ μηδὲν ἀντιλέγοντα τῷ μετὰ νόμου βοηθείας ἐπ' αὐτὸν ἥκοντι.But if they be without shame, and do not restore it, let not the lender go to the borrower’s house, and take a pledge himself, before judgment be given concerning it; but let him require the pledge, and let the debtor bring it of himself, without the least opposition to him that comes upon him under the protection of the law.


κἂν μὲν εὔπορος ᾖ ὁ ἐνεχυρασμένος, κατεχέτω τοῦτο μέχρι τῆς ἀποδόσεως ὁ δεδανεικώς, ἂν δὲ πένης, ἀποτιθέτω πρὶν ἡλίου δυσμῶν, καὶ μάλιστ' ἂν ἱμάτιον ᾖ τὸ ἐνέχυρον, ὅπως εἰς ὕπνον ἔχῃ τοῦτο, φύσει τοῦ θεοῦ τοῖς πενομένοις ἔλεον νέμοντος.And if he that gave the pledge be rich, let the creditor retain it till what he lent be paid him again; but if he be poor, let him that takes it return it before the going down of the sun, especially if the pledge be a garment, that the debtor may have it for a covering in his sleep, God himself naturally showing mercy to the poor.


nanIt is also not lawful to take a millstone, nor any utensil thereto belonging, for a pledge, that the debtor, may not be deprived of instruments to get their food withal, and lest they be undone by their necessity.


̓Επ' ἀνθρώπου μὲν κλοπῇ θάνατος ἔστω ζημία, ὁ δὲ χρυσὸν ἢ ἄργυρον ὑφελόμενος τὸ διπλοῦν ἀποτινέτω. κτείνας δ' ἐπὶ τοῖς κατ' οἶκον κλεπτομένοις τις ἀθῷος ἔστω κἂν εἰ πρὸς διορύγματι τειχίου.27. Let death be the punishment for stealing a man; but he that hath purloined gold or silver, let him pay double. If any one kill a man that is stealing something out of his house, let him be esteemed guiltless, although the man were only breaking in at the wall.


βόσκημα δὲ ὁ κλέψας τετραπλῆν τὴν ζημίαν ἀποτινέτω πλὴν βοός, πενταπλῆν δ' ὑπὲρ τούτου καταβαλλέτω. ὁ δὲ τὸ ἐπιτίμιον ἄπορος διαλύσασθαι δοῦλος ἔστω τοῖς καταδεδικασμένοις.Let him that hath stolen cattle pay fourfold what is lost, excepting the case of an ox, for which let the thief pay fivefold. Let him that is so poor that he cannot pay what mulct is laid upon him, be his servant to whom he was adjudged to pay it.


Πραθεὶς δὲ ὁμοφύλῳ τις ἓξ ἔτη δουλευέτω, τῷ δ' ἑβδόμῳ ἐλεύθερος ἀφείσθω: ἐὰν δὲ τέκνων αὐτῷ γενομένων ἐκ δούλης παρὰ τῷ πριαμένῳ διὰ τὴν εὔνοιαν καὶ τὴν πρὸς τὰ οἰκεῖα φιλοστοργίαν βούληται δουλεύειν, ἐνιαυτοῦ ἐνστάντος τοῦ ἰοβήλου, πεντηκοστὸς δὲ ἐνιαυτός ἐστιν, ἐλευθερούσθω καὶ τὰ τέκνα καὶ τὴν γυναῖκα ἐλευθέραν ἐπαγόμενος.28. If any one be sold to one of his own nation, let him serve him six years, and on the seventh let him go free. But if he have a son by a womanservant in his purchaser’s house, and if, on account of his good-will to his master, and his natural affection to his wife and children, he will be his servant still, let him be set free only at the coming of the year of jubilee, which is the fiftieth year, and let him then take away with him his children and wife, and let them be free also.


̓Εὰν δέ τις ἢ χρυσίον ἢ ἀργύριον εὕρῃ καθ' ὁδόν, ἐπιζητήσας τὸν ἀπολωλεκότα καὶ κηρύξας τὸν τόπον ἐν ᾧ εὗρεν ἀποδότω, τὴν ἐκ τῆς ἑτέρου ζημίας ὠφέλειαν οὐκ ἀγαθὴν ὑπολαμβάνων. ὁμοίως καὶ περὶ βοσκημάτων οἷς ἂν ἐντύχῃ τις κατ' ἐρημίαν πλανωμένοις, μὴ εὑρεθέντος τοῦ κυρίου παραχρῆμα παρ' αὑτῷ φυλαττέτω μαρτυράμενος τὸν θεὸν μὴ νοσφίζεσθαι ἀλλότρια.29. If any one find gold or silver on the road, let him inquire after him that lost it, and make proclamation of the place where he found it, and then restore it to him again, as not thinking it right to make his own profit by the loss of another. And the same rule is to be observed in cattle found to have wandered away into a lonely place. If the owner be not presently discovered, let him that is the finder keep it with himself, and appeal to God that he has not purloined what belongs to another.


Μὴ ἐξεῖναι δὲ παριέναι κτηνῶν τινι κακοπαθούντων ὑπὸ χειμῶνος πεπτωκότων ἐν πηλῷ, συνδιασώζειν δὲ καὶ τὸν πόνον οἰκεῖον ἡγησάμενον βοηθεῖν.30. It is not lawful to pass by any beast that is in distress, when in a storm it is fallen down in the mire, but to endeavor to preserve it, as having a sympathy with it in its pain.


Μηνύειν δὲ καὶ τὰς ὁδοὺς τοῖς ἀγνοοῦσι, καὶ μὴ γέλωτα θηρωμένους αὑτοῖς ἐμποδίζειν πλάνῃ τὴν ἑτέρου χρείαν. ̔Ομοίως μηδὲ βλασφημείτω τις τὸν ἀπόντα καὶ τὸν ἐνεόν.31. It is also a duty to show the roads to those who do not know them, and not to esteem it a matter for sport, when we hinder others’ advantages, by setting them in a wrong way.


̓Εν μάχῃ τις ὅπου μὴ σίδηρος πληγεὶς παραχρῆμα μὲν ἀποθανὼν ἐκδικείσθω ταὐτὸν παθόντος τοῦ πεπληχότος. ἂν δὲ κομισθεὶς παρ' ἑαυτὸν καὶ νοσήσας ἐπὶ πλείονας ἡμέρας ἔπειτ' ἀποθάνῃ, ἀθῷος ἔστω ὁ πλήξας, σωθέντος δὲ καὶ πολλὰ δαπανήσαντος εἰς τὴν νοσηλείαν ἀποτινέτω πάνθ' ὅσα παρὰ τὸν χρόνον τῆς κατακλίσεως ἀνάλωσε καὶ ὅσα τοῖς ἰατροῖς ἔδωκεν.33. If men strive together, and there be no instrument of iron, let him that is smitten be avenged immediately, by inflicting the same punishment on him that smote him: but if when he is carried home he lie sick many days, and then die, let him that smote him escape punishment; but if he that is smitten escape death, and yet be at great expense for his cure, the smiter shall pay for all that has been expended during the time of his sickness, and for all that he has paid the physician.


ὁ γυναῖκα λακτίσας ἔγκυον, ἂν μὲν ἐξαμβλώσῃ ἡ γυνὴ ζημιούσθω χρήμασιν ὑπὸ τῶν δικαστῶν ὡς παρὰ τὸ διαφθαρὲν ἐν τῇ γαστρὶ μειώσας τὸ πλῆθος, διδόσθω δὲ καὶ τῷ ἀνδρὶ τῆς γυναικὸς παρ' αὐτοῦ χρήματα: θνησκούσης δ' ἐκ τῆς πληγῆς καὶ αὐτὸς ἀποθνησκέτω ψυχὴν ἀντὶ ψυχῆς καταθέσθαι δικαιοῦντος τοῦ νόμου.He that kicks a woman with child, so that the woman miscarry, let him pay a fine in money, as the judges shall determine, as having diminished the multitude by the destruction of what was in her womb; and let money also be given the woman’s husband by him that kicked her; but if she die of the stroke, let him also be put to death, the law judging it equitable that life should go for life.


Φάρμακον μήτε θανάσιμον μήτε τῶν εἰς ἄλλας βλάβας πεποιημένων ̓Ισραηλιτῶν ἐχέτω μηδὲ εἷς: ἐὰν δὲ κεκτημένος φωραθῇ τεθνάτω, τοῦτο πάσχων ὃ διέθηκεν ἂν ἐκείνους καθ' ὧν τὸ φάρμακον ἦν παρεσκευασμένον.34. Let no one of the Israelites keep any poison that may cause death, or any other harm; but if he be caught with it, let him be put to death, and suffer the very same mischief that he would have brought upon them for whom the poison was prepared.


nan35. He that maimeth any one, let him undergo the like himself, and be deprived of the same member of which he hath deprived the other, unless he that is maimed will accept of money instead of it for the law makes the sufferer the judge of the value of what he hath suffered, and permits him to estimate it, unless he will be more severe.


Βοῦν τοῖς κέρασι πλήττοντα ὁ δεσπότης ἀποσφαττέτω: εἰ δ' ἐφ' ἅλωος κτείνειέ τινα πλήξας, αὐτὸς μὲν καταλευσθεὶς ἀποθνησκέτω μηδ' εἰς τροφὴν εὔχρηστος εἶναι κατηξιωμένος, ἐὰν δὲ καὶ ὁ δεσπότης ἐλέγχηται προειδὼς αὐτοῦ τὴν φύσιν καὶ μὴ φυλαξάμενος, ἀποθνησκέτω ὡς αἴτιος τῷ ὑπὸ τοῦ βοὸς ἀνῃρημένῳ γεγενημένος.36. Let him that is the owner of an ox which pusheth with his horn, kill him: but if he pushes and gores any one in the thrashing-floor, let him be put to death by stoning, and let him not be thought fit for food: but if his owner be convicted as having known what his nature was, and hath not kept him up, let him also be put to death, as being the occasion of the ox’s having killed a man.


ἐὰν δὲ δοῦλον ἢ θεράπαιναν ἀποκτείνῃ βοῦς, αὐτὸς μὲν καταλιθούσθω, τριάκοντα δὲ σίκλους ὁ κύριος τοῦ βοὸς ἀποτινέτω τῷ δεσπότῃ τοῦ ἀνῃρημένου. βοῦς δὲ ἐὰν οὕτως πληγεὶς ἀποθάνῃ, πωλείσθωσαν καὶ ὁ τεθνεὼς καὶ ὁ πλήξας καὶ τὴν τιμὴν τὴν ἀμφοτέρων οἱ δεσπόται αὐτῶν διανεμέσθωσαν.But if the ox have killed a man-servant, or a maid-servant, let him be stoned; and let the owner of the ox pay thirty shekels to the master of him that was slain; but if it be an ox that is thus smitten and killed, let both the oxen, that which smote the other and that which was killed, be sold, and let the owners of them divide their price between them.


Οἱ φρέαρ ἢ λάκκον ὀρύξαντες ἐπιμελὲς ποιείσθωσαν ὥστε σανίδων ἐπιβολαῖς ἔχειν κεκλεισμένα, οὐχ ὅπως τινὲς εἴργοιντο ὑδρείας, ἀλλ' ἵνα μηδεὶς κίνδυνος ὡς ἐμπεσουμένοις ᾖ.37. Let those that dig a well or a pit be careful to lay planks over them, and so keep them shut up, not in order to hinder any persons from drawing water, but that there may be no danger of falling into them.


οὗ δ' ἂν εἰς ὄρυγμα τοιοῦτον μὴ κλειστὸν ἐμπεσὸν βόσκημά τινος διαφθαρῇ, τὴν τιμὴν αὐτοῦ τῷ δεσπότῃ καταβαλλέτω. περιβαλλέσθω δὲ καὶ τοῖς στέγεσιν ἅπερ ὡς ἀντὶ τείχους ὄντα οὐκ ἐάσει τινὰς ἀποκυλισθέντας ἀπολέσθαι.But if any one’s beast fall into such a well or pit thus digged, and not shut up, and perish, let the owner pay its price to the owner of the beast. Let there be a battlement round the tops of your houses instead of a wall, that may prevent any persons from rolling down and perishing.


Παρακαταθήκην δὲ ὥσπερ ἱερόν τι καὶ θεῖον χρῆμα ὁ παραλαβὼν φυλακῆς ἀξιούτω, καὶ μηδεὶς ἀποστερῆσαι θρασυνθείη τὸν πεπιστευκότα μήτ' ἀνὴρ μήτε γυνή, μηδ' εἰ χρυσὸν ἄπειρον μέλλοι κερδαίνειν, καταφρονῶν τῷ μηδένα εἶναι τὸν ἐξελέγξοντα.38. Let him that has received any thing in trust for another, take care to keep it as a sacred and divine thing; and let no one invent any contrivance whereby to deprive him that hath intrusted it with him of the same, and this whether he be a man or a woman; no, not although he or she were to gain an immense sum of gold, and this where he cannot be convicted of it by any body;


καθόλου μὲν γὰρ τὸ συνειδὸς ἐπιστάμενον τὸ αὐτοῦ προσῆκεν ἕκαστον εὖ πράττειν, καὶ μάρτυρι ἀρκούμενος αὐτῷ πάντα ποιείτω ἃ παρ' ἄλλων ἔπαινον αὐτῷ παρέξει, μάλιστα δὲ τὸν θεόν, ὃν οὐδεὶς πονηρὸς ὢν λανθάνει.for it is fit that a man’s own conscience, which knows what he hath, should in all cases oblige him to do well. Let this conscience be his witness, and make him always act so as may procure him commendation from others; but let him chiefly have regard to God, from whom no wicked man can lie concealed:


εἰ δὲ μηδὲν ἐπίβουλον δρῶν ὁ πιστευθεὶς ἀπολέσειεν, ἀφικόμενος ἐπὶ τοὺς ἑπτὰ κριτὰς ὀμνύτω τὸν θεόν, ὅτι μηδὲν παρὰ τὴν αὐτοῦ βούλησιν ἀπόλοιτο καὶ κακίαν οὐδὲ χρησαμένου τινὶ μέρει αὐτῆς, καὶ οὕτως ἀνεπαιτίατος ἀπίτω. χρησάμενος δὲ κἂν ἐλαχίστῳ μέρει τῶν πεπιστευμένων ἂν ἀπολέσας τύχῃ τὰ λοιπὰ πάντα ἃ ἔλαβεν ἀποδοῦναι κατεγνώσθω.but if he in whom the trust was reposed, without any deceit of his own, lose what he was intrusted withal, let him come before the seven judges, and swear by God that nothing hath been lost willingly, or with a wicked intention, and that he hath not made use of any part thereof, and so let him depart without blame; but if he hath made use of the least part of what was committed to him, and it be lost, let him be condemned to repay all that he had received.


ὁμοίως δὲ τῷ περὶ παρακαταθηκῶν κἂν μισθόν τις ἀποστερήσῃ τῶν ἐπὶ σώμασι τοῖς αὐτῶν ἐργαζομένων, μεμισήσθω. ὅθεν οὐκ ἀποστερητέον ἀνδρὸς πένητος μισθὸν εἰδότας, ὡς ἀντὶ γῆς καὶ τῶν ἄλλων κτημάτων ὁ θεὸς αὐτῷ τοῦτον εἴη παρεσχηκώς: ἀλλὰ μηδὲ ἀναβάλλεσθαι τὴν ἀπόδοσιν, ἀλλ' αὐθημερὸν ἐκτίνειν ὡς οὐ βουλομένου τοῦ θεοῦ τῆς ἐξ ὧν πεπόνηκε χρήσεως ὑστερεῖν τὸν ἐργασάμενον.After the same manner as in these trusts it is to be, if any one defraud those that undergo bodily labor for him. And let it be always remembered, that we are not to defraud a poor man of his wages, as being sensible that God has allotted these wages to him instead of land and other possessions; nay, this payment is not at all to be delayed, but to be made that very day, since God is not willing to deprive the laborer of the immediate use of what he hath labored for.


Παῖδας ὑπὲρ ἀδικίας πατέρων μὴ κολάζειν, ἀλλὰ διὰ τὴν ἐκείνων αὐτῶν ἀρετὴν οἴκτου μᾶλλον ἀξιοῦν, ὅτι μοχθηρῶν ἐγένοντο πατέρων, ἢ μίσους φύντας ἐκ φαύλων. οὐ μὴν οὐδὲ πατράσιν υἱῶν ἁμαρτίαν λογιστέον τῶν νέων πολλὰ παρὰ τὴν ἡμετέραν διδασκαλίαν αὐτοῖς ἐπιτρεπόντων ὑπερηφανίᾳ τοῦ διδάσκεσθαι.39. You are not to punish children for the faults of their parents, but on account of their own virtue rather to vouchsafe them commiseration, because they were born of wicked parents, than hatred, because they were born of bad ones. Nor indeed ought we to impute the sin of children to their fathers, while young persons indulge themselves in many practices different from what they have been instructed in, and this by their proud refusal of such instruction.


nan40. Let those that have made themselves eunuchs be had in detestation; and do you avoid any conversation with them who have deprived themselves of their manhood, and of that fruit of generation which God has given to men for the increase of their kind: let such be driven away, as if they had killed their children, since they beforehand have lost what should procure them;


δῆλον γάρ, ὡς τῆς ψυχῆς αὐτοῖς τεθηλυσμένης μετεκοσμήσαντο πρὸς τοῦτο καὶ τὸ σῶμα: ὁμοίως δὲ καὶ πᾶν τὸ νομιζόμενον τέρας τοῖς ὁρῶσι. μὴ ἐξεῖναι δὲ ποιεῖν ἐκτομίας μήτε ἀνθρώπους μήτε τῶν ἄλλων ζῴων.for evident it is, that while their soul is become effeminate, they have withal transfused that effeminacy to their body also. In like manner do you treat all that is of a monstrous nature when it is looked on; nor is it lawful to geld men or any other animals.


Αὕτη μὲν οὖν ὑμῖν εἰρηνικὴ τῶν νόμων κατὰ τὴν πολιτείαν διάταξις ἔστω: καὶ ὁ θεὸς εὐμενὴς ἀστασίαστον αὐτῆς τὸν κόσμον παρέξεται, γένοιτο δὲ χρόνος μηδὲ εἷς, ὃς καινίσει τι τούτων καὶ πρὸς τὸ ἐναντίον μεταβαλεῖ.41. Let this be the constitution of your political laws in time of peace, and God will be so merciful as to preserve this excellent settlement free from disturbance: and may that time never come which may innovate any thing, and change it for the contrary.


ἐπεὶ δὲ ἀνάγκη τὸ ἀνθρώπειον καὶ εἰς ἀβουλήτους ἢ κατὰ προαίρεσιν ταραχὰς καὶ κινδύνους ἐμπεσεῖν, φέρε καὶ περὶ τούτων βραχέα προσδιατάξωμεν, ὡς ἂν προειδότες ἃ χρὴ ποιεῖν ἐν τῇ χρείᾳ τῶν σωτηρίων εὐπορῆτε καὶ μὴ τότε ἃ δεῖ ποιεῖν ἐπιζητοῦντες ἀπαρασκεύαστοι τοῖς καιροῖς περιπέσητε.But since it must needs happen that mankind fall into troubles and dangers, either undesignedly or intentionally, come let us make a few constitutions concerning them, that so being apprised beforehand what ought to be done, you may have salutary counsels ready when you want them, and may not then be obliged to go to seek what is to be done, and so be unprovided, and fall into dangerous circumstances.


Γῆν ὑμῖν ἣν ὁ θεὸς ἔδωκε πόνων καταφρονοῦσι καὶ ψυχὰς πρὸς ἀρετὴν ἠσκημένοις ἀπόλεμον μὲν νέμεσθαι παράσχοι τε κεκτημένοις αὐτὴν μήτε ἀλλοτρίων εἰς αὐτὴν ἐπὶ κακώσει στρατευσάντων μήτε στάσεως ἐμφυλίου κατασχούσης ὑμᾶςMay you be a laborious people, and exercise your souls in virtuous actions, and thereby possess and inherit the land without wars; while neither any foreigners make war upon it, and so afflict you, nor any internal sedition seize upon it


ὑφ' ἧς τἀναντία πατράσι τοῖς ἑαυτῶν πράττοντες ἀπολεῖτε τὰ ἐκείνοις νομισθέντα, χρώμενοί τε νόμοις οὓς ἀγαθοὺς δοκιμάσας ὁ θεὸς παραδίδωσι διατελοίητε: ἔργον δ' ὅτι ἂν πολεμικὸν ἢ νῦν ὑφ' ὑμῶν ἢ ὕστερον ἐπὶ παίδων ὑμετέρων γένηται τοῦθ' ὑπερόριον πραχθείη.whereby you may do things that are contrary to your fathers, and so lose the laws which they have established. And may you continue in the observation of those laws which God hath approved of, and hath delivered to you. Let all sort of warlike operations, whether they befall you now in your own time, or hereafter in the times of your posterity, be done out of your own borders:


μέλλοντας δὲ πολεμεῖν πρεσβείαν καὶ κήρυκας πέμπειν παρὰ τοὺς ἑκουσίως πολεμίους: πρὸ γὰρ τῶν ὅπλων καλὸν εἶναι χρῆσθαι λόγοις πρὸς αὐτοὺς δηλοῦντας, ὅτι καὶ στρατιὰν πολλὴν ἔχοντες καὶ ἵππους καὶ ὅπλα καὶ πρὸ τούτων εὐμενῆ τὸν θεὸν καὶ σύμμαχον, ὅμως ἀξιοῦτε μὴ ἀναγκάζεσθαι πολεμεῖν αὐτοῖς μηδὲ τὰ ἐκείνων ἀφαιρουμένους ἀβούλητον αὑτοῖς κέρδος προσλαμβάνειν.but when you are about to go to war, send embassages and heralds to those who are your voluntary enemies, for it is a right thing to make use of words to them before you come to your weapons of war; and assure them thereby, that although you have a numerous army, with horses and weapons, and, above these, a God merciful to you, and ready to assist you, you do however desire them not to compel you to fight against them, nor to take from them what they have, which will indeed be our gain, but what they will have no reason to wish we should take to ourselves.


καὶ πειθομένων μὲν καλῶς ὑμᾶς ἔχειν τὴν εἰρήνην φυλάττειν, εἰ δὲ φρονοῦντες ἐφ' ἑαυτοῖς ὡς ἰσχύι διαφέρουσιν ἀδικεῖν ἐθέλοιεν, στρατὸν ἐπ' αὐτοὺς ἀγάγοιτε, στρατηγῷ μὲν αὐτοκράτορι χρώμενοι τῷ θεῷ, ὑποστράτηγον δὲ χειροτονήσαντες ἕνα τὸν ἀρετῇ προύχοντα: πολυαρχία γὰρ πρὸς τῷ τοῖς ὀξέως τι πράττειν ἀνάγκην ἔχουσιν ἐμπόδιον εἶναι καὶ βλάπτειν πέφυκε τοὺς χρωμένους.And if they hearken to you, it will be proper for you to keep peace with them; but if they trust in their own strength, as superior to yours, and will not do you justice, lead your army against them, making use of God as your supreme Commander, but ordaining for a lieutenant under him one that is of the greatest courage among you; for these different commanders, besides their being an obstacle to actions that are to be done on the sudden, are a disadvantage to those that make use of them.


στρατὸν δ' ἄγειν καθαρὸν ἐκ πάντων τῶν ῥώμῃ σωμάτων καὶ ψυχῆς εὐτολμίᾳ διαφερόντων τὸ δειλὸν ἀποκρίναντας, μὴ τοὺς πολεμίους παρὰ τὸ ἔργον τραπὲν εἰς φυγὴν ὠφελήσῃ. τούς τε νεωστὶ δειμαμένους οἰκίας, οἷς οὔπω χρόνος ἀπολαύσεως αὐτῶν ἐνιαύσιος, καὶ φυτεύσαντας οὔπω δὲ καρπῶν μετεσχηκότας, ἐᾶν κατὰ χώραν, καὶ τοὺς μνηστευσαμένους δὲ καὶ νεωστὶ γεγαμηκότας, μὴ πόθῳ τούτων φειδόμενοι τοῦ ζῆν καὶ τηροῦντες αὑτοὺς εἰς τὴν τούτων ἀπόλαυσιν ἐθελοκακήσωσι περὶ τὰς γυναῖκας.Lead an army pure, and of chosen men, composed of all such as have extraordinary strength of body and hardiness of soul; but do you send away the timorous part, lest they run away in the time of action, and so afford an advantage to your enemies. Do you also give leave to those that have lately built them houses, and have not yet lived in them a year’s time; and to those that have planted them vineyards, and have not yet been partakers of their fruits,—to continue in their own country; as well as those also who have betrothed, or lately married them wives, lest they have such an affection for these things that they be too sparing of their lives, and, by reserving themselves for these enjoyments, they become voluntary cowards, on account of their wives.


Στρατοπεδευσάμενοι δὲ προνοεῖσθε, μή τι τῶν δυσχερεστέρων ἐργάσησθε. πολιορκοῦντας δὲ καὶ ξύλων ἀπορουμένους εἰς ποίησιν μηχανημάτων μὴ κείρειν τὴν γῆν ἥμερα δένδρα κόπτοντας ἀλλὰ φείδεσθαι, λογιζομένους ἐπ' ὠφελείᾳ ταῦτα τῶν ἀνθρώπων γεγονέναι, καὶ φωνῆς ἂν εὐπορήσαντα δικαιολογήσασθαι πρὸς ὑμᾶς, ὡς οὐδὲν αἴτια τοῦ πολέμου γεγονότα πάσχοι κακῶς παρὰ δίκην, εἰ δύναμις αὐτοῖς ἦν καὶ μετοικήσαντα ἂν καὶ πρὸς ἄλλην μεταβάντα γῆν.42. When you have pitched your camp, take care that you do nothing that is cruel. And when you are engaged in a siege; and want timber for the making of warlike engines, do not you render the land naked by cutting down trees that bear fruit, but spare them, as considering that they were made for the benefit of men; and that if they could speak, they would have a just plea against you, because, though they are not occasions of the war, they are unjustly treated, and suffer in it, and would, if they were able, remove themselves into another land.


nanWhen you have beaten your enemies in battle, slay those that have fought against you; but preserve the others alive, that they may pay you tribute, excepting the nation of the Canaanites; for as to that people, you must entirely destroy them.


Φυλάσσειν δὲ μάλιστα ἐν ταῖς μάχαις, ὡς μήτε γυναῖκα ἀνδρικῇ σκευῇ χρῆσθαι μήτ' ἄνδρα στολῇ γυναικείᾳ.43, Take care, especially in your battles, that no woman use the habit of a man, nor man the garment of a woman.


Πολιτείαν μὲν οὖν τοιάνδε Μωυσῆς κατέλιπε, νόμους δ' ἔτι πρότερον τεσσαρακοστῷ ἔτει γεγραμμένους παραδίδωσι, περὶ ὧν ἐν ἑτέρᾳ γραφῇ λέξομεν. ταῖς δ' ἑξῆς ἡμέραις, συνεχὲς γὰρ ἐκκλησίασεν, εὐλογίας αὐτοῖς δίδωσι καὶ κατάρας ἐπὶ τοὺς μὴ κατὰ τοὺς νόμους ζησομένους ἀλλὰ παραβησομένους τὰ ἐν αὐτοῖς διωρισμένα.44. This was the form of political government which was left us by Moses. Moreover, he had already delivered laws in writing in the fortieth year [after they came out of Egypt], concerning which we will discourse in another book. But now on the following days (for he called them to assemble continually) he delivered blessings to them, and curses upon those that should not live according to the laws, but should transgress the duties that were determined for them to observe.


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

22 results
1. Hebrew Bible, Deuteronomy, 4.2, 6.4-6.9, 11.13-11.21, 12.32, 13.1 (9th cent. BCE - 3rd cent. BCE)

4.2. וְאֶתְכֶם לָקַח יְהוָה וַיּוֹצִא אֶתְכֶם מִכּוּר הַבַּרְזֶל מִמִּצְרָיִם לִהְיוֹת לוֹ לְעַם נַחֲלָה כַּיּוֹם הַזֶּה׃ 4.2. לֹא תֹסִפוּ עַל־הַדָּבָר אֲשֶׁר אָנֹכִי מְצַוֶּה אֶתְכֶם וְלֹא תִגְרְעוּ מִמֶּנּוּ לִשְׁמֹר אֶת־מִצְוֺת יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם אֲשֶׁר אָנֹכִי מְצַוֶּה אֶתְכֶם׃ 6.4. שְׁמַע יִשְׂרָאֵל יְהוָה אֱלֹהֵינוּ יְהוָה אֶחָד׃ 6.5. וְאָהַבְתָּ אֵת יְהוָה אֱלֹהֶיךָ בְּכָל־לְבָבְךָ וּבְכָל־נַפְשְׁךָ וּבְכָל־מְאֹדֶךָ׃ 6.6. וְהָיוּ הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה אֲשֶׁר אָנֹכִי מְצַוְּךָ הַיּוֹם עַל־לְבָבֶךָ׃ 6.7. וְשִׁנַּנְתָּם לְבָנֶיךָ וְדִבַּרְתָּ בָּם בְּשִׁבְתְּךָ בְּבֵיתֶךָ וּבְלֶכְתְּךָ בַדֶּרֶךְ וּבְשָׁכְבְּךָ וּבְקוּמֶךָ׃ 6.8. וּקְשַׁרְתָּם לְאוֹת עַל־יָדֶךָ וְהָיוּ לְטֹטָפֹת בֵּין עֵינֶיךָ׃ 6.9. וּכְתַבְתָּם עַל־מְזוּזֹת בֵּיתֶךָ וּבִשְׁעָרֶיךָ׃ 11.13. וְהָיָה אִם־שָׁמֹעַ תִּשְׁמְעוּ אֶל־מִצְוֺתַי אֲשֶׁר אָנֹכִי מְצַוֶּה אֶתְכֶם הַיּוֹם לְאַהֲבָה אֶת־יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם וּלְעָבְדוֹ בְּכָל־לְבַבְכֶם וּבְכָל־נַפְשְׁכֶם׃ 11.14. וְנָתַתִּי מְטַר־אַרְצְכֶם בְּעִתּוֹ יוֹרֶה וּמַלְקוֹשׁ וְאָסַפְתָּ דְגָנֶךָ וְתִירֹשְׁךָ וְיִצְהָרֶךָ׃ 11.15. וְנָתַתִּי עֵשֶׂב בְּשָׂדְךָ לִבְהֶמְתֶּךָ וְאָכַלְתָּ וְשָׂבָעְתָּ׃ 11.16. הִשָּׁמְרוּ לָכֶם פֶּן יִפְתֶּה לְבַבְכֶם וְסַרְתֶּם וַעֲבַדְתֶּם אֱלֹהִים אֲחֵרִים וְהִשְׁתַּחֲוִיתֶם לָהֶם׃ 11.17. וְחָרָה אַף־יְהוָה בָּכֶם וְעָצַר אֶת־הַשָּׁמַיִם וְלֹא־יִהְיֶה מָטָר וְהָאֲדָמָה לֹא תִתֵּן אֶת־יְבוּלָהּ וַאֲבַדְתֶּם מְהֵרָה מֵעַל הָאָרֶץ הַטֹּבָה אֲשֶׁר יְהוָה נֹתֵן לָכֶם׃ 11.18. וְשַׂמְתֶּם אֶת־דְּבָרַי אֵלֶּה עַל־לְבַבְכֶם וְעַל־נַפְשְׁכֶם וּקְשַׁרְתֶּם אֹתָם לְאוֹת עַל־יֶדְכֶם וְהָיוּ לְטוֹטָפֹת בֵּין עֵינֵיכֶם׃ 11.19. וְלִמַּדְתֶּם אֹתָם אֶת־בְּנֵיכֶם לְדַבֵּר בָּם בְּשִׁבְתְּךָ בְּבֵיתֶךָ וּבְלֶכְתְּךָ בַדֶּרֶךְ וּבְשָׁכְבְּךָ וּבְקוּמֶךָ׃ 11.21. לְמַעַן יִרְבּוּ יְמֵיכֶם וִימֵי בְנֵיכֶם עַל הָאֲדָמָה אֲשֶׁר נִשְׁבַּע יְהוָה לַאֲבֹתֵיכֶם לָתֵת לָהֶם כִּימֵי הַשָּׁמַיִם עַל־הָאָרֶץ׃ 13.1. אֵת כָּל־הַדָּבָר אֲשֶׁר אָנֹכִי מְצַוֶּה אֶתְכֶם אֹתוֹ תִשְׁמְרוּ לַעֲשׂוֹת לֹא־תֹסֵף עָלָיו וְלֹא תִגְרַע מִמֶּנּוּ׃ 13.1. כִּי הָרֹג תַּהַרְגֶנּוּ יָדְךָ תִּהְיֶה־בּוֹ בָרִאשׁוֹנָה לַהֲמִיתוֹ וְיַד כָּל־הָעָם בָּאַחֲרֹנָה׃ 4.2. Ye shall not add unto the word which I command you, neither shall ye diminish from it, that ye may keep the commandments of the LORD your God which I command you." 6.4. HEAR, O ISRAEL: THE LORD OUR GOD, THE LORD IS ONE." 6.5. And thou shalt love the LORD thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy might." 6.6. And these words, which I command thee this day, shall be upon thy heart;" 6.7. and thou shalt teach them diligently unto thy children, and shalt talk of them when thou sittest in thy house, and when thou walkest by the way, and when thou liest down, and when thou risest up." 6.8. And thou shalt bind them for a sign upon thy hand, and they shall be for frontlets between thine eyes." 6.9. And thou shalt write them upon the door-posts of thy house, and upon thy gates." 11.13. And it shall come to pass, if ye shall hearken diligently unto My commandments which I command you this day, to love the LORD your God, and to serve Him with all your heart and with all your soul," 11.14. that I will give the rain of your land in its season, the former rain and the latter rain, that thou mayest gather in thy corn, and thy wine, and thine oil." 11.15. And I will give grass in thy fields for thy cattle, and thou shalt eat and be satisfied." 11.16. Take heed to yourselves, lest your heart be deceived, and ye turn aside, and serve other gods, and worship them;" 11.17. and the anger of the LORD be kindled against you, and He shut up the heaven, so that there shall be no rain, and the ground shall not yield her fruit; and ye perish quickly from off the good land which the LORD giveth you." 11.18. Therefore shall ye lay up these My words in your heart and in your soul; and ye shall bind them for a sign upon your hand, and they shall be for frontlets between your eyes." 11.19. And ye shall teach them your children, talking of them, when thou sittest in thy house, and when thou walkest by the way, and when thou liest down, and when thou risest up." 11.20. And thou shalt write them upon the door-posts of thy house, and upon thy gates;" 11.21. that your days may be multiplied, and the days of your children, upon the land which the LORD swore unto your fathers to give them, as the days of the heavens above the earth." 13.1. All this word which I command you, that shall ye observe to do; thou shalt not add thereto, nor diminish from it."
2. Hebrew Bible, Exodus, 19.3, 19.6-19.7, 19.15, 29.38-29.42 (9th cent. BCE - 3rd cent. BCE)

19.3. וּמֹשֶׁה עָלָה אֶל־הָאֱלֹהִים וַיִּקְרָא אֵלָיו יְהוָה מִן־הָהָר לֵאמֹר כֹּה תֹאמַר לְבֵית יַעֲקֹב וְתַגֵּיד לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל׃ 19.6. וְאַתֶּם תִּהְיוּ־לִי מַמְלֶכֶת כֹּהֲנִים וְגוֹי קָדוֹשׁ אֵלֶּה הַדְּבָרִים אֲשֶׁר תְּדַבֵּר אֶל־בְּנֵי יִשְׂרָאֵל׃ 19.7. וַיָּבֹא מֹשֶׁה וַיִּקְרָא לְזִקְנֵי הָעָם וַיָּשֶׂם לִפְנֵיהֶם אֵת כָּל־הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה אֲשֶׁר צִוָּהוּ יְהוָה׃ 19.15. וַיֹּאמֶר אֶל־הָעָם הֱיוּ נְכֹנִים לִשְׁלֹשֶׁת יָמִים אַל־תִּגְּשׁוּ אֶל־אִשָּׁה׃ 29.38. וְזֶה אֲשֶׁר תַּעֲשֶׂה עַל־הַמִּזְבֵּחַ כְּבָשִׂים בְּנֵי־שָׁנָה שְׁנַיִם לַיּוֹם תָּמִיד׃ 29.39. אֶת־הַכֶּבֶשׂ הָאֶחָד תַּעֲשֶׂה בַבֹּקֶר וְאֵת הַכֶּבֶשׂ הַשֵּׁנִי תַּעֲשֶׂה בֵּין הָעַרְבָּיִם׃ 29.41. וְאֵת הַכֶּבֶשׂ הַשֵּׁנִי תַּעֲשֶׂה בֵּין הָעַרְבָּיִם כְּמִנְחַת הַבֹּקֶר וּכְנִסְכָּהּ תַּעֲשֶׂה־לָּהּ לְרֵיחַ נִיחֹחַ אִשֶּׁה לַיהוָה׃ 29.42. עֹלַת תָּמִיד לְדֹרֹתֵיכֶם פֶּתַח אֹהֶל־מוֹעֵד לִפְנֵי יְהוָה אֲשֶׁר אִוָּעֵד לָכֶם שָׁמָּה לְדַבֵּר אֵלֶיךָ שָׁם׃ 19.3. And Moses went up unto God, and the LORD called unto him out of the mountain, saying: ‘Thus shalt thou say to the house of Jacob, and tell the children of Israel:" 19.6. and ye shall be unto Me a kingdom of priests, and a holy nation. These are the words which thou shalt speak unto the children of Israel.’" 19.7. And Moses came and called for the elders of the people, and set before them all these words which the LORD commanded him." 19.15. And he said unto the people: ‘Be ready against the third day; come not near a woman.’" 29.38. Now this is that which thou shalt offer upon the altar: two lambs of the first year day by day continually." 29.39. The one lamb thou shalt offer in the morning; and the other lamb thou shalt offer at dusk." 29.40. And with the one lamb a tenth part of an ephah of fine flour mingled with the fourth part of a hin of beaten oil; and the fourth part of a hin of wine for a drink-offering." 29.41. And the other lamb thou shalt offer at dusk, and shalt do thereto according to the meal-offering of the morning, and according to the drink-offering thereof, for a sweet savour, an offering made by fire unto the LORD." 29.42. It shall be a continual burnt-offering throughout your generations at the door of the tent of meeting before the LORD, where I will meet with you, to speak there unto thee."
3. Hebrew Bible, Leviticus, 27.30-27.33 (9th cent. BCE - 3rd cent. BCE)

27.31. וְאִם־גָּאֹל יִגְאַל אִישׁ מִמַּעַשְׂרוֹ חֲמִשִׁיתוֹ יֹסֵף עָלָיו׃ 27.32. וְכָל־מַעְשַׂר בָּקָר וָצֹאן כֹּל אֲשֶׁר־יַעֲבֹר תַּחַת הַשָּׁבֶט הָעֲשִׂירִי יִהְיֶה־קֹּדֶשׁ לַיהוָה׃ 27.33. לֹא יְבַקֵּר בֵּין־טוֹב לָרַע וְלֹא יְמִירֶנּוּ וְאִם־הָמֵר יְמִירֶנּוּ וְהָיָה־הוּא וּתְמוּרָתוֹ יִהְיֶה־קֹדֶשׁ לֹא יִגָּאֵל׃ 27.30. And all the tithe of the land, whether of the seed of the land, or of the fruit of the tree, is the LORD’S; it is holy unto the LORD." 27.31. And if a man will redeem aught of his tithe, he shall add unto it the fifth part thereof." 27.32. And all the tithe of the herd or the flock, whatsoever passeth under the rod, the tenth shall be holy unto the LORD." 27.33. He shall not inquire whether it be good or bad, neither shall he change it; and if he change it at all, then both it and that for which it is changed shall be holy; it shall not be redeemed."
4. Hebrew Bible, Numbers, 15.37-15.41, 28.1-28.8 (9th cent. BCE - 3rd cent. BCE)

15.37. וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל־מֹשֶׁה לֵּאמֹר׃ 15.38. דַּבֵּר אֶל־בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם וְעָשׂוּ לָהֶם צִיצִת עַל־כַּנְפֵי בִגְדֵיהֶם לְדֹרֹתָם וְנָתְנוּ עַל־צִיצִת הַכָּנָף פְּתִיל תְּכֵלֶת׃ 15.39. וְהָיָה לָכֶם לְצִיצִת וּרְאִיתֶם אֹתוֹ וּזְכַרְתֶּם אֶת־כָּל־מִצְוֺת יְהוָה וַעֲשִׂיתֶם אֹתָם וְלֹא־תָתֻרוּ אַחֲרֵי לְבַבְכֶם וְאַחֲרֵי עֵינֵיכֶם אֲשֶׁר־אַתֶּם זֹנִים אַחֲרֵיהֶם׃ 15.41. אֲנִי יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם אֲשֶׁר הוֹצֵאתִי אֶתְכֶם מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם לִהְיוֹת לָכֶם לֵאלֹהִים אֲנִי יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם׃ 28.1. עֹלַת שַׁבַּת בְּשַׁבַּתּוֹ עַל־עֹלַת הַתָּמִיד וְנִסְכָּהּ׃ 28.1. וַיְדַבֵּר יְהוָה אֶל־מֹשֶׁה לֵּאמֹר׃ 28.2. וּמִנְחָתָם סֹלֶת בְּלוּלָה בַשָּׁמֶן שְׁלֹשָׁה עֶשְׂרֹנִים לַפָּר וּשְׁנֵי עֶשְׂרֹנִים לָאַיִל תַּעֲשׂוּ׃ 28.2. צַו אֶת־בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם אֶת־קָרְבָּנִי לַחְמִי לְאִשַּׁי רֵיחַ נִיחֹחִי תִּשְׁמְרוּ לְהַקְרִיב לִי בְּמוֹעֲדוֹ׃ 28.3. וְאָמַרְתָּ לָהֶם זֶה הָאִשֶּׁה אֲשֶׁר תַּקְרִיבוּ לַיהוָה כְּבָשִׂים בְּנֵי־שָׁנָה תְמִימִם שְׁנַיִם לַיּוֹם עֹלָה תָמִיד׃ 28.3. שְׂעִיר עִזִּים אֶחָד לְכַפֵּר עֲלֵיכֶם׃ 28.4. אֶת־הַכֶּבֶשׂ אֶחָד תַּעֲשֶׂה בַבֹּקֶר וְאֵת הַכֶּבֶשׂ הַשֵּׁנִי תַּעֲשֶׂה בֵּין הָעַרְבָּיִם׃ 28.5. וַעֲשִׂירִית הָאֵיפָה סֹלֶת לְמִנְחָה בְּלוּלָה בְּשֶׁמֶן כָּתִית רְבִיעִת הַהִין׃ 28.6. עֹלַת תָּמִיד הָעֲשֻׂיָה בְּהַר סִינַי לְרֵיחַ נִיחֹחַ אִשֶּׁה לַיהוָה׃ 28.7. וְנִסְכּוֹ רְבִיעִת הַהִין לַכֶּבֶשׂ הָאֶחָד בַּקֹּדֶשׁ הַסֵּךְ נֶסֶךְ שֵׁכָר לַיהוָה׃ 28.8. וְאֵת הַכֶּבֶשׂ הַשֵּׁנִי תַּעֲשֶׂה בֵּין הָעַרְבָּיִם כְּמִנְחַת הַבֹּקֶר וּכְנִסְכּוֹ תַּעֲשֶׂה אִשֵּׁה רֵיחַ נִיחֹחַ לַיהוָה׃ 15.37. And the LORD spoke unto Moses, saying:" 15.38. ’Speak unto the children of Israel, and bid them that they make them throughout their generations fringes in the corners of their garments, and that they put with the fringe of each corner a thread of blue." 15.39. And it shall be unto you for a fringe, that ye may look upon it, and remember all the commandments of the LORD, and do them; and that ye go not about after your own heart and your own eyes, after which ye use to go astray;" 15.40. that ye may remember and do all My commandments, and be holy unto your God." 15.41. I am the LORD your God, who brought you out of the land of Egypt, to be your God: I am the LORD your God.’" 28.1. And the LORD spoke unto Moses, saying:" 28.2. Command the children of Israel, and say unto them: My food which is presented unto Me for offerings made by fire, of a sweet savour unto Me, shall ye observe to offer unto Me in its due season." 28.3. And thou shalt say unto them: This is the offering made by fire which ye shall bring unto the LORD: he-lambs of the first year without blemish, two day by day, for a continual burnt-offering." 28.4. The one lamb shalt thou offer in the morning, and the other lamb shalt thou offer at dusk;" 28.5. and the tenth part of an ephah of fine flour for a meal-offering, mingled with the fourth part of a hin of beaten oil." 28.6. It is a continual burnt-offering, which was offered in mount Sinai, for a sweet savour, an offering made by fire unto the LORD." 28.7. And the drink-offering thereof shall be the fourth part of a hin for the one lamb; in the holy place shalt thou pour out a drink-offering of strong drink unto the LORD." 28.8. And the other lamb shalt thou present at dusk; as the meal-offering of the morning, and as the drink-offering thereof, thou shalt present it, an offering made by fire, of a sweet savour unto the LORD."
5. Hebrew Bible, Nehemiah, 11-13, 7-10 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

6. Herodotus, Histories, 3.80-3.83 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

3.80. After the tumult quieted down, and five days passed, the rebels against the Magi held a council on the whole state of affairs, at which sentiments were uttered which to some Greeks seem incredible, but there is no doubt that they were spoken. ,Otanes was for turning the government over to the Persian people: “It seems to me,” he said, “that there can no longer be a single sovereign over us, for that is not pleasant or good. You saw the insolence of Cambyses, how far it went, and you had your share of the insolence of the Magus. ,How can monarchy be a fit thing, when the ruler can do what he wants with impunity? Give this power to the best man on earth, and it would stir him to unaccustomed thoughts. Insolence is created in him by the good things to hand, while from birth envy is rooted in man. ,Acquiring the two he possesses complete evil; for being satiated he does many reckless things, some from insolence, some from envy. And yet an absolute ruler ought to be free of envy, having all good things; but he becomes the opposite of this towards his citizens; he envies the best who thrive and live, and is pleased by the worst of his fellows; and he is the best confidant of slander. ,of all men he is the most inconsistent; for if you admire him modestly he is angry that you do not give him excessive attention, but if one gives him excessive attention he is angry because one is a flatter. But I have yet worse to say of him than that; he upsets the ancestral ways and rapes women and kills indiscriminately. ,But the rule of the multitude has in the first place the loveliest name of all, equality, and does in the second place none of the things that a monarch does. It determines offices by lot, and holds power accountable, and conducts all deliberating publicly. Therefore I give my opinion that we make an end of monarchy and exalt the multitude, for all things are possible for the majority.” 3.81. Such was the judgment of Otanes: but Megabyzus urged that they resort to an oligarchy. “I agree,” said he, “with all that Otanes says against the rule of one; but when he tells you to give the power to the multitude, his judgment strays from the best. Nothing is more foolish and violent than a useless mob; ,for men fleeing the insolence of a tyrant to fall victim to the insolence of the unguided populace is by no means to be tolerated. Whatever the one does, he does with knowledge, but for the other knowledge is impossible; how can they have knowledge who have not learned or seen for themselves what is best, but always rush headlong and drive blindly onward, like a river in flood? ,Let those like democracy who wish ill to Persia ; but let us choose a group of the best men and invest these with the power. For we ourselves shall be among them, and among the best men it is likely that there will be the best counsels.” 3.82. Such was the judgment of Megabyzus. Darius was the third to express his opinion. “It seems to me,” he said, “that Megabyzus speaks well concerning democracy but not concerning oligarchy. For if the three are proposed and all are at their best for the sake of argument, the best democracy and oligarchy and monarchy, I hold that monarchy is by far the most excellent. ,One could describe nothing better than the rule of the one best man; using the best judgment, he will govern the multitude with perfect wisdom, and best conceal plans made for the defeat of enemies. ,But in an oligarchy, the desire of many to do the state good service often produces bitter hate among them; for because each one wishes to be first and to make his opinions prevail, violent hate is the outcome, from which comes faction and from faction killing, and from killing it reverts to monarchy, and by this is shown how much better monarchy is. ,Then again, when the people rule it is impossible that wickedness will not occur; and when wickedness towards the state occurs, hatred does not result among the wicked, but strong alliances; for those that want to do the state harm conspire to do it together. This goes on until one of the people rises to stop such men. He therefore becomes the people's idol, and being their idol is made their monarch; and thus he also proves that monarchy is best. ,But (to conclude the whole matter in one word) tell me, where did freedom come from for us and who gave it, from the people or an oligarchy or a single ruler? I believe, therefore, that we who were liberated through one man should maintain such a government, and, besides this, that we should not alter our ancestral ways that are good; that would not be better.” 3.83. Having to choose between these three options, four of the seven men preferred the last. Then Otanes, whose proposal to give the Persians equality was defeated, spoke thus among them all: ,“Fellow partisans, it is plain that one of us must be made king (whether by lot, or entrusted with the office by the choice of the Persians, or in some other way), but I shall not compete with you; I desire neither to rule nor to be ruled; but if I waive my claim to be king, I make this condition, that neither I nor any of my descendants shall be subject to any one of you.” ,To these terms the six others agreed; Otanes took no part in the contest but stood aside; and to this day his house (and no other in Persia ) remains free, and is ruled only so far as it is willing to be, so long as it does not transgress Persian law.
7. Anon., 1 Enoch, 38-71, 37 (3rd cent. BCE - 2nd cent. BCE)

37. The second vision which he saw, the vision of wisdom -which Enoch the son of Jared, the son,of Mahalalel, the son of Cai, the son of Enos, the son of Seth, the son of Adam, saw. And this is the beginning of the words of wisdom which I lifted up my voice to speak and say to those which dwell on earth: Hear, ye men of old time, and see, ye that come after, the words of the Holy,One which I will speak before the Lord of Spirits. It were better to declare (them only) to the men of old time, but even from those that come after we will not withhold the beginning of wisdom.,Till the present day such wisdom has never been given by the Lord of Spirits as I have received according to my insight, according to the good pleasure of the Lord of Spirits by whom the lot of,eternal life has been given to me. Now three Parables were imparted to me, and I lifted up my voice and recounted them to those that dwell on the earth.
8. Dead Sea Scrolls, 4Q503, 0 (2nd cent. BCE - 1st cent. CE)

9. Septuagint, Wisdom of Solomon, 16.28 (2nd cent. BCE - 1st cent. BCE)

16.28. to make it known that one must rise before the sun to give thee thanks,and must pray to thee at the dawning of the light;
10. Anon., Sibylline Oracles, 3.591-3.594 (1st cent. BCE - 5th cent. CE)

3.591. But when from Italy shall come a man 3.592. A spoiler, then, Laodicea, thou 3.593. Beautiful city of the Carian 3.594. By Lycus's wondrous water, falling prone
11. Philo of Alexandria, On The Decalogue, 155-174, 154 (1st cent. BCE - 1st cent. CE)

12. Philo of Alexandria, On The Special Laws, 4.143 (1st cent. BCE - 1st cent. CE)

4.143. The lawgiver also gives this most admirable injunction, that one must not add anything to, or take anything away from the law, but that it is a duty to keep all the ordices as originally established in an equal and similar state to that in which they were at first delivered without alteration; for, as it seems, there might otherwise be an addition of what is injust; for there is nothing which has been omitted by the wise lawgiver which can enable a man to partake of entire and perfect justice.
13. Philo of Alexandria, On The Contemplative Life, 27 (1st cent. BCE - 1st cent. CE)

27. And they are accustomed to pray twice every day, at morning and at evening; when the sun is rising entreating God that the happiness of the coming day may be real happiness, so that their minds may be filled with heavenly light, and when the sun is setting they pray that their soul, being entirely lightened and relieved of the burden of the outward senses, and of the appropriate object of these outward senses, may be able to trace out truth existing in its own consistory and council chamber.
14. Philo of Alexandria, On The Embassy To Gaius, 278 (1st cent. BCE - 1st cent. CE)

278. And I am, as you know, a Jew; and Jerusalem is my country, in which there is erected the holy temple of the most high God. And I have kings for my grandfathers and for my ancestors, the greater part of whom have been called high priests, looking upon their royal power as inferior to their office as priests; and thinking that the high priesthood is as much superior to the power of a king, as God is superior to man; for that the one is occupied in rendering service to God, and the other has only the care of governing them.
15. Josephus Flavius, Jewish Antiquities, 1.1-1.5, 1.10-1.20, 1.25, 1.192, 2.234, 3.84, 3.102-3.187, 3.205, 3.218, 3.223-3.286, 3.322, 4.67-4.75, 4.181-4.184, 4.193-4.194, 4.197-4.307, 4.309-4.310, 4.312, 4.320, 4.327-4.331, 6.35-6.36, 6.38-6.44, 6.84, 6.268, 10.218, 10.277-10.281, 11.111-11.113, 12.109, 12.389, 13.113, 13.171-13.173, 13.297, 13.301, 14.2, 14.41, 14.73, 14.78, 14.91, 17.170, 17.227, 17.273, 17.280-17.281, 17.354-17.355, 18.1-18.2, 18.11-18.25, 18.127, 18.237, 20.113-20.117, 20.229, 20.234, 20.241-20.242, 20.251, 20.261 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.1. 1. Those who undertake to write histories, do not, I perceive, take that trouble on one and the same account, but for many reasons, and those such as are very different one from another. 1.1. 3. I found, therefore, that the second of the Ptolemies was a king who was extraordinarily diligent in what concerned learning, and the collection of books; that he was also peculiarly ambitious to procure a translation of our law, and of the constitution of our government therein contained, into the Greek tongue. 1.1. it being an instance of greater wisdom not to have granted them life at all, than, after it was granted, to procure their destruction; “But the injuries,” said he, “they offered to my holiness and virtue, forced me to bring this punishment upon them. 1.2. For some of them apply themselves to this part of learning to show their skill in composition, and that they may therein acquire a reputation for speaking finely. Others of them there are who write histories in order to gratify those that happen to be concerned in them, and on that account have spared no pains, but rather gone beyond their own abilities in the performance. 1.2. neither could the legislator himself have a right mind without such a contemplation; nor would any thing he should write tend to the promotion of virtue in his readers; I mean, unless they be taught first of all, that God is the Father and Lord of all things, and sees all things, and that thence he bestows a happy life upon those that follow him; but plunges such as do not walk in the paths of virtue into inevitable miseries. 1.2. And when God had replied that there was no good man among the Sodomites; for if there were but ten such man among them, he would not punish any of them for their sins, Abraham held his peace. And the angels came to the city of the Sodomites, and Lot entreated them to accept of a lodging with him; for he was a very generous and hospitable man, and one that had learned to imitate the goodness of Abraham. Now when the Sodomites saw the young men to be of beautiful counteces, and this to an extraordinary degree, and that they took up their lodgings with Lot, they resolved themselves to enjoy these beautiful boys by force and violence; 1.3. But others there are, who, of necessity and by force, are driven to write history, because they are concerned in the facts, and so cannot excuse themselves from committing them to writing, for the advantage of posterity; nay, there are not a few who are induced to draw their historical facts out of darkness into light, and to produce them for the benefit of the public, on account of the great importance of the facts themselves with which they have been concerned. 1.3. After this, on the second day, he placed the heaven over the whole world, and separated it from the other parts, and he determined it should stand by itself. He also placed a crystalline [firmament] round it, and put it together in a manner agreeable to the earth, and fitted it for giving moisture and rain, and for affording the advantage of dews. 1.3. And when Jacob had given his consent to this, he agreed to stay seven years; for so many years he had resolved to serve his father-in-law, that, having given a specimen of his virtue, it might be better known what sort of a man he was. And Jacob, accepting of his terms, after the time was over, he made the wedding-feast; 1.4. Now of these several reasons for writing history, I must profess the two last were my own reasons also; for since I was myself interested in that war which we Jews had with the Romans, and knew myself its particular actions, and what conclusion it had, I was forced to give the history of it, because I saw that others perverted the truth of those actions in their writings. 1.4. 4. God therefore commanded that Adam and his wife should eat of all the rest of the plants, but to abstain from the tree of knowledge; and foretold to them, that if they touched it, it would prove their destruction. 1.5. 2. Now I have undertaken the present work, as thinking it will appear to all the Greeks worthy of their study; for it will contain all our antiquities, and the constitution of our government, as interpreted out of the Hebrew Scriptures. 1.5. He also deprived the serpent of speech, out of indignation at his malicious disposition towards Adam. Besides this, he inserted poison under his tongue, and made him an enemy to men; and suggested to them, that they should direct their strokes against his head, that being the place wherein lay his mischievous designs towards men, and it being easiest to take vengeance on him, that way. And when he had deprived him of the use of his feet, he made him to go rolling all along, and dragging himself upon the ground. 1.11. Now Eleazar, the high priest, one not inferior to any other of that dignity among us, did not envy the forenamed king the participation of that advantage, which otherwise he would for certain have denied him, but that he knew the custom of our nation was, to hinder nothing of what we esteemed ourselves from being communicated to others. 1.11. Now the plain in which they first dwelt was called Shinar. God also commanded them to send colonies abroad, for the thorough peopling of the earth, that they might not raise seditions among themselves, but might cultivate a great part of the earth, and enjoy its fruits after a plentiful manner. But they were so ill instructed that they did not obey God; for which reason they fell into calamities, and were made sensible, by experience, of what sin they had been guilty: 1.12. Accordingly, I thought it became me both to imitate the generosity of our high priest, and to suppose there might even now be many lovers of learning like the king; for he did not obtain all our writings at that time; but those who were sent to Alexandria as interpreters, gave him only the books of the law 1.12. 1. After this they were dispersed abroad, on account of their languages, and went out by colonies every where; and each colony took possession of that land which they light upon, and unto which God led them; so that the whole continent was filled with them, both the inland and the maritime countries. There were some also who passed over the sea in ships, and inhabited the islands: 1.13. while there were a vast number of other matters in our sacred books. They, indeed, contain in them the history of five thousand years; in which time happened many strange accidents, many chances of war, and great actions of the commanders, and mutations of the form of our government. 1.13. 2. The children of Ham possessed the land from Syria and Amanus, and the mountains of Libanus; seizing upon all that was on its sea-coasts, and as far as the ocean, and keeping it as their own. Some indeed of its names are utterly vanished away; others of them being changed, and another sound given them, are hardly to be discovered; yet a few there are which have kept their denominations entire. 1.14. Upon the whole, a man that will peruse this history, may principally learn from it, that all events succeed well, even to an incredible degree, and the reward of felicity is proposed by God; but then it is to those that follow his will, and do not venture to break his excellent laws: and that so far as men any way apostatize from the accurate observation of them, what was practicable before becomes impracticable; and whatsoever they set about as a good thing is converted into an incurable calamity. 1.14. 3. Noah, when, after the deluge, the earth was resettled in its former condition, set about its cultivation; and when he had planted it with vines, and when the fruit was ripe, and he had gathered the grapes in their season, and the wine was ready for use, he offered sacrifice, and feasted 1.15. And now I exhort all those that peruse these books, to apply their minds to God; and to examine the mind of our legislator, whether he hath not understood his nature in a manner worthy of him; and hath not ever ascribed to him such operations as become his power, and hath not preserved his writings from those indecent fables which others have framed 1.15. Heber begat Phaleg in his hundred and thirty-fourth year; he himself being begotten by Sala when he was a hundred and thirty years old, whom Arphaxad had for his son at the hundred and thirty-fifth year of his age. Arphaxad was the son of Shem, and born twelve years after the deluge. 1.16. although, by the great distance of time when he lived, he might have securely forged such lies; for he lived two thousand years ago; at which vast distance of ages the poets themselves have not been so hardy as to fix even the generations of their gods, much less the actions of their men, or their own laws. 1.16. but, after a long time, he got him up, and removed from that country also, with his people, and went into the land then called the land of Canaan, but now the land of Judea, and this when his posterity were become a multitude; as to which posterity of his, we relate their history in another work. Now the name of Abram is even still famous in the country of Damascus; and there is shown a village named from him, The Habitation of Abram.” 1.17. As I proceed, therefore, I shall accurately describe what is contained in our records, in the order of time that belongs to them; for I have already promised so to do throughout this undertaking; and this without adding any thing to what is therein contained, or taking away any thing therefrom. 1.17. and he took himself what the other left, which were the lower grounds at the foot of the mountains; and he himself dwelt in Hebron, which is a city seven years more ancient than Tanis of Egypt. But Lot possessed the land of the plain, and the river Jordan, not far from the city of Sodom, which was then a fine city, but is now destroyed, by the will and wrath of God, the cause of which I shall show in its proper place hereafter. 1.18. 4. But because almost all our constitution depends on the wisdom of Moses, our legislator, I cannot avoid saying somewhat concerning him beforehand, though I shall do it briefly; I mean, because otherwise those that read my book may wonder how it comes to pass, that my discourse, which promises an account of laws and historical facts, contains so much of philosophy. 1.18. where Melchisedec, king of the city Salem, received him. That name signifies, the righteous king: and such he was, without dispute, insomuch that, on this account, he was made the priest of God: however, they afterward called Salem Jerusalem. 1.19. The reader is therefore to know, that Moses deemed it exceeding necessary, that he who would conduct his own life well, and give laws to others, in the first place should consider the divine nature; and, upon the contemplation of God’s operations, should thereby imitate the best of all patterns, so far as it is possible for human nature to do, and to endeavor to follow after it: 1.19. He also told her, that if she disobeyed God, and went on still in her way, she should perish; but if she would return back, she should become the mother of a son who should reign over that country. These admonitions she obeyed, and returned to her master and mistress, and obtained forgiveness. A little while afterwards, she bare Ismael; which may be interpreted Heard of God, because God had heard his mother’s prayer. 1.25. However, those that have a mind to know the reasons of every thing, may find here a very curious philosophical theory, which I now indeed shall wave the explication of; but if God afford me time for it, I will set about writing it after I have finished the present work. 1.25. She desired also that he would come and lodge with them, since the approach of the night gave him not time to proceed farther. And producing his precious ornaments for women, he said he desired to trust them to none more safely than to such as she had shown herself to be; and that he believed he might guess at the humanity of her mother and brother, that they would not be displeased, from the virtue he found in her; for he would not be burdensome, but would pay the hire for his entertainment, and spend his own money. 1.192. But he charged him, in order to keep his posterity unmixed with others, that they should be circumcised in the flesh of their foreskin, and that this should be done on the eighth day after they were born: the reason of which circumcision I will explain in another place. 2.234. which seemed to bring along with it an evil presage concerning the kingdom of Egypt. But when the sacred scribe saw this, (he was the same person who foretold that his nativity would bring the dominion of that kingdom low,) he made a violent attempt to kill him; and crying out in a frightful manner, he said 3.84. whereupon he called together the people to a congregation, in order to their hearing what God would say to them: and when they were gathered together, he stood on an eminence whence they might all hear him, and said, “God has received me graciously, O Hebrews, as he has formerly done; and has suggested a happy method of living for you, and an order of political government, and is now present in the camp: 3.102. 1. Hereupon the Israelites rejoiced at what they had seen and heard of their conductor, and were not wanting in diligence according to their ability; for they brought silver, and gold, and brass, and of the best sorts of wood, and such as would not at all decay by putrefaction; camels’ hair also, and sheep-skins, some of them dyed of a blue color, and some of a scarlet; some brought the flower for the purple color, and others for white 3.103. with wool dyed by the flowers aforementioned; and fine linen and precious stones, which those that use costly ornaments set in ouches of gold; they brought also a great quantity of spices; for of these materials did Moses build the tabernacle, which did not at all differ from a movable and ambulatory temple. 3.104. Now when these things were brought together with great diligence, (for every one was ambitious to further the work even beyond their ability,) he set architects over the works, and this by the command of God; and indeed the very same which the people themselves would have chosen, had the election been allowed to them. 3.105. Now their names are set down in writing in the sacred books; and they were these: Besaleel, the son of Uri, of the tribe of Judah, the grandson of Miriam, the sister of their conductor and Aholiab, file son of Ahisamach, of the tribe of Dan. 3.106. Now the people went on with what they had undertaken with so great alacrity, that Moses was obliged to restrain them, by making proclamation, that what had been brought was sufficient, as the artificers had informed him; so they fell to work upon the building of the tabernacle. 3.107. Moses also informed them, according to the direction of God, both what the measures were to be, and its largeness; and how many vessels it ought to contain for the use of the sacrifices. The women also were ambitious to do their parts, about the garments of the priests, and about other things that would be wanted in this work, both for ornament and for the divine service itself. 3.108. 2. Now when all things were prepared, the gold, and the silver, and the brass, and what was woven, Moses, when he had appointed beforehand that there should be a festival, and that sacrifices should be offered according to every one’s ability, reared up the tabernacle and when he had measured the open court, fifty cubits broad and a hundred long 3.109. he set up brazen pillars, five cubits high, twenty on each of the longer sides, and ten pillars for the breadth behind; every one of the pillars also had a ring. Their chapiters were of silver, but their bases were of brass: they resembled the sharp ends of spears, and were of brass, fixed into the ground. 3.111. And this was the structure of three of the sides of this enclosure; but as for the fourth side, which was fifty cubits in extent, and was the front of the whole, twenty cubits of it were for the opening of the gates, wherein stood two pillars on each side, after the resemblance of open gates. 3.112. These were made wholly of silver, and polished, and that all over, excepting the bases, which were of brass. Now on each side of the gates there stood three pillars, which were inserted into the concave bases of the gates, and were suited to them; and round them was drawn a curtain of fine linen; 3.113. but to the gates themselves, which were twenty cubits in extent, and five in height, the curtain was composed of purple, and scarlet, and blue, and fine linen, and embroidered with many and divers sorts of figures, excepting the figures of animals. 3.114. Within these gates was the brazen laver for purification, having a basin beneath of the like matter, whence the priests might wash their hands and sprinkle their feet; and this was the ornamental construction of the enclosure about the court of the tabernacle, which was exposed to the open air. 3.115. 3. As to the tabernacle itself, Moses placed it in the middle of that court, with its front to the east, that, when the sun arose, it might send its first rays upon it. Its length, when it was set up, was thirty cubits, and its breadth was twelve [ten] cubits. The one of its walls was on the south, and the other was exposed to the north, and on the back part of it remained the west. 3.116. It was necessary that its height should be equal to its breadth [ten cubits]. There were also pillars made of wood, twenty on each side; they were wrought into a quadrangular figure, in breadth a cubit and a half, but the thickness was four fingers: 3.117. they had thin plates of gold affixed to them on both sides, inwardly and outwardly: they had each of them two tenons belonging to them, inserted into their bases, and these were of silver, in each of which bases there was a socket to receive the tenon; 3.118. but the pillars on the west wall were six. Now all these tenons and sockets accurately fitted one another, insomuch that the joints were invisible, and both seemed to be one entire and united wall. It was also covered with gold, both within and without. The number of pillars was equal on the opposite sides 3.119. and there were on each part twenty, and every one of them had the third part of a span in thickness; so that the number of thirty cubits were fully made up between them; but as to the wall behind, where the six pillars made up together only nine cubits, they made two other pillars, and cut them out of one cubit, which they placed in the corners, and made them equally fine with the other. 3.121. but for the wall behind, there was but one row of bars that went through all the pillars, into which row ran the ends of the bars on each side of the longer walls; the male with its female being so fastened in their joints, that they held the whole firmly together; and for this reason was all this joined so fast together, that the tabernacle might not be shaken, either by the winds, or by any other means, but that it might preserve itself quiet and immovable continually. 3.122. 4. As for the inside, Moses parted its length into three partitions. At the distance of ten cubits from the most secret end, Moses placed four pillars, the workmanship of which was the very same with that of the rest; and they stood upon the like bases with them, each a small matter distant from his fellow. Now the room within those pillars was the most holy place; but the rest of the room was the tabernacle, which was open for the priests. 3.123. However, this proportion of the measures of the tabernacle proved to be an imitation of the system of the world; for that third part thereof which was within the four pillars, to which the priests were not admitted, is, as it were, a heaven peculiar to God. But the space of the twenty cubits, is, as it were, sea and land, on which men live, and so this part is peculiar to the priests only. 3.124. But at the front, where the entrance was made, they placed pillars of gold, that stood on bases of brass, in number seven; but then they spread over the tabernacle veils of fine linen and purple, and blue, and scarlet colors, embroidered. 3.125. The first veil was ten cubits every way, and this they spread over the pillars which parted the temple, and kept the most holy place concealed within; and this veil was that which made this part not visible to any. Now the whole temple was called The Holy Place: but that part which was within the four pillars, and to which none were admitted, was called The Holy of Holies. 3.126. This veil was very ornamental, and embroidered with all sorts of flowers which the earth produces; and there were interwoven into it all sorts of variety that might be an ornament, excepting the forms of animals. 3.127. Another veil there was which covered the five pillars that were at the entrance. It was like the former in its magnitude, and texture, and color; and at the corner of every pillar a ring retained it from the top downwards half the depth of the pillars, the other half affording an entrance for the priests, who crept under it. 3.128. Over this there was a veil of linen, of the same largeness with the former: it was to be drawn this way or that way by cords, the rings of which, fixed to the texture of the veil, and to the cords also, were subservient to the drawing and undrawing of the veil, and to the fastening it at the corner, that then it might be no hinderance to the view of the sanctuary, especially on solemn days; 3.129. but that on other days, and especially when the weather was inclined to snow, it might be expanded, and afford a covering to the veil of divers colors. Whence that custom of ours is derived, of having a fine linen veil, after the temple has been built, to be drawn over the entrances. 3.131. There were other curtains of the same breadth with these, but one more in number, and longer, for they were thirty cubits long; but these were woven of hair, with the like subtilty as those of wool were made, and were extended loosely down to the ground, appearing like a triangular front and elevation at the gates, the eleventh curtain being used for this very purpose. 3.132. There were also other curtains made of skins above these, which afforded covering and protection to those that were woven both in hot weather and when it rained. And great was the surprise of those who viewed these curtains at a distance, for they seemed not at all to differ from the color of the sky. 3.133. But those that were made of hair and of skins, reached down in the same manner as did the veil at the gates, and kept off the heat of the sun, and what injury the rains might do. And after this manner was the tabernacle reared. 3.134. 5. There was also an ark made, sacred to God, of wood that was naturally strong, and could not be corrupted. This was called Eron in our own language. 3.135. Its construction was thus: its length was five spans, but its breadth and height was each of them three spans. It was covered all over with gold, both within and without, so that the wooden part was not seen. It had also a cover united to it, by golden hinges, after a wonderful manner; which cover was every way evenly fitted to it, and had no eminences to hinder its exact conjunction. 3.136. There were also two golden rings belonging to each of the longer boards, and passing through the entire wood, and through them gilt bars passed along each board, that it might thereby be moved and carried about, as occasion should require; for it was not drawn in a cart by beasts of burden, but borne on the shoulders of the priests. 3.137. Upon this its cover were two images, which the Hebrews call Cherubims; they are flying creatures, but their form is not like to that of any of the creatures which men have seen, though Moses said he had seen such beings near the throne of God. 3.138. In this ark he put the two tables whereon the ten commandments were written, five upon each table, and two and a half upon each side of them; and this ark he placed in the most holy place. 3.139. 6. But in the holy place he placed a table, like those at Delphi. Its length was two cubits, and its breadth one cubit, and its height three spans. It had feet also, the lower half of which were complete feet, resembling those which the Dorians put to their bedsteads; but the upper parts towards the table were wrought into a square form. 3.141. there being a cavity where it was joined to the rings; for they were not entire rings; but before they came quite round they ended in acute points, the one of which was inserted into the prominent part of the table, and the other into the foot; and by these it was carried when they journeyed: 3.142. Upon this table, which was placed on the north side of the temple, not far from the most holy place, were laid twelve unleavened loaves of bread, six upon each heap, one above another: they were made of two tenth-deals of the purest flour, which tenth-deal [an omer] is a measure of the Hebrews, containing seven Athenian cotyloe; 3.143. and above those loaves were put two vials full of frankincense. Now after seven days other loaves were brought in their stead, on the day which is by us called the Sabbath; for we call the seventh day the Sabbath. But for the occasion of this intention of placing loaves here, we will speak to it in another place. 3.144. 7. Over against this table, near the southern wall, was set a candlestick of cast gold, hollow within, being of the weight of one hundred pounds, which the Hebrews call Chinchares, if it be turned into the Greek language, it denotes a talent. 3.145. It was made with its knops, and lilies, and pomegranates, and bowls (which ornaments amounted to seventy in all); by which means the shaft elevated itself on high from a single base, and spread itself into as many branches as there are planets, including the sun among them. 3.146. It terminated in seven heads, in one row, all standing parallel to one another; and these branches carried seven lamps, one by one, in imitation of the number of the planets. These lamps looked to the east and to the south, the candlestick being situate obliquely. 3.147. 8. Now between this candlestick and the table, which, as we said, were within the sanctuary, was the altar of incense, made of wood indeed, but of the same wood of which the foregoing vessels were made, such as was not liable to corruption; it was entirely crusted over with a golden plate. Its breadth on each side was a cubit, but the altitude double. 3.148. Upon it was a grate of gold, that was extant above the altar, which had a golden crown encompassing it round about, whereto belonged rings and bars, by which the priests carried it when they journeyed. 3.149. Before this tabernacle there was reared a brazen altar, but it was within made of wood, five cubits by measure on each side, but its height was but three, in like manner adorned with brass plates as bright as gold. It had also a brazen hearth of network; for the ground underneath received the fire from the hearth, because it had no basis to receive it. 3.151. 1. There were peculiar garments appointed for the priests, and for all the rest, which they call Cahanaeae [priestly] garments, as also for the high priests, which they call Cahanaeae Rabbae, and denote the high priest’s garments. Such was therefore the habit of the rest. 3.152. But when the priest approaches the sacrifices, he purifies himself with the purification which the law prescribes; and, in the first place, he puts on that which is called Machanase, which means somewhat that is fast tied. It is a girdle, composed of fine twined linen, and is put about the privy parts, the feet being to be inserted into them in the nature of breeches, but above half of it is cut off, and it ends at the thighs, and is there tied fast. 3.153. 2. Over this he wore a linen vestment, made of fine flax doubled: it is called Chethone, and denotes linen, for we call linen by the name of Chethone. This vestment reaches down to the feet, and sits close to the body; and has sleeves that are tied fast to the arms: 3.154. it is girded to the breast a little above the elbows, by a girdle often going round, four fingers broad, but so loosely woven, that you would think it were the skin of a serpent. It is embroidered with flowers of scarlet, and purple, and blue, and fine twined linen, but the warp was nothing but fine linen. 3.155. The beginning of its circumvolution is at the breast; and when it has gone often round, it is there tied, and hangs loosely there down to the ankles: I mean this, all the time the priest is not about any laborious service, for in this position it appears in the most agreeable manner to the spectators; but when he is obliged to assist at the offering sacrifices, and to do the appointed service, that he may not be hindered in his operations by its motion, he throws it to the left, and bears it on his shoulder. 3.156. Moses indeed calls this belt Albaneth; but we have learned from the Babylonians to call it Emia, for so it is by them called. This vestment has no loose or hollow parts any where in it, but only a narrow aperture about the neck; and it is tied with certain strings hanging down from the edge over the breast and back, and is fastened above each shoulder: it is called Massabazanes. 3.157. 3. Upon his head he wears a cap, not brought to a conic form nor encircling the whole head, but still covering more than the half of it, which is called Masnaemphthes; and its make is such that it seems to be a crown, being made of thick swathes, but the contexture is of linen; and it is doubled round many times, and sewed together; 3.158. besides which, a piece of fine linen covers the whole cap from the upper part, and reaches down to the forehead, and hides the seams of the swathes, which would otherwise appear indecently: this adheres closely upon the solid part of the head, and is thereto so firmly fixed, that it may not fall off during the sacred service about the sacrifices. So we have now shown you what is the habit of the generality of the priests. 3.159. 4. The high priest is indeed adorned with the same garments that we have described, without abating one; only over these he puts on a vestment of a blue color. This also is a long robe, reaching to his feet, [in our language it is called Meeir,] and is tied round with a girdle, embroidered with the same colors and flowers as the former, with a mixture of gold interwoven. 3.161. Now this vesture was not composed of two pieces, nor was it sewed together upon the shoulders and the sides, but it was one long vestment so woven as to have an aperture for the neck; not an oblique one, but parted all along the breast and the back. A border also was sewed to it, lest the aperture should look too indecently: it was also parted where the hands were to come out. 3.162. 5. Besides these, the high priest put on a third garment, which was called the Ephod, which resembles the Epomis of the Greeks. Its make was after this manner: it was woven to the depth of a cubit, of several colors, with gold intermixed, and embroidered, but it left the middle of the breast uncovered: it was made with sleeves also; nor did it appear to be at all differently made from a short coat. 3.163. But in the void place of this garment there was inserted a piece of the bigness of a span, embroidered with gold, and the other colors of the ephod, and was called Essen, [the breastplate,] which in the Greek language signifies the Oracle. 3.164. This piece exactly filled up the void space in the ephod. It was united to it by golden rings at every corner, the like rings being annexed to the ephod, and a blue riband was made use of to tie them together by those rings; 3.165. and that the space between the rings might not appear empty, they contrived to fill it up with stitches of blue ribands. There were also two sardonyxes upon the ephod, at the shoulders, to fasten it in the nature of buttons, having each end running to the sardonyxes of gold, that they might be buttoned by them. 3.166. On these were engraven the names of the sons of Jacob, in our own country letters, and in our own tongue, six on each of the stones, on either side; and the elder sons’ names were on the right shoulder. Twelve stones also there were upon the breast-plate, extraordinary in largeness and beauty; and they were an ornament not to be purchased by men, because of their immense value. 3.167. These stones, however, stood in three rows, by four in a row, and were inserted into the breastplate itself, and they were set in ouches of gold, that were themselves inserted in the breastplate, and were so made that they might not fall out. 3.168. Now the first three stones were a sardonyx, a topaz, and an emerald. The second row contained a carbuncle, a jasper, and a sapphire. The first of the third row was a ligure, then an amethyst, and the third an agate, being the ninth of the whole number. The first of the fourth row was a chrysolite, the next was an onyx, and then a beryl, which was the last of all. 3.169. Now the names of all those sons of Jacob were engraven in these stones, whom we esteem the heads of our tribes, each stone having the honor of a name, in the order according to which they were born. 3.171. and this was for the security of the breastplate, that it might not fall out of its place. There was also a girdle sewed to the breastplate, which was of the forementioned colors, with gold intermixed, which, when it had gone once round, was tied again upon the seam, and hung down. There were also golden loops that admitted its fringes at each extremity of the girdle, and included them entirely. 3.172. 6. The high priest’s mitre was the same that we described before, and was wrought like that of all the other priests; above which there was another, with swathes of blue embroidered, and round it was a golden crown polished, of three rows, one above another; out of which arose a cup of gold, which resembled the herb which we call Saccharus; but those Greeks that are skillful in botany call it Hyoscyamus. 3.173. Now, lest any one that has seen this herb, but has not been taught its name, and is unacquainted with its nature, or, having known its name, knows not the herb when he sees it, I shall give such as these are a description of it. 3.174. This herb is oftentimes in tallness above three spans, but its root is like that of a turnip (for he that should compare it thereto would not be mistaken); but its leaves are like the leaves of mint. Out of its branches it sends out a calyx, cleaving to the branch; and a coat encompasses it, which it naturally puts off when it is changing, in order to produce its fruit. This calyx is of the bigness of the bone of the little finger, but in the compass of its aperture is like a cup. This I will further describe, for the use of those that are unacquainted with it. 3.175. Suppose a sphere be divided into two parts, round at the bottom, but having another segment that grows up to a circumference from that bottom; suppose it become narrower by degrees, and that the cavity of that part grow decently smaller, and then gradually grow wider again at the brim, such as we see in the navel of a pomegranate, with its notches. 3.176. And indeed such a coat grows over this plant as renders it a hemisphere, and that, as one may say, turned accurately in a lathe, and having its notches extant above it, which, as I said, grow like a pomegranate, only that they are sharp, and end in nothing but prickles. 3.177. Now the fruit is preserved by this coat of the calyx, which fruit is like the seed of the herb Sideritis: it sends out a flower that may seem to resemble that of poppy. 3.178. of this was a crown made, as far from the hinder part of the head to each of the temples; but this Ephielis, for so this calyx may be called, did not cover the forehead, but it was covered with a golden plate, which had inscribed upon it the name of God in sacred characters. And such were the ornaments of the high priest. 3.179. 7. Now here one may wonder at the ill-will which men bear to us, and which they profess to bear on account of our despising that Deity which they pretend to honor; 3.181. When Moses distinguished the tabernacle into three parts, and allowed two of them to the priests, as a place accessible and common, he denoted the land and the sea, these being of general access to all; but he set apart the third division for God, because heaven is inaccessible to men. 3.182. And when he ordered twelve loaves to be set on the table, he denoted the year, as distinguished into so many months. By branching out the candlestick into seventy parts, he secretly intimated the Decani, or seventy divisions of the planets; and as to the seven lamps upon the candlesticks, they referred to the course of the planets, of which that is the number. 3.183. The veils, too, which were composed of four things, they declared the four elements; for the fine linen was proper to signify the earth, because the flax grows out of the earth; the purple signified the sea, because that color is dyed by the blood of a sea shell-fish; the blue is fit to signify the air; and the scarlet will naturally be an indication of fire. 3.184. Now the vestment of the high priest being made of linen, signified the earth; the blue denoted the sky, being like lightning in its pomegranates, and in the noise of the bells resembling thunder. And for the ephod, it showed that God had made the universe of four elements; and as for the gold interwoven, I suppose it related to the splendor by which all things are enlightened. 3.185. He also appointed the breastplate to be placed in the middle of the ephod, to resemble the earth, for that has the very middle place of the world. And the girdle which encompassed the high priest round, signified the ocean, for that goes round about and includes the universe. Each of the sardonyxes declares to us the sun and the moon; those, I mean, that were in the nature of buttons on the high priest’s shoulders. 3.186. And for the twelve stones, whether we understand by them the months, or whether we understand the like number of the signs of that circle which the Greeks call the Zodiac, we shall not be mistaken in their meaning. And for the mitre, which was of a blue color, it seems to me to mean heaven; 3.187. for how otherwise could the name of God be inscribed upon it? That it was also illustrated with a crown, and that of gold also, is because of that splendor with which God is pleased. Let this explication suffice at present, since the course of my narration will often, and on many occasions, afford me the opportunity of enlarging upon the virtue of our legislator. 3.205. Now I shall speak of what we do in our sacred offices in my discourse about sacrifices; and therein shall inform men in what cases Moses bid us offer a whole burnt-offering, and in what cases the law permits us to partake of them as of food. And when Moses had sprinkled Aaron’s vestments, himself, and his sons, with the blood of the beasts that were slain, and had purified them with spring waters and ointment, they became God’s priests. 3.218. Now this breastplate, and this sardonyx, left off shining two hundred years before I composed this book, God having been displeased at the transgressions of his laws. of which things we shall further discourse on a fitter opportunity; but I will now go on with my proposed narration. 3.223. which laws were preferable to what have been devised by human understanding, and proved to be firmly observed for all time to come, as being believed to be the gift of God, insomuch that the Hebrews did not transgress any of those laws, either as tempted in times of peace by luxury, or in times of war by distress of affairs. But I say no more here concerning them, because I have resolved to compose another work concerning our laws. 3.224. 1. I will now, however, make mention of a few of our laws which belong to purifications, and the like sacred offices, since I am accidentally come to this matter of sacrifices. These sacrifices were of two sorts; of those sorts one was offered for private persons, and the other for the people in general; and they are done in two different ways. 3.225. In the one case, what is slain is burnt, as a whole burnt-offering, whence that name is given to it; but the other is a thank-offering, and is designed for feasting those that sacrifice. I will speak of the former. 3.226. Suppose a private man offer a burnt-offering, he must slay either a bull, a lamb, or a kid of the goats, and the two latter of the first year, though of bulls he is permitted to sacrifice those of a greater age; but all burnt-offerings are to be of males. When they are slain, the priests sprinkle the blood round about the altar; 3.227. they then cleanse the bodies, and divide them into parts, and salt them with salt, and lay them upon the altar, while the pieces of wood are piled one upon another, and the fire is burning; they next cleanse the feet of the sacrifices, and the inwards, in an accurate manner and so lay them to the rest to be purged by the fire, while the priests receive the hides. This is the way of offering a burnt-offering. 3.228. 2. But those that offer thank-offerings do indeed sacrifice the same creatures, but such as are unblemished, and above a year old; however, they may take either males or females. They also sprinkle the altar with their blood; but they lay upon the altar the kidneys and the caul, and all the fat, and the lobe of the liver, together with the rump of the lamb; 3.229. then, giving the breast and the right shoulder to the priests, the offerers feast upon the remainder of the flesh for two days; and what remains they burn. 3.231. But if a person fall into sin by ignorance, he offers an ewe lamb, or a female kid of the goats, of the same age; and the priests sprinkle the blood at the altar, not after the former manner, but at the corners of it. They also bring the kidneys and the rest of the fat, together with the lobe of the liver, to the altar, while the priests bear away the hides and the flesh, and spend it in the holy place, on the same day; for the law does not permit them to leave of it until the morning. 3.232. But if any one sin, and is conscious of it himself, but hath nobody that can prove it upon him, he offers a ram, the law enjoining him so to do; the flesh of which the priests eat, as before, in the holy place, on the same day. And if the rulers offer sacrifices for their sins, they bring the same oblations that private men do; only they so far differ, that they are to bring for sacrifices a bull or a kid of the goats, both males. 3.233. 4. Now the law requires, both in private and public sacrifices, that the finest flour be also brought; for a lamb the measure of one tenth deal,—for a ram two,—and for a bull three. This they consecrate upon the altar, when it is mingled with oil; 3.234. for oil is also brought by those that sacrifice; for a bull the half of an hin, and for a ram the third part of the same measure, and one quarter of it for a lamb. This hin is an ancient Hebrew measure, and is equivalent to two Athenian choas (or congiuses). They bring the same quantity of oil which they do of wine, and they pour the wine about the altar; 3.235. but if any one does not offer a complete sacrifice of animals, but brings fine flour only for a vow, he throws a handful upon the altar as its first-fruits, while the priests take the rest for their food, either boiled or mingled with oil, but made into cakes of bread. But whatsoever it be that a priest himself offers, it must of necessity be all burnt. 3.236. Now the law forbids us to sacrifice any animal at the same time with its dam; and, in other cases, not till the eighth day after its birth. Other sacrifices there are also appointed for escaping distempers, or for other occasions, in which meat-offerings are consumed, together with the animals that are sacrificed; of which it is not lawful to leave any part till the next day, only the priests are to take their own share. 3.237. 1. The law requires, that out of the public expenses a lamb of the first year be killed every day, at the beginning and at the ending of the day; but on the seventh day, which is called the Sabbath, they kill two, and sacrifice them in the same manner. 3.238. At the new moon, they both perform the daily sacrifices, and slay two bulls, with seven lambs of the first year, and a kid of the goats also, for the expiation of sins; that is, if they have sinned through ignorance. 3.239. 2. But on the seventh month, which the Macedonians call Hyperberetaeus, they make an addition to those already mentioned, and sacrifice a bull, a ram, and seven lambs, and a kid of the goats, for sins. 3.241. And, besides these, they bring two kids of the goats; the one of which is sent alive out of the limits of the camp into the wilderness for the scapegoat, and to be an expiation for the sins of the whole multitude; but the other is brought into a place of great cleanness, within the limits of the camp, and is there burnt, with its skin, without any sort of cleansing. 3.242. With this goat was burnt a bull, not brought by the people, but by the high priest, at his own charges; which, when it was slain, he brought of the blood into the holy place, together with the blood of the kid of the goats, and sprinkled the ceiling with his finger seven times 3.243. as also its pavement, and again as often toward the most holy place, and about the golden altar: he also at last brings it into the open court, and sprinkles it about the great altar. Besides this, they set the extremities, and the kidneys, and the fat, with the lobe of the liver, upon the altar. The high priest likewise presents a ram to God as a burnt-offering. 3.244. 4. Upon the fifteenth day of the same month, when the season of the year is changing for winter, the law enjoins us to pitch tabernacles in every one of our houses, so that we preserve ourselves from the cold of that time of the year; 3.245. as also that when we should arrive at our own country, and come to that city which we should have then for our metropolis, because of the temple therein to be built, and keep a festival for eight days, and offer burnt-offerings, and sacrifice thank-offerings, that we should then carry in our hands a branch of myrtle, and willow, and a bough of the palm-tree, with the addition of the pome citron: 3.246. That the burnt-offering on the first of those days was to be a sacrifice of thirteen bulls, and fourteen lambs, and fifteen rams, with the addition of a kid of the goats, as an expiation for sins; and on the following days the same number of lambs, and of rams, with the kids of the goats; but abating one of the bulls every day till they amounted to seven only. 3.247. On the eighth day all work was laid aside, and then, as we said before, they sacrificed to God a bullock, a ram, and seven lambs, with a kid of the goats, for an expiation of sins. And this is the accustomed solemnity of the Hebrews, when they pitch their tabernacles. 3.248. 5. In the month of Xanthicus, which is by us called Nisan, and is the beginning of our year, on the fourteenth day of the lunar month, when the sun is in Aries, (for in this month it was that we were delivered from bondage under the Egyptians,) the law ordained that we should every year slay that sacrifice which I before told you we slew when we came out of Egypt, and which was called the Passover; and so we do celebrate this passover in companies, leaving nothing of what we sacrifice till the day following. 3.249. The feast of unleavened bread succeeds that of the passover, and falls on the fifteenth day of the month, and continues seven days, wherein they feed on unleavened bread; on every one of which days two bulls are killed, and one ram, and seven lambs. Now these lambs are entirely burnt, besides the kid of the goats which is added to all the rest, for sins; for it is intended as a feast for the priest on every one of those days. 3.251. They take a handful of the ears, and dry them, then beat them small, and purge the barley from the bran; they then bring one tenth deal to the altar, to God; and, casting one handful of it upon the fire, they leave the rest for the use of the priest. And after this it is that they may publicly or privately reap their harvest. They also at this participation of the first-fruits of the earth, sacrifice a lamb, as a burnt-offering to God. 3.252. 6. When a week of weeks has passed over after this sacrifice, (which weeks contain forty and nine days,) on the fiftieth day, which is Pentecost, but is called by the Hebrews Asartha, which signifies Pentecost, they bring to God a loaf, made of wheat flour, of two tenth deals, with leaven; and for sacrifices they bring two lambs; 3.253. and when they have only presented them to God, they are made ready for supper for the priests; nor is it permitted to leave any thing of them till the day following. They also slay three bullocks for a burnt-offering, and two rams; and fourteen lambs, with two kids of the goats, for sins; 3.254. nor is there anyone of the festivals but in it they offer burnt-offerings; they also allow themselves to rest on every one of them. Accordingly, the law prescribes in them all what kinds they are to sacrifice, and how they are to rest entirely, and must slay sacrifices, in order to feast upon them. 3.255. 7. However, out of the common charges, baked bread (was set on the table of shew-bread), without leaven, of twenty-four tenth deals of flour, for so much is spent upon this bread; two heaps of these were baked, they were baked the day before the Sabbath, but were brought into the holy place on the morning of the Sabbath, and set upon the holy table, six on a heap, one loaf still standing over against another; 3.256. where two golden cups full of frankincense were also set upon them, and there they remained till another Sabbath, and then other loaves were brought in their stead, while the loaves were given to the priests for their food, and the frankincense was burnt in that sacred fire wherein all their offerings were burnt also; and so other frankincense was set upon the loaves instead of what was there before. 3.257. The high priest also, of his own charges, offered a sacrifice, and that twice every day. It was made of flour mingled with oil, and gently baked by the fire; the quantity was one tenth deal of flour; he brought the half of it to the fire in the morning, and the other half at night. The account of these sacrifices I shall give more accurately hereafter; but I think I have premised what for the present may be sufficient concerning them. 3.258. 1. Moses took out the tribe of Levi from communicating with the rest of the people, and set them apart to be a holy tribe; and purified them by water taken from perpetual springs, and with such sacrifices as were usually offered to God on the like occasions. He delivered to them also the tabernacle, and the sacred vessels, and the other curtains, which were made for covering the tabernacle, that they might minister under the conduct of the priests, who had been already consecrated to God. 3.259. 2. He also determined concerning animals; which of them might be used for food, and which they were obliged to abstain from; which matters, when this work shall give me occasion, shall be further explained; and the causes shall be added by which he was moved to allot some of them to be our food, and enjoined us to abstain from others. 3.261. 3. He also ordered that those whose bodies were afflicted with leprosy, and that had a gonorrhea, should not come into the city; nay, he removed the women, when they had their natural purgations, till the seventh day; after which he looked on them as pure, and permitted them to come in again. 3.262. The law permits those also who have taken care of funerals to come in after the same manner, when this number of days is over; but if any continued longer than that number of days in a state of pollution, the law appointed the offering two lambs for a sacrifice; the one of which they are to purge by fire, and for the other, the priests take it for themselves. 3.263. In the same manner do those sacrifice who have had the gonorrhea. But he that sheds his seed in his sleep, if he go down into cold water, has the same privilege with those that have lawfully accompanied with their wives. 3.264. And for the lepers, he suffered them not to come into the city at all, nor to live with any others, as if they were in effect dead persons; but if any one had obtained by prayer to God, the recovery from that distemper, and had gained a healthful complexion again, such a one returned thanks to God, with several sorts of sacrifices; concerning which we will speak hereafter. 3.265. 4. Whence one cannot but smile at those who say that Moses was himself afflicted with the leprosy when he fled out of Egypt, and that he became the conductor of those who on that account left that country, and led them into the land of Canaan; 3.266. for had this been true, Moses would not have made these laws to his own dishonor, which indeed it was more likely he would have opposed, if others had endeavored to introduce them; and this the rather, because there are lepers in many nations, who yet are in honor, and not only free from reproach and avoidance, but who have been great captains of armies, and been intrusted with high offices in the commonwealth, and have had the privilege of entering into holy places and temples; 3.267. o that nothing hindered, but if either Moses himself, or the multitude that was with him, had been liable to such a misfortune in the color of his skin, he might have made laws about them for their credit and advantage, and have laid no manner of difficulty upon them. 3.268. Accordingly, it is a plain case, that it is out of violent prejudice only that they report these things about us. But Moses was pure from any such distemper, and lived with countrymen who were pure of it also, and thence made the laws which concerned others that had the distemper. He did this for the honor of God. But as to these matters, let every one consider them after what manner he pleases. 3.269. 5. As to the women, when they have born a child, Moses forbade them to come into the temple, or touch the sacrifices, before forty days were over, supposing it to be a boy; but if she hath born a girl, the law is that she cannot be admitted before twice that number of days be over. And when after the before-mentioned time appointed for them, they perform their sacrifices, the priests distribute them before God. 3.271. and enjoined her to swear that she had not at all injured her husband; and to wish that, if she had violated her chastity, her right thigh might be put out of joint; that her belly might swell; and that she might die thus: but that if her husband, by the violence of his affection, and of the jealousy which arose from it, had been rashly moved to this suspicion, that she might bear a male child in the tenth month. 3.272. Now when these oaths were over, the priest wiped the name of God out of the parchment, and wrung the water into a vial. He also took some dust out of the temple, if any happened to be there, and put a little of it into the vial, and gave it her to drink; whereupon the woman, if she were unjustly accused, conceived with child, and brought it to perfection in her womb: 3.273. but if she had broken her faith of wedlock to her husband, and had sworn falsely before God, she died in a reproachful manner; her thigh fell off from her, and her belly swelled with a dropsy. And these are the ceremonies about sacrifices, and about the purifications thereto belonging, which Moses provided for his countrymen. He also prescribed the following laws to them:— 3.274. 1. As for adultery, Moses forbade it entirely, as esteeming it a happy thing that men should be wise in the affairs of wedlock; and that it was profitable both to cities and families that children should be known to be genuine. He also abhorred men’s lying with their mothers, as one of the greatest crimes; and the like for lying with the father’s wife, and with aunts, and sisters, and sons’ wives, as all instances of abominable wickedness. 3.275. He also forbade a man to lie with his wife when she was defiled by her natural purgation: and not to come near brute beasts; nor to approve of the lying with a male, which was to hunt after unlawful pleasures on account of beauty. To those who were guilty of such insolent behavior, he ordained death for their punishment. 3.276. 2. As for the priests, he prescribed to them a double degree of purity for he restrained them in the instances above, and moreover forbade them to marry harlots. He also forbade them to marry a slave, or a captive, and such as got their living by cheating trades, and by keeping inns; as also a woman parted from her husband, on any account whatsoever. 3.277. Nay, he did not think it proper for the high priest to marry even the widow of one that was dead, though he allowed that to the priests; but he permitted him only to marry a virgin, and to retain her. Whence it is that the high priest is not to come near to one that is dead, although the rest are not prohibited from coming near to their brethren, or parents, or children, when they are dead; 3.278. but they are to be unblemished in all respects. He ordered that the priest who had any blemish, should have his portion indeed among the priests, but he forbade him to ascend the altar, or to enter into the holy house. He also enjoined them, not only to observe purity in their sacred ministrations, but in their daily conversation, that it might be unblamable also. 3.279. And on this account it is that those who wear the sacerdotal garments are without spot, and eminent for their purity and sobriety: nor are they permitted to drink wine so long as they wear those garments. Moreover, they offer sacrifices that are entire, and have no defect whatsoever. 3.281. He gave them rest to the land from ploughing and planting every seventh year, as he had prescribed to them to rest from working every seventh day; and ordered, that then what grew of its own accord out of the earth should in common belong to all that pleased to use it, making no distinction in that respect between their own countrymen and foreigners: and he ordained, that they should do the same after seven times seven years 3.282. which in all are fifty years; and that fiftieth year is called by the Hebrews The Jubilee, wherein debtors are freed from their debts, and slaves are set at liberty; which slaves became such, though they were of the same stock, by transgressing some of those laws the punishment of which was not capital, but they were punished by this method of slavery. 3.283. This year also restores the land to its former possessors in the manner following:—When the Jubilee is come, which name denotes liberty, he that sold the land, and he that bought it, meet together, and make an estimate, on one hand, of the fruits gathered; and, on the other hand, of the expenses laid out upon it. If the fruits gathered come to more than the expenses laid out, he that sold it takes the land again; 3.284. but if the expenses prove more than the fruits, the present possessor receives of the former owner the difference that was wanting, and leaves the land to him; and if the fruits received, and the expenses laid out, prove equal to one another, the present possessor relinquishes it to the former owners. 3.285. Moses would have the same law obtain as to those houses also which were sold in villages; but he made a different law for such as were sold in a city; for if he that sold it tendered the purchaser his money again within a year, he was forced to restore it; but in case a whole year had intervened, the purchaser was to enjoy what he had bought. 3.286. This was the constitution of the laws which Moses learned of God when the camp lay under Mount Sinai, and this he delivered in writing to the Hebrews. 3.322. Whence we are not to wonder at what was then done, while to this very day the writings left by Moses have so great a force, that even those that hate us do confess, that he who established this settlement was God, and that it was by the means of Moses, and of his virtue; but as to these matters, let every one take them as he thinks fit. 4.67. 3. And now Moses, because the tribe of Levi was made free from war and warlike expeditions, and was set apart for the divine worship, lest they should want and seek after the necessaries of life, and so neglect the temple, commanded the Hebrews, according to the will of God, that when they should gain the possession of the land of Canaan, they should assign forty-eight good and fair cities to the Levites; and permit them to enjoy their suburbs, as far as the limit of two thousand cubits would extend from the walls of the city. 4.68. And besides this, he appointed that the people should pay the tithe of their annual fruits of the earth, both to the Levites and to the priests. And this is what that tribe receives of the multitude; but I think it necessary to set down what is paid by all, peculiarly to the priests. 4.69. 4. Accordingly he commanded the Levites to yield up to the priests thirteen of their forty-eight cities, and to set apart for them the tenth part of the tithes which they every year receive of the people; 4.71. but that the owners of those first-born which are not appointed for sacrifices in the laws of our country, should bring a shekel and a half in their stead: but for the first-born of a man, five shekels: that they should also have the first-fruits out of the shearing of the sheep; and that when any baked breadcorn, and made loaves of it, they should give somewhat of what they had baked to them. 4.72. Moreover, when any have made a sacred vow, I mean those that are called Nazarites, that suffer their hair to grow long, and use no wine, when they consecrate their hair, and offer it for a sacrifice, they are to allot that hair for the priests [to be thrown into the fire]. 4.73. Such also as dedicate themselves to God, as a corban, which denotes what the Greeks call a gift, when they are desirous of being freed from that ministration, are to lay down money for the priests; thirty shekels if it be a woman, and fifty if it be a man; but if any be too poor to pay the appointed sum, it shall be lawful for the priests to determine that sum as they think fit. 4.74. And if any slay beasts at home for a private festival, but not for a religious one, they are obliged to bring the maw and the cheek, [or breast,] and the right shoulder of the sacrifice, to the priests. With these Moses contrived that the priests should be plentifully maintained, besides what they had out of those offerings for sins which the people gave them, as I have set it down in the foregoing book. 4.75. He also ordered, that out of every thing allotted for the priests, their servants, [their sons,] their daughters, and their wives, should partake, as well as themselves, excepting what came to them out of the sacrifices that were offered for sins; for of those none but the males of the family of the priests might eat, and this in the temple also, and that the same day they were offered. 4.181. only do you be obedient to those whom God would have you to follow. Nor do you prefer any other constitution of government before the laws now given you; neither do you disregard that way of divine worship which you now have, nor change it for any other form: and if you do this, you will be the most courageous of all men, in undergoing the fatigues of war, and will not be easily conquered by any of your enemies; 4.182. for while God is present with you to assist you, it is to be expected that you will be able to despise the opposition of all mankind; and great rewards of virtue are proposed for you, if you preserve that virtue through your whole lives. Virtue itself is indeed the principal and the first reward, and after that it bestows abundance of others; 4.183. o that your exercise of virtue towards other men will make your own lives happy, and render you more glorious than foreigners can be, and procure you an undisputed reputation with posterity. These blessings you will be able to obtain, in case you hearken to and observe those laws which, by divine revelation, I have ordained for you; that is, in case you withal meditate upon the wisdom that is in them. 4.184. I am going from you myself, rejoicing in the good things you enjoy; and I recommend you to the wise conduct of your law, to the becoming order of your polity, and to the virtues of your commanders, who will take care of what is for your advantage. 4.193. And in order to prevent your ignorance of virtue, and the degeneracy of your nature into vice, I have also ordained you laws, by divine suggestion, and a form of government, which are so good, that if you regularly observe them, you will be esteemed of all men the most happy.” 4.194. 3. When he had spoken thus, he gave them the laws and the constitution of government written in a book. Upon which the people fell into tears, and appeared already touched with the sense that they should have a great want of their conductor, because they remembered what a number of dangers he had passed through, and what care he had taken of their preservation: they desponded about what would come upon them after he was dead, and thought they should never have another governor like him; and feared that God would then take less care of them when Moses was gone, who used to intercede for them. 4.197. only we shall so far innovate, as to digest the several kinds of laws into a regular system; for they were by him left in writing as they were accidentally scattered in their delivery, and as he upon inquiry had learned them of God. On which account I have thought it necessary to premise this observation beforehand, lest any of my own countrymen should blame me, as having been guilty of an offense herein. 4.198. Now part of our constitution will include the laws that belong to our political state. As for those laws which Moses left concerning our common conversation and intercourse one with another, I have reserved that for a discourse concerning our manner of life, and the occasions of those laws; which I propose to myself, with God’s assistance, to write, after I have finished the work I am now upon. 4.199. 5. When you have possessed yourselves of the land of Canaan, and have leisure to enjoy the good things of it, and when you have afterward determined to build cities, if you will do what is pleasing to God, you will have a secure state of happiness. 4.201. Let the ascent to it be not by steps but by an acclivity of raised earth. And let there be neither an altar nor a temple in any other city; for God is but one, and the nation of the Hebrews is but one. 4.202. 6. He that blasphemeth God, let him be stoned; and let him hang upon a tree all that day, and then let him be buried in an ignominious and obscure manner. 4.203. 7. Let those that live as remote as the bounds of the land which the Hebrews shall possess, come to that city where the temple shall be, and this three times in a year, that they may give thanks to God for his former benefits, and may entreat him for those they shall want hereafter; and let them, by this means, maintain a friendly correspondence with one another by such meetings and feastings together 4.204. for it is a good thing for those that are of the same stock, and under the same institution of laws, not to be unacquainted with each other; which acquaintance will be maintained by thus conversing together, and by seeing and talking with one another, and so renewing the memorials of this union; for if they do not thus converse together continually, they will appear like mere strangers to one another. 4.205. 8. Let there be taken out of your fruits a tenth, besides that which you have allotted to give to the priests and Levites. This you may indeed sell in the country, but it is to be used in those feasts and sacrifices that are to be celebrated in the holy city; for it is fit that you should enjoy those fruits of the earth which God gives you to possess, so as may be to the honor of the donor. 4.206. 9. You are not to offer sacrifices out of the hire of a woman who is a harlot for the Deity is not pleased with any thing that arises from such abuses of nature; of which sort none can be worse than this prostitution of the body. In like manner no one may take the price of the covering of a bitch, either of one that is used in hunting, or in keeping of sheep, and thence sacrifice to God. 4.207. 10. Let no one blaspheme those gods which other cities esteem such; nor may any one steal what belongs to strange temples, nor take away the gifts that are dedicated to any god. 4.208. 11. Let not any one of you wear a garment made of woolen and linen, for that is appointed to be for the priests alone. 4.209. 12. When the multitude are assembled together unto the holy city for sacrificing every seventh year, at the feast of tabernacles, let the high priest stand upon a high desk, whence he may be heard, and let him read the laws to all the people; and let neither the women nor the children be hindered from hearing, no, nor the servants neither; 4.211. that so there may always be within their minds that intention of the laws which they have despised and broken, and have thereby been the causes of their own mischief. Let the children also learn the laws, as the first thing they are taught, which will be the best thing they can be taught, and will be the cause of their future felicity. 4.212. 13. Let every one commemorate before God the benefits which he bestowed upon them at their deliverance out of the land of Egypt, and this twice every day, both when the day begins and when the hour of sleep comes on, gratitude being in its own nature a just thing, and serving not only by way of return for past, but also by way of invitation of future favors. 4.213. They are also to inscribe the principal blessings they have received from God upon their doors, and show the same remembrance of them upon their arms; as also they are to bear on their forehead and their arm those wonders which declare the power of God, and his good-will towards them, that God’s readiness to bless them may appear every where conspicuous about them. 4.214. 14. Let there be seven men to judge in every city, and these such as have been before most zealous in the exercise of virtue and righteousness. Let every judge have two officers allotted him out of the tribe of Levi. 4.215. Let those that are chosen to judge in the several cities be had in great honor; and let none be permitted to revile any others when these are present, nor to carry themselves in an insolent manner to them; it being natural that reverence towards those in high offices among men should procure men’s fear and reverence towards God. 4.216. Let those that judge be permitted to determine according as they think to be right, unless any one can show that they have taken bribes, to the perversion of justice, or can allege any other accusation against them, whereby it may appear that they have passed an unjust sentence; for it is not fit that causes should be openly determined out of regard to gain, or to the dignity of the suitors, but that the judges should esteem what is right before all other things 4.217. otherwise God will by that means be despised, and esteemed inferior to those, the dread of whose power has occasioned the unjust sentence; for justice is the power of God. He therefore that gratifies those in great dignity, supposes them more potent than God himself. 4.218. But if these judges be unable to give a just sentence about the causes that come before them, (which case is not unfrequent in human affairs,) let them send the cause undetermined to the holy city, and there let the high priest, the prophet, and the sanhedrim, determine as it shall seem good to them. 4.219. 15. But let not a single witness be credited, but three, or two at the least, and those such whose testimony is confirmed by their good lives. But let not the testimony of women be admitted, on account of the levity and boldness of their sex Nor let servants be admitted to give testimony, on account of the ignobility of their soul; since it is probable that they may not speak truth, either out of hope of gain, or fear of punishment. But if any one be believed to have borne false witness, let him, when he is convicted, suffer all the very same punishments which he against whom he bore witness was to have suffered. 4.221. then let the magistrates of the nearest city thereto purchase a heifer, and bring it to a valley, and to a place therein where there is no land ploughed or trees planted, and let them cut the sinews of the heifer; 4.222. then the priests and Levites, and the senate of that city, shall take water and wash their hands over the head of the heifer; and they shall openly declare that their hands are innocent of this murder, and that they have neither done it themselves, nor been assisting to any that did it. They shall also beseech God to be merciful to them, that no such horrid act may any more be done in that land. 4.223. 17. Aristocracy, and the way of living under it, is the best constitution: and may you never have any inclination to any other form of government; and may you always love that form, and have the laws for your governors, and govern all your actions according to them; for you need no supreme governor but God. But if you shall desire a king, let him be one of your own nation; let him be always careful of justice and other virtues perpetually; 4.224. let him submit to the laws, and esteem God’s commands to be his highest wisdom; but let him do nothing without the high priest and the votes of the senators: let him not have a great number of wives, nor pursue after abundance of riches, nor a multitude of horses, whereby he may grow too proud to submit to the laws. And if he affect any such things, let him be restrained, lest he become so potent that his state be inconsistent with your welfare. 4.225. 18. Let it not be esteemed lawful to remove boundaries, neither our own, nor of those with whom we are at peace. Have a care you do not take those landmarks away which are, as it were, a divine and unshaken limitation of rights made by God himself, to last for ever; since this going beyond limits, and gaining ground upon others, is the occasion of wars and seditions; for those that remove boundaries are not far off an attempt to subvert the laws. 4.226. 19. He that plants a piece of land, the trees of which produce fruits before the fourth year, is not to bring thence any first-fruits to God, nor is he to make use of that fruit himself, for it is not produced in its proper season; for when nature has a force put upon her at an unseasonable time, the fruit is not proper for God, nor for the master’s use; 4.227. but let the owner gather all that is grown on the fourth year, for then it is in its proper season. And let him that has gathered it carry it to the holy city, and spend that, together with the tithe of his other fruits, in feasting with his friends, with the orphans, and the widows. But on the fifth year the fruit is his own, and he may use it as he pleases. 4.228. 20. You are not to sow with seed a piece of land which is planted with vines, for it is enough that it supply nourishment to that plant, and be not harassed by ploughing also. You are to plough your land with oxen, and not to oblige other animals to come under the same yoke with them; but to till your land with those beasts that are of the same kind with each other. The seeds are also to be pure, and without mixture, and not to be compounded of two or three sorts, since nature does not rejoice in the union of things that are not in their own nature alike; 4.229. nor are you to permit beasts of different kinds to gender together, for there is reason to fear that this unnatural abuse may extend from beasts of different kinds to men, though it takes its first rise from evil practices about such smaller things. 4.231. 21. Let not those that reap, and gather in the corn that is reaped, gather in the gleanings also; but let them rather leave some handfuls for those that are in want of the necessaries of life, that it may be a support and a supply to them, in order to their subsistence. In like manner when they gather their grapes, let them leave some smaller bunches for the poor, and let them pass over some of the fruits of the olive-trees, when they gather them, and leave them to be partaken of by those that have none of their own; 4.232. for the advantage arising from the exact collection of all, will not be so considerable to the owners as will arise from the gratitude of the poor. And God will provide that the land shall more willingly produce what shall be for the nourishment of its fruits, in case you do not merely take care of your own advantage, but have regard to the support of others also. 4.233. Nor are you to muzzle the mouths of the oxen when they tread the ears of corn in the thrashing-floor; for it is not just to restrain our fellow-laboring animals, and those that work in order to its production, of this fruit of their labors. 4.234. Nor are you to prohibit those that pass by at the time when your fruits are ripe to touch them, but to give them leave to fill themselves full of what you have; and this whether they be of your own country or strangers,—as being glad of the opportunity of giving them some part of your fruits when they are ripe; but let it not be esteemed lawful for them to carry any away. 4.235. Nor let those that gather the grapes, and carry them to the wine-presses, restrain those whom they meet from eating of them; for it is unjust, out of envy, to hinder those that desire it, to partake of the good things that come into the world according to God’s will, and this while the season is at the height, and is hastening away as it pleases God. 4.236. Nay, if some, out of bashfulness, are unwilling to touch these fruits, let them be encouraged to take of them (I mean, those that are Israelites) as if they were themselves the owners and lords, on account of the kindred there is between them. Nay, let them desire men that come from other countries, to partake of these tokens of friendship which God has given in their proper season; 4.237. for that is not to be deemed as idly spent, which any one out of kindness communicates to another, since God bestows plenty of good things on men, not only for themselves to reap the advantage, but also to give to others in a way of generosity; and he is desirous, by this means, to make known to others his peculiar kindness to the people of Israel, and how freely he communicates happiness to them, while they abundantly communicate out of their great superfluities to even these foreigners also. 4.238. But for him that acts contrary to this law, let him be beaten with forty stripes save one by the public executioner; let him undergo this punishment, which is a most ignominious one for a free-man, and this because he was such a slave to gain as to lay a blot upon his dignity; 4.239. for it is proper for you who have had the experience of the afflictions in Egypt, and of those in the wilderness, to make provision for those that are in the like circumstances; and while you have now obtained plenty yourselves, through the mercy and providence of God, to distribute of the same plenty, by the like sympathy, to such as stand in need of it. 4.241. But as to the ripe fruits, let them carry that which is ripe first of all into the temple; and when they have blessed God for that land which bare them, and which he had given them for a possession, when they have also offered those sacrifices which the law has commanded them to bring, let them give the first-fruits to the priests. 4.242. But when any one hath done this, and hath brought the tithe of all that he hath, together with those first-fruits that are for the Levites, and for the festivals, and when he is about to go home, let him stand before the holy house, and return thanks to God, that he hath delivered them from the injurious treatment they had in Egypt, and hath given them a good land, and a large, and lets them enjoy the fruits thereof; and when he hath openly testified that he hath fully paid the tithes [and other dues] according to the laws of Moses 4.243. let him entreat God that he will be ever merciful and gracious to him, and continue so to be to all the Hebrews, both by preserving the good things which he hath already given them, and by adding what it is still in his power to bestow upon them. 4.244. 23. Let the Hebrews marry, at the age fit for it, virgins that are free, and born of good parents. And he that does not marry a virgin, let him not corrupt another man’s wife, and marry her, nor grieve her former husband. Nor let free men marry slaves, although their affections should strongly bias any of them so to do; for it is decent, and for the dignity of the persons themselves, to govern those their affections. 4.245. And further, no one ought to marry a harlot, whose matrimonial oblations, arising from the prostitution of her body, God will not receive; for by these means the dispositions of the children will be liberal and virtuous; I mean, when they are not born of base parents, and of the lustful conjunction of such as marry women that are not free. 4.246. If any one has been espoused to a woman as to a virgin, and does not afterward find her so to be, let him bring his action, and accuse her, and let him make use of such indications to prove his accusation as he is furnished withal; and let the father or the brother of the damsel, or some one that is after them nearest of kin to her, defend her. 4.247. If the damsel obtain a sentence in her favor, that she had not been guilty, let her live with her husband that accused her; and let him not have any further power at all to put her away, unless she give him very great occasions of suspicion, and such as can be no way contradicted. 4.248. But for him that brings an accusation and calumny against his wife in an impudent and rash manner, let him be punished by receiving forty stripes save one, and let him pay fifty shekels to her father: but if the damsel be convicted, as having been corrupted, and is one of the common people, let her be stoned, because she did not preserve her virginity till she were lawfully married; but if she were the daughter of a priest, let her be burnt alive. 4.249. If any one has two wives, and if he greatly respect and be kind to one of them, either out of his affection to her, or for her beauty, or for some other reason, while the other is of less esteem with him; and if the son of her that is beloved be the younger by birth than another born of the other wife, but endeavors to obtain the right of primogeniture from his father’s kindness to his mother, and would thereby obtain a double portion of his father’s substance, for that double portion is what I have allotted him in the laws,—let not this be permitted; 4.251. He that hath corrupted a damsel espoused to another man, in case he had her consent, let both him and her be put to death, for they are both equally guilty; the man, because he persuaded the woman willingly to submit to a most impure action, and to prefer it to lawful wedlock; the woman, because she was persuaded to yield herself to be corrupted, either for pleasure or for gain. 4.252. However, if a man light on a woman when she is alone, and forces her, where nobody was present to come to her assistance, let him only be put to death. Let him that hath corrupted a virgin not yet espoused marry her; but if the father of the damsel be not willing that she should be his wife, let him pay fifty shekels as the price of her prostitution. 4.253. He that desires to be divorced from his wife for any cause whatsoever, (and many such causes happen among men,) let him in writing give assurance that he will never use her as his wife any more; for by this means she may be at liberty to marry another husband, although before this bill of divorce be given, she is not to be permitted so to do: but if she be misused by him also, or if, when he is dead, her first husband would marry her again, it shall not be lawful for her to return to him. 4.254. If a woman’s husband die, and leave her without children, let his brother marry her, and let him call the son that is born to him by his brother’s name, and educate him as the heir of his inheritance, for this procedure will be for the benefit of the public, because thereby families will not fail, and the estate will continue among the kindred; and this will be for the solace of wives under their affliction, that they are to be married to the next relation of their former husbands. 4.255. But if the brother will not marry her, let the woman come before the senate, and protest openly that this brother will not admit her for his wife, but will injure the memory of his deceased brother, while she is willing to continue in the family, and to hear him children. And when the senate have inquired of him for what reason it is that he is averse to this marriage, whether he gives a bad or a good reason, the matter must come to this issue 4.256. That the woman shall loose the sandals of the brother, and shall spit in his face, and say, He deserves this reproachful treatment from her, as having injured the memory of the deceased. And then let him go away out of the senate, and bear this reproach upon him all his life long; and let her marry to whom she pleases, of such as seek her in marriage. 4.257. But now, if any man take captive, either a virgin, or one that hath been married, and has a mind to marry her, let him not be allowed to bring her to bed to him, or to live with her as his wife, before she hath her head shaven, and hath put on her mourning habit, and lamented her relations and friends that were slain in the battle 4.258. that by this means she may give vent to her sorrow for them, and after that may betake herself to feasting and matrimony; for it is good for him that takes a woman, in order to have children by her, to be complaisant to her inclinations, and not merely to pursue his own pleasure, while he hath no regard to what is agreeable to her. 4.259. But when thirty days are past, as the time of mourning, for so many are sufficient to prudent persons for lamenting the dearest friends, then let them proceed to the marriage; but in case when he hath satisfied his lust, he be too proud to retain her for his wife, let him not have it in his power to make her a slave, but let her go away whither she pleases, and have that privilege of a free woman. 4.261. and let them say thus to them:—That they cohabited together, not for the sake of pleasure, nor for the augmentation of their riches, by joining both their stocks together, but that they might have children to take care of them in their old age, and might by them have what they then should want. And say further to him, “That when thou wast born, we took thee up with gladness, and gave God the greatest thanks for thee, and brought time up with great care, and spared for nothing that appeared useful for thy preservation, and for thy instruction in what was most excellent. 4.262. And now, since it is reasonable to forgive the sins of those that are young, let it suffice thee to have given so many indications of thy contempt of us; reform thyself, and act more wisely for the time to come; considering that God is displeased with those that are insolent towards their parents, because he is himself the Father of the whole race of mankind, and seems to bear part of that dishonor which falls upon those that have the same name, when they do not meet with dire returns from their children. And on such the law inflicts inexorable punishment; of which punishment mayst thou never have the experience.” 4.263. Now if the insolence of young men be thus cured, let them escape the reproach which their former errors deserved; for by this means the lawgiver will appear to be good, and parents happy, while they never behold either a son or a daughter brought to punishment. 4.264. But if it happen that these words and instructions, conveyed by them in order to reclaim the man, appear to be useless, then the offender renders the laws implacable enemies to the insolence he has offered his parents; let him therefore be brought forth by these very parents out of the city, with a multitude following him, and there let him be stoned; and when he has continued there for one whole day, that all the people may see him, let him be buried in the night. 4.265. And thus it is that we bury all whom the laws condemn to die, upon any account whatsoever. Let our enemies that fall in battle be also buried; nor let any one dead body lie above the ground, or suffer a punishment beyond what justice requires. 4.266. 25. Let no one lend to any one of the Hebrews upon usury, neither usury of what is eaten or what is drunken, for it is not just to make advantage of the misfortunes of one of thy own countrymen; but when thou hast been assistant to his necessities, think it thy gain if thou obtainest their gratitude to thee; and withal that reward which will come to thee from God, for thy humanity towards him. 4.267. 26. Those who have borrowed either silver or any sort of fruits, whether dry or wet, (I mean this, when the Jewish affairs shall, by the blessing of God, be to their own mind,) let the borrowers bring them again, and restore them with pleasure to those who lent them, laying them up, as it were, in their own treasuries, and justly expecting to receive them thence, if they shall want them again. 4.268. But if they be without shame, and do not restore it, let not the lender go to the borrower’s house, and take a pledge himself, before judgment be given concerning it; but let him require the pledge, and let the debtor bring it of himself, without the least opposition to him that comes upon him under the protection of the law. 4.269. And if he that gave the pledge be rich, let the creditor retain it till what he lent be paid him again; but if he be poor, let him that takes it return it before the going down of the sun, especially if the pledge be a garment, that the debtor may have it for a covering in his sleep, God himself naturally showing mercy to the poor. 4.271. 27. Let death be the punishment for stealing a man; but he that hath purloined gold or silver, let him pay double. If any one kill a man that is stealing something out of his house, let him be esteemed guiltless, although the man were only breaking in at the wall. 4.272. Let him that hath stolen cattle pay fourfold what is lost, excepting the case of an ox, for which let the thief pay fivefold. Let him that is so poor that he cannot pay what mulct is laid upon him, be his servant to whom he was adjudged to pay it. 4.273. 28. If any one be sold to one of his own nation, let him serve him six years, and on the seventh let him go free. But if he have a son by a womanservant in his purchaser’s house, and if, on account of his good-will to his master, and his natural affection to his wife and children, he will be his servant still, let him be set free only at the coming of the year of jubilee, which is the fiftieth year, and let him then take away with him his children and wife, and let them be free also. 4.274. 29. If any one find gold or silver on the road, let him inquire after him that lost it, and make proclamation of the place where he found it, and then restore it to him again, as not thinking it right to make his own profit by the loss of another. And the same rule is to be observed in cattle found to have wandered away into a lonely place. If the owner be not presently discovered, let him that is the finder keep it with himself, and appeal to God that he has not purloined what belongs to another. 4.275. 30. It is not lawful to pass by any beast that is in distress, when in a storm it is fallen down in the mire, but to endeavor to preserve it, as having a sympathy with it in its pain. 4.276. 31. It is also a duty to show the roads to those who do not know them, and not to esteem it a matter for sport, when we hinder others’ advantages, by setting them in a wrong way. /p32. In like manner, let no one revile a person blind or dumb. 4.277. 33. If men strive together, and there be no instrument of iron, let him that is smitten be avenged immediately, by inflicting the same punishment on him that smote him: but if when he is carried home he lie sick many days, and then die, let him that smote him escape punishment; but if he that is smitten escape death, and yet be at great expense for his cure, the smiter shall pay for all that has been expended during the time of his sickness, and for all that he has paid the physician. 4.278. He that kicks a woman with child, so that the woman miscarry, let him pay a fine in money, as the judges shall determine, as having diminished the multitude by the destruction of what was in her womb; and let money also be given the woman’s husband by him that kicked her; but if she die of the stroke, let him also be put to death, the law judging it equitable that life should go for life. 4.279. 34. Let no one of the Israelites keep any poison that may cause death, or any other harm; but if he be caught with it, let him be put to death, and suffer the very same mischief that he would have brought upon them for whom the poison was prepared. 4.281. 36. Let him that is the owner of an ox which pusheth with his horn, kill him: but if he pushes and gores any one in the thrashing-floor, let him be put to death by stoning, and let him not be thought fit for food: but if his owner be convicted as having known what his nature was, and hath not kept him up, let him also be put to death, as being the occasion of the ox’s having killed a man. 4.282. But if the ox have killed a man-servant, or a maid-servant, let him be stoned; and let the owner of the ox pay thirty shekels to the master of him that was slain; but if it be an ox that is thus smitten and killed, let both the oxen, that which smote the other and that which was killed, be sold, and let the owners of them divide their price between them. 4.283. 37. Let those that dig a well or a pit be careful to lay planks over them, and so keep them shut up, not in order to hinder any persons from drawing water, but that there may be no danger of falling into them. 4.284. But if any one’s beast fall into such a well or pit thus digged, and not shut up, and perish, let the owner pay its price to the owner of the beast. Let there be a battlement round the tops of your houses instead of a wall, that may prevent any persons from rolling down and perishing. 4.285. 38. Let him that has received any thing in trust for another, take care to keep it as a sacred and divine thing; and let no one invent any contrivance whereby to deprive him that hath intrusted it with him of the same, and this whether he be a man or a woman; no, not although he or she were to gain an immense sum of gold, and this where he cannot be convicted of it by any body; 4.286. for it is fit that a man’s own conscience, which knows what he hath, should in all cases oblige him to do well. Let this conscience be his witness, and make him always act so as may procure him commendation from others; but let him chiefly have regard to God, from whom no wicked man can lie concealed: 4.287. but if he in whom the trust was reposed, without any deceit of his own, lose what he was intrusted withal, let him come before the seven judges, and swear by God that nothing hath been lost willingly, or with a wicked intention, and that he hath not made use of any part thereof, and so let him depart without blame; but if he hath made use of the least part of what was committed to him, and it be lost, let him be condemned to repay all that he had received. 4.288. After the same manner as in these trusts it is to be, if any one defraud those that undergo bodily labor for him. And let it be always remembered, that we are not to defraud a poor man of his wages, as being sensible that God has allotted these wages to him instead of land and other possessions; nay, this payment is not at all to be delayed, but to be made that very day, since God is not willing to deprive the laborer of the immediate use of what he hath labored for. 4.289. 39. You are not to punish children for the faults of their parents, but on account of their own virtue rather to vouchsafe them commiseration, because they were born of wicked parents, than hatred, because they were born of bad ones. Nor indeed ought we to impute the sin of children to their fathers, while young persons indulge themselves in many practices different from what they have been instructed in, and this by their proud refusal of such instruction. 4.291. for evident it is, that while their soul is become effeminate, they have withal transfused that effeminacy to their body also. In like manner do you treat all that is of a monstrous nature when it is looked on; nor is it lawful to geld men or any other animals. 4.292. 41. Let this be the constitution of your political laws in time of peace, and God will be so merciful as to preserve this excellent settlement free from disturbance: and may that time never come which may innovate any thing, and change it for the contrary. 4.293. But since it must needs happen that mankind fall into troubles and dangers, either undesignedly or intentionally, come let us make a few constitutions concerning them, that so being apprised beforehand what ought to be done, you may have salutary counsels ready when you want them, and may not then be obliged to go to seek what is to be done, and so be unprovided, and fall into dangerous circumstances. 4.294. May you be a laborious people, and exercise your souls in virtuous actions, and thereby possess and inherit the land without wars; while neither any foreigners make war upon it, and so afflict you, nor any internal sedition seize upon it 4.295. whereby you may do things that are contrary to your fathers, and so lose the laws which they have established. And may you continue in the observation of those laws which God hath approved of, and hath delivered to you. Let all sort of warlike operations, whether they befall you now in your own time, or hereafter in the times of your posterity, be done out of your own borders: 4.296. but when you are about to go to war, send embassages and heralds to those who are your voluntary enemies, for it is a right thing to make use of words to them before you come to your weapons of war; and assure them thereby, that although you have a numerous army, with horses and weapons, and, above these, a God merciful to you, and ready to assist you, you do however desire them not to compel you to fight against them, nor to take from them what they have, which will indeed be our gain, but what they will have no reason to wish we should take to ourselves. 4.297. And if they hearken to you, it will be proper for you to keep peace with them; but if they trust in their own strength, as superior to yours, and will not do you justice, lead your army against them, making use of God as your supreme Commander, but ordaining for a lieutet under him one that is of the greatest courage among you; for these different commanders, besides their being an obstacle to actions that are to be done on the sudden, are a disadvantage to those that make use of them. 4.298. Lead an army pure, and of chosen men, composed of all such as have extraordinary strength of body and hardiness of soul; but do you send away the timorous part, lest they run away in the time of action, and so afford an advantage to your enemies. Do you also give leave to those that have lately built them houses, and have not yet lived in them a year’s time; and to those that have planted them vineyards, and have not yet been partakers of their fruits,—to continue in their own country; as well as those also who have betrothed, or lately married them wives, lest they have such an affection for these things that they be too sparing of their lives, and, by reserving themselves for these enjoyments, they become voluntary cowards, on account of their wives. 4.299. 42. When you have pitched your camp, take care that you do nothing that is cruel. And when you are engaged in a siege; and want timber for the making of warlike engines, do not you render the land naked by cutting down trees that bear fruit, but spare them, as considering that they were made for the benefit of men; and that if they could speak, they would have a just plea against you, because, though they are not occasions of the war, they are unjustly treated, and suffer in it, and would, if they were able, remove themselves into another land. 4.301. 43, Take care, especially in your battles, that no woman use the habit of a man, nor man the garment of a woman. 4.302. 44. This was the form of political government which was left us by Moses. Moreover, he had already delivered laws in writing in the fortieth year [after they came out of Egypt], concerning which we will discourse in another book. But now on the following days (for he called them to assemble continually) he delivered blessings to them, and curses upon those that should not live according to the laws, but should transgress the duties that were determined for them to observe. 4.303. After this, he read to them a poetic song, which was composed in hexameter verse, and left it to them in the holy book: it contained a prediction of what was to come to pass afterward; agreeably whereto all things have happened all along, and do still happen to us; and wherein he has not at all deviated from the truth. 4.304. Accordingly, he delivered these books to the priest, with the ark; into which he also put the ten commandments, written on two tables. He delivered to them the tabernacle also, and exhorted the people, that when they had conquered the land, and were settled in it, they should not forget the injuries of the Amalekites, but make war against them, and inflict punishment upon them for what mischief they did them when they were in the wilderness; 4.305. and that when they had got possession of the land of the Canaanites, and when they had destroyed the whole multitude of its inhabitants, as they ought to do, they should erect an altar that should face the rising sun, not far from the city of Shechem, between the two mountains, that of Gerizzim, situate on the right hand, and that called Ebal, on the left; and that the army should be so divided, that six tribes should stand upon each of the two mountains, and with them the Levites and the priests. 4.306. And that first, those that were upon Mount Gerizzim should pray for the best blessings upon those who were diligent about the worship of God, and the observation of his laws, and who did not reject what Moses had said to them; while the other wished them all manner of happiness also; and when these last put up the like prayers, the former praised them. 4.307. After this, curses were denounced upon those that should transgress those laws, they, answering one another alternately, by way of confirmation of what had been said. Moses also wrote their blessings and their curses, that they might learn them so thoroughly, that they might never be forgotten by length of time. 4.309. 45. On the next day, Moses called the people together, with the women and children, to a congregation, so as the very slaves were present also, that they might engage themselves to the observation of these laws by oath; and that, duly considering the meaning of God in them, they might not, either for favor of their kindred, or out of fear of any one, or indeed for any motive whatsoever, think any thing ought to be preferred to these laws, and so might transgress them. 4.312. And when Moses had recapitulated whatsoever he had done for the preservation of the people, both in their wars and in peace, and had composed them a body of laws, and procured them an excellent form of government, he foretold, as God had declared to him that if they transgressed that institution for the worship of God, they should experience the following miseries:— 4.327. 49. Now Moses lived in all one hundred and twenty years; a third part of which time, abating one month, he was the people’s ruler; and he died on the last month of the year, which is called by the Macedonians Dystrus, but by us Adar, on the first day of the month. 4.328. He was one that exceeded all men that ever were in understanding, and made the best use of what that understanding suggested to him. He had a very graceful way of speaking and addressing himself to the multitude; and as to his other qualifications, he had such a full command of his passions 4.329. as if he hardly had any such in his soul, and only knew them by their names, as rather perceiving them in other men than in himself. He was also such a general of an army as is seldom seen, as well as such a prophet as was never known, and this to such a degree, that whatsoever he pronounced, you would think you heard the voice of God himself. 4.331. nor were those that had experienced his conduct the only persons that desired him, but those also that perused the laws he left behind him had a strong desire after him, and by them gathered the extraordinary virtue he was master of. And this shall suffice for the declaration of the manner of the death of Moses. 6.35. 3. But the people, upon these injuries offered to their former constitution and government by the prophet’s sons, were very uneasy at their actions, and came running to the prophet, who then lived at the city Ramah, and informed him of the transgressions of his sons; and said, That as he was himself old already, and too infirm by that age of his to oversee their affairs in the manner he used to do 6.35. I could say more than this about Saul and his courage, the subject affording matter sufficient; but that I may not appear to run out improperly in his commendation, I return again to that history from which I made this digression. 6.36. o they begged of him, and entreated him, to appoint some person to be king over them, who might rule over the nation, and avenge them of the Philistines, who ought to be punished for their former oppressions. These words greatly afflicted Samuel, on account of his innate love of justice, and his hatred to kingly government, for he was very fond of an aristocracy, as what made the men that used it of a divine and happy disposition; 6.36. And when the high priest bade him to pursue after them, he marched apace, with his four hundred men, after the enemy; and when he was come to a certain brook called Besor, and had lighted upon one that was wandering about, an Egyptian by birth, who was almost dead with want and famine, (for he had continued wandering about without food in the wilderness three days,) he first of all gave him sustece, both meat and drink, and thereby refreshed him. He then asked him to whom he belonged, and whence he came. 6.38. 4. While he was thus disposed, God appeared to him, and comforted him, saying, That he ought not to be uneasy at what the multitude desired, because it was not he, but Himself whom they so insolently despised, and would not have to be alone their king; that they had been contriving these things from the very day that they came out of Egypt; that however in no long time they would sorely repent of what they did, which repentance yet could not undo what was thus done for futurity; that they would be sufficiently rebuked for their contempt, and the ungrateful conduct they have used towards me, and towards thy prophetic office. 6.39. “So I command thee to ordain them such a one as I shall name beforehand to be their king, when thou hast first described what mischiefs kingly government will bring upon them, and openly testified before them into what a great change of affairs they are hasting.” 6.41. nor will there be any thing which they will not do at their commands, as if they were slaves bought with money. They will also appoint your daughters to be confectioners, and cooks, and bakers; and these will be obliged to do all sorts of work which women slaves, that are in fear of stripes and torments, submit to. They will, besides this, take away your possessions, and bestow them upon their eunuchs, and the guards of their bodies, and will give the herds of your cattle to their own servants: 6.42. and to say briefly all at once, you, and all that is yours, will be servants to your king, and will become no way superior to his slaves; and when you suffer thus, you will thereby be put in mind of what I now say. And when you repent of what you have done, you will beseech God to have mercy upon you, and to grant you a quick deliverance from your kings; but he will not accept your prayers, but will neglect you, and permit you to suffer the punishment your evil conduct has deserved.” 6.43. 6. But the multitude was still so foolish as to be deaf to these predictions of what would befall them; and too peevish to suffer a determination which they had injudiciously once made, to be taken out of their mind; for they could not be turned from their purpose, nor did they regard the words of Samuel, but peremptorily insisted on their resolution, and desired him to ordain them a king immediately, and not to trouble himself with fears of what would happen hereafter 6.44. for that it was necessary they should have with them one to fight their battles, and to avenge them of their enemies, and that it was no way absurd, when their neighbors were under kingly government, that they should have the same form of government also. So when Samuel saw that what he had said had not diverted them from their purpose, but that they continued resolute, he said, “Go you every one home for the present; when it is fit I will send for you, as soon as I shall have learned from God who it is that he will give you for your king.” 6.84. for in the days of Moses, and his disciple Joshua, who was their general, they continued under an aristocracy; but after the death of Joshua, for eighteen years in all, the multitude had no settled form of government, but were in an anarchy; 6.268. This reflection is openly confirmed to us from the example of Saul, the son of Kish, who was the first king who reigned after our aristocracy and government under the judges were over; and that by his slaughter of three hundred priests and prophets, on occasion of his suspicion about Ahimelech, and by the additional wickedness of the overthrow of their city, and this is as he were endeavoring in some sort to render the temple [tabernacle] destitute both of priests and prophets, which endeavor he showed by slaying so many of them, and not suffering the very city belonging to them to remain, that so others might succeed them. 10.218. But let no one blame me for writing down every thing of this nature, as I find it in our ancient books; for as to that matter, I have plainly assured those that think me defective in any such point, or complain of my management, and have told them in the beginning of this history, that I intended to do no more than translate the Hebrew books into the Greek language, and promised them to explain those facts, without adding any thing to them of my own, or taking any thing away from there. 10.277. All these things did this man leave in writing, as God had showed them to him, insomuch that such as read his prophecies, and see how they have been fulfilled, would wonder at the honor wherewith God honored Daniel; and may thence discover how the Epicureans are in an error 10.278. who cast Providence out of human life, and do not believe that God takes care of the affairs of the world, nor that the universe is governed and continued in being by that blessed and immortal nature, but say that the world is carried along of its own accord, without a ruler and a curator; 10.279. which, were it destitute of a guide to conduct it, as they imagine, it would be like ships without pilots, which we see drowned by the winds, or like chariots without drivers, which are overturned; so would the world be dashed to pieces by its being carried without a Providence, and so perish, and come to nought. 10.281. Now as to myself, I have so described these matters as I have found them and read them; but if any one is inclined to another opinion about them, let him enjoy his different sentiments without any blame from me. 11.111. So these men offered the largest sacrifices on these accounts, and used great magnificence in the worship of God, and dwelt in Jerusalem, and made use of a form of government that was aristocratical, but mixed with an oligarchy, for the high priests were at the head of their affairs, until the posterity of the Asamoneans set up kingly government; 11.112. for before their captivity, and the dissolution of their polity, they at first had kingly government from Saul and David for five hundred and thirty-two years, six months, and ten days; but before those kings, such rulers governed them as were called judges and monarchs. Under this form of government they continued for more than five hundred years after the death of Moses, and of Joshua their commander. 11.113. And this is the account I had to give of the Jews who had been carried into captivity, but were delivered from it in the times of Cyrus and Darius. 12.109. And when they all commended that determination of theirs, they enjoined, that if any one observed either any thing superfluous, or any thing omitted, that he would take a view of it again, and have it laid before them, and corrected; which was a wise action of theirs, that when the thing was judged to have been well done, it might continue for ever. 12.389. 1. About the same time Demetrius, the son of Seleucus, fled away from Rome, and took Tripoli, a city of Syria, and set the diadem on his own head. He also gathered certain mercenary soldiers together, and entered into his kingdom, and was joyfully received by all, who delivered themselves up to him. 13.113. Ptolemy came then to Antioch, and was made king by its inhabitants, and by the army; so that he was forced to put on two diadems, the one of Asia, the other of Egypt: 13.171. 9. At this time there were three sects among the Jews, who had different opinions concerning human actions; the one was called the sect of the Pharisees, another the sect of the Sadducees, and the other the sect of the Essenes. 13.172. Now for the Pharisees, they say that some actions, but not all, are the work of fate, and some of them are in our own power, and that they are liable to fate, but are not caused by fate. But the sect of the Essenes affirm, that fate governs all things, and that nothing befalls men but what is according to its determination. 13.173. And for the Sadducees, they take away fate, and say there is no such thing, and that the events of human affairs are not at its disposal; but they suppose that all our actions are in our own power, so that we are ourselves the causes of what is good, and receive what is evil from our own folly. However, I have given a more exact account of these opinions in the second book of the Jewish War. 13.297. but of these matters we shall speak hereafter. What I would now explain is this, that the Pharisees have delivered to the people a great many observances by succession from their fathers, which are not written in the laws of Moses; and for that reason it is that the Sadducees reject them, and say that we are to esteem those observances to be obligatory which are in the written word, but are not to observe what are derived from the tradition of our forefathers. 13.301. 1. Now when their father Hyrcanus was dead, the eldest son Aristobulus, intending to change the government into a kingdom, for so he resolved to do, first of all put a diadem on his head, four hundred eighty and one years and three months after the people had been delivered from the Babylonish slavery, and were returned to their own country again. 14.2. for we are upon the history and explication of such things as the greatest part are unacquainted withal, because of their distance from our times; and we aim to do it with a proper beauty of style, so far as that is derived from proper words harmonically disposed, and from such ornaments of speech also as may contribute to the pleasure of our readers 14.2. 5. “Caius Caesar, consul the fifth time, hath decreed, That the Jews shall possess Jerusalem, and may encompass that city with walls; and that Hyrcanus, the son of Alexander, the high priest and ethnarch of the Jews, retain it in the manner he himself pleases; 14.2. upon which the king of Arabia took all his army, and made an assault upon the temple, and besieged Aristobulus therein, the people still supporting Hyreanus, and assisting him in the siege, while none but the priests continued with Aristobulus. 14.41. and there it was that he heard the causes of the Jews, and of their governors Hyrcanus and Aristobulus, who were at difference one with another, as also of the nation against them both, which did not desire to be under kingly’ government, because the form of government they received from their forefathers was that of subjection to the priests of that God whom they worshipped; and [they complained], that though these two were the posterity of priests, yet did they seek to change the government of their nation to another form, in order to enslave them. 14.41. However, Herod was not idle in the mean time, for he took ten bands of soldiers, of whom five were of the Romans, and five of the Jews, with some mercenaries among them, and with some few horsemen, and came to Jericho; and as they found the city deserted, but that five hundred of them had settled themselves on the tops of the hills, with their wives and children, those he took and sent away; but the Romans fell upon the city, and plundered it, and found the houses full of all sorts of good things. 14.73. The next day he gave order to those that had the charge of the temple to cleanse it, and to bring what offerings the law required to God; and restored the high priesthood to Hyrcanus, both because he had been useful to him in other respects, and because he hindered the Jews in the country from giving Aristobulus any assistance in his war against him. He also cut off those that had been the authors of that war; and bestowed proper rewards on Faustus, and those others that mounted the wall with such alacrity; 14.78. Moreover, the Romans exacted of us, in a little time, above ten thousand talents; and the royal authority, which was a dignity formerly bestowed on those that were high priests, by the right of their family, became the property of private men. But of these matters we shall treat in their proper places. 14.91. and when he had settled matters with her, he brought Hyrcanus to Jerusalem, and committed the care of the temple to him. And when he had ordained five councils, he distributed the nation into the same number of parts. So these councils governed the people; the first was at Jerusalem, the second at Gadara, the third at Amathus, the fourth at Jericho, and the fifth at Sepphoris in Galilee. So the Jews were now freed from monarchic authority, and were governed by an aristocracy. 17.227. And when he was come to Rome, all his relations revolted to him; not out of their good-will to him, but out of their hatred to Archelaus; though indeed they were most of all desirous of gaining their liberty, and to be put under a Roman governor; but if there were too great an opposition made to that, they thought Antipas preferable to Archelaus, and so joined with him, in order to procure the kingdom for him. Sabinus also, by letters, accused Archelaus to Caesar. 17.273. 6. There was also Simon, who had been a slave of Herod the king, but in other respects a comely person, of a tall and robust body; he was one that was much superior to others of his order, and had had great things committed to his care. This man was elevated at the disorderly state of things, and was so bold as to put a diadem on his head 17.281. And this man retained his power a great while; he was also called king, and had nothing to hinder him from doing what he pleased. He also, as well as his brethren, slew a great many both of the Romans and of the king’s forces, an managed matters with the like hatred to each of them. The king’s forces they fell upon, because of the licentious conduct they had been allowed under Herod’s government; and they fell upon the Romans, because of the injuries they had so lately received from them. 17.354. So Archelaus’s country was laid to the province of Syria; and Cyrenius, one that had been consul, was sent by Caesar to take account of people’s effects in Syria, and to sell the house of Archelaus. 18.1. 1. Now Cyrenius, a Roman senator, and one who had gone through other magistracies, and had passed through them till he had been consul, and one who, on other accounts, was of great dignity, came at this time into Syria, with a few others, being sent by Caesar to be a judge of that nation, and to take an account of their substance. 18.1. concerning which I will discourse a little, and this the rather because the infection which spread thence among the younger sort, who were zealous for it, brought the public to destruction. 18.1. when he had estimated the number of those that were truly faithful to him, as also of those who were already corrupted, but were deceitful in the kindness they professed to him, and were likely, upon trial, to go over to his enemies, he made his escape to the upper provinces, where he afterwards raised a great army out of the Dahae and Sacae, and fought with his enemies, and retained his principality. 18.2. Coponius also, a man of the equestrian order, was sent together with him, to have the supreme power over the Jews. Moreover, Cyrenius came himself into Judea, which was now added to the province of Syria, to take an account of their substance, and to dispose of Archelaus’s money; 18.2. It also deserves our admiration, how much they exceed all other men that addict themselves to virtue, and this in righteousness; and indeed to such a degree, that as it hath never appeared among any other men, neither Greeks nor barbarians, no, not for a little time, so hath it endured a long while among them. This is demonstrated by that institution of theirs, which will not suffer any thing to hinder them from having all things in common; so that a rich man enjoys no more of his own wealth than he who hath nothing at all. There are about four thousand men that live in this way 18.2. It cannot be that thou shouldst long continue in these bonds; but thou wilt soon be delivered from them, and wilt be promoted to the highest dignity and power, and thou wilt be envied by all those who now pity thy hard fortune; and thou wilt be happy till thy death, and wilt leave thine happiness to the children whom thou shalt have. But do thou remember, when thou seest this bird again, that thou wilt then live but five days longer. 18.11. 2. The Jews had for a great while had three sects of philosophy peculiar to themselves; the sect of the Essenes, and the sect of the Sadducees, and the third sort of opinions was that of those called Pharisees; of which sects, although I have already spoken in the second book of the Jewish War, yet will I a little touch upon them now. 18.11. However, he fell in love with Herodias, this last Herod’s wife, who was the daughter of Aristobulus their brother, and the sister of Agrippa the Great. This man ventured to talk to her about a marriage between them; which address, when she admitted, an agreement was made for her to change her habitation, and come to him as soon as he should return from Rome: one article of this marriage also was this, that he should divorce Aretas’s daughter. 18.12. 3. Now, for the Pharisees, they live meanly, and despise delicacies in diet; and they follow the conduct of reason; and what that prescribes to them as good for them they do; and they think they ought earnestly to strive to observe reason’s dictates for practice. They also pay a respect to such as are in years; nor are they so bold as to contradict them in any thing which they have introduced; 18.12. 3. So Vitellius prepared to make war with Aretas, having with him two legions of armed men; he also took with him all those of light armature, and of the horsemen which belonged to them, and were drawn out of those kingdoms which were under the Romans, and made haste for Petra, and came to Ptolemais. 18.13. and when they determine that all things are done by fate, they do not take away the freedom from men of acting as they think fit; since their notion is, that it hath pleased God to make a temperament, whereby what he wills is done, but so that the will of man can act virtuously or viciously. 18.13. 4. Herod the Great had two daughters by Mariamne, the [grand] daughter of Hyrcanus; the one was Salampsio, who was married to Phasaelus, her first cousin, who was himself the son of Phasaelus, Herod’s brother, her father making the match; the other was Cypros, who was herself married also to her first cousin Antipater, the son of Salome, Herod’s sister. 18.14. They also believe that souls have an immortal rigor in them, and that under the earth there will be rewards or punishments, according as they have lived virtuously or viciously in this life; and the latter are to be detained in an everlasting prison, but that the former shall have power to revive and live again; 18.14. Alexander had a son of the same name with his brother Tigranes, and was sent to take possession of the kingdom of Armenia by Nero; he had a son, Alexander, who married Jotape, the daughter of Antiochus, the king of Commagena; Vespasian made him king of an island in Cilicia. 18.15. on account of which doctrines they are able greatly to persuade the body of the people; and whatsoever they do about divine worship, prayers, and sacrifices, they perform them according to their direction; insomuch that the cities give great attestations to them on account of their entire virtuous conduct, both in the actions of their lives and their discourses also. 18.15. Yet did not Herod long continue in that resolution of supporting him, though even that support was not sufficient for him; for as once they were at a feast at Tyre, and in their cups, and reproaches were cast upon one another, Agrippa thought that was not to be borne, while Herod hit him in the teeth with his poverty, and with his owing his necessary food to him. So he went to Flaccus, one that had been consul, and had been a very great friend to him at Rome formerly, and was now president of Syria. 18.16. 4. But the doctrine of the Sadducees is this: That souls die with the bodies; nor do they regard the observation of any thing besides what the law enjoins them; for they think it an instance of virtue to dispute with those teachers of philosophy whom they frequent: 18.16. o she undertook to repay it. Accordingly, Alexander paid them five talents at Alexandria, and promised to pay them the rest of that sum at Dicearchia [Puteoli]; and this he did out of the fear he was in that Agrippa would soon spend it. So this Cypros set her husband free, and dismissed him to go on with his navigation to Italy, while she and her children departed for Judea. 18.17. but this doctrine is received but by a few, yet by those still of the greatest dignity. But they are able to do almost nothing of themselves; for when they become magistrates, as they are unwillingly and by force sometimes obliged to be, they addict themselves to the notions of the Pharisees, because the multitude would not otherwise bear them. 18.17. for he did not admit ambassadors quickly, and no successors were despatched away to governors or procurators of the provinces that had been formerly sent, unless they were dead; whence it was that he was so negligent in hearing the causes of prisoners; 18.18. 5. The doctrine of the Essenes is this: That all things are best ascribed to God. They teach the immortality of souls, and esteem that the rewards of righteousness are to be earnestly striven for; 18.18. Now Antonia was greatly esteemed by Tiberius on all accounts, from the dignity of her relation to him, who had been his brother Drusus’s wife, and from her eminent chastity; for though she was still a young woman, she continued in her widowhood, and refused all other matches, although Augustus had enjoined her to be married to somebody else; yet did she all along preserve her reputation free from reproach. 18.19. and when they send what they have dedicated to God into the temple, they do not offer sacrifices because they have more pure lustrations of their own; on which account they are excluded from the common court of the temple, but offer their sacrifices themselves; yet is their course of life better than that of other men; and they entirely addict themselves to husbandry. 18.19. But when Caesar had gone round the hippodrome, he found Agrippa standing: “For certain,” said he, “Macro, this is the man I meant to have bound;” and when he still asked, “Which of these is to be bound?” he said “Agrippa.” 18.21. and neither marry wives, nor are desirous to keep servants; as thinking the latter tempts men to be unjust, and the former gives the handle to domestic quarrels; but as they live by themselves, they minister one to another. 18.21. that it turned greatly to the advantage of his son among all; and, among others, the soldiery were so peculiarly affected to him, that they reckoned it an eligible thing, if need were, to die themselves, if he might but attain to the government. 18.22. They also appoint certain stewards to receive the incomes of their revenues, and of the fruits of the ground; such as are good men and priests, who are to get their corn and their food ready for them. They none of them differ from others of the Essenes in their way of living, but do the most resemble those Dacae who are called Polistae [dwellers in cities]. 18.22. and I desire thee never to be unmindful when thou comest to it, either of my kindness to thee, who set thee in so high a dignity 18.23. 6. But of the fourth sect of Jewish philosophy, Judas the Galilean was the author. These men agree in all other things with the Pharisaic notions; but they have an inviolable attachment to liberty, and say that God is to be their only Ruler and Lord. They also do not value dying any kinds of death, nor indeed do they heed the deaths of their relations and friends, nor can any such fear make them call any man lord. 18.23. Now the centurion who was set to keep Agrippa, when he saw with what haste Marsyas came, and what joy Agrippa had from what he said, he had a suspicion that his words implied some great innovation of affairs, and he asked them about what was said. 18.24. And since this immovable resolution of theirs is well known to a great many, I shall speak no further about that matter; nor am I afraid that any thing I have said of them should be disbelieved, but rather fear, that what I have said is beneath the resolution they show when they undergo pain. 18.24. 1. But Herodias, Agrippa’s sister, who now lived as wife to that Herod who was tetrarch of Galilee and Perea, took this authority of her brother in an envious manner, particularly when she saw that he had a greater dignity bestowed on him than her husband had; since, when he ran away, it was because he was not able to pay his debts; and now he was come back, it was because he was in a way of dignity, and of great good fortune. 18.25. And it was in Gessius Florus’s time that the nation began to grow mad with this distemper, who was our procurator, and who occasioned the Jews to go wild with it by the abuse of his authority, and to make them revolt from the Romans. And these are the sects of Jewish philosophy. 18.25. Now Caius saluted Herod, for he first met with him, and then looked upon the letters which Agrippa had sent him, and which were written in order to accuse Herod; wherein he accused him, that he had been in confederacy with Sejanus against Tiberius’s and that he was now confederate with Artabanus, the king of Parthia, in opposition to the government of Caius; 18.127. I have now a mind to describe Herod and his family, how it fared with them, partly because it is suitable to this history to speak of that matter, and partly because this thing is a demonstration of the interposition of Providence, how a multitude of children is of no advantage, no more than any other strength that mankind set their hearts upon, besides those acts of piety which are done towards God; 18.237. However, there did not many days pass ere he sent for him to his house, and had him shaved, and made him change his raiment; after which he put a diadem upon his head, and appointed him to be king of the tetrarchy of Philip. He also gave him the tetrarchy of Lysanias, and changed his iron chain for a golden one of equal weight. He also sent Marullus to be procurator of Judea. 20.113. 4. Now before this their first mourning was over, another mischief befell them also; for some of those that raised the foregoing tumult, when they were traveling along the public road, about a hundred furlongs from the city, robbed Stephanus, a servant of Caesar, as he was journeying, and plundered him of all that he had with him; 20.114. which things when Cureanus heard of, he sent soldiers immediately, and ordered them to plunder the neighboring villages, and to bring the most eminent persons among them in bonds to him. 20.115. Now as this devastation was making, one of the soldiers seized the laws of Moses that lay in one of those villages, and brought them out before the eyes of all present, and tore them to pieces; and this was done with reproachful language, and much scurrility; 20.116. which things when the Jews heard of, they ran together, and that in great numbers, and came down to Caesarea, where Cumanus then was, and besought him that he would avenge, not themselves, but God himself, whose laws had been affronted; for that they could not bear to live any longer, if the laws of their forefathers must be affronted after this manner. 20.117. Accordingly Cumanus, out of fear lest the multitude should go into a sedition, and by the advice of his friends also, took care that the soldier who had offered the affront to the laws should be beheaded, and thereby put a stop to the sedition which was ready to be kindled a second time. 20.229. for at the first they held the high priesthood till the end of their life, although afterward they had successors while they were alive. Now these thirteen, who were the descendants of two of the sons of Aaron, received this dignity by succession, one after another; for their form of government was an aristocracy, and after that a monarchy, and in the third place the government was regal. 20.234. at which time Jesus, the son of Josadek, took the high priesthood over the captives when they were returned home. Now he and his posterity, who were in all fifteen, until king Antiochus Eupator, were under a democratical government for four hundred and fourteen years; 20.241. whose brother Alexander was his heir; which Judas died of a sore distemper, after he had kept the priesthood, together with the royal authority; for this Judas was the first that put on his head a diadem for one year. 20.242. And when Alexander had been both king and high priest twenty-seven years, he departed this life, and permitted his wife Alexandra to appoint him that should be high priest; so she gave the high priesthood to Hyrcanus, but retained the kingdom herself nine years, and then departed this life. The like duration [and no longer] did her son Hyrcanus enjoy the high priesthood; 20.251. Some of these were the political governors of the people under the reign of Herod, and under the reign of Archelaus his son, although, after their death, the government became an aristocracy, and the high priests were intrusted with a dominion over the nation. And thus much may suffice to be said concerning our high priests. 20.261. I have attempted to enumerate those high priests that we have had during the interval of two thousand years; I have also carried down the succession of our kings, and related their actions, and political administration, without [considerable] errors, as also the power of our monarchs; and all according to what is written in our sacred books; for this it was that I promised to do in the beginning of this history.
16. Josephus Flavius, Jewish War, 1.82, 1.153, 1.169-1.170, 2.80-2.91, 2.117, 2.119-2.166, 2.228-2.231 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.82. And as one of those servants that attended him carried out that blood, he, by some supernatural providence, slipped and fell down in the very place where Antigonus had been slain; and so he spilt some of the murderer’s blood upon the spots of the blood of him that had been murdered, which still appeared. Hereupon a lamentable cry arose among the spectators, as if the servant had spilled the blood on purpose in that place; 1.153. Yet did not he touch that money, nor any thing else that was there reposited; but he commanded the ministers about the temple, the very next day after he had taken it, to cleanse it, and to perform their accustomed sacrifices. Moreover, he made Hyrcanus high priest, as one that not only in other respects had showed great alacrity, on his side, during the siege, but as he had been the means of hindering the multitude that was in the country from fighting for Aristobulus, which they were otherwise very ready to have done; by which means he acted the part of a good general, and reconciled the people to him more by benevolence than by terror. 1.169. After this Gabinius brought Hyrcanus to Jerusalem, and committed the care of the temple to him; but ordained the other political government to be by an aristocracy. 2.81. And when Caesar had assembled a council of the principal Romans in Apollo’s temple, that was in the palace (this was what he had himself built and adorned, at a vast expense), the multitude of the Jews stood with the ambassadors, and on the other side stood Archelaus, with his friends; 2.82. but as for the kindred of Archelaus, they stood on neither side; for to stand on Archelaus’s side, their hatred to him, and envy at him, would not give them leave, while yet they were afraid to be seen by Caesar with his accusers. 2.83. Besides these, there were present Archelaus’ brother Philip, being sent thither beforehand, out of kindness by Varus, for two reasons: the one was this, that he might be assisting to Archelaus; and the other was this, that in case Caesar should make a distribution of what Herod possessed among his posterity, he might obtain some share of it. 2.84. 2. And now, upon the permission that was given the accusers to speak, they, in the first place, went over Herod’s breaches of their law, and said that he was not a king, but the most barbarous of all tyrants, and that they had found him to be such by the sufferings they underwent from him; that when a very great number had been slain by him, those that were left had endured such miseries, that they called those that were dead happy men; 2.85. that he had not only tortured the bodies of his subjects, but entire cities, and had done much harm to the cities of his own country, while he adorned those that belonged to foreigners; and he shed the blood of Jews, in order to do kindnesses to those people who were out of their bounds; 2.86. that he had filled the nation full of poverty, and of the greatest iniquity, instead of that happiness and those laws which they had anciently enjoyed; that, in short, the Jews had borne more calamities from Herod, in a few years, than had their forefathers during all that interval of time that had passed since they had come out of Babylon, and returned home, in the reign of Xerxes: 2.87. that, however, the nation was come to so low a condition, by being inured to hardships, that they submitted to his successor of their own accord, though he brought them into bitter slavery; 2.88. that accordingly they readily called Archelaus, though he was the son of so great a tyrant, king, after the decease of his father, and joined with him in mourning for the death of Herod, and in wishing him good success in that his succession; 2.89. while yet this Archelaus, lest he should be in danger of not being thought the genuine son of Herod, began his reign with the murder of three thousand citizens; as if he had a mind to offer so many bloody sacrifices to God for his government, and to fill the temple with the like number of dead bodies at that festival: 2.91. and that they would join their country to Syria, and administer the government by their own commanders, whereby it would [soon] be demonstrated that those who are now under the calumny of seditious persons, and lovers of war, know how to bear governors that are set over them, if they be but tolerable ones. 2.117. 1. And now Archelaus’s part of Judea was reduced into a province, and Coponius, one of the equestrian order among the Romans, was sent as a procurator, having the power of [life and] death put into his hands by Caesar. 2.119. 2. For there are three philosophical sects among the Jews. The followers of the first of which are the Pharisees; of the second, the Sadducees; and the third sect, which pretends to a severer discipline, are called Essenes. These last are Jews by birth, and seem to have a greater affection for one another than the other sects have. 2.121. They do not absolutely deny the fitness of marriage, and the succession of mankind thereby continued; but they guard against the lascivious behavior of women, and are persuaded that none of them preserve their fidelity to one man. 2.122. 3. These men are despisers of riches, and so very communicative as raises our admiration. Nor is there anyone to be found among them who hath more than another; for it is a law among them, that those who come to them must let what they have be common to the whole order,—insomuch that among them all there is no appearance of poverty, or excess of riches, but every one’s possessions are intermingled with every other’s possessions; and so there is, as it were, one patrimony among all the brethren. 2.123. They think that oil is a defilement; and if anyone of them be anointed without his own approbation, it is wiped off his body; for they think to be sweaty is a good thing, as they do also to be clothed in white garments. They also have stewards appointed to take care of their common affairs, who every one of them have no separate business for any, but what is for the use of them all. 2.124. 4. They have no one certain city, but many of them dwell in every city; and if any of their sect come from other places, what they have lies open for them, just as if it were their own; and they go in to such as they never knew before, as if they had been ever so long acquainted with them. 2.125. For which reason they carry nothing at all with them when they travel into remote parts, though still they take their weapons with them, for fear of thieves. Accordingly, there is, in every city where they live, one appointed particularly to take care of strangers, and to provide garments and other necessaries for them. 2.126. But the habit and management of their bodies is such as children use who are in fear of their masters. Nor do they allow of the change of garments, or of shoes, till they be first entirely torn to pieces or worn out by time. 2.127. Nor do they either buy or sell anything to one another; but every one of them gives what he hath to him that wanteth it, and receives from him again in lieu of it what may be convenient for himself; and although there be no requital made, they are fully allowed to take what they want of whomsoever they please. 2.128. 5. And as for their piety towards God, it is very extraordinary; for before sunrising they speak not a word about profane matters, but put up certain prayers which they have received from their forefathers, as if they made a supplication for its rising. 2.129. After this every one of them are sent away by their curators, to exercise some of those arts wherein they are skilled, in which they labor with great diligence till the fifth hour. After which they assemble themselves together again into one place; and when they have clothed themselves in white veils, they then bathe their bodies in cold water. And after this purification is over, they every one meet together in an apartment of their own, into which it is not permitted to any of another sect to enter; while they go, after a pure manner, into the dining-room, as into a certain holy temple 2.131. but a priest says grace before meat; and it is unlawful for anyone to taste of the food before grace be said. The same priest, when he hath dined, says grace again after meat; and when they begin, and when they end, they praise God, as he that bestows their food upon them; after which they lay aside their [white] garments, and betake themselves to their labors again till the evening; 2.132. then they return home to supper, after the same manner; and if there be any strangers there, they sit down with them. Nor is there ever any clamor or disturbance to pollute their house, but they give every one leave to speak in their turn; 2.133. which silence thus kept in their house appears to foreigners like some tremendous mystery; the cause of which is that perpetual sobriety they exercise, and the same settled measure of meat and drink that is allotted to them, and that such as is abundantly sufficient for them. 2.134. 6. And truly, as for other things, they do nothing but according to the injunctions of their curators; only these two things are done among them at everyone’s own free will, which are to assist those that want it, and to show mercy; for they are permitted of their own accord to afford succor to such as deserve it, when they stand in need of it, and to bestow food on those that are in distress; but they cannot give any thing to their kindred without the curators. 2.135. They dispense their anger after a just manner, and restrain their passion. They are eminent for fidelity, and are the ministers of peace; whatsoever they say also is firmer than an oath; but swearing is avoided by them, and they esteem it worse than perjury for they say that he who cannot be believed without [swearing by] God is already condemned. 2.136. They also take great pains in studying the writings of the ancients, and choose out of them what is most for the advantage of their soul and body; and they inquire after such roots and medicinal stones as may cure their distempers. 2.137. 7. But now, if anyone hath a mind to come over to their sect, he is not immediately admitted, but he is prescribed the same method of living which they use, for a year, while he continues excluded; and they give him also a small hatchet, and the fore-mentioned girdle, and the white garment. 2.138. And when he hath given evidence, during that time, that he can observe their continence, he approaches nearer to their way of living, and is made a partaker of the waters of purification; yet is he not even now admitted to live with them; for after this demonstration of his fortitude, his temper is tried two more years; and if he appear to be worthy, they then admit him into their society. 2.139. And before he is allowed to touch their common food, he is obliged to take tremendous oaths, that, in the first place, he will exercise piety towards God, and then that he will observe justice towards men, and that he will do no harm to any one, either of his own accord, or by the command of others; that he will always hate the wicked, and be assistant to the righteous; 2.141. that he will be perpetually a lover of truth, and propose to himself to reprove those that tell lies; that he will keep his hands clear from theft, and his soul from unlawful gains; and that he will neither conceal anything from those of his own sect, nor discover any of their doctrines to others, no, not though anyone should compel him so to do at the hazard of his life. 2.142. Moreover, he swears to communicate their doctrines to no one any otherwise than as he received them himself; that he will abstain from robbery, and will equally preserve the books belonging to their sect, and the names of the angels [or messengers]. These are the oaths by which they secure their proselytes to themselves. 2.143. 8. But for those that are caught in any heinous sins, they cast them out of their society; and he who is thus separated from them does often die after a miserable manner; for as he is bound by the oath he hath taken, and by the customs he hath been engaged in, he is not at liberty to partake of that food that he meets with elsewhere, but is forced to eat grass, and to famish his body with hunger, till he perish; 2.144. for which reason they receive many of them again when they are at their last gasp, out of compassion to them, as thinking the miseries they have endured till they came to the very brink of death to be a sufficient punishment for the sins they had been guilty of. 2.145. 9. But in the judgments they exercise they are most accurate and just, nor do they pass sentence by the votes of a court that is fewer than a hundred. And as to what is once determined by that number, it is unalterable. What they most of all honor, after God himself, is the name of their legislator [Moses], whom, if anyone blaspheme, he is punished capitally. 2.146. They also think it a good thing to obey their elders, and the major part. Accordingly, if ten of them be sitting together, no one of them will speak while the other nine are against it. 2.147. They also avoid spitting in the midst of them, or on the right side. Moreover, they are stricter than any other of the Jews in resting from their labors on the seventh day; for they not only get their food ready the day before, that they may not be obliged to kindle a fire on that day, but they will not remove any vessel out of its place, nor go to stool thereon. 2.148. Nay, on theother days they dig a small pit, a foot deep, with a paddle (which kind of hatchet is given them when they are first admitted among them); and covering themselves round with their garment, that they may not affront the Divine rays of light, they ease themselves into that pit 2.149. after which they put the earth that was dug out again into the pit; and even this they do only in the more lonely places, which they choose out for this purpose; and although this easement of the body be natural, yet it is a rule with them to wash themselves after it, as if it were a defilement to them. 2.151. They are long-lived also, insomuch that many of them live above a hundred years, by means of the simplicity of their diet; nay, as I think, by means of the regular course of life they observe also. They condemn the miseries of life, and are above pain, by the generosity of their mind. And as for death, if it will be for their glory, they esteem it better than living always; 2.152. and indeed our war with the Romans gave abundant evidence what great souls they had in their trials, wherein, although they were tortured and distorted, burnt and torn to pieces, and went through all kinds of instruments of torment, that they might be forced either to blaspheme their legislator, or to eat what was forbidden them, yet could they not be made to do either of them, no, nor once to flatter their tormentors, or to shed a tear; 2.153. but they smiled in their very pains, and laughed those to scorn who inflicted the torments upon them, and resigned up their souls with great alacrity, as expecting to receive them again. 2.154. 11. For their doctrine is this: That bodies are corruptible, and that the matter they are made of is not permanent; but that the souls are immortal, and continue forever; and that they come out of the most subtile air, and are united to their bodies as to prisons, into which they are drawn by a certain natural enticement; 2.155. but that when they are set free from the bonds of the flesh, they then, as released from a long bondage, rejoice and mount upward. And this is like the opinions of the Greeks, that good souls have their habitations beyond the ocean, in a region that is neither oppressed with storms of rain or snow, or with intense heat, but that this place is such as is refreshed by the gentle breathing of a west wind, that is perpetually blowing from the ocean; while they allot to bad souls a dark and tempestuous den, full of never-ceasing punishments. 2.156. And indeed the Greeks seem to me to have followed the same notion, when they allot the islands of the blessed to their brave men, whom they call heroes and demigods; and to the souls of the wicked, the region of the ungodly, in Hades, where their fables relate that certain persons, such as Sisyphus, and Tantalus, and Ixion, and Tityus, are punished; which is built on this first supposition, that souls are immortal; and thence are those exhortations to virtue, and dehortations from wickedness collected; 2.157. whereby good men are bettered in the conduct of their life by the hope they have of reward after their death; and whereby the vehement inclinations of bad men to vice are restrained, by the fear and expectation they are in, that although they should lie concealed in this life, they should suffer immortal punishment after their death. 2.158. These are the Divine doctrines of the Essenes about the soul, which lay an unavoidable bait for such as have once had a taste of their philosophy. 2.159. 12. There are also those among them who undertake to foretell things to come, by reading the holy books, and using several sorts of purifications, and being perpetually conversant in the discourses of the prophets; and it is but seldom that they miss in their predictions. 2.161. However, they try their spouses for three years; and if they find that they have their natural purgations thrice, as trials that they are likely to be fruitful, they then actually marry them. But they do not use to accompany with their wives when they are with child, as a demonstration that they do not marry out of regard to pleasure, but for the sake of posterity. Now the women go into the baths with some of their garments on, as the men do with somewhat girded about them. And these are the customs of this order of Essenes. 2.162. 14. But then as to the two other orders at first mentioned: the Pharisees are those who are esteemed most skillful in the exact explication of their laws, and introduce the first sect. These ascribe all to fate [or providence], and to God 2.163. and yet allow, that to act what is right, or the contrary, is principally in the power of men, although fate does cooperate in every action. They say that all souls are incorruptible, but that the souls of good men only are removed into other bodies,—but that the souls of bad men are subject to eternal punishment. 2.164. But the Sadducees are those that compose the second order, and take away fate entirely, and suppose that God is not concerned in our doing or not doing what is evil; 2.165. and they say, that to act what is good, or what is evil, is at men’s own choice, and that the one or the other belongs so to every one, that they may act as they please. They also take away the belief of the immortal duration of the soul, and the punishments and rewards in Hades. 2.166. Moreover, the Pharisees are friendly to one another, and are for the exercise of concord, and regard for the public; but the behavior of the Sadducees one towards another is in some degree wild, and their conversation with those that are of their own party is as barbarous as if they were strangers to them. And this is what I had to say concerning the philosophic sects among the Jews. 2.228. 2. Now there followed after this another calamity, which arose from a tumult made by robbers; for at the public road of Bethhoron, one Stephen, a servant of Caesar, carried some furniture, which the robbers fell upon and seized. 2.229. Upon this Cumanus sent men to go round about to the neighboring villages, and to bring their inhabitants to him bound, as laying it to their charge that they had not pursued after the thieves, and caught them. Now here it was that a certain soldier, finding the sacred book of the law, tore it to pieces, and threw it into the fire. 2.231. Accordingly, he, perceiving that the multitude would not be quiet unless they had a comfortable answer from him, gave order that the soldier should be brought, and drawn through those that required to have him punished, to execution, which being done, the Jews went their ways.
17. Josephus Flavius, Against Apion, 1.42, 1.212, 2.145-2.296 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.42. and how firmly we have given credit to those books of our own nation, is evident by what we do; for during so many ages as have already passed, no one has been so bold as either to add any thing to them, to take any thing from them, or to make any change in them; but it becomes natural to all Jews, immediately and from their very birth, to esteem those books to contain divine doctrines, and to persist in them, and, if occasion be, willingly to die for them. 2.145. 15. But now, since Apollonius Molo, and Lysimachus, and some others, write treatises about our lawgiver Moses, and about our laws, which are neither just nor true, and this partly out of ignorance, but chiefly out of ill will to us, while they calumniate Moses as an impostor and deceiver, and pretend that our laws teach us wickedness, but nothing that is virtuous, I have a mind to discourse briefly, according to my ability, about our whole constitution of government, and about the particular branches of it; 2.146. for I suppose it will thence become evident that the laws we have given us are disposed after the best manner for the advancement of piety, for mutual communion with one another, for a general love of mankind, as also for justice, and for sustaining labors with fortitude, and for a contempt of death; 2.147. and I beg of those that shall peruse this writing of mine, to read it without partiality; for it is not my purpose to write an encomium upon ourselves, but I shall esteem this as a most just apology for us, and taken from those our laws, according to which we lead our lives, against the many and the lying objections that have been made against us. 2.148. Moreover, since this Apollonius does not do like Apion, and lay a continued accusation against us, but does it only by starts, and up and down his discourse, while he sometimes reproaches us as atheists, and man-haters, and sometimes hits us in the teeth with our want of courage, and yet sometimes, on the contrary, accuses us of too great boldness, and madness in our conduct; nay, he says that we are the weakest of all the barbarians, and that this is the reason why we are the only people who have made no improvements in human life; 2.149. now I think I shall have then sufficiently disproved all these his allegations, when it shall appear that our laws enjoin the very reverse of what he says, and that we very carefully observe those laws ourselves; 2.151. 16. To begin then a good way backward, I would advance this, in the first place, that those who have been admirers of good order, and of living under common laws, and who began to introduce them, may well have this testimony that they are better than other men, both for moderation, and such virtue as is agreeable to nature. 2.152. Indeed, their endeavor was to have every thing they ordained believed to be very ancient, that they might not be thought to imitate others, but might appear to have delivered a regular way of living to others after them. 2.153. Since then this is the case, the excellency of a legislator is seen in providing for the people’s living after the best manner, and in prevailing with those that are to use the laws he ordains for them, to have a good opinion of them, and in obliging the multitude to persevere in them, and to make no changes in them, neither in prosperity nor adversity. 2.154. Now I venture to say, that our legislator is the most ancient of all the legislators whom we have any where heard of; for as for the Lycurguses, and Solons, and Zaleucus Locrensis, and all those legislators who are so admired by the Greeks, they seem to be of yesterday, if compared with our legislator, insomuch as the very name of a law was not so much as known in old times among the Grecians. 2.155. Homer is a witness to the truth of this observation, who never uses that term in all his poems; for indeed there was then no such thing among them, but the multitude was governed by wise maxims, and by the injunctions of their king. It was also a long time that they continued in the use of these unwritten customs, although they were always changing them upon several occasions; 2.156. but for our legislator, who was of so much greater antiquity than the rest (as even those that speak against us upon all occasions do always confess), he exhibited himself to the people as their best governor and counsellor, and included in his legislation the entire conduct of their lives, and prevailed with them to receive it, and brought it so to pass, that those that were made acquainted with his laws did most carefully observe them. /p 2.157. 17. But let us consider his first and greatest work: for when it was resolved on by our forefathers to leave Egypt and return to their own country, this Moses took the many ten thousands that were of the people, and saved them out of many desperate distresses, and brought them home in safety. And certainly it was here necessary to travel over a country without water, and full of sand, to overcome their enemies, and, during these battles, to preserve their children and their wives, and their prey; 2.158. on all which occasions he became an excellent general of an army, and a most prudent counsellor, and one that took the truest care of them all: he also so brought it about, that the whole multitude depended upon him; and while he had them always obedient to what he enjoined, he made no manner of use of his authority for his own private advantage, which is the usual time when governors gain great powers to themselves, and pave the way for tyranny, and accustom the multitude to live very dissolutely; 2.159. whereas, when our legislator was in so great authority, he on the contrary, thought he ought to have regard to piety, and to show his great good will to the people; and by this means he thought he might show the great degree of virtue that was in him, and might procure the most lasting security to those who had made him their governor. 2.161. and this is the character of our legislator; he was no impostor, no deceiver, as his revilers say, though unjustly, but such a one as they brag Minos to have been among the Greeks, and other legislators after him; 2.162. for some of them suppose that they had their laws from Jupiter, while Minos said that the revelation of his laws was to be referred to Apollo, and his oracle at Delphi, whether they really thought they were so derived, or supposed, however, that they could persuade the people easily that so it was; 2.163. but which of these it was who made the best laws, and which had the greatest reason to believe that God was their author, it will be easy, upon comparing those laws themselves together, to determine; for it is time that we come to that point. 2.164. Now there are innumerable differences in the particular customs and laws that are among all mankind, which a man may briefly reduce under the following heads:—Some legislators have permitted their governments to be under monarchies, others put them under oligarchies, and others under a republican form; 2.165. but our legislator had no regard to any of these forms, but he ordained our government to be what, by a strained expression, may be termed a Theocracy, by ascribing the authority and the power to God 2.166. and by persuading all the people to have a regard to him, as the author of all the good things that were enjoyed either in common by all mankind, or by each one in particular, and of all that they themselves obtained by praying to him in their greatest difficulties. He informed them that it was impossible to escape God’s observation, even in any of our outward actions, or in any of our inward thoughts. 2.167. Moreover, he represented God as unbegotten, and immutable, through all eternity, superior to all mortal conceptions in pulchritude; and, though known to us by his power, yet unknown to us as to his essence. 2.168. I do not now explain how these notions of God are the sentiments of the wisest among the Grecians, and how they were taught them upon the principles that he afforded them. However, they testify, with great assurance, that these notions are just, and agreeable to the nature of God, and to his majesty; for Pythagoras, and Anaxagoras, and Plato, and the Stoic philosophers that succeeded them, and almost all the rest, are of the same sentiments, and had the same notions of the nature of God; 2.169. yet durst not these men disclose those true notions to more than a few, because the body of the people were prejudiced with other opinions beforehand. But our legislator, who made his actions agree to his laws, did not only prevail with those that were his contemporaries to agree with these his notions, but so firmly imprinted this faith in God upon all their posterity, that it never could be removed. 2.171. for all our actions and studies, and all our words [in Moses’s settlement] have a reference to piety towards God; for he hath left none of these in suspense, or undetermined; for there are two ways of coming at any sort of learning and a moral conduct of life; the one is by instruction in words, the other by practical exercises. 2.172. Now, other lawgivers have separated these two ways in their opinions, and choosing one of those ways of instruction, or that which best pleased every one of them, neglected the other. Thus did the Lacedemonians and the Cretans teach by practical exercises, but not by words: while the Athenians, and almost all the other Grecians, made laws about what was to be done, or left undone, but had no regard to the exercising them thereto in practice. /p 2.173. 18. But for our legislator, he very carefully joined these two methods of instruction together; for he neither left these practical exercises to go on without verbal instruction, nor did he permit the hearing of the law to proceed without the exercises for practice; but beginning immediately from the earliest infancy, and the appointment of every one’s diet, he left nothing of the very smallest consequence to be done at the pleasure and disposal of the person himself. 2.174. Accordingly, he made a fixed rule of law what sorts of food they should abstain from, and what sorts they should make use of; as also, what communion they should have with others, what great diligence they should use in their occupations, and what times of rest should be interposed, that, by living under that law as under a father and a master, we might be guilty of no sin, neither voluntary nor out of ignorance; 2.175. for he did not suffer the guilt of ignorance to go on without punishment, but demonstrated the law to be the best and the most necessary instruction of all others, permitting the people to leave off their other employments, and to assemble together for the hearing of the law, and learning it exactly, and this not once or twice, or oftener, but every week; which thing all the other legislators seem to have neglected. /p 2.176. 19. And indeed, the greatest part of mankind are so far from living according to their own laws, that they hardly know them; but when they have sinned they learn from others that they have transgressed the law. 2.177. Those also who are in the highest and principal posts of the government, confess they are not acquainted with those laws, and are obliged to take such persons for their assessors in public administrations as profess to have skill in those laws; 2.178. but for our people, if any body do but ask any one of them about our laws, he will more readily tell them all than he will tell his own name, and this in consequence of our having learned them immediately as soon as ever we became sensible of any thing, and of our having them, as it were engraven on our souls. Our transgressors of them are but few; and it is impossible, when any do offend, to escape punishment. /p 2.179. 20. And this very thing it is that principally creates such a wonderful agreement of minds amongst us all; for this entire agreement of ours in all our notions concerning God, and our having no difference in our course of life and manners, procures among us the most excellent concord of these our manners that is any where among mankind; 2.181. Nor can any one perceive amongst us any difference in the conduct of our lives; but all our works are common to us all. We have one sort of discourse concerning God, which is conformable to our law, and affirms that he sees all things; as also, we have but one way of speaking concerning the conduct of our lives, that all other things ought to have piety for their end; and this any body may hear from our women, and servants themselves. 2.182. 21. And indeed, hence hath arisen that accusation which some make against us, that we have not produced men that have been the inventors of new operations, or of new ways of speaking; for others think it a fine thing to persevere in nothing that has been delivered down from their forefathers, and these testify it to be an instance of the sharpest wisdom when these men venture to transgress those traditions; 2.183. whereas we, on the contrary, suppose it to be our only wisdom and virtue to admit no actions nor supposals that are contrary to our original laws; which procedure of ours is a just and sure sign that our law is admirably constituted; for such laws as are not thus well made, are convicted upon trial to want amendment. /p 2.184. 22. But while we are ourselves persuaded that our law was made agreeably to the will of God, it would be impious for us not to observe the same, for what is there in it that any body would change! and what can be invented that is better! or what can we take out of other people’s laws that will exceed it? Perhaps some would have the entire settlement of our government altered. 2.185. And where shall we find a better or more righteous constitution than ours, while this makes us esteem God to be the governor of the universe, and permits the priests in general to be the administrators of the principal affairs, and withal intrusts the government over the other priests to the chief high priest himself! 2.186. which priests our legislator, at their first appointment, did not advance to that dignity for their riches, or any abundance of other possessions, or any plenty they had as the gifts of fortune; but he intrusted the principal management of divine worship to those that exceeded others in an ability to persuade men, and in prudence of conduct. 2.187. These men had the main care of the law and of the other parts of the people’s conduct committed to them; for they were the priests who were ordained to be the inspectors of all, and the judges in doubtful cases, and the punishers of those that were condemned to suffer punishment. /p 2.188. 23. What form of government then can be more holy than this! what more worthy kind of worship can be paid to God than we pay, where the entire body of the people are prepared for religion, where an extraordinary degree of care is required in the priests, and where the whole polity is so ordered as if it were a certain religious solemnity! 2.189. For what things foreigners, when they solemnize such festivals, are not able to observe for a few days’ time, and call them Mysteries and Sacred Ceremonies, we observe with great pleasure and an unshaken resolution during our whole lives. 2.191. All materials, let them be ever so costly, are unworthy to compose an image for him; and all arts are unartful to express the notion we ought to have of him. We can neither see nor think of any thing like him, nor is it agreeable to piety to form a resemblance of him. 2.192. We see his works, the light, the heaven, the earth, the sun and the moon, the waters, the generations of animals, the productions of fruits. These things hath God made, not with hands, nor with labor, nor as wanting the assistance of any to cooperate with him; but as his will resolved they should be made and be good also, they were made, and became good immediately. All men ought to follow this Being, and to worship him in the exercise of virtue; for this way of worship of God is the most holy of all others. /p 2.193. 24. There ought also to be but one temple for one God; for likeness is the constant foundation of agreement. This temple ought to be common to all men, because he is the common God of all men. His priests are to be continually about his worship, over whom he that is the first by his birth is to be their ruler perpetually. 2.194. His business must be to offer sacrifices to God, together with those priests that are joined with him, to see that the laws be observed, to determine controversies, and to punish those that are convicted of injustice; while he that does not submit to him shall be subject to the same punishment, as if he had been guilty of impiety towards God himself. 2.195. When we offer sacrifices to him we do it not in order to surfeit ourselves, or to be drunken; for such excesses are against the will of God, and would be an occasion of injuries and of luxury: but by keeping ourselves sober, orderly, and ready for our other occupations, and being more temperate than others. 2.196. And for our duty at the sacrifices themselves, we ought in the first place to pray for the common welfare of all, and after that our own; for we are made for fellowship one with another; and he who prefers the common good before what is peculiar to himself, is above all acceptable to God. 2.197. And let our prayers and supplications be made humbly to God, not [so much] that he would give us what is good (for he hath already given that of his own accord, and hath proposed the same publicly to all), as that we may duly receive it, and when we have received it, may preserve it. 2.198. Now the law has appointed several purifications at our sacrifices, whereby we are cleansed after a funeral after what sometimes happens to us in bed, and after accompanying with our wives, and upon many other occasions, which it would be too long now to set down. And this is our doctrine concerning God and his worship, and is the same that the law appoints for our practice. /p 2.199. 25. But then, what are our laws about marriage? That law owns no other mixture of sexes but that which nature hath appointed, of a man with his wife, and that this be used only for the procreation of children. But it abhors the mixture of a male with a male; and if any one do that, death is his punishment. 2.201. for (says the scripture) “A woman is inferior to her husband in all things.” Let her, therefore, be obedient to him; not so, that he should abuse her, but that she may acknowledge her duty to her husband; for God hath given the authority to the husband. A husband, therefore, is to lie only with his wife whom he hath married; but to have to do with another man’s wife is a wicked thing; which, if any one ventures upon, death is inevitably his punishment: no more can he avoid the same who forces a virgin betrothed to another man, or entices another man’s wife. 2.202. The law, moreover enjoins us to bring up all our offspring, and forbids women to cause abortion of what is begotten, or to destroy it afterward; and if any woman appears to have so done, she will be a murderer of her child, by destroying a living creature, and diminishing human kind: if any one, therefore, proceeds to such fornication or murder, he cannot be clean. 2.203. Moreover, the law enjoins, that after the man and wife have lain together in a regular way, they shall bathe themselves; for there is a defilement contracted thereby, both in soul and body, as if they had gone into another country; for indeed the soul, by being united to the body, is subject to miseries, and is not freed therefrom again but by death; on which account the law requires this purification to be entirely performed. 26. 2.204. Nay, indeed, the law does not permit us to make festivals at the births of our children, and thereby afford occasion of drinking to excess; but it ordains that the very beginning of our education should be immediately directed to sobriety. It also commands us to bring those children up in learning and to exercise them in the laws, and make them acquainted with the acts of their predecessors, in order to their imitation of them, and that they might be nourished up in the laws from their infancy, and might neither transgress them, nor have any pretense for their ignorance of them. /p 2.205. 27. Our law hath also taken care of the decent burial of the dead, but without any extravagant expenses for their funerals, and without the erection of any illustrious monuments for them; but hath ordered that their nearest relations should perform their obsequies; and hath shown it to be regular, that all who pass by when any one is buried, should accompany the funeral, and join in the lamentation. It also ordains, that the house and its inhabitants should be purified after the funeral is over, that every one may thence learn to keep at a great distance from the thoughts of being pure, if he hath been once guilty of murder. /p 2.206. 28. The law ordains also, that parents should be honored immediately after God himself, and delivers that son who does not requite them for the benefits he hath received from them, but is deficient on any such occasion, to be stoned. It also says, that the young men should pay due respect to every elder, since God is the eldest of all beings. 2.207. It does not give leave to conceal any thing from our friends, because that is not true friendship which will not commit all things to their fidelity: it also forbids the revelation of secrets even though an enmity arise between them. If any judge takes bribes, his punishment is death: he that overlooks one that offers him a petition, and this when he is able to relieve him, he is a guilty person. 2.208. What is not by any one intrusted to another, ought not to be required back again. No one is to touch another’s goods. He that lends money must not demand usury for its loan. These, and many more of the like sort, are the rules that unite us in the bands of society one with another. /p 2.209. 29. It will be also worth our while to see what equity our legislator would have us exercise in our intercourse with strangers; for it will thence appear that he made the best provision he possibly could, both that we should not dissolve our own constitution, nor show any envious mind towards those that would cultivate a friendship with us. 2.211. 30. However, there are other things which our legislator ordained for us beforehand, which of necessity we ought to do in common to all men; as to afford fire, and water, and food to such as want it; to show them the roads; nor to let any one lie unburied. He also would have us treat those that are esteemed our enemies with moderation: 2.212. for he doth not allow us to set their country on fire, nor permit us to cut down those trees that bear fruit: nay, farther, he forbids us to spoil those that have been slain in war. He hath also provided for such as are taken captive, that they may not be injured, and especially that the women may not be abused. 2.213. Indeed he hath taught us gentleness and humanity so effectually, that he hath not despised the care of brute beasts, by permitting no other than a regular use of them, and forbidding any other; and if any of them come to our houses, like supplicants, we are forbidden to slay them: nor may we kill the dams, together with their young ones; but we are obliged, even in an enemy’s country, to spare and not kill those creatures that labor for mankind. 2.214. Thus hath our lawgiver contrived to teach us an equitable conduct every way, by using us to such laws as instruct us therein; while at the same time he hath ordained, that such as break these laws should be punished, without the allowance of any excuse whatsoever. /p 2.215. 31. Now the greatest part of offenses with us are capital, as if any one be guilty of adultery; if any one force a virgin; if any one be so impudent as to attempt sodomy with a male; or if, upon another’s making an attempt upon him, he submits to be so used. There is also a law for slaves of the like nature that can never be avoided. 2.216. Moreover, if any one cheats another in measures or weights, or makes a knavish bargain and sale, in order to cheat another; if any one steals what belongs to another, and takes what he never deposited; all these have punishments allotted them, not such as are met with among other nations, but more severe ones. 2.217. And as for attempts of unjust behavior towards parents, or for impiety against God, though they be not actually accomplished, the offenders are destroyed immediately. However, the reward for such as live exactly according to the laws, is not silver or gold; it is not a garland of olive branches or of small age, nor any such public sign of commendation; 2.218. but every good man hath his own conscience bearing witness to himself, and by virtue of our legislator’s prophetic spirit, and of the firm security God himself affords such a one, he believes that God hath made this grant to those that observe these laws, even though they be obliged readily to die for them, that they shall come into being again, and at a certain revolution of things shall receive a better life than they had enjoyed before. 2.219. Nor would I venture to write thus at this time, were it not well known to all by our actions that many of our people have many a time bravely resolved to endure any sufferings, rather than speak one word against our law. /p 2.221. but that somebody had pretended to have written these laws himself, and had read them to the Greeks, or had pretended that he had met with men out of the limits of the known world, that had such reverent notions of God, and had continued a long time in the firm observance of such laws as ours, I cannot but suppose that all men would admire them on a reflection upon the frequent changes they had therein been themselves subject to; 2.222. and this while those that have attempted to write somewhat of the same kind for politic government, and for laws, are accused as composing monstrous things, and are said to have undertaken an impossible task upon them. And here I will say nothing of those other philosophers who have undertaken any thing of this nature in their writings. 2.223. But even Plato himself, who is so admired by the Greeks on account of that gravity in his manners, and force in his words, and that ability he had to persuade men beyond all other philosophers, is little better than laughed at and exposed to ridicule on that account, by those that pretend to sagacity in political affairs; 2.224. although he that shall diligently peruse his writings, will find his precepts to be somewhat gentle, and pretty near to the customs of the generality of mankind. Nay, Plato himself confesseth that it is not safe to publish the true notion concerning God among the ignorant multitude. 2.225. Yet do some men look upon Plato’s discourses as no better than certain idle words set off with great artifice. However, they admire Lycurgus as the principal lawgiver; and all men celebrate Sparta for having continued in the firm observance of his laws for a very long time. 2.226. So far then we have gained, that it is to be confessed a mark of virtue to submit to laws. But then let such as admire this in the Lacedemonians compare that duration of theirs with more than two thousand years which our political government hath continued; 2.227. and let them farther consider, that though the Lacedemonians did seem to observe their laws exactly while they enjoyed their liberty, yet that when they underwent a change of their fortune, they forgot almost all those laws; 2.228. while we, having been under ten thousand changes in our fortune by the changes that happened among the kings of Asia, have never betrayed our laws under the most pressing distresses we have been in; nor have we neglected them either out of sloth or for a livelihood. Nay, if any one will consider it, the difficulties and labors laid upon us have been greater than what appears to have been borne by the Lacedemonian fortitude 2.229. while they neither ploughed their land nor exercised any trades, but lived in their own city, free from all such painstaking, in the enjoyment of plenty, and using such exercises as might improve their bodies 2.231. I need not add this, that they have not been fully able to observe their laws; for not only a few single persons, but multitudes of them, have in heaps neglected those laws, and have delivered themselves, together with their arms, into the hands of their enemies. /p 2.232. 33. Now as for ourselves, I venture to say, that no one can tell of so many; nay, not of more than one or two that have betrayed our laws, no, not out of fear of death itself; I do not mean such an easy death as happens in battles, but that which comes with bodily torments, and seems to be the severest kind of death of all others. 2.233. Now I think, those that have conquered us have put us to such deaths, not out of their hatred to us when they had subdued us, but rather out of their desire of seeing a surprising sight, which is this, whether there be such men in the world who believe that no evil is to them so great as to be compelled to do or to speak any thing contrary to their own laws. 2.234. Nor ought men to wonder at us, if we are more courageous in dying for our laws than all other men are; for other men do not easily submit to the easier things in which we are instituted; I mean, working with our hands, and eating but little, and being contented to eat and drink, not at random, or at every one’s pleasure, or being under inviolable rules in lying with our wives, in magnificent furniture, and again in the observation of our times of rest; 2.235. while those that can use their swords in war, and can put their enemies to flight when they attack them, cannot bear to submit to such laws about their way of living: whereas our being accustomed willingly to submit to laws in these instances, renders us fit to show our fortitude upon other occasions also. /p 2.236. 34. Yet do the Lysimachi and the Molones, and some other writers (unskilful sophists as they are, and the deceivers of young men) reproach us as the vilest of all mankind. 2.237. Now I have no mind to make an inquiry into the laws of other nations; for the custom of our country is to keep our own laws, but not to bring accusations against the laws of others. And indeed, our legislator hath expressly forbidden us to laugh at and revile those that are esteemed gods by other people, on account of the very name of God ascribed to them. 2.238. But since our antagonists think to run us down upon the comparison of their religion and ours, it is not possible to keep silence here, especially while what I shall say to confute these men will not be now first said, but hath been already said by many, and these of the highest reputation also; 2.239. for who is there among those that have been admired among the Greeks for wisdom, who hath not greatly blamed both the most famous poets and most celebrated legislators, for spreading such notions originally among the body of the people concerning the gods? 2.241. and for those to whom they have allotted heaven, they have set over them one, who in title is their father, but in his actions a tyrant and a lord; whence it came to pass that his wife, and brother, and daughter (which daughter he brought forth from his own head), made a conspiracy against him to seize upon him and confine him, as he had himself seized upon and confined his own father before. /p 2.242. 35. And justly have the wisest men thought these notions deserved severe rebukes; they also laugh at them for determining that we ought to believe some of the gods to be beardless and young, and others of them to be old, and to have beards accordingly; that some are set to trades; that one god is a smith, and another goddess is a weaver; that one god is a warrior, and fights with men; 2.243. that some of them are harpers, or delight in archery; and besides, that mutual seditions arise among them, and that they quarrel about men, and this so far that they not only lay hands upon one another, but that they are wounded by men, and lament, and take on for such their afflictions; 2.244. but what is the grossest of all in point of lasciviousness, are those unbounded lusts ascribed to almost all of them, and their amours; which how can it be other than a most absurd supposal, especially when it reaches to the male gods, and to the female goddesses also? 2.245. Moreover, the chief of all their gods, and their first father himself, overlooks those goddesses whom he hath deluded and begotten with child, and suffers them to be kept in prison, or drowned in the sea. He is also so bound up by fate, that he cannot save his own offspring, nor can he bear their deaths without shedding of tears.— 2.246. These are fine things indeed! as are the rest that follow. Adulteries truly are so impudently looked on in heaven by the gods, that some of them have confessed they envied those that were found in the very act; and why should they not do so, when the eldest of them, who is their king also, hath not been able to restrain himself in the violence of his lust, from lying with his wife, so long as they might get into their bed-chamber? 2.247. Now, some of the gods are servants to men, and will sometimes be builders for a reward, and sometimes will be shepherds; while others of them, like malefactors, are bound in a prison of brass; and what sober person is there who would not be provoked at such stories, and rebuke those that forged them, and condemn the great silliness of those that admit them for true! 2.248. Nay, others there are that have advanced a certain timorousness and fear, as also madness and fraud, and any other of the vilest passions, into the nature and form of gods, and have persuaded whole cities to offer sacrifices to the better sort of them; 2.249. on which account they have been absolutely forced to esteem some gods as the givers of good things, and to call others of them averters of evil. They also endeavor to move them, as they would the vilest of men, by gifts and presents, as looking for nothing else than to receive some great mischief from them, unless they pay them such wages. /p 2.251. but omitted it as a thing of very little consequence, and gave leave both to the poets to introduce what gods they pleased, and those subject to all sorts of passions, and to the orators to procure political decrees from the people for the admission of such foreign gods as they thought proper. 2.252. The painters also, and statuaries of Greece, had herein great power, as each of them could contrive a shape [proper for a god]; the one to be formed out of clay, and the other by making a bare picture of such a one; but those workmen that were principally admired, had the use of ivory and of gold as the constant materials for their new statues; 2.253. [whereby it comes to pass that some temples are quite deserted, while others are in great esteem, and adorned with all the rites of all kinds of purification]. Besides this, the first gods, who have long flourished in the honors done them, are now grown old [while those that flourished after them are come in their room as a second rank, that I may speak the most honorably of them that I can]: 2.254. nay, certain other gods there are who are newly introduced, and newly worshipped [as we, by way of digression have said already, and yet have left their places of worship desolate]; and for their temples, some of them are already left desolate, and others are built anew, according to the pleasure of men; whereas they ought to have preserved their opinion about God, and that worship which is due to him, always and immutably the same. /p 2.255. 37. But now, this Apollonius Molo was one of these foolish and proud men. However, nothing that I have said was unknown to those that were real philosophers among the Greeks, nor were they unacquainted with those frigid pretenses of allegories [which had been alleged for such things]: on which account they justly despised them, but have still agreed with us as to the true and becoming notions of God; 2.256. whence it was that Plato would not have political settlements admit of any one of the other poets, and dismisses even Homer himself, with a garland on his head, and with ointment poured upon him, and this because he should not destroy the right notions of God with his fables. 2.257. Nay, Plato principally imitated our legislator in this point, that he enjoined his citizens to have the main regard to this precept, “That every one of them should learn their laws accurately.” He also ordained, that they should not admit of foreigners intermixing with their own people at random; and provided that the commonwealth should keep itself pure, and consist of such only as persevered in their own laws. 2.258. Apollonius Molo did no way consider this, when he made it one branch of his accusation against us, that we do not admit of such as have different notions about God, nor will we have fellowship with those that choose to observe a way of living different from ourselves; 2.259. yet is not this method peculiar to us, but common to all other men; not among the ordinary Grecians only, but among such of those Grecians as are of the greatest reputation among them. Moreover, the Lacedemonians continued in their way of expelling foreigners, and would not, indeed, give leave to their own people to travel abroad, as suspecting that those two things would introduce a dissolution of their own laws: 2.261. whereas we, though we do not think fit to imitate other institutions, yet do we willingly admit of those that desire to partake of ours, which I think I may reckon to be a plain indication of our humanity, and at the same time of our magimity also. /p 2.262. 38. But I shall say no more of the Lacedemonians. As for the Athenians, who glory in having made their city to be common to all men, what their behavior was, Apollonius did not know, while they punished those that did but speak one word contrary to their laws about the gods, without any mercy; 2.263. for on what other account was it that Socrates was put to death by them? For certainly, he neither betrayed their city to its enemies, nor was he guilty of any sacrilege with regard to any of their temples; but it was on this account, that he swore certain new oaths, and that he affirmed, either in earnest, or, as some say, only in jest, that a certain demon used to make signs to him [what he should not do]. For these reasons he was condemned to drink poison, and kill himself. 2.264. His accuser also complained that he corrupted the young men, by inducing them to despise the political settlement and laws of their city: and thus was Socrates, the citizen of Athens, punished. 2.265. There was also Anaxagoras, who although he was of Clazomenae, was within a few suffrages of being condemned to die, because he said the sun, which the Athenians thought to be a god, was a ball of fire. 2.266. They also made this public proclamation, that they would give a talent to any one who would kill Diagoras of Melos, because it was reported of him that he laughed at their mysteries. Portagoras also, who was thought to have written somewhat that was not owned for truth by the Athenians about the gods, had been seized upon, and put to death, if he had not fled immediately away. 2.267. Nor need we at all wonder that they thus treated such considerable men, when they did not spare even women also; for they very lately slew a certain priestess, because she was accused by somebody that she initiated people into the worship of strange gods, it having been forbidden so to do by one of their laws; and a capital punishment had been decreed to such as introduced a strange god; 2.268. it being manifest, that they who make use of such a law do not believe those of other nations to be really gods, otherwise they had not envied themselves the advantage of more gods than they already had; 2.269. and this was the happy administration of the affairs of the Athenians? Now, as to the Scythians, they take a pleasure in killing men, and differ little from brute beasts; yet do they think it reasonable to have their institutions observed. They also slew Anacharsis a person greatly admired for his wisdom among the Greeks, when he returned to them, because he appeared to come fraught with Grecian customs; One may also find many to have been punished among the Persians, on the very same account. 2.271. Now, with us, it is a capital crime, if any one does thus abuse even a brute beast; and as for us, neither hath the fear of our governors, nor a desire of following what other nations have in so great esteem, been able to withdraw us from our own laws; 2.272. nor have we exerted our courage in raising up wars to increase our wealth, but only for the observation of our laws; and when we with patience bear other losses, yet when any persons would compel us to break our laws, then it is that we choose to go to war, though it be beyond our ability to pursue it, and bear the greatest calamities to the last with much fortitude. 2.273. And, indeed, what reason can there be why we should desire to imitate the laws of other nations, while we see they are not observed by their own legislators? And why do not the Lacedemonians think of abolishing that form of their government which suffers them not to associate with any others, as well as their contempt of matrimony? And why do not the Eleans and Thebans abolish that unnatural and impudent lust, which makes them lie with males? 2.274. For they will not show a sufficient sign of their repentance of what they of old thought to be very excellent, and very advantageous in their practices, unless they entirely avoid all such actions for the time to come: 2.275. nay, such things are inserted into the body of their laws, and had once such a power among the Greeks, that they ascribed these sodomitical practices to the gods themselves, as a part of their good character; and indeed it was according to the same manner that the gods married their own sisters. This the Greeks contrived as an apology for their own absurd and unnatural pleasures. /p 2.276. 39. I omit to speak concerning punishments, and how many ways of escaping them the greatest part of the legislators have afforded malefactors, by ordaining that, for adulteries, fines in money should be allowed, and for corrupting [virgins] they need only marry them; as also what excuses they may have in denying the facts, if any one attempts to inquire into them; for amongst most other nations it is a studied art how men may transgress their laws; 2.277. but no such thing is permitted amongst us; for though we be deprived of our wealth, of our cities, or of the other advantages we have, our law continues immortal; nor can any Jew go so far from his own country, nor be so affrighted at the severest lord, as not to be more affrighted at the law than at him. 2.278. If, therefore, this be the disposition we are under, with regard to the excellency of our laws, let our enemies make us this concession, that our laws are most excellent; and if still they imagine that though we so firmly adhere to them, yet are they bad laws notwithstanding, what penalties then do they deserve to undergo who do not observe their own laws, which they esteem so far superior to them? 2.279. Whereas, therefore, length of time is esteemed to be the truest touchstone in all cases. I would make that a testimonial of the excellency of our laws, and of that belief thereby delivered to us concerning God; for as there hath been a very long time for this comparison, if any one will but compare its duration with the duration of the laws made by other legislators, he will find our legislator to have been the ancientest of them all. /p 2.281. nay, the earliest Grecian philosophers, though in appearance they observed the laws of their own countries, yet did they, in their actions and their philosophic doctrines, follow our legislator, and instructed men to live sparingly, and to have friendly communication one with another. 2.282. Nay, farther, the multitude of mankind itself have had a great inclination of a long time to follow our religious observances; for there is not any city of the Grecians, nor any of the barbarians, nor any nation whatsoever, whither our custom of resting on the seventh day hath not come, and by which our fasts and lighting up lamps, and many of our prohibitions as to our food, are not observed; 2.283. they also endeavor to imitate our mutual concord with one another, and the charitable distribution of our goods, and our diligence in our trades, and our fortitude in undergoing the distresses we are in, on account of our laws; 2.284. and, what is here matter of the greatest admiration, our law hath no bait of pleasure to allure men to it, but it prevails by its own force; and as God himself pervades all the world, so hath our law passed through all the world also. So that if any one will but reflect on his own country, and his own family, he will have reason to give credit to what I say. 2.285. It is therefore but just, either to condemn all mankind of indulging a wicked disposition, when they have been so desirous of imitating laws that are to them foreign and evil in themselves, rather than following laws of their own that are of a better character, or else our accusers must leave off their spite against us; 2.286. nor are we guilty of any envious behavior towards them, when we honor our own legislator, and believe what he, by his prophetic authority, hath taught us concerning God; for though we should not be able ourselves to understand the excellency of our own laws, yet would the great multitude of those that desire to imitate them, justify us, in greatly valuing ourselves upon them. /p 2.287. 41. But, as for the [distinct] political laws by which we are governed, I have delivered them accurately in my books of Antiquities: and have only mentioned them now, so far as was necessary to my present purpose, without proposing to myself either to blame the laws of other nations, or to make an encomium upon our own,—but in order to convict those that have written about us unjustly, and in an impudent affectation of disguising the truth:— 2.288. and now I think I have sufficiently completed what I proposed in writing these books; for whereas our accusers have pretended that our nation are a people of very late original, I have demonstrated that they are exceeding ancient; for I have produced as witnesses thereto many ancient writers, who have made mention of us in their books, while they had said no such writer had so done. 2.289. Moreover, they had said that we were sprung from the Egyptians, while I have proved that we came from another country into Egypt: while they had told lies of us, as if we were expelled thence on account of diseases on our bodies, it has appeared on the contrary, that we returned to our country by our own choice, and with sound and strong bodies. 2.291. 42. As to the laws themselves, more words are unnecessary, for they are visible in their own nature, and appear to teach not impiety, but the truest piety in the world. They do not make men hate one another, but encourage people to communicate what they have to one another freely; they are enemies to injustice, they take care of righteousness, they banish idleness and expensive living, and instruct men to be content with what they have and to be laborious in their callings; 2.292. they forbid men to make war from a desire of getting more, but make men courageous in defending the laws; they are inexorable in punishing malefactors; they admit no sophistry of words, but are always established by actions themselves, which actions we ever propose as surer demonstrations than what is contained in writing only; 2.293. on which account I am so bold as to say that we are become the teachers of other men, in the greatest number of things, and those of the most excellent nature only; for what is more excellent than inviolable piety? what is more just than submission to laws? 2.294. and what is more advantageous than mutual love and concord? and this so far that we are to be neither divided by calamities, nor to become injurious and seditious in prosperity; but to condemn death when we are in war, and in peace to apply ourselves to our mechanical occupations, or to our tillage of the ground; while we in all things and all ways are satisfied that God is the inspector and governor of our actions. 2.295. If these precepts had either been written at first, or more exactly kept by any others before us, we should have owed them thanks as disciples owe to their masters; but if it be visible that we have made use of them more than any other men, and if we have demonstrated that the original invention of them is our own, let the Apions, and the Molones, with all the rest of those that delight in lies and reproaches, stand confuted; 2.296. but let this and the foregoing book be dedicated to thee, Epaphroditus, who art so great a lover of truth, and by thy means to those that have been in like manner desirous to be acquainted with the affairs of our nation. /p p class="bottomselect artificial"« a href="/j ap/1/wst"J. Ap. 1 /a | a href="/j ap/2/wst"J. Ap. 2 /a (end) | a href="/j ap/0/wst"About This Work /a » /p
18. New Testament, Acts, 26, 25 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

19. New Testament, Luke, 1.1-1.4 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.1. Since many have undertaken to set in order a narrative concerning those matters which have been fulfilled among us 1.2. even as those who from the beginning were eyewitnesses and ministers of the word delivered them to us 1.3. it seemed good to me also, having traced the course of all things accurately from the first, to write to you in order, most excellent Theophilus; 1.4. that you might know the certainty concerning the things in which you were instructed.
20. New Testament, Matthew, 5.17 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

5.17. Don't think that I came to destroy the law or the prophets. I didn't come to destroy, but to fulfill.
21. Anon., Sifre Numbers, 103 (2nd cent. CE - 4th cent. CE)

22. Anon., Letter of Aristeas, 311

311. alteration should be made in it. And when the whole company expressed their approval, they bade them pronounce a curse in accordance with their custom upon any one who should make any alteration either by adding anything or changing in any way whatever any of the words which had been written or making any omission. This was a very wise precaution to ensure that the book might be preserved for all the future time unchanged.


Subjects of this text:

subject book bibliographic info
agrippa ii, and three-level system of government in judea Udoh, To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E (2006) 126
agrippa ii, son of agrippa i Udoh, To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E (2006) 126
amoraic midrash compilations Hayes, The Literature of the Sages: A Re-Visioning (2022) 21
apologetic Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 43
attridge, harold w. Klawans, Heresy, Forgery, Novelty: Condemning, Denying, and Asserting Innovation in Ancient Judaism (2019) 51
augustus, jewish embassy to, after death of herod Udoh, To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E (2006) 126
authority, pharisees Hayes, The Literature of the Sages: A Re-Visioning (2022) 21
authority Hayes, The Literature of the Sages: A Re-Visioning (2022) 21
barclay, john m. g. Klawans, Heresy, Forgery, Novelty: Condemning, Denying, and Asserting Innovation in Ancient Judaism (2019) 51
bavli Hayes, The Literature of the Sages: A Re-Visioning (2022) 21
commandment/commandments Fraade, Legal Fictions: Studies of Law and Narrative in the Discursive Worlds of Ancient Jewish Sectarians and Sages (2011) 487
community Jonquière, Prayer in Josephus Ancient Judaism and Early Christianity (2007) 26
consensus' Klawans, Heresy, Forgery, Novelty: Condemning, Denying, and Asserting Innovation in Ancient Judaism (2019) 51
constitutionalism comparative, josephus and Flatto, The Crown and the Courts (2021) 101
daily prayer Jonquière, Prayer in Josephus Ancient Judaism and Early Christianity (2007) 46
decalogue, the Fraade, Legal Fictions: Studies of Law and Narrative in the Discursive Worlds of Ancient Jewish Sectarians and Sages (2011) 23
democracy Flatto, The Crown and the Courts (2021) 101
deuteronomy, constitutional polity of DeJong, A Prophet like Moses (Deut 18:15, 18): The Origin, History, and Influence of the Mosaic Prophetic Succession (2022) 215
epicureans Klawans, Heresy, Forgery, Novelty: Condemning, Denying, and Asserting Innovation in Ancient Judaism (2019) 51
essenes Klawans, Heresy, Forgery, Novelty: Condemning, Denying, and Asserting Innovation in Ancient Judaism (2019) 51
feldman, louis h. Klawans, Heresy, Forgery, Novelty: Condemning, Denying, and Asserting Innovation in Ancient Judaism (2019) 51
gnosticism, gnostics Klawans, Heresy, Forgery, Novelty: Condemning, Denying, and Asserting Innovation in Ancient Judaism (2019) 51
graeco-roman (law/custom) Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 43
greek/hellenistic historiography Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 43
halakhah/halakhot, and aggadah; law and narrative Fraade, Legal Fictions: Studies of Law and Narrative in the Discursive Worlds of Ancient Jewish Sectarians and Sages (2011) 23, 24
harvey, warren zev Flatto, The Crown and the Courts (2021) 284
hasmonean dynasty Hayes, The Literature of the Sages: A Re-Visioning (2022) 21
hellenism, hellenistic Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 43
hermeneutics/hermeneutical—see also, interpretation Fraade, Legal Fictions: Studies of Law and Narrative in the Discursive Worlds of Ancient Jewish Sectarians and Sages (2011) 487
herod the great, questions surrounding payment of tribute by Udoh, To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E (2006) 126
herod the great, taxation under Udoh, To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E (2006) 126
high priesthood Hayes, The Literature of the Sages: A Re-Visioning (2022) 21
historiography Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 43
inowlocki, sabrina Klawans, Heresy, Forgery, Novelty: Condemning, Denying, and Asserting Innovation in Ancient Judaism (2019) 51
interpretation—see also midrash Fraade, Legal Fictions: Studies of Law and Narrative in the Discursive Worlds of Ancient Jewish Sectarians and Sages (2011) 23, 24, 487
jewish state, as part of province of syria Udoh, To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E (2006) 126
josephus, constitutionalism Flatto, The Crown and the Courts (2021) 101
josephus, on leadership of high priests Udoh, To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E (2006) 126
josephus, on monarchy Flatto, The Crown and the Courts (2021) 101
josephus, on tithes Udoh, To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E (2006) 257
josephus, theocracy Flatto, The Crown and the Courts (2021) 101
judea (jewish palestine), incorporation of, into roman imperial structure Udoh, To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E (2006) 126
judea (jewish palestine), triple government of, praefecti, high priest and priestly aristocracy, and jewish king Udoh, To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E (2006) 126
kings, biblical Fraade, Legal Fictions: Studies of Law and Narrative in the Discursive Worlds of Ancient Jewish Sectarians and Sages (2011) 24
law, biblical/rabbinic—see also, halakhah Fraade, Legal Fictions: Studies of Law and Narrative in the Discursive Worlds of Ancient Jewish Sectarians and Sages (2011) 23, 24
law Jonquière, Prayer in Josephus Ancient Judaism and Early Christianity (2007) 26, 46
midrash/midrashim Fraade, Legal Fictions: Studies of Law and Narrative in the Discursive Worlds of Ancient Jewish Sectarians and Sages (2011) 487
monarchy, josephus on Flatto, The Crown and the Courts (2021) 101
moses, as lawgiver Jonquière, Prayer in Josephus Ancient Judaism and Early Christianity (2007) 26
moses Fraade, Legal Fictions: Studies of Law and Narrative in the Discursive Worlds of Ancient Jewish Sectarians and Sages (2011) 23, 24, 487; Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 43
nomos Fraade, Legal Fictions: Studies of Law and Narrative in the Discursive Worlds of Ancient Jewish Sectarians and Sages (2011) 23, 24
paradosis Hayes, The Literature of the Sages: A Re-Visioning (2022) 21
parallel sugyot, definition Hayes, The Literature of the Sages: A Re-Visioning (2022) 21
parallels (inner-rabbinic), as a phenomenon Hayes, The Literature of the Sages: A Re-Visioning (2022) 21
pharisees, disputes with sadducees Hayes, The Literature of the Sages: A Re-Visioning (2022) 21
pharisees Klawans, Heresy, Forgery, Novelty: Condemning, Denying, and Asserting Innovation in Ancient Judaism (2019) 51
politeia (citizenship/constitution) Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 43
polity Fraade, Legal Fictions: Studies of Law and Narrative in the Discursive Worlds of Ancient Jewish Sectarians and Sages (2011) 23, 24
prayer Fraade, Legal Fictions: Studies of Law and Narrative in the Discursive Worlds of Ancient Jewish Sectarians and Sages (2011) 487
prayer times Jonquière, Prayer in Josephus Ancient Judaism and Early Christianity (2007) 46
priests, and tithes Udoh, To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E (2006) 257
priests, whether taking over levitical prerogative Udoh, To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E (2006) 257
prophet, as designation DeJong, A Prophet like Moses (Deut 18:15, 18): The Origin, History, and Influence of the Mosaic Prophetic Succession (2022) 214
prophetic office DeJong, A Prophet like Moses (Deut 18:15, 18): The Origin, History, and Influence of the Mosaic Prophetic Succession (2022) 214
purity (see also food laws) Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 43
qumran documents Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 43
rome, imperial, crisis in Flatto, The Crown and the Courts (2021) 101
rule of law, josephus on Flatto, The Crown and the Courts (2021) 101
sabbath Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 43
sacrifice Jonquière, Prayer in Josephus Ancient Judaism and Early Christianity (2007) 26, 46
sadducean Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 43
sadducees Klawans, Heresy, Forgery, Novelty: Condemning, Denying, and Asserting Innovation in Ancient Judaism (2019) 51
sadducees and debates with pharisees, on scripture Hayes, The Literature of the Sages: A Re-Visioning (2022) 21
scribes and scribalism DeJong, A Prophet like Moses (Deut 18:15, 18): The Origin, History, and Influence of the Mosaic Prophetic Succession (2022) 214
scripture, as social practice Hayes, The Literature of the Sages: A Re-Visioning (2022) 21
scripture, rabbinic attitudes Hayes, The Literature of the Sages: A Re-Visioning (2022) 21
second temple period Hayes, The Literature of the Sages: A Re-Visioning (2022) 21
shema Jonquière, Prayer in Josephus Ancient Judaism and Early Christianity (2007) 46
sinai, mount Fraade, Legal Fictions: Studies of Law and Narrative in the Discursive Worlds of Ancient Jewish Sectarians and Sages (2011) 24
stern, menahem Klawans, Heresy, Forgery, Novelty: Condemning, Denying, and Asserting Innovation in Ancient Judaism (2019) 51
stoics Klawans, Heresy, Forgery, Novelty: Condemning, Denying, and Asserting Innovation in Ancient Judaism (2019) 51
system, halakhic ~ Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 43
tannaic halakha Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 43
tannaim (early rabbis), tannaic Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 43
tannaitic literature Fraade, Legal Fictions: Studies of Law and Narrative in the Discursive Worlds of Ancient Jewish Sectarians and Sages (2011) 487
taxation, under herod Udoh, To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E (2006) 126
tefillin Hayes, The Literature of the Sages: A Re-Visioning (2022) 21
tithe, given to priests or levites Udoh, To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E (2006) 257
tithe, in second temple period, in josephus Udoh, To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E (2006) 257
tithe, in second temple period, to priests and to levites Udoh, To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E (2006) 257
tithe, in second temple period Udoh, To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E (2006) 257
tithe, levites Udoh, To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E (2006) 257
torah Fraade, Legal Fictions: Studies of Law and Narrative in the Discursive Worlds of Ancient Jewish Sectarians and Sages (2011) 23, 24, 487
virtues, of lawgivers Westwood, Moses among the Greek Lawgivers: Reading Josephus’ Antiquities through Plutarch’s Lives (2023) 179
yerushalmi and amoraic midrashim, dating Hayes, The Literature of the Sages: A Re-Visioning (2022) 21
yoshua, r. Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 43